DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 lipca 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/37/2014 WÓJTA GMINY KŁOMNICE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie rocznego wykonania budżetu gminy za 2013 rok oraz rocznego wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2013 rok Wykonanie budżetu za 2013 rok przedstawia się następująco: Plan Wykonanie % Dochody , ,34 100,0 w tym: - majątkowe , ,65 99,8 - bieżące , ,69 100,1 Wydatki , ,25 96,5 w tym: - majątkowe , ,27 93,8 - bieżące , ,98 97,0 Deficyt , ,91 15,3 DOCHODY Realizacja planu dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco: Plan Wykonanie % 1. Dochody własne , ,69 101,4 w tym: a) dochody majątkowe , ,82 98,8 - wpływy ze sprzedaży mienia komun , ,20 93,3 - dotacja na bud.drogi dojazd.do gruntów rolnych z FOGR , ,62 100,0 - dotacja z PFRON na zakup sam.do przewozu osób niepełnosprawnych , ,00 100,0 - dotacja z WFOŚ i GW na modernizację budynku w Zdrowej , ,00 100,0 b) dochody bieżące , , , 4 - wpływy za wodę , ,48 101,2 - wpływy z oczyszczalni ścieków , ,13 105,6 - podatekrolny , ,47 114,8 - podatek leśny , ,00 98,1 - podatek od nieruchomości , ,43 112,8 - podatek od środków transportu , ,40 105,3 - podatek od spadków i darowizn , ,00 111,3 - karta podatkowa , ,28 82,3 - opłata targowa , ,00 92,4

2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz podatek od czynności cywilno praw , ,00 130,1 - opłata skarbowa 37000, ,50 84,8 - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,04 99,9 - opłata za gospodarowanie odpadami , ,42 82,6 - czynsze/z/najmu/składników/majątkowych , ,17 108,0 - odsetki , ,13 113,9 - darowizny/od/mieszkańców/gminy 20000, ,00 87,7 - darowizny na schronisko dla zwierząt 0, ,00 0,0 - wpływy z usług (ksero, ogrzewanie) , ,22 100,3 - za użytkowanie wieczyste nieruchomości 7 500, ,72 45,7 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochod. od osób fizycznych , ,00 96,4 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochod. od osób prawnych , ,12 83,2 - wpływy z zajęcia pasa drog., zwrot kosztów sądowych , ,59 94,0 - dofinansowanie przez pogotowie do zakupu pieca- 0, ,00 0,0 - opłaty środowiskowe , ,89 40,8 - zatrzymane wadium-przetarg na odbiór odpad.od mieszk. gminy-0, ,29 0,00 - wpływy z tyt. kosztów upomnień , ,68 117,2 - refund.wynagrodz.prac.interwen , ,82 100,6 - zwrot z PUP za pracown. społ. użyteczn , ,40 100,0 - wpływy z różnych dochodów - GOPS( wynag. płatnika, wpłaty z PZU, zwr.za usł. rehabilitacji, opiekuńcze) , ,60 123,7 - wpływy z tyt. adopcji na schronisku 6 000, ,00 100,5 - zwrot podatku VAT , ,00 73,0 - grzywny, mandaty (Straż Gminna) , ,82 86,0 - grzywny i kary os. prawne i jedn.organ , ,56 36,9 - dotacja WFOŚ i GW na zbiórkę azbestu od mieszk , ,00 100,0 - zwroty z funduszu alimentacyjnego , ,38 119,4 - dotacje z gmin na realizację zadania opieka nad bezdomn. zwierzętami , ,00 100,0 - sprzedaż usług schron. dla zwierz. AS , ,00 235,0 - sprzedaż usług stoł. i jedn. oświat.wynajem hali, sal sport , ,28 101,4 - wpływy z róż. dochod. jedn. oświa. ( wynag. płatnika, wpłaty z PZU) 5 940, ,07 124,7 - wpływy z róż. dochod. urząd gminy. wynag. płatnika ) 1 300, ,98 259,4 2. Subwencja ogólna , ,00 100,0 subwencja oświatowa , ,00 100,0 subwencja ogólna , ,00 100,0 3. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,33 96,4 w tym: a) dotacje majątkowe , ,51 100,0

3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz zwrot wyd. z f. sołeckiego , ,51 100,0 - dotacja z Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji na drogi (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) , ,00 100,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,82 96,2 - dotacje na zadania zlecone , ,60 95,9 - dotacje na zadania własne , ,76 97,3 - zwrot wyd. z f. sołeckiego , ,46 100,0 - dotacje celowe na zadania realizowane napodstawie porozumień-1 200, ,00 94,2 4.Środki pozys.z Unii Europejsk , ,32 99,2 a) na dofinansowanie inwestycji , ,32 100,0 - środkizregionalnegoprogramuoperacyjnegowojewództwaśląskiego(oczyszczalnia/huby) , ,32 100,00 - środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,00 100,00 ( dotacja na parking przy PKP w Kłomnicach) b) na realizację zadań bieżących , ,00 97,0 (środki w ramach programu Kapitał Ludzki realizowane w jedn. oświatowych) Kwota skutków obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy za analizowany okres wynosi ,00 zł, w tym: - w podatku od nieruchomości ,00 zł - w podatku od środków transportu ,00 zł - w podatku rolnym ,00 zł Skutki / udzielonychulgizwolnień / za2013roku u chwałamiradygminywynoszą ,00 zł i dotyczą: podatku od nieruchomości - osoby fizyczne (boisko sportowe) 449,00 zł - kluby sportowe 4 972,00 zł - kanalizacja ,00 zł - OSP ,00 zł - Dom Dziecka w Chorzenicach 434,00 zł - Gminny Ośrodek Kultury 1 137,00 zł podatku rolnego 536,00 (kluby sportowe) Umorzenia zaległości podatkowych przez Wójta Gminy w analizowanym okresie wynoszą ,00 zł w tym: - podatku rolnego 5 600,00 zł - podatku od nieruchomości ,00 zł - podatku leśnego 173,00 zł - podatek od środków transportu ,00 zł - opłata śmieciowa 927,00 zł - -odsetki 4 418,00 zł Wójt rozłożył na raty podatek od nieruchomości kwota 498,00zł, podatek od śr. transportowych 242,00 zł oraz odsetki 36,00 zł. Zaległości z tytułu należności budżetowych na wynoszą ,04 zł w tym: - opłaty za wodę i odbiór ścieków ,86 zł - karta podatkowa ,75 zł - podatek od nieruchomości ,72 zł w tym: osoby prawne ,37 osoby fizyczne ,35 - podatek leśny 9 797,04 zł

4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz podatek od środków transportu ,40 zł - czynsze ,54 zł - opłaty za gaz i energię 1 504,92 zł - podatek rolny ,47 zł - podatek od czynności cywil.-prawn ,00 zł - podatek od spadków i darowizn 787,00 zł - opłata za gospodarowanie odpadami ,60 zł - zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny ,74 zł W Y D A T K I Realizacja wydatków w 2013 roku w podziale na działy, rozdziały oraz zadania przedstawia się następująco: Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,37 ROZDZIAŁ Melioracje wodne ,77 Wydatki majątkowe tego rozdziału to kwota ,20 zł ,20 zostało wydatkowane na zakup koparko-ładowarki wraz z osprzętem zaś ,00 zł na zadania inwestycyjne opisane w zał. nr 9. Wydatki bieżące to kwota ,57: a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,06 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,93 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 835,58 ( odzież robocza, środki BHP dla pracowników) ROZDZIAŁ Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,62 I. Wydatki majątkowe tego rozdziału to kwota ,93, w tym na zadania realizowane przy udziale środków unijnych to kwota ,05 oczyszczalnia Nieznanice (szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawiera zał. 9) II. Wydatki bieżące ,69 tego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania stacji ujęcia wody i eksploatacji całej sieci wodociągowej ,01 oraz kosztów funkcjonowania oczyszczalni ścieków ,68 w kwocie tej jest zawarty vat od inwestycji który podlega odliczeniu. Zatrudnienie pracowników to 9 etatów.wydatki zostały poniesione na: a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,99 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,06 - zakupy materiałów ,59 w tym: - paliwo do samochodów 6 364,76 - wodomierze, plomby, zasuwy 7 077,38 - materiały remontowe ,63 - paliwo i akcesoria do kosiarek 1 230,83 - przyrządy i narzędzia 7 171,07 - paliwo do agregatu,oleje. 657,77 - tabletki solne ,30 - pozostałe materiały (randap, śr.czystości itp.) 3 895,85 - zakup energii elektrycznej ,85 - zakup usług remontowych ,77 w tym: - usunięcie awarii wodociągów ,01 - usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej w Zawadzie ,79 - pozostałe remonty sieci kanalizacyjnej ,97 - zakup usług pozostałych ,11 w tym: - badanie wody 7 385,67

5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz wywóz nieczystości ,78 - przeglądy techniczne samochodów i sprzętu 2 450,70 - koszt przesyłek pocztowych 1 592,60 - badanie ścieków 9 094,00 - nadzór autorski 1 500,00 - monitoring, transmisja danych 2 781,50 - usługi kominiarskie 1 000,00 - pozostałe 3 761,86 - zakup usług telefonicznych 6 306,50 - różne opłaty i składki ,66 w tym: - opłata za gospodarcze korzystani ze środowiska ,11 - ubezpieczenia majątkowe 2 214,00 - za zajęcie pasa drogowego, pozostałe opłaty ,55 - podatek od nieruchomości ,00 - podatek vat ,93 - pozostałe wydatki (odpis na ZFŚS, delegacje, badania lekarskie itp.) ,65 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 540,64 ( odzież robocza, środki BHP dla pracowników) ROZDZIAŁ Izby rolnicze ,31 Jest to kwota odpisu na rzecz Izby Rolniczej za IV kwartał 2012r. i III kwartały 2013r. w wysokości 2% wpływu z podatku rolnego. Są to wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań. ROZDZIAŁ Pozostała działalność ,67 Wydatki tego rozdziału to wydatki bieżące: a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 3 266,26 (są to dodatki specjalne dla pracowników zajmujących się zwrotem akcyzy z paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej, zadanie zlecone z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,41 (jest to przede wszystkim zwrot akcyzy dla rolników wraz z kosztami obsługi, tj. materiały biurowe i usługi pocztowe - zadanie zlecone w 100% finansowane z dotacji Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz kwota 1 500,00 pozyskana ). DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 9 014,20 Są to wydatki bieżące: a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, 8 431,20 (dotyczące zlecenia porządkowania oraz nadzorowania lasu gminnego w msc. Karczewice) b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 583,00 (podatek leśny) DZIAŁ 500 HANDEL ,34 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,34 Powyższa kwota dotyczy wywozu odpadów z targowiska w Kłomnicach i Garnku oraz wynajmu kabin wc. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,57 ROZDZIAŁ Drogi publiczne i powiatowe ,00 Wydatki tego rozdziału to dotacje dla Powiatu Częstochowskiego na zadanie bieżące- remont drogi powiatowej kwota ,00 oraz wydatek majątkowy dotacja w kwocie ,00 zł na modernizację dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Kłomnice. ROZDZIAŁ Drogi publiczne gminne ,22 I. Pozostałe wydatki majątkowe to kwota ,78 Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych znajdują szerszy opis w załączniku nr 9. W rozdziale tym wydatkowana została także dotacja dla Gminy Lelów w kwocie 5 000,00 zł na usuwanie skutków powodzi.. II. Wydatki bieżące to kwota ,44 a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,19 (są to umowy zlecenie dotyczące odśnieżania dróg gminnych oraz za wykonanie projektu organizacji ruchu), b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,25

6 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz zakup materiałów i wyposażenia ,59 w tym : - znaki drogowe i informacyjne ,16 - paliwo do samoch. strażackich akcja zima ,50 - materiały remontowe 9 857,87 - siatka przeciwśniegowa 9 054,01 - materiały pozostałe 1 187,05 - zakup usług remontowyc h ,95 (wydatki powyższe dotyczyły przywozu kruszywa, równania i profilowania dróg gminnych), - zakup usług pozostałych ,71 w tym: - zimowe utrzymanie dróg (transport płotków przeciwśniegowych, posypywanie dróg, usługi koparką) ,31 - czyszczenie jezdni, wykaszanie poboczy ,10 - pozostałe (transport znaków, dowóz ziemi itp.) 504,30 - różne opłaty i składki 8 830,00 (ubezpieczenie dróg) ROZDZIAŁ Drogi wewnętrzne ,18 Wydatki te, to wydatki majątkowe szczegółowy opis zawiera zał. nr 9 ROZDZIAŁ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,17 Wydatki te, to wydatki majątkowe szczegółowy opis zawiera zał. nr 9. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,76 ROZDZIAŁ Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,76 I. Pozostałe wydatki majątkowe to kwota ,02 Dokonano zakupu działek: - w Lipiczu 6 000,00 - w Zawadzie ,00 - opłaty notarialne dotyczące nabywanych gruntów 2 642,02 II. Wydatki bieżące to kwot ,74 a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 948,35 b) wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań ,39 w tym: - zakupy materiałów (materiały remontowe) 379,24 - zakup energi 949,33 - zakup usług remontowych ,13 ( remont budynków komunalnych w Kłomnicach i Garnku, mieszkalnych) - zakup usług pozostałyc ,39 (podziały działek, wypisy z rejestru gruntów, wyceny nieruchomości) - kary i odszkodowania dla osób fizyczny ,00 - różne opłaty i składki ,30 ( opłaty notarialne, sądowe, za ogłoszenia w monitorze, ubezpieczenia budynków) DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,98 ROZDZIAŁ Plany zagospodarowania przestrzennego ,98 Wydatki bieżące: Wydatkowana kwota dotyczy sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego architekta zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,00 (umowy zlecenia dotyczące projektów decyzji o warunkach zabudowy)

7 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz b) związane z realizacją ich statutowych zadań: ,98 (usługi firm przygotowujących projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz częściowa płatność za plan zagospodarowania przestrzennego) ROZDZIAŁ Cmentarze 2 324,00 Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w tym rozdziale to wydatki na remont grobu wojennego 1 130,00 (zadanie zlecone sfinansowane z dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) oraz zakup wiązanek i zniczy na groby wojenne 1 194,00. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,26 ROZDZIAŁ Urzędy Wojewódzkie ,85 Wydatkowane w tym rozdziale środki to koszty wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, obronność i ewidencja działalności gospodarczej) na dzień ,7 etatu. Wydatki bieżące ,85 a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,85 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,75 - materiały i wyposażenie 5 043,48 - energia 5 415,00 - usługi ,95 w tym: - serwis oprogramowania 9 397,20 - przesyłki pocztowe 5 556,75 - pozostałe (oprawa ksiąg, itp.) 1 100,00 - usługi telefoniczne komórkowe i stacjonarne 3 005,60 - pozostałe (odpis na ZFŚS, delegacje itp.) 5 406,72 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 747,25 (środki BHP dla pracowników) Otrzymana dotacja na zadania zlecone z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na wykonanie powyższych zadań to zaledwie ok. 31,0 % poniesionych wydatków. ROZDZIAŁ Rada Gminy ,97 Wydatki tego rozdziału to koszty funkcjonowania Rady Gminy, Wydatki bieżące ,97 w tym: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,97 - zakup materiałów i wyposażenia 8 073,10 (prenumerata, materiały biurowe, art. żywnościowe na sesję) - energia elektryczna i cieplna ,00 - usługi (przesyłki pocztowe, przewozy radnych itp.) 6 082,87 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 (diety radnych ) ROZDZIAŁ Urząd Gminy ,87 Wydatki powyższe dotyczą kosztów funkcjonowania administracji samorządowej wykonującej zadania statutowe gminy zatrudnienie 30,3 etatów. I. Wydatki majątkowe ,54 Pozostałe wydatki majątkowe ,54 (zakup sprzętu komputerowego ) II. Wydatki bieżące ,33 a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,61 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,72 - wpłaty na PFRON ,00 - materiały i wyposażenie ,11 w tym - prenumeraty czasopism, publikacji ,29 - materiały biurowe, druki, pieczątki ,49 - artykuły sanitarne i środki czystości 2 947,18 - paliwo do samochodu służbowego, 5 842,21 - materiały remontowe ,11

8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz materiały dot. sprzętu komputerowego ,26 - wyposażenie (sprzęt komputerowy, meble, itp.) ,47 - materiały na sekretariat 1 079,26 - pozostałe 4 196,84 - energia elektryczna i cieplna ,34 - usługi remontowe ,75 (naprawy sprzętu biurowego i instalacji elektrycznej) - pozostałe usługi ,68 w tym: - przeglądy 9 327,56 - usługi pocztowe i bankowe ,66 - wywóz odpadów 9 757,57 - abonament za serwis i prawa aut. progr. komp. i stronę BIP ,69 - wykonanie liter na budynku urzędu 6 765,00 - wydatki związane z emisją obligacji ,00 - pozostałe (noclegi podczas szkoleń, ogłoszenia prasowe, ,20 usł. telewizji, itp.) - usługi telefoniczne sieci komórkowych ,56 - usługi telefoniczne sieci stacjonarnych 7 377,73 - zakup usł. dostępu do sieci internet 6 888,00 - delegacje służbowe i ryczałty ,89 - różne opłaty i składki ,30 w tym: - ubezpieczenia majątkowe 7 658,00 - abonament RTV 1 543,80 - składka członkowska na ZGiP woj. śląskiego 5 521,58 - składka członkowska Razem na wyżyny ,00 - składka członkowska na Związek Gmin Wiejskich 4 061,14 - opłata sądowa dot. firmy Moris-Sport 846,27 - opłaty sądowe i za wyd. interpretacji 2 051,51 - składka członkowska Częstoch. Organiz. Turystyczna 3 000,00 - szkolenia pracowników 7 744,70 - pozostałe (odpis na ZFŚS) ,66 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000,00 (środki BHP dla pracowników) ROZDZIAŁ Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,65 Wydatki tego rozdziału to wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań. - wykonanie filmów promujących gminę 2 900,00 - wydatki na konkursy przyrodnicze wraz z nagrodami ,00 - nagrody na inne konkursy i zawody 8 008,11 - piłki na otwarcie boisk ORLIK w sąsiadujących gminach 4 900,01 - art. spożywcze na gminny dzień dziecka i inne uroczystości 1 083,73 - zakup usług kateringowych na imprezy promujące gminę 3 000,00 - promocja w mediach 8 785,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz art. spożywcze na stoły świąteczne - imprezy międzygminne 2 793,90 - za wydawanie Gazety Kłomnickiej ,08 - materiały promujące gminę 6 013,66 - pozostałe wydatki na promocję(wydruk ulotek, przewóz orkiestry, zakup kwiatów itp.) ,16 ROZDZIAŁ Pozostała działalność ,92 Wydatki tego rozdziału w szczególności dotyczą kosztów związanych z wykonywaniem pracy przez pracowników interwencyjnych i publicznych oraz wydatki dotyczące pracy sołtysów. a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,24 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,80 - zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników publicznych 1 163,50 - badania lekarskie pracowników publicznych i interwencyjnych 500,00 - ubezpieczenie sołtysów 2 544,00 - pozostałe (odpis na ZFŚS) 7 876,30 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,88 (środki BHP dla pracowników interwencyjnych i publicznych 5 192,88, diety sołtysów ,00) DZIAŁ751 - URZĘDYNACZELNYCHORGANÓWWŁADZYPAŃSTWOWE J KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 415,00 ROZDZIAŁ Urzędynaczelnychorganówwładzypaństwowej,kontroli i ochrony prawa 2 415,00 Jest to wykorzystana kwota dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców stanowi ona wydatek bieżący - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 300,00 ROZDZIAŁ Pozostałe wydatki obronne 300,00 Jest to wykorzystana kwota dotacji na szkolenia w zakresie obronności, jest to wydatek bieżący grupa wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ ,35 ROZDZIAŁ Ochotnicze straże pożarne ,58 Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania w gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straż Pożarnej. Na terenie Gminy Kłomnice działa 10 jednostek i są to: 1) OSP Zdrowa 2) OSP Konary 3) OSP Rzerzęczyce 4) OSP Chorzenice 5) OSP Pacierzów 6) OSP Garnek 7) OSP Kłomnice 8) OSP Skrzydlów 9) OSP Nieznanice 10) OSP Zawada I. Pozostałe wydatki majątkowe ,23 Wydatki majątkowe to dotacja dla Biblioteki na modernizację strażnicy OSP w Pacierzowie ,19, zakup syreny dla OSP Pacierzów ,40, zakup bramy dla OSP Nieznanice 6 000,00, zakup samochodu dla OSP Konary ,00. Wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie ,64 zostały opisane w zał. nr 9. II. Wydatki bieżące ,35 a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,45 (umowy zlecenie komendanta oraz kierowców samochodów strażackich) b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,90 - zakup materiałów i wyposażenia ,29 w tym:

10 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz paliwo do samochodów strażackich ,58 - części zamienne do samochodów i sprzętu ,88 - artykuły spożywcze i napoje 6 920,85 - doposażenie jednostek OSP (mundury, buty, ubrania robocze) ,68 - zakup sprzętu (latarki, sprzęt. ratownictwa itp.) ,84 - materiały budowlane do remontu strażnic ,61 - węgiel, miał itp ,12 - pozostałe (prenumerata czasopisma Strażak, puchary, nagrody, krzesła dla OSP Chorzenice itp.) 7 139,73 - zakup energii elektrycznej ,58 - usługi remontowe dotyczyły samochodów oraz pozostałego sprzętu ,96 - zakup usług zdrowotnych 1 080,00 - pozostałe usługi ,76 w tym: - badania techniczne pojazdów i sprzętu ,24 - przewóz strażaków oraz udział w szkoleniach 8 605,00 - usługi kominiarskie 1 247,22 - programowanie radiostacji 1 918,80 - pozostałe (programowanie radiostacji, oczyszcz. zbiornika p.poż, wywóz nieczystości itp.) 3 474,50 - usługi telefoniczne (komórkowe i stacjonarne) 6 667,81 - ubezpieczenia samochodów strażackich i strażnic ,50 c) dotacje na zadania bieżące 8 000,00 (dotacja na remont strażnicy OSP Zawada) ROZDZIAŁ Obrona cywilna 514,74 Są to wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań. ROZDZIAŁ Straż gminna ,43 Jest to dotacja na zadania bieżące dla Gminy Mykanów na realizację porozumienia w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zadanie realizowane jest przez jednostkę budżetową Gminy Mykanów Straż Gminną. ROZDZIAŁ Zarządzanie kryzysowe 1 746,60 Są to wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,61 ROZDZIAŁ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,61 Wydatkowana w tym dziale kwota to odsetki od pożyczek i kredytów w okresie ich spłaty. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,63 Dział powyższy obejmuje całokształt wydatków związanych z funkcjonowaniem na terenie gminy placówek oświatowych oraz Z.E.-A.S. w gminie Kłomnice. Szczegółową informację o wydatkach realizowanych przez placówki oświatowe zawiera zał. nr 13. Wydatki realizowane z tego działu przez Urząd Gminy to ,55, tj.: ROZDZIAŁ Oświata i Wychowanie 2 000,00 Są to wydatki majątkowe szczegóły zawiera zał. nr 9. ROZDZIAŁ Przedszkola 8 542,55 Jest to dotacja celowa dla Miasta Częstochowa jako zwrot dotacji dla niepublicznych przedszkoli. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA ,50 ROZDZIAŁ Zwalczanie narkomanii 3 690,0 0 Są to wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań. W ramach przeciwdziałania narkomanii dzieci i młodzież naszej gminy wzięły udział w przedstawieniach i spektaklach dotyczących tej tematyki. ROZDZIAŁ Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,16 Środki powyższe wydatkowane są na zadanie określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określają zakres zadań, które mogą być z tego programu realizowane. Sprawozdanie z realizacji GPPiRPA zawiera załącznik nr 11 do niniejszej informacji. Wydatki bieżące: a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,16 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz c) dotacje celowe na zadania bieżące ,00 ROZDZIAŁ Pozostała działalność 2 412,34 Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zostały przedstawione w załączniku nr 14 do niniejszej informacji. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA ,45 Wydatki tego działu w głównej mierze są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i zostały przedstawione w załączniku nr 14 do niniejszej informacji. Wydatki realizowane przez Urząd Gminy to: ROZDZIAŁ Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej 1 905,28 Kwota została wydatkowana z planu finansowego urzędu, jest to zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przekazywany do budżetu wojewody. ROZDZIAŁ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 456,00 Kwota została wydatkowana z planu finansowego urzędu, jest to zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przekazywany do budżetu wojewody. ROZDZIAŁ Dodatki mieszkaniowe ,62 Są to wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych. W analizowanym okresie z dodatków mieszkaniowych korzystało miesięcznie 12 rodzin. W 2013 roku wydano 23 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego. Są to głównie właściciele mieszkań własnościowych i stanowią 51%, użytkownicy mieszkań zakładowych stanowią 20%, a 10% mieszkań komunalnych, 8% to użytkownicy mieszkań wspólnot, 11 % inni. ROZDZIAŁ Zasiłki stałe 520,96 Kwota została wydatkowana z planu finansowego urzędu, jest to zwrot nienależnie pobranych świadczeń. ROZDZIAŁ Ośrodki pomocy społecznej ,78 Kwota ta to pozostały wydatek majątkowy z planu finansowego urzędu, szczegóły zawiera załącznik 9. ROZDZIAŁ Pozostała działalność ,84 Wydatki majątkowe to zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych kwota ,60, w części sfinansowany z dotacji z PFRON. Wydatki bieżące: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,24 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 (są to wydatki związane z pracownikami społecznie użytecznymi) DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,86 Wykorzystana kwota w tym dziale dotyczy działalności świetlic szkolnych (szczegóły zawiera zał. nr 13) oraz wydatki polegające na pomocy materialnej realizowane przez GOPS (zał. 14). DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,33 ROZDZIAŁ Gospodarka odpadami ,81 Wydatki majątkowe kwota ,87 (szczegóły zawiera zał. nr. 9). Wydatki bieżące: a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 4 960,50 ( umowy z sołtysami na roznoszenie deklaracji śmieciowych) b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,44 W rozdziale tym kwota ,73 zł została wydatkowana na realizację zadania Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kłomnice, kwota ,87 na wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w okresie od Wydatkowano również ,84 zł na zakup worków, książeczek, druków deklaracji itp. i 610,00 na szkolenie pracowników urzędu. ROZDZIAŁ Oczyszczanie miast i wsi ,27 Są to wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań. Zapłacono za wywożenie odpadów, i inne prace związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy. ROZDZIAŁ Utrzymanie zieleni w miast. i gminach 7 868,79 Są to wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań, wykaszanie placów gminnych, podcinanie gałęzi drzew itp. ROZDZIAŁ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 000,00 Są to wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań, przygotowanie wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej ROZDZIAŁ Schronisko dla zwierząt ,62 Sprawozdanie z wykonania planu zawiera załącznik nr 15 do niniejszej informacji. ROZDZIAŁ Oświetlenie ulic, placów i dróg ,61 I. Pozostałe wydatki majątkowe tego rozdziału to ,13 (szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 9) II. Wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,48 - koszty energii elektrycznej ,48

12 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz podatek od nieruchomości od budowli oświetlenia ulicznego będącego na stanie urzędu gminy ,00 ROZDZIAŁ Pozostała działalność ,23 I. Wydatki majątkowe tego rozdziału to ,49 b) pozostałe wydatki majątkowe ,49 Zadania inwestycyjne to kwota ,50 (szczegóły zał. 9), a zakupy majątkowe to kwota ,99, która została wydatkowana na zakup pieca co., altany. II. Wydatki bieżące ,74 a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,67 (koszty umów zlecenie dotycz. utrzymania porządku na terenie gminy) b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,07 - zakup materiałów i wyposażenia ,97 w tym: - paliwo i akcesoria do kos spalinowych ,31 - materiały ogrodzenie placów, ławki, zieleń, piasek itp ,70 - kosy spalinowe 4 334,28 - materiały remontowe ,74 - węgiel- budynki komunalne 8 145,57 - stół do tenisa soł. Garnek 3 690,00 - pawilon-namiot 2 500,00 - kajaki 7 600,07 - pozostałe (drobne wyposażenie, środki chwastobójcze itp.) ,30 - energia elektryczna w budynkach komunalnych ,94 - usługi remontowe (place zabaw, sprzęt itp.) ,38 - zakup usług pozostałych ,98 w tym: - usługi dot. budynków komunalnych 4 028,46 - wywóz odpadów (zbiórka odpadów) 4 053,22 - dzierżawa lokali, placów 6 045,78 - wynajem kabin wc 3 803,76 - zasypywanie starego zbiornika p/poż ,00 - nasadzenia drzew 9 253,08 - transport bocianów do schroniska 2 952,00 - uczestnictwo w programie Zielono mi 1 845,00 - ogrodzenie w Witkowicach 4 797,00 - utrzymanie porządku na placach gminnych ,63 - pozostałe (transport, utylizacja padłych zwierząt, przeglądy sprzętu itp. ) 7 666,05

13 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz pozostałe opłaty (ubezp. majątkowe, opłaty, podatek od nieruch. itp) 1 486,80 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEG O ,24 ROZDZIAŁ Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,52 Jest to dotacja celowa na zadania bieżące dla OSP w Kłomnicach oraz OSP Karczewice-Garnek na prowadzenie orkiestry.(szczegóły w zał nr 10) ROZDZIAŁ Domy i ośrodki kultury ,00 Jest to dotacja na zadania bieżące realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach. ROZDZIAŁ Biblioteki ,69 Jest to wydatek bieżący - dotacja podmiotowa dla Bibliotek kwota ,00 oraz wydatek majątkowy dotacja na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem części powierzchni na funkcjonowanie filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacierzowie przy ulicy Częstochowskiej kwota ,69 zł. ROZDZIAŁ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,43 Jest to wydatek bieżący. a) związany z realizacją statutowych zadań kwota ,43 - zakup materiałów oraz usług remontowych dotyczących remontów zabytkowych kapliczek na terenie Gminy Kłomnice, b) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane kwota 430,00 (umowy zlecenie dotyczące prac konserwacyjno-remontowych) ROZDZIAŁ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,60 Wydatki bieżące: a) dotacje celowe na zadania bieżące ,00 (szczegóły zawiera zał. nr 10) b) b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,60 (materiały do remontu i opłaty wiązane z obiektami historycznymi nie będącymi w ewidencji zabytków) DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,80 ROZDZIAŁ Obiekty sportowe ,33 Wydatki majątkowe w kwocie ,52 to zadania inwestycyjne opisane w zał. nr 9 oraz zakup odśnieżarki na ORLIK w Rzerzęczycach. Wydatki bieżące: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań tj ,32 - zakup energii elektrycznej ,42 - zakup materiałów ,80 - zakup usług ,10 b) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,49 (wynagrodzenie trenerów) ROZDZIAŁ Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,47 Wydatki tego rozdziału to wydatki bieżące: a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 1 859,00 ( jest to wynagrodzenie za sędziowanie meczy) b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,47 - zakup materiałów ,79 (puchary, nagrody, sprzęt sportowy itp.) - usługi 988,68 c) dotacje celowe na zadania bieżące ,00 (udzielone organizacjom pozarządowym z terenu gminy Kłomnice w celu krzewienia kultury fizycznej i sportu, szczegóły prezentuje zał. nr 10) PRZYCHODY ,92 I. Wolne środki wprowadzono do budżetu w kwocie ,92 II. Przychody z zaciągniętych pożyczek w kwocie ,00 na zadania : - pożyczka na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kłomnice ,00 - pożyczka na termomodernizacje budynku adaptowanego na potrzeby GOPS ,00 - pożyczka na prefinansowanie budowy oczyszczalni w Nieznanicach ,00 III. Emisja obligacji w kwocie ,00 IV. Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek dla organizacji pozarządowych ,00 ROZCHODY ,61

14 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz I. Spłaty kredytów ,00 zaciągniętych na zadania: - planowany deficyt ,00 - planowany deficyt KBS ,00 - modernizacja dróg gminnych ,00 - modernizacja ul. Częstochowskiej w Konarach ,00 - budowa garażu OSP Karczewice ,00 - remont zbiornika wodnego w Kłomnicach ,00 - rozbudowa Zespołu Szkół w Rzerzęczycach ,00 - dokończenie budowy Orlika ,00 - modernizacja dróg ,00 - modernizacja ul. Strażackiej w Kłomnicach ,00 - budowa kotłowni przy Sz. P. w Skrzydlowie ,00 - prefinansowanie budowy oczyszczalni w Hubach ,00 - budowa świetlicy środowiskowej w Zdrowej ,00 II. Spłaty pożyczek ,92 ( na budowę oczyszczalni Huby, Adamów) III. Udzielone pożyczkę dla organizacji pożytku publicznego ,69 Stan zobowiązań na dzień Gminy Kłomnice z tytułu kredytów i pożyczek to kwota ,98 Zestawienie załączników: 1) Szczegółowe wykonanie planu dochodów w podziale na klasyfikację budżetową: - urząd gminy zał. nr 1, (własne + zlecone) - urząd gminy zał. nr 1A, ( zlecone) - placówki oświatowe zał. nr 2, - GOPS zał. nr 3, - Schronisko dla zwierząt zał. nr 4. 2) Szczegółowe wykonanie planu wydatków w podziale na klasyfikację budżetową: - urząd gminy zał. nr 5, (własne + zlecone) - urząd gminy zał. nr 5A, ( zlecone) - placówki oświatowe zał. nr 6, - GOPS zał. nr 7, (własne + zlecone) - GOPS zał. nr 7A, (zlecone) - Schronisko dla zwierząt zał.nr 8 3) Realizacja inwestycji gminnych zał. nr 9 4) Rozliczenie dotacji dla organizacji pozarządowych zał. nr 10 5) Realizacja programu profilakt. i rozwiązywania problemów alkoholowych - zał. nr 11 6) Sprawozdanie z wykonania budżetu w ramach funduszu sołeckiego zał. nr 12 7) Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu: - placówki oświatowe zał. nr 13, - GOPS zał. nr AS zał. 15

15 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz ) Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych zał. nr 16. 9) Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich zał. nr 17, Wójt Gminy Kłomnice mgr Adam Zając

16 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/37/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 24 marca 2014 r. 1. Budowa budynku garażowego o konstrukcji stalowej w msc. Huby działka nr Inwestycja zaplanowana na lata W roku 2013 wydatkowano kwotę w wysokości 6.756,00 zł. na opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej budowy budynku garażowego w miejscowości Huby (działka nr 1367). Realizacja robót nastąpi w roku Budowa przepompowni ścieków na terenie Oczyszczalni Ścieków w Kłomnicach. W roku 2013 poniesiono wydatki na łączna kwotę ,18 zł, w tym na: - Roboty budowlane ,18 zł. - Nadzór inwestorski 6.400,00 zł. Finansowanie środki własne gminy. W wyniku przetargu nieograniczonego na Budowę przepompowni ścieków na terenie oczyszczalni ścieków w Kłomnicach wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej i zasilaniem energetycznym wybrano do realizacji firmę EL-BUD z Radomska. Realizacja prac trwała od r do r. Została wykonana przepompownia ze zbiornikiem z polimerobetonu zlokalizowana w pobliżu istniejącej pompowni. Nowa pompownia zastąpiła istniejącą ze zbiornikiem stalowym, która została wyłączona z eksploatacji i zlikwidowana. Została wymieniona szafa sterownicza, w której są zamontowane amperomierze dla każdej z pomp. 3. Rozbudowa wodociągów gminnych W roku 2013 poniesiono wydatki na łączna kwotę ,70 zł, w tym na: a) ,70 zł. - Budowę odcinka sieci wodociągowej w ulicy bocznej od ul. Głównej w msc. Witkowice, w tym na: ,00 zł. koszt dokumentacji budowlanej ,70 zł. roboty budowlane - 520,00 zł. nadzór inwestorski Finansowanie: środki własne gminy. W wyniku przetargu nieograniczonego na Budowę odcinka sieci wodociągowej w ulicy bocznej od ul. Głównej w msc. Witkowice wybrano do realizacji firmę: Usługi Koparko Ładowarką SKORUPA z Dąbrowna, gmina Niegowa. Realizacja prac trwała od r. do r. Został wykonany odcinek wodociągu z rur PE100 o długości ok. 130,00 mb b) ,00 zł. - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skrzydlów. W roku 2013 na podstawie umowy nr GKI-I z dnia r. opracowano dokumentację budowlaną rozbudowy sieci wodociągowej przy ul. Wschodniej w Skrzydlowie. Wykonawcą projektu było Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych EKO-PROJEKT z Częstochowy. Projekt obejmuje budowę 617m sieci wodociągowej z rur PCV. Realizacja inwestycji przewidziana na lata następne. c) ,00 zł. Opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej w Gminie Kłomnice Koncepcję rozwiązania gospodarki ściekowej w gminie opracował Zakład Ochrony Środowiska SUPERBOS Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze. Zakres prac, zgodnie z umową nr GKIO-I z dnia r. obejmował:

17 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz Analizę stanu istniejącego gospodarki ściekowej w Gminie Kłomnice. - Bilans ścieków oraz ładunków zanieczyszczeń dla miejscowości Gminy aktualny oraz perspektywiczny z uwzględnieniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. - Koncepcję/oczyszczania/ścieków/z/miejscowości/nie/skanalizowanych w dwóch wariantach: Wariant-podłączenie/miejscowości/do/istniejących/oczyszczalni/z/uwzględnieniem/i/zdolności oczyszczania ścieków. Wariant II- nowe zbiorcze oczyszczalnie dla jednej lub kilku miejscowości. - Analizę szacunkowych kosztów poszczególnych rozwiązań w Gminie Kłomnice. - Wnioski i wytyczne do efektywnej gospodarki ściekowej w Gminie Kłomnice. Finansowanie środki własne gminy. 4. Budowa oczyszczalni ścieków w Nieznanicach W roku 2013 poniesiono wydatki na łączna kwotę ,05 zł, w tym na: ,84 zł. roboty budowlane ,00 zł. nadzór inwestorski ,00 zł. nadzór autorski ,21 zł. inne (przyłączenie do sieci, odbiór Sanepid, prowizje, odsetki) Inwestycja realizowana w latach Przygotowania do inwestycji rozpoczęły się w roku 2009, wówczas podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej biologicznej oczyszczalni ścieków 2 x 400 RLM w msc Nieznanice z Firmą Handlowo Projektową TRANSFER z Częstochowy. Koszt dokumentacji to kwota ,00 zł. netto. W dniu r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , który został rozpatrzony pozytywnie. Otrzymano na ten cel dotację w wysokości ,00 zł. (umowa dotacji z dnia r.) r. podpisano umowę na Wykonanie robót budowlanych z firmą Ekologiczną EKOLA z Kluczborka, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Koszt inwestycji to kwota: ,00 zł. brutto. Roboty dodatkowe z protokołu konieczności stanowią kwotę ,42 zł. brutto. Inwestycja zakończona w listopadzie 2013r. Zrealizowany zakres: mechaniczno biologiczna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Nieznanice (działającej na zasadzie osadu czynnego w procesie spiętrzania - technologia SBR), wyposażona w osadnik gnilny cztero komorowy. 5. Budowa drogi ul. Łąkowa w Kłomnicach. Inwestycja zaplanowana na lata W roku 2013 poniesiono wydatki na łączna kwotę 2.619,90 zł, na wykonanie inwentaryzacji zagospodarowania działek, niezbędnej do przedłożenia w Starostwie Powiatowym celem wykonania wyceny wartości działek. Finansowanie środki własne gminy. We wrześniu 2012 roku złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II. Obecnie wniosek znajduje się na 17 miejscu na liście rankingowej, oczekującej na dofinansowanie. 6. Modernizacja dróg gminnych W roku 2013 poniesiono wydatki na łączna kwotę ,20 zł., w tym na: a) ,43 zł. - Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w miejscowości Chorzenice ,93 roboty budowlane;

18 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 18 Poz ,50zł. nadzór inwestorski. Całkowity koszt inwestycji, której przygotowania rozpoczęły się w roku 2012 to kwota ,86 zł. Finansowanie: środki własne gminy r. podpisano umowę z Wykonawcą tj, Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych MYSZKÓW na wykonanie prac. Wartość robót budowlanych to kwota ,93 zł. brutto. Inwestycja w ramach której wykonano: - Przebudowę grogi na odcinku długości 780,88 mb i szerokości 4,0mb; - Nakładkę bitumiczną gr 5 cm; - Pobocza utwardzone destruktem 0,3 0,5 mb; została zakończona r. b) ,02 zł. - Przebudowa drogi gminnej ul. Dworskiej w miejscowości Kłomnice ,22 zł. - roboty budowlane; ,80 zł. nadzór inwestorski Finansowanie: środki własne gminy. Całkowity koszt inwestycji, której przygotowania trwały od roku 2011 to kwota ,64 zł r. podpisano umowę z Wykonawcą tj, Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych MYSZKÓW na wykonanie prac. Wartość robót budowlanych to kwota ,22 zł. brutto. Inwestycja w ramach której wykonano: - Przebudowę grogi na odcinku długości 656,04 mb i szerokości 3,5 mb; - Nakładkę bitumiczną gr 5 cm; - Warstwę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - gr 10 cm - Pobocza utwardzone destruktem - 0,5 mb; została zakończona r. a) ,50 zł, tj. na: ( 6.147,50 zł. - Przebudowa drogi gminnej ul. Nadrzecznej w miejscowo ści Karczewice; 4.900,00 zł. Przebudowa drogi gminnej na Chmielarzach) ,00 zł. projekt budowlany ul. Nadrzeczna ,50 zł. mapy ,00 zł. projekt budowlany drogi na Chmielarzach W roku 2013 opracowano dokumentację projektowo kosztorysową dla w/w drogi. Umowa nr GKIO-I na opracowanie projektu została podpisana w dniu r. z Biurem Projektowym SanitDesign z Radomska. Inwestycja zaplanowana do realizacji na lata następne. Droga na Chmielarzach została wykonana. a) 6.024,50 zł. - Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w miejscowości Zawadzie ,00 zł. projekt budowlany; - 124,50 zł. - mapy W roku 2013 opracowano dokumentację projektowo kosztorysową dla w/w drogi. Umowa nr GKI-I na opracowanie projektu została podpisana w dniu r. z Biurem Projektowym SanitDesign z Radomska. Inwestycja zaplanowana do realizacji na lata następne. a) 7.421,75 zł. Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Lipicze ,00 zł. projekt budowlany;

19 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 19 Poz ,75 zł. mapy W roku 2013 opracowano dokumentację projektowo kosztorysową dla w/w drogi. Umowa nr GKI-I na opracowanie projektu została podpisana w dniu r. z Biurem Projektowym SanitDesign z Radomska. Inwestycja zaplanowana do realizacji na lata następne. a) ,00 zł. budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Sobieskiego w Nieznanicach ,00 zł. projekt budowlany - 861,00 zł. dokumentacja geotechniczna ,00 zł. mapy W roku 2013 opracowano dokumentację projektowo kosztorysową dla w/w drogi. Umowa nr GKIO-I na opracowanie projektu została podpisana w dniu r. z Biurem Projektowym SanitDesign z Radomska. Inwestycja zaplanowana do realizacji na lata następne. 7. Przebudowa dróg gminnych ul. Księża, Gwiezdna, Księżycowa i Poprzeczna w Kłomnicach. W roku 2013 poniesiono koszty w wysokości ,50 zł. w tym na: ,00 zł. projekt budowlany (końcowa faktura) - 676,50 zł. inwentaryzacja zagospodarowania działek Inwestycja zaplanowana na lata Wdniu r. została podpisana z Biurem Studiów i Projektów Komunikacji Sp.z o.o., z Katowic umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej. Firma została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego nr z 2012r. Wartość umowy ,00 zł. brutto Dokumentacja została opracowana i poniesiono wszystkie koszty umowy w wys ,00 zł r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazw; Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój Wniosek dotyczy rozbudowy ul. Księżej i Gwiezdnej w Kłomnicach. Wniosek przeszedł pozytywna ocenę i czeka na uzyskanie dofinansowania. 8. Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Jamrozowizna W roku 2013 poniesiono wydatki na łączna kwotę ,98 zł., w tym na: ,28 zł. roboty budowlane; ,70 zł. nadzór inwestorski. Finansowanie: środki własne gminy Wykonawca robót budowlanych tj. PHU Larix Sp. z o.o. z Lublińca, został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego w roku Umowa za Wykonawcą została spisana r. na łączna kwotę ,28 zł. brutto. Termin zakończenia inwestycji przypadał na r. Wykonano przebudowę drogi na długości 1140m i szerokości 3,5-4,0m. Wykonano podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi i emulsją oraz obustronne pobocza utwardzone kruszywem. Inwestycja zakończona. Całkowity koszt inwestycji poniesiony w latach to kwota ,78 zł. brutto

20 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 20 Poz Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Zdrowa. W roku 2013 poniesiono koszty na łączna wartość 7.552,20 zł. Wykonano podłoże z kostki brukowej wraz z montażem wiaty. Wykonawcą była firma PROFIT z Gliwic. Finansowanie inwestycji: ,00 zł. fundusz sołecki wsi Zdowa - 552,20 zł. środki własne gminy 10. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Kłomnice i Pustkowie Kłomnickie. W roku 3013 poniesiono wydatki na łączną kwotę: ,18 zł., w tym na: ,18 zł. roboty budowlane ,00 zł. nadzór inwestorski r. podpisano umowę z Wykonawcą tj, Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych MYSZKÓW na wykonanie prac. Inwestycja w ramach której wykonano: - Jezdnię z mieszanki mineralno asfaltowej z podbudowa z kruszywa kamiennego stablilzowanego mechanicznie na długości 1800 mb i szerokości jezdni od 3,0 4,5 mb; - Odwodnienie powierzchniowe. została zakończona r. Finansowanie: ,62 zł. Budżet Województwa Śląskiego ,56 zł. środki własne gminy 11. Przebudowa (remont) drogi gminnej nr S w miejscowości Chmielarze W roku 2013 poniesiono wydatki na łączna kwotę ,17 zł., w tym na: ,91 zł. roboty budowlane ,00 zł nadzór inwestorski r. podpisano umowę z Wykonawcą tj, Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowo Produkcyjnym LARIX Sp. z o.o. z Lublińca na wykonanie prac. Inwestycja w ramach której wykonano nakładkę bitumiczną gr 5 cm wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 10 cm - na długości 917,82 m i szerokości jezdni 4,0 mb została zakończona r. Finansowanie: ,00 zł. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ,17 zł. środki własne gminy 12. OSP Pacierzów W roku 2013 poniesiono wydatki na łączna kwotę ,85 zł. Wykonano ogrodzenie panelowe z siatki stalowej działki nr 268 w msc. Pacierzów, wykonawcą robót była firma PHU REG-POL z Częstochowy kwota ,85 zł. Wydatkowano również 3.369,00 zł na rozbudowę monitoringu budynku biblioteki i OSP i litery na budynku. 13. Realizacja dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych w szybie obudowanym przy Zespole Szkół w Skrzydlowie. W roku 2013 poniesiono wydatki na łączna kwotę 1.000,00 zł. na wykonanie mapy do celów projektowych. Opracowano dokumentacje techniczna i w dniu r. uzyskano pozwolenie na budowę nr 225/2013.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 23 marca 2015 roku

Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 23 marca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KAMIENICA NA 2008 ROK Ogólny wzrost dochodów w stosunku do Uchwały Budżetowej 2007 roku stanowi prawie

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KAMIENICA NA 2008 ROK Ogólny wzrost dochodów w stosunku do Uchwały Budżetowej 2007 roku stanowi prawie CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KAMIENICA NA 2008 ROK Ogólny wzrost dochodów w stosunku do Uchwały Budżetowej 2007 roku stanowi prawie 3 %. Powodem wzrostu jest zwiększenie subwencji dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014. Planowany budżet Gminy Bojadła na rok 2013 uchwalony Uchwałą Nr XXXV/197/13 Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2013 r. określał: dochody

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 28 października 2009 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok

Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 28 października 2009 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 57 i 58 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVIII/ 146 / Z dnia 30 grudnia 2004 roku. Rada Gminy w Kołaczycach

UCHWAŁA Nr XXVIII/ 146 / Z dnia 30 grudnia 2004 roku. Rada Gminy w Kołaczycach UCHWAŁA Nr XXVIII/ 146 / 2004 Rady Gminy w Kołaczycach Z dnia 30 grudnia 2004 roku W sprawie: budżetu gminy KOŁACZYCE na 2005 rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 lit d, lit. i, pkt 10 i art.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 14 listopada 2013 r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków,

Bardziej szczegółowo