RAPORT MERYTORYCZNY. z działalności. Stowarzyszenia OPTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT MERYTORYCZNY. z działalności. Stowarzyszenia OPTA"

Transkrypt

1 RAPORT MERYTORYCZNY z działalności Stowarzyszenia OPTA w roku 2008

2 jest organizacją pozarządową niedziałającą dla osiągnięcia zysku, zrzeszającą specjalistów w zakresie psychologii, prawa, współpracy z administracją publiczną; trenerów, szkoleniowców, konsultantów. Działamy na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji Ŝyciowej, w szczególności kobiet i dzieci doświadczających przemocy i współuzaleŝnienia. Celem naszych działań jest dokonanie trwałej zmiany na poziomie indywidualnym i społecznym, warunkującej ograniczenie skali patologii w Polsce. Kierując kompleksową, nowatorską pomoc wspieramy odbiorców naszych działań w budowaniu zaufania do własnych decyzji i umiejętności skutecznego działania. Poprzez indywidualną i grupową pomoc psychologiczną, szkolenia, warsztaty oraz specjalistyczne programy przeciwdziałamy, pomagamy i uczymy pomagać. W naszej pracy opieramy się na wartościach humanistycznych, obywatelskich i proekologicznych, zachowując pełne przekonanie o wolności i godności drugiego człowieka. 2

3 PSYCHOLOGICZNA PORADNIA RODZINNA NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PROGRAM PROGRAM MŁODZIEśOWY Dyrektorka: Joanna Markiewicz Dyrektorka: Barbara Jakubowska Koordynatorka: Katarzyna Przyborowska Koordynator: Jakub Kryński Odbiorcy: Odbiorcy: Odbiorcy: Odbiorcy: Rodziny w kryzysie Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym Młodzi profesjonaliści Studenci ostatnich lat kierunków humanistycznych Kobiety w trudnej sytuacji Ŝyciowej Pracownicy i funkcjonariusze słuŝb pomocowych MłodzieŜ licealna 3

4 Adres: ul. Marszałkowska 85 lok. 34, Warszawa Tel , fax e mail: KRS NIP REGON Data wpisu do rejestru: 6 marca 1996r. ZARZĄD Marta Lewandowska prezeska Barbara Jakubowska wiceprezeska Katarzyna Przyborowska wiceprezeska KOMISJA REWIZYJNA Joanna Markiewicz - przewodnicząca Dorota Sakławska - czonkini Katarzyna Bryczkowska-Kiraga - członkini Lista Członkiń i Członków Stowarzyszenia OPTA: Julia Amarowicz-Pietrasiewicz, Maciej Barczyński, Anna Bartosiak, Lidia Bartoszewska, Katarzyna Bryczkowska-Kiraga, Barbara Jakubowska, Marek Jaros, Kamila Keller, Marta Lewandowska, Joanna Markiewicz, Małgorzata Niedziałkowska, Ewa Pawlusiewicz, Agnieszka Pawłowska-Fryckowska, Katarzyna Przyborowska, Zuzanna Rumińska, Dorota Sakławska, Edyta Stelmach, Katarzyna Urbańska. 4

5 Cele statutowe: 1. Wspieranie inicjatyw i organizowanie działalności promujących zdrowie psychiczne, fizyczne oraz wyrównujących społeczne szanse dzieci, młodzieŝy oraz całych rodzin. W szczególności pomoc psychologiczna i prawna rodzinom dysfunkcyjnym oraz znajdującym się w sytuacji kryzysowej. 2. Podejmowanie przedsięwzięć i wspieranie osób niosących wszechstronną oświatę i pomoc rodzinom dysfunkcyjnym. 3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym w szczególności uzaleŝnieniom oraz przemocy. 4. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działanie na rzecz równego statusu kobiet i męŝczyzn. 5. Upowszechnianie i rozwijanie postaw i wartości humanistycznych, obywatelskich, proekologicznych, umoŝliwiających pełne i odpowiedzialne uczestnictwo w Ŝyciu kraju, społeczeństwa i środowiska. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności odpłatnej. Od listopada 2006r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia Studium Terapii Rodziny. 5

6 Opis działań w 2008 roku: PSYCHOLOGICZNA PORADNIA RODZINNA Dyrektorka: Joanna Markiewicz Koordynatorka: Katarzyna Urbańska 1. Nazwa Projektu: Psychologiczna Poradnia Rodzinna - Prowadzenie działań psychologicznopedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego - Pomoc rodzinie w kryzysie - Program zintegrowanej pomocy dziecku i rodzinie 2. Cele/załoŜenia Programu: 1. Poprawa funkcjonowania rodzin w obszarze zdrowia psychicznego i relacji społecznych, poprzez: udzielanie specjalistycznej pomocy psychologicznej (indywidualne i grupowe działania terapeutyczne, edukacyjne i wsparcie), udzielanie pomocy prawnej, wspieranie rodziny w podejmowaniu nowych ról. 2. Dostarczenie rodzinom, poprzez psychoterapię, edukację i wsparcie, narzędzi pomocnych w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych - przygotowanie ich do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z ich trudną sytuacją Ŝyciową, takich jak: problem uzaleŝnienia w rodzinie, konflikty pomiędzy członkami rodziny, doświadczanie przemocy fizycznej i psychicznej, rozpad rodziny, samotne macierzyństwo, braku umiejętności wychowawczych, ubóstwo. 3. Wzrost kompetencji wychowawczych rodziców, między innymi takich jak: budowanie bliskich relacji w rodzinie, wypracowanie i wprowadzanie norm rodzinnych, skuteczne sposoby komunikowania się, udzielanie wsparcia wewnątrz rodziny, radzenie sobie z trudnymi emocjami, rozwijanie umiejętności rozpoznawania i odpowiadania na potrzeby i problemy dzieci, rozpoznawania sygnałów świadczących o przeŝywanych przez nie problemach. 6

7 4. Poprawa funkcjonowanie dzieci i ich rodzin: w sferze emocjonalnej, w zakresie zachowań, w zakresie relacji z innymi, w zakresie stosunku do samego siebie. 3. Opis realizacji główne działania: Specjalistyczne konsultacje psychologiczne Konsultacje specjalisty ds. UzaleŜnień dla dzieci i rodziców Konsultacje wychowawcze dla rodziców Porady prawne Psychoterapia indywidualna dzieci Psychoterapia rodzinna Porady lekarskie psychiatryczne Interwencje kryzysowe Psychoterapia grupowa dzieci Grupy terapeutyczno-edukacyjne dla rodziców Szkoła rodziców Warsztaty rodzinne dla dzieci i rodziców Superwizje dla realizatorów programu Tłumaczenie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych liczba uczestników: 590 dzieci, młodzieŝy oraz rodzin osiągnięte rezultaty: Udzielono pomocy psychologicznej i prawnej 590 osobom z rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. Prowadzono zajęcia terapeutyczne i edukacyjne dla 4 grup dzieci i 4 grup rodziców. Działania grupowe w wielu przypadkach uzupełnione były indywidualnymi konsultacjami wychowawczymi dla rodziców, terapią indywidualną dla dzieci i/lub terapia rodzinną. Dzięki róŝnorodnym działaniom rodzice stali się bardziej świadomi źródeł problemów występujących w rodzinie oraz dostali narzędzia pomocne w lepszym radzeniu sobie z rozwiązywaniem tych problemów. Rodzice uczestniczący w programie rozwinęli swoje umiejętności wychowawcze, związane między innymi ze wspieraniem dzieci w rozwoju, skutecznym i otwartym komunikowaniem się w rodzinie oraz działaniami słuŝącymi wczesnej profilaktyce problemów prezentowanych przez młodych ludzi. 7

8 Potwierdzają to zarówno obserwacje prowadzących zajęcia dla dzieci jak i ankiety wypełniane przez rodziców biorących udział w zajęciach grupowych. Rodzice podkreślają, Ŝe waŝne lub bardzo waŝne było dla nich: - edukacja słuŝąca lepszemu funkcjonowaniu w roli rodzica, - moŝliwość wymiany doświadczeń z innymi rodzicami i otrzymania wsparcia w pełnieniu roli rodzica, - moŝliwość uzyskania informacji zwrotnych dotyczących ich sposobu rozwiązywania problemów wychowawczych, - moŝliwość sięgnięcia do źródeł problemów, do własnych wcześniejszych doświadczeń. Zmiany, jakie zaszły w ich funkcjonowaniu w roli rodzica to między innymi: poprawa relacji z dzieckiem, lepsze rozumienie tego, co dzieje się z dzieckiem, większa kontrola własnych emocji i zachowań, podejmowanie prób nowych sposobów reagowania na trudności prezentowane przez dziecko. 4. Zespół: Julia Amarowicz-Pietrasiewicz, Maciej Barczyński, Anna Bartosiak, Lidia Bartoszewska, Jacek Budejko, Maciej Chodorek, Michał Czernuszczyk, Joanna Fejfer-Szpytko, Aleksandra Głuszniewska, lek. med. Anna Iwanek-Zakrzewska, Barbara Jakubowska, Kamila Keller, Małgorzata Kołodziejek, Anna Komosińska, Joanna Markiewicz, Małgorzata Niedziałkowska, Agnieszka Pawłowska-Fryckowska, Katarzyna Przyborowska, Hanna Regulska, Edyta Stelmach, Katarzyna Urbańska. 5. Sponsorzy: Biuro Polityki Społecznej m. st. WArszawy 6. BudŜet w roku 2008: PLN 7. Plany na 2009 rok Kontynuacja dotychczasowych form pracy oraz rozszerzenie oferty o działania skierowane do innych grup klientów, np. specjalnej oferty dla ojców, młodych par rozpoczynających tworzenie własnej rodziny, młodych matek i ich dzieci w wieku przedszkolnym, rodzin zastępczych. Rozwinięcie indywidualnej oferty terapeutycznej dla rodziców i rozszerzenie oferty terapii rodzinnej. Stworzenie zespołu specjalizujące się w działaniach mediacyjnych, w odróŝnieniu od terapii rodzinnej. 8

9 1. Nazwa Projektu: Aktywni bez alkoholu i środków psychoaktywnych. Organizacja warsztatów adresowanych do dzieci i młodzieŝy z udziałem rodziców - podsumowanie rocznej pracy indywidualnej, grupowej i rodzinnej. Koordynatorka: Katarzyna Urbańska 2. Cele/załoŜenia Programu: - uczenie twórczego spędzania wolnego czasu dzieci i ich rodziców, bez alkoholu i środków psychoaktywnych, oraz rozwijanie artystycznego potencjału dzieci i młodzieŝy, - zwiększenie świadomości i wiedzy o dostępnych źródłach wsparcia, - zyskanie umiejętności lepszego rozpoznawania własnych zasobów i potrzeb oraz ćwiczenie ich wyraŝania, - stworzenie okazji do lepszego wzajemnego poznania swoich potrzeb przez rodziców i ich dzieci, - stworzenie okazji do wyraŝania i okazywania uczuć, wymiany pozytywnych informacji zwrotnych. 3. Opis realizacji główne działania: Zrealizowano dwa jednodniowe warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne dla dzieci, młodzieŝy i ich rodziców. Były to rodziny mające stały kontakt z Psychologiczną Poradnią Rodzinną Stowarzyszenia OPTA, mieszkające na terenie Dzielnicy Śródmieście. liczba uczestników: 50 dzieci, młodzieŝy i ich rodziców osiągnięte rezultaty: W warsztatach wzięło udział łącznie 50 osób. Działania te miały znaczenie wzmacniające i zachęcające do kontynuowania procesu pozytywnych zmian w funkcjonowaniu indywidualnym dzieci i młodzieŝy oraz ich rodzin. Był to czas na lepsze wzajemne poznanie i moŝliwość zbliŝenia się rodziców i dzieci oraz stworzenie podstaw dla większej gotowości rodziców do pozytywnego sposobu reagowania na potrzeby dziecka. Podczas warsztatów dzieci i młodzieŝ miały moŝliwość odreagowania swoich trudności oraz doświadczenia sytuacji korygującej. Była to teŝ okazja do twórczego spędzania wolnego czasu dzieci i ich rodziców, bez alkoholu i środków psychoaktywnych, oraz rozwijania artystycznego potencjału dzieci i młodzieŝy. 4. Zespół: Lidia Bartoszewska, Maciej Chodorek, Aleksandra Głuszniewska, Joanna Fejfer Szpytko, Barbara Jakubowska, Anna Komosińska, Joanna Markiewicz, Małgorzata Niedziałkowska, Katarzyna Urbańska. 5. Sponsorzy: Miasto st. Warszawa - Dzielnica Śródmieście 6. BudŜet w roku 2008: PLN 9

10 1. Nazwa Projektu: NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Dyrektorka: Barbara Jakubowska Studium Terapii Rodziny Szkoła Psychoterapii 2. Cele/załoŜenia Programu: Celem szkolenia jest wyposaŝenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu psychopatologii, psychoterapii i terapii rodzin w oparciu o: wykłady dotyczące wiedzy klinicznej, warsztaty szkoleniowe wyposaŝające w konkretne umiejętności związane z pracą terapeutyczną, terapię umoŝliwiającą rozpoznanie swoich predyspozycji i ograniczeń, naukę diagnozowania potrzeb i problemów klienta indywidualnego (dorośli, młodzieŝ, dziecko rodziny) i rodziny, naukę form pomocy w kontakcie terapeutycznym z rodziną, parą i klientem indywidualnym, zdobycie wiedzy na temat animowania współpracy osób i instytucji zaangaŝowanych w problem (rodzice, inni członkowie rodziny, szkoła, pedagog, pracownik socjalny, policja, kurator i in.). Szkoła trwa 4 lata. Aktualnie program szkoły obejmuje: godzin teorii (wykłady i seminaria) godzin warsztatów szkoleniowych godzin superwizji grupowej godzin własnej pracy terapeutycznej w grupie godzin staŝu klinicznego Zaliczenia kaŝdego roku odbywa się w formie prac pisemnych i testu. 3. Opis realizacji KaŜda edycja Studium rozpoczyna się 3 dniowym treningiem terapeutycznym. W kaŝdym miesiącu odbywa się 3 - godzinny wykład i 12 - godzinny warsztat umiejętności terapeutycznych. Raz w miesiącu przez pierwszy i drugi rok grupa szkoleniowa spotyka się w weekend na zajęcia terapii grupowej trwające 8 godzin. W trzecim i czwartym roku raz w miesiącu odbywają się 6 godzinne spotkania superwizyjne w małych grupach. główne działania: - wykłady, - warsztaty umiejętności psychologicznych, 10

11 - psychoterapia grupowa, - superwizja grupowa. liczba uczestników: w kolejnych cyklach uczestniczy od 12 do 18 osób. W 2008 roku funkcjonowały 4 grupy szkoleniowe, w sumie 58 osób. osiągnięte rezultaty: 1. Przeprowadzenie cykli szkoleniowych dla STR2, STR3, STR4 i STR5. 2. Opracowanie, pilotaŝ, ewaluacja i wprowadzenie zmian do programu Studium Terapii Rodzin. 3. Opracowanie 4-letniego programu Studium dostosowanego do potrzeb Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i NFZ. 4. Powstanie stałego zespołu realizatorów wykładowcy, psychoterapeuci i superwizorzy. 5. Opracowanie wzoru dokumentacji Studium. 6. Opracowanie procedur egzaminacyjnych i oceniania prac rocznych. 7. Opracowanie literatury dla studentów, materiałów edukacyjnych, szkoleniowych. 8. Opracowanie nowych materiałów promocyjnych. 9. Uruchomienie kolejnej, piątej edycji Studium. 4. Zespół: Jolanta Berezowska, dr Szymon Chrząstowski, dr Anna Cierpka, Ida Derezińska, Barbara Jakubowska, Maja Jaworska, Anna Kalińska, Tomasz Kudelski, Joanna Markiewicz, Alina Naporowska, Agnieszka Pawłowska, dr Agnieszka Popiel, dr Ewa Pragłowska, Maria Rudzińska-GraŜyńska, Iza Sawicka, Monika Sowicka, BoŜena Winch, Piotr Woźniak. 5. Sponsorzy: Studium prowadzone jest w ramach działalności gospodarczej Stowarzyszenia OPTA i jest finansowane z wpłat uczestników. 6. BudŜet w roku 2008: PLN 7. Plany na 2009 rok: Rejestracja Studium w strukturach PTP. Ewaluacja nowego programu Studium. Dalsze prace nad procedurami zaliczeń rocznych i kryteriów ukończenia Studium. Opracowanie systemu wsparcia uczestników Studium w organizowaniu praktyk zawodowych. 11

12 PROGRAM Od NowA Koordynatorka: Katarzyna Przyborowska 1. Nazwa Programu: Od NowA Równe szanse na rynku pracy dla kobiet w trudnej sytuacji Ŝyciowej. Model koalicyjny. 2. Cele/załoŜenia Programu: Zwiększenie szans kobiet w wieku lat znajdujących się w trudnej sytuacji Ŝyciowej ( doznana przemoc, współuzaleŝnienie, samotne i trudne macierzyństwo) na rynku pracy a w konsekwencji ich aktywizacja społeczna i zawodowa. Stworzenie koalicyjnego systemu pomocy kobietom w trudnej sytuacji Ŝyciowej i współpracę słuŝb oraz organizacji pozarządowych w wyrównywaniu szans na rynku pracy kobiet oświadczających przemocy. 3. Opis realizacji Główne działania: Działania indywidualne na rzecz beneficjentek opieka tutorki, poradnictwo psychologiczne, prawne, doradztwo zawodowe połączone z pracą warsztatową i szkoleniowa ukierunkowaną na przezwycięŝanie trudności Ŝyciowych oraz na rozpoznawanie i wykorzystywanie własnych zasobów zawodowych. Projekt ma charakter modelowy. Do końca 2008 roku odbyło się 411 godzin cotygodniowych dyŝurów. Po uprzednim zgłoszeniu się telefonicznym klientki były zapisywane do konsultantek tutorek, wypełniana była ankieta zgłoszeniowa oraz wspólnie z klientką tworzone indywidualne plany działania, z uwzględnieniem udziału w poszczególnych etapach działań projektowych. Podczas następnych spotkań były rozwiązywane bieŝące trudności klientek. Tutorki na bieŝąco monitorowały udział w innych działaniach projektowych oraz omawiały dalsze kroki. Analizowano bieŝące potrzeby klientek i dokonywano stopniowej ewaluacji ich udziału. Co tydzień odbywały się takŝe spotkania konsultacyjne z prawnikiem, psychologiem oraz doradcą zawodowym. 53 Kobiety skorzystały przynajmniej raz z konsultacji psychologicznej, w trakcie, której dokonywano diagnozy ich sytuacji psychologicznej oraz wskazano moŝliwe działania w obszarze pomocy psychologicznej. Wobec kilku osób prowadzone były krótkoterminowe oddziaływania terapeutyczne. 61 Beneficjentek spotkało się przynajmniej raz z doradcą zawodowym. Niektóre beneficjentki spotykały się z doradca wiele razy, aby dokonać oceny sytuacji zawodowej beneficjentek, analizy SWAT, testów samooceny w kontekście rynku pracy, predyspozycji oraz zasobów. Tworzono indywidualne plany działania dla kaŝdej ze zgłaszających się osób. Kilkadziesiąt kobiet przygotowywało wraz z doradcą dokumenty aplikacyjne oraz indywidualnie przygotowywało się do rozmów z pracodawcą. Na cotygodniowy dyŝur prawniczki zgłosiły się 62 klientki. Niektóre z beneficjentek korzystały z pomocy prawniczki wielokrotnie. Uzyskały pomoc w przygotowaniu wniosków do Sądu, pism procesowych oraz innych pism niezbędnych w toku toczących się postępowań. Jeśli była taka potrzeba prawniczka w projekcie przygotowywała wraz z klientką strategię postępowania przed Sądem. Prawniczka projektowa odbyła 12

13 w trakcie dyŝurów rozmowy interwencyjne z przedstawicielami instytucji wymiaru sprawiedliwości i urzędów (m. in. sądy, kuratorzy, OPS-y, PCPR-y, GOPS-y. policja, instytucje samorządowe). Pracowały trzy grupy wsparcia, w tym jedna wyłącznie dla kobiet doznających przemocy ze strony osób najbliŝszych. Pozostałe to grupy dla kobiet w kryzysie, nastawione na przezwycięŝenie trudności i rozwój osobisty. Odbyły się warsztaty asertywności i samoobrony WenDo, Autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej, wizerunku oraz warsztaty umiejętności wychowawczych i szkolenia Jak radzić sobie ze złością. Przeprowadzono takŝe 3 szkolenia Spadochron uczące rozpoznawania własnych zasobów przydatnych na rynku pracy oraz jedno szkolenie Wirtualna Firma będące symulacja zakładania własnej działalności gospodarczej. Odbyło się takŝe szkolenie pokazujące moŝliwości pracy w III sektorze. Ponadto w ramach projektu odbywają się takŝe szkolenia dla słuŝb pomocowych z zakresu pierwszej pomocy psychologicznej (PPP), prawa i procedur, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz budowania interdyscyplinarnej antyprzemocowej koalicji. Realizatorki projektu aktywnie współpracowały z Komisją Dialogu Społecznego Biura Polityki Społecznej dla m. st. Warszawy promując działania projektowe. liczba uczestników: Do końca grudnia 2008 roku - 92 osoby. Osiągnięte rezultaty: Projekt Od NowA jest w trakcie realizacji (czas trwania projektu styczeń 2008 grudzień 2009) wskutek czego prezentowane rezultaty są cząstkowe. Dotychczas 10 proc. uczestniczek znalazło zatrudnienie, a kilkanaście procent dokształca się. Po zakończeniu szkolenia Wirtualna Firma osiem beneficjentek przedstawiło kompletne biznesplany i realizuje je. W ramach promowania koalicyjnego modelu współpracy odbyło się 8 szkoleń Silni Pomocni Skuteczni dla słuŝb pomocowych z róŝnych dzielnic warszawskich oraz powiatu piaseczyńskiego, w których wzięło udział 52 specjalistów (pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, policjantów, kuratorów sądowych). 4. Zespół: Katarzyna Przyborowska, Maciej Barczyński Katarzyna Bryczkowska-Kiraga, Agnieszka Gutkowska, Lidia Krajczewska, Monika Krzemieniewska, Marta Lewandowska, Joanna Markiewicz, Barbara Ołdakowska śyłka, Ewa Pawlusiewicz, Agnieszka Pawłowska- Fryckowska, Joanna Piotrowska, Hanna Radomska, Małgorzata Sadurska- Pietruszewska, Dorota Sakławska, Katarzyna Urbańska, Marta Witek, Ewelina Zaleciło 5. Sponsorzy: Norweski Mechanizm Finansowy 6. BudŜet w roku 2008: zł 7. Plany na 2009 rok: Kontynuacja działań projektowych przedstawionych powyŝej. 13

14 1. Nazwa Projektu: PROGRAM MŁODZIEśOWY Koordynator: Jakub Kryński Młodzi Aktywni Twórczy TWORZYCIELE 2. Cele/załoŜenia Programu: Celem programu jest aktywizacja obywatelska młodzieŝy i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w tej grupie. Oddziaływanie psychologiczne łączone były z twórczością młodzieŝy- nauką fotografii. Temat zdjęć był obszar, który opisuje uczestników: ich okolica, znajomi, pasje i codzienne zajęcia. 3. Opis realizacji Główne działania programu odbyły się w 2007 roku. Były to: - spotkania w szkołach - warsztaty psychoedukacyjne - konsultacje psychospołeczne - warsztaty fotograficzne - indywidualna praca z materiałem fotograficznym W 2008 roku odbyła się: - wystawa prac fotograficznych Liczba uczestników: W projekcie uczestniczyło 15 uczniów, nawiązano współpracę z 6 szkołami ponadgimnazjalnymi. Osiągnięte rezultaty: - odbyło się 48 godzin spotkań rekrutacyjnych w szkołach, - jednodniowy warsztat integracyjny, - odbyły się 33 godzin warsztatów psychoedukacyjnych, - odbyło się 12 godzin warsztatów fotograficznych, - odbyło się 45 godzin konsultacji psychospołecznych, - 15 godzin konsultacji i zbierania materiału fotograficznego z młodzieŝą, - efektem pracy uczestników były 38 zdjęć przygotowanych graficznie na wystawę oraz 278 zdjęć, jako rezultat pracy w plenerze i studio fotograficznym, - uczestnicy projektu wynegocjowali miejsce na wystawę, przygotowali ją graficznie (plakat, ulotki, przygotowanie zdjęć), oraz zorganizowali wernisaŝ w Staromiejskim Domu Kultury, - pięciodniowe szkolenie Spadochron, - dwudniowy warsztat umiejętności liderskich. 14

15 Rezultaty miękkie: - podniesiony został poziom umiejętności psychospołecznych uczestników, - podniesiony został poziom wiedzy i umiejętności fotografii i obróbki materiału fotograficznego wśród uczestników projektu, - integracja uczestników z środowiskiem lokalnym, poprzez prace fotograficzne, - nastąpił rozwój osobisty uczestników. 4. Zespół: Małgorzata Kucharczyk, Jakub Kryński, Marta Lewandowska, Jakub Szapiro. 5. Sponsorzy: Miasto St. Warszawa, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 6. BudŜet z roku 2007: , 93 PLN Miasto st. Warszawa (z tego PLN z dotacji) , 84 PLN FIO (z tego dotacji PLN z dotacji) 7. Plany na 2009 rok: - przeprowadzenie i opracowanie badania jakościowego na temat aktywności, obywatelskiej i prospołecznej młodzieŝy, - pozyskanie środków na przeprowadzenie programu młodzieŝowego. 15

16 A poza tym W WAKACJE UDAŁO NAM SIĘ ZROBIĆ REMONT NASZEJ SIEDZIBY Kiedy większość działań skierowanych do dzieci i ich rodzin odbywała się z mniejszą intensywnością a część zespołu Stowarzyszenia OPTA była na zasłuŝonych wakacjach, po 2 latach uŝytkowania lokalu przy Marszałkowskiej przeprowadziliśmy jego remont. Pomalowaliśmy cały lokal, w części pomieszczeń zmieniliśmy kolory na bardziej intensywne. Wyremontowaliśmy toalety, kuchnię i recepcję, wymieniliśmy wykładzinę w sali szkoleniowej i na korytarzu. Kupiliśmy fotele do sali szkoleniowej a pokoje do pracy indywidualnej wyposaŝyliśmy w nowe meble i drobne akcesoria biurowe. W sali przystosowanej do grupowej pracy z dziećmi wymieniliśmy część materacy. Część wyposaŝenia, w tym materace i fotele zostały sfinansowane z dotacji Biura Polityki Społecznej m. st. Warszawy oraz z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Termin realizacji: lipiec - wrzesień 2008 rok Koordynatorki: Katarzyna Urbańska i Agnieszka Krzęczko A rezultat wygląda tak: 16

17 17

18 W grudniu odbyło się takŝe Wigilijne Spotkanie dla małych podopiecznych Stowarzyszenia i ich rodzin. Przybyło pięćdziesięcioro dzieci, wszystkie otrzymały prezenty (od Mikołaja oczywiście), było duŝo jedzenia, kolędowania i zabaw Za pomoc w zorganizowaniu imprezy dziękujemy firmie GRANNA, Panu Marcinowi Wołkiewiczowi oraz Pani Annie Urbańskiej. W realizację kaŝdego projektu realizowanego w ramach nieodpłatnej działalności statutowej zaangaŝowani byli wolontariusze. Ich działania przyczyniły się w znacznym stopniu do rozpropagowania działalności organizacji i podwyŝszenia skuteczności naszych działań. Wszystkim wolontariuszom bardzo dziękujemy za ten rok!!! Raport opracowali: Marta Lewandowska, Katarzyna Urbańska, koordynatorzy projektów. 18

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia OPTA w roku 2006 jest organizacją pozarządową niedziałającą dla osiągnięcia zysku, zrzeszającą specjalistów w zakresie psychologii, prawa, współpracy

Bardziej szczegółowo

RAPORT MERYTORYCZNY. z działalności. Stowarzyszenia OPTA

RAPORT MERYTORYCZNY. z działalności. Stowarzyszenia OPTA RAPORT MERYTORYCZNY z działalności Stowarzyszenia OPTA w roku 2009 jest organizacją pozarządową niedziałającą dla osiągnięcia zysku, zrzeszającą specjalistów w zakresie psychologii, prawa, współpracy z

Bardziej szczegółowo

RAPORT MERYTORYCZNY. z działalności. Stowarzyszenia OPTA

RAPORT MERYTORYCZNY. z działalności. Stowarzyszenia OPTA RAPORT MERYTORYCZNY z działalności Stowarzyszenia OPTA w roku 2011 jest organizacją pozarządową niedziałającą dla osiągnięcia zysku; zrzeszającą specjalistów w zakresie psychologii, prawa, współpracy z

Bardziej szczegółowo

RAPORT MERYTORYCZNY. z działalności Stowarzyszenia OPTA

RAPORT MERYTORYCZNY. z działalności Stowarzyszenia OPTA RAPORT MERYTORYCZNY z działalności Stowarzyszenia OPTA w roku 2007 jest organizacją pozarządową niedziałającą dla osiągnięcia zysku, zrzeszającą specjalistów w zakresie psychologii, prawa, współpracy z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. z działalności. Stowarzyszenia OPTA

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. z działalności. Stowarzyszenia OPTA SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia OPTA w roku 2005 zostało założone w 1996 roku przez grupę współpracujących ze sobą psychologów, pedagogów i prawników. Stowarzyszenie zajmuje się

Bardziej szczegółowo

RAPORT MERYTORYCZNY. z działalności. Stowarzyszenia OPTA

RAPORT MERYTORYCZNY. z działalności. Stowarzyszenia OPTA RAPORT MERYTORYCZNY z działalności Stowarzyszenia OPTA w roku 2012 jest organizacją pozarządową niedziałającą dla osiągnięcia zysku; zrzeszającą specjalistów w zakresie psychologii, prawa, współpracy z

Bardziej szczegółowo

Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice

Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice Opis zadania 1. Nazwa zadania Punkt Konsultacyjny Gminy Siechnice 2. Miejsce wykonywania zadania: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 55 011 Siechnice,

Bardziej szczegółowo

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM DOTKNI

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM DOTKNI Załącznik do Uchwały Nr 303 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2016 roku PROGRAM ZAJĘĆ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM UZALEśNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ REALIZOWANY W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO Załącznik nr 1 ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO I Program szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej obejmuje: 1) Trening interpersonalny

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu. PLAN PRACY psychologa. w roku szkolnym 2013/2014

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu. PLAN PRACY psychologa. w roku szkolnym 2013/2014 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu PLAN PRACY psychologa w roku szkolnym 2013/2014 Cele: Zaplanowanie działań w kierunku: rozpoznania i określenia indywidualnych potrzeb i możliwości

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego na. Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne poradnictwo rodzinne dla mieszkańców Wrocławia.

Bezpłatne poradnictwo rodzinne dla mieszkańców Wrocławia. Bezpłatne poradnictwo rodzinne dla mieszkańców Wrocławia. Na terenie Wrocławia działa 16 Punktów Poradnictwa Rodzinnego prowadzonych przez organizacje pozarządowe, w których mieszkańcy mogą skorzystać

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja merytoryczna za okres od 1 stycznia 2009r. do 31grudnia 2009r. z realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach. INFORMACJA O PROJEKCIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Osoby doznające przemocy w rodzinie obecnie i w przeszłości

Osoby doznające przemocy w rodzinie obecnie i w przeszłości Wykaz zadań zleconych przez Urząd Miasta st. Warszawy na 2015 r. w zakresie przeciwdziałania przemocy, specjalistycznego i pomocy kobietom w trudnej sytuacji życiowej Lp. Podmiot nazwa, adres Nazwa zadania

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015

KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015 KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015 Koncepcja pracy placówki została opracowana na podstawie: 1) aktualnych przepisów prawa oświatowego:

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dotyczące projektu systemowego Małe kroki do sukcesu

Sprawozdanie dotyczące projektu systemowego Małe kroki do sukcesu Warszawa, dnia 21.01.2011 r. Sprawozdanie dotyczące projektu systemowego Małe kroki do sukcesu Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu realizowany był w terminie od 04.05.2010 r. do 31.12.2010 r. przez

Bardziej szczegółowo

Nikt z nas nie jest samotna wyspą na morzu ludzi - grupa wsparcia dla. integracyjnych. integracyjnych

Nikt z nas nie jest samotna wyspą na morzu ludzi - grupa wsparcia dla. integracyjnych. integracyjnych Forma pracy / rodzaj Nikt z nas nie jest samotna wyspą na morzu ludzi - grupa wsparcia dla nauczycieli przedszkolnych grup integracyjnych Nauczyciele przedszkolnych grup integracyjnych Wymiana informacji,

Bardziej szczegółowo

TYCH PROBLEMEM PRZEMOCY DOMOWEJ REALIZOWANY W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MIEJSKIEGO O

TYCH PROBLEMEM PRZEMOCY DOMOWEJ REALIZOWANY W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MIEJSKIEGO O PROGRAM ZAJĘĆ DLA KOBIET DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM PRZEMOCY DOMOWEJ REALIZOWANY W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W KONINIE W OKRESIE LIPIEC 2008 GRUDZIEŃ 2010 R. WSTĘP Klub

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PRZEMOC KRADNIE ŻYCIE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM SĄCZU

HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PRZEMOC KRADNIE ŻYCIE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM SĄCZU HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PRZEMOC KRADNIE ŻYCIE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM SĄCZU LP. NAZWA ZADANIA ZAKRES DZIAŁAO PRZEWIDYWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Budry

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Budry Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH

PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH NA ROK SZKOLNY 2005/2006 Cele: 1. Prezentacja umiejętności dziecięcych w bliŝszym i dalszym środowisku. 2. Promowanie placówki w mediach i środowisku.

Bardziej szczegółowo

TORUŃ, 30 WRZEŚNIA 2014 R.

TORUŃ, 30 WRZEŚNIA 2014 R. TORUŃ, 30 WRZEŚNIA 2014 R. Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 Program opracowany przez zespół autorski w składzie: Beata Sulima Marek

Bardziej szczegółowo

Cel 2: Podniesienie kompetencji psychospołecznych dzieci; młodzieży oraz osób dorosłych.

Cel 2: Podniesienie kompetencji psychospołecznych dzieci; młodzieży oraz osób dorosłych. Cel 2: Podniesienie kompetencji psychospołecznych dzieci; młodzieży oraz osób dorosłych. 2/lG 1. Realizacja programów kształtujących umiejętności psychospołeczne (np. zastępowania agresji ART, trening

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020 Cel główny: Zmniejszenie skali zjawiska przemocy i większa skuteczność ochrony osób doświadczających przemocy, w mieście

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok Załącznik do uchwały Nr XV/121/03 Rady Miasta Opola z dnia 26 czerwca PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok Zadania przeznaczone do wykonania w ramach programu działań

Bardziej szczegółowo

Data Podpis Numer zmiany

Data Podpis Numer zmiany EDYCJ STRON PROCEDUR OPERCYJN 1 / 5 System Zarządzania Jakością TYTUŁ PROCEDURY: ISO 9001:2008 Procedura udzielania pomocy pedagogiczno psychologicznej w szkole PEŁNOMOCNIK DS. SZJ OPRCOWŁ mgr inŝ. Jolanta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Punktu Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Punktu Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Łowiczu /Uchwała Nr 539/2014 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 12 lutego 2014r./ Regulamin Punktu Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Dyżur psychologa w postaci udzielania porad psychologicznych:

Dyżur psychologa w postaci udzielania porad psychologicznych: W ramach niniejszego projektu oferujemy: poradnictwo psychologiczne poradnictwo prawne telefon zaufania - 32 426 00 33 wew. 11 program psychoedukacyjny dla rodziców i opiekunów prawnych,,szkoła dla rodziców

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM NA TERENIE M.ST. WARSZAWY. Warszawa, październik 2015 r.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM NA TERENIE M.ST. WARSZAWY. Warszawa, październik 2015 r. DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM NA TERENIE M.ST. WARSZAWY Warszawa, październik 2015 r. Specyfika sytuacji rodziny z małym dzieckiem Specyfika sytuacji rodziny z małym

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI W KTÓRYCH REALIZOWANO BADANIE

PLACÓWKI W KTÓRYCH REALIZOWANO BADANIE Edukator Analiza potrzeb osób doświadczających przemocy w rodzinie i korzystających z pomocy oraz wsparcia wybranych warszawskich organizacji pomocowych oraz ocena jakości usług świadczonych przez te placówki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z GIMNAZJAMI Z TERENU KONINA na lata w zakresie WSPIERANIA RODZIN Z PROBLEMAMI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYMI

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z GIMNAZJAMI Z TERENU KONINA na lata w zakresie WSPIERANIA RODZIN Z PROBLEMAMI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYMI PROGRAM WSPÓŁPRACY Z GIMNAZJAMI Z TERENU KONINA na lata 2008-2015 w zakresie WSPIERANIA RODZIN Z PROBLEMAMI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYMI WSTĘP Koninie współpracuje z gimnazjami znajdującymi się na terenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 1 Spis treści CELE PROGRAMU AKTYWNOSCI LOKALNEJ ORAZ PRZEWIDYWANE REZULTATY 3 OCENA ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA ZAŁOŻONYCH CELÓW

Bardziej szczegółowo

Grupa wsparcia dla nauczycieli przedszkolnych grup integracyjnych. Nauczyciele przedszkolnych grup integracyjnych

Grupa wsparcia dla nauczycieli przedszkolnych grup integracyjnych. Nauczyciele przedszkolnych grup integracyjnych dla nauczycieli przedszkolnych grup integracyjnych Nauczyciele przedszkolnych grup integracyjnych Wymiana informacji, emocji, instrumentów działania, materiałów szkoleniowych. Interakcyjna działalność

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną. Priorytetem naszej działalności jest niesienie pomocy potrzebującym dzieciom.

Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną. Priorytetem naszej działalności jest niesienie pomocy potrzebującym dzieciom. 1 Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną. Priorytetem naszej działalności jest niesienie pomocy potrzebującym dzieciom. Pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych Ponadto przedmiotem naszej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2006

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2006 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2006 I. Dane organizacji: 1) pełna nazwa FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI LIDERSKIEJ 2) forma prawna fundacja (o statusie organizacji pożytku publicznego) 3) numer w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVI/197/09 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Uchwała nr XXXVI/197/09 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. Uchwała nr XXXVI/197/09 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Pomocy Społecznej pod nazwą: Program Aktywności Lokalnej Powiatu Jarocińskiego na lata 2009-2013

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH CELE PROFILAKTYKI ALKOHOLOWYCH I W ROZWIĄZYWANIA PABIANICACH 2004 roku PROBLEMÓW I. II. MIEJSKIEGO Zwiększenie dla osób uzaleŝnionych

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu zostały

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T. Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ prowadzonej przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Humanus ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23 23-300 Janów Lubelski Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (Centrum DZWONI) w Warszawie

Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (Centrum DZWONI) w Warszawie Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (Centrum DZWONI) w Warszawie Nasza nazwa - Centrum DZWONI Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVIII/252/10 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Uchwała nr XLVIII/252/10 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. Uchwała nr XLVIII/252/10 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Pomocy Społecznej pod nazwą: Program Aktywności Lokalnej Powiatu Jarocińskiego na lata 2009-2013 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.3

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów.

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów. Str. Spis treści. Wprowadzenie.... Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów..... Poradnictwo i pomoc psychologiczna..... Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku

Bardziej szczegółowo

PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PRZASNYSKA KOALICJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Joanna Cieślik Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu Katarzyna Przybysz Starszy Pracownik Socjalny Warszawa, 11 maja

Bardziej szczegółowo

STUDIUM PRACY Z OSOBAMI STOSUJĄCYMI PRZEMOC - SPOSP 2014 (Program dla osób pracujących z osobami stosującymi przemoc w rodzinie)

STUDIUM PRACY Z OSOBAMI STOSUJĄCYMI PRZEMOC - SPOSP 2014 (Program dla osób pracujących z osobami stosującymi przemoc w rodzinie) STUDIUM PRACY Z OSOBAMI STOSUJĄCYMI PRZEMOC - SPOSP 2014 (Program dla osób pracujących z osobami stosującymi przemoc w rodzinie) Edycja wiosenna w Sopocie. "Szkolenie adresowane jest do osób pracujących

Bardziej szczegółowo

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich pod Kierownictwem Pani Marianny Wus pozyskał w roku 2011 dodatkowe środki finansowe na realizację projektu Mam szansę być aktywnym współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Protokół. kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 19 maja 2010r. w Polskim Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii Oddział w Szczecinie.

Protokół. kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 19 maja 2010r. w Polskim Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii Oddział w Szczecinie. Protokół Egzemplarz nr 1 kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 19 maja 2010r. w Polskim Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii Oddział w Szczecinie. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

Bardziej szczegółowo

Warszawski System. Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju szkół zawodowych. Warszawa, 1 grudnia 2015 r.

Warszawski System. Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju szkół zawodowych. Warszawa, 1 grudnia 2015 r. Warszawski System Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju Doradztwa szkół zawodowych Zawodowego Warszawa, 1 grudnia 2015 r. Warszawski System Doradztwa Zawodowego Koncepcja funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CYKLU SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROJEKTU MAŁOPOLSKA SIEĆ CENTRÓW WOLONTARIATU

PROGRAM CYKLU SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROJEKTU MAŁOPOLSKA SIEĆ CENTRÓW WOLONTARIATU PROGRAM CYKLU SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROJEKTU MAŁOPOLSKA SIEĆ CENTRÓW WOLONTARIATU ZJAZD I Zarządzanie wolontariatem Przygotowanie placówki do współpracy z wolontariuszami 21-22 listopada 2014 Wolontariat

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Działania aktywizujące rodziny wieloproblemowe Klub samopomocowy rodzin z familoków.

Tytuł programu: Działania aktywizujące rodziny wieloproblemowe Klub samopomocowy rodzin z familoków. Załącznik nr 1 Program Aktywności Lokalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce- Leszczynach przewidziany do realizacji w ramach projektu systemowego OPS i Twoja aktywność ku integracji współfinansowany

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Klub Integracji Społecznej w Stalowej Woli

Dobre Praktyki Klub Integracji Społecznej w Stalowej Woli Dobre Praktyki Klub Integracji Społecznej w Stalowej Woli Rzeszów 29.07.2011r. Opracowanie: Edyta Kiesz Koordynator Zespołu ds. Bezrobocia 1 Klub Integracji Społecznej Klub Integracji Społecznej jest to

Bardziej szczegółowo

Oferta Zespołu ds. Młodzieży rok szkolny 2015/2016

Oferta Zespołu ds. Młodzieży rok szkolny 2015/2016 Oferta Zespołu ds. Młodzieży rok szkolny 2015/2016 Skład zespołu: pedagog, koordynator zespołu - mgr pedagog - mgr pedagog - mgr pedagog mgr Rafał Peszek psycholog - mgr Aleksandra Kupczyk psycholog -

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne

Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne Obowiązki zadania, podstawy prawne, przykłady dobrych praktyk Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dęblinie

Bardziej szczegółowo

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ Studia podyplomowe STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać. Podstawa prawna: Koncepcja pracy poradni oparta jest na celach i zadaniach

Bardziej szczegółowo

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER Wracam do pracy Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Budżet projektu Całkowite wydatki projektu 166 112,72 zł Wnioskowana kwota dofinansowania 132 866,72 zł 80% - dofinansowane z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 26 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 26 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 26 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA. na 2013 rok

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA. na 2013 rok Załącznik do uchwały Nr XXIV/156/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2013 rok Sulęcin WPROWADZENIE Podstawą prawną działań samorządu

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ STOWARZYSZENIA MOC WSPARCIA W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ STOWARZYSZENIA MOC WSPARCIA W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ STOWARZYSZENIA MOC WSPARCIA W 2014 ROKU Stowarzyszenie Moc Wsparcia: 41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 6, tel. 794 130 272, e-mail: kontakt@moc-wsparcia.pl, www.moc-wsparcia.pl konto:

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Podsumowanie projektu Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Kilka słów o projekcie... Główny problem, na potrzeby którego został stworzony i zrealizowany niniejszy projekt......zagrożenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 L.P. ZADANIA DO REALIZACJI CEL TERMIN I. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z realizacji zadań w zakresie organizacji pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ POMOC OFIAROM REALIZOWANY W POWIECIE MYŚLENICKIM W ROKU 2008

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ POMOC OFIAROM REALIZOWANY W POWIECIE MYŚLENICKIM W ROKU 2008 Załącznik nr 2 do Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie w powiecie myślenickim na lata 2008-2013 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ POMOC OFIAROM REALIZOWANY W POWIECIE MYŚLENICKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Wykaz Poradni Rodzinnych i podmiotów realizujących zadanie w zakresie poradnictwa rodzinnego w 2012 r.: pedagog (problemy rodzinne, wychowawcze)

Wykaz Poradni Rodzinnych i podmiotów realizujących zadanie w zakresie poradnictwa rodzinnego w 2012 r.: pedagog (problemy rodzinne, wychowawcze) Poradnictwo rodzinne. Celem poradnictwa rodzinnego jest udzielanie wsparcia rodzinom, szczególnie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w wypełnianiu ich podstawowych funkcji, w tym opiekuńczo-wychowawczej.

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U.2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszania jej negatywnych następstw w Ŝyciu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 Załącznik do Uchwały Nr XL/222 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 1.Wstęp Program Aktywności Lokalnej

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE (miasto i gmina Syców, miasto i gmina Międzybórz, gmina Dziadowa Kłoda) Przedszkola A) Na terenie

Bardziej szczegółowo

HISTORIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W TORUNIU OPRACOWANIE: AGNIESZKA AUGUSTYN, MILENA BURDACH

HISTORIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W TORUNIU OPRACOWANIE: AGNIESZKA AUGUSTYN, MILENA BURDACH HISTORIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W TORUNIU OPRACOWANIE: AGNIESZKA AUGUSTYN, MILENA BURDACH I DZIESIĘCIOLECIE W dniu 15.04.1958 z inicjatywy Sekcji Poradnictwa Zawodowego przy Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY CENTRUM PSYCHOEDUKACJI NA ROK SZKOLNY 2014/15

PLAN PRACY CENTRUM PSYCHOEDUKACJI NA ROK SZKOLNY 2014/15 PLAN PRACY CENTRUM PSYCHOEDUKACJI NA ROK SZKOLNY 2014/15 1.Organizacja zajęć psychoedukacyjnych dla grupy uczniów z trudnościami wychowawczo dydaktycznymi (odp. Psycholog, Pedagog, Logopeda; realizacja

Bardziej szczegółowo

Ad. 2) Zgodnie z rozdziałem II pkt 6 Statutu Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

Ad. 2) Zgodnie z rozdziałem II pkt 6 Statutu Stowarzyszenie realizuje cele poprzez: Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii TRATWA w 2009 roku opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 /Dz.U.01.50.529/ Ad. 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni O F E R T A PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni Niniejsza oferta zawiera propozycje działań z jakimi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

SRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W JAWORZNIE ZA ROK 2013

SRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W JAWORZNIE ZA ROK 2013 SRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W JAWORZNIE ZA ROK 2013 WYDATKI 951 757,36 zł (w tym środki dodatkowe na: prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej, Programu Korekcyjno Edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce

WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE. Rozdział I Podstawy prawne programu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE. Rozdział I Podstawy prawne programu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE Rozdział I Podstawy prawne programu 1. Akty prawne do działań profilaktycznych podejmowanych w szkole: 1) Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu. Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym

Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu. Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym 1. Zwiększenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, w szczególności poprzez: Działania

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy do udziału w certyfikowanym kursie pt.:

Serdecznie zapraszamy do udziału w certyfikowanym kursie pt.: Serdecznie zapraszamy do udziału w certyfikowanym kursie pt.: CEL KURSU Celem kursu jest wyposażenie profesjonalistów w skuteczne i praktyczne narzędzie pracy z osobami dysfunkcyjnymi. Program jest skierowany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W JAWORZNIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W JAWORZNIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W JAWORZNIE ZA ROK 2013 Program został przyjęty Uchwałą Nr V / 57 / 2011 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Asysta rodzinna rola i miejsce w lokalnym systemie wsparcia i pomocy rodzinie

Asysta rodzinna rola i miejsce w lokalnym systemie wsparcia i pomocy rodzinie Asysta rodzinna rola i miejsce w lokalnym systemie wsparcia i pomocy rodzinie Konferencja organizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w ramach projektu systemowego Wola

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE DZIECI SIĘ LICZĄ" Celem projektu jest wspieranie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE DZIECI SIĘ LICZĄ Celem projektu jest wspieranie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych. ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE DZIECI SIĘ LICZĄ" Celem projektu jest wspieranie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych. W imieniu Stowarzyszenia Moc Wsparcia, Urzędu Miejskiego w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Centrum Mediacji Rodzinnych. i Psychoterapii w Katowicach

Centrum Mediacji Rodzinnych. i Psychoterapii w Katowicach Centrum Mediacji Rodzinnych i Psychoterapii w Katowicach RAMOWY PROGRAM CYKLU SZKOLENIA Z MEDIACJI RODZINNYCH II ROK SZKOLENIA Warsztaty przewidziane w II roku szkolenia są kontynuacją cyklu szkoleniowego

Bardziej szczegółowo