Magia kolorów.uniwersalny design.styl bez granic.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Magia kolorów.uniwersalny design.styl bez granic."

Transkrypt

1

2 Magia kolorów.uniwersalny design.styl bez granic.

3 2

4 INNOWACJE. INSPIRACJE. FASCYNACJE. W kolekcji p yt laminowanych oraz blatów kuchennych przygotowanej na 2013 rok wyraênie widaç silnà inspiracj przyrodà. Barwy ziemi, dekory wiernie oddajàce wyglàd drewna zdominowały tegoroczne propozycje przygotowane przez ekspertów firmy Pfleiderer. Spokój i pi kno natury, a tak e jej siła oraz ywotnoêç to główne êródło naszych inspiracji. Tegoroczna oferta to ró norodnoêç pomys ów na ciekawe wn trza. Aktualne trendy w aran acji wn trz stawiajà m.in. na atrakcyjny, zaskakujàcy detal - popularne sà przede wszystkim oryginalne meble i elementy u ytku codziennego - zwykłe, ale w odmienionej aran acji lub w zupełnie nowej, niespotykanej roli. DESIGN MIX NEWS Pierwsza cz Êç opracowania PFLEIDERER NEWS 2013 zawiera informacje o podejmowanych dzia aniach na p aszczyênie innowacji, technologii oraz designu. W tym roku nowatorskim projektem jest stworzenie kolekcji dekorów Brzoza POLSKA!. Nast pnà propozycjà jest kolekcja dekorów blatów imitujàcych surowe materia y takie jak: beton, kamieƒ czy stal. Kolejny rozdzia prezentuje nowe produkty marki PFLEIDERER w nowoczesnych aran acjach podkreêlajàc przede wszystkim ich ró norodnoêç oraz komplementarnoêç. Nowe dekory z kolekcji p yt laminowanych, blatów i laminatów HPL przedstawiliêmy w ciekawych mixach kolorystycznych. Stawiamy na pi kny i funkcjonalny design w Paƒstwa domu. Ostatnia cz Êç katalogu PFLEIDERER NEWS 2013 prezentuje grup nowych dekorów p yt laminowanych oraz blatów kuchennych w zestawieniu zbiorczym. W celu pe nego przedstawienia oferty wzbogaciliêmy naszà prezentacj o niezb dne informacje techniczne na temat wszystkich nowych produktów.

5 4 BRZOZA OJCOWSKA (Betula oycoviensis Bess.) gatunek drzewa nale àcy do rodziny brzozowatych. Została opisana po raz pierwszy w 1809 roku przez polskiego botanika Willibalda Bessera, który nadał jej nazw od miejscowoêci Ojców, w pobli u której odkrył jej stanowiska. Brzoza ojcowska jest gatunkiem skrajnie nielicznym, obj tym w Polsce Êcisłà ochronà gatunkowà. W Czerwonej Ksi dze RoÊlin umieszczona jest w grupie gatunków rzadkich, potencjalnie zagro onych wygini ciem (kategoria VU). Według danych z 2006 roku w Polsce brzoza ojcowska wyst puje na 5 stanowiskach: Hamernia (enklawa Ojcowskiego Parku Narodowego), le àca równie w bezpoêrednim sàsiedztwie parku Dolina Kobylaƒska, Chojnik w Sudetach, Czerwona Góra koło Opatowa na Wy ynie Sandomierskiej oraz Skiełek w Beskidzie Wyspowym. Jej liczebnoêç oszacowano wtedy na 250 egzemplarzy. Firma Pfleiderer oraz Interprint w ramach projektu Brzoza POLSKA! przekazały Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu Êrodki finansowe, które posłu à do realizacji nowego, du ego nasadzenia lub szczepienia tych drzew, a tak e do przygotowania tablicy informacyjnej na Êcie ce edukacyjnej prowadzàcej przez teren parku.

6 ÂWIE E POMYS Y. INSPIRACJE. W ogólnoêwiatowej bibliotece dekorów, coraz cz Êciej pojawiajà si motywy o ÊciÊle lokalnym charakterze i pochodzeniu, unikalne i autentyczne. Mocno nawiàzujàce do lokalnego Êrodowiska naturalnego. W ten nurt doskonale wpisała si nowa koncepcja produktowo-wzornicza Brzoza POLSKA!.

7 Brzoza POLSKA! to wyjàtkowy projekt, powstały z inspiracji niezwykle rzadkim, ÊciÊle chronionym na terenie Polski gatunkiem drzewa. Stworzona przy u yciu innowacyjnych technologii rodzina dekorów Brzoza POLSKA! to efekt intensywnej współpracy firmy Pfleiderer ze studiem projektowym Tomka Rygalika oraz firmà Interprint. Uniwersalny charakter dekorów Brzoza POLSKA! sprawia, e sà ponadczasowà propozycjà, znajdujàcຠszerokie zastosowanie w projektach oryginalnych mebli oraz elementów wyposa enia wn trz. Kolekcja dekorów Brzoza POLSKA! została zaprezentowana na tegorocznym festiwalu ódê Design oraz na Arena Design w Poznaniu, gdzie zosta y bardzo pozytywnie przyj te przez architektów, projektantów oraz producentów mebli. 6 Z uwagi na technik druku kolorystyka prezentowanych produktów mo e nieznacznie ró niç si od rzeczywistej.

8 płyty laminowane Od wielu lat pracujemy nad tym, aby wzornicze idee przekładaç na j zyk materiałów, szeroko stosowanych do produkcji mebli oraz elementów wyposa enia wn trz. Wzornictwo naszych produktów inspirowane jest Êwiatem przyrody, wyobraênià kreatorów mody oraz wspó czesnymi projektami architektów. Te ulotne pomysły na liniach produkcyjnych stajà si realnymi produktami. STRUKTURA LINEA Tworzàc nowà kolekcj dekorów dbamy o idealnà synergi kolorów, wzorów i struktur. Harmonijny dobór tych elementów pozwala nam tworzyç doskona e wzorniczo oraz przyjazne otoczeniu materia y. Idealnym uzupełnieniem dekoru Brzoza Ojców jest struktura Linea. Jej połàczenie ze wzorem drewna brzozy nadaje mu dodatkowy walor autentycznoêci. Charakterystyczna struktura naturalnego drewna jest wyraênie wyczuwalna w dotyku. Kolekcja Brzoza POLSKA! zosta a opracowana tak, aby wszystkie dekory wspó gra y ze sobà kolorystycznie na meblach i we wn trzu. Neutralny, a zarazem subtelny charakter dekorów umoêliwia stosowanie ich w rozwiàzaniach dla strefy dziennej, sypialni oraz kuchni. Zdaniem projektanta - Tomka Rygalika - kolekcja daje wiele mo liwoêci tworzenia oryginalnych aran acji.

9 Kora Ojców Abstrakcyjny, geometryczny wzór, nawiàzujàcy do rysunku kory brzozowej, tworzà wàskie, poziomo uło one paseczki, które dzi ki delikatnemu połyskowi subtelnie odró niajà si od matowego tła. Dekor ten mo na zaliczyç do grupy false uni czyli wzorów dajàcych z dala wra enie jednobarwnoêci. CałoÊç utrzymana jest w ciepłym odcieniu bieli. P YTA LAMINOWANA Skoro na całym Êwiecie mo emy zachwycaç si dekorami inspirowanymi drzewami odkrytymi gdzieê w ost pach brazylijskiej d ungli lub na stokach Himalajów, dlaczego nie poszukaç takiej inspiracji w naszym otoczeniu, w pi knych polskich lasach? Dla nas takim unikalnym znaleziskiem, wartym zaprezentowania Êwiatu wydała si w aênie brzoza ojcowska. projektant Tomek Rygalik F7506 BR METALLIC BROWN BLAT KUCHENNY 8 Z uwagi na technik druku kolorystyka prezentowanych produktów mo e nieznacznie ró niç si od rzeczywistej.

10 Ziele Ojców Intensywna, nasycona zieleƒ w zgaszonej, ciepłej tonacji nawiàzuje z jednej strony do gł bokiej barwy brzozowych liêci, z drugiej do modnych w tym sezonie odcieni przybrudzonych zieleni w stylu vintage. P YTA LAMINOWANA

11 Brzoza Ojców Wiernie odzwierciedla nieregularny rysunek drewna brzozy rosnàcego w trudnych, podgórskich warunkach. Wyraêna, ciemniejsza twardziel, drobne s czki i poci te, asymetrycznie zło one kwiaty słoi nadajà mu oryginalny oraz autentyczny charakter. Zastosowana struktura LINEA dodatkowo podkreêla naturalnà struktur drewna. P YTA LAMINOWANA 10 Z uwagi na technik druku kolorystyka prezentowanych produktów mo e nieznacznie ró niç si od rzeczywistej.

12 Brzoza Ojców Ciemna Ciemniejsza wersja dekoru brzozy o zdecydowanie bardziej wyrazistym charakterze. Pog biona intensywniejszà barwà stanowi doskona e po àczenie z bielà, turkusem, odcieniami szaroêci i grafitu, czernià, a tak e ostrymi kolorami modnymi w tym sezonie. Dekor surowy, naturalny a jednoczeênie ciep y w odbiorze. P YTA LAMINOWANA

13 Po modzie na ch odny, laboratoryjny minimalizm i na monolityczne, zamkni te bryły meblowe nadszedł czas na zdecydowanie bardziej fantazyjne rozwiàzania. Blaty Pfleiderer imitujàce powierzchnie kamienne, betonowe lub stalowe sà doskona à pod wzgl dem designu, funkcjonalnoêci i ceny alternatywà dla standardowo stosowanych naturalnych materia ów. UNIWERSALNY DESIGN Z MARKÑ PFLEIDERER Poszukiwanie ciekawego wzornictwa, swobody doboru wzorów połàczonej z atrakcyjnà cenà oraz wysokà funkcjonalnoêcià zdecydowanie kieruje projektantów w stron oryginalnych rozwiàzaƒ dost pnych w ofercie firmy PFLEIDERER. 12 Z uwagi na technik druku kolorystyka prezentowanych produktów mo e nieznacznie ró niç si od rzeczywistej.

14 WHITE STONE Oryginalnym kamiennym dekorem, który doskonale współgra z propozycjami prezentowanymi na Living Kitchen w ramach targów IMM 2013 jest dekor blatu White Stone odwzorowanie jasnego marmuru z delikatnym, szarym u yłkowaniem. Dekor ten ma bardzo uniwersalny charakter, Êwietnie komponuje si z wi kszoêcià kolorów frontów. Sprawdza si on doskonale zarówno w nowoczesnych wn trzach, jak i w stylizowanych kuchniach typu vintage. W przypadku dekorów kamiennych nadal trwa moda na imitacj materiałów wyst pujàcych w naturze, jak np. naturalny kamieƒ. BLAT KUCHENNY HIT 2012

15 HORNFELS Dekor kamienny doskonale imitujàcy naturalny łupek ilasty. Ten pi kny, szarozielonkawy kamieƒ jest popularnym materia em stosowanym w ró nych architektonicznych zastosowaniach, jednak nie wykorzystywano go na blaty ze wzgl du na jego du à kruchoêç. Dzi ki dekorowi hornfels uzyskasz efekt naturalnego łupka w swojej przestrzeni kuchennej. BLAT KUCHENNY HIT Z uwagi na technik druku kolorystyka prezentowanych produktów mo e nieznacznie ró niç si od rzeczywistej.

16 STAL HARTOWANA Blat inspirowany surowà, industrialnà powierzchnià metalu, o zró nicowanej kolorystyce. Nowoczesna linia blatów Pfleiderer jest propozycjà dla rozwiàzaƒ o podwy szonych standardach wzorniczych oraz higienicznych. Dzi ki nowoczesnej technologii produkcji, spektrum zastosowaƒ blatów PFLEIDERER powi ksza obszar kuchenny o powierzchnie horyzontalne w miejscach u ytecznoêci publicznej. BLAT KUCHENNY HIT 2012

17 16 DESIGN MIX Po modzie na minimalizm nadszedł czas na wn trza ciep e i fantazyjne. W aran acjach, nawet tych nowoczesnych, mile widziane jest mieszanie materiałów, faktur, wzorów, a tak e odwa ne łàczenie pozornie niepasujàcych do siebie elementów.

18 NOWE DEKORY. PREZENTACJE. Płyty meblowe, blaty kuchenne oraz laminaty HPL marki PfLeIderer wyró niajà si doskonałym wzornictwem, oryginalnymi strukturami powierzchni, unikalnà na rynku spójnoêcià wzorniczà i doskonałymi walorami u ytkowymi. Firma PfLeIderer dostarcza architektom oraz projektantom mebli i wn trz najbardziej aktualne rozwiàzania zgodne ze Êwiatowymi trendami w projektowaniu.

19 F8999 V KORA OJCÓW P YTA LAMINOWANA R6456 BR KAMALA BLAT KUCHENNY 18 Z uwagi na technik druku kolorystyka prezentowanych produktów mo e nieznacznie ró niç si od rzeczywistej.

20 ATLANTIC Chłodny, spokojny odcieƒ bł kitu w ostatnich sezonach znów pojawił si w projektach wn trz. Stanowi idealne towarzystwo dla szarawych bràzów i be y oraz utrzymanych w tej tonacji dekorów drewnopodobnych. Ciekawie wyglàda w zestawieniu z musztardowà ółcià, oran em i bielà. P YTA LAMINOWANA

21 dñb DZIKI To przykład wzoru, który wiernie odzwierciedla w realistyczny sposób wszelkie s ki, skazy, p kni cia i przebarwienia. Rozbudowane usłojenie, z pełnymi kwiatami daje bardzo autentyczny efekt. Jasny, Êwietlisty odcieƒ dekoru daje wra enie naturalnego drewna. P YTA LAMINOWANA Najmodniejszymi wzorami drewnopodobnymi sà obecnie dekory imitujàce budow drewna drzew liêciastych. Do takich w aênie zaliczamy dàb oraz brzoz ojcowskà. Po àczenie kolorystyki tych dwóch dekorów daje bardzo ciekawe wra enie estetyczne. Kora Ojców z daleka daje wra enie dekoru jednobarwnego, dlatego stosowana jest na du e płaszczyzny, natomiast dàb na wybrane elementy. F8999 V KORA OJCÓW PŁYTA LAMINOWANA 20 Z uwagi na technik druku kolorystyka prezentowanych produktów mo e nieznacznie ró niç si od rzeczywistej.

22 dñb DZIKI TABAC Dekor inspirowany jest wyglàdem drewna d bu z niezwykle wyraênym rysunkiem słojów. Nieregularne p kni cia i s ki podkreêlajà silny charakter wzoru. Ciemniejsze wybarwienia uwypuklajà dekor i obrazujà zmiany zachodzàce z czasem w wyglàdzie d bowego drewna. Matowy wyglàd tego materia u doskonale wpisuje si w estetyk stylu Vintage. P YTA LAMINOWANA

23 R6481 PF White Stone BLAT KUCHENNY R3216 L DÑb Dziki Tabac P YTA LAMINOWANA 22 Z uwagi na technik druku kolorystyka prezentowanych produktów mo e nieznacznie ró niç si od rzeczywistej.

24 CZERWONY LAMINAT HPL LAMINATY HPL. TECHNOLOGIA STWORZONA DLA CIEBIE. Tradycyjne materiały wykoƒczeniowe majà wiele ograniczeƒ jeêli chodzi o mo liwoêci zastosowania sà podatne na działanie wilgoci, wysokich temperatur i zabrudzenia. Laminaty HPL DuroPaL w ofercie firmy PfLeiDerer to przykład tego, jak nowoczesna technologia umo liwia pokonanie tych ograniczeƒ. Produkt z łatwoêcià sprasowuje si i obrabia na podło u np. z płyty wiórowej lub p yty. Polecany jest jako materiał na powierzchnie Êcienne lub wykoƒczenie stałych elementów zabudowy. Laminaty HPL z serii SolidColor sà doskona ym materia em gwarantujàcym najwy szej jakoêci bezfugowe wykoƒczenie sta ej zabudowy i mebli utrzymanych w idealnie jednolitym kolorze. Aktualnie w ofercie dost pne sà najbardziej popularne kolory: SOLID BIA Y, SOLID PLATYNOWY, SOLID ANTRACYT oraz SOLID CZARNY. Kolekcja laminatów HPL to 80 ró norodnych dekorów - od bardzo oryginalnych z efektem 3D, dekorów z nadrukiem cyfrowym poprzez imitujàce postarzane powierzchnie do wzorów klasycznych. SolidColor

25 IGUANA Intensywna zieleƒ z domieszkà jaskrawego odcienia ółtego przypomina skór egzotycznego gada lub jaskrawe upierzenie papugi z tropików. Sprawdzi si jako wyrazisty akcent kolorystyczny w meblach kuchennych i młodzie owych. Zgodnie ze Êwiatowymi trendami kolor zielony, lansowany jest w wielu odcieniach jako jeden z najwa niejszych w 2013 roku i kolejnych sezonach. P YTA LAMINOWANA Brzoza Ojców jest nowym dekorem głównym o bardzo uniwersalnym zastosowaniu. Doskonale àczy si kolorystycznie z intensywnymi, jednolitymi kolorami. Kora Ojców ma charakter dekoru uzupełniajàcego, idealnie w proporcji ok. 20 % do BrzozY Ojców. W przypadku intensywnej zieleni dekoru IGUANY t proporcj mo na odwróciç: to ona mo e staç si dekorem dominujàcym, natomiast Brzoza oraz Kora Ojców dekorem akcentowym. F8999 V KORA OJCÓW P YTA LAMINOWANA 24 Z uwagi na technik druku kolorystyka prezentowanych produktów mo e nieznacznie ró niç si od rzeczywistej.

26 U1115 SM SOLID PLATYNOWY LAMINAT HPL R3222 L BRZOZA OJCÓW P YTA LAMINOWANA

27 POMPEJI Dekor ten powstał z inspiracji drewnem mało znanego w Europie, północnoamerykaƒskiego ywotnika. Ten gatunek swojà strukturà i usłojeniem przypomina inne gatunki drzew iglastych, ale jego drewno jest ciemniejsze. Du a rozpi toêç kolorów, zró nicowana szerokoêç słoi i ich kontrastowoêç daje bardzo dynamiczny, ciekawy efekt. P YTA LAMINOWANA 26 Z uwagi na technik druku kolorystyka prezentowanych produktów mo e nieznacznie ró niç si od rzeczywistej.

28 WIÑZ OVID to interesujàcy dekor drewnopodobny z kolekcji p yt laminowanych Ciekawy, zbli ony do jesionu rysunek słoi został tu połàczony z eleganckim truflowym wybarwieniem tym razem z ledwie dostrzegalnà poêwiatà fioletu. Doskonale sprawdzi si w aran acjach przestrzeni jako przyciàgajàce wzrok elementy zabudowy, wyraziste drzwi lub elementy efektownych mebli biurowych. R3219 L WIÑZ OVID P YTA LAMINOWANA

29 R5643 L WiÑz Baron Trufel P YTA LAMINOWANA U0921 M ZONDA P YTA LAMINOWANA 28 Z uwagi na technik druku kolorystyka prezentowanych produktów mo e nieznacznie ró niç si od rzeczywistej.

30 LAVA Dekor jednobarwny, reprezentujàcy gam kolorów ziemi. LAVA to ciemniejszy, inspirowany kolorem wulkanicznych skał, lekko zgaszony bràz znakomicie uzupełniajàcy inne dekory jednobarwne i drewnopodobne. Ze wzgl du na swojà neutralnà tonacj sprawdzi si prawie w ka dej przestrzeni. W roli koloru akcentujàcego doskonale zastàpi czerƒ lub grafit. P YTA LAMINOWANA

31 METALLIC BROWN Dekor ten to przybrudzona metaliczna szaroêç z odcieniem brunatnym. Z pozoru matowa struktura skorodowanej stali zawiera połyskliwe drobinki dodatkowo podkreêlajàce gł bi dekoru. Blat o takim wybarwieniu jest silnym akcentem w aran acji i stanowi znakomità baz do uzupełnienia go innymi materiałami w podobnej tonacji kolorystycznej: szkłem, ceramikà, betonem, laminatami HPL. Ten blat szczególnie polecany jest do surowych wn trz o charakterze industrialnym i loftowym. BLAT KUCHENNY 30 Z uwagi na technik druku kolorystyka prezentowanych produktów mo e nieznacznie ró niç si od rzeczywistej.

32 U1211 M LAVA P YTA LAMINOWANA R3223 L BRZOZA OJCÓW CIEMNA P YTA LAMINOWANA INSPIRATIONS CLOSE TO YOU TO WI CEJ NI SLOGAN... INDUSTRIAL DESIGN BY PFLEIDERER Z markà PFLEIDERER atwo mo esz zrealizowaç najêmielsze pomys y dla Twojego domu. Odpowiedni dobór dekoru p yty laminowanej, blatu kuchennego oraz laminatu pozwoli na ergonomiczne i estetyczne zaaran owanie ka dego pomieszczenia. STWÓRZ SWOJÑ nowñ PRZESTRZE Mieszkania w loftach cieszà si coraz wi kszà popularnoêcià wêród m odych ludzi. Sà na ogół przestronne, zdobione cz sto industrialnymi detalami architektonicznymi w postaci stalowych, betonowych lub drewnianych konstrukcji - dawniej przecie stanowiły pomieszczenia przemysłowe. Utrzymane w spójnej estetyce b dzie Twoim ulubionym miejscem.

33 M9510 SM ALUMINIUM SZCZOTKOWANE LAMINAT HPL R3181 RT DÑB SONOMA BLAT KUCHENNY FUNKCJONALNA PRZESTRZE Niezmiennie od kilku sezonów najmodniejsza jest geometria i prostota. W przypadku mebloêcianek i rega ów liczy si przede wszystkim lekkoêç i funkcjonalnoêç. 32 Z uwagi na technik druku kolorystyka prezentowanych produktów mo e nieznacznie ró niç si od rzeczywistej.

34 Trufel To elegancki, jasny bràz przełamany modnym, szarym tonem. Bardzo ciekawie wyglàda w połàczeniu z jasnymi dekorami drewnopodobnymi oraz bielà. Mo e byç stosowany jako dekor uzupe niajàcy, elegancko wspó grajàcy z turkusem oraz soczystà ó cià i grafitem. P YTA LAMINOWANA

35 KAShMIR WHITE Blat Kashmir White reprezentuje nowy nurt uniwersalnej kolorystyki blatów. Dekor inspirowany kolorystykà i strukturà szlifowanych powierzchni ceramicznych. Ma jasny szaro-be owy kolor i bardzo delikatny, punktowy połysk. Wzór pasuje do bardzo ró norodnych kolorów i materiałów na frontach, Êwietnie komponuje si z jasnymi odcieniami drewna, bielà, pastelami i kolorami ziemi. BLAT KUCHENNY 34 Z uwagi na technik druku kolorystyka prezentowanych produktów mo e nieznacznie ró niç si od rzeczywistej.

36 VENEZIANO Marmur od wieków stanowi symbol ekskluzywnej elegancji oraz trwałoêci. Jak niegdyê, wyrafinowany i pełen szyku, wkracza teraz do wspó czesnych wn trz, by dodaç im odrobiny królewskiego luksusu. Blat VENEZIANO doskonale imituje kamiennà powierzchni jednej z najbardziej szlachetnych skał, stylowo dopełniajàc kuchni Twoich marzeƒ. BLAT KUCHENNY

37 R3218 L Pompeji P YTA LAMINOWANA U1200 SM SOLID CZARNY LAMINAT HPL Nowe wzory blatów proponowane przez firm Pfleiderer w 2013 roku wyraênie odzwierciedlajà aktualnà tendencj, aby to właênie blat był estetycznà dominantà wn trza. Wyraziste dekory, inspirowane przede wszystkim nieograniczonà ró norodnoêcià i bogactwem struktur naturalnych materiałów mogà stanowiç punkt wyjêcia do stworzenia ciekawych aran acji nie tylko w kuchennych wn trzach. Projekt rozpoczyna si od wyboru blatu, do którego nast pnie dobierane sà pozostałe elementy wyposa enia danego pomieszczenia, niezale nie od tego, czy jest to kuchnia, jadalnia, pokój dzienny czy te azienka. 36 Z uwagi na technik druku kolorystyka prezentowanych produktów mo e nieznacznie ró niç si od rzeczywistej.

38 MARMUR NERO Czarna błyszczàca powierzchnia dekoru usiana drobnymi, nieregularnie rozmieszczonymi y kami i plamkami doskonale imituje szlachetny materia jakim jest kamieƒ naturalny. G boka czerƒ MarmurU Nero to ponadczasowy i kontrastowy wzór, który nada klimat całemu wn trzu. Jego wyjàtkowo wyrazisty charakter uatrakcyjni zarówno aran acje klasyczyne jak równie bardzo nowoczesne i minimalistyczne.

39 GOLDEN ROCK WHITE STONE Fantazyjny dekor, imitujàcy wyglàd starego złota to propozycja zarówno do klasycznych pałacowych kuchni, Ut ciekawych L. Viveri wn trz perbitilisse w stylu modiend orientalnym acchuidita jak i ne nowoczesnych, non Ita mandam prostych ela noterum aran acji. ad Złocisty incula rei kolor pulina, blatu cum dodatkowo it. Sero, zyskuje quone verit.ti. dzi ki efektownemu Catur inte que po yskowi portern iriciactanum masy perłowej. det Powierzchnia L. Gillesside constra? blatu ma Pala b yszczàcà entis et struktur diteris. Liamdie HS o podwy szonych ripio, Catelin atertu id parametrach in delum con wytrzymałoêciowych. seniamei publin. BLAT KUCHENNY Za ciep ym złotym odcieniem w domowym zaciszu cz Êciej opowiada si płeç pi kna. Zwiàzane jest to cz Êciowo z filozofià feng shui, bo energia yin, eƒska, jest w aênie ciepła i łagodna. Kolor ten b dzie pasował do odcieni zieleni, bràzów i pomaraƒczy. Warto pami taç, e jasnozłoty przykuwa uwag. Złoto mo e pojawiç si jako dekor w kuchni, salonie i azience nadajàc wn trzu efekt wspó czesnego luksusu. M9610 SM Aluminium stalowe szczotkowane LAMINAT HPL 38 Z uwagi na technik druku kolorystyka prezentowanych produktów mo e nieznacznie ró niç si od rzeczywistej.

40 R6457 FG SAHARA BLAT KUCHENNY U1290 MP ANTRACYT BLAT KUCHENNY R3220 PF SWISS ELM BLAT KUCHENNY R5613 RU Sangha Wenge BLAT KUCHENNY

41 40

42 PRODUKTY. ZESTAWIENIE. Oferta firmy PFLEIDERER obejmuje szerokà gam produktów. W tej cz Êci katalogu zostały zaprezentowane najnowsze kolekcje płyt meblowych i blatów kuchennych.

43 F8999 V KORA OJCÓW U2131 V ZIELE OJCÓW R3222 L BRZOZA OJCÓW R3223 L BRZOZA OJCÓW CIEMNA Dekory z kolekcji Brzoza POLSKA! sà wyjàtkowo interesujàce nie tylko ze wzgl du na innowacyjny charakter samego projektu, ale równie ze wzgl du na swojà wyjàtkowo naturalnà kolorystyk. Pozytywne przyj cie podczas prezentacji kolekcji na targach, a tak e doskona e opinie z rynku Êwiadczà najlepiej o mo liwoêciach jakie dekory z tej serii dajà projektantom i producentom mebli. Brzoz Ojców u yto do produkcji oryginalnych mebli pokojowych, kuchennych, sypialnianych oraz kompletów mebli młodzie owych. To najlepiej potwierdza, jak uniwersalny jest jej charakter. Cztery spójne dekory majà neutralny, a zarazem subtelny charakter i doskonale si ze sobà komponujà. 42 Z uwagi na technik druku kolorystyka prezentowanych produktów mo e nieznacznie ró niç si od rzeczywistej.

44 R3217 L DÑb Dziki R3216 L DÑb Dziki Tabac R3218 L Pompeji R3219 L WiÑz Ovid R5643 L WiÑz Baron Trufel U0741 M Atlantic U1102 V L* TRUFEL U1100 M IGUANA U1211 M LAVA U0921 M ZONDA R3197 L SONOMA TRUFEL R3215 L SONOMA CZEKOLADA

45 R6481 PF White Stone PURE URBAN DESIGN BY PFLEIDERER SUROWA FORMA DLA ODWA NYCH Du ym powodzeniem cieszà si nieustannie oryginalne dekory fantazyjne imitujàce surowe powierzchnie betonu, kamienia, a tak e postarzanej stali. R6482 PF Hornfels F7920 PF STAL HARTOWANA Blaty kuchenne PFLEIDERER łàczà w sobie bogate wzornictwo, funcjonalnoêç i estetyk, oraz wysokie parametry u ytkowe. Wysokogatunkowe komponenty oraz nowoczesna technologia produkcji blatów wp ywa na ich wyjàtkowà trwałoêç i odpornoêç na działanie detergentów oraz innych czynników zewn trznych. Wyraziste dekory, inspirowane przede wszystkim nieograniczonà ró norodnoêcià i bogactwem struktur naturalnych materiałów mogà stanowiç punkt wyjêcia do stworzenia ciekawych aran acji nie tylko w kuchennych wn trzach. Zastosowanie blatów PFLEIDERER jest bardzo szerokie - od produkcji mebli po elementy wykoƒczenia wn trz np.: lady recepcyjne, kontuary, lub rega y dzia owe. 44 R3181 RT DÑB SONOMA Z uwagi na technik druku kolorystyka prezentowanych produktów mo e nieznacznie ró niç si od rzeczywistej.

46 KOLEKCJA DEKORÓW BLATÓW KUCHENNYCH Nowoczesna linia blatów Pfleiderer jest propozycjà dla wn trz o podwy szonych standardach wzorniczych oraz praktycznych. Doskona e parametry techniczne tego produktu poszerzajà dotychczasowe spektrum jego zastosowaƒ - od standardowego obszaru kuchennego a po powierzchnie horyzontalne w miejscach u ytecznoêci publicznej. Dodatkowo wysokie parametry odpornoêciowe na zarysowania, Êcieranie czy uderzenia oraz zabezpieczenie przeciwwilgociowe gwarantujà długoletni komfort pracy. F8998 BR KASHMIR WHITE R6456 BR KAMALA F7945 HS GOLDEN ROCK R3220 PF SWISS ELM F8994 HG VENEZIANO R6457 FG SAHARA F7506 BR METALLIC BROWN U1290 MP ANTRACYT R5613 RU Sangha Wenge F8997 HG MARMUR NERO

47 KOD DEKORU NAZWA DEKORU P YTY LAMINOWANEJ STRUKTURA 2800 mm x 2070 mm DEKORY Brzoza POLSKA! R3222 L Brzoza Ojców Linea x R3223 L Brzoza Ojców ciemna Linea x F8999 V Kora Ojców Velvet x U2131 V Zieleƒ Ojców Velvet x DEKORY GLOBAL COLLECTION 2013 R3216 L Dàb Dziki Tabac Linea x R3217 L Dàb Dziki Linea x R3218 L Pompeji Linea x R3219 L Wiàz Ovid Linea x R5643 L Wiàz Baron Trufel Linea x U0921 M Zonda Molet x U1100 M Iguana Molet x U1102 V, L* Trufel Velvet, Linea* x U0741 M Atlantic Molet x U1211 M Lava Molet x HIT 2012/2013 R3197 L Sonoma Trufel Linea x R3215 L Sonoma Czekolada Linea x KOD DEKORU NAZWA DEKORU BLATU STRUKTURA GRUBOÂå 28 mm GRUBOÂå 38 mm Profil L Profil C Profil C Profil E F7506 BR Metallic Brown Bright stone (BR) x F7945 HS Golden Rock High gloss Special (HS) x F8994 HG Veneziano Połysk (HG) x F8997 HG Marmur Nero Połysk (HG) x F8998 BR Kashmir White Bright stone (BR) x R3181 RT Dàb Sonoma Rustical Touch (RT) x x R3220 PF Swiss Elm Perfect Finish (PF) x R5613 RU Sangha Wenge RU (Rustica) x x x R6456 BR Kamala Bright stone (BR) x R6457 FG Sahara Fine Grain (FG) x U1290 MP Antracyt Perłowa (MP) x x D ugoêç: 4100 mm SzerokoÊç: 600 mm, 800 mm*, 1200 mm (szerokoêç polecana na wyspy kuchenne) 46 * produkt na zamówienie Prezentowane materiały majà charakter informacyjny i nie stanowià oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Z uwagi na technik druku kolorystyka produktów mo e nieznacznie ró niç si od rzeczywistej.

48 Dystrybucja produktów firmy PFLEIDERER realizowana jest za poêrednictwem autoryzowanej sieci handlowej Pfleiderer Partner. Punkty handlowe zlokalizowane sà na terenie ca ego kraju i dysponujà zaawansowanym technologicznie parkiem maszynowym. Âwiadczà one klientom szeroki zakres usług takich jak: ci cie, formatowanie, oklejanie, frezowanie, a tak e specjalistycznà obróbk krzywoliniowà. Adresy wszystkich punktów handlowych PFLEIDERER PARTNER znajdà Paƒstwo na stronie pfleiderer.pl CENTRA SPRZEDA Y LAMINATÓW HPL Belmeb Sp. z o.o Izdebnik 542 tel.: (12) wew. 40 Drewtrans II Sp. z o.o Piła, ul. Szybowników 19 tel.: (67) PPUH Forpłyt Warszawa, ul. Grodzieƒska 37 A tel.: (22) Firma Zaopatrzenia Korner Sp. z o.o Radomsko, Strzałków ul. Kochanowskiego 2c tel.: (44) Wiór Sp.j. Kostro, Romaniuk Białystok, ul. Gen. Władysława Andersa 38 tel.: (85) Pfleiderer Grajewo S.A Grajewo, ul. Wiórowa, tel Pfleiderer Prospan S.A Wieruszów, ul. Bolesławiecka 10, tel

P YTY LAMINOWANE LAMINATY HPL BLATY PFLEIDERER ZESTAWIENIE PRODUKTÓW

P YTY LAMINOWANE LAMINATY HPL BLATY PFLEIDERER ZESTAWIENIE PRODUKTÓW NEW COLLECTION BY O PROJEKCIE PFLEIDERER MATERIALS WE LOVE. CONCEPT BY ZI TA & KUCHCI SKI to kolejna w ofercie Pfleiderer po Brzoza POLSKA! autorska kolekcja dekorów, sygnowana nazwiskami znakomitych polskich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2009 TRENDY NOWOŚCI WZORNICZE 2010

Warszawa, 2009 TRENDY NOWOŚCI WZORNICZE 2010 Warszawa, 2009 TRENDY NOWOŚCI WZORNICZE 2010 Spis treści: 1. Zmiany we wzornictwie wnętrz 2. Tendencje w projektowaniu 3. Nowości PFLEIDERER 2010 Zmiany we wzornictwie wnętrz Czynniki zmian wzornictwa

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna baza mebli kuchennych. www.cadprojekt.com.pl

Uniwersalna baza mebli kuchennych. www.cadprojekt.com.pl Uniwersalna baza mebli kuchennych 2014 www.cadprojekt.com.pl Uniwersalna baza mebli kuchennych 2014 to baza, która pomo e zaprojektowaæ ka d¹ kuchniê. Zawiera ponad 2000 elementów, w tym: szafki kuchenne,

Bardziej szczegółowo

DREWBET PALERMO. cena netto: 55,60 zł/m 2 cena brutto: 68,39 zł/m 2

DREWBET PALERMO. cena netto: 55,60 zł/m 2 cena brutto: 68,39 zł/m 2 NOWOŚCI 2014 Kostka brukowa DREWBET PALERMO wyst puje w czterech rozmiarach i w jednej gruboêci. Z FAZĄ POWIERZCHNIA NIEREGULARNA 478 638 478 318 158 318 PALERMO melanże gr.60[mm] cena netto: 55,60 zł/m

Bardziej szczegółowo

StÓŁ JAKO DOMOWE CENTRUM

StÓŁ JAKO DOMOWE CENTRUM STUDENCKIE METODY IKEA PROJEKT KONKURSOWY ZAŁOŻENIA KONKURSU ZAŁOŻENIEM KONKURSU JEST STWORZENIE POKOJU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ SALONU I JADALNI DLA RODZINY 2+2. PRZESTRZEŃ TA BĘDZIE MIEJSCEM GDZIE RODZICE

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

DEKORACYJNE PŁYTY BOCZNE

DEKORACYJNE PŁYTY BOCZNE INSPIRE DESIGN 80 system profili na wymiar www.veliro.com Profil oświetleniowy INSPIRE DESIGN wyróżnia się unikalną możliwością dostosowania wykończenia bocznych powierzchni dekoracyjnych do wystroju pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja Chillout w pracy Wypoczęty pracownik to dobry pracownik. Ciężko z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, ale czy możliwy jest relaks w pracy? Jak dzięki aranżacji biura sprawić frajdę pracownikom? W każdej

Bardziej szczegółowo

Artevia. Artevia to kolekcja betonów dekoracyjnych, charakteryzujàcych si unikalnym wyglàdem i znakomitym

Artevia. Artevia to kolekcja betonów dekoracyjnych, charakteryzujàcych si unikalnym wyglàdem i znakomitym Artevia s z t u k a u k r y t a w b e t o n i e z a l e t y b e t o n ó w A r t e v i a Artevia to kolekcja betonów dekoracyjnych, charakteryzujàcych si unikalnym wyglàdem i znakomitym Wysoka trwa oêç

Bardziej szczegółowo

RICCARDO TISCI DLA GIVENCHY KOLEKCJA OKULARÓW NA SEZON WIOSNA-LATO 2016

RICCARDO TISCI DLA GIVENCHY KOLEKCJA OKULARÓW NA SEZON WIOSNA-LATO 2016 RICCARDO TISCI DLA GIVENCHY KOLEKCJA OKULARÓW NA SEZON WIOSNA-LATO 2016 Informacja prasowa Paryż 2016 GIVENCHY przedstawia nową kolekcję okularów na sezon wiosna-lato 2016, produkowaną i dystrybuowaną

Bardziej szczegółowo

INSPIRE DESIGN 80 & 60

INSPIRE DESIGN 80 & 60 INSPIRE DESIGN 80 & 60 www.veliro.com - WYKOŃCZENIE W KAMIENIU Unikalne wykończenie inspirowane naturą. Kamień to naturalny, piękny i przyjazny człowiekowi materiał do wykańczania wnętrz. Doskonale komponuje

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

POCzUj RóżNICĘ. NOWOŚCI ZOOm

POCzUj RóżNICĘ. NOWOŚCI ZOOm POCzUj RóżNICĘ NOWOŚCI ZOOm WARtOŚĆ DODANA 20 NOWyCh DEkORóW W 7 StRUktURACh NIE MA NIC BARDzIEj INSPIRUjĄCEGO NIż CzyStA kartka PAPIERU Liczy się różnorodność. Z białych sześciennych obiektów tworzymy

Bardziej szczegółowo

Księga inspiracji - szuflady Inspiracja Informacja Realizacja

Księga inspiracji - szuflady Inspiracja Informacja Realizacja Księga inspiracji - szuflady Inspiracja Informacja Realizacja Trend: kolory brązowy, beżowy, beżowo-szary, szary Ton w ton. Ciepła paleta barw, w połączeniu z modnymi odcieniami drewna, wprowadza naturalne,

Bardziej szczegółowo

Wn trze w. www.dobra-forma.pl

Wn trze w. www.dobra-forma.pl Wn trze w Nie masz koncepcji na wn trze? My mamy dla Ciebie CONCEPT! Concept, to system mebli pracowniczych doskonale wykorzystujàcych powierzchni w Twoim biurze. Gdy zastosujesz Concept - na stosunkowo

Bardziej szczegółowo

MEBLE I DRZWI. www.bbsystem.com.pl KATALOG KUCHNI

MEBLE I DRZWI. www.bbsystem.com.pl KATALOG KUCHNI MEBLE I DRZWI KATALOG KUCHNI KUCHNIA miejsce gdzie zaczyna się dzień. MEBLE I DRZWI Z myślą o ciągle poszerzających się horyzontach proponujemy wysoką jakość mebli kuchennych, a także nowoczesne wzornictwo,

Bardziej szczegółowo

CPL Kolekcja drzwi. Dla najbardziej wymagających

CPL Kolekcja drzwi. Dla najbardziej wymagających CPL Kolekcja drzwi Dla najbardziej wymagających CPL-KOLEKCJA 1 9010 CPL Ościeżnica: zaokrąglona, 60 mm Kolekcja ASTRA-CPL Dla najbardziej wymagających Nowa kolekcja CPL ustala kryteria jakości, różnorodności

Bardziej szczegółowo

PERSECTO PERSECTO. podłogi stworzone z pasją

PERSECTO PERSECTO. podłogi stworzone z pasją PERSECTO podłogi stworzone z pasją 1 PERSECTO Podłogi stworzone z pasją spis treści Nowa kolekcja podłóg to połączenie klasycznej elegancji z naturalnym wzornictwem. Bogactwo kolorów i dekorów pozwoli

Bardziej szczegółowo

OFERTA NOWEGO SALONU MEBLOWEGO BRW PODHALE

OFERTA NOWEGO SALONU MEBLOWEGO BRW PODHALE OFERTA NOWEGO SALONU MEBLOWEGO BRW PODHALE Szanowni Państwo, W związku z nowo otwartym salonem meblowym BLACK RED WHITE S.A. BRW PODHALE w Nowym Targu, przy ul. SIKORSKIEGO 14A pragniemy Państwu przestawić

Bardziej szczegółowo

Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL

Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL O NAS MOIKA design powstał z naszej tęsknoty za pięknem i oryginalnością przedmiotów codziennego użytku. Wiemy że pościel to coś znacznie

Bardziej szczegółowo

Drewno jest jednym z najstarszych materia ów wykorzystywanych do budowy

Drewno jest jednym z najstarszych materia ów wykorzystywanych do budowy KARTA KOLORÓW Drewno jest jednym z najstarszych materia ów wykorzystywanych do budowy domów. Ciep e, atwe w obróbce i kszta towaniu, przyjazne. Niestety, b dàc podatne na uszkodzenia, wymaga ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Contractors. Step inside and be inspired!

Contractors. Step inside and be inspired! Contractors B E T O N A R C H I T E K T O N I C Z N Y Step inside and be inspired! Somolnica Wrocław Szczecin Białka BETON... PONADCZASOWOŚĆ, SUROWŚĆ, NIESKOŃCZONOŚĆ MOŻLIWOŚCI, PASJA!!! Contractors jest

Bardziej szczegółowo

Toalety. na poddaszach. projektów wnętrz. isaloni 2011. polecane akcesoria oraz rozwiązania. energię. EKOporady. Nowoczesna strefa zlewozmywaka

Toalety. na poddaszach. projektów wnętrz. isaloni 2011. polecane akcesoria oraz rozwiązania. energię. EKOporady. Nowoczesna strefa zlewozmywaka > K U C H N I E I Ł A Z I E N K I J A K Z M A R Z E Ń NR 4/2011 cena 9,90 z (w tym 8% VAT) INDEKS 351709 www.dobrzemieszkaj.pl isaloni 2011 designerskie pomysły z targów w Mediolanie Toalety na poddaszach

Bardziej szczegółowo

NOWE KOLEKCJE. Łazienki 20 x 50. Newsletter Marzec 2013

NOWE KOLEKCJE. Łazienki 20 x 50. Newsletter Marzec 2013 Newsletter Marzec 2013 Łazienki Nowe kolekcje łazienkowe w formacie cm zostały zainspirowane naturalnymi materiałami, takimi jak drewno, kamień oraz tkaniny. Powstały z myślą o łazienkach, jednakże ich

Bardziej szczegółowo

OKNA. Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe

OKNA. Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe OKNA Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe Budowa domu to inwestycja na d ugie lata, dlatego wymaga przemyêlanych decyzji. Okno wybór na lata Budowa domu to inwestycja na d ugie lata.

Bardziej szczegółowo

PERSECTO. podłogi stworzone z pasją

PERSECTO. podłogi stworzone z pasją podłogi stworzone z pasją 1 Podłogi stworzone z pasją Nowa kolekcja podłóg Persecto to połączenie klasycznej elegancji z naturalnym wzornictwem. Bogactwo kolorów i dekorów pozwoli Klientom na wybór podłogi

Bardziej szczegółowo

meble młodzieżoweł diż

meble młodzieżoweł diż 1 kolekcja 2014 meble młodzieżoweł diż 2 BEST POKÓJ MŁODZIEŻOWY Program BEST to nowoczesna propozycja mebli młodzieżowych w szczególności dedykowana dla dzieci w wieku od 5 do 16 lat. Pomimo jasno określonej

Bardziej szczegółowo

Nasycony, intensywny kolor na ścianach, nowoczesne grafiki... Piękny i wyrazisty dekor na płaszczyźnie blatu w połączeniu z eleganckim grafitem

Nasycony, intensywny kolor na ścianach, nowoczesne grafiki... Piękny i wyrazisty dekor na płaszczyźnie blatu w połączeniu z eleganckim grafitem Wnętrze w Pomyśl, jak charakter wnętrza Twojego biura wpływa na Twoją pracę, na Twoje samopoczucie i... na wrażenie, jakie robisz na Twoich klientach? Kreujesz wnętrza Twojego biura- to trochę tak, jakbyś

Bardziej szczegółowo

stoły www.mmcite.com

stoły www.mmcite.com stoły mmcité Miasto Przestrzeń miejska to niezwykle fascynujące miejsce, gdzie ludzie spotykają się z historią. Jesteśmy szczęśliwi, że to właśnie na to miejsce skierowane są oczy i design naszej firmy.

Bardziej szczegółowo

10 powodów, aby wybrać białe meble kuchenne

10 powodów, aby wybrać białe meble kuchenne 10 powodów, aby wybrać białe meble kuchenne I. Białe meble są zawsze modne Nie bez powodu intuicyjnie większość z nas wybiera w kuchni biel. Ten szlachetny i uniwersalny kolor to obecnie najsilniejszy

Bardziej szczegółowo

TINOS PAROS Nowy standard w projektowaniu grzejników

TINOS PAROS Nowy standard w projektowaniu grzejników tinos paros TINOS PAROS Nowy standard w projektowaniu grzejników Żaden z rozdziałów niniejszego dokumentu nie może być kopiowany bez pisemnej zgody Rettig ICC. Rettig ICC nie bierze odpowiedzialności za

Bardziej szczegółowo

Przepuszczalność światła zależy od grubości. W swojej ofercie posiadamy szkło float od 2-19mm grubości.

Przepuszczalność światła zależy od grubości. W swojej ofercie posiadamy szkło float od 2-19mm grubości. Rodzaje szkła Float - jest produkowane przez wylewanie stopionej masy szklanej na płynną kąpiel cynową, następnie poddawane jest dodatkowej obróbce ogniowej. Uzyskuje się w ten sposób idealnie gładką powierzchnię,

Bardziej szczegółowo

NEXO Design w zasi gu r ki

NEXO Design w zasi gu r ki NEXO Design w zasi gu r ki Nexo Design w zasi gu r ki Nexo to seria o ciekawym i nieprzeci tnym wzornictwie. To seria dla ka dego, w której design i atrakcyjnoêç cenowa idà w parze. Ceramika Nexo, bateria

Bardziej szczegółowo

6 July 2016. Karta produktu

6 July 2016. Karta produktu 6 July 2016 Karta produktu Spis tresci DŁUGOPISY Długopis Budget 3 Długopis Eco 5 Długopis Madrid 7 Długopis Paris 9 Długopis Riga 11 Długopis Spectra 13 Długopis Superior 15 Długopis Superior Mini 17

Bardziej szczegółowo

inteligentne filmy, ekrany i szkła

inteligentne filmy, ekrany i szkła WŁĄCZONA WYŁĄCZONA inteligentne filmy, ekrany i szkła Wiele możliwości Smart Glass oferuje nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiające zmienianie przejrzystości szkła. Pozwalają one na połączenie

Bardziej szczegółowo

Piekarnik o szer 60cm w kolorze inox Fronty meblowe MDF lakierowane w połaczeniu z fornirem zatopionym. Bateria chrom

Piekarnik o szer 60cm w kolorze inox Fronty meblowe MDF lakierowane w połaczeniu z fornirem zatopionym. Bateria chrom Inspiracje Piękna Kuchnia Blaty HPL o wyraźnie wyczuwalnej fakturze oraz fronty z płyt MDF lakierowane w wysokim połysku nadają meblom i całej kuchni niepowtarzalnego charakteru. Zaskakującym akcentem

Bardziej szczegółowo

wnętrze Projektantki stanęły przed

wnętrze Projektantki stanęły przed Prezentujemy TEKST Marta Hanczaruk & Beata Liberska-Oparska PROJEKT BLUECAT STUDIO ZDJĘCIA Marcin Olivia Soto Rekaksujące wnętrze Przełamanie dworkowego stylu domu, maksymalne powiększenie przestrzeni,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne projekty mebli kuchennych.

Nowoczesne projekty mebli kuchennych. Nowoczesne projekty mebli kuchennych. nowoczesny styl, wysmakowane Wzornictwo. Profil i wartości Doskonale skomponowana przestrzeń w Państwa domu. Człowiek wędruje Tworząc nasze produkty pragniemy sprawić,

Bardziej szczegółowo

THE CREATION OF HAND MADE STEEL FURNITURE

THE CREATION OF HAND MADE STEEL FURNITURE THE CREATION OF HAND MADE STEEL FURNITURE THE CREATION OF HAND MADE STEEL FURNITURE Autorski projekt zapewnia produkt, który spełnia walory użytkowe, stanowiąc jednocześnie element sztuki. Meble wykonane

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

MASSONI f a b r y k a m e b l i

MASSONI f a b r y k a m e b l i L A B O R A SYSTEM MEBLI BIUROWYCH LABORA Opis techniczny: 34 Materiały: Płyta: Meble systemu Labora produkowane są z płyty melaminowanej, spełniającej normy klasy higieniczności E-1 (struktura biurowa

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie

Dziękujemy za zainteresowanie Dziękujemy za zainteresowanie Dlaczego wybrać wizualizacje? Wizualizacje mebli wykonywane przez wizualizacjemebli.org są tańsze, mniej czasochłonne i pozwalają ukazywać każdy zestaw mebli w całkowicie

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

PERSECTO PERSECTO. podłogi z pasją

PERSECTO PERSECTO. podłogi z pasją PERSECTO podłogi z pasją 1 PERSECTO Podłogi z pasją spis treści Nowa kolekcja podłóg to połączenie klasycznej elegancji z naturalnym wzornictwem. Bogactwo kolorów i dekorów pozwoli Klientom na wybór podłogi

Bardziej szczegółowo

Targi wyposażenia wnętrz

Targi wyposażenia wnętrz Tekst i zdjęcia: Anna Krzystowska / www.2atelier.pl Targi wyposażenia wnętrz Saloni Milano kwiecień 2011 Właśnie zakończyły się najbardziej prestiżowe targi w branży wyposażenia wnętrz, odbywające się

Bardziej szczegółowo

Zalety drzwi INOVO. Postaw na nowoczesność NOWOCZESNOŚĆ SOLIDNOŚĆ UNIWERSALNOŚĆ

Zalety drzwi INOVO. Postaw na nowoczesność NOWOCZESNOŚĆ SOLIDNOŚĆ UNIWERSALNOŚĆ Zalety drzwi INOVO Marzena Rusiłowicz projektantka Dział Rozwoju Grupy VOX Pracując nad nowymi drzwiami wspólnie z wiodącym i uznanym producentem firmą DRE chciałam stworzyć produkt, który połączy najlepsze

Bardziej szczegółowo

DREWNO LITE NA SCHODY, BLATY, DRZWI, STOŁY

DREWNO LITE NA SCHODY, BLATY, DRZWI, STOŁY DREWNO WĘDZONE I LITE WE WNĘTRZACH DREWNO LITE NA SCHODY, BLATY, DRZWI, STOŁY Mnogość materiałów wykorzystywanych w nowoczesnych aranżacjach wnętrz niejednej osobie planującej urządzenie domu spędza sen

Bardziej szczegółowo

Vinter Charm pięknie odświętna kolekcja DUKA na Zimę 2015

Vinter Charm pięknie odświętna kolekcja DUKA na Zimę 2015 Warszawa, 30 października 2015 Vinter Charm pięknie odświętna kolekcja DUKA na Zimę 2015 Nadchodzący sezon w DUKA to mnóstwo nowości w kategoriach dekoracji, porcelany oraz praktycznych produktów do kuchni

Bardziej szczegółowo

LEGRABOX. Nowy wymiar elegancji

LEGRABOX. Nowy wymiar elegancji LEGRABOX Nowy wymiar elegancji 2 Nowy wymiar elegancji Czy istnieje idealna, perfekcyjna szuflada? Uwolniona od konwenansów, podążająca za idealną linią, a mimo to tak doskonała pod względem funkcji jak

Bardziej szczegółowo

Dom pod Liczi. Inspiracje. Biura Projektów ARCHON+ Piękna Kuchnia. Dom pod Liczi

Dom pod Liczi. Inspiracje. Biura Projektów ARCHON+ Piękna Kuchnia. Dom pod Liczi e-mail:info@romiq.pl Inspiracje Piękna Kuchnia Kuchnia z frontami fornirowanymi daje nam nieograniczone wręcz możliwości aranżacji i połączeń kolorystycznych. Dzięki nim powstają meble, w których możemy

Bardziej szczegółowo

OTWÓRZ SIĘ NA NATURĘ OFERTA DRZWI W OKLEINIE NATURALNEJ / FORNIR

OTWÓRZ SIĘ NA NATURĘ OFERTA DRZWI W OKLEINIE NATURALNEJ / FORNIR PORTA BY ME OTWÓRZ SIĘ NA NATURĘ PRODUKTY PREMIUM 2015 OFERTA DRZWI W OKLEINIE NATURALNEJ / / STRUKTURA DREWNA / KOLORY Z NATURY / ZAINSPIRUJ SIĘ kolekcje, / Kolekcje dostępne w kolorach oklein: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

KS Konstancin Księga znaku

KS Konstancin Księga znaku KS Konstancin Księga znaku 1. Herb klubowy wersja podstawowa Herb klubowy Unikalny znak graficzny klubu sportowego, który pełni rolę identyfikacyjną i jest podstawowym elementem jego wizerunku. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7.2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Opis mebli Meble wykonane z płyty wiórowej melaminowanej gr. 18 mm, w kolorze jasnego buku R5107 (lub równoważnym). Blaty stołów, biurek

Bardziej szczegółowo

Indywidualny styl. Odkryjcie Państwo Miele Signature My personal handle.

Indywidualny styl. Odkryjcie Państwo Miele Signature My personal handle. Indywidualny styl Dostosowanie do indywidualnych potrzeb klientów. Firma Miele nieustannie pracuje nad dopasowaniem każdego produktu do indywidualnych potrzeb klientów wprowadzając nietuzinkowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa Press release Spółka Meblowa KAM www.meblekam.pl. Symbioza kuchenna meble i AGD w jednej zabudowie

Informacja prasowa Press release Spółka Meblowa KAM www.meblekam.pl. Symbioza kuchenna meble i AGD w jednej zabudowie Symbioza kuchenna meble i AGD w jednej zabudowie Otwarcie kuchni na salon sprawiło, że nabrała ona bardziej reprezentacyjnego charakteru. Jest nie tylko praktyczna i funkcjonalna, ale i atrakcyjna wizualnie.

Bardziej szczegółowo

Dom w Mandarynkach. Inspiracje Piękna Kuchnia. Biura Projektów ARCHON+ Dom w Mandarynkach

Dom w Mandarynkach. Inspiracje Piękna Kuchnia. Biura Projektów ARCHON+ Dom w Mandarynkach e-mail:info@romiq.pl Inspiracje Piękna Kuchnia Spełnij marzenia o pięknej, funkcjonalnej i ekonomicznej kuchni. Najważniejszymi elementami mebli są fronty i blaty. Zastosowanie blatów HPL uznanych producentów

Bardziej szczegółowo

Dom pod Liczi (G2) Inspiracje Piękna Kuchnia. Biura Projektów ARCHON+ Dom pod Liczi (G2)

Dom pod Liczi (G2) Inspiracje Piękna Kuchnia. Biura Projektów ARCHON+ Dom pod Liczi (G2) Inspiracje Piękna Kuchnia Fronty z wysokiej jakości laminatów HPL z imitacją przetartego drewna tartacznego to unikalne połączenie trwałości i wyglądu mebli.zastosowane w szafkach wiszących drzwi imitujących

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2012 DRZWI TWOICH WNĘTRZ

KATALOG 2012 DRZWI TWOICH WNĘTRZ KATALOG 2012 DRZWI TWOICH WNĘTRZ Kilka słów o nas P.P.H. KOSTAR przedstawia Państwu katalog drzwi wewnętrznych, stanowiących ofertę firmy. Powstałe w 1987 roku przedsiębiorstwo nieprzerwanie realizuje

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

O nas. Meble Oles Project

O nas. Meble Oles Project O nas Meble Oles Project Nasz sukces jest efektem wiedzy i doświadczenia. Firma meblowa Oles Project wywodzi się z rodzinnej firmy, powstałej w 2006 roku i osiągnęła rangę bardzo dobrze prosperującego

Bardziej szczegółowo

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja Inspiracje dla branży Sport i rekreacja shop.reebok.com Klient nasz p - projektant Dajemy narzędzia: zrób to sam... Coraz więcej firm podejmuje działania służące idealnemu dopasowaniu produktu do preferencji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Powiatu w Sławnie z dnia... w sprawie ustalenia znaku graficznego logo Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr... Rady Powiatu w Sławnie z dnia... w sprawie ustalenia znaku graficznego logo Powiatu Sławieńskiego Uchwała Nr... Rady Powiatu w Sławnie z dnia... Projekt w sprawie ustalenia znaku graficznego logo Powiatu Sławieńskiego Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach

Bardziej szczegółowo

MEBLE TAPICEROWANE KATALOG MEBLI TAPICEROWANYCH

MEBLE TAPICEROWANE KATALOG MEBLI TAPICEROWANYCH MEBLE TAPICEROWANE KATALOG MEBLI TAPICEROWANYCH MEBLE TAPICEROWANE Comfort at home Przedstawiamy Paƒstwu katalog, w którym znajdziecie produkty sprawdzone, spe niajàce wysokie wymagania jakoêciowe. Zawarte

Bardziej szczegółowo

wyposażenie wnętrz hotelowych

wyposażenie wnętrz hotelowych wyposażenie wnętrz hotelowych 1 2 3 4 Lumio Moderna Tapino Antica Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku hotelowego firma Komandor przedstawia ofertę kompleksowej aranżacji i wyposażenia wnętrz hotelowych.

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ W MEBLE ARCHIWUM ZAKŁADOWE

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ W MEBLE ARCHIWUM ZAKŁADOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ W MEBLE ARCHIWUM ZAKŁADOWE NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR ZAKRES OPRACOWANIA BUDYNEK URZĘDU MIASTA W STALOWEJ WOLI ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola URZĄD MIASTA W STALOWEJ

Bardziej szczegółowo

Teriso. Polbruk LINIA STYL. Słońce w samym centrum

Teriso. Polbruk LINIA STYL. Słońce w samym centrum Polbruk Teriso Słońce w samym centrum Koło wpisane w klasyczny kształt tarasu to oryginalny wzór, który z łatwością można uzyskać dzięki Polbruk Teriso. Efekt jest zawsze fascynujący i tworzy niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

FADOME COLLECTION JULY 2015

FADOME COLLECTION JULY 2015 FADOME COLLECTION JULY 2015 1 FADOME COLLECTION JULY 2015 Colorato N O W O Ś Ć! COLORATO zielone: zestaw podstawowy + komoda COL8 panel COL9 á22à110ä20 nadstawka COL5 á107à120ä28 bieliźniarka COL14 á187à85ä40

Bardziej szczegółowo

NOWE KOLEKCJE PŁYTEK CERAMICZNYCH w formacie 25x40

NOWE KOLEKCJE PŁYTEK CERAMICZNYCH w formacie 25x40 NOWE KOLEKCJE PŁYTEK CERAMICZNYCH w formacie PŁYTKI CERAMICZNE LORIS AMBIO 6 MOSA 9 NEGRA 12 REGNA 15 ELFI 18 2 LORIS Loris to połączenie subtelności i zwiewności z nutką wyrazistych kolorów. Kombinacja

Bardziej szczegółowo

Firma Art Relief jest producentem ekskluzywnych, ręcznie rzeźbionych dywanów na indywidualne zamówienie. Artyści Art Relief tworzą prawdziwe dzieła

Firma Art Relief jest producentem ekskluzywnych, ręcznie rzeźbionych dywanów na indywidualne zamówienie. Artyści Art Relief tworzą prawdziwe dzieła Sztuka tworzenia dywanów Firma Art Relief jest producentem ekskluzywnych, ręcznie rzeźbionych dywanów na indywidualne zamówienie. Artyści Art Relief tworzą prawdziwe dzieła sztuki o nietypowych kształtach

Bardziej szczegółowo

Q-Inspirations by Q-railing

Q-Inspirations by Q-railing Q-Inspirations by Q-railing Jakość, prostota Pozwól się zainspirować i styl Zastanawiasz się, jak urządzić otaczające Cię wnętrza. Masz pomysły, co zmienić w swoim domu lub miejscu pracy. Ważną rolę odgrywają

Bardziej szczegółowo

Katalog mebli. Wzory mebli zastrzeżone przez producenta.

Katalog mebli. Wzory mebli zastrzeżone przez producenta. Katalog mebli 2015 2 Katalog mebli 2015 Stollech Fabryka Mebli STOLLECH istnieje od 25 lat na rynku mebli w Polsce. Od początku działalności firma specjalizuje się w produkcji mebli mieszkaniowych. To

Bardziej szczegółowo

Idealnie oświetlona kuchnia krok po kroku

Idealnie oświetlona kuchnia krok po kroku Idealnie oświetlona kuchnia krok po kroku Projektując oświetlenie kuchni, warto podzielić przestrzeń na kilka stref funkcjonalnych i do każdej z nich właściwie dobrać lokalizację opraw oświetleniowych

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI TARGOWE 17-20 LUTEGO 2015

NOWOŚCI TARGOWE 17-20 LUTEGO 2015 NOWOŚCI TARGOWE 17-20 LUTEGO 2015 KASHMIR 2 Targi MTP & Arena Design 2015 NEW NOWOŚCI TRENDLINE EXTRA KASHMIR 34 półka krótka 100 x 27 x 24 cm KASHMIR 35 półka długa 150 x 27 x 24 cm KASHMIR 40 stół rozkładany

Bardziej szczegółowo

Podłoga Doskonała STRUKTURY NOWOŚĆ!

Podłoga Doskonała STRUKTURY NOWOŚĆ! Podłogi Laminowane STRUKTURY wierna struktura drewna WG Podłoga Doskonała PLATINIUM to marka podłóg laminowanych z grupy Premium oferowanych przez firmę Kronopol należącą do szwajcarskiego hol- dingu Swiss

Bardziej szczegółowo

Dom w Morelach. Inspiracje Piękna Kuchnia. Biura Projektów ARCHON+ Dom w Morelach

Dom w Morelach. Inspiracje Piękna Kuchnia. Biura Projektów ARCHON+ Dom w Morelach tel/fax 0 733357, kom. 600 39 600 NIP 68-3-60-07 REGON 3574500 Inspiracje Piękna Kuchnia Naturalny trawertyn na ścianie, płytki ceramiczne z imitacją kamienia na podłogę, klasyczny kolor i usłojenie europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dobra forma istnieje od 2001 roku. Jesteśmy firmą z polskim kapitałem, produkującą wysokiej klasy meble biurowe. W zakładzie o powierzchni 2500 m²

Dobra forma istnieje od 2001 roku. Jesteśmy firmą z polskim kapitałem, produkującą wysokiej klasy meble biurowe. W zakładzie o powierzchni 2500 m² PORTFOLIO Dobra forma istnieje od 2001 roku. Jesteśmy firmą z polskim kapitałem, produkującą wysokiej klasy meble biurowe. W zakładzie o powierzchni 2500 m² (hale produkcyjne, magazyny) zatrudniamy 70

Bardziej szczegółowo

Kolekcje PłyteK ceramicznych by My Way

Kolekcje PłyteK ceramicznych by My Way Kolekcje PłyteK ceramicznych by My Way Szanowni Państwo Kontynuując ideę wzorowania się na naturze i przenoszenia jej najpiękniejszych detali do wnętrza domów mamy zaszczyt zaprezentować nowe linie rektyfikowanych*

Bardziej szczegółowo

airbrick system Partner handlowy DREWBET Spółka Jawna Zbrojewsko 14, Lipie

airbrick system  Partner handlowy DREWBET Spółka Jawna Zbrojewsko 14, Lipie DrewBet airbrick system Partner handlowy DREWBET Spółka Jawna Zbrojewsko 14, 42-165 Lipie tel. +48 34 318 90 27, 28, 48 kom. +48 696 030 000 fax +48 34 371 44 64 drewbet1@drewbet.pl SYSTEM BUDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

// Meble kuchenne. // Oktawia listwowa. // Oktawia palisander. // Oktawia bakłażan. // Oktawia jabłoń indyjska. // Patrycja. // Patrycja czarna

// Meble kuchenne. // Oktawia listwowa. // Oktawia palisander. // Oktawia bakłażan. // Oktawia jabłoń indyjska. // Patrycja. // Patrycja czarna // Meble kuchenne 4 // Oktawia listwowa 6 // Oktawia palisander 8 // Oktawia bakłażan 10 // Oktawia jabłoń indyjska 12 // Patrycja 14 // Patrycja czarna 16 // Dominika // Meble kuchenne Ponad 30 lat tradycji.

Bardziej szczegółowo

Ważnym elementem każdej zabudowy kuchennej jest funkcjonalność. Jednak nie zawsze łatwo ją pogodzić z

Ważnym elementem każdej zabudowy kuchennej jest funkcjonalność. Jednak nie zawsze łatwo ją pogodzić z Inspiracje Piękna Kuchnia Ważnym elementem każdej zabudowy kuchennej jest funkcjonalność. Jednak nie zawsze łatwo ją pogodzić z pięknym designem. Zabudowę kuchenną wyróżnia idealna biel blatu oraz wysokiej

Bardziej szczegółowo

Dom w Klematisach. Inspiracje Piękna Kuchnia. Biura Projektów ARCHON+ Dom w Klematisach

Dom w Klematisach. Inspiracje Piękna Kuchnia. Biura Projektów ARCHON+ Dom w Klematisach Inspiracje Piękna Kuchnia Funkcjonalny układ przestrzeni z klasycznie dobranymi kolorami beżu i czerni, to cechy charakterystyczne tej aranżacji. Czarny blat z wysoką opaską doskonale ożywia jasną kolorystykę

Bardziej szczegółowo

GR8 półka wisząca. szer/wys/gł. 155x19,5x21. GR7 witryna L/P. szer/wys/gł. 60x196x40,5

GR8 półka wisząca. szer/wys/gł. 155x19,5x21. GR7 witryna L/P. szer/wys/gł. 60x196x40,5 FURNI HOME Gray Kolekcja Cechami charakterystycznymi mebli Gray są odporne na zabrudzenia i zarysowania fronty wykonane z płyty MDF oklejonej folią PCV w kolorze biały mat-grafit oraz korpusy w kolorze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Meble Biurowe Biurko (lewe i prawe) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Biurko o wymiarach zewnętrznych wysokość ok. 750mm, szerokość ok.

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino O wietlenie punktowe 57915/31/16 Giving light a new experience Wewn trz eleganckich i delikatnych tarczy wykonanych z najwy szej jako ci aluminium znajduj si mniejsze okr gi diod LED. Te

Bardziej szczegółowo

VICES.EU. summer. collection 16 by

VICES.EU. summer. collection 16 by VICES.EU summer collection 16 by 1 2 VICES.EU shop at vices.eu VICES.EU 3 Ciepłe południowe słońce, egzotyczna roślinność i błękit morza to spełnienie letnich marzeń... Prosto z słonecznej Malty VICES

Bardziej szczegółowo

Księga Znaku. CARSEKT Dezynfekcja Dezynsekcja Deratyzacja Fumigacja eksportowa

Księga Znaku. CARSEKT Dezynfekcja Dezynsekcja Deratyzacja Fumigacja eksportowa Księga Znaku Dezynfekcja Dezynsekcja Deratyzacja Fumigacja eksportowa Spis zawartości CA RS EK T wersja uproszczona Dezynfekcja Dezynsekcja Deratyzacja Fumigacja eksportowa 1.1 Wstęp Księga znaku marki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż mebli recepcyjnych w LAWP w Lublinie I. Lada recepcyjna prosta: 1. Moduł lady recepcyjnej, łącznik

Bardziej szczegółowo

Dom w Mekintoszach. Inspiracje Piękna Kuchnia. Biura Projektów ARCHON+ Dom w Mekintoszach

Dom w Mekintoszach. Inspiracje Piękna Kuchnia. Biura Projektów ARCHON+ Dom w Mekintoszach e-mail:info@romiq.pl Inspiracje Piękna Kuchnia Zapraszamy do obejrzenia delikatnej i nowoczesnej odsłony kuchni w mekintoszach. Przemyślany układ funkcjonalny, nowoczesne wzornictwo, wysokiej jakości materiały

Bardziej szczegółowo

ul. Jemiołuszek 7, 30-244 Kraków T: +48 602 22 93 94 I +48 792 23 24 06 NIP 5732489813 REGON 121241448 Alior Bank 42 2490 0005 0000 4500 4318 4895

ul. Jemiołuszek 7, 30-244 Kraków T: +48 602 22 93 94 I +48 792 23 24 06 NIP 5732489813 REGON 121241448 Alior Bank 42 2490 0005 0000 4500 4318 4895 projekt Dom w Żurawkach (G2) / Biura Projektów ARCHON+ pomieszczenie Łazienka kategoria Prywatne OPIS: Łazienka Domu w Żurawkach TERMO (G2) utrzymana jest w stylu nowoczesnym. Wykorzystanie jasnych wielkoformatowych

Bardziej szczegółowo

najwyższy komfort i bezpieczeństwo na codzień dla każdego... Segmentowe bramy garażowe od 1995 r.

najwyższy komfort i bezpieczeństwo na codzień dla każdego... Segmentowe bramy garażowe od 1995 r. najwyższy komfort i bezpieczeństwo na codzień dla każdego... Segmentowe bramy garażowe od 1995 r. Przetłoczenia poziome wąskie Izoline Dostępne wszystkie wymiary Ponadczasowe wzornictwo Bramy z wąskim

Bardziej szczegółowo

księga znaku Echo Investment

księga znaku Echo Investment księga znaku Echo Investment Logotyp / wersja podstawowa Logotyp podstawowy jest zaprojektowany specjalnie dla Echo Investment. Powinien identyfikować firmę echo investment we wszelkich relacjach z otoczeniem

Bardziej szczegółowo

Katalog akcesoria meblowe

Katalog akcesoria meblowe 20lat Polska Zapraszamy do naszych sklepów i punktów sprzeda y na terenie ca ej Polski WARSZAWA 03-151 ul. Modliƒska 347 tel./fax: +48-22/499 68 16 tel.kom: +48 609 899 024 WARSZAWA-Regu y 05-816 Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY. Oferta dla profesjonalistów

PRODUKTY. Oferta dla profesjonalistów PRODUKTY Oferta dla profesjonalistów OD ETAPU BUDOWY POPRZEZ WYKOŃCZENIE WNĘTRZA I JEGO UMEBLOWANIE PRODUKTY FIRMY PFLEIDERER TOWARZYSZĄ NAM NA KAŻDYM ETAPIE TWORZENIA I ARANŻACJI PRZESTRZENI WOKÓŁ NAS.

Bardziej szczegółowo

RYNNY DACHOWE Z MIEDZI MATERIA NA SUKCES

RYNNY DACHOWE Z MIEDZI MATERIA NA SUKCES RYNNY DACHnowe 19-11-2006 22:39 Strona 1 BUDOWNICTWO I POKRYCIA DACHOWE RYNNY DACHOWE Z MIEDZI MATERIA NA SUKCES Niech miedê b dzie znakiem Paƒstwa obecnoêci na budowie! RYNNY DACHnowe 19-11-2006 22:39

Bardziej szczegółowo

CALACATTA SANTA CATERINA CREMA MARFIL TRAVERTINO SILVER. by My Way. Nowe kolekcje płytek ceramicznych inspirowane naturalnym marmurem

CALACATTA SANTA CATERINA CREMA MARFIL TRAVERTINO SILVER. by My Way. Nowe kolekcje płytek ceramicznych inspirowane naturalnym marmurem CALACATTA SANTA CATERINA CREMA MARFIL TRAVERTINO SILVER by My Way Nowe kolekcje płytek ceramicznych inspirowane naturalnym marmurem CALACATTA SANTA CATERINA CREMA MARFIL TRAVERTINO SILVER by My Way by

Bardziej szczegółowo

Schemat budowy litery świetlnej

Schemat budowy litery świetlnej technologia Do budowy liter świetlnych używamy wyłącznie najwyższej klasy materiałów. Poniżej zaprezentowany został poglądowy schemat konstrukcji naszych liter. Schemat budowy litery świetlnej LEDY ŚCIANKA

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza jw., z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza jw., z zachowaniem pozostałych parametrów. Wałbrzych 16.11.2015 r Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn Dostawa wyposażenia dla Centrum Diagnostyki kobiet i noworodków (znak: ZP/PN/MDŚ-19/2015) Zamówienie jest częścią projektu pn.,,mały DolnoŚlązak

Bardziej szczegółowo

KATALOG PORTA EDYCJA 1/2015 - ZMIANY W OFERCIE

KATALOG PORTA EDYCJA 1/2015 - ZMIANY W OFERCIE PISMO nr 10/DM/2015, 25 marca 2015r. KATALOG PORTA EDYCJA 1/2015 - ZMIANY W OFERCIE Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprezentować Państwu nowy katalog PORTA edycja 1/2015. Dystrybucja nowej edycji katalogu

Bardziej szczegółowo

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę Plaston Plaston to szwajcarska firma, z ponad 50-letnim doświadczeniem i fabrykami zlokalizowanymi na terenie Szwajcarii i Unii Europejskiej. Jest wyłącznym, globalnym dostawcą od ponad 40 lat opakowań

Bardziej szczegółowo