RAPORT MERYTORYCZNY. z działalności. Stowarzyszenia OPTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT MERYTORYCZNY. z działalności. Stowarzyszenia OPTA"

Transkrypt

1 RAPORT MERYTORYCZNY z działalności Stowarzyszenia OPTA w roku 2008

2 jest organizacją pozarządową niedziałającą dla osiągnięcia zysku, zrzeszającą specjalistów w zakresie psychologii, prawa, współpracy z administracją publiczną; trenerów, szkoleniowców, konsultantów. Działamy na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji Ŝyciowej, w szczególności kobiet i dzieci doświadczających przemocy i współuzaleŝnienia. Celem naszych działań jest dokonanie trwałej zmiany na poziomie indywidualnym i społecznym, warunkującej ograniczenie skali patologii w Polsce. Kierując kompleksową, nowatorską pomoc wspieramy odbiorców naszych działań w budowaniu zaufania do własnych decyzji i umiejętności skutecznego działania. Poprzez indywidualną i grupową pomoc psychologiczną, szkolenia, warsztaty oraz specjalistyczne programy przeciwdziałamy, pomagamy i uczymy pomagać. W naszej pracy opieramy się na wartościach humanistycznych, obywatelskich i proekologicznych, zachowując pełne przekonanie o wolności i godności drugiego człowieka. 2

3 PSYCHOLOGICZNA PORADNIA RODZINNA NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PROGRAM PROGRAM MŁODZIEśOWY Dyrektorka: Joanna Markiewicz Dyrektorka: Barbara Jakubowska Koordynatorka: Katarzyna Przyborowska Koordynator: Jakub Kryński Odbiorcy: Odbiorcy: Odbiorcy: Odbiorcy: Rodziny w kryzysie Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym Młodzi profesjonaliści Studenci ostatnich lat kierunków humanistycznych Kobiety w trudnej sytuacji Ŝyciowej Pracownicy i funkcjonariusze słuŝb pomocowych MłodzieŜ licealna 3

4 Adres: ul. Marszałkowska 85 lok. 34, Warszawa Tel , fax e mail: KRS NIP REGON Data wpisu do rejestru: 6 marca 1996r. ZARZĄD Marta Lewandowska prezeska Barbara Jakubowska wiceprezeska Katarzyna Przyborowska wiceprezeska KOMISJA REWIZYJNA Joanna Markiewicz - przewodnicząca Dorota Sakławska - czonkini Katarzyna Bryczkowska-Kiraga - członkini Lista Członkiń i Członków Stowarzyszenia OPTA: Julia Amarowicz-Pietrasiewicz, Maciej Barczyński, Anna Bartosiak, Lidia Bartoszewska, Katarzyna Bryczkowska-Kiraga, Barbara Jakubowska, Marek Jaros, Kamila Keller, Marta Lewandowska, Joanna Markiewicz, Małgorzata Niedziałkowska, Ewa Pawlusiewicz, Agnieszka Pawłowska-Fryckowska, Katarzyna Przyborowska, Zuzanna Rumińska, Dorota Sakławska, Edyta Stelmach, Katarzyna Urbańska. 4

5 Cele statutowe: 1. Wspieranie inicjatyw i organizowanie działalności promujących zdrowie psychiczne, fizyczne oraz wyrównujących społeczne szanse dzieci, młodzieŝy oraz całych rodzin. W szczególności pomoc psychologiczna i prawna rodzinom dysfunkcyjnym oraz znajdującym się w sytuacji kryzysowej. 2. Podejmowanie przedsięwzięć i wspieranie osób niosących wszechstronną oświatę i pomoc rodzinom dysfunkcyjnym. 3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym w szczególności uzaleŝnieniom oraz przemocy. 4. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działanie na rzecz równego statusu kobiet i męŝczyzn. 5. Upowszechnianie i rozwijanie postaw i wartości humanistycznych, obywatelskich, proekologicznych, umoŝliwiających pełne i odpowiedzialne uczestnictwo w Ŝyciu kraju, społeczeństwa i środowiska. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności odpłatnej. Od listopada 2006r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia Studium Terapii Rodziny. 5

6 Opis działań w 2008 roku: PSYCHOLOGICZNA PORADNIA RODZINNA Dyrektorka: Joanna Markiewicz Koordynatorka: Katarzyna Urbańska 1. Nazwa Projektu: Psychologiczna Poradnia Rodzinna - Prowadzenie działań psychologicznopedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego - Pomoc rodzinie w kryzysie - Program zintegrowanej pomocy dziecku i rodzinie 2. Cele/załoŜenia Programu: 1. Poprawa funkcjonowania rodzin w obszarze zdrowia psychicznego i relacji społecznych, poprzez: udzielanie specjalistycznej pomocy psychologicznej (indywidualne i grupowe działania terapeutyczne, edukacyjne i wsparcie), udzielanie pomocy prawnej, wspieranie rodziny w podejmowaniu nowych ról. 2. Dostarczenie rodzinom, poprzez psychoterapię, edukację i wsparcie, narzędzi pomocnych w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych - przygotowanie ich do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z ich trudną sytuacją Ŝyciową, takich jak: problem uzaleŝnienia w rodzinie, konflikty pomiędzy członkami rodziny, doświadczanie przemocy fizycznej i psychicznej, rozpad rodziny, samotne macierzyństwo, braku umiejętności wychowawczych, ubóstwo. 3. Wzrost kompetencji wychowawczych rodziców, między innymi takich jak: budowanie bliskich relacji w rodzinie, wypracowanie i wprowadzanie norm rodzinnych, skuteczne sposoby komunikowania się, udzielanie wsparcia wewnątrz rodziny, radzenie sobie z trudnymi emocjami, rozwijanie umiejętności rozpoznawania i odpowiadania na potrzeby i problemy dzieci, rozpoznawania sygnałów świadczących o przeŝywanych przez nie problemach. 6

7 4. Poprawa funkcjonowanie dzieci i ich rodzin: w sferze emocjonalnej, w zakresie zachowań, w zakresie relacji z innymi, w zakresie stosunku do samego siebie. 3. Opis realizacji główne działania: Specjalistyczne konsultacje psychologiczne Konsultacje specjalisty ds. UzaleŜnień dla dzieci i rodziców Konsultacje wychowawcze dla rodziców Porady prawne Psychoterapia indywidualna dzieci Psychoterapia rodzinna Porady lekarskie psychiatryczne Interwencje kryzysowe Psychoterapia grupowa dzieci Grupy terapeutyczno-edukacyjne dla rodziców Szkoła rodziców Warsztaty rodzinne dla dzieci i rodziców Superwizje dla realizatorów programu Tłumaczenie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych liczba uczestników: 590 dzieci, młodzieŝy oraz rodzin osiągnięte rezultaty: Udzielono pomocy psychologicznej i prawnej 590 osobom z rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. Prowadzono zajęcia terapeutyczne i edukacyjne dla 4 grup dzieci i 4 grup rodziców. Działania grupowe w wielu przypadkach uzupełnione były indywidualnymi konsultacjami wychowawczymi dla rodziców, terapią indywidualną dla dzieci i/lub terapia rodzinną. Dzięki róŝnorodnym działaniom rodzice stali się bardziej świadomi źródeł problemów występujących w rodzinie oraz dostali narzędzia pomocne w lepszym radzeniu sobie z rozwiązywaniem tych problemów. Rodzice uczestniczący w programie rozwinęli swoje umiejętności wychowawcze, związane między innymi ze wspieraniem dzieci w rozwoju, skutecznym i otwartym komunikowaniem się w rodzinie oraz działaniami słuŝącymi wczesnej profilaktyce problemów prezentowanych przez młodych ludzi. 7

8 Potwierdzają to zarówno obserwacje prowadzących zajęcia dla dzieci jak i ankiety wypełniane przez rodziców biorących udział w zajęciach grupowych. Rodzice podkreślają, Ŝe waŝne lub bardzo waŝne było dla nich: - edukacja słuŝąca lepszemu funkcjonowaniu w roli rodzica, - moŝliwość wymiany doświadczeń z innymi rodzicami i otrzymania wsparcia w pełnieniu roli rodzica, - moŝliwość uzyskania informacji zwrotnych dotyczących ich sposobu rozwiązywania problemów wychowawczych, - moŝliwość sięgnięcia do źródeł problemów, do własnych wcześniejszych doświadczeń. Zmiany, jakie zaszły w ich funkcjonowaniu w roli rodzica to między innymi: poprawa relacji z dzieckiem, lepsze rozumienie tego, co dzieje się z dzieckiem, większa kontrola własnych emocji i zachowań, podejmowanie prób nowych sposobów reagowania na trudności prezentowane przez dziecko. 4. Zespół: Julia Amarowicz-Pietrasiewicz, Maciej Barczyński, Anna Bartosiak, Lidia Bartoszewska, Jacek Budejko, Maciej Chodorek, Michał Czernuszczyk, Joanna Fejfer-Szpytko, Aleksandra Głuszniewska, lek. med. Anna Iwanek-Zakrzewska, Barbara Jakubowska, Kamila Keller, Małgorzata Kołodziejek, Anna Komosińska, Joanna Markiewicz, Małgorzata Niedziałkowska, Agnieszka Pawłowska-Fryckowska, Katarzyna Przyborowska, Hanna Regulska, Edyta Stelmach, Katarzyna Urbańska. 5. Sponsorzy: Biuro Polityki Społecznej m. st. WArszawy 6. BudŜet w roku 2008: PLN 7. Plany na 2009 rok Kontynuacja dotychczasowych form pracy oraz rozszerzenie oferty o działania skierowane do innych grup klientów, np. specjalnej oferty dla ojców, młodych par rozpoczynających tworzenie własnej rodziny, młodych matek i ich dzieci w wieku przedszkolnym, rodzin zastępczych. Rozwinięcie indywidualnej oferty terapeutycznej dla rodziców i rozszerzenie oferty terapii rodzinnej. Stworzenie zespołu specjalizujące się w działaniach mediacyjnych, w odróŝnieniu od terapii rodzinnej. 8

9 1. Nazwa Projektu: Aktywni bez alkoholu i środków psychoaktywnych. Organizacja warsztatów adresowanych do dzieci i młodzieŝy z udziałem rodziców - podsumowanie rocznej pracy indywidualnej, grupowej i rodzinnej. Koordynatorka: Katarzyna Urbańska 2. Cele/załoŜenia Programu: - uczenie twórczego spędzania wolnego czasu dzieci i ich rodziców, bez alkoholu i środków psychoaktywnych, oraz rozwijanie artystycznego potencjału dzieci i młodzieŝy, - zwiększenie świadomości i wiedzy o dostępnych źródłach wsparcia, - zyskanie umiejętności lepszego rozpoznawania własnych zasobów i potrzeb oraz ćwiczenie ich wyraŝania, - stworzenie okazji do lepszego wzajemnego poznania swoich potrzeb przez rodziców i ich dzieci, - stworzenie okazji do wyraŝania i okazywania uczuć, wymiany pozytywnych informacji zwrotnych. 3. Opis realizacji główne działania: Zrealizowano dwa jednodniowe warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne dla dzieci, młodzieŝy i ich rodziców. Były to rodziny mające stały kontakt z Psychologiczną Poradnią Rodzinną Stowarzyszenia OPTA, mieszkające na terenie Dzielnicy Śródmieście. liczba uczestników: 50 dzieci, młodzieŝy i ich rodziców osiągnięte rezultaty: W warsztatach wzięło udział łącznie 50 osób. Działania te miały znaczenie wzmacniające i zachęcające do kontynuowania procesu pozytywnych zmian w funkcjonowaniu indywidualnym dzieci i młodzieŝy oraz ich rodzin. Był to czas na lepsze wzajemne poznanie i moŝliwość zbliŝenia się rodziców i dzieci oraz stworzenie podstaw dla większej gotowości rodziców do pozytywnego sposobu reagowania na potrzeby dziecka. Podczas warsztatów dzieci i młodzieŝ miały moŝliwość odreagowania swoich trudności oraz doświadczenia sytuacji korygującej. Była to teŝ okazja do twórczego spędzania wolnego czasu dzieci i ich rodziców, bez alkoholu i środków psychoaktywnych, oraz rozwijania artystycznego potencjału dzieci i młodzieŝy. 4. Zespół: Lidia Bartoszewska, Maciej Chodorek, Aleksandra Głuszniewska, Joanna Fejfer Szpytko, Barbara Jakubowska, Anna Komosińska, Joanna Markiewicz, Małgorzata Niedziałkowska, Katarzyna Urbańska. 5. Sponsorzy: Miasto st. Warszawa - Dzielnica Śródmieście 6. BudŜet w roku 2008: PLN 9

10 1. Nazwa Projektu: NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Dyrektorka: Barbara Jakubowska Studium Terapii Rodziny Szkoła Psychoterapii 2. Cele/załoŜenia Programu: Celem szkolenia jest wyposaŝenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu psychopatologii, psychoterapii i terapii rodzin w oparciu o: wykłady dotyczące wiedzy klinicznej, warsztaty szkoleniowe wyposaŝające w konkretne umiejętności związane z pracą terapeutyczną, terapię umoŝliwiającą rozpoznanie swoich predyspozycji i ograniczeń, naukę diagnozowania potrzeb i problemów klienta indywidualnego (dorośli, młodzieŝ, dziecko rodziny) i rodziny, naukę form pomocy w kontakcie terapeutycznym z rodziną, parą i klientem indywidualnym, zdobycie wiedzy na temat animowania współpracy osób i instytucji zaangaŝowanych w problem (rodzice, inni członkowie rodziny, szkoła, pedagog, pracownik socjalny, policja, kurator i in.). Szkoła trwa 4 lata. Aktualnie program szkoły obejmuje: godzin teorii (wykłady i seminaria) godzin warsztatów szkoleniowych godzin superwizji grupowej godzin własnej pracy terapeutycznej w grupie godzin staŝu klinicznego Zaliczenia kaŝdego roku odbywa się w formie prac pisemnych i testu. 3. Opis realizacji KaŜda edycja Studium rozpoczyna się 3 dniowym treningiem terapeutycznym. W kaŝdym miesiącu odbywa się 3 - godzinny wykład i 12 - godzinny warsztat umiejętności terapeutycznych. Raz w miesiącu przez pierwszy i drugi rok grupa szkoleniowa spotyka się w weekend na zajęcia terapii grupowej trwające 8 godzin. W trzecim i czwartym roku raz w miesiącu odbywają się 6 godzinne spotkania superwizyjne w małych grupach. główne działania: - wykłady, - warsztaty umiejętności psychologicznych, 10

11 - psychoterapia grupowa, - superwizja grupowa. liczba uczestników: w kolejnych cyklach uczestniczy od 12 do 18 osób. W 2008 roku funkcjonowały 4 grupy szkoleniowe, w sumie 58 osób. osiągnięte rezultaty: 1. Przeprowadzenie cykli szkoleniowych dla STR2, STR3, STR4 i STR5. 2. Opracowanie, pilotaŝ, ewaluacja i wprowadzenie zmian do programu Studium Terapii Rodzin. 3. Opracowanie 4-letniego programu Studium dostosowanego do potrzeb Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i NFZ. 4. Powstanie stałego zespołu realizatorów wykładowcy, psychoterapeuci i superwizorzy. 5. Opracowanie wzoru dokumentacji Studium. 6. Opracowanie procedur egzaminacyjnych i oceniania prac rocznych. 7. Opracowanie literatury dla studentów, materiałów edukacyjnych, szkoleniowych. 8. Opracowanie nowych materiałów promocyjnych. 9. Uruchomienie kolejnej, piątej edycji Studium. 4. Zespół: Jolanta Berezowska, dr Szymon Chrząstowski, dr Anna Cierpka, Ida Derezińska, Barbara Jakubowska, Maja Jaworska, Anna Kalińska, Tomasz Kudelski, Joanna Markiewicz, Alina Naporowska, Agnieszka Pawłowska, dr Agnieszka Popiel, dr Ewa Pragłowska, Maria Rudzińska-GraŜyńska, Iza Sawicka, Monika Sowicka, BoŜena Winch, Piotr Woźniak. 5. Sponsorzy: Studium prowadzone jest w ramach działalności gospodarczej Stowarzyszenia OPTA i jest finansowane z wpłat uczestników. 6. BudŜet w roku 2008: PLN 7. Plany na 2009 rok: Rejestracja Studium w strukturach PTP. Ewaluacja nowego programu Studium. Dalsze prace nad procedurami zaliczeń rocznych i kryteriów ukończenia Studium. Opracowanie systemu wsparcia uczestników Studium w organizowaniu praktyk zawodowych. 11

12 PROGRAM Od NowA Koordynatorka: Katarzyna Przyborowska 1. Nazwa Programu: Od NowA Równe szanse na rynku pracy dla kobiet w trudnej sytuacji Ŝyciowej. Model koalicyjny. 2. Cele/załoŜenia Programu: Zwiększenie szans kobiet w wieku lat znajdujących się w trudnej sytuacji Ŝyciowej ( doznana przemoc, współuzaleŝnienie, samotne i trudne macierzyństwo) na rynku pracy a w konsekwencji ich aktywizacja społeczna i zawodowa. Stworzenie koalicyjnego systemu pomocy kobietom w trudnej sytuacji Ŝyciowej i współpracę słuŝb oraz organizacji pozarządowych w wyrównywaniu szans na rynku pracy kobiet oświadczających przemocy. 3. Opis realizacji Główne działania: Działania indywidualne na rzecz beneficjentek opieka tutorki, poradnictwo psychologiczne, prawne, doradztwo zawodowe połączone z pracą warsztatową i szkoleniowa ukierunkowaną na przezwycięŝanie trudności Ŝyciowych oraz na rozpoznawanie i wykorzystywanie własnych zasobów zawodowych. Projekt ma charakter modelowy. Do końca 2008 roku odbyło się 411 godzin cotygodniowych dyŝurów. Po uprzednim zgłoszeniu się telefonicznym klientki były zapisywane do konsultantek tutorek, wypełniana była ankieta zgłoszeniowa oraz wspólnie z klientką tworzone indywidualne plany działania, z uwzględnieniem udziału w poszczególnych etapach działań projektowych. Podczas następnych spotkań były rozwiązywane bieŝące trudności klientek. Tutorki na bieŝąco monitorowały udział w innych działaniach projektowych oraz omawiały dalsze kroki. Analizowano bieŝące potrzeby klientek i dokonywano stopniowej ewaluacji ich udziału. Co tydzień odbywały się takŝe spotkania konsultacyjne z prawnikiem, psychologiem oraz doradcą zawodowym. 53 Kobiety skorzystały przynajmniej raz z konsultacji psychologicznej, w trakcie, której dokonywano diagnozy ich sytuacji psychologicznej oraz wskazano moŝliwe działania w obszarze pomocy psychologicznej. Wobec kilku osób prowadzone były krótkoterminowe oddziaływania terapeutyczne. 61 Beneficjentek spotkało się przynajmniej raz z doradcą zawodowym. Niektóre beneficjentki spotykały się z doradca wiele razy, aby dokonać oceny sytuacji zawodowej beneficjentek, analizy SWAT, testów samooceny w kontekście rynku pracy, predyspozycji oraz zasobów. Tworzono indywidualne plany działania dla kaŝdej ze zgłaszających się osób. Kilkadziesiąt kobiet przygotowywało wraz z doradcą dokumenty aplikacyjne oraz indywidualnie przygotowywało się do rozmów z pracodawcą. Na cotygodniowy dyŝur prawniczki zgłosiły się 62 klientki. Niektóre z beneficjentek korzystały z pomocy prawniczki wielokrotnie. Uzyskały pomoc w przygotowaniu wniosków do Sądu, pism procesowych oraz innych pism niezbędnych w toku toczących się postępowań. Jeśli była taka potrzeba prawniczka w projekcie przygotowywała wraz z klientką strategię postępowania przed Sądem. Prawniczka projektowa odbyła 12

13 w trakcie dyŝurów rozmowy interwencyjne z przedstawicielami instytucji wymiaru sprawiedliwości i urzędów (m. in. sądy, kuratorzy, OPS-y, PCPR-y, GOPS-y. policja, instytucje samorządowe). Pracowały trzy grupy wsparcia, w tym jedna wyłącznie dla kobiet doznających przemocy ze strony osób najbliŝszych. Pozostałe to grupy dla kobiet w kryzysie, nastawione na przezwycięŝenie trudności i rozwój osobisty. Odbyły się warsztaty asertywności i samoobrony WenDo, Autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej, wizerunku oraz warsztaty umiejętności wychowawczych i szkolenia Jak radzić sobie ze złością. Przeprowadzono takŝe 3 szkolenia Spadochron uczące rozpoznawania własnych zasobów przydatnych na rynku pracy oraz jedno szkolenie Wirtualna Firma będące symulacja zakładania własnej działalności gospodarczej. Odbyło się takŝe szkolenie pokazujące moŝliwości pracy w III sektorze. Ponadto w ramach projektu odbywają się takŝe szkolenia dla słuŝb pomocowych z zakresu pierwszej pomocy psychologicznej (PPP), prawa i procedur, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz budowania interdyscyplinarnej antyprzemocowej koalicji. Realizatorki projektu aktywnie współpracowały z Komisją Dialogu Społecznego Biura Polityki Społecznej dla m. st. Warszawy promując działania projektowe. liczba uczestników: Do końca grudnia 2008 roku - 92 osoby. Osiągnięte rezultaty: Projekt Od NowA jest w trakcie realizacji (czas trwania projektu styczeń 2008 grudzień 2009) wskutek czego prezentowane rezultaty są cząstkowe. Dotychczas 10 proc. uczestniczek znalazło zatrudnienie, a kilkanaście procent dokształca się. Po zakończeniu szkolenia Wirtualna Firma osiem beneficjentek przedstawiło kompletne biznesplany i realizuje je. W ramach promowania koalicyjnego modelu współpracy odbyło się 8 szkoleń Silni Pomocni Skuteczni dla słuŝb pomocowych z róŝnych dzielnic warszawskich oraz powiatu piaseczyńskiego, w których wzięło udział 52 specjalistów (pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, policjantów, kuratorów sądowych). 4. Zespół: Katarzyna Przyborowska, Maciej Barczyński Katarzyna Bryczkowska-Kiraga, Agnieszka Gutkowska, Lidia Krajczewska, Monika Krzemieniewska, Marta Lewandowska, Joanna Markiewicz, Barbara Ołdakowska śyłka, Ewa Pawlusiewicz, Agnieszka Pawłowska- Fryckowska, Joanna Piotrowska, Hanna Radomska, Małgorzata Sadurska- Pietruszewska, Dorota Sakławska, Katarzyna Urbańska, Marta Witek, Ewelina Zaleciło 5. Sponsorzy: Norweski Mechanizm Finansowy 6. BudŜet w roku 2008: zł 7. Plany na 2009 rok: Kontynuacja działań projektowych przedstawionych powyŝej. 13

14 1. Nazwa Projektu: PROGRAM MŁODZIEśOWY Koordynator: Jakub Kryński Młodzi Aktywni Twórczy TWORZYCIELE 2. Cele/załoŜenia Programu: Celem programu jest aktywizacja obywatelska młodzieŝy i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w tej grupie. Oddziaływanie psychologiczne łączone były z twórczością młodzieŝy- nauką fotografii. Temat zdjęć był obszar, który opisuje uczestników: ich okolica, znajomi, pasje i codzienne zajęcia. 3. Opis realizacji Główne działania programu odbyły się w 2007 roku. Były to: - spotkania w szkołach - warsztaty psychoedukacyjne - konsultacje psychospołeczne - warsztaty fotograficzne - indywidualna praca z materiałem fotograficznym W 2008 roku odbyła się: - wystawa prac fotograficznych Liczba uczestników: W projekcie uczestniczyło 15 uczniów, nawiązano współpracę z 6 szkołami ponadgimnazjalnymi. Osiągnięte rezultaty: - odbyło się 48 godzin spotkań rekrutacyjnych w szkołach, - jednodniowy warsztat integracyjny, - odbyły się 33 godzin warsztatów psychoedukacyjnych, - odbyło się 12 godzin warsztatów fotograficznych, - odbyło się 45 godzin konsultacji psychospołecznych, - 15 godzin konsultacji i zbierania materiału fotograficznego z młodzieŝą, - efektem pracy uczestników były 38 zdjęć przygotowanych graficznie na wystawę oraz 278 zdjęć, jako rezultat pracy w plenerze i studio fotograficznym, - uczestnicy projektu wynegocjowali miejsce na wystawę, przygotowali ją graficznie (plakat, ulotki, przygotowanie zdjęć), oraz zorganizowali wernisaŝ w Staromiejskim Domu Kultury, - pięciodniowe szkolenie Spadochron, - dwudniowy warsztat umiejętności liderskich. 14

15 Rezultaty miękkie: - podniesiony został poziom umiejętności psychospołecznych uczestników, - podniesiony został poziom wiedzy i umiejętności fotografii i obróbki materiału fotograficznego wśród uczestników projektu, - integracja uczestników z środowiskiem lokalnym, poprzez prace fotograficzne, - nastąpił rozwój osobisty uczestników. 4. Zespół: Małgorzata Kucharczyk, Jakub Kryński, Marta Lewandowska, Jakub Szapiro. 5. Sponsorzy: Miasto St. Warszawa, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 6. BudŜet z roku 2007: , 93 PLN Miasto st. Warszawa (z tego PLN z dotacji) , 84 PLN FIO (z tego dotacji PLN z dotacji) 7. Plany na 2009 rok: - przeprowadzenie i opracowanie badania jakościowego na temat aktywności, obywatelskiej i prospołecznej młodzieŝy, - pozyskanie środków na przeprowadzenie programu młodzieŝowego. 15

16 A poza tym W WAKACJE UDAŁO NAM SIĘ ZROBIĆ REMONT NASZEJ SIEDZIBY Kiedy większość działań skierowanych do dzieci i ich rodzin odbywała się z mniejszą intensywnością a część zespołu Stowarzyszenia OPTA była na zasłuŝonych wakacjach, po 2 latach uŝytkowania lokalu przy Marszałkowskiej przeprowadziliśmy jego remont. Pomalowaliśmy cały lokal, w części pomieszczeń zmieniliśmy kolory na bardziej intensywne. Wyremontowaliśmy toalety, kuchnię i recepcję, wymieniliśmy wykładzinę w sali szkoleniowej i na korytarzu. Kupiliśmy fotele do sali szkoleniowej a pokoje do pracy indywidualnej wyposaŝyliśmy w nowe meble i drobne akcesoria biurowe. W sali przystosowanej do grupowej pracy z dziećmi wymieniliśmy część materacy. Część wyposaŝenia, w tym materace i fotele zostały sfinansowane z dotacji Biura Polityki Społecznej m. st. Warszawy oraz z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Termin realizacji: lipiec - wrzesień 2008 rok Koordynatorki: Katarzyna Urbańska i Agnieszka Krzęczko A rezultat wygląda tak: 16

17 17

18 W grudniu odbyło się takŝe Wigilijne Spotkanie dla małych podopiecznych Stowarzyszenia i ich rodzin. Przybyło pięćdziesięcioro dzieci, wszystkie otrzymały prezenty (od Mikołaja oczywiście), było duŝo jedzenia, kolędowania i zabaw Za pomoc w zorganizowaniu imprezy dziękujemy firmie GRANNA, Panu Marcinowi Wołkiewiczowi oraz Pani Annie Urbańskiej. W realizację kaŝdego projektu realizowanego w ramach nieodpłatnej działalności statutowej zaangaŝowani byli wolontariusze. Ich działania przyczyniły się w znacznym stopniu do rozpropagowania działalności organizacji i podwyŝszenia skuteczności naszych działań. Wszystkim wolontariuszom bardzo dziękujemy za ten rok!!! Raport opracowali: Marta Lewandowska, Katarzyna Urbańska, koordynatorzy projektów. 18

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. z działalności. Stowarzyszenia OPTA

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. z działalności. Stowarzyszenia OPTA SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia OPTA w roku 2005 zostało założone w 1996 roku przez grupę współpracujących ze sobą psychologów, pedagogów i prawników. Stowarzyszenie zajmuje się

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kazimierza Wielka Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2005 roku Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2005 roku Spis treści Wstęp -----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 5.4 ZADANIA WŁASNE 29 5.5 POMOC NIEMATERIALNA 31 5.5.1 DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTY PRACY SOCJALNEJ NA RZECZ

SPIS TREŚCI: 5.4 ZADANIA WŁASNE 29 5.5 POMOC NIEMATERIALNA 31 5.5.1 DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTY PRACY SOCJALNEJ NA RZECZ SPIS TREŚCI: WSTĘP ROZDZIAŁ I STRUKTURA DEMOGRAFICZNA MIESZKAŃCÓW 4 ROZDZIAŁ II ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 5 2.1 PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 5 2.2 ZADANIA

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU!

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2007 Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! organizacja po ytku publicznego 1) DANE REJESTRACYJNE FUNDACJI a) nazwa fundacji Fundacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM PRZEŁOM ZA ROK 2010.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM PRZEŁOM ZA ROK 2010. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym Przełom ul. Mieszka I 57/3, 66-400 Gorzów Wlkp. tel/fax. (0-95) 7-205-074 konto: Multibank 81 1140 2017 0000 4102 1106 9269 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI

STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI Dorota Ławniczak, Magdalena Marszałkowska, Beata Mierzejewska, Danuta Polczyk, Lidia Zeller STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI Strona1 Projekt 1.18 Tworzenie i rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej INFORMACJA

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej INFORMACJA Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej INFORMACJA o realizacji Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu

Bardziej szczegółowo

Wybieram. życie PRACA I GODNE ŻYCIE DLA KOBIET OFIAR PRZEMOCY

Wybieram. życie PRACA I GODNE ŻYCIE DLA KOBIET OFIAR PRZEMOCY Wybieram życie PRACA I GODNE ŻYCIE DLA KOBIET OFIAR PRZEMOCY " Godne życie należy się każdemu" Spis treści Urszula Nowakowska Model aktywizacji zawodowej i pomocy dla kobiet doświadczających przemocy

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH W ROKU 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH W ROKU 2007 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH 32-400 Myślenice, ul. Kazimierza Wielkiego 5. Tel./fax (0-12) 274-37-80, 372-12-00, 372-12-02, e-mail: pcpr@powiat-myslenice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Spis treści Wstęp -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa 2009 1 Część podsumowująca. 1 Pierwszy rok realizacji działań

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo