DZIAŁ V Zakresy działania jednostek administracyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- 25 - DZIAŁ V Zakresy działania jednostek administracyjnych"

Transkrypt

1 DZIAŁ V Zakresy działania jednostek administracyjnych Rozdział 1 Jednostki administracyjne i samodzielne stanowiska pracy podporządkowane rektorowi 24 Dział Organizacji i Zarządzania Do zakresu działania Działu Organizacji i Zarządzania należy w szczególności: w zakresie organizacji i zarządzania: 1) koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów struktury organizacyjnej Uczelni działalności podstawowej i administracyjnej, statutu Uczelni, regulaminów jednostek działalności podstawowej i administracyjnej, instrukcji i wytycznych oraz dokonywanie w nich zmian na podstawie odpowiednich uchwał organów kolegialnych Uczelni, 2) analiza funkcjonowania struktury organizacyjnej Uczelni działalności podstawowej i administracyjnej oraz opracowywanie wniosków tym zakresie i przekazywanie rektorowi, 3) aktualizacja schematów struktury organizacyjnej Uczelni jednostek działalności podstawowej i administracyjnej, 4) współudział i opiniowanie przy opracowywaniu projektów struktury i zakresów działania poszczególnych jednostek organizacyjnych, 5) organizowanie obiegu informacji w ramach systemu zarządzania, bieżąca analiza oraz opracowywanie odpowiednich wniosków w tym zakresie, 6) inicjowanie, redagowanie i aktualizowanie wewnętrznych aktów prawnych rektora i dyrektora administracyjnego (zarządzeń, aneksów do zarządzeń, poleceń służbowych, pism okólnych) opracowanych merytorycznie przez poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni, przygotowanie ich do druku oraz kolportowanie zgodnie z rozdzielnikiem, 7) wstępna kontrola zgodności przedstawionych materiałów z obowiązującymi zewnętrznymi i wewnętrznymi aktami prawnymi, 8) prowadzenie ewidencji aktów prawnych organów centralnych oraz wewnętrznych aktów prawnych rektora i dyrektora administracyjnego,

2 - 26-9) przeprowadzanie weryfikacji wewnętrznych przepisów prawnych oraz opracowywanie uzasadnionych wniosków o ich uchylaniu, 10) bieżąca analiza struktur organizacyjnych w zakresie prawidłowości ich funkcjonowania oraz przygotowywanie odpowiednich wniosków i zaleceń związanych z usprawnieniem pracy w jednostkach działalności podstawowej i administracyjnej Uczelni, 11) przygotowywanie i stałe aktualizowanie zakresów działania komisji i zespołów działających w Uczelni, w pozostałym zakresie: 1) ustalanie i opracowywanie projektów planów pracy senatu, 2) przygotowywanie materiałów na posiedzenia senatu, spotkań kierownictwa Uczelni, obsługa administracyjna tych posiedzeń, 3) opracowywanie regulaminu obrad senatu, dokonywanie w nim zmian oraz przygotowywanie i stała aktualizacja składu osobowego senatu, 4) opiniowanie treści pieczątek jednostek organizacyjnych Uczelni działalności podstawowej i administracyjnej (wynikającej z zatwierdzonej struktury Uczelni, uchwał senatu lub zarządzeń rektora i dyrektora administracyjnego), 5) współudział z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni przy organizowaniu wyborów organów kolegialnych Uczelni, 6) ewidencjonowanie i kompletowanie dokumentacji związanej z postępowaniami pokontrolnymi w odniesieniu do kontroli przeprowadzanych przez jednostki zewnętrzne, a także przekazywanie odpowiedzi do organów kontrolnych, 7) redagowanie i wysyłanie pism okolicznościowych rektora (listy gratulacyjne, podziękowania, telegramy okolicznościowe, pisma różne), 8) organizowanie stałych statutowych uroczystości obchodzonych w Uczelni (inauguracja roku akademickiego, oraz konferencji i narad zwołanych przez rektora), w tym: opracowywanie szczegółowego scenariusza uroczystości, powitania gości, opracowywanie wzorów zaproszeń, 9) opracowywanie informacji rektora Uczelni i innych opracowań dotyczących działalności Uczelni, 9a) prowadzenie i przechowywanie kroniki Politechniki Radomskiej, redagowanie zapisów dotyczących działalności i rozwoju Uczelni, dbanie o dokonywanie wpisów przez osoby upoważnione oraz oprawa plastyczna i komputerowa, 10) prowadzenie i załatwianie spraw zleconych przez rektora Uczelni, 11) przedstawianie wniosków rektorowi w zakresie usprawnień systemu zarządzania.

3 Dział Kadr Do zakresu działania Działu Kadr należy w szczególności: w zakresie polityki zatrudnieniowej i płacowej: 1) przygotowywanie danych dotyczących zatrudnienia i osobowego funduszu płac, 2) analiza zatrudnienia i płac w poszczególnych grupach pracowniczych oraz jednostkach organizacyjnych działalności podstawowej i administracyjnej, 3) planowanie wykorzystania osobowego funduszu płac, 4) ustalanie zasad wynagradzania grup pracowniczych przy współudziale ze związkami zawodowymi oraz indywidualnych podwyżek płac, 5) prowadzenie obowiązującej ewidencji, dokumentacji i sprawozdawczości w zakresie zatrudnienia i osobowego funduszu płac, 6) wydzielanie funduszy zależnych od osobowego funduszu płac, np.: roczny fundusz nagród dla pracowników niebędących nauczycielami, fundusz premiowy mistrza, w zakresie spraw osobowych pracowników: 1) przygotowywanie do decyzji rektora i dyrektora administracyjnego spraw osobowych pracowników dotyczących zatrudnienia, zaszeregowania, przenoszenia i zwalniania pracowników oraz awansowania, 2) sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy (umowy o pracę, mianowania, świadectwa pracy, opinie, zaświadczenia o zatrudnieniu), 3) prowadzenie akt osobowych pracowników, 4) kompletowanie niezbędnych dokumentów do wniosków o emerytury i renty, przy współpracy Samodzielnej Sekcji Rachuby Płac, oraz przedkładanie tych dokumentów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, 5) koordynacja urlopów wypoczynkowych, 6) ewidencja nieobecności pracowników oraz zwolnień od pracy, 7) wydawanie legitymacji związanych ze stosunkiem pracy oraz przedłużanie ich ważności (legitymacje kolejowe i ubezpieczeniowe), 8) załatwianie od strony formalnej spraw nagród, wyróżnień i odznaczeń państwowych, 9) kontrola przestrzegania dyscypliny pracy,

4 ) przygotowanie do decyzji rektora i dyrektora administracyjnego spraw związanych z nieprzestrzeganiem dyscypliny pracy, 11) realizacja polityki dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 25a Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Zakres działania i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych regulują postanowienia ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z późniejszymi zmianami). 25b Stanowisko Pracy ds. Audytu Wewnętrznego Zakres działania i odpowiedzialności Stanowiska Pracy ds. Audytu Wewnętrznego regulują postanowienia Działu I rozdziału 5 25) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 15/2003, poz. 148 z późniejszymi zmianami).

5 Rozdział 2 Jednostki administracyjne podporządkowane prorektorowi ds. dydaktycznych i studenckich 26 Dział Nauczania Do zakresu działania Działu Nauczania należy w szczególności: 1) kompletowanie planów studiów i programów nauczania realizowanych w Uczelni kierunków studiów i specjalności, 2) prowadzenie dokumentacji przydziału zadań dydaktycznych nauczycieli akademickich i specjalistów spoza Uczelni zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, 3) sporządzanie zestawień zadań dydaktycznych pod względem zgodności z planem studiów, 4) stała analiza zadań dydaktycznych w sferze planowania i wykonania zadań dydaktycznych, 5) indywidualne roczne rozliczania z wykonanych zadań dydaktycznych pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych, 6) naliczanie należności nauczycielom akademickim za wykonane godziny ponadwymiarowe, 7) przygotowywanie umów-zlecenia na prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz rozliczanie z ich wykonania, 8) opracowanie rocznego preliminarza potrzeb finansowych na cele dydaktyczne, 9) planowanie, składanie zamówień, magazynowanie i przekazywanie do wykorzystania druków przeznaczonych do dokumentacji toku studiów oraz realizacji obciążeń dydaktycznych, 10) zamawianie i prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania przeznaczonych do dokumentacji toku studiów, 11) obsługa administracyjna: a) akcji rekrutacyjnej i Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, b) praktyk studenckich zawodowych i dyplomowych oraz współpraca z kierownikiem tych praktyk, c) konkursu matematyczno-fizyczno-chemiczno-informatycznego, d) komisji dyscyplinarnej ds. studentów i odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji,

6 ) prowadzenie ewidencji toku studiów obcokrajowców, 13) sporządzanie sprawozdawczości z działalności dydaktycznej dla potrzeb MENiS, GUS, WUS. 27 Dział Spraw Studenckich Do zakresu działania Działu Spraw Studenckich należy w szczególności: w zakresie spraw studenckich: 1) opracowanie rocznego preliminarza potrzeb finansowych na cele działalności studenckiej, 2) dokonywanie rozliczeń finansowych i stałej analizy prawidłowego wykorzystania środków finansowych na cele działalności studenckiej, 3) opracowywanie projektów regulaminów i druków związanych z przyznawaniem pomocy materialnej, 4) stała analiza i koordynacja prawidłowego wykorzystania funduszu pomocy materialnej dla studentów i podejmowanie działań interwencyjnych w zakresie przyznawania stypendiów, dopłat do zakwaterowania i wyżywienia oraz zapomóg, 5) planowanie, składanie zamówień, magazynowanie i przekazywanie do wykorzystania druków przeznaczonych do dokumentacji Domów Studenckich i dziekanatów w zakresie pomocy materialnej, 6) przygotowywanie planów zakwaterowania studentów w Domach Studenckich, przy współudziale władz wydziałów i samorządu studenckiego, 7) przyjmowanie wniosków o przyznanie miejsca w Domach Studenckich oraz sporządzanie list do zakwaterowania, 8) prowadzenie rejestru, kompletowanie dokumentów i obowiązującej sprawozdawczości, 9) przygotowywanie materiałów dla zespołu ds. studenckich oraz prowadzenie w tym zakresie dokumentacji, 10) prowadzenie rejestru i kompletowanie dokumentów osób niepełnosprawnych, 11) prowadzenie rejestru najlepszych absolwentów Uczelni, 12) załatwianie spraw związanych z zakupem biletów miesięcznych MPK dla studentów, 13) obsługa administracyjna:

7 a) wyrównawczych kursów przygotowawczych dla studentów pierwszego roku studiów, zlecanych przez wydziały z matematyki, fizyki i chemii, b) bazy danych studentów korzystających z opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania i miejscu studiowania dla Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych, c) wszelkich przedsięwzięć realizowanych przez organizacje studenckie, agendy, koła naukowe, samorząd studencki, chór akademicki oraz studenckie radio, 14) obsługa i konserwacja środków dydaktycznych i audiowizualnych oraz zakup części zamiennych związanych z zapewnieniem należnego funkcjonowania radiowęzła studenckiego, 15) wspólnie z samorządem studenckim przygotowanie projektu rozdziału nagród z funduszu na działalność studencką, 16) prowadzenie ewidencji środków trwałych i nietrwałych zakupionych dla organizacji studenckich, kół naukowych, chóru akademickiego i radiowęzła studenckiego, 17) opracowywanie wymaganej sprawozdawczości (WUS, GUS, MENiS), 18) sprzedaż abonamentów obiadowych dla studentów studiów dziennych, w pozostałym zakresie (wynikającym z postanowień zarządzenia R-9/2002 Rektora Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego z dnia 27 maja 2002r. w sprawie utworzenia Centrum Promocji Studentów i Absolwentów Politechniki Radomskiej z późn. zm.): 1) prowadzenie banku danych studentów i absolwentów Politechniki poszukujących pracy, z zachowaniem postanowień ustawy o ochronie danych osobowych, 2) prowadzenie rozmów doradczych ze studentami i absolwentami Politechniki, dotyczących ich kwalifikacji, predyspozycji i oczekiwań zawodowych, a także sposobu poruszania się na rynku pracy i właściwego prezentowania się w kontaktach z pracodawcami, 3) prowadzenie indywidualnych porad i konsultacji związanych z rynkiem pracy (CV, rozmowy kwalifikacyjne, sposoby poszukiwania pracy itp.),

8 - 32-4) dostarczanie studentom i absolwentom informacji o miejscach pracy dla absolwentów szkół wyższych, kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz o stażach i praktykach zawodowych, 5) zbieranie ofert pracy z Urzędów Pracy, wyspecjalizowanych firm i od pracodawców z terenu całego kraju, 6) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami, 7) kontaktowanie studentów i absolwentów z pracodawcami, 8) doradztwo w zakresie założenia własnej działalności gospodarczej, 9) zamieszczanie informacji, o których mowa wyżej na tablicach informacyjnych w Wydziałach oraz na stronie internetowej Politechniki, 10)organizowanie warsztatów tematycznych związanych z rynkiem pracy, przeprowadzania testów psychometrycznych i kontaktów z psychologiem studentów i absolwentów poszukujących pracy, 11)prowadzenie szerokiej współpracy z Biurami Karier przy szkołach wyższych na terenie całego kraju, z Urzędami Pracy oraz innymi jednostkami w zakresie związanym z zatrudnianiem studentów i absolwentów, 12)uczestniczenie w zjazdach, konferencjach, warsztatach itp. organizowanych przez jednostki wymienionej w pkt 11), a także udział w szkoleniach dających członkom Centrum uprawnienia w zakresie doradztwa zawodowego. 28 Radcy Prawni Do zakresu działania Radcy Prawnego należy w szczególności: 1) udzielanie organom Uczelni i jej jednostkom opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, 2) informowanie organów Uczelni i jej jednostek o: a) zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Uczelni, b) uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień, 3) uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, w tym zwłaszcza zawieranych przez Uczelnię umów długoterminowych lub nietypowych albo dotyczących przedmiotu znacznej wartości, 4) nadzór prawny nad egzekucją należności Uczelni, 5) występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym i administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi, 6) opiniowanie pod względem prawnym:

9 a) wydawanych wewnętrznych aktów prawnych rektora i dyrektora administracyjnego, b) spraw indywidualnych skomplikowanych pod względem prawnym, c) rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia, d) odmowy uznania zgłoszonych roszczeń, e) zawiązania i rozwiązania umowy z kontrahentem zagranicznym, f) zawarcia ugody w sprawach majątkowych, g) umorzenia wierzytelności, h) zawiadomienia organu powołanego do ścigania przestępstw o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu, i) zawieranych przez Uczelnię umów w zakresie realizowanych inwestycji, remontów, modernizacji, dzierżaw i najmu pomieszczeń, 7) udzielanie informacji o przepisach prawnych organizacjom społecznym i zawodowym działającym w Uczelni, na ich wniosek. 29 Wydawnictwo 1. Do zakresu działania Wydawnictwa należy w szczególności: 1) realizowanie polityki rektorskiej komisji wydawniczej i wydziałowych kolegiów wydawniczych, 2) opracowywanie projektów planów wydawniczych w zakresie publikacji skryptowych, naukowych i pomocniczych oraz przewodników metodycznych i publikacji, 3) przygotowanie materiałów do druku pod względem redakcyjnotechnicznym z wykorzystaniem składu i łamania komputerowego, 4) prowadzenie dokumentacji praw autorskich i zleceń wydawniczych, 5) prowadzenie obowiązującej ewidencji, rozliczeń i sprawozdawczości w zakresie działalności poligraficznej, 6) opracowywanie projektów planów wydawniczych i ich korekt w porozumieniu z wydziałowymi kolegiami wydawniczymi, przedstawianie ich rektorskiej komisji wydawniczej oraz przygotowanie dokumentacji w tym zakresie na posiedzenie senatu, 7) przygotowanie umów z autorami i recenzentami, 8) nadzorowanie terminowej realizacji umów z autorami i recenzentami, zleceń wydawniczych oraz zgodnego z planem przebiegu druku, 9) przedstawianie wydziałowym kolegiom wydawniczym propozycji osób do recenzowania publikacji uczelnianych,

10 ) przyjmowanie i ewidencja maszynopisów lub dyskietek komputerowych i opracowywanie ich pod względem językowo - stylistycznym i korektorskim, 11) ustalanie form opracowań edytorskich, 12) prowadzenie dokumentacji w zakresie rozliczeń z autorami i zakładami graficznymi, 13) prowadzenie obowiązującej ewidencji dokumentacji i sprawozdawczości, 14) zakres działania redaktora naczelnego określa ponadto 19 regulaminu. 2. W skład Wydawnictwa wchodzi Zakład Poligraficzny, do którego zadań należy: - drukowanie skryptów, publikacji naukowych i dydaktycznych oraz materiałów konferencyjnych i informacyjnych, - zaspakajanie wewnętrznych potrzeb Uczelni w zakresie drukowania i kserografowania dla celów dydaktycznych i administracyjnych, - wykonywanie usług kserograficznych i drukarskich na zewnątrz Uczelni za odpłatnością. 3. W skład Zakładu Poligraficznego wchodzi Dział Składu i Grafiki Komputerowej, do którego zadań należy: - koordynacja prac związanych ze składem i grafiką komputerową w związku ze zmianą techniki drukowania publikacji, - opracowanie modelu ścisłej współpracy skład komputerowy redakcja techniczna poligrafia w celu wybrania optymalnych zasad strony edytorskiej publikacji, - ścisła kontrola przestrzegania zasad adiustacji redakcji technicznej i składu komputerowego, - ciągłe doskonalenie pracowników działu wykorzystując najnowsze i optymalne programy edytorskie.

11 Rozdział 3 Jednostki administracyjne podporządkowane prorektorowi ds. rozwoju kadry i współpracy z zagranicą 30 Dział Rozwoju Kadry Naukowej Do zakresu działania Działu Rozwoju Kadry Naukowej należy w szczególności: 1) prowadzenie dokumentacji związanej z: - rozwojem i doskonaleniem kadry naukowej, - oceną nauczycieli akademickich, - przygotowywaniem wniosków o nagrody ministra edukacji narodowej i sportu i rektora dla nauczycieli akademickich, 2) sporządzanie wniosków do MENiS o mianowanie nauczyciela akademickiego na stanowisko profesora zwyczajnego, 3) kompletowanie i przygotowywanie dokumentów do konkursu na mianowanie nauczyciela akademickiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego, 4) przygotowywanie wniosków o: - przyznanie stypendiów naukowych doktorskich i habilitacyjnych, - udzielanie urlopów płatnych dla celów naukowych lub artystycznych, - skierowanie na studia doktoranckie, - organizowanie wspólnie ze Studium Języków Obcych kursów językowych dla nauczycieli akademickich, 5) kontrola rozliczeń spraw związanych ze skierowaniem nauczycieli akademickich na różne formy podyplomowego doskonalenia oraz kształcenia zawodowego, 6) współpraca z dziekanami przy opracowywaniu wniosków o przyznanie wydziałom uprawnień do nadawania stopni naukowych, 7) prowadzenie dokumentacji umów w ramach bezosobowego funduszu płac w zakresie recenzowania dorobku naukowego pracowników Uczelni, 8) bieżąca informacja o zmianach organizacyjnych i personalnych w Uczelni do Informatora Nauki Polskiej.

12 Dział Współpracy z Zagranicą Do zakresu działania Działu Współpracy z Zagranicą należy w szczególności: 1) opracowywanie projektów umów i projektów planów współpracy naukowobadawczej i dydaktycznej z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, 2) opracowywanie projektów planów kształcenia kadry za granicą, 3) koordynacja współpracy instytutów z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, 4) załatwianie formalności związanych z organizowaniem wymiennych zagranicznych praktyk studenckich, 5) koordynacja współpracy organizacji studenckich z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, oraz obsługa administracyjna w tym zakresie, 6) załatwianie spraw związanych z pobytem w Uczelni cudzoziemców (studentów i pracowników), 7) przygotowywanie dokumentów związanych z zagranicznymi wyjazdami pracowników oraz przyjazdami cudzoziemców do Uczelni, 8) obsługa administracyjna posiedzeń Zespołu ds. Współpracy z Zagranicą, 9) kompletowanie dokumentów i opracowywanie wniosków do MENiS o delegowanie pracowników Uczelni do pracy za granicą i na ekspertów organizacji międzynarodowych, 10)sporządzanie rocznych sprawozdań do MENiS z przebiegu współpracy naukowo badawczej i dydaktycznej z zagranicą oraz sprawozdań finansowych i merytorycznych do Komitetu Badań Naukowych. 31a Ośrodek Transferu Innowacji Do zakresu działania Ośrodka Transferu Innowacji należy w szczególności: 1) rozpoznawanie zapotrzebowania i możliwości transferu innowacji w obszarze Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP) w regionie radomskim poprzez: a) tworzenie bazy danych, b) realizowanie ankiety opracowanej przez Ośrodek Przetwarzania Innowacji w Warszawie dotyczącej przedsiębiorczości w regionie, c)nawiązanie współpracy ze starostwem, władzami Miasta Radomia, Mazowieckim Sejmikiem Wojewódzkim, 2) wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji (RSI) poprzez: a) współudział w opracowywaniu regionalnych strategii promocji innowacji i innowacyjności, w tym budowania trwałego partnerstwa pomiędzy jednostkami naukowymi a przemysłem,

13 b) podnoszenie konkurencyjności w MSP poprzez wprowadzanie nowych technologii oraz rozwijanie specyficznych umiejętności pracowników w zakresie badań i innowacji, c) wspomaganie władz regionalnych we wdrażaniu systemu wspomagania innowacyjności w regionie, 3) prowadzenie działalności na rzecz STARTERÓW (absolwentów, którzy mają zamiar rozpocząć własną działalność gospodarczą) poprzez zapoznanie zainteresowanych z: - ofertą banków skierowaną do sektora MSP, - pomocowymi projektami unijnymi IRC, - możliwościami i sposobami korzystania z instrumentów wsparcia dla MSP dostępnych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) lub Regionalnych Instytucjach Finansujących, - możliwościami i zasadami korzystania ze specjalistycznych usług doradczych, oferowanych m.in. przez ośrodki Krajowego Systemu Usług, - utworzenie pre-inkubatora na Uczelni, wspieranie zatrudniania absolwentów Politechniki Radomskiej oraz współpraca w tym zakresie z Centrum Promocji Studentów i Absolwentów Politechniki Radomskiej, 4) monitoring transferu technologii w ramach Międzynarodowej Sieci Naukowej Polska, Ukraina, Białoruś, 5) przegląd laboratoriów uczelnianych i przygotowanie oferty ich usług dla przedsiębiorstw regionu, organizowanie dla przedsiębiorców Festiwalu Nauki, dni otwartych lub Dni Transferu Technologii na Uczelni, 6) zgłoszenie do Krajowego Punktu Kontaktowego w ramach 6 Programu Ramowego (6PR) faktu utworzenia Uczelnianego Punktu Kontaktowego (UPK), uczestniczenie w szkoleniach przeprowadzanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy, świadczenie pomocy w wyszukiwaniu partnerów i przygotowywaniu wniosków na konkursy organizowane przez KPK, 7) podjęcie działań w celu utworzenia w Politechnice Radomskiej punktu Krajowego Systemu Innowacji (KSI), 8) opracowanie nowych projektów celowych związanych z przedsiębiorczością w regionie.

14 Rozdział 4 Jednostki administracyjne podporządkowane prorektorowi ds. nauki i współpracy z gospodarką narodową 32 Dział Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką Narodową Do zakresu działania Działu Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką Narodową należy w szczególności: 1) opracowywanie wytycznych do budowy planów prac badawczych, opracowywanie zbiorczych planów oraz przedkładanie projektów planów prac badawczych rektorowi, 2) opracowywanie wytycznych do planowania kosztów prac badawczych, 3) kontrola wykonywania planów prac badawczych oraz wykorzystania przydzielonych na realizację prac badawczych środków finansowych, 4) sporządzanie umów o prace naukowo badawcze na rzecz jednostek gospodarczych. Sprawdzanie pod względem formalno prawnym (ścisła współpraca w tym zakresie z radcą prawnym), 5) sprawdzanie pod względem formalno rachunkowym wyceny prac naukowo badawczych umownych we wnioskach kierowanych do rektora o zezwolenie na podjęcie pracy naukowo badawczej, 6) rejestracja umów na prace badawcze oraz zamówień na prace bezumowne, 7) wystawianie i rejestracja zleceń wewnętrznych na rozpoczęcie prac naukowo badawczych umownych i bezumownych, przekazywanie ich do jednostek organizacyjnych i kwestury, 8) kontrolowanie terminów realizacji prac naukowo badawczych umownych i bezumownych, 9) rejestrowanie faktur z prac naukowo badawczych umownych i bezumownych, 10) kontrolowanie pod względem formalnym protokołów zdawczo odbiorczych oraz raportów z prac naukowo badawczych, 11) sporządzanie informacji o odpracowywaniu w pracach zleconych niedociążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich (współpraca w tym zakresie z Działem Nauczania), 12) koordynowanie prac sporządzania wniosków dotyczących finansowania działalności statutowej oraz ogólno technicznej i wspomagającej badania, 13) koordynacja prac budżetowców zajmujących się obsługą organizacyjno administracyjną procesu badawczego w instytutach,

15 ) koordynacja prac związanych z przygotowaniem nagród za prace badawcze, 15) obsługa administracyjna realizowanych w Uczelni projektów badawczych, 16) sporządzanie informacji i analiz w zakresie realizacji prac badawczych dla potrzeb kierownictwa Uczelni i senatu, oraz sprawozdań do MENiS, Komitetu Badań Naukowych i GUS, 17) koordynowanie prac dotyczących sporządzania składanych do Komitetu Badań Naukowych wniosków o finansowanie projektów badawczych oraz obsługa administracyjna umów zawartych na podstawie tych wniosków. 33 Stanowisko Pracy ds. Wynalazczości i Ochrony Patentowej Do zakresu działania Rzecznika Patentowego należy w szczególności: 1) współdziałanie z jednostkami organizacyjnym Uczelni w zakresie organizacji wyszukiwań i badań patentowych, planowania, merytorycznego i finansowego, wyszukiwań i badań patentowych i ich realizacji, opracowywania wniosków i analiz patentowych, 2) prowadzenie obowiązującej ewidencji, dokumentacji i sprawozdawczości z zakresu badań i analiz patentowych, rejestracji zgłoszeń oraz oceny i kwalifikacji prac naukowo badawczych, 3) organizacja zgłaszania, oceny i kwalifikowania twórczych rezultatów realizowanych prac naukowo badawczych i innych, 4) współdziałanie z twórcami w zakresie opracowywania materiałów niezbędnych do oceny przydatności i zdolności patentowej, 5) opracowywanie dokumentacji technicznej wynalazków, wzorów użytkowych i innych rozwiązań oraz ich zgłaszanie do Urzędu Patentowego, 6) prowadzenie postępowania przed Urzędem Patentowym, Komisją Odwoławczą przy Urzędzie Patentowym RP i sądami powszechnymi w sprawach dotyczących ochrony patentowej wynalazków, wzorów użytkowych i innych przedmiotów tej ochrony, 7) prowadzenie dokumentacji, ewidencji i sprawozdawczości w zakresie rozpowszechniania i akwizycji twórczych wyników prac naukowo badawczych, 8) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie negocjowania warunków wprowadzania projektów wynalazczych do stosowania lub innych form korzystania z tych projektów, 9) przygotowywanie umów prawa wynalazczego (umowy licencyjne, współwłasności, sprzedaży itp.), 10) opiniowanie umów wdrożeniowych,

16 ) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w trakcie wprowadzania do stosowania projektów wynalazczych na mocy zawartych umów i nadzór nad przestrzeganiem warunków umowy, 12) inna działalność polegająca na udzielaniu konsultacji i porad oraz opiniowaniu spraw związanych z wynalazczością i ochroną patentową. 34 Centrum Sieciowo-Komputerowe Do zakresu działania Centrum Sieciowo-Komputerowego należy w szczególności: 1) administracja węzłem miejskiej sieci komputerowej (MAN), programowanie sprzętu sieciowego, 2) administracja komputerami dużej mocy w węźle, 3) opracowywanie planów (sieciowego, komputerowego i programowego), 4) zarządzanie wykonaniem projektów, przygotowanie wniosków, przetargów i zleceń związanych z budową i modernizacją sieci, 5) pozyskiwanie i instalacja oprogramowania, 6) współpraca z innymi operatorami sieci, 7) całodobowy nadzór nad pracą sieci, 8) nadzór nad wykonywaniem zleceń i umów, ustalanie kosztów eksploatacji, rozwoju i aktualności baz, stron WWW, 9) wspomaganie realizacji prac badawczych, 10) realizacja zadań związanych z wykonywaniem przez Centrum funkcji w imieniu Jednostki Wiodącej w przedsięwzięciu inwestycyjnym pod nazwą Radomska Miejska Sieć Komputerowa (MAN) zgodnie z przyjętym statutem przedsięwzięcia. Rozdział 5 Jednostki administracyjne i samodzielne stanowiska pracy podporządkowane dyrektorowi administracyjnemu 35 Dział Ogólno - Administracyjny Do zakresu działania Działu Ogólno Administracyjnego należy w szczególności:

17 - 41-1) ogólna znajomość potrzeb gospodarczych i biurowych w zakresie materiałowym, 2) zaopatrywanie pracowników w bilety miesięczne MPK oraz ewidencja biletów jednorazowych, 3) sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem porządku i czystości w obiektach i na terenach zielonych oraz organizowanie i nadzorowanie prac nad urządzeniem terenów zielonych, 4) prowadzenie ewidencji i rozliczeń: - wydanych podległym pracownikom narzędzi pracy, - wydanych pracownikom obsługi oraz pracownikom administracyjnym środków czystości, - opału i sprzętu gospodarczego, 5) zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą, ochronną i sprzęt ochrony osobistej oraz jej ewidencja, 6) zamawianie pieczęci urzędowych oraz ich ewidencja, 7) zabezpieczenie w zakresie materiałowym i technicznym uroczystości organizowanych przez Uczelnię, 8) zabezpieczenie sprawnej obsługi central telefonicznych oraz teleksów, 9) przygotowywanie i uzgadnianie umów dzierżaw i najmu oraz prowadzenie spraw z tym związanych, 10) zaopatrywanie jednostek organizacyjnych Uczelni w druki w CWD i druki ścisłego zarachowania (za wyjątkiem kwitariuszy przychodowych) oraz ich ewidencja, 11) nadzór nad pracą Archiwum i Kancelarii Głównej, 12) zlecanie wykonania konserwacji i naprawy mebli oraz sprzętu biurowego, 13) nadzorowanie pracy kierowników obiektów dydaktycznych, 14) załatwianie spraw związanych z prenumeratą publikatorów przepisów prawnych oraz czasopism. Działowi Ogólno-Administracyjnemu podlegają kierownicy obiektów dydaktycznych, Archiwum oraz Kancelaria Główna. Do zakresu działania kierowników obiektów dydaktycznych należy w szczególności: 1) utrzymanie porządku i czystości we wszystkich administrowanych pomieszczeniach, a także na chodnikach i placach przylegających do obiektów, 2) prowadzenie ewidencji sprzętu znajdującego się w administrowanych pomieszczeniach, uaktualnianie jej oraz uzgadnianie w określonych terminach z kwesturą, 3) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń technicznych znajdujących się w obiekcie,

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -15/10 Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Instytut Niskich Temperatur i badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu działa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 14 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 14 stycznia 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Na podstawie 35 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE tekst ujednolicony Regulamin Organizacyjny AWF ustalony zarządzeniem Nr 22/2009 Rektora AWF z dnia 30 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU SPIS TREŚCI strona Rozdział I Postanowienia ogólne 3-4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Rzeczowy Wykaz Akt. Uniwersytetu Śląskiego

Rzeczowy Wykaz Akt. Uniwersytetu Śląskiego Załącznik do zarządzenia nr 1 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 2 stycznia 2013 r. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 70 z dnia 2 września 2010 r. Rektora UŚ Rzeczowy Wykaz kt Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity)

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Zdrowie naszych pacjentów najwyższą wartością Lublin, czerwiec 2014 r. Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 85/2008 Rektora WUM z dnia 31 lipca 2008 r. WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity) Wprowadzony Zarządzeniem nr 34/2007 Rektora WUM z 12.06.2007

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT PODHLŃSKIEJ PŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZWODOWEJ W NOWYM TRGU Poszerzony o nowe klasy na podstawie Zarządzenia nr 31/2009 Rektora PPWSZ z dnia 30 października 2009. Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY. (tekst jednolity)

W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY. (tekst jednolity) Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 44/2008 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 16.04.2008 r. W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiełczygłowie. Na podstawie art.33 ust.2 z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Opery Wrocławskiej

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Opery Wrocławskiej REGULAMIN ORGANIZACYJNY Opery Wrocławskiej nadany Zarządzeniem nr 3/09 Dyrektora Opery Wrocławskiej z dnia 23.01.2009 r. TEKST JEDNOLITY ze zmianami: 1. Zarządzenie nr 32 Dyrektora Opery Wrocławskiej z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2009 r. ł Ó ł Ą ę ś Ę ą ó ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ń ę ą ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2009 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU PRO FM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Opole, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział II. ZASADY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT KDEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk 2014 SPIS KLS PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU 0 ZRZĄDZNIE 00 Gremia kolegialne organy uchwałodawcze władze Uczelni 01 Organizacja Uczelni 02 Zbiory

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo