DZIAŁ V Zakresy działania jednostek administracyjnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- 25 - DZIAŁ V Zakresy działania jednostek administracyjnych"

Transkrypt

1 DZIAŁ V Zakresy działania jednostek administracyjnych Rozdział 1 Jednostki administracyjne i samodzielne stanowiska pracy podporządkowane rektorowi 24 Dział Organizacji i Zarządzania Do zakresu działania Działu Organizacji i Zarządzania należy w szczególności: w zakresie organizacji i zarządzania: 1) koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów struktury organizacyjnej Uczelni działalności podstawowej i administracyjnej, statutu Uczelni, regulaminów jednostek działalności podstawowej i administracyjnej, instrukcji i wytycznych oraz dokonywanie w nich zmian na podstawie odpowiednich uchwał organów kolegialnych Uczelni, 2) analiza funkcjonowania struktury organizacyjnej Uczelni działalności podstawowej i administracyjnej oraz opracowywanie wniosków tym zakresie i przekazywanie rektorowi, 3) aktualizacja schematów struktury organizacyjnej Uczelni jednostek działalności podstawowej i administracyjnej, 4) współudział i opiniowanie przy opracowywaniu projektów struktury i zakresów działania poszczególnych jednostek organizacyjnych, 5) organizowanie obiegu informacji w ramach systemu zarządzania, bieżąca analiza oraz opracowywanie odpowiednich wniosków w tym zakresie, 6) inicjowanie, redagowanie i aktualizowanie wewnętrznych aktów prawnych rektora i dyrektora administracyjnego (zarządzeń, aneksów do zarządzeń, poleceń służbowych, pism okólnych) opracowanych merytorycznie przez poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni, przygotowanie ich do druku oraz kolportowanie zgodnie z rozdzielnikiem, 7) wstępna kontrola zgodności przedstawionych materiałów z obowiązującymi zewnętrznymi i wewnętrznymi aktami prawnymi, 8) prowadzenie ewidencji aktów prawnych organów centralnych oraz wewnętrznych aktów prawnych rektora i dyrektora administracyjnego,

2 - 26-9) przeprowadzanie weryfikacji wewnętrznych przepisów prawnych oraz opracowywanie uzasadnionych wniosków o ich uchylaniu, 10) bieżąca analiza struktur organizacyjnych w zakresie prawidłowości ich funkcjonowania oraz przygotowywanie odpowiednich wniosków i zaleceń związanych z usprawnieniem pracy w jednostkach działalności podstawowej i administracyjnej Uczelni, 11) przygotowywanie i stałe aktualizowanie zakresów działania komisji i zespołów działających w Uczelni, w pozostałym zakresie: 1) ustalanie i opracowywanie projektów planów pracy senatu, 2) przygotowywanie materiałów na posiedzenia senatu, spotkań kierownictwa Uczelni, obsługa administracyjna tych posiedzeń, 3) opracowywanie regulaminu obrad senatu, dokonywanie w nim zmian oraz przygotowywanie i stała aktualizacja składu osobowego senatu, 4) opiniowanie treści pieczątek jednostek organizacyjnych Uczelni działalności podstawowej i administracyjnej (wynikającej z zatwierdzonej struktury Uczelni, uchwał senatu lub zarządzeń rektora i dyrektora administracyjnego), 5) współudział z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni przy organizowaniu wyborów organów kolegialnych Uczelni, 6) ewidencjonowanie i kompletowanie dokumentacji związanej z postępowaniami pokontrolnymi w odniesieniu do kontroli przeprowadzanych przez jednostki zewnętrzne, a także przekazywanie odpowiedzi do organów kontrolnych, 7) redagowanie i wysyłanie pism okolicznościowych rektora (listy gratulacyjne, podziękowania, telegramy okolicznościowe, pisma różne), 8) organizowanie stałych statutowych uroczystości obchodzonych w Uczelni (inauguracja roku akademickiego, oraz konferencji i narad zwołanych przez rektora), w tym: opracowywanie szczegółowego scenariusza uroczystości, powitania gości, opracowywanie wzorów zaproszeń, 9) opracowywanie informacji rektora Uczelni i innych opracowań dotyczących działalności Uczelni, 9a) prowadzenie i przechowywanie kroniki Politechniki Radomskiej, redagowanie zapisów dotyczących działalności i rozwoju Uczelni, dbanie o dokonywanie wpisów przez osoby upoważnione oraz oprawa plastyczna i komputerowa, 10) prowadzenie i załatwianie spraw zleconych przez rektora Uczelni, 11) przedstawianie wniosków rektorowi w zakresie usprawnień systemu zarządzania.

3 Dział Kadr Do zakresu działania Działu Kadr należy w szczególności: w zakresie polityki zatrudnieniowej i płacowej: 1) przygotowywanie danych dotyczących zatrudnienia i osobowego funduszu płac, 2) analiza zatrudnienia i płac w poszczególnych grupach pracowniczych oraz jednostkach organizacyjnych działalności podstawowej i administracyjnej, 3) planowanie wykorzystania osobowego funduszu płac, 4) ustalanie zasad wynagradzania grup pracowniczych przy współudziale ze związkami zawodowymi oraz indywidualnych podwyżek płac, 5) prowadzenie obowiązującej ewidencji, dokumentacji i sprawozdawczości w zakresie zatrudnienia i osobowego funduszu płac, 6) wydzielanie funduszy zależnych od osobowego funduszu płac, np.: roczny fundusz nagród dla pracowników niebędących nauczycielami, fundusz premiowy mistrza, w zakresie spraw osobowych pracowników: 1) przygotowywanie do decyzji rektora i dyrektora administracyjnego spraw osobowych pracowników dotyczących zatrudnienia, zaszeregowania, przenoszenia i zwalniania pracowników oraz awansowania, 2) sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy (umowy o pracę, mianowania, świadectwa pracy, opinie, zaświadczenia o zatrudnieniu), 3) prowadzenie akt osobowych pracowników, 4) kompletowanie niezbędnych dokumentów do wniosków o emerytury i renty, przy współpracy Samodzielnej Sekcji Rachuby Płac, oraz przedkładanie tych dokumentów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, 5) koordynacja urlopów wypoczynkowych, 6) ewidencja nieobecności pracowników oraz zwolnień od pracy, 7) wydawanie legitymacji związanych ze stosunkiem pracy oraz przedłużanie ich ważności (legitymacje kolejowe i ubezpieczeniowe), 8) załatwianie od strony formalnej spraw nagród, wyróżnień i odznaczeń państwowych, 9) kontrola przestrzegania dyscypliny pracy,

4 ) przygotowanie do decyzji rektora i dyrektora administracyjnego spraw związanych z nieprzestrzeganiem dyscypliny pracy, 11) realizacja polityki dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 25a Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Zakres działania i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych regulują postanowienia ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z późniejszymi zmianami). 25b Stanowisko Pracy ds. Audytu Wewnętrznego Zakres działania i odpowiedzialności Stanowiska Pracy ds. Audytu Wewnętrznego regulują postanowienia Działu I rozdziału 5 25) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 15/2003, poz. 148 z późniejszymi zmianami).

5 Rozdział 2 Jednostki administracyjne podporządkowane prorektorowi ds. dydaktycznych i studenckich 26 Dział Nauczania Do zakresu działania Działu Nauczania należy w szczególności: 1) kompletowanie planów studiów i programów nauczania realizowanych w Uczelni kierunków studiów i specjalności, 2) prowadzenie dokumentacji przydziału zadań dydaktycznych nauczycieli akademickich i specjalistów spoza Uczelni zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, 3) sporządzanie zestawień zadań dydaktycznych pod względem zgodności z planem studiów, 4) stała analiza zadań dydaktycznych w sferze planowania i wykonania zadań dydaktycznych, 5) indywidualne roczne rozliczania z wykonanych zadań dydaktycznych pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych, 6) naliczanie należności nauczycielom akademickim za wykonane godziny ponadwymiarowe, 7) przygotowywanie umów-zlecenia na prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz rozliczanie z ich wykonania, 8) opracowanie rocznego preliminarza potrzeb finansowych na cele dydaktyczne, 9) planowanie, składanie zamówień, magazynowanie i przekazywanie do wykorzystania druków przeznaczonych do dokumentacji toku studiów oraz realizacji obciążeń dydaktycznych, 10) zamawianie i prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania przeznaczonych do dokumentacji toku studiów, 11) obsługa administracyjna: a) akcji rekrutacyjnej i Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, b) praktyk studenckich zawodowych i dyplomowych oraz współpraca z kierownikiem tych praktyk, c) konkursu matematyczno-fizyczno-chemiczno-informatycznego, d) komisji dyscyplinarnej ds. studentów i odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji,

6 ) prowadzenie ewidencji toku studiów obcokrajowców, 13) sporządzanie sprawozdawczości z działalności dydaktycznej dla potrzeb MENiS, GUS, WUS. 27 Dział Spraw Studenckich Do zakresu działania Działu Spraw Studenckich należy w szczególności: w zakresie spraw studenckich: 1) opracowanie rocznego preliminarza potrzeb finansowych na cele działalności studenckiej, 2) dokonywanie rozliczeń finansowych i stałej analizy prawidłowego wykorzystania środków finansowych na cele działalności studenckiej, 3) opracowywanie projektów regulaminów i druków związanych z przyznawaniem pomocy materialnej, 4) stała analiza i koordynacja prawidłowego wykorzystania funduszu pomocy materialnej dla studentów i podejmowanie działań interwencyjnych w zakresie przyznawania stypendiów, dopłat do zakwaterowania i wyżywienia oraz zapomóg, 5) planowanie, składanie zamówień, magazynowanie i przekazywanie do wykorzystania druków przeznaczonych do dokumentacji Domów Studenckich i dziekanatów w zakresie pomocy materialnej, 6) przygotowywanie planów zakwaterowania studentów w Domach Studenckich, przy współudziale władz wydziałów i samorządu studenckiego, 7) przyjmowanie wniosków o przyznanie miejsca w Domach Studenckich oraz sporządzanie list do zakwaterowania, 8) prowadzenie rejestru, kompletowanie dokumentów i obowiązującej sprawozdawczości, 9) przygotowywanie materiałów dla zespołu ds. studenckich oraz prowadzenie w tym zakresie dokumentacji, 10) prowadzenie rejestru i kompletowanie dokumentów osób niepełnosprawnych, 11) prowadzenie rejestru najlepszych absolwentów Uczelni, 12) załatwianie spraw związanych z zakupem biletów miesięcznych MPK dla studentów, 13) obsługa administracyjna:

7 a) wyrównawczych kursów przygotowawczych dla studentów pierwszego roku studiów, zlecanych przez wydziały z matematyki, fizyki i chemii, b) bazy danych studentów korzystających z opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania i miejscu studiowania dla Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych, c) wszelkich przedsięwzięć realizowanych przez organizacje studenckie, agendy, koła naukowe, samorząd studencki, chór akademicki oraz studenckie radio, 14) obsługa i konserwacja środków dydaktycznych i audiowizualnych oraz zakup części zamiennych związanych z zapewnieniem należnego funkcjonowania radiowęzła studenckiego, 15) wspólnie z samorządem studenckim przygotowanie projektu rozdziału nagród z funduszu na działalność studencką, 16) prowadzenie ewidencji środków trwałych i nietrwałych zakupionych dla organizacji studenckich, kół naukowych, chóru akademickiego i radiowęzła studenckiego, 17) opracowywanie wymaganej sprawozdawczości (WUS, GUS, MENiS), 18) sprzedaż abonamentów obiadowych dla studentów studiów dziennych, w pozostałym zakresie (wynikającym z postanowień zarządzenia R-9/2002 Rektora Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego z dnia 27 maja 2002r. w sprawie utworzenia Centrum Promocji Studentów i Absolwentów Politechniki Radomskiej z późn. zm.): 1) prowadzenie banku danych studentów i absolwentów Politechniki poszukujących pracy, z zachowaniem postanowień ustawy o ochronie danych osobowych, 2) prowadzenie rozmów doradczych ze studentami i absolwentami Politechniki, dotyczących ich kwalifikacji, predyspozycji i oczekiwań zawodowych, a także sposobu poruszania się na rynku pracy i właściwego prezentowania się w kontaktach z pracodawcami, 3) prowadzenie indywidualnych porad i konsultacji związanych z rynkiem pracy (CV, rozmowy kwalifikacyjne, sposoby poszukiwania pracy itp.),

8 - 32-4) dostarczanie studentom i absolwentom informacji o miejscach pracy dla absolwentów szkół wyższych, kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz o stażach i praktykach zawodowych, 5) zbieranie ofert pracy z Urzędów Pracy, wyspecjalizowanych firm i od pracodawców z terenu całego kraju, 6) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami, 7) kontaktowanie studentów i absolwentów z pracodawcami, 8) doradztwo w zakresie założenia własnej działalności gospodarczej, 9) zamieszczanie informacji, o których mowa wyżej na tablicach informacyjnych w Wydziałach oraz na stronie internetowej Politechniki, 10)organizowanie warsztatów tematycznych związanych z rynkiem pracy, przeprowadzania testów psychometrycznych i kontaktów z psychologiem studentów i absolwentów poszukujących pracy, 11)prowadzenie szerokiej współpracy z Biurami Karier przy szkołach wyższych na terenie całego kraju, z Urzędami Pracy oraz innymi jednostkami w zakresie związanym z zatrudnianiem studentów i absolwentów, 12)uczestniczenie w zjazdach, konferencjach, warsztatach itp. organizowanych przez jednostki wymienionej w pkt 11), a także udział w szkoleniach dających członkom Centrum uprawnienia w zakresie doradztwa zawodowego. 28 Radcy Prawni Do zakresu działania Radcy Prawnego należy w szczególności: 1) udzielanie organom Uczelni i jej jednostkom opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, 2) informowanie organów Uczelni i jej jednostek o: a) zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Uczelni, b) uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień, 3) uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, w tym zwłaszcza zawieranych przez Uczelnię umów długoterminowych lub nietypowych albo dotyczących przedmiotu znacznej wartości, 4) nadzór prawny nad egzekucją należności Uczelni, 5) występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym i administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi, 6) opiniowanie pod względem prawnym:

9 a) wydawanych wewnętrznych aktów prawnych rektora i dyrektora administracyjnego, b) spraw indywidualnych skomplikowanych pod względem prawnym, c) rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia, d) odmowy uznania zgłoszonych roszczeń, e) zawiązania i rozwiązania umowy z kontrahentem zagranicznym, f) zawarcia ugody w sprawach majątkowych, g) umorzenia wierzytelności, h) zawiadomienia organu powołanego do ścigania przestępstw o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu, i) zawieranych przez Uczelnię umów w zakresie realizowanych inwestycji, remontów, modernizacji, dzierżaw i najmu pomieszczeń, 7) udzielanie informacji o przepisach prawnych organizacjom społecznym i zawodowym działającym w Uczelni, na ich wniosek. 29 Wydawnictwo 1. Do zakresu działania Wydawnictwa należy w szczególności: 1) realizowanie polityki rektorskiej komisji wydawniczej i wydziałowych kolegiów wydawniczych, 2) opracowywanie projektów planów wydawniczych w zakresie publikacji skryptowych, naukowych i pomocniczych oraz przewodników metodycznych i publikacji, 3) przygotowanie materiałów do druku pod względem redakcyjnotechnicznym z wykorzystaniem składu i łamania komputerowego, 4) prowadzenie dokumentacji praw autorskich i zleceń wydawniczych, 5) prowadzenie obowiązującej ewidencji, rozliczeń i sprawozdawczości w zakresie działalności poligraficznej, 6) opracowywanie projektów planów wydawniczych i ich korekt w porozumieniu z wydziałowymi kolegiami wydawniczymi, przedstawianie ich rektorskiej komisji wydawniczej oraz przygotowanie dokumentacji w tym zakresie na posiedzenie senatu, 7) przygotowanie umów z autorami i recenzentami, 8) nadzorowanie terminowej realizacji umów z autorami i recenzentami, zleceń wydawniczych oraz zgodnego z planem przebiegu druku, 9) przedstawianie wydziałowym kolegiom wydawniczym propozycji osób do recenzowania publikacji uczelnianych,

10 ) przyjmowanie i ewidencja maszynopisów lub dyskietek komputerowych i opracowywanie ich pod względem językowo - stylistycznym i korektorskim, 11) ustalanie form opracowań edytorskich, 12) prowadzenie dokumentacji w zakresie rozliczeń z autorami i zakładami graficznymi, 13) prowadzenie obowiązującej ewidencji dokumentacji i sprawozdawczości, 14) zakres działania redaktora naczelnego określa ponadto 19 regulaminu. 2. W skład Wydawnictwa wchodzi Zakład Poligraficzny, do którego zadań należy: - drukowanie skryptów, publikacji naukowych i dydaktycznych oraz materiałów konferencyjnych i informacyjnych, - zaspakajanie wewnętrznych potrzeb Uczelni w zakresie drukowania i kserografowania dla celów dydaktycznych i administracyjnych, - wykonywanie usług kserograficznych i drukarskich na zewnątrz Uczelni za odpłatnością. 3. W skład Zakładu Poligraficznego wchodzi Dział Składu i Grafiki Komputerowej, do którego zadań należy: - koordynacja prac związanych ze składem i grafiką komputerową w związku ze zmianą techniki drukowania publikacji, - opracowanie modelu ścisłej współpracy skład komputerowy redakcja techniczna poligrafia w celu wybrania optymalnych zasad strony edytorskiej publikacji, - ścisła kontrola przestrzegania zasad adiustacji redakcji technicznej i składu komputerowego, - ciągłe doskonalenie pracowników działu wykorzystując najnowsze i optymalne programy edytorskie.

11 Rozdział 3 Jednostki administracyjne podporządkowane prorektorowi ds. rozwoju kadry i współpracy z zagranicą 30 Dział Rozwoju Kadry Naukowej Do zakresu działania Działu Rozwoju Kadry Naukowej należy w szczególności: 1) prowadzenie dokumentacji związanej z: - rozwojem i doskonaleniem kadry naukowej, - oceną nauczycieli akademickich, - przygotowywaniem wniosków o nagrody ministra edukacji narodowej i sportu i rektora dla nauczycieli akademickich, 2) sporządzanie wniosków do MENiS o mianowanie nauczyciela akademickiego na stanowisko profesora zwyczajnego, 3) kompletowanie i przygotowywanie dokumentów do konkursu na mianowanie nauczyciela akademickiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego, 4) przygotowywanie wniosków o: - przyznanie stypendiów naukowych doktorskich i habilitacyjnych, - udzielanie urlopów płatnych dla celów naukowych lub artystycznych, - skierowanie na studia doktoranckie, - organizowanie wspólnie ze Studium Języków Obcych kursów językowych dla nauczycieli akademickich, 5) kontrola rozliczeń spraw związanych ze skierowaniem nauczycieli akademickich na różne formy podyplomowego doskonalenia oraz kształcenia zawodowego, 6) współpraca z dziekanami przy opracowywaniu wniosków o przyznanie wydziałom uprawnień do nadawania stopni naukowych, 7) prowadzenie dokumentacji umów w ramach bezosobowego funduszu płac w zakresie recenzowania dorobku naukowego pracowników Uczelni, 8) bieżąca informacja o zmianach organizacyjnych i personalnych w Uczelni do Informatora Nauki Polskiej.

12 Dział Współpracy z Zagranicą Do zakresu działania Działu Współpracy z Zagranicą należy w szczególności: 1) opracowywanie projektów umów i projektów planów współpracy naukowobadawczej i dydaktycznej z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, 2) opracowywanie projektów planów kształcenia kadry za granicą, 3) koordynacja współpracy instytutów z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, 4) załatwianie formalności związanych z organizowaniem wymiennych zagranicznych praktyk studenckich, 5) koordynacja współpracy organizacji studenckich z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, oraz obsługa administracyjna w tym zakresie, 6) załatwianie spraw związanych z pobytem w Uczelni cudzoziemców (studentów i pracowników), 7) przygotowywanie dokumentów związanych z zagranicznymi wyjazdami pracowników oraz przyjazdami cudzoziemców do Uczelni, 8) obsługa administracyjna posiedzeń Zespołu ds. Współpracy z Zagranicą, 9) kompletowanie dokumentów i opracowywanie wniosków do MENiS o delegowanie pracowników Uczelni do pracy za granicą i na ekspertów organizacji międzynarodowych, 10)sporządzanie rocznych sprawozdań do MENiS z przebiegu współpracy naukowo badawczej i dydaktycznej z zagranicą oraz sprawozdań finansowych i merytorycznych do Komitetu Badań Naukowych. 31a Ośrodek Transferu Innowacji Do zakresu działania Ośrodka Transferu Innowacji należy w szczególności: 1) rozpoznawanie zapotrzebowania i możliwości transferu innowacji w obszarze Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP) w regionie radomskim poprzez: a) tworzenie bazy danych, b) realizowanie ankiety opracowanej przez Ośrodek Przetwarzania Innowacji w Warszawie dotyczącej przedsiębiorczości w regionie, c)nawiązanie współpracy ze starostwem, władzami Miasta Radomia, Mazowieckim Sejmikiem Wojewódzkim, 2) wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji (RSI) poprzez: a) współudział w opracowywaniu regionalnych strategii promocji innowacji i innowacyjności, w tym budowania trwałego partnerstwa pomiędzy jednostkami naukowymi a przemysłem,

13 b) podnoszenie konkurencyjności w MSP poprzez wprowadzanie nowych technologii oraz rozwijanie specyficznych umiejętności pracowników w zakresie badań i innowacji, c) wspomaganie władz regionalnych we wdrażaniu systemu wspomagania innowacyjności w regionie, 3) prowadzenie działalności na rzecz STARTERÓW (absolwentów, którzy mają zamiar rozpocząć własną działalność gospodarczą) poprzez zapoznanie zainteresowanych z: - ofertą banków skierowaną do sektora MSP, - pomocowymi projektami unijnymi IRC, - możliwościami i sposobami korzystania z instrumentów wsparcia dla MSP dostępnych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) lub Regionalnych Instytucjach Finansujących, - możliwościami i zasadami korzystania ze specjalistycznych usług doradczych, oferowanych m.in. przez ośrodki Krajowego Systemu Usług, - utworzenie pre-inkubatora na Uczelni, wspieranie zatrudniania absolwentów Politechniki Radomskiej oraz współpraca w tym zakresie z Centrum Promocji Studentów i Absolwentów Politechniki Radomskiej, 4) monitoring transferu technologii w ramach Międzynarodowej Sieci Naukowej Polska, Ukraina, Białoruś, 5) przegląd laboratoriów uczelnianych i przygotowanie oferty ich usług dla przedsiębiorstw regionu, organizowanie dla przedsiębiorców Festiwalu Nauki, dni otwartych lub Dni Transferu Technologii na Uczelni, 6) zgłoszenie do Krajowego Punktu Kontaktowego w ramach 6 Programu Ramowego (6PR) faktu utworzenia Uczelnianego Punktu Kontaktowego (UPK), uczestniczenie w szkoleniach przeprowadzanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy, świadczenie pomocy w wyszukiwaniu partnerów i przygotowywaniu wniosków na konkursy organizowane przez KPK, 7) podjęcie działań w celu utworzenia w Politechnice Radomskiej punktu Krajowego Systemu Innowacji (KSI), 8) opracowanie nowych projektów celowych związanych z przedsiębiorczością w regionie.

14 Rozdział 4 Jednostki administracyjne podporządkowane prorektorowi ds. nauki i współpracy z gospodarką narodową 32 Dział Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką Narodową Do zakresu działania Działu Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką Narodową należy w szczególności: 1) opracowywanie wytycznych do budowy planów prac badawczych, opracowywanie zbiorczych planów oraz przedkładanie projektów planów prac badawczych rektorowi, 2) opracowywanie wytycznych do planowania kosztów prac badawczych, 3) kontrola wykonywania planów prac badawczych oraz wykorzystania przydzielonych na realizację prac badawczych środków finansowych, 4) sporządzanie umów o prace naukowo badawcze na rzecz jednostek gospodarczych. Sprawdzanie pod względem formalno prawnym (ścisła współpraca w tym zakresie z radcą prawnym), 5) sprawdzanie pod względem formalno rachunkowym wyceny prac naukowo badawczych umownych we wnioskach kierowanych do rektora o zezwolenie na podjęcie pracy naukowo badawczej, 6) rejestracja umów na prace badawcze oraz zamówień na prace bezumowne, 7) wystawianie i rejestracja zleceń wewnętrznych na rozpoczęcie prac naukowo badawczych umownych i bezumownych, przekazywanie ich do jednostek organizacyjnych i kwestury, 8) kontrolowanie terminów realizacji prac naukowo badawczych umownych i bezumownych, 9) rejestrowanie faktur z prac naukowo badawczych umownych i bezumownych, 10) kontrolowanie pod względem formalnym protokołów zdawczo odbiorczych oraz raportów z prac naukowo badawczych, 11) sporządzanie informacji o odpracowywaniu w pracach zleconych niedociążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich (współpraca w tym zakresie z Działem Nauczania), 12) koordynowanie prac sporządzania wniosków dotyczących finansowania działalności statutowej oraz ogólno technicznej i wspomagającej badania, 13) koordynacja prac budżetowców zajmujących się obsługą organizacyjno administracyjną procesu badawczego w instytutach,

15 ) koordynacja prac związanych z przygotowaniem nagród za prace badawcze, 15) obsługa administracyjna realizowanych w Uczelni projektów badawczych, 16) sporządzanie informacji i analiz w zakresie realizacji prac badawczych dla potrzeb kierownictwa Uczelni i senatu, oraz sprawozdań do MENiS, Komitetu Badań Naukowych i GUS, 17) koordynowanie prac dotyczących sporządzania składanych do Komitetu Badań Naukowych wniosków o finansowanie projektów badawczych oraz obsługa administracyjna umów zawartych na podstawie tych wniosków. 33 Stanowisko Pracy ds. Wynalazczości i Ochrony Patentowej Do zakresu działania Rzecznika Patentowego należy w szczególności: 1) współdziałanie z jednostkami organizacyjnym Uczelni w zakresie organizacji wyszukiwań i badań patentowych, planowania, merytorycznego i finansowego, wyszukiwań i badań patentowych i ich realizacji, opracowywania wniosków i analiz patentowych, 2) prowadzenie obowiązującej ewidencji, dokumentacji i sprawozdawczości z zakresu badań i analiz patentowych, rejestracji zgłoszeń oraz oceny i kwalifikacji prac naukowo badawczych, 3) organizacja zgłaszania, oceny i kwalifikowania twórczych rezultatów realizowanych prac naukowo badawczych i innych, 4) współdziałanie z twórcami w zakresie opracowywania materiałów niezbędnych do oceny przydatności i zdolności patentowej, 5) opracowywanie dokumentacji technicznej wynalazków, wzorów użytkowych i innych rozwiązań oraz ich zgłaszanie do Urzędu Patentowego, 6) prowadzenie postępowania przed Urzędem Patentowym, Komisją Odwoławczą przy Urzędzie Patentowym RP i sądami powszechnymi w sprawach dotyczących ochrony patentowej wynalazków, wzorów użytkowych i innych przedmiotów tej ochrony, 7) prowadzenie dokumentacji, ewidencji i sprawozdawczości w zakresie rozpowszechniania i akwizycji twórczych wyników prac naukowo badawczych, 8) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie negocjowania warunków wprowadzania projektów wynalazczych do stosowania lub innych form korzystania z tych projektów, 9) przygotowywanie umów prawa wynalazczego (umowy licencyjne, współwłasności, sprzedaży itp.), 10) opiniowanie umów wdrożeniowych,

16 ) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w trakcie wprowadzania do stosowania projektów wynalazczych na mocy zawartych umów i nadzór nad przestrzeganiem warunków umowy, 12) inna działalność polegająca na udzielaniu konsultacji i porad oraz opiniowaniu spraw związanych z wynalazczością i ochroną patentową. 34 Centrum Sieciowo-Komputerowe Do zakresu działania Centrum Sieciowo-Komputerowego należy w szczególności: 1) administracja węzłem miejskiej sieci komputerowej (MAN), programowanie sprzętu sieciowego, 2) administracja komputerami dużej mocy w węźle, 3) opracowywanie planów (sieciowego, komputerowego i programowego), 4) zarządzanie wykonaniem projektów, przygotowanie wniosków, przetargów i zleceń związanych z budową i modernizacją sieci, 5) pozyskiwanie i instalacja oprogramowania, 6) współpraca z innymi operatorami sieci, 7) całodobowy nadzór nad pracą sieci, 8) nadzór nad wykonywaniem zleceń i umów, ustalanie kosztów eksploatacji, rozwoju i aktualności baz, stron WWW, 9) wspomaganie realizacji prac badawczych, 10) realizacja zadań związanych z wykonywaniem przez Centrum funkcji w imieniu Jednostki Wiodącej w przedsięwzięciu inwestycyjnym pod nazwą Radomska Miejska Sieć Komputerowa (MAN) zgodnie z przyjętym statutem przedsięwzięcia. Rozdział 5 Jednostki administracyjne i samodzielne stanowiska pracy podporządkowane dyrektorowi administracyjnemu 35 Dział Ogólno - Administracyjny Do zakresu działania Działu Ogólno Administracyjnego należy w szczególności:

17 - 41-1) ogólna znajomość potrzeb gospodarczych i biurowych w zakresie materiałowym, 2) zaopatrywanie pracowników w bilety miesięczne MPK oraz ewidencja biletów jednorazowych, 3) sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem porządku i czystości w obiektach i na terenach zielonych oraz organizowanie i nadzorowanie prac nad urządzeniem terenów zielonych, 4) prowadzenie ewidencji i rozliczeń: - wydanych podległym pracownikom narzędzi pracy, - wydanych pracownikom obsługi oraz pracownikom administracyjnym środków czystości, - opału i sprzętu gospodarczego, 5) zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą, ochronną i sprzęt ochrony osobistej oraz jej ewidencja, 6) zamawianie pieczęci urzędowych oraz ich ewidencja, 7) zabezpieczenie w zakresie materiałowym i technicznym uroczystości organizowanych przez Uczelnię, 8) zabezpieczenie sprawnej obsługi central telefonicznych oraz teleksów, 9) przygotowywanie i uzgadnianie umów dzierżaw i najmu oraz prowadzenie spraw z tym związanych, 10) zaopatrywanie jednostek organizacyjnych Uczelni w druki w CWD i druki ścisłego zarachowania (za wyjątkiem kwitariuszy przychodowych) oraz ich ewidencja, 11) nadzór nad pracą Archiwum i Kancelarii Głównej, 12) zlecanie wykonania konserwacji i naprawy mebli oraz sprzętu biurowego, 13) nadzorowanie pracy kierowników obiektów dydaktycznych, 14) załatwianie spraw związanych z prenumeratą publikatorów przepisów prawnych oraz czasopism. Działowi Ogólno-Administracyjnemu podlegają kierownicy obiektów dydaktycznych, Archiwum oraz Kancelaria Główna. Do zakresu działania kierowników obiektów dydaktycznych należy w szczególności: 1) utrzymanie porządku i czystości we wszystkich administrowanych pomieszczeniach, a także na chodnikach i placach przylegających do obiektów, 2) prowadzenie ewidencji sprzętu znajdującego się w administrowanych pomieszczeniach, uaktualnianie jej oraz uzgadnianie w określonych terminach z kwesturą, 3) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń technicznych znajdujących się w obiekcie,

18 - 42-4) wykonywanie prac w zakresie prawidłowego zabezpieczenia mienia znajdującego się w obiektach, 5) dbanie o należyty stan bhp oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe, 6) wnioskowanie do komisji likwidacyjnej o zlikwidowanie zbędnych lub zużytych środków trwałych oraz przedmiotów nietrwałych, 7) zgłaszanie do Działu Technicznego, Działu Inwestycji i Remontów potrzeb w zakresie przeprowadzenia remontów i konserwacji, 8) zabezpieczenie obiektu w odpowiedni sprzęt administracyjno biurowy i gospodarczy, 9) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków służbowych podległych pracowników obsługi oraz rozliczanie ich czasu pracy i przedkładanie niezbędnych dokumentów do Działu Ogólno Administracyjnego, 10) występowanie do dyrektora administracyjnego za pośrednictwem kierownika Działu Ogólno Administracyjnego z wnioskami o przyznanie podległym pracownikom nagród, premii itp., a także o ukaranie za niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązków służbowych, 11) zaopatrywanie wszystkich pracowników zatrudnionych w administrowanym obiekcie w środki czystości, 12) terminowe wykonywanie zaleceń organów kontrolnych. Do zakresu działania osoby prowadzącej Archiwum należy w szczególności: 1) przyjmowanie materiałów archiwalnych od jednostek organizacyjnych działalności podstawowej i administracyjnej, 2) przechowywanie i zabezpieczanie przyjętych materiałów archiwalnych, prowadzenie ich ewidencji i udostępnianie, 3) inicjowanie brakowania materiałów kategorii B, przekazywanie ich na makulaturę po uprzednim uzyskaniu zezwolenia właściwego Archiwum w Radomiu, 4) sporządzanie rocznego planu pracy obejmującego ilość materiałów archiwalnych: - do przejęcia z jednostek organizacyjnych, - do uporządkowania, - do wybrakowania, 5) coroczne sporządzanie sprawozdania z działalności Archiwum. Do zakresu działania Kancelarii Głównej należy w szczególności: 1) przyjmowanie oraz rozdzielanie korespondencji (wpływów) i przesyłek, 2) prowadzenie rejestru wpływów specjalnych i wartościowych, 3) wysyłanie i przyjmowanie pism i przesyłek.

19 Czynności kancelaryjne wykonywane są zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną wprowadzoną zarządzeniem R-2/99 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 1 marca 1999 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej w Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z późniejszymi zmianami. 36 Dział Inwestycji i Remontów Do zakresu działania Działu Inwestycji i Remontów należy w szczególności: 1) opracowywanie na podstawie zgłoszeń oraz dokonanych przeglądów rocznych i wieloletnich planów remontów i adaptacji budynków i budowli Uczelni, 2) sporządzanie i uzgadnianie wymaganej dokumentacji związanej z realizacją planów inwestycyjnych i remontowych, 3) realizowanie planu inwestycji i remontów, 4) załatwianie całokształtu spraw wynikających z przygotowania realizacji inwestycji, remontów i modernizacji obiektów zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, 5) organizowanie procesu wykonawstwa robót, 6) koordynacja i nadzór techniczno budowlany wszystkich robót inwestycyjnych, remontowych i modernizacyjnych wykonywanych w obiektach Uczelni oraz dokonywanie odbioru technicznego, przekazywanie w użytkowanie i eksploatację zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, 7) rozliczanie inwestycji i remontów w zakresie rzeczowym i finansowym, 8) prowadzenie książek obiektów budowlanych Uczelni zgodnie z obowiązującymi przepisami, 9) prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości z zakresu realizacji inwestycji, 10) opracowywanie analiz i informacji dotyczącej realizacji inwestycji, remontów i modernizacji, 11) uczestnictwo w Komisjach Technicznych przeglądów budynków i budowli, 12) bilansowanie potrzeb w zakresie materiałów i urządzeń niezbędnych dla realizacji inwestycji, remontów i modernizacji obiektów.

20 Sekcja Inwentaryzacji Ciągłej Do zakresu działania Sekcji Inwentaryzacji Ciągłej należy w szczególności: 1) sporządzanie rocznego planu inwentaryzacji ciągłej i jego bieżące aktualizowanie, 2) przeprowadzanie inwentaryzacji ciągłych i doraźnych, 3) prowadzenie wykazu pól spisowych osób materialnie odpowiedzialnych, 4) wyrywkowe kontrolowanie prawidłowości przeprowadzania inwentaryzacji ciągłej, 5) udzielanie instruktażu i kierowanie pracą zespołów spisowych, 6) prowadzenie dokumentacji związanej z przeprowadzaniem spisu zgodnie z obowiązującymi przepisami, 7) organizowanie i udział w posiedzeniach uczelnianej komisji inwentaryzacyjnej rozpatrującej różnice materiałowe. 38 Sekcja Socjalna Do zakresu działania Sekcji Socjalnej należy w szczególności: 1) wspólnie ze związkami zawodowymi ustalanie zasad, wykorzystania środków funduszu świadczeń socjalnych oraz podziału środków z tych funduszy na określone cele, 2) opracowywanie wspólnie ze związkami zawodowymi projektu regulaminu funduszu świadczeń socjalnych, 3) organizowanie opieki i różnych form pomocy dla pozostających w trudnej sytuacji finansowej pracowników i ich rodzin, byłych pracowników (emerytów i rencistów) i ich rodzin, a także rodzin zmarłych pracowników, 4) załatwianie formalności związanych z: - zamawianiem i rozdziałem skierowań na wczasy dla pracowników i ich rodzin, oraz emerytów i rencistów, - kierowaniem dzieci pracowników na kolonie i obozy, - organizowaniem wycieczek, imprez sportowych, artystycznych i kulturalnych dla pracowników i członków ich rodzin, 5) prowadzenie rejestru osób korzystających z funduszu świadczeń socjalnych,

ZARZĄDZENIE R-68/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE R-68/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE R-68/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: 1) zmian w strukturze organizacyjnej administracji Uczelni,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-46/2012

ZARZĄDZENIE R-46/2012 ZARZĄDZENIE R-46/202 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 3 września 202 r. w sprawie: powołania Biura Rektora Politechniki Radomskiej. Na podstawie: - art. 66 ust. 2 pkt 4)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II Organizacja wewnętrzna

DZIAŁ II Organizacja wewnętrzna - 5 - DZIAŁ II Organizacja wewnętrzna Rozdział 1 Struktura jednostek administracyjnych 5 Administrację Uczelni tworzą: 1) jednostki administracyjne i samodzielne stanowiska pracy w pionie Rektora i prorektorów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-17/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 5 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE R-17/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 5 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE R-17/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie: 1) utworzenia Stanowiska Pracy ds. Wydziałowych Budżetów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

- 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora

- 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora - 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora 20 Dyrektor administracyjny 1. Dyrektor administracyjny podlega

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 Dyrektora WZWiK z dnia 21.01.2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Doliny Baryczy w ramach środków na funkcjonowanie LGD, ogłasza nabór kandydatów na stanowiska:

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Doliny Baryczy w ramach środków na funkcjonowanie LGD, ogłasza nabór kandydatów na stanowiska: Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Doliny Baryczy w ramach środków na funkcjonowanie LGD, ogłasza nabór kandydatów na stanowiska: 1. Referent ds. administracyjno- biurowych- pracownik sekretariatu

Bardziej szczegółowo

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w programie komputerowym VULCAN, działalności

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy.

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. 1. Strukturę organizacyjną tworzą: 1 Kierownik Główny księgowy Specjalista ds. marketingu,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 8/2008 Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 21 stycznia 2008 r.

Zarządzenie nr 8/2008 Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 21 stycznia 2008 r. Zarządzenie nr 8/2008 Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 21 stycznia 2008 r. zmieniające: zarządzenie Rektora Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

3. Do głównych zadań na stanowisku Specjalisty ds. koordynowania projektów należy:

3. Do głównych zadań na stanowisku Specjalisty ds. koordynowania projektów należy: OPISY STANOWISK PRACOWNICZYCH W STOWARZYSZENIU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA PREZENTUJĄCE PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH 1. Pracownikami biura LGD GRYFLANDIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. zwany dalej Zarządem jest jednostką organizacyjną nie posiadającą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH Załacznik do uchwały Nr XXXIV/696/04 Rady Miasta Katowice z dnia 6 grudnia 2004r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH I. Zasady ogólne. 1 Regulamin organizacyjny określa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza nr 3 z dnia 29 maja 2015 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza nr 3 z dnia 29 maja 2015 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza nr 3 z dnia 29 maja 2015 r. Katalog klas z wykazu akt stanowiących wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw obowiązującego w Szkole

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje:

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje: Uchwała nr 12/2008 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Biura Stowarzyszenia G5 Lokalnej Grupy Działania Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary jako samorządowa instytucja kultury działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny określa strukturę Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Załącznik do uchwały Nr 000-2/9/2011 Senatu PRad. z dnia 24.03.2011r. Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz. 5101 UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie: uchylenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 22/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka kultury i Sportu w Pyskowicach z dnia 03.12.2014 r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

BIURA KADR I SZKOLEŃ

BIURA KADR I SZKOLEŃ URZĄD M. ST. WARSZAWY TEKST JEDNOLITY TYMCZASOWEGO WEWNĘTRZNEGO REGULAMINU DZIAŁALNOŚCI BIURA KADR I SZKOLEŃ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie 11 ust. 9 tymczasowego regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 35 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 listopada 2013 roku

Uchwała nr 35 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 listopada 2013 roku Uchwała nr 35 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 listopada 2013 roku Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 27 osób z ogólnej liczby 33 członków statutowego składu, 27 głosami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC 1 Dział Płac, jest jednostką organizacyjną administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, działającą w ramach Kwestury, powołaną

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy.

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy. I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa organizację, wewnętrzną strukturę oraz zakres działania Ośrodka Edukacji w Bieruniu. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie: powołania jednostki ogólnouczelnianej zajmującej się obsługą studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2005 Wójta Gminy Radomsko z dnia 15 grudnia 2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA. Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich

REGULAMIN BIURA. Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich REGULAMIN BIURA Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin organizacyjny Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin organizacyjny Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin organizacyjny Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, zwany dalej regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne i pożądane w odniesieniu do kandydatów do pracy

Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne i pożądane w odniesieniu do kandydatów do pracy Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Do podstawowych zadań Departamentu Organizacyjnego należą w szczególności:

Do podstawowych zadań Departamentu Organizacyjnego należą w szczególności: Do podstawowych zadań Departamentu Organizacyjnego należą w szczególności: I. ZADANIA OGÓLNE 1. Prowadzenie spraw związanych z obsługą Sekretarza Miasta. 2. Koordynacja i nadzór nad obiegiem korespondencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka Załącznik do uchwały Zarządu Nr 6/11 Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom Kultury 13 Muz, zwany w dalszej części Regulaminu 13 Muz, działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Komendy Powiatowej Policji w Wołominie z dnia 06 listopada 2013 r. zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Wołominie

R E G U L A M I N. Komendy Powiatowej Policji w Wołominie z dnia 06 listopada 2013 r. zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Wołominie R E G U L A M I N Komendy Powiatowej Policji w Wołominie z dnia 06 listopada 2013 r. zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Wołominie Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Rozdział I. Podstawa prawna. Rozdział II Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Rozdział I. Podstawa prawna. Rozdział II Postanowienia ogólne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu Rozdział I Podstawa prawna 1 1. Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku zwanej dalej Filharmonią w Słupsku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241 Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 02 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze zwany dalej Ośrodkiem", działa na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

tel. (0-42) 639 33 56; 272 50 50 e-mail: ewa.blaszczyk@umed.lodz.pl

tel. (0-42) 639 33 56; 272 50 50 e-mail: ewa.blaszczyk@umed.lodz.pl Mgr Ewa Błaszczyk DZIEKANAT ODDZIAŁU FIZJOTERAPII Siedziba: 91-647 Łódź, Pl. Hallera 1, pok. 13, 106, 108, 109, 114 Dni i godziny przyjęć studentów: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - godz. 10 00-14

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr R-19/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 marca 2013 r. REGULAMIN INFORMATYCZNEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ I. Postanowienia ogólne 1. Działalność Centrum Informatycznego,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII Zarządzenie nr 2/2009 Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie utworzenia jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Krakowie os. Hutnicze 5. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Krakowie os. Hutnicze 5. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 2250/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25.10.2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Krakowie os. Hutnicze 5 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 167/05 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 30.12.2005r. R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

Bardziej szczegółowo

Organy, Struktura, Kierownictwo

Organy, Struktura, Kierownictwo ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW STAŁYCH SPÓŁKA Z O.O. ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew Tel/fax. (058) 532 83-72, e- mail: zuos@zuostczew.pl NIP: 593-22-68-695 REGON:192471199 RHB 15386 KRS 0000064288 kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

1. GOSPODARKA FINANSOWA

1. GOSPODARKA FINANSOWA Załącznik Nr 5 do Regulaminu Kontroli Zarządczej w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu WYKAZ AKTÓW REGULUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU (podstawowy element dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Zasady i tryb zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 1/2013/2014 Zasady i tryb zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 1 Ilekroć w niniejszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA. Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA

REGULAMIN BIURA. Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA REGULAMIN BIURA Załącznik do Uchwały Nr 27 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6 Rektora Politechniki Białostockiej zdnią2jstycznia2010r.

ZARZĄDZENIE NR 6 Rektora Politechniki Białostockiej zdnią2jstycznia2010r. ZARZĄDZENIE NR 6 Rektora Politechniki Białostockiej zdnią2jstycznia2010r. > w sprawie zasad stosowania 50 % stawki kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy w Politechnice Białostockiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt ZARZĄDZENIE NR 2454/IV/05 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH. z dnia 27 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH. z dnia 27 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH z dnia 27 sierpnia 2016 r. w sprawie likwidacji Zakładu Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych w Jezioranach i utworzenia Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W ŻYRARDOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W ŻYRARDOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W ŻYRARDOWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organem prowadzącym Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie jest Powiat Żyrardowski. 2. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 95/7/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 lipca 2013 r.

Zarządzenie nr 95/7/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 lipca 2013 r. Zarządzenie nr 95/7/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 1041/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 października 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO: 1. Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU Załącznik do zarządzenia Nr. Wójta Gminy Goczałkowice Zdrój z dnia.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU Na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz. 6682 UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie nadania Statutu Samorządowemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 1/06 Dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu

Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich 1. 1. Niniejszy regulamin określa ramowy zakres działania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zwany regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia,

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia, 1. Obsługa kadrowo-płacowa 35 zł/os CENNIK USŁUG 1.1 Tworzenie i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej: zakładanie i prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1028/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 04.05.2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1028/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 04.05.2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1028/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 04.05.2015 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Obsługi Urzędu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce

Regulamin organizacyjny Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce Regulamin organizacyjny Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację wewnętrzna, w tym podział funkcji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 5371 UCHWAŁA NR XXXI/393/2013 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/323/2000

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r.

UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r. UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Budynków Komunalnych w Białej oraz nadania jej statutu Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH Załącznik do Zarządzenia Nr 288/13 Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 53/2014/2015. z dnia 31 marca 2015 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 53/2014/2015. z dnia 31 marca 2015 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 53/2014/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Na podstawie art. 86c ust. 1 pkt 2) ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016r. Liczba wolnych stanowisk - 6 w tym: Warszawa, dnia 11 stycznia 2016r. OGŁOSZENIE 1/16 Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Warszawie ogłasza konkurs na wolne stanowiska w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie PL. Krasińskich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik do zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora DBFO z dnia 02.06.2014 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo