RADA POWIATU PABIANICKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADA POWIATU PABIANICKIEGO"

Transkrypt

1 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PABIANICACH Pabianice ul. Żeromskiego 18 tel fax Dp Pabianice, dnia 21/09/2011r. RADA POWIATU PABIANICKIEGO S P R A W O Z D A N I E KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W PABIANICACH O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE PABIANICKIM W I POŁOWIE 2011 ROKU. 1

2 W I połowie 2011 roku uległa zmianie struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach. Komendant Powiatowy swoją decyzją powołał do życia Posterunek Policji w Ksawerowie, w miejsce istniejącego dotychczas Referatu Dzielnicowych. Jednocześnie został zwiększony kosztem innych komórek organizacyjnych, jego stan osobowy. Obecnie struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach prezentuje się następująco: KPP Pabianice: - Wydział Dochodzeniowo Śledczy, - Wydział Kryminalny, - Referat dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją, - Wydział Ruchu Drogowego, - Wydział Prewencji, - Zespół ds. Nieletnich i Patologii, - Referat Patrolowo Interwencyjny, - Referat Dzielnicowych, - Zespół ds. kadr i szkolenia Komisariat Policji w Konstantynowie Łódzkim, Posterunek Policji w Dłutowie, Posterunek Policji w Piątkowisku, Posterunek Policji w Ksawerowie. Ponadto w minionym półroczu przeniesiono część dzielnicowych, którzy dotychczas zajmowali pomieszczenia w bloku na Osiedlu Bugaj do budynku Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach. Kierownictwo Pabianickiej Policji podejmując tą trudną decyzję mało świadomość z powstającymi z tego tytułu utrudnieniami dla lokalnej społeczności oraz być może z ich spadkiem poczucia bezpieczeństwa. Decyzja ta, wymuszona jednak była wyłącznie względami ekonomicznymi. Rosnące koszty utrzymania pomieszczeń, przy jednoczesnym braku zainteresowania w ich ponoszeniu ze strony władz miasta oraz bardzo ograniczone w ostatnich latach środki własne, nie pozostawiły żadnej innej alternatywy. Była to jednak decyzja odwlekana w czasie, do momentu wyczerpania celowych środków własnych. Należy również zaznaczyć, że w najbliższej przyszłości nie można oczekiwać poprawy trudnej sytuacji finansowej, co w perspektywie czasu przy braku pomocy finansowej ze strony władz gmin, może zmusić Kierownictwo Pabianickiej Policji do podjęcia kolejnej, trudnej decyzji dotyczącej likwidacji gminnych 2

3 posterunków w sytuacji, gdy dalsze ponoszenie kosztów ich utrzymania stanie się niemożliwe. W minionym półroczu doszło do likwidacji kolejnych etatów policyjnych. Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach w dniu 30 czerwca 2011 roku dysponowała 215 etatami + 1 etat dzielnicowego finansowany przez Wójta Gminy Ksawerów. W minionym roku stan etatowy zmniejszył się o 3 etaty. W tym czasie przyjęto do służby tylko 1 funkcjonariusza, którego wysłano na szkolenie zawodowe podstawowe do ośrodka szkoleniowego Policji w systemie stacjonarnym. Ze służby w KPP zwolniono 5 policjantów, wśród których większość posiadało pełną wysługę emerytalną. Szeregi pabianickiej policji opuścili więc funkcjonariusze bardzo doświadczeni, osiągający bardzo dobre wyniki, w tym również 3 kierowników posterunków, których zastąpienie z dnia na dzień nie będzie możliwe. Z jednej strony kadra pabianickiej policji w dalszym ciągu znacznie się odmładza, ale zmiana ta niesie ze sobą ryzyko obniżenia skuteczności działania związanej z mniejszym doświadczeniem, bądź jego całkowitym brakiem przez nowo przyjętych policjantów. Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach aby temu zapobiec przeprowadziło szereg zmian i reorganizacji personalnych, w celu jak najlepszego zarządzania jakością i wykorzystania w służbie posiadanego aktualnie stanu osobowego. Na koniec I półrocza 2011 roku pozostawało 9 wakatów. Stan etatowy członków korpusu służby cywilnej na dzień roku wynosił 19 stanowisk i można w tym zakresie mówić o pełnym zatrudnieniu. Zahamowany również został w porównaniu do lat ubiegłych trend kierowania do pracy w KPP Pabianice stażystów z Powiatowego Urzędu Pracy, którzy przejmując część obowiązków natury biurowej odciążali w tym zakresie funkcjonariuszy, co miało pozytywny wpływ na realizację zadań. W przeciągu minionego półrocza staż taki odbyły tylko 2 osoby. Również w 2011 roku Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach określił priorytety działalności pabianickiej Policji na podstawie Rządowego Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej, Priorytetów Komendanta Głównego Policji, Strategii Policji Łódzkiej i szczegółowych analiz stanu bezpieczeństwa powiatu pabianickiego oraz analiz dotyczących poprawy jakości pracy Policji. Na ich podstawie sprecyzowane zostały główne zadania do realizacji w 2011 roku przez pabianicką Policję: wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu pabianickiego, 3

4 poprawa wizerunku Policji w ocenie społecznej, ograniczenie przestępczości i poprawa jakości pracy w zwalczaniu przestępczości kryminalnej, przeciwdziałanie przejawom chuligaństwa i wandalizmu, poprawa skuteczności zwalczania przestępstw związanych z narkotykami, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W oparciu o przyjęte zadania i priorytety w I połowie 2011 roku przeprowadzano działania prewencyjne i rozpoznawcze w postaci skomasowanych działań przy udziale funkcjonariuszy pionów prewencji, ruchu drogowego i kryminalnego. Dzięki czemu pomimo niewielkiego wzrostu stwierdzonych przestępstw w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 1,9 %, osiągnięto podobną skuteczność ścigania ich sprawców na poziomie 82,5% i poprawiając w tym czasie o prawie 2% skuteczność wykrywczą w dziedzinie przestępstw kryminalnych. Zatrzymano w tym czasie na gorącym uczynku 296 sprawców. Podstawowe dane liczbowe, efektów osiągniętych przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach w I połowie 2011 roku w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego przedstawia poniższa tabela: Wszczęte dochodzenia i śledztwa I półrocze Wsk. dyn. Przestępstwa stwierdzone I półrocze Wsk. dyn ,1% 2025 Podejrzani Skuteczność ścigania Wskaźnik Wykryte wykrycia Wnioski o akt oskarżenia ,9% Tymczasowo aresztowani ,8% 82,5% W celu pełnego zobrazowania przedstawianych w powyższym diagramie danych liczbowych obrazujących zjawisko przestępczości na terenie powiatu 4

5 pabianickiego, należy zaznaczyć, iż w I połowie 2011 roku popełniane były przestępstwa z następujących kategorii: kradzieże z włamaniem - w szczególności do mieszkań, domków letniskowych i piwnic, kradzieże mienia - w szczególności telefonów komórkowych oraz portfeli z dokumentami i pieniędzmi, kradzieże samochodów, rozboje, w wyniku których głównie kradzione były telefony komórkowe i pieniądze, bójki i pobicia, min. pomiędzy antagonistycznymi sympatykami różnych klubów sportowych, oraz inne zdarzenia, ze względu na swój charakter powodujące znaczne szkody społeczne: - wypadki i kolizje drogowe, - znęcanie się nad rodziną, - przestępczość i demoralizacja nieletnich, - naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi, - naruszenie przepisów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, - kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości, - naruszenie przepisów z ustaw szczególnych min. o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych, przepisów skarbowych. W pierwszej połowie 2011 roku na terenie działań Komendy Powiatowej w Pabianicach stwierdzono ogółem 2063 przestępstwa, w tym o charakterze kryminalnym i gospodarczym 156. W odniesieniu do przestępstw o charakterze kryminalnym, osiągnięto wysoką efektywność, gdyż pomimo wzrostu przestępczości o 260 czynów zabronionych, odnotowano wyższą o 1,7% wykrywalność niż w I połowie 2010 roku. W dalszym ciągu na wysokim poziomie jest utrzymywana skuteczność ujawniania i ścigania sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym. W I połowie 2011 roku ujawniono 156 takich przestępstw. Ujawniono ponadto 13 przestępstw o charakterze korupcyjnym, spośród których wobec 4 podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Nieznaczny wzrost ogólnej ilości stwierdzonych przestępstw, o 38 czynów w porównaniu z I półroczem 2010 roku, w głównej mierze spowodowany był utrzymującą się na wysokim poziomie skutecznością ujawniania i wykrywania czynów karalnych popełnionych przez 5

6 nieletnich sprawców. Spośród wszystkich stwierdzonych przestępstw 708 to czyny karalne, których sprawcami byli nieletni. W rozbiciu na poszczególne kategorie wybranych przestępstw ilość odnotowanych zgłoszeń oraz efekty działań KPP w Pabianicach zawarto w tabelach 1 i 2: Tabela nr 1 Ilość stwierdzonych przestępstw w wybranych kategoriach w I połowie roku I połowa 2010 I połowa 2011 Ogółem Bójka, pobicie Rozbój Kradzieże cudzej rzeczy Kradzież samochodu Kradzież z włamaniem Narkotyki Przeciwko obrotowi gospodarczemu Drogowe Tabela nr 2 Wykrywalność w wybranych kategoriach w I połowie I połowa I połowa roku Ogółem 83,8% 82,5% Przestępstw kryminalnych 76,8% 78,5% Przestępstw o charakterze gospodarczym 98,7% 94,9% Bójka, pobicie 100,0% 90,9% Rozbój 95,4% 96,3% Kradzieże cudzej rzeczy 46,4% 50,9% Kradzież samochodu 27,8% 17,2% Kradzież z włamaniem 50,5% 73,1% Narkotyki 100,0% 99,1% Przeciwko obrotowi gospodarczemu 95,8% 83,3% Drogowe 99,1% 100,0% Dla uzupełnienia danych podanych w powyższych tabelach należy dodać, że w rozbiciu na tygodniowy rytm popełnianych przestępstw do największej ilości zdarzeń dochodziło we wtorki, natomiast w pozostałe dni tygodnia utrzymywała się na podobnym poziomie. W każdym dniu tygodnia największą ilość zdarzeń odnotowywano na zmianie drugiej w godzinach Podobnie sytuacja wygląda w przypadku odnotowywanych i popełnianych wykroczeń. Ponad połowa z nich została popełniona w godzinach i dotyczyła drobnych kradzieży. 6

7 Dla porównania w tabelach nr 3 i 4 przedstawiono wyniki w porównaniu z innymi, o zbliżonej wielkości jednostkami oraz w skali całego województwa: Tabela nr 3 Ilość stwierdzonych przestępstw w I połowie 2010 i 2011 Ogółem Bójka lub pobicie Rozbój Kradzież Kradzież samochodu Kradzież z włamaniem Narkotyki Drogowe KPP Pabianice Województwo KPP Bełchatów KPP Kutno KPP Radomsko KPP Tomaszów Maz KPP Zgierz Tabela nr 4 Wskaźnik wykrywalności (%) w I połowie 2011 Ogółem Kryminalna Bójka lub pobicie Rozbój Kradzież Kradzież samochodu Kradzież z włamaniem Narkotyki Drogowe KPP Pabianice 82,5 78,5 90,9 96,3 50,9 17,2 73,1 99,1 100,0 Województwo 71,4 60,1 78,3 74,1 34,9 48,8 37,1 98,2 99,0 7

8 Wskaźnik wykrywalności (%) w I połowie 2011 Ogółem Kryminalna Bójka lub pobicie Rozbój Kradzież Kradzież samochodu Kradzież z włamaniem Narkotyki Drogowe KPP Bełchatów 75,3 61,2 75,6 66,7 33,2 13,6 25,2 98,8 99,6 KPP Kutno 77,3 63,1 85,7 76,9 36,3 44,4 35,2 100,0 100,0 KPP Radomsko 79,5 70,7 89,3 94,9 46,4 27,3 34,5 99,0 99,4 KPP Tomaszów Maz. 81,4 59,0 90,9 87,5 30,2 57,7 27,5 100,0 99,1 KPP Zgierz 70,7 58,2 85,7 69,2 31,6 50,0 26,3 100,0 99,5 Analiza porównawcza danych statystycznych I połowy 2010 i I połowy 2011 roku wykazała tendencje utrzymywania kolejny już rok wysokiego wskaźnika wykrywalności w większości kategorii przestępstw, przy porównywalnej ilości przestępstw stwierdzonych w poszczególnych kategoriach. Wzrost ilości stwierdzonych przestępstw w głównej mierze dotyczy tych kategorii przestępstw, które ujawniają i wykrywają sami policjanci (przestępczość narkotykowa, gospodarcza, korupcyjna, a także czyny karalne popełniane przez nieletnich sprawców) oraz wykrytych przez nich spraw wieloczynowych. W I połowie 2011 roku w 1745 przypadkach wykryto sprawców, osiągając wskaźnik wykrywalności ogólnej rzędu 82,5%, który był niższy od uzyskanego wskaźnika w I połowie 2010 roku o 1,3%. W stosunku do I połowy 2010 roku odnotowano więcej przypadków bójek lub pobić, kradzieży cudzej rzeczy, kradzieży z włamaniem, kradzieży pojazdów, rozbojów oraz uszkodzeń mienia. Jednak w zdecydowanej większości przytoczonych kategorii przestępstw kryminalnych odnotowano dalszą poprawę skuteczności ścigania ich sprawców. Jest to zasługa kompleksowych działań policjantów wszystkich pionów. Z roku na rok odnotowujemy poprawę skuteczności ujawniania czynów karalnych popełnianych przez nieletnich sprawców, których udział w ogólnej liczbie popełnianych i ujawnianych przestępstw jest co raz większy. 8

9 Udział czynów karalnych popełnianych przez nieletnich w ogółnej liczbie odnotowywanych przestępstw I połowa 2009 I połowa 2011 I połowa 2011 przestępstwa ogółem czyny karalne ogółem Kradzieże pospolite tzw. cudzej rzeczy, w dalszym ciągu były zjawiskiem powszechnym. W I połowie 2011 roku ich ilość wzrosła do 311 zdarzeń, tj. o 62 więcej niż w I połowie 2010 roku i były najczęściej popełnianymi przestępstwami spośród wszystkich kategorii diagnozowanych czynów zabronionych. Tak, jak w latach poprzednich najbardziej nagminne były drobne kradzieże pieniędzy, dokumentów, telefonów komórkowych oraz kradzieże kieszonkowe dokonywane na targowiskach, bądź w obiektach handlowych. Rzadziej w środkach komunikacji. W bieżącym półroczu niepokojąco wzrosła ilość kradzieży rowerów, które w poprzednich latach były zjawiskiem marginalnym. Działania tutejszej Komendy były i są nadal ukierunkowane na ich skuteczne ujawnianie. W minionym półroczu dalszej poprawie uległa skuteczność ich ścigania. Wskaźnik wykrywalności wzrósł o 4,5%, do poziomu 50,9%. Spośród wszystkich ujawnionych przestępstw 46, to czyny karalne popełnione przez nieletnich sprawców. W porównaniu do I półrocza 2010 roku odnotowano większą liczbę przestępstw rozbójniczych o 97. W I połowie 2011 roku dokonano 162 rozbojów. Na uwagę jednak zasługuje fakt dalszego wzrostu wskaźnika wykrywalności, który osiągnął poziom 96,3% oraz bardzo dużego wzrostu udziału czynów karalnych w tej kategorii przestępstw. Spośród wszystkich odnotowanych rozbojów 146 to czyny karalne, których popełnienia dopuściło się 16 nieletnich sprawców. Nie sposób jednak pomniejszać wkładu w poprawę wykrywalności rozbojów, jaki wnieśli pozostali funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego i służb patrolowo-interwencyjnych, zarówno Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, jak również Komisariatu Policji w Konstantynowie Łódzkim i Posterunków. Wielu sprawców zatrzymano na gorącym uczynku dokonania przestępstwa. Prowadzone działania operacyjne i prewencyjne przyczyniły się do dalszego wzrostu już wysokiego wskaźnika wykrywalności. 9

10 Obserwując poprzednie półrocze, w I połowie 2011 roku wzrosło zjawisko kradzieży samochodów. Odsetek skradzionych aut w I połowie 2011 roku zwiększył się o 24%. W I połowie 2011 roku skradziono 17 samochodów, natomiast w I połowie 2011 roku odnotowano aż 29 przypadków kradzieży i usiłowania kradzieży pojazdów. Największą grupę skradzionych aut stanowią samochody osobowe, ale zdarzają się również kradzieże aut dostawczych i ciężarowych. W Komendzie Powiatowej Policji w Pabianicach wzorem lat poprzednich realizowany jest program mający na celu ograniczenie tego rodzaju przestępczość i zwiększenie skuteczności ścigania sprawców. Podobnie, jak w I półroczu 2010 roku ujawniono 5 przypadków kradzieży pojazdów. W jednym przypadku kradzieży samochodu dopuścili się nieletni. W I połowie 2011 roku liczba popełnianych przestępstw w kategorii bójka lub pobicie w porównaniu z I połową 2010 roku wzrosła. Odnotowano 22 zdarzenia, dokonując jednocześnie wykrycia sprawców w 20 przypadkach zgłoszonych przestępstw osiągając wskaźnik wykrywalności na poziomie 90,9%. W powyższej kategorii dokonanych przestępstw, wśród 39 osób podejrzanych znalazło się 11 nieletnich sprawców, którzy dokonali 7 czynów karalnych. Odnotowano natomiast o 9 zdarzeń mniej w kategorii przestępstw uszczerbku na zdrowiu. W I połowie 2011 roku stwierdzono 87 przestępstw. 64 spośród nich to czyny karalne, których dopuściło się 11 nieletnich. W kategorii przestępstw uszkodzenia mienia odnotowano nieznaczny wzrost ogólnej liczby stwierdzonych przestępstw. W I połowie 2011 roku dokonano 107 tego typu przestępstw, podczas gdy w I półroczu 2011 roku 92. W 13 przypadkach to czyny karalne popełnione przez nieletnich. W I połowie 2011 roku odnotowano również wzrost liczby kradzieży z włamaniem. W I połowie 2010 roku ich liczba wynosiła 144, natomiast rok później 242. Tego typu przestępstwa dotyczyły głównie włamań do domków letniskowych, domów jednorodzinnych, mieszkań, pomieszczeń gospodarczych i piwnic. Rzadziej budynków użyteczności publicznej oraz placówek handlowych i gastronomicznych. Pomimo tak znacznego wzrostu odnotowanych włamań zdecydowanej poprawie uległ proces wykrywczy. Wskaźnik wykrywalności w skali całego powiatu wyniósł 73,1%. Oznacza to, że na każde trzy zgłoszone zdarzenia, 2 zostały wykryte, co jest niewątpliwą zasługą kompleksowych działań policjantów wszystkich pionów. Spośród wszystkich odnotowanych przestępstw 116 stanowią czyny karalne dokonane przez nieletnich. 10

11 W kategorii przestępstwa kierowania pojazdami w stanie nietrzeźwym w I połowie 2011 roku łącznie stwierdzono 185 przestępstw. W porównaniu z I połową 2010 roku ujawniono o 9 przestępstw więcej, osiągając wskaźnik dynamiki stwierdzonych przestępstw na poziomie 103,8%. Przy analizie przestępczości narkotykowej należy pamiętać, że narkomania to jedno ze zjawisk patologicznych, dotykające wszystkie grupy społeczne i wiekowe. Pabianiccy policjanci również i w tym minionym półroczu prowadzili swoistą krucjatę przeciwko narkotykowym przestępcom, w której ponownie bardzo dużą skutecznością wykazali się policjanci, którzy na co dzień monitorują przestępczość osób nieletnich. Dzięki wspólnym działaniom skuteczność ścigania przestępstw narkotykowych utrzymała się w I połowie 2011 roku na bardzo wysokim poziomie 99,1%. W I połowie 2011 roku ujawniono 347 przestępstw, podczas gdy w I połowie 2010 roku 222 przestępstwa. W tej kategorii przestępstw 296 przypadków, to czyny karalne, których popełnienia dopuściło się 14 nieletnich sprawców W dalszym ciągu do przyczyn rozprzestrzeniania się niekorzystnego zjawiska związanego z posiadaniem, zażywaniem i nielegalnym obrotem narkotykami należy niewątpliwie zaliczyć: - wzrost zjawisk patologicznych i demoralizacji nieletnich wynikający między innymi z zaniku zdolności funkcji wychowawczych rodziców, jak i placówek oświatowych, - brak alternatywnych, wolnych od narkotyków, i innych podobnie działających środków form spędzania czasu wolnego przez młodzież, - pojawienie się nowego zjawiska tzw. dopalaczy - chęć łatwego osiągnięcia korzyści majątkowych poprzez handel narkotykami. Zaplanowane na 2011 rok przedsięwzięcia w pracy dochodzeniowej w I półroczu realizowane były na poziomie dobrym. Prokuratury w Pabianicach i Łasku nie miały większych uwag i zastrzeżeń do jakości i terminowości pracy pionu dochodzeniowo-śledczego. W I połowie 2011 roku wszczęto łącznie 1288 postępowania przygotowawcze w formie dochodzeń i śledztw. Dla porównania w I połowie 2010 roku wszczęto 1142 postępowań przygotowawczych (dynamika wszczęć 112,8%). Podstawę do wszczęcia w przeważającej większości były zawiadomienia osób pokrzywdzonych, świadków, instytucji i organów kontroli, a także ujęcia na gorącym uczynku sprawców oraz materiały własne Policji. W tym czasie wobec 47 podejrzanych zastosowano 11

12 środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W I połowie 2011 roku zakończono łącznie 1282 postępowania przygotowawcze, których czas trwania był zróżnicowany i wynosił od 7 dni do ponad roku. W przypadku 600 postępowań przygotowawczych zakończono je skierowaniem aktu oskarżenia, 374 umorzono wobec nie wykrycia sprawcy, 150 umorzono z braku znamion przestępstwa, a 61 zawieszono. W 132 postępowaniach wydano postanowienie o tymczasowym zajęciu mienia ruchomego na łączną kwotę zł. Jak w rozbiciu na poszczególne jednostki i komórki organizacyjne KPP w Pabianicach, realizujące zadania dochodzeniowo-śledcze przedstawiają się niektóre z osiągniętych przez nie wyników przedstawia poniższa tabela. Jednostka policji Praca dochodzeniowo śledcza w I połowie 2011 roku Ogółem wszczętych Ogółem zakończon ych Wynik postępowania Wniosek o akt oskarże nia Zawiesze nie Umorzo no Sprawy z zabezpiecze niem Wartość zabezpiecz enia w PLN KPP Pabianice KP Konstantyn ów Łódzki PP Dłutów PP Ksawerów PP Piątkowisko Należy ponadto dodać, iż w kategorii przestępstw kryminalnych wszczęto 896 postępowań w których ujawniono 574 podejrzanych i przedstawiono zarzuty. Wobec 454 spośród nich skierowano wniosek o akt oskarżenia, a wobec 40 zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W kategorii przestępstw gospodarczych wszczęto 118 postępowań, w których postawiono zarzuty 99 podejrzanym. Przeciwko 94 spośród nich sporządzono akt oskarżenia, a wobec 5 zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Natomiast w kategorii przestępstw korupcyjnych wszczęto 12 postępowań, w których przeciwko 15 podejrzanym skierowano wniosek o akt 12

13 oskarżenia. W czterech przypadkach wystąpiono do Sądu z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania i środek ten wobec podejrzanych został zastosowany. W kategorii przestępstw uszczerbku na zdrowiu dynamika wszczęć postępowań przygotowawczych utrzymała się na tym samym poziomie, co w I połowie 2010 roku. W I półroczu 2011 roku wszczęto 14 postępowań, w których wobec 10 podejrzanym skierowano wniosek o akt oskarżenia. W kategorii przestępstw bójka lub pobicie wszczęto 17 postępowań przygotowawczych, w których wobec 28 spośród wszystkich 39 podejrzanych skierowano wniosek o akt oskarżenia, a wobec 1 zastosowano tymczasowe aresztowanie. W pozostałych kategoriach monitorowanych przestępstw dynamika wszczętych postępowań przygotowawczych w formie dochodzeń, bądź śledztw utrzymywała się na podobnym poziomie co w I półroczu 2010 roku Dzięki dużemu zaangażowaniu policjantów w I półroczu 2011 roku osiągnięto dobry wskaźnik wykrywalności ogólnej, kryminalnej oraz własnej, a także wskaźnik zaległości kształtujący się na poziomie 1,19 W dalszym ciągu kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach ze szczególną uwagą widząc narastający problem, monitorowało zagadnienie przestępczości wśród nieletnich. Dzięki właściwej diagnozie i skutecznym działaniom w I półroczu 2011 roku procentowy udział czynów karalnych w poszczególnych kategoriach stwierdzonych przestępstw był większy. Działający w obecnym kształcie Zespół ds. Przestępczości i Patologii Nieletnich w pełni wywiązuje się z nałożonych zadań. Realizując właściwie działania profilaktyczne i wykrywacze poprzez działania prewencyjne, w tym prowadzoną na szeroką skalę prewencję kryminalną i profilaktyczną opartą na działaniach Policji ukierunkowanych na uświadamianiu młodzieży odpowiedzialności karnej oraz edukację prawna rodziców i środowisk pedagogicznych, co w ogólnym rozliczeniu znajdowało swoje pozytywne przełożenie na właściwą reakcje z ich strony na popełniane czyny karalne. W minionym półroczu znacząco wzrosła ilość stwierdzonych czynów karalnych oraz ogólna liczba ujawnionych sprawców. W I połowie 2010 roku, w powiecie pabianickim ujawniono 430 czyny karalne popełnione przez 72 nieletnich sprawców, natomiast w analogicznym okresie bieżącego roku ujawniono 708 czynów karalnych popełnionych przez 110 nieletnich sprawców. Udział ujawnionych czynów karalnych 13

14 w ogólnej liczbie przestępstw stwierdzonych w I półroczu 2010 roku wyniósł około 21,23%, podczas, gdy w I połowie 2011 roku 34,32%. Udział czynów karalnych w ogólnej liczbie stwierdzonych przestępstw Uszczerbek na zdrowiu Kradzież cudzej rzeczy 116 Rozbój P rzestępstwa narkotykowe Ogólna liczba przestępstw Czyny karalne Czynów karalnych najczęściej dokonywali nieletni, będący uczniami gimnazjów, pierwszych klas szkół średnich i najstarszych klas szkół podstawowych. Głównie chłopcy w warunkach powrotu do przestępstwa i pochodzący z rodzin patologicznych lub objęci przez Sąd środkami wychowawczymi. Na terenie placówek oświatowych głownie Gimnazjów i Domów Dziecka popełniane były przestępstwa z kategorii przeciwko życiu i zdrowiu (bójki, pobicia, uszkodzenia ciała). Drugą kategorią przestępstw pod względem ilości zdarzeń były wymuszenia rozbójnicze szkolne oraz przestępstwa narkotykowe, które również występowały na terenie szkół średnich. Do istotnych objawów nieprzystosowania nieletnich należy również zaliczyć popełnianie przez nich czynów kwalifikujących się jako wykroczenie. Najczęściej popełnianymi wykroczeniami przez nieletnich były drobne kradzieże sklepowe. Na terenie powiatu pabianickiego najczęściej do popełniania czynów karalnych dochodziło w Pabianicach oraz Konstantynowie 14

15 Łódzkim. Ilość czynów karalnych popełnianych przez nieletnich sprawców na terenie gmin była w dalszym ciągu sporadyczna. W poniższej tabeli przedstawiono procentowy udział czynów karalnych popełnianych przez nieletnich sprawców w ogólnej liczbie stwierdzonych przestępstw: I półrocze 2011 roku Rodzaj przestępstwa Czyny karalne Udział procentowy Nieletni sprawcy Kradzież cudzej rzeczy 46 14,80% 22 Kradzież z włamaniem ,93% 15 Rozbój i wymuszenie rozb ,12% 16 Uszkodzenie ciała 64 73,56% 11 Bójka lub pobicie 7 31,81% 11 Uszkodzenie mienia 13 12,15% 11 Przestępstwa narkotykowe ,30% 14 W celu zapobiegania przestępczości wśród nieletnich, na terenie powiatu pabianickiego prowadzono różnorodne działania profilaktyczne. Specjaliści d/s nieletnich, dzielnicowi i policjanci Sekcji Ruchu Drogowego uczestniczyli w licznych spotkaniach z młodzieżą szkolną, rodzicami i pedagogami, gdzie omawiano zjawiska przestępczości, demoralizacji i patologii społecznych. Dodatkowo przeprowadzono szereg rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych z nieletnimi ich rodzicami lub prawnymi opiekunami. Podczas tych spotkań poruszano między innymi zagadnienia: - odpowiedzialności karnej za popełniane czyny zabronione, - bezpieczeństwa uczniów w drodze do i ze szkół, - sposoby ustrzeżenia się przestępstwa i postępowania po jego zaistnieniu, - zjawiska alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu. Zaliczając niezmiennie do najczęstszych objawów demoralizacji nagminne wagary, spożywanie alkoholu, zażywanie środków odurzających oraz kradzieże sklepowe, a za najważniejsze jej uwarunkowania, patologię w rodzinie (alkoholizm, 15

16 i bezrobocie), i płynącą z niej niewydolność wychowawczą rodziców, Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach w ramach rozpoznania zjawisk patologicznych i pracy profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich w dalszym ciągu ściśle współpracowała z : 1. Placówkami oświatowymi i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi - prowadząc na terenie tych placówek spotkania z młodzieżą i rodzicami uświadamiając im konsekwencje prawne wynikające z niewłaściwego postępowania, prowadzenie doraźnych rozmów profilaktyczno ostrzegawczych z nieletnimi na terenie szkół. Spotkania instruktażowe z pedagogami szkolnymi. 2. Sądami Rodzinnymi i Nieletnich - w zakresie gromadzenia materiałów w sprawach nieletnich sprawców czynów karalnych, kierowania wniosków opiekuńczych dotyczących małoletnich moralnie zagrożonych oraz zdemoralizowanych. Dotyczy to również ścisłej współpracy z kuratorami zawodowymi i społecznymi II Kuratorskiej Służby Sądowej. 3. PCPR, MCPS - w zakresie przekazywania wzajemnie informacji o rodzinach patologicznych, zagrożeń w rodzinie, udzielanie asysty podczas wizyt w miejscach niebezpiecznych, gdzie występuje przemoc w rodzinie, pomoc w umieszczaniu nieletnich w placówkach opiekuńczo- wychowawczych. 4. Strażami Miejskimi w Pabianicach i Konstantynowie Łódzkim - w zakresie prowadzenia akcji Szkoła bez Narkotyków, Bezpieczne Ferie, wspólne patrolowanie miejsc zagrożonych, wzajemne przekazywanie informacji o osobach zagrożonych demoralizacją. Policjanci zatrudnieni na etatach dzielnicowego zgodnie z Zarządzeniami nr 15/99 i nr 528/07 Komendanta Głównego Policji nie prowadzą postępowań przygotowawczych. Są natomiast zobligowani do zbierania informacji o sprawcach przestępstw oraz wykonywania innych czynności wynikających z w/w Zarządzenia. Dzielnicowi w I półroczu 2010 roku realizowali swoje codzienne zadania wynikające z charakteru służby i można do nich między innymi zaliczyć: - prowadzenie ciągłego rozpoznania posesyjno terenowego, - przybliżenie wizerunku dzielnicowego lokalnej społeczności, - pełnienie wspólnych patroli z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, - kontrole punktów skupu metali kolorowych, - kontrole punktów gastronomicznych i sklepów wspólnie z członkami Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 16

17 - odbycie szeregu spotkań ze społecznościami lokalnymi w celu przybliżenia problematyki z zakresu prewencji kryminalnej a w szczególności dotyczącej zabezpieczenia mienia, postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia przestępczego, - propagowania funkcjonalności policyjnego telefonu zaufania, unikania zachowań wiktymologicznych, w ramach programu Bezpieczne osiedla propagowania idei straży sąsiedzkiej i tzw. bezpiecznych zachowań, - utrzymywanie kontaktów z wszelkiego rodzaju organizacjami społecznymi i charytatywnymi, - prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania demoralizacji i patologii wśród nieletnich, - w ramach programu Niebieska Karta monitorowanie rodzin dysfunkcyjnych, - prowadzenie działań poszukiwawczych osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, - utrzymywanie stałych kontaktów z przedstawicielami Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Działania te przyczyniły się do lepszego rozpoznania posesyjno-terenowego, poprawy wizerunku Policji w środowisku lokalnym oraz przyczyniły się do ustalenia wielu sprawców przestępstw pospolitych. Podobnie, jak w latach wcześniejszych również w I półroczu 2011 roku Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach borykała się z dość znacznymi problemami kadrowymi. Ścisłe kierownictwo jednostki uczyniło jednak wszelkich starań, aby problemy te nie wpływały negatywnie na jakość pracy Referatu Patrolowo Interwencyjnego i pogorszenie poczucia bezpieczeństwa wśród lokalnej społeczności. W trosce o niedopuszczenie do wzrostu przestępczości zostały w minionym półroczu, wzorem lat poprzednich utrzymane dodatkowe służby prewencyjne wygenerowane z funkcjonariuszy, którzy na co dzień nie pełnią tego rodzaju służb, a których zadaniem było wzmocnienie służb patrolowych w najbardziej zagrożonych okresach. W dalszym ciągu funkcjonowały cztery nieetatowe zespoły składające się z dzielnicowych, kierowników referatów, Zespołu ds. Patologii i Przestępczości Nieletnich, Wydziału Prewencji, Wydziału Kryminalnego i Referatu dw. z PGiK, które kolejno w każdy weekend wystawiały w godzinach 20:00 4:00 co najmniej cztery patrole mające na celu zapobieganie przestępczości kryminalnej. 17

18 Powyższe działania organizowane były w oparciu o odrębne plany. Dostrzegając pozytywne skutki tych działań, kierownictwo KPP w Pabianicach postanowiło w dalszym ciągu kontynuować powyższą formę dodatkowego zabezpieczenia prewencyjnego, a podejmowane na bieżąco działania na rzecz osiągnięcia większej wydajności służby patrolowej doprowadziły do osiągnięcia w I półroczu 2011 roku przez Referat Patrolowo - Interwencyjny KPP w Pabianicach i Zespół ds. Prewencji KP w Konstantynowie Łódzkim zadowalających rezultatów. W wyniku swojej codziennej służby przeprowadzili łącznie 6723 interwencji (5450 w miejscu publicznym i 1273 interwencji domowych). W czasie przeprowadzanych interwencji domowych wielokrotnie ujawniali zjawisko przemocy w rodzinie wszczynając procedurę Niebieskiej Karty. Policjanci pionu Prewencji zatrzymali łącznie 296 sprawców na gorącym uczynku. Wylegitymowali osób. Doprowadzili w celu wytrzeźwienia 938 nietrzeźwych osób. W zakresie represjonowania sprawców wykroczeń w I połowie 2011 roku policjanci pionu Prewencji i Ruchu Drogowego nałożyli 5893 mandatów karnych za wykroczenia drogowe, wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu oraz wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia na łączną kwotę zł. Skierowali 625 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Pabianicach i Łasku, a w stosunku do sprawców lżejszych wykroczeń zastosowali 1034 pouczenia jako środek oddziaływania poza karnego. Ponadto funkcjonariusze pionu Prewencji i Ruchu Drogowego brali udział w zabezpieczeniach licznych uroczystości kulturalno-rozrywkowych, religijnych, sportowych, festynów i meczy, dzięki czemu nie odnotowywano poważniejszych zakłóceń ładu i porządku publicznego. W sumie zabezpieczyli kilkanaście imprez masowych, zarówno o charakterze kościelnym jak i świeckim. Podstawowym mankamentem w pracy policjantów służb patrolowointerwencyjnych była zbyt mała aktywność w służbie wynikająca przede wszystkim z poziomu wiedzy, umiejętności i braku doświadczenia młodych policjantów, którzy stanowią zdecydowaną większość tych formacji. Należy jednak zaznaczyć, że dzięki zaangażowaniu kadry kierowniczej w nadzór nad prawidłowym tokiem służby patrolowo interwencyjnej i doskonalenie zawodowe młodych funkcjonariuszy efektywność tej formacji systematycznie wzrasta i pozwala na osiąganie coraz lepszych rezultatów. Również w I połowie 2011 roku policjanci Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach i Komisariatu Policji w Konstantynowie Łódzkim, jak co roku 18

19 podejmowali działania wspólnie ze Strażami Miejskimi i innymi formacjami poza policyjnymi. Współpraca ta opierała się głównie na stałej wymianie informacji o występujących zagrożeniach na podległym terenie oraz koordynowaniu dyslokacji służb z uwzględnieniem rozpoznanych i przewidywanych zagrożeń, które dotyczyły przede wszystkim wspólnego patrolowania targowisk oraz rejonów najbardziej zagrożonych przestępczością i wybrykami chuligańskimi. Ponadto do zadań mieszanej służby należało, patrolowanie okolic szkół, boisk szkolnych i osiedli, gdzie gromadzi się młodzież idąca i wracająca ze szkoły. Ujawnianie przypadków patologii i demoralizacji wśród nieletnich oraz udzielanie wskazówek bezpiecznego poruszania się po drodze. Wspólnym zabezpieczaniu świąt, uroczystości, zgromadzeń i imprez publicznych odbywających się na terenie miasta Pabianic i Konstantynowa Łódzkiego. Współpraca dotyczyła ponadto wspólnej z udziałem Straży Leśnej i Państwowej Straży Rybackiej kontroli legalności w zakresie odławianej zwierzyny i ryb. Pabianiccy policjanci razem ze strażakami i druhami PSP zabezpieczali miejsca wypadków drogowych i karamboli oraz wspólnie z pracownikami Służby Ochrony Kolei prowadzili intensywne działania zmierzające do poprawy i zapewnienia ładu oraz porządku publicznego na terenie stacji kolejowych i w pociągach pasażerskich. Współpraca ze Strażą Miejską i innymi podmiotami poza policyjnymi była bardzo owocna, a patrole mieszane stały się nieodłącznym elementem miejskiego i gminnego krajobrazu. Połączone służyły wpływały na wzrost świadomości mieszkańców naszego powiatu, iż ich bezpieczeństwo jest największym dobrem, a którego poprawa leży na sercu wszystkich podmiotów. Na szersze omówienie zasługuje również problematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Pamiętając o występujących na terenie powiatu pabianickiego zagrożeniach w ruchu drogowym, do których należy zaliczyć nadmierną i niedostosowaną do warunków panujących na drodze prędkość, alkohol, brak doświadczenia młodych kierowców, brak stosowania urządzeń ochronnych, narażenie niechronionych użytkowników dróg oraz czarne punkty, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Pabianicach podejmowali w I półroczu 2011 roku szereg działań na rzecz likwidacji tych niekorzystnych zjawisk oraz poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Pomimo ogromnych wysiłków w pierwszym półroczu 2011 roku na terenie powiatu pabianickiego odnotowano 672 zdarzenia drogowe, natomiast w analogicznym okresie 2010 roku 19

20 było ich aż 728. Porównując powyższe przedziały czasowe zauważalny jest spadek zdarzeń o 8 %. Dokonując porównania liczby zdarzeń w rozbiciu na kolizje i wypadki drogowe, należy jednoznacznie stwierdzić, że wzrosła o 13% liczba wypadków drogowych, a o 9% spadła ilość kolizji drogowych. W I półroczu 2011 roku na drogach powiatu pabianickiego odnotowano 610 kolizji i 62 wypadki drogowe, w następstwie których 61 osób zostało rannych, a 7 poniosło śmierć. Spośród wszystkich rodzajów wypadków drogowych, jakie zaistniały w pierwszym półroczu 2011 roku, na pierwsze miejsce wysuwają się te, które można zakwalifikować do kategorii zderzenia się pojazdów w ruchu. W tej kategorii odnotowano ich 30, co stanowi 48% wszystkich wypadków drogowych. Inną i jednocześnie bardzo niepokojącą w dalszym ciągu kategorią pochłaniającą pieszych, jako ofiary jest najechanie na pieszego 24 wypadki drogowe. Nietrzeźwi kierujący spowodowali 22 zdarzenia drogowe, co w porównaniu z I półroczem 2011 roku (30 zdarzeń) wskazuje spadek o 27%. Wśród tych zdarzeń zaistniały 3 wypadki drogowe, w których jedna osoba poniosła śmierć, a 2 osoby zostały ranne. Pozostałe 19 zdarzeń, to kolizje. Nie odnotowano żadnego zdarzenia drogowego, którego sprawcą byłby nietrzeźwy pieszy. Na terenie miasta i gminy Pabianice doszło w sumie do 391 zdarzeń drogowych. Na terenie miasta odnotowano 325 kolizji i 36 wypadków w wyniku których zostało rannych 39 osób, a 2 poniosły śmierć. Na terenie gminy odnotowano 26 kolizji i 4 wypadki. W wyniku ich zaistnienia nikt nie poniósł śmierci, a 4 uczestników doznało obrażenia Ilość zdarzeń drogowych do których doszło na terenie pozostałych gmin powiatu pabianickiego została zawarta w poniższej tabeli: Gmina Ilość Wypadków Ilość Zabitych Ilość Rannych Ilość Kolizji Konstantynów Dobroń Lutomiersk Dłutów Ksawerów Wśród sprawców zdarzeń drogowych, które miały miejsce w I półroczu 2011 roku na terenie powiatu pabianickiego, najwięcej jest w grupie wiekowej: między rokiem życia (164) oraz lat (152). 20

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W STALOWEJ WOLI INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 21 ROKU Stalowa Wola dnia 211-1-29 Wykres

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PABIANICACH 95-200 Pabianice ul. Żeromskiego 18 tel.22-53-300 fax. 84-24-364 Dp-19636/13 Pabianice, dnia 23/10/2013r. RADA POWIATU PABIANICKIEGO S P R A W O Z D A N I E Komendanta

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 213 roku WYBRANE KATEGORIE PRZESTĘPCZOŚCI PION KRYMINALNY KMP Ruda Śląska WSZCZĘTE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE OGÓŁEM W ROZBICIU NA KOMISARIATY 6 588 5 4654

Bardziej szczegółowo

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym Z dniem 1 stycznia 2013 r. siedlecka komenda rozpoczęła funkcjonowanie w zreorganizowanych strukturach. W miejsce działających na terenie powiatu 9 Posterunków Policji utworzono 3 Komisariaty Policji z

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA STANU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA LUBONIA ORAZ PRACY KOMISARIATU POLICJI W LUBONIU W ROKU 2012 I. przestępczości

Bardziej szczegółowo

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2012 Postępowania wszczęte w roku 2013 Dynamika % Wykrywalność 2012 Wykrywalność 2013 Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2101 2122 101,0 60,2 59,1-1,1 Przestępstwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko SPRAWOZDANIE z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko Nisko luty 2016 WSTĘP Teren Gminy i Miasta Nisko obejmuje obszar

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WYSZKÓW W 215 ROKU Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA

Bardziej szczegółowo

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Warszawa, 2012 r. 2 Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH... 5 1.1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE NIŻAŃSKIM W ROKU 2015 Nisko styczeń 2016 1 WPROWADZENIE Komenda Powiatowa Policji w Nisku jest jednostką

Bardziej szczegółowo

Pokaz strona internetowa

Pokaz strona internetowa Pokaz strona internetowa * Postępowanie RSD-349/9 KP Trzebinia - 669 czynów * * 1 wykrywalność przestępstw w powiecie w latach 21-211 8 6 4 2 przestępstwa ogółem przestępstwa kryminalne ogółem 21 22 23

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Lp. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Rodzaj Zagrożenia 1. Kradzieże samochodów 2. Kradzieże

Bardziej szczegółowo

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r.

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r. Raport z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku Warszawa, marzec 2009 r. Szanowni Państwo, Opracowany w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji Raport

Bardziej szczegółowo

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SZCZECINKU Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SZCZECINKU ORAZ INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU SZCZECINECKIEGO

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Dobczyce dnia 20 stycznia 2014 r. L.dz. GDK 076/14 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką.

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką. Data publikacji : 31.01.2013 Analiza stanu bezpieczeństwa - rok 2012 Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Bardziej szczegółowo

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/207/06 Rady Gminy w Górznie z dnia 27.10.2206 r. WÓJT GMINY W GÓRZNIE KIEROWNIK KOMISARIATU POLICJI PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, SPORTU, KULTURY, SPRAW SOCJALNYCH

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI NA LATA 2013 2015 RADOM, MARZEC 2014 R. Województwo mazowieckie jest największym w kraju pod względem powierzchni i ludności.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (...) Art.1 2. Do podstawowych zadań Policji należą: 1)ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku Grajewo dnia 05.03. 2006 r. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku I. Identyfikacja zagrożeń. Określenie przyczyn negatywnych zjawisk. 1. Stan zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żninie WYNIKI PRACY PIONU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU. Komendant Powiatowy Policji w Słubicach jest organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju. z dnia 1 grudnia 2009 roku

REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju. z dnia 1 grudnia 2009 roku Komisariat Policji w Solcu-Zdroju P-207/09/Z REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju z dnia 1 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007r.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Bezpieczeństwo w ruchu drogowym W 2008 roku na terenie KPP Inowrocław zaistniało 2391 zdarzeń drogowych, z czego 2270 to kolizje drogowe, a 121 to wypadki drogowe. W zdarzeniach tych 152 osoby doznały

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok 1 OCENA STANU REALIZACJI PRIORYTETÓW I MIERNIKÓW W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska m. st. Warszawy

Straż Miejska m. st. Warszawy Straż Miejska m. st. Warszawy Podsumowanie roku wybrane dane W opracowaniu przedstawiono wybrane informacje dotyczące działalności Straży Miejskiej m.st. Warszawy w r. dotyczące charakterystyki zgłoszeń,

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY INTERWENCJI WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ JEDNOSTKI KPP/KMP WOJ.

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY INTERWENCJI WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ JEDNOSTKI KPP/KMP WOJ. A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY INTERWENCJI WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ JEDNOSTKI KPP/KMP WOJ. LUBUSKIEGO I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji w

Bardziej szczegółowo

OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014.

OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014. OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014. PRIORYTETY I ZADANIA PRIORYTETOWE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI NA LATA 2013 2015 1. Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI R A P O R T

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI R A P O R T KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO R A P O R T o działaniach Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz zjawiskom patologii społecznej w 2007 roku Warszawa 2008 PRZEDMOWA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA 2010-2012 PROGRAMY STWORZONE W CELU POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Współpraca Policji z placówkami oświatowymi. asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy

Współpraca Policji z placówkami oświatowymi. asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy Współpraca Policji z placówkami oświatowymi asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy Trochę statystyki Uwzględniono następujące obiekty przestępstwa: internat lub bursa szkolna,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Aleksandrowie Kujawskim Egz. 1 L.dz. /2015 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO Aleksandrów Kujawski,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI NA LATA 2013 2015 RADOM, MARZEC 2013 R. 2 Województwo mazowieckie jest największym w kraju pod względem powierzchni i ludności.

Bardziej szczegółowo

Zmiana regulaminu KP w Ćmielowie

Zmiana regulaminu KP w Ćmielowie Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim Źródło: http://bip.ostrowiecswietokrzyski.kpp.policja.gov.pl/132/status-prawny/regulamin-kp-cmielow/19242,zmiana-regulami nu-kp-w-cmielowie.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 13.02.2014 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493). Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu

Ustawa z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493). Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu Ustawa z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493). Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych.

Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych. EDUKACJA PRAWNA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Razem o Bezpieczeństwie Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 01.03.2016 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 DYNAMIKA POSTĘPOWAŃ WSZCZĘTYCH KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI 1 ZATWIERDZAM L. dz.gs-o-422/14/ap KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI RAPORT Bezpieczeństwo imprez masowych w 2013 roku Warszawa, styczeń 2014 roku 2 SPIS TREŚCI WSTĘP str. 1 1. IMPREZY MASOWE

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam Olsztyn, 2012.04.19. I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI w OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski. Pr-4043 /2012 SPRAWOZDANIE

Zatwierdzam Olsztyn, 2012.04.19. I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI w OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski. Pr-4043 /2012 SPRAWOZDANIE Zatwierdzam Olsztyn, 2012.04.19 I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI w OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski Pr-4043 /2012 SPRAWOZDANIE ze stanu demoralizacji i przestępczości nieletnich w województwie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 2015

S P R A W O Z D A N I E o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 2015 S P R A W O Z D A N I E o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 215 roku styczeń 216 Spis treści Wstęp 3 I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" Program Razem Bezpieczniej to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań,

Bardziej szczegółowo

Lokalne strategie bezpieczeństwa

Lokalne strategie bezpieczeństwa Komenda Miejska Policji w Gliwicach MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Lokalne strategie bezpieczeństwa Gliwice, 5 i 6 października 2006 roku podinsp. mgr Jarosław SZYMCZYK Komendant Miejski Policji w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział w grupie roboczej. nadkom. Piotr Raźny Wydział Prewencji KMP w Krakowie

Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział w grupie roboczej. nadkom. Piotr Raźny Wydział Prewencji KMP w Krakowie Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział w grupie roboczej nadkom. Piotr Raźny Wydział Prewencji KMP w Krakowie art. 1 ustawy o Policji ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA GMINY BRZESZCZE ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ROK 2011

STRAŻ MIEJSKA GMINY BRZESZCZE ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ROK 2011 STRAŻ MIEJSKA GMINY BRZESZCZE ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ROK 2011 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE W roku 2011 na terenie Gminy Brzeszcze nie odnotowano żadnego zbiorowego naruszenia bezpieczeństwa i porządku

Bardziej szczegółowo

GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE Wodzisław, dnia 22.02.2016 roku Na przestrzeni ostatnich kilku lat w Polsce odnotowywany jest systematyczny

Bardziej szczegółowo

Komisariat Policji w Skale

Komisariat Policji w Skale Komisariat Policji w Skale 1 1. Komendant Stan etatowy: 27 policjantów 2. Zastępca komendanta 3. Kierownik Ogniwa Prewencji 4. Asystent Ogniwa Prewencji 5. Zespół Dyżurnych Ogniwa Prewencji 5 6. Zespół

Bardziej szczegółowo

Strategia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na lata 2013-2015

Strategia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na lata 2013-2015 Strategia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na lata 2013-2015 Komenda Wojewódzka Policji w Opolu Strategia Wojewódzka Policji na lata 2013-2015 W 2012 r. w województwie opolskim ograniczono przestępczość

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI W 2013 ROKU

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI W 2013 ROKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W STALOWEJ WOLI L.DZ. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI W 2013 ROKU Stalowa Wola dn. 2014

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDA MIEJSKA POLICJI W LEGNICY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W LEGNICY ZA 2013 ROK ZATWIERDZAM Legnica, styczeń 2014 r. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZEŃ ORAZ GŁÓWNYCH KIERUNKÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/112/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/112/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/112/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu - Dobrzyniu oraz informacji

Bardziej szczegółowo

Ocena. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wadowice w 2013 roku

Ocena. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wadowice w 2013 roku Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wadowice w 2013 roku PODZIAŁ ZASIĘGU ODPOWIEDZIAŁNOŚCI SŁUŻBOWEJ Komisariat Policji w Andrychowie Posterunek Policji w Spytkowicach Posterunek

Bardziej szczegółowo

insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku

insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku Struktura wielkopolskiej Policji Komendy miejskie Policji 4 Komendy powiatowe Policji 27 Komisariaty

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej w 2013 roku

I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej w 2013 roku I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej w 2013 roku Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży

Komenda Miejska Policji w Łomży Komenda Miejska Policji w Łomży Ilość zdarzeń w wybranych kategoriach Kradzież z włamaniem Kradzież mienia Uszkodzenie mienia Przestępstwa rozbójnicze Bójka i pobicie 600 541 500 464 489 400 394 300 200

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 216 ROKU 2 W lutym 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 78 wypadków drogowych (o 21 więcej niż w lutym 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY ZADANIA POLICJI DZIAŁANIA PREWENCYJNE Podkomisarz Wiesław Kluk Komenda Powiatowa Policji w Mielcu NIEBIESKA KARTA Policja od lat podejmuje czynności w przypadku stosowania przemocy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/195/2009 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 marca 2009r.

Uchwała Nr XXXIV/195/2009 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 marca 2009r. Uchwała Nr XXXIV/195/2009 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania i informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU 1 Lp. Zamierzony cel Zadania Sposób realizacji Instytucje realizujące Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2014 r.

INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2014 r. INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2014 r. W okresie od 1 stycznia 2014r do dnia 31 grudnia 2014r w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnobrzegu:

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE. z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku

ROCZNE SPRAWOZDANIE. z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku Suwałki 11.03.2015 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku Strona 1 Spis treści: 1. Analiza stanu zagrożenia przestępczością

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Policji na terenie powiatu mieleckiego w 2009 roku

SPRAWOZDANIE. o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Policji na terenie powiatu mieleckiego w 2009 roku SPRAWOZDANIE o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Policji na terenie powiatu mieleckiego w 2009 roku Mielec 2010 Mielec dn. 14.01.2010 roku SPRAWOZDANIE o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Informacja statystyczna

Informacja statystyczna Informacja statystyczna dotycząca przemocy w rodzinie wg danych komend wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji z realizacji procedury Niebieskiej karty w latach 2003 2007 i I półrocze 2008 oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/409/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją

Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją Zespół szkół w Krzymowie Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci

Bardziej szczegółowo

Program BEZPIECZNY DOM, OSIEDLE, PARKING, SĄSIEDZKIEGO CZUWANIA

Program BEZPIECZNY DOM, OSIEDLE, PARKING, SĄSIEDZKIEGO CZUWANIA Program BEZPIECZNY DOM, OSIEDLE, PARKING, SĄSIEDZKIEGO CZUWANIA ZAŁOŻENIA PROGRAMU: nawiązanie na zasadach partnerstwa, współpracy i współdziałania, pomiędzy społecznością lokalną, a policją, uchronienie

Bardziej szczegółowo

2. Przestrzeganie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w mieście.

2. Przestrzeganie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w mieście. Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście Straż Miejska w Złotowie funkcjonuje w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (miejskich). Z chwilą utworzenia w 1992 roku

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska Ul. Stodolna 3, 27-530 Ożarów SM-5239-14/05 EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA W ŚRODKI PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY STRAŻ MIEJSKA W OŻAROWIE według stanu na dzień 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020 Załącznik do uchwały Nr 0007.XIV.112.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 stycznia 2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020

Bardziej szczegółowo

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza 18 744 17 906 18 163 16 593 mniej o 1 570, tj. o 8,6% 69,4 71,1 73,4 72,3 spadek o 1,1% poniżej 170 171 200 201 260 powyżej 260 12 772

Bardziej szczegółowo

GMINNYM PROGRAMEM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM

GMINNYM PROGRAMEM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM Załącznik do uchwały nr.../2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia... 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH oraz PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII zwanym w dalszej części GMINNYM

Bardziej szczegółowo

podpalaniem śmietników

podpalaniem śmietników Podstawowym czynnikiem kształtującym bezpieczeństwo publiczne i wpływającym na jego społeczną ocenę są uwarunkowania społeczne. Ciągłym przemianom społeczno - gospodarczym towarzyszą coraz częściej takie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W BYDGOSZCZY Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2008 R. oraz

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W BYDGOSZCZY Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2008 R. oraz Załącznik do Uchwały nr... Rady Miasta Bydgoszczy z dnia.... Bydgoszcz dn. 22.01.2009 r. D-2/09 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W BYDGOSZCZY Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2008 R. oraz INFORMACJA O STANIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE CEL STRATEGICZNY PROGRAMU Podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21115 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 3 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/21115 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 3 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IV/21115 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 990 UCHWAŁA NR XXII/230/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 24 stycznia 2013 r.

Gdańsk, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 990 UCHWAŁA NR XXII/230/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 24 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 990 UCHWAŁA NR XXII/230/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2013 ROKU

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2013 ROKU STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 213 ROKU DYNAMIKA PRZESTĘPCZOŚCI KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA ROK

Bardziej szczegółowo

MAPY ZAGROŻEŃ ZAŁOŻENIA - podstawa identyfikacji zagrożeń oraz jednolitego i precyzyjnego systemu lokowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo KPP Dzierżoniów, styczeń 216 Wysoki poziom poczucia

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE NIŻAŃSKIM W ROKU 2010

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE NIŻAŃSKIM W ROKU 2010 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE NIŻAŃSKIM W ROKU 2010 Nisko luty 2011 Wprowadzenie Na terenie powiatu niżańskiego, podobnie jak w

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/2016. Termin Godziny Przedmiot Wykład/ Ćwiczenia Liczba godzin

Rok szkolny 2015/2016. Termin Godziny Przedmiot Wykład/ Ćwiczenia Liczba godzin Harmonogram spotkań Policyjnego Studium Bezpieczeństwa. Rok szkolny 2015/2016 Ter Godziny Przedmiot Wykład/ Liczba godzin Prowadzący 24.10.2015 10.00-15.00 Współpraca ze służbami mundurowymi w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

ALKOHOL A ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA

ALKOHOL A ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA Rozdział IV ALKOHOL A ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA 4.1. Nietrzeźwość a przestępstwa i wykroczenia Osoby nietrzeźwe stanowią często źródło zagrożenia dla otoczenia. Przybiera ono różne formy: od łagodniejszych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury Niebieskie Karty Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Od poniedziałku do piątku trzy osobowy patrol, realizował przydzielone mu zadania w zakresie:

Od poniedziałku do piątku trzy osobowy patrol, realizował przydzielone mu zadania w zakresie: Program "Lepiej Razem niż Osobno" Program profilaktyczno interwencyjny Lepiej Razem Niż Osobno opracowano w Zabrzu w roku 2001. Realizowany był w ramach inicjatywy społecznej przez zabrzańskich pedagogów,

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku WRD KWP w Krakowie W 2013 roku w Polsce odnotowano : 35 752 ( 37 046 ) wypadków drogowych - spadek o 1 294 tj. 3,5 %, 3 334 ( 3 571

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM www.kwp.radom.pl BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM 25000 2013 2014 20000 19856 19 334 15000 10000 5000 0 2 474 2 354 348 321 3047 2 890 Wypadki Zabici Ranni Wypadki ze skutkiem śmiertelnym 311 300 Kolizje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o działalności i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie w 2013 roku

INFORMACJA o działalności i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie w 2013 roku INFORMACJA o działalności i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie w 3 roku Będzin, styczeń r. Opracowano w Zespole Zarządzania Kryzysowego i Organizacji Służby Wydziału Prewencji Komendy

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIV / 184 /13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 23 kwietnia 2013 roku

UCHWALA NR XXXIV / 184 /13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 23 kwietnia 2013 roku UCHWALA NR XXXIV / 184 /13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność prawna nieletnich

Odpowiedzialność prawna nieletnich Odpowiedzialność prawna nieletnich Referat poniższy ma charakter działań profilaktycznych i edukacyjnych. Mamy nadzieję, że nigdy nie wystąpi sytuacja z udziałem naszych wychowanek, w której będziemy musieli

Bardziej szczegółowo

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2016

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2016 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SZCZECINKU Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SZCZECINKU ORAZ INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU SZCZECINECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Czwartek, 5 stycznia 2017, 21:11

Źródło:  Wygenerowano: Czwartek, 5 stycznia 2017, 21:11 Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie Źródło: http://bip.jarocin.kpp.policja.gov.pl/182/realizowane-programy/8730,bezpieczna-szkola.html Wygenerowano: Czwartek, 5 stycznia 2017, 21:11 Bezpieczna Szkoła

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 220. Przestępczość nieletnich

Informacja. Nr 220. Przestępczość nieletnich KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Przestępczość nieletnich Czerwiec 1994 Jolanta Szymańczak Informacja Nr 220 W ostatnich latach odnotowuje się stały

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ

SZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ SZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ (opracowano na podstawie modułu, zawartego w projekcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Barkowo. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach

Załącznik 2. Barkowo. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach Załącznik 2 Barkowo I Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach 1. Z informacji przekazanych przez Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYMY DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA. Stan bezpieczeństwa w Polsce

SŁUŻYMY DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA. Stan bezpieczeństwa w Polsce SŁUŻYMY DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA Stan bezpieczeństwa w Polsce w 2014 roku 1 90% 72,4% 6,4% średnia UE - 14,5% (EUROSTAT***) * CBOS, 2014 ** Polskie Badanie Przestępczości 2014, *** Badanie EU SILC (Europejskiego

Bardziej szczegółowo

K O M E N D A P O W I A T O W A P O L I C J I W L U B L I Ń C U

K O M E N D A P O W I A T O W A P O L I C J I W L U B L I Ń C U K O M E N D A P O W I A T O W A P O L I C J I W L U B L I Ń C U SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W LUBLIŃCU ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE

Bardziej szczegółowo