2 POMYSŁ NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 POMYSŁ NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ"

Transkrypt

1 SAMOZATRUDNIENIE Opracowała: Aleksandra Morawska IV Liceum Ogólnokształcące Im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie nauczyciel prowadzący: Ewa Banasiuk - Checińska

2 Potrzeba pracy- najogólniej rzecz biorąc- wynika ze związków, jakie zachodzą między człowiekiem, a środowiskiem naturalnym i koniecznością zaspokojenia jego różnorodnych potrzeb. Żeby żyć, człowiek musi konsumować, aby konsumować, człowiek musi produkować, czyli wydobywać i przekształcać dobra naturalne występujące w przyrodzie. Praca ludzka stała się świadoma i celową działalnością nakierowaną na wytwarzanie róźnorodnych dóbr lub świadczenie usług za pomocą określonych narzędzi pracy i przedmiotów pracy. W niniejszej pracy zechcę przedstawić krok po kroku powstawanie firmy, tym samym tworzenie nowych miejsc pracy w tym przypadku, w biurze turystycznym. 1. SAMOOCENA Zacznę od swojej samooceny- przedstawienia swoich mocnych i słabych stron, które mają znaczenie, jeśli chodzi o prowadzenie biura turystycznego. Jestem punktualna i obowiązkowa, więc nie będę miała problemów z dopilnowaniem wszelkiego rodzaju spraw. Cierpliwość, dokładność to kolejne cechy, które pozwolą mi na dopracowywanie szczegółów, jak również na "rozprawianie" się z misternymi pracami biurowymi. Szybko nawiązuje kontakty z ludźmi, toteż będę mogła lepiej poznać mój personel, który będzie otwarty na innych. Solidność i samodzielność sprawią, iż biuro będzie prosperowało jak należy. Uważam, iż moja przedsiębiorczość, pracowitość i zaradność doprowadzą moje biuro do sukcesu. Dzięki pomysłowości i sumienności będę mogła dostarczać pracownikom nowych pomysłów na promocje i reklamę, które są niezwykle ważne w początkowych stadiach działania firmy. Jestem nieufna wobec ludzi, dlatego będę bacznie przyglądała się pracy personelu, postaram się, aby działał on na najwyższym poziomie. Moja nadobowiązkowość, z którą borykam się od dzieciństwa może być pewnym problemem, jednakże dobro firmy stawiam ponad dobro własne. I ta punktualność, mam nadzieje, że nie przeszkodzi w prosperowaniu biura.

3 2 POMYSŁ NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Działalność gospodarcza to wykreowana przez system prawny każdego państwa forma organizacyjno-prawna umożliwiająca zespolenie podmiotów uczestniczących w procesie gospodarczym (właścicieli, zarządzających i pracowników) oraz materialnych czynników produkcji (środki i przedmioty pracy). Prowadzona jest najczęściej w postaci przedsiębiorstwa (obok zakładów budżetowych, jednostek gospodarczych, organizacji społecznych itp.), w którym dokonuje się wytworzenie produktów lub świadczenie usług w celach zasadniczo zarobkowych. Według mnie działalnością gospodarczą, która może dać mi zatrudnienie jest biuro turystyczne. W obecnych czasach wielu ludzi pasjonuje się podróżami. Są oni żądni przygód, toteż będą mogli ich zaznać wyruszając w drogę z moim biurem. Chciałabym zapewnić klientom jak najlepsze warunki podróży, wspaniały pobyt i przygody. Nie będzie to zwykłe biuro, które proponuje jedynie wycieczki poznawcze, postaram się, aby każdy miał zaspokojone swoje potrzeby. Chociażby gdy będzie chciał wspinać się po górach czy też zapoznać się z profesjonalną jazda na łyżworolkach będzie miał ku temu sposobność. Biuro to zaoferuje jedne z najniższych cen na rynku, gdyż będzie współpracowało z zaprzyjaźnionymi przewoźnikami autokarowymi. Dzięki moim rodzicom, którzy prowadzili już takowe biuro, będę wiedziała jak poradzić sobie na rynku i jak przyciągnąć klienta, jak również w jaki sposób zaspokoić jego potrzeby. 3. ANALIZA MIKRO- i MAKROEKONOMICZNYCH UWARUNKOWAŃ REALIZACJI POMYSŁU Mikroekonomia to analiza podmiotów gospodarczych, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw na różnych rynkach gospodarczych. Bada decyzje alokacyjne podejmowane przez indywidualne podmioty gospodarcze. Decyzje indywidualne, działania poszczególnych producentów i konsumentów łączą się ze sobą wyznaczając reakcje grupowe. Działania indywidualne nie zawsze są zgodne ze sobą, często są one sprzeczne i prowadza do konfliktów. Głównym elementem mikroekonomii jest analiza marginalna, czyli posługiwanie się kategoriami marginalnymi. Zdaję sobie sprawę, że wprowadzenie biura w cały mechanizm działania będzie niezwykle trudne. Rynek jest forma więzi

4 ekonomicznej między producentami i konsumentami. Za jego pośrednictwem dokonuje się koordynacji działań osób i przedsiębiorstw dążących do osiągnięcia największych korzyści. Samodzielni producenci, tacy jak ja codziennie rozstrzygają o tym: co, jak i dla kogo produkować, kierując się zasadą maksymalizacji zysku. Będę musiała rozpatrywać wszelkie możliwości, chociażby decydując na jakiej turystyce skupię się w określonym czasie. W naszym kraju jest dosyć duży popyt na wycieczki, szczególnie te krajowe. Ludzie lubią podróżować, gdyż są świadomi piękna naszego kraju. Myślę, że moje biuro będzie mogło zaoferować jak najlepsze dobra, aby konsumenci byli zadowoleni. Będziemy starali się ze wszystkich sił zapewnić klientom tego czego oczekują. Jak wiemy społeczeństwo polskie ubożeje. Nie stać nas na podróże dookoła świata czy też do Australii. Nie oznacza to, że musimy biernie spędzać wolny czas. Nasze biuro powstało po to, aby zapewnić wypoczynek wszystkim Polakom, bez względu na wiek i status majątkowy. Każdy klient znajdzie coś dla siebie. To właśnie wyróżnia nas wśród innych biur. Nasi koledzy mają jedynie oferty dla bogatszej części społeczeństwa, proponując wycieczki zagraniczne o wysokich cenach.. A w myśl polskiego przysłowia: "Cudze chwalicie, swego nie znacie" Polacy od jakiegoś czasu wolą spędzać czas w obrębie granic naszego kraju. Uważamy, iż konsumentów naszych dóbr będzie wielu. Szczególnie w okresie wakacyjnym, czy też okresie długich weekendów. Zaproponujemy im ceny a 50% rabatem. Na początku działania biura będzie nam zależało na promocji i dobrej opinii, jak również rozgłosie. Myślimy, iż takowy rabat przyczyni się do częściowego sukcesu. Makroekonomia to dział ekonomii zajmujący się analizą gospodarki jako całości. Bada wzajemne zależności pomiędzy agregatowymi wielkościami ekonomicznymi i czynniki wpływające na ich kształtowanie się. Stosuje analizę uproszczoną. Przykładowymi pojęciami z zakresu makroekonomii są PKB (wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych w gosp. w danym okresie), inflacja, stopa bezrobocia. Makro bada, jakie współzależności występujące w gosp. prowadzą do powyższych zjawisk i czy polityka państwa jest w stanie je zmienić. Jedna z głównych płaszczyzn zainteresowań makroekonomii jest problematyka inflacji. Inflacja to proces wzrostu poziomu cen, powodujący niekontrolowane i nieakceptowane społecznie zmiany proporcji podziału dochodu narodowego. We współczesnej gospodarce światowej występuje ona powszechnie, choć z różnym nasileniem w poszczególnych krajach. Stopień nasilenia inflacji określa stopa inflacji, wyrażając w procentach wzrost

5 poziomu cen w okresie badanym w stosunku do okresu przyjętego przez ustawę. Jak wiemy inflacja w naszym kraju jest korzystna, toteż nasze biuro miałoby dobry start. Początkowo procesy inflacyjne występowały tylko w okresach ożywienia koniunktury gospodarczej. Współcześnie towarzysza one każdej fazie cyklu gospodarczego. Myślę, że nie stanowiłaby ona dla nas żadnego problemu. Kolejna płaszczyzną zainteresowań makroekonomii jest problematyka zatrudnienia i bezrobocia. Bezrobocie to zjawisko gospodarcze polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy i poszukujących jej nie znajduje zatrudnienia. Jego miara jest stopa bezrobocia, będącą relacja liczby zarejestrowanych bezrobotnych do zasobu siły roboczej lub do liczby ludności w wieku produkcyjnym (16-65 lat mężczyźni i lat kobiety). Przyczyn bezrobocia jest wiele. Neoklasyczni ekonomiści przyczynę bezrobocia upatrują w gwarantowaniu przez państwo płacy minimalnej n dość wysokim poziomie, a także w wymuszaniu wysokiego wzrostu płac przez związki zawodowe. Powoduje to, że przedsiębiorcom nie opłaci się zatrudniać pracowników, gdyż koszty ich zatrudnienia są wysokie, zaś ich wydajność pracy niska. Gdyby pracownicy zgodzili się pracować za znacznie niższą płacę, wówczas byliby zatrudnieni. Skro nie chcą pracować za niższą płacę, oznacza to, że są bezrobotnymi z własnego wyboru. Jest to bezrobocie dobrowolne, a inne to chociażby bezrobocie frykcyjne, obejmujące osoby czasowo bezrobotne z powodu zmiany miejsca pracy lub kwalifikacji, - bezrobocie strukturalne, związane z ograniczeniem produkcji lub zanikaniem pewnych dziedzin działalności gospodarczej, w związku z czym powstaje nadmiar pracowników reprezentujących określone zawody, - bezrobocie technologiczne, związane z wprowadzaniem postępu technicznego, zastępowaniem pracy ludzi pracę maszyn i urządzeń, - bezrobocie klasyczne, pojawiające się, gdy w wyniku działalności związków zawodowych lub ustawodawstwa pracy poziom płac jest wyższy od poziomu równowagi (pracodawcy zmniejszają wówczas popyt na prace). Nasze biuro da pracę pewnej grupie osób, wiec tym samym przyczyni się do przeciwdziałania temu zjawisku, bo przecież żadne maszyny nie są w stanie zastąpić człowieka. Inną płaszczyzną jest makroekonomiczna polityka państwa. Podstawowym celem polityki państwa jest zwiększenie efektywności ekonomicznej systemu rynkowego, obniżanego przez okresowe recesje, jak również przez inne przyczyny np. niesprawne działanie rynków w wyniku istnienia monopolu oraz istnienia w coraz większym zakresie zewnętrznych społecznie korzyści i kosztów (np. zanieczyszczenie środowiska). Aby ustrzec się zagrożeń wynikających z niedoskonałości rynku państwu przypisuje się odpowiednie funkcje korygujące rynek. Alokacyjna funkcja państwa polega na

6 podejmowaniu działań sprzyjających optymalnej alokacji zasobów gospodarczych. Funkcja ta obejmuje działania państwa, których celem jest stworzenie przesłanek i warunków rozwoju gospodarczego przez rozbudowę infrastruktury ekonomicznej i społecznej, politykę strukturalną oraz politykę prewencyjna w zakresie ochrony środowiska. Dominacja własności prywatnej, a także rynkowego mechanizmu regulowania procesów gospodarczych to główne filary gospodarki rynkowej i podstawowe warunki efektywnego gospodarowania. Zasadniczym działaniem państwa w gospodarce jest wiec rozszerzanie prywatnej przedsiębiorczości i rynku. Własność prywatna nastawiona na maksymalizacje korzyści pozwala na najlepsze wykorzystanie zasobów będących w ich dyspozycji. W pewnych przypadkach jednak interes jednostki, zwłaszcza krótkookresowy może być wyraźnie sprzeczny z interesem szerszej społeczności lub całego społeczeństwa. Dlatego tez w niektórych sytuacjach i obszarach życia istnieje problem wyboru adekwatnych form własności oraz przypisania konkretnych uprawnień posiadaczom poszczególnych obiektów. Nasze biuro będzie własnością prywatną, toteż przyczyni się do regulowania procesów gospodarczych, które obecnie w naszym kraju nie są najlepsze. 4. BIZNES PLAN PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA I Opis przedsięwzięcia 1. PODSTAWOWE CELE Głównym celem biura turystycznego jest udzielanie wartościowych usług i zaspokajanie przyszłych nabywców w zakresie podróżowania. Chcemy aby Nasza oferta była skierowana do ludzi na każdej płaszczyźnie wiekowej. Będą to zarówno ludzie młodzi jak i tzw. Bussines class. Najwyższa jakość i szeroki asortyment naszych ofert będzie stanowił o renomie naszej działalności. Niskie ceny naszych IMPREZ skuszą niejednego potencjalnego konsumenta.

7 Będziemy dążyć do tego aby w przyszłości posiadać własne pensjonaty hotele itp., pragniemy zwiększyć swoje dochody przynajmniej o 15% rocznie oraz uzyskać potencjalny rynek swoją stałą agresywną strategią sprzedaży produktu wspomaganą wysoko jakościowymi usługami oraz z różnych form wspomagania sprzedaży np. reklama. W. w. warunki stanowią o konkurencyjności naszej spółki, co w przyszłości może zaowocować poprzez zaistnienie na europejskim rynku. 2. MOŻLIWOŚCI I SZANSE RYNKOWE Nasza oferta jest skierowana do całego społeczeństwa, zarówno zamożnego jak i ubogiego, co daje nam większe możliwości realizacji imprez. Wycieczki są w różnych cenach w zależności od sytuacji materialnej klienta. W odróżnieniu do innych spółek turystycznych prowadzimy szczegółowe i częste badania marketingowe i rozmowy z klientami (na temat wycieczek i ich upodobań). Jako początkująca filia Nasi klienci mogą liczyć na wysoką jakość imprez, niskie ceny oraz promocje. 3.PODSTAWOWE ZAGROŻENIA Największym dla Nas konkurentem są jedynie zagraniczne firmy. Konkurencja w branży turystycznej jest coraz większa. Wraz ze wzrostem zamożności polskiego społeczeństwa, krajowy rynek staje się bardziej atrakcyjny dla renomowanych zagranicznych producentów. Dysponują oni dużym zapleczem produkcyjnym oraz nieporównywalnie większymi od krajowych przedsiębiorstw środkami finansowymi przeznaczonymi na promocje i reklamę wyrobów. Firmy te jednak plasują swoje wyroby w segmencie średnich i wysokich cen. W Polsce nie mamy jako tako konkurencji, gdyż będziemy firmą, która zaproponuje klientom dobre wycieczki po dosyć niskich cenach, biorąc oczywiście pod uwagę inne biura. II Profil przedsiębiorstwa 1.INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORSTWIE -.NAZWA, SIEDZIBA, STATUS, BANK

8 Nazwa: JAGMOR Siedziba: ul. Turystyczna 20/ Kraków (główne biuro) II ul Słoneczna Kraków III ul. Leśna 27b Zmysłowice status prawny: spółka jawna bank nr konta: Bank PEKAO S.A. I Oddział w Radomsku ul. Krakowska 65 nr konta Nr identyfikacyjny podatnika podatku VAT PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Przedmiot: biuro podróży Wkład: naszą działalność rozpoczynamy z własnym kapitałem uzyskanym z rodzinnych oszczędności, które pokryją nasze finansowe zapotrzebowanie na początku naszej działalności.

9 - UDZIALOWCY Imię i nazwisko udziałowca/ Liczba akcji / Liczba głosów przypadająca na akcje Aleksandra Morawska % Katarzyna Michnik % Paweł Pietras % - ZARZĄD I PRACOWNICY Zarząd: Funkcja / Imię i Nazwisko Dyrektor naczelny- Aleksandra Morawska Dyrektor do s/p sprzedaży i marketingu - Katarzyna Michnik Dyrektor finansowy - Paweł Pietras Prezes Zarządu przy współpracy z Dyrektorem ds. Sprzedaży i Dyrektorem ds. Marketingu, Dyrektorem ds. Ekonomiczno - Finansowych kieruje praca Spółki oraz pracami podległych bezpośrednio komórek organizacyjnych. Komórki organizacyjne pionu Prezesa Zarządu stanowią: * Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania * Sekretariat Zarządu * Dział Organizacji i Zarządzania Jakością * Dział Kontroli Jakości * Dział Kadr i Plac * Zespól Radców Prawnych * Zespól Kontroli Wewnętrznej * Samodzielny Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciw Pożarowej Wymienione komórki pionu Prezesa Zarządu koncentrują się na zarządzaniu zarówno w sferze badawczej jak i sterowaniu zasobami personalnymi spółki. Pion Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu - jego głównym zadaniem jest kreacja nowych produktów oraz efektywna sprzedaż towarów. W skład tego pionu wchodzą: * Dział Sprzedaży

10 * Dział Sil Sprzedaży * Sklep Firmowy w Krakowie * Sklep Firmowy w Dobczycach * Dział Kreacji Marketingu * Zespól ds. Windykacji Należności Pion Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych - Główny Księgowy zajmuje się obsługą finansowo - księgowa oraz kontrola poprawności przepływów materiałów pieniężnych. Komórki organizacyjne tego pionu stanowią: * Dział Księgowości * Dział Finansowy * Zespól Analiz Ekonomicznych * Dział Informatyki Pion Dyrektora ds. Produkcji - w pionie tym znajdują się komórki organizacyjne związane z produkcja oraz zaopatrzeniem w surowce i materiały. W jego skład wchodzą: * Dział Szefa Produkcji * Dział Zaopatrzenia * Dział Administracyjny * Dział Transportu Pracownicy: Wymagania wobec pracowników: - minimum średnie wykształcenie z matura, - znajomość przynajmniej jednego języka obcego, - prawo jazdy kategorii B, - znajomość podstaw komputera, - solidność, odpowiedzialność, samodzielność, - pozytywne podejście do pracy.

11 Zadania dla pracowników: 1. Pracownik administracji: - rachunkowość i zarządzanie informacjami, - sprawy bankowe, - wyliczanie i płacenie podatków. 2. Sprzedawca: - kontakt z nabywca, - planowanie i wyliczanie kosztów związanych z oferowana wycieczka, - kalkulacja nakładów i cen, - zagwarantowanie dostarczenia zamówień, - zapewnienie wysokiej jakości usług. III Analiza marketingowa 1. ANALIZA KONKURENCJI - BADANIA RYNKU na przewidywane lokalizacje agencji turystycznych Potrzeba klientów - w dzisiejszych czasach badania ruchu turystycznego ukazują nam zmiany w podróżowaniu rodzimych klientów. Indeks rozwoju wskazuje, ze od roku 1995 zatrzymał się wzrost zainteresowania klientów urlopem za granica, natomiast z drugiej strony trochę wzrosło zainteresowanie urlopem krajowym. Badania pokazują, ze trend wzrostu zainteresowania krajowa turystyka będzie kontynuowany. Powody: brak językowej bariery, krajowe środowisko, ponowne zainteresowanie się własnym krajem (turystyka, góry, morze ). Nasze biuro turystyczne chce swoim przyszłym klientom zaoferować interesujące wycieczki po Polsce.

12 2.ANALIZA RYNKU ZBYTU - POTENCJALNI KLIENCI I ICH POTRZEBY Usługi naszej firmy są tak zróżnicowane by odpowiadały wszystkim naszym klientom. W naszej ofercie mamy wycieczki przeznaczone dla rodzin z dziećmi oraz miłośników gór i morza. Nie zapomnieliśmy także o przedsiębiorcach, dla nich tez mamy odpowiednie wycieczki. Dla każdego segmentu rynku mamy odpowiedni produkt. Nasze usługi chcemy proponować w takiej postaci by klient był z nich jak najbardziej zadowolony. Zapewniamy to poprzez wysoko wykwalifikowana kadrę pracowniczą, odpowiednie standardowo ośrodki wypoczynkowe oraz wszelkie informacje odnośnie naszych produktów. Nasza firma pod uwagę bierze głównie jakość świadczonych usług i bezpieczeństwo naszych klientów. Te czynniki są najważniejsze dla naszej firmy. Tego oczekują od nas nasi klienci. - CZYNNIKI WPLYWAJACE NA ROZWÓJ RYNKU W ciągu ostatnich lat polski rynek kosmetyków uległ znacznym przekształceniom. Do roku 1990 rynek turystyczny charakteryzował się stałą wielkością produkcji, a na rynku obecne były prawie wyłącznie przedsiębiorstwa państwowe. Od 1993 roku wraz z postępującymi reformami gospodarczymi, wzrostem koniunktury i dochodów realnych ludności widoczny jest skokowy wzrost przemysłu turystycznego. Branża turystyczna stała się jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi polskiego przemysłu. Obecnie tempo wzrostu produkcji w turystycznej należy do najwyższych w kraju. Na tak szybki rozwój branży turystycznej wpłynęły min.: proces prywatyzacji największych przedsiębiorstw i idące za nim zmiany strukturalne poprawa jakości oferowanych produktów zaangażowanie kapitału zagranicznego zmiany ekonomiczne w kraju i wzrost popytu

13 3. ANALIZA RYNKU GWARANTOWANYCH USLUG - TRANSPORT Transport autokarowy zabezpiecza się i zamawia u tych dostawców autokarowych, którzy posiadają odpowiednie samochody w dobrym technicznym stanie oraz z odpowiednim wyposażeniem. - KWATERY Wynajęcie kwater zabezpieczy biuro turystyczne dla indywidualnych potrzeb lub tez dla grupowych wycieczek. W zamówieniach firma przedstawia limit cenowy oraz wymagany komfort oferowanych usług (ilość lóżek, przybliżony czas przyjazdu klientów, wyposażenie pokoju, dzień i godzinę przybycia do hotelu, liczbę osób oraz ilość wykorzystanych nocy). - DODATKOWE USŁUGI Biuro turystyczne oferuje również następujące usługi: - bilety na wyciągi i orczyki - bilety wejściowe na różne sportowe imprezy, kongresy, sympozja oraz wystawy - dostarczanie bilety lotnicze - ubezpieczenie - sprzedaż czasopism - sauna - basen - siłownia - solarium - itp.

14 4. PLAN MARKETINGOWY - SPOSOBY DYSTRYUCJI Przygotowanie tras wycieczkowych: Przed przygotowaniem trasy wycieczek musimy w pierwszej kolejności brać pod uwagę komunikacyjne oraz mieszkaniowe usługi. Następnie układamy obszerny plan wycieczki, i to uwzględniając jej długości. Istnieje potrzeba by dowiedzieć się gdzie nasi klienci chcą spędzić czas i według tego układamy plan wycieczek. Nie można zapomnieć o odpoczynku uczestników naszych wycieczek, to trzeba również wziąć pod uwagę w ramach czasu wycieczki. Średnia prędkość poruszania się na wycieczkach kształtuje się dla samochodów 60 kilometrów na godzinę. Dla innych środków transportu czas ten ulega odpowiedniej zmianie. Przy wycieczkach autokarowych kilkudniowych ilość pokonanej trasy powinna mieścić się w granicach kilometrów. Rodzaje wycieczek: - Standardowe wycieczki - to znaczy wcześniej przygotowane wycieczki o określonych terminach wyjazdu Zazwyczaj zawierają następujące usługi: (transport, przewodnik, zakwaterowanie, posiłki, pozostałe usługi (bilety wejściowe na wszelkiego rodzaju imprezy, ubezpieczenie). - Forfaitingowe wycieczki: (Dokonywane są na zamówienie klienta, to znaczy według ich własnych programów i ich życzeń). - Szkolne wycieczki (zielone szkoły) - Tematyczne wycieczki.

15 - STRATEGIA REKLAMOWA Przygotowana strategia rozwoju firmy zakłada pełną koordynację działań związanych z wprowadzaniem nowych i rozwojem dotychczas oferowanych wyrobów, rozbudową siecią dystrybucji, a szeroką akcją promocyjno - reklamową. Kampania reklamowa zakłada promocje poszczególnych imprez, będzie ona wykorzystywała większość dostępnych mediów min.: - telewizje; - radio; - prasę; - działania public relations; - internet; - ulotki; - za pośrednictwem zadowolonych klientów Dzięki reklamie Spółka zamierz osiągnąć wzrost sprzedaży oraz popularyzację i utrwalenie wizerunku produktu. - STRATEGIA CENOWA Model zachęcania sprzedawców : - ich stopa życiowa realnie musi się podnosić o 5% rocznie - stwarzanie młodego, prężnego kolektywu w przyjemnym środowisku i stwarzanie im przyjaznej atmosfery - ulgi udzielane pracownikom biura turystycznego, którzy wybiorą sobie wycieczkę z naszej oferty - promocje - rabaty - chcemy utrzymać stabilne ceny przy zachowaniu i zwiększaniu jakości oferowanych usług

16 IV.Plan organizacji 1 PROCESY MODERNIZACYJNE - PLAN REMONTÓW I DZIALAN PRODUKCYJNYCH 1) Założenie działalności gospodarczej; 2) Nabycie lokalu; 3) Wynajem firmy modernizacyjnej; 4) Nabycie materiałów remontowych; 5) Remont lokalu; 6) Zakup mebli i akcesoriów; 7) Urządzenie lokalu; 8) Założenie kas fiskalnych, komputerów i zabezpieczeń; 9) Wizyty dyrektora głównego w miastach, w których zamierzone jest podpisanie współdziałalności; 10) Wybór przez dyrektorów hoteli oraz dostawców; 11) Podpisywanie umów z dostawcami; 12) Podpisywanie umów z dyrektorami hoteli,pensjonatów; 13) Nabycie personelu; 14) Wprowadzenie personelu; 15) Wielkie otwarcie; - KOSZTY PRODUKCJI Remont: - wynajem firmy budowlano- remontowej (firma znajomego- niższa cena o 50%) zł - materiał: - farby 180 l 10 l/64 zł zł - flizy (dostajemy od zaprzyjaźnionej firmy) - fuga 6 kg 1 kg/46 zł276 zł - klej 10 kg 1 kg/32 zł320 zł - piasek 5 kg 1 kg/20 zł

17 - okna OKNO-PLAST 2 szt zł - okna wystawowe 2 szt zł - drzwi Gerda 1 szt zł - artykuły wykończeniowe zł Wnętrze: - kasy fiskalne 3 szt. 1szt/2,000 zł zł - lampy 16 szt. 1szt/300 zł zł - lampy stojące 2 szt. 1szt/450 zł 900 zł - meble 3 szt. 1szt/8.000 zł zł - fotele skórzane 8 szt. 1szt/4.284 zł zł - sofa skórzana 2 szt. 1szt/6.235 zł zł - markizy 2 szt. 1szt/642 zł zł - markizy duże 2 szt. 1szt/1.200 zł zł - obrazy 9 szt. 1szt/499 zł zł - biurko 8 szt. 1szt/1.169 zł zł - krzesła 12 szt. 1szt/222 zł zł - komputer 6 szt. 1szt/5.999 zł zł - telefon 6 szt. 1szt/592 zł zł - stolik 4 szt. 1szt/398 zł zł - drukarka 4 szt. 1szt/627 zł zł - kalkulator 4 szt. 1szt/52 zł 208 zł - plansza reklamowa 1szt/1.200 zł zł Reklama: - bilbordy 15 szt. 1szt/miesiąc/800 zł zł - foldery 1000 szt. 1szt/9 zł zł - strona w internecie 1rok/1.200 zł zł - info- linia wynajem numeru 600 zł abonament miesięczny 232 zł Kwota końcowa: zł

18 V Ryzyko 1. ANALIZA S.W.O.T Na podstawie przeprowadzonych badań została określona lista mocnych i słabych stron Spółki oraz szans i zagrożeń w otoczeniu firmy, będąca podstawą do poznania charakterystycznych cech nazwa, jej możliwości rozwoju oraz pozycji w stosunku do konkurencji w sektorze. MOCNE STRONY / SŁABE STRONY Bardzo dobrze znana, kojarzona i akceptowana przez klientów marka firmy Wysoka jakość imprez Zróżnicowana oferta imprez Imprezy dostosowane do ciągłych zmian w preferencjach klientów Rozwinięta sieć sklepów firmowych i patronackich Posiadana renoma i kontakty zagraniczne Dobre kontakty z dostawcami krajowymi i zagranicznymi Wyposażenie hali w nowoczesne maszyny i urządzenia Wysokie kwalifikacje pracowników i wysokie umiejętności zawodowe pracowników Wysoko rozwinięte systemy informatyczne Stała generacja zysku Wysoki poziom kapitału własnego Dobre wskaźniki w gospodarce krajowej Niedostateczny przepływ informacji dotyczących aktualnych potrzeb klienta Nierównomierne rozmieszczenie sieci dystrybucji Brak jednolitej strategii w zakresie ekspozycji produktów i jednolitego wystroju sklepów firmowych Brak kompleksowej oferty dla poszczególnych segmentów rynku Organizacja produkcji i wydajność pracy odbiegająca od rozwiązań stosowanych w efektywnie funkcjonujących firmach zagranicznych SZANSE / ZAGROŻENIA Wzrost zamożności części społeczeństwa, która preferuje wysokiej jakości imprezy; Zmiana modelu konsumpcji klasy średniej - wzrost zapotrzebowania na imprezy wysokiej jakości; Utrzymywanie się pozytywnego wizerunku Spółki na rynku, która postrzegana jest jako:- Godny zaufania partner handlowy i finansowy- Atrakcyjny pracodawca- Firma przyjaźnie nastawiona do otoczenia Doświadczenie firmy doceniane przez klientów Duża grupa lojalnych klientów Ubożenie niższego segmentu klientów - potencjalnych nabywców imprez Rosnąca liczba poważnych, aktywnie działających konkurentów, którzy adresują swą ofertę do tych samych grup odbiorców co Zan Michel Aprecjacja złotówki ( spadek realnej wartości złotówki ) Coraz bardziej atrakcyjna oferta firm konkurencyjnych, postrzegana przez klientów i detalistów jako szeroka i ogólnie dostępna

19 Niż demograficzny 5. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA Harmonogram realizacji przedsięwzięcia jest niezwykle czasochłonny, dlatego też możemy zająć się nim długo przed planowaniem prac remontowych i innych w biurze. Gdy chcemy otworzyć własną firmę zapisujemy na otrzymanym formularzu lub nawet kartce papieru imię i nazwisko, swój adres, adres ( siedzibę ) firmy, co i od kiedy chcesz robić. My zaproponowaliśmy również swojego pełnomocnika. Wpisaliśmy także nazwę, jaką nadaliśmy firmie, a także nazwę skróconą. Zgłoszenie złożymy w miejscowym urzędzie miejskim. Po 14 dniach otrzymamy potwierdzenie zgłoszenia do ewidencji naszej firmy. Z potwierdzeniem w ręku zgłosimy się w miejscowym oddziale wojewódźkiego urzędu statystycznego. Nasza firma otrzyma tam REGON. Następnie założymy konto bankowe. Wybierzemy bank solidny i cieszący się długoletnia historią. W ciągu kilku dni zgłosimy się do Urzędu Skarbowego. Zostawimy tam zawiadomienie o rozpoczęciu działalności gospodarczej w dniu wymienionym w potwierdzeniu zgłoszenia, określając jednocześnie wybrany rodzaj opodatkowania podatkiem dochodowym. W zawiadomieniu podamy numer konta, który jest kontem podstawowym, a także wszystkie konta dodatkowe w tym samym lub innych bankach. W ciągu 14 dni od rozpoczęcia działalności powiadomimy Państwowy Inspektorat Pracy o miejscu i zakresie prowadzonej działalności, liczbie zatrudnionych oraz środkach jakie zastosujemy, by spełnić wymagania bezpieczeństwa i higieny w naszym biurze. Podatek dochodowy będziemy opłacać w Urzędzie Skarbowym, zaś w najbliższym czasie zostanie nam nadany NIP. Za faktyczny termin rozpoczęcia działalności przyjmuje się datę uzyskania pierwszego przychodu, a więc datę pierwszej sprzedaży, w naszym przypadku pierwszej odbytej podróży. Kilkanaście dziedzin wymaga uzyskania koncesji, więc zanim otworzymy nasze biuro, będziemy musieli je uzyskać. Takiego zezwolenia wymagało będzie przenoszenie zapisu dźwięku lub dźwięku i obrazu, które będą niezbędne w naszym biurze, będziemy musieli również zdobyć zezwolenie na działalność turystyczną. Zdaję sobie sprawę, że założenie biura podróży czy jakiejkolwiek firmy jest czasochłonne, wymaga wielu wyrzeczeń jak również środków finansowych, jednakże dzięki moim cechom charakteru osiągnę cel. Będę się starała, aby jego działanie przynosiło radość i odpoczynek wszystkim klientom, mam nadzieję, że to osiągnę.

20 LITERATURA Czasopismo Trend numer 14/98 rozdział C podróżowanie; Ph. Kotler Marketing, Warszawa 1996; Jak opracować BUISNESS PLAN; Maciej S. Mulak, M.B.A.; Ekonomia dla licealistów; Mieczysław Nasiłowski ; Wydawnictwo KEY TEXT ; Wa-wa 1996 ; ABC small buisness' u; Włodzimierz J.Markowski; Wydawnictwo MARCUS s.c.; 1998 AUTOR: Aleksandra Morawska kl. IIC IV Liceum Ogólnokształcące w Lublinie im. Stefanii Sempołowskiej ul. Szkolna LUBLIN tel. (081)

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

Analiza przedsiębiorstw które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2009 roku

Analiza przedsiębiorstw które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2009 roku Analiza przedsiębiorstw które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2009 roku Grudziądz, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI Wstęp 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Standardy jakości w turystyce Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej Właścicielem majątkowym praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć kwiaciarnię

ABC Biznesu. Jak założyć kwiaciarnię ABC Biznesu Jak założyć kwiaciarnię Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci kwiaciarni / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie / 4

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Konsultacja merytoryczna: Aleksandra Stryjewska, Renata Czarnecka - Orlik Koordynator

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU Izabela Borucińska, Irena Krystyna Łukaszewicz Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 Spis treści Wprowadzenie... 2 I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 1. Sytuacja demograficzna powiatu... 4 2. Pracodawcy na lokalnym rynku pracy... 5 3. Społeczno-ekonomiczne aspekty rynku

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi

Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi Podręcznik dobrych praktyk Toruń 2012 Świadoma Przedsiębiorczość Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw

Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Naukowy akcelerator przedsiębiorczości. Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw - studia przypadków Lider

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY

PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Pierwsze kroki w biznesie Przewodnik początkującego przedsiębiorcy Stan prawny

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak Copyright by Wydawnictwo PLACET 2010 WYDANIE ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA?

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? str. 13 13 W części VI 6.1. Ocena osobistych warunków do prowadzenia własnej firmy 1 6.2. Pomysł na własne przedsięwzięcie 2 6.3. Poznanie potrzeb rynku 3 6.4. Wybór formy

Bardziej szczegółowo

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl P o r a d n i k Własna firma zanim zrealizujesz pomysł www.wup-krakow.pl Własna firma zanim zrealizujesz pomysł Wprowadzenie WPROWADZENIE Niniejsza publikacja jest skierowana do osób rozważających możliwość

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy Uroda

Sklep internetowy Uroda Praca konkursowa Zaplanuj własną karierę zawodową samozatrudnienie Sklep internetowy Uroda Dominika Nosal Zespół Szkół nr 4 w Jaśle Opiekun: mgr Renata Siepietowska Jasło 24 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo