DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 lipca 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/37/2014 WÓJTA GMINY KŁOMNICE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie rocznego wykonania budżetu gminy za 2013 rok oraz rocznego wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2013 rok Wykonanie budżetu za 2013 rok przedstawia się następująco: Plan Wykonanie % Dochody , ,34 100,0 w tym: - majątkowe , ,65 99,8 - bieżące , ,69 100,1 Wydatki , ,25 96,5 w tym: - majątkowe , ,27 93,8 - bieżące , ,98 97,0 Deficyt , ,91 15,3 DOCHODY Realizacja planu dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco: Plan Wykonanie % 1. Dochody własne , ,69 101,4 w tym: a) dochody majątkowe , ,82 98,8 - wpływy ze sprzedaży mienia komun , ,20 93,3 - dotacja na bud.drogi dojazd.do gruntów rolnych z FOGR , ,62 100,0 - dotacja z PFRON na zakup sam.do przewozu osób niepełnosprawnych , ,00 100,0 - dotacja z WFOŚ i GW na modernizację budynku w Zdrowej , ,00 100,0 b) dochody bieżące , , , 4 - wpływy za wodę , ,48 101,2 - wpływy z oczyszczalni ścieków , ,13 105,6 - podatekrolny , ,47 114,8 - podatek leśny , ,00 98,1 - podatek od nieruchomości , ,43 112,8 - podatek od środków transportu , ,40 105,3 - podatek od spadków i darowizn , ,00 111,3 - karta podatkowa , ,28 82,3 - opłata targowa , ,00 92,4

2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz podatek od czynności cywilno praw , ,00 130,1 - opłata skarbowa 37000, ,50 84,8 - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,04 99,9 - opłata za gospodarowanie odpadami , ,42 82,6 - czynsze/z/najmu/składników/majątkowych , ,17 108,0 - odsetki , ,13 113,9 - darowizny/od/mieszkańców/gminy 20000, ,00 87,7 - darowizny na schronisko dla zwierząt 0, ,00 0,0 - wpływy z usług (ksero, ogrzewanie) , ,22 100,3 - za użytkowanie wieczyste nieruchomości 7 500, ,72 45,7 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochod. od osób fizycznych , ,00 96,4 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochod. od osób prawnych , ,12 83,2 - wpływy z zajęcia pasa drog., zwrot kosztów sądowych , ,59 94,0 - dofinansowanie przez pogotowie do zakupu pieca- 0, ,00 0,0 - opłaty środowiskowe , ,89 40,8 - zatrzymane wadium-przetarg na odbiór odpad.od mieszk. gminy-0, ,29 0,00 - wpływy z tyt. kosztów upomnień , ,68 117,2 - refund.wynagrodz.prac.interwen , ,82 100,6 - zwrot z PUP za pracown. społ. użyteczn , ,40 100,0 - wpływy z różnych dochodów - GOPS( wynag. płatnika, wpłaty z PZU, zwr.za usł. rehabilitacji, opiekuńcze) , ,60 123,7 - wpływy z tyt. adopcji na schronisku 6 000, ,00 100,5 - zwrot podatku VAT , ,00 73,0 - grzywny, mandaty (Straż Gminna) , ,82 86,0 - grzywny i kary os. prawne i jedn.organ , ,56 36,9 - dotacja WFOŚ i GW na zbiórkę azbestu od mieszk , ,00 100,0 - zwroty z funduszu alimentacyjnego , ,38 119,4 - dotacje z gmin na realizację zadania opieka nad bezdomn. zwierzętami , ,00 100,0 - sprzedaż usług schron. dla zwierz. AS , ,00 235,0 - sprzedaż usług stoł. i jedn. oświat.wynajem hali, sal sport , ,28 101,4 - wpływy z róż. dochod. jedn. oświa. ( wynag. płatnika, wpłaty z PZU) 5 940, ,07 124,7 - wpływy z róż. dochod. urząd gminy. wynag. płatnika ) 1 300, ,98 259,4 2. Subwencja ogólna , ,00 100,0 subwencja oświatowa , ,00 100,0 subwencja ogólna , ,00 100,0 3. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,33 96,4 w tym: a) dotacje majątkowe , ,51 100,0

3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz zwrot wyd. z f. sołeckiego , ,51 100,0 - dotacja z Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji na drogi (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) , ,00 100,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,82 96,2 - dotacje na zadania zlecone , ,60 95,9 - dotacje na zadania własne , ,76 97,3 - zwrot wyd. z f. sołeckiego , ,46 100,0 - dotacje celowe na zadania realizowane napodstawie porozumień-1 200, ,00 94,2 4.Środki pozys.z Unii Europejsk , ,32 99,2 a) na dofinansowanie inwestycji , ,32 100,0 - środkizregionalnegoprogramuoperacyjnegowojewództwaśląskiego(oczyszczalnia/huby) , ,32 100,00 - środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,00 100,00 ( dotacja na parking przy PKP w Kłomnicach) b) na realizację zadań bieżących , ,00 97,0 (środki w ramach programu Kapitał Ludzki realizowane w jedn. oświatowych) Kwota skutków obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy za analizowany okres wynosi ,00 zł, w tym: - w podatku od nieruchomości ,00 zł - w podatku od środków transportu ,00 zł - w podatku rolnym ,00 zł Skutki / udzielonychulgizwolnień / za2013roku u chwałamiradygminywynoszą ,00 zł i dotyczą: podatku od nieruchomości - osoby fizyczne (boisko sportowe) 449,00 zł - kluby sportowe 4 972,00 zł - kanalizacja ,00 zł - OSP ,00 zł - Dom Dziecka w Chorzenicach 434,00 zł - Gminny Ośrodek Kultury 1 137,00 zł podatku rolnego 536,00 (kluby sportowe) Umorzenia zaległości podatkowych przez Wójta Gminy w analizowanym okresie wynoszą ,00 zł w tym: - podatku rolnego 5 600,00 zł - podatku od nieruchomości ,00 zł - podatku leśnego 173,00 zł - podatek od środków transportu ,00 zł - opłata śmieciowa 927,00 zł - -odsetki 4 418,00 zł Wójt rozłożył na raty podatek od nieruchomości kwota 498,00zł, podatek od śr. transportowych 242,00 zł oraz odsetki 36,00 zł. Zaległości z tytułu należności budżetowych na wynoszą ,04 zł w tym: - opłaty za wodę i odbiór ścieków ,86 zł - karta podatkowa ,75 zł - podatek od nieruchomości ,72 zł w tym: osoby prawne ,37 osoby fizyczne ,35 - podatek leśny 9 797,04 zł

4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz podatek od środków transportu ,40 zł - czynsze ,54 zł - opłaty za gaz i energię 1 504,92 zł - podatek rolny ,47 zł - podatek od czynności cywil.-prawn ,00 zł - podatek od spadków i darowizn 787,00 zł - opłata za gospodarowanie odpadami ,60 zł - zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny ,74 zł W Y D A T K I Realizacja wydatków w 2013 roku w podziale na działy, rozdziały oraz zadania przedstawia się następująco: Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,37 ROZDZIAŁ Melioracje wodne ,77 Wydatki majątkowe tego rozdziału to kwota ,20 zł ,20 zostało wydatkowane na zakup koparko-ładowarki wraz z osprzętem zaś ,00 zł na zadania inwestycyjne opisane w zał. nr 9. Wydatki bieżące to kwota ,57: a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,06 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,93 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 835,58 ( odzież robocza, środki BHP dla pracowników) ROZDZIAŁ Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,62 I. Wydatki majątkowe tego rozdziału to kwota ,93, w tym na zadania realizowane przy udziale środków unijnych to kwota ,05 oczyszczalnia Nieznanice (szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawiera zał. 9) II. Wydatki bieżące ,69 tego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania stacji ujęcia wody i eksploatacji całej sieci wodociągowej ,01 oraz kosztów funkcjonowania oczyszczalni ścieków ,68 w kwocie tej jest zawarty vat od inwestycji który podlega odliczeniu. Zatrudnienie pracowników to 9 etatów.wydatki zostały poniesione na: a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,99 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,06 - zakupy materiałów ,59 w tym: - paliwo do samochodów 6 364,76 - wodomierze, plomby, zasuwy 7 077,38 - materiały remontowe ,63 - paliwo i akcesoria do kosiarek 1 230,83 - przyrządy i narzędzia 7 171,07 - paliwo do agregatu,oleje. 657,77 - tabletki solne ,30 - pozostałe materiały (randap, śr.czystości itp.) 3 895,85 - zakup energii elektrycznej ,85 - zakup usług remontowych ,77 w tym: - usunięcie awarii wodociągów ,01 - usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej w Zawadzie ,79 - pozostałe remonty sieci kanalizacyjnej ,97 - zakup usług pozostałych ,11 w tym: - badanie wody 7 385,67

5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz wywóz nieczystości ,78 - przeglądy techniczne samochodów i sprzętu 2 450,70 - koszt przesyłek pocztowych 1 592,60 - badanie ścieków 9 094,00 - nadzór autorski 1 500,00 - monitoring, transmisja danych 2 781,50 - usługi kominiarskie 1 000,00 - pozostałe 3 761,86 - zakup usług telefonicznych 6 306,50 - różne opłaty i składki ,66 w tym: - opłata za gospodarcze korzystani ze środowiska ,11 - ubezpieczenia majątkowe 2 214,00 - za zajęcie pasa drogowego, pozostałe opłaty ,55 - podatek od nieruchomości ,00 - podatek vat ,93 - pozostałe wydatki (odpis na ZFŚS, delegacje, badania lekarskie itp.) ,65 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 540,64 ( odzież robocza, środki BHP dla pracowników) ROZDZIAŁ Izby rolnicze ,31 Jest to kwota odpisu na rzecz Izby Rolniczej za IV kwartał 2012r. i III kwartały 2013r. w wysokości 2% wpływu z podatku rolnego. Są to wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań. ROZDZIAŁ Pozostała działalność ,67 Wydatki tego rozdziału to wydatki bieżące: a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 3 266,26 (są to dodatki specjalne dla pracowników zajmujących się zwrotem akcyzy z paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej, zadanie zlecone z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,41 (jest to przede wszystkim zwrot akcyzy dla rolników wraz z kosztami obsługi, tj. materiały biurowe i usługi pocztowe - zadanie zlecone w 100% finansowane z dotacji Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz kwota 1 500,00 pozyskana ). DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 9 014,20 Są to wydatki bieżące: a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, 8 431,20 (dotyczące zlecenia porządkowania oraz nadzorowania lasu gminnego w msc. Karczewice) b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 583,00 (podatek leśny) DZIAŁ 500 HANDEL ,34 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,34 Powyższa kwota dotyczy wywozu odpadów z targowiska w Kłomnicach i Garnku oraz wynajmu kabin wc. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,57 ROZDZIAŁ Drogi publiczne i powiatowe ,00 Wydatki tego rozdziału to dotacje dla Powiatu Częstochowskiego na zadanie bieżące- remont drogi powiatowej kwota ,00 oraz wydatek majątkowy dotacja w kwocie ,00 zł na modernizację dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Kłomnice. ROZDZIAŁ Drogi publiczne gminne ,22 I. Pozostałe wydatki majątkowe to kwota ,78 Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych znajdują szerszy opis w załączniku nr 9. W rozdziale tym wydatkowana została także dotacja dla Gminy Lelów w kwocie 5 000,00 zł na usuwanie skutków powodzi.. II. Wydatki bieżące to kwota ,44 a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,19 (są to umowy zlecenie dotyczące odśnieżania dróg gminnych oraz za wykonanie projektu organizacji ruchu), b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,25

6 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz zakup materiałów i wyposażenia ,59 w tym : - znaki drogowe i informacyjne ,16 - paliwo do samoch. strażackich akcja zima ,50 - materiały remontowe 9 857,87 - siatka przeciwśniegowa 9 054,01 - materiały pozostałe 1 187,05 - zakup usług remontowyc h ,95 (wydatki powyższe dotyczyły przywozu kruszywa, równania i profilowania dróg gminnych), - zakup usług pozostałych ,71 w tym: - zimowe utrzymanie dróg (transport płotków przeciwśniegowych, posypywanie dróg, usługi koparką) ,31 - czyszczenie jezdni, wykaszanie poboczy ,10 - pozostałe (transport znaków, dowóz ziemi itp.) 504,30 - różne opłaty i składki 8 830,00 (ubezpieczenie dróg) ROZDZIAŁ Drogi wewnętrzne ,18 Wydatki te, to wydatki majątkowe szczegółowy opis zawiera zał. nr 9 ROZDZIAŁ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,17 Wydatki te, to wydatki majątkowe szczegółowy opis zawiera zał. nr 9. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,76 ROZDZIAŁ Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,76 I. Pozostałe wydatki majątkowe to kwota ,02 Dokonano zakupu działek: - w Lipiczu 6 000,00 - w Zawadzie ,00 - opłaty notarialne dotyczące nabywanych gruntów 2 642,02 II. Wydatki bieżące to kwot ,74 a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 948,35 b) wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań ,39 w tym: - zakupy materiałów (materiały remontowe) 379,24 - zakup energi 949,33 - zakup usług remontowych ,13 ( remont budynków komunalnych w Kłomnicach i Garnku, mieszkalnych) - zakup usług pozostałyc ,39 (podziały działek, wypisy z rejestru gruntów, wyceny nieruchomości) - kary i odszkodowania dla osób fizyczny ,00 - różne opłaty i składki ,30 ( opłaty notarialne, sądowe, za ogłoszenia w monitorze, ubezpieczenia budynków) DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,98 ROZDZIAŁ Plany zagospodarowania przestrzennego ,98 Wydatki bieżące: Wydatkowana kwota dotyczy sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego architekta zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,00 (umowy zlecenia dotyczące projektów decyzji o warunkach zabudowy)

7 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz b) związane z realizacją ich statutowych zadań: ,98 (usługi firm przygotowujących projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz częściowa płatność za plan zagospodarowania przestrzennego) ROZDZIAŁ Cmentarze 2 324,00 Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w tym rozdziale to wydatki na remont grobu wojennego 1 130,00 (zadanie zlecone sfinansowane z dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) oraz zakup wiązanek i zniczy na groby wojenne 1 194,00. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,26 ROZDZIAŁ Urzędy Wojewódzkie ,85 Wydatkowane w tym rozdziale środki to koszty wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, obronność i ewidencja działalności gospodarczej) na dzień ,7 etatu. Wydatki bieżące ,85 a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,85 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,75 - materiały i wyposażenie 5 043,48 - energia 5 415,00 - usługi ,95 w tym: - serwis oprogramowania 9 397,20 - przesyłki pocztowe 5 556,75 - pozostałe (oprawa ksiąg, itp.) 1 100,00 - usługi telefoniczne komórkowe i stacjonarne 3 005,60 - pozostałe (odpis na ZFŚS, delegacje itp.) 5 406,72 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 747,25 (środki BHP dla pracowników) Otrzymana dotacja na zadania zlecone z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na wykonanie powyższych zadań to zaledwie ok. 31,0 % poniesionych wydatków. ROZDZIAŁ Rada Gminy ,97 Wydatki tego rozdziału to koszty funkcjonowania Rady Gminy, Wydatki bieżące ,97 w tym: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,97 - zakup materiałów i wyposażenia 8 073,10 (prenumerata, materiały biurowe, art. żywnościowe na sesję) - energia elektryczna i cieplna ,00 - usługi (przesyłki pocztowe, przewozy radnych itp.) 6 082,87 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 (diety radnych ) ROZDZIAŁ Urząd Gminy ,87 Wydatki powyższe dotyczą kosztów funkcjonowania administracji samorządowej wykonującej zadania statutowe gminy zatrudnienie 30,3 etatów. I. Wydatki majątkowe ,54 Pozostałe wydatki majątkowe ,54 (zakup sprzętu komputerowego ) II. Wydatki bieżące ,33 a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,61 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,72 - wpłaty na PFRON ,00 - materiały i wyposażenie ,11 w tym - prenumeraty czasopism, publikacji ,29 - materiały biurowe, druki, pieczątki ,49 - artykuły sanitarne i środki czystości 2 947,18 - paliwo do samochodu służbowego, 5 842,21 - materiały remontowe ,11

8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz materiały dot. sprzętu komputerowego ,26 - wyposażenie (sprzęt komputerowy, meble, itp.) ,47 - materiały na sekretariat 1 079,26 - pozostałe 4 196,84 - energia elektryczna i cieplna ,34 - usługi remontowe ,75 (naprawy sprzętu biurowego i instalacji elektrycznej) - pozostałe usługi ,68 w tym: - przeglądy 9 327,56 - usługi pocztowe i bankowe ,66 - wywóz odpadów 9 757,57 - abonament za serwis i prawa aut. progr. komp. i stronę BIP ,69 - wykonanie liter na budynku urzędu 6 765,00 - wydatki związane z emisją obligacji ,00 - pozostałe (noclegi podczas szkoleń, ogłoszenia prasowe, ,20 usł. telewizji, itp.) - usługi telefoniczne sieci komórkowych ,56 - usługi telefoniczne sieci stacjonarnych 7 377,73 - zakup usł. dostępu do sieci internet 6 888,00 - delegacje służbowe i ryczałty ,89 - różne opłaty i składki ,30 w tym: - ubezpieczenia majątkowe 7 658,00 - abonament RTV 1 543,80 - składka członkowska na ZGiP woj. śląskiego 5 521,58 - składka członkowska Razem na wyżyny ,00 - składka członkowska na Związek Gmin Wiejskich 4 061,14 - opłata sądowa dot. firmy Moris-Sport 846,27 - opłaty sądowe i za wyd. interpretacji 2 051,51 - składka członkowska Częstoch. Organiz. Turystyczna 3 000,00 - szkolenia pracowników 7 744,70 - pozostałe (odpis na ZFŚS) ,66 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000,00 (środki BHP dla pracowników) ROZDZIAŁ Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,65 Wydatki tego rozdziału to wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań. - wykonanie filmów promujących gminę 2 900,00 - wydatki na konkursy przyrodnicze wraz z nagrodami ,00 - nagrody na inne konkursy i zawody 8 008,11 - piłki na otwarcie boisk ORLIK w sąsiadujących gminach 4 900,01 - art. spożywcze na gminny dzień dziecka i inne uroczystości 1 083,73 - zakup usług kateringowych na imprezy promujące gminę 3 000,00 - promocja w mediach 8 785,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz art. spożywcze na stoły świąteczne - imprezy międzygminne 2 793,90 - za wydawanie Gazety Kłomnickiej ,08 - materiały promujące gminę 6 013,66 - pozostałe wydatki na promocję(wydruk ulotek, przewóz orkiestry, zakup kwiatów itp.) ,16 ROZDZIAŁ Pozostała działalność ,92 Wydatki tego rozdziału w szczególności dotyczą kosztów związanych z wykonywaniem pracy przez pracowników interwencyjnych i publicznych oraz wydatki dotyczące pracy sołtysów. a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,24 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,80 - zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników publicznych 1 163,50 - badania lekarskie pracowników publicznych i interwencyjnych 500,00 - ubezpieczenie sołtysów 2 544,00 - pozostałe (odpis na ZFŚS) 7 876,30 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,88 (środki BHP dla pracowników interwencyjnych i publicznych 5 192,88, diety sołtysów ,00) DZIAŁ751 - URZĘDYNACZELNYCHORGANÓWWŁADZYPAŃSTWOWE J KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 415,00 ROZDZIAŁ Urzędynaczelnychorganówwładzypaństwowej,kontroli i ochrony prawa 2 415,00 Jest to wykorzystana kwota dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców stanowi ona wydatek bieżący - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 300,00 ROZDZIAŁ Pozostałe wydatki obronne 300,00 Jest to wykorzystana kwota dotacji na szkolenia w zakresie obronności, jest to wydatek bieżący grupa wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ ,35 ROZDZIAŁ Ochotnicze straże pożarne ,58 Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania w gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straż Pożarnej. Na terenie Gminy Kłomnice działa 10 jednostek i są to: 1) OSP Zdrowa 2) OSP Konary 3) OSP Rzerzęczyce 4) OSP Chorzenice 5) OSP Pacierzów 6) OSP Garnek 7) OSP Kłomnice 8) OSP Skrzydlów 9) OSP Nieznanice 10) OSP Zawada I. Pozostałe wydatki majątkowe ,23 Wydatki majątkowe to dotacja dla Biblioteki na modernizację strażnicy OSP w Pacierzowie ,19, zakup syreny dla OSP Pacierzów ,40, zakup bramy dla OSP Nieznanice 6 000,00, zakup samochodu dla OSP Konary ,00. Wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie ,64 zostały opisane w zał. nr 9. II. Wydatki bieżące ,35 a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,45 (umowy zlecenie komendanta oraz kierowców samochodów strażackich) b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,90 - zakup materiałów i wyposażenia ,29 w tym:

10 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz paliwo do samochodów strażackich ,58 - części zamienne do samochodów i sprzętu ,88 - artykuły spożywcze i napoje 6 920,85 - doposażenie jednostek OSP (mundury, buty, ubrania robocze) ,68 - zakup sprzętu (latarki, sprzęt. ratownictwa itp.) ,84 - materiały budowlane do remontu strażnic ,61 - węgiel, miał itp ,12 - pozostałe (prenumerata czasopisma Strażak, puchary, nagrody, krzesła dla OSP Chorzenice itp.) 7 139,73 - zakup energii elektrycznej ,58 - usługi remontowe dotyczyły samochodów oraz pozostałego sprzętu ,96 - zakup usług zdrowotnych 1 080,00 - pozostałe usługi ,76 w tym: - badania techniczne pojazdów i sprzętu ,24 - przewóz strażaków oraz udział w szkoleniach 8 605,00 - usługi kominiarskie 1 247,22 - programowanie radiostacji 1 918,80 - pozostałe (programowanie radiostacji, oczyszcz. zbiornika p.poż, wywóz nieczystości itp.) 3 474,50 - usługi telefoniczne (komórkowe i stacjonarne) 6 667,81 - ubezpieczenia samochodów strażackich i strażnic ,50 c) dotacje na zadania bieżące 8 000,00 (dotacja na remont strażnicy OSP Zawada) ROZDZIAŁ Obrona cywilna 514,74 Są to wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań. ROZDZIAŁ Straż gminna ,43 Jest to dotacja na zadania bieżące dla Gminy Mykanów na realizację porozumienia w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zadanie realizowane jest przez jednostkę budżetową Gminy Mykanów Straż Gminną. ROZDZIAŁ Zarządzanie kryzysowe 1 746,60 Są to wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,61 ROZDZIAŁ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,61 Wydatkowana w tym dziale kwota to odsetki od pożyczek i kredytów w okresie ich spłaty. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,63 Dział powyższy obejmuje całokształt wydatków związanych z funkcjonowaniem na terenie gminy placówek oświatowych oraz Z.E.-A.S. w gminie Kłomnice. Szczegółową informację o wydatkach realizowanych przez placówki oświatowe zawiera zał. nr 13. Wydatki realizowane z tego działu przez Urząd Gminy to ,55, tj.: ROZDZIAŁ Oświata i Wychowanie 2 000,00 Są to wydatki majątkowe szczegóły zawiera zał. nr 9. ROZDZIAŁ Przedszkola 8 542,55 Jest to dotacja celowa dla Miasta Częstochowa jako zwrot dotacji dla niepublicznych przedszkoli. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA ,50 ROZDZIAŁ Zwalczanie narkomanii 3 690,0 0 Są to wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań. W ramach przeciwdziałania narkomanii dzieci i młodzież naszej gminy wzięły udział w przedstawieniach i spektaklach dotyczących tej tematyki. ROZDZIAŁ Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,16 Środki powyższe wydatkowane są na zadanie określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określają zakres zadań, które mogą być z tego programu realizowane. Sprawozdanie z realizacji GPPiRPA zawiera załącznik nr 11 do niniejszej informacji. Wydatki bieżące: a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,16 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz c) dotacje celowe na zadania bieżące ,00 ROZDZIAŁ Pozostała działalność 2 412,34 Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zostały przedstawione w załączniku nr 14 do niniejszej informacji. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA ,45 Wydatki tego działu w głównej mierze są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i zostały przedstawione w załączniku nr 14 do niniejszej informacji. Wydatki realizowane przez Urząd Gminy to: ROZDZIAŁ Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej 1 905,28 Kwota została wydatkowana z planu finansowego urzędu, jest to zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przekazywany do budżetu wojewody. ROZDZIAŁ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 456,00 Kwota została wydatkowana z planu finansowego urzędu, jest to zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przekazywany do budżetu wojewody. ROZDZIAŁ Dodatki mieszkaniowe ,62 Są to wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych. W analizowanym okresie z dodatków mieszkaniowych korzystało miesięcznie 12 rodzin. W 2013 roku wydano 23 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego. Są to głównie właściciele mieszkań własnościowych i stanowią 51%, użytkownicy mieszkań zakładowych stanowią 20%, a 10% mieszkań komunalnych, 8% to użytkownicy mieszkań wspólnot, 11 % inni. ROZDZIAŁ Zasiłki stałe 520,96 Kwota została wydatkowana z planu finansowego urzędu, jest to zwrot nienależnie pobranych świadczeń. ROZDZIAŁ Ośrodki pomocy społecznej ,78 Kwota ta to pozostały wydatek majątkowy z planu finansowego urzędu, szczegóły zawiera załącznik 9. ROZDZIAŁ Pozostała działalność ,84 Wydatki majątkowe to zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych kwota ,60, w części sfinansowany z dotacji z PFRON. Wydatki bieżące: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,24 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 (są to wydatki związane z pracownikami społecznie użytecznymi) DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,86 Wykorzystana kwota w tym dziale dotyczy działalności świetlic szkolnych (szczegóły zawiera zał. nr 13) oraz wydatki polegające na pomocy materialnej realizowane przez GOPS (zał. 14). DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,33 ROZDZIAŁ Gospodarka odpadami ,81 Wydatki majątkowe kwota ,87 (szczegóły zawiera zał. nr. 9). Wydatki bieżące: a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 4 960,50 ( umowy z sołtysami na roznoszenie deklaracji śmieciowych) b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,44 W rozdziale tym kwota ,73 zł została wydatkowana na realizację zadania Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kłomnice, kwota ,87 na wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w okresie od Wydatkowano również ,84 zł na zakup worków, książeczek, druków deklaracji itp. i 610,00 na szkolenie pracowników urzędu. ROZDZIAŁ Oczyszczanie miast i wsi ,27 Są to wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań. Zapłacono za wywożenie odpadów, i inne prace związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy. ROZDZIAŁ Utrzymanie zieleni w miast. i gminach 7 868,79 Są to wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań, wykaszanie placów gminnych, podcinanie gałęzi drzew itp. ROZDZIAŁ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 000,00 Są to wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań, przygotowanie wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej ROZDZIAŁ Schronisko dla zwierząt ,62 Sprawozdanie z wykonania planu zawiera załącznik nr 15 do niniejszej informacji. ROZDZIAŁ Oświetlenie ulic, placów i dróg ,61 I. Pozostałe wydatki majątkowe tego rozdziału to ,13 (szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 9) II. Wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,48 - koszty energii elektrycznej ,48

12 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz podatek od nieruchomości od budowli oświetlenia ulicznego będącego na stanie urzędu gminy ,00 ROZDZIAŁ Pozostała działalność ,23 I. Wydatki majątkowe tego rozdziału to ,49 b) pozostałe wydatki majątkowe ,49 Zadania inwestycyjne to kwota ,50 (szczegóły zał. 9), a zakupy majątkowe to kwota ,99, która została wydatkowana na zakup pieca co., altany. II. Wydatki bieżące ,74 a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,67 (koszty umów zlecenie dotycz. utrzymania porządku na terenie gminy) b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,07 - zakup materiałów i wyposażenia ,97 w tym: - paliwo i akcesoria do kos spalinowych ,31 - materiały ogrodzenie placów, ławki, zieleń, piasek itp ,70 - kosy spalinowe 4 334,28 - materiały remontowe ,74 - węgiel- budynki komunalne 8 145,57 - stół do tenisa soł. Garnek 3 690,00 - pawilon-namiot 2 500,00 - kajaki 7 600,07 - pozostałe (drobne wyposażenie, środki chwastobójcze itp.) ,30 - energia elektryczna w budynkach komunalnych ,94 - usługi remontowe (place zabaw, sprzęt itp.) ,38 - zakup usług pozostałych ,98 w tym: - usługi dot. budynków komunalnych 4 028,46 - wywóz odpadów (zbiórka odpadów) 4 053,22 - dzierżawa lokali, placów 6 045,78 - wynajem kabin wc 3 803,76 - zasypywanie starego zbiornika p/poż ,00 - nasadzenia drzew 9 253,08 - transport bocianów do schroniska 2 952,00 - uczestnictwo w programie Zielono mi 1 845,00 - ogrodzenie w Witkowicach 4 797,00 - utrzymanie porządku na placach gminnych ,63 - pozostałe (transport, utylizacja padłych zwierząt, przeglądy sprzętu itp. ) 7 666,05

ZARZĄDZENIE NR 250/2014

ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJT GM INY DĄBRÓWKA 05-252 D Ą B R Ó W K A $ U. T. K o ś c iu s z k i 14 pow. wołomiński, wo. mazowieckie 0050. 250.2014 ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435 ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK DOCHODY : Plan dochodów budżetu ogółem w kwocie 9.562.976,70 zł wykonano w kwocie 9.645.666,52 zł tj. 100,9 % z tego:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr FN.0050.10.2014 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27.03.2014r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Spis treści 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art. 61 ust 2

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007 Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007 Budżet Gminy Rawa Mazowiecka po stronie dochodów po dokonanych zmianach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 4453 SPRAWOZDANIE NR FN I.3035.13.2013 BURMISTRZA PSZCZYNY z dnia 26 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Pszczyna za 2012

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 maja 2007 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY 1030 Nr V/21/07 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 grudnia 2010 r. Nr 249 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 4196 Burmistrza Jaworzyny Ņląskiej nr 39/B/10 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przedłoŋenia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2015

Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2015 Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2015 W przedłożonym projekcie budżetu Gminy Sońsk na rok 2015 planuje się dochody w kwocie 20.705.251 zł w tym: - dochody bieżące 20.198.269 zł - dochody majątkowe

Bardziej szczegółowo