Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,"

Transkrypt

1 CMYK 1 W NUMERZE M.IN. Relacja z obrad XXIV Okrêgowego Zjazdu Lekarzy, m.in.: wyst¹pienie programowe prezesa dr. J. Friedigera; projekt preliminarza bud etowego na 2008 rok; absolutorium dla ORL za 2007 rok; dyskusja zjazdowa Bia³e nieporozumienie sprawozdanie w³asne z konferencji nt. ustaleñ bia³ego szczytu Dyrektorska debata w TLK nt. niedofinansowania kontraktów na 2008 rok Oœwiadczenie w sprawie Klubu Pod Gruszk¹ W œlad za naszym RAPOPRTEM o SOR-ach, wywiad z dyr. MOW NFZ, dr M. Janusz O akredytacji placówek medycznych J. Wêgrzyn Polska Misja Medyczna nasi lekarze w Czadzie, Afganistanie, Iraku, Angoli Wyniki plebiscytu na Mi³osiernego Samarytanina Roku 2007 Foto-relacja z III Zimowych Igrzysk Lekarskich Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji ORL zaprasza na wczasy do Grecji Fot. na okładce: Z akcji Polskiej Misji Medycznej w Czadzie, (archiwum Polskiej Misji Medycznej). Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Kiedy piszê ten felieton, w Sejmie trwa dyskusja nad rz¹dowymi projektami ustaw maj¹cymi porz¹dkowaæ i reformowaæ ochronê zdrowia w Polsce. Niestety, pierwszym wra eniem jest refleksja, e rz¹d nie ma w³aœciwie adnego pomys³u na zakoñczenie kryzysu w tej dziedzinie ycia. Nie rozwi¹ ¹ sprawy ubezpieczenia dodatkowe, skoro nie wiadomo, co gwarantuj¹ ubezpieczenia obowi¹zkowe a nikt nie bêdzie chêtny do p³acenia dwa razy za to samo. Stworzy³oby to zreszt¹ dwa rodzaje pacjentów lepszych i gorszych czemu ostro sprzeciwia siê opozycja. Przekszta³cenia w³asnoœciowe szpitali mia³yby sens, gdyby rozwi¹zano sprawê ich zad³u eñ i gdyby zastosowano realn¹ wycenê procedur zapobiegaj¹c¹ popadaniu w kolejne d³ugi. P³acami personelu medycznego rz¹d w ogóle nie ma zamiaru siê zajmowaæ, mimo e jest to wci¹ nierozwi¹zany problem. Sejm odrzuci³ g³osami koalicji projekt zwiêkszenia sk³adki zdrowotnej, a wiêc chce robiæ reformê bez zainwestowania dodatkowych œrodków, co zdaniem ostatniego Zjazdu Krajowego Lekarzy nie mo e siê udaæ. Ubywa szpitalnych oddzia³ów ratunkowych. Wynika to z rycza³towego sposobu finansowania dzia³alnoœci tych oddzia³ów, co skutkuje stratami finansowymi szpitali. Je eli nie dojdzie do zmian w tym zakresie, sytuacja bêdzie siê tylko pogarszaæ. W ogóle odnoszê wra enie, e dzia³alnoœæ rz¹du nie jest nastawiona na prawdziw¹ reformê ochrony zdrowia, tylko na jej pozorowanie i utrwalenie status quo. O dziwnych pomys³ach Ministerstwa Zdrowia, jak zniesienie sta u podyplomowego czy skrócenie czasu specjalizacji, nie chcê nawet wspominaæ, bo mam nadziejê, e zdrowy rozs¹dek weÿmie górê. Zbli a siê termin naszego Okrêgowego Zjazdu. Za poœrednictwem delegatów, których wybraliœcie jako swoich przedstawicieli, macie Kole anki i Koledzy mo liwoœæ wp³ywania na dzia³alnoœæ Izby i wobec nich formu³ujcie swoje postulaty. Jan Kowalczyk S OWO WSTÊPNE 1

2 2 CMYK AKTUALNOŒCI XXIV Okrêgowy Zjazd Lekarzy 29 marca w Krakowie, w sali konferencyjnej hotelu Witek, obradowa³ XXIV Okrêgowy Zjazd Lekarzy formalnie sprawozdawczo-wyborczy, bo zasz³a koniecznoœæ wyboru 2 delegatów; praktycznie bud etowy, nakazany dorocznie ustaw¹ o izbach lekarskich. Frekwencja by³a umiarkowana, na 261 uprawnionych, przyby³o 144 delegatów. Dominowa³ nastrój rozczarowania rezultatami Bia³ego szczytu (patrz poni ej oraz relacja wewn¹trz numeru), tym bardziej e zapowiedzi przedwyborcze PO wydawa³y siê obiecuj¹ce. Bia³y szczyt Po dwóch miesi¹cach, w ramach których odbyto 4 sesje plenarne i kilka posiedzeñ bardziej kameralnych, opublikowano tzw. Rekomendacje do dalszych prac ustawowych nad reform¹ systemu ochrony zdrowia, uzgodnione z czêœci¹ uczestników Szczytu (samorz¹dy medyczne, organizacje zwi¹zkowe, przedstawicielstwa pacjentów itp.). Ustalenia s¹ znane. Szpitale maj¹ ulec przekszta³ceniom w spó³ki prawa handlowego, ale nikt siê nawet nie zaj¹kn¹³, co z ich d³ugami. Wspó³p³acenia przez pacjentów formalnie ma nie byæ, choæ akurat ww. spó³ki mog¹ od nich pobieraæ dop³aty do us³ug (np. za ³ó ko i wy ywienie w szpitalu). Z tzw. sieci szpitali publicznych zrezygnowano. Podobnie odrzucono pomys³ wprowadzenia dodatkowych ubezpieczeñ. Procent PKB przeznaczony na zdrowie do 2010 roku pozostaje na najni szym poziomie w Europie (4%), potem ma ulec wzrostowi przez stopniowe podniesienie sk³adki. Rolnicy nadal cieszyæ siê mog¹ KRUS-em. O czasie pracy lekarzy zatrudnionych w szpitalach oraz wizytach domowych otwartej s³u by zdrowia w dni œwi¹teczne i noce w ogóle nie rozmawiano. Podobnie o zani onej wycenie œwiadczeñ medycznych. Projekt koszyka œwiadczeñ gwarantowanych ma byæ og³oszony w czerwcu. Na posiedzeniu Sejmu tu po Szczycie p. minister Ewa Kopacz przedstawi³a 11 projektów ustaw, z regu³y pobocznych. Natomiast w kwestii wynagrodzeñ siêgniêto do arsena³u b. wicepremiera Ludwika Dorna, tyle e w bardziej wyrafinowany sposób. Postuluje siê mianowicie zakaz ³¹czenia pracy w placówkach publicznych z dorabianiem w gabinetach prywatnych, co ma przeciwdzia³aæ zjawiskom przyjmowania pacjentów poza kolejk¹ do szpitali i ograniczyæ zbyt wysokie zarobki lekarzy. Planuje siê te wprowadzenie od lipca br. kas fiskalnych dla lekarzy prowadz¹cych praktyki indywidualne. Bêdzie wiêc lepiej, ni sobie mo na to wyobraziæ. Ile mamy szpitali niepublicznych? Wed³ug informacji rz¹dowej, na 742 szpitale jest ich 153. S¹ to przewa nie spó³ki samorz¹dowe powsta³e z dawnych szpitali powiatowych lub miejskich, tak e sanatoria, zak³ady opiekuñczolecznicze oraz niewielkie kilkuoddzia³owe szpitale. Powsta³y tam, gdzie bogatsze samorz¹dy mog³y i chcia³y przej¹æ ich d³ugi. Za walor formalnoprawny ich istnienia, chroni¹cy przed upad³oœci¹ uwa a siê mo liwoœæ pobierania przez nie op³at za niektóre us³ugi oraz zatrudnienie lekarzy na kontraktach, co oznacza niestosowanie siê w nich do unijnych dyrektyw reguluj¹cych czas pracy. Premier chwali tê formê, wzbraniaj¹c jednoczeœnie SP ZOZ-om pobierania op³at za cokolwiek. O negatywach siê milczy. Zarówno o tych, wynikaj¹cych z faktu e samorz¹dy terytorialne w wielu wypadkach po prostu nie staæ na finansowanie szpitali, jak i o tych, e s¹ to z regu³y placówki starannie unikaj¹ce wszelkich bardziej specjalistycznych zabiegów, wszelkich kosztowniejszych procedur, za które NFZ p³aci niewystarczaj¹co. Jest to adna recepta na powszechn¹ szczêœliwoœæ, ale pokusa obci¹ enia lokalnych w³adz d³ugami zaiste ogromna. Ju widzimy, jak miasto Gorzów przejmuje swój szpital z 300 mln d³ugów, a nastêpnie statecznie idzie samo w œlady Titanica. Kto uratuje SOR-y w Krakowie? Nasz raport (z poprzedniego wydania) o stanie Pañstwowego Systemu Ratownictwa Medycznego w Krakowie trafi³ w dziesi¹tkê, bo akurat 2

3 CMYK 3 Przyjmowanie materia³ów do n-ru zakoñczono 31 marca 2008 AKTUALNOŒCI zacz¹³ siê on dramatycznie sypaæ. Szpital Wojskowy ju og³osi³ termin zamkniêcia SOR-u, z podobnymi zamiarami nosz¹ siê dyrekcje szpitali nowohuckich (im. Rydygiera i im. eromskiego), bo placówki te generuj¹ ogromne d³ugi. Prócz SOR dzieciêcego zostanie wiêc w Krakowie jeden, w Szpitalu im. Narutowicza i drugi MSWiA, bo Szpital Uniwersytecki nawet nie chce o odtworzeniu SOR-u mówiæ. W wywiadzie dla Galicyjskiej Gazety Lekarskiej dyrektor NFZ dr Maria Janusz twierdzi, e w Ma³opolsce jest najlepiej w kraju. Boj¹ siê lekarze i pacjenci Na doœæ karko³omny pomys³, i to wdra any od rêki, wpad³a pani minister Ewa Kopacz zapowiadaj¹c, ju w przysz³ym roku likwidacjê sta- y podyplomowych dla absolwentów studiów medycznych. Maj¹ oni uzyskaæ wraz z dyplomem prawo dy urowania w szpitalach i przyjmowania pacjentów w przychodniach. Przy tak ukszta³towanym programie studiów medycznych, gdzie 6 lat poœwiêca siê g³ównie teorii, groz¹ wieje. Dla wielu absolwentów sta to pierwszy kontakt z pacjentem. Czy wiêc chodzi o pozamykanie m³odych lekarzy w aresztach za b³êdy oraz szybsze wys³anie pacjentów na drugi œwiat? Raczej nie, to inna mutacja kamaszy Ludwika Dorna. Z braku chêtnych do dy urowania w szpitalach za grosze, zatrudni siê nieprzygotowan¹ m³odzie, zyskuj¹c od rêki jeden rocznik absolwentów. Znów polityka. A swoj¹ drog¹ studia mo na zreformowaæ i ostatni ich rok nasyciæ w programie praktykami, tak by zastêpowa³ sta (czyli 7 rok studiów). Ale to trzeba przygotowaæ od I roku studiów medycznych odpowiednimi zmianami w programie. A od rêki to mo na sobie kupiæ kolorowe fartuchy dla ka dej specjalnoœci, na co wpad³a niezatapialna dyrekcja Szpitala im. Rydygiera. Wielce owocna wizyta w Wiedniu W dniach 9-12 marca 2008 bawi³a w Wiedniu na zaproszenie rektora Uniwersytetu Medycznego prof. Wolfganga Schutza delegacja Collegium Medicum UJ w sk³adzie: prorektor UJ ds. CM prof. Wies³aw Pawlik, pe³nomocnik rektora UJ ds. dydaktyki i wspó³pracy z zagranic¹ prof. Beata Tobiasz-Adamczyk, prodziekan Wydzia³u Lekarskiego ds. klinicznych prof. Tomasz Grodzicki oraz prof. Alfred Reroñ kierownik Kliniki Ginekologii i Po³o nictwa Septycznego Katedry Ginekologii i Po³o nictwa. W trakcie wizyty goœcie zapoznali siê z nowym zreformowanym programem nauczania medycyny, zwiedzono uniwersytecki szpital kliniczny w Wiedniu na 2500 ³ó ek oraz zapoznano siê z dzia³alnoœci¹ zak³adów fizjologii, patofizjologii i patomorfologii. Obie strony zadeklarowa- ³y gotowoœæ podpisania umowy o wspó³pracy obejmuj¹cej wymianê studentów w czasie praktyk wakacyjnych, pracowników naukowych oraz realizacjê wspólnych projektów badawczych w takich dziedzinach jak ginekologia, immunologia, choroby wewnêtrzne, onkologia, chirurgia i patofizjologia. Nagroda dla polskich radiologów Na najwa niejszym kongresie radiologicznym na œwiecie Radiological Society of North America Congress w Chicago po raz pierwszy Polacy otrzymali nagrodê. Sztuka ta uda³a siê wielooœrodkowemu zespo- ³owi, w sk³ad którego weszli naukowcy z Katedry Radiologii CM UJ (Andrzej Urbanik, Robert Chrzan), Kliniki Neurologii AM Poznañ i Centrum ASTAR w Singapurze za pracê A stroke CAD in Emergency Room. Praca wpisuje siê w grant KBN (kierownik dr Tadeusz Popiela) realizowany przez Katedrê Radiologii CM UJ. Nalepki dla gabinetów W œlad za Apelem przewodnicz¹cego ORL do PT Lekarzy naszej Izby w sprawie przyjmowania nieodp³atnie i poza kolejnoœci¹ Lekarzy Seniorów naszej Izby w przychodniach i gabinetach lekarskich tak prywatnych jak publicznych Ma³opolski przekazujemy Pañstwu (wraz z niniejszym wydaniem Galicyjskiej Gazety ) zapowiedziane nalepki do umieszczenia w stosownym miejscu jeœli zechcecie tego Apelu wys³uchaæ, o co gor¹co w imieniu Seniorów zawodu prosimy. 3

4 4 CMYK AKTUALNOŒCI Kryzys radomski W zwi¹zku z sytuacj¹ zaistnia³¹ w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu, za której powstanie w³adze pañstwowe i wojewódzkie usi³uj¹ przerzuciæ odpowiedzialnoœæ na lekarzy, rozpêtuj¹c nagonkê medialn¹ - Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyda³o 26 marca oœwiadczenie, w którym czytamy m.in.: Prezydium za szczególnie naganne uwa a, e przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Zdrowia zamiast przygotowania odpowiednich do obowi¹zuj¹cego prawa zmian popieraj¹ dzia³ania dyrektorów szpitali usi³uj¹cych bezprawnie wymuszaæ na lekarzach zgodê na przed³u ony czas pracy, strasz¹ ich wilczymi biletami, podaj¹ nieprawdziwe dane o zarobkach lekarzy, zapowiadaj¹ wprowadzenie kas fiskalnych i ograniczeñ w zakresie podejmowania dodatkowej pracy przez lekarzy. Represyjne rozwi¹zania, czytamy w konkluzji, nigdy nie poprawi³y i nie poprawi¹ funkcjonowania systemu, zaœ kontynuowanie kampanii oszczerstw prowadzi do narastania niepokoju spo- ³ecznego w publicznym systemie ochrony zdrowia. XXXII Spotkania Kliniczne Chirurgów Dzieciêcych z Pediatrami W Polsko-Amerykañskim Instytucie Pediatrii odby³o siê w dniach lutego XXXII Spotkania Kliniczne Chirurgów Dzieciêcych z Pediatrami z bardzo bogatym programem tematycznym. ¹cznie odby³o siê szeœæ sesji naukowych, podczas których m.in. mówiono o farmakogenomice jako poszukiwaniu optymalnej terapii dla ka dego pacjenta, o szczepieniach przeciwko zaka eniom wirusowym RV i HPV, o leczeniu dyskopatii u dzieci, o zapobieganiu zaka eniom miejsca operowanego, o wielodyscyplinarnej wspó³pracy w onkologii dzieciêcej. Momentem szczególnym Spotkañ (za co nale ¹ siê podziêkowania ich g³ównym organizatorom: prof. Jackowi J. Pietrzykowi i dr hab. Maciejowi Kowalczykowi) by³o ods³oniêcie portretu prof. Jana Grochowskiego, zmar³ego niedawno wieloletniego dyrektora Instytutu (o czym piszemy odrêbnie w tym wydaniu). Prezydent nie odda Szczepañskiej Otrzymaliœmy pismo od Prezydenta Miasta Krakowa, które na trzech stronach uzasadnia odmowê wobec naszych starañ o odzyskanie przedwojennej w³asnoœci Izby Lekarsko-Dentystycznej czyli kamienicy przy ul. Szczepañskiej 1 (gdzie mieœci siê m.in. Klub Pod Gruszk¹ ). W konkluzji pisze siê, nie owijaj¹c w bawe³nê, e kamienica przynosi znaczny dochód i miasto nie zamierza siê jej pozbywaæ. Fakt, e komunalizacji dokonano stalinowskim rozporz¹dzeniem z ra ¹cym naruszeniem prawa niewiele prezydenckie s³u by wzruszy³. I tak oto w majestacie instytucji maj¹cych staæ na stra y prawa dokonuje siê zmowa rabusiów, bo jak e inaczej oceniæ milczenie lokalnych mediów w kwestii prawowitego w³aœciciela i spekulacje na temat usytuowania tam dziennikarskich stowarzyszeñ. A my nie mamy zamiaru rezygnowaæ. Przed nami nowelizacja ustawy o Izbach lekarskich. Jeœli zostan¹ przez parlament uznane za kontynuatora przedwojennego samorz¹du lekarskiego miastu przyjdzie zwróciæ cudz¹ w³asnoœæ z takim zapa³em zaw³aszczon¹. Prof. Aleksander Skotnicki autorem Krakowskiej Ksi¹ ki Miesi¹ca Œródmiejski Oœrodek Kultury w Krakowie przyzna³ w lutym br. tytu³ Krakowskiej Ksi¹ ki Miesi¹ca monografii prof. Aleksandra B. Skotnickiego pt. Oskar Schindler w oczach uratowanych przez siebie ydów. Zawiera ona autentyczne relacje kilkudziesiêciu osób uratowanych z holocaustu przez Oskara Schindlera, a tak e wspomnienia dziesiêciu jego polskich pracowników. Ksi¹ ka ta po raz pierwszy porusza zupe³nie dotychczas nieznan¹ kwestiê pomocy wyœwiadczonej przez Schindlera o³nierzom AK. Wrêczenie nagrody oraz spotkanie z autorem odby³o siê 20 lutego br. przy ul. Miko³ajskiej. Poprowadzili je prof. Andrzej Chwalba oraz red. Jan Pieszczachowicz. 4

5 CMYK 5 AKTUALNOŒCI 100. rocznica urodzin Juliana Aleksandrowicza 22 lutego br. w Auli im. Bart³omieja Nowodworskiego CM UJ odby³a siê konferencja naukowa z okazji 100. rocznicy urodzin Juliana Aleksandrowicza wybitnego humanisty i spo- ³ecznika, jednego z prekursorów polskiej hematologii, pioniera krwiodawstwa w naszym kraju, twórcy krakowskiej szko³y hematologii, który kieruj¹c przez 28 lat najpierw III Klinik¹ Chorób Wewnêtrznych, a póÿniej Klinik¹ Hematologii skupi³ wokó³ siebie wielu lekarzy, z których ponad 40 uzyska³o stopnie naukowe, a 5 tytu³ profesora. Konferencjê otworzy³ prof. Wies³aw Pawlik, prorektor UJ ds. Collegium Medicum, zaœ prowadz¹cy spotkanie prof. Aleksander Skotnicki, kierownik Katedry Hematologii przypomnia³ sylwetkê Profesora Aleksandrowicza, a tak e przybli y³ historiê badañ i terapii chorych na przewlek³¹ bia³aczkê szpikow¹ (CML), która by³a tematem przewodnim czêœci naukowej konferencji. Jako kolejni prelegenci wyst¹pili: prof. Jerzy Ho³owiecki (omówi³ polskie doœwiadczenia w zastosowaniu alogenicznej transplantacji komórek macierzystych szpiku u chorych na CML); dr Zoriana Salamañczuk (przedstawi³a zagadnienia cytogenetycznej diagnostyki u chorych na CML); dr Tomasz Sacha (przybli y³ tematykê diagnostyki molekularnej) oraz dr Beata Pi¹tkowska-Jakubas (która omówi³a leczenie imatinibem chorych z Ph dodatni¹ ostr¹ bia³aczk¹ limfoblastyczn¹). Dy ury Pe³nomocnika ds. Zdrowia Lekarzy Biuro OIL w Krakowie informuje, i od dnia 7 lutego 2008 roku prowadzone s¹ w ka dy czwartek, pomiêdzy godz a 15.00, dy ury Pelnomocnika ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów dr. Jana Chrostka-Maja, specjalisty chorób wewnêtrznych, psychiatrii, i leczenia uzale nieñ. Osoby zainteresowane fachow¹ opiek¹ medyczn¹, w sytuacji pogarszania siê stanu zdrowia, uniemo liwiaj¹cego lub ograniczaj¹cego mo liwoœæ wykonywania zawodu mog¹ telefonicznie umówiæ siê na spotkanie z Pe³nomocnikiem za poœrednictwem dyrektora Biura mgr Anety Krawczyk, tel (gwarantujemy poufnoœæ). Z prac ORL i jej Prezydium W zwi¹zku powierzonym ustawowo Izbom obowi¹zkiem kontroli procesu doskonalenia zawodowego (termin zebrania 200 punktów edukacyjnych up³ywa jesieni¹ br.) Prezydium ORL podjê³o prace przygotowawcze zwi¹zane z uruchomieniem systemu monitoringu. Wobec dochodz¹cych do Izby skarg Kole anek i Kolegów na w¹tpliwy poziom wielu szkoleñ doskonal¹cych, organizowanych przez prywatne podmioty edukacyjne, Komisja Kszta³cenia ORL powo³a w najbli szym czasie zespo³y kontrolne. Prosimy te lekarzy o stosowne sygna³y, tak e dotycz¹ce nadmiernych op³at pobieranych za kursy. Przewodnicz¹cy ORL z³o y³ wizytê Wojewodzie Ma- ³opolskiemu p. Jerzemu Millerowi. Przedmiotem rozmowy by³y starania Izby o odzyskanie obiektu przy ul. Krupniczej (s¹ nadzieje) oraz wspó³praca z Izb¹ w zakresie kontroli NZOZ-ów, a zw³aszcza sposobów ich reklamowania siê. Z inicjatywy ORL odby³o siê w lokalu KTL spotkanie z dyrektorami szpitali Ma³opolski nt. kontraktowania œwiadczeñ i finansowania ochrony zdrowia. Relacja i zajête stanowiska wewn¹trz numeru. Wobec starzenia siê znacznej iloœci sprzêtu komputerowego w biurze Izby i delegaturach, Prezydium ORL powo³a³o stosown¹ komisjê kasacyjn¹ pod kierownictwem dr Janusza Legutki. Komisja ds. M³odych Lekarzy zorganizowa³a ogólnopolsk¹ konferencjê na temat sytuacji absolwentów AM w systemie. Relacja w najbli szym wydaniu GGL. Prezydium ORL zaakceptowa³o propozycjê Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, by by³a ona w 2009 roku gospodarzem ogólnopolskich uroczystoœci z okazji 20-lecia reaktywowania samorz¹du lekarskiego. 5

6 6 CMYK XXIV ZJAZD XXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy Kraków, 29 marca 2008 roku W sobotê 29 marca 2008 roku obradowa³ w centrum konferencyjnym hotelu Witek w Krakowie XXIV Okrêgowy Zjazd Lekarzy, formalnie o charakterze sprawozdawczo-wyborczym, bo trzeba by³o uzupe³niæ sk³ad Okrêgowej Rady i zastêpców OROZ, praktycznie bud etowy, zgodnie z wymogami ustawy o izbach lekarskich. Wczesna godzina rozpoczêcia obrad (9,25) nie stanê³a na przeszkodzie w uzyskaniu quorum. Komisja Mandatowa w sk³adzie, Tadeusz Fr¹czek, S³awomir Kotlet i Jerzy Pasadyn (przewodnicz¹cy) potwierdzi³a je w swoim pierwszym komunikacie (135 obecnych, tj. 51,1% wymaganej frekwencji), a potem by³o tylko lepiej, bo kilkunastu delegatów dotar³o z niewielkim opóÿnieniem. Obrady otworzy³ przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego Zjazdu, sekretarz ORL dr Jacek Têtnowski, który po przywitaniu przyby³ych zaproponowa³ powierzenie przewodnictwa Zjazdu doc. Andrzejowi Matyji, wiceprzewodnicz¹cemu ORL. Kontrkandydatur nie by³o. Na wniosek prowadz¹cego obrady zebrani uczcili na wstêpie minut¹ ciszy pamiêæ zmar³ych w minionym roku dzia³aczy samorz¹du, delegatów na Zjazd: dr Marii Wojciechowskiej-Podhalicz, dr. Andrzeja Janusza Fortuny i dr. Jerzego Jamskiego. Stanowiska wiceprzewodnicz¹cych Zjazdu powierzono dr dr Irenie Gawroñskiej, Mariano- wi Fedorowiczowi i Markowi Zasadnemu, zaœ sekretarzami Zjazdu wybrano dr dr I. Jab³oñsk¹, E. Kopytko A. Kostrow i Z. Darasz. Po zatwierdzeniu porz¹dku obrad (bez uwag) i wyborze Komisji Mandatowej, krótkie uzupe³nienie do przed³o onego delegatom wczeœniej (w materia³ach zjazdowych) sprawozdania Okrêgowej Rady Lekarskiej z³o y³ jej przewodnicz¹cy dr Jerzy Friediger. Zwi¹zanie z Izb¹ profesjonalnej kancelarii prawnej pomocnej lekarzom, przygotowanie projektu Karty Praw Lekarza oraz przed³o enie wniosku Uchwa³y NRL o przyznaniu Samorz¹dowi Lekarskiemu prawa do wystêpowania na drogê s¹dow¹ w interesie swoich cz³onków (przyjête przez NRL jako apel do Ministra Sprawiedliwoœci) to trzy brakuj¹ce w sprawozdaniu elementy. Nieco obszerniejszego wprowadzenia do sprawozdania Okrêgowego Rzecznika, zamieszczo- 6

7 CMYK 7 XXIV ZJAZD nego w materia³ach zjazdowych, dokona³a dr Ewa Mikosza- Januszewicz. Generalnie wp³ywaj¹ce na lekarzy skargi mo - na podzieliæ na dwie grupy stwierdzi³a. Pierwsza dotyczy uszkodzeñ cia³a i powik³añ chorobowych, druga nieetycznego zachowania. W pierwszej grupie najczêstsz¹ przyczyn¹ skarg, s¹ powik³ania przy wykonywanych zabiegach, które skar ¹cy siê uwa aj¹ za b³¹d sztuki lekarskiej. Tymczasem b³¹d polega najczêœciej na nieprzekazaniu choremu wystarczaj¹cej informacji o mo liwoœci wyst¹pienia powik³ania i nieodnotowaniu tego faktu w dokumentacji. Towarzysz¹ca temu arogancja, manifestowana czêsto wy szoœæ nad pacjentem stanowi¹ g³ówn¹ przyczynê wnoszenia skarg. Do powtarzaj¹cych siê naruszeñ KEL nale y te nieodpowiedzialne wydawanie zaœwiadczeñ o zdolnoœci do pracy w okreœlonych warunkach i o mo liwoœci uprawiania jakiejœ dyscypliny sportu do czego lekarze nie maj¹ uprawnieñ. Najprzykrzejsze w pracy rzeczników s¹ spory miêdzy lekarzami, ci¹gn¹ce siê miesi¹cami i obfituj¹ce w aroganckie zachowania, tak e wobec prowadz¹cych postêpowania wyjaœniaj¹ce. Koñcz¹c swoje wyst¹pienie dr Ewa Mikosza-Januszewicz z³o y³a podziêkowanie rezygnuj¹cym (z przyczyn osobistych) ze stanowisk zastêpcom OROZ: dr. Wies³awowi Plewie i dr. Józefowi Rajchelowi. Z kolei komentarz do zawartego w materia³ach zjazdowych sprawozdania Okrêgowego S¹du Lekarskiego wyg³osi³ dr Jan Kowalczyk, jego przewodnicz¹cy. Od dwóch lat stwierdzi³ iloœæ spraw wp³ywaj¹cych do S¹du nie roœnie i to jest zjawisko pozytywne. Spore s¹ natomiast zaleg³oœci z minionego roku, wynikaj¹ce po czêœci z przetrzymywania spraw w s¹dach powszechnych i przyjêtej strategii niepodejmowania decyzji w s¹dzie korporacyjnym przed rozstrzygniêciem s¹du powszechnego, bowiem rozbie noœci w werdyktach przyczyniaj¹ siê do kolejnych zadra nieñ. Nastêpne sprawozdanie z Wykonania preliminarza bud etowego na 2007 rok, przed³o y³ delegatom w formie multimedialnej Skarbnik ORL dr Janusz Legutko. Znajduje siê ono w Materia³ach sprawozdawczych za³¹czonych Czytelnikom do Galicyjskiej Gazety. Tu wspomnimy jedynie krótko, e rok 2007 zapisa³ siê w bilansie Izby bardzo dobrymi wynikami, m.in. w wyniku przeniesienia lokat oszczêdnoœciowych na tzw. kapita³y inwestycyjne uzyskano ok. pó³ miliona zysku, zaœ œci¹galnoœæ sk³adek (w tym zaleg³oœci) przekroczy³a 100% planu. Czêœæ podsumowuj¹c¹ miniony rok zakoñczy³o sprawozdanie Okrêgowej Komisji Rewizyjnej przed³o one Delegatom przez jej przewodnicz¹cego, dr Jerzego Pasadyna. Publikujemy je w ca³oœci. 7

8 8 CMYK XXIV ZJAZD Sprawozdanie Okrêgowej Komisji Rewizyjnej za okres od do Pañstwo Przewodnicz¹cy, Szanowne Kole anki i Koledzy Delegaci, Okrêgowa Komisja Rewizyjna dzia³a w sk³adzie: 1) Jerzy Pasadyn przewodnicz¹cy (Delegatura Nowy S¹cz) 2) Andrzej Mazaraki wiceprzewodnicz¹cy (Kraków) 3) Maria Gnatowska-Kowalczyk sekretarz (Kraków) oraz cz³onkowie 4) Jerzy Bielec (Delegatura Przemyœl) 5) Bogdan Dudkowski (Kraków) 6) Marian Fedorowicz (Delegatura Krosno wybrany na OZL w Nowym S¹czu w dniu r.) 6) Marek G³adysz (Kraków) 7) Rafa³ Harat (Kraków) 8) Wojciech Tokarski (Kraków) 9) Dariusz Zarotyñski (Kraków) W okresie sprawozdawczym OKR odby³a 3 plenarne spotkania. Protoko³y z zebrañ stanowi¹ za³¹czniki do powy szego sprawozdania. Zgodnie z posiadanymi prerogatywami w wiêkszoœci posiedzeñ ORL w Krakowie i Prezydium ORL w Krakowie uczestniczyli: przewodnicz¹cy OKR Jerzy Pasadyn lub wiceprzewodnicz¹cy OKR Andrzej Mazaraki. Na plenarnym posiedzeniu w dniu 11 marca br. OKR w Krakowie dokona³a oceny dzia³alnoœci finansowej OIL w Krakowie oraz oceny wyników przeprowadzonych kontroli w Delegaturach. Protoko³y z wizytacji stanowi¹ za³¹czniki do niniejszego sprawozdania. * * * Delegatura w Przemyœlu przewodnicz¹cy dr Marek Zasadny Kontrolê przeprowadzi³a Komisja w sk³adzie: dr Wojciech Tokarski i dr Marian Fedorowicz. Œci¹galnoœæ sk³adek jest bliska 100%; nie stwierdzono przekroczeñ wydatków ponad plan bud etu na 2007 rok. Trwaj¹ starania Delegatury o zakup nieruchomoœci lub rozpoczêcie inwestycji budowy nowej siedziby (za³. 2). * * * Delegatura w Kroœnie przewodnicz¹cy dr Antoni Jakubowicz Kontrolê przeprowadzi³a Komisja w sk³adzie: dr Andrzej Mazaraki i dr Marek G³adysz. Ogólna ocena pozytywna. Zespó³ stwierdzi³ potrzebê przeprowadzenia kontroli i konserwacji sprzêtu komputerowego. Oglêdziny budynku wykazuj¹ zg³aszane przez pe³nomocnika uszkodzenia dachu i elewacji. Nieruchomoœæ ta wymaga ogrodzenia oraz zabezpieczenia elewacji. Powsta³a wstêpna koncepcja zakupu dzia³ki przylegaj¹cej do terenu siedziby Delegatury jako ewentualnej lokaty kapita³u (z mo liwoœci¹ wykorzystania dzia³ki dla potrzeb Izby po rozeznaniu szczegó³ów miejscowego planu zagospodarowania). Przedstawiciele Delegatury zamierzaj¹ wnioskowaæ na OZL w Krakowie rozwa enie mo liwoœci 8

9 CMYK 9 XXIV ZJAZD podjêcia uchwa³y o zakupie wspomnianej dzia³ki. OKR ustosunkowuje siê pozytywnie do tego zamiaru (za³. 3). * * * Delegatura w Nowym S¹czu przewodnicz¹ca dr Irena Gawroñska Kontrolê przeprowadzi³a Komisja w sk³adzie: dr Jerzy Bielec i dr Bogdan Dudkowski. Plan finansowy wykonany zosta³ zgodnie z preliminarzem; zanotowano niemal 100% œci¹galnoœæ sk³adek. Zgodnie z uchwa³¹ Nr 24/ORL/2007 Okrêgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 paÿdziernika 2007 r. w sprawie przyst¹pienia do remontu nowej siedziby Delegatury OIL w Nowym S¹czu rozpoczêto ju prace budowlane, które zdaniem Komisji wykonywane s¹ z du ¹ starannoœci¹. Inne problemy to stwierdzenie faktu pilnej potrzeby zakupu odpowiedniego systemu komputerowego. Delegatura nadal nie otrzymuje dla swoich potrzeb i do czytelni kilku egzemplarzy Gazety Lekarskiej (problem sygnalizowany jest od 2 kadencji!). Generalna ocena pracy Delegatury jest pozytywna. (za³. 4) Skarbnik ORL w Krakowie dr Janusz Legutko odnosz¹c siê do z³o onych sprawozdañ kontrolnych poinformowa³, e obok preliminarza na rok 2008 przewiduje siê utworzenie: 1) Funduszu Celowego w kwocie z³ na wykonanie remontu nowej siedziby Delegatury w Nowym S¹czu. * * * Okrêgowa Komisja Rewizyjna zapozna³a siê z projektem preliminarza bud etowego oraz wykonaniem bud etu za rok Komisja wys³ucha³a relacji skarbnika ORL w Krakowie dr Janusza Legutko oraz uzyska³a wyczerpuj¹ce odpowiedzi na szczegó³owe pytania zadawane skarbnikowi ORL, wiceprzewodnicz¹cemu ORL dr. Robertowi Stêpniowi oraz sekretarzowi ORL dr. Jackowi Têtnowskiemu. Obecna by³a pani mgr Ewa Krzy owska radca prawny OIL. Ogólnie mo na powiedzieæ, e rok 2007 pod wzglêdem finansowym wypad³ bardzo dobrze, poniewa uzyskano dodatni bilans w wysokoœci z³, zamiast planowanych z³. Przy omawianiu Preliminarza zwrócono uwagê na niektóre pozycje: a) Przychody (wykonano 101,53% planu): sk³adki po raz pierwszy uzyskano pe³n¹ œci¹galnoœæ sk³adek i przekroczono kwotê 4 mln z³: zaplanowano z³, wykonanie z³, przychody finansowe wykonanie z³ (sprzeda obligacji). b) Wydatki (wykonano 92,04% planu): na ogóln¹ dzia³alnoœæ ORL: plan z³, wydano z³, manifestacja lekarzy w Warszawie niezaplanowane wczeœniej wydatki z³, Delegatura OIL w Nowym S¹czu: wydatki zwi¹zane z zakupion¹ nieruchomoœci¹ z³, wzrost kosztów dzia³alnoœci wydawniczej: g³ównie z powodu wiêkszej objêtoœci dodatku Zjazdowego w ubieg³ym roku i wzrostu kosztów Biuletynu Stomatologicznego (mniej reklam) planowano z³ wydano z³, koszty remontu OIL w Krakowie: plan z³, wykonanie z³.; generalny remont parteru biura Izby Lekarskiej, którego w³aœciwe rozmiary przekroczy³y za³o one plany i przewidziane wydatki, pozosta³e wydatki: wy sze o z³ zakupy wyposa enia biura OIL w Krakowie (metalowe szafy obrotowe, meble biurowe i inne urz¹dzenia, zakup i instalacja lamp), aktualizacje oprogramowañ, wykonanie sieci komputerowej LAN oraz system alarmowy. c) Pozosta³e us³ugi (m.in. us³ugi prawne dla lekarzy): 9

10 10 CMYK XXIV ZJAZD umowa rycza³t: roczny koszt z³ (12 x z³). Zgodnie z umow¹ Kancelaria Prawna s³u y pomoc¹ w przypadku spraw karnych. Sprawozdanie Kancelarii za 2007 r. mówi o: zajêciu siê postêpowaniami s¹dowymi w sprawie 2 lekarzy: jedna z nich zakoñczy³a siê w listopadzie 2007 r. uniewinnieniem lekarza, druga obecnie w toku. Poza tym udziela³a porad i wydawa³a opinie prawne na wnioski lekarzy (szczególnie rezydentów i lekarzy sta ystów). Zgodnie z umow¹ zawart¹ z OIL w Krakowie Kancelaria odmówi³a prowadzenia 5 spraw przeciw lekarzom. d) Koszty szkoleñ w³asnych OIL w Krakowie: 10 obs³uga administracyjna kursów z³. S¹ to umowy zlecenia dla etatowych pracowników Izby Lekarskiej (z Komisji Kszta³cenia) za pracê poza godzinami pracy (poza zakresem swoich obowi¹zków). e) Pozosta³e koszty operacyjne OIL w Krakowie: wsparcie finansowe koszt w wysokoœci 1000 z³ przekazany w zwi¹zku z ogólnopolsk¹ akcj¹ OIL w Bydgoszczy na leczenie ciê ko chorego lekarza, cz³onka tamtejszej Izby Lekarskiej. * * * OKR wyra a uznanie i podziêkowanie dla Prezydium ORL, a w szczególnoœci dla pana wiceprzewodnicz¹cego ORL w Krakowie dr. Roberta Stêpnia za wytrwa³¹ pracê i konsekwentne dzia- ³ania, których efektem jest m.in. dobry wynik ekonomiczny i uzyskanie efektu bardzo wysokiej p³atnoœci sk³adek cz³onkowskich. Wymaga³o to nieraz wys³uchiwania przykrych, a nawet niestosownych uwag ze strony kolegów i kole anek lekarzy (nieraz nawet z tytu³ami naukowymi!). Wydaje siê, e albo Koledzy ci zapomnieli o ustawowym obowi¹zku, jaki na nich spoczywa, albo te tego obowi¹zku nie znaj¹, co niew¹tpliwie jest spraw¹ nagann¹. OKR wyra a podziêkowanie dla pani Agnieszki Wid³y za bardzo sprawne prowadzenie sekretariatu OKR oraz za wzorowe przygotowanie organizacyjne zebrañ. Osobiœcie dziêkujê Wszystkim Kolegom, którzy aktywnie brali udzia³ w pracach OKR. OKR po wnikliwym zapoznaniu siê z przed³o onymi sprawozdaniami, wyjaœnieniami oraz informacjami uzupe³niaj¹cymi postanowi³a jednog³oœnie: 1) przyj¹æ i zatwierdziæ sprawozdania zespo³ów wizytuj¹cych Delegatury OIL 2) wnioskowaæ do XXIV Okrêgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie o udzielenie absolutorium Okrêgowej Radzie Lekarskiej w Krakowie za rok 2007 (Uchwa³a Nr 2). (nastêpuj¹ podpisy cz³onków Komisji Rewizyjnej) Za³¹czniki: 1. Lista obecnoœci cz³onków Okrêgowej Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 11 marca 2008 r. 2. Sprawozdanie z kontroli krakowskiej Delegatury OIL w Przemyœlu. 3. Sprawozdanie z kontroli krakowskiej Delegatury OIL w Kroœnie. 4. Sprawozdanie z kontroli krakowskiej Delegatury OIL w Nowym S¹czu. 5. Uchwa³a Nr 1/OKR/2008 w sprawie przyjêcia i zatwierdzenia sprawozdañ zespo³ów wizytuj¹cych Delegaturê OIL w Krakowie.

11 CMYK Uchwa³a Nr 2/OKR/2008 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Okrêgowej Radzie Lekarskiej w Krakowie. * * * W dyskusji, która siê wywi¹za³a nad sprawozdaniami, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej (a zarazem Delegat na XXIV Zjazd) dr Jolanta Or³owska-Heitzman dziêkuj¹c dzia³aczom korporacyjnego wymiaru sprawiedliwoœci za pomoc i osobiste wspieranie jej w wielu kwestiach, krytycznie odnios³a siê do sprawnoœci organizacyjnej OSL, co zilustrowa³a liczbami. Wp³ynê³y 32 sprawy, z minionego roku pozosta- ³y 42, wokand by³o 31 co oznacza, i zaleg³oœci pozosta³y na niezmienionym poziomie. W œwietle przygotowywanej nowelizacji ustawy o izbach lekarskich i zarzutów stawianych korporacyjnemu wymiarowi sprawiedliwoœci o zbytni¹ opiesza³oœæ, ten stan nie mo e zadawalaæ. Pozosta³e sprawozdania, nie wzbudzi³y kontrowersji. W tej sytuacji Zjazd postanowi³ przyj¹æ sprawozdanie finansowe Skarbnika z wykonania preliminarza za 2007 rok (Uchwa³a nr 1) oraz jednomyœlnie udzieliæ Okrêgowej Radzie Lekarskiej absolutorium za 2007 rok (Uchwa³a nr 2). Nastêpnie Skarbnik ORL dr Janusz Legutko przed³o y³ Zjazdowi (znów w formie multimedialnej) projekt Preliminarza bud etowego na 2008 rok (stanowi¹cy te za³¹cznik do Materia³ów sprawozdawczych ). Projekt najogólniej mówi¹c utrzymuje poziom dochodów i wydatków na zbli onym do 2007 roku poziomie tak w komisjach problemowych i biurze OIL w Krakowie, jak w delegaturach. Projekt zawiera³ te wnioski o utworzenie dwóch funduszy celowych. Pierwszy z przeznaczeniem na remont siedziby delegatury OIL w Nowym S¹czu, w kwocie 950 tys. oraz drugi o utworzenie podobnego funduszu celowego w kwocie 500 tys. z³ na zakup siedziby dla delegatury OIL w Przemyœlu. Projekt zosta³ przyjête przy 1 g³osie wstrzymuj¹cym siê (Uchwa³a nr 3). Dyskusjê na finansami przerwa³a na dwie godziny procedura wyborcza poœwiêcona obsadzeniu wakuj¹cego mandatu cz³onka ORL XXIV ZJAZD i dwóch mandatów zastêpców Okrêgowego Rzecznika. W wyniku wyborów przeprowadzonych przez Okrêgow¹ Komisjê Wyborcz¹ pod kierownictwem dr Mariusza Janikowskiego, zgodnie z parytetem podzia³u mandatów miêdzy lekarzy a stomatologów, cz³onkiem ORL zosta³ lekarz dentysta Tymoteusz Derebas z Nowego S¹cza, który otrzyma³ 138 g³osów (na 143 mo liwych w chwili g³osowania) natomiast zastêpcami OROZ wybrano dr Agatê Milczarek-Moczulsk¹ (134) i dr Stefana Kwiatkowskiego (128). Czêœæ popo³udniow¹ obrad z udzia³em zaproszonych goœci przybyli m.in. dziekan Izby Adwokackiej mec. Marek Stoczewski, dziekan Izby 11

12 12 CMYK XXIV ZJAZD Radców Prawnych mec. Bogdan Adamczyk, przewodnicz¹ca Komisji Zdrowia i Profilaktyki Rady m. Krakowa p. Marta Suter, dyrektor MOW NFZ dr Maria Janusz i jej za- 12 stêpca ds. lecznictwa dr Krzysztof Mawlichanów, dyr. Ma³opolskiego Centrum Zdrowia Publicznego dr Grzegorz Kurdziel otworzy³o wyst¹pienie programowe przewodnicz¹cego ORL dr. Jerzego Friedigera. Drukujemy je poni ej w ca³oœci. Wyst¹pienie programowe przewodnicz¹cego ORL dr. n. med. Jerzego Friedigera Szanowni Pañstwo, Kole anki i Koledzy! Po raz kolejny stajê przed Zjazdem, by mówiæ o aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia i po raz kolejny móg³bym powtórzyæ swoje poprzednie wyst¹pienie niemal s³owo w s³owo nic bowiem nie straci³o na aktualnoœci. Kolejne rz¹dy, kolejni ministrowie zdrowia inauguruj¹ przejêcie w³adzy szumnymi has³ami o reformie ochrony zdrowia, a po kilku tygodniach rz¹dzenia pokazuj¹, e król jest nagi. Najczêœciej okazuje siê, e owe zapowiedzi reform koñcz¹ siê rzuceniem kilku hase³ i projektów nie wnosz¹cych nic nowego, pog³êbiaj¹cych chaos organizacyjny i prawny w tej dziedzinie ycia publicznego. Unika siê konsekwentnie rozwi¹zania zasadniczego problemu ochrony zdrowia, czyli problemu jej finansowania. Nikt zdrowo myœl¹cy nie ma w¹tpliwoœci, e obecny poziom finansowania ochrony zdrowia jest wystarczaj¹cy. Od wielu ju lat kolejne rz¹dy zak³adaj¹ najni szy w Europie procent PKB na zdrowie, œwietnie wiedz¹c, e za te pieni¹dze nie mo na leczyæ ludzi w oczekiwanych przez nich europejskich standardach. Nie da siê po prostu uzasadniæ racjonalnie twierdzenia, e najni szy poziom finansowania ochrony zdrowia w Europie, przy dodatkowo najni szych poborach pracowników jest wystarczaj¹cy, a nale y tylko uszczelniæ system, który dziurawi¹ nierzetelni lekarze. Bo to oni s¹ wszystkiemu winni. Spójrzmy odrobinê wstecz. Owszem. Strajki siê odby³y. Uzyskano w wielu miejscach podwy ki g³odowych pensji, niekiedy nawet znaczne. Spo³eczeñstwo dostrzeg³o problem ochrony zdrowia i jej niedofinansowania. Strajki lekarzy wymusi³y te zainteresowanie siê polityków ochron¹ zdrowia, ale tylko werbalnie. Zwo³ano Bia³y szczyt, który nic zasadniczego nie wniós³ do problemu, a jego tzw. rekomendacje s¹ indeksem spraw do za³atwienia, które by³y ju artyku³owane wielokrotnie. Tak mo na siê bawiæ w nieskoñczonoœæ. W sieæ lub spó³ki, w koszyk, we wspó³p³acenie, w reformê KRUS, w przewalanie d³ugów na samorz¹dy terytorialne. Zaœ wielka sejmowa debata o ochronie zdrowia wieñ-

13 CMYK 13 cz¹ca Szczyt odby³a siê przy pustej sali, bez merytorycznej dyskusji. Ale równoczeœnie odbywa³y siê konferencje prasowe, na których najwiêcej do powiedzenia mieli ci, którzy ju wczeœniej mieli szansê coœ poprawiæ, kieruj¹c resortem zdrowia. Mo e by tak pozbawiæ ich prawa wypowiadania siê na ten temat. A opozycjê dochodz¹c¹ do w³adzy obdarzyæ pamiêci¹, co te obiecywa³a przed wyborami. O jednym jednak mogê zapewniæ: œrodowisko medyczne doskonale wie, kto, co, i kiedy mówi¹c dosadnie spieprzy³. Bo to nie my tworzyliœmy i psuliœmy ten system. I nie my psujemy go dalej. My w nim tylko pracujemy. yjemy w kraju, w którym odk¹d pamiêtam a jestem lekarzem od 35 lat pieni¹dze znajduj¹ siê na wszystko, z wyj¹tkiem ochrony zdrowia i ycia obywateli. W którym równoczeœnie ignoruje siê wszelkie zasady organizacyjne i policzalne koszty ekonomiczne w ochronie zdrowia, zastêpuj¹c je apelami do etyki lekarzy. Ostatnio wprowadzono nowe przepisy o czasie pracy lekarzy. Jak zwykle w ochronie zdrowia, bez wyobraÿni. Okaza³o siê, e przy ich przestrzeganiu zagro ona jest ci¹g³oœæ pracy szpitali; e dyrektorzy szpitali nie s¹ w stanie zapewniæ ich bezpiecznego dla pacjentów funkcjonowania, nie naruszaj¹c praw pracowniczych lekarzy. W zwi¹zku z tym zastosowano wariant radomski: Chcecie przestrzegania prawa? to my wam poka emy. I pokazano manipulowane zarobki, by gniew ludu skierowaæ przeciwko lekarzom. Szanowni Pañstwo! Spo³eczeñstwo polskie w sprawie ochrony zdrowia od lat karmione jest k³amstwami i pó³prawdami. Usi³uje siê reformowaæ ochronê zdrowia za pomoc¹ wyci¹ganych z kapelusza doraÿnych pomys³ów kolejnych ministrów, wyrwanych z kontekstu systemowego. Politycy musz¹ w koñcu wyci¹gn¹æ g³owy z piasku i zdefiniowaæ koszyk œwiadczeñ bezp³atnych i nale nych ka demu, a tak e drugi koszyk œwiadczeñ i procedur, do których obywatel musi dop³aciæ z w³asnego portfela. Od tego trzeba zacz¹æ, a nie tylko o tym mówiæ. Po co opowiadaæ bzdury spo³eczeñstwu, XXIV ZJAZD e nadal wszystko mu siê nale y, bo leczenie w Polsce jest za darmo. Nic na œwiecie nie jest za darmo. Nie da siê jeÿdziæ mercedesem, za cenê rozklekotanej syrenki. I to powtarzamy od lat, bez skutku. Przewiduje siê, e nak³ady na zdrowie maj¹ wzrosn¹æ w tym roku o 5% wobec 2007 roku. Ale równoczeœnie przemilcza siê, co wytkn¹³ na naradzie dyrektorów zorganizowanej przez Izbê w Towarzystwie Lekarskim Krakowskim doktor Andrzej Kosiniak-Kamysz, dyrektor Szpitala im. J. Dietla (by³y minister zdrowia w rz¹dzie T. Mazowieckiego), e równoczeœnie media zdro- ej¹ o ok. 11%, leki o 5%, zarobki wzros³y, co najmniej o ok. 17%, us³ugi obce typu pralnia, doraÿne remonty o ok. 70%, amortyzacja o 30%, polisa ubezpieczeniowa o 16%, a wiêc nast¹pi³ wzrost kosztów prowadzenia szpitali o ok. 15%. To s¹ go³e cyfry i o czym tu dalej mówiæ. Naprawa finansów szpitali obraca siê nieustannie wokó³ tzw. restrukturyzacji, która polega na zwalnianiu pracowników lub ograniczaniu profilu us³ug. Szanowni Pañstwo! Wci¹ nie ma efektywnego systemu zdobywania specjalizacji lekarskich, podnoszenia kwalifikacji, rekompensowania kosztów kszta³cenia podyplomowego. Teraz ju nikt nie ma w¹tpliwoœci, e w Polsce jest za ma³o lekarzy, a zw³aszcza lekarzy specjalistów. Zamiast rzetelnej a szybkiej pracy nad rozwi¹zaniem tego problemu proponuje siê likwidacjê sta u podyplomowego i (mam nadziejê, e to plotka) skrócenie niektórych specjalizacji do 3 lat. Najpierw przed³u ono 13

14 14 CMYK XXIV ZJAZD studia o rok sta u, bez jakichkolwiek uprawnieñ zawodowych dla absolwentów, teraz mówi siê o jego likwidacji. Owszem, sta mo na zlikwidowaæ, ale przedtem trzeba zreformowaæ ca³y tok studiów, nasycaj¹c go praktykami. Nie zmniejsza siê iloœci specjalnoœci, tylko mno y siê je w nieskoñczonoœæ (obecnie jest ich ponad 70, bodaj najwiêcej w Europie). Jednoczeœnie nie znosi siê barier utrudniaj¹cych dostêp do specjalizacji i narasta urzêdnicza biurokracja. Dlaczego nie zamierza siê przekazaæ organizacji przebiegu specjalizacji w rêce samorz¹du lekarskiego, jak to jest w ca³ej Europie? Dlaczego utrzymuje siê tendencja do tego, aby w¹skie specjalizacje i tzw. certyfikaty dodatkowych umiejêtnoœci ogranicza³y lub uniemo liwia³y dostêp do wykonywania szeregu czynnoœci zawodowych lekarzom specjalistom, nie posiadaj¹cym tych dokumentów, mimo posiadania niezbêdnej wiedzy, umiejêtnoœci i doœwiadczenia zawodowego. Przyk³adem niech bêdzie próba ograniczenia mo liwoœci wykonywania badañ endoskopowych wy³¹cznie do osób posiadaj¹cych certyfikaty Towarzystwa Gastrologicznego, co spowodowa- ³oby ca³kowity parali badañ endoskopowych w Polsce. Wykonawc¹ tych ograniczeñ usi³uje siê czyniæ Narodowy Fundusz Zdrowia. Równoczeœnie w ustawie o œwiadczeniach medycznych finansowanych ze œrodków publicznych zapisuje siê monopol lekarzy rodzinnych w œwiadczeniu us³ug w podstawowej opiece zdrowotnej, ruguj¹c z niej z regu³y lepiej wykszta³conych lekarzy internistów i pediatrów. Ostatnio lansuje siê tezê, e za pieni¹dze z Funduszu mo na siê utrzymaæ, bo coraz wiêcej 14 szpitali przekszta³conych w spó³ki wychodzi z d³ugów. Byæ mo e. Szkoda tylko, e nikt nie przeprowadzi³ badañ i kontroli, do jakiego tam stopnia zredukowano personel i czy szpitale wychodz¹ce z d³ugów nie ograniczy³y zakresu œwiadczeñ, czy lecz¹ zgodnie z zasadami wspó³czesnej wiedzy medycznej i czy nie przerzucaj¹ czêœci kosztów na pacjentów lub inne zak³ady opieki zdrowotnej. Tworzona, nie bez udzia³u najwy szych czynników pañstwowych, atmosfera nagonki na lekarzy powoduje, e ka da czynnoœæ medyczna zaczyna byæ kwestionowana przez pacjentów i ich rodziny (ostatnio pacjent ma mieæ prawo niezgodzenia siê z rozpoznaniem). Zapomniano tylko napisaæ, kto wtedy przyjmie odpowiedzialnoœæ za jego dalsze losy. Dlaczego ka da g³upota ograniczaj¹ca nas w wykonywaniu zawodu jest urzêdowo akceptowana, jak np. wymyœlone wpisywanie na receptê numerów PESEL, jako przejaw walki z korupcj¹. Ale jeden skutek jest znany: wyd³u enie czasu przyjmowania pacjenta przez czynnoœci dalekie od medycyny. Jestem zwolennikiem Evidence Based Medicine, dlatego ciekaw jestem, czy ktoœ dokona³ analizy korzyœci (prócz oczywiœcie drukarni) wynikaj¹cych ze zmiany przepisów o receptach i planowanych dalszych zmianach. Mamy prawo oczekiwaæ na przeprowadzenie takich wyliczeñ i przedstawienia ich spo³eczeñstwu. Na szczêœcie przedstawiciele Ministerstwa ju nie twierdz¹, e specjalistów w Polsce jest doœæ, a wyjazdy do pracy w innych krajach nie stanowi¹ problemu. Ju teraz informujê Pañstwa, e w takich specjalnoœciach jak chirurgia dzieciêca, dermatologia, urologia, endokrynologia i w kilku innych istniej¹ bia³e plamy na terenie województwa ma³opolskiego, których zlikwidowaniem nikt siê specjalnie nie zajmuje. Nadal zreszt¹ nie wiadomo, ilu i jakich specjalistów powinno byæ w powiatach? Jakie powinno byæ nasycenie nimi na 10 czy 100 tysiêcy mieszkañców? Ile œwiadczeñ medycznych w poszczególnych specjalnoœciach powinno byæ zakontraktowanych, by nie tworzyæ wielomiesiêcznych czy d³u szych kolejek pacjentów? Ale sk¹d to ma byæ wiadomo, je eli w ca³ej Ma³opolsce jest zarejestrowa-

15 CMYK 15 nych zaledwie 5 specjalistów z epidemiologii, z których na dodatek jeden zajmuje siê czymœ innym? Ale to nie my jesteœmy odpowiedzialni za zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych obywateli. Teraz proponuje siê przekszta³cenie szpitali w spó³ki prawa handlowego, z udzia³em kapita³u z zewn¹trz, przy wiêkszoœci kapita³u publicznego. Ale spó³ka prawa handlowego musi zarabiaæ, taka jest jej istota, a nie spe³niaæ jak¹kolwiek misjê spo³eczn¹. Dlatego trzeba by by³o byæ pozbawionym rozumu (a ci, którzy maj¹ kapita³ idiotami nie s¹), aby przy obecnym poziomie finansowania œwiadczeñ w³o yæ kapita³ w szpital, zw³aszcza bior¹c pod uwagê fakt, e wiêkszoœæ kapita³u ma znajdowaæ siê w rêku partnera publicznego. No chyba, e chce siê ograniczyæ dzia³alnoœæ szpitala do kilku prostych procedur. Reasumuj¹c: Ten system funkcjonowa³ dotychczas wy³¹cznie dziêki niewolniczej pracy ludzi w nim zatrudnionych. Ale ci ludzie maj¹ ju doœæ. Nikt nie mo e zmusiæ lekarza do pracy przez kilkadziesi¹t godzin bez przerwy, do przyjmowania kilkudziesiêciu pacjentów w ci¹gu jednego dnia. Lekarz powinien mieæ czas na odpoczynek (jak ka dy cz³owiek) i na naukê, bo specyfika zawodu wymaga dokszta³cania permanentnego. To samo dotyczy pielêgniarek i innych zawodów medycznych. Nie mo e jedna pielêgniarka opiekowaæ siê ca³¹ noc chorymi po ciê kich operacjach, a to zaczyna byæ chlebem powszednim. Domagamy siê regulacji prawnych blokuj¹cych pracodawcom stawianie ¹dañ pracy powy ej mo liwoœci fizycznych pracownika. Musi nast¹piæ podwy ka wynagrodzeñ wszystkich lekarzy do poziomu okreœlonego przez Krajowy Zjazd Lekarzy w 2007 roku. Alarmujemy do w³adz w kwestii wyjazdów zagranicznych lekarzy. Niech nikt po liczbach nie s¹dzi, e problem jest b³ahy. Wyje d aj¹ g³ównie lekarze po specjalizacji, w przedziale wieku od 35 do 50 lat, a to oznacza rosn¹c¹ lukê pokoleniow¹, gro ¹c¹ w nieodleg³ej przysz³oœci katastrof¹. Tylko z naszej Izby wyjecha³o, lub ma taki zamiar ok. 900 lekarzy. To prawie 10% czynnych zawodowo XXIV ZJAZD kole anek i kolegów. Jeszcze drastyczniej przedstawia siê sytuacja z pielêgniarkami, których deficyt coraz dotkliwiej zagra a bezpieczeñstwu pacjentów. Tych wszystkich problemów my nie za³atwimy. My od lat te problemy wskazujemy i deklarujemy wspó³pracê. Jak grochem o œcianê. Powiem zreszt¹, e nie wierzê w adn¹ reformê, do której nie uda siê zjednaæ wiêkszoœci œrodowiska medycznego. A o tym nikt nie myœli. Od kilkudziesiêciu lat nikt nie zdoby³ siê na spójn¹, kompleksow¹ reformê ochrony zdrowia, nadal system zatacza siê jak pijany od œciany do œciany, w zale noœci od tego kto jest przy w³adzy. Bardzo wyraÿnie widaæ to w ostatnich miesi¹cach. Wbrew nadziejom spo³ecznym niewiele tu wnios³a transformacja ustrojowa. Ochrona zdrowia to nietkniêty relikt przesz³oœci. Równoczeœnie krytykowany przez wszystkich Narodowy Fundusz Zdrowia, ma siê coraz lepiej, bo powiela tamten centralistyczny system. Ale jedno siê ostatnio uda³o. Uda³o siê sk³óciæ ze sob¹ œrodowiska medyczne. Coraz trudniej siê porozumieæ i znaleÿæ wspólny cel lekarzom miêdzy sob¹, pielêgniarkom, ratownikom. Coraz wiêcej rodzi siê konfliktów i wzajemnych pretensji miêdzy lekarzami POZ, specjalistami i szpitalami. Czy o to chodzi³o? Koñcz¹c jeszcze wspomnê, e œrodowisko lekarskie, którego jesteœmy czêœci¹, zarzuca Izbom biernoœæ i nieskutecznoœæ w dzia³aniu, abstrahuj¹c od faktu, e to ustawodawca zadba³ o to, by samorz¹d nie mia³ zbyt wiele do powiedzenia. adnej w³adzy nie jest na rêkê silny 15

16 16 CMYK XXIV ZJAZD samorz¹d zawodowy, a w sytuacji Polski zw³aszcza samorz¹d lekarski. W tej sytuacji zwracam siê do Zjazdu o przyjêcie po raz kolejny APELU do polityków wszystkich ugrupowañ o podjêcie w s p ó l n y c h dzia- ³añ w kierunku reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce. To Pañstwo obiecywaliœcie nam ponadpartyjny program. Wiem, e brzmi to idealistycznie, e toczy siê gra o rz¹d dusz, tylko e ju wkrótce, gdy ta dzisiejsza atrapa systemu legnie w gruzach, adna ekipa siê nie ostanie. Mo e mi ktoœ z Pañstwa zarzuciæ, e te refleksje s¹ nazbyt ogólne; e dotycz¹ ca³ego systemu, abstrahuj¹c od realiów szarej krakowskiej codziennoœci. Doskonale wiem, e jako Izba musimy wci¹ usprawniaæ otaczaj¹c¹ nas rzeczywistoœæ. A wiêc nieœæ pomoc prawn¹ i materialn¹ Kole ankom i Kolegom, prowadziæ mo liwie najtaniej kursy doskonal¹ce, pertraktowaæ o korzystne warunki ubezpieczeñ, organizowaæ wypoczynek, dostarczaæ bie ¹c¹ informacjê na tematy zawodowe, ingerowaæ wszêdzie, gdzie dzieje siê Pañstwu krzywda czy niesprawiedliwoœæ, udoskonalaæ pracê Biura Izby, walczyæ o programy profilaktyczne, miejsca rezydenckie, sta e podyplomowe itp. itd. Czynimy to ca³y czas na miarê mo liwoœci, ograniczonych niekiedy drastycznie niekorzystnymi zapisami prawa. Ale zmiany na lepsze coraz czêœciej zale ne s¹ od centrali, spychaj¹c na margines struktury spo³eczeñstwa obywatelskiego. Mimo dobrej, a nawet bardzo dobrej wspó³pracy z w³adzami wojewódzkimi i lokalnymi czêsto jesteœmy wspólnie bezradni. Nie mo emy siê z tym zgodziæ, musimy po³o yæ kres rosn¹cemu ubezw³asnowolnieniu, bo to marginalizacja œrodowiska i ka dego z nas. Dziêkujê Pañstwu za uwagê! yczê Wam i sobie owocnych obrad. * * * W dyskusji jako pierwszy g³os zabra³ dyr. Ma³opolskiego Centrum Zdrowia Publicznego dr Grzegorz Kurdziel. Nawi¹zuj¹c do postulatu prezesa o przejêcie przez samorz¹d ca³okszta³tu procesu kszta³cenia specjalizacyjnego uzna³ to za mo liwe, pod warunkiem dostosowania struktury izb do podzia³u terytorialnego kraju. Jego zdaniem liczba miejsc rezydenckich wzros³a w Ma- 16 ³opolsce zadowalaj¹co (do 140), przy czym niektórych specjalistów jest nadmiar. W innych kwestiach samorz¹d jego zdaniem nie jest powo- ³any do dzia³ania, nie powinien namawiaæ do strajków, zajmowaæ siê kwesti¹ organizacji us³ug medycznych, ubezpieczeñ, jest bowiem czymœ na kszta³t œredniowiecznego cechu. Wypowiadane doœæ arbitralnie opinie dyrektora spotka³y siê wkrótce z ripost¹ wiceprzewodnicz¹cego ORL dr. Roberta Stêpnia. Nastêpnie g³os raczej kurtuazyjnie zabra³a p. Marta Suter przewodnicz¹ca Komisji Zdrowia i Profilaktyki Rady m. Krakowa, w pe³ni popieraj¹c postulaty zawarte w wyst¹pieniu dr. Friedigera i sk³adaj¹c deklaracjê wszelkiej pomocy œrodowisku lekarskiemu, które g³êboko szanuje. Pieni¹dze na zdrowie musz¹ siê znaleÿæ! stwierdzi³a na zakoñczenie. Dziêkuj¹c za tê deklaracjê prowadz¹cy obrady doc. Andrzej Matyja podkreœli³, e nak³ady finansowe miasta Krakowa na zdrowie, na profilaktykê s¹ bodaj najwy sze w Polsce. Natomiast nawi¹zuj¹c do wyst¹pienia dr. J. Friedigera, przedstawi³ pokrótce zebranym opinie NRL na temat tzw. rekomendacji Bia³ego szczytu. Z³o ony pod nimi podpis K. Radziwi³- ³a nie oznacza, e wszystko popieramy stwierdzi³. Bez 6% PKB na ochronê zdrowia, trudno liczyæ na jak¹kolwiek poprawê. Wycofanie siê premiera z uzgodnionego przez uczestników Szczytu wspó³p³acenia, brak koszyka œwiadczeñ gwarantowanych, zakaz dodatkowych ubezpieczeñ, niechêæ do reformy KRUS, brak gwarancji podwy szenia zarobków, pomys³y o ograniczeniu zatrudnienia lekarza do jednego miejsca (niekonstytucyjne) to wszystko rodzi absolutny pesymizm wobec zapowiadanych reform. W tym samym tonie wypowiedzia³ siê dr Mariusz Janikowski, krytycznie oceniaj¹c zamys³ minister Ewy Kopacz likwidacji sta ów podyplomowych. Tak e kolejna dyskutantka dr Katarzyna Turek-Fornelska mówi³a o nadziejach, które towarzyszy³y spo³ecznoœci medycznej po jesiennych wyborach do parlamentu. Liczono na poparcie ¹dañ p³acowych, na próbê porz¹dkowania systemu, wchodzi³a w ycie ustawa o czasie pracy wymagaj¹ca porz¹dkuj¹cych rozporz¹dzeñ, tymczasem wszystko to zaniedbano na rzecz spek-

17 CMYK 17 takularnego Bia³ego szczytu oraz dezinformuj¹cej akcji radomskiej, przemilczaj¹cej fakt, e nikt nie odszed³ od ³ó ek, a jedynie za ¹da³ respektowania 48 godzin pracy. W tej sytuacji rola Izb bêdzie ros³a, jako wyraÿnej strony konfliktu stwierdzi³a. Zastrzegaj¹c prywatny charakter przytaczanej anegdoty kolejny mówca, znany chirurg dr Emil Staszków opisa³ swoje rozmowy z niedawnym pacjentem, sk¹din¹d parlamentarzyst¹, którego wiedza na temat systemu ochrony zdrowia okaza³a siê humorystyczna. Dr Staszków dowiód³ te kompletnego braku wyobraÿni ze strony NFZ, który nie rozumie zjawisk sezonowoœci w wystêpowaniu urazów (np. narciarskich w zimie). Radykalnie i wyraziœcie zabrzmia³ g³os kolejnego mówcy dr. Roberta Stêpnia, który krytycznie odniós³ siê do opinii wyra onych przez dr. Kurdziela, a nakazuj¹cych samorz¹dowi zajmowanie siê g³ównie kwestiami s¹downictwa korporacyjnego czy kszta³cenia podyplomowego. Na samym wstêpie ustawy z 1989 roku o izbach lekarskich pisze siê przypomnia³ e do obowi¹zków samorz¹du nale y reprezentowanie i ochrona zawodu. A to jednoznacznie wi¹ e siê z warunkami pracy i p³acy. Nie jesteœmy cechem rzemieœlniczym. Jesteœmy uprawnionym ustawowo reprezentantem i spychanie nas na pozycje stra ników etyki i organizatorów kszta³cenia jest ³amaniem ustawowych zapisów. A jak ktoœ nie chce tego zrozumieæ, to niech bierze odpowiedzialnoœæ za ca³oœæ i nie szuka winnych z³ego stanu rzeczy poza sob¹. Uporz¹dkowanie kwestii ubezpieczeñ rolniczych, likwidacja KRUS-u oznacza³aby zdaniem kolejnego mówcy dr. Jacka Têtnowskiego koniec istnienia Polskiego Stronnictwa Ludowego, koalicjanta PO, st¹d nie ma co liczyæ na rozwi¹zanie tego problemu. Ostatnim mówc¹ podczas obrad by³a dyrektor MOW NFZ dr Maria Janusz, która skoncentrowa³a siê na zagadnieniu wprowadzenia z dniem 1 lipca 2008 zmian zasad kontraktowania œwiadczeñ przez szpitale wg systemu Jednorodnych Grup Procedur (JGP). Mówczyni przypomnia³a, e system ten jest obecnie testowany w 20 szpitalach w kraju (w tym w 6 w Ma³opolsce). Pytana o dostêpnoœæ nowych tabel JPG (dr E. Stasz- XXIV ZJAZD ków) wyjaœnia³a, e praktycznie ich brak, pozostaje stary katalog. Pytana, czy okres paru tygodni po wygaœniêciu starych kontraktów w kwietniu i czerwcu nie jest zbyt krótki na wprowadzenie nowego systemu, odrzek³a, i to termin ustawowy, na który nie ma wp³ywu. Pytana, czy w nowym systemie koszt us³ug zostanie urealniony odrzek³a, e pieni¹dze pozostaj¹ takie, jak by³y, bêd¹ jednak lepiej rozdysponowane. Wymiana zdañ z sal¹ by³a ywa, ale czy wnios³a jakieœ o ywcze impulsy, jakieœ nadzieje na poprawê systemu, trudno przes¹dziæ. Od siebie cynicznie dodamy starym porzekad³em, e od mieszania herbaty w szklance, nie staje siê ona s³odsza. * * * Na koñcu tej relacji zjazdowej umieœciliœmy propozycje, które nap³ynê³y do Komisji Uchwa³ i Wniosków. Przedstawia³ je sukcesywnie w trakcie Zjazdu przewodnicz¹cy Komisji dr Lech Kucharski, do³¹czaj¹c rekomendacjê (b¹dÿ jej brak) ze strony pracuj¹cego przez ca³y czas zespo³u. I tak: 17

18 18 CMYK XXIV ZJAZD Wniosek nr 1 (wnioskuj¹cy dr Izabela Pietrzak, mandat 178) W zwi¹zku z pominiêciem (w Ustawie z 5 wrzeœnia 2007 dotycz¹cej przekazania œrodków na wzrost wynagrodzeñ) lekarzy zatrudnionych w zak³adach opieki d³ugoterminowej (w lecznictwie szpitalnym i sanatoryjnym), co dyskryminuje lekarzy pracuj¹cych w tym dziale wnioskodawczyni wnosi Apel do Naczelnej Rady Lekarskiej o zajêcie stanowiska w tej sprawie i podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu zmianê tej krzywdz¹cej czêœæ œrodowiska lekarskiego, sytuacji. (Apel zosta³ przyjêty bez dyskusji, przy 2 g³osach wstrzymuj¹cych siê). Wniosek nr 2 (wnioskuj¹cy zespó³ w sk³adzie: Tomasz Œliwiñski, mandat 228, Maria Bak, mandat nr 4, Tomasz Hawajski, mandat 68). Wniosek do Okrêgowej Rady Lekarskiej o podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do zmiany niekorzystnych dla œwiadczeniodawców praktyk w zakresie obowi¹zuj¹cej sprawozdawczoœci, jak 1) og³aszanie zmian w zasadach rozliczeñ bez odpowiedniego vacatio legis; 2) wprowadzanie wielu istotnych zmian w zasadach rozliczeñ z NFZ w trakcie trwania roku rozliczeniowego; 3) brak dostosowania rozporz¹dzeñ do mo liwoœci systemów informatycznych p³atnika; 4) brak spójnej polityki w kwestii zakresu i sposobu gromadzenia danych, ich przekazywania i przetwarzania przez poszczególne oddzia³y NFZ, obs³ugiwane przez ró ne firmy; 5) brak jednolitego standardu eksportu danych do NFZ; 6) nadal monopolistyczne pozycje firm obs³uguj¹cych NFZ, narzucaj¹cych swoje rozwi¹zania techniczne; 7) brak profesjonalnego podejœcia ze strony p³atnika do procesu modernizacji i modyfikacji swoich systemów informatycznych. W dyskusji nad wnioskiem przewodnicz¹cy obrad doc. A. Matyja potwierdzi³ chaos w systemach 18 zbierania danych i w zasadach przekazywania ich przez poszczególne szpitale. Jego zdaniem NFZ powinien wyd³u yæ obecne zasady kontraktowania i sprawozdawczoœci do 1 lipca, a nastêpnie przygotowaæ ujednolicone zasady na kolejne 2,5 roku. (Apel przyjêty przy 3 g³osach wstrzymuj¹cych siê). Wniosek nr 3 (wnioskuj¹cy dr Marek Zasadny, mandat nr 256). Wniosek o wyst¹pienie przez XXIV Zjazd OIL do Komisji Wyborczej NRL, by przy opracowywaniu zasad wyborczych na nastêpn¹ kadencjê uniemo liwiæ kandydowanie kole ankom i kolegom, którzy bêd¹c delegatami nie uczestniczyli w co najmniej 2 zjazdach kadencyjnych z przyczyn nieusprawiedliwionych. Pod wnioskiem podpisa³o siê te dalszych 7 delegatów. (Wniosek przyjêty przy 1 g³osie sprzeciwu i 3 g³osach wstrzymuj¹cych siê). Wniosek nr 4 (wnioskuj¹cy dr Marek Zasadny, mandat nr 256, Tomasz Hawajski, mandat nr 68; El bieta Wojnarowicz, mandat nr 224; Anna G³uszko, mandat nr 54). W nawi¹zaniu do wczeœniejszej propozycji Skarbnika, w sprawie ustanowienia funduszu celowego w kwocie 500 tys. z³ na zakup siedziby delegatury OIL w Przemyœlu, wniosek o podjêcie Uchwa³y w tej sprawie udzielaj¹cej zgody Okrêgowej Radzie Lekarskiej na zakup nieruchomoœci lub podjêcie inwestycji budowy w celu zapewnienia samodzielnej siedziby delegatury samorz¹du lekarskiego w Przemyœlu. (Wniosek przyjêty, przy 6 g³osach wstrzymuj¹cych siê). Wniosek nr 5 (wnioskuj¹cy dr Mariusz Janikowski, mandat nr 84). W zwi¹zku z informacjami przekazanymi przez min. Ewê Kopacz o zamiarze likwidacji sta u podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów XXIV Zjazd OIL w Krakowie wyra a stanowczy protest. Tego rodzaju zamys³, bez wczeœniejszej reformy programu studiów medycznych, spowoduje wielorakie szkody spo³eczne, a tak e obni y presti polskich lekarzy w krajach UE. Nadto, zamiar tego rodzaju reformy kszta³cenia, powinien byæ uzgodniony z samorz¹dem lekarskim. W dyskusji, która nieoczekiwanie dotyczy³a tak- e LEP-u, wiêkszoœæ delegatów opowiedzia³a siê za wnioskiem, k³ad¹c nacisk na konieczn¹ wczeœniej reformê toku studiów i nasycenia ich praktyk¹. (Wniosek przyjêty, przy 8 g³osach sprzeciwu i 15 wstrzymuj¹cych siê).

19 CMYK 19 Wniosek nr 6 (Wnioskuj¹cy dr Mariusz Janikowski, mandat nr 84) Rezolucja XXIV Zjazdu OIL w Krakowie sprzeciwiaj¹ca siê poselskiemu projektowi zmian terytoriów dzia³ania izb lekarskich i dostosowaniu ich do aktualnego podzia³u administracyjnego kraju na 16 województw. W uzasadnieniu wnioskuj¹cy stwierdzi³, e prowadzi³oby to do likwidacji ma³ych izb oraz spowodowa³oby szereg komplikacji organizacyjnych i finansowych wynikaj¹cych z faktu wieloletniego ju istnienia obecnego podzia³u; podkreœli³ te ukszta³towanie siê obecnej struktury ju w pocz¹tkach istnienia odrodzonego samorz¹du. Komisja Uchwa³ i Wniosków nie zajê³a w tej kwestii stanowiska, natomiast dr Zasadny przypomnia³, e delegatów sondowano w tej kwestii dwie kadencje temu. (Zjazd opowiedzia³ siê za rezolucj¹, przeciw by³ 1 g³os, 14 delegatów wstrzyma³o siê od zajêcia stanowiska). Wniosek nr 7 (wnioskuj¹ca Katarzyna Turek- Fornelska, mandat nr 236) Apel do dr Andrzeja W³odarczyka o rezygnacjê ze stanowiska wiceministra zdrowia, w sytuacji gdy jest on jednoznacznie kojarzony z samorz¹dem lekarskim, co rzutuje zdaniem wnioskuj¹cej na obci¹ anie samorz¹du odpowiedzialnoœci¹ za nagonkê, któr¹ zorganizowa³o w mediach Ministerstwo Zdrowia wobec lekarzy z Radomia, pos¹dzaj¹c ich bezprawnie o z³amanie Kodeksu Pracy, ustawy o zoz-ach i dezorganizacjê pracy szpitala, za któr¹ odpowiadaj¹ organizatorzy opieki zdrowotnej. Obecnoœæ w rz¹dzie dr A. W³odarczyka rzuca z³e œwiat³o na samorz¹d lekarski. Komisja Uchwa³ i Wniosków zaproponowa³a odrzucenie wniosku ze wzglêdów formalnych, poniewa kol. W³odarczyk zawiesi³ swoj¹ dzia³alnoœæ w samorz¹dzie. Podobn¹ opiniê wyrazi³a mec. Ewa Krzy owska, zwracaj¹c uwagê, e nie ma nigdzie zapisu ustawowego, wzbraniaj¹cego pe³nienia obu funkcji. (Zgodnie z sugesti¹ Komisji wniosku nie poddano g³osowaniu). Wniosek nr 8 (wnioskuj¹cy: Katarzyna Martuszewska, mandat nr 144, Agata Milczarek-Moczulska, Ewa Mikosza-Januszewicz ). Wniosek do Okrêgowej Rady Lekarskiej o formalne zwrócenie siê do Ministerstwa Zdrowia z zapytaniem: ilu lekarzy i jakiej specjalnoœci powinno przypadaæ, na jak¹ XXIV ZJAZD iloœæ ³ó ek szpitalnych i populacjê mieszkañców? Uzasadniaj¹c pytanie, wnioskuj¹ca poinformowa³a, e znany jej pracodawca uwa a, i na 800 pacjentów w szpitalu wystarczy 2 lekarzy, a podobna ich iloœæ mo e obs³u yæ izbê przyjêæ i postulowa³a okreœlenie minimalnych standardów zatrudnienia. Komisja rekomendowa³a wniosek. Po dyskusji z udzia³em dr dr M. Matyji, E. Staszkowa i J. Pasadyna propozycjê poddano pod g³osowanie. (Przy jednym g³osie wstrzymuj¹cym siê, wniosek przeszed³). Wniosek nr 9 (wnioskuj¹cy dr Lech Kucharski, mandat nr 121). W œlad za postulatem zawartym w wyst¹pieniu programowym dr Jerzego Friedigera wnioskuj¹cy zaproponowa³ Zjazdowi uchwalenie Apelu do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjêcie dzia- ³añ zmierzaj¹cych do przekazania kszta³cenia specjalizacyjnego i doskonal¹cego w rêce samorz¹du lekarskiego. (Wniosek przyjêty, przy 3 g³osach wstrzymuj¹cych siê). * * * O godzinie przewodnicz¹cy Zjazdu doc. Andrzej Matyja og³osi³ zakoñczenie obrad. W nastroju umiarkowanego sukcesu oraz niepokojów o dalszy przebieg zamys³ów reformatorskich systemu ochrony zdrowia, delegaci rozjechali siê do domów. W najbli szym wydaniu opublikujemy apele i uchwa³y zjazdowe w ich pe³nym brzmieniu, w tym natomiast prócz relacji z obrad ograniczamy siê do przytoczenia uchwa³ bud etowych umo liwiaj¹cych organom Izby formalne funkcjonowanie zgodnie z prawem. Polecamy te lekturze za³¹czone Materia³y Sprawozdawcze. Relacjê przygotowa³: Stefan Ciep³y 19

20 20 CMYK XXIV ZJAZD Uchwa³a Nr 1/Zjazd/2008 XXIV Okrêgowego Zjazdu Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okrêgowej Rady Lekarskiej w Krakowie za rok obrotowy 2007 Na podstawie art.23 pkt. 1 i 3 ustawy o izbach lekarskich z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 26 maja 1989 roku, Nr 30 poz. 158, zmn. z 1990 roku, Nr 20 poz. 120; z 1996 roku, Nr 106, poz. 496; z 1997 roku, Nr 28, poz. 152; z 1998 roku, Nr 106, poz. 668; z 2001 roku Nr 126, poz oraz z 2002 roku Nr 240, poz. 2052) uchwala, co nastêpuje: 1 XXIV Okrêgowy Zjazd Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2007 r. Bilans sporz¹dzony na dzieñ 31.XII.2007, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumê ,42 z³ Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2007 wykazuj¹cy zysk netto (z ca³okszta³tu dzia³alnoœci) ,76 z³ Z zysku netto, z ca³okszta³tu dzia³alnoœci, kwotê ,76 z³ przeznacza siê w ca³oœci na zwiêkszenie funduszu statutowego jednostki, w tym wynik finansowy z dzia³alnoœci gospodarczej w kwocie ,27 z³. 2 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia. Uchwa³a Nr 2/Zjazd/2008 XXIV Okrêgowego Zjazdu Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Okrêgowej Radzie Lekarskiej w Krakowie Na podstawie art.23 pkt. 1 i 3 ustawy o izbach lekarskich z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 26 maja 1989 roku, Nr 30 poz. 158, zmn. Z 1990 roku, Nr 20 poz. 120; z 1996 roku, Nr 106, poz. 496; z 1997 roku, Nr 28, poz. 152; z 1998 roku, Nr 106, poz. 668; z 2001 roku Nr 126, poz oraz z 2002 roku Nr 240, poz. 2052) uchwala, co nastêpuje: 1 Na wniosek Komisji Rewizyjnej Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, XXIV Okrêgowy Zjazd Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie udziela w dniu 29 marca 2008 r. Okrêgo- 20 Przewodnicz¹cy XXIV Okrêgowego Zjazdu Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie Doc. dr hab. Andrzej Matyja wej Radzie Lekarskiej w Krakowie absolutorium za 2007 rok. 2 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia. Przewodnicz¹cy XXIV Okrêgowego Zjazdu Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie Doc. dr hab. Andrzej Matyja Uchwa³a Nr 3/Zjazd/2008 XXIV Okrêgowego Zjazdu Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia projektu preliminarza bud etowego na 2008 rok Na podstawie art.23 pkt. 1 i 2 ustawy o izbach lekarskich z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 26 maja 1989 roku, Nr 30 poz. 158, zmn. z 1990 roku, Nr 20 poz. 120; z 1996 roku, Nr 106, poz. 496; z 1997 roku, Nr 28, poz. 152; z 1998 roku, Nr 106, poz.668; z 2001 roku Nr 126, poz oraz z 2002 roku Nr 240, poz. 2052) uchwala, co nastêpuje: 1 XXIV Okrêgowy Zjazd Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zatwierdza przedstawiony przez Okrêgow¹ Radê Lekarsk¹ w Krakowie projekt preliminarza przychodów i wydatków na 2008 r., wraz z uzupe³nieniem: 1) przeznaczenie nadwy ki finansowej z 2007 r. na bie ¹c¹ dzia³alnoœæ OIL w 2008 r. 2) pokrycie z funduszu Komisji Praktyk Prywatnych ORL niedoboru œrodków finansowych, spowodowanych ró nic¹ miêdzy faktycznie poniesionymi kosztami zwi¹zanymi z realizacj¹ zadañ przejêtych od administracji pañstwowej a otrzyman¹ dotacj¹ z Ministerstwa Zdrowia (w przypadku gdy nie bêdzie takiej mo liwoœci sfinansowania z bie ¹cych przychodów w 2008 r.). 3) utworzenie funduszu celowego, w kwocie z³ na pokrycie kosztów remontu zakupionej nieruchomoœci dla delegatury OIL w Nowym S¹czu. 4) utworzenie funduszu celowego w kwocie z³ na pokrycie kosztów ewentualnego zakupu nieruchomoœci, z przeznaczeniem na siedzibê Delegatury OIL w Przemyœlu. 2 Za³¹czony projekt preliminarza bud etowego stanowi integraln¹ czêœæ uchwa³y. 3 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia. Przewodnicz¹cy XXIV Okrêgowego Zjazdu Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie Doc. dr hab. Andrzej Matyja

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r.

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz } Pacjent w badaniu klinicznym a NFZ } Kalkulacja kosztów } Współpraca z zespołem badawczym jak tworzyć

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE Projekt z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Uzasadnienie Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. nr 241 poz. 2091 z późn. zm.) wynika ze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. przy Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim

REGULAMIN RADY RODZICÓW. przy Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim Wielopole Skrzyńskie, 23.10.2013 r. Strona 1 REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jerzego

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 z dnia 14 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1 z dnia 14 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Pana

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ...

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ... ... (pieczątka wnioskodawcy)..., dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Rady Rodziców Gimnazjum im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach

Rady Rodziców Gimnazjum im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach Załącznik do Uchwały Nr 3/2007 REGULAMIN Rady Rodziców Gimnazjum im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH Załącznik do Uchwały nr 198/2008-2012 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2011 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DP-AD-II.1711.20.2013 RISS 2385458 Zielona Góra, 12 listopada 2013 r. Pani Małgorzata Ragiel Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 1.Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

Protokół z Zebrania Plenarnego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie w dniu 16 stycznia 2014 roku.

Protokół z Zebrania Plenarnego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie w dniu 16 stycznia 2014 roku. Protokół z Zebrania Plenarnego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie w dniu 16 stycznia 2014 roku. 1) Otwarcie zebrania Zebranie otworzył Andrzej Kołodziejczyk,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Ciech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 7 lipca 2014 roku Uchwały podjęte przez W Liczba

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, po jego

Bardziej szczegółowo

1. Siedzibą Poradni jest miasto Bydgoszcz. 2. Obszarem działania Poradni jest obszar województwa kujawsko-pomorskiego.

1. Siedzibą Poradni jest miasto Bydgoszcz. 2. Obszarem działania Poradni jest obszar województwa kujawsko-pomorskiego. Załącznik do uchwały Nr 87 Senatu UMK z dnia 28 listopada 2006 r. S T A T U T Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Poradni Zdrowia Psychicznego dla Studentów I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 33 Statutu PTTK Zarząd Główny postanawia:

Na podstawie art. 33 Statutu PTTK Zarząd Główny postanawia: Uchwała nr 43/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z dnia 20 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia terminu obrad i regulaminów wyborczych na X Krajową Naradę Aktywu Przewodnickiego PTTK (KNAP) oraz na Wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ Warszawa kwiecień 2013 Przyjęty na XXV Walnym Zgromadzeniu ZBP w dniu 18 kwietnia 2013 r. 1. Komisja Etyki Bankowej, zwana dalej Komisją, działa przy Związku Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Rodziców Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY REGULAMIN KOMISJI TURYSTYKI I REKREACJI PZKaj Warszawa, 28.03.2007 Regulamin Komisji Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego Rozdział I Postanowienia ogólne W niniejszym

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2015 r.

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2015 r. Uchwała nr V/25/2015 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczytno programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Szczycieńska Karta Dużej Rodziny Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA S.A. w Lublinie. KRS 0000059588. Sąd Rejonowy w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05

ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05 ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 6 kwietnia 2005r. w sprawie udzielenia dnia wolnego od pracy Działając na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo