Magia kolorów.uniwersalny design.styl bez granic.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Magia kolorów.uniwersalny design.styl bez granic."

Transkrypt

1

2 Magia kolorów.uniwersalny design.styl bez granic.

3 2

4 INNOWACJE. INSPIRACJE. FASCYNACJE. W kolekcji p yt laminowanych oraz blatów kuchennych przygotowanej na 2013 rok wyraênie widaç silnà inspiracj przyrodà. Barwy ziemi, dekory wiernie oddajàce wyglàd drewna zdominowały tegoroczne propozycje przygotowane przez ekspertów firmy Pfleiderer. Spokój i pi kno natury, a tak e jej siła oraz ywotnoêç to główne êródło naszych inspiracji. Tegoroczna oferta to ró norodnoêç pomys ów na ciekawe wn trza. Aktualne trendy w aran acji wn trz stawiajà m.in. na atrakcyjny, zaskakujàcy detal - popularne sà przede wszystkim oryginalne meble i elementy u ytku codziennego - zwykłe, ale w odmienionej aran acji lub w zupełnie nowej, niespotykanej roli. DESIGN MIX NEWS Pierwsza cz Êç opracowania PFLEIDERER NEWS 2013 zawiera informacje o podejmowanych dzia aniach na p aszczyênie innowacji, technologii oraz designu. W tym roku nowatorskim projektem jest stworzenie kolekcji dekorów Brzoza POLSKA!. Nast pnà propozycjà jest kolekcja dekorów blatów imitujàcych surowe materia y takie jak: beton, kamieƒ czy stal. Kolejny rozdzia prezentuje nowe produkty marki PFLEIDERER w nowoczesnych aran acjach podkreêlajàc przede wszystkim ich ró norodnoêç oraz komplementarnoêç. Nowe dekory z kolekcji p yt laminowanych, blatów i laminatów HPL przedstawiliêmy w ciekawych mixach kolorystycznych. Stawiamy na pi kny i funkcjonalny design w Paƒstwa domu. Ostatnia cz Êç katalogu PFLEIDERER NEWS 2013 prezentuje grup nowych dekorów p yt laminowanych oraz blatów kuchennych w zestawieniu zbiorczym. W celu pe nego przedstawienia oferty wzbogaciliêmy naszà prezentacj o niezb dne informacje techniczne na temat wszystkich nowych produktów.

5 4 BRZOZA OJCOWSKA (Betula oycoviensis Bess.) gatunek drzewa nale àcy do rodziny brzozowatych. Została opisana po raz pierwszy w 1809 roku przez polskiego botanika Willibalda Bessera, który nadał jej nazw od miejscowoêci Ojców, w pobli u której odkrył jej stanowiska. Brzoza ojcowska jest gatunkiem skrajnie nielicznym, obj tym w Polsce Êcisłà ochronà gatunkowà. W Czerwonej Ksi dze RoÊlin umieszczona jest w grupie gatunków rzadkich, potencjalnie zagro onych wygini ciem (kategoria VU). Według danych z 2006 roku w Polsce brzoza ojcowska wyst puje na 5 stanowiskach: Hamernia (enklawa Ojcowskiego Parku Narodowego), le àca równie w bezpoêrednim sàsiedztwie parku Dolina Kobylaƒska, Chojnik w Sudetach, Czerwona Góra koło Opatowa na Wy ynie Sandomierskiej oraz Skiełek w Beskidzie Wyspowym. Jej liczebnoêç oszacowano wtedy na 250 egzemplarzy. Firma Pfleiderer oraz Interprint w ramach projektu Brzoza POLSKA! przekazały Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu Êrodki finansowe, które posłu à do realizacji nowego, du ego nasadzenia lub szczepienia tych drzew, a tak e do przygotowania tablicy informacyjnej na Êcie ce edukacyjnej prowadzàcej przez teren parku.

6 ÂWIE E POMYS Y. INSPIRACJE. W ogólnoêwiatowej bibliotece dekorów, coraz cz Êciej pojawiajà si motywy o ÊciÊle lokalnym charakterze i pochodzeniu, unikalne i autentyczne. Mocno nawiàzujàce do lokalnego Êrodowiska naturalnego. W ten nurt doskonale wpisała si nowa koncepcja produktowo-wzornicza Brzoza POLSKA!.

7 Brzoza POLSKA! to wyjàtkowy projekt, powstały z inspiracji niezwykle rzadkim, ÊciÊle chronionym na terenie Polski gatunkiem drzewa. Stworzona przy u yciu innowacyjnych technologii rodzina dekorów Brzoza POLSKA! to efekt intensywnej współpracy firmy Pfleiderer ze studiem projektowym Tomka Rygalika oraz firmà Interprint. Uniwersalny charakter dekorów Brzoza POLSKA! sprawia, e sà ponadczasowà propozycjà, znajdujàcຠszerokie zastosowanie w projektach oryginalnych mebli oraz elementów wyposa enia wn trz. Kolekcja dekorów Brzoza POLSKA! została zaprezentowana na tegorocznym festiwalu ódê Design oraz na Arena Design w Poznaniu, gdzie zosta y bardzo pozytywnie przyj te przez architektów, projektantów oraz producentów mebli. 6 Z uwagi na technik druku kolorystyka prezentowanych produktów mo e nieznacznie ró niç si od rzeczywistej.

8 płyty laminowane Od wielu lat pracujemy nad tym, aby wzornicze idee przekładaç na j zyk materiałów, szeroko stosowanych do produkcji mebli oraz elementów wyposa enia wn trz. Wzornictwo naszych produktów inspirowane jest Êwiatem przyrody, wyobraênià kreatorów mody oraz wspó czesnymi projektami architektów. Te ulotne pomysły na liniach produkcyjnych stajà si realnymi produktami. STRUKTURA LINEA Tworzàc nowà kolekcj dekorów dbamy o idealnà synergi kolorów, wzorów i struktur. Harmonijny dobór tych elementów pozwala nam tworzyç doskona e wzorniczo oraz przyjazne otoczeniu materia y. Idealnym uzupełnieniem dekoru Brzoza Ojców jest struktura Linea. Jej połàczenie ze wzorem drewna brzozy nadaje mu dodatkowy walor autentycznoêci. Charakterystyczna struktura naturalnego drewna jest wyraênie wyczuwalna w dotyku. Kolekcja Brzoza POLSKA! zosta a opracowana tak, aby wszystkie dekory wspó gra y ze sobà kolorystycznie na meblach i we wn trzu. Neutralny, a zarazem subtelny charakter dekorów umoêliwia stosowanie ich w rozwiàzaniach dla strefy dziennej, sypialni oraz kuchni. Zdaniem projektanta - Tomka Rygalika - kolekcja daje wiele mo liwoêci tworzenia oryginalnych aran acji.

9 Kora Ojców Abstrakcyjny, geometryczny wzór, nawiàzujàcy do rysunku kory brzozowej, tworzà wàskie, poziomo uło one paseczki, które dzi ki delikatnemu połyskowi subtelnie odró niajà si od matowego tła. Dekor ten mo na zaliczyç do grupy false uni czyli wzorów dajàcych z dala wra enie jednobarwnoêci. CałoÊç utrzymana jest w ciepłym odcieniu bieli. P YTA LAMINOWANA Skoro na całym Êwiecie mo emy zachwycaç si dekorami inspirowanymi drzewami odkrytymi gdzieê w ost pach brazylijskiej d ungli lub na stokach Himalajów, dlaczego nie poszukaç takiej inspiracji w naszym otoczeniu, w pi knych polskich lasach? Dla nas takim unikalnym znaleziskiem, wartym zaprezentowania Êwiatu wydała si w aênie brzoza ojcowska. projektant Tomek Rygalik F7506 BR METALLIC BROWN BLAT KUCHENNY 8 Z uwagi na technik druku kolorystyka prezentowanych produktów mo e nieznacznie ró niç si od rzeczywistej.

10 Ziele Ojców Intensywna, nasycona zieleƒ w zgaszonej, ciepłej tonacji nawiàzuje z jednej strony do gł bokiej barwy brzozowych liêci, z drugiej do modnych w tym sezonie odcieni przybrudzonych zieleni w stylu vintage. P YTA LAMINOWANA

11 Brzoza Ojców Wiernie odzwierciedla nieregularny rysunek drewna brzozy rosnàcego w trudnych, podgórskich warunkach. Wyraêna, ciemniejsza twardziel, drobne s czki i poci te, asymetrycznie zło one kwiaty słoi nadajà mu oryginalny oraz autentyczny charakter. Zastosowana struktura LINEA dodatkowo podkreêla naturalnà struktur drewna. P YTA LAMINOWANA 10 Z uwagi na technik druku kolorystyka prezentowanych produktów mo e nieznacznie ró niç si od rzeczywistej.

12 Brzoza Ojców Ciemna Ciemniejsza wersja dekoru brzozy o zdecydowanie bardziej wyrazistym charakterze. Pog biona intensywniejszà barwà stanowi doskona e po àczenie z bielà, turkusem, odcieniami szaroêci i grafitu, czernià, a tak e ostrymi kolorami modnymi w tym sezonie. Dekor surowy, naturalny a jednoczeênie ciep y w odbiorze. P YTA LAMINOWANA

13 Po modzie na ch odny, laboratoryjny minimalizm i na monolityczne, zamkni te bryły meblowe nadszedł czas na zdecydowanie bardziej fantazyjne rozwiàzania. Blaty Pfleiderer imitujàce powierzchnie kamienne, betonowe lub stalowe sà doskona à pod wzgl dem designu, funkcjonalnoêci i ceny alternatywà dla standardowo stosowanych naturalnych materia ów. UNIWERSALNY DESIGN Z MARKÑ PFLEIDERER Poszukiwanie ciekawego wzornictwa, swobody doboru wzorów połàczonej z atrakcyjnà cenà oraz wysokà funkcjonalnoêcià zdecydowanie kieruje projektantów w stron oryginalnych rozwiàzaƒ dost pnych w ofercie firmy PFLEIDERER. 12 Z uwagi na technik druku kolorystyka prezentowanych produktów mo e nieznacznie ró niç si od rzeczywistej.

14 WHITE STONE Oryginalnym kamiennym dekorem, który doskonale współgra z propozycjami prezentowanymi na Living Kitchen w ramach targów IMM 2013 jest dekor blatu White Stone odwzorowanie jasnego marmuru z delikatnym, szarym u yłkowaniem. Dekor ten ma bardzo uniwersalny charakter, Êwietnie komponuje si z wi kszoêcià kolorów frontów. Sprawdza si on doskonale zarówno w nowoczesnych wn trzach, jak i w stylizowanych kuchniach typu vintage. W przypadku dekorów kamiennych nadal trwa moda na imitacj materiałów wyst pujàcych w naturze, jak np. naturalny kamieƒ. BLAT KUCHENNY HIT 2012

15 HORNFELS Dekor kamienny doskonale imitujàcy naturalny łupek ilasty. Ten pi kny, szarozielonkawy kamieƒ jest popularnym materia em stosowanym w ró nych architektonicznych zastosowaniach, jednak nie wykorzystywano go na blaty ze wzgl du na jego du à kruchoêç. Dzi ki dekorowi hornfels uzyskasz efekt naturalnego łupka w swojej przestrzeni kuchennej. BLAT KUCHENNY HIT Z uwagi na technik druku kolorystyka prezentowanych produktów mo e nieznacznie ró niç si od rzeczywistej.

16 STAL HARTOWANA Blat inspirowany surowà, industrialnà powierzchnià metalu, o zró nicowanej kolorystyce. Nowoczesna linia blatów Pfleiderer jest propozycjà dla rozwiàzaƒ o podwy szonych standardach wzorniczych oraz higienicznych. Dzi ki nowoczesnej technologii produkcji, spektrum zastosowaƒ blatów PFLEIDERER powi ksza obszar kuchenny o powierzchnie horyzontalne w miejscach u ytecznoêci publicznej. BLAT KUCHENNY HIT 2012

17 16 DESIGN MIX Po modzie na minimalizm nadszedł czas na wn trza ciep e i fantazyjne. W aran acjach, nawet tych nowoczesnych, mile widziane jest mieszanie materiałów, faktur, wzorów, a tak e odwa ne łàczenie pozornie niepasujàcych do siebie elementów.

18 NOWE DEKORY. PREZENTACJE. Płyty meblowe, blaty kuchenne oraz laminaty HPL marki PfLeIderer wyró niajà si doskonałym wzornictwem, oryginalnymi strukturami powierzchni, unikalnà na rynku spójnoêcià wzorniczà i doskonałymi walorami u ytkowymi. Firma PfLeIderer dostarcza architektom oraz projektantom mebli i wn trz najbardziej aktualne rozwiàzania zgodne ze Êwiatowymi trendami w projektowaniu.

19 F8999 V KORA OJCÓW P YTA LAMINOWANA R6456 BR KAMALA BLAT KUCHENNY 18 Z uwagi na technik druku kolorystyka prezentowanych produktów mo e nieznacznie ró niç si od rzeczywistej.

20 ATLANTIC Chłodny, spokojny odcieƒ bł kitu w ostatnich sezonach znów pojawił si w projektach wn trz. Stanowi idealne towarzystwo dla szarawych bràzów i be y oraz utrzymanych w tej tonacji dekorów drewnopodobnych. Ciekawie wyglàda w zestawieniu z musztardowà ółcià, oran em i bielà. P YTA LAMINOWANA

21 dñb DZIKI To przykład wzoru, który wiernie odzwierciedla w realistyczny sposób wszelkie s ki, skazy, p kni cia i przebarwienia. Rozbudowane usłojenie, z pełnymi kwiatami daje bardzo autentyczny efekt. Jasny, Êwietlisty odcieƒ dekoru daje wra enie naturalnego drewna. P YTA LAMINOWANA Najmodniejszymi wzorami drewnopodobnymi sà obecnie dekory imitujàce budow drewna drzew liêciastych. Do takich w aênie zaliczamy dàb oraz brzoz ojcowskà. Po àczenie kolorystyki tych dwóch dekorów daje bardzo ciekawe wra enie estetyczne. Kora Ojców z daleka daje wra enie dekoru jednobarwnego, dlatego stosowana jest na du e płaszczyzny, natomiast dàb na wybrane elementy. F8999 V KORA OJCÓW PŁYTA LAMINOWANA 20 Z uwagi na technik druku kolorystyka prezentowanych produktów mo e nieznacznie ró niç si od rzeczywistej.

22 dñb DZIKI TABAC Dekor inspirowany jest wyglàdem drewna d bu z niezwykle wyraênym rysunkiem słojów. Nieregularne p kni cia i s ki podkreêlajà silny charakter wzoru. Ciemniejsze wybarwienia uwypuklajà dekor i obrazujà zmiany zachodzàce z czasem w wyglàdzie d bowego drewna. Matowy wyglàd tego materia u doskonale wpisuje si w estetyk stylu Vintage. P YTA LAMINOWANA

23 R6481 PF White Stone BLAT KUCHENNY R3216 L DÑb Dziki Tabac P YTA LAMINOWANA 22 Z uwagi na technik druku kolorystyka prezentowanych produktów mo e nieznacznie ró niç si od rzeczywistej.

24 CZERWONY LAMINAT HPL LAMINATY HPL. TECHNOLOGIA STWORZONA DLA CIEBIE. Tradycyjne materiały wykoƒczeniowe majà wiele ograniczeƒ jeêli chodzi o mo liwoêci zastosowania sà podatne na działanie wilgoci, wysokich temperatur i zabrudzenia. Laminaty HPL DuroPaL w ofercie firmy PfLeiDerer to przykład tego, jak nowoczesna technologia umo liwia pokonanie tych ograniczeƒ. Produkt z łatwoêcià sprasowuje si i obrabia na podło u np. z płyty wiórowej lub p yty. Polecany jest jako materiał na powierzchnie Êcienne lub wykoƒczenie stałych elementów zabudowy. Laminaty HPL z serii SolidColor sà doskona ym materia em gwarantujàcym najwy szej jakoêci bezfugowe wykoƒczenie sta ej zabudowy i mebli utrzymanych w idealnie jednolitym kolorze. Aktualnie w ofercie dost pne sà najbardziej popularne kolory: SOLID BIA Y, SOLID PLATYNOWY, SOLID ANTRACYT oraz SOLID CZARNY. Kolekcja laminatów HPL to 80 ró norodnych dekorów - od bardzo oryginalnych z efektem 3D, dekorów z nadrukiem cyfrowym poprzez imitujàce postarzane powierzchnie do wzorów klasycznych. SolidColor

25 IGUANA Intensywna zieleƒ z domieszkà jaskrawego odcienia ółtego przypomina skór egzotycznego gada lub jaskrawe upierzenie papugi z tropików. Sprawdzi si jako wyrazisty akcent kolorystyczny w meblach kuchennych i młodzie owych. Zgodnie ze Êwiatowymi trendami kolor zielony, lansowany jest w wielu odcieniach jako jeden z najwa niejszych w 2013 roku i kolejnych sezonach. P YTA LAMINOWANA Brzoza Ojców jest nowym dekorem głównym o bardzo uniwersalnym zastosowaniu. Doskonale àczy si kolorystycznie z intensywnymi, jednolitymi kolorami. Kora Ojców ma charakter dekoru uzupełniajàcego, idealnie w proporcji ok. 20 % do BrzozY Ojców. W przypadku intensywnej zieleni dekoru IGUANY t proporcj mo na odwróciç: to ona mo e staç si dekorem dominujàcym, natomiast Brzoza oraz Kora Ojców dekorem akcentowym. F8999 V KORA OJCÓW P YTA LAMINOWANA 24 Z uwagi na technik druku kolorystyka prezentowanych produktów mo e nieznacznie ró niç si od rzeczywistej.

26 U1115 SM SOLID PLATYNOWY LAMINAT HPL R3222 L BRZOZA OJCÓW P YTA LAMINOWANA

27 POMPEJI Dekor ten powstał z inspiracji drewnem mało znanego w Europie, północnoamerykaƒskiego ywotnika. Ten gatunek swojà strukturà i usłojeniem przypomina inne gatunki drzew iglastych, ale jego drewno jest ciemniejsze. Du a rozpi toêç kolorów, zró nicowana szerokoêç słoi i ich kontrastowoêç daje bardzo dynamiczny, ciekawy efekt. P YTA LAMINOWANA 26 Z uwagi na technik druku kolorystyka prezentowanych produktów mo e nieznacznie ró niç si od rzeczywistej.

28 WIÑZ OVID to interesujàcy dekor drewnopodobny z kolekcji p yt laminowanych Ciekawy, zbli ony do jesionu rysunek słoi został tu połàczony z eleganckim truflowym wybarwieniem tym razem z ledwie dostrzegalnà poêwiatà fioletu. Doskonale sprawdzi si w aran acjach przestrzeni jako przyciàgajàce wzrok elementy zabudowy, wyraziste drzwi lub elementy efektownych mebli biurowych. R3219 L WIÑZ OVID P YTA LAMINOWANA

29 R5643 L WiÑz Baron Trufel P YTA LAMINOWANA U0921 M ZONDA P YTA LAMINOWANA 28 Z uwagi na technik druku kolorystyka prezentowanych produktów mo e nieznacznie ró niç si od rzeczywistej.

30 LAVA Dekor jednobarwny, reprezentujàcy gam kolorów ziemi. LAVA to ciemniejszy, inspirowany kolorem wulkanicznych skał, lekko zgaszony bràz znakomicie uzupełniajàcy inne dekory jednobarwne i drewnopodobne. Ze wzgl du na swojà neutralnà tonacj sprawdzi si prawie w ka dej przestrzeni. W roli koloru akcentujàcego doskonale zastàpi czerƒ lub grafit. P YTA LAMINOWANA

31 METALLIC BROWN Dekor ten to przybrudzona metaliczna szaroêç z odcieniem brunatnym. Z pozoru matowa struktura skorodowanej stali zawiera połyskliwe drobinki dodatkowo podkreêlajàce gł bi dekoru. Blat o takim wybarwieniu jest silnym akcentem w aran acji i stanowi znakomità baz do uzupełnienia go innymi materiałami w podobnej tonacji kolorystycznej: szkłem, ceramikà, betonem, laminatami HPL. Ten blat szczególnie polecany jest do surowych wn trz o charakterze industrialnym i loftowym. BLAT KUCHENNY 30 Z uwagi na technik druku kolorystyka prezentowanych produktów mo e nieznacznie ró niç si od rzeczywistej.

32 U1211 M LAVA P YTA LAMINOWANA R3223 L BRZOZA OJCÓW CIEMNA P YTA LAMINOWANA INSPIRATIONS CLOSE TO YOU TO WI CEJ NI SLOGAN... INDUSTRIAL DESIGN BY PFLEIDERER Z markà PFLEIDERER atwo mo esz zrealizowaç najêmielsze pomys y dla Twojego domu. Odpowiedni dobór dekoru p yty laminowanej, blatu kuchennego oraz laminatu pozwoli na ergonomiczne i estetyczne zaaran owanie ka dego pomieszczenia. STWÓRZ SWOJÑ nowñ PRZESTRZE Mieszkania w loftach cieszà si coraz wi kszà popularnoêcià wêród m odych ludzi. Sà na ogół przestronne, zdobione cz sto industrialnymi detalami architektonicznymi w postaci stalowych, betonowych lub drewnianych konstrukcji - dawniej przecie stanowiły pomieszczenia przemysłowe. Utrzymane w spójnej estetyce b dzie Twoim ulubionym miejscem.

33 M9510 SM ALUMINIUM SZCZOTKOWANE LAMINAT HPL R3181 RT DÑB SONOMA BLAT KUCHENNY FUNKCJONALNA PRZESTRZE Niezmiennie od kilku sezonów najmodniejsza jest geometria i prostota. W przypadku mebloêcianek i rega ów liczy si przede wszystkim lekkoêç i funkcjonalnoêç. 32 Z uwagi na technik druku kolorystyka prezentowanych produktów mo e nieznacznie ró niç si od rzeczywistej.

34 Trufel To elegancki, jasny bràz przełamany modnym, szarym tonem. Bardzo ciekawie wyglàda w połàczeniu z jasnymi dekorami drewnopodobnymi oraz bielà. Mo e byç stosowany jako dekor uzupe niajàcy, elegancko wspó grajàcy z turkusem oraz soczystà ó cià i grafitem. P YTA LAMINOWANA

35 KAShMIR WHITE Blat Kashmir White reprezentuje nowy nurt uniwersalnej kolorystyki blatów. Dekor inspirowany kolorystykà i strukturà szlifowanych powierzchni ceramicznych. Ma jasny szaro-be owy kolor i bardzo delikatny, punktowy połysk. Wzór pasuje do bardzo ró norodnych kolorów i materiałów na frontach, Êwietnie komponuje si z jasnymi odcieniami drewna, bielà, pastelami i kolorami ziemi. BLAT KUCHENNY 34 Z uwagi na technik druku kolorystyka prezentowanych produktów mo e nieznacznie ró niç si od rzeczywistej.

36 VENEZIANO Marmur od wieków stanowi symbol ekskluzywnej elegancji oraz trwałoêci. Jak niegdyê, wyrafinowany i pełen szyku, wkracza teraz do wspó czesnych wn trz, by dodaç im odrobiny królewskiego luksusu. Blat VENEZIANO doskonale imituje kamiennà powierzchni jednej z najbardziej szlachetnych skał, stylowo dopełniajàc kuchni Twoich marzeƒ. BLAT KUCHENNY

37 R3218 L Pompeji P YTA LAMINOWANA U1200 SM SOLID CZARNY LAMINAT HPL Nowe wzory blatów proponowane przez firm Pfleiderer w 2013 roku wyraênie odzwierciedlajà aktualnà tendencj, aby to właênie blat był estetycznà dominantà wn trza. Wyraziste dekory, inspirowane przede wszystkim nieograniczonà ró norodnoêcià i bogactwem struktur naturalnych materiałów mogà stanowiç punkt wyjêcia do stworzenia ciekawych aran acji nie tylko w kuchennych wn trzach. Projekt rozpoczyna si od wyboru blatu, do którego nast pnie dobierane sà pozostałe elementy wyposa enia danego pomieszczenia, niezale nie od tego, czy jest to kuchnia, jadalnia, pokój dzienny czy te azienka. 36 Z uwagi na technik druku kolorystyka prezentowanych produktów mo e nieznacznie ró niç si od rzeczywistej.

38 MARMUR NERO Czarna błyszczàca powierzchnia dekoru usiana drobnymi, nieregularnie rozmieszczonymi y kami i plamkami doskonale imituje szlachetny materia jakim jest kamieƒ naturalny. G boka czerƒ MarmurU Nero to ponadczasowy i kontrastowy wzór, który nada klimat całemu wn trzu. Jego wyjàtkowo wyrazisty charakter uatrakcyjni zarówno aran acje klasyczyne jak równie bardzo nowoczesne i minimalistyczne.

39 GOLDEN ROCK WHITE STONE Fantazyjny dekor, imitujàcy wyglàd starego złota to propozycja zarówno do klasycznych pałacowych kuchni, Ut ciekawych L. Viveri wn trz perbitilisse w stylu modiend orientalnym acchuidita jak i ne nowoczesnych, non Ita mandam prostych ela noterum aran acji. ad Złocisty incula rei kolor pulina, blatu cum dodatkowo it. Sero, zyskuje quone verit.ti. dzi ki efektownemu Catur inte que po yskowi portern iriciactanum masy perłowej. det Powierzchnia L. Gillesside constra? blatu ma Pala b yszczàcà entis et struktur diteris. Liamdie HS o podwy szonych ripio, Catelin atertu id parametrach in delum con wytrzymałoêciowych. seniamei publin. BLAT KUCHENNY Za ciep ym złotym odcieniem w domowym zaciszu cz Êciej opowiada si płeç pi kna. Zwiàzane jest to cz Êciowo z filozofià feng shui, bo energia yin, eƒska, jest w aênie ciepła i łagodna. Kolor ten b dzie pasował do odcieni zieleni, bràzów i pomaraƒczy. Warto pami taç, e jasnozłoty przykuwa uwag. Złoto mo e pojawiç si jako dekor w kuchni, salonie i azience nadajàc wn trzu efekt wspó czesnego luksusu. M9610 SM Aluminium stalowe szczotkowane LAMINAT HPL 38 Z uwagi na technik druku kolorystyka prezentowanych produktów mo e nieznacznie ró niç si od rzeczywistej.

40 R6457 FG SAHARA BLAT KUCHENNY U1290 MP ANTRACYT BLAT KUCHENNY R3220 PF SWISS ELM BLAT KUCHENNY R5613 RU Sangha Wenge BLAT KUCHENNY

41 40

42 PRODUKTY. ZESTAWIENIE. Oferta firmy PFLEIDERER obejmuje szerokà gam produktów. W tej cz Êci katalogu zostały zaprezentowane najnowsze kolekcje płyt meblowych i blatów kuchennych.

43 F8999 V KORA OJCÓW U2131 V ZIELE OJCÓW R3222 L BRZOZA OJCÓW R3223 L BRZOZA OJCÓW CIEMNA Dekory z kolekcji Brzoza POLSKA! sà wyjàtkowo interesujàce nie tylko ze wzgl du na innowacyjny charakter samego projektu, ale równie ze wzgl du na swojà wyjàtkowo naturalnà kolorystyk. Pozytywne przyj cie podczas prezentacji kolekcji na targach, a tak e doskona e opinie z rynku Êwiadczà najlepiej o mo liwoêciach jakie dekory z tej serii dajà projektantom i producentom mebli. Brzoz Ojców u yto do produkcji oryginalnych mebli pokojowych, kuchennych, sypialnianych oraz kompletów mebli młodzie owych. To najlepiej potwierdza, jak uniwersalny jest jej charakter. Cztery spójne dekory majà neutralny, a zarazem subtelny charakter i doskonale si ze sobà komponujà. 42 Z uwagi na technik druku kolorystyka prezentowanych produktów mo e nieznacznie ró niç si od rzeczywistej.

44 R3217 L DÑb Dziki R3216 L DÑb Dziki Tabac R3218 L Pompeji R3219 L WiÑz Ovid R5643 L WiÑz Baron Trufel U0741 M Atlantic U1102 V L* TRUFEL U1100 M IGUANA U1211 M LAVA U0921 M ZONDA R3197 L SONOMA TRUFEL R3215 L SONOMA CZEKOLADA

45 R6481 PF White Stone PURE URBAN DESIGN BY PFLEIDERER SUROWA FORMA DLA ODWA NYCH Du ym powodzeniem cieszà si nieustannie oryginalne dekory fantazyjne imitujàce surowe powierzchnie betonu, kamienia, a tak e postarzanej stali. R6482 PF Hornfels F7920 PF STAL HARTOWANA Blaty kuchenne PFLEIDERER łàczà w sobie bogate wzornictwo, funcjonalnoêç i estetyk, oraz wysokie parametry u ytkowe. Wysokogatunkowe komponenty oraz nowoczesna technologia produkcji blatów wp ywa na ich wyjàtkowà trwałoêç i odpornoêç na działanie detergentów oraz innych czynników zewn trznych. Wyraziste dekory, inspirowane przede wszystkim nieograniczonà ró norodnoêcià i bogactwem struktur naturalnych materiałów mogà stanowiç punkt wyjêcia do stworzenia ciekawych aran acji nie tylko w kuchennych wn trzach. Zastosowanie blatów PFLEIDERER jest bardzo szerokie - od produkcji mebli po elementy wykoƒczenia wn trz np.: lady recepcyjne, kontuary, lub rega y dzia owe. 44 R3181 RT DÑB SONOMA Z uwagi na technik druku kolorystyka prezentowanych produktów mo e nieznacznie ró niç si od rzeczywistej.

46 KOLEKCJA DEKORÓW BLATÓW KUCHENNYCH Nowoczesna linia blatów Pfleiderer jest propozycjà dla wn trz o podwy szonych standardach wzorniczych oraz praktycznych. Doskona e parametry techniczne tego produktu poszerzajà dotychczasowe spektrum jego zastosowaƒ - od standardowego obszaru kuchennego a po powierzchnie horyzontalne w miejscach u ytecznoêci publicznej. Dodatkowo wysokie parametry odpornoêciowe na zarysowania, Êcieranie czy uderzenia oraz zabezpieczenie przeciwwilgociowe gwarantujà długoletni komfort pracy. F8998 BR KASHMIR WHITE R6456 BR KAMALA F7945 HS GOLDEN ROCK R3220 PF SWISS ELM F8994 HG VENEZIANO R6457 FG SAHARA F7506 BR METALLIC BROWN U1290 MP ANTRACYT R5613 RU Sangha Wenge F8997 HG MARMUR NERO

47 KOD DEKORU NAZWA DEKORU P YTY LAMINOWANEJ STRUKTURA 2800 mm x 2070 mm DEKORY Brzoza POLSKA! R3222 L Brzoza Ojców Linea x R3223 L Brzoza Ojców ciemna Linea x F8999 V Kora Ojców Velvet x U2131 V Zieleƒ Ojców Velvet x DEKORY GLOBAL COLLECTION 2013 R3216 L Dàb Dziki Tabac Linea x R3217 L Dàb Dziki Linea x R3218 L Pompeji Linea x R3219 L Wiàz Ovid Linea x R5643 L Wiàz Baron Trufel Linea x U0921 M Zonda Molet x U1100 M Iguana Molet x U1102 V, L* Trufel Velvet, Linea* x U0741 M Atlantic Molet x U1211 M Lava Molet x HIT 2012/2013 R3197 L Sonoma Trufel Linea x R3215 L Sonoma Czekolada Linea x KOD DEKORU NAZWA DEKORU BLATU STRUKTURA GRUBOÂå 28 mm GRUBOÂå 38 mm Profil L Profil C Profil C Profil E F7506 BR Metallic Brown Bright stone (BR) x F7945 HS Golden Rock High gloss Special (HS) x F8994 HG Veneziano Połysk (HG) x F8997 HG Marmur Nero Połysk (HG) x F8998 BR Kashmir White Bright stone (BR) x R3181 RT Dàb Sonoma Rustical Touch (RT) x x R3220 PF Swiss Elm Perfect Finish (PF) x R5613 RU Sangha Wenge RU (Rustica) x x x R6456 BR Kamala Bright stone (BR) x R6457 FG Sahara Fine Grain (FG) x U1290 MP Antracyt Perłowa (MP) x x D ugoêç: 4100 mm SzerokoÊç: 600 mm, 800 mm*, 1200 mm (szerokoêç polecana na wyspy kuchenne) 46 * produkt na zamówienie Prezentowane materiały majà charakter informacyjny i nie stanowià oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Z uwagi na technik druku kolorystyka produktów mo e nieznacznie ró niç si od rzeczywistej.

48 Dystrybucja produktów firmy PFLEIDERER realizowana jest za poêrednictwem autoryzowanej sieci handlowej Pfleiderer Partner. Punkty handlowe zlokalizowane sà na terenie ca ego kraju i dysponujà zaawansowanym technologicznie parkiem maszynowym. Âwiadczà one klientom szeroki zakres usług takich jak: ci cie, formatowanie, oklejanie, frezowanie, a tak e specjalistycznà obróbk krzywoliniowà. Adresy wszystkich punktów handlowych PFLEIDERER PARTNER znajdà Paƒstwo na stronie pfleiderer.pl CENTRA SPRZEDA Y LAMINATÓW HPL Belmeb Sp. z o.o Izdebnik 542 tel.: (12) wew. 40 Drewtrans II Sp. z o.o Piła, ul. Szybowników 19 tel.: (67) PPUH Forpłyt Warszawa, ul. Grodzieƒska 37 A tel.: (22) Firma Zaopatrzenia Korner Sp. z o.o Radomsko, Strzałków ul. Kochanowskiego 2c tel.: (44) Wiór Sp.j. Kostro, Romaniuk Białystok, ul. Gen. Władysława Andersa 38 tel.: (85) Pfleiderer Grajewo S.A Grajewo, ul. Wiórowa, tel Pfleiderer Prospan S.A Wieruszów, ul. Bolesławiecka 10, tel

PRODUKTY. Oferta dla profesjonalistów

PRODUKTY. Oferta dla profesjonalistów PRODUKTY Oferta dla profesjonalistów OD ETAPU BUDOWY POPRZEZ WYKOŃCZENIE WNĘTRZA I JEGO UMEBLOWANIE PRODUKTY FIRMY PFLEIDERER TOWARZYSZĄ NAM NA KAŻDYM ETAPIE TWORZENIA I ARANŻACJI PRZESTRZENI WOKÓŁ NAS.

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Paƒstwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç.

Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Paƒstwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç. Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Paƒstwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç. Trzymacie w r ku SD. Jest to wydawnictwo niewielkie ale za to pionierskie. Stanowi

Bardziej szczegółowo

Natura zasadą i inspiracją

Natura zasadą i inspiracją wzornictwo Obserwacja najnowszych międzynarodowych trendów pozwala na optymistyczne stwierdzenie, że w meblowej modzie wciąż zachodzą zmiany. Wyjątkowo wyczuleni na nie są dostawcy papierów dekoracyjnych

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI PFLEIDERER 2014-2016. www.pfleiderer.pl

NOWOŚCI PFLEIDERER 2014-2016. www.pfleiderer.pl NOWOŚCI PFLEIDERER 2014-2016 www.pfleiderer.pl PŁYTA LAMINOWANA _ jest podstawowym materiałem wykorzystywanym do produkcji mebli. Powstaje na bazie płyt wiórowych, które są pokrywane filmem dekoracyjnym.

Bardziej szczegółowo

Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Państwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç.

Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Państwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç. Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Państwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç. Trzymacie w r ku SD. Jest to wydawnictwo niewielkie, ale za to pionierskie. Stanowi

Bardziej szczegółowo

CZAS ODKRYWCÓW. kolekcja

CZAS ODKRYWCÓW. kolekcja wiosna lato 2012 kolekcja M czyzn od zarania dziejów pociàga przygoda. Dalekie podró e, ch ç odkrywania i zdobywania to ich odwieczne ywio y. Marka camel active, opracowujàc kolekcj na sezon wiosna lato

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r.

Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r. poradnik Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r. Koncepcja publikacji: Centrum Komunikacji Spo ecznej Urz du m.st.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie.

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie. Rok III Nr 1/2007 Sto Renowacje Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów Trudna sztuka osuszania zawilgoconych murów Okiem eksperta str. 3 Renowacja elewacji Ratusza i Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Drewno w nowym wymiarze

Drewno w nowym wymiarze Drewno w nowym wymiarze Drewno to budulec niepodobny do innych: jego właêciwoêci budowlane i cykl yciowy sà wr cz imponujàce. B dàc naturalnym materiałem budowlanym jest przyjazne Êrodowisku, a przy tym

Bardziej szczegółowo

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu S-TYPE S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu 04 Jaguar: wyjàtkowy urok. SPIS TREÂCI 06 Porywajàcy i

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

ARANŻACJE NOWOŚĆ NAWIERZCHNI 2012 W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ INSPIRACJE AUTENTYCZNE OGRÓD PEŁEN POMYSŁÓW

ARANŻACJE NOWOŚĆ NAWIERZCHNI 2012 W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ INSPIRACJE AUTENTYCZNE OGRÓD PEŁEN POMYSŁÓW ARANŻACJE NAWIERZCHNI 2012 W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NOWOŚĆ INSPIRACJE AUTENTYCZNE OGRÓD PEŁEN POMYSŁÓW LIBET STAMPO KOLEKCJA Z NADRUKIEM AUTORSKIE FORMY WYKONYWANE RĘCZNIE WYGODNE WSPORNIKI PRAKTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj

Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM w logistyce dystrybucji Pawe Zajàc SYSTEMY INFORMATYCZNE W poszukiwaniu KORZYSTNYCH rozwiàzaƒ Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM si gnà ok. 20 miliardów dolarów do 2005 r. Wed ug wielu

Bardziej szczegółowo

Sztuka dopasowania ElastycznoÊç w dzia aniu

Sztuka dopasowania ElastycznoÊç w dzia aniu T e c h n o l o g i e s p r z e d a y Sztuka dopasowania ElastycznoÊç w dzia aniu Urzàdzenia fiskalne kompleksowa oferta Najpopularniejsze kasy fiskalne na polskim rynku Novitus Centrum Techno logii Sprzeda

Bardziej szczegółowo

22011 (32) budowlany. Podłogi laminowane. Jakà wybraç bram. Jak kupiç dobre okno. produktów i nowoêci. wnę trza budowa instalacje ogrody

22011 (32) budowlany. Podłogi laminowane. Jakà wybraç bram. Jak kupiç dobre okno. produktów i nowoêci. wnę trza budowa instalacje ogrody wnę trza budowa instalacje ogrody M A G A Z Y N B E Z P Ł A T N Y produktów i nowoêci budowlany 22011 (32) DWUMIESI CZNIK ISSN 1730-1904 www.ekspertbudowlany.pl Jakà wybraç bram Podłogi laminowane Jak

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY / nr 3 (9) 2013. magazyn WIELKOMIEJSKI SZYK PONADCZASOWE INSPIRACJE NOWY JORK. www.dekoratorium.com

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY / nr 3 (9) 2013. magazyn WIELKOMIEJSKI SZYK PONADCZASOWE INSPIRACJE NOWY JORK. www.dekoratorium.com EGZEMPLARZ BEZPŁATNY / nr 3 (9) 2013 magazyn WIELKOMIEJSKI SZYK PONADCZASOWE INSPIRACJE NOWY JORK www.dekoratorium.com EGZEMPLARZ BEZPŁATNY / nr 3 (9) 2013 magazyn KONKURS MOJE DEKORATORIUM ZAPROJEKTUJ

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63 Alfa Spider Wiatr we w osach fiat wokó nas rok 10 numer 63 sierpieƒ/wrzesieƒ 2006 Odpowiedzialny za edycj

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny monumentalizm Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Historia i science fi ction EC1 w Łodzi

Nowoczesny monumentalizm Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Historia i science fi ction EC1 w Łodzi 05 (45) / 2014 ISSN: 2081-6413 Nowoczesny monumentalizm Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Historia i science fi ction EC1 w Łodzi Pozornie najprostszy Cosmopolitan w Warszawie Fot. Lech

Bardziej szczegółowo

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT ROK 11 NUMER 70 LISTOPAD 2007 GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA ROZWIÑZANIE

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

110 lat Politechniki Gdaƒskiej

110 lat Politechniki Gdaƒskiej 110 lat Politechniki Gdaƒskiej Obchodzàca w bie àcym roku jubileusz 110 lat istnienia Politechnika Gdaƒska jest jednà z najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Uroczysta inauguracja dzia alnoêci Królewsko-Pruskiej

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

realizacje Wcentrach sztuki wspó czesnej, wiodàcych galeriach, El bieta Wysocka konserwator SZTUKA RUCHOMEGO OBRAZU. W DOBIE MEDIÓW CYFROWYCH

realizacje Wcentrach sztuki wspó czesnej, wiodàcych galeriach, El bieta Wysocka konserwator SZTUKA RUCHOMEGO OBRAZU. W DOBIE MEDIÓW CYFROWYCH El bieta Wysocka konserwator realizacje SZTUKA RUCHOMEGO OBRAZU. OCHRONA, KONSERWACJA I REKONSTRUKCJA W DOBIE MEDIÓW CYFROWYCH Wcentrach sztuki wspó czesnej, wiodàcych galeriach, podczas presti owych festiwali

Bardziej szczegółowo