Przedmiot umowy. młodzieży zagrożonej uzależnieniami i sprawiającej kłopoty. zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiot umowy. młodzieży zagrożonej uzależnieniami i sprawiającej kłopoty. zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania."

Transkrypt

1 OR rok LP. Data zawarcia umowy Okres obowiązywania umowy Podmiot zawierający umowę Podmiot, z którym zawarto umowę Przedmiot umowy Współfinansowanie ze środków UE Wartość umowy Uwagi do Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Hanna Jaszczuk Anna Krupa Wiesława Gołuch CONSULT Piotr Lewandowski Genowefa Płaskocińska Zakład Rolniczo- Przemysłowy FARMUTIL HS SPÓŁKA AKCYJNA Marek Wiland Andrzej Maciejowski Artur Dziuro Określenie zasad i warunków przyjmowania psów pochodzących z odłowów na terenie miasta a do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy przy ul. Ceglanej 1 Prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami i sprawiającej kłopoty wychowawcze w szkołach Gminy, w ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami i sprawiającej kłopoty wychowawcze w szkołach Gminy, w ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami i sprawiającej kłopoty wychowawcze w szkołach Gminy, w ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami i sprawiającej kłopoty wychowawcze w szkołach Gminy, w ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Sprawowanie opieki nad młodzieżą w czasie przewozu do Gimnazjum Nr 1 w ze Współpraca w zakresie wywozu i przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego - surowiec kat. I i kat. II Udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w ze Udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w ze Udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w ze 400,00zł netto miesięcznie +20,00zł za każdy dzień pobytu psa ,00zł brutto ,00zł brutto ,00zł brutto ,40zł brutto 600,00zł brutto miesięcznie 300,00zł netto ryczałt miesięczny 700,00zł+50,00zł brutto każdorazowo za uczestnictwo zakończone sporządzeniem opinii 450,00zł+20,00zł brutto każdorazowo za uczestnictwo zakończone sporządzeniem opinii 450,00zł brutto każdorazowo za uczestnictwo zakończone sporządzeniem opinii Krzysztof Mularczyk Udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno- 450,00zł+50,00zł

2 do Architektonicznej w ze brutto każdorazowo za uczestnictwo zakończone sporządzeniem opinii Zbigniew Paruch Wyłapywanie bezpańskich, wałęsających się zwierząt bez opieki na terenie miasta 1.800,00zł brutto miesięcznie Magdalena Matejkowska Artur Skop 1) wydawanie i ewidencjonowanie worków dla mieszkańców Gminy, którzy zadeklarowali segregację odpadów komunalnych, 2) drukowanie, ewidencjonowanie i wydawanie kodów kreskowych, 3) przygotowywanie postanowień i wezwań oraz ich wysyłka do właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli stosownych deklaracji lub nie dokonali opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 4) pomoc w realizacji spraw związanych z pracą Referatu Gospodarki Odpadami. konserwacja i obsługa techniczna samochodów pożarniczych w Ochotniczej Straży Pożarnej w ze 3.360,00zł brutto 500,00zł brutto miesięcznie Com-Service Wiesław Politewicz Zbigniew Robak PHU MAGRO 1) Stała konserwacja programu WODA wraz z wykonywaniem zmian w programie wg potrzeb i szkolenie pracowników w zakresie obsługi programu. 2) Stała konserwacja programu EWIDENCJA CMENTARZA wraz z wykonywaniem zmian w programie wg potrzeb i szkolenie pracowników w zakresie obsługi programu. Konserwacja oznakowania pionowego dróg gminnych na terenie miasta a 1) 550,00zł netto miesięcznie 2) 50,00zł netto miesięcznie + koszty dojazdu ,88zł brutto do KEMIPOL Spółka z o.o. Parafia Ewangelicko- Augsburska w ze TV - Darek Kwaśny Dariusz Kwaśny Mściwojów Wądroże Wielkie Powiat ski Firma Handlowo-Usługowa ACCES s.c. najem kompletnej instalacji do magazynowania i dozowania koagulantu, zainstalowanej na Oczyszczalni Ścieków w ze k/małuszowa Z uwagi na istotne znaczenie dla promocji Gminy obiektu Kościoła Pokoju w ze, istotny wpływ na edukację, turystykę, kulturę oraz olbrzymie znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, w celu zabezpieczenia obiektu w związku z rozszerzeniem jego funkcji udostępniania zwiedzającym i realizacją zadań własnych Miasta w zakresie zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, Miasto zobowiązuje się do partycypowania w kosztach opłaty abonamentowej transmisji alarmów pożarowych oraz stałej konserwacji systemu sygnalizacji alarmowej pożaru oraz systemu wczesnej detekcji dymu w obiekcie Kościoła Pokoju w ze Przygotowywanie programu o charakterze informacyjnopublicystycznym pt.: Nasze sprawy w wymiarze czasowym nie mniejszym niż 10 minut oraz jego emisji w sieci kablowej TV Vectra S.A. w ze w każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca (co dwie godziny w 24 - godzinnym czasie emisji), z powtórką w soboty i niedziele przypadające po emisji programu. Terminy te nie dotyczą miesiąca stycznia 2014 r., w którym emisja programu nastąpi w trzeci i czwarty piątek. Początek emisji godz (piątek). Porozumienie dot. wspólnego wydawania Kuriera skiego - Biuletynu Informacyjnego Samorządów Powiatu skiego Okresowa konserwacja kopiarki MINOLTA EP szt., MINOLTA Di szt., naprawa i remont w/w kserokopiarek zgodnie z zaleceniami producenta oraz z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych, dostawa materiałów eksploatacyjnych 650,00zł netto miesięcznie do 9.000,00zł brutto 1.650,00zł brutto miesięcznie ,00zł netto/szt. okresowa konserwacja kopiarki; 45,00zł netto roboczogodzinna inne prace; materiały eksploatacyjne: MINOLTA EP-1054:

3 zgodnie z umową z poz do do do Zakład Regeneracji Wodomierzy Władysław Grygorcewicz Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe COM-D Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe COM-D Przychodnia Rejonowa w ze Poradnia Medycyny Pracy Autoryzowany Zakład Naprawy Gaśnic PHU GAZBUT-P.POŻ Grzegorz Łoński Leonard Liana Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe LORENS Marzanna Cyrwus Monika Dolasińska Miejska Izba Wytrzeźwień w Legnicy Polskapresse Oddział Poligrafia OCHRONA ŚRODOWISKA Laboratorium Analityczno - Technologiczne Starosta ski Legalizacja i regeneracja wodomierzy o przekrojach od Ø 15 mm do Ø 200 mm Świadczenie usług pn: Odbieranie odpadów komunalnych z terenu miasta a oraz ich dostarczanie do stacji przeładunkowej w ze przy ul. Słowackiego toner do 195,00zł netto bęben do 490,00zł netto listwa bębna do 60,00zł netto MINOLTA Di-1611: toner do 250,00zł netto bęben do 490,00zł netto listwa bębna do 60,00zł netto wg cennika stanowiącego załącznik do umowy ,19zł brutto Powierzenie przetwarzania danych osobowych - - świadczenie usług z zakresu profilaktyki zdrowotnej na rzecz pracowników świadczenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, usług obejmujących przegląd, pomiary, konserwację, remont sprzętu z zakresu ochrony przeciwpożarowej Obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowej usytuowanej w budynku Ratusza Wykonanie czynności związanych z pełnieniem funkcji Koordynatora Projektu po stronie polskiej, w związku z realizacją projektu pn. Rok na sportowo Wykonanie czynności związanych z pełnieniem funkcji Asystenta ds. współpracy ze szkołami po stronie polskiej, w związku z realizacją projektu pn. Rok na sportowo Podejmowanie wobec przyjmowanych osób nietrzeźwych zamieszkałych na terenie Gminy następujących działań: 1) przeprowadzania rozmów profilaktyczno-motywujących w stosunku do osób nadużywających alkoholu, 2) motywowania osób uzależnionych od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu, łącznie z wydawaniem przez lekarza Izby Wytrzeźwień skierowania na leczenie odwykowe dla osób wyrażających na to zgodę 3) przeprowadzania rozmów motywujących do terapii ze sprawcami przemocy domowej, 4) sprawowania opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości. Umowa określa wzajemne prawa i obowiązki związane z wyprodukowaniem gazety Kurier ski - Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu skiego wykonanie zadania pn. Optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków w ze w sprawie bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków, oraz kosztów utrzymania systemu i łącza wg oferty stanowiącej załącznik do umowy wg oferty stanowiącej załącznik do umowy okres grzewczy 400,00zł netto, poza okresem grzewczym 200,00zł netto Tak 20,66zł brutto/za godzinę łącznie nie przekroczy 1.653,56zł brutto Tak 20,66zł brutto/za godzinę łącznie nie przekroczy 2.066,95zł brutto 5.500,00zł brutto kwartalnie 1.613,75zł netto x 11 miesięcy ,00zł netto 200,00zł miesięcznie Aneks nr 1 z dnia (zmiana ceny i nakładu na miesiąc luty 2014: 1.561,50 zł netto) Aneks nr 2 z dnia (zmiana ceny i nakładu od marca 2014: 1.514,00 zł netto)

4 Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe COM-D Miasto Legnica Kwiaciarnia ADONIS Włodzimierz Krzechki internetowego Odbiór odpadów z obiektów administrowanych przez referat Wodociągów i Kanalizacji w latach (Porozumienie) umożliwienie przez Miasto Legnica korzystania przez mieszkańca a oraz ustalenie warunków jego pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Legnicy przy ul. Wojska Polskiego 20 prowadzonym przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym PERSONA Sprzedaż dla Gminy wieńców, wiązanek, bukietów okolicznościowych oraz pojedynczych kwiatów ,11zł brutto - - do 3.030,00zł brutto do styczeń - grudzień do KAROL OKRASA Wojciech Dąbrowski SN-DESIGN Powiat ski Mściwojów Wądroże Wielkie Krzysztof Chrzanowski Diana Paluchiewicz AJF-XEROTED Florczyk Janusz Udział i przeprowadzenia pokazu kulinarnego podczas imprezy pn.: Święto Chleba i Piernika organizowanej pod Honorowym Patronatem Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej Wykonanie aktywnego dwustronnego kanału RSS oraz niezbędnych zmian na stronie internetowej w ramach realizacji przez Gminę projektu pt.: Internetowe wizytówki polskich i czeskich Gmin Euroregionu NYSA, które umożliwią przekazywanie informacji o przetargach Porozumienie w sprawie ponoszenia kosztów składu Kuriera skiego - bezpłatnego Biuletynu Informacyjnego Samorządów Powiatu skiego 1) wydawanie i ewidencjonowanie worków dla mieszkańców Gminy, którzy zadeklarowali segregację odpadów komunalnych, 2) pomoc w realizacji spraw związanych z pracą Referatu Gospodarki Odpadami. Wykonanie czynności związanych z pełnieniem funkcji Asystenta Finansowego po stronie polskiej, w związku z realizacją projektu pn. Rok na sportowo Dzierżawa sześciu urządzeń wielofunkcyjnych - kserokopiarek z funkcją drukowania i skanowania zł netto 200,00zł netto G ,50zł G. Mściwojów 687,50zł G. Wądroże Wielkie 687,50zł P. ski 2.337,50zł - brutto 3.360,00zł brutto Tak 20,66zł brutto/za godzinę łącznie nie przekroczy 1.653,56zł brutto ,00zł netto traci moc na podstawie 8 porozumienia z dnia , poz. rejestru do Wojewoda Dolnośląski Elżbieta Kurek Agnieszka Partyka Jadwiga Rokosz 1) Określenie wysokości i trybu przekazywania przez Wojewodę Gminie środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku ) Ustalenie zasad i trybu rozliczeń środków Funduszu Pracy pomiędzy Wojewodą a Gminą. 1) Doręczenie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego za 2014 r., wychodzących z Wydziału Finansowo-Podatkowego Urzędu Miejskiego ze, wymagających potwierdzenia odbioru. 2) Udzielanie wszelkich niezbędnych informacji w zakresie doręczanych decyzji wymiarowych. 1) Doręczenie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego za 2014 r., wychodzących z Wydziału Finansowo-Podatkowego Urzędu Miejskiego ze, wymagających potwierdzenia odbioru. 2) Udzielanie wszelkich niezbędnych informacji w zakresie doręczanych decyzji wymiarowych. 1) Doręczenie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego za 2014 r., wychodzących z Wydziału Finansowo-Podatkowego Urzędu Miejskiego ze, wymagających potwierdzenia odbioru. 2) Udzielanie wszelkich niezbędnych informacji w zakresie doręczanych decyzji wymiarowych ,00zł 3,00zł brutto za jedno doręczenie 3,00zł brutto za jedno doręczenie 3,00zł brutto za jedno doręczenie

5 Ewelina Pancerz Marzena Błaszczykiewicz Izabela Paczyńska Izabela Milaniuk Anna Taratycka Aleksandra Fiediurek Edyta Michałków Poczta Polska Spółka Akcyjna 1) Doręczenie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego za 2014 r., wychodzących z Wydziału Finansowo-Podatkowego Urzędu Miejskiego ze, wymagających potwierdzenia odbioru. 2) Udzielanie wszelkich niezbędnych informacji w zakresie doręczanych decyzji wymiarowych. 1) Doręczenie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego za 2014 r., wychodzących z Wydziału Finansowo-Podatkowego Urzędu Miejskiego ze, wymagających potwierdzenia odbioru. 2) Udzielanie wszelkich niezbędnych informacji w zakresie doręczanych decyzji wymiarowych. 1) Doręczenie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego za 2014 r., wychodzących z Wydziału Finansowo-Podatkowego Urzędu Miejskiego ze, wymagających potwierdzenia odbioru. 2) Udzielanie wszelkich niezbędnych informacji w zakresie doręczanych decyzji wymiarowych. 1) Doręczenie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego za 2014 r., wychodzących z Wydziału Finansowo-Podatkowego Urzędu Miejskiego ze, wymagających potwierdzenia odbioru. 2) Udzielanie wszelkich niezbędnych informacji w zakresie doręczanych decyzji wymiarowych. 1) Doręczenie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego za 2014 r., wychodzących z Wydziału Finansowo-Podatkowego Urzędu Miejskiego ze, wymagających potwierdzenia odbioru. 2) Udzielanie wszelkich niezbędnych informacji w zakresie doręczanych decyzji wymiarowych. 1) Doręczenie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego za 2014 r., wychodzących z Wydziału Finansowo-Podatkowego Urzędu Miejskiego ze, wymagających potwierdzenia odbioru. 2) Udzielanie wszelkich niezbędnych informacji w zakresie doręczanych decyzji wymiarowych. 1) Doręczenie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego za 2014 r., wychodzących z Wydziału Finansowo-Podatkowego Urzędu Miejskiego ze, wymagających potwierdzenia odbioru. 2) Udzielanie wszelkich niezbędnych informacji w zakresie doręczanych decyzji wymiarowych. 3,00zł brutto za jedno doręczenie 3,00zł brutto za jedno doręczenie 3,00zł brutto za jedno doręczenie 3,00zł brutto za jedno doręczenie 3,00zł brutto za jedno doręczenie 3,00zł brutto za jedno doręczenie 3,00zł brutto za jedno doręczenie Świadczenie usług pocztowych wg cennika maj październik 2014 Przychodnia Weterynaryjna s.c. Monika i Rafał Przybyszewscy Przychodnia Weterynaryjna ANIMAL Bartosz Łasicki Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Łukasz Oktawiec Przychodnia Weterynaryjna W ZAMKU lek. wet. Jan Grzeszczuk Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Badanie kliniczne psów i innych bezdomnych zwierząt pochodzących z odłowu sanitarnego i wystawianie zaświadczenia do schroniska dla zwierząt oraz sterylizacja zwierząt. Badanie kliniczne psów i innych bezdomnych zwierząt pochodzących z odłowu sanitarnego i wystawianie zaświadczenia do schroniska dla zwierząt oraz sterylizacja zwierząt. Badanie kliniczne psów i innych bezdomnych zwierząt pochodzących z odłowu sanitarnego i wystawianie zaświadczenia do schroniska dla zwierząt oraz sterylizacja zwierząt. Badanie kliniczne psów i innych bezdomnych zwierząt pochodzących z odłowu sanitarnego i wystawianie zaświadczenia do schroniska dla zwierząt oraz sterylizacja zwierząt. w sprawie współpracy w ramach programu Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej 2014 rok. zgodnie z 4 umowy zgodnie z 4 umowy zgodnie z 4 umowy zgodnie z 4 umowy -

6 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Powiatowy Urząd Pracy w ze P.P.H.U. DENDRO-TECH Kamil Jędrzejczyk Wycinka 7 sztuk drzew rosnących na terenie cmentarza komunalnego w ze 3.000,00 zł brutto do HYDRO-TECH - Piotr Politowski Remont agregatów głębinowych, pomp zatapialnych, sprężarek powietrza. do ,00 zł brutto do rozliczenia ostatniego wyjazdu w kwietniu 2014 r do rozliczenia ostatniego tłumaczenia tekstu do Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej TOUR Transport polskich uczestników kursu narciarskiego w związku z realizacją projektu pn. Rok na sportowo, obejmujący pięć wyjazdów. Paweł Koczorowski KODE Tłumaczenie tekstów (umów, faktur) z języka polskiego na język czeski i z języka czeskiego na język polski - projekt pn. Rok na sportowo LYNKA Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w związku z realizacją projektu pn.: Rok na sportowo. Tak 5.100,00 zł brutto Tak 258,70 zł brutto Tak 2.213,88 zł brutto ski Ośrodek Kultury Ogrzewanie lokalu niemieszkalnego (, Rynek 1-5) przez JOK oraz utrzymanie czystości we wspólnych ciągach komunikacyjnych. ogrzewanie (miesięcznie): płatne wg stanu licznika + koszty związane z funkcjonowaniem kotłowni tj.: 105,73 zł netto + 28,98 zł netto(rocznie) + 51,39 zł netto; utrzymanie czystości (miesięcznie): płatne 2,50 zł netto za m 2 powierzchni tj.: 215,00 zł netto Powiatowy Urząd Pracy W sprawie wykonywania prac społecznie użytecznych do Grupa Team Work Jarosław Pach Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w związku z realizacją projektu pn.: Rok na sportowo. Tak 1.099,98 zł brutto do Zbynek Baca Zbynek Baca Marek Rieger Sport Serwis Narty i Rowery Sławomir Kulej Bartosz Gołba Przygotowanie filmu na płytach DVD w wersji dwujęzycznej polsko - czeskiej dotyczącego pobytu grupy polsko - czeskich dzieci na kursie narciarskim, który zostanie zaprezentowany wszystkim uczestnikom na spotkaniu podsumowującym zorganizowanym w ze w miesiącu maju 2014 r. - w związku z realizacją mikroprojektu pn. Rok na sportowo. Nauka uczestników kursu narciarskiego czynności i zasad, które powinni znać podczas czynnego wypoczynku zimowego, a także nauka jazdy na nartach biegowych - w związku z realizacją mikroprojektu pn. Rok na sportowo. Nauka uczestników kursu narciarskiego czynności i zasad, które powinni znać podczas czynnego wypoczynku zimowego, a także nauka jazdy na nartach biegowych - w związku z realizacją mikroprojektu pn. Rok na sportowo. Nauka uczestników kursu narciarskiego czynności i zasad, które powinni znać podczas czynnego wypoczynku zimowego, a także nauka jazdy na nartach biegowych oraz poruszania się w rakietach śnieżnych - w związku z realizacją mikroprojektu pn. Rok na sportowo. Nauka uczestników kursu narciarskiego czynności i zasad, które powinni znać podczas czynnego wypoczynku zimowego, a także nauka jazdy na nartach biegowych oraz poruszania się w rakietach śnieżnych - w związku z realizacją mikroprojektu pn. Rok na sportowo. Tak 1.000,00 zł brutto Tak 1.500,00 zł brutto Tak 1.500,00 zł brutto Tak 2.000,00 zł brutto Tak 2.000,00 zł brutto Drogowe Centrum Oznakowanie poziome dróg gminnych na terenie miasta a ,50 zł brutto

7 Produkcyjno-Handlowe BiG Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie, Powiat ski do do do do 30 dni od dnia podpisania umowy do VC Travelling Polska Ariel Trzajna Przedsiębiorstwo Budowlane rejjs Spółka Wodno-Ściekowa Młynówka mleasing FP SPOMAX S.A. MERCK Łukasz Ziętek Wojewoda Dolnośląski POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo- Produkcyjne ALBA Bartosz Marcol Porozumienie dot. wspólnego wydawania Kuriera skiego - Biuletynu Informacyjnego Samorządów Powiatu skiego Wykonanie oraz zamieszczenie prezentacji walorów turystycznych Gminy na serwisie: oraz i jej utrzymywanie w okresie trwania umowy. 299,00 zł brutto Roboty dodatkowe dla zadania pn.: Wymiana nawierzchni Tak ,96 zł brutto ul. Zamkowej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami. Czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej ,50 zł netto Leasing samochodu ciężarowego wywrotki MULTICAR M31, rok produkcji Dostarczenie dmuchawy do napowietrzania komór nitryfikacji typu DR210T- 4,4 -T-D-Np.-05 z silnikiem do falownika. Dostawa odczynników chemicznych oraz testów na potrzeby laboratorium Oczyszczalni Ścieków. Promocja a poprzez: 1) zamieszczenie herbu miasta a na samochodzie rajdowym marki Skoda oznakowanej logo RJ Rajdowy oraz ubranie kierowcy i pilota samochodu w koszulki i czapeczki z logo Miasta a, 2) wyeksponowanie na tle samochodu rajdowego banerów reklamowych Gminy i potykacza reklamowego oraz kolportowanie materiałów promocyjnych podczas samochodowej imprezy sportowej FREGATA TROPHY Zagórze Śląskie. Udzielenie Gminie dotacji celowej jako wsparcia finansowego w zakresie realizacji przez Gminę w 2014 r. zadania własnego o charakterze obowiązkowym, określonego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata (M.P. poz. 1024). Ekspertyza techniczna dotycząca zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną na zadaniu Rewaloryzacja Parku Miejskiego w ze. Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na obwodach będących własnością Gminy ,00 zł netto + odsetki ,00 zł brutto ,11 zł brutto 350,00 zł brutto ,00 zł Aneks Nr 1 z dnia zmiana kwoty przyznanej dotacji na ,00 zł. Aneks Nr 2 z dnia zmiana kwoty przyznanej dotacji na ,00 zł ,00 zł brutto ,40 zł brutto Mariusz Karbowiak Stypendium sportowe dla syna. 600,00 zł brutto Barbara Kulik Stypendium sportowe dla syna. 600,00 zł brutto Izabela Kusztal Stypendium sportowe dla syna. 600,00 zł brutto Iwona Jakimiak Stypendium sportowe dla córki. 600,00 zł brutto Agata Korybska Stypendium sportowe dla syna. 690,00 zł brutto Emilia Zawadzka Stypendium sportowe. 900,00 zł brutto

8 do do do do do do do do do Jolanta Hamulczyk Stypendium sportowe dla córki. 900,00 zł brutto Krystian Czerniej Stypendium sportowe. 900,00 zł brutto Mateusz Karaban Stypendium sportowe. 900,00 zł brutto Andrzej Kołodziej Stypendium sportowe dla syna. 900,00 zł brutto Karol Kołodziej Stypendium sportowe. 900,00 zł brutto Tomasz Krzemień Stypendium sportowe ,00 zł brutto Piotr Mikuła Stypendium sportowe dla syna. 900,00 zł brutto Maciej Zatyka Stypendium sportowe. 600,00 zł brutto Justyna Micek Stypendium sportowe dla syna. 900,00 zł brutto Dorota Głąbicka Stypendium sportowe dla syna. 600,00 zł brutto Jacek Fajkiel Stypendium sportowe dla syna. 690,00 zł brutto Stanisława Muzeja Stypendium sportowe dla syna. 600,00 zł brutto Małgorzata Sokołowska Stypendium sportowe dla syna. 600,00 zł brutto Gabriela Stachura Stypendium sportowe dla syna. 600,00 zł brutto Anna Termena Stypendium sportowe dla syna. 600,00 zł brutto Wiesława Witek Stypendium sportowe dla syna. 600,00 zł brutto Jerzy Woźny Stypendium sportowe dla syna. 600,00 zł brutto Jolanta Ziemba Stypendium sportowe dla syna. 600,00 zł brutto Łukasz Tomaszewski Nagroda dla zawodnika za osiągnięcia sportowe w 2013 r. 500,00 zł brutto Jakub Zaim Nagroda za pracę trenerską w 2013 r. w dziedzinie sportu. 300,00 zł brutto Sławomir Miłoń Nagroda za pracę trenerską w 2013 r. w dziedzinie sportu. 300,00 zł brutto Joanna Citków Nagroda za pracę trenerską w 2013 r. w dziedzinie sportu. 300,00 zł brutto Łukasz Tomaszewski Nagroda za pracę trenerską w 2013 r. w dziedzinie sportu. 300,00 zł brutto Dariusz Szeliga Nagroda za pracę trenerską w 2013 r. w dziedzinie sportu. 300,00 zł brutto Marcin Dudek Nagroda za pracę trenerską w 2013 r. w dziedzinie sportu. 300,00 zł brutto Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA - NOT Kamieniarstwo Budowlane i Artystyczne Łukasz Grzelec 3R Agencja Reklamowo- Marketingowa Objęcie patronatem medialnym Święta Chleba i Piernika. Rozliczenia barterowe Wykonanie dwustronnej tablicy pamiątkowej dla Gminy w ramach promocji projektu pn.: Wymiana nawierzchni ul. Zamkowej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami w ze. Wykonanie jednostronnej tablicy pamiątkowej o wymiarach 70 cm wys. x 90 cm szer., dla Gminy w ramach promocji Tak 2.460,00 zł brutto Tak 270,60 zł brutto

9 do do do do do do do do do WAKAT do do czas nieokreślony Sylwiusz Gruś Firma Handlowo-Usługowa KOMINIARCZYK PRO-BUD Janusz Pawłowski i Wspólnicy. Spółka jawna PRO-BUD Janusz Pawłowski i Wspólnicy Spółka Jawna Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie, Powiat ski DS CONSULTING Sp. z o. o. Usługi Montażowo Budowlane A.J.M. Artur Gawłowski Handel Hurt Detal Krzysztof Hałas Składnica Materiałów Budowlanych Cukrobud Andrzej Pruszyński HURTOWNIA KUBA Kędzior i S-ka Spółka Jawna ADLER CONSULTING Michał Andrzejczyk projektu pn.: Docieplenie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem instalacji wentylacyjnej i budową windy dla osób niepełnosprawnych w obiekcie przy Pl. Bankowym 1 w ze. 1) Świadczenie usług kominiarskich w zakresie czyszczenia przewodów kominowych w budynku Ratusza w ze. 2) Coroczna kontrola stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) w budynku Ratusza w ze. Realizacja robót budowlanych w ramach zadania pn.: Docieplenie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem instalacji wentylacyjnej i budową windy dla osób niepełnosprawnych w obiekcie przy Pl. Bankowym nr 1 w ze - przebudowa węzła c.o. Roboty budowlane w ramach zadania pn.: Docieplenie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem instalacji wentylacyjnej i budową windy dla osób niepełnosprawnych w obiekcie przy Pl. Bankowym nr 1 w ze - zwiększenie mocy grzejników. Porozumienie dot. wspólnego wydawania Kuriera skiego - Biuletynu Informacyjnego Samorządów Powiatu skiego Sporządzenie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sanikom sp. z o.o. w Lubawce w związku z wypłatami rekompensaty za świadczenie usługi w ogólnym interesie gospodarczym w okresie od listopada 2009 do marca 2015 r. Realizacja robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania p.n. Remont cząstkowy dróg gminnych 1.100,00 zł netto Tak ,43 zł brutto Tak ,56 zł netto ,00 zł netto 100,00 zł netto ,20 zł brutto Sukcesywna dostawa materiałów hydraulicznych ,17 zł brutto Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych ,00 zł brutto Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych ,87 zł brutto Wykonanie opracowania : Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotycząca osób fizycznych i prawnych do programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta a. Krzysztof Chrzanowski 1) wykonywanie prac administracyjno-biurowych, 2) przygotowanie upomnień, postanowień, tytułów wykonawczych, 3) dokonywanie czynności egzekucyjnych. Kamieniarstwo Budowlane i Artystyczne Łukasz Grzelec Wojewoda Dolnośląski TOM ACTIVE Tomasz Glinka Edward Borowski Dowódca 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia Wykonanie jednostronnej tablicy pamiątkowej dla Gminy w ramach promocji projektu pn.: Rewaloryzacja Parku Pokoju w ze Umowa dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w celu umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia ,00 zł brutto ,00zł brutto (tj ,00 zł miesięcznie) Tak 3.600,00 zł brutto ,00 zł Aneks z dn r. Druk ulotek pt.: Kościół Pokoju w ze 4.190,00 zł netto Korekta tekstu w j. niemieckim poświęconego Kościołowi Pokoju w ze, który zostanie wykorzystany do wydania ulotki promocyjnej. współpraca w zakresie upowszechniania patriotycznych postaw Narodu Polskiego w walce o wolność i niepodległość, kultywowanie bojowych i pokojowych tradycji 10. Pułku, a także 100,00 zł brutto -

10 / do do do do do do do do do do do P.P.H.U. KALCYT Ireneusz Krowicki Pikgroup Krzysztof Płomiński Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. Firma Handlowo-Usługowa MAZUR Stanisław Mazur Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej TRANS-POL Anna Obolewicz Renata Jurdzińska Agata Józefowska Danuta Łaba Alina Myśliwiec popularyzowanie wśród młodzieży walorów służby w Wojsku Polskim Pokaz 1 filmu na terenie Stadionu Miejskiego w ze 3.000,00 zł netto Druk teczek firmowych. 980,00 zł netto Roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania p.n. Modernizacja chodników przy drogach gminnych na terenie a. Realizacja robót budowlanych w ramach zadania pn.: Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne - centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym nr 1 w ze - zwiększenie mocy grzejników na poddaszu. Przekazanie (na wezwanie Szefa lub Zastępcy Szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w ze) z Placówki Terenowej w ze do 4 szt. autobusów do prowadzenia działań ewakuacyjnych. Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w ze i jednostkach organizacyjnych Gminy Prowadzenie programu edukacyjno-profilaktycznego w kl. V b Szkoły Podstawowej Nr 1 w ze, w liczbie 4 godzin. Prowadzenie programu edukacyjno-profilaktycznego w kl. VI d Szkoły Podstawowej Nr 1 w ze, w liczbie 5 godzin. Prowadzenie programu edukacyjno-profilaktycznego w kl. I b Szkoły Podstawowej Nr 1 w ze, w liczbie 10 godzin ,26 zł brutto Tak 5.729,86 zł netto wg załącznika 3.100,00 zł brutto/ miesięcznie 25,00 zł brutto/godzina 25,00 zł brutto/godzina 25,00 zł brutto/godzina Jacek Adamski Wykonanie spisów wyborców Gminy. 500,00 zł brutto Grażyna Żydziak Wykonanie spisów wyborców Gminy. 500,00 zł brutto Dorota Szerszeń Wykonanie spisów wyborców Gminy. 500,00 zł brutto Katarzyna Rutkowska- Noga Iwona Zatyka Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu Radio Wrocław VENA HAFTINA Sp. komandytowa Anna Tymczyn Alicja Woźniakiewicz Barbara Gmerek-Skalik Agnieszka Sopata Lidia Lewandowska Wykonanie spisów wyborców Gminy. 500,00 zł brutto Pełnienie obowiązków Gminnego Koordynatora do przygotowania i przeprowadzenia XX edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin w 2014 roku w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich ,00 zł brutto Umowa o wzajemnej współpracy ,00 zł netto Wykonanie i wymiana plansz na tablicach informacyjnych na trasie pieszo-rowerowej Śladami historii Wykonanie 1 sztuki haftowanego Proporca Rozpoznawczego Dowódcy skiego Batalionu Logistycznego 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia ze składanym drzewcem i ozdobnym grotem oraz 3 par rękawiczek do proporca i 3 sztuk mini proporczyków do montażu w ramce. w kl. Va Szkoły Podstawowej Nr 1 w ze, w liczbie 5 godzin w kl. Ic Szkoły Podstawowej Nr 1 w ze, w liczbie 10 godzin w kl. IVa Szkoły Podstawowej Nr 1 w ze, w liczbie 5 godzin w kl. IVb Szkoły Podstawowej Nr 1 w ze, w liczbie 5 godzin w kl. VIc Szkoły Podstawowej Nr 1 w ze, w liczbie 5 godzin 2.000,00 zł netto Aneks nr 1 z dnia zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy na ,00 zł netto Aneks nr 1 z dnia zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy na ,00 zł brutto/godzina 25,00 zł brutto/godzina 25,00 zł brutto/godzina 25,00 zł brutto/godzina 25,00 zł brutto/godzina

11 do do do do do do do do Dawid Michalski Anna Radomska-Duziak BIURO INŻYNIERSKIE TRAKT Grzegorz Lewowski Karolina Sienicka Katarzyna Kurbiel Edyta Mikulska Beata Wójcik Mirosława Ciach Beata Wrońska Janina Gdowska Iwona budek Anita Demczak Barbara Kawalec Renata Bober Telewizja Polska S.A. Anna Taratycka Justyna Woźna Helena Sienicka Krystyna Chrapkowicz Dorota Bober Monika Dolasińska Katarzyna Kasperkiewicz w kl. VIa Szkoły Podstawowej Nr 1 w ze, w liczbie 5 godzin w kl. Vc Szkoły Podstawowej Nr 1 w ze, w liczbie 4 godzin Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: Przebudowa nawierzchni drogi nr D ul. Żwirowa w ze w km (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.). Doręczanie zawiadomień osobom powołanym w skład obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy. w kl. Id Szkoły Podstawowej Nr 5 w ze, w liczbie 8 godzin w kl. Is Szkoły Podstawowej Nr 5 w ze, w liczbie 8 godzin w kl. IIa Szkoły Podstawowej Nr 5 w ze, w liczbie 8 godzin w kl. IIs Szkoły Podstawowej Nr 5 w ze, w liczbie 8 godzin w kl. Ia Szkoły Podstawowej Nr 5 w ze, w liczbie 8 godzin w kl. Ib Szkoły Podstawowej Nr 5 w ze, w liczbie 8 godzin w kl. Ic Szkoły Podstawowej Nr 5 w ze, w liczbie 8 godzin w kl. IIb Szkoły Podstawowej Nr 5 w ze, w liczbie 8 godzin w kl. IId Szkoły Podstawowej Nr 5 w ze, w liczbie 8 godzin w kl. IIc Szkoły Podstawowej Nr 5 w ze, w liczbie 8 godzin Emisja na antenie TVP INFO - 6. Audycji pt. POGODA W TVP INFO, w tym 5 audycji, które emitowane będą na żywo z a (każde wejście o czasie trwania ok. 4 min) oraz 1 audycję podsumowującą (felieton), w dniu trwania imprezy pt. Święto Chleba i Piernika. pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w ze podczas trwania wyborów pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w ze podczas trwania wyborów pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w ze podczas trwania wyborów pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w ze podczas trwania wyborów pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w ze podczas trwania wyborów pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w ze podczas trwania wyborów pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w ze podczas trwania wyborów 25,00 zł brutto/godzina 25,00 zł brutto/godzina ,00 zł brutto 2,80 zł brutto za jedno doręczenie 25,00 zł brutto/godzina 25,00 zł brutto/godzina 25,00 zł brutto/godzina 25,00 zł brutto/godzina 25,00 zł brutto/godzina 25,00 zł brutto/godzina 25,00 zł brutto/godzina 25,00 zł brutto/godzina 25,00 zł brutto/godzina 25,00 zł brutto/godzina ,00 zł brutto 150,00 brutto 150,00 brutto 150,00 brutto 150,00 brutto 150,00 brutto 150,00 brutto 150,00 brutto

12 do do do do do do do do do Emilia Kowalczyk pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w ze podczas trwania wyborów Irena Mazur pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w ze podczas trwania wyborów Leszek Światkowski pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w ze podczas trwania wyborów Paulina Łacny pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w ze podczas trwania wyborów Edyta Michałków pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w ze podczas trwania wyborów Jacek Adamski pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w ze podczas trwania wyborów Izabela Milaniuk pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w ze podczas trwania wyborów Janusz Rębisz pełnienie funkcji koordynatora gminnego oraz operatora obsługi informatycznej pełnomocnika rejonowej komisji wyborczej podczas trwania wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień inż. Artur Dziuro Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu przy Szkole Podstawowej nr 5 w ze (ul. Armii Krajowej 9), oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla w/w zadania. Paweł Motyka w kl. IVa Szkoły Podstawowej Nr 1 w ze, w liczbie 8 godzin Violetta Bant w kl. IIIa Szkoły Podstawowej Nr 1 w ze, w liczbie 8 godzin Marta Pieniążek-Walaszek w kl. IIIs Szkoły Podstawowej Nr 1 w ze, w liczbie 8 godzin Dorota Jastrzębska- Skupień w kl. IIIc Szkoły Podstawowej Nr 1 w ze, w liczbie 8 godzin Agnieszka Olchówka w kl. IIIb Szkoły Podstawowej Nr 1 w ze, w liczbie 8 godzin Alicja Morawska-Pajda w kl. IIId Szkoły Podstawowej Nr 1 w ze, w liczbie 8 godzin Anna Orda w kl. IVb Szkoły Podstawowej Nr 1 w ze, w liczbie 8 godzin Katarzyna Gonera w kl. IVc Szkoły Podstawowej Nr 1 w ze, w liczbie 8 godzin Barbara Jusiel w kl. IVd Szkoły Podstawowej Nr 1 w ze, w liczbie 8 godzin Spółka Wodno-Ściekowa Konserwacja rowu od potoku Uszewica do Oczyszczalni Ścieków Młynówka od m. Czarnków do m. Małuszów. Izabela Kiljan Pełnienie dyżuru w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ze (będącego siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w ze) podczas trwania wyborów zarządzonych na dzień 150,00 brutto 150,00 brutto 150,00 brutto 150,00 brutto 150,00 brutto 150,00 brutto 150,00 brutto 570,00 brutto ,00 zł netto 25,00 zł brutto/godzina 25,00 zł brutto/godzina 25,00 zł brutto/godzina 25,00 zł brutto/godzina 25,00 zł brutto/godzina 25,00 zł brutto/godzina 25,00 zł brutto/godzina 25,00 zł brutto/godzina 25,00 zł brutto/godzina ,61 zł netto 100,00 zł brutto

13 do do TV Darek Kwaśny Mariusz Żydziak Wykonanie filmu promującego za pomocą urządzenia Multi-Rotor - bezzałogowej platformy. Złożenie w wersji elektronicznej do 24 stron gazety Kurier ski - Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu skiego, wydanie specjalne pt. 10 lat a w Unii Europejskiej ,00 zł netto Aneks nr 1 z dnia zmiana terminu dostarczenia filmu na r. Aneks nr 2 z dnia Aneks nr 3 z dnia zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy na do 1.200,00 zł brutto Aneks nr 1 z dnia zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy na Aneks nr 2 z dnia zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy na oraz zmiana 1 i do do sukcesywnie do do do do Agnieszka Światkowska w kl. IIa Szkoły Podstawowej Nr 1 w ze, w liczbie 10 godzin 25,00 zł brutto/godzina Anna Kuź w 25,00 zł brutto/godzina kl. IIIa Szkoły Podstawowej Nr 1 w ze, w liczbie 10 godzin Anna Jastrząbska w 25,00 zł brutto/godzina kl. IIIc Szkoły Podstawowej Nr 1 w ze, w liczbie 10 godzin Dorota Lopko w 25,00 zł brutto/godzina kl. Ia Szkoły Podstawowej Nr 1 w ze, w liczbie 8 godzin Tadeusz Kopeć w 25,00 zł brutto/godzina kl. VIb Szkoły Podstawowej Nr 1 w ze, w liczbie 5 godzin Barbara Kempczyńska- w 25,00 zł brutto/godzina Oliwa kl. IIIb Szkoły Podstawowej Nr 1 w ze, w liczbie 8 godzin Zdzisław Korybski Pełnienie obowiązków kierowcy samochodu służbowego Urzędu 100,00 zł brutto Miejskiego na trasie - Legnica - podczas przewozu protokołów głosowania po zakończeniu i ustaleniu wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień z terenu Gminy. Aqua Konsulting Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej modernizacji ,00 zł netto Krzysztof Wilmański procesu uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody Park Miejski w ze. ELAMED Sp. k. Patronat medialny Święta Chleba i Piernika. - Wielkopolska Galeria Reklamy Szymon Laskowski Studio Graficzne Piotr Kurasiak Nadzór Budowlany. Projektowanie Jan Mielnik Franciszek Diduszko Stanisław Andrzej Potycz Janusz Blachowski ARCHITEKT Dostawa gadżetów reklamowych z logotypami i nadrukami dla potrzeb promocji miasta a. Wykonanie oraz opracowanie i dostawa materiałów reklamowych dla potrzeb promocji Gminy, tj. zaproszeń, plakatów, ulotek, banerów na witacze, baneru umieszczonego na budynku Ratusza oraz banerów umieszczonych nad ulicą. Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania p.n.: Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu Zamku Piastowskiego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla w/w zadania. Dozorowanie obiektu Referatu Wodociągów i Kanalizacji Urzędu Miejskiego w ze, przy ul. Poniatowskiego 22. Świadczenie pomocy prawnej - w sprawach związanych z roszczeniami przedsądowymi. Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: Modernizacja szkolnych boisk sportowych Pl. Bankowy 1, oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla w/w zadania ,00 zł netto 5.143,50 zł netto 9.800,00 zł brutto 1.600,00 zł za pełny miesiąc 1.500,00 zł brutto ,00 zł brutto Aneks Nr 1 z dnia zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy na

14 do miesięcy miesięcy do do do styczeń - grudzień do do do 21 dni roboczych, licząc od dnia podpisania umowy od w trakcie trwania Pielgrzymki Grupa 69 s.c. Sebastian Kajdan Przemysław Ścierski MP Group Ewa Zawidzka Zakład Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego Edward Górski DERTEX DDD PROGRESS CONSULTING Patronat medialny Święta Chleba i Piernika. - Umowa o współpracy dotyczącej zamieszczania informacji o Święcie Chleba i Piernika. Wykonanie zadania pn.: Modernizacja chodników przy drogach gminnych na terenie a. Przeprowadzenie odkomarzania metodą naziemną na terenach zielonych Miasta a poprzez zwalczanie komarów środkiem owadobójczym. Wykonanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami na wzorach udostępnionych przez NFOŚiGW projektu dotyczącego prac przygotowawczych Modernizacja gospodarki wodnościekowej na terenie aglomeracji jaworskiej do konkursu nr 12 w ramach Osi priorytetowej I Gospodarka wodno-ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ,65 zł brutto 6.765,00 zł brutto 4.182,00 zł brutto Polkomtel Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus. 10,00 zł netto miesięcznie Polkomtel Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus. 10,00 zł netto miesięcznie Wojewoda Dolnośląski Nadzór Budowlany. Projektowanie Jan Mielnik SATNET S.C. Eugeniusz Popko Grażyna Popko Powiat ski Mściwojów Wądroże Wielkie Paszowice Edward Borowski Nadzór i Usługi Budowlane mgr inż. Janusz Brzozowski Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach: Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok dotacja celowa ,00 zł Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania p.n.: 7.800,00 zł brutto Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w ze oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla w/w zadania. Kupno dwóch systemów kontroli paliwa CarFox ,00 zł netto Aneks Nr 1 z dnia zmiana zał. nr 1 Porozumienie w sprawie ponoszenia kosztów składu Kuriera skiego - bezpłatnego Biuletynu Informacyjnego Samorządów Powiatu skiego. Wykonanie zadania polegającego na tłumaczeniu: 1) tekstów z języka polskiego na język niemiecki, 2) tekstów z języka niemieckiego na język polski, 3) konsekutywnym na terenie miasta a, 4) konsekutywnym podczas podróży służbowych. Nadzór autorski podczas realizacji zadania pn.: Modernizacja pomieszczeń po byłej drukarni z przeznaczeniem na cele społeczne, na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w ze dla seniorów, osób niepełnosprawnych i spotkań międzypokoleniowych. G ,50zł G. Mściwojów 662,50zł G. Wądroże Wielkie 662,50zł G. Paszowice 600,00zł P. ski 2.062,50zł - brutto 1) 45,00 zł brutto/1 str. 2) 40,00 zł brutto/1 str. 3) 100,00 zł brutto/godz. 4) 600,00 zł brutto/dzień Tak 1.000,00 zł brutto KONCEPT I.Kozłowski, W. Malinka Spółka Jawna Dostawa mebli biurowych ,85 zł brutto Diecezja Legnicka - Piesza Promocja Miasta a podczas organizowanego przez Diecezję 1.000,00 zł brutto Pielgrzymka Legnicka wydarzenia pt. XXII Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę Kazimierz Oliwa Wykonywanie prac na cmentarzu komunalnym w ze. 850,00 zł brutto Irena Tkaczuk Jarosław Kaszkowiak Dorota Batogowska Pełnienie funkcji kierownika półkolonii organizowanych przez Gminę w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 oraz w Szkole Podstawowej nr 5 w ze. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych na półkoloniach w Szkole Podstawowej Nr 1 w ze. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych na półkoloniach w Szkole Podstawowej Nr 1 w ze ,00 zł brutto 1.700,00 zł brutto 1.700,00 zł brutto traci moc na podstawie 8 porozumienia z dnia , poz. rejestru 266

15 do do miesiące do do miesięcy do P.H.U. MAGRO Zbigniew Robak Agnieszka Olchówka Piotr Klaczyk Małgorzata Wojtanowska Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych na półkoloniach w Szkole Podstawowej Nr 1 w ze ,00 zł brutto Iwona Fijołek Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych na półkoloniach 850,00 zł brutto w Szkole Podstawowej Nr 1 w ze. Mirosława Kostrzębska Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych na półkoloniach 1.700,00 zł brutto w Szkole Podstawowej Nr 4 w ze. Barbara Bajer Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych na półkoloniach 1.700,00 zł brutto w Szkole Podstawowej Nr 4 w ze. Ewa Woźniak Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych na półkoloniach 850,00 zł brutto w Szkole Podstawowej Nr 5 w ze. Anna Bełza Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych na półkoloniach 850,00 zł brutto w Szkole Podstawowej Nr 5 w ze. Dorota Jastrzębska- Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych na półkoloniach 850,00 zł brutto Skupień w Szkole Podstawowej Nr 5 w ze. Aleksandra Miłoń Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych na półkoloniach 850,00 zł brutto w Szkole Podstawowej Nr 5 w ze. Janina Gdowska Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych na półkoloniach 1.700,00 zł brutto w Szkole Podstawowej Nr 5 w ze. Dorota Sawicka Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych na półkoloniach 850,00 zł brutto w Szkole Podstawowej Nr 5 w ze. Ewa Biszczanik Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych na półkoloniach 1.700,00 zł brutto w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Szkole Podstawowej Nr 5 w ze. Świdnickie Realizacja robót budowlanych polegających na wykonaniu ,50 zł netto Przedsiębiorstwo Budowy zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa nawierzchni drogi nr Dróg i Mostów sp. z o.o D ul. Żwirowa w ze w km (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.). Spółka Wodno-Ściekowa Konserwacja rowów i przepustów pomiędzy AKSUW Paszowice a ,48 zł brutto Młynówka Ośrodkiem Wypoczynkowym nik. Polkomtel Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dotyczący 75,00 zł netto x2 Sprzedaży Aparatów w ramach Programu Wymiany Aparatów dla telefony/miesięcznie przedsiębiorców - Perfekcyjna Super Premium II (SIM) dla Stałych Abonentów. Radio Plus Legnica Obsługa medialno-promocyjna imprezy Święto Chleba i Piernika ,00 zł netto DEKARSTWO- BLACHARSTWO Waldemar Mroczkowski Samorządowy Informator SMS Samorządowy Informator SMS Maruszczyk Artur A-Z KOMP Wykonanie ogrodzenia z elementów betonowych Cmentarza Komunalnego w ze od strony działki nr ,16 zł netto Prowadzenie zająć opiekuńczo-wychowawczych na półkoloniach 850,00 zł brutto w Szkole Podstawowej Nr 5 w ze - 5 godzin dziennie. Wypiekanie na jaworskim Rynku, w piecu chlebowym, chleba 1.000,00 zł brutto pod nazwą Chleb wiejski na zakwasie Piotra Klaczyka - produkt tradycyjny województwa dolnośląskiego, a także przygotowanie aranżacji stoiska w stylu starej zagrody oraz mini ZOO dla dzieci. Remont rynien, lukarn i komina na budynku Ratusza w ze ,87 zł brutto Świadczenie Usługi Samorządowy Informator SMS (SISMS) i Usługi Samorządowy Informator WWW (SIWWW) Świadczenie Usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem Systemu Informatycznego i aplikacji mobilnej o nazwie Komunikator SISMS. Wykonanie modernizacji sprzętu polegającej na zakupie i wymianie podzespołów komputerowych oraz konfiguracji systemu operacyjnego dla 33 komputerów biurkowych. - abonament 159,00 zł netto/miesięcznie - jednostkowa inf. w postaci SMS po wykorzystaniu limitu pakietu 0,12 zł netto/szt. miesięcznie 100,00 zł netto/miesięcznie Tak ,02 zł netto Aneks nr 1 z dnia zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy na

16 do do do zgodnie z umową 262, z planowanym terminem zakończenia robót na dzień do do styczeń - grudzień do do do TV Darek Kwaśny Michalina Załuska EX-BUD Iwona Biel Wykonanie bilbordu promującego, w tym Święto Chleba i Piernika, w postaci planszy statycznej, który będzie emitowany na antenie TVP INFO. Archiwizowanie dokumentów księgowych, pomoc w realizacji spraw związanych z pracą Referatu Gospodarki Odpadami. Dostawa i montaż stolarki okiennej z PCV w systemie EKO SUN 70 - szt. 16 wraz z demontażem okien dotychczasowych, dostawa i montaż parapetów wewnętrznych PCV - szt. 8 wraz z demontażem dotychczasowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w ze ,00 zł netto 1.260,00 zł brutto 8.330,00 zł brutto Wydawnictwo LCA MEDIA Patronat medialny Święta Chleba i Piernika. - Zakład Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego Edward Górski inż. Artur Dziuro WGS84 Polska Stefan Jarosz Powiat ski Mściwojów Wądroże Wielkie Paszowice Barbara Gmerek-Skalik Alicja Łukjanowicz Beata Jankiewicz Jolanta Nowak Metal Znak Stanisław Mackiewicz Wojewoda Dolnośląski Skarb Państwa- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Maria Mediuch Wykonanie zadanie inwestycyjnego p.n.: Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu przy Szkole Podstawowej Nr 5 w ze (ul. Armii Krajowej 9) Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu przy Szkole Podstawowej Nr 5 w ze (ul. Armii Krajowej 9) Sporządzenie dokumentu - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy. umowa kupna sprzedaży miodu w słoiku szklanym zakręcanym o wadze 250g, 30 szt. Porozumienie w sprawie ponoszenia kosztów składu Kuriera skiego - bezpłatnego Biuletynu Informacyjnego Samorządów Powiatu skiego. Udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w charakterze eksperta z listy MEN. Udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w charakterze eksperta z listy MEN. Udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w charakterze eksperta z listy MEN. Udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w charakterze eksperta z listy MEN. Wykonanie jednostronnej tablicy pamiątkowej o wymiarach 70 cm wys. x 90 cm szer., w ramach promocji projektu pn.: Modernizacja pomieszczeń po byłej drukarni z przeznaczeniem na cele społeczne, na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w ze dla seniorów, osób niepełnosprawnych i spotkań międzypokoleniowych. Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu z dotyczy zadania Przebudowa nawierzchni drogi Nr D ul. Żwirowa w ze w km (Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.). Dzierżawa części urządzenia wodnego pod wylot rurociągu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe (ścieki) z terenu fragmentu ulicy Starojaworskiej oraz ulic: Widokowej i Zachodniej do kanału Młynówka w km , a następnie do zbiornika wodnego Słup oraz szczególne korzystanie z wód w tym zakresie. Wysprzątanie wyznaczonych pomieszczeń Urzędu Miejskiego w ze - w budynku po banku przy Rynek ,64 zł netto Aneks nr 1 z dnia zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy na ,00 zł brutto Tak ,00 zł brutto 255,00 zł brutto G ,50zł G. Mściwojów 662,50zł G. Wądroże Wielkie 662,50zł Paszowice 600,00zł P. ski 2.287,50zł - brutto 250,00 zł brutto 250,00 zł brutto 250,00 zł brutto 250,00 zł brutto Tak 362,85 zł brutto ,00 zł 236,46 zł brutto/rocznie 400,00 zł brutto

17 do zgodnie z umową 282, z planowanym terminem zakończenia robót na dzień WAKAT do bezterminowe do do do zgodnie z umową 289, z planowanym terminem zakończenia robót na dzień do do TAURON Sprzedaż TAURON Sprzedaż TAURON Sprzedaż TAURON Sprzedaż TAURON Sprzedaż TAURON Sprzedaż TAURON Sprzedaż Firma Handlowo-Usługowa MAZUR Stanisław Mazur Nadzór Budowlany. Projektowanie. Jan Mielnik Zakład Studniarski Kazimierz Mikołejko Studio Graficzne Piotr Kurasiak Charytatywne Stowarzyszenie sienia Pomocy Osobom Uzależnionym Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy AZYL w ze Zakład Poligraficzny ROTGRYF s.c. Jan Bracha, Józef Klimek Firma Instalacyjno- Montażowa ROBERT Robert Strzyż Wiesław Gwiżdż Nadzór Budowlany. Projektowanie. Jan Mielnik Spółka Wodno-Ściekowa Młynówka Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji. wg rzeczywistego zużycia 578,54 zł brutto Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji. wg rzeczywistego zużycia 707,20 zł brutto Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji. wg rzeczywistego zużycia 245,69 zł brutto Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji. wg rzeczywistego zużycia 171,29 zł brutto Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji. wg rzeczywistego zużycia 236,74 zł brutto Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji. wg rzeczywistego zużycia 0,00 zł Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji. wg rzeczywistego zużycia 1.141,83 zł brutto Realizacja robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego ,57 zł brutto p.n.: Modernizacja budynku Gimnazjum nr 1 w ze. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Modernizacja budynku Gimnazjum nr 1 w ze. Wykonanie renowacji i dekolmatacji studni głębinowej nr 6 na SUW Park Miejski oraz renowacji i dekolmatacji studni głębinowej nr 7 na AKSUW Paszowice wraz z założeniem nowego filtra. Wykonanie oraz opracowanie i dostawa materiałów reklamowych dla potrzeb promocji Gminy, tj. zaproszeń, plakatów, baneru umieszczonego na budynku Ratusza. Porozumienie o Współpracy w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zaprojektowanie dwóch wzorów główek kalendarza (ogólna miejska oraz związana z organizacją w ze V Krajowej Konferencji - Samorządy RP dla Jana Pawła II), wydrukowanie oraz odpowiednie sklejenie 400 sztuk kalendarzy trójdzielnych. Realizacja robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu Zamku Piastowskiego. Konsultacje w zakresie planowanej instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej w przestrzeniach zagrożonych wybuchem pomieszczeń studni osadowych oczyszczalni ścieków dla miasta a Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu Zamku Piastowskiego. Remont studni na zapleczu ul. Zamkowej w ze uszkodzonej w trakcie robót ziemnych związanych z wykonywaniem przyłącza kanalizacyjnego. GRUPA ERGO Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta a na lata NETCOM Daniel Tarnowski 1. Udostępnienie sygnału internetowego dla 32 Beneficjentów Ostatecznych - użytkowników sprzętu ,00 zł brutto ,72 zł netto 1.590,00 zł netto ,00 zł netto ,31 zł brutto 1.200,00 zł brutto 2.000,00 zł brutto 4.996,58 zł brutto umowa nie została zrealizowana ,00 zł brutto Aneks nr 1 z r. zmiana m.in. terminu wykonania: do r. Tak ,00 zł brutto

18 do do do ski Ośrodek Kultury Fortum Power and Heat Polska Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. TV Darek Kwaśny Zakład Instalacji Elektrycznych i Pomiarów Jerzy Ziębiec Roksana Lenart Zbigniew Bendyk Alicja Butrym Teresa Czech Irmina Gruda Dariusz Jeger Małgorzata Kołodziejczyk Maria Kucharska Renata Leśniak Kamila Markowska Dorota Miłoń Małgorzata Nowowiejska Elżbieta Rusinowicz Halina Słoszewska 2. Serwis sieci i sprzętu w tym oprogramowania (35 zestawów komputerowych). 3. Przedłużenie licencji na program Filtrujący ESET dla 35 komputerów na okres 3 lat. Użyczenie w bezpłatne używanie samochodu osobowego marki - OPEL VIVARO, nr rej 8T77. Sprzedaż udziałów w Spółce Ciepło ,00 zł Świadczenie usług podpisu elektronicznego ,23 zł brutto Wykonanie prezentacji multimedialnej o ze za pomocą urządzenia Multi-Rotor - bezzałogowej platformy bądź przy wykorzystaniu fotografii. Przeprowadzenie pomiarów rezystencji izolacji obwodów elektroenergetycznych oraz ochrony przeciwporażeniowej na obiektach Urzędu Miejskiego w ze, dokonanie przeglądów okresowych elektronarzędzi i AGD. Kolportaż Kuriera skiego - Biuletynu Informacyjnego Samorządów Powiatu skiego na obszarze zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej Użyczenie Biorącemu do używania sprzętu Użyczenie Biorącemu do używania sprzętu Użyczenie Biorącemu do używania sprzętu Użyczenie Biorącemu do używania sprzętu Użyczenie Biorącemu do używania sprzętu Użyczenie Biorącemu do używania sprzętu Użyczenie Biorącemu do używania sprzętu Użyczenie Biorącemu do używania sprzętu Użyczenie Biorącemu do używania sprzętu Użyczenie Biorącemu do używania sprzętu Użyczenie Biorącemu do używania sprzętu Użyczenie Biorącemu do używania sprzętu Użyczenie Biorącemu do używania sprzętu 1.000,00 zł netto ,00 zł brutto 581,04 zł brutto Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 2.922,35 zł wartość 2.922,35 zł wartość 2.922,35 zł wartość 2.922,35 zł wartość 2.922,35 zł wartość 2.922,35 zł wartość 2.922,35 zł wartość 2.922,35 zł wartość 2.922,35 zł wartość 2.922,35 zł wartość 2.922,35 zł wartość 2.922,35 zł wartość 2.922,35 zł wartość Mirosława Sochacka Użyczenie Biorącemu do używania sprzętu Tak 2.922,35 zł wartość Aneks nr 1 zawarty dnia r.

19 do miesięcy Ewa Stępień Gabriela Świątoniowska Sylwia Taniukiewicz Izabela Totczyk Krystyna Warzocha Marta Witkoś Adam Wożyński Katarzyna Wójcik Jolanta Harfiniec Piotr Siwiec ski Ośrodek Kultury Miejska Biblioteka Publiczna Ewelina Adamska Grażyna Leonowicz Dorota Husar Magdalena Kopacz Magdalena Kucharska Agata Wiśniewska Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe WOD-EKO Użyczenie Biorącemu do używania sprzętu Użyczenie Biorącemu do używania sprzętu Użyczenie Biorącemu do używania sprzętu Użyczenie Biorącemu do używania sprzętu Użyczenie Biorącemu do używania sprzętu Użyczenie Biorącemu do używania sprzętu Użyczenie Biorącemu do używania sprzętu Użyczenie Biorącemu do używania sprzętu Użyczenie Biorącemu do używania sprzętu Użyczenie Biorącemu do używania sprzętu Użyczenie Biorącemu do używania sprzętu Użyczenie Biorącemu do używania sprzętu Użyczenie Biorącemu do używania sprzętu Użyczenie Biorącemu do używania sprzętu Użyczenie Biorącemu do używania sprzętu Użyczenie Biorącemu do używania sprzętu Użyczenie Biorącemu do używania sprzętu Użyczenie Biorącemu do używania sprzętu Wykonanie remontu dyfuzorów rusztu napowietrzającego w komorach nitryfikacji na Oczyszczalni Ścieków dla miasta a. Tak 2.922,35 zł wartość Tak 2.922,35 zł wartość Tak 2.922,35 zł wartość Tak 2.922,35 zł wartość Tak 2.922,35 zł wartość Tak 2.922,35 zł wartość Tak 2.922,35 zł wartość Tak 2.922,35 zł wartość Tak 2.922,35 zł wartość Tak 2.922,35 zł wartość Tak 5.820,21 zł wartość Tak 8.742,57 zł wartość Tak 2.954,85 zł wartość Tak 2.954,85 zł wartość Tak 2.954,85 zł wartość Tak 2.954,85 zł wartość Tak 2.922,35 zł wartość Tak 2.922,35 zł wartość ,00 zł netto NOVA TELECOM Świadczenie usług telekomunikacyjnych. cena wg cennika oraz aneksu cennika -

20 do do do do do do do do do do do do do do do stanowiących zał. do umowy Magdalena Szczygieł Przeprowadzenie programu profilaktycznego w 10 klasach 1.500,00 zł brutto Gimnazjum nr 1 w ze. Katarzyna Wykonanie spisów wyborców Gminy. 500,00 zł brutto Rutkowska-Noga Dorota Szerszeń Wykonanie spisów wyborców Gminy. 500,00 zł brutto Grażyna Żydziak Wykonanie spisów wyborców Gminy. 500,00 zł brutto Jacek Adamski Wykonanie spisów wyborców Gminy. 500,00 zł brutto Krystyna Sasiela Franciszek Kawecki Irena Mazur Michalina Załuska Irena Kamińska Janina Stempel Agnieszka Rula Ewa Uciurkiewicz Anna Taratycka Agnieszka Partyka Alicja Błońska Krystyna Chrapkowicz Dorota Bober Monika Dolasińska Wprowadzenie oraz aktualizacja danych z umów zlecenia zawartych z pracownikami Urzędu Miejskiego do programu płacowo-kadrowego R2płatnik, dotyczących przygotowania Rozplakatowanie na terenie Gminy urzędowych obwieszczeń wyborczych dotyczących wyborów zarządzonych na dzień r. Zapewnienie materiałów kancelaryjnych oraz wyposażenia lokali będących siedzibami obwodowych komisji wyborczych wyznaczonych do przeprowadzenia głosowania w wyborach zarządzonych na dzień r. oraz przygotowanie zamówienia na druk kart do głosowania. Przygotowanie dokumentów identyfikacyjnych, w tym naliczeń zryczałtowanych diet członków terytorialnej (miejskiej) i obwodowych komisji wyborczych w ze powołanych w celu przeprowadzenia i wygenerowanie przelewów na konta oraz sporządzenia dokumentacji do Urzędu Skarbowego. Przygotowanie dokumentacji i zaksięgowanie dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z zasadami rachunkowości dotyczących przygotowania wyborów zarządzonych na dzień r. Przygotowanie list płac z tytułów umów zlecenia pracowników Urzędu Miejskiego, dokumentacji księgowej wraz z rozliczeniem z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotyczącej Przygotowanie na terenie Gminy głosowania w wyborach zarządzonych na dzień r. oraz pełnienie dyżuru podczas jego trwania. Przygotowanie na terenie Gminy głosowania w wyborach zarządzonych na dzień r. oraz pełnienie dyżuru podczas jego trwania. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w ze podczas trwania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w ze podczas trwania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w ze podczas trwania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w ze podczas trwania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w ze podczas trwania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w ze podczas trwania 140,00 zł brutto 200,00 zł brutto 400,00 zł brutto 240,00 zł brutto 140,00 zł brutto 140,00 zł brutto 1.400,00 zł brutto 1.100,00 zł brutto 190,00 zł brutto 190,00 zł brutto 190,00 zł brutto 190,00 zł brutto 190,00 zł brutto 190,00 zł brutto

Przedmiot umowy. młodzieży zagrożonej uzależnieniami i sprawiającej kłopoty. zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania.

Przedmiot umowy. młodzieży zagrożonej uzależnieniami i sprawiającej kłopoty. zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania. LP. Data zawarcia umowy Okres obowiązywania umowy Podmiot zawierający umowę Podmiot, z którym zawarto umowę Przedmiot umowy Współfinansowanie ze środków UE Wartość umowy Uwagi 1. 2.01.2014 1.01.2014-31.12.2014

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr Burmistrza Miasta Jawora z dnia 10 sierpnia 2015 r.

Załącznik do zarządzenia nr Burmistrza Miasta Jawora z dnia 10 sierpnia 2015 r. Załącznik do zarządzenia nr 191.2015 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 10 sierpnia 2015 r. Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 1 w Jaworze Szkole Podstawowej Nr 5 ul. Armii Krajowej Nr 9, Jawor 1. Ewelina

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 : Dominika Kucharska Małgorzata Kazimiera Baraniak Joanna Ewa Wąsowska Jolanta Kazimiera Lizakowska Rafał Jerzy Szulc Dominik Mariusz Garnys Karolina Monika Rutkowska Mateusz

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom Radom, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wykaz planowanych nakładów na remonty w 2010 roku

Wykaz planowanych nakładów na remonty w 2010 roku ...Załącznik Nr 11...do Uchwały Nr...Rady Miejskiej w Słupsku...z dnia 1.2.11. Wykaz planowanych nakładów na remonty w 2010 roku I. WYDATKI GMINY - MIASTA SŁUPSK Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Kwota 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

o kwotę 52 266,00 zł, o kwotę 6 734,00 zł, ul. Krańcowa chodnik ul. Hallera chodnik b) zwiększa się:

o kwotę 52 266,00 zł, o kwotę 6 734,00 zł, ul. Krańcowa chodnik ul. Hallera chodnik b) zwiększa się: UZASADNIENIE Zmiana budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2015 r. podyktowana jest: I. Po stronie dochodów załącznik nr 1 1. Zwiększeniem dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU

WYBORY DO RADY POWIATU WYBORY DO RADY POWIATU Kod terytorialny gminy 1 2 0 6 1 2 Nr obwodu głosowania * * 1 0 Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Świetlica Wiejska w Polanowicach, Polanowice 31, 32-090 Słomniki Gmina

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Nagroda I Stopnia samochód osobowy Fiat 500 1. Radosław U., 502580 Nagroda II Stopnia płyta DVD z

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Żarów z dnia 23 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Żarów z dnia 23 kwietnia 2015 r. OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta z dnia 23 kwietnia 2015 r. Na podstawie art. 182 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Państwowej Komisji

Bardziej szczegółowo

W zł. 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 2 550 702,00 0,00 0,00 2 550 702,00

W zł. 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 2 550 702,00 0,00 0,00 2 550 702,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/109/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 lipca 2007 r. Zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2007 r. Plan na 2007 r. Zwiększenie Zmniejszenie Plan

Bardziej szczegółowo

Gmina Jabłoń - rejestr umów - 2015 rok

Gmina Jabłoń - rejestr umów - 2015 rok Gmina Jabłoń - rejestr umów - 2015 rok Lp data zawarcia kontrahent kwota umowy przedmiot umowy 1. 2.01.2015 Arkadiusz Szwaj 260/miesiąc 2. 2.01.2015 Mirosław Kusiuk 260/miesiąc 3. 2.01.2015 Antoni Matejczuk

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. 5 Styczeń 2. Plan audytu na rok 2015. 12 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 30/2014

Zarządzenie nr 30/2014 Zarządzenie nr 30/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN 2014

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN 2014 ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN 2014 Lp. Nr zarządzenia Z dnia Sprawa 1 1/2014 02.01.2014 W sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin 2 2/2014 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 06 maja 2014 r.

INFORMACJA Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 06 maja 2014 r. INFORMACJA Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 06 maja 2014 r. Na podstawie 10 ust 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów z dnia 05 października 2015 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów z dnia 05 października 2015 r. Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 05 października 2015 r. Na podstawie art. 182 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm./ w związku z Uchwałą Państwowej

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin z dnia 5 maja 2014 rok w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Pelplin dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. 7 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2015r. Burmistrza Miasta Limanowa z 05.10.2015 r. OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ 1 Władysława Chełmecka Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Limanowa 2 Jakub

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35 /2014 Wójta Gminy K a m i o n k a z dnia 5 maja 2014 roku. w sprawie : powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 35 /2014 Wójta Gminy K a m i o n k a z dnia 5 maja 2014 roku. w sprawie : powołania obwodowych komisji wyborczych. Zarządzenie Nr 35 /2014 Wójta Gminy K a m i o n k a z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie : powołania obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 182 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB. 7820.28.2013.ES2, dnia 11 grudnia 2015 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. lla ust. 1, art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 120/26/2015 Burmistrza Chełmka z dnia 21 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 120/26/2015 Burmistrza Chełmka z dnia 21 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 120/26/2015 Burmistrza Chełmka z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum na terenie Gminy Chełmek. Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 14

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Na 2011 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Załącznik nr 2 WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Lp. Dane personalne Udział 1. Andrzejewska Celina; Rodzice: Eugeniusz, Eugenia ul. Dąbrowskiej 33/15; 39-400

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY ZDUŃSKOWOLSKIEGO 2007 ROK

REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY ZDUŃSKOWOLSKIEGO 2007 ROK REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY ZDUŃSKOWOLSKIEGO 2007 ROK Lp. Nr z dnia w sprawie Zarządzenia 1. 1/07 12 stycznia 2007 r. Powołania Zespołu ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych 2. 2/07 16 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych.

Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych. Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych. Na podstawie art. 182 1 pkt. 1 oraz 2 pkt.1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia... r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia... r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2015 rok UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH z dnia...... r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014. Planowany budżet Gminy Bojadła na rok 2013 uchwalony Uchwałą Nr XXXV/197/13 Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2013 r. określał: dochody

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, ul.

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, ul. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, ul. Zamkowa 1 1. Beata Łoboda - Przewodnicząca Komisji 2. Marta Teresa Idzikowska - Zastępca

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 608e-168b-5dc6-303d-92a a229-63fc

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 608e-168b-5dc6-303d-92a a229-63fc WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Teresin sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Teresinie. I. Dla wyboru

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU

WYBORY DO RADY POWIATU WYBORY DO RADY POWIATU Kod terytorialny gminy 1 6 0 3 0 2 Nr obwodu głosowania * * * 2 Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Gmina gm. Bierawa Powiat Okręg wyborczy nr * 4 Publiczne Gimnazjum, Bierawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/2014 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica

ZARZĄDZENIE NR 38/2014 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica ZARZĄDZENIE NR 38/2014 WÓJTA GMINY PYSZNICA w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica Na podstawie art. 182 1 ust. 1 i 2, 4, 5, 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU

WYBORY DO RADY POWIATU WYBORY DO RADY POWIATU Kod terytorialny gminy 0 2 2 5 0 4 Nr obwodu głosowania * * 1 0 Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Świetlica Wiejska, Żarki Średnie 107b, 59-950 Pieńsk Gmina gm. Pieńsk

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU

WYBORY DO RADY POWIATU WYBORY DO RADY POWIATU Kod terytorialny gminy 2 2 0 1 0 4 Nr obwodu głosowania * * * 2 Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Gminny Osrodek Kultury, Kołczygłowy ul. Szkolna 1, 77-140 Kołczygłowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 23 października 2014 r.

Uchwała 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 23 października 2014 r. Uchwała 4 w Pilawie Na podstawie art.182 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Pilawie uchwala co następuje:

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r.

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi 1. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r. Styczeń

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 20 września 2011 r.

INFORMACJA Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 20 września 2011 r. INFORMACJA Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 20 września 2011 r. Na podstawie 10 ust 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Bardziej szczegółowo

Pracownicy Szkoły. {jgtabber} [tab ==Dyrekcja==] Dyrektor: mgr Iwona Chęcińska. Wicedyrektor: mgr Regina Korcipa. mgr Renata Maj 1 / 5

Pracownicy Szkoły. {jgtabber} [tab ==Dyrekcja==] Dyrektor: mgr Iwona Chęcińska. Wicedyrektor: mgr Regina Korcipa. mgr Renata Maj 1 / 5 {jgtabber} [tab ==Dyrekcja==] Dyrektor: mgr Iwona Chęcińska mgr Regina Korcipa mgr Renata Maj 1 / 5 mgr Adam Szymonowicz [tab ==Nauczyciele==] Katarzyna Adamska doradca zawodowy Beata August przyroda,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 120/2015 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 11 sierpnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 120/2015 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 11 sierpnia 2015 roku Zarządzenie Nr 120/2015 Burmistrza Miasta z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie Gminy dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W PSP NR 15 W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

WYKAZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W PSP NR 15 W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Zajęcia wyrównawcze WYKAZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W PSP NR 15 W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Lp Rodzaj zajęć Nazwa Nazwisko nauczyciela prowadzącego klasa Dzień tygodnia, godzina, sala 1. Zajęcia wyrównawcze Edyta

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Żeliszowie Szkoła Podstawowa, Żeliszów 102 A 1 Andrzej Stanisław Gieszczyk Dobra Sojusz Lewicy Demokratycznej 2 Anita

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Załącznik do protokołu z wyborów WYBORY DO RADY POWIATU Okręg wyborczy nr: * 7 Liczba mandatów: * 5 ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Zestawienie wyników głosowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.SOA Burmistrza Miasta Ustka z dnia 20 kwietnia 2015 r. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 0050.SOA Burmistrza Miasta Ustka z dnia 20 kwietnia 2015 r. zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 0050.SOA.82.2015 Burmistrza Miasta z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w m. dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Wrocławskiego

Zarząd Powiatu Wrocławskiego Zarząd Powiatu Wrocławskiego Protokół nr 25/2012 z posiedzenia w dniu 04.07.2012 r. W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Andrzej Szawan - Starosta 2. Jerzy Fitek - Wicestarosta 3. Dorota Galant - Członek

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Załącznik Nr 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Andrzej Jamka Rafał Piotr Garalowski Dominik Sterkowicz Marzena Pawlikowska Antoni Molek Barbara Różańska Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 78/2015 WÓJTA GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 14 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 78/2015 WÓJTA GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 14 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 78/2015 WÓJTA GMINY OŚWIĘCIM z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r. w gminie

Bardziej szczegółowo

6) załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ozorków.

6) załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ozorków. UCHWAŁA NR XXV/198/16 RADY GMINY OZORKÓW z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/165/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2016 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r.

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r. UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE WYBORY DO RADY POWIATU Kod terytorialny gminy 2 6 0 3 0 4 Nr obwodu głosowania * * * 1 Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Szkoła Podstawowa Krzczonów, Krzczonów 41 Gmina Opatowiec Powiat kazimierski

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

1 Bożena Topór Maniów

1 Bożena Topór Maniów ZARZĄDZENIE NR 0050.1.39.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZUCIN z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Na podstawie art. 13 ust. 1, ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 203/15 Wójta Gminy Laskowa z dnia 5 października 2015 rok

ZARZĄDZENIE nr 203/15 Wójta Gminy Laskowa z dnia 5 października 2015 rok ZARZĄDZENIE nr 203/15 Wójta Gminy Laskowa z dnia 5 października 2015 rok w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3244/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 maja 2017 roku

Zarządzenie Nr 3244/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 maja 2017 roku Zarządzenie Nr 3244/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu dyżurów pracowników Urzędu Miasta Płocka wytypowanych do przygotowania i przeprowadzenia wyborów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050.1356.2013.VI PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 28 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.1356.2013.VI PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 28 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 0050.1356.2013.VI PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok Dział Rozdział Paragr. treść Plan 2004 Osoba odpowiedzialna DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7 000,00 01095 Pozostała działalność 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Ostróda. Sprawozdanie

Gmina Miejska Ostróda. Sprawozdanie Gmina Miejska Ostróda Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy w 2011 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Ostróda, kwiecień

Bardziej szczegółowo