PIÓREM DZIOBEM I PAZUREM CZARNEGO KRUKA felieton

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PIÓREM DZIOBEM I PAZUREM CZARNEGO KRUKA felieton"

Transkrypt

1

2

3

4

5 PIÓREM DZIOBEM I PAZUREM CZARNEGO KRUKA felieton fr. feuilleton - zeszycik, odcinek powieœci), specyficzny rodzaj publicystyki, krótki utwór dziennikarski (prasowy, radiowy, telewizyjny) utrzymany w osobistym tonie, lekki w formie, wyra aj¹cy - czêsto skrajnie z³oœliwie - osobisty punkt widzenia autora. Charakterystyczne jest czêste i sprawne przeœlizgiwanie siê po temacie. Gatunek ten wprowadzony zosta³ w XIX wieku na ³amach francuskiego Journal des Débats. Felieton jest zwykle umieszczany na sta³ej kolumnie (tzn. stronie gazety lub czasopisma - st¹d po angielsku sta³y felietonista to columnist), zwanej kolumn¹ felietonow¹. Do felietonów zaliczane s¹ równie sta³e rubryki zawieraj¹ce rysunki satyryczne (tzw. felietony rysunkowe). Obecne s¹ najczêœciej w polskich tygodnikach, ale równie w dziennikach. (Wikipedia) CZARNE NA BIA YM... Gdy punkt widzenia zale y od punktu siedzenia, czyli jak w bólach rodzi³o siê nasze pierwsze muzeum i jak dokonano aborcji na drugim... To by³y bardzo stare czasy, m³odzie powiedzia³aby, e prehistoryczne. Ale przecie nie a tak stare, eby nie pamiêtaæ o nich, a jednak... Ka dy pamiêta to trochê inaczej. TMZW to organizacja, która jest w œrodowisku ceniona za swe osi¹gniêcia, ale nie do koñca przez wszystkich lubiana. Taki paradoks. Dlaczego tak jest? I kto nas nie lubi? Nie lubi nas na pewno w³adza. I ta by³a, która jest cz³onkiem TMZW, czyli nasz Kaziu, i ta obecna, która cz³onkiem nie jest, czyli Wieczór. Nie lubi nas te rada MiG. Dlaczego tak s¹dzê i czym siê to objawia? Bardzo proszê, oto przyk³ad: Kaziu. Nasz burmistrz, z którym zreszt¹ w radzie byliœmy w opozycji, mimo i móg³, nie przekaza³ nam wie y, a prosiliœmy, ma³o tego pomogliœmy j¹ przej¹æ od starosty. A potem Kaziu odszed³, przyszed³ Wieczór i wie ê po prostu odda³ staroœcie, bo generowa³a koszty :) Te nam nie da³, choæ prosiliœmy, i te móg³ to zrobiæ. A potem by³a akcja z Muzeum Wiêziennictwa we Wronkach. Poruszyliœmy niebo i ziemiê, z wojewod¹ na czele, zastopowaliœmy przetarg na rok, i kiedy ju wydawa³o mi siê, e przekonaliœmy radê (na komisjach), przysz³a sesja i rada podjê³a s³awn¹ durn¹ decyzjê o niepodejmowaniu decyzji, a brak decyzji rady skutkowa³ odblokowaniem przetargu. I tak straciliœmy wie ê i wiarê w nasze w³adze. Nie ujê³a siê za nami radna Gra yna G.-K. wówczas jeszcze cz³onkini TMZW, ani burmistrz, który niby mówi³, e jest za (okaza³o siê, e nawet przeciw), ani przewodnicz¹cy rady Ryszard F., ani regionalista Jaros³aw M. z Chojna, ani wybrany przez TMZW Cz³owiekiem XX lecia -Wojciech K., by³y prezes Amiki. Przykre to. W takich sytuacjach zawsze przypominaj¹ mi siê s³owa Kazia, który mówi³: Nie pomogê wam, ale nie bêdê przeszkadza³. I dziêki temu jedno muzeum powsta³o :) Przy drugim podejœciu obecny burmistrz nam pomóg³ :( Sk¹d wiêc wynika niechêæ w³adzy do nas? Myœlê, e to tak e trochê nasza wina. W³adza siê nas po prostu BOI :) W koñcu to my za³o yliœmy pierwsz¹ wronieck¹ gazetê, w której niejednokrotnie spraliœmy poczynania w³adzy :) Zawsze byliœmy niezale ni, nie mo na by³o nas przekupiæ (a mo e za ma³o dawali? :) Mieliœmy swoje zdanie, które potrafiliœmy przeforsowaæ niejednokrotnie szczególnie w radzie (budowa sal gimnastycznych komisja oœwiaty). Mieliœmy wp³ywowych Przyjació³, czasami nie mo na by³o siê z nami nie liczyæ :) I byliœmy do bólu upierdliwi w d¹ eniu do realizacji swoich celów. Tak by³o zawsze, tak jest i dziœ, mimo i ekipa cz³onków wymieni³a siê w 70%. Nadal trafiaj¹ do nas ludzie o twardych zasadach, niezale nej duszy, pracowici (dwa cmentarze ewangelickie odkopaliœmy). Tylko dziêki takim ludziom powsta³o Muzeum Regionalne. I powsta³o ono wówczas, chocia obecny dyrektor twierdzi, e muzeum powsta³o, gdy on przyszed³. Trochê prawdy w tym jest, poniewa to on dokona³ tego, o co my walczyliœmy bezskutecznie przez wiele lat muzeum zosta³o oficjalnie uznane. My nie mogliœmy tego dokonaæ, bo radni byli przeciwni. Nie mam w¹tpliwoœci, e przeciwni to oni byli nam, a nie powstaniu muzeum. I kiedy ju nowej w³adzy rêkoma Jana Jankowskiego uda³o siê nas - Tomczaka i mnie pozbyæ, nagle mo na by³o za³atwiæ wszystko (nawet samego Jana J.:). Moje zwolnienie z muzeum wysz³o mi na dobre. Sta³am siê niezale na i mogê teraz pisaæ co mi siê podoba, nie boj¹c siê, e mnie ktoœ za to wyleje z pracy:) Nie zapomnê jednak tym, którzy tak nieludzko obeszli siê z naszym Bogusiem. Nie mogê napisaæ, gdzie oni wszyscy mog¹ Bogusia poca³owaæ i co On o nich myœli, bo musia³abym wykropkowaæ ca³y tekst :) Ma charakterek ten nasz Boguœ, ma nadal! Ale sprawiedliwoœæ Boska dosiêgnie w koñcu wszystkich, którzy Go skrzywdzili, jakem Czarny Kruk. Czego wszystkim oprawcom mojego Bogusia yczê... Szwarc Gapa 19 (197) 2014 wroniecki Tel. redakcji

6 INFORMACJE - ZAPROSZENIA ZAPRASZAMY na KONCERT Z OKAZJI JUBILEUSZU 40-LECIA Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Wronieckiej w dniu 27 wrzeœnia (sobota) 2014 r. w KINIE o godz Graæ i œpiewaæ bêdzie ZAPROSZENIE Wszystkich chêtnych, a szczególnie wronieckie kobiety, zapraszam na spotkanie organizacyjne naszego grona PiP. 30 wrzeœnia (wtorek) godz. 19.oo w Ratuszowej Zale y Ci, eby coœ w naszym mieœcie zmieniæ, a nie masz si³ sama / sam na to - przyjdÿ, postaramy siê wspólnie spojrzeæ na sprawê i zadzia³aæ. To NIE JEST zaproszenie tylko wyborcze. Zapraszamy wszystkich, tych, którzy startuj¹ z innych bloków te. ZUCHY i HARCERZE ZESPÓ WOKALNY I CHÓR HALKA z Barlinka, woj. zachodniopomorskie. W programie dominowaæ bêdzie muzyka lekka i przyjemna. Us³yszymy miêdzy innymi. Po egnanie Ojczyzny Wi¹zanka kujawiaków Czyje to konisie Kuniki Od nocy do nocy Czemu eœ ty Maryœ Nie ma jak u mamy Funiculi, funicula Chcê byæ kopciuszkiem Mam ochotê na chwileczkê zapomnienia Tañcz¹ce Eurydyki Diabelski m³yn Taniec wêgierski By³ taki czas Juliszka O Bajadero Nie szukam szczêœcia Tyle rocznic Zostañ z nami melodio Koncert poprowadzi Janina Potyra, dyrygowaæ bêdzie Joanna Soliñska, a niemal e wszystkie utwory opracowa³ muzycznie Ireneusz Zagata. 12. Harcerska Dru yna Po arnicza CHÊCHACZE spotyka siê na zbiórkach w poniedzia³ki o Gromada Zuchowa NIEZWYCIÊ ONE MA OLATY spotyka siê na zbiórkach w pi¹tki o Zapraszamy wszystkich spragnionych przygody oraz tych, którzy nie chc¹ zamieniæ siê cyborgi do wspólnego spêdzania czasu. Nowa Wieœ, ul. Szamotulska 8 - budynek wspólny z bibliotek¹. Informacje równie w waszych szko³ach. Akompaniowa³ bêdzie zespó³ muzyczny w sk³adzie: Ireneusz Zagata - instrumenty klawiszowe, Natalia Piotrowska - flet poprzeczny, Ludwik Lackowski mandolina, Zbigniew Kantor - gitara akustyczna i Józef Nowicki akordeon ZAPRASZAMY. Wstêp wolny 4 wroniecki 19 (197) 2014

7 ZAPRASZA Turniej Polskich Tañców we Wronkach! Turnieje tañców polskich odbywaj¹ siê w ró nych miejscowoœciach Polski, zazwyczaj raz w miesi¹cu. Pary, wystêpuj¹ce w strojach wizytowych, rywalizuj¹ na parkiecie w takt polskich tañców narodowych (ró nych w zale noœci od kategorii wiekowej) i poddane s¹ ocenie komisji sêdziowskiej. Tego typu turnieje stanowi¹ piêkn¹ formê kultywowania polskich tradycji tanecznych. W tym roku instruktorzy Zespo³u Folklorystycznego Marynia (Hanna Jaworska i Jan Galasiñski) zorganizowali turniej we Wronkach. I Ogólnopolski Turniej Tañców Polskich o Wielkopolski Bat odbêdzie siê w dniach wrzeœnia, w Hali Sportowej przy Gimnazjum im.z.herberta we Wronkach. Wstêp jest ca³kowicie bezp³atny. Wiêcej na: wielkopolskibat.pl. Program: 27 wrzeœnia (sobota) 10:00 rundy eliminacyjne 16:00 uroczyste otwarcie turnieju, fina³y 28 wrzeœnia (niedziela) 11:00 fina³y, wrêczenie nagród i pokazy mistrzów Y KI I KSIÊ YC - WYJ TKOWA PREMIERA KAPSLI Wroniecki teatr Odgrywane Kapsle przygotowuje siê do swej kolejnej premiery! Tym razem bêdzie to premiera wyj¹tkowa, poniewa nowa sztuka Kapsli bêdzie wystawiona po raz pierwszy od 30 lat. Chodzi tu o musical rockowy y ki i ksiê yc, który swoj¹ premierê mia³ 7 kwietnia 1984 r. w Teatrze Polskim w Poznaniu. Muzykê do tego przedstawienia skomponowa³ Grzegorz Stró niak, a wykonywa³ j¹ zespó³ LOMBARD. To w³aœnie do tej wersji siêgnê³y Odgrywane Kapsle i dziêki konsultacjom samego kompozytora - Grzegorza Stró niaka - muzyka z poznañskiego spektaklu zabrzmi ponownie tym razem na wronieckiej scenie! Premiera odbêdzie siê 4 paÿdziernika o godz.19:00 (drug spektakl 5 paÿdziernika o godz.17:00) w Kinoteatrze Gwiazda. Bilety do nabycia w Kasie WOK od poniedzia³ku (15 wrzeœnia). 19 (197) 2014 wroniecki Tel. redakcji

8 WRONCZANIE WPISANI W HISTORIÊ MIASTA ZDZIS AW KRZYSZKOWIAK Mistrz olimpijski trenowa³ we wronieckich lasach 3. sierpnia minê³a 85. rocznica urodzin jednego z najs³ynniejszych lekkoatletów Polski, Zdzis³awa Krzyszkowiaka. Dlaczego wspominam tê postaæ we wronieckiej gazecie? Otó dlatego, e ten wspania³y sportowiec bywa³ we Wronkach. Tutaj mieszkali (i mieszkaj¹) jego krewni. Przyje d a³ w odwiedziny do babci, wujka i kuzyna Stanis³awa. Mieszka³em w budynku przy ul. Koœciuszki 16, w którym równie mieszka³a babcia s³ynnego sportowca. Odwiedza³ j¹ przy ka dej wizycie w naszym mieœcie. Niektórzy wronczanie, spaceruj¹cy nad stawami, mieli okazjê spotkaæ Mistrza biegaj¹cego po wronieckich lasach. M³odemu pokoleniu wronczan warto przybli yæ tê postaæ - prawdziw¹ gwiazdê polskiej lekkoatletyki. ZDZIS AW KRZYSZKOWIAK urodzi³ siê 3. sierpnia 1929 roku w Wielichowie. Zawodnik klubów: Drwêca Ostróda, Kolejarz Olsztyn, CWKS Warszawa, CWKS Lublin, Zawisza Bydgoszcz ( w latach ). Do reprezentacji Polski trafi³ w Trenowa³ pod opiek¹ Jana Mulaka, jednego ze wspó³twórców potêgi polskiej lekkoatletyki, s³ynnego wunderteamu*. Dwukrotny olimpijczyk. Na olimpiadzie w Melbourne rok zaj¹³ 4 miejsce w biegu na metrów. Z³oty medalista igrzysk w Rzymie rok - w biegu na 3000 metrów z przeszkodami. Na ostatniej przeszkodzie wyprzedzi³ Rosjanina Niko³aja Soko³owa. Dwukrotny mistrz Europy z 1958 roku na dystansach 5000 i metrów w Sztokholmie. Wybrany najlepszym sportowcem Polski 1958 roku w Plebiscycie Przegl¹du Sportowego. Trzynastokrotny mistrz Polski na m, m, 3 km z przeszkodami i w biegach prze³ajowych na 3 i 6 km - w latach Rekordzista œwiata w biegu na metrów z przeszkodami. W 1960 podczas meczu Polska ZSRR w Tul ustanowi³ rekord œwiata w biegu na m z przeszkodami (8.31,04), odbieraj¹c go innemu Polakowi Jerzemu Chromikowi. W 1961 w Wa³czu ponownie poprawi³ rekord œwiata na m z przeszkodami, osi¹gaj¹c czas 8.30,4. Po zakoñczeniu kariery zawodniczej zosta³ trenerem w klubie Zawisza Bydgoszcz. W ostatnich latach, mimo ciê kiej choroby, Zdzis³aw Krzyszkowiak czynnie wspó³pracowa³ z Polskim Komitetem Olimpijskim. By³ goœciem honorowym wielu imprez lekkoatletycznych w ca³ym kraju. Sportowa droga Zdzis³awa Krzyszkowiaka zosta³a opisana w ksi¹ ce Bohdana Tomaszewskiego Kariera z kolcami. By³ oficerem Wojska Polskiego. W 1978 roku przeprowadzi³ siê do Warszawy. Mia³ onê Krystynê, syna Janusza i dwie córki: Katarzynê i Ma³gorzatê. Zmar³ 24 marca 2003 roku w Warszawie. Zosta³ pochowany na Pow¹zkach. Jego imieniem nazwano stadion Zawiszy w Bydgoszczy. S¹dzê, e warto upamiêtniæ postaæ Zdzis³awa Krzyszkowiaka trwa³ym œladem na Ziemi Wronieckiej. By³oby piêknie zbudowaæ i nazwaæ jego imieniem œcie kê biegow¹ lub odtworzyæ tzw. œcie kê zdrowia, która niegdyœ bieg³a od dzisiejszego ronda pod lasem do Nadolnika. Albo chocia by uczciæ tablic¹ informacyjn¹. Bo na stadion lekkoatletyczny bêdzie nam trzeba raczej d³ugo jeszcze czekaæ (ale marzyæ trzeba!). Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Wronieckiej wychodzi z inicjatyw¹ i chêtnie w³¹czy siê w realizacjê jej urzeczywistnienia. Czy znajd¹ siê Partnerzy? Pawe³ Bugaj, prezes TMZW * Wunderteam - popularna nazwa okreœlaj¹ca polsk¹ reprezentacjê lekkoatletyczn¹ startuj¹c¹ w latach Po raz pierwszy nazwa ta u yta zosta³a w 1957 przez niemieckich dziennikarzy na okreœlenie zwyciêstwa reprezentacji Polski nad zespo³em RFN na Neckarstadionie w Stuttgarcie 117:103. Najwiêksze sukcesy reprezentacja osi¹gnê³a na mistrzostwach Europy w Sztokholmie w 1958, gdzie Polacy zdobyli a 8 z³otych medali oraz na mistrzostwach Europy w Budapeszcie w z³otych medali. Do najwybitniejszych zawodników wunderteamu nale eli: z³oty medalista z Igrzysk Olimpijskich w Rzymie w biegu na 3000 m z przeszkodami Zdzis³aw Krzyszkowiak, rekordziœci œwiata: w rzucie dyskiem Edmund Pi¹tkowski (59,91 m), w trójskoku Józef Szmidt (17,03 m) oraz mistrzowie Europy: Jerzy Chromik (3000 m z przeszkodami), Janusz Sid³o (oszczep), Tadeusz Rut (m³ot), Barbara Janiszewska (200 m). Sukcesy polskich lekkoatletów nierozerwalnie zwi¹zane s¹ z postaci¹ wybitnego trenera Jana Mulaka. Sportowcy z Wunderteamu spotykaj¹ siê w Wa³czu, gdzie dla wielu z nich zaczê³a siê sportowa kariera i dla których wa³ecka Bukowina czêsto kojarzy siê z latami m³odoœci, ciê kimi, ale jak owocnymi treningami oraz z wieloma sukcesami na skalê œwiatow¹ i ogólnopolsk¹. Ze zbiorów Wronieckich Spraw 6 wroniecki 19 (197) 2014

9 PROMOCJA Szanowni Pañstwo! Witamy na stronie Stowarzyszenia Forum Obywatelskie. Prezentujemy Pañstwu i odkrywamy kolejnych kandydatów do Rady Powiatu Szamotulskiego i Miasta i Gminy Wronki. Dziœ Katarzyna Ruszczyk - kandydatka na radn¹ do Rady Powiatu Szamotulskiego. Zarz¹d Stowarzyszenia Forum Obywatelskie Basen, œcie ki rowerowe i wiêkszy dostêp do lekarzy Kasiê Ruszczyk spotykam w aptece w Chacie Polskiej, na Placu Targowym we Wronkach. Pracuje tu ju 6 lat. Ubolewa nad tym, e w mieœcie nie ma oddzielnej przychodni dla zdrowych i chorych pacjentów, a eby dostaæ siê do internisty trzeba czasem czekaæ kilka dni. Chcia³aby, aby we Wronkach powsta³ basen z prawdziwego zdarzenia, sale gimnastyczne przy szko³ach a w przychodniach pracowa³o wiêcej lekarzy. Po czym poznaæ Kasiê Ruszczyk? Na pewno po czerwonych w³osach. St¹d zreszt¹ wziê³o siê przezwisko - Ruda. Poza tym na pewno po haœle: apteka. Wszêdzie Pani pe³no: w szko³ach, w WOKu. Lubi Pani dzia³aæ spo³ecznie? Mama mówi, e w genach mam pracê spo³eczn¹. Osiem lat dzia³a³am w Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 we Wronkach. Poza organizacj¹ zbiórek pieniêdzy na nagrody dla uczniów lub zakup sprzêtu i pomocy naukowych dla szko³y, a tak e imprez dla naszych dzieci, jestem inicjatork¹ rozpatrywanego aktualnie wniosku, by przy szkole zainstalowaæ sygnalizacjê œwietln¹. Sk¹d ten pomys³? Niedawno dosz³o tu do wypadku i uwa am, e nie jest to miejsce bezpieczne. Mimo e mój m³odszy syn skoñczy³ ju tê œwietn¹ szko³ê i poszed³ do bardzo dobrej szko³y na Leœnej, chcia³abym dopi¹æ tê sprawê do koñca. W nowej szkole równie chcê zaanga owaæ siê w dzia³alnoœæ spo³eczn¹. Dzia³am tak e przy Zespole Folklorystycznym Marynia. Co chcia³aby Pani zrobiæ dla Wronek? Chcia³abym, aby w szko³ach podstawowych by³y sale gimnastyczne. Prowizoryczna salka w SP nr 1, mimo wspania³ych wuefistów, nie zdaje egzaminu. A dzisiaj dzieci nosz¹ ciê kie tornistry, maj¹ wady postawy i dlatego te lekcje wfu s¹ tak istotne. Uwa am, e potrzebne by³yby tak e zajêcia z gimnastyki korekcyjnej. Poza tym chcia³abym, aby we Wronkach powsta³ basen, gdzie nasze dzieci mog³yby skorzystaæ z rehabilitacji i aktywnie wypocz¹æ, podobnie jak my - doroœli. KW Forum Ziemi Szamotulskiej Poza tym we Wronkach brakuje œcie ek rowerowych. Wiele razy s³ysza³am od samych mieszkañców, e chêtnie poszliby na rower, ale nie ma gdzie, a po ulicy boj¹ siê jeÿdziæ. Te wszystkie inicjatywy mo na by zrealizowaæ w³¹czaj¹c do wspó³pracy samorz¹dy i du e firmy, których na terenie Wronek nie brakuje. Pracuje Pani jako farmaceutka. Jak ocenia Pani dostêp do us³ug medycznych we Wronkach? Niestety, brakuje nam lekarzy. Na wizytê trzeba czekaæ zbyt d³ugo, a schorzeñ i pacjentów przybywa. Ubolewam nad tym, e we Wronkach nie ma oddzielnej poradni dla dzieci zdrowych i chorych, a ze zdrowym dzieckiem trzeba czekaæ na szczepienie lub bilans wœród chorych doros³ych pacjentów. Myœlê, e przy wspó³pracy ze szpitalem moglibyœmy ten problem rozwi¹zaæ. Jako radna chcia³abym te zaj¹æ siê profilaktyk¹, eby na terenie powiatu by³o wiêcej akcji typu: mammografia, kolonoskopia, cytologia. Poza tym, powinniœmy wspólnie rozwijaæ szpital chocia uwa- am, e dziœ jest na dobrym poziomie. Cieszê siê tak e, e w Szamotu³ach powstaje apteka ca³odobowa wielu aptekarzy uwa a, e to doskona³y pomys³. Jaka jest Katarzyna Ruszczyk na co dzieñ? Ciê ko powiedzieæ, bo trudno mówiæ o sobie. Podobno jestem otwarta, weso³a i kontaktowa. Lubiê ludzi, nie odmawiam pomocy. Po pracy lubiê tañczyæ, spacerowaæ, zw³aszcza po wronieckich lasach. Bardzo lubiê p³ywaæ. Mam dwóch nastoletnich synów i mê a, z którymi uwielbiam spêdzaæ czas. Jeœli trzeba, zawalczê o siebie, o bliskich, o wa n¹ inicjatywê. Mam swoje zdanie i nie bojê siê go wypowiedzieæ. Jestem sob¹ ot co! 19 (197) 2014 wroniecki Tel. redakcji

10 PYTANIA I ODPOWIEDZI PYTANIA I ODPOWIEDZI W poprzednim numerze pyta³am po co komu taka budka w urzêdzie. Zapyta³m te o to oficjalnie w urzêdzie. I tak¹ otrzyma³am odpowiedÿ od Alicji Pyzik: - Zabudowanie Biura Obs³ugi Interesanta na parterze Urzêdu MiG Wronki mia³o na celu zapewnienie odpowiednich warunków do pracy na tym stanowisku. Projekt zabudowy zosta³ zlecony profesjonalnemu projektantowi. Biuro usytuowane jest na korytarzu, do którego prowadz¹ dwoje drzwi z przeciwleg³ych stron, powoduj¹cych przeci¹g oraz temperatury dochodz¹ce do 12 stopni w trakcie sezonu zimowego. Maj¹c na wzglêdzie dobro pracownika oraz koniecznoœæ usytuowania biura jak najbli ej wejœcia do Urzêdu, by odpowiednio spe³nia³o swoj¹ funkcjê, niezbêdne by³o jego zabudowanie - odpowiedzia³a Alicja Pyzik. I ja siê z Ni¹ generalnie zgadzam. Urzêdniczka musi mieæ odpowiednie warunki do pracy. Tylko, e moje pytanie brzmia³o nie DLACZEGO w ogóle zbudowano taki kiosk, czy budkê, ale DLACZEGO TAK? Brzydk¹ i niefunkcjonaln¹. Nie odpowiadaj¹c¹ petentowi, który przychodzi do urzêdu. Bo chyba to DLA PETENTA siedz¹ urzêdnicy w urzêdzie, a nie dla samego siedzenia. A petent ma trudnoœci, eby do tej budki podejœæ i KOMFORTOWO zostaæ obs³u onym. Po pierwsze wiêc budka jest BRZYDKA Po drugie jest niefunkcjonalna. Dla petenta, który musi nachylaæ i siê wypinaæ na innych petentów. Po trzecie nie podoba siê sekretarzowi urzêdu (powiedzia³ mi o tym, gdy prosto z mostu zapyta³am. Po czwarte burmistrzowi siê te nie podoba, jak mi powiedzia³ sekretarz. No i s³usznie. Ale, jak pisze pani Pyzik - Projekt zabudowy zosta³ zlecony profesjonalnemu projektantowi - dla mnie to jednak nie jest usprawiedliwieniem. Pa³ac Kultury te z pewnoœci¹ profesjonalny fachowiec projektowa³. I co z tego? Jest brzydki, jak nasza budka! Us³ysza³am jednak, e coœ z tym zrobi¹. Ciekawe tylko co i za ile? A mo e jest ktoœ, komu budka siê podoba i nie chcia³by, eby j¹ zmieniaæ? Niech siê odezwie. Czekam na maile. A wszystkich wronczan zapraszam do wyszukiwania w mieœcie takich brzydkich kacz¹tek, fuszer wykonywanych za ciê kie naszych, podatników pieni¹dze przez profesjonalistów. Cz.K. L sesja Rady MiG Wronki odbêdzie siê w dniu 24 wrzeœnia 2014 r. (œroda) o godz. 10oo w sali œwietlicy terapeutycznej we Wronkach, ul. Powst. Wielkopolskich 23. Porz¹dek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnoœci obrad. 2. Informacja na temat porz¹dku obrad. 3. Przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji XLIX. 4. Przyjêcie interpelacji i wniosków radnych. 5. Informacja Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym od 11 do 24 wrzeœnia 2014 r. 6. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie miêdzysesyjnym od 1 do 31 sierpnia 2014 r. 7. Informacja o przebiegu wykonania bud etu Gminy za I pó³rocze 2014 r. 8. Podjêcie uchwa³y w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki na obszarze wsi Chojno. 9. Podjêcie uchwa³y w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki w obrêbie miejscowoœci Biezdrowo i Stare Miasto. 10. Podjêcie uchwa³y w sprawie przeprowadzenia postêpowania wyjaœniaj¹cego. 11. Podjêcie uchwa³y w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wronki na lata Podjêcie uchwa³y w sprawie zmiany uchwa³y bud etowej na 2014 r. 13. Podjêcie uchwa³y w sprawie wygaœniêcia mandatu radnej. 14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych. 15. Zapytania i wolne wnioski. 16. Zamkniêcie sesji. Wszystkim Czytelnikom przypominam, e sesje s¹ otwarte. Mo e na ni¹ przyjœæ ka dy. Mo na równie w wolnych g³osach i wnioskach zaj¹æ g³os, zg³aszaj¹c swój problem. Tak a propos wizyt na sesjach, to pamiêtam kilka spektakularnych; wizyta mieszkañców Biezdrowa Hub, którzy przyszli protestowaæ przeciwko indolencji w³adzy i z proœb¹ (bardzo g³oœn¹ i widoczn¹!) o naprawienie drogi. Droga zosta³a naprawiona, chocia nie by³o œrodków. Inna sprawa wyproszona (te bardzo g³oœno) to ul. Dzia³kowa we Wronkach. Jest zrobiona i w kuluarach mówi siê, e mieszkaniec tej ulicy, który krzycza³ najg³oœniej w tej sprawie ma szansê zostaæ radnym gminnym! Kolejna sprawa sprzed lat, to komitet mieszkañców os. S³owackiego pod przewodnictwem obecnego burmistrza Wieczora, który to komitek krzycza³ g³oœno, e œmierdzi na osiedlu... Wkrótce Wieczóer zosta³ burmistrzem (!) i przestao œmierdzieæ... Jak widaæ na za³¹czonych historyjkach, mo na coœ wygraæ, mo na coœ ugraæ... Byle przyjœæ, za przeproszeniem KUP i g³oœno krzyczeæ. Cz.K.. 8 wroniecki 19 (197) 2014

11 PRZED WYBORAMI RADNA BOGUMI A STASZEK ODWO YWANA NA NAJBLI SZEJ SESJI 24 WRZEŒNIA 2014 W zwi¹zku z informacj¹ o zarejestrowanie komitetu wyborczego przez Bogumi³ê Staszek zapyta³am sekretarza UMiG We Wronkach Remigiusza Pawelczaka czy jest to zgodnie z prawem. Jeœli radna zosta³a skazana prawomocnym wyrokiem, to nie powinna móc startowaæ do nowej rady. Czy tak jest? - Badamy sprawê pod wzglêdem prawnym. S¹ rozbie noœci w interpretacji Kodeksu Wyborczego (Art. 11, paragraf 2 pkt 1) w powi¹zaniu z ordynacj¹ wyborcz¹ oraz przepisami przejœciowymi powiedzia³ mi Remigiusz Pawelczak. - Jak dot¹d prawnicy oraz Biuro Wyborcze maj¹ rozbie ne zdania. Do koñca tygodnia ma dojœæ do ostatecznych ustaleñ. Przygotowujemy wstêpnie projekt uchwa³y o odwo³aniu pani Bogumi³y Staszek z funkcji radnego i cz³onka Rady MiG Wronki doda³. Tak te siê sta³o. Pod koniec tygodnia dosta³am projekty uchwa³ na naj-bli sz¹ sesjê, w którym czytamy: Par. 1. Stwierdza siê wygaœniêcie mandatu radnej Bogumi³y Staszek z listy Nr 19 oznaczonej nazw¹ Komitet Wyborczy Wyborców dla Mieszkañców w okrêgu wyborczym Nr 1, z powodu opisanego w art. 190 ust. 1. pkt. 3 ordynacji Wyborczej do rad gmin, powiatów i sejmików województw (wskutek utraty prawa wybieralnoœci). (...) Par. 3. Uchwa³ê niniejsz¹ dorêcza siê niezw³ocznie zainteresowanej i przesy³a Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Pile Podpisa³ radca prawny Zdzis³aw Paralusz (pod wzglêdem formalno- prawnym) i przewodnicz¹cy RMiG Wronki Ryszard Firlet NOWA ordynacja wyborcza NIE WYKLUCZA jednak startowania w KOLEJNYCH wyborach, nawet z prawo-mocnym wyrokiem s¹dowym, chyba, e zosta³o siê skazanym na pozbawienie lub ograniczenie wolnoœci. Tak wiêc mimo jednego prawomocnego skazuj¹cego wyroku za fa³szowanie podpisów i przyw³aszczenie pieniêdzy oraz tocz¹cej siê kolejnej sprawy - jeœli tylko wronczanie tak zdecyduj¹ - Bogumi³a Staszek mo e zostaæ radn¹ na kadencjê W koñcu to POS OWIE g³osuj¹ ordynacjê wyrorcz¹... Cz.Kruk 19 (197) 2014 wroniecki Tel. redakcji

12 HISTORIA WRONIECKIEGO MUZEUM 10 Z kart historii TMZW Jubileusz zachêca do wspomnieñ. Innym wyj¹tkowo trudnym zadaniem, obok walki o monografiê miasta na prze³omie lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych poprzedniego wieku by³a mozolna praca zwi¹zana z adaptacj¹ spichlerza przy ul. Szkolnej 2 na muzeum. JAK POWSTAWA O NASZE MUZEUM? (cz.i) Wystawa wyzwaniem do dzia³ania Zamys³ utworzenia placówki muzealnej zrodzi³ siê w czasie organizacji przez TMZW wystaw z okazji 700-lecia miasta (w dniach od 12 do 21 paÿdziernika 1979 r). Pierwsz¹ z nich zlokalizowano w œwietlicy Zak³adu Karnego i wyeksponowano na niej zbiory myœliwych, ukazuj¹ce florê i faunê Puszczy Noteckiej oraz dorobek wronieckich zak³adów przemys³owych i rzemieœlniczych. Druga w œwietlicy Spó³dzielni Pracy Postêp (zak³ad rozwi¹zano w 2009 r,) zatytu³owana Wronki wczoraj i dziœ gdzie wyeksponowa³o zbiory zwi¹zane z histori¹ miasta. Mieszkañcy Wronek i okolic dostarczyli: stare sztandary organizacji, dokumenty, odznaczenia, mapy oraz fotografie z dawnych lat. Maria Stryczyñska (farmaceutka, w³aœcicielka apteki) wypo yczy³a na czas trwania wystawy zbiory eksponatów aptecznych ze starej (licz¹cej wówczas blisko 200 lat) Apteki pod Or³em. Zaprezentowano ciekawe okazy z wykopalisk archeologicznych, z miejscowego cmentarzyska kultury ³u yckiej oraz wiele sprzêtu domowego i narzêdzi rzemieœlniczych. Wystawiono dzie³a miejscowych artystów malarzy: Bronis³awa Mackiewicza, Ignacego Stryczyñskiego, Stanis³awa Zgaiñskiego, Zofii Sobeckiej, Witolda Koniecznego i Tomasza Siwiñskiego. Obie wystawy cieszy³y siê du ym powodzeniem. Wpisy zwiedzaj¹cych odnotowane w ksiêdze pami¹tkowej TMZW mówi³y o potrzebie utworzenia sta³ej ekspozycji muzealnej. Wielu mieszkañców zdeklarowa³o ju wówczas przekazanie swoich prywatnych pami¹tek na ten cel. By³o to wyzwanie dla ówczesnego Zarz¹du TMZW. Poszukiwanie bazy na muzeum Zaczêto zabiegaæ o przydzia³ starego gotyckiego spichlerza z XIX wieku (1856) przy ul. Szkolnej 2, który po remoncie mo e byæ placówk¹ muzealn¹. Za wyborem tego obiektu przemawia³o miêdzy innymi po³o enie w centrum miasta i jego wartoœæ zabytkowa. W³aœcicielem tej posiad³oœci by³ yd Marek Joseph. Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej opuszczaj¹c Polskê, upowa ni³ Miko³aja Gogolewskiego - mieszkañca Wronek - do zarz¹dzania by³ym spichlerzem i dwoma przyleg³ymi domami. On z kolei w 1956 r. przekaza³ administrowanie nieruchomoœciami synom: Henrykowi i Edwardowi Gogolewskim. Pierwotne funkcje obiektu W latach powojennych spichlerz pe³ni³ ró ne funkcje: w piwnicy by³ magazyn ziemniaków i innych p³odów rolnych Powszechnej Spó³dzielni Spo ywców Spo³em, na wy szej kondygnacji znajdowa³ siê magazyn sklepu meblowego Wojewódzkiego Przedsiêbiorstwa Handlu Wewnêtrznego. Stan obiektu by³ op³akany, bo za kwoty z wynajmu mo na by³o przeprowadziæ jedynie symboliczne remonty. wroniecki Krok po kroku do celu Zapisy w protokolarzu TMZW œwiadcz¹ o tym, e od pomys³u utworzenia muzeum do momentu jego oddania minê³o 12 lat. Nale a³o uporaæ siê z wieloma problemami organizacyjnymi, a wszystko zale a³o od przyp³ywu œrodków finansowych i si³y roboczej. W roku 1981 TMZW wyst¹pi³o oficjalnie do w³adz lokalnych o przekazanie by³ego spichlerza na muzeum. Zmiany ustrojowe i kryzys gospodarczy nie sprzyja³y podjêciu prac mimo pozytywnej decyzji w³adz. Tylko upór i wytrwa³oœæ garstki spo³eczników pozwoli³y zadanie realizowaæ. Czas zaciera obrazy w pamiêci, po kilkunastu latach ju trudno uwierzyæ, e dzie³o to rodzi³o siê w takich trudach, dlatego korzystaj¹c z dokumentacji Ÿród³owej TMZW (protoko³y zebrañ, kronika, pisma urzêdowe) i z przekazów naocznych œwiadków tamtych dni, uda³o siê ustaliæ etapy tworzenia muzeum regionalnego. Etapy remontu muzeum W paÿdzierniku 1981 r. prezes TMZW - Ludwik Koch otrzyma³ w obecnoœci zastêpcy naczelnika - Tomasza Zió³ka klucze od dotychczasowego u ytkownika WPHW. Z uwagi jednak na okres zimowy zrezygnowano z prac remontowych i za obopóln¹ zgod¹ wyd³u ono dotychczasowemu u ytkownikowi czas korzystania z obiektu do wiosny. 14 marca 1982 r. Zarz¹d TMZW w sk³adzie: Ludwik Koch, Franciszek Haak, Tadeusz Ratajczak, Marian Radomski, W³adys³aw Ka³u yñski, Maria Stryczyñska i Stanis³aw Rajniger dokonali lustracji obiektu i ustalili zakres niezbêdnych prac. Wœród najwa niejszych: prze³o enie dachu, wymiana okien, odgrzybienie œcian, przebudowa wejœcia do muzeum. 27 marca 1982 r. panowie: Henryk i Edward Gogolewscy wyrazili zgodê na oddanie obiektu w administrowanie miastu, a sami zostali cz³onkami Towarzystwa. W kwietniu 1982 r. przyst¹piono do inwentaryzacji budynku i opracowania dokumentacji technicznej. UMiG zobowi¹za³ siê do zawarcia umowy z dekarzem Walkowiakiem z Obrzycka w celu remontu dachu, oraz do sfinansowania drewna do remontu wnêtrza obiektu. Towarzystwo zobowi¹zane zosta³o do za³atwienia wszelkich formalnoœci zwi¹zanych z jego zakupem w Nadleœnictwie Wronki. 17 maja 1982 r. odby³o siê spotkanie z prezesem S¹du Rejonowego w Trzciance, panem Urbaniakiem, w celu uzyskania prawnych porad na temat przekazania obiektu. 5 sierpnia 1982 r, na spotkaniu w UMiG z Naczelnikiem Tadeuszem Lareckim i jego zastêpc¹ Tomaszem Zió³kiem, Zarz¹d TMZW otrzyma³ zapewnienie o odkupieniu 5000 dachówek karpiówek na remont dachu, od Zak³adów Przemys³u Ziemniaczanego. Nadzór nad ich za³o eniem zlecono cz³onkowi Zarz¹du, Stanis³awowi Rajnigerowi. Uczniowie Technikum Mechaniczno-Elektrycznego i Zasadniczej Szko³y Zawodowej przy Spamaszu w³¹czyli siê do za- i roz³adunku tej dachówki. Niestety, z powodu braku odpowiedniego dekarza, prac na dachu w tym roku nie rozpoczêto. 6 sierpnia 1982 r., po uzgodnieniach z administratorami M. i E. Gogolewskimi, TMZW wyst¹pi³o z pismem do Zarz¹du Gospodarki w Czarnkowie o przekazanie w u ytkowanie nieruchomoœci na muzeum. 25 sierpnia 1982 r. w spotkaniu z nadleœniczym Zenonem Nyk¹ w sprawie drewna, uczestniczyli: Maria Stryczyñska, Ludwik Koch i Tadeusz Ratajczak. W roku 1983 nast¹pi³o du e o ywienie w zakresie prac przygotowawczych do remontu. Sporz¹dzono harmonogram robót i ustalono osoby odpowiedzialne za ich wykonanie. Nadzór nad robotami ogólnobudowlanymi obj¹³ Janusz Wojtyniak, 19 (197) 2014

13 HISTORIA WRONIECKIEGO MUZEUM nad wodno - kanalizacyjnymi i instalacj¹ c.o Kazimierz W³odarczak a elektrycznymi - Leszek Bartol. Za pozyskanie i przetarcie drewna w tartaku oraz jego transport odpowiedzialny by³ Pawe³ Kmieciak, a za u³o enie go do suszenia na placu magazynowym Fabryki Mebli, Marian Radomski i Wies³aw Michalak; do pomocy w³¹czyli siê chêtni cz³onkowie TMZW. Nadzór nad robotami wykoñczeniowymi przydzielono Arkadiuszowi Sakowskiemu. Gromadzono materia³y budowlane: wapno, cement, rury stalowe, drewno na pod³ogi i boazeriê sufitow¹. Wysprz¹tano wnêtrze, wykonano nowe okna, prowadzono roboty zabezpieczaj¹ce. W lipcu 1983 roku przyst¹piono do remontu dachu. W ci¹gu dwóch tygodni, dziêki du emu wsparciu Fabryki Maszyn i Urz¹dzeñ Przemys³u Spo ywczego Spomasz i oddelegowaniu do prac Januarego Skrzypczaka oraz dziêki Zak³adowi Karnemu wykonano remont konstrukcji drewnianej dachu i prze³o ono dachówkê. Przyst¹piono tak e do odbijania tynków - prace te, w ka dym mo liwie dostêpnym terminie, najczêœciej w soboty i niedziele, wykonywali wiêÿniowie odbywaj¹cy karê we wronieckim wiezieniu, pod nadzorem funkcjonariuszy: Piotra Wojciechowskiego, Adama Urbaniaka i Józefa Wachowiaka; naczelnikiem Z K by³ wówczas Jan Szewczak. Gruz wywozili pracownicy Zak³adu Przemys³u Ziemniaczanego - Wawrzyn Mielcarek, Mieczys³aw Lesicki, Józef Wachowiak i Kazimierz Dopiera³a. Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunalne wykona³o dwadzieœcia cztery okna skrzyniowe oraz szeœæ okien pojedynczych, a Fabryka Mebli dwadzieœcia piêæ gablot do wyeksponowania przysz³ych zbiorów muzealnych. Dopiero w 1984 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków w Pile wyrazi³ zgodê na adaptacjê zabytkowego spichlerza na placówkê kultury. W momencie, gdy oficjalnie mo na by³o przyst¹piæ do intensywnych prac, pojawi³ siê problem funduszy na kontynuowanie robót. Zarz¹d Towarzystwa zabiega³ o pozyskanie pieniêdzy od w³adz wojewódzkich i lokalnych. Zak³ady pracy i rzemieœlnicy wspomagali przedsiêwziêcie przekazuj¹c materia³y i oddelegowuj¹c pracowników do wykonania konkretnych robót. Rzemieœlnicy godzili siê na zap³atê w momencie pozyskania pieniêdzy na ten cel przez TMZW. W protokole z dnia r. odnotowano zakres aktualnie wykonywanych prac tynkowanie œcian, zak³adanie izolacji i podbitki, przygotowywanie desek na boazeriê sufitu na II piêtrze, wykonanie grzejników dla ca³ego budynku, wykonanie instalacji elektrycznej na œcianach parteru. W czêœci piwnicznej niestety nie mo na by³o kontynuowaæ robót z uwagi na zajmowanie pomieszczenia przez P.S.S Spo³em i ponowne z³o enie w niej ziemniaków. W roku 1986 pieni¹dze na dalszy remont zosta³y wstrzymane, w zwi¹zku z czym prace zasadnicze przerwano, a ograniczono siê jedynie do prac zabezpieczaj¹cych. Równolegle z pracami remontowymi przyst¹piono do pozyskiwania zbiorów do powstaj¹cego muzeum; wszyscy ofiarodawcy odnotowywani byli w zeszycie do tego celu za³o onego. W innym zeszycie rejestrowano prace spo³eczne wykonywane na terenie obiektu. Za zadanie to odpowiadali: Maria Stryczyñska i Marian Radomski. Nad organizacj¹ pracy na wszystkich odcinkach czuwa³ prezes TMZW Bogdan Tomczak. W czerwcu 1986 roku nast¹pi³o spotkanie, w którym udzia³ wziêli: wicewojewoda pilski - Janusz Paluchowski, wojewódzki konserwator zabytków - Eugeniusz Der, naczelnik miasta - Kazimierz Michalak oraz zarz¹d TMZW w sk³adzie: Bogdan Tomczak, Maria Stryczyñska, Marian Radomski, Eligiusz Grupiñski, Teresa Ratajczak, Stanis³aw Rajniger, Pawe³ Kmieciak. Ustalono zakres robót oraz zaplanowano zagospodarowanie poszczególnych kondygnacji. Wówczas zapad³a decyzja, e w obiekcie tym musi tak e funkcjonowaæ Miejska Biblioteka Publiczna, gdy samo muzeum nie ma szans na samodzieln¹ dzia³alnoœæ z racji wysokich kosztów utrzymania. Mimo k³opotów finansowych w roku 1986 wybudowano pomieszczenia biurowe na parterze i na l piêtrze, wykonano tynki wewnêtrzne w nadziemnej czêœci budynku, œcianki murowane do klatki schodowej oraz wymieniono cztery s³upy noœne na II piêtrze. W roku 1987 wykonano rynny i opierzenie dachu, œcianki dzia³owe na II piêtrze i w czêœci piwnicznej, roboty elektryczne na II piêtrze i w czêœci piwnicznej oraz kana³y centralnego ogrzewania, ponadto roboty ocieplaj¹ce i szlichtowo-betonowe na parterze oraz konstrukcjê stalow¹ schodów. Stopniowo rudera zmienia³a siê w budynek u ytkowy. 27 marca 1992 roku, w prawie wykoñczonej Sali Rycerskiej (w piwnicy), odby³o siê pierwsze urzêdowe spotkanie. Brali w nim udzia³ cz³onkowie Zarz¹du TMZW i Rady Miejskiej w celu podjêcia decyzji o zabezpieczeniu w bud ecie miasta funduszy na dokoñczenie prac. Od roku 1992 remont muzeum prowadzony by³ w ramach inwestycji Wronieckiego Oœrodka Kultury i od tego momentu za jego przebieg odpowiedzialny by³ dyrektor Bogdan Czerwiñski. Prace nadzorowa³ wojewódzki konserwator zabytków, ale z trudami remontu zmaga³ siê prezes TMZW Bogdan Tomczak, z grupk¹ oddanych sprawie ludzi. Ukoñczono prace murarskie, pod³¹czono wodê, energiê elektryczn¹ i ciepln¹, wykonano klatkê schodow¹ i architekturê wnêtrza. Wykonawcami robót adaptacyjnych spichlerza by³o oko³o czterdzieœci ró nych firm. Ponad sto osób indywidualnie w³¹czy³o siê do prac na rzecz powstaj¹cego muzeum (w dniu dzisiejszym wiele zak³adów ju nie istnieje, b¹dÿ w³aœciciele ich zmarli). Towarzystwo zadba³o o odnotowanie blisko stu nazwisk mieszkañców dobroczyñców, w folderze okolicznoœciowym z okazji otwarcia muzeum. Nazwiska kolejnych ofiarodawców utrwalono sukcesywnie na szpaltach lokalnego periodyku Wronieckie Sprawy. Ogó³em utrwalono oko³o 500 nazwisk. 9 sierpnia 1993 roku w remontowanych pomieszczeniach odby³o siê pierwsze spotkanie sprawozdawczo-wyborcze cz³onków TMZW. Jeszcze na tydzieñ przed oficjalnym otwarciem w muzeum le a³o tylko elazko i grabki do ziemniaków. Twórcy muzeum wiedzieli jednak u kogo oczekuj¹ na odebranie dokumenty, antyki, ró ne muzealia i konsekwentnie po nie zmierzali, aby wprowadziæ je do nowego domu. (c.d nast¹pi) 27 listopada 1993 r. nast¹pi³ uroczysty moment przeciêcia wstêgi. Po powitaniu i przedstawieniu historii tego przedsiêwziêcia przez prezesa Bogdana Tomczaka - ceremonii otwarcia dokonali: burmistrz Wronek- Kazimierz Michalak, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej- Leszek Bartol oraz prezes Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Wronieckiej. Proboszczowie z parafii œw. Katarzyny ks. Jerzy Stachowiak i parafii b³. U. Ledóchowskiej ks. Tadeusz Osiñski z rektorem Wy szego Seminarium Franciszkañskiego, o. Ernestem Siekierk¹ poœwiêcili obiekt. Na uroczystoœæ tê oprócz wielu goœci z Wronek dotarli: Wojewódzki Konserwator Zabytków - Roman Chwaliszewski, dyrektor Muzeum Okrêgowego w Pile - Jan NiedŸwiecki, dyrektor Wydzia³u Kultury Urzêdu Wojewódzkiego w Pile - Janina Kolis oraz dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Pile, Maria Bochan. W momencie otwarcia muzeum oprócz bogatego zbioru pami¹tek kultury materialnej miasta i okolic, plonów wykopalisk prowadzonych na terenie Wronek, trofeów myœliwych, goœcie mogli podziwiaæ w Sali Rycerskiej wystawê malarsk¹ wronczanina Witolda Koniecznego i wys³uchaæ recitalu poezji œpiewanej Leszka Jóœkowiaka z Jarocina. W tym dniu przewodnikami po muzeum byli: Bogdan Tomczak (sala etnograficzna), Marek Lemiesz (zbiory archeologiczne), W³adys³aw W³odarczak (sala przyrodnicza). W kolejnym wydaniu Bazaru przypomnimy Wronczanom, jak gromadzono i jak wyeksponowano pierwsze pozyskane rekwizyty. Krystyna Tomczak Foto: 20 strona - ok³adka; z archiwalnych zbiorów 19 (197) 2014 wroniecki Tel. redakcji

14 Pielgrzymka w rymowankach JESZCZE O WAKACJACH i nie tylko Na pielgrzymkê wyjechali chêtni, co siê zapisali, Do Warszawy przyjechali pani¹ Kamilê powitali. W samolocie ju siedzimy, do Sant Petersburga lecimy. Szczêœliwie l¹dujemy, Pani¹ przewodnik Halinkê poznajemy. Do Nowogrodu zmierzamy najstarsze zabytki podziwiamy. Trasa nasza ustalona i w Petersburgu musi byœ zaliczona. W hotelu Moskwa mieszkamy w samym centrum. Wszêdzie blisko mamy! A jedzenie jakie nam podaj¹ same rarytasy wybieramy. Gdzie to zmieœciæ, przecie o³¹dki nasze bardzo obci¹ amy. Jak du o tego - narzekamy ale ci¹gle talerze zmieniamy i wszystko zjadamy (wiadomo szwedzki stó³) Dobra i fajna to jest sprawa, e codziennie dla ducha jest oprawa. W nogach d³ugie kilometry zaliczamy, bo piêkne zabytki zwiedzamy. Ile tego? czy tylko zapamiêtamy!? Ale to nic przewodniki kolorowe mamy. i w domu sobie poczytamy a z pomoc¹ zdjêæ powspominamy. Wodza naszej ferajny w czerwon¹ czapkê ubraliœmy, ale twarzowa! A Urszulê i Teresê w internecie zobaczymy jak kozaczoka i jezioro ³abêdzie stylowo zatañczy³y. Pogoda nas szanuje my zwiedzamy a deszcz leje, za chwilê wychodzi s³onko i grzeje. Siostra Joanna i Oxana pracê Matki Urszuli nam przedstawi³y i pod ruiny domu Gwiazdy morza nas zaprowadzi³y. Ró ne œrodki transportu mamy: autobus, samolot, wodolot, statek, metro windê te zaliczamy. Pani Halinka nas oœwieci³a: datami, dynastiami, imionami, carami, rodzinami, pa³acami, mostami, kana³ami, parkami, wierszami g³owy nasze wymoœci³a. A jak¹ wspania³¹ opiek¹ nas otoczy³a! Tyle nam z³ota i bogactwa pokaza³a, e od blasku nas g³owa rozbola³a. We wtorek plany zmieniamy i na pogodê trochê siê gniewamy. Panie przewodniczki g³owami ruszy³y i nam program zastêpczy wymyœli³y. Kurcze blade powiem Wam e jestem dumna z Was. Tylko s³abe kurki macie i gdzie jest WC ci¹gle siê pytacie. Na ostatni dzieñ radzê Wam w pampersy zaopatrzcie siê i zlikwidujcie has³o WC. We wtorek du o zwiedzamy ca³y program zaliczamy. Po rezydencji cara chodzimy i tunelem do Cronstad autobusem pêdzimy. W œrodê Ermita podziwiamy i tylko g³owê w ko³o obracamy ale bogactwa! Folklor piêkny ogl¹damy i w carskim pa³acu kolacjê zjadamy. Noc¹ statkiem p³yniemy, mosty zwodzone fotografujemy. Ale urok! p. Teresa i p. Urszula zatañczy³y kazaczoka i zebra³y masê oklasków! W ostatnim dniu pa³ac zwiedzamy i kolekcjê zdjêæ powiêkszamy. Podziêkowania z g³êbi serca œlemy za przygód i wra eñ moc. dla ksiêdza Kanonika Mariana za duchowy cielesny intelektualny czas. 30 wrzeœnia (dla miejscowoœci gminy Wronki poza miastem) oraz 13 paÿdziernika (dla miasta) zorganizowana zostanie objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych, w tym elektroodpadów. Zg³oszenia przyjmowane s¹ w Urzêdzie, w Biurze Obs³ugi Interesanta (nr tel ). Prosimy o podanie: - imienia i nazwiska osoby zg³aszaj¹cej, - adresu nieruchomoœci, - numeru telefonu kontaktowego, - rodzaju oddawanego sprzêtu. Teresa Ratajczak Zbiórka wielkogabrytów Termin zg³oszeñ: do 26 wrzeœnia (dla miejscowoœci gminy poza miastem) oraz do 9 paÿdziernika (dla miasta). Wa ne: - w dniu zbiórki nale y zg³oszone odpady wystawiæ przed posesjê, - je eli z powodu liczby zg³oszeñ niemo liwe bêdzie zorganizowanie odbioru w jednym dniu, firma telefonicznie wyznaczy dodatkowy termin. 12 wroniecki 19 (197) 2014

15 WYBORCZE A B C 2014 Czarnego Kruka PREZENTACJA KOMITETÓW WYBORCZYCH PRZYLECIMY i POZAMIATAMY Przylecimy i Pozamiatamy... to propozycja wyborcza i nie tylko dla wronczan. PiP powsta³ z potrzeby chwili. Skupia przede wszystkim kobiety, które uwa aj¹, e w naszym mieœcie zbyt czêsto naczelne miejsce gra polityka i swary rz¹dz¹cych gmin¹. Uwa amy, e zbyt ma³o kobiet anga uje siê w ycie miasta, a jeœli ju, to pe³ni¹ rolê marginaln¹. W radzie od 1990 roku nigdy nie by³o w sk³adzie rady wiêcej ni dwóch kobiet, a bywa³y rady, gdy nie by³o adnej. Na sesjach dominuje polityka, opozycja jest œcierana, wbijana w pod³ogê niewybrednymi s³owami, arogancj¹ wiêkszoœci, nie ma poszanowania odmiennego zdania. Tak byæ nie mo e! To enuj¹ce doœwiadczenia, z którymi nie zgadzamy siê. Uwa amy, e ka dy mo e mieæ inne zdanie na dany temat i nic nie stoi na przeszkodzie, eby po sesji byæ dla siebie kolegami. Ale tak nie jest. Torpeduje siê zdanie opozycji na i po sesji, oœmiesza ludzi, którzy zostali wybrani w powszechnych wyborach. To karygodne. Chcemy to zmieniæ. Damy wronczanom szansê wyboru. My nic nie musimy, my chcemy coœ zmieniæ. Nikt z nas nie chce tego robiæ dla pieniêdzy. My mamy pieni¹dze, reprezentujemy ró ne zawody, ró nimy siê wiekiem, wykszta³ceniem, pogl¹dami, œwiatopogl¹dami, wygl¹dem, p³ci¹ nawet, po prostu RÓ MIMY SIÊ PIÊKNIE! To nie ma byæ organizacja szowinistyczna, mog¹ nale eæ do niej mê czyÿni. Chodzi nam jedynie o spojrzenie na miasto z innej perspektywy ni mêska. WeŸmy na przyk³ad dzisiejszy podzia³ œrodków na organizacje i stowarzyszenia. Do tej pory 80 % tego bud etu idzie na pi³kê no n¹, 10 % na inne sporty i 10 % na kulturê, zdrowie. W tych 10% innych ni pi³ka s¹ wszystkie pozosta³e: warcaby, szachy, karate, ma oretki i inne. A dodam tylko, e wszystkie wymienione uzyskuj¹ ŒWIATOWE wyniki. Wszystkie oprócz pi³ki, na któr¹ ³o y siê 80 %. Tak wiêc to mêski punkt widzenia. Nie chodzi o to, by zlikwidowaæ dotacjê na pi³kê. Chodzi tylko o weryfikacjê. Co siê stanie, gdy wronczanie nie wybior¹ naszych przedstawicieli? Myœlê, e nie odpuœcimy. Bêdziemy chodziæ na sesje, patrzeæ w³adzy (uchwa³odawczej i wykonawczej) na rêce i braæ czynny udzia³ w yciu miasta. W³aœciwie my ju teraz to robimy dzia³aj¹c w ró nych organizacjach spo³ecznych. Mo e stowarzyszymy siê lub za³o ymy fundacjê i bêdziemy pomagaæ spoza ³aw radnych i biurek urzêdów. A mo e po prostu bêdziemy dziko lataæ. Nie mamy parcia na w³adzê, nie chcemy zamiataæ ludzi, chcemy tylko zmieniæ wewnêtrzny obraz naszego miasta, sprawiæ, eby ludzie uwierzyli, e maj¹ wp³yw na to, co dzieje siê w ich mieœcie. eby nie stali z boku biernie przygl¹daj¹c siê temu, co jest, na spotkanie z burmistrzem nie musieli umawiaæ siê tydzieñ wczeœniej na godzinê i znali swoich reprezentantów we w³adzach miasta, nie tylko z plakatu wyborczego. Gra yna KaŸmierczak - pe³nomocnik Nasze LOGO ju wywo³a³o furrorê! We wszystkich rankingach znaleÿliœmy siê na pierwszym miejscu pod wzglêdem ciekawej (³adnie powiedziane!) nazwy oraz dystansu do siebie (nasze zawo³anie: Wronieckie PiP-y ³¹czmy siê!) Onet.pl, PAP, Wyborcza, G³os Wielkopolski, nie mówi¹c o lokalnych i powiatowych mediach, zauwa y³o nasze istnienie, a to ju po³owa sukcesu. Burmistrz ju myœli o parkingu dla miote³ pod ratuszem :) Policja te zainteresowa³a siê, czy mamy aktualny przegl¹d na miot³y :) Przypominam, e zamiataæ to my chcemy problemy, a nie ludzi. I to zamiataæ NIE pod dywan. Zapraszam przedstawicieli komitetów wyborczych do krótkich prezenatcji swoich kandydatów na radnych gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz na burmistrza. To jest miejsce, gdzie w skrócie bêdzie mo na siê zaprezentowaæ - nie komercyjnie, czyli GRATIS. Liczy siê kolejnoœæ zg³oszeñ - pierwsi bêd¹ mogli wybraæ sobie termin edycji. Od dziœ co tydzieñ zapraszam. tel Mo na tak e wykupiæ sobie miejsce na niedrog¹ reklamê wyborcz¹. 19 (197) 2014 wroniecki Tel. redakcji

16 PROMOCJA KARTA DU EJ RODZINY W POWIECIE SZAMOTULSKIM Vademecum Karty Du ej Rodziny Powiatu Szamotulskiego cz.iii WYDANO JU PONAD 700 KART! Na pocz¹tku wrzeœnia, podczas spotkania w zamku Górków wrêczono wszystkim zaproszonym kolejne Karty Du ej Rodziny Powiatu Szamotulskiego. Wydano ich ju ponad siedemset! Wszystkich zebranych powita³ Jaromir Zieliñski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Karty wrêczy³ Starosta Szamotulski Pawe³ Kowzan. Na zewn¹trz przygotowano szereg atrakcji dla dzieci i m³odzie y, w tym miêdzy innymi malowanie twarzy. W role animatorek wcieli³y siê urzêdniczki PCPR. Z niektórymi rodzicami by³y te takie pociechy, które s¹ jeszcze oseskami w tym jedenastodniowa Lenka. Oczywiœcie równie ona wróci³a do domu z Kart¹. Karty otrzymuj¹ wszyscy cz³onkowie rodzin z trójk¹ lub wiêksz¹ liczb¹ dzieci, a tak e wszystkie rodziny zastêpcze. Akcjê og³oszono w efekcie inicjatywy Starosty Szamotulskiego, marcow¹ uchwa³¹ Rady Powiatu. Pogotowie Komputerowe tel Szamotu³y, Kêpa 26 5% rabatu na wszystkie us³ugi na ka de dziecko w rodzinie P³ywacki Miêdzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ORKA w Szamotu³ach 10% rabatu na miesiêczn¹ sk³adkê cz³onkowsk¹ d la zawodników Klubu PRIMUS Krzysztof Krysztofiak Szamotu³y, ul. Kopernika 2c/6 25% zni ki na kursy i szkolenia oferowane przez firmê. Szczegó³owe zasady dostêpne w siedzibie partnera Przedszkole S³oneczko Anna Korycka Szamotu³y, ul. Zielona 74 10% zni ki na us³ugi oferowane w Przedszkolu S³oneczko : opieka dzienna, klubik malucha, organizacja urodzin PUCHATEK ZABAWKI - PHU Tadeusz Biedziak Obrzycko, Rynek 4A 10% rabatu na wszystkie zakupy Lista partnerów Karty Du ej Rodziny Powiatu Szamotulskiego cz.3. Mokar Micha³ Karwacki, Szamotu³y, ul. Sportowa 30 15% rabatu na wybrany asortyment, przy p³atnoœciach bez odroczonego terminu. Szczegó³owy wykaz asortymentu objêtego rabatem dostêpny w sklepie Muzeum Zamek Górków w Szamotu³ach ul. Wroniecka wstêp do obiektów muzealnych za 1 z³ PARTNER Hurtownia Narzêdzi, Szamotu³y, ul. Sportowa 5 10% upustu na zakup towarów 20% upustu na wynajem maszyn i urz¹dzeñ w wypo yczalni 14 PUCHATEK ZABAWKI - PHU Tadeusz Biedziak Szamotu³y, Rynek 49 10% rabatu na wszystkie zakupy PUCHATEK ZABAWKI - PHU Tadeusz Biedziak Wronki, Rynek 1 10% rabatu na wszystkie zakupy Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Szamotu³y, ul. Sukiennicza 13 15% rabatu na p³atne badania diagnostyczne w laboratorium analitycznym, pracowni RTG i pracowni tomografii komputerowej Sklep Biuro Szko³a Zabawki Szamotu³y, ul. Dworcowa 6 5% rabatu na artyku³y szkolne, biurowe, chemiê z Niemiec oraz znicze 10% rabatu na zabawki c.d. za tydzieñ wroniecki 19 (197) 2014,

17 PROPOZYCJA PRACY Dynaxo Sp. z o.o. to innowacyjna firma dzia³aj¹ca na rynku od ponad 30 lat. Jako dostawca kompleksowych rozwi¹zañ dla renomowanych marek, oferujemy naszym klientom najwy sz¹ jakoœæ i satysfakcjonuj¹c¹ wspó³pracê. Obszarami dzia³ania firmy s¹: Dynamic Digital Signage (DDS), rynek AGD oraz projektowanie i produkcja - obróbka plastyczna metali. Jeœli stawiasz sobie ambitne, pozytywne cele, cenisz stabilne warunki zatrudnienia, kole eñsk¹ atmosferê pracy, pragniesz do³¹czyæ do zespo³u dzia³aj¹cego na rynku innowacji to zg³oœ siê do nas. W zawi¹zku z prê nym rozwojem firmy obecnie prowadzimy rekrutacjê na stanowisko: Specjalista ds. Jakoœci: Miejsce pracy: Wronki/Popowo Osoba zatrudniona na tym stanowisku bêdzie odpowiedzialna za: dokonywanie miêdzyoperacyjnej kontroli jakoœci produkowanych wyrobów zgodnie z dokumentacj¹ technologiczn¹, dokonywanie inspekcyjnej kontroli jakoœci produkowanych wyrobów zgodnie z dokumentacj¹ wyrobów, kontrolê koñcow¹ wyrobów, rejestracjê wyników kontroli, wspó³pracê z Dzia³em Produkcji i Biurem Technicznym w celu doskonalenia jakoœci procesów produkcyjnych, inicjowanie dzia³añ maj¹cych na celu ci¹g³e doskonalenie jakoœci. Oczekujemy: wykszta³cenia wy szego, doœwiadczenia w pracy na podobnym stanowisku, wysokiej kultury pracy, znajomoœci rysunku technicznego, umiejêtnoœci wykonywania pomiarów sprzêtem pomiarowym typu suwmiarka, wysokoœciomierz, k¹tomierz, itp., odpowiedzialnoœci i samodyscypliny, punktualnoœci i dyspozycyjnoœci, umiejêtnoœci komunikacyjnych i wspó³pracy w zespole. Oferujemy: pracê w dynamicznie rozwijaj¹cej siê firmie, atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do umiejêtnoœci i jakoœci pracy, zatrudnienie na umowê o pracê, mo liwoœæ rozwoju zawodowego, pozytywn¹ atmosferê w pracy. Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o przes³anie do CV ze zdjêciem oraz listu motywacyjnego do sekretariatu firmy na adres: DYNAXO Sp. z o.o. Popowo 2A, Wronki lub drog¹ elektroniczn¹ na adres z dopiskiem: Specjalista ds. Jakoœci Prosimy o dopisanie nastêpuj¹cej klauzuli: Wyra am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustaw¹ o ochronie danych osobowych z r., Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z póÿniejszymi zmianami. Uprzejmie informujemy, e nades³anych dokumentów nie zwracamy. Jednoczeœnie informujemy, e skontaktujemy siê tylko z wybranymi kandydatami. 19 (197) 2014 wroniecki Tel. redakcji

18 Œwiêty Wincenty a`paulo Œwiêty Wincenty a Paulo ws³awi³ siê na polu mi³osierdzia. Urodzi³ siê 24 kwietnia 1581 roku we wsi Pouy, w po³udniowej Francji. By³ trzecim dzieckiem wiejskiej rodziny. Do dwunastego roku ycia pomaga³ rodzicom w gospodarstwie. Nastêpnie ojciec odda³ go do szko³y i internatu franciszkanów w Dax. Koszty nauki i utrzymania pokrywa³ sam Wincenty udzielaj¹c korepetycji kolegom. Po ukoñczeniu tej szko³y nasz Œwiêty wst¹pi³ do seminarium duchownego w Dax. W roku 1596 otrzyma³ ni sze œwiêcenia. Po nich uda³ siê do Hiszpanii, do Saragossy, gdzie studiowa³ na uniwersytecie. St¹d przenosi siê na uniwersytet w Tuluzie. Tutaj 23 wrzeœnia 1600 roku otrzymuje z r¹k biskupa Tarbesa œwiêcenia kap³añskie. W roku 1604 koñczy studia w Tuluzie otrzymuj¹c stopieñ bakalaureatu. W dalszym ci¹gu poszerza³ sw¹ wiedzê na uniwersytetach w Rzymie i Pary u; w roku 1623 uzyskuje licencjat z prawa kanonicznego. W czasie podró y Morzem Œródziemnym z Marsylii do Narbonne statek zostaje napadniêty przez tureckich piratów i Wincenty przewieziony do Tunisu jako niewolnik. W niewoli przebywa³ dwa lata. Potem wróci³ do Rzymu, sk¹d papie Pawe³ V wys³a³ Œwiêtego w tajnej misji do Francji, na dwór Henryka IV. Tu pozyska³ zaufanie królowej Katarzyny Medycejskiej, która obra³a go na swego kapelana, ja³mu nika oraz powierzy³a mu opiekê nad Szpitalem Mi³osierdzia prowadzonym przez Fate ben Fratelli. W tym e czasie œwiêty Wincenty zosta³ cz³onkiem Oratorium, za³o onego przez Piotra de Berulle. Ksi¹dz de Berulle powierzy³ Œwiêtemu w roku 1612 probostwo pod Pary em. Po roku jednak powo³a³ go na nauczyciela i wychowawcê synów barona genera³a Filipa Emanuela de Gondi. Jednak taki tryb ycia nie odpowiada³ œw. Wincentemu i poprosi³ o zmianê. W wyniku otrzyma³ probostwo niedaleko Ars. W jego parafii du o by³o ludzi starych, ubogich, chorych. Nasz Œwiêty chcia³ ul yæ ich ciê kiej doli. Czêsto ich odwiedza³ i pomaga³ im. Jednak to wszystko by³o ma³o. Powo³a³ wiêc do istnienia Bractwo Mi³osierdzia. Panie dzia³aj¹ce HISTORIA KOŒCIO A w Bractwie otrzyma³y nazwê S³u ebnice ubogich (1617 rok). Nastêpnie nasz Œwiêty u³o y³ regulamin dla Bractwa, którego g³ównym celem by³o: Widzieæ w ubogich samego Chrystusa, a przez niesienie im pomocy duchowej i materialnej uœwiêcaæ samych siebie. Bractwo to nie by³o jedynym dzie³em œw. Wincentego. Powstawa³o ich bardzo wiele w ca³ej Francji. W ten sposób powsta³y: Kongregacja Misyjna, Bractwo Mi³osierdzia, Bractwo Najœwiêtszego Sakramentu, Stowarzyszenie Pañ Mi³osierdzia. Powsta³a równie nowa rodzina zakonna Ma³ych Przyjació³ Ubogich znanych dziœ w ca³ym Koœciele Sióstr Mi³osierdzia (szarytek). Poza tym za³o y³ œw. Wincenty ma³e seminaria duchowne, które przygotowywa³y kandydatów do du ych seminariów diecezjalnych. Nasz Œwiêty walczy³ równie z herezj¹ (jansenizm), któr¹ potêpi³ w roku 1653 Innocenty X i w roku 1656 Aleksander VIII. Po uczciwej pracy duszpasterskiej i licznych trudach ycia, œw. Wincenty zmar³ 27 wrzeœnia 1660 roku w domu zakonnym œw. azarza w Pary u. Wincenty zosta³ beatyfikowany przez Papie a Benedykta XIII w 1729 roku, a w 1737 roku kanonizowa³ go Klemens XII. Papie Leon XIII og³osi³ naszego Œwiêtego patronem wszystkich dzie³ mi³osierdzia w Koœciele Katolickim. Wspomnienie liturgiczne œw. Wincentego? Paulo przypada w dniu 27 wrzeœnia. Do Polski zakon mêski (lazaryœci) zosta³ sprowadzony w roku 1651 przez królow¹ Mariê Ludwikê, onê króla Jana II Kazimierza. W roku 1654 zosta³y sprowadzone do Polski siostry szarytki. W ikonografii chrzeœcijañskiej œw. Wincenty przedstawiany jest w sutannie i czarnej szerokiej pelerynie. Jego atrybuty to: anio³, dziecko w ramionach lub u stóp œwiêtego krzy a. Œwiêty Wincenty a` Paulo twierdzi³: Z odnowionym uczuciem serca oddajmy siê s³u bie ubogim; szukajmy najbardziej opuszczonych: otrzymaliœmy ich bowiem jako naszych panów i w³adców. Anna Maria Wanarska 16 wroniecki 19 (197) 2014

19 RÓ NE Taki arcik (bo siê spodoba³ pomys³!) Wroniecki Bud et Obywatelski: mieszkañcy decyduj¹ Na wniosek Burmistrza wronieccy Radni podjêli uchwa³ê w sprawie bud etu obywatelskiego w 2015 roku, oddaj¹c do dyspozycji mieszkañców z³. Na co zostan¹ przeznaczone te pieni¹dze, zdecyduj¹ mieszkañcy podczas konsultacji. Pierwszym ich etapem bêdzie sk³adanie propozycji wydatków poprzez wype³nienie specjalnego formularza, dostêpnego na stronie internetowej w zak³adce Bud et Obywatelski lub w Biurze Obs³ugi Interesanta w Urzêdzie albo - na yczenie - mailowo Propozycjê projektu zadania mo e z³o yæ ka dy mieszkaniec stale zamieszkuj¹cy na terenie Gminy Wronki, który w dniu jej sk³adania ukoñczy³ 18. rok ycia. Uwaga! Termin zg³aszania propozycji: 30 wrzeœnia 2014 (wtorek). Wnioski mo na sk³adaæ osobiœcie w Biurze Obs³ugi Interesanta w Urzêdzie Miasta i Gminy Wronki, przy ul. Ratuszowej 5 lub drog¹ mailow¹ Wszystkie propozycje mieszkañców zostan¹ zweryfikowane przez Zespó³ Opiniuj¹cy, który przedstawi do g³osowania listê projektów zadañ. Urna do g³osowania zostanie wystawiona w Urzêdzie w godzinach jego pracy. 1 grudnia br. zostan¹ og³oszone wyniki g³osowania. Bêdzie wtedy wiadomo, które z zaproponowanych przez mieszkañców zadañ zostan¹ zrealizowane w ramach przysz³orocznego bud etu Gminy Wronki. Zatrudniê operatora wêz³a betoniarskiego, mile widziane doœwiadczenie. Wymagania: wykszta³cenie œrednie. Miejsce pracy Pierwoszewo. Tel Zatrudniê kierowcê C+E z doœwiadczeniem, g³ównie na wywrotkach. Miejsce zatrudnienia Pierwoszewo. Tel Ods³oniêcie tablicy na Skwerze Stanis³awa Zgaiñskiego Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego , Urz¹d Miasta i Gminy Wronki, Zarz¹d Osiedla Zamoœæ oraz Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Wronieckiej i Wroniecki Oœrodek Kultury zapraszaj¹ mieszkañców na uroczystoœæ os³oniêcia tablicy na skwerze Stanis³awa Zgaiñskiego we Wronkach, przy skrzy owaniu ulicy Jaworowej, ¹kowej i Klonowej. Uroczystoœci ods³oniêcia tablicy odbêd¹ , w przeddzieñ Œwiêta Edukacji Narodowej, o godzinie 17.00, a o godzinie 18.00, we Wronieckim muzeum zostanie uroczyœcie otwarta wystawa prac Stanis³awa Zgaiñskiego. W tym dniu spo³eczeñstwo Wronek bêdzie mog³o w szczególny sposób z³o yæ ho³d dowódczy Armii Krajowej organizuj¹cej siê na skraju puszczy Noteckiej oraz harcerzom wronieckiej dru yny Szarych Szeregów. W wigiliê Œwiêta edukacji Narodowej, w asyœcie pocztów sztandarowych, przedstawicieli organizacji i zaproszonych goœci, przed tablic¹ dowódcy AK, artysty i pedagoga oddamy równie ho³d wszystkim yj¹cym i zmar³ym nauczycielom. Na godzinê 18.00, we wronieckim Muzeum zaplanowano uroczyste otwarcie wystawy prac Stanis³awa Zgaiñskiego. Wystawie bêdzie towarzyszy³a prelekcja i wspomnienia oraz uhonorowani zostan¹ zwyciêzcy konkursu wiedzowego o yciu i twórczoœci Stanis³awa Zgaiñskiego. Jerzy Œmi³owski 19 (197) 2014 wroniecki Tel. redakcji

20 OG OSZENIA - INFORMACJE SZCZYPTA HUMORU NA KONIEC Wynajmê pomieszczenie warsztatowe na ul. Powst. Wlkp. 16 o pow. 65m 2 Tel Przyjmê do pracy hydraulika lub brygadê. Tel lub do XII Kole anka pojecha³a w góry na urlop i nasz kolega z dzia³u wys³a³ jej instrukcjê misiow¹ :-) W razie gdybyœ spotka³a misia w lesie to aby wiedzieæ jak siê zachowaæ wpierw trzeba wiedzieæ jaki to gatunek misia. Poni ej znalezione w sieci rady jak praktycznie mo na rozpoznaæ gatunek spotkanego misia: Jak odró niæ gatunki niedÿwiedzi (metoda praktyczna). Najpierw trzeba znaleÿæ niedÿwiedzia, podejœæ do niego po cichutku i kopn¹æ go, oczywiœcie z ca³ej si³y. Nastêpnie uciekamy i teraz: 1.Jeœli uciekamy, a niedÿwiedÿ nas nie goni, to jest to miœ pluszowy. 2.Jeœli uciekamy na drzewo, a niedÿwiedÿ wchodzi za nami to jest to niedÿwiedÿ brunatny. 3.Jeœli uciekamy na drzewo, a niedÿwiedÿ zaczyna nim trz¹œæ tak, e spadamy prosto w jego ³apska to jest to niedÿwiedÿ grizzly. 4.Jeœli uciekamy na drzewo, a niedÿwiedÿ wspina siê za nami po drodze zjadaj¹c liœcie to jest to miœ koala. 5.Jeœli uciekamy, a nigdzie nie ma drzew to jest to niedÿwiedÿ polarny. Mi³ego wypoczynku! modu³ reklamowy OG OSZENIA DROBNE (5,- za modu³) PRZYJMUJÊ: * ELEKTRONICZNIE: * SMS-em: tel * OSOBIŒCIE: ul. Poznañska, Rynek (saloniki prasowe) Og³oszenia drobne: ,- / 2 modu³y Sprzedam mieszkanie 3 pokoje z balkonem(67m 2 ) na osiedlu S³owackiego oraz gara obok. Cena do uzgodnienia. Telefon kontaktowy: ,- 10,- 20,- Og³oszenia drobne: ,- / 1 modu³ Sprzedam dzia³ki budowlane. Obelzanki. kontakt: Do wynajêcia. Marianowo 2 pokoje, kuchnia, ³azienka, CO tel Og³oszenia drobne: ,- / 2 modu³y Sprzedam dzia³ki budowlane w Æmachowie (do szko³y i do koœcio³a 1.000m 2 ) tel i (4) *PERVEKT* MAGIEL PRALNIA WODNA * PRANIE * MAGLOWANIE * WODNE CZYSZCZENIE DYWANÓW * punkt przyjêæ PRANIA CHEMICZNEGO Judyta Frank Wronki, Zamoœæ, Jaworowa 14 tel.: wroniecki tel WYDAWCA: Czarny Kruk Nowa Wieœ, ul. Szkolna 4, Wronki. Tel.: REDAKTOR NACZELNA: Gra yna KaŸmierczak; tel.: , OG OSZENIA I REKLAMY: elektronicznie na adres redakcji, telefonicznie, pisemnie: Nowa Wieœ, ul. Szkolna 4 lub osobiœcie - Wronki, ul. Poznañska przy SAM-ie W. Odrobnego. Redakcja zastrzega sobie prawo decydowania o publikowaniu otrzymanych materia³ów, dokonywania skrótów, zmiany tytu³ów i adiustacji. Za treœæ og³oszeñ redakcja nie odpowiada. Mo na zastrzec autorstwo do wiadomoœci redakcji. Anonimów nie drukujemy. Adres korespondencyjny redakcji: jak wydawcy. 18 wroniecki 19 (197) 2014

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej.

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. UMOWA SPOŁECZNA: Mieszkańcy Prezydent Miast/ Burmistrz organ

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Stanisław Staszic 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Rady Pedagogicznej Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Drużyny Harcerek ZHR

Regulamin Drużyny Harcerek ZHR Regulamin Drużyny Harcerek ZHR (jednolity tekst obowiązujący od dnia 19.01.98 zgodnie z Uchwałą Naczelnictwa ZHR nr 80/7 z dnia 18.01.98) 1. Drużyna jest podstawową jednostką organizacyjną ZHR i podstawowym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE. w III Liceum Ogólnokształcącym. im. M. Kopernika w Olsztynie

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE. w III Liceum Ogólnokształcącym. im. M. Kopernika w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2 /2015 Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 14/2012 Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Wolsztyn, 11 maja 2012 r Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wolsztynie P R O T O K Ó Ł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY Z dnia 2006r. Projekt Druk nr 176 w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Kolonii Ząbkowska. Na podstawie 6 ust. 1, 7 i 8 Załącznika nr 2 do Statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania niezbędne: - Wykształcenie wyższe ekonomiczne - Minimum 3 lata stażu pracy. 2. Wymagania dodatkowe

1. Wymagania niezbędne: - Wykształcenie wyższe ekonomiczne - Minimum 3 lata stażu pracy. 2. Wymagania dodatkowe OGŁOSZENIE Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko Inspektora w Referacie Przygotowania Inwestycji w Biurze Inwestycji 1 etat 1. Wymagania niezbędne: - Wykształcenie wyższe

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia października 2012 r.

Rzeszów, dnia października 2012 r. Rzeszów, dnia października 2012 r. Pan Artur Bożek Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim LRZ-4101-06-03/2012 P/12/105 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Referacie Przygotowania Inwestycji w Biurze Inwestycji

OGŁOSZENIE Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Referacie Przygotowania Inwestycji w Biurze Inwestycji OGŁOSZENIE Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Referacie Przygotowania Inwestycji w Biurze Inwestycji 1. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko pracy musi

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego

STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego I. Postanowienia ogólne. 1 1. Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z II warsztatów

Sprawozdanie z II warsztatów Sprawozdanie z II warsztatów 28 lutego 2015 roku odbyły się drugie warsztaty w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Warnija w partnerstwie z Gminą Olsztyn, Forum Rozwoju Olsztyna OLCAMP,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 czerwca 2012 r. W sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego Miasta i Gminy Swarzędz w Jasinie przy ul. Cmentarnej 27 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J ?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J immk A^ /CS 20 0 4 1? / \ Zielona Góra, dnia 20.04.2012. r. \ (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku O-KRS-490-1/16 Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zielonkach Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy.

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy. Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy ciepła. Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Tel: +48 22 755 07 00 Fax: +48 22 755 07 01 E-mail: info@danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Rodziców Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r. UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 września 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE DzifnB*a4fflal*lNl$34 ZGIERZ 2224 Poz 282 WyUil«r.«iz.i(!rtn' 1! ; przyjmującej. WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Załącznik nr 2 wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach. Głównym patronem i sponsorem konkursu jest Wójt i Rada Gminy Bukowina

Bardziej szczegółowo