RADA POWIATU PABIANICKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADA POWIATU PABIANICKIEGO"

Transkrypt

1 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PABIANICACH Pabianice ul. Żeromskiego 18 tel fax Dp Pabianice, dnia 21/09/2011r. RADA POWIATU PABIANICKIEGO S P R A W O Z D A N I E KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W PABIANICACH O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE PABIANICKIM W I POŁOWIE 2011 ROKU. 1

2 W I połowie 2011 roku uległa zmianie struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach. Komendant Powiatowy swoją decyzją powołał do życia Posterunek Policji w Ksawerowie, w miejsce istniejącego dotychczas Referatu Dzielnicowych. Jednocześnie został zwiększony kosztem innych komórek organizacyjnych, jego stan osobowy. Obecnie struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach prezentuje się następująco: KPP Pabianice: - Wydział Dochodzeniowo Śledczy, - Wydział Kryminalny, - Referat dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją, - Wydział Ruchu Drogowego, - Wydział Prewencji, - Zespół ds. Nieletnich i Patologii, - Referat Patrolowo Interwencyjny, - Referat Dzielnicowych, - Zespół ds. kadr i szkolenia Komisariat Policji w Konstantynowie Łódzkim, Posterunek Policji w Dłutowie, Posterunek Policji w Piątkowisku, Posterunek Policji w Ksawerowie. Ponadto w minionym półroczu przeniesiono część dzielnicowych, którzy dotychczas zajmowali pomieszczenia w bloku na Osiedlu Bugaj do budynku Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach. Kierownictwo Pabianickiej Policji podejmując tą trudną decyzję mało świadomość z powstającymi z tego tytułu utrudnieniami dla lokalnej społeczności oraz być może z ich spadkiem poczucia bezpieczeństwa. Decyzja ta, wymuszona jednak była wyłącznie względami ekonomicznymi. Rosnące koszty utrzymania pomieszczeń, przy jednoczesnym braku zainteresowania w ich ponoszeniu ze strony władz miasta oraz bardzo ograniczone w ostatnich latach środki własne, nie pozostawiły żadnej innej alternatywy. Była to jednak decyzja odwlekana w czasie, do momentu wyczerpania celowych środków własnych. Należy również zaznaczyć, że w najbliższej przyszłości nie można oczekiwać poprawy trudnej sytuacji finansowej, co w perspektywie czasu przy braku pomocy finansowej ze strony władz gmin, może zmusić Kierownictwo Pabianickiej Policji do podjęcia kolejnej, trudnej decyzji dotyczącej likwidacji gminnych 2

3 posterunków w sytuacji, gdy dalsze ponoszenie kosztów ich utrzymania stanie się niemożliwe. W minionym półroczu doszło do likwidacji kolejnych etatów policyjnych. Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach w dniu 30 czerwca 2011 roku dysponowała 215 etatami + 1 etat dzielnicowego finansowany przez Wójta Gminy Ksawerów. W minionym roku stan etatowy zmniejszył się o 3 etaty. W tym czasie przyjęto do służby tylko 1 funkcjonariusza, którego wysłano na szkolenie zawodowe podstawowe do ośrodka szkoleniowego Policji w systemie stacjonarnym. Ze służby w KPP zwolniono 5 policjantów, wśród których większość posiadało pełną wysługę emerytalną. Szeregi pabianickiej policji opuścili więc funkcjonariusze bardzo doświadczeni, osiągający bardzo dobre wyniki, w tym również 3 kierowników posterunków, których zastąpienie z dnia na dzień nie będzie możliwe. Z jednej strony kadra pabianickiej policji w dalszym ciągu znacznie się odmładza, ale zmiana ta niesie ze sobą ryzyko obniżenia skuteczności działania związanej z mniejszym doświadczeniem, bądź jego całkowitym brakiem przez nowo przyjętych policjantów. Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach aby temu zapobiec przeprowadziło szereg zmian i reorganizacji personalnych, w celu jak najlepszego zarządzania jakością i wykorzystania w służbie posiadanego aktualnie stanu osobowego. Na koniec I półrocza 2011 roku pozostawało 9 wakatów. Stan etatowy członków korpusu służby cywilnej na dzień roku wynosił 19 stanowisk i można w tym zakresie mówić o pełnym zatrudnieniu. Zahamowany również został w porównaniu do lat ubiegłych trend kierowania do pracy w KPP Pabianice stażystów z Powiatowego Urzędu Pracy, którzy przejmując część obowiązków natury biurowej odciążali w tym zakresie funkcjonariuszy, co miało pozytywny wpływ na realizację zadań. W przeciągu minionego półrocza staż taki odbyły tylko 2 osoby. Również w 2011 roku Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach określił priorytety działalności pabianickiej Policji na podstawie Rządowego Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej, Priorytetów Komendanta Głównego Policji, Strategii Policji Łódzkiej i szczegółowych analiz stanu bezpieczeństwa powiatu pabianickiego oraz analiz dotyczących poprawy jakości pracy Policji. Na ich podstawie sprecyzowane zostały główne zadania do realizacji w 2011 roku przez pabianicką Policję: wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu pabianickiego, 3

4 poprawa wizerunku Policji w ocenie społecznej, ograniczenie przestępczości i poprawa jakości pracy w zwalczaniu przestępczości kryminalnej, przeciwdziałanie przejawom chuligaństwa i wandalizmu, poprawa skuteczności zwalczania przestępstw związanych z narkotykami, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W oparciu o przyjęte zadania i priorytety w I połowie 2011 roku przeprowadzano działania prewencyjne i rozpoznawcze w postaci skomasowanych działań przy udziale funkcjonariuszy pionów prewencji, ruchu drogowego i kryminalnego. Dzięki czemu pomimo niewielkiego wzrostu stwierdzonych przestępstw w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 1,9 %, osiągnięto podobną skuteczność ścigania ich sprawców na poziomie 82,5% i poprawiając w tym czasie o prawie 2% skuteczność wykrywczą w dziedzinie przestępstw kryminalnych. Zatrzymano w tym czasie na gorącym uczynku 296 sprawców. Podstawowe dane liczbowe, efektów osiągniętych przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach w I połowie 2011 roku w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego przedstawia poniższa tabela: Wszczęte dochodzenia i śledztwa I półrocze Wsk. dyn. Przestępstwa stwierdzone I półrocze Wsk. dyn ,1% 2025 Podejrzani Skuteczność ścigania Wskaźnik Wykryte wykrycia Wnioski o akt oskarżenia ,9% Tymczasowo aresztowani ,8% 82,5% W celu pełnego zobrazowania przedstawianych w powyższym diagramie danych liczbowych obrazujących zjawisko przestępczości na terenie powiatu 4

5 pabianickiego, należy zaznaczyć, iż w I połowie 2011 roku popełniane były przestępstwa z następujących kategorii: kradzieże z włamaniem - w szczególności do mieszkań, domków letniskowych i piwnic, kradzieże mienia - w szczególności telefonów komórkowych oraz portfeli z dokumentami i pieniędzmi, kradzieże samochodów, rozboje, w wyniku których głównie kradzione były telefony komórkowe i pieniądze, bójki i pobicia, min. pomiędzy antagonistycznymi sympatykami różnych klubów sportowych, oraz inne zdarzenia, ze względu na swój charakter powodujące znaczne szkody społeczne: - wypadki i kolizje drogowe, - znęcanie się nad rodziną, - przestępczość i demoralizacja nieletnich, - naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi, - naruszenie przepisów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, - kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości, - naruszenie przepisów z ustaw szczególnych min. o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych, przepisów skarbowych. W pierwszej połowie 2011 roku na terenie działań Komendy Powiatowej w Pabianicach stwierdzono ogółem 2063 przestępstwa, w tym o charakterze kryminalnym i gospodarczym 156. W odniesieniu do przestępstw o charakterze kryminalnym, osiągnięto wysoką efektywność, gdyż pomimo wzrostu przestępczości o 260 czynów zabronionych, odnotowano wyższą o 1,7% wykrywalność niż w I połowie 2010 roku. W dalszym ciągu na wysokim poziomie jest utrzymywana skuteczność ujawniania i ścigania sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym. W I połowie 2011 roku ujawniono 156 takich przestępstw. Ujawniono ponadto 13 przestępstw o charakterze korupcyjnym, spośród których wobec 4 podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Nieznaczny wzrost ogólnej ilości stwierdzonych przestępstw, o 38 czynów w porównaniu z I półroczem 2010 roku, w głównej mierze spowodowany był utrzymującą się na wysokim poziomie skutecznością ujawniania i wykrywania czynów karalnych popełnionych przez 5

6 nieletnich sprawców. Spośród wszystkich stwierdzonych przestępstw 708 to czyny karalne, których sprawcami byli nieletni. W rozbiciu na poszczególne kategorie wybranych przestępstw ilość odnotowanych zgłoszeń oraz efekty działań KPP w Pabianicach zawarto w tabelach 1 i 2: Tabela nr 1 Ilość stwierdzonych przestępstw w wybranych kategoriach w I połowie roku I połowa 2010 I połowa 2011 Ogółem Bójka, pobicie Rozbój Kradzieże cudzej rzeczy Kradzież samochodu Kradzież z włamaniem Narkotyki Przeciwko obrotowi gospodarczemu Drogowe Tabela nr 2 Wykrywalność w wybranych kategoriach w I połowie I połowa I połowa roku Ogółem 83,8% 82,5% Przestępstw kryminalnych 76,8% 78,5% Przestępstw o charakterze gospodarczym 98,7% 94,9% Bójka, pobicie 100,0% 90,9% Rozbój 95,4% 96,3% Kradzieże cudzej rzeczy 46,4% 50,9% Kradzież samochodu 27,8% 17,2% Kradzież z włamaniem 50,5% 73,1% Narkotyki 100,0% 99,1% Przeciwko obrotowi gospodarczemu 95,8% 83,3% Drogowe 99,1% 100,0% Dla uzupełnienia danych podanych w powyższych tabelach należy dodać, że w rozbiciu na tygodniowy rytm popełnianych przestępstw do największej ilości zdarzeń dochodziło we wtorki, natomiast w pozostałe dni tygodnia utrzymywała się na podobnym poziomie. W każdym dniu tygodnia największą ilość zdarzeń odnotowywano na zmianie drugiej w godzinach Podobnie sytuacja wygląda w przypadku odnotowywanych i popełnianych wykroczeń. Ponad połowa z nich została popełniona w godzinach i dotyczyła drobnych kradzieży. 6

7 Dla porównania w tabelach nr 3 i 4 przedstawiono wyniki w porównaniu z innymi, o zbliżonej wielkości jednostkami oraz w skali całego województwa: Tabela nr 3 Ilość stwierdzonych przestępstw w I połowie 2010 i 2011 Ogółem Bójka lub pobicie Rozbój Kradzież Kradzież samochodu Kradzież z włamaniem Narkotyki Drogowe KPP Pabianice Województwo KPP Bełchatów KPP Kutno KPP Radomsko KPP Tomaszów Maz KPP Zgierz Tabela nr 4 Wskaźnik wykrywalności (%) w I połowie 2011 Ogółem Kryminalna Bójka lub pobicie Rozbój Kradzież Kradzież samochodu Kradzież z włamaniem Narkotyki Drogowe KPP Pabianice 82,5 78,5 90,9 96,3 50,9 17,2 73,1 99,1 100,0 Województwo 71,4 60,1 78,3 74,1 34,9 48,8 37,1 98,2 99,0 7

8 Wskaźnik wykrywalności (%) w I połowie 2011 Ogółem Kryminalna Bójka lub pobicie Rozbój Kradzież Kradzież samochodu Kradzież z włamaniem Narkotyki Drogowe KPP Bełchatów 75,3 61,2 75,6 66,7 33,2 13,6 25,2 98,8 99,6 KPP Kutno 77,3 63,1 85,7 76,9 36,3 44,4 35,2 100,0 100,0 KPP Radomsko 79,5 70,7 89,3 94,9 46,4 27,3 34,5 99,0 99,4 KPP Tomaszów Maz. 81,4 59,0 90,9 87,5 30,2 57,7 27,5 100,0 99,1 KPP Zgierz 70,7 58,2 85,7 69,2 31,6 50,0 26,3 100,0 99,5 Analiza porównawcza danych statystycznych I połowy 2010 i I połowy 2011 roku wykazała tendencje utrzymywania kolejny już rok wysokiego wskaźnika wykrywalności w większości kategorii przestępstw, przy porównywalnej ilości przestępstw stwierdzonych w poszczególnych kategoriach. Wzrost ilości stwierdzonych przestępstw w głównej mierze dotyczy tych kategorii przestępstw, które ujawniają i wykrywają sami policjanci (przestępczość narkotykowa, gospodarcza, korupcyjna, a także czyny karalne popełniane przez nieletnich sprawców) oraz wykrytych przez nich spraw wieloczynowych. W I połowie 2011 roku w 1745 przypadkach wykryto sprawców, osiągając wskaźnik wykrywalności ogólnej rzędu 82,5%, który był niższy od uzyskanego wskaźnika w I połowie 2010 roku o 1,3%. W stosunku do I połowy 2010 roku odnotowano więcej przypadków bójek lub pobić, kradzieży cudzej rzeczy, kradzieży z włamaniem, kradzieży pojazdów, rozbojów oraz uszkodzeń mienia. Jednak w zdecydowanej większości przytoczonych kategorii przestępstw kryminalnych odnotowano dalszą poprawę skuteczności ścigania ich sprawców. Jest to zasługa kompleksowych działań policjantów wszystkich pionów. Z roku na rok odnotowujemy poprawę skuteczności ujawniania czynów karalnych popełnianych przez nieletnich sprawców, których udział w ogólnej liczbie popełnianych i ujawnianych przestępstw jest co raz większy. 8

9 Udział czynów karalnych popełnianych przez nieletnich w ogółnej liczbie odnotowywanych przestępstw I połowa 2009 I połowa 2011 I połowa 2011 przestępstwa ogółem czyny karalne ogółem Kradzieże pospolite tzw. cudzej rzeczy, w dalszym ciągu były zjawiskiem powszechnym. W I połowie 2011 roku ich ilość wzrosła do 311 zdarzeń, tj. o 62 więcej niż w I połowie 2010 roku i były najczęściej popełnianymi przestępstwami spośród wszystkich kategorii diagnozowanych czynów zabronionych. Tak, jak w latach poprzednich najbardziej nagminne były drobne kradzieże pieniędzy, dokumentów, telefonów komórkowych oraz kradzieże kieszonkowe dokonywane na targowiskach, bądź w obiektach handlowych. Rzadziej w środkach komunikacji. W bieżącym półroczu niepokojąco wzrosła ilość kradzieży rowerów, które w poprzednich latach były zjawiskiem marginalnym. Działania tutejszej Komendy były i są nadal ukierunkowane na ich skuteczne ujawnianie. W minionym półroczu dalszej poprawie uległa skuteczność ich ścigania. Wskaźnik wykrywalności wzrósł o 4,5%, do poziomu 50,9%. Spośród wszystkich ujawnionych przestępstw 46, to czyny karalne popełnione przez nieletnich sprawców. W porównaniu do I półrocza 2010 roku odnotowano większą liczbę przestępstw rozbójniczych o 97. W I połowie 2011 roku dokonano 162 rozbojów. Na uwagę jednak zasługuje fakt dalszego wzrostu wskaźnika wykrywalności, który osiągnął poziom 96,3% oraz bardzo dużego wzrostu udziału czynów karalnych w tej kategorii przestępstw. Spośród wszystkich odnotowanych rozbojów 146 to czyny karalne, których popełnienia dopuściło się 16 nieletnich sprawców. Nie sposób jednak pomniejszać wkładu w poprawę wykrywalności rozbojów, jaki wnieśli pozostali funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego i służb patrolowo-interwencyjnych, zarówno Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, jak również Komisariatu Policji w Konstantynowie Łódzkim i Posterunków. Wielu sprawców zatrzymano na gorącym uczynku dokonania przestępstwa. Prowadzone działania operacyjne i prewencyjne przyczyniły się do dalszego wzrostu już wysokiego wskaźnika wykrywalności. 9

10 Obserwując poprzednie półrocze, w I połowie 2011 roku wzrosło zjawisko kradzieży samochodów. Odsetek skradzionych aut w I połowie 2011 roku zwiększył się o 24%. W I połowie 2011 roku skradziono 17 samochodów, natomiast w I połowie 2011 roku odnotowano aż 29 przypadków kradzieży i usiłowania kradzieży pojazdów. Największą grupę skradzionych aut stanowią samochody osobowe, ale zdarzają się również kradzieże aut dostawczych i ciężarowych. W Komendzie Powiatowej Policji w Pabianicach wzorem lat poprzednich realizowany jest program mający na celu ograniczenie tego rodzaju przestępczość i zwiększenie skuteczności ścigania sprawców. Podobnie, jak w I półroczu 2010 roku ujawniono 5 przypadków kradzieży pojazdów. W jednym przypadku kradzieży samochodu dopuścili się nieletni. W I połowie 2011 roku liczba popełnianych przestępstw w kategorii bójka lub pobicie w porównaniu z I połową 2010 roku wzrosła. Odnotowano 22 zdarzenia, dokonując jednocześnie wykrycia sprawców w 20 przypadkach zgłoszonych przestępstw osiągając wskaźnik wykrywalności na poziomie 90,9%. W powyższej kategorii dokonanych przestępstw, wśród 39 osób podejrzanych znalazło się 11 nieletnich sprawców, którzy dokonali 7 czynów karalnych. Odnotowano natomiast o 9 zdarzeń mniej w kategorii przestępstw uszczerbku na zdrowiu. W I połowie 2011 roku stwierdzono 87 przestępstw. 64 spośród nich to czyny karalne, których dopuściło się 11 nieletnich. W kategorii przestępstw uszkodzenia mienia odnotowano nieznaczny wzrost ogólnej liczby stwierdzonych przestępstw. W I połowie 2011 roku dokonano 107 tego typu przestępstw, podczas gdy w I półroczu 2011 roku 92. W 13 przypadkach to czyny karalne popełnione przez nieletnich. W I połowie 2011 roku odnotowano również wzrost liczby kradzieży z włamaniem. W I połowie 2010 roku ich liczba wynosiła 144, natomiast rok później 242. Tego typu przestępstwa dotyczyły głównie włamań do domków letniskowych, domów jednorodzinnych, mieszkań, pomieszczeń gospodarczych i piwnic. Rzadziej budynków użyteczności publicznej oraz placówek handlowych i gastronomicznych. Pomimo tak znacznego wzrostu odnotowanych włamań zdecydowanej poprawie uległ proces wykrywczy. Wskaźnik wykrywalności w skali całego powiatu wyniósł 73,1%. Oznacza to, że na każde trzy zgłoszone zdarzenia, 2 zostały wykryte, co jest niewątpliwą zasługą kompleksowych działań policjantów wszystkich pionów. Spośród wszystkich odnotowanych przestępstw 116 stanowią czyny karalne dokonane przez nieletnich. 10

11 W kategorii przestępstwa kierowania pojazdami w stanie nietrzeźwym w I połowie 2011 roku łącznie stwierdzono 185 przestępstw. W porównaniu z I połową 2010 roku ujawniono o 9 przestępstw więcej, osiągając wskaźnik dynamiki stwierdzonych przestępstw na poziomie 103,8%. Przy analizie przestępczości narkotykowej należy pamiętać, że narkomania to jedno ze zjawisk patologicznych, dotykające wszystkie grupy społeczne i wiekowe. Pabianiccy policjanci również i w tym minionym półroczu prowadzili swoistą krucjatę przeciwko narkotykowym przestępcom, w której ponownie bardzo dużą skutecznością wykazali się policjanci, którzy na co dzień monitorują przestępczość osób nieletnich. Dzięki wspólnym działaniom skuteczność ścigania przestępstw narkotykowych utrzymała się w I połowie 2011 roku na bardzo wysokim poziomie 99,1%. W I połowie 2011 roku ujawniono 347 przestępstw, podczas gdy w I połowie 2010 roku 222 przestępstwa. W tej kategorii przestępstw 296 przypadków, to czyny karalne, których popełnienia dopuściło się 14 nieletnich sprawców W dalszym ciągu do przyczyn rozprzestrzeniania się niekorzystnego zjawiska związanego z posiadaniem, zażywaniem i nielegalnym obrotem narkotykami należy niewątpliwie zaliczyć: - wzrost zjawisk patologicznych i demoralizacji nieletnich wynikający między innymi z zaniku zdolności funkcji wychowawczych rodziców, jak i placówek oświatowych, - brak alternatywnych, wolnych od narkotyków, i innych podobnie działających środków form spędzania czasu wolnego przez młodzież, - pojawienie się nowego zjawiska tzw. dopalaczy - chęć łatwego osiągnięcia korzyści majątkowych poprzez handel narkotykami. Zaplanowane na 2011 rok przedsięwzięcia w pracy dochodzeniowej w I półroczu realizowane były na poziomie dobrym. Prokuratury w Pabianicach i Łasku nie miały większych uwag i zastrzeżeń do jakości i terminowości pracy pionu dochodzeniowo-śledczego. W I połowie 2011 roku wszczęto łącznie 1288 postępowania przygotowawcze w formie dochodzeń i śledztw. Dla porównania w I połowie 2010 roku wszczęto 1142 postępowań przygotowawczych (dynamika wszczęć 112,8%). Podstawę do wszczęcia w przeważającej większości były zawiadomienia osób pokrzywdzonych, świadków, instytucji i organów kontroli, a także ujęcia na gorącym uczynku sprawców oraz materiały własne Policji. W tym czasie wobec 47 podejrzanych zastosowano 11

12 środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W I połowie 2011 roku zakończono łącznie 1282 postępowania przygotowawcze, których czas trwania był zróżnicowany i wynosił od 7 dni do ponad roku. W przypadku 600 postępowań przygotowawczych zakończono je skierowaniem aktu oskarżenia, 374 umorzono wobec nie wykrycia sprawcy, 150 umorzono z braku znamion przestępstwa, a 61 zawieszono. W 132 postępowaniach wydano postanowienie o tymczasowym zajęciu mienia ruchomego na łączną kwotę zł. Jak w rozbiciu na poszczególne jednostki i komórki organizacyjne KPP w Pabianicach, realizujące zadania dochodzeniowo-śledcze przedstawiają się niektóre z osiągniętych przez nie wyników przedstawia poniższa tabela. Jednostka policji Praca dochodzeniowo śledcza w I połowie 2011 roku Ogółem wszczętych Ogółem zakończon ych Wynik postępowania Wniosek o akt oskarże nia Zawiesze nie Umorzo no Sprawy z zabezpiecze niem Wartość zabezpiecz enia w PLN KPP Pabianice KP Konstantyn ów Łódzki PP Dłutów PP Ksawerów PP Piątkowisko Należy ponadto dodać, iż w kategorii przestępstw kryminalnych wszczęto 896 postępowań w których ujawniono 574 podejrzanych i przedstawiono zarzuty. Wobec 454 spośród nich skierowano wniosek o akt oskarżenia, a wobec 40 zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W kategorii przestępstw gospodarczych wszczęto 118 postępowań, w których postawiono zarzuty 99 podejrzanym. Przeciwko 94 spośród nich sporządzono akt oskarżenia, a wobec 5 zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Natomiast w kategorii przestępstw korupcyjnych wszczęto 12 postępowań, w których przeciwko 15 podejrzanym skierowano wniosek o akt 12

13 oskarżenia. W czterech przypadkach wystąpiono do Sądu z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania i środek ten wobec podejrzanych został zastosowany. W kategorii przestępstw uszczerbku na zdrowiu dynamika wszczęć postępowań przygotowawczych utrzymała się na tym samym poziomie, co w I połowie 2010 roku. W I półroczu 2011 roku wszczęto 14 postępowań, w których wobec 10 podejrzanym skierowano wniosek o akt oskarżenia. W kategorii przestępstw bójka lub pobicie wszczęto 17 postępowań przygotowawczych, w których wobec 28 spośród wszystkich 39 podejrzanych skierowano wniosek o akt oskarżenia, a wobec 1 zastosowano tymczasowe aresztowanie. W pozostałych kategoriach monitorowanych przestępstw dynamika wszczętych postępowań przygotowawczych w formie dochodzeń, bądź śledztw utrzymywała się na podobnym poziomie co w I półroczu 2010 roku Dzięki dużemu zaangażowaniu policjantów w I półroczu 2011 roku osiągnięto dobry wskaźnik wykrywalności ogólnej, kryminalnej oraz własnej, a także wskaźnik zaległości kształtujący się na poziomie 1,19 W dalszym ciągu kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach ze szczególną uwagą widząc narastający problem, monitorowało zagadnienie przestępczości wśród nieletnich. Dzięki właściwej diagnozie i skutecznym działaniom w I półroczu 2011 roku procentowy udział czynów karalnych w poszczególnych kategoriach stwierdzonych przestępstw był większy. Działający w obecnym kształcie Zespół ds. Przestępczości i Patologii Nieletnich w pełni wywiązuje się z nałożonych zadań. Realizując właściwie działania profilaktyczne i wykrywacze poprzez działania prewencyjne, w tym prowadzoną na szeroką skalę prewencję kryminalną i profilaktyczną opartą na działaniach Policji ukierunkowanych na uświadamianiu młodzieży odpowiedzialności karnej oraz edukację prawna rodziców i środowisk pedagogicznych, co w ogólnym rozliczeniu znajdowało swoje pozytywne przełożenie na właściwą reakcje z ich strony na popełniane czyny karalne. W minionym półroczu znacząco wzrosła ilość stwierdzonych czynów karalnych oraz ogólna liczba ujawnionych sprawców. W I połowie 2010 roku, w powiecie pabianickim ujawniono 430 czyny karalne popełnione przez 72 nieletnich sprawców, natomiast w analogicznym okresie bieżącego roku ujawniono 708 czynów karalnych popełnionych przez 110 nieletnich sprawców. Udział ujawnionych czynów karalnych 13

14 w ogólnej liczbie przestępstw stwierdzonych w I półroczu 2010 roku wyniósł około 21,23%, podczas, gdy w I połowie 2011 roku 34,32%. Udział czynów karalnych w ogólnej liczbie stwierdzonych przestępstw Uszczerbek na zdrowiu Kradzież cudzej rzeczy 116 Rozbój P rzestępstwa narkotykowe Ogólna liczba przestępstw Czyny karalne Czynów karalnych najczęściej dokonywali nieletni, będący uczniami gimnazjów, pierwszych klas szkół średnich i najstarszych klas szkół podstawowych. Głównie chłopcy w warunkach powrotu do przestępstwa i pochodzący z rodzin patologicznych lub objęci przez Sąd środkami wychowawczymi. Na terenie placówek oświatowych głownie Gimnazjów i Domów Dziecka popełniane były przestępstwa z kategorii przeciwko życiu i zdrowiu (bójki, pobicia, uszkodzenia ciała). Drugą kategorią przestępstw pod względem ilości zdarzeń były wymuszenia rozbójnicze szkolne oraz przestępstwa narkotykowe, które również występowały na terenie szkół średnich. Do istotnych objawów nieprzystosowania nieletnich należy również zaliczyć popełnianie przez nich czynów kwalifikujących się jako wykroczenie. Najczęściej popełnianymi wykroczeniami przez nieletnich były drobne kradzieże sklepowe. Na terenie powiatu pabianickiego najczęściej do popełniania czynów karalnych dochodziło w Pabianicach oraz Konstantynowie 14

15 Łódzkim. Ilość czynów karalnych popełnianych przez nieletnich sprawców na terenie gmin była w dalszym ciągu sporadyczna. W poniższej tabeli przedstawiono procentowy udział czynów karalnych popełnianych przez nieletnich sprawców w ogólnej liczbie stwierdzonych przestępstw: I półrocze 2011 roku Rodzaj przestępstwa Czyny karalne Udział procentowy Nieletni sprawcy Kradzież cudzej rzeczy 46 14,80% 22 Kradzież z włamaniem ,93% 15 Rozbój i wymuszenie rozb ,12% 16 Uszkodzenie ciała 64 73,56% 11 Bójka lub pobicie 7 31,81% 11 Uszkodzenie mienia 13 12,15% 11 Przestępstwa narkotykowe ,30% 14 W celu zapobiegania przestępczości wśród nieletnich, na terenie powiatu pabianickiego prowadzono różnorodne działania profilaktyczne. Specjaliści d/s nieletnich, dzielnicowi i policjanci Sekcji Ruchu Drogowego uczestniczyli w licznych spotkaniach z młodzieżą szkolną, rodzicami i pedagogami, gdzie omawiano zjawiska przestępczości, demoralizacji i patologii społecznych. Dodatkowo przeprowadzono szereg rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych z nieletnimi ich rodzicami lub prawnymi opiekunami. Podczas tych spotkań poruszano między innymi zagadnienia: - odpowiedzialności karnej za popełniane czyny zabronione, - bezpieczeństwa uczniów w drodze do i ze szkół, - sposoby ustrzeżenia się przestępstwa i postępowania po jego zaistnieniu, - zjawiska alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu. Zaliczając niezmiennie do najczęstszych objawów demoralizacji nagminne wagary, spożywanie alkoholu, zażywanie środków odurzających oraz kradzieże sklepowe, a za najważniejsze jej uwarunkowania, patologię w rodzinie (alkoholizm, 15

16 i bezrobocie), i płynącą z niej niewydolność wychowawczą rodziców, Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach w ramach rozpoznania zjawisk patologicznych i pracy profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich w dalszym ciągu ściśle współpracowała z : 1. Placówkami oświatowymi i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi - prowadząc na terenie tych placówek spotkania z młodzieżą i rodzicami uświadamiając im konsekwencje prawne wynikające z niewłaściwego postępowania, prowadzenie doraźnych rozmów profilaktyczno ostrzegawczych z nieletnimi na terenie szkół. Spotkania instruktażowe z pedagogami szkolnymi. 2. Sądami Rodzinnymi i Nieletnich - w zakresie gromadzenia materiałów w sprawach nieletnich sprawców czynów karalnych, kierowania wniosków opiekuńczych dotyczących małoletnich moralnie zagrożonych oraz zdemoralizowanych. Dotyczy to również ścisłej współpracy z kuratorami zawodowymi i społecznymi II Kuratorskiej Służby Sądowej. 3. PCPR, MCPS - w zakresie przekazywania wzajemnie informacji o rodzinach patologicznych, zagrożeń w rodzinie, udzielanie asysty podczas wizyt w miejscach niebezpiecznych, gdzie występuje przemoc w rodzinie, pomoc w umieszczaniu nieletnich w placówkach opiekuńczo- wychowawczych. 4. Strażami Miejskimi w Pabianicach i Konstantynowie Łódzkim - w zakresie prowadzenia akcji Szkoła bez Narkotyków, Bezpieczne Ferie, wspólne patrolowanie miejsc zagrożonych, wzajemne przekazywanie informacji o osobach zagrożonych demoralizacją. Policjanci zatrudnieni na etatach dzielnicowego zgodnie z Zarządzeniami nr 15/99 i nr 528/07 Komendanta Głównego Policji nie prowadzą postępowań przygotowawczych. Są natomiast zobligowani do zbierania informacji o sprawcach przestępstw oraz wykonywania innych czynności wynikających z w/w Zarządzenia. Dzielnicowi w I półroczu 2010 roku realizowali swoje codzienne zadania wynikające z charakteru służby i można do nich między innymi zaliczyć: - prowadzenie ciągłego rozpoznania posesyjno terenowego, - przybliżenie wizerunku dzielnicowego lokalnej społeczności, - pełnienie wspólnych patroli z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, - kontrole punktów skupu metali kolorowych, - kontrole punktów gastronomicznych i sklepów wspólnie z członkami Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 16

17 - odbycie szeregu spotkań ze społecznościami lokalnymi w celu przybliżenia problematyki z zakresu prewencji kryminalnej a w szczególności dotyczącej zabezpieczenia mienia, postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia przestępczego, - propagowania funkcjonalności policyjnego telefonu zaufania, unikania zachowań wiktymologicznych, w ramach programu Bezpieczne osiedla propagowania idei straży sąsiedzkiej i tzw. bezpiecznych zachowań, - utrzymywanie kontaktów z wszelkiego rodzaju organizacjami społecznymi i charytatywnymi, - prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania demoralizacji i patologii wśród nieletnich, - w ramach programu Niebieska Karta monitorowanie rodzin dysfunkcyjnych, - prowadzenie działań poszukiwawczych osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, - utrzymywanie stałych kontaktów z przedstawicielami Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Działania te przyczyniły się do lepszego rozpoznania posesyjno-terenowego, poprawy wizerunku Policji w środowisku lokalnym oraz przyczyniły się do ustalenia wielu sprawców przestępstw pospolitych. Podobnie, jak w latach wcześniejszych również w I półroczu 2011 roku Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach borykała się z dość znacznymi problemami kadrowymi. Ścisłe kierownictwo jednostki uczyniło jednak wszelkich starań, aby problemy te nie wpływały negatywnie na jakość pracy Referatu Patrolowo Interwencyjnego i pogorszenie poczucia bezpieczeństwa wśród lokalnej społeczności. W trosce o niedopuszczenie do wzrostu przestępczości zostały w minionym półroczu, wzorem lat poprzednich utrzymane dodatkowe służby prewencyjne wygenerowane z funkcjonariuszy, którzy na co dzień nie pełnią tego rodzaju służb, a których zadaniem było wzmocnienie służb patrolowych w najbardziej zagrożonych okresach. W dalszym ciągu funkcjonowały cztery nieetatowe zespoły składające się z dzielnicowych, kierowników referatów, Zespołu ds. Patologii i Przestępczości Nieletnich, Wydziału Prewencji, Wydziału Kryminalnego i Referatu dw. z PGiK, które kolejno w każdy weekend wystawiały w godzinach 20:00 4:00 co najmniej cztery patrole mające na celu zapobieganie przestępczości kryminalnej. 17

18 Powyższe działania organizowane były w oparciu o odrębne plany. Dostrzegając pozytywne skutki tych działań, kierownictwo KPP w Pabianicach postanowiło w dalszym ciągu kontynuować powyższą formę dodatkowego zabezpieczenia prewencyjnego, a podejmowane na bieżąco działania na rzecz osiągnięcia większej wydajności służby patrolowej doprowadziły do osiągnięcia w I półroczu 2011 roku przez Referat Patrolowo - Interwencyjny KPP w Pabianicach i Zespół ds. Prewencji KP w Konstantynowie Łódzkim zadowalających rezultatów. W wyniku swojej codziennej służby przeprowadzili łącznie 6723 interwencji (5450 w miejscu publicznym i 1273 interwencji domowych). W czasie przeprowadzanych interwencji domowych wielokrotnie ujawniali zjawisko przemocy w rodzinie wszczynając procedurę Niebieskiej Karty. Policjanci pionu Prewencji zatrzymali łącznie 296 sprawców na gorącym uczynku. Wylegitymowali osób. Doprowadzili w celu wytrzeźwienia 938 nietrzeźwych osób. W zakresie represjonowania sprawców wykroczeń w I połowie 2011 roku policjanci pionu Prewencji i Ruchu Drogowego nałożyli 5893 mandatów karnych za wykroczenia drogowe, wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu oraz wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia na łączną kwotę zł. Skierowali 625 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Pabianicach i Łasku, a w stosunku do sprawców lżejszych wykroczeń zastosowali 1034 pouczenia jako środek oddziaływania poza karnego. Ponadto funkcjonariusze pionu Prewencji i Ruchu Drogowego brali udział w zabezpieczeniach licznych uroczystości kulturalno-rozrywkowych, religijnych, sportowych, festynów i meczy, dzięki czemu nie odnotowywano poważniejszych zakłóceń ładu i porządku publicznego. W sumie zabezpieczyli kilkanaście imprez masowych, zarówno o charakterze kościelnym jak i świeckim. Podstawowym mankamentem w pracy policjantów służb patrolowointerwencyjnych była zbyt mała aktywność w służbie wynikająca przede wszystkim z poziomu wiedzy, umiejętności i braku doświadczenia młodych policjantów, którzy stanowią zdecydowaną większość tych formacji. Należy jednak zaznaczyć, że dzięki zaangażowaniu kadry kierowniczej w nadzór nad prawidłowym tokiem służby patrolowo interwencyjnej i doskonalenie zawodowe młodych funkcjonariuszy efektywność tej formacji systematycznie wzrasta i pozwala na osiąganie coraz lepszych rezultatów. Również w I połowie 2011 roku policjanci Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach i Komisariatu Policji w Konstantynowie Łódzkim, jak co roku 18

19 podejmowali działania wspólnie ze Strażami Miejskimi i innymi formacjami poza policyjnymi. Współpraca ta opierała się głównie na stałej wymianie informacji o występujących zagrożeniach na podległym terenie oraz koordynowaniu dyslokacji służb z uwzględnieniem rozpoznanych i przewidywanych zagrożeń, które dotyczyły przede wszystkim wspólnego patrolowania targowisk oraz rejonów najbardziej zagrożonych przestępczością i wybrykami chuligańskimi. Ponadto do zadań mieszanej służby należało, patrolowanie okolic szkół, boisk szkolnych i osiedli, gdzie gromadzi się młodzież idąca i wracająca ze szkoły. Ujawnianie przypadków patologii i demoralizacji wśród nieletnich oraz udzielanie wskazówek bezpiecznego poruszania się po drodze. Wspólnym zabezpieczaniu świąt, uroczystości, zgromadzeń i imprez publicznych odbywających się na terenie miasta Pabianic i Konstantynowa Łódzkiego. Współpraca dotyczyła ponadto wspólnej z udziałem Straży Leśnej i Państwowej Straży Rybackiej kontroli legalności w zakresie odławianej zwierzyny i ryb. Pabianiccy policjanci razem ze strażakami i druhami PSP zabezpieczali miejsca wypadków drogowych i karamboli oraz wspólnie z pracownikami Służby Ochrony Kolei prowadzili intensywne działania zmierzające do poprawy i zapewnienia ładu oraz porządku publicznego na terenie stacji kolejowych i w pociągach pasażerskich. Współpraca ze Strażą Miejską i innymi podmiotami poza policyjnymi była bardzo owocna, a patrole mieszane stały się nieodłącznym elementem miejskiego i gminnego krajobrazu. Połączone służyły wpływały na wzrost świadomości mieszkańców naszego powiatu, iż ich bezpieczeństwo jest największym dobrem, a którego poprawa leży na sercu wszystkich podmiotów. Na szersze omówienie zasługuje również problematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Pamiętając o występujących na terenie powiatu pabianickiego zagrożeniach w ruchu drogowym, do których należy zaliczyć nadmierną i niedostosowaną do warunków panujących na drodze prędkość, alkohol, brak doświadczenia młodych kierowców, brak stosowania urządzeń ochronnych, narażenie niechronionych użytkowników dróg oraz czarne punkty, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Pabianicach podejmowali w I półroczu 2011 roku szereg działań na rzecz likwidacji tych niekorzystnych zjawisk oraz poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Pomimo ogromnych wysiłków w pierwszym półroczu 2011 roku na terenie powiatu pabianickiego odnotowano 672 zdarzenia drogowe, natomiast w analogicznym okresie 2010 roku 19

20 było ich aż 728. Porównując powyższe przedziały czasowe zauważalny jest spadek zdarzeń o 8 %. Dokonując porównania liczby zdarzeń w rozbiciu na kolizje i wypadki drogowe, należy jednoznacznie stwierdzić, że wzrosła o 13% liczba wypadków drogowych, a o 9% spadła ilość kolizji drogowych. W I półroczu 2011 roku na drogach powiatu pabianickiego odnotowano 610 kolizji i 62 wypadki drogowe, w następstwie których 61 osób zostało rannych, a 7 poniosło śmierć. Spośród wszystkich rodzajów wypadków drogowych, jakie zaistniały w pierwszym półroczu 2011 roku, na pierwsze miejsce wysuwają się te, które można zakwalifikować do kategorii zderzenia się pojazdów w ruchu. W tej kategorii odnotowano ich 30, co stanowi 48% wszystkich wypadków drogowych. Inną i jednocześnie bardzo niepokojącą w dalszym ciągu kategorią pochłaniającą pieszych, jako ofiary jest najechanie na pieszego 24 wypadki drogowe. Nietrzeźwi kierujący spowodowali 22 zdarzenia drogowe, co w porównaniu z I półroczem 2011 roku (30 zdarzeń) wskazuje spadek o 27%. Wśród tych zdarzeń zaistniały 3 wypadki drogowe, w których jedna osoba poniosła śmierć, a 2 osoby zostały ranne. Pozostałe 19 zdarzeń, to kolizje. Nie odnotowano żadnego zdarzenia drogowego, którego sprawcą byłby nietrzeźwy pieszy. Na terenie miasta i gminy Pabianice doszło w sumie do 391 zdarzeń drogowych. Na terenie miasta odnotowano 325 kolizji i 36 wypadków w wyniku których zostało rannych 39 osób, a 2 poniosły śmierć. Na terenie gminy odnotowano 26 kolizji i 4 wypadki. W wyniku ich zaistnienia nikt nie poniósł śmierci, a 4 uczestników doznało obrażenia Ilość zdarzeń drogowych do których doszło na terenie pozostałych gmin powiatu pabianickiego została zawarta w poniższej tabeli: Gmina Ilość Wypadków Ilość Zabitych Ilość Rannych Ilość Kolizji Konstantynów Dobroń Lutomiersk Dłutów Ksawerów Wśród sprawców zdarzeń drogowych, które miały miejsce w I półroczu 2011 roku na terenie powiatu pabianickiego, najwięcej jest w grupie wiekowej: między rokiem życia (164) oraz lat (152). 20

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SZCZECINKU Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SZCZECINKU ORAZ INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU SZCZECINECKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie mińskim w 2013 roku

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie mińskim w 2013 roku Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki dn.18.3.214r. mł. insp. Robert Żebrowski Z A T W I E R D Z A M Egz. 1 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2012

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2012 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE INFORMACJA o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok ZŁOTÓW 3 KOMENDA POWIATOWA POLICJI w ZŁOTOWIE Złotów, dnia 8..3 roku INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II / 35 /2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej za 2013 rok

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013 ZŁOTÓW 2014 KOMENDA POWIATOWA POLICJI w ZŁOTOWIE Złotów, dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014 URZĄD MIEJSKI W KONINIE Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014... Konin, marzec 2015r. SPIS TREŚCI - Wprowadzenie str. 2

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r.

Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO z dnia 31 stycznia 2014 r. Sprawozdanie Starosty Kluczborskiego z działalności Komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 53/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 19 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR 53/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 19 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR 53/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2014 rok Na podstawie art.38b

Bardziej szczegółowo

RAPORT o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2011 roku

RAPORT o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2011 roku RAPORT o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2011 roku Warszawa 2012 Spis treści Wstęp 5 1 Przestępczość ogółem... 7 2 Poczucie bezpieczeństwa Polaków. 15 3 Przestępczość kryminalna, przemoc w rodzinie i

Bardziej szczegółowo

RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010

RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010 RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010 Jawor, kwiecień 2007 r. Wstęp: Wśród licznych zadań, jakie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ. KPS-4101-04-00/2013 Nr ewid.143/2013/p/12/107/kps. Informacja o wynikach kontroli

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ. KPS-4101-04-00/2013 Nr ewid.143/2013/p/12/107/kps. Informacja o wynikach kontroli KPS-4101-04-00/2013 Nr ewid.143/2013/p/12/107/kps Informacja o wynikach kontroli PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok 1 OCENA STANU REALIZACJI PRIORYTETÓW I MIERNIKÓW W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu Pabianickiego z dnia roku 26 stycznia 2012 POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 1 1.

Bardziej szczegółowo

Program Pomocy Rodzinie. na lata 2010-2015

Program Pomocy Rodzinie. na lata 2010-2015 Załącznik do Uchwały 497/LXVII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 września 2010 r. Program Pomocy Rodzinie na lata 2010-2015 Łomża, wrzesień 2010 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 4 1. 1 ORGANIZACJA DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn opracowany przez: PPUH BaSz przy współpracy Urzędu Miejskiego w Tarczynie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie Tarczyn

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 357/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020 AKTUALIZACJA STRATEGII NA LATA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 Łódź 2011 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 4 I. Podstawy prawne Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dokumenty międzynarodowe, krajowe

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile. Centralne Biuro Śledcze Policji. Rozmowa z Janem Michną

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile. Centralne Biuro Śledcze Policji. Rozmowa z Janem Michną W numerze Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile Adres redakcji: 64-920 Pila, pl. Staszica 7 tel. 67 352 2555; fax 67 352 2599 www.pila.szkolapolicji.gov.pl Łączność z czytelnikami: sekretariat@sppila.policja.gov.pl

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK ŁAŃCUT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Sieradz 2013 Wykonawca: Studio Diagnozy i Profilaktyki 30011 Kraków ul. Oboźna 17/5 tel. (12) 4464260 2 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Miasto Sieradz 2013

Bardziej szczegółowo

swoistą grupę życiowych outsiderów, którzy w akcie desperacji nie wahają się nawet przed popełnianiem przestępstw. Wraz ze wzrostem przestępczości

swoistą grupę życiowych outsiderów, którzy w akcie desperacji nie wahają się nawet przed popełnianiem przestępstw. Wraz ze wzrostem przestępczości 1 WSTĘP Bezpieczeństwo obywateli i bezpieczne funkcjonowanie państwa powinny stanowić wartości podlegające szczególnej ochronie. Do podstawowych czynników, które mają wpływ na szeroko rozumiany stan bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo