Biuletyn Informacyjny Urz du Miasta SESJA RADY MIEJSKIEJ RUMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny Urz du Miasta SESJA RADY MIEJSKIEJ RUMI"

Transkrypt

1 Rumskie Nowiny Biuletyn Informacyjny Urz du Miasta W rzesie 2006 nr 9 (128) SESJA RADY MIEJSKIEJ RUMI Egzem plarz bezp atny W ostatnim dniu sierpnia odby a si pierwsza po okresie letnim Sesja Rady Miejskiej. Radni wyra nie byli jeszcze w nastrojach wakacyjnych, poniewa obrady odby y si sprawnie i w dobrej atmosferze. Z najwa niejszych punktów sesyjnych wys uchano lubowania nowych nauczycieli mianowanych, przyj to sprawozdanie z bud etu za pierwsze pó rocze i ustalono system u ytkowania nowego rumskiego basenu, który stan przy Gimnazjum nr 1 przy ul. Rodziewiczówny. W lipcu bie cego roku do egzaminu na nauczyciela mianowanego trzeci stopie awansu nauczycielskiego przyst pi o 23 pedagogów. Wszyscy zdali i podczas sierpniowej sesji otrzymali oficjalnie nominacje oraz z o yli lubowanie w obecno ci Burmistrza Miasta Rumi i Rady Miejskiej. Mi ym akcentem sesji by o wr czenie pani burmistrz El biecie Rogali Ko czak, przez Klub Radnych Gospodarno tablicy z gratulacjami. Dotyczy y one otrzymania tytu u najlepszej gminy pomorskiej w rankingowej kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Skarbnik Miasta przedstawi Radzie Miejskiej informacje o przebiegu wykonania bud etu miasta oraz wykonania planu finansowego miejskich instytucji kultury (Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Domu Kultury) za pierwsze pó rocze 2006 roku. Obie informacje przyj to. Radni zdecydowali te o sprzeda y czterech gminnych oraz zamianie dwóch, co umo liwi miastu cz ciowe uregulowanie stanu prawnego ul. ytniej i zagospodarowanie terenu zgodnie z planem zagospodarowania 23 nowych nauczycieli mianowanych podczas lubowania przestrzennego. Radni dali te zgod na sporz dzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego od pó nocy ul. Sobieskiego, od zachodu ul. Poln, od po udnia ul. Robotnicz, a od wschodu jedn z zarz dzanych przez Nadle nictwo. Obszar ten ma spe nia funkcj rekreacyjno-sportow. Takie jest bowiem jego przeznaczenie w studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla naszego miasta. Rada Miejska zdecydowa a tak e o zasadach umieszczania reklam nie tylko na budynkach, ale równie na innych obiektach stanowi cych w asno Gminy Rumia. Op aty za reklamy maj zosta zró nicowane w zale no ci od rodzaju reklamy i miejsca jej lokalizacji. Do d ug dyskusj wywo a a sprawa ustalenia zasad korzystania z miejskich obiektów sportowych Rumi, m.in. z nowo powsta ego w mie cie basenu. W rezultacie radni zdecydowali, e od poniedzia ku do pi tku, od rana do godzin popo udniowych, z basenu b d korzysta uczniowie rumskich szkó (z klas czwartych i pi tych szkó podstawowych, klas drugich gimnazjalnych oraz klas pierwszych licealnych) w ramach lekcji w-f, a od godz. 17 do wieczora oraz w weekendy przez ca y dzie mieszka cy oraz inni u ytkownicy (firmy czy grupy zorganizowane). Te godziny wykorzystywania basenu b d p atne. SIERPNIOWE INWESTYCJE Mimo wakacji, które dopiero co si sko czy y, trwa y prace na rumskich ulicach, w szko ach i na cmentarzu komunalnym. Rumia znów wypi knia a. W sierpniu zacz a si budowa ul. S upskiej. Inwestycja realizowana jest na zasadzie Komitetu Spo ecznego. W jej ramach powstanie oko o 190 metrów nowej drogi, razem z chodnikami, kanalizacj deszczow i o wietleniem. Nowa nawierzchnia, o szeroko ci 5 m, zostanie zbudowana z kostki betonowej. Na ul. D bogórskiej - dla wygody wszystkich uczestników ruchu, cznie z osobami niepe nosprawnymi, miasto obni y o kraw niki. Obni enia zosta y wykonane z kostki i p yty. Wzd u ulicy miasto ustawi o tak e znaki pionowe informuj ce o udost pnieniu chodnika dla ruchu pieszego i dla ruchu rowerowego. Chodnik zosta równie obni ony na rogu ulic: D browskiego i Szczeci skiej na cie ce rowerowej. Ulica Grunwaldzka w Rumi ma ju na wysoko ci supermarketu Lidl chodnik dla pieszych. Nowy trakt dla pieszych ma powierzchnie 270 m kw i wykonany jest z kostki betonowej. Zosta obni ony do poziomu jezdni, dzi ki czemu wszyscy uczestnicy ruchu, w tym niepe nosprawni, inwalidzi, rowerzy ci, czy matki z dzie mi w wózkach, mog atwiej na niego wej i z niego zej. W pierwszym tygodniu sierpnia og oszone zosta y te dwa przetargi na dwie z wa niejszych inwestycji Rumi, a mianowicie budowy ulic: Le nej i wi toja skiej. Ul. Le na b dzie wybudowana ca a, a ul. wi toja ska na odcinku gruntowym, mi dzy Gimnazjum nr 2 a ul. Gda sk. Obie ulice zyskaj nawierzchni drogow, kanalizacj deszczow i chodniki. Je li przetargi zako cz si powodzeniem, prace zaczn si jeszcze jesieni tego roku. Tak e w sierpniu zako czono budow pierwszej, z czterech cian urnowych na Cmentarzu Komunalnym w Rumi. Nekropolia zyska a w ten sposób 120 nowych miejsc pochówku. W cianie o d ugo ci 18 m znajdzie si 120 miejsc dla prochów po kremacji. Przy ka dym znalaz o si miejsce na znicz. ciana jest pierwsz z czterech, które stan na planie nieregularnego czworoboku, utworzonego po prawej stronie wej cia na cmentarz. Og oszono te przetarg na kolejny segment grzebalny, który zajmie powierzchni oko o 1000 m kw. Najwi cej k opotów by o w te wakacje z remontami szkó. Powodem by o ma e zainteresowanie przetargami. Po licznych wyjazdach do pracy za granic polskich fachowców, pozosta e na rynku firmy ob o one s zleceniami. Niemniej uda o si wykona prawie 100 proc. zaplanowanych remontów. Nie uda o si jedynie zorganizowa przetargu na budow boiska przy Szkole Podstawowej nr 10. Zabrak o oferentów. W Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Ko cielnej oraz Szkole Podstawowej nr 6 wyremontowano sanitariaty. Podobnie by o w Przedszkolu nr 6 przy ul. Pomorskiej. W Przedszkolu Nr 5 wyremontowano sanitariaty i taras. W Gimnazjum nr 4 naprawiono cz dachu. Zako czono te prace w Gimnazjum nr 1 i Zespole Szkó Ogólnokszta c cych. W tym ostatnim wykonano roboty malarskie oraz wymieniono instalacj odgromow. Jedn z wa niejszych inwestycji rozpocz tych w sierpniu bie cego roku jest budowa ul. S upskiej Prace trwaj jeszcze w Szkole Podstawowej nr 6, Ekologicznej Szkole Spo ecznej oraz Przedszkolu Samorz dowym nr 1. Wszystkie ci kie prace wykonano wcze niej, l ejsze przeci gn si jeszcze na pierwsze dni nowego roku szkolnego. B d jednak prowadzone w taki sposób, aby nie utrudnia nauki.

2 CO WIESZ O STRATEGII MIASTA? Zgodnie z informacj znajduj c si w broszurze przybli aj cej Strategi Rozwoju Miasta Rumi, jaka ukaza a si w sierpniowym numerze Biuletynu Informacyjnego Urz du Miasta Rumskie Nowiny, w numerze wrze niowym na s. 4 zamieszczamy anonimow ankiet przeznaczon dla mieszka ców Rumi. Zawiera ona pytania dotycz ce opinii mieszka ców na temat dost pno ci i czytelno ci tre ci Strategii. Po up ywie miesi ca od opublikowania ankiety, zostanie opracowany raport z badania, którego wyniki b dzie mo na przeczyta na stronie oraz w Rumskich Nowinach. Wype nione ankiety mo na wrzuca do oznaczonej skrzynki w Biurze Obs ugi Mieszka ców lub odsy a em: Wykonujemy badania techniczne wszystkich rodzajów pojazdów w pe nym zakresie. motocykle i motorowery. samochody osobowe. samochody ci arowe. autobusy. ci gniki rolnicze. przyczepy i naczepy. pojazdy marki SAM o dmc do 3,5t - Komputerowa kontrola oraz regulacja geometrii uk adu jezdnego w samochodach osobowych i ci arowych - Wulkanizacja, sprzeda i wymiana opon - Wywa anie kó Z A P R A S Z A M Y od poniedzia ku do pi tku w godz. od 7.00 do w ka d sobot od godz do Tel Reklama AXEL TAXI 4x6 cm UROCZYSTO CI ROCZNICOWE Dwa wi ta narodowe mia y miejsce podczas tegorocznych wakacji. Pierwsze 15 sierpnia, kiedy to min a 86 rocznica Bitwy Warszawskiej, nazywanej Cudem nad Wis i od wielu lat obchodzonej, jako wi to Wojska Polskiego oraz 1 wrze nia 67 rocznica agresji Niemiec hitlerowskich na Polsk. Obie rocznice u wietniono oficjalnymi uroczysto ciami. Z o enie kwiatów na cmentarzach: w ycach i Starej Rumi, pod obeliskiem przy ul. Che mi skiej oraz msze w., to g ówne punkty uroczysto ci. Obchody wi ta 15 sierpnia zacz y si msz w. w intencji Ojczyzny w ko ciele w. Krzy a przy ul. Ko cielnej. Wzi y w niej udzia w adze miasta, poczty sztandarowe i mieszka cy. Potem w adze miasta oraz kombatanci z o yli wi zanki kwiatów przy mogile o nierzy Wrze nia 1939 roku i mogile Hipolita Roszczynialskiego na cmentarzu przy ul. wi tope ka. Uroczysto odby a si w W adze Rumi z o y y kwiaty przy Mogile o nierzy Wrze nia 1939 na cmentarzu w Starej Rumi asy cie honorowej Marynarki Wojennej. Kolejne kwiaty z o ono przy obelisku ofiar terroru hitlerowskiego, zam czonych w wi zieniach, obozach i miejscach ka ni na Ziemi Gda skiej przy ul. Che mi skiej. Przy pomniku obecne by y warty honorowe Zwi zku Harcerstwa Polskiego i Zwi zku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Kwiaty spocz y tak e na cmentarzu w ycach. Tutaj równie w adzom miasta towarzyszyli polscy harcerze. Uroczysto ci 1 wrze nia zacz y si od z o enia przez w adze miasta kwiatów i zapalenia zniczy na cmentarzu w ycach. Towarzyszy a im ma a asysta honorowa Marynarki Wojennej. Potem kwiaty i znicza znalaz y si przy pomniku przy ul. Che mi skiej z udzia em wart honorowych ZHP i ZHR oraz przy mogile o nierzy Wrze nia 1939 roku tak e w asy cie warty honorowej MW. Znicz zap on tak e przy mogile Hipolita Roszczynialskiego. O godz. 11 odby a si msza w. w intencji Ojczyzny w ko ciele w. Jana z K t w Janowie. W obu uroczysto ciach brali udzia tak e kombatanci. Po mszy w. wszyscy uczestnicy obchodów spotkali si w Miejskim Domu Kultury przy ul. Mickiewicza 19. Temu zdarzeniu towarzyszy o mi e wydarzenie. Podczas spotkania kombatanci wr czyli pani burmistrz El biecie Rogali- Podczas spotkania w Miejskim Domu Kultury z kombatantami El bieta Rogala-Ko czak, burmistrz Rumi i Iwona Romanowska, zast pca burmistrza otrzyma y ryngrafy w uznaniu zas ug na rzecz organizacji kombatanckich Ko czak oraz Iwonie Romanowskiej, zast pcy burmistrza miasta pi kne ryngrafy za zas ugi, wsparcie i wspó prac ze Zwi zkiem Kombatantów Rzeczpospolitej i By ych Wi niów Politycznych. - Jestem wzruszona powiedzia a El bieta Rogala-Ko czak po uroczysto ci. Ciesz si, e s takie spotkania, na których mo na porozmawia ze wiadkami trudnych polskich dziejów, lud mi, od których mo na uczy si mi o ci do Ojczyzny, patriotyzmu i szacunku do historii. IMPREZY DLA RUMSKICH SENIORÓW Polski Zwi zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rumi tak e we wrze niu nie rezygnuje z organizacji imprez dla swoich cz onków. Do wyboru s wspólne zabawy, wycieczki i zaj cia rekreacyjne. W tym miesi cu odb dzie si wi c spotkanie integracyjne dla wszystkich cz onków, które zaplanowano na 16 wrze nia w Pucku. Z kolei 23 wrze nia b dzie mo na pobawi si wspólnie przy muzyce na imprezie Zako czenie lata. Z imprez wyjazdowych zapowiada si pielgrzymka do Obór oraz wycieczka do Warszawy, Niepokalanowa i elazowej Woli. S jeszcze miejsca, wi c warto zadzwoni do siedziby zwi zku. Seniorów, którzy nie lubi bezczynnie siedzie w domu i nudzi si, na pewno ucieszy wie, ze zwi zek wznowi po wakacjach gimnastyk rekreacyjn. Wszystkie informacje mo na uzyska i zapisa si na ka da imprez w siedzibie zwi zku w Miejskim Domu Kultury przy ul. Mickiewicza 19, w poniedzia ki w godz raz w pi tki w godz Czynny jest tak e telefon: (057) UWAGA OSOBY BEZROBOTNE TERMINY SK ADANIA O WIADCZE WE WRZE NIU 2006 ROKU godz dla osób z prawem do zasi ku dla bezrobotnych godz dla osób bez prawa do zasi ku dla bezrobotnych O WIADCZENIA B D SK ADANE W BIURZE OBS UGI MIESZKA CÓW W POKOJU NR 2 Tel WYP ATY ZASI KÓW WE WRZE NIU 2006R W KASZUBSKIM BANKU SPÓ DZIELCZYM W WEJHEROWIE O. W REDZIE godz zasi ki dla osób, których nazwiska zaczynaj si na litery A-K godz zasi ki dla osób, których nazwiska zaczynaj si na litery L-Z Rumskie Nowiny Redaktor Naczelny: Agnieszka Lipert-Bagi ska Referat Integracji Europejskiej i Promocji Urz d Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, Rumia; tel./fax: ; Redakcja nie odpowiada za tre og osze Druk: Z.P. MERKO Rumia, ul. Tatrza ska 10, tel REKLAMA RTV SERVICE Naprawy, piloty, Sklep elektroniczny Rumia, ul. Tysi clecia 6

3 Reklama 4cm/5cm ECHO TAXI STOI KOLEJNA KAMERA Przed budynkiem Szko y Podstawowej nr 1 przy ul. Ko cielnej stan a kolejna kamera w ramach programu Bezpieczne miasto. Na pocz tku tego tygodnia miasto podpisa o umow z Telewizj Kablow Chopin w Wejherowie. Przez cza tej telewizji b dzie przesy any obraz do centrum wizyjnego. W tej chwili ulice Rumi monitoruje dwana cie kamer. Pierwsze pi kamer zosta o zamontowanych w grudniu ubieg ego roku. Kolejne sze w kwietniu tego roku w Janowie, Podpisanie umowy Rumia zyska a kolejn kamer natomiast na pocz tku wrze nia jedna, w a nie przy ul. Ko cielnej. Pozosta e kamery znajduj si na nast puj cych ulicach: dwie na Gda skiej, po jednej na Krakowskiej, Stoczniowców, Kujawskiej, Pomorskiej, Rodziewiczówny, Sobieskiego, jedna przy stadionie MOSiR oraz na rogu ulic: Mickiewicza i D bogórskiej oraz jedna przy ul. Mickiewicza, obok Miejskiego Domu Kultury. Przy monta u kamer na terenie Rumi, miasto wzi o pod uwag sugestie policji. - Wszystkie pracuj w ramach programu Bezpieczne miasto, którego celem jest zapewnienie bezpiecze stwa mieszka com Rumi, poprzez zakupienie i zamontowanie systemu monitoringu wizyjnego w mie cie mówi Tadeusz Wi niewski, zast pca burmistrza miasta. Planujemy jeszcze zamontowanie kamer na ul. Abrahama, przy Dworcu PKP i na ul. Towarowej. Obraz ze wszystkich kamer jest odbierany w centrum Dozoru Wizyjnego w Komisariacie Policji w Rumi przy ul. Derdowskiego. JEST GOTOWY PROJEKT Przypominamy, e w sierpniu opracowano projekt uchwa y w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spo ecznych z mieszka cami Rumi. Zosta on umieszczony na stronie Urz du Miasta Rumi oraz na forum internetowym Ma ego Trójmiasta Kaszubskiego o czym mieszka cy Rumi dowiedzieli si za po rednictwem lokalnej telewizji. Rumianie mogli zg asza swoje uwagi do projektu uchwa y do 25 sierpnia 2006r., wysy aj c je na adres owy. Mieli zatem okazj wspó tworzy uchwa i mie wp yw na jej ostateczn tre. Zastrze enia do projektu przedstawiono tak e na posiedzeniu Komisji Samorz du i Bezpiecze stwa Rady Miejskiej Rumi. Procedura dotycz ca przeprowadzania w gminie Rumia konsultacji spo ecznych wskazuje, w jakich przypadkach obligatoryjnie przeprowadza si konsultacje, kto mo e by inicjatorem konsultacji oraz jakie s trzy dozwolone formy konsultacji. Projekt uchwa y mówi te o tym, jaki jest dopuszczalny zasi g konsultacji, kto mo e uczestniczy w konsultacjach, a tak e jak wygl da ma informowanie o konsultacjach oraz ich wynikach. Uwzgl dniaj c uwagi, wprowadzono zmiany do projektu uchwa y. O zmianach mieszka cy dowiedzie si mog ze strony internetowej Urz du Miasta Rumi gdzie zamieszczono poprawiony projekt uchwa y. Poprawiony projekt zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej i poddany pod g osowanie na wrze niowej sesji. WARTO WIEDZIE CO O ZDROWIU Wraz z pocz tkiem wrze nia zaczynaj si powakacyjne cykle spotka tematycznych, wyk adów i pogadanek. Ciekawi wiata mog wi c wybra si na jedno lub kilka z nich i pos ucha ciekawych rzeczy lub zapisa si na wybrany program. Gabinet Promocji Zdrowia DOM-MED przy ul. Sobieskiego 10 A zaprasza na dwa tego typu programy oraz cykl pogadanek. Pierwszy program po wi cony jest profilaktyce przewlek ej obstrukcyjnej choroby p uc i dotyczy przewlek ego zapalenia oskrzeli i rozedmy p uc. Do udzia u zaproszenie s palacze oraz byli palacze w wieku lat. Drugi po wi cony jest programowi wczesnego wykrywania chorób uk adu kr enia. Jest on przeznaczony dla uczestników w wieku od 30 do 55 lat. Na oba organizowane s zapisy. Natomiast kolejn propozycj gabinetu jest cykl pogadanek, odbywaj cych si przez ca y wrzesie w dwóch miejscach: Miejskim Domu Kultury przy ul. Mickiewicza 19 oraz Domu Kultury Spó dzielni Mieszkaniowej Janowo przy ul. Pomorskiej 11. Oto harmonogram i tematy spotka : Miejski Dom Kultury 1) 9 wrze nia, godz. 11 Osteoporoza profilaktyka 2) od 13 do 27 wrze nia, godz cykl wyk adów Jak dotrwa staro ci bez dolegliwo ci : - 13 wrze nia Styl ycia a staro bez patologii - 18 wrze nia ycie z cukrzyc zapobieganie chorobom - 25 wrze nia Zak ócenie organizmu nietrzymanie moczu oraz Dolegliwo ci kr gos upa nadwaga - 27 wrze nia Cholesterol sprawca zawa u i mia d ycy oraz Leki jak przyjmowa, eby nie szkodzi y Dom Kultury SM Janowo 3) 11 wrze nia, godz Profilaktyka chorób nowotworowych 4) 22 wrze nia, godz. 18 Jak y z chorob Alzheimera problem pacjentów i opiekunów 5) 23 wrze nia, godz. 11 Osteoporoza profilaktyka Wi cej informacji mo na uzyska w Gabinecie Promocji Zdrowia DOM- MED pod numerem telefonu: (058) w godzinach od

4 NIED UGO OTWARCIE Ko czy si budowa jednej z najwa niejszych inwestycji Rumi, jakim jest basen przy Gimnazjum nr 1 przy ul. Rodziewiczówny. W tej chwili trwaj prace wyko czeniowe we wn trzu budynki: monta szafek, umywalek w toaletach, prace porz dkowe itp. Niecka basenowa jest ju wype niona wod, a ta ostania ca y czas jest filtrowana. Zamontowane jest urz dzenie podno nikowe dla niepe nosprawnych oraz wyp ycenie (podwodny podest, który w razie potrzeby mo na zdemontowa i ponownie zamontowa ) dla milusi skich, którzy b d si uczy p ywa. Od kilku dni prowadzone s ju prace rozruchowe wszystkich urz dze. Basen przygotowywany jest do ostatecznego odbioru, co ma nast pi w po owie miesi ca. Trzeba przyzna, e p ywalnia, zarówno Tak wygl da hala p ywacka na basenie przy Gimnazjum nr 1 wewn trz, jak i na zewn trz wygl da imponuj co. Zw aszcza cz przeznaczona do p ywania. Basen wy o ony jest bia ymi kafelkami, które w po czeniu z woda daj pi kny niebieski odcie, a s upki do wykonywania skoków maj barwy granatowopomara czowe. W hali p ywackiej s du e, pi kne okna i adne wyko czony drewnianym obelkowaniem sufit. Niecka basenowa o wietlona jest z obu stron. Wszystkie pomieszczenia w budynku p ywalni wy o one s kafelkami i p ytkami ceramicznymi. Warto tak e wspomnie, e pi kna jest tak e zewn trzna elewacja, w odcieniach ó ci i zieleni. Przed budynkiem p ywalni znajduj si parkingi. Okolice budynku p ywalni trzeba jeszcze uporz dkowa. Wykonawca robót obiecuje jednak, e w po owie wrze nia, basen powinien by gotowy na otwarcia i przyj cie pierwszych korzystaj cych. JESIENNE WYSTAWKI 2006 Ju drugi raz w tym roku Rumia rozpoczyna zbiórk odpadów wielkogabarytowych. Pierwsza odby a si wiosn tego roku. Teraz przyszed czas na jesienne sprz tanie. W ci gu najbli szych tygodni mieszka cy miasta b d mogli pozby si starego sprz tu za darmo. Wystawione na zewn trz domu sprz ty zbiera b dzie Przedsi biorstwo Us ug Komunalnych. Przypominamy, e do odpadów wielkogabarytowych nale y: sprz t gospodarstwa domowego i rtv, meble, ramy okienne, drzwi itp. Na ulice, ale w ci le okre lonych miejscach, mieszka cy Rumi mog wi c wystawia : - zu yty sprz t agd i rtv, jak: lodówki, pralki, kuchenki, piecyki, armatura sanitarna, odkurzacze, meble, radia, telewizory, wideoodtwarzacze, komputery itp. - stolark budowlan (ramy okienne, drzwi itp) - opakowania i inne materia y o du ych rozmiarach. Niestety, do odpadów wielkogabarytowych nie nale : odpady bytowe, gruz, odpady zielone, akumulatory, eternit, papa, opony, pojemniki z olejami i innymi substancjami ropopochodnymi. Tego typu odpady nie b d zbierane przez s u by komunalne. W rejonach zabudowy jednorodzinnej sprz t mo na ustawia bezpo rednio przed posesj, ale w taki sposób, aby nie utrudnia on ruchu pieszego i samochodowego. W przypadku budowy wielorodzinnej (bloki mieszkalne, wie owce, zabudowa szeregowa) stare, zu yte sprz ty nale y umieszcza w kontenerach, które zostan ustawione w wyznaczonym miejscu. B d tam sta dwa dni. Zbiórk odpadów wielkogabarytowych zaplanowano od godzin porannych do po udnia wyznaczonego dnia. Dlatego te sprz ty wystawione po godz. 12, nie b d odbierane. Wydaje si wi c, e najlepszym rozwi zaniem jest wystawienie ich dzie wcze niej. Najlepiej po po udniu lub wczesnym wieczorem przed wyznaczonym dniem zbiórki. Natomiast zbiórka odbywa si b dzie przez miesi c, poczynaj c od 18 wrze nia, a ko cz c na 20 pa dziernika br. Oto szczegó owy harmonogram: Bia a Rzeka: r. ulice: Grunwaldzka, Pszeniczna, Zbo owa, Owsiana, ytnia, Dolna, Przemys owa, Piaskowa, Hodowlana, Zbychowska, Ja minowa, Sadowa, Górska, Tatrza ska, Zakopia ska, Gajowa, Parkowa, Cegielniana, Mazurska, Bia owieska, Gniewowska, Bia a, Wysoka r. ulice: Hetma ska, D uga, Chodkiewicza, Che mo skiego, S dzickiego, Królowej Jadwigi, Krzywe Ko o, Wita Stwosza, M. Reja, Miga y, Dunikowskiego, Malczewskiego, Kossaka, Grottgera, Kasprowicza, Herberta, Ceynowy (od Grunwaldzkiej do wirki i Wigury), Staszica, Okr na, Sienkiewicza (od Ceynowy do wirki i Wigury), Cicha, lusarska, Stolarska, wirki i Wigury. Lotnisko r. ulice: Lotników, Sztabowa, Spadochroniarzy, Saperów, Sikorskiego, Kopernika, Kosynierów, Fredry, Zapolskiej, Tysi clecia, Ró ana, B dkowskiego, Okrzei, Ko ciuszki, Broniewskiego, Kili skiego, Bema, Kostki Napierskiego, Norwida, Nowotki, Wyspia skiego, Prusa, Wróblewskiego, Ga czy skiego, 1-go Maja, Tuwima, Ceynowy (od wirki i Wigury do Starowiejskiej), Fenikowskiego, Bieszka, Hepki, Trepczyka, Heykego, Krasickiego, Baczy skiego r. ulice: Majkowskiego, Konopnickiej, Orzeszkowej, Findera, niadeckich, Sk odowskiej, Wary skiego, S owackiego, Jana z Kolna, I Dywizji W.P., Partyzantów, Fio kowa, Warzywna, Ogrodowa, Przyrzeczna, Narcyzowa, Bratkowa, Irysowa, Gerberowa, Konwaliowa, Nagietkowa, Krokusowa, Makowa, Go dzikowa, Torfowa, B awatkowa, urawia. Stara Rumia r. ulice: Lipowa, Chopina, Mostowa, Plac Kaszubski, Ko cielna, wi tope ka, M ciwoja, Spó dzielcza, Agrestowa, Cisowa, Wi zowa, Borówkowa, Akacjowa, Rajska, Che mi ska, Malinowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Jagodowa, Truskawkowa, Kazimierska, Pó nocna, Jod owa r. ulice: Klonowa, Bukowa, Jaworowa, Sosnowa, wierkowa, Topolowa, Grabowa, Jarz binowa, Kasztanowa, Wi niowa, Orzechowa, Jesionowa, Brzozowa, D bogórska, D bowa, Kalinowa, Wierzbowa. Janowo r. ulice: Gdy ska, Zygmunta Augusta, Krzywoustego, Mieszka I, St. Czarneckiego, W adys awa IV, W adys awa okietka, Cz stochowska, Gnie nie ska, Toru ska, Wroc awska, Wile ska, Elbl ska, Opolska, Katowicka, Filtrowa, Oksywska, Chylo ska, Kujawska r. ulice: D browskiego (od Warszawskiej do granicy z Gdyni ), Lubelska, Bydgoska, Krakowska, Janowska, ódzka, Grudzi dzka, Warszawska, Radomska, ks. Ormi skiego, 3-go Maja, Suwalska, Olszty ska, Kielecka, Oliwska, S upska, Gda ska, u ycka, Dokerów, Kolejowa, Obr. Westerplatte, Portowa, Stoczniowców, Szkutników, eglarzy r. - miejsca ustawienia kontenerów: 1) Krakowska 5, 2) 3-go Maja x Kielecka, 3) Pomorska x Kujawska, 4) Gda ska 18, 5) Pomorska 11, 6) Gda ska 41, 7) Wroc awska x Toru ska, 8) Stoczniowców x eglarzy. Centrum r. ulice: ks. Sychty, Starowiejska, D browskiego (od ronda do Warszawskiej), Matejki, Roszczynialskiego, Sienkiewicza, Krótka, W ska, Równa, Poprzeczna, eromskiego, Krzywa, B. Chrobrego, Kwiatowa, S oneczna, Marzanny, Asnyka, Abrahama, Torowa, Morska, Zawadzkiego, Pi sudskiego, Targowa, Pucka r. ulice: Paderewskiego, Wejhera, Gen. Maczka, Hallera, Wybickiego, Mickiewicza, Rodziewiczówny, Derdowskiego, Helska, Bohaterów Kaszubskich, Kusoci skiego, Jaworskiego, Pozna ska, Marynarska, Szczeci ska, Pu askiego, Czechowa, Kochanowskiego, Objazdowa, wi toja ska r. miejsca ustawienia kontenerów: 1) Marynarska x Wybickiego, 2) Zawadzkiego przy Caritas, 3) D browskiego 5. Zagórze r. ulice: wirowa, Górnicza, Fabryczna, Stalowa, Hutnicza, Na Stoku, Okr towa, Garbarska, Rybaków, Szyprów, Rymarska, Metalowców, Robotnicza, W ókiennicza, Gryfa Pomorskiego, Jantarowa, Ludowa, Polna, Sobieskiego, Granitowa, Marmurowa r. Wodna, Zakole, Szkolna, M y ska (od Sabata do H.Sawickiej), H. Sawickiej, Sabata, Podgórna, Podgórska, Le na, Towarowa, l ska, Harcerska, Korczaka, Zawiszy Czarnego, Strzelecka, P k. D bka, Skarpowa r. miejsce ustawienia kontenera: 1) przy ul. H. Sawickiej 6. Szmelta r. ulice: Kamienna, kowa, Batorego, w. Józefa, Zielarska, Zdrojowa, Zielona, Chmielna, Podmok a, ródlana r. ulice: M y ska (od Sabata za rzek ), Brzechwy, Makuszy skiego, Janczarskiego, Porazi skiej, Chabrowa, Szancera, Sko na, Wa owa, Rycerska. ANKIETA Dla mieszka ców Rumi Czy zna Pani/Pan Strategi Rozwoju Miasta Rumi? 1) Czy dotar a do Pani/Pana broszura przybli aj ca Strategi Rozwoju Miasta Rumi? a) tak b) nie 2) Jak drog dotar a do Pani/Pana broszura przybli aj ca Strategi Rozwoju Miasta Rumi? a) poprzez Biuletyn Informacyjny Urz du Miasta Rumskie Nowiny b) poprzez stron internetow 3) Czy tekst broszury przybli aj cej Strategi Rozwoju Miasta Rumi jest dla Pani/Pana zrozumia y? a) tak b) rednio c) nie d) w ogóle 4) Czy broszura sk oni a Pani /Pana do przeczytania dokumentu strategicznego, jakim jest pe ny tekst Strategii Rozwoju Miasta Rumi? a) tak b) nie 5) Czy tre dokumentu strategicznego, jakim jest pe ny tekst Strategii Rozwoju Miasta Rumi, budzi Pani/Pana zastrze enia merytoryczne? a) tak b) nie c) co nale y zmieni Rumianek Sklep Zielarsko Medyczny ul. Starowiejska 2a/10 Rumia Pawilon ko o dworca PKP Zio a Leki Kosmetyki Pn Pt Sobota FACHOWA PORADA Tel

5 POBÓR DO WOJSKA U W A G A M CZY NI urodzeni w 1988 roku 1. W dniach od 9 do 13 pa dziernika i od 16 do 19 pa dziernika 2006 r. w godzinach od 9.00 do oraz 25 pa dziernika 2006 r. (dzie dodatkowy) w godz w Urz dzie Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7 (sala posiedze nr na parterze), b dzie prowadzona rejestracja przedpoborowych zameldowanych na terenie Rumi na pobyt sta y lub pobyt czasowy ponad dwa miesi ce. 2. Obowi zkowi zg oszenia si do rejestracji przedpoborowych podlegaj m czy ni urodzeni w 1988r., a tak e m czy ni urodzeni w latach : 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, którzy dotychczas nie dope nili obowi zku zg oszenia si do rejestracji przedpoborowych. 3. Przedpoborowy zg aszaj cy si do rejestracji obowi zany jest posiada przy sobie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzaj cy jego to samo (legitymacja szkolna, paszport). 4. Przedpoborowy w przypadku niemo liwo ci zg oszenia si do rejestracji w wyznaczonym terminie obowi zany jest zawiadomi osobi cie, pisemnie, lub za po rednictwem innej osoby Wydzia Spraw Obywatelskich Urz du Miasta Rumi (pok Naczelnik Wydzia u lub pracownika stanowiska dowodów osobistych w Biurze Obs ugi Mieszka ców) o przeszkodzie uniemo liwiaj cej zg oszenie si do rejestracji. Fakt ten nale y zg osi najpó niej w dniu rejestracji (istnieje mo liwo prze o enia terminu (na inny dzie z wyznaczonych). 5. Przedpoborowy trwale niezdolny (na skutek orzeczenia niepe nosprawno ci) do osobistego zg oszenia si do rejestracji - obowi zek zg oszenia si do rejestracji mo e spe ni za po rednictwem pe noletniego cz onka najbli szej rodziny, który dokonuj c zg oszenia w jego imieniu obowi zany jest przedstawi w asny dowód osobisty, dowód to samo ci przedpoborowego (dowód osobisty, legitymacja szkolna, paszport) i dokument potwierdzaj cy niemo no osobistego stawiennictwa przedpoborowego. 6. Po rozpocz ciu rejestracji zmiana miejsca pobytu (zamieszkania) sta ego lub czasowego trwaj cego ponad dwa miesi ce, przez przedpoborowego mo e nast pi (wy cznie) po dokonaniu przez niego obowi zku zg oszenia si do rejestracji. 7. Nieotrzymanie wezwania imiennego do rejestracji nie zwalnia przedpoborowego od obowi zku zg oszenia si w terminie i miejscu okre lonym w pkt Przedpoborowi, którzy bez uzasadnionych przyczyn nie zg osz si do rejestracji we wskazanym miejscu i czasie podlegaj rygorom, o których mowa w art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z pó n. zm.) oraz art. 117 i art. 148 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z pó n. zm.). 9. Przedpoborowy, który nie zg osi si do rejestracji, mo e zosta ukarany grzywn w celu przymuszenia, doprowadzony przez Policj lub wniosek, o jego ukaranie, mo e by skierowany przez organ gminy do S du. Dr n. med. Maciej Cherek Badania USG na najnowszym aparacie GE LOGIQ BOOK XP usg piersi z badaniem lekarskim, usg jamy brzusznej u dzieci i doros ych (dodatkowo, u m czyzn z ocen prostaty), usg tarczycy i szyi, usg j der, usg do ów podkolanowych w poszukiwaniu torbieli Bakera, usg bioderek u noworodków i niemowl t (metoda Prof. Grafa), badania dopplerowskie z ocen przep ywu w y ach i t tnicach, usg pozosta ych stawów, usg op ucnej w poszukiwaniu p ynu. Badania s wykonywane w: Centrum Medyczno Stomatologicznym, ul. Sobieskiego 10A tel. (058) USG W DOMU PACJENTA i badania dla FIRM: rejestracja Szczegó y: RUMIA - BEZPIECZNE MIASTO TELEFONY ALARMOWE Powiatowe Centrum Powiadamiania Ratunkowego -112 Policja -997 Stra Po arna -998 Pogotowie Ratunkowe -999 Pogotowie Gazowe -992 Pogotowie Wodno-Kan , 0- Policja , Stra Po arna Stra Miejska , Pogotowie Ratunkowe , Pogotowie Gazowe Pogotowie Energetyczne Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne , Pogotowie Drogowe Miejski O rodek Pomocy Spo ecz , Sanepid Wejherowo Zarz d Drogowy Wejherowo Powiatowy Urz d Pracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Komendant Pow. Pa st. Stra y Po Komendant Powiatowy Policji Prokuratura Rejonowa , Powiatowy Inspektor Sanitarny S d Rejonowy w Wejherowie Areszt ledczy Wejherowo Urz d Skarbowy Wejherowo O rodek Doradztwa Rolniczego Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych Biuro Paszportowe Pa stwowa Inspekcja Pracy Urz d Statystyczny o/wejherowo NZOZ ul. Derdowskiego 24, Rumia NZOZ Ul. Katowicka 16, Rumia Poradnia Medycyny Rodzinnej Panaceum ul. Katowicka 16, Rumia Lekarz Wojewódzki Koordynator Ratowniczych Dzia a Med Powiatowa Stacja Sanit.-Epid Szpital Specjalistyczny Wejherowo NOWA KUCHNIA W 1 DZIE! PRODUCENT FRONTÓW MEBLOWYCH ROBPOL SZYBKA, TANIA WYMIANA DRZWICZEK KUCHENNYCH NA NOWE!!! - meble kuchenne na wymiar - zabudowy korytarzy - meble biurowe, PROJEKT GRATIS! Rumia, ul. I Dywizji WP 92 Tel. (0-58) /16

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r. Projekt Druk Nr 12/4 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

Informacja o gospodarowaniu zuŝytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Informacja o gospodarowaniu zuŝytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym Informacja o gospodarowaniu zuŝytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym ZuŜyty sprzęt moŝesz oddać bezpłatnie w sklepie przy zakupie nowego tego samego rodzaju (zasada 1 za 1 ) Prawa i obowiązki Konsumentów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ GMINA MIASTO LĘBORK

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ GMINA MIASTO LĘBORK REJON I ALEJA WOLNOŚCI, ARMII KRAJOWEJ, I ARMII WOJSKA POLSKIEGO, BASZTOWA, BATALIONÓW CHŁOPSKICH, BIESZKI, CZOŁGISTÓW, DERDOWSKIEGO, DRZYMAŁY, DWORCOWA, E. PLATER, FINDERA, FRANCISZKAŃSKA, GŁOWACKIEGO,GROTTGERA,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 2020 UCHWAŁA NR VI/62/2015 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Lublin: Dostawa mebli dla warsztatów szkolnych na terenie Schroniska dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo

zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy:

zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy: zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy: Gminą Bolków, ul. Rynek 1, 59-420 Bolków, w imieniu której występuje: Jarosław Wroński Burmistrz Bolkowa przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o wyniku postępowania

OGŁOSZENIE o wyniku postępowania w ie N.II.AP.0-9/0, dnia 9 września 00 r. OGŁOSZENIE o wyniku postępowania Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 07-09-00 r. na wykonanie robót geodezyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY Z dnia 2006r. Projekt Druk nr 176 w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Kolonii Ząbkowska. Na podstawie 6 ust. 1, 7 i 8 Załącznika nr 2 do Statutu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016 DATA OGŁOSZENIA: 10 maja 2016 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Projekt Produkt Lokalny Małopolska Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016 Tytuł ogłoszenia: Realizacja usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /15 Rady Miasta Gdyni z dnia. 2015 roku

UCHWAŁA Nr /15 Rady Miasta Gdyni z dnia. 2015 roku UCHWAŁA Nr /15 Rady Miasta Gdyni z dnia. 2015 roku w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111. Starogard Gdański: Roboty budowlane polegające na utrzymaniu dróg gruntowych Gminy Miejskiej Starogard Gd Numer ogłoszenia: 160830-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 1293 UCHWAŁA NR XV/69/2016 RADY GMINY KIKÓŁ. z dnia 31 marca 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 1293 UCHWAŁA NR XV/69/2016 RADY GMINY KIKÓŁ. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 1293 UCHWAŁA NR XV/69/2016 RADY GMINY KIKÓŁ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osiecznica za 2013r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osiecznica za 2013r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osiecznica za 2013r. Osiecznica, dnia 20 stycznia 2014r. I. Wst p. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 wrze nia 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. Załącznik do Uchwały Nr /2016 Zarządu Powiatu w Przysusze ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/300/2014 RADY GMINY SZTUTOWO. z dnia 30 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXI/300/2014 RADY GMINY SZTUTOWO. z dnia 30 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXI/300/2014 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Stegnie Na podstawie art. 18 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów, woj. mazowieckie, tel. 022 7790000, faks 022 7895102.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów, woj. mazowieckie, tel. 022 7790000, faks 022 7895102. POŚ.271.28.2015 Józefów: WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA ZADANIA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SIKORSKIEGO Z PRZEPOMPOWNIĄ Numer ogłoszenia: 171906-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania: Zapobieganie grypie i jej powikłaniom Rodzaj zadania: konkurs ofert Termin składania ofert: 2008/11/17 Ogłoszenie konkursu ofert

Nazwa zadania: Zapobieganie grypie i jej powikłaniom Rodzaj zadania: konkurs ofert Termin składania ofert: 2008/11/17 Ogłoszenie konkursu ofert Nr konkursu: WZiPS -IV/4/2008 Nazwa zadania: Zapobieganie grypie i jej powikłaniom Rodzaj zadania: konkurs ofert Termin składania ofert: 2008/11/17 Ogłoszenie konkursu ofert Prezydent Miasta Szczecin na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO KOSZALIN / SKARBU PAŃSTWA * ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI MIESZKALNYMI LUB GARAŻAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ N-07-02 PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Podstawy prawne Zasady przyjęć do gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 zostały przygotowane w oparciu o zapisy: ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PSARY ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PSARY ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PSARY ZA 2015 ROK I. WPROWADZENIE 1. CEL OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest opracowanie efektywnego systemu gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/453/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXII/453/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXII/453/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Gdyńskiego Centrum Innowacji Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

... A. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

... A. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. (poz. ) Załącznik nr 1 oznaczenie sprawy... pieczęć zamawiającego PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Usługi sprzątania 2016/S 089-158749. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Lublin: Usługi sprzątania 2016/S 089-158749. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:158749-2016:text:pl:html Polska-Lublin: Usługi sprzątania 2016/S 089-158749 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku w sprawie zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, Ul. Rynek 2, 68-343 Brody, woj. lubuskie, tel. 68 3712155 w. 38, faks 68 3712015.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, Ul. Rynek 2, 68-343 Brody, woj. lubuskie, tel. 68 3712155 w. 38, faks 68 3712015. Brody: ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY BRODY. Numer ogłoszenia: 361180-2014; data zamieszczenia: 30.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola samorządowego prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Na podstawie art. 95a ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu,

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 193 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 193 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-552-17-92 Gdańsk, 17.03.2011r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 193 000,00

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 14 czerwca 2013 r. Poz. 2527

Gdańsk, dnia 14 czerwca 2013 r. Poz. 2527 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 14 czerwca 2013 r. Poz. 2527 Uchwała Nr XXXI/174/13 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej

Bardziej szczegółowo