Ile zarabia nauczyciel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ile zarabia nauczyciel"

Transkrypt

1 RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Burmistrz goni³ z³odzieja 27-letni piotrkowianin skrad³ z kasy Urzêdu Miasta w Kamieñsku z³. Do kradzie y dosz³o we wtorek 2 lutego w Kamieñsku. Do Urzêdu Miasta wszed³ m³ody mê czyzna, który z kasy skrad³ ponad z³ i uciek³ z budynku. O kradzie y burmistrz Kamieñska natychmiast powiadomi³ komendanta miejscowego komisariatu policji, który przebywa³ akurat w urzêdzie. Obaj, wraz z radnym, ruszyli w poœcig za z³odziejem. Mieszkaniec Piotrkowa zosta³ szybko z³apany i osadzony w policyjnym areszcie. Wystawa FIK Wystawê prac ze zbiorów Fundacji Inicjatyw Kulturalnych oraz Centrum Edukacji i Promocji Regionu Radomszczañskiego Sztuka niejedno na imiê od 5 lutego bêdzie mo na ogl¹daæ w Galerii radomszczañskiego Muzeum Regionalnego. Otwarcie o godz Jak zapowiadaj¹ organizatorzy, prezentowane prace bêdzie mo na równie kupiæ. (jd) NR 5 (880) TYGODNIK 4 lutego 2010 r. Rok XVIII Nr indeksu ISSN Cena 2 z³ (w tym 7% VAT) Radni miejscy wys³uchali informacji o zarobkach radomszczañskich nauczycieli Ile zarabia nauczyciel Ponad z³ brutto zarabia³ œrednio miesiêcznie nauczyciel dyplomowany w 2009 r., prawie z³ brutto - to œrednie wynagrodzenie nauczyciela na najni szym stopniu awansu zawodowego (sta ysty) w szko³ach podleg³ych Urzêdowi Miasta (przedszkola, szko³y podstawowe i gimnazja). S¹ to zarobki œrednie, wiêc zale ¹ m.in. od iloœci przepracowanych godzin. Na ostatniej sesji Rady Miasta radni zapoznali siê ze sprawozdaniem do- tycz¹cym wysokoœci œrednich wynagrodzeñ nauczycieli w 2009 r. Z przedstawionych danych wynika, e od 1 wrzeœnia do 31 grudnia nauczyciel sta ysta co miesi¹c zarabia³ œrednio prawie z³, nauczyciel kontraktowy ponad 2 500, nauczyciel mianowany blisko z³, a nauczyciel dyplomowany ponad z³. Na sesji podjêto te uchwa³ê w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i przedszkolach prowadzonych przez Urz¹d Miasta. - Zosta³a zmieniona baza, od której nalicza siê dodatek motywacyjny dla nauczycieli i dla dyrektorów - t³umaczy Zbigniew Solarik, naczelnik wydzia³u edukacji. - Dotychczas t¹ baz¹ by³o wynagrodzenie nauczyciela mianowanego. W tej chwili bêdzie to wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego, czyli najwy sze wynagrodzenie w oœwiacie, dodatek bêdzie naliczany procentowo od 5 do 10 proc. - mówi Solarik. Dodatek bêdzie naliczany od zasadniczej pensji nauczyciela dyplomowanego, która wynosi z³ brutto. Do tego dochodz¹ jednak jeszcze dodatki, które daj¹ jak widaæ spor¹ sumê - œrednio ponad z³. Kwota ta nie jest równa dla wszystkich nauczycieli. Uzale nione jest to np. od tego, czy nauczyciel ma etat czy pó³tora etatu. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje sta ystom, którzy nie otrzymuj¹ adnych dodatkowych œwiadczeñ oprócz zasadniczego wynagrodzenia. Zwiêkszaj¹ siê dodatki motywacyjne dla dyrektorów i wynosiæ bêd¹ od 100 do 190 z³. (jd) Pod patronatem Gazety Radomszczañskiej Na weso³o Popularni artyœci kabaretowi Zenon Laskowik i Jacek Fedorowicz wyst¹pi¹ 12 lutego w sali MDK. Pocz¹tek o godz Zaprezentuj¹ siê w nowym programie pt. Tego jeszcze nie by³o. Satyrykom towarzyszyæ bêd¹ zespo³y Kabareciarnia i Promile. - Nowe i stare skecze, nowe i stare piosenki. Jacek Fedorowicz pierwszy raz w nie swoim tekœcie, jako partner Zenona Laskowika. Jak ktoœ lubi odreago- Koncert Anny Marii Jopek Anna Maria Jopek 18 lutego wyst¹pi w Filharmonii Czêstochowskiej. Pocz¹tek wystêpu o godz Artystka bêdzie promowa³a najnowszy album Jo&Co. Annie Marii Jopek towarzyszy sta- ³y zespó³, którego trzon od lat tworz¹: Marek Napiórkowski na gitarach, Robert Kubiszyn na basie i Pawe³ Dobrowolski na perkusji. Goœcinnie REKLAMA... waæ œmiechem nieœmieszn¹ rzeczywistoœæ, to serdecznie zapraszamy - zachêcaj¹ organizatorzy z agencji MKMUSIC. W Radomsku wyst¹pi¹: Zenon Laskowik, Jacek Fedorowicz, Grzegorz Tomczak, Andrzej Pi¹tek, Adrianna Biernacka, Julia Miko³ajczak, Barbara Tomkowiak, Piotr Ka³u ny, Jaros³aw Buczkowski, Krzysztof Kie³piñski, Zbigniew Wrombel, Piotr Szulc. Bilety w cenie 60 z³ mo na nabywaæ w kasie MDK, (tel i ), bilety zbiorowe: , (jd) Czy w Radomsku powstaje skocznia? pojawiaj¹ siê te Krzysztof Herdzin i Jan Smoczyñski na instrumentach klawiszowych i Henryk Miœkiewicz na saksofonie. Informacje na temat biletów mo - na uzyskaæ pod numerem telefonu (jd) Dla naszych Czytelników mamy kilka bezp³atnych wejœciówek na obie imprezy. Wkrótce napiszemy, jak je zdobyæ. Fot. Janusz Kucharski 4 LUTEGO 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA Czytaj na str. 6. 1

2 WIADOMOŒCI * INFORMATOR * REKLAMA I N F O R M A T O R - CO? GDZIE? KIEDY? Podpalenie w Wiewiórowie Pijany 21-latek podpali³ swój pokój. Rodzina straci³a dach nad g³ow¹. TELEFONY ZAUFANIA (044) Klub Szansa (problemy alkoholizmu) - pn., œr., pt., godz (034) Jasna Góra - czynny od do Klub Abstynencki Mo na Inaczej - AA, Al. Anon, DDA - tel WA NE TELEFONY RADOMSKO 997 lub policja 998 stra po arna 999 pog. ratunkowe 986 stra miejska 992 pog. gazowe pog. wod.-kan pog. weterynaryjne 991 lub pog. energetyczne inf. PKP inf. PKS TAXI (PKP) TAXI (ul. eromskiego) TAXI (ul. Piastowska) (bezp³atny) teletaxi lub 33 Poczta Urz¹d Miasta (centrala) Prezydent Miasta Rada Miasta Starostwo Powiatowe Urz¹d Skarbowy Powiatowy Urz¹d Pracy MOPS Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (01) Szpital Powiatowy Miejski Dom Kultury Muzeum Regionalne Miejska Biblioteka Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Fundacja Inicjatyw Kulturalnych (034) inf. gospodarcza (034) inf. medyczna GAZETA RADOMSZCZAÑSKA - Wydawca: MEDPRESS Jacek Wies³aw êski Adres redakcji: ul. Przedborska 2, Radomsko, tel./fax (044) , Redaktor naczelny - Robert D¹browski Reporterzy: Jolanta D¹browska i Janusz Kucharski Redaktor graficzny - Zbigniew Kipigroch Stale wspó³pracuj¹: Miros³awa êska, Iwona Natkañczyk, Ma³gorzata Skupiñska, Jolanta Siemiñska, Tomasz A. Nowak, Tomasz Zaskórski, Jan Nitecki, Czes³aw Polcyn. Marketing - Piotr Loszek tel Reklama: Adam Stefañski, Ryszard Kowalski. Biuro og³oszeñ czynne: pon. - wt , œr. - pt w lokalu redakcji. Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam i og³oszeñ, nie zwraca materia³ów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Druk: ODDI Poland Sp. z o.o. Kulig na Fryszerce i na Suchej Wsi Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji zaprasza dzieci i m³odzie na kulig. Odbêdzie siê on na Fryszerce w sobotê 6 lutego. Pocz¹tek o godz Zainteresowani musz¹ dojechaæ we w³asnym zakresie. MOSiR zapewnia sanki, gor¹c¹ herbatê i kie³baskê z ogniska. Wiêcej informacji pod nr. tel KINA KINEMA (tel ) Avatar, USA 2009, godz i Ciacho, Polska 2010, godz i MDK (tel ) Wojna polsko-ruska, Polska 2009, godz i Ciacho, Polska 2010, godz i NOCNE DY URY APTEK ul. Przedborska ul. Reymonta ul. Leszka Czarnego ul. Armii Krajowej ul. Krasickiego ul. Krakowska ul. Prymasa Wyszyñskiego 25 STOMATOLOGIA Codziennie, równie w soboty, niedziele i œwiêta. Tel Fot. Janusz Kucharski emkowyna Od 6 lutego w galerii Miejskiego Domu Kultury ogl¹daæ bêdzie mo na wystawê emkowyna autorstwa artysty fotografika Karola Walaszczyka. emkowyna to w miejscowym dialekcie nazwa regionu obejmuj¹cego tereny Beskidu Niskiego. Zamieszkuje go ludnoœæ o odrêbnej kulturze i jêzyku. Zdjêcia prezentowane na wystawie wykonano jesieni¹ 2009 roku na terenie gmin Ujœcie Gorlickie, Sêkowa i Ropa. (jd) REKLAMA... Stowarzyszenie Radomszczañskich Kobiet DaMka D Z I Ê K U J E Dzieñ póÿniej na kulig zaprasza Forum Samorz¹dowo-Gospodarcze. Zbiórka o godz przy œwietlicy OWR na Suchej Wsi. Organizatorzy zapewniaj¹ sanki, gor¹c¹ herbatê, kawê i ciep³y posi³ek. (jd) Firmom: ES BANK, MEBIN, Restauracja ZODIAK ; Cukierniom: Owczarek, Krakowski, Bart-Piek, yczko, Szwedzik; ZPM Gaik; Hurtowniom: Cytrus, Pañstwa Kaleciñskich, SCH Kodr¹b; Sklep zabawkowy Wójcik za wsparcie finansowe i rzeczowe imprezy choinkowej dla dzieci z rodzin zastêpczych. Wêgiel wypad³ z pieca Kolejny po ar w gminie Dobryszyce. Pali³ siê dom w Bia³ej Górze. A 30 zarzutów us³yszeli w³amywacze zatrzymani pod koniec stycznia. Pod koniec stycznia policjanci z Lgoty Wielkiej zatrzymali dwóch m³odych mê czyzn, którzy miêdzy 2007 a 2009 rokiem dokonali szeregu w³amañ do samochodów, domów letniskowych, gara y i domów na terenie powiatów radomszczañskiego i pajêczañskiego. Ich ³upem pada³y samochody, sprzêt RTV i AGD, elektronarzêdzia, anteny, radia CB i wiele innych przedmiotów. 20 i 21-letni mieszkañcy gminy adzice trafili na trzy miesi¹ce do Po raz kolejny na bani 24-latek za nic ma wyroki s¹du i nadal jeÿdzi samochodem po pijanemu. 24-letni mieszkaniec naszego powiatu najwyraÿniej za nic ma s¹dowe wyroki. By³ ju bowiem ukarany za prowadzenie samochodu po pijanemu - w³aœnie zakazem kierowania. Jednak w niedzielê 31 stycznia oko- ³o godziny 3.30 w nocy mê czyzna W poniedzia³ek nad ranem 1 lutego do dy urnego policji zadzwoni³a kobieta, która krzycza³a, e potrzebuje pomocy. Nie potrafi³a jednak powiedzieæ, co siê sta³o, a po chwili siê roz- ³¹czy³a. Dy urny natychmiast wys³a³ pod Ogieñ w jednym z pokojów w domu w Wiewiórowie pojawi³ siê w nocy w niedzielê 31 stycznia. Zauwa- y³a go jedna z domowniczek, która us³ysza³a dziwne odg³osy i wysz³a na korytarz. Dziêki niej nikomu nic siê nie sta³o, wszyscy zd¹ yli uciec. Podejrzany o podpalenie jest 21-latek, który w chwili zatrzymania mia³ w wydychanym powietrzu 1,4 promila alkoholu. Mê czyzna trafi³ do aresztu, a po wytrzeÿwieniu mia³ wyjaœniæ, dlaczego to zrobi³. Grozi mu nawet do 10 lat wiêzienia. Wstêpnie straty spowodowane po- arem zosta³y oszacowane na z³otych. Rodzina mieszkaj¹ca w tym domu ma otrzymaæ pomoc od w³adz gminy. Prawdopodobn¹ przyczyn¹ po aru, do którego dosz³o w poniedzia³kowe przedpo³udnie w miejscowoœci Bia³a Góra w gminie Dobryszyce, by³ wêgiel, który wypad³ z pieca na drewnian¹ pod³ogê. O godzinie stra acy w Radomsku odebrali telefon z informacj¹ o po arze. Na miejsce natychmiast pojechali stra acy zawodowi i stra acy ochotnicy. Dyspozytor wezwa³ tak e pogotowie ratunkowe oraz pogotowie energetyczne. - Po ar obejmowa³ parter i poddasze budynku - mówi Gazecie Artur Bartosik z radomszczañskiej stra y. - Mieszkañcy domu, 4-letni ch³opiec i 85-letnia kobieta, przy pomocy s¹siadów opuœcili p³on¹cy budynek i znajdowali siê w domu na s¹siedniej posesji. Stra acy walczyli z ogniem, ale zajêli siê tak e kobiet¹, u której podejrzewano podtrucie tlenkiem wêgla. Ogieñ strawi³ ca³kowicie wyposa enie dwóch pomieszczeñ, a tak e strop i czêœciowo wiêÿbê dachow¹. Straty oszacowano na oko³o 30 tysiêcy z³otych. Pomoc pogorzelcom obieca³ wójt gminy Dobryszyce Jan Pawlikowski. D³uga lista przestêpstw aresztu. Nie byli oni sami, stworzyli grupê przestêpcz¹, której pozostali cz³onkowie s¹ ju znani policji, a ich zatrzymanie i doprowadzenie przed s¹d to kwestia czasu. Obu mieszkañcom gminy adzice postawiono ju zarzuty, a jest ich a 30. Jak mówi Aneta Komorowska, oficer prasowy KPP w Radomsku, obaj przyznali siê do pope³nienia zarzucanych im czynów. Za kradzie z w³amaniem grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolnoœci. wpad³ po raz kolejny. Policjanci zatrzymali w Jedlnie do rutynowej kontroli volkswagena golfa. Kierowca wydmucha³ w balonik ponad 2,5 promila alkoholu. Trafi³ do policyjnego aresztu. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolnoœci. Z kablem na balkonie 50-latek chcia³ siê powiesiæ na balkonie. ycie uratowali mu radomszczañscy policjanci. REKLAMA... podany adres patrol. Policjanci na miejscu zobaczyli mê czyznê stoj¹cego po zewnêtrznej stronie balkonu, z pêtl¹ z kawa³ka przewodu elektrycznego na szyi przywi¹zan¹ do porêczy, który grozi³, e siê zabije. Policjanci przez kilkanaœcie minut namawiali go do wejœcia na balkon, jednak 50-latek nie pozwala³ im siê zbli- yæ, gro ¹c, e skoczy. W koñcu desperat zgodzi³ siê na rozmowê z siostr¹. Ten moment wykorzystali policjanci, którzy dobiegli do niego, wci¹gnêli na balkon i odciêli przewód. Teraz mogli siê nim zaj¹æ lekarze. Mê czyzna zosta³ odwieziony do be³chatowskiego szpitala. Policjanci wyjaœniaj¹ przyczyny, dla których 50-latek chcia³ siê targn¹æ na swoje ycie. 2 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 4 LUTEGO 2010 R.

3 Pomys³ wprowadzenia parytetów dla kobiet w wyborach parlamentarnych wraca co jakiœ czas. Popieraj¹ go g³ównie ugrupowania lewicowe. Zdania s¹ jednak podzielone. Pojawiaj¹ siê g³osy, e sztuczne ustalenie, aby 50 proc. miejsc na listach wyborczych nale a³o siê kobietom - to w³aœnie dyskryminacja. W Radomsku kobiety rz¹dz¹ bez parytetów Radomskiem od prawie czterech lat rz¹dzi kobieta, ale ju w 21-osobowej radomszczañskiej Radzie Miasta s¹ zaledwie 3 panie. Zapytaliœmy, co s¹dz¹ na temat parytetów. Anna Milczanowska - prezydent Radomska, Forum Samorz¹dowo-Gospodarcze. - Nigdy nie by³am zwolenniczk¹ takich feministycznych zapêdów. Wrêcz przeciwnie. Je eli jednak kobiety bardzo zabiegaj¹ o to, eby takie parytety wprowadziæ, to yczê im wszystkiego najlepszego. Ja nie korzysta³am z adnych parytetów, a zosta³am prezydentem Radomska. G³osowa³o na mnie prawie 10 tys. osób. Myœlê, e o dokonanym przez nich wyborze zadecydowa³a moja osobowoœæ - to, jakim jestem cz³owiekiem, a nie p³eæ. Beata Pokora - radna, Prawo i Sprawiedliwoœæ. - To niepotrzebny pomys³. Myœlê, e w przysz³oœci wyborcy i tak dojd¹ do wniosku, e kobiety powinny byæ traktowane na równi z mê czyznami. Uwa am, e Kulturalne projekty Organizacje pozarz¹dowe mog¹ wzi¹æ udzia³ w konkursie Departamentu Kultury i Edukacji Urzêdu Marsza³kowskiego w odzi na projekty kulturalne realizowane w województwie. Urz¹d przeznaczy³ na ten cel 600 tys. z³. Z tej kwoty 200 tys. z³ zosta³o przewidziane na organizacjê przedsiêwziêæ wpisuj¹cych siê w obchody Roku Chopinowskiego. Zainteresowane organizacje mog¹ sk³adaæ swoje projekty do 15 lutego br. Wiêcej informacji pod numerami telefonu: i (jd) Imiê bohaterów Imiê Bohaterów Katynia bêdzie nosi³o Publiczne Gimnazjum nr 6, które wchodzi w sk³ad Zespo³u Szkolno-Gimnazjalnego nr 5 przy ulicy Rolnej. Na propozycjê spo³ecznoœci szko- ³y, aby nadaæ w³aœnie takie imiê, zgodzili siê miejscy radni. Uchwa³ê podjêto na sesji 29 stycznia. Uroczyste nadanie imienia odbêdzie siê podczas uroczystoœci zwi¹zanych z obchodami 70. rocznicy Zbrodni Katyñskiej. (jd) tu nie potrzeba adnych dodatkowych u³atwieñ ani kobietom, ani mê czyznom. Myœlê, e same sobie damy radê z mê czyznami i e w koñcu bêdzie nas wiêcej. Edyta Sapis - radna, Forum Sa- morz¹dowo- Gospodarcze. - Ten pomys³ mo na rozpatrywaæ na dwie strony. Robienie czegoœ na si³ê, w proporcji pó³ na pó³, a tym samym wprowadzanie ograniczeñ lub zmuszanie do kandydowania kogoœ, kto nie chce, nie jest dobrym pomys³em. Z drugiej jednak strony mê czyzna ma jednak ³atwiej, wszêdzie. Nie jest obarczony - oprócz pracy zawodowej - dzieæmi, domem. Kobieta pracuje czasami na dwa, trzy etaty. Jeœli chce jeszcze dzia³aæ w samorz¹dzie, w polityce, to powinna mieæ to u³atwione. Jadwiga ysik - radna, Razem dla Radomska. - Uwa- am, e nale- y umo liwiæ, proponowaæ wiêkszej liczbie kobiet kandydowanie w wyborach czy to samorz¹dowych, czy parlamentarnych. Jednak gwarantowanie wejœcia wed³ug mnie jest nies³uszne. Nie chcia³abym siê znaleÿæ w Radzie tylko ze wzglêdu na to, e jestem kobiet¹. Mam lepsze samopoczucie i bardziej dopinguje mnie do pracy to, e ludzie g³osowali na mnie, bior¹c pod uwagê to, co sob¹ reprezentujê. Nic na si³ê. Zebra³a Jolanta D¹browska - Kierowcom i pieszym, którzy tamtêdy przeje d aj¹ i przechodz¹, mo e siê wydawaæ, e most jest w dobrym stanie, poniewa s¹ chodniki z kostki i niez³a nawierzchnia - powiedzia³ Gazecie Aleksander Broszkowski, naczelnik Wydzia³u Zarz¹dzania Drogami w Starostwie Powiatowym. - Jeœli jednak zajrzy siê pod most, to jest ju zupe³nie inaczej. Mamy ekspertyzy, które mówi¹, e jest to obiekt w najgorszym stanie - nie ukrywa. Tak wiêc przebudowa mostu jest konieczna, jednak to bardzo powa na i kosztowna inwestycja i dlatego Starostwo stara siê pozyskaæ dofinansowanie. Odpowiedni wniosek trafi³ ju do Ministerstwa Infrastruktury. Jeœli zostanie rozpatrzony pozytywnie, prace mog³yby siê rozpocz¹æ jeszcze przed koñcem pierwszego pó³rocza tego roku. W zesz³ym roku wykonano dokumentacjê rozbiórki starego i budowy nowego mostu nad Radomk¹. Uda³o siê raz, mo e uda siê i teraz. Dwa lata temu powiat uzyska³ dofinansowanie na budowê mostu na rzece Krêcicy miêdzy Dobryszycami i Wiewiórowem. Przebudowa mostu w Radomsku to koszt oko³o pó³tora miliona z³otych. Zarz¹d Powiatu chce po³owê otrzymaæ z ministerstwa. Za te pieni¹dze zamiast betonowego w trzy miesi¹ce wybudowano by most stalowy. Przez ten czas kierowcy musieliby liczyæ siê ze zmian¹ organizacji ruchu w tym rejonie miasta. Jak wyjaœnia naczelnik Broszkowski, REKLAMA... WIADOMOŒCI * REKLAMA Most do przebudowy Most nad Radomk¹ na ulicy Koœciuszki z wierzchu wygl¹da solidnie, ale jeœli spojrzy siê od drugiej strony, ca³a naga prawda o jego stanie wychodzi na jaw - konieczna jest jego przebudowa. Starostwo szuka pieniêdzy, by prace mog³y rozpocz¹æ siê jeszcze w po³owie roku. Stypendia za naukê Najlepsi uczniowie z radomszczañskich podstawówek i gimnazjów otrzymaj¹ stypendia. Pieni¹dze otrzymaj¹ uczniowie, którzy osi¹gnêli najlepsze wyniki w nauce oraz sporcie w I semestrze roku szkolnego 2009/2010. Urz¹d Miasta przekaza³ na ten cel ze swojego bud etu ponad 24 tys. z³. Oko³o 11 tys. z³ trafi do szkó³ podstawowych dla uczniów klas IV-VI, a ponad 13 tys. z³ otrzymaj¹ gimnazjaliœci. Pieni¹dze trafi¹ do m³odzie y na pocz¹tku lutego. (jd) Fot. Janusz Kucharski Most na ul. Koœciuszki wymaga gruntownego remontu. ulica Koœciuszki sta³aby siê nieprzejezdna. Zarówno od Narutowicza, jak i od Reymonta mo na by by³o dojechaæ tylko do mostu. Z ulicy Komuny Paryskiej, jad¹c od Reymonta, mo na bêdzie skrêciæ tylko w prawo, czyli do œwiate³ z Narutowicza. Wiêksze zmiany dotknê³yby Komuny Paryskiej po drugiej stronie Radomki. - Po pierwsze, by³by tam zakaz parkowania - mówi Aleksander Broszkowski. - Poza tym na czas przebudowy ulica ta sta³aby siê dwukierunkowa, chocia nie mia³aby wjazdu na ulicê Koœciuszki. Na koñcu trzeba bêdzie zawracaæ. Utrzymany zostanie jednak dojazd do kamienic i instytucji, które siê tam znajduj¹ - zapewnia. Ruch lekki, czyli samochody osobowe, skierowany zostanie na ulicê Reymonta, natomiast ciê sze samochody, które je d ¹ Koœciuszki, musia³yby jeÿdziæ drogami krajowymi. Piesi nie musz¹ siê martwiæ. Dla nich na czas remontu zainstalowana zostanie specjalna k³adka. REKLAMA... MEDALE ZA WSPÓLNE YCIE W poprzednim numerze Gazety Radomszczañskiej b³êdnie napisaliœmy nazwisko jednej z par, która otrzyma³a Medal za D³ugoletnie Po ycie Ma³ eñskie. Pañstwa Zenonê i Mieczys³awa Józiaków serdecznie przepraszamy. 4 LUTEGO 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 3

4 WIADOMOŒCI * REKLAMA Indywidualne podejœcie - Powiedziano mi, e muszê siê wyrejestrowaæ, a jeœli mi siê nie podoba, to mam iœæ do Sejmu i pos³ów, bo to oni ustalaj¹ prawo - mówi, nie kryj¹c zdenerwowania, Czytelniczka Gazety, bohaterka artyku³u PUP radzi byæ kreatywnym z poprzedniego numeru. Rozmawialiœmy na ten temat z zastêpc¹ dyrektora PUP w Radomsku El biet¹ Domaga³¹, jednak odmówi³a ona autoryzacji swoich wypowiedzi. Tydzieñ temu w artykule zatytu³owanym PUP radzi byæ kreatywnym opisywaliœmy historiê pani B., która chcia³a wzi¹æ udzia³ w szkoleniu unijnym organizowanym przez radomszczañsk¹ Ligê Obrony Kraju. Wed³ug jej s³ów, nie mog³a z niego skorzystaæ, poniewa pobiera zasi³ek dla bezrobotnych. Jak opowiada³a, uzyska³a tylko tak¹ informacjê, e musi siê wyrejestrowaæ, eby wzi¹æ udzia³ w szkoleniu. Tymczasem jej sytuacja jest bardziej skomplikowana, poniewa po stracie pracy zaci¹gniêty wczeœniej kredyt sp³aca ubezpieczyciel, który zaniecha³by tego, gdyby przesta³a byæ osob¹ bezrobotn¹ zarejestrowan¹ w powiatowym urzêdzie. - Rozmawia³am z doradc¹ zawodowym w PUP-ie, który jednak nie umia³ mi pomóc i skierowa³ mnie do jakiejœ pani kierownik, której przedstawi³am swoj¹ sytuacjê - mówi zdenerwowana pani B. - A ona powiedzia³a mi tylko, e muszê siê wyrejestrowaæ, a jak mi siê nie podoba, to pretensje mogê zg³aszaæ do Sejmu i pos³ów, bo to oni ustanawiaj¹ prawo! I to jest podejœcie urzêdników do cz³owieka! Nie kierownik, tylko dyrektor W poprzednim artykule El bieta Domaga³a by³a b³êdnie tytu³owana. Nie jest ona, jak napisaliœmy, kierownikiem, a dyrektorem. Pani dyrektor mia³a sporo zastrze eñ do poprzedniego artyku³u i na ten temat z ni¹ rozmawialiœmy. Jednak odmówi³a ona autoryzacji swoich wypowiedzi, poniewa jak twierdzi, nie rozmawia³a ona osobiœcie z pani¹ B. i nie mo e siê odnosiæ do jej zarzutów. Tymczasem nasza Czytelniczka zastrzeg³a sobie anonimowoœæ i jej uwagi i pretensje by³y przedstawiane dyrektor Domagale podczas rozmowy. Zastêpca dyrektora PUP nie zgodzi³a siê jednak na tak¹ formê. Natomiast podczas rozmowy szczegó³owo wyjaœnia³a zasady uczestnictwa osoby bezrobotnej w tego typu unijnych Sprostowanie URZ D PRZESTRZEGA PRAWA szkoleniach. Wynika z nich, e Czytelniczka Gazety mog³a spokojnie przyst¹piæ do projektu, natomiast - nie rozpoczynaæ samych dzia³añ szkoleniowych, czyli zrezygnowaæ dopiero w lutym, poniewa dopiero wtedy rusza projekt. Samo przyst¹pienie do rekrutacji do projektu nie poci¹ga za sob¹ adnych skutków dla osoby bezrobotnej. - Poniewa od tego momentu zaczynaj¹ siê zajêcia szkoleniowe - wyjaœnia Piotr Rybak, koordynator unijnego projektu, który by³ obecny podczas tej rozmowy. - Teraz natomiast odbywaj¹ siê spotkania indywidualne, których celem jest weryfikacja, czy dana osoba kwalifikuje siê do proponowanych szkoleñ, czy nie. Natomiast typowe dzia³ania szkoleniowe bêd¹ zaczynaæ siê na prze³omie lutego. W tekœcie z poprzedniego numeru pojawi³ siê jeszcze jeden b³¹d. Nie istnieje bowiem termin zawieszenie zasi³ku. Jak wyjaœnia³a w nieautoryzowanej rozmowie dyrektor Domaga³a, bezrobotny ma prawo tylko do zg³oszenia w sumie dziesiêciu dni, w których nie jest zdolny do podjêcia proponowanej mu pracy. Mo e byæ tak na przyk³ad w przypadku wyjazdu na urlop. Za ten czas bezrobotny traci zasi³ek. El bieta Domaga³a wyjaœnia³a te, e pani B. z pewnoœci¹ otrzyma³a pe³n¹ informacjê. Na podstawie art. 32 ust. l ustawy Prawo prasowe, odpowiadaj¹c na artyku³ pt. PUP radzi byæ kreatywnym, zamieszczony w numerze 4. (879) Gazety Radomszczañskiej z dnia r., oœwiadczam, i pan Janusz Kucharski, autor artyku³u, wprowadzi³ w b³¹d Czytelników. U yte w artykule sformu³owania propaguj¹ niezgodny z prawem stan faktyczny dotycz¹cy statusu osoby bezrobotnej oraz, w konsekwencji, godz¹ w dobre imiê Powiatowego Urzêdu Pracy w Radomsku. Nieprawd¹ jest, jakoby, w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów, istnia³a taka mo liwoœæ zawieszania zasi³ku dla bezrobotnych, jak¹ opisa³ autor artyku- ³u. Pan Janusz Kucharski nie do³o y³ starañ, aby zweryfikowaæ pozyskane informacje oraz sprawdziæ obowi¹zuj¹ce przepisy. Autor artyku³u tak przedstawi³ temat, aby Czytelnik odniós³ wra enie, e tylko Powiatowy Urz¹d Pracy w Radomsku stosuje twardo (stwierdzenie autora) przepisy, które uniemo liwiaj¹ osobom bezrobotnym zawieszanie (stwierdzenie autora) zasi³ku. Powiatowy Urz¹d Pracy w Radomsku, jak ka dy urz¹d pracy w Polsce, stosuje w tym zakresie przepisy obowi¹zuj¹cego prawa i nieprawd¹ jest, i istniej¹ rzekomo jakieœ urzêdy pracy w województwie ³ódzkim (sugestia autora), które stosuj¹ zawieszanie zasi³ku. Do r., tj. ju po publikacji artyku³u PUP radzi byæ kreatywnym, autor artyku³u nie potrafi³ wskazaæ takich urzêdów, mimo e na ich praktykê powo³a³ siê w publikacji. Tym bardziej e pan Piotr Rybak, wystêpuj¹cy w artykule jako osoba, która cytuje rzekomo nieprawid³owe stanowisko Powiatowego Urzêdu Pracy w Radomsku, w rozmowach ze mn¹ w dniach r. i r. oœwiadczy³, e takich s³ów nie u y³. Oœwiadczam ponadto, i Powiatowy Urz¹d Pracy w Radomsku bêdzie nadal przestrzega³ prawa w kwestii przedstawionej przez autora artyku³u. Proszê o zamieszczenie odpowiedzi w najbli szym numerze Gazety Radomszczañskiej. Z powa aniem Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy w Radomsku mgr El bieta Domaga³a Fot. Janusz Kucharski Nasza Czytelniczka skar y siê na podejœcie urzêdników do petentów. Urzêdnicy twierdz¹, e musz¹ przestrzegaæ prawa. WUP radzi Poniewa projekt realizowany w LOK nadzorowany jest przez Wojewódzki Urz¹d Pracy w odzi, z naszymi pytaniami o tê konkretn¹ sytuacjê zwróciliœmy siê w³aœnie tam. - Wojewódzki Urz¹d Pracy nie jest organem bezpoœrednio nadzoruj¹cym pracê Powiatowych Urzêdów Pracy w aspekcie przestrzegania przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jednak e na podstawie zawartych umów z powiatowymi urzêdami pracy, Wojewódzki Urz¹d Pracy w odzi monitoruje realizacjê projektów wspó³finansowanych z EFS w ramach PO KL w oparciu o zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - mówi Gazecie Magdalena Rz¹ca z oddzia³u obs³ugi projektów w WUP w odzi, pytana o sytuacjê, w jakiej znalaz³a siê nasza Czytelniczka. - A w³aœnie z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przysz³y wytyczne, jak nale y podchodziæ do tego typu przypadków i wynika z nich, e ka dy nale y rozpatrzyæ indywidualnie, a wyrejestrowanie bezrobotnego to ostatecznoœæ. Z naszego doœwiadczenia wynika, e niektóre PUP-y w naszym regionie tak w³aœnie robi³y i stara³y siê znaleÿæ indywidualne rozwi¹zanie korzystne dla osoby bezrobotnej - dodaje. Magdalena Rz¹ca mówi te o spotkaniu dyrektorów powiatowych urzêdów pracy, które odby³o siê w lutym zesz³ego roku, a które dotyczy³o takich w³aœnie przypadków i sposobów rozwi¹zywania tych czasami zawi³ych sytuacji. W piœmie z ministerstwa mo emy miêdzy innymi przeczytaæ: (...) Ponadto, odnosz¹c siê do kwestii objêcia wsparciem w ramach Poddzia³ania PO KL osób zarejestrowanych jako bezrobotne, pragnê poinformowaæ, e osoby te kwalifikuj¹ siê do objêcia wsparciem w takim samym zakresie, jak pozostali uczestnicy projektu, tj. osoby pozostaj¹ce bez zatrudnienia. Niemniej Cztery pory roku Marek Nowakowski zwyciê y³ w konkursie fotograficznym Cztery pory roku w powiecie radomszczañskim. Pierwsze miejsce - Marek Nowak, drugie - Czes³aw Polcyn, a Marcin Kwarta - trzecie, to wyniki konkursu fotograficznego og³oszonego przez Starostwo Powiatowe. Konkurs pod has³em Cztery pory roku w powiecie radomszczañskim og³oszono w lutym zesz³ego roku. Uczestnicy, a zg³oszono 12 prac, mieli prawie ca³y rok, eby uwieczniæ na fotografiach ciekawe miejsce w czterech ods³onach: zimowej, wiosennej, letniej i jesiennej. jednak, maj¹c na uwadze powtarzaj¹ce siê przypadki pozbawiania statusu osoby bezrobotnej uczestników projektów realizowanych w ramach Poddzia- ³ania (lub tez innych Dzia³añ PO KL) na podstawie niespe³nienia przes³anki gotowoœci do podjêcia zatrudnienia, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy, Instytucja Zarz¹dzaj¹ca, po uzgodnieniu z Ministerstwem Pracy i Polityki Spo³ecznej, stoi na stanowisku, e wyrejestrowanie osoby bezrobotnej nie powinno dokonywaæ siê w sposób automatyczny, zaœ ka dorazowa decyzja w tej sprawie powinna zostaæ poprzedzona indywidualn¹ analiz¹ sytuacji danego uczestnika projektu, uwzglêdniaj¹c¹ m.in. przydatnoœæ udzielonego wsparcia dla znalezienia przez niego zatrudnienia oraz powrotu na rynek pracy. W zwi¹zku z tym zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o przekazanie powy szego stanowiska do wszystkich powiatowych urzêdów pracy w Pañstwa regionie, w celu unikniêcia przypadków nieuzasadnionego wyrejestrowania osób bezrobotnych bior¹cych udzia³ w projektach realizowanych w ramach Poddzia³ania PO KL. Ponadto pragnê podkreœliæ, i uczestnik projektu zarejestrowany w powiatowym urzêdzie pracy jako bezrobotny powinien spe³niaæ wszystkie pozosta³e warunki, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy, w tym w szczególnoœci dotycz¹ce uzyskiwania miesiêcznego przychodu w wysokoœci przekraczaj¹cej po³owê minimalnego wynagrodzenia za pracê (uzyskanie miesiêcznego przychodu w kwocie równej lub wy szej po³owie minimalnego wynagrodzenia mo e byæ podstaw¹ do wykreœlenia danej osoby z rejestru bezrobotnych). W zwi¹zku z tym, maksymalne kwoty stypendiów sta owych i szkoleniowych przewidziane w dokumentach programowych PO KL mog¹ zostaæ elastycznie dostosowane do stawek przewidzianych w ustawie na podstawie decyzji IP/ IP2, w przypadku gdy jest to uzasadnione nadrzêdnym interesem uczestników projektu. Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, i osobie bezrobotnej bior¹cej udzia³ w projekcie w ramach Poddzia³ania PO KL, której przyznano stypendium sta owe lub szkoleniowe, nie przys³uguje prawo do pobierania zasi³ku za okres uczestnictwa w projekcie ( ). - W tej konkretnej sytuacji mo na wiêc by³o zastosowaæ na przyk³ad rozwi¹zanie polegaj¹ce na tym, e osoba bezrobotna w trakcie trwania szkolenia otrzymywa³aby stypendium zamiast zasi³ku - wyjaœnia Magdalena Rz¹ca. - Natomiast po jego zakoñczeniu otrzyma³aby zasi³ek dla bezrobotnych za pozosta³y okres, który jej przys³uguje. Niemniej jednak osoba bezrobotna, otrzymuj¹c decyzjê z PUP, ma zawsze prawo odwo³aæ siê od niej do organu wy szej instancji, jakim jest zgodnie z przepisami wspomnianej ustawy wojewoda, i w pierwszej kolejnoœci powinna z tego prawa skorzystaæ. Janusz Kucharski REKLAMA... 4 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 4 LUTEGO 2010 R.

5 O sierpie i m³ocie Na ostatniej sesji Rady Miasta powróci³ temat flagi z sierpem i m³otem, któr¹ 16 stycznia pod Grób-Pomnik Nieznanego o³nierza przyniós³ jeden z uczestników uroczystoœci upamiêtniaj¹cej 65. rocznicê wkroczenia do Radomska wojsk radzieckich. Zdjêcia szturmówki z sierpem i m³otem prezentowaliœmy na ³amach naszej Gazety. - Dlaczego pod pomnikiem byli przedstawiciele w³adz miasta? Sierp i m³ot - to symbol zbrodniczego ustroju. Nie mo na tolerowaæ tego typu ekscesów. Dlaczego nie by³o oficjalnego stanowiska Urzêdu Miasta w tej sprawie? Jak to siê ma do czczenia pamiêci Stanis³awa Sojczyñskiego czy Konspiracyjnego Wojska Polskiego? Czy gdyby powiewa³a tam flaga nazistowska, to te by to nie razi³o? - pyta³ Andrzej Kucharski, radny Prawa i Sprawiedliwoœci. Radny kwestionowa³ te nazywanie daty 16 stycznia 1945 r. mianem wyzwolenia Radomska. W delegacji, która wziê³a udzia³ w uroczystoœciach, by³ przewodnicz¹cy rady miasta Jan Grabowski i wiceprezydent Pawe³ Rorat. - Oczywiœcie s¹ ludzie, którym nie podoba siê wyzwolenie Radomska spod niemieckiej okupacji, podobnie jak wyzwolenie Oœwiêcimia. Ja do nich nie nale ê - odpowiada³ radnemu Jan Grabowski. O swoim uczestnictwie mówi³ te Pawe³ Rorat, który jest z zawodu historykiem. - Œwiêtowanie tego dnia mo e byæ nadu yciem, ale myœlê, e jego upamiêtnienie jest zgodne z regu³ami historii. Nale y to zrobiæ choæby ze wzglêdu na ludzi, którzy jeszcze yj¹ i pamiêtaj¹ ten dzieñ. Oni byli przeœwiadczeni, e to dzieñ wyzwolenia. Nie wiedzieli, co stanie siê póÿniej. Przecie to by³o jeszcze przed Ja³t¹. Dla nich 16 stycznia 1945 r. by³ dniem wyzwolenia. Oni z witali Armiê Czerwon¹ jako wyzwoliciela. A jeœli chodzi o sierp i m³ot na jednej z flag, to je eli by³a to tylko inscenizacja, to by³o to dopuszczalne - mówi³ Rorat. (jd) Szturmówkê z sierpem i m³otem przyniós³ jeden z uczestników uroczystoœci z 16 stycznia. REKLAMA... Fot. Jolanta D¹browska Po radomszczañskiej premierze Survivalu otrzymaliœmy list od Czytelników (chc¹ zachowaæ anonimowoœæ), który poni ej publikujemy. Scena drugiej kategorii? A mia³o byæ tak piêknie! Zamiejscowa scena ³ódzkiego Teatru im. Stefana Jaracza otwarta w Radomsku! Spektakle teatralne ciesz¹ siê powodzeniem, widownia wype³niona po brzegi. A w nowym roku niemi³a niespodzianka. Spektakl Survival nie rozpoczyna siê o 19.30, choæ na tê godzinê sprzedano bilety; widzowie stoj¹ karnie 30 minut w holu MDK i wpatruj¹ siê w zamkniête drzwi, bo nie wiadomo, kiedy zaczn¹ wpuszczaæ. Po siadamy z ulg¹ na widowni i zaczynamy prze ywaæ perypetie niepe³nosprawnego twórcy, który przybywa do budynku telewizji na rozmowê o mo liwoœci realizacji jego sztuki. Gdy m³ody, ambitny autor przykuty do wózka inwalidzkiego wzbudza sympatiê i wspó³czucie widzów, nagle rozlega siê sygna³ alarmu. I ju siê boimy, co siê stanie z bohaterem, ale on, nie zwracaj¹c uwagi na zagro enie, prowadzi dialog... jednak do pewnego czasu. Bo w koñcu wsta³ o w³asnych si³ach z inwalidzkiego wózka i powiedzia³: Dalej tak siê graæ nie da, mo e zróbmy przerwê i niech ktoœ wy³¹czy ten alarm. Widzowie zdezorientowani; czy to tekst sztuki, czy jakiœ podstêp, a alarm nadal alarmuje. Mo e to jednak zagro- enie, sygna³ do ewakuacji, mo e lepiej wybiec z budynku na 18-stopniowy mróz? Opuszczamy widowniê, nie rozumiej¹c, co siê dzieje. Po kilkunastominutowej przerwie wznowiono spektakl. Pe³en si³ Kamil Maækowiak, odtwórca roli kalekiego autora, wszed³ na scenê dziarskim krokiem, powiedzia³ ni to do siebie, ni to do widzów od czego by tu zacz¹æ, przysun¹³ sobie ca³kiem sprawn¹ nog¹ wózek inwalidzki, wygodnie zasiad³... i ju do koñca spektaklu nie uda³o nam siê uwierzyæ w jego kalectwo. Iluzja prysnê³a! A przecie po to, by jej ulec, widz przychodzi do teatru, wczeœniej kupuj¹c bilet. Czy ktoœ odpowie widzom na kilka cisn¹cych siê pytañ? Po pierwsze, czy tak trudno by³o okreœliæ godzinê rozpoczêcia spektaklu; po drugie, czy podczas spektaklu pracuje obs³uga techniczna czuwaj¹ca nad prawid³owym dÿwiêkiem, oœwietleniem, a w koñcu bezpieczeñstwem widzów i aktorów, dlaczego d³ugotrwa³y alarm nie wywo³a³ adnej reakcji pracowników ochrony? I jeszcze jedno podstawowe pytanie: czy to wszystko mog³oby siê wyda- WIADOMOŒCI * REKLAMA Spektakl z niespodziank¹ na radomszczañskiej scenie teatralnej Alarm bardzo czujny - Mo emy tylko przeprosiæ widzów, którzy poczuli siê niedopieszczeni, i mam nadziejê, e wiêcej takich sytuacji nie bêdzie - mówi Gazecie El bieta Kwiatkowska, dyrektor MDK, pytana o sytuacjê opisan¹ w liœcie do redakcji. Fot. Tomasz Ka³u ny/materia³y promocyjne Teatru im. Jaracza w odzi Kamil Maækowiak przed wymuszon¹ przerw¹ wsta³ z wózka inwalidzkiego. PóŸniej widzom trudno by³o uwierzyæ w kalectwo granej przez niego postaci. rzyæ na scenie Teatru im. Stefana Jaracza w odzi? Wystarczy³ papieros Wystarczy³ papieros zapalony w garderobie, by wzbudziæ alarm przeciwpo arowy, który rozbi³ przedstawienie Teatru Jaracza grane na deskach radomszczañskiego Miejskiego Domu Kultury. O ca³ej sytuacji z niedzielnego wieczoru 24 stycznia mo na przeczytaæ w liœcie do redakcji. O wyjaœnienia poprosiliœmy dyrektor MDK-u El bietê Kwiatkowsk¹, która zapewni³a nas, e nie by³o adnego zagro enia dla widzów, poniewa pracownicy od razu wiedzieli, z jakiego powodu w³¹czy³ siê alarm. Poinformowano natychmiast stra po arn¹, e alarm jest fa³szywy, a dodatkowo na widowni znajdowa³ siê kapitan stra y po arnej. - Alarm wzbudzili pracownicy Teatru im. Jaracza - mówi Gazecie dyrektor Kwiatkowska. - Jeden z nich zapali³ papierosa, a poniewa system alarmowy jest czujny, nie by³o ³atwo go wy³¹czyæ. Alarm by³ resetowany, ale w³¹cza siê on, jak tylko wyczuje dym. Tego z kolei nie da³o siê ³atwo usun¹æ z garderoby, tak e ze wzglêdu na mróz i mimo otwarcia wszystkich okien, wci¹ siê w³¹cza³. Nie by³o jednak adnego zagro enia - zapewnia. Jak mówi El bieta Kwiatkowska, nie przerywano spektaklu, poniewa od obs³ugi z Teatru im. Jaracza pracownicy MDK mieli informacjê, e aktor ogrywa alarm. W koñcu jednak nie wytrzyma³. - Na to, jak zachowa³ siê aktor, nie mieliœmy wp³ywu, nie mogliœmy te przekazaæ mu, e wy³¹czamy alarm i eby nie przerywa³ - mówi dyrektor. - Tak ju jest, e jesteœmy trochê na ³asce i nie³asce ³ódzkiego teatru. Aktorzy i obs³uga przyjechali do nas o pierwszej w nocy, po przedstawieniu w Piotrkowie. Obs³uga od rana ustawia³a scenografiê, ludzie byli zmêczeni i na drugim spektaklu ju nie wytrzymali. O wszystkim powiadomi³am oczywiœcie dyrekcjê teatru w odzi. Co do oczekiwania w holu, to El - bieta Kwiatkowska wyjaœnia, i spektakle by³y tak zaplanowane, eby by³a pomiêdzy nimi przerwa. - Spektakl mia³ trwaæ albo godzinê dwadzieœcia, albo godzinê czterdzieœci - i tak by³o wszystko zaplanowane - mówi. - Jednak pani re yser do³o y³a scen i scenografii, jednak nas o tym nie poinformowa³a i w ten sposób spektakl znaczne siê przed³u y³. Rozumiem dyskomfort oczekuj¹cych, jednak informowaliœmy o opóÿnieniu, choæ oczywiœcie byæ mo e nie wszyscy ten komunikat us³yszeli. El bieta Kwiatkowska przeprasza wszystkich widzów, którzy poczuli siê w jakiœ sposób ura eni. - Mo emy tylko przeprosiæ widzów, którzy poczuli siê niedopieszczeni, i mam nadziejê, e wiêcej takich sytuacji nie bêdzie - mówi na koniec. Radni o papierze, wodzie i oszczêdnoœciach - Niewa ne, co komu kto pokaza³ i w jakim miejscu - mówi³ wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta Tomasz Kornacki. - Je eli bêdzie siê a³owaæ na papier, to oœlepniemy - mówi³ z kolei drugi wiceprzewodnicz¹cy Leszek Krynke. - Czy pani jest informatykiem? - pyta³ radn¹ Jadwigê ysik przewodnicz¹cy rady Jan Grabowski. - Panie przewodnicz¹cy, pan sobie na za du o pozwala - odpowiada³a przewodnicz¹cemu radna. Takie dyskusje zakoñczy³y sesjê 4 LUTEGO 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA Rady Miasta, która odby³a siê w pi¹tek 29 stycznia. A posz³o o to, e niektóre z dokumentów prezentowanych radnym - s¹ zbyt ma³e i dla niektórych nieczytelne. Radna Jadwiga ysik mówi- ³a, e nie mo e przeczytaæ wszystkich danych, a kiedy w czasie obrad jednej z komisji powiedzia³a o tym przewodnicz¹cemu, ten... skierowa³ j¹ podobno do okulisty. Przewodnicz¹cy Jan Grabowski podczas sesji mówi³, e kopiowanie dokumentów w takim formacie spowodowane jest programem komputerowym, ale je eli ktoœ chcia³by otrzymaæ materia³y w formacie A4, o powiêkszenie nale y zwróciæ siê do biura Rady. Drukowanie materia³ów na mniejszym papierze przynosiæ ma te ponoæ oszczêdnoœci. Emocje miêdzy radn¹ Jadwig¹ ysik a przewodnicz¹cym Grabowskim narasta³y... ale uda³o im siê jednak ostatecznie znaleÿæ niæ porozumienia. - Czy ja bym mog³a prosiæ, eby oprócz wody niegazowanej udostêpniano nam podczas sesji równie wodê gazowan¹? - zapyta³a radna. - To da siê zrealizowaæ - odpowiedzia³ przewodnicz¹cy. (jd) 5

6 WIADOMOŒCI Czy w Radomsku powstaje skocznia? - Ktoœ, kto zechce zejœæ po schodach z wiaduktu, prêdzej zjedzie ni zejdzie i bêdzie mia³ sporo szczêœcia, jak sobie przy tym niczego nie z³amie - powiedzia³ Gazecie Czytelnik, który widzia³ m³odych ludzi próbuj¹cych zejœæ po zasypanych œniegiem i oblodzonych schodach. - Dlaczego nikt tego nie odœnie a? To ju niemal skocznia narciarska. A mo e tutaj do olimpiady bêdzie siê przygotowywa³ Ma³ysz? - pyta. Sprawdziliœmy. Na fotografii widaæ, a w³aœciwie trudno dostrzec pod œniegiem i lodem, stopnie schodów prowadz¹cych z wiaduktu i na wiadukt, czyli fragment ulicy BrzeŸnickiej. Czy by zim¹ nie by³o chêtnych do korzystania ze schodów? Niekoniecznie. - Widzia³em tam m³odych ch³opaków, którzy próbowali zejœæ z wiaduktu za przejazdem - opowiada Czytelnik Gazety. - Mówiê, e próbowali, bo schodziæ normalnie to siê tam nie da. Jeden o ma³o nie zlecia³ na dó³. Dlaczego nikt tego nie odœnie a? Przecie ktoœ bierze za to pieni¹dze! - Nie wiem, jak to wygl¹da, ale przeka ê tê informacjê kierownikowi utrzymania dróg w mieœcie, podjad¹ tam i zobacz¹, co siê da zrobiæ - zapewni³a w poniedzia³ek 1 lutego Gazetê Bogumi³a Garwolska, zastêpca kierownika Rejonu Dróg Krajowych w Radomsku. I tak te siê sta³o. Tego samego dnia schody zosta³y odœnie one. W Radomsku nie ma wiêc skoczni, oby tylko nie do nastêpnych opadów œniegu. Trzeci tom Zeszytów W muzeum wci¹ jeszcze s¹ dostêpne Zeszyty Radomszczañskie wydawane przez radomszczañskie ko³o Polskiego Towarzystwa Historycznego. Dziœ (czwartek 4 lutego) o godz bêd¹ one promowane w bursie szkolnej w Przedborzu. Fot. Janusz Kucharski W¹tpliwa skutecznoœæ - Wydane pó³ miliona z³otych, a zatrudnienie znalaz³a tylko jedna osoba? Przecie za takie pieni¹dze mo na stworzyæ zak³ad i zatrudniæ kilka osób. To siê mija z celem. Moja ona uczestniczy³a kiedyœ w kursach komputerowych i niczego siê nie nauczy³a. Dopiero syn j¹ nauczy³ - mówi³ Leszek Krynke, wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta po prezentacji dyrektora Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, który przedstawi³ radnym sprawozdanie z realizacji projektu Mo emy wiêcej. Projekt kosztowa³ blisko 600 tysiêcy z³. Kwot¹ ponad 519 tys. z³ wspó³finansowa³a go Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Spo- ³ecznego. Uczestniczy³o w nim 90 podopiecznych Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, bezrobotnych oraz osób zagro onych wykluczeniem spo³ecznym. W sumie 60 doros³ych i 30 dzieci. W ramach projektu zorganizowano wiele doszkalaj¹cych kursów, m.in. opiekuna osób starszych i niepe³nosprawnych, kucharza ma³ej gastronomii, obs³ugi kasy fiskalnej, wiza u, odby³ siê trening umiejêtnoœci psychospo³ecznych, warsztaty psychologiczne, kurs minimum sanitarnego, odby³y siê szkolenia na temat korzystania z komputera oraz Internetu w celu poszukiwania pracy, szkolenia z zakresu wolontariatu, prowadzono te integracyjn¹ szko³ê jêzyka angielskiego dla dzieci. O efektach programu mówi³ radnym Andrzej Barszcz. Pytania radnych pojawi³y siê, kiedy okaza³o siê, e po zakoñczeniu projektu tylko jedna z uczestnicz¹cych w nich osób znalaz³a pracê, a zaledwie piêæ przesz³o rozmowy kwalifikacyjne. Mamy ju co prawda koniec pierwszego pó³rocza i za chwilê rozpoczn¹ siê zimowe ferie, ale nie jest istotne kiedy, za to wa ne jest, e siê odby³o - uroczyste œlubowanie uczniów klas pierwszych radomszczañskiego Mechanika. W czwartek 28 stycznia w pachn¹cej nowoœci¹ po przeprowadzonym re- Fot. Jolanta D¹browska - Powinno siê podejmowaæ dzia³ania, które zmniejsz¹ wskaÿniki bezrobocia. A jeœli chodzi o ten program, to nasuwa mi siê tu skojarzenie z ksi¹ k¹ Elizy Orzeszkowej Dobra pani. Mo - na dawaæ coœ, czego nie mo na zrealizowaæ. Tylko po co? - pyta³ Andrzej Kucharski, radny Prawa i Sprawiedliwoœci. - A chocia by po to, eby dzieci, które uczestniczy³y np. w nauce jêzyka angielskiego, mia³y o czym marzyæ, do czego d¹ yæ. Aby zobaczy³y trochê inny œwiat - odpowiada³a Edyta Sapis, radna Forum Samorz¹dowo-Gospodarczego. To nie przekonywa³o jednak radnego Andrzeja Kucharskiego. - Danie cukierka to jest za ma³o. Nie mo na póÿniej tych ludzi zostawiaæ bez pomocy - mówi³ Kucharski. Radni, g³ównie opozycji, mówili te, e znalezienie przez tê jedn¹ osobê pracy mo e nie byæ wcale efektem programu, lecz zupe³nie innych czynników. Radni koalicji argumentowali, e program mo e przynieœæ korzyœci d³ugofalowe, e na efekty trzeba bêdzie poczekaæ, e to nie zadaniem MOPS-u jest znajdowanie ludziom pracy, a program umo liwi³ im podniesienie kwalifikacji. Dyskusjê zakoñczy³a konkluzja, e pozytywne jest to, i program nie zosta³ sfinansowany z bud etu miasta. (jd) Radny Krynke (pierwszy z prawej) uwa a, e za wydane na projekt pieni¹dze mo - na by otworzyæ zak³ad, który da³by pracê kilku osobom. Pierwszoklasiœci œlubowali Uczniowie klas pierwszych Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Radomsku z³o yli uroczyste œlubowanie. moncie sali gimnastycznej zebrali siê uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele i dyrekcja, a tak e zaproszeni goœcie. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê od Mazurka D¹browskiego, a nastêpnie przedstawiciele klas wyszli na œrodek, gdzie znajdowa³ siê sztandar szko³y, by wypowiedzieæ s³owa œlubowania. To bardzo wa ny moment dla ka dego ucznia i widaæ by³o podnios³oœæ tej chwili. W Mechaniku funkcjonuj¹ tak zwane klasy mundurowe, których uczniowie oprócz normalnych zajêæ maj¹ te lekcje z innych mundurowych przedmiotów, co ma u³atwiæ im w przysz³oœci dostanie siê do szkó³ policyjnych lub po arniczych. Te klasy ciesz¹ siê sporym zainteresowaniem. W Muzeum Regionalnym im. Stanis³awa Sankowskiego w Radomsku dostêpny jest jeszcze trzeci tom Zeszytów Radomszczañskich opisuj¹cych zarówno dzieje miasta, jak i powiatu radomszczañskiego. - Jak zwykle w tym numerze tak- e znalaz³y siê materia³y naukowe, jak i recenzje innych wydawnictw historycznych - mówi Gazecie Tomasz Nowak, redaktor Zeszytów i pracownik muzeum. Polecam szkic o sieci parafialnej na terenie przedrozbiorowego powiatu radomszczañskiego w pocz¹tkach XVI wieku, autorstwa profesora Zaj¹czkowskiego, który jest kontynuacj¹ tekstu o osadnictwie z poprzedniego tomu. To tylko jeden z wielu ciekawych tematów, które mo na znaleÿæ w ostatnim numerze, i trudno wymieniæ wszystkie - dodaje. Tomasz Nowak myœli ju o kolejnym tomie, w którym ma siê znaleÿæ miêdzy innymi tekst o yciu i twórczoœci Henryka Fajta, a tak e wypisy dotycz¹ce Radomska z Goñca Czêstochowskiego i Kuriera Czêstochowskiego z okresu, w którym w naszym mieœcie nie ukazywa³a siê adna gazeta. W Zeszytach publikuj¹ naukowcy m.in. z ³ódzkich i krakowskich uczelni, a wydawane s¹ dziêki wsparciu sponsorów oraz w³adz samorz¹dowych miasta i powiatu oraz gminy Wielgom³yny. Fot. Janusz Kucharski W Mechaniku œlubowanie klas pierwszych odby³o siê 28 stycznia. 6 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 4 LUTEGO 2010 R.

7 Styczeñ 1925 r. RADJO-APARATY W RADOMSKU Jeszcze w tym miesi¹cu bêdziemy mieli mo noœæ korzystania z epokowego wynalazku, jakim jest radjo-odbiorczy aparat, zapewniaj¹cy wyraÿny i g³oœny odbiór wszystkich koncertowych stacyj europejskich. Dwie powa ne instytucje spo³eczne w Radomsku poczyni³y odpowiednie zamówienia instalacji radjo-aparatów, a zatem nied³ugo ju, a bêdziemy mogli us³yszeæ poza koncertami s³ynny sygna³ czasowy zegara Big-Ben. W Warszawie przez aparaty radjowe s³ychaæ najpierw bicie dzwonów, a nastêpnie uderzenia oznaczaj¹ce sekundy. Big Ben jest to stuletni zegar na wie y katedry westminsterskiej chodz¹cy z niezwyk³¹ punktualnoœci¹. Uderzenia zegara na wie y przejmuj¹ przez mikrofon londyñskie stacje broadcastingowe i rozsy³aj¹ swym abonentom. Angielska stacja w Chelmsford najsilniejsza w Europie rozsy³a od godz. 8 wiecz. program londyñskiej stacji, który w Polsce œwietnie i z nadzwyczajn¹ si³¹ s³ychaæ i dlatego us³yszymy dzwony tego zegara i w Radomsku. Nale y zaznaczyæ, i w ostatnich miesi¹cach zaczyna i w Polsce wzrastaæ zainteresowanie radjosportem, który szerokiej publicznoœci daje tyle nadzwyczajnych przyjemnoœci i po ytku, a dla krajowego przemys³u, kultury i postêpu ma ma równie bardzo wielkie znaczenie. Z DZIEPÓ CI W sobotê dnia 10 stycznia w Dziepó³ci zosta³o zwo³ane za staraniem pp. Czerwiñskiego, W. Nowickiego, St. Gniatkowskiego, Z. Jedryszka i T. Wiœniewskiego zebranie m³odzie y w budynku szkolnym. Przemawiali wy ej wymienieni. T. Wiœniewski w krótkich s³owach zaznaczy³, e organizacja musi byæ oparta na religji, której wa noœæ udowodni³ kilkoma przyk³adami. Pan Nowicki mówi³ o potrzebie organizowania siê i uczenia, wykazuj¹c ich po ytek w sposób przystêpny dla m³odzie y. Jêdryszek omawia³ donios³oœæ wychowania fizycznego m³odzie y. Po wywodach mówców nast¹pi³a przerwa, podczas której m³odzie, po po uprzednim porozumieniu siê miêdzy sob¹, postanowi³a utworzyæ Ko³o m³odzie y. Na prezesa wybrano p. Czerwiñskiego, znanego dzia³acza na tem polu, do komisji rewizyjnej i do innych czynnoœci powo³ani zostali cz³onkowie nowo-za³o onego Ko³a. Cz³onków zapisa³o siê narazie oko³o 50. Zebranie zakoñczono odœpiewaniem Roty Przysiêgi M. Konopnickiej. PIERWSZY JARMARK CZWARTKOWY w 1925 r. zgromadzi³ wielu w³oœcian z okolicy mimo niepogody. Ceny nieco spad³y w stosunku do targu przedœwi¹tecznego. Z.K. Za pilnoœæ w s³u bie Kapliczki Radomska i okolic Obiekty sakralne w Szczepocicach Nie mo e mieæ Boga za ojca ten, kto Koœcio³a nie ma za matkê. Kilka tygodni temu przypomnieliœmy tekst o stra ackim op³atku z Gazety Radomskowskiej ze stycznia 1925 r. Podczas uroczystoœci wielu stra aków otrzyma³o odznaczenia. Wœród odznaczonych, którzy otrzymali etony srebrne I-go stopnia za pilnoœæ w s³u bie stra ackiej by³ m.in. M. Kaczorowski. Po przeczytaniu publikacji ten medal (widoczny na zdjêciach) przynios³a do redakcji córka pana Kaczorowskiego - Alicja Jaros. Zachêcamy Czytelników, którzy w przedrukowywanych fragmentach Gazety Radomskowskiej znaleÿli informacje dotycz¹ce swoich przodków, a maj¹ pami¹tki zwi¹zane z opisywanymi wydarzeniami, do przynoszenia ich do redakcji. Chêtnie zamieœcimy je na naszych ³amach. (jd) (œw. Cyprian z Kartaginy, ok ) Szczepocice to wieœ, która latem przyci¹ga radomszczan niczym magnes elazne opi³ki; otoczona lasami pe³nymi grzybów i jagód oraz przeciêta rzeczn¹ wstêg¹ Warty sprawia, e wielu z nich ma tu nawet swe letnie dacze. Parafia w Szczepocicach, pw. b³. Karoliny Kózkówny, powsta³a w lipcu 1987 roku, erygowa³ j¹ bp Stanis³aw Nowak - wy³¹czaj¹c jej teren z parafii œw. Marii Magdaleny w Radomsku. Koœció³ zosta³ zbudowany w drugiej po³owie lat siedemdziesi¹tych staraniem ks. Stanis³awa Zgody z Radomska; ks. Miros³aw Zieliñski - pierwszy proboszcz - doposa y³ go, a w dniu 11 lipca 2004 zosta³ uroczyœcie poœwiêcony przez metropolitê czêstochowskiego. W czêœci lewobrze nej wsi - zwanej Szczepocicami Prywatnymi - oprócz dwóch krzy y przydro nych znajduj¹ siê dwie du e kapliczki postumentowe; pierwsz¹, po³o on¹ w centralnej czêœci wsi, zbudowa³ w I po³. XX wieku - Józef Augustowski, który mieszka³ nieopodal. Informacjê tê uzyska³em od grupy starszych mê czyzn wysiaduj¹cych latem na przydro nej ³awce. Kapliczkê zbudowa³ z potrzeby serca, aby mo na siê by³o pod ni¹ egnaæ z kompani¹ (pielgrzymk¹ - J.N.) wyruszaj¹c¹ do Gidel albo z pogrzebem udaj¹cym siê do Radomska ; cmentarz miejscowy powsta³ tu dopiero w roku Potwierdzeniem tej informacji mo e byæ figurka Matki Bo ej Gidelskiej umieszczona w jednej z górnych przeszklonych wnêk. Drug¹ kapliczkê, znajduj¹c¹ siê na krañcach wsi, w czêœci okreœlanej kiedyœ Kud³at¹ Wsi¹, zbudowali w pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych XX wieku okoliczni mieszkañcy z w³asnych sk³adek. Niejako przy okazji pozwolê sobie na informacjê: pierwsze zdjêcia tych kapliczek - autorstwa nie yj¹cego ju Czes³awa Matyski - zosta³y umieszczone w naszej Gazecie ponad 10 lat temu (GR 42/1999); nie by³o przy nich opisu, ale zosta³y opatrzone przepiêknymi wierszami naszej rodzimej poetki Heleny Deszcz - tak e ju nie yj¹cej. W prawobrze nej czêœci wsi zwanej Szczepocicami Rz¹dowymi znajduje siê du a kapliczka brogowa, gromadz¹ca wiosn¹ mieszkañców na majowym, oraz kilka kapliczek nadrzewnych. Tekst i fot. Jan Nitecki Styczeñ 1974 r. Z RADOMSKA DO MOSKWY i LENINGRADU W drugiej dekadzie lutego wyruszy z Radomska do Moskwy i Leningradu kolejny w naszym województwie Poci¹g PrzyjaŸni. Z tym, e bêdzie to poci¹g, w którym pojad¹ li tylko radomszczanie - pracownicy zak³adów pracy, instytucji i organizacji. W 330- osobowym sk³adzie znajd¹ siê pracownicy Zak³adów Przemys³u Meblarskiego, Fabryki Maszyn, Komuny Paryskiej, Huty Radomsko, Spó³dzielni im. Rewolucji 1905 r., Wielobran owej, WSS, PKS, lekarze, nauczyciele itd. Dotychczas praktykowano w ten sposób, e wszystkie poci¹gi tego rodzaju wyje d a³y z Warszawy, a w najlepszym razie z odzi. Kierownictwo radomszczañskiego Orbisu (organizator Poci¹gu PrzyjaŸni ) czyni starania - i s¹dzimy, e bêd¹ to starania owocne (znaj¹c zaradnoœæ i inwencjê!) - by poci¹g by³ podstawiony na dworcu w Radomsku i st¹d wyruszy³ w piêkn¹ trasê. Wycieczka do naszych przyjació³ zapowiada siê bardzo atrakcyjnie. Ju sam fakt, e jej uczestnicy zwiedz¹ te dwa wielkie centra radzieckiego kraju oraz tamtejsze zabytki, e obejrz¹ spektakl Teatru Wielkiego, mówi za siebie. A przecie bêd¹ te niezwykle ciekawe spotkania w zak³adach pracy z tamtejszymi za³ogami. Oprac. Z.K. ZE STAREGO RADOMSKA * IMIONA * OG OSZENIA Twoje imiê (724) Czas ucieka, wiecznoœæ czeka. Têga i d³uga tegoroczna zima daje siê wszystkim we znaki, a tu ju niebawem koniec karnawa³u, za tydzieñ t³usty czwartek, a potem dzieñ patrona chorych na padaczkê, a tak e zakochanych, i wnet ostatki i Popielec. Ale to dopiero najwczeœniej za tydzieñ. Na razie nie mamy adnych œwi¹t, a tylko zwyczajne dni ze swoimi œwiêtymi patronami. Dziœ kilka zdañ o œw. Agacie, patronce 5 lutego. Pochodzi³a podobno ze szlachetnego rodu, o czym ma œwiadczyæ jej imiê (agathe, z greckiego - dobrze urodzona). Urodzi³a siê w Katanii u podnó a Etny. Po przyjêciu chrztu postanowi³a yæ w dziewictwie. Odmówi³a wyjœcia za m¹ za prefekta Katanii, ten z zemsty wyda³ j¹ do domu publicznego, a tak e podda³ okrutnym torturom, w czasie których na koniec obciêto jej piersi. Œw. Agata y³a w pierwszej po³owie III wieku. Przypisuje siê jej cudowne ocalenie Katanii, gdy w 251 roku lawa po wybuchu Etny zatrzyma³a siê u granic miasta w rocznicê jej mêczeñskiej œmierci. W dniu jej œwiêta w niektórych koœcio³ach œwiêci siê chleb, sól i wodê, u ywane nastêpnie jako zabezpieczenie przeciw ywio³ami. A oto pe³ny wykaz œwiêtych patronów i pozosta³ych solenizantów poszczególnych dni. 4 LUTEGO - dzieñ œw. ANDRZEJA oraz Joanny, Józefa, Weroniki, Mariusza, Jana. 5 LUTEGO - dzieñ œw. AGATY oraz Adelajdy, Fryderyka, Izydora, Albina, Justyniana, Adriana, Ledy, Jakuba. 6 LUTEGO - dzieñ œw. DOROTY oraz Paw³a, 4-10 lutego 2010 r. Radomsko i powiat przed laty... W lutym br. przypada 10. rocznica œmierci naszej kole anki Œ P. lek. med. Anny BUCHALSKIEJ Msza œw. za spokój Jej duszy zostanie odprawiona w niedzielê 7 lutego o godz w klasztorze oo. Franciszkanów w Radomsku. Pracownicy Oddzia³u Chorób Wewnêtrznych Szpitala Powiatowego w Radomsku 4 LUTEGO 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA Bogdana, Bogdany, Tytusa, Amandy, Angela, Kseni. 7 LUTEGO - dzieñ œw. TEODO- RA oraz Ryszarda, Romualda, Kolety, Eugenii, Jana. 8 LUTEGO - dzieñ œw. HIERO- NIMA oraz Honorata, Jana, Aleksandra, Emilii, Sebastiana, Piotra, Ireny, Stefana, Gniewomira, ukliny, Izajasza. 9 LUTEGO - dzieñ œw. APOLO- NII oraz Mariana, Sababina, Cyryla, Eryka, Nikifora, Donata, Jakuba. 10 LUTEGO - dzieñ œw. SCHO- LASTYKI oraz Jacka, Elwiry, Sotery, Wilhelma, Agatona, Micha³a, Jacentego, Klary, Gabriela. Jacek êski Mêczeñstwo œw. Agaty. Wygoda k. Gidel - pomnik ofiar faszyzmu. Rok 71. Pocztówkê do redakcji przyniós³ jeden z naszych Czytelników. OG OSZENIE P ATNE... 7

8 HISTORIA Obozowe wspomnienia (2) Minê³a w³aœnie 65. rocznica wyzwolenia Auschwitz, najwiêkszego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego. Publikujemy wspomnienia Henryka Wróblewskiego, radomszczanina, wiêÿnia obozów w Auschwitz i Ravensbrück. Jak obliczy³, w Oœwiêcimiu spêdzi³ 1044 dni, a ponad 2000 razy przechodzi³ przez s³ynn¹ bramê. S³ynn¹ ostatnio za spraw¹ kradzie y napisu Arbeit macht frei (Praca czyni wolnym), który by³ umieszczony nad bram¹. Zamieszczamy te jeden z wierszy Henryka Wróblewskiego zwi¹zanych z tematyk¹ wojenn¹. Przeniesienie do DAW Na pocz¹tku 1943 r. zlikwidowano stolarniê przy obozie i do³¹czono nas do 2300 pracowników fabryki Deutsche Ausrichtungswerke - Niemieckie Zak³ady Wyposa enia. Robiliœmy tam ³ó ka trójkondygnacyjne, skrzynie amunicyjne i inne nietypowe meble, tak e biurowe. Ja z bratem pracowa³em w grupie fachowców i wykonywaliœmy na zlecenie meble o wysokim standardzie m.in. urz¹dzenia do hotelu w Oœwiêcimiu. Bardzo wysoki standard obejmowa³ drzwi i okna dêbowe, boazerie ze sklejki oklejane wyk³adzin¹ dêbow¹. Wykonaliœmy dêbowy sufit w kasetony. Praca przy tym hotelu zajê³a nam kilka miesiêcy. Do monta u w hotelu grupê prowadzili pod nadzorem esesmanów. Montuj¹c p³yty boazeryjne, na stronie, która przylega³a do œciany, pisaliœmy przeró ne wyzwiska na Niemców, na Hitlera, komendanta. Wprawdzie grupa monta owa, która wypisywa³a wyzwiska, by³a ma³a - liczy- ³a 5 osób, ale gdybyœmy wpadli, wszyscy poszliby na rozwa³kê. BEZ PO EGNANIA Matka ma, która w domu pozosta³a Siedz¹c na ³ó ku z przera enia nawet nie p³aka³a Kiedy mnie z bratem zakuli w kajdany, I nie pozwolili po egnaæ Mamy. A Ona biedna jak skamienia³a Nieruchoma siedzia³a. I tylko szepcz¹c nasze imiona Jak listek dr a³a. Dopiero póÿniej rozpacz niezg³êbiona I nasze g³oœno krzyknê³a imiona, Uœwiadamiaj¹c sobie nieszczêœcie i grozê O zmi³owanie prosz¹c Bo e. I tak przez ca³¹ wojnê dnia ka dego Me imiê wspomina³a i brata mego, Zalewaj¹c siê ³zami, codziennie p³aka³a, I przez te cztery lata morze ³ez wyla³a. Dziœ z perspektywy czasu oceniam to jako niem¹dre i niepotrzebne, ale wtedy inaczej siê na to patrzy³o. Sprawia³o to nam satysfakcjê, tak mogliœmy siê choæ trochê wy yæ. Monta ten trwa³ kilka tygodni. Musia³o byæ wszystko bardzo dok³adnie wykonane. Mogliœmy pracowaæ spokojnie, nie poganiano nas, byle praca by³a wykonana dobrze i dok³adnie. Zamykano nas w tym budynku hotelu i wartownicy dawali sobie na luz. Praca musia³a siê posuwaæ widocznie i dok³adnie, wiêc nas nie nagabywali. Ogromnym plusem pracy w hotelu - blisko hotelu by³y po³o one baraki esesmanów, a dla esesmanów gotowa³y jedzenie kucharki wiêÿniarki - by³o to, e prawie codziennie podrzuca³y nam wiaderko zupy. Kantyna obozowa W obozie by³a kantyna. Mieœci³a siê w bloku 25 na parterze. Mo na w niej by³o kupiæ papierosy, kiszkê krwist¹, podobn¹ do kaszanki, tylko bez kaszy, wype³nion¹ krwi¹ z uboju byd³a i œwiñ z drobno pokrojon¹ skór¹ œwiñsk¹. Raz w tygodniu by³y tak e œlimaki sprowadzane w beczkach. By³y listy i znaczki. Komu przysy³ano marki, za które dostawa³ bony, móg³ w kantynie dokonaæ zakupów. By³a tak e tzw. Gie³da, gdzie by³ przewa nie handel wymienny. Œrodkami p³atniczymi by³y papierosy i bony kantynowe. Za 3-4 papierosy (gdy by³o ich w obiegu du o) mo na by³o otrzymaæ porcjê chleba. Jeœli by³o ciê ko, dwa, a nawet jeden za porcjê chleba. Mieliœmy wœród znajomych jednego in yniera, pracuj¹cego w fabryce Thonet, który by³ namiêtnym palaczem. Musieliœmy go pilnowaæ, by zjada³ chleb i nie oddawa³ go za papierosy. Mieliœmy te kolegê, który pracowa³ z cywilami. Mia³ dostêp do papierosów i je przywozi³ do obozu. Co tydzieñ dostawa³em od niego ja, mój brat Zenek i kolega po 3 papierosy. Kolega i Zenek swoje papierosy wypalali - ale oni nie byli jeszcze na³ogowcami: mieli - palili, nie mieli - nie palili. Ja natomiast swoje oddawa³em in- ynierowi. Wydziela³em mu po jednym i ratowa³em go przed g³odem. Byli tacy, którym trudno by³o siê objeœæ bez papierosa, zbierali suche liœcie, skrobali sêki z pod³ogi. Mieszali to i palili zamiast papierosów. Pamiêtam straszne wydarzenie. Jeden z kolegów - Henryk Starczewski z Radomska - pali³ w warsztacie stolarni papierosa i wpuszcza³ dym do pieca. By³ wybitnym sportowcem - bramkarzem klubu Korona Radomsko. Zauwa- y³ to jeden z esesmanów. Ten jeden papieros kosztowa³ go 100 uderzeñ kijem. Krew p³ynê³a wszêdzie. Zanieœliœmy go do szpitala obozowego. Myœleliœmy, e go nie zobaczymy wiêcej, ale on to prze y³ i wróci³ do pracy w stolarni. Wszy By³ okres, e w obozie by³y wszy. W okresie, kiedy inwazja insektów nasila³a siê, przeprowadzano codzienne apele - loizeapele. Po pracy, zamiast kolacji, najpierw by³ loizeapel. U kogo znaleziono wszy, trafia³ do karnej sztuby (pomieszczenia na poddaszu, gdzie wstawione by³y prycze). Pracuj¹c w stolarni, razem z moim bratem mieliœmy tam skrytkê pod sztalugami - ³aw¹ robocz¹, tzw. warsztat stolarski. Mieliœmy tam zapasow¹ bieliznê i skarpety. Co tydzieñ w kocio³ku na klej gotowaliœmy i praliœmy tê nasz¹ bieliznê. Suszyliœmy przy wielkim piecu trociniaku. Ogólnie na 22 bloku byli rzemieœlnicy, by³o czysto i zdarzy³ siê przypadek wszawicy - ale to by³ precedens. Do kontroli czystoœci - szukania wszy - przychodzili pflegierzy. To odpowiednik pielêgniarza i salowego albo obie funkcje w jednej osobie. Na terenie obozu kobiecego by³y wyodrêbnione bloki dla Cyganów. Cyganie przebywali rodzinami - nie rozdzielano ich. Przybywali tak e badacze Pisma Œwiêtego, tzw. bibelfosch. Oni korzystali z du ej swobody. Nawet pojedynczych wypuszczali na miasto. Mieli winkle fioletowe. Czerwone winkle mieli wiêÿniowie polityczni ró nych narodowoœci. Z tym e na czerwonym winklu by³a wypisana narodowoœæ: F - Francja, P - Polska. Winkle ró owe mieli homoseksualiœci, winkle czarne mia³y prostytutki, zielone - kryminaliœci, przewa nie Niemcy. Ucieczki Dni przemija³y, podobne do siebie: apel rano, praca i apel wieczorem. Zdarza³o siê jednak, e by³y ucieczki. Wtenczas byty stójki do póÿnych go- Henryk Wróblewski dzin wieczornych. Zdarza³o siê tak e, e nikt nie uciek³, tylko nie mogli siê doliczyæ wiêÿniów. Chorych, którzy yli, i tych, co umarli podczas pracy, uk³adano pod blokiem - spisywano numery do ewidencji. W pierwszych latach obozu za ucieczkê wieszali na placu apelowym. By³a stawiana szubienica i ca³y obóz musia³ siê przygl¹daæ. W póÿniejszych latach uciekinier chodzi³ z tablic¹ z wypisanym: Hura, znów jestem z Wami. Tak maszerowa³ od apelu do wieczora, a wieczorem wsadzano go do bunkra. Bunkier by³o to pomieszczenia 80x80 cm. Czêsto wt³aczano tam 4 doros³e osoby. By³ to tzw. steinbunkier. Dla niektórych kara bunkra obejmowa³a noc i rano szli do pracy. Niektórzy wiêÿniowie skazani byli tam na do ywocie. Nie dostawali jedzenia i skazani byli na powolne konanie. W takim bunkrze przebywa³ ojciec Maksymilian Kolbe. Wydaje mi siê, e przebywa³ tam 14 dni. Niemcy, nie mog¹c siê doczekaæ ojca Maksymiliana - pozbawili go ycia zastrzykiem z fenolu. Miêdzy blokami 10 a 11 - który by³ blokiem egzekucyjnym, by³a œciana œmierci. Wykonywano pod ni¹ wyroki, które wydawano w wydziale politycznym, a tak e za przewinienia obozowe. Zdarza³y siê przypadki, e stójki po ucieczce siê przed³u a³y, niektórzy os³abieni wiêÿniowie klêkali na jedno kolano albo kucali. Za karê w niedzielê po obiedzie, zamiast przymusowego spania - blok, który podpad³, szed³ na æwiczenia karne. A by³y to takie æwiczenia, jak skakanie w przysiadzie, tzw. abka. Kto nie nad¹ a³, by³ karany ch³ost¹ pejczem, przez g³owê lub przez plecy. Cdn. Fot. Archiwum Henryka Wróblewskiego 8 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 4 LUTEGO 2010 R.

9 WIADOMOŒCI Kolêdowali w Rzejowicach i w Radomsku U schy³ku bo onarodzeniowego okresu w szkole podstawowej w Rzejowicach w sobotê 31 stycznia odby³ siê VIII Dekanalny Przegl¹d Kolêd, wczeœniej, 19 stycznia, radomszczanie mogli pos³uchaæ kolêd podczas festiwalu Hej, Panie Jezu, który odbywa³ siê w Miejskim Domu Kultury. W konkursie zorganizowanym w Rzejowicach wziê³o udzia³ 50 uczestników. - Co roku organizujemy przegl¹d wspólnie z parafi¹, pomaga nam ksi¹dz proboszcz Jan Legierski. W konkursie bior¹ udzia³ uczniowie z dekanatu Kodr¹b - mówi El bieta Lewandowska, dyrektor rzejowickiej szko³y. Dzieci rywalizowa³y w dwóch kategoriach wiekowych: przedszkolaki i klasy I-III oraz uczniowie z klas IV-VI. Maluchy zaskakiwa³y nie tylko swoimi Fot. Jolanta D¹browska Widzom bardzo podoba³y siê wystêpy m³odych kolêdników. umiejêtnoœciami wokalnymi, ale te barwnymi strojami, przebraniami. Podobnie by³o w Radomsku, tutaj imprezie towarzyszy³ tak e konkurs plastyczny, podczas którego m³odzi artyœci odtwarzali wizerunki postaci religijnych. (jd) Fot. Jolanta D¹browska RZEJOWICE Przedszkolaki i klasy I-III I miejsce - Publiczna Szko³a Podstawowa w Kraszewicach w sk³adzie: Emilia Bienias - kl. I, Wiktor Wojarski - kl. I, Oskar Wojarski - kl. II; II miejsce - Publiczna Szko³a Podstawowa w Rzejowicach - dzieci z oddzia³u przedszkolnego: Julia Kaczmarek, Kamila Soboñ, Wiktoria Pokora, Damian Majchrzak, Sebastian ebrowski; III miejsce - Publiczna Szko³a Podstawowa w B¹kowej Górze - Rafa³ Szopa - kl. II. Klasy IV-VI I miejsce - PSP w Rzejowicach: Paulina M³ynarczyk; II miejsce - PSP w Rzejowicach - Ewa Ko³odziejska, Piotr Berski; III miejsce - PSP w Wielgom³ynach - Zuzanna Aleksandrowicz, Roksana Gaik, Kinga Mofina, Adrian G¹ciarek, Jakub Szczypiñski. W Y N I K I RADOMSKO Kategoria 6-9 lat I miejsce - Karolina Derwisz - PSP w Orzechowie; II miejsce - Natalia Piasecka - SP nr 6 w Radomsku; III miejsce - Ma³gorzata Imie³owska - Publiczne Przedszkole w Nowej BrzeŸnicy. Kategoria lat I miejsce - Adrianna Moroñ - ZSG w P³awnie i Sylwia Makowska - PSP w Orzechowie; II miejsce - Zuzanna Siarka - ZGS nr 1 w Radomsku; III miejsca nie przyznano. Kategoria lat Pierwszego miejsca nie przyznano. II miejsce - Aleksandra Gabryelczyk - ZSG nr 1 w Radomsku; III miejsce - Adrian Porada - Publiczny Zespó³ Szkolno-Gimnazjalny w Szczepocicach i Anna Umañska - ZSG nr 1 w Radomsku. Kategoria zespo³y Pierwszego miejsca nie przyznano. II miejsce - Zespó³ Wokalno-Instrumentalny przy I Liceum Ogólnokszta³c¹cym; III miejsce - Zespó³ Dzieciêcy Amelki - Œwietlica Dzieciêco-M³odzie owa ze Stowarzyszenia Akcji Katolickiej przy parafii w Nowej BrzeŸnicy. Baba-Jaga z fabryki s³odyczy Jaœ i Ma³gosia w tej wersji bajki, któr¹ zaprezentowano w ostatni¹ niedzielê na deskach Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, co prawda trafili do chatki z piernika, a potem do klatki Baby-Jagi, jednak zakoñczenie z pewnoœci¹ mog³o zaskoczyæ publicznoœæ. Mali radomszczanie, którzy w niedzielne przedpo³udnie 31 stycznia wybrali siê ze swoimi rodzicami do MDK-u na bajkê muzyczn¹ Jaœ i Ma³gosia, z pewnoœci¹ wyszli z przedstawienia oczarowani. Na scenie, poœród kolorowej, bajkowej scenografii, zaprezentowali siê m³odzi aktorzy, którzy pod okiem fachowca, Haliny Pitry-Ptaszek, która re yserowa³a spektakl, stworzyli œwietne widowisko. Postacie ze znanej dzieciom doskonale bajki o Jasiu i Ma³gosi by³y przekonuj¹ce i sympatyczne; no mo e poza Bab¹-Jag¹, która mog³a przeraziæ, zw³aszcza m³odsze dzieci. I ona jednak na koniec zyskuje sympa- tiê widzów. W tej wersji bajki okazuje siê bowiem, e Baba-Jaga tak naprawdê jest pracownikiem pobliskiej fabryki s³odyczy, a chatka z piernika to produkt eksportowy. I jak w ka dej bajce, wszystko koñczy siê szczêœliwie. O choreografiê zadba³ Artur yme³ka z Teatru Muzycznego w odzi, natomiast aktorom akompaniowa³a Justyna Szaliñska. Nie jest to ostatnie s³owo tej grupy teatralnej i ju przygotowywana jest kolejna premiera. Obsada: Jaœ - Micha³ Nosal, Ma³gosia - Paulina B¹k, Wilk - Dawid Matyjaszczyk, Drwal - Oliwia Walada, Matka - Maja Bujacz, Narrator - Agata Dziegieæ i Elf - Julia Wojtecka. Karnawa³u czas Trwa karnawa³ i nawet najm³odsi z wielk¹ ochot¹ uczestnicz¹ w karnawa³owych balach, zw³aszcza balach przebierañców. Najchêtniej przebieraj¹ siê przedszkolaki, co widaæ by³o w pi¹tek 29 stycznia w Publicznym Przedszkolu nr 10 w Radomsku. Do sali, która wygl¹da³a jak arena cyrkowa, wchodzi³y przeró ne postacie: od zwierz¹t, przez postacie z bajek, a na superbohaterach koñcz¹c. Wa niejsza od przebrania by³a jednak dobra zabawa, a poniewa wszystkim dopisywa³y humory, wychodzili z balu zmêczeni, ale zadowoleni. Tak e pracownicy przedszkola i dyrektor Ma³gorzata Dymus - wszyscy obowi¹zkowo przebrani. 4 LUTEGO 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA Fot. Janusz Kucharski Fot. Janusz Kucharski 9

10 OG OSZENIA DROBNE * REKLAMA MEDYCZNE Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Neurologiczny, lek. neurolog Jacek êski, Radomsko, ul. Przedborska 56, wtorek, czwartek w godz , tel , , Specjalista dermatolog, J. Jaworska, 1. i 3. sobota miesi¹ca w godz. od do 15.00, ul. eromskiego 6, tel , Specjalista neurolog Beata Koeppe, asystent Oddzia³u Neurologii w odzi, 2. i 4. sobota miesi¹ca, , ul. eromskiego 6, tel , Gabinet Chirurgiczny. Tadeusz Kubak, zabiegi chirurgiczne, anticol, obdukcje, wizyty domowe, pon.-œr. od i po uzgodnieniu telefonicznym. Radomsko, ul. B. Chrobrego 33, tel , Specjalista endokrynolog, dr n. med. M. Jaworski - choroby tarczycy, oty³oœæ, zaburzenia dojrzewania,wzrostu - 1 i 3 sobota miesi¹ca w godz. od , ul. eromskiego 6, tel , Specjalista chorób skóry Piotr Czy - adiunkt Kliniki Dermatologicznej UM w odzi przyjmuje w drug¹ i czwart¹ sobotê miesi¹ca w godz , ul. Krasickiego 2, tel RADOMSKO, ul. OGRODOWA 5 - BA- DANIA KIEROWCÓW, OKRESOWE PRACOWNIKÓW, okulista, laryngolog na miejscu. BADANIE OSÓB POSIADA- J CYCH BROÑ. Spó³ka Lekarzy AUTO- MED, poniedzia³ek i czwartek od godz , tel , , strona: PSYCHOTESTY - badania kierowców zaw. i pracowników. Badania odbywaj¹ siê w ka - dy poniedzia³ek i czwartek o godz i przy ul. Ogrodowej 5, tel , Megasam-Test s.c. Psychotesty, badania kierowców sam., op. wózków i inne. Radomsko, ul. Przedborska 39 I p. (dawniej przychodnia, dziœ szko³a), tel Specjalista laryngolog lek. med. A. Orzechowski przyjmuje codziennie od godz , ul. Krakowska 110, tel , Przychodnia leczenia uzale nieñ. Terapia, esperal. ódÿ, tel NZOZ Przychodnia Stomatologiczna Madent. Radomsko, ul. Przedborska 20, tel Gidle, ul. Kartuzka 2, tel Leczenie w ramach umowy z NFZ (zapisy protezy na rok 2010) oraz us³ugi p/standardowe. Masa leczniczy ujêdrniaj¹cy, tel NIERUCHOMOŒCI Agencja Nieruchomoœci Wycena, ul. Przedborska 2 - wycena nieruchomoœci, zarz¹d, sprzeda, kupno, najem, œwiadectwa energetyczne, audyt, tel , Sprzedam dom jednorodzinny, 200 m kw. pow. u ytk., gara, dzia³ka 800 m kw., tel , Licencjonowane biuro nieruchomoœci Promesa przyjmuje zlecenia. Tel , Do wydzier awienia pole przy ul. Dalekiej, 0,8 ha, tel Sprzedam dzia³ki budowlane, 1 km od granicy m. Radomska, tel , , Sprzedam dom szeregowy (BN), tel Do wynajêcia lokal handlowy 370 m kw. w œcis³ym centrum Radomska, tel Do wynajêcia lokal handlowy 550 m kw. lub mniej, I piêtro, nad sklepem RTV-AGD. Radomsko, ul. Warszyca 11, tel Do wynajêcia lokale pod biura, us³ugi, gabinety, I i II piêtro, nad sklepem RTV-AGD. Radomsko, ul. Warszyca 11, tel Sprzedam budynki gospodarcze 300 i 320 m kw. na dzia³ce 4750 m kw., 11 km od centrum Radomska, tel Lokal handlowy 380 m kw., media, plac manewrowy, ul. Krasickiego 2, tel Do wynajêcia sklep spo ywczo-przemys³owy w Strza³kowie, tel Sprzedam dom w Radomsku, tel w godz Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 4000 m kw., uzbrojona - woda, prad, kanalizacja, adzice, ul. Leœna, tel Do wynajêcia sklep 30 m kw., tel Sprzedam mieszkanie z gara em 65 m kw., œw. Jadwigi 2, tel Sprzedam dzia³kê rolno-leœn¹ 3750 m kw., Blok Dobryszyce, tel Sprzedam dom w Radomsku, ul. Kochanowskiego 2, 290 tys. z³, tel Sprzedam dom w Kamieñsku do zamieszkania, tel Sprzedam M-3, 39 m kw., parter, ul. S³owicza, tel wieczorem Sprzedam mieszkanie 43 m kw., ul. Jagielloñska, tel Zamieniê lub sprzedam M-2, 32 m kw., IV piêtro na I lub II, tel Sprzedam M-3, 50 m kw., ul. Jagielloñska, I piêtro, tel Sprzedam mieszkanie w bloku po remoncie, ul. Reymonta 36 z werand¹, 44 m kw., II piêtro, z gara em, tel Sprzedam udzia³ wynosz¹cy 1/3 czêœci we wspó³w³asnoœci zabudowanej nieruchomoœci, ul. Wyszyñskiego 16 (budynek by³ego Zespo³u Adwokackiego), tel po Sprzedam dom, ul. Go³êbia, tel Sprzedam pomieszczenie na lokal 35 m kw. w Radomsku, tel Sprzedam dzia³ki rolno-budowlane o pow. 10 ha w Klekowcu k. Radomska, tel Sprzedam las, tel Sprzedam dzia³kê, tel Sprzedam dom + pawilon handlowy w Radomsku, tel Sprzedam M-3, ul. Piastowska, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 900 m kw. z budynkiem gospodarczym 200 m kw. (blisko centrum Radomska), tel Do wynajêcia parter 115 m kw. (umeblowane) w domu jednorodzinnym, ul. Sadowa, tel Do wynajêcia mieszkanie 64 m kw., tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 7900 m kw. w Kamieñsku, tel Do wynajêcia lokal pod biuro, handel, us³ugi, tel Sprzedam nieruchomoœæ w Kamieñsku - dom 142 m kw., dzia³ka 806 m kw., tel Sprzedam gara metalowy, ul. Jagielloñska, tel Sprzedam lub wynajmê halê produkcyjnomagazynow¹ w Woli Krzysztoporskiej z pozwoleniem na produkcjê szkodliw¹, ³atwy dojazd z DK1, E75, powierzchnia 2000 m kw + dzia³ka 1 ha, hala w dobrym stanie, z czêœci¹ biurowo-socjaln¹ oraz ramp¹ za³adowcz¹, tel , Kupiê - wynajmê lokal handlowy, tel Sprzedam dzia³kê 8748 m kw. (115 m x 90 m) okolice strefy przy DK1 w Stobiecku Szlacheckim, 29 z³/m kw., tel Sprzedam dzia³kê, Radomsko, ul. Sikorskiego, tel Sprzedam mieszkanie, 50 m kw., I piêtro, ul. Starowiejska, tel po Do wynajêcia domek na Kowalowcu, tel po Sprzedam dom komfortowy, ul. Krasickiego 38, tel , Sprzedam dzia³kê 1040 m kw., ul. Zak¹tna, wszystkie media, tel Sprzedam mieszkanie, 48 m kw., ul. L. Czarnego 17, tel Sprzedam las, 1 ha, 60-letni, tel Sprzedam M-4, 48 m kw., tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 2223 m kw., tel Sprzedam dzia³kê z mo liwoœci¹ budowy 701 m kw., media, Blok Dobryszyce, tel , Odst¹piê mieszkanie 42 m kw. w centrum, po kapitalnym remoncie, tel Sprzedam ogrodzony plac w Radomsku, tel Do wynajêcia lokal na dzia³alnoœæ, tel Pilnie sprzedam dzia³kê budowlan¹ z rozpoczêt¹ budow¹, tel Sprzedam mieszkanie 64 m kw., ul. Starowiejska, I piêtro, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ na D¹brówce, 650 m kw., tel Sprzedam M-3, 39 m kw., ul. Jagielloñska 19, II p., tel Sprzedam M-3, 33 m kw., ul. Tysi¹clecia, tel , Sprzedam dzia³kê w Stanis³awicach, tel Sprzedam mieszkanie 58 m kw. (I piêtro) + gara, tel Sprzedam M-3, 38 m kw., po remoncie, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w P³awnie, 1500 m kw., media, tel Sprzedam M-4, 85 m kw., I piêtro, tel Do wynajêcia mieszkania umeblowane, tel Lokal do wynajêcia 70 m kw. w centrum, ul. Reymonta od ulicy oraz 40 m kw. w bramie i 120 m kw. na I piêtrze, tel Do wynajêcia mieszkanie komfortowe, umeblowane, 63 m kw., ul. 11 Listopada, tel Sprzedam M-3, 50 m kw., III piêtro, tel Sprzedam M-4, 64 m kw., ul. Starowiejska, tel , Sprzedam gospodarstwo rolne o pow. 5,45 z budynkami, tel Sprzedam M-5, 75 m kw., tel , Sprzedam mieszkanie M-3, 50 m kw., I piêtro, ul. Starowiejska, tel Do wynajêcia hala o pow. 350 m kw. na dzia- ³alnoœæ, wszystkie media, tel Oferujemy sprzeda mieszkañ w nowo wybudowanym bloku o pow. od m kw., tel Wynajem pokoi goœcinnych (ul. Krakowska), 2-osobowe i wiêksze, tel Wynajem pokoi dla pracowników firm, tel Sprzedam dzia³ki budowlane, osiedle Leœne D¹brówka oraz ulica Sikorskiego, tel Sprzedam M-4, 64 m kw., tel Sprzedam dzia³kê 72 ary w Grzebieniu, tel Do wynajêcia wyposa one mieszkanie, tel Sprzedam M-3, 2 pokoje + kuchnia, II piêtro, ul. Piastowska 8, 39 m kw., cena za m kw., tel Sprzedam M-5, 74,5 m kw., ul. Jagielloñska, tel Sprzedam M-4, 49 m kw., ul. L. Czarnego, II piêtro lub zamieniê na mniejsze, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹, tel Do wynajêcia lokal handlowy, 28 m kw., tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w okolicy Kodrêba, tel Do wynajêcia mieszkanie, 24 m kw., I p., ul. Tysi¹clecia, tel Do wynajêcia M-4 w centrum, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ z polem o pow. 1,5 ha, Kietlin, tel Do wynajêcia lokal 28 m kw., wszystkie media, tel Do wynajêcia mieszkanie M-5, ul. Piastowska, tel Do wynajêcia dom, budynek gospodarczy pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹, tel Sprzedam M-4, ul. Piastowska, tel po Sprzedam M-4, 60 m kw., ul. Jagielloñska 57, tel Poszukujê mieszkania do wynajêcia (2 pokoje z kuchni¹), mo e byæ do remontu, tel Sprzedam M-2, 33 m kw., tel Sprzedam dzia³kê 7 tys. m kw., ul. Odleg³a, strefa inwestycyjna, tel Do wynajêcia pomieszczenia na us³ugi i produkcjê ogó³em ok. 500 m kw. (3x100, 2x50, 80 m kw.), tel do Mieszkanie 62 m kw., ul. œw. Jadwigi, II piêtro, 3 pokoje, 220 tys. z³ do negocjacji, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ na obrze ach Radomska, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ ze stawem w Klekowcu z dojazdem, tel Sprzedam dom z dzia³k¹ na obrze ach Radomska, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 960 m kw., ogrodzona, kanalizacja, ulica asfaltowa. Radomsko, ul. Miodowa, tel Sprzedam dom piêtrowy o pow. 150 m kw., Radomsko, tel , Do wynajêcia mieszkanie 65 m kw., tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ uzbrojon¹, ul. Go³êbia, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 12 arów na wsi, tel Do wynajêcia hala wraz z wiatami, Blok Dobryszyce, tel Sprzedam mieszkanie, tel po Do wynajêcia mieszkanie 50 m kw., tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹, tel Sprzedam dzia³kê 1040 m kw. lub zamieniê na bloki, tel Sprzedam M-3, 45 m kw., ul. BrzeŸnicka, I piêtro, tel po Pilnie sprzedam M-3, 54 m kw., ul. 11 Listopada 30D, tel Pilnie sprzedam dzia³kê budowlan¹ 1500 m kw., Orzechówek, tel Do wynajêcia kawalerka, tel MOTORYZACYJNE Sprzedam renaulta lagunê, rok 2001, tel Du y wybór czêœci nowych i u ywanych do wszystkich rodzajów samochodów. Firma Krokowicz, Malutkie 22A, tel AUTOELEKTRONIKA - naprawy, regulacje, uk³ady wtryskowe, zap³onowe, ABS, alarmy. Radomsko, ul. Ciep³a 28, tel Kupiê zabytkowy samochód lub motocykl, tel , Kupiê auta powypadkowe, tel Kupiê stare motocykle Awo Simson, Junak, BMW, DKV, SHL, WFM, WSK, tel Sprzedam audi A-2 1.4TDI, rok 04/05, krajowy, bezwypadkowy, ma³y przebieg, tel Sprzedam nissana almerê 1,5 sedan, rok 2006/2007, bezwypadkowy, krajowy, na gwarancji fabrycznej, serwisowany, ma³y przebieg, tel Kupiê ka de uszkodzone auto, wystawiam œwiadectwo z³omowania, tel Kupiê ka dy samochód, równie uszkodzony, tel Kupiê ka dy samochód, sprzeda czêœci, najlepsze ceny, tel Sprzedam fiata ducato 2.5D, rok 95, kontener 4x2,15x2,20, stan dobry, tel Seicento 900, rok 00, tel Pilnie sprzedam opla astrê II kombi 2.0 DTL, rok 99, tanio! Tel Sprzedam seicento 900, rok 99, tel Sprzedam audi A-3, 1.9 TDI, rok 00, tel Kupiê wszystkie auta, ca³e, rozbite, do wyrejestrowania, najlepsze ceny, tel Sprzedam punto 1.1, rok 98, tel Sprzedam forda couriera, 1.8D, rok 90, tel , Sprzedam felgi stalowe 4 szt. do VW 14 cali, 35 z³ za szt., tel Bus iveco 3510, rok 96, z³, tel , Sprzedam corsê 1.4, rok 96, tel Sprzedam mana F , stan b. dobry, rok 98, 44 tys. z³, pe³ne wyposa enie, tel , Audi A3, 1.9TDI, rok 00, czarny, tel Sprzedam kawalerkê 35 m kw., 1 pokój + kuchnia, II piêtro, balkon, ul. BrzeŸnicka 38/18, tel. Sprzedam dzia³kê z laskiem, 2700 m kw., gm. Sprzedam mercedesa sprintera 2.9TD, rok 97, Kwatery dla firm, tel , 509 Dzia³ka o pow. 85 arów ogrodzona, dom i K³omnice, tel tel budynek gospodarczy. Strza³ków, graniczy (do godz ) Do wynajêcia zak³ad stolarski, tel Sprzedam motorower, rok 07, tel Sprzedam dzia³ki budowlane w Kodrêbie, tel. z Radomskiem, tel Sprzedam dzia³kê leœn¹ 3000 m kw., tel Sprzedam dzia³kê 5 tys. m kw., ul. Krañcowa, CC-700, rok 98, z gazem, tel Tanie kwatery, tel tel REKLAMA GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 4 LUTEGO 2010 R.

11 Renault master 35DCI, rok 03, max d³. i wys., tel Escort V, rok 98, tel Palio 1.4, rok 98, tel Focus V, rok 02 hatchback, stan b. dobry, tel Polonez, rok 92, gaz, tel Opel omega combi automat, gaz, rok 90, tel PRACA SZUKAM PRACY Zatrudniê kierowcê na TIR-a, tel Firma Krokowicz zatrudni mechanika samochodowego, tel Lakiernik samochodowy i mechanik z doœwiadczeniem - praca od zaraz, tel Kierowca B, C, E z grup¹ inwalidzk¹ - praca od zaraz, tel Mebel Sokó³ zatrudni absolwenta - absolwentkê do sklepu meblowego, stolarza meblowego, kobietê do czyszczenia elementów, tel , , Dyspozycyjna z doœwiadczeniem w zakresie opieki nad osobami chorymi podejmie pracê, tel Zatrudniê stolarza z praktyk¹, tel Zatrudniê mechanika samochodowego, tel Podejmê pracê dodatkow¹, kobieta - wy sze, zarz¹dzanie, marketing, tel M³oda, operatywna, odpowiedzialna, dyspozycyjna, z doœwiadczeniem w obs³udze biura i sekretariatu poszukuje pracy w Radomsku. Wykszta³cenie œrednie, prawo jazdy kat. B. Szybko siê uczy i nawi¹zuje kontakty (bez towarzyskich), tel M³oda kobieta podejmie ka d¹ pracê, tel M³oda poszukuje pracy dorywczej co drugi tydzieñ po po³udniu lub w weekend, tel M³oda, dyspozycyjna, wykszta³cenie œrednie, doœwiadczenie w handlu szuka pracy (bez towarzyskich), tel Zatrudniê przedstawiciela handlowego z doœwiadczeniem, tel Podejmê pracê w charakterze opiekunki do dziecka, tel Stolarz - kierowca kat. B, C - kurs na przewóz rzeczy, dobrze znaj¹cy Warszawê i okolice z umiejêtnoœci¹ monta u - poszukuje pracy, tel , Zatrudniê stolarza, Kamieñsk, tel D³ugoletni wyk³adowca, instruktor nauki jazdy - podejmie pracê, tel PPUH Konstalex Sp. z o.o. zatrudni montera konstrukcji stalowych. Wymagane: podstawowe uprawnienia spawacza w metodzie 135 (MAG), znajomoœæ rysunku technicznego, tel Emeryt, grupa inwalidzka II na sta³e, prawo jazdy kat. B - podejmie pracê, tel Firma meblarska zatrudni stolarza maszynowego, tel Poszukujê pracy, zaopiekujê siê dzieckiem. Posiadam doœwiadczenie w tym zakresie, tel M³ody 28-lat, stolarz - podejmie pracê, tel Zatrudniê lakiernika samochodowego, tel , Podejmê pracê biurow¹, doœwiadczenie w administracji i kredytach (bez towarzystkich), tel Firma budowlana poszukuje kandydata na stanowisko - kierownik robót. CV na dres: Zatrudniê œlusarza-mechanika, tel Zatrudniê lakiernika samochodowego, tel Zatrudniê tapicera z umiejêtnoœci¹ szycia do zak³adu tapicerskiego. Tylko z doœwiadczeniem w zawodzie, kontakt: , Blacharz - lakiernik - d³ugolatni sta, podejmie pracê, tel Spawacz gazowy + elektryczny w os³onie argonu podejmie pracê, tel Zatrudniê pracownika na frezarkê do zak³adu stolarskiego, tel Apteka Piastowska zatrudni magistra farmacji. Atrakcyjne warunki zatrudnienia, tel , Mê czyzna, dyspozycyjny, prawo jazdy kat. ABC, doœwiadczenie w handlu meblami poszukuje pilnie pracy, tel Zatrudniê kobietê w charakterze barmanki, wymagane wykszta³cenie œrednie, tel Zatrudniê rozs¹dnych kierowców kat. C+E na wywrotce, tel Uwaga!!! Firma Mondeus 2007 zatrudni od zaraz samodzielnego sprzedawcê na stacji LPG (Kobiele Wlk.). Kontakt Poszukujê pracy biurowej, w charakterze dozorcy, stró a itp., tel po Firma zatrudni tapicera z umiejêtnoœci¹ szycia, tel Kierowca B,C,E karta kierowcy, przewóz rzeczy, wózki wid³owe, praktyka - podejmie pracê, tel Kobieta przyjmie ka d¹ pracê (znajomoœæ komputera, w³asny samochód, opieka, sprz¹tanie), tel Poszukujê pracy (bez towarzyskich), tel Kobieta, II grupa, podejmie pracê, opieka, sprz¹tanie, inne (bez towarzyskich), tel Zatrudnimy operatorów maszyn budowlanych, monterów sieci wodno-kanalizacyjnych oraz chêtnych do przyuczenia w ww. zawodach, tel lub Rencista poszukuje pracy w charakterze stró a, dozorcy, tel Poszukujê pracy dorywczej (kobieta 50 lat - œrednie), w hurtowni, sklepie - wyk³adanie towarów lub opieka z gotowaniem 2 razy w tygodniu, tel Apteka w Przedborzu zatrudni mgr. farmacji. Bardzo dobre warunki wspó³pracy, tel Zatrudniê samodzielnego stolarza (okleina naturalna), tel Podejmê pracê jako monter mebli kuchennych, szaf wnêkowych. Prawo jazdy kat. BC, tel Podejmê pracê jako monter mebli i kierowca, tel Zatrudniê stolarza budowlanego, tel Kobieta, doœwiadczenie w handlu, znajomoœæ obs³ugi komputera i kasy fiskalnej, prawo jazdy kat. B, pilnie szuka pracy, tel Przyjmê kierowcê z kat. B do monta u mebli kuchennych ze sta em, tel Szukam pracy - pilnie podejmê szycie cha³upnicze na overlock i stêbnówkê, doœwiadczenie, tel Zatrudniê do tapicerowania krzese³, tel Zatrudniê kierowcê kat. C do monta u mebli, tel euro za godzinê! a praca z dokumentami! Praca sta³a lub dodatkowa. Wymagania: min. wykszt. œrednie i niekaralnoœæ. Zg³oszenia w godz , tel Lakiernik meblowy podejmie pracê, tel Zespó³ muzycznej poszukuje wokalistki, tel Zatrudniê sprzedawczyniê w sklepie spo ywczym, tel Firma mediaexpert poszukuje sprzedawców i kieronika sklepu RTV i AGD. Spotkanie rekrutacyjne 9 lutego 2010 r. o godz w MDK, tel Zatrudniê kierowcê kat. C+E, transport krajowy, tel Poszkujê osób na stanowisko przedstawiciel handlowy, wymagania: wyszta³cenie min.œrednie, kreatywnoœæ, znajomoœæ bran y spo ywczej, umiejêtnoœæ pracy na samodzielnym stanowisku, niekaralnoœæ, posiadanie prawa jazdy kat. C, B, tel Poszukujê pracy najchêtniej na budowie lub przy remontach, tel Zatrudniê kelnera i barmana z doœwiadczeniem i pracowników do kuchni, tel M³oda dziewczyna podejmie pracê w charakterze opiekunki do dziecka, tel US UGI Remonty kompleksowo - glazura, malowanie, karton-gips, panele i inne, tel Pranie dywanów, wyk³adzin i tapicerek w domu klienta, tel Œwiadectwa, certyfikaty energetyczne, tel Ksero, oprawa prac, bindowanie, przepisywanie, laminowanie, itp. Foto Alis, Reymonta 43, tel Pogotowie komputerowe. Przywracanie systemu (Windows, Linux), zabezpieczanie Internetu, porady, szkolenia, tworzenie serwisów WWW, ulotki, wizytówki itp. Tel ŒLUBNE WYSTROJE - kompleksowo Ismena, tel , Kompleksowe sprz¹tanie domów i mieszkañ, tel Bramy gara owe, automatyka, systemy prze- ³adunkowe. Producent TOTMAN, ul. Sucharskiego 111, tel , , Biuro Rachunkowe, tel Poprawki krawieckie, pralnia, ul. Sadowa 5 Us³ugi budowlane, p³ytki - klinkier, remonty, tynki, tel Us³ugi administracyjno-biurowe, kadry, p³ace, ZUS, tel , Us³ugi transportowe, przeprowadzki, tel Tynki termoizolacyjne, tel Remonty dachów p³askich, tel Rynny aluminiowe, tel Docieplanie z gwarancj¹, tel STACH-BUD us³ugi glazurnicze, karton-gipsy, tynki, prace hydrauliczne i elektryczne, tel ELEKTROALL, instalacje elektryczne, tel Projekty budowlane, tel Budowa kominków, tel Wideofilmowanie, tel Wk³ady kominowe, tel Gipsy, p³yta gipsowa, poddasza, panele, malowanie, p³ytki, sufity podwieszane, tel Kominki - monta, ciep³e, nowowczesne, kaflowe, tel Prace remontowe i wykoñczenia, uk³adanie glazury, sucha zabudowa, malowanie i inne. Tel Betonowe wylewki agregatem, tel Wylewki agregatem, tel Przewóz osób, 8-50 miejsc, tel Us³ugi koparko-³adowark¹, transport, tel , Transport, przeprowadzki, - tanio, tel Remonty - g³adÿ, malowanie, glazura, tel Remonty, sufity podwieszane, malowanie i inne, tel Transportowe - kontener, winda, tel Remonty, wykoñczenia wnêtrz, adaptacje poddaszy, tynki gipsowe, pod³ogi, malowanie, tel azienki od A do Z i inne, tel Kute bramy i balustrady, tel ó ka metalowe kute i inne wyroby z metalu, tel Malowanie, docieplanie, remonty, kosztorysy, nadzór budowlany, tel Profesjonalne tynki maszynowe (gipsowe i cementowe) Knauf, Ibaumit, gwarancja, f-ra VAT, tel Firma Team-Bau oferuje us³ugi w zakresie remontowo-budowlanym, tel Uk³adanie kostki brukowej - wolne terminy, tel Transport busem 1,6 tony, 8 m szeœciennych, tel Uk³adanie kostki brukowej - szybko, tel Makija, akryl, el, tel P³ytkarstwo katalogowe, tel Budowy, remonty, nadzór, tel Odœnie anie koparko-³adowark¹, tel Us³ugi podnoœnikiem koszowym 12 m, tel Kompleksowe odœnie anie - dachy, tel Odœnie anie dachów, tel Sprzeda, serwis, modernizacja komputerów i oprogramowania tel Us³ugi hydrauliczne - woda, kanalizacja, c.o., tel Wykoñczenia wnêtrz, wolne terminy, tel Us³ugi elektryczne, tel Dachy kompleksowo, tel Dachy, tel Wykoñczenia wnêtrz, tel Koparko-³adowarka, koparka ko³owa, ³adowarka Bobcat, tel Wiertnica hydrauliczna, odwierty pod s³upy, s³upki, fundamenty palowe, tel Piaskowanie konstrukcji stalowych, felg, elewacji, betonu, przyczep, równie u klienta, tel Profesjonalne naprawy samochodów powypadkowych, blacharstwo, lakiernictwo, tel , Do œlubu reprezentacyjnym autem, tel Moto-Drom Pokora szkoli kursantów na przewóz osób i rzeczy (okresowe 5 dni) dofinansowanie 80% UE, szczegó³y: Salon fryzjerski, ul. Batorego 6, tel Salon kosmetyczny, ul. Batorego 6, mo liwoœæ dojazdu do klienta, tel Tynki, wylewki maszynowe, tel OG OSZENIA DROBNE * REKLAMA Us³ugi remontowo-wykoñczeniowe, tel Auto naprawy bie ¹ce, t³umiki, Radomsko, ul. Sucharskiego 111, tel Wylewki mikrokretem, tynki maszynowe, docieplenia, tel Odœnie anie dachów, tel , Cyklinowanie, lakierownie, listwowanie pod- ³óg, parkietów, schodów - bezpy³owo, tel Logopeda lub praca dorywcza, tel P³ytki, panele, szafy, garderoby, drzwi suwane, zabudowa karton-gips, tel Firma Mondeus 2007 poleca us³ugi wykoñczeniowe wnêtrz i ogólnobudowlane, tel Wykoñczenia wnêtrz, tanio, tel Pracownia Futer - naturalne, sztuczne, przeróbki, naprawa. Szycie czapek i ko³nierzy, tel Prace wykoñczeniowe: p³ytki, panele, gipsowanie, karton-gips, sufity podwieszane, malowanie, tynki dekoracyjne, monta urz¹dzeñ sanitarnych, szybko i solidnie, tel Profesjonalne us³ugi glazurnicze, tel Odœnie anie budynków, wykoñczenia wnêtrz, tel Kompleksowe remonty mieszkañ, tel Domowe gotowanie, sprz¹tanie, wypieki, tel Schody drewniane, szybko i solidnie, tel Tynki gipsowe agregatem, wylewki anhydrytowe, suche zabudowy, certyfikat Knauf, autoryzacje Baumit, tel , Us³ugi tapicerskie - renowacja i modernizacja mebli, tel Budowa i monta kominków, tel Remonty mieszkañ od A do Z, tel , Docieplenia, p³yta k-g, tel Wykoñczenia, glazura, terakota, panel pod³ogowy, tel Odœnie anie posesji, tel RÓ NE Kupiê antyki, zegary, monety, szable i inne starocie, tel Tanio sprzedam zestaw wypoczynkowy Jadwiga, tel Sprzedam ziemiê ogrodow¹, tel Sprzedam szlifierkê taœmow¹, frezarkê dolnowrzecionow¹, pi³ê tarczow¹, pi³ê formatow¹ (œciana), tel , , Drewno opa³owe, tel Spaniele, tel Sprzedam garnitur komunijny, tel Sprzedam zestaw wypoczynkowy, tel Sprzedam deski jesionowe, tel Sprzeda wêgla brunatnego, sortowany, 230 z³, tel Sprzedam bramê przemys³ow¹ dwuskrzys³ow¹ now¹ z p³yty warstwowej 320x350 cm, 2 sztuki, tel Sprzedam meble kuchenne, tel Sprzedam komplet mebli stylowych, szafa + komoda, okleina naturalna dêbowa, tel Ci¹g dalszy og³oszeñ drobnych na str. 12. REKLAMA... 4 LUTEGO 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 11

12 OG OSZENIA DROBNE * REKLAMA Dokoñczenie og³oszeñ ze str. 11. Sprzedam 2 komody, tel Sprzedam u ywany bojler elektryczny 40 litrów i silnik elektryczny 5 kw, tel Tanio sprzedam u ywany segment pokojowy, tel Sprzedam czopiarkê, prasê hydrauliczn¹ i wiertarkê 3-wrzecionow¹, tel Sprzedam pustali u lowe, ceg³ê, tanio, tel Po yczki w 24 ha, tel Sprzedam rusztowanie warszawskie, tel Sprzedam pustak max Koz³owice 1000 sztuk, 2 z³/szt, tel Sprzedam pianino Calisia, tel Sprzedam segment m³odzie owy (jasny), tel Sprzedam tuczniki karmione ekologiczne, tel Sprzedam textimê 450 z³, tel Sprzedam meble do sklepu, tel Sprzedam legwana w terrarium, tel NAUKA Korepetycje z matematyki i fizyki dla gimnazjalistów, licealistów i poprawkowiczów, tel Jêzyk angielski (z du ym doœwiadczeniem). Dla dzieci, m³odzie y, doros³ych. Lekcje indywidualne. Tel Matematyka, fizyka - korepetycje dla uczniów i studentów, tel , Angielski dla dzieci od 7 do 13 lat, tel Chemia, matematyka, tel Angielski, tel , Korepetycje - chemia, tel J. polski - prezentacje, tel Matematyka - doje d am, tel Wszystkie jêzyki - Inter Prestige, tel J. niemiecki, tel J. francuski, tel Korepetycje, niemiecki, tel J. niemiecki, tel TURYSTYCZNE Biuro Turystyczne Trybunalskie, Radomsko, ul. Reymonta 43 parter (pawilony rzemieœlnicze). Czynne: poniedzia³ek-pi¹tek , soboty , tel , Trybunalskie : wycieczki, wczasy, kraj i zagranica: autokar, samolot, dojazd w³asny Trybunalskie oferta wielu du ych biur turystycznych m.in. Orbis, Almatur, Wezyr, Oasis Tours - ceny organizatora. Ciekawa oferta Last minute Trybunalskie bilety autokarowe: Europa, bilety lotnicze: ca³y œwiat Trybunalskie ubezpieczenie komunikacyjne AC, OC, NW oraz KL: UNIQA Trybunalskie - PROMOCJA LATO 2010, du e zni ki MATRYMONALNE Wolny, przystojny, 45/185 - pozna mi³¹ pani¹, wiek obojêtny, tel Poznam pani¹ w wieku lat w celu matrymonialnym, tel R E K L A M A GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 4 LUTEGO 2010 R.

13 REKLAMA Spó³dzielnia Mieszkaniowa Fameg w Radomsku, ul. 11 Listopada 2, Radomsko, tel , wynajmie LOKAL U YTKOWY O POWIERZCHNI 355 m2 zlokalizowany na podwy szonym parterze budynku mieszkalnego przy ulicy Fabianiego 12 w Radomsku. Dopuszcza siê mo liwoœæ podzielenia powierzchni lokalu u ytkowego na mniejsze czêœci. 4 LUTEGO 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 13

14 REKLAMA Jesteœmy firm¹ dzia³aj¹c¹ na rynku us³ug budowlanych od 1990r. nale ¹c¹ do czo³owych i najdynamiczniej rozwijaj¹cych siê przedsiêbiorstw w woj. ³ódzkim. Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko: PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO BIUROWY OCZEKIWANIA: prawo jazdy kategorii B bieg³a znajomoœæ jêzyka angielskiego w mowie i piœmie wykszta³cenie minimum œrednie znajomoœæ obs³ugi komputera i programów MS Office umiejêtnoœæ efektywnej organizacji czasu pracy dyspozycyjnoœæ, dynamizm w dzia³aniu komunikatywnoœæ, zaanga owanie wysoka kultura osobista OPIS STANOWISKA: odpowiedzialnoœæ za prowadzenie spraw administracyjno-organizacyjnych aktywna wspó³praca z zespo³em formatowanie dokumentów t³umaczenia na potrzeby firmy wprowadzanie danych do bazy komputerowej kontakt z kontrahentami i dostawcami OFERUJEMY: stabilne zatrudnienie atrakcyjne wynagrodzenie mo liwoœæ rozwoju zawodowego i awansu pracê w m³odym, dynamicznym zespole mi³¹ atmosferê w pracy osoby spe³niaj¹ce powy sze warunki prosimy o przes³anie CV na adres: Tel. kontaktowy (44) PSS Zorza posiada do wynajêcia - magazyny o ³¹cznej pow. 500 m 2 (240m+260m), z ramp¹, teren strze ony, - lokal handlowy przy ul. Reymonta 47 o pow. 65 m 2. Kontakt: , w godz Dzieñ Otwartych Dni w PSP nr 6 w Radomsku Wójt Gminy Kodr¹b i n f o r m u j e e na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy w Kodrêbie wywieszono wykaz nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda y w drodze przetargu - sprzeda ¹ objête jest prawo u ytkowania wieczystego zrekultywowanych terenów po by³ej kopalni surowców mineralnych w Kodrêbie - pow. ogólna 18,32 ha. Dnia 10 lutego 2010 r. o godz lub ZAPRASZAMY dzieci w wieku 5-7 lat z rodzicami ul. œw. Jadwigi Królowej 20 tel Prezydent Miasta Radomska i n f o r m u j e i Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz z póÿniejszymi zmianami) na tablicy og³oszeñ zosta³y wywieszone Wykazy nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda y, oddania w u ytkowanie wieczyste, u yczenie, dzier awê oraz w trwa³y zarz¹d. Z treœci¹ wykazów mo na zapoznaæ siê w Urzêdzie Miasta Radomska ul. Tysi¹clecia 5 (III piêtro) oraz na stronie internetowej Miasta Radomska. Kilkuletnia maleñka suczka (5,5 kg) po sterylizacji prosi o nowy domek. Bezdomny 6-letni kundelek nie prze yje zimy na ulicy. Prosimy w ich imieniu - POMÓ CIE i ofiarujcie im dom. Kontakt: Radomszczañskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzêtami. Tel Nagrodami w Relaksie Rodzinnym nr 185 s¹ ksi¹ ki ufundowane przez Instytut Wydawniczy ERICA. Nagrody rozlosujemy wœród osób, które na adres: przyœl¹ przynajmniej jedno has³o, bêd¹ce rozwi¹zaniem zadañ Relaksu Rodzinnego. Prosimy te o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu i telefonu. Na zg³oszenia czekamy do 9 lutego. Michael REYNOLDS Synowie Rzeszy - II Korpus Pancerny SS w Normandii, Ardenach i na froncie wschodnim Autor ksi¹ ki jest o³nierzem piechoty Armii Brytyjskiej. By³ ranny podczas wojny w Korei. Pe³ni³ tam funkcjê dowódcy plutonu. W stopniu genera³a majora przez lata kierowa³ Si³ami Manewrowymi Dowództwa Po³¹czonych Si³ Zbrojnych NATO w Europie. Karierê wojskow¹ zakoñczy³ jako szef Dzia³u Polityki i Planowania w Kwaterze G³ównej NATO w Brukseli. Synowie Rzeszy to jedna z napisanych przez niego ksi¹ ek. Poddaje w niej analizie dzia³ania wojenne prowadzone przez II Korpus Pancerny SS. Bernard CORNWELL Tygrys - Richard Sharpe i oblê- enie Seringapatam 1799 Bernard Cornwell jest brytyjskim autorem 40 powieœci historycznych. Popularnoœæ przyniós³ mu m.in. cykl ksi¹ ek o przygodach Richarda Sharpe a, który zaczyna wojskow¹ karierê jako szeregowiec. PóŸniej zostaje pu³kownikiem armii Jego Królewskiej Moœci. Na podstawie jego powieœci nakrêcono kilkanaœcie filmów, rozgrywaj¹cych siê w okresie wojen napoleoñskich. Tytu³ow¹ rolê gra³ w nich znany aktor Sean Bean. Sven HASSEL Monte Cassino Bitwa pod Monte Cassino by³a jedn¹ z najkrwawszych bitew II wojny œwiatowej. Ws³awili siê w niej polscy o³nierze. Powieœæ oparta jest na prze yciach autora z czasów jego s³u by w jednostce karnej Wehrmachtu. Walczy³ w Polsce, Rosji, W³oszech i Francji. Ksi¹ ki zacz¹³ pisaæ w obozie jenieckim. Oprac. Jolanta D¹browska 14 GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 4 LUTEGO 2010 R.

15 RELAKS 4 LUTEGO 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 15

16 SPORT * REKLAMA Udane pi³karskie sparingi Czwartoligowa Pilica Przedbórz prowadzona przez Andrzeja Deca zwyciê y³a wœród oœmiu zespo³ów w silnie obsadzonym pi³karskim turnieju halowym w Starachowicach w sobotê 23 stycznia. W meczach grupowych przedborzanie pokonali czwartoligow¹ Pogoñ Staszów 2:1 i trzeciologow¹ Juveniê Starachowice 5:4. Natomiast ulegli równie trzecioligowemu Naprzodowi Jêdrzejów 0:1. Mimo pora ki Pilica zajê³a w grupie 1. miejsce i w pó³finale zremisowa³a z czwartoligow¹ Wis³¹ Sandomierz 1:1, jednak w rzutach karnych okaza³a siê lepsza, wygrywaj¹c Tenis sto³owy Tenisiœci sto³owi UMLKS Radomsko w ubieg³¹ sobotê 30 stycznia przegrali na wyjeÿdzie z UKS W³ókniarz II Pabianice w meczu 12. kolejki III ligi 5:8. Punkty dla radomszczan zdobyli Pawe³ Kozera i Krzysztof Wieczorek (po 2,5 pkt.). Pozosta³e wyniki spotkañ 12. kolejki - 30 stycznia LKS Jutrzenka Bychlew - ULKS Moszczenica 3:8 PKS Opoka Zduñska Wola - LZS Macovia Maków 3:8 UKS II Bednary - GLKS Burza Pawlikowice 4:8 W sobotê 6 lutego o godz radomszczanie zmierz¹ siê awansem w meczu 13. kolejki na wyjeÿdzie z MLUKS Brzeziny. W sobotê 30 stycznia zosta³y rozegrane równie mecze 12. kolejki w IV lidze w grupie A. Rezerwy UMLKS pokona³y u siebie silne rezerwy TSR ask 8:5. Punkty dla UMLKS II zdobyli: Tomasz Szymczyk 2,5 pkt., Maciej Szymczyk 2 pkt., Patrycja Mazurek i Kinga Musia³ po 1,5 pkt. oraz Marcin Chybalski 0,5 pkt. Mazurek znów najlepsza W rozegranym w odzi w miniony weekend III Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym Kadetek po raz trzeci w tym sezonie wygra³a Patrycja Mazurek, pokonuj¹c w finale klubow¹ kole ankê Kingê Musia³ Dla Kingi by³ to pierwszy fina³ w karierze. Sukces jest tym wiêkszy, e w 1/8 fina³u pokona³a 3-0 wy ej notowan¹ Aleksandrê Bonikowsk¹ z Elty ód. Patrycja tym samym uzyska³a awans do III Ogólnopolskiego 3:2. W finale przedborzanie pokonali drugi zespó³ Juvenii 3:1. Najlepszym graczem turnieju zosta³ Przemys³aw Kornacki, który zdoby³ 5 bramek. Tydzieñ póÿniej Pilica uleg³a w meczu sparingowym na wyjeÿdzie drugoligowemu Rakowowi Czêstochowa 0:4 (0:1). - W pierwszej po³owie graliœmy w optymalnym ustawieniu i ta czêœæ gry by³a bardzo wyrównana, o czym œwiadczy wynik. Bramkê straciliœmy po rzucie wolnym, który Bogdan Winckowicz zdo- ³a³ jeszcze wybroniæ, lecz przy dobitce nie mia³ nic do powiedzenia. Mogliœmy doprowadziæ nawet do wyrównania. Bardzo UMKS Ksiê ak owicz - MLUKS Brzeziny 8:6 - Szkoda kolejnej przegranej, ale nie wszystko jeszcze stracone. Zosta³o szeœæ spotkañ z ni ej notowanymi zespo³ami ni dotychczasowi rywale w drugiej rundzie. Mocno wierzê, e zaczniemy w koñcu wygrywaæ. Natomiast niedoceniana jest bardzo dobra postawa naszej m³odzie y, która wygra- ³a bardzo wa ny mecz z wy ej notowanym przeciwnikiem i ma ju na koncie 15 pkt. Myœlê, e rosn¹ nam nastêpcy starszych zawodników i o to chodzi, to cieszy najbardziej - mówi Jacek Zygmunt Kawka, trener UMLKS. TABELA III LIGI 1. ULKS Moszczenica LZS Macovia Maków MLUKS Brzeziny UKS W³ókniarz II Pabianice GLKS Burza Pawlikowice UMKS Ksiê ak owicz UKS II Bednary LKS Jutrzenka Bychlew UMLKS Radomsko PKS Opoka Zduñska Wola lp dru yna m z r p bil. pkt. Natomiast LKS Dobryszyce z powodu warunków atmosferycznych nie stawi³ siê na meczu z STS SDK MOS Pong Wieluñ i tym samym przegra³ walkowerem 0:8. Pozosta³e wyniki spotkañ 12. kolejki - 30 stycznia LUKS Tenis - Club Wola Krzysztoporska - GUKS II Gorzkowice 0:8 KTS Sieradz - ULKS Kusy obudzice 8:0 PIKTS WOBISTAL Piotrków Trybunalski - ULKS Start Przyg³ów 5:8 - mecz odby³ siê w Przyg³owie. TABELA IV LIGI - GRUPA A 1. GUKS II Gorzkowice KTS Sieradz LKS Dobryszyce UMLKS II Radomsko STS SDK MOS Pong Wieluñ TSR II ask PIKTS WOBISTAL Piotrków ULKS Start Przyg³ów LUKS Tenis - Club Wola ULKS Kusy obudzice lp dru yna m z r p bil. pkt. W nastêpnej kolejce 28 lutego o godz LKS podejmie u siebie PIKTS WOBISTAL Piotrków Trybunalski, a UMLKS II zmierzy siê na wyjeÿdzie z ULKS Start Przyg³ów. (ek) Kolejny sukces odnios³y m³ode tenisistki sto³owe UMLKS Radomsko. Turnieju Klasyfikacyjnego, który odbêdzie siê tym razem w Czarnkowie w Wielkopolsce 26 i 28 lutego, zaœ Kinga bêdzie pierwsz¹ rezerwow¹ - powiedzia³ Gazecie Jacek Zygmunt Kawka. W zawodach startowali równie nasi kadeci. Maciej Szymczyk zosta³ sklasyfikowany na miejscach , a B³a ej Ciupa W ka dej kategorii startowa³o po 32 zawodników. (ek) dobr¹ okazjê zmarnowa³ Kornacki, a ponadto ³adnie z rzutu wolnego strzela³ Rafa³ Rabenda. W drugiej po³owie dokona³em oœmiu zmian, gdy chcia³em daæ pograæ wszystkim zmiennikom i ju by³o widaæ zdecydowan¹ przewagê gospodarzy. Mimo wszystko, szczególnie z pierwszej po³owy, ze zdecydowanie wy ej notowanym przeciwnikiem, jestem bardzo zadowolony - powiedzia³ Gazecie Andrzej Dec, trener Pilicy. Koszykówka Natomiast czo³owy zespó³ piotrkowskiej klasy okrêgowej, Œwit Kamieñsk prowadzony przez Artura Kowalskiego, w niedzielê 31 stycznia, w pierwszym meczu sparingowym przed zbli aj¹c¹ siê inauguracj¹ rundy wiosennej sezonu 2009/2010, pokona³ 5:0 (1:0) zespó³ ze Strzelec Wielkich, który wystêpuje w klasie A. Bramki zdobyli: Tomasz Walioszczyk, Marcin B³achowicz, Jaros³aw B¹kowicz i dwie Przemys³aw Olejnik. W nastêpny weekend Œwit zmierzy siê z Grabk¹ Grabica. Ponadto beniaminek piotrkowskiej klasy okrêgowej Mechanik Radomsko, prowadzony przez Krzysztofa Kowalskiego, w ubieg³¹ niedzielê 31 stycznia zaj¹³ 5. miejsce w turnieju halowym w Koniecpolu. W najbli sz¹ niedzielê 7 lutego radomszczanie zmierz¹ siê z Lotnikiem Koœcielec, który wystêpuje w czêstochowskiej okrêgówce. (ek) W ubieg³y weekend m³odzicy rozegrali kolejne mecze prowadzone przez ódzki Zwi¹zek Koszykówki w sezonie 2009/2010. W czterech kategoriach wiekowych wystêpuj¹ m³odzi zawodnicy Junaka Radomsko. Najstarsze grupy, borykaj¹ce siê z problemami kadrowymi, prowadzi Tomasz apiñski, zaœ dwie pozosta³e - Marek Kluza. Tym razem m³odzicy pokonali walkowerem KS KM I ódÿ, a kadeci pokonali u siebie MSZS Kutno. Natomiast juniorzy prze³o yli swoje spotkanie z MSZS Kutno. Junior starszy U-20 (rocznik ) Wyniki radomszczan Junak Radomsko pauzowa³. TABELA 1. KS KM ódÿ : UMKS Piotrcovia P : Start ódÿ : Junak Radomsko :458 Lp. Dru yna Pkt. zw/por zdob/str Junior U-18 (rocznik ) Wyniki radomszczan Dobry wystêp zapaœników Dobrze zaprezentowali siê zawodnicy ZKS Radomsko, którego prezesem, a zarazem trenerem jest Wojciech Piasecki, podczas 1. Turnieju M³odzie y Szkolnej w Zapasach w Stylu Klasycznym. Zawody odby³y siê w sobotê 30 stycznia w Pabianicach. Z piêtnastu naszych zapaœników a dziewiêciu uplasowa³o siê w czo³owej szóstce, która punktowa³a. Najlepiej z nich zaprezentowa³ siê w kategorii do 38 kg Piotr K³ych - zaj¹³ 2. miejsce, a ponadto piêciu innych, w tym dwóch w kategorii do 53 kg, zosta³o sklasyfikowanych na 3. pozycji. W punktacji dru ynowej zwyciê yli gospodarze, a wiêc PTC Pabianice, którzy wyprzedzili faworyta, AKS Piotrków Trybunalski. Kolejne lokaty zajêli: GUKS Gorzkowice, ZKS Radomsko, GKS Be³chatów i LUKS Atletic Wola Krzysztoporska. Wyniki najlepszych zawodników ZKS Kategoria do 32 kg 3. Adrian Czy Kategoria do 38 kg 2. Piotr K³ych Kategoria do 42 kg 3. Dominik Piasecki 5. Micha³ acisz Kategoria do 53 kg 3. Piotr Ciszek 3. Konrad Grzywacz Kategoria do 59 kg 3. Jakub Ciszek 5. Micha³ Kocur Kategoria do 66 kg 5. Jakub Mruklik IMPREZY MOSiR Siatkówka Amatorska liga pi³ki siatkowej dziewcz¹t III kolejka (zaleg³a) PG GIDLE - ELEKTRYK 1:2 LUKS STRZA KÓW - I LO 0:2 FOURBI - II LO 0:2 DRZEWNIAK - MECHANIK prze³o ony TABELA 1. II LO :2 2. I LO :5 3. LUKS STRZA KÓW :5 4. PG GIDLE :6 5. DRZEWNIAK :10 6. ELEKTRYK 8 9 6:13 7. MECHANIK 6 7 4:11 8. FOURBI 6 6 1:12 W nastêpnej kolejce rundy rewan owej spotkaj¹ siê: DRZEWNIAK - II LO PG GIDLE - I LO ELEKTRYK - MECHANIK FOURBI - LUKS STRZA KÓW Amatorska liga pi³ki siatkowej mê czyzn VIII kolejka MECHANIK - II LO 1:2 DRZEWNIAK - MEBLE KRYSIAK 0:2 KAMIEÑSK - CARBO 0:2 ELEKTRYK - TORNADO 0:2 Pauza: ZSP KAMIEÑSK TABELA 1. KAMIEÑSK :2 2. TORNADO :7 3. ZSP KAMIEÑSK :5 4. CARBO :6 5. II LO :7 6. MEBLE KRYSIAK :9 7. MECHANIK 7 9 7:12 8. ELEKTRYK 7 9 4:11 9. DRZEWNIAK 7 8 3:12 W nastêpnej kolejce spotkaj¹ siê: II LO - ELEKTRYK CARBO - MECHANIK ZSP KAMIEÑSK - DRZEWNIAK MEBLE KRYSIAK - KAMIEÑSK Pauza: TORNADO (r) Halowa pi³ka no na Zimowa liga halowej pi³ki no nej dzieci i m³odzie y IX kolejka UKS SZÓSTKA - PSP NR 7 4:2 PSP NR 6 - PSP NR 2 0:0 UKS MECHANIK - PSP GIDLE 0:2 TABELA 1. PSP GIDLE UKS SZÓSTKA PSP NR PSP NR UKS MECHANIK PSP NR Dru yna PSP NR 9 wycofa³a siê z rozgrywek. W nastêpnej kolejce spotkaj¹ siê: PSP NR 7 - PSP NR 6 UKS SZÓSTKA - PSP GIDLE UKS MECHANIK - PSP NR 2 (r) Pi³karskie pi¹tki VII kolejka KAJA - DRUKARZ-KAMIÑSCY 2:21 EPS BARDA - JYSK 10:1 PROVIMI - ZORZA 2:5 BALL - PIZZERIA JERYCHO 6:6 MEDYK-PROFI-BUD - TORNADO 11:1 ELEKTRYK - MEBLEKS 6:1 Pauza: METALURGIA TABELA 1. ZORZA METALURGIA MEDYK PROFI-BUD EPS BARDA PROVIMI JYSK ELEKTRYK DRUKARZ TORNADO BALL PIZZERIA JERYCHO MEBLEKS KAJA GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 4 LUTEGO 2010 R. (ek) 2. kolejka meczów o miejsca stycznia Junak Radomsko - MSZS Kutno - mecz zosta³ prze³o ony. 1. UMKS Ksiê ak : MSZS Kutno : Junak Radomsko :377 Lp. Dru yna Pkt. zw/por zdob/str Kadet U-16 (rocznik 1994 i m³odsi) Wyniki radomszczan 16. kolejka 30 stycznia Junak Radomsko - MSZS Kutno 67:62. Najwiêcej punktów dla radomszczan zdobyli: Przemys³aw Woœko 23, Jakub Cieœlik 17 i Artur Stankiewicz 15. TABELA 1. KS KM I ódÿ : PKK 99 Pabianice : Start I ódÿ : Junak Radomsko : UMKS Piotrcovia P : Ósemka I Skier : MSZS Kutno : UKS Jordan ódÿ : Salos ódÿ : Ósemka II Skier : KS KM II ódÿ : Start II ódÿ :1464 Lp. Dru yna Pkt. zw/por zdob/str M³odzik U-14 Wyniki radomszczan 13. kolejka 30 stycznia Junak Radomsko - KS KM I ódÿ 20:0 - walkower, gdy goœcie nie przyjechali na mecz. TABELA 1. Wiking Tomaszów Maz : UMKS Ksiê ak owicz : KS KM I ódÿ : UMKS Piotrcovia P : MSZS Kutno : PKK 99 Pabianice : Ósemka Skierniewice : Junak Radomsko : Start ódÿ : KS KM II ódÿ :773 Lp. Dru yna Pkt. zw/por zdob/str (ek) (r) REKLAMA...

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 12 maja 2016 r. WPS-IV.862.1.5.2016.KT Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust.1 oraz

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice Gliwice, 31 lipiec 2009 r. KAW-09135/4/09 Pani Katarzyna Kobierska Naczelnik Biura Rozwoju Miasta w miejscu Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel.

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Realizator projektu: Urząd Miasta Szczecin Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 21.12.2012 e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502 207 430 Nr sprawy: WNEFS.042-7/2012 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL Adres

Bardziej szczegółowo

Ujednolicenie zasad udzielania zwolnień z zajęć szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Bergen (Bergensstandarden).

Ujednolicenie zasad udzielania zwolnień z zajęć szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Bergen (Bergensstandarden). Przetłumaczono przez Biuro Tłumaczeń przy Gminie Bergen, strona 1/6 GMINA BERGEN Wydział Urzędu Miejskiego d/s Szkół i Przedszkoli OKÓLNIK Okólnik nr: 28/2013 Data: 25 września 2013 Numer sprawy: 201300138-28

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 czerwca 2012 r. W sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego Miasta i Gminy Swarzędz w Jasinie przy ul. Cmentarnej 27 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!!

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!! Dbam o swoje piersi 15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jest to dobra okazja by pomyśleć o profilaktyce raka piersi i rozpocząć regularne samobadanie piersi oraz udać

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. 0048 18 44-86-500, 443-53-08, fax. 0048 18 443-78-63, e-mail: urzad@nowysacz.pl, http://www.nowysacz.pl NIP: 734-001-67-07, REGON: 000640165, kod terytorialny GUS: 12 62

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Integracyjne Warsztaty Artystyczne

Integracyjne Warsztaty Artystyczne I Przykład Integracyjne Warsztaty Artystyczne IWA pod taką skróconą nazwą kryje się organizacja Integracyjnych Warsztatów Artystycznych Już pięć razy zorganizowaliśmy cykl warsztatów artystycznych dla

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 Zadanie egzaminacyjne zostało opracowane

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Sierpie

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/133/16 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2011-11-07. ul. Rubież 46 C3, 61-612 Poznań

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2011-11-07. ul. Rubież 46 C3, 61-612 Poznań Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2011-11-07 ul. Rubież 46 C3 tel. 0048 61 8279410 fax 0048 61 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: postępowania opartego na zasadzie efektywnego

Bardziej szczegółowo

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE MARZEC-KWIECIEŃ 2016 1 Regulamin 1 Organizatorzy: Warsztaty Robotów- Nowoczesny Wymiar Edukacji Społeczno- Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin Fundacja Sądecka 2 Patronat

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Wojewódzką Stację Sanitarno

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych w MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Stycze

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo