Suma kontrolna 2a cbb-0c96

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Suma kontrolna 2a41-2754-2cbb-0c96"

Transkrypt

1 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny Działania Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 3. Rozwój lokalny Działanie 3.4: Mikroprzedsiębiorstwa strona 1/16

2 Data wpłynięcia wniosku o pomoc finansową * Numer w systemie SIMIK wniosku o przyznanie dofinansowania *Rubryka wypełniana przez instytucję, do której przesyłany jest wniosek o przyznanie dofinansowania I. Informacje ogólne o projekcie 1. Tytuł projektu Rozwój firmy DECOR poprzez poszerzenie rynku i wzmocnienie potencjału handlowego. 2. Rodzaj projektu inwestycyjny 3. Typ projektu 3.1. Dochodowy 3.2. Niedochodowy 4. Identyfikacja interwencji 4.1. Program operacyjny 4.2. Priorytet 4.3. Działanie Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata Rozwój lokalny Mikroprzedsiębiorstwa 5. Wpływ projektu na środowisko Projekt neutralny pod względem wpływu na środowisko Uzasadnienie Zarówno działania zaplanowane w ramach niniejszego przedsięwzięcia jak i dalsza aktywność firmy nie wiążą się w żaden sposób z degradacją środowiska. Wszystkie nabywane środki trwałe spełniają niezbędne normy z zakresu ochrony środowiska. Charakteryzują się niskim poborem energii oraz wysokim poziomem wyciszenia co pozytywnie wpływa na środowisko pracy. Należy dodatkowo zauważyć, że zakup planowanego sprzętu komputerowego przyczyni się do zmniejszenia ilości zużywanego w firmie papieru, ponieważ umożliwi elektroniczny obieg informacji pomiędzy handlowcami w terenie a biurem oraz dostęp do danych przechowywanych na serwerze przez internet, bez konieczności ich drukowania. W ramach projektu przewiduje się wymianę monitorów na nowe (LCD) co z jednej strony zmniejszy pobór prądu, z drugiej zaś poprawi warunki pracy (BHP). 6. Zgodność projektu z polityką równych szans Projekt o pozytywnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans 7. Zgodność projektu z polityką społeczeństwa informatycznego pozytywny wpływ 8. Zgodność projektu z polityką zatrudnienia 8.1 Projekt pozytywny pod względem zatrudnienia 8.2 Projekt neutralny pod względem zatrudnienia 8.3 Projekt negatywny pod względem zatrudnienia 9. W przypadku kiedy projekt nie zostanie zakwalifikowany do współfinansowania ze środków ZPORR: 9.1 Zostanie zrealizowany w terminie i zakresie przewidzianym we wniosku strona 2/16

3 9.2 Zostanie zrealizowany w terminie późniejszym, w zakresie przewidzianym we wniosku 9.3 Zostanie zrealizowany w terminie przewidzianym we wniosku, ale w ograniczonym zakresie 9.4 Zostanie zrealizowany w terminie późniejszym i w ograniczonym zakresie 9.5 Nie zostanie zrealizowany w ogóle Opis do wybranego punktu Brak dodatkowych środków pieniężnych z programu ZPORR spowoduje realizację przedsięwzięcia w późniejszym terminie i w ograniczonym zakresie, gdyż firma nie zakupi zaplanowanego sprzętu i oprogramowania w pełnym zakresie. Z powodu ograniczonych możliwości finansowych zostanie zakupiony tylko sprzęt niezbędny do otwarcia strony www z funkcjonalnością sklepu Internetowego. Kompleksowa realizacja projektu uzależniona jest od pozyskania niezbędnych środków finansowych na jej przeprowadzenie. Realizacja działań zaplanowanych w niniejszym wniosku warunkuje rozszerzenie, wzmocnienie działalności firmy na rynku ogólnopolskim oraz polepszenie marketingu firmy poprzez stronę www oraz możliwość sprzedaży przez sklep Internetowy. Brak wzrostu sprzedaży utrudni beneficjentowi systematyczny rozwój, co w długim okresie utrudni także dalsze inwestycje. Odmowa dofinansowania w ramach ZPORR zdeterminuje nie tylko ograniczenie zakresu planowanych inwestycji, lecz także wydłużenie okresu ich realizacji - do końca roku Niniejszy projekt jest gotowy do wdrożenia. Informacja o dofinansowaniu ze środków ZPORR jest w tej chwili kluczowa dla implementacji zaplanowanych działań. II. Identyfikacja wnioskodawcy 10. Forma prawna prowadzonej działalności OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 11. Dane wnioskodawcy Nazwa wnioskodawcy NIP REGON Numer w: 11.4a. Ewidencji Działalności Gospodarczej 11.4b. Krajowym Rejestrze Sądowym 11.4c. Rejestrze Zawodów Regulowanych DECOR Wojciech Kowalski Adres Województwo Powiat Gmina Miejscowość Ulica Nr domu WOJ. lubelskie Powiat m. Lublin M. Lublin Lublin Radomska 12 strona 3/16

4 Nr lokalu Kod pocztowy Numer telefonu Numer faksu Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej Adres do korespondencji 12. Dane osoby uprawnionej do kontaktu Imię i nazwisko Jan Kowalski Stanowisko Specjslista ds. PR Numer telefonu Numer faksu Adres poczty elektronicznej Adres do korespondencji Lublin ul. Radomska Dane osoby upoważnionej/osób upoważnionych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu Imię i nazwisko Wojciech Kowalski 13.2 Numer i seria dowodu osobistego Stanowisko w instytucji ubiegającej się o dofinansowanie Numer telefonu Numer faksu Adres poczty elektronicznej BW74621 Właściciel strona 4/16

5 14. Podmiot, którego dotyczy projekt 14.1 Mikroprzedsiębiorstwo Kod Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) lub PKD Z Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD) Data rejestracji podmiotu (miesiąc/rok) Wielkość zatrudnienia Przychody netto z prowadzonej działalności (w tys. ) Suma aktywów bilansu* na koniec poprzedniego roku obrotowego (w tys. ) *Dla firm niesporządzających bilansu - kopia odpowiednio PIT/CIT z poprzedniego roku Obecnie (w tym kobiet) W poprzednim roku obrotowym (w tym kobiet) 1,75 0,5 4,5 1 W roku obecnym W poprzednim roku obrotowym 800,00 600,00 250, Inni przedsiębiorcy, Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego posiadają w przedsiębiorstwie składającym wniosek: - więcej niż 25% wkładów, udziałów lub akcji, - prawa do ponad 25% udziału w zysku, - 25% i więcej głosów w zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu akcjonariuszy albo walnym zgromadzeniu spółdzielni. tak nie III. Opis projektu 15. Lokalizacja projektu Lp. Województwo Powiat Gmina Miejscowość 1 WOJ. lubelskie Powiat m. Lublin M. Lublin Lublin Charakterystyka obszaru, na którym projekt będzie wdrażany obszar miejski 17. Cel planowanego projektu Celem głównym prezentowanego projektu jest wzrost konkurencyjności firmy DECOR poprzez zwiększenie zakresu działalności handlowo-usługowej, poprawę marketingu oraz poszerzenie rynku. Osiągnięcie tych celów będzie możliwe dzięki osiągnięciu celów szczegółowych jakimi są: zakup nowoczesnego sprzętu i oprogramowania, w tym mobilnego sprzętu komputerowego (2 laptopy) oraz przygotowaniu strony internetowej firmy z funkcjonalnością sklepu internetowego. Realizacja projektu pozwoli firmie rozszerzyć swoją działalność z rynku regionalnego na ogólnopolski (zamówienia z całej Polski). Jednoczesnie zostanie przygotowana akcja marketingowa mająca na celu promocję nowej strony (link sponsorowany, bannery reklamowe, pozycjonowanie w wyszukiwarkach, reklamy w prasie branżowej). Realizacja projektu pozwoli firmie wprowadzić 4 nowe usługi: 1. zamawiania i sprzedaży przez internet materiałów budowlanych oraz artykułów dekoratorskich (meble artystyczne, zasłony itp), 2. zamawiania i sprzedaży przez internet projektów architektonicznych, 3. zamawiania newslettera (nowości architektoniczne), Kod strona 5/16

6 4. praca nad projektem u klienta. Na poziomie produktów projektu można zdefiniować następujące wskaźniki: - Liczba zakupionych środków trwałych w przedsiębiorstwie - 13; - Liczba zakupionych wartości niematerialnych i prawnych - 3; Wskaźniki rezultatów projektu to: - Wzrost zatrudnienia w firmie o 3 osoby (3 nowe pełne etaty, w tym 2 kobiety - dwa lata po zakończeniu realizacji projektu); - Liczba nowych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie - 2; W okresie po wdrożeniu projektu (po 18 miesięcach) przewiduje sie wzrost przychodów o 25 %. W okresie 3 lat od momentu zakończenia realizacji projektu przychód firmy powinien wzrosnąć o 100%. Zdefiniowane cele szczegółowe projektu w odniesieniu do rozwoju przedsiębiorstwa: - wprowadzenie innowacyjnej formy sprzedaży produktów i usług poprzez wdrożenie zaawansowanej technologii sprzedaży Internetowej; - budowa rynku: zarówno w odniesieniu do rynku detalicznego (sprzedaż bezpośrednia klientom indywidualnym na terenie kraju), jak i budowa rynku odbiorców przez Internet; - stworzenie nowocześnego systemu zarządzania małą firmą usługowo-handlową działającą na rynku usług projektowania wnętrz oraz sprzedaży materiałów budowlanych; - rozbudowa zasobów ludzkich firmy poprzez stworzenie wysoko wykwalifikowanego zespołu zajmującego się sprzedażą tradycyjną i internetową, zarządzaniem procesami, obsługą techniczną sprzedaży z wykorzystaniem ICT; Dodatkowe cele realizacji projektu to: - poprawa efektywności pracy, - ograniczenie kosztów administracyjnych i operacyjnych działalności handlowej i marketingowej, - poprawa jakości obsługi klienta, - szybszy i skuteczniejszy obieg informacji wewnątrz firmy. Osiągnięcie założonych przez firmę celów jest realne zarówno z punktu widzenia nakładów finansowych, jak i wdrażanych technologii (w tym technologii internetowych). Realizacja projektu istotnie wzmocni działalność handlową i usługową firmy. Projekt będzie także oddziaływał szerzej w zakresie rynku pracy (wzrost zatrudnienia w przeciągu dwóch lat od zakończenia projektu) jak i w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego (zakup sprzętu komputerowego, sprzedaż z wykorzystaniem Internetu). Dodatkowo, fakt, iż firma korzysta z Funduszy Strukturalnych pozytywnie wpłynie na jej wizerunek, a pośrednio na relacje z potencjalnymi klientami. Czynniki te przełożą się pozytywnie na rozwój firmy, znacznie go przyśpieszając. Ponadto należy pamiętać, że zakładany wzrost zatrudnienia (3 dodatkowe osoby - rok 2008) w regionie cechującycm się bardzo wysokim bezrobociem będzie miał pozytywny wpływ na otoczenie społeczno - ekonomiczne Wnioskodawcy. strona 6/16

7 18. Opis planowanego projektu Realizacja projektu będzie polegać na przeprowadzeniu trzech działań: 1. rozbudowa infrastruktury biura centralnego w Lublinie poprzez: zakup serwera, oprogramowania serwerowego, wymaganych zabiezpieczeń ("firewalls") i sprzętu pomocniczego (drukarka kolor laser, skaner) oraz połączenie tych urządzeń z istniejącymi w firmie 5 desktopami siecią bezprzewodową (access point) z podłączeniem do internetu (dostęp szerokopasmowy). Pozwoli to na scentralizowany dostęp do danych wszystkich osób pracujących w firmie w każdym miejscu i czasie (przez internet), ochronę danych przed utratą (automatyczny backup), wspólną pracę kilku osób nad 1 dokumentem (funkcjonalnosć oprogramowania serwerowego), stworzenie centralnej bazy danych kontaktów firmy. Wszytskie te działania przełożą się na poprawę przepływu informacji wewnątrz firmy oraz wzrost produktywności opartej na lepszym wykorzystaniu zasobów firmy. 2. opracowanie nowej strony internetowej z funkcjonalnością zamawiania produktów i usług przez internet (sklep internetowy). Takie rozwiązanie ułatwi klientom oraz Partnerom firmy korzystanie z oferowanych przez firmę produktów i usług, ponieważ będą mieli do nich dostęp z dowolnego miejsca, bez konieczności przyjeżdżania do firmy lub spotykania się z handlowcem-projektantem. Zakup przez firmę serwera z odpowiednim oprogramowaniem umożliwi handlowcom firmy stały dostęp do danych finansowych, najnowszych cenników oraz stanów magazynowych oferowanych produktów. Zastosowanie takiego rozwiązania spowoduje nie tylko lepszą komunikację wewnętrzną w fimie, lecz także lepsze zarządzanie jej zasobami. 3. przeprowadzenie akcji promującej nową stronę internetową i sklep internetowy: bannery reklamowe na dwóch najpopularniejszych portalach, link sponsorowany, pozycjonowanie nowej strony www (ze sklepem), reklama w prasie branżowej. Łączna lista sprzętu i oprogramowania planowanego do zakupienia przez firmę w ramach projektu przedstawia się następująco: 1 serwer (hardware); 1 serwer (software) - oprogramowanie z funkcjonalnością poczty elektronicznej; 3 monitor LCD, 17 cali; 3 komputery stacjonarne, 512 RAM, HDD 80 GB, wbudowany system antywirusowy; 1 monitor LCD (do serwera), 15 cali; 1 UPS; 1 system zabezpieczeń firewall (jednocześnie pełniący funkcję sieci bezprzewodowej access point); 1 oprogramowanie antywiruswe; 1 drukarka kolor laser, szybkość 21 stron/min; 1 skaner; 1 projekt strony internetowej 2 laptopy, procesor, ekran 12 cali, min. 3 godziny pracy na bateriach; Wykonanie w/w działań pozwoli na szybki rozwój firmy DECOR na rynku usług projektowania wnętrz oraz sprzedaży materiałów budowlanych. Należy podkreślić, że tylko realizacja wszystkich zaplanowanych działań łącznie zagwarantuje sukces przedsięwzięcia, ponieważ są ze sobą ściśle powiązane. W ramach projektu, jako rezultat przewidywany jest wzrost zatrudnienia o trzy dodatkowe osoby (pełne etaty) na stanowiskach handlowców-projektantów (obecnie firma zatrudnia tylko jednego). Projekt będzie realizowany od czerwca do grudnia Lokalizacja projektu: Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat Miasto Lublin Gmina: Miasto Lublin Ulica: Radomska Numer: 12 strona 7/16

8 Projekt na obecnym etapie jest gotowy do wdrożenia. Żadne dodatkowe czynniki poza przyznaniem dofinansowania ze środków ZPORR (kluczowe dla montażu finansowego zadania inwestycyjnego) nie wpłyną na realizację zaplanowanych działań. 19. Uzasadnienie projektu Firma DECOR istnieje od 2004 roku. Działa na rynku lokalnym (Lublin i okolice). W tym krótkim czasie uzyskała znaczące rezultaty biznesowe osiągając w ostatnim roku (2005) obrót 600 tyś zł oraz 20 klientów. Firma posiada stałego dostawcę firmę XYZ, która jest obecnie jednym z pięciu największych dystrybutorów materiałów budowlanych. Kluczowe bariery zidentyfikowane w odniesieniu do rozwoju firmy to: - niestabilność rynku: duże wahania w zakresie rynku materiałów budowlanych (zmiany cen) oraz świadczenia usług projektowania domów i wnętrz (sezonowość, intensywne zamówienia zwłaszcza latem), - rozwój społeczeństwa informacyjnego: tendencje wśród klientów do uzyskiwania informacji handlowych i zamawiania usług przez internet wymuszają wprowadzenie tego typu ofert, - mało efektywny system pracy (brak przepływu informacji), - wysokie koszty administracyjne (koszty druku), - długi czas obsługi klienta, - pojawienie się nowych, lokalnych konkurentów, - zbyt mały dotychczasowy rynek (lokalny), co wymusza ekspansję na rynek ogólnopolski, a w przyszłości także eksport za granicę (zwłaszcza do Niemiec), - wzrost kosztów firmy, zwłaszcza cen paliw i innych źródeł energii, co utrudnia obsługę większego niż lokalny rynku z jednego miejsca (biuro w Lublinie), - wejście na rynek przedstawicieli handlowych firm z krajów o niższych kosztach pracy (Ukraina, Słowacja) oferujących podobną jakość produktów i usług. Należy uznać, że zaplanowane w ramach prezentowanego projektu: - zakres działań; - wielkość kosztów związanych z realizacją projektu; są adekwatne w stosunku do przewidywanych rezultatów przedsięwzięcia. 20. Udział w realizacji projektu innych podmiotów NIE DOTYCZY 21. Harmonogram realizacji projektu Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu Planowany termin zakończenia realizacji projektu strona 8/16

9 22. Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów Projektu Wskaźnik produktu Źródło Jedn. rok 0 r Liczba nabytych środków trwałych ze środków dotacji Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych ze środków dotacji 23. Koszt całkowity realizacji projektu (w ) - w tym koszty kwalifikowalne - w tym koszty niekwalifikowalne 23.1 Współfinansowanie Projektu ze środków publicznych Protokół zdawczo - odbiorczy Protokół zdawczo - odbiorczy Wskaźnik rezultatu Źródło Jedn. rok 0 r Liczba osób zatrudnionych we wspartych przedsiębiorstwach Liczba nowych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie Dział Księgowy firmy oferta usł ugowo-ha ndlowa firmy szt szt osoby szt % kosztów kwalifikowalnych % kosztów Projektu Kwota w r r r. r. 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 r r r. r. 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 4,00 0, , , ,20 65,00 48, ,00 strona 9/16

10 24. Źródła finansowania projektu (w ) Źródło Suma Publiczne: 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego % 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 % 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 35,00 Budżet państwa 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 % 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 Środki własne 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 % 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 35,00 Kredyt na realizację Projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki własne 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 % 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 35,00 Pozostałe źródła 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 strona 10/16

11 25. Planowane wydatki w ramach projektu według podziału na kategorie kosztów Kategorie kosztów Całkowity koszt w W tym koszty kwalifikowane w Serwer (hardware) 4 000, ,00 Serwer (software) 1 950, ,00 UPS 400,00 400,00 System zabezpieczeń firewall 600,00 600,00 Monitor LCD 15 cali 550,00 550,00 Oprogramowanie antywirusowe 1 000, ,00 Drukarka biurowa laser kolor 1 560, ,00 Laptopy - 2 sztuki 8 500, ,00 Monitory LCD 17 cali - 3 sztuki 3 000, ,00 Komputery stacjonarne - 3 sztuki 9 000, ,00 Skaner 300,00 300,00 Serwis internetowy przedsiębiorstwa 2 000,00 0,00 Akcja promocyjna adresu internetowego 500,00 0,00 Reklama w wyszukiwarkach 500,00 0,00 Koszt rachunku bankowego 200,00 200,00 Podatek VAT 7 449,20 0,00 RAZEM , ,00 strona 11/16

12 26. Trwałość Projektu Po realizacji projektu wszystkie nabyte środki trwałe pozostaną własnością firmy DECOR przez co najmniej 5 lat. Żywotność i przydatność produktów ocenia się na 5 lat. Przy wyborze zakupywanych środków trwałych szczególną uwagę zwracać się będzie na ich wysoką jakość i trwałość. Po zakończeniu projektu, zgodnie z założonymi planami sprzedażowym i marketingowym, planuje się podjęcie następujących działań: 1. Intensyfikacja działań promocyjnych poprzez: - umieszczenie odpowiednich informacji o nowych usługach na stronie www, - umieszczenie bannera reklamowego na tematycznych portalach Internetowych oraz pozycjonowania posiadanej domeny w obu stosowanych na tych portalach wyszukiwarkach (link sponsorowany) - systematyczny udział w targach branżowych krajowych oraz zagranicznych, - umieszczanie reklam w prasie branżowej. 2. Pozyskiwanie nowych klientów poprzez: - wzmożenie aktywności handlowej pracowników firmy (3 nowe osoby) na terytorium całego kraju (podzielenie obszaru Polski na 4 regiony handlowe), - poszerzanie działalności handlowej i usługowej w oparciu o posiadanych już odbiorców, - poszukiwanie nowych rynków eksportowych zwłaszcza na obszarze Niemiec. 3. Dwa lata po zakończeniu realizacji projektu, czyli w 2008 roku planuje się zatrudnienie 3 dodatkowych projektantów - handlowców (pełen etat). Będzie to kolejny etap w strategii przedsiębiorstwa zmierzający do wejście firmy na ogólnopolski rynek sprzedaży materiałów budowlanych oraz świadczenia usług projektowania budynków i wnętrz. Zatrudnienie 3 dodatkowych osób pozwoli na uwtorzenie 4 regionalnych oddziałów firmy (Polska Północna, Połdniowa, Wschodnia i Zachodnia) w postaci mobilnych przedstawicieli handlowych - projektantów wyposażonych w mobilne komputery z oprogramowaniem graficznym oraz możliwością dostępu do intranetu firmy. Każdy z handlowców będzie odpowiedzialny za sprzedaż produktów i usług firmy na powierzonym mu obszarze. Umożliwi to firmie płynne (zakończony obecny etap projektu, w tym wzmocnienie marketingu firmy) poszerzenie rynku z lokalnego (Lublin i okolice) na ogólnopolski. Handlowcy będą pracowali w terenie, bez konieczności częstego przyjeżdzania do centrali dzięki funkcjonalnościom stworzonym przez zakup odpowiedniego oprogramowania. Ponadto dzięki zastosowaniu serwera wraz z oprogramowaniem mozliwe będzie organizowanie szkoleń dla handlowców on-line oraz spotkań (net meeting) raz na miesiąc bez koniecznych dojazdów do biura firmy w Lublinie. Trwałość finansowa zostanie zapewniona dzięki przychodom uzyskiwanym ze sprzedaży produktów i usług. 27. Powiązanie Projektu z innymi działaniami i projektami realizowanymi w ramach programów operacyjnych Nie dotyczy strona 12/16

13 28. Informacje na temat dotychczasowego doświadczenia w zakresie wykorzystania środków przedakcesyjnych, Banku Światowego, Europejskiego Funduszu Odbudowy i Rozwoju, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz funduszy strukturalnych 1. Wsparcie w ramach kontraktów wojewódzkich 2. Wsparcie w ramach środków przedakcesyjnych (PHARE, SAPARD) 3. Pomoc udzielona przez inne organizacje i instytucje międzynarodowe (Bank Światowy, Europejski Fundusz Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny, itp.) 4. Wsparcie w ramach funduszy strukturalnych Nie dotyczy Źródło finansowania, numer, tytuł Projektu realizowanego bądź zrealizowanego 29. Pomoc państwa uzyskana przez TAK wnioskodawcę w Polsce NIE Instytucja udzielająca pomocy publicznej, przeznaczenie i stopień wykorzystania uzyskanej przez wnioskodawcę pomocy publicznej w ciągu ostatnich 3 lat Kwota pomocy publicznej 0, Informacje dotyczące rachunku bankowego wnioskodawcy Nazwa rachunku (właściciel) Pełen numer rachunku Nazwa banku mbank Rachunek Bieżący Biznes Partner Adres banku ul. Mickiewicza Lublin Imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do dysponowania rachunkiem Stanowisko/stanowiska osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do dysponowania rachunkiem Wojciech Kowalski Właściciel strona 13/16

14 31. Promocja projektu Promocja współfinansowania projektu ze środków UE będzie uwzględniała wymogi zawarte w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 1159/2000 w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z funduszy strukturalnych. W związku z tym zostaną podjęte następujące działania: - Informacja o współfinansowaniu projektu ze śodków Unii Europejskiej zostanie umieszczona w siedzibie firmy - na miejscu widocznym dla klientów i kontrahentów (tablica informacyjna); - podobna informacja zostanie umieszczona na stronie www firmy; - Zakupiony sprzęt (m.in. laptopy, drukarki, monitory) zostanie odpowienio oznakowany; - informacja o udzieleniu wsparcia ze środków UE pojawi się we wszystkich materiałach promocyjnych firmy. strona 14/16

15 ZAŁĄCZNIKI Biznes plan/studium wykonalności (w przypadku Projektów inwestycyjnych) Poświadczenia oceny finansowej odbiorcy (bilans odbiorcy pomocy za dwa ostatnie lata poprzedzające rok składania wniosku; jeżeli działa krócej - to za okres działalności; dla firm niesporządzających bilansu - kopia odpowiednio PIT/CIT, w zależności od rodzaju opodatkowania) Zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP). Poświadczenia o współfinansowaniu Projektu od instytucji partycypujących w kosztach Projektu. Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, lub inny dokument określający status prawny przedsiębiorcy w przypadku podmiotów nieujętych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kopia dowodu osobistego (dotyczy osób fizycznych oraz osób uprawnionych do zawarcia umowy) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. * 7. Zaświadczenie o numerze identyfikacji REGON. 8. Aktualne zaświadczenie z właściwego organu podatkowego i właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa. 9. * w przypadku wzorów dowodów osobistych wydanych przed wejściem w życie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 113, poz.733 z poźń.zm.), tj. dniem 1 stycznia 2001r., należy przedstawić kserokopie trzech pierwszych stron dowodu. W przypadku nowych wzorów dowodów osobistych wydanych po dniu 1 stycznia 2001r. - kserokopie wszystkich danych zawartych w dowodzie W przypadku udzielenia pełnomocnictwa - kopia pełnomocnictwa potwierdzona notarialnie. 10. W przypadku występowania prokury - wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. 11. Oświadczenie instytucji odpowiedzialnej za funkcjonowanie Projektu po jego zakończeniu o zachowaniu celów Projektu zgodnych z wnioskiem o pomoc finansową w ciągu 5 lat po podpisaniu umowy. 12. Informacja o udzielonej pomocy publicznej sporządzona zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Tak Nie N/D Tak Nie N/D Tak Nie N/D Tak Nie N/D Tak Nie N/D Tak Nie N/D Tak Nie N/D Tak Nie N/D Tak Nie N/D Tak Nie N/D Tak Nie N/D Tak Nie N/D DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI dla Projektów infrastrukturalnych w ramach Działania Mapy i szkice lokalizujące Projekt. 4. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane albo ostateczne pozwolenie na budowę Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu Jeżeli wymagany: raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub ocena oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami ochrony środowiska 5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Tak Nie N/D Tak Nie N/D Tak Nie N/D Tak Nie N/D Tak Nie N/D strona 15/16

16 DEKLARACJA WNIOSKODAWCY 1. Wnioskuję o udzielenie pomocy w kwocie ,00 zł. słownie: dwadzieścia tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych zero groszy Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. Nie pozostaję w stanie upadłości bądź w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego lub pod zarządem komisarycznym. Zobowiązuję się do zabezpieczenia środków na realizację planowanego przedsięwzięcia. Zobowiązuję się do umożliwienia przeprowadzania wizytacji terenowej w miejscu realizacji Projektu oraz wglądu w dokumentację dotyczącą Projektu oraz odnoszącą się do treści niniejszego wniosku przedstawicielom uprawnionych do tego podmiotów. Oświadczam, że znane są mi regulacje dotyczące poziomu pomocy publicznej oraz iż przy realizacji niniejszego Projektu nie zostaną przekroczone maksymalne intensywności pomocy publicznej stosownie do odrębnych przepisów prawa. Zobowiązuję się do przeprowadzenia promocji Projektu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji nr 1159 z dnia 30 maja 2000r. w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa członkowskie odnośnie pomocy z funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 130 z r.) data podpis i pieczątka wnioskodawcy strona 16/16

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze WZÓR Załącznik nr 2 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 Rozwój lokalny Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Wniosek o pomoc finansową. Priorytet 2: Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw.

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Wniosek o pomoc finansową. Priorytet 2: Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw. MINISTERSTWO GOSPODARKI PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Wniosek o pomoc finansową Priorytet 2: Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw. 1

Bardziej szczegółowo

Budowa magazynu odpadów dla firmy X w celu poprawy bezpieczeństwa gospodarki odpadami.

Budowa magazynu odpadów dla firmy X w celu poprawy bezpieczeństwa gospodarki odpadami. MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 2.1 Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader +

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader + Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2005 r. (poz. 51) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader + Uwaga: Ubiegający

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA SZKOLENIA

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA SZKOLENIA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA SZKOLENIA UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data wpływu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 3. Oś priorytetowa: Kapitał dla innowacji Działanie 3.1: Inicjowanie działalności

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem Wniosek o dofinansowanie realizacji w zakresie działania Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie nie wypełnia pól zaciemnionych Data

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 WZÓR Załcznik nr 6 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.5:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA WSPARCIE DORADZTWA ROLNICZEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA WSPARCIE DORADZTWA ROLNICZEGO WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA WSPARCIE DORADZTWA ROLNICZEGO UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data wpływu wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/12/01 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pożyczki FdS II

Wniosek o udzielenie pożyczki FdS II Wniosek o udzielenie pożyczki FdS II Nazwa i adres Wnioskodawcy wraz z kodem pocztowym): Pieczęć firmowa Przedsiębiorcy (taka jak stosowana w banku): REGON: NIP: KRS: PESEL: (gdy wnioskodawcą jest osoba

Bardziej szczegółowo

Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. X 3. Typ projektu Dochodowy

Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. X 3. Typ projektu Dochodowy Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 5. Oś priorytetowa: Dyfuzja Innowacji Działanie 5.1: Wspieranie powiązań kooperacyjnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 948/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2011 r.

Uchwała Nr 948/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2011 r. Uchwała Nr 948/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie: przyjęcia wzoru wniosku preselekcyjnego dla Działania 6.2. Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu /WZÓR/ Oś Priorytetowa: 3. Kapitał dla innowacji

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu /WZÓR/ Oś Priorytetowa: 3. Kapitał dla innowacji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (KRAJOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu /WZÓR/ Oś Priorytetowa: 3. Kapitał dla innowacji Działanie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik ZW Data i godzina wpływu wniosku Numer KSI (SIMIK 07-13) Numer kancelaryjny Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek

Załącznik ZW Data i godzina wpływu wniosku Numer KSI (SIMIK 07-13) Numer kancelaryjny Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek Załącznik ZW 6.2.2.- 2 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wzór WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Scalanie gruntów

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Scalanie gruntów Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Scalanie gruntów UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych Data wpłynięcia wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPISANIE PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA

WNIOSEK O WPISANIE PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA Część B WNIOSEK O WPISANIE PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA 2007-2013 Data wpływu wniosku: Numer wniosku: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: SEKCJA A.

Bardziej szczegółowo

Sekcja A. Informacje ogólne o projekcie A.1. Numer i nazwa Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego:

Sekcja A. Informacje ogólne o projekcie A.1. Numer i nazwa Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego: Załącznik nr 2 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 wersja z dnia 18-12-2014 r. Dotyczy tylko konkursu 1.6.1_2 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI:

WNIOSEK KREDYTOWY. Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I WYPEŁNIA PRACOWNIK BANKU ODDZIAŁ BANKU DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WNIOSEK KOMPLETNY tak nie DATA ZŁOŻENIA KOMPLETNEGO WNIOSKU STATUS

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Ułatwianie startu młodym rolnikom

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Ułatwianie startu młodym rolnikom Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Ułatwianie startu młodym rolnikom Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data wpływu wniosku o

Bardziej szczegółowo

P O D G L Ą D W N I O S K U

P O D G L Ą D W N I O S K U MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 5. Oś priorytetowa: Dyfuzja Innowacji Działanie 5.1: Wspieranie rozwoju powiązań

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 1816 UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY GMINY ZAMOŚĆ. z dnia 25 maja 2015 r.

Lublin, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 1816 UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY GMINY ZAMOŚĆ. z dnia 25 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 1816 UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY GMINY ZAMOŚĆ z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

X 3. Typ projektu Dochodowy

X 3. Typ projektu Dochodowy Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie działania Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Wniosek dla Działania 1.1 i 1.2

Wniosek dla Działania 1.1 i 1.2 Unia Europejska Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Wniosek dla Działania 1.1 i 1.2 Data wpływu wniosku o dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych

Bardziej szczegółowo

Sekcja A. Informacje ogólne o projekcie A.1. Numer i nazwa Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego:

Sekcja A. Informacje ogólne o projekcie A.1. Numer i nazwa Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego: Załącznik nr 2 do Przewodnika Beneficjenta dla Działań 1.1-1.2 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia... (poz....) Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU o przyznanie środków finansowych na inwestycję budowlaną

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/NAZWA FIRMY

BIZNESPLAN IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/NAZWA FIRMY Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach Ścieżki B BIZNESPLAN dla Uczestników Ścieżki B w ramach projektu Adaptacja czy INNkubacja program wsparcia pracowników restrukturyzowanych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAMIARU KORZYSTANIA Z POMOCY REGIONALNEJ NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJĄ POCZĄTKOWĄ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAMIARU KORZYSTANIA Z POMOCY REGIONALNEJ NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJĄ POCZĄTKOWĄ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/256/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2015 r. FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAMIARU KORZYSTANIA Z POMOCY REGIONALNEJ NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJĄ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SAPARD WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ DZIAŁANIE 4: RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

PROGRAM SAPARD WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ DZIAŁANIE 4: RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH Program S A P A R D Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa D01/4/1 PROGRAM SAPARD WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik nr 1 do regulaminu w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Wpisano do rejestru wniosków pod nr Data wpływu wniosku do PUP Wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY W CELU RATOWANIA Pełna nazwa (firma) przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc:

WZÓR WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY W CELU RATOWANIA Pełna nazwa (firma) przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc: Załącznik nr 1 WZÓR Data wpływu:... 1) Numer kancelaryjny wniosku... 1) WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY W CELU RATOWANIA 1. Dane wnioskodawcy: 1.1. Pełna nazwa (firma) przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr posesji. Powiat Gmina Województwo Nr telefonu, Nr faxu, e-mail

Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr posesji. Powiat Gmina Województwo Nr telefonu, Nr faxu, e-mail ... / Pieczątka Wnioskodawcy / W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych Część A:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Mój region w Europie Załącznik ZW 6.2.2.- 2 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wzór WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych Data wpływu wniosku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT W RAMACH PROGRAMU

PROJEKT W RAMACH PROGRAMU Nr akt... Data wpływu... PROJEKT W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIE RÓśNIC MIĘDZY REGIONAMI OBSZAR B - LIKWIDACJA BARIER W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ I PLACÓWKACH EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UMOśLIWIENIA OSOBOM

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji w celu uyskania pozwolenie zintegrowango w firmie Loton

Opracowanie dokumentacji w celu uyskania pozwolenie zintegrowango w firmie Loton MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 2.1 Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Lista załączników do wniosku o dofinansowanie (do wyboru w zakresie w jakim dotyczą poszczególnego projektu):

Lista załączników do wniosku o dofinansowanie (do wyboru w zakresie w jakim dotyczą poszczególnego projektu): Załącznik nr 1 do Szczegółowych zasad stanowiących załącznik do Uchwały Nr 74/927/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia24 września 2008 roku Lista załączników do wniosku o dofinansowanie (do

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki /tel. 87 5628984/ Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki /tel. 87 5628984/ Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina W N I O S E K O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZĄ, OSÓB PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K 2015 rok

W N I O S E K 2015 rok Wypełnia WFOŚiGW w Kielcach WNIOSEK Dziedzina... Nr ewidencyjny... W N I O S E K 2015 rok DO WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w KIELCACH o dofinansowanie zadania pn:......

Bardziej szczegółowo

... 1. Pełna nazwa i adres projektodawcy:... Miejscowość Ulica Nr posesji Kod pocztowy. Gmina Powiat Województwo Nr kierunkowy

... 1. Pełna nazwa i adres projektodawcy:... Miejscowość Ulica Nr posesji Kod pocztowy. Gmina Powiat Województwo Nr kierunkowy ...... pieczątka podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie miejscowość i data PROJEKT W ZAKRESIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH I W KOMUNIKOWANIU SIĘ 1. Pełna nazwa i adres projektodawcy: Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Wniosek pracodawcy o zwrot ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów:

Wniosek pracodawcy o zwrot ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów: ,, Wniosek pracodawcy o zwrot ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów: poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób

Bardziej szczegółowo

1.2 Rodzaj LGD. 1.2.1 Istniejąca. 1.4 Numer KRS 1.5 NIP 1.6 REGON

1.2 Rodzaj LGD. 1.2.1 Istniejąca. 1.4 Numer KRS 1.5 NIP 1.6 REGON W WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania 4 Wdrażanie projektów współpracy w zakresie operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy Potwierdzenie przyjęcia (pieczęć) W-_4_P. Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA planującego udział w projekcie Biznes w nauce, nauka w biznesie rozwój pracowników firm i jednostek naukowych w województwie lubuskim współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KONKURSOWY. Data złożenia Wniosku (wypełnia Włodawski Dom Kultury) ... (tytuł projektu) okres realizacji od... do...

WNIOSEK KONKURSOWY. Data złożenia Wniosku (wypełnia Włodawski Dom Kultury) ... (tytuł projektu) okres realizacji od... do... 1 WNIOSEK KONKURSOWY w Konkursie na inicjatywę kulturalną Nowe perspektywy - nowe otwarcie Włodawskiego Domu Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015 Nr

Bardziej szczegółowo

2.10.Nr telefonu 2.11.Nr faksu 2.12.Adres poczty elektronicznej Nr telefonu 3.11.Nr faksu 3.12.Adres poczty elektronicznej

2.10.Nr telefonu 2.11.Nr faksu 2.12.Adres poczty elektronicznej Nr telefonu 3.11.Nr faksu 3.12.Adres poczty elektronicznej WoP- 4.1 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w ramach Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail Wydanie: z 0 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 PROJEKT PARP MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 UWAGA! PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU NALEśY ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego (pieczątka Wnioskodawcy) roku Zał. do Uchwały Nr 5/84/06 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2006 Wniosek złożono w dniu... nr sprawy... (pieczątka Urzędu) Wniosek kompletny przyjęto

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. 1. Dane dotyczące wnioskodawcy: a) Nazwa Spółki Wodnej.. ...

WNIOSEK. 1. Dane dotyczące wnioskodawcy: a) Nazwa Spółki Wodnej.. ... Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/448/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego spółkom wodnym, sposobu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI NR

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI NR JERIII data rejestracji wniosku zostanie Poza zakresem wpisz wartość od 1 do 7 priorytety : dodana automatycznie Biuro Terenowe PołczynZdrój starter eureka biznes eko imię i nazwisko oficera poż. Wnioskowana

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami III

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami III Załącznik nr 6 do procedur Wniosek złożono w... PFRON w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami

Bardziej szczegółowo

Nr identyfikacyjny NIP

Nr identyfikacyjny NIP WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) projektów w ramach Programu wyrównywania róŝnic między regionami II Obszar B likwidacja barier w zakładach

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie do Listy Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Zgłoszenie do Listy Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Zgłoszenie do Listy Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Data wpływu / Numer kancelaryjny Zgłoszenie do Listy Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O P O Ż Y C Z K Ę Program pożyczkowy wspierania przedsiębiorczości w województwie podkarpackim Adres wnioskodawcy

W N I O S E K O P O Ż Y C Z K Ę Program pożyczkowy wspierania przedsiębiorczości w województwie podkarpackim Adres wnioskodawcy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 007 0 oraz z budżetu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA*

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W-_431 W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* dotyczący roku.. Znak sprawy I. RODZAJ PŁATNOŚCI. Pieczęć, data złożenia

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki

W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki Nr sprawy: (Pieczątka Wnioskodawcy) Wypełnia PCPR Wniosek kompletny przyjęto w PCPR w Nisku nr... (Pieczątka PCPR) W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu:

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu: Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej oraz rolniczej w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śl. nr wniosku.. data przyjęcia wniosku.... WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 1. Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

4. Imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy 5. NIP 6. PKD. 9. Kod pocztowy 10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu

4. Imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy 5. NIP 6. PKD. 9. Kod pocztowy 10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu Wn-O Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: Art. 12a ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: DRS. 8461. Nazwa, siedziba i adres Wnioskodawcy: Pełna nazwa: Część A: Informacje o Wnioskodawcy. /Wypełnia MOPR/

Nr sprawy: DRS. 8461. Nazwa, siedziba i adres Wnioskodawcy: Pełna nazwa: Część A: Informacje o Wnioskodawcy. /Wypełnia MOPR/ Nr sprawy: DRS. 8461 /Wypełnia MOPR/ W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 12 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LII/234/2014 RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA. z dnia 30 września 2014 r.

Poznań, dnia 12 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LII/234/2014 RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA. z dnia 30 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 12 listopada 2014 r. Poz. 5896 UCHWAŁA NR LII/234/2014 RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych Pieczęć Wnioskodawcy nr wniosku: PC. 4013 / / 2012 data wpływu:. WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych Część A: Dane i informacje o Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Zasady ogólne wypełniania wniosku o udzielenie pożyczki: 1. Wniosek należy wypełnić w języku polskim przy użyciu komputera. 2. Nie należy zmieniać formatu

Bardziej szczegółowo

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 14 Wzór Karty oceny formalnej wniosku Beneficjenta pomocy KARTA OCENY FORMALNEJ oraz zgodności z zasadami Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 4 czerwca 2014 r. Poz. 2338 UCHWAŁA NR XXXIX/460/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM. z dnia 27 maja 2014 r.

Szczecin, dnia 4 czerwca 2014 r. Poz. 2338 UCHWAŁA NR XXXIX/460/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM. z dnia 27 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 4 czerwca 2014 r. Poz. 2338 UCHWAŁA NR XXXIX/460/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zwolnienia

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr Powiat Województwo

- Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr Powiat Województwo Adnotacja o wpłynięciu wniosku Znak sprawy /Wypełnia MOPR/ W N I O S E K osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą/ osoby prawnej/ jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

Bardziej szczegółowo

Wnioskowana kwota refundacji... złotych W celu wyposażenia i doposażenia (liczba)... stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych.

Wnioskowana kwota refundacji... złotych W celu wyposażenia i doposażenia (liczba)... stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych. Data wpływu wniosku do PUP Kolejny nr w rejestrze... WNIOSKODAWCA... (Nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę, pieczęć) Adres......... Nr Regon... Nr NIP... Nr telefonu... Nr PESEL.. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl

Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego, 0-0 Warszawa tel. 0 66 5 70-75, fax. 0 66 6 70 fww@fww.org.pl W N I O S E K O P O Ż Y C Z K Ę (kolektor słoneczny)......... Nazwisko Imię Miejscowość.........

Bardziej szczegółowo

... PROJEKT W ZAKRESIE LIKWIDACJI BARIER TRANSPORTOWYCH. 1. Pełna nazwa i adres projektodawcy:... Miejscowość Ulica Nr posesji Kod pocztowy

... PROJEKT W ZAKRESIE LIKWIDACJI BARIER TRANSPORTOWYCH. 1. Pełna nazwa i adres projektodawcy:... Miejscowość Ulica Nr posesji Kod pocztowy ...... pieczątka podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie miejscowość i data PROJEKT W ZAKRESIE LIKWIDACJI BARIER TRANSPORTOWYCH 1. Pełna nazwa i adres projektodawcy: Miejscowość Ulica Nr posesji Kod

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych P o w i a t o w e C e n t r u m P o m o c y R o d z i n i e u l. S o b i e s k i e g o 2 7 9 A, 8 4-2 0 0 W e j h e r o w o Z e s p ó ł O b s ł u g i P r o g r a m ó w P F R O N www.pcprwejherowo.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA (adres) ORGANIZATOR: Ul. Składowa 7B/2 64-800 Chodzież Wypełnia Beneficjent w momencie wpływu formularza do Biura Projektu Data i godzina wpływu Numer formularza

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA SPŁATY KREDYTU / POŻYCZKI przez Kujawskie Poręczenia Kredytowe spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA SPŁATY KREDYTU / POŻYCZKI przez Kujawskie Poręczenia Kredytowe spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Data wpływu wniosku: (wypełnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 316/XX/2012 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 316/XX/2012 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 316/XX/2012 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PO_IG/8.1/2010/w01 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

... data wpływu wniosku (dzień, miesiąc, rok) WNIOSEK. 1. Nazwa i adres Wnioskodawcy: Pełna nazwa:... Miejscowość Kod pocztowy Nr Ulica Gmina

... data wpływu wniosku (dzień, miesiąc, rok) WNIOSEK. 1. Nazwa i adres Wnioskodawcy: Pełna nazwa:... Miejscowość Kod pocztowy Nr Ulica Gmina ...... (Nr sprawy) data wpływu wniosku (dzień, miesiąc, rok) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 6 83-110 Tczew WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Projekt Modelowy. Zakup i montaż groty solnej wraz z kompleksowym wyposażeniem 1

Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Projekt Modelowy. Zakup i montaż groty solnej wraz z kompleksowym wyposażeniem 1 UWAGA: Niniejszy wniosek ma służyć lepszej przejrzystości. Obowiązującym jest jednak wniosek w formie elektronicznej sporządzony przy użyciu aktualnego programu komputerowego udostępnionego przez Instytucję

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Data wpływu... (wypełnia PCPR) /pieczęć Wnioskodawcy/

Data wpływu... (wypełnia PCPR) /pieczęć Wnioskodawcy/ Data wpływu...... (wypełnia PCPR) /pieczęć Wnioskodawcy/ WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

... ( pieczęć Pracodawcy) ( miejscowość, data) WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA* LUB DOPOSAŻENIA* STANOWISKA PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

... ( pieczęć Pracodawcy) ( miejscowość, data) WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA* LUB DOPOSAŻENIA* STANOWISKA PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ...... ( pieczęć Pracodawcy) ( miejscowość, data) POWIATOWY URZĄD PRACY W PODDĘBICACH WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA* LUB DOPOSAŻENIA* STANOWISKA PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki

W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki ...... /pieczęć Wnioskodawcy/ data wpływu...... nr kolejny wniosku /pieczęć PCPR/ W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1115 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej

Bardziej szczegółowo

SKŁADANA W 2015/2016 ROKU NA PODSTAWIE PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - KONKURS FIO 2016

SKŁADANA W 2015/2016 ROKU NA PODSTAWIE PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - KONKURS FIO 2016 OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

... data wpływu wniosku do MOPR /pieczęć wnioskodawcy/ w dniu... nr...

... data wpływu wniosku do MOPR /pieczęć wnioskodawcy/ w dniu... nr... ... data wpływu wniosku do MOPR /pieczęć wnioskodawcy/ w dniu... nr... Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji

W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji /pieczątka Wnioskodawcy/ Wniosek kompletny przyjęto w PCPR w Olkuszu w dniu... nr... W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury,

Bardziej szczegółowo

Ubiegający się o dofinansowanie (Wnioskodawca) wypełnia wyłącznie białe pola wniosku.

Ubiegający się o dofinansowanie (Wnioskodawca) wypełnia wyłącznie białe pola wniosku. PW/D-02 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 5. Oś priorytetowa: Dyfuzja innowacji Działanie 5.4: Zarządzanie własnością intelektualną

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 1 Suma kontrolna Data wpływu wersji elektronicznej: Numer wniosku: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Konkurs Stawiam na siebie

BIZNES PLAN. Konkurs Stawiam na siebie POWIATOWY URZĄD PRACY w STRZELINIE ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin tel/fax (71) 39-21-981, e-mail wrst@praca.gov.pl; www.pupstrzelin.pl infolinia dla klientów urzędu pracy tel. 19524 BIZNES PLAN Konkurs

Bardziej szczegółowo

Wersja robocza. A. Dane projektu 0,00 0,00 0,00. Konkursowy. Pomoc de minimis, Pomoc Publiczna, Bez Pomocy Publicznej. Nie

Wersja robocza. A. Dane projektu 0,00 0,00 0,00. Konkursowy. Pomoc de minimis, Pomoc Publiczna, Bez Pomocy Publicznej. Nie Numer naboru: Numer wniosku: Data złożenia:. WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) A.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. O dofinansowanie ze środków PFRON zadań w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnic między regionami Obszar B

PROJEKT. O dofinansowanie ze środków PFRON zadań w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnic między regionami Obszar B Wniosek złoŝono... PROJEKT O dofinansowanie ze środków PFRON zadań w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnic między regionami Obszar B Część 1 PROJEKTU: Dane i informacje o projektodawcy 1.Nazwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów

Bardziej szczegółowo

Data wpływu do PCPR... Pieczątka wnioskodawcy Numer sprawy... WNIOSEK

Data wpływu do PCPR... Pieczątka wnioskodawcy Numer sprawy... WNIOSEK Data wpływu do PCPR... Pieczątka wnioskodawcy Numer sprawy... WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPORTU, KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI Nazwa

Bardziej szczegółowo