Biuletyn Informacyjny Urz du Miasta SESJA RADY MIEJSKIEJ RUMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny Urz du Miasta SESJA RADY MIEJSKIEJ RUMI"

Transkrypt

1 Rumskie Nowiny Biuletyn Informacyjny Urz du Miasta W rzesie 2006 nr 9 (128) SESJA RADY MIEJSKIEJ RUMI Egzem plarz bezp atny W ostatnim dniu sierpnia odby a si pierwsza po okresie letnim Sesja Rady Miejskiej. Radni wyra nie byli jeszcze w nastrojach wakacyjnych, poniewa obrady odby y si sprawnie i w dobrej atmosferze. Z najwa niejszych punktów sesyjnych wys uchano lubowania nowych nauczycieli mianowanych, przyj to sprawozdanie z bud etu za pierwsze pó rocze i ustalono system u ytkowania nowego rumskiego basenu, który stan przy Gimnazjum nr 1 przy ul. Rodziewiczówny. W lipcu bie cego roku do egzaminu na nauczyciela mianowanego trzeci stopie awansu nauczycielskiego przyst pi o 23 pedagogów. Wszyscy zdali i podczas sierpniowej sesji otrzymali oficjalnie nominacje oraz z o yli lubowanie w obecno ci Burmistrza Miasta Rumi i Rady Miejskiej. Mi ym akcentem sesji by o wr czenie pani burmistrz El biecie Rogali Ko czak, przez Klub Radnych Gospodarno tablicy z gratulacjami. Dotyczy y one otrzymania tytu u najlepszej gminy pomorskiej w rankingowej kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Skarbnik Miasta przedstawi Radzie Miejskiej informacje o przebiegu wykonania bud etu miasta oraz wykonania planu finansowego miejskich instytucji kultury (Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Domu Kultury) za pierwsze pó rocze 2006 roku. Obie informacje przyj to. Radni zdecydowali te o sprzeda y czterech gminnych oraz zamianie dwóch, co umo liwi miastu cz ciowe uregulowanie stanu prawnego ul. ytniej i zagospodarowanie terenu zgodnie z planem zagospodarowania 23 nowych nauczycieli mianowanych podczas lubowania przestrzennego. Radni dali te zgod na sporz dzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego od pó nocy ul. Sobieskiego, od zachodu ul. Poln, od po udnia ul. Robotnicz, a od wschodu jedn z zarz dzanych przez Nadle nictwo. Obszar ten ma spe nia funkcj rekreacyjno-sportow. Takie jest bowiem jego przeznaczenie w studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla naszego miasta. Rada Miejska zdecydowa a tak e o zasadach umieszczania reklam nie tylko na budynkach, ale równie na innych obiektach stanowi cych w asno Gminy Rumia. Op aty za reklamy maj zosta zró nicowane w zale no ci od rodzaju reklamy i miejsca jej lokalizacji. Do d ug dyskusj wywo a a sprawa ustalenia zasad korzystania z miejskich obiektów sportowych Rumi, m.in. z nowo powsta ego w mie cie basenu. W rezultacie radni zdecydowali, e od poniedzia ku do pi tku, od rana do godzin popo udniowych, z basenu b d korzysta uczniowie rumskich szkó (z klas czwartych i pi tych szkó podstawowych, klas drugich gimnazjalnych oraz klas pierwszych licealnych) w ramach lekcji w-f, a od godz. 17 do wieczora oraz w weekendy przez ca y dzie mieszka cy oraz inni u ytkownicy (firmy czy grupy zorganizowane). Te godziny wykorzystywania basenu b d p atne. SIERPNIOWE INWESTYCJE Mimo wakacji, które dopiero co si sko czy y, trwa y prace na rumskich ulicach, w szko ach i na cmentarzu komunalnym. Rumia znów wypi knia a. W sierpniu zacz a si budowa ul. S upskiej. Inwestycja realizowana jest na zasadzie Komitetu Spo ecznego. W jej ramach powstanie oko o 190 metrów nowej drogi, razem z chodnikami, kanalizacj deszczow i o wietleniem. Nowa nawierzchnia, o szeroko ci 5 m, zostanie zbudowana z kostki betonowej. Na ul. D bogórskiej - dla wygody wszystkich uczestników ruchu, cznie z osobami niepe nosprawnymi, miasto obni y o kraw niki. Obni enia zosta y wykonane z kostki i p yty. Wzd u ulicy miasto ustawi o tak e znaki pionowe informuj ce o udost pnieniu chodnika dla ruchu pieszego i dla ruchu rowerowego. Chodnik zosta równie obni ony na rogu ulic: D browskiego i Szczeci skiej na cie ce rowerowej. Ulica Grunwaldzka w Rumi ma ju na wysoko ci supermarketu Lidl chodnik dla pieszych. Nowy trakt dla pieszych ma powierzchnie 270 m kw i wykonany jest z kostki betonowej. Zosta obni ony do poziomu jezdni, dzi ki czemu wszyscy uczestnicy ruchu, w tym niepe nosprawni, inwalidzi, rowerzy ci, czy matki z dzie mi w wózkach, mog atwiej na niego wej i z niego zej. W pierwszym tygodniu sierpnia og oszone zosta y te dwa przetargi na dwie z wa niejszych inwestycji Rumi, a mianowicie budowy ulic: Le nej i wi toja skiej. Ul. Le na b dzie wybudowana ca a, a ul. wi toja ska na odcinku gruntowym, mi dzy Gimnazjum nr 2 a ul. Gda sk. Obie ulice zyskaj nawierzchni drogow, kanalizacj deszczow i chodniki. Je li przetargi zako cz si powodzeniem, prace zaczn si jeszcze jesieni tego roku. Tak e w sierpniu zako czono budow pierwszej, z czterech cian urnowych na Cmentarzu Komunalnym w Rumi. Nekropolia zyska a w ten sposób 120 nowych miejsc pochówku. W cianie o d ugo ci 18 m znajdzie si 120 miejsc dla prochów po kremacji. Przy ka dym znalaz o si miejsce na znicz. ciana jest pierwsz z czterech, które stan na planie nieregularnego czworoboku, utworzonego po prawej stronie wej cia na cmentarz. Og oszono te przetarg na kolejny segment grzebalny, który zajmie powierzchni oko o 1000 m kw. Najwi cej k opotów by o w te wakacje z remontami szkó. Powodem by o ma e zainteresowanie przetargami. Po licznych wyjazdach do pracy za granic polskich fachowców, pozosta e na rynku firmy ob o one s zleceniami. Niemniej uda o si wykona prawie 100 proc. zaplanowanych remontów. Nie uda o si jedynie zorganizowa przetargu na budow boiska przy Szkole Podstawowej nr 10. Zabrak o oferentów. W Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Ko cielnej oraz Szkole Podstawowej nr 6 wyremontowano sanitariaty. Podobnie by o w Przedszkolu nr 6 przy ul. Pomorskiej. W Przedszkolu Nr 5 wyremontowano sanitariaty i taras. W Gimnazjum nr 4 naprawiono cz dachu. Zako czono te prace w Gimnazjum nr 1 i Zespole Szkó Ogólnokszta c cych. W tym ostatnim wykonano roboty malarskie oraz wymieniono instalacj odgromow. Jedn z wa niejszych inwestycji rozpocz tych w sierpniu bie cego roku jest budowa ul. S upskiej Prace trwaj jeszcze w Szkole Podstawowej nr 6, Ekologicznej Szkole Spo ecznej oraz Przedszkolu Samorz dowym nr 1. Wszystkie ci kie prace wykonano wcze niej, l ejsze przeci gn si jeszcze na pierwsze dni nowego roku szkolnego. B d jednak prowadzone w taki sposób, aby nie utrudnia nauki.

2 CO WIESZ O STRATEGII MIASTA? Zgodnie z informacj znajduj c si w broszurze przybli aj cej Strategi Rozwoju Miasta Rumi, jaka ukaza a si w sierpniowym numerze Biuletynu Informacyjnego Urz du Miasta Rumskie Nowiny, w numerze wrze niowym na s. 4 zamieszczamy anonimow ankiet przeznaczon dla mieszka ców Rumi. Zawiera ona pytania dotycz ce opinii mieszka ców na temat dost pno ci i czytelno ci tre ci Strategii. Po up ywie miesi ca od opublikowania ankiety, zostanie opracowany raport z badania, którego wyniki b dzie mo na przeczyta na stronie oraz w Rumskich Nowinach. Wype nione ankiety mo na wrzuca do oznaczonej skrzynki w Biurze Obs ugi Mieszka ców lub odsy a em: Wykonujemy badania techniczne wszystkich rodzajów pojazdów w pe nym zakresie. motocykle i motorowery. samochody osobowe. samochody ci arowe. autobusy. ci gniki rolnicze. przyczepy i naczepy. pojazdy marki SAM o dmc do 3,5t - Komputerowa kontrola oraz regulacja geometrii uk adu jezdnego w samochodach osobowych i ci arowych - Wulkanizacja, sprzeda i wymiana opon - Wywa anie kó Z A P R A S Z A M Y od poniedzia ku do pi tku w godz. od 7.00 do w ka d sobot od godz do Tel Reklama AXEL TAXI 4x6 cm UROCZYSTO CI ROCZNICOWE Dwa wi ta narodowe mia y miejsce podczas tegorocznych wakacji. Pierwsze 15 sierpnia, kiedy to min a 86 rocznica Bitwy Warszawskiej, nazywanej Cudem nad Wis i od wielu lat obchodzonej, jako wi to Wojska Polskiego oraz 1 wrze nia 67 rocznica agresji Niemiec hitlerowskich na Polsk. Obie rocznice u wietniono oficjalnymi uroczysto ciami. Z o enie kwiatów na cmentarzach: w ycach i Starej Rumi, pod obeliskiem przy ul. Che mi skiej oraz msze w., to g ówne punkty uroczysto ci. Obchody wi ta 15 sierpnia zacz y si msz w. w intencji Ojczyzny w ko ciele w. Krzy a przy ul. Ko cielnej. Wzi y w niej udzia w adze miasta, poczty sztandarowe i mieszka cy. Potem w adze miasta oraz kombatanci z o yli wi zanki kwiatów przy mogile o nierzy Wrze nia 1939 roku i mogile Hipolita Roszczynialskiego na cmentarzu przy ul. wi tope ka. Uroczysto odby a si w W adze Rumi z o y y kwiaty przy Mogile o nierzy Wrze nia 1939 na cmentarzu w Starej Rumi asy cie honorowej Marynarki Wojennej. Kolejne kwiaty z o ono przy obelisku ofiar terroru hitlerowskiego, zam czonych w wi zieniach, obozach i miejscach ka ni na Ziemi Gda skiej przy ul. Che mi skiej. Przy pomniku obecne by y warty honorowe Zwi zku Harcerstwa Polskiego i Zwi zku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Kwiaty spocz y tak e na cmentarzu w ycach. Tutaj równie w adzom miasta towarzyszyli polscy harcerze. Uroczysto ci 1 wrze nia zacz y si od z o enia przez w adze miasta kwiatów i zapalenia zniczy na cmentarzu w ycach. Towarzyszy a im ma a asysta honorowa Marynarki Wojennej. Potem kwiaty i znicza znalaz y si przy pomniku przy ul. Che mi skiej z udzia em wart honorowych ZHP i ZHR oraz przy mogile o nierzy Wrze nia 1939 roku tak e w asy cie warty honorowej MW. Znicz zap on tak e przy mogile Hipolita Roszczynialskiego. O godz. 11 odby a si msza w. w intencji Ojczyzny w ko ciele w. Jana z K t w Janowie. W obu uroczysto ciach brali udzia tak e kombatanci. Po mszy w. wszyscy uczestnicy obchodów spotkali si w Miejskim Domu Kultury przy ul. Mickiewicza 19. Temu zdarzeniu towarzyszy o mi e wydarzenie. Podczas spotkania kombatanci wr czyli pani burmistrz El biecie Rogali- Podczas spotkania w Miejskim Domu Kultury z kombatantami El bieta Rogala-Ko czak, burmistrz Rumi i Iwona Romanowska, zast pca burmistrza otrzyma y ryngrafy w uznaniu zas ug na rzecz organizacji kombatanckich Ko czak oraz Iwonie Romanowskiej, zast pcy burmistrza miasta pi kne ryngrafy za zas ugi, wsparcie i wspó prac ze Zwi zkiem Kombatantów Rzeczpospolitej i By ych Wi niów Politycznych. - Jestem wzruszona powiedzia a El bieta Rogala-Ko czak po uroczysto ci. Ciesz si, e s takie spotkania, na których mo na porozmawia ze wiadkami trudnych polskich dziejów, lud mi, od których mo na uczy si mi o ci do Ojczyzny, patriotyzmu i szacunku do historii. IMPREZY DLA RUMSKICH SENIORÓW Polski Zwi zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rumi tak e we wrze niu nie rezygnuje z organizacji imprez dla swoich cz onków. Do wyboru s wspólne zabawy, wycieczki i zaj cia rekreacyjne. W tym miesi cu odb dzie si wi c spotkanie integracyjne dla wszystkich cz onków, które zaplanowano na 16 wrze nia w Pucku. Z kolei 23 wrze nia b dzie mo na pobawi si wspólnie przy muzyce na imprezie Zako czenie lata. Z imprez wyjazdowych zapowiada si pielgrzymka do Obór oraz wycieczka do Warszawy, Niepokalanowa i elazowej Woli. S jeszcze miejsca, wi c warto zadzwoni do siedziby zwi zku. Seniorów, którzy nie lubi bezczynnie siedzie w domu i nudzi si, na pewno ucieszy wie, ze zwi zek wznowi po wakacjach gimnastyk rekreacyjn. Wszystkie informacje mo na uzyska i zapisa si na ka da imprez w siedzibie zwi zku w Miejskim Domu Kultury przy ul. Mickiewicza 19, w poniedzia ki w godz raz w pi tki w godz Czynny jest tak e telefon: (057) UWAGA OSOBY BEZROBOTNE TERMINY SK ADANIA O WIADCZE WE WRZE NIU 2006 ROKU godz dla osób z prawem do zasi ku dla bezrobotnych godz dla osób bez prawa do zasi ku dla bezrobotnych O WIADCZENIA B D SK ADANE W BIURZE OBS UGI MIESZKA CÓW W POKOJU NR 2 Tel WYP ATY ZASI KÓW WE WRZE NIU 2006R W KASZUBSKIM BANKU SPÓ DZIELCZYM W WEJHEROWIE O. W REDZIE godz zasi ki dla osób, których nazwiska zaczynaj si na litery A-K godz zasi ki dla osób, których nazwiska zaczynaj si na litery L-Z Rumskie Nowiny Redaktor Naczelny: Agnieszka Lipert-Bagi ska Referat Integracji Europejskiej i Promocji Urz d Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, Rumia; tel./fax: ; Redakcja nie odpowiada za tre og osze Druk: Z.P. MERKO Rumia, ul. Tatrza ska 10, tel REKLAMA RTV SERVICE Naprawy, piloty, Sklep elektroniczny Rumia, ul. Tysi clecia 6

3 Reklama 4cm/5cm ECHO TAXI STOI KOLEJNA KAMERA Przed budynkiem Szko y Podstawowej nr 1 przy ul. Ko cielnej stan a kolejna kamera w ramach programu Bezpieczne miasto. Na pocz tku tego tygodnia miasto podpisa o umow z Telewizj Kablow Chopin w Wejherowie. Przez cza tej telewizji b dzie przesy any obraz do centrum wizyjnego. W tej chwili ulice Rumi monitoruje dwana cie kamer. Pierwsze pi kamer zosta o zamontowanych w grudniu ubieg ego roku. Kolejne sze w kwietniu tego roku w Janowie, Podpisanie umowy Rumia zyska a kolejn kamer natomiast na pocz tku wrze nia jedna, w a nie przy ul. Ko cielnej. Pozosta e kamery znajduj si na nast puj cych ulicach: dwie na Gda skiej, po jednej na Krakowskiej, Stoczniowców, Kujawskiej, Pomorskiej, Rodziewiczówny, Sobieskiego, jedna przy stadionie MOSiR oraz na rogu ulic: Mickiewicza i D bogórskiej oraz jedna przy ul. Mickiewicza, obok Miejskiego Domu Kultury. Przy monta u kamer na terenie Rumi, miasto wzi o pod uwag sugestie policji. - Wszystkie pracuj w ramach programu Bezpieczne miasto, którego celem jest zapewnienie bezpiecze stwa mieszka com Rumi, poprzez zakupienie i zamontowanie systemu monitoringu wizyjnego w mie cie mówi Tadeusz Wi niewski, zast pca burmistrza miasta. Planujemy jeszcze zamontowanie kamer na ul. Abrahama, przy Dworcu PKP i na ul. Towarowej. Obraz ze wszystkich kamer jest odbierany w centrum Dozoru Wizyjnego w Komisariacie Policji w Rumi przy ul. Derdowskiego. JEST GOTOWY PROJEKT Przypominamy, e w sierpniu opracowano projekt uchwa y w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spo ecznych z mieszka cami Rumi. Zosta on umieszczony na stronie Urz du Miasta Rumi oraz na forum internetowym Ma ego Trójmiasta Kaszubskiego o czym mieszka cy Rumi dowiedzieli si za po rednictwem lokalnej telewizji. Rumianie mogli zg asza swoje uwagi do projektu uchwa y do 25 sierpnia 2006r., wysy aj c je na adres owy. Mieli zatem okazj wspó tworzy uchwa i mie wp yw na jej ostateczn tre. Zastrze enia do projektu przedstawiono tak e na posiedzeniu Komisji Samorz du i Bezpiecze stwa Rady Miejskiej Rumi. Procedura dotycz ca przeprowadzania w gminie Rumia konsultacji spo ecznych wskazuje, w jakich przypadkach obligatoryjnie przeprowadza si konsultacje, kto mo e by inicjatorem konsultacji oraz jakie s trzy dozwolone formy konsultacji. Projekt uchwa y mówi te o tym, jaki jest dopuszczalny zasi g konsultacji, kto mo e uczestniczy w konsultacjach, a tak e jak wygl da ma informowanie o konsultacjach oraz ich wynikach. Uwzgl dniaj c uwagi, wprowadzono zmiany do projektu uchwa y. O zmianach mieszka cy dowiedzie si mog ze strony internetowej Urz du Miasta Rumi gdzie zamieszczono poprawiony projekt uchwa y. Poprawiony projekt zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej i poddany pod g osowanie na wrze niowej sesji. WARTO WIEDZIE CO O ZDROWIU Wraz z pocz tkiem wrze nia zaczynaj si powakacyjne cykle spotka tematycznych, wyk adów i pogadanek. Ciekawi wiata mog wi c wybra si na jedno lub kilka z nich i pos ucha ciekawych rzeczy lub zapisa si na wybrany program. Gabinet Promocji Zdrowia DOM-MED przy ul. Sobieskiego 10 A zaprasza na dwa tego typu programy oraz cykl pogadanek. Pierwszy program po wi cony jest profilaktyce przewlek ej obstrukcyjnej choroby p uc i dotyczy przewlek ego zapalenia oskrzeli i rozedmy p uc. Do udzia u zaproszenie s palacze oraz byli palacze w wieku lat. Drugi po wi cony jest programowi wczesnego wykrywania chorób uk adu kr enia. Jest on przeznaczony dla uczestników w wieku od 30 do 55 lat. Na oba organizowane s zapisy. Natomiast kolejn propozycj gabinetu jest cykl pogadanek, odbywaj cych si przez ca y wrzesie w dwóch miejscach: Miejskim Domu Kultury przy ul. Mickiewicza 19 oraz Domu Kultury Spó dzielni Mieszkaniowej Janowo przy ul. Pomorskiej 11. Oto harmonogram i tematy spotka : Miejski Dom Kultury 1) 9 wrze nia, godz. 11 Osteoporoza profilaktyka 2) od 13 do 27 wrze nia, godz cykl wyk adów Jak dotrwa staro ci bez dolegliwo ci : - 13 wrze nia Styl ycia a staro bez patologii - 18 wrze nia ycie z cukrzyc zapobieganie chorobom - 25 wrze nia Zak ócenie organizmu nietrzymanie moczu oraz Dolegliwo ci kr gos upa nadwaga - 27 wrze nia Cholesterol sprawca zawa u i mia d ycy oraz Leki jak przyjmowa, eby nie szkodzi y Dom Kultury SM Janowo 3) 11 wrze nia, godz Profilaktyka chorób nowotworowych 4) 22 wrze nia, godz. 18 Jak y z chorob Alzheimera problem pacjentów i opiekunów 5) 23 wrze nia, godz. 11 Osteoporoza profilaktyka Wi cej informacji mo na uzyska w Gabinecie Promocji Zdrowia DOM- MED pod numerem telefonu: (058) w godzinach od

4 NIED UGO OTWARCIE Ko czy si budowa jednej z najwa niejszych inwestycji Rumi, jakim jest basen przy Gimnazjum nr 1 przy ul. Rodziewiczówny. W tej chwili trwaj prace wyko czeniowe we wn trzu budynki: monta szafek, umywalek w toaletach, prace porz dkowe itp. Niecka basenowa jest ju wype niona wod, a ta ostania ca y czas jest filtrowana. Zamontowane jest urz dzenie podno nikowe dla niepe nosprawnych oraz wyp ycenie (podwodny podest, który w razie potrzeby mo na zdemontowa i ponownie zamontowa ) dla milusi skich, którzy b d si uczy p ywa. Od kilku dni prowadzone s ju prace rozruchowe wszystkich urz dze. Basen przygotowywany jest do ostatecznego odbioru, co ma nast pi w po owie miesi ca. Trzeba przyzna, e p ywalnia, zarówno Tak wygl da hala p ywacka na basenie przy Gimnazjum nr 1 wewn trz, jak i na zewn trz wygl da imponuj co. Zw aszcza cz przeznaczona do p ywania. Basen wy o ony jest bia ymi kafelkami, które w po czeniu z woda daj pi kny niebieski odcie, a s upki do wykonywania skoków maj barwy granatowopomara czowe. W hali p ywackiej s du e, pi kne okna i adne wyko czony drewnianym obelkowaniem sufit. Niecka basenowa o wietlona jest z obu stron. Wszystkie pomieszczenia w budynku p ywalni wy o one s kafelkami i p ytkami ceramicznymi. Warto tak e wspomnie, e pi kna jest tak e zewn trzna elewacja, w odcieniach ó ci i zieleni. Przed budynkiem p ywalni znajduj si parkingi. Okolice budynku p ywalni trzeba jeszcze uporz dkowa. Wykonawca robót obiecuje jednak, e w po owie wrze nia, basen powinien by gotowy na otwarcia i przyj cie pierwszych korzystaj cych. JESIENNE WYSTAWKI 2006 Ju drugi raz w tym roku Rumia rozpoczyna zbiórk odpadów wielkogabarytowych. Pierwsza odby a si wiosn tego roku. Teraz przyszed czas na jesienne sprz tanie. W ci gu najbli szych tygodni mieszka cy miasta b d mogli pozby si starego sprz tu za darmo. Wystawione na zewn trz domu sprz ty zbiera b dzie Przedsi biorstwo Us ug Komunalnych. Przypominamy, e do odpadów wielkogabarytowych nale y: sprz t gospodarstwa domowego i rtv, meble, ramy okienne, drzwi itp. Na ulice, ale w ci le okre lonych miejscach, mieszka cy Rumi mog wi c wystawia : - zu yty sprz t agd i rtv, jak: lodówki, pralki, kuchenki, piecyki, armatura sanitarna, odkurzacze, meble, radia, telewizory, wideoodtwarzacze, komputery itp. - stolark budowlan (ramy okienne, drzwi itp) - opakowania i inne materia y o du ych rozmiarach. Niestety, do odpadów wielkogabarytowych nie nale : odpady bytowe, gruz, odpady zielone, akumulatory, eternit, papa, opony, pojemniki z olejami i innymi substancjami ropopochodnymi. Tego typu odpady nie b d zbierane przez s u by komunalne. W rejonach zabudowy jednorodzinnej sprz t mo na ustawia bezpo rednio przed posesj, ale w taki sposób, aby nie utrudnia on ruchu pieszego i samochodowego. W przypadku budowy wielorodzinnej (bloki mieszkalne, wie owce, zabudowa szeregowa) stare, zu yte sprz ty nale y umieszcza w kontenerach, które zostan ustawione w wyznaczonym miejscu. B d tam sta dwa dni. Zbiórk odpadów wielkogabarytowych zaplanowano od godzin porannych do po udnia wyznaczonego dnia. Dlatego te sprz ty wystawione po godz. 12, nie b d odbierane. Wydaje si wi c, e najlepszym rozwi zaniem jest wystawienie ich dzie wcze niej. Najlepiej po po udniu lub wczesnym wieczorem przed wyznaczonym dniem zbiórki. Natomiast zbiórka odbywa si b dzie przez miesi c, poczynaj c od 18 wrze nia, a ko cz c na 20 pa dziernika br. Oto szczegó owy harmonogram: Bia a Rzeka: r. ulice: Grunwaldzka, Pszeniczna, Zbo owa, Owsiana, ytnia, Dolna, Przemys owa, Piaskowa, Hodowlana, Zbychowska, Ja minowa, Sadowa, Górska, Tatrza ska, Zakopia ska, Gajowa, Parkowa, Cegielniana, Mazurska, Bia owieska, Gniewowska, Bia a, Wysoka r. ulice: Hetma ska, D uga, Chodkiewicza, Che mo skiego, S dzickiego, Królowej Jadwigi, Krzywe Ko o, Wita Stwosza, M. Reja, Miga y, Dunikowskiego, Malczewskiego, Kossaka, Grottgera, Kasprowicza, Herberta, Ceynowy (od Grunwaldzkiej do wirki i Wigury), Staszica, Okr na, Sienkiewicza (od Ceynowy do wirki i Wigury), Cicha, lusarska, Stolarska, wirki i Wigury. Lotnisko r. ulice: Lotników, Sztabowa, Spadochroniarzy, Saperów, Sikorskiego, Kopernika, Kosynierów, Fredry, Zapolskiej, Tysi clecia, Ró ana, B dkowskiego, Okrzei, Ko ciuszki, Broniewskiego, Kili skiego, Bema, Kostki Napierskiego, Norwida, Nowotki, Wyspia skiego, Prusa, Wróblewskiego, Ga czy skiego, 1-go Maja, Tuwima, Ceynowy (od wirki i Wigury do Starowiejskiej), Fenikowskiego, Bieszka, Hepki, Trepczyka, Heykego, Krasickiego, Baczy skiego r. ulice: Majkowskiego, Konopnickiej, Orzeszkowej, Findera, niadeckich, Sk odowskiej, Wary skiego, S owackiego, Jana z Kolna, I Dywizji W.P., Partyzantów, Fio kowa, Warzywna, Ogrodowa, Przyrzeczna, Narcyzowa, Bratkowa, Irysowa, Gerberowa, Konwaliowa, Nagietkowa, Krokusowa, Makowa, Go dzikowa, Torfowa, B awatkowa, urawia. Stara Rumia r. ulice: Lipowa, Chopina, Mostowa, Plac Kaszubski, Ko cielna, wi tope ka, M ciwoja, Spó dzielcza, Agrestowa, Cisowa, Wi zowa, Borówkowa, Akacjowa, Rajska, Che mi ska, Malinowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Jagodowa, Truskawkowa, Kazimierska, Pó nocna, Jod owa r. ulice: Klonowa, Bukowa, Jaworowa, Sosnowa, wierkowa, Topolowa, Grabowa, Jarz binowa, Kasztanowa, Wi niowa, Orzechowa, Jesionowa, Brzozowa, D bogórska, D bowa, Kalinowa, Wierzbowa. Janowo r. ulice: Gdy ska, Zygmunta Augusta, Krzywoustego, Mieszka I, St. Czarneckiego, W adys awa IV, W adys awa okietka, Cz stochowska, Gnie nie ska, Toru ska, Wroc awska, Wile ska, Elbl ska, Opolska, Katowicka, Filtrowa, Oksywska, Chylo ska, Kujawska r. ulice: D browskiego (od Warszawskiej do granicy z Gdyni ), Lubelska, Bydgoska, Krakowska, Janowska, ódzka, Grudzi dzka, Warszawska, Radomska, ks. Ormi skiego, 3-go Maja, Suwalska, Olszty ska, Kielecka, Oliwska, S upska, Gda ska, u ycka, Dokerów, Kolejowa, Obr. Westerplatte, Portowa, Stoczniowców, Szkutników, eglarzy r. - miejsca ustawienia kontenerów: 1) Krakowska 5, 2) 3-go Maja x Kielecka, 3) Pomorska x Kujawska, 4) Gda ska 18, 5) Pomorska 11, 6) Gda ska 41, 7) Wroc awska x Toru ska, 8) Stoczniowców x eglarzy. Centrum r. ulice: ks. Sychty, Starowiejska, D browskiego (od ronda do Warszawskiej), Matejki, Roszczynialskiego, Sienkiewicza, Krótka, W ska, Równa, Poprzeczna, eromskiego, Krzywa, B. Chrobrego, Kwiatowa, S oneczna, Marzanny, Asnyka, Abrahama, Torowa, Morska, Zawadzkiego, Pi sudskiego, Targowa, Pucka r. ulice: Paderewskiego, Wejhera, Gen. Maczka, Hallera, Wybickiego, Mickiewicza, Rodziewiczówny, Derdowskiego, Helska, Bohaterów Kaszubskich, Kusoci skiego, Jaworskiego, Pozna ska, Marynarska, Szczeci ska, Pu askiego, Czechowa, Kochanowskiego, Objazdowa, wi toja ska r. miejsca ustawienia kontenerów: 1) Marynarska x Wybickiego, 2) Zawadzkiego przy Caritas, 3) D browskiego 5. Zagórze r. ulice: wirowa, Górnicza, Fabryczna, Stalowa, Hutnicza, Na Stoku, Okr towa, Garbarska, Rybaków, Szyprów, Rymarska, Metalowców, Robotnicza, W ókiennicza, Gryfa Pomorskiego, Jantarowa, Ludowa, Polna, Sobieskiego, Granitowa, Marmurowa r. Wodna, Zakole, Szkolna, M y ska (od Sabata do H.Sawickiej), H. Sawickiej, Sabata, Podgórna, Podgórska, Le na, Towarowa, l ska, Harcerska, Korczaka, Zawiszy Czarnego, Strzelecka, P k. D bka, Skarpowa r. miejsce ustawienia kontenera: 1) przy ul. H. Sawickiej 6. Szmelta r. ulice: Kamienna, kowa, Batorego, w. Józefa, Zielarska, Zdrojowa, Zielona, Chmielna, Podmok a, ródlana r. ulice: M y ska (od Sabata za rzek ), Brzechwy, Makuszy skiego, Janczarskiego, Porazi skiej, Chabrowa, Szancera, Sko na, Wa owa, Rycerska. ANKIETA Dla mieszka ców Rumi Czy zna Pani/Pan Strategi Rozwoju Miasta Rumi? 1) Czy dotar a do Pani/Pana broszura przybli aj ca Strategi Rozwoju Miasta Rumi? a) tak b) nie 2) Jak drog dotar a do Pani/Pana broszura przybli aj ca Strategi Rozwoju Miasta Rumi? a) poprzez Biuletyn Informacyjny Urz du Miasta Rumskie Nowiny b) poprzez stron internetow 3) Czy tekst broszury przybli aj cej Strategi Rozwoju Miasta Rumi jest dla Pani/Pana zrozumia y? a) tak b) rednio c) nie d) w ogóle 4) Czy broszura sk oni a Pani /Pana do przeczytania dokumentu strategicznego, jakim jest pe ny tekst Strategii Rozwoju Miasta Rumi? a) tak b) nie 5) Czy tre dokumentu strategicznego, jakim jest pe ny tekst Strategii Rozwoju Miasta Rumi, budzi Pani/Pana zastrze enia merytoryczne? a) tak b) nie c) co nale y zmieni Rumianek Sklep Zielarsko Medyczny ul. Starowiejska 2a/10 Rumia Pawilon ko o dworca PKP Zio a Leki Kosmetyki Pn Pt Sobota FACHOWA PORADA Tel

5 POBÓR DO WOJSKA U W A G A M CZY NI urodzeni w 1988 roku 1. W dniach od 9 do 13 pa dziernika i od 16 do 19 pa dziernika 2006 r. w godzinach od 9.00 do oraz 25 pa dziernika 2006 r. (dzie dodatkowy) w godz w Urz dzie Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7 (sala posiedze nr na parterze), b dzie prowadzona rejestracja przedpoborowych zameldowanych na terenie Rumi na pobyt sta y lub pobyt czasowy ponad dwa miesi ce. 2. Obowi zkowi zg oszenia si do rejestracji przedpoborowych podlegaj m czy ni urodzeni w 1988r., a tak e m czy ni urodzeni w latach : 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, którzy dotychczas nie dope nili obowi zku zg oszenia si do rejestracji przedpoborowych. 3. Przedpoborowy zg aszaj cy si do rejestracji obowi zany jest posiada przy sobie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzaj cy jego to samo (legitymacja szkolna, paszport). 4. Przedpoborowy w przypadku niemo liwo ci zg oszenia si do rejestracji w wyznaczonym terminie obowi zany jest zawiadomi osobi cie, pisemnie, lub za po rednictwem innej osoby Wydzia Spraw Obywatelskich Urz du Miasta Rumi (pok Naczelnik Wydzia u lub pracownika stanowiska dowodów osobistych w Biurze Obs ugi Mieszka ców) o przeszkodzie uniemo liwiaj cej zg oszenie si do rejestracji. Fakt ten nale y zg osi najpó niej w dniu rejestracji (istnieje mo liwo prze o enia terminu (na inny dzie z wyznaczonych). 5. Przedpoborowy trwale niezdolny (na skutek orzeczenia niepe nosprawno ci) do osobistego zg oszenia si do rejestracji - obowi zek zg oszenia si do rejestracji mo e spe ni za po rednictwem pe noletniego cz onka najbli szej rodziny, który dokonuj c zg oszenia w jego imieniu obowi zany jest przedstawi w asny dowód osobisty, dowód to samo ci przedpoborowego (dowód osobisty, legitymacja szkolna, paszport) i dokument potwierdzaj cy niemo no osobistego stawiennictwa przedpoborowego. 6. Po rozpocz ciu rejestracji zmiana miejsca pobytu (zamieszkania) sta ego lub czasowego trwaj cego ponad dwa miesi ce, przez przedpoborowego mo e nast pi (wy cznie) po dokonaniu przez niego obowi zku zg oszenia si do rejestracji. 7. Nieotrzymanie wezwania imiennego do rejestracji nie zwalnia przedpoborowego od obowi zku zg oszenia si w terminie i miejscu okre lonym w pkt Przedpoborowi, którzy bez uzasadnionych przyczyn nie zg osz si do rejestracji we wskazanym miejscu i czasie podlegaj rygorom, o których mowa w art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z pó n. zm.) oraz art. 117 i art. 148 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z pó n. zm.). 9. Przedpoborowy, który nie zg osi si do rejestracji, mo e zosta ukarany grzywn w celu przymuszenia, doprowadzony przez Policj lub wniosek, o jego ukaranie, mo e by skierowany przez organ gminy do S du. Dr n. med. Maciej Cherek Badania USG na najnowszym aparacie GE LOGIQ BOOK XP usg piersi z badaniem lekarskim, usg jamy brzusznej u dzieci i doros ych (dodatkowo, u m czyzn z ocen prostaty), usg tarczycy i szyi, usg j der, usg do ów podkolanowych w poszukiwaniu torbieli Bakera, usg bioderek u noworodków i niemowl t (metoda Prof. Grafa), badania dopplerowskie z ocen przep ywu w y ach i t tnicach, usg pozosta ych stawów, usg op ucnej w poszukiwaniu p ynu. Badania s wykonywane w: Centrum Medyczno Stomatologicznym, ul. Sobieskiego 10A tel. (058) USG W DOMU PACJENTA i badania dla FIRM: rejestracja Szczegó y: RUMIA - BEZPIECZNE MIASTO TELEFONY ALARMOWE Powiatowe Centrum Powiadamiania Ratunkowego -112 Policja -997 Stra Po arna -998 Pogotowie Ratunkowe -999 Pogotowie Gazowe -992 Pogotowie Wodno-Kan , 0- Policja , Stra Po arna Stra Miejska , Pogotowie Ratunkowe , Pogotowie Gazowe Pogotowie Energetyczne Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne , Pogotowie Drogowe Miejski O rodek Pomocy Spo ecz , Sanepid Wejherowo Zarz d Drogowy Wejherowo Powiatowy Urz d Pracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Komendant Pow. Pa st. Stra y Po Komendant Powiatowy Policji Prokuratura Rejonowa , Powiatowy Inspektor Sanitarny S d Rejonowy w Wejherowie Areszt ledczy Wejherowo Urz d Skarbowy Wejherowo O rodek Doradztwa Rolniczego Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych Biuro Paszportowe Pa stwowa Inspekcja Pracy Urz d Statystyczny o/wejherowo NZOZ ul. Derdowskiego 24, Rumia NZOZ Ul. Katowicka 16, Rumia Poradnia Medycyny Rodzinnej Panaceum ul. Katowicka 16, Rumia Lekarz Wojewódzki Koordynator Ratowniczych Dzia a Med Powiatowa Stacja Sanit.-Epid Szpital Specjalistyczny Wejherowo NOWA KUCHNIA W 1 DZIE! PRODUCENT FRONTÓW MEBLOWYCH ROBPOL SZYBKA, TANIA WYMIANA DRZWICZEK KUCHENNYCH NA NOWE!!! - meble kuchenne na wymiar - zabudowy korytarzy - meble biurowe, PROJEKT GRATIS! Rumia, ul. I Dywizji WP 92 Tel. (0-58) /16

UMOWA PODPISANA! KONTROLA DĄBROWSKIEGO ZAKOŃCZONA

UMOWA PODPISANA! KONTROLA DĄBROWSKIEGO ZAKOŃCZONA KONTROLA DĄBROWSKIEGO ZAKOŃCZONA Prace na ul. Dąbrowskiego postępują w szybkim tempie Już trzecia transza dotacji została przelana na konto Urzędu Miasta Rumi od Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jest

Bardziej szczegółowo

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s.

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s. GMINA RAWICZ Co z budow drogi na Hazach? s. 10 Radny z promilami za kierownic s. 5 OG OSZENIE Nr 12 (536) ISSN 1641-4802 25 marca 2011 e-mail: redakcja@zycie-rawicza.pl Cena 2,80 z (w tym 8 % VAT) Panika

Bardziej szczegółowo

R u m s k ie N o w in y

R u m s k ie N o w in y R u m s k ie N o w in y B iu le ty n In fo rm a c y jn y U rzę d u M ia s ta Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W sierpniu odbyły się dwie sesje Rady Miejskiej Rumi: w czwartek 28 sierpnia br. oraz sesja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

- pogorszenie stanu bezpiecze stwa

- pogorszenie stanu bezpiecze stwa 9 MIEJSKA GÓRKA Nauczyciele przeciwko propozycji burmistrza POMYS PRZEKAZANIA SZKÓ I PRZEDSZKOLI STOWARZYSZENIU, AUTORSTWA KAROLA SKRZYPCZAKA USTAWI JEGO SAMEGO ORAZ NAUCZYCIELI I CZ RODZICÓW PO DWÓCH

Bardziej szczegółowo

POGRZEB POLEG EGO W AFGANISTANIE KPT. DANIELA AMBROZI SKIEGO

POGRZEB POLEG EGO W AFGANISTANIE KPT. DANIELA AMBROZI SKIEGO ZWI ZKOWCY OBRADUJ, PRACOWNICY SZUKAJ POMOCY Przysz a katastrofa dla Kotlina Czytaj na str. 7 Likwidator w szpitalu Czytaj na str. 3 ERKÓW Wojewoda wybierze szefa gminy Czytaj na str. 5 Nr ISSN 1230-851X

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia ek, 09 pa dziernika 2006 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 1,50 z³ poniedzia ek 09 pa dziernika 2006 r. Nr 21/160/2006 Rok IV tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych. Nie ka dy p aci tak samo

Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych. Nie ka dy p aci tak samo Nr 12/2007 (39) ISSN 1734-0047 BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZ DU GMINY Wielu mieszka ców naszej gminy nie rozumie, dlaczego p aci podatek wy szy ni s siedzi, chocia ich domy s bli niaczo podobne i stoj

Bardziej szczegółowo

nr 04 (54) Kwiecieñ 2014

nr 04 (54) Kwiecieñ 2014 nr 04 (54) Kwiecieñ 2014 miesiêcznik bezp³atny - nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Wywiad z Prezydentem S³awomirem Pajorem Bêd¹ nowe chodniki Plac zabaw z marzeñ ju nied³ugo strona 4-5 strona 3

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia ek, 20 listopada 2006 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 1,50 z³ poniedzia ek 20 listopada 2006 r. Nr 24/163/2006 Rok IV tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN

Bardziej szczegółowo

BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz wy cieka t tema oñ zadzw poniedzia ek, 14 maja 2007 str. 1 1,50 z³ poniedzia ek 14 maja 2007 r. Nr 10/175/2007 Rok V tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160 10pap2497

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne -2- GMINNE WIESCI REGION MIGRODZKI Program Aktywne wakacje - - nauka jazdy konnej w Nowym migrodzie upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe

Bardziej szczegółowo

Przepraszam, czy tu bij¹?

Przepraszam, czy tu bij¹? RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA W rocznicê agresji Dziœ, w czwartek

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok MARZEC KWIECIE 2009 Rok XI Nr 3 4 (109 110) Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok Posiedzenia Zarz du MIR Wokresie sprawozdawczym Zarz

Bardziej szczegółowo

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach NR 8 (44) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok IV SIERPIEÑ 2002 SUKCES NASZEGO SADOWNIKA Znany mieszkañcom z prowadzenia wzorcowego Kompleksu Sadowniczo-Szkó³karskiego Zebrzydowice pan W³adys³aw Ciencia³a otrzyma³

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2

RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2 ISSN 2084-9966 Egzemplarz bezp³atny BIULETYN INFORMACYJNY GMINY OMIANKI nr 27 24.05.2013 r. RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2 Gala Przyjaciel omianek za nami str. 10 WSZYSTKIM MAMOM, Z OKAZJI ICH ŒWIÊTA,

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

BASEN NOWY SAMOCHÓD DLA POLICJI SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI WYBORY PREZYDENCKIE REMONT DROGI

BASEN NOWY SAMOCHÓD DLA POLICJI SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI WYBORY PREZYDENCKIE REMONT DROGI NOWY SAMOCHÓD DLA POLICJI Nowy samochód już jeździ po rumskich drogach Rumski Komisariat Policji wzbogacił się o nowy nabytek. Dzięki współpracy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie oraz Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (16) Luty 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Z a przejazd na trasie Jordanów Kraków pasa er p³aci 10 z³. Z kolei cena biletu na odcinku Jordanów

Bardziej szczegółowo

Recepta na d ugowieczno wójta. Analiza czynników prowadz cych do reelekcji w wyborach 2010 r. na wybranych przyk adach

Recepta na d ugowieczno wójta. Analiza czynników prowadz cych do reelekcji w wyborach 2010 r. na wybranych przyk adach PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Res Politicae 2012, wydanie specjalne Robert UREK Recepta na d ugowieczno wójta. Analiza czynników prowadz cych do reelekcji w wyborach 2010

Bardziej szczegółowo

Restauracja. CAMELOT zaprasza:

Restauracja. CAMELOT zaprasza: Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 12 (549) 24 czerwca 2015 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie www.ngp.pl Atrakcyjne rabaty! Budowa II linii metra etap koncepcyjny Zbli aj¹ca

Bardziej szczegółowo

ZEBRZYDOWICE W CZO ÓWCE

ZEBRZYDOWICE W CZO ÓWCE NR 6 (42) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok IV CZERWIEC 2002 W TROSCE O BEZPIECZEÑSTWO MIESZKAÑCÓW zapraszamy do salonu - patrz str. 6 N O W A K A R E T K A W dniu 21.06.2002 r. nast¹pi³a zmiana karetki w

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Jana Paw a II. Srebrne CCC Polkowice. str. 8-9. Wydawnictwo bezp atne

Kanonizacja Jana Paw a II. Srebrne CCC Polkowice. str. 8-9. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 30 04 2014 Numer: 9/429 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Historia jednego, niezwyk ego listu. str. 7 Majówka w Polkowicach zapowiada si atrakcyjnie.

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

STRZEGOM. Gminne Wiadomo ci STRZEGOM Nr 48, 2.09.2014 r. Rok III ISSN I ISSN 2299 579X. Nast pne wydanie: 16.09.2014 r.

STRZEGOM. Gminne Wiadomo ci STRZEGOM Nr 48, 2.09.2014 r. Rok III ISSN I ISSN 2299 579X. Nast pne wydanie: 16.09.2014 r. Gminne Wiadomo ci STRZEGOM Gminne Wiadomo ci STRZEGOM Nr 48, 2.09.2014 r. Rok III ISSN I ISSN 2299 579X. Nast pne wydanie: 16.09.2014 r. W NUMERZE: STRZEGOM Nowe kamienice s remontowane Kolejnym remontowanym

Bardziej szczegółowo