Radomsko: Utrzymanie czystosci w budynku S4du Rejonowego w Radomsku wraz z przylegty m terenem zewnetrznym.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Radomsko: Utrzymanie czystosci w budynku S4du Rejonowego w Radomsku wraz z przylegty m terenem zewnetrznym."

Transkrypt

1 Page i of8 Adres skony iniernetowej/ na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfik;cjQ Istotnych Warunkow Zamowleniai wr,rrw,iadomsko.sr,gov.pl Radomsko: Utrzymanie czystosci w budynku S4du Rejonowego w Radomsku wraz z przylegty m terenem zewnetrznym. Numer ogloszenia: i data zamieszczenia: '12 OGI-OSZENIE O ZAMOWIENIU - uslugi Zamieszczanie ogloszenia: obowiqzkowe. OgNo6zenie dotyczy: zam6wienla publicznego SEKCJA l: ZAMAWIAJACY l. 1) NAZWA IADRES: S4d Rejonowy w Radomsku. ul. Tysiqclecia 3, Radomsko, woj. l6dzkie, tel faks Adres strony internetowej zamawiajqcegoi www. adomsko.sr.gov.pl l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Organ kontroli paish/vowej lub ochfony prawa, sqd lub trybunal. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA II,I ) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ll,l.1) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiai4cego: Uttz ymanie czystosci w budynku Sqdu Rejonowego w Radomsku wraz z przy eglym terenem zewnetznym.. 11,1.2) Rodzaj zam6wienia: uslugi. t1,1.3) Okreslenie p.zedmiotu olaz wielkosci lub zakresu zam6wienia: 1 Pe edmiotem zam6wienia jest usluga codziennego utrzymania czystosci za wyjqtkiem dni wolnych od pracy Sqdu Rejonowego w Radomsku.,!. TysiEclecja nr.3 (zal4cznik nr.1 do SIWZ) - wymagania zwiqzane z realizacja pzedmiotu zam6wienia. 2.Ze wzgledu na specyfike przedmiotu zam6wienia Zamawiaiqcy nie dopuszcza mozliwo6ci powierzenia pzez WykonawcQ wykonania czesci lub caiosci zam6wienia podwykonawcom. 3.Obiekt slanowi budynek tzykondygnacyjny oswietlony, o powiezchni do spzqtania 8.597,2 m',w rym wykladziny dywanowe 286,4 m'z,posadzki PCV 1.180,8m',posadzkl ceramiczne 1.500,9 m'wraz z terenem zewnqtznym na kt6ry skladajasie dfogi dojazdy, pafkingi, chodniki, powierzchnie doj56 i innych ub,vardzonych o pow. 79, 1 m', o raz tefeny zielone o pow ,0 m'. 4. LJsluga utrzyman ia czystosci wln n a byd wykonywana wedlug potzeb w godz.8:00-22:00 tj. Czynno6ci wykonywane codziennie: l.speqtanie gabinet6w sedzjowskich, w sekretariatach i pozostalych pomieszczeh biurowych 2.Kompleksowe mycie sanitariat6w / muszle, um!,valki / 3.BiezAce uzupelnianie WC w reczniki papierowe, papief toaletowy, mydlo, kostki WC, folie na nieczystosci4.zamiatanie lub usuwanie kurzu z podl6g 5.Usuwanie kurzu z

2 Page 2 of 8 parapet6w mebli innych powiezchni dodatkowych 6.Mycie podl6g T Odkuzanie wykladzin i dywanow S.Czyszczenie tablic, napis6w i znak6w g.usuwanie odcisk6w palc6w ze szklanych powierzchni i luster 'l0.sprz qtanie ciqg6w komunikacylnych, korytazy, pzedsionk6w i lacznikow l l lvlycie poreczy schodowych i schod6w 12 opr6znianie i czyszczenie koszy na Smieci iwymiana work6w 13.I\Iycie d'zwi wewnetznych i zewnetznych 14 Usuwanie pajeczyn 15 Inne zlecone czynnosci przez osoby wyznaczone do kontakt6w ze stfony zamawiajqcego Czynnosci wykonywane co iydzien : 1)Mycie dzwilacznie z futrynami 2)Czyszczenie pzeszklei dzwiowych 3)Odkurzanie obraz6w i elementow dekoracyjnych' odk!rzanie sprzetu p poz. 4)lvlycie glazury sjciennejw loaletach 5)l\4ycie Scian dzialowych, drzwi i kabin w toaletach 6)Pzetarcie listew I cokolik6w ptzypodlogowych 7)Mycie mebli biurowych i drobnych sprzet6w / bez komputer6w i spzetu elektfonicznego / 8)Mycie grzejnik6w 9)Przetarcie kontakt6w iwylqcznik6w elektrycznych, okablowania z kuzu 1O)Mycie tablic ogloszeniowych 11)Konserwacla wszystkich rodzai6w podi6g - pastowanie 12)Odkurzanie na sucho ksiqg w archiwach / kierownicy wydzial6w zobowiqzanl sq prowadzie kontrolki sprzatania / 13)Mycie lamperii oraz krat w pomieszczeniach konwoiu policyjnego 14) l\4ycie posadzek w budynku sadu ptzy pomocy maszyny, posiadajecej zasilanje bateryjne oraz funkciq zmywania i osuszania powiezchnr. Czynnosciwykonywane co miesi4c : 1)Czyszczenie, pranie wycieraczek weisciowych 2)Odkurzanie Sclan i kqt6w Czynnoscl wykonywane 1 raz do roku 1)Pfan e 2aluzji pionowych oraz rolet okiennych we wszystkich pomieszczeniach ( ich zdjqcie i zawieszenie po wypaniu ) 2)Mycie panell Sciennych 3)Czyszczenie rynien Czynnosci wr/konywane 2 zy w roku 1)Mycje okien od wewnakz i na zewnetrz 2)Pranie dywan6w, wykladzln podlogowych' mebli taplcerowanych 3) Mycie opraw oswletleniowych 4)Odkuzanie kratek wentylacyjnych 5)Czyszczenie op aw zewnetrz nych kamer zainstalowanych na budynku 6)Zmywanie kostki brukowej specjalistycznymi Srodkami ptzy uzyciu mylek cisnieniowych OBSLUGA DZIENNA (se Wis dzlenny) Godziny pracy - wedlug potzeb w godzinach 7:30-15:30 Zakres obowiazk6w: -obch6d toalet 3 razy dziennie uzupelnienle polemnikow na papler, myd+o w plynie. reczniki papiefowe, foiie na nieczystosci mycje podl6g wg potzeb -mycie sedes6w' umywalek, bidetdw wg potzeb -potwierdzanie kontroli stanu czystosci na wywieszkach zamieszczonych w toaletach - dwukfotne mycie holu gl6wnego w ciqgu dnia -wymiana zapachd w odswiezaczach powieiza w lazienkach-opr62nianiekoszynaizlqcznjkam]orazzpozostalymimateria amisanitalnyn,] -czyszc wycieraczek wewnqtrznych -sprzqtanie pomieszczefl _usuwanie zanieczyszczei pozostawionych peez interesant6w ti. papier6w, gum do 2ucia, niedopalk6w itp. usuwanie opakowah po materlatach biurowych - inne p ace porzadkowe zlecone w ciqgu dnia wg potrzeb Sptz Etanie pomleszczen o szczegolnym charakteze pracy odbywac siq bedzie w dniach i godzinach ustalonych wczesniej z osobemi odpowiedzialnymi za dane pomieszczenia w ich obecnofjci' dotyczy to taklch pomieszczen jak: _gablneiy Prezesa Sadu, Wiceprezesa Sqdu, Kierownika Finansowego Sqdu Gl6wnej KsiQgowej Kiefowniczki Administracyjnej. 'Sale Rozpraw po wczesniejszym uzgodnieniu godzin spzqtania; -Pomieszczenia informatyczne - tylko i wy{acznle w obecnosci Informatyka lub osoby wydelegowanej pzez zamawlajacego za w edzq informalyka po wczesniejszym uzgodnieniu godzin spzatania; -Pomieszczenia wszystkich httpr//bzp l.portai.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja:234185&rok: l l-06

3 Page 3 of8 wydzial6w przy obecnosci pracownika wydzialu lub innego pracownika Sqdu OBSLUGA DZIENNA (serwis szatnl) Godziny pracy - wedlug pottzeb w okresie jesienno - wiosennym tj : minimum od 1 pa2dziernika do 30 kwietnia w godzinach Zakres obowiqzk6w: -obsluga szatni oraz depozytofeb iwrqkszych pzedmiot6w OBSLUGA DZIENNA ( serwis konserwatora ) Godziny placy - codziennie w godzinach Zakres obowi4zk6w: -wykonywanie drobnych napraw I konserwacji, odiiwiezania (malowania) Scian - pomoc w zdejmowaniu i zakladaniu zaluzji (podczas prania) -pomoc przy konserwacji kratek wentylacyjnych z wymuszonym obiegiem powietza (z silnikiem) -pomoc przy pfacach pozadkowych na terenle Sqdu I na zewnqtz -inne zlecone czynnosci peez osoby wyznaczone do kontaktdw ze strony zamawiajacego OBSLUGA TEREN6w ZEWNETRZNYCH Czynnosci wykonywane w okresie letnim: l.zamlatanie chodnik6w i parking6w - kazdego dnia(tefenu SEdu i Prokufatury) 2 koszenie irawy - mln mum 2 razy w mlesiecu w razie koniecznosci czesc ej 3.pielegnacja krzew6w ( obclnanie krzew6w 2 razy w rok! ), 106lin ozdobnych, podlewanie tfawnik6w i nasadzei (pzy wysokich temperaturach iakze w godzinach wieczofnych, tak2e w dni wolne od pracy) - w miare potzeb(tefenu Sqdu i Prokuratury) 4.opr6znianje koszy zewngtrznych - na bie2qco ( na terenie Sqdu i Prokuratury) 5 pie enie chwastow z teren6w zie onych ( na terenie Sqdu i Prokuratury ) 6.czyszczenie plam olejowych na kostce brukowei ( na terenie Sqdir i Prokuratury ) Czynnosci wykonywane w okresie zimowym: l odsniezanie: d169, chodnik6w, parkinq6w, schod6w i podiazd6w zewneirznych - na blezqco w razie koniecznosc takze wyspecjalizowanym sprzqtem oraz maszynowo ( na tefenie Sqdu i Pfokuratury ) 2 posypywanie piaskiern i llkwldowanie Sliskosci posniegowej w miejscach j.w. - na biezqco ( na terenie Sqdu i Prokuratury ) 3.usuwanie sopliz rynien ( budynku Sqdu i Prokuratury ) 4 usuwanie Sniegu z dachu( budynku SAdu ProKuratury) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI SPRZATANEJ W ROZBICiU NA POSZCZEGOLNE RODZAJE PODLOZY l.wykladziny dywanowe 286,4 fiz2.posadzki PCV 1'1808 m2 3.Posadzki ceram czne 1500,9 m2 4. Drogi, dojazdy, pa kingi, chodniki, powiezchnie doj56 i innych utwardz'779, 1 m2 5 Tereny zielone 4850,0 m2 RAZEM: 8597,2 m2 6.Uslugi maja byd wykonywane wedlug lzgodnieil dokonanych z administratofem obiektu 7.\ rykonawca, ktorego oferta uznana bedzie za najkotz ystnielszq zobowi4zany bedzie peed zawarciem umowy peedlazye zamawi44cemu imienny wykaz os6b do akceptaqi Wzez Zanawiajqcego, kt6re bqdq wykonywa6 zam6wlenie 11.1,4) czy przewiduje sie udzielenie zam6wief uzupetniajecych: nie )Wsp6lny SlownikZam6wief (CPV)r , ll.'1.6) czy dopuszcza sie ztoienie oferty czesciowei: nie ll.'1.7) Czy dopuszcza sie zloienie olerty warianlowej: nie [.2) CZAS TRWANIA ZAM0W ENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w m]esiqcach: 12 SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM httpr,/bzp1.poftal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&poz,vcja=234185&rok=

4 Page.l of8 t.2) ZALtCZKI Czy przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia: nie Ir.3) WARUNKT UDZTALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPETNIANIA TYCH WARUNKOW lll. 3,'l) Uprawnienia do wykonywania okre6lonej dziatalnosci lub czynnosci, ieieli przepisy prawa nakladaje obowiazek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku O udzie enie zamowienia mogq ubiegac siq wykonawcy, kt6zy spelniaj4warunki okfe6ilone w art. 22 ust.1 prawa zam6wien publlcznych: a)posiadajq uprawnienia do wykonywania okre5lonej dziaialnosci lub czynnosci, jezeli pzepisy ustawy naktadaiaobowiqzek posiadania takich uprawnieh. Nie podlegalewykluczeniu z postepowania o udzlelenie zam6wienia na podstawie a.t. 24 ust.1.!stawy Prawo Zam6wiei Publicznych, lll.3.2) Wiedza i doswiadczenie opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego wanrnku o udzielenie zam6wienia mogq ubiegad sie wykonawcy, kt6zy wykaza,ze w okresie ostatnich 3 lat pzed dniem wszczqcia postepowania o udzielenie zamowienia nalezycie je wykonali, a jezeh okres pfowadzenia dzialalnosci iest kr6tszy- w tym okresie wykonali lub wykonujazamdwlenie, kt6rego przedmiotem byla l!b jestjedna usluga polegajqca na utzymaniu czystosciw budynkll uzytecznosci publicznej wraz z terenem zewnetrznym, k6rej wados6 wynosi co najmniej ' z{ brutto za o(res jedfego niesrqca lll.3.3) Potencjal techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku dysponula maszynedo mycia posadzek w budynku sqdu, kt6ra posiada zasilanie bateryjne' posiada funkcle zmywania i osuszania mytei powierzchni -jeden raz w tygodniu lll.3.4) osoby zdolne do wykonania zam6wienia Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku dysponujq osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia. lll.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku -pos iadajq lirod ki fin ansowe lub zdolnos6 kredytowq na kwote 70,000,00 zl -posiadaiq polise lub inny dokument potwierdzaiqcy, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywllnej w zakresie prowadzonei dzialalnosci gospodarczej na kwotq nie mniejszaniz zi (dwiescie tysiecy zlotych), III.4) INFORIV]ACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUIVIENTACH, JAKIE MAJADOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY httpr//bzpl.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja:234185&rok:

5 Page 5 of 8 lll.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawcq warunk6w, o kt6rych mowa w art 22 ust. 1 ustawy, opf6cz o5wiadczenia o spelnieniu waaunk6w udzialu w postepowaniu, nalezy N WzedloLrye'.. w!"kaz wykonanych. a w pzypadku 6wiadczeh okresowych lub ciqglych r6wniez wykonywanych, dostaw lub uslug w zakfesie niezbqdnym do wykazania spelnianra warunku wiedzy i do6wiadczenia w okresie ostatnich trzech lat pzed up ywem terminu skledania ofed albo wniosk6w o dopuszczenie do udzalu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenla dzialalnosci lest kf6tszy - w tym okresie, z podaniem ich warto6ci, przedmiotu' dat wykonania odbiorcow, oraz zalqczeniem dokument! potwierdzaiqcego, ze te dostawy lub uslugi zostaty wykonane lub sq wyhonywane nalezyc:e. wykaz nazadzi, wyposazenia zakladu i uzadzei technicznych dostepnych wykonawcy uslug lub rob6i budowjanych w celu realizacii zamowienia wraz z informacjq o podstawie dysponowania q/mi zasobaml. wykaz os6b, kt6fe bedq uczestniczy6 w wykonywaniu zam6wienia, w szczeg6lnosci odpowiedzialnych za Swiadczenle uslug kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia I wyksztalcenia nlezbednych dla wykonania zam6wienla, a takze zakresu wykonywanych peez nie czynnosci, oraz informacj4o podstawie do dysponowania tymi osobaml. informacjq banku lub sp6ldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej' w l(t6rych wykonawca posiada rachunek, potwierdzajqca wysokos6 posiadanych Srodk6w finansowych lub zdolno66 kredytowa wykonawcy, wystawionq nie wczesniej niz 3 miesiece pzed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienialbo skladania ofert. oplaconq polise, a w pzypadku iej braku inny dokument potwiefdzaj4cy' 2e wykonawca jest ubezpleczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiazanel z Drzedmiotem zam6wienia Wykonawca powolujacy si9 przy wykazywaniu spelnienia warunk6w udzialu w posiepowaniu na zdolno56 flnansow4innych podmiot6w, pzedklada informacje banku lub sp6ldzielczej kasy oszczednosciowo_kredytowej, dotyczaca podmiotu, z kt6rego zdolnoscifinansowej kozysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzajqcewysoko6c posiadanych przez ten podmiot 6rodk6w finansowych lub jego zdolnose kfedytow4 wystawionqnie wczesniej niz 3 miesiqce pzed uptywem terminu skladania wniosk6w o dopuszozenie udzialu w postepowanlu o udzielenie zarndwienialbo skladania ofeit. lll,4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie an 24 ust l ustawy' l.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja:234185&rok l l -06

6 Page 6 of8 nalety przedlozy6:. osw:adczenre o bra<l podstaw oo wykluczenia /,. aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odfebne przepisy wymagaje wpisu do rejesku, w celu wykazania braku podstaw do lvykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem termrnu skladania wniosk6w o dopuszczenie udzialu w postqpowaniu o udzielenle zamdwienialbo skladania ofeft, a w stosunku do os6b fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. aktualne za6wiadczenje wia6ciwego naczelnika urzedu skarbowego pofuierdzajqce, ze wykonawca nie zalega z op{acaniem podatk6w lub zaswiadczenie, 2e uzyskal pzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleg{ych platnosci lub wstazymanie w calosci wykonanla decyzji wlasciwegorganu - wystawione nie wczesniej ni2 3 miesiqce przed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie udziaiu w postepowaniu o udzielenie zam6wienralbo skladania ofert. aktualne zaswiadczenie wlasciweg oddzialu Zakladu Ubezpieczei Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo{ecznego poh/vlerdzajace,2e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdfowotne i spoleczne lub potwierdzenie, uzyskal przewjdziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozrozenie na raty zaleglych piatnosci lub wsizyman e w calosci wykonanla decyzji wlasciwegorganu - wystawione nie wczesniej ni2 3 miesiqce przed uplywen teminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zam6wienialbo skladania ofert. aktualnq informacje z Krajowego Rejesku Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy pzed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczeni-. udzialu w postepowaniu o udzielenie zam6wienialbo skladania ofert. aktualnq lnformacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakfesie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt I ustawy, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy peed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie udzialu w postepowaniu o udzielenie zam6wienialbo skladania ofert lll.4.3) Dokumenty podmiot6w zagranicznych Jeieli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedklada: ) dokument wystawiony w kraju, w kt6rym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwiedza.i4cy, 2e:

7 Page 7 of8. nre oh/varto jego iikwidacji ani nie ogloszono upadlosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy pzed uplywem terminu skladania wnioskdw o dopuszczenie do udziallr w postepowaniu o udzielenie zam6wientalbo skiadania ofed ( o nie zalega z uiszczaniem podatk6w, opiat, skladek na ubezpieczenie spoleczne izdrowotne albo 2e uzyskal pzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub fozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwegorganu - wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiqce przed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzralu w postepowaniu o udzielenie zamowienialbo skladania ofert. nrc ozeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zam6w enie - wysiawiony nie wczesniel n 2 6 mieslecy pzed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenje do udzialu w postqpowaniu o udzielenie zam6wienialbo skladania ofert t.6)inne DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt lll,4) albo w pkt t.5) Wyzej wymienione dokumenty winny by6 pzedstawione w oryginate tub kserokopij i w takim pzypadku po6wiadczone za zgodnosc z oryginalem przez osobe uprawnionedo repfezentowania wykonawcy. lll.7) Czy ogranicza siq moiliwo66 ubiegania sie o zam6wienie publiczne tylko dta wykonawc6w, u kt6rych ponad 50 % pracownik6w stanowie osoby niepelnosp wne: nie SEKCJA lv: PROCEDURA lv.1) TRYB UDZIELENTA ZAM6W ENtA V,1,1) Tryb udzielenia zam6wieniat pzeiae nieograniczony IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT lv.2.l) Kryteria oceny oferti najnlzsza cena. lv.2.2) Czy peeptowadzona bedzie aukcja elektroniczna: nje. tv.3) zmtana UMOWY Czy przewiduje siq istotne zmiany postanowief zawartej umowy w stosunku do tre6ci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowief umowy oraz okreslenie warunk6w zmian Zamawiajqcy przewiduje mozliwosd zmiany tresci umowy w ptzypadku zmiany pzepisow podatkowych,kt6re bqde powodowaly zmiane stawki VAT. W takim pzypadku podatek VAT naljczony zostanie wedlug nowej siawki w tym zakresie spowoduje zmiane wynagrodzenia. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 1V.4.'l) Adres stfony internetowej, na kt6rej jest dostepna specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia: pl bttpr//bzpl.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja:234185&rof

8 Page 8 of8 Specyfi kacje istotnych warunk6w zam6wienia Radomsku, ul.tysiaclecia nr.3, Radomsko. 1v.4.4) Termin skladania wniosk6w o dopugzczenie godzina 12:00, miejsce: Oferte nale2y zlic2y6 lu przesla6 Radomsko, ul.tysiqclecia nr.3. pok ka6 pod adresem: Sqd Rejonowy w w poetqpowaniu lub ofeft Zamawiajacego w Radomsku V.4.5) Termin zwiqzania ofed+ okres w dniach: 30 (od ostatecznegb terminu skladania ofert). 1V.4.'17) Czy p.zewiduje sie uniewa2nienie postepowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku nieprzyznania Srodk6w pochodzecych z budietu unii Europejskiei oraz niepodlegajqcych zwrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej pdez pafstwa czlonkowskie Eurcpejskiego Porozurnienia o Wolnym Handlu (EFTA), K6re mialy by6 przeznaczone na sfinansowanie calo ci lub czesci zam6wienia: nie

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Uslugi transportowe na przew6z dzieci i mlodziezy szkolnej z gminy

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2.

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2. Page 1 of6 Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2 Numer ogloszenia: 304726-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGLOSZENIEO ZAMÓWIENIU-

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Wroclaw: Swiadczenie uslug cateringowych w ramach szkolen Problemy psychiczne w wieku senioralnym - w ramach wojewodzkiego programu Nestor Numer ogloszenia: 153892-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy 16.08.2013 bzp1.portal.uzp.gov.plli ndexphp?og loszenie= show&paz}cja=163297&rok=2013-08-16 Adres strony internetowet na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl/bip2/

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY Page 1 of5 Legionowo: Swiadczenie uslugi przezwykonawce Agencjg Pracy Tymczasowej lub Doradztwa Personalnego polegajqcej na skierowaniu 13 pracownikow tymczasowych - Pomocnik6w biurowych do pracy na rzeczsqdu

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp I. portal. U2p.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=27. Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacja ciezarow^ i nowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM flle:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Dostawa cz^sci i akcesoriow do aparatury oraz materiaiow filtracyjnych. Nr post^p. WIOS-SSZP.272.24.2015 Numer ogtoszenia: 160480-2015;

Bardziej szczegółowo

l. 1) NAZWA IADRES: Regionalne Centrum PolitykiSpolecznejw Lodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 t-odz,

l. 1) NAZWA IADRES: Regionalne Centrum PolitykiSpolecznejw Lodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 t-odz, Page I of6 LodZ: Zorgantzowan:e i przeprowadzenie szkolenia pn. Trening komunikacjinterpersonalnej z elementami asertywnosci Szkolenie realizowane w ramach projektu pn. Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta Strona 1 z 5 LodZ: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwq Kontrakt socjalny w praktyce zgodnie z projektem systemowym pod nazw4 Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy

Bardziej szczegółowo

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym file: C: Document\ and Sening./PUP U\lawienia lokalne'lemporar... Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym Urzqdzie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamowienia: www.szpitalkarowa.pl

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamowienia: www.szpitalkarowa.pl Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamowienia: www.szpitalkarowa.pl Warszawa: Dostawy akcesori6w do aparatury medycznej Numer ogloszenia: 329914-2012;

Bardziej szczegółowo

Ko2uch6w: Rewitalizacja wie2y ci6nier{ wraz z infrastrukturq technicznq. Budowa ogrodzenia.

Ko2uch6w: Rewitalizacja wie2y ci6nier{ wraz z infrastrukturq technicznq. Budowa ogrodzenia. http : / lbzp0.portal.uzp. gov.pvindex.php?ogloszenie:show &pozy cja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajecy udostepnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.uskom.eu Ko2uch6w: Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa: ZAKUP IDOSTAWA PREPARATOW DO ZYWIENIA POZAJELITOWEGO DLA NOWORODKOW INIEMOWLAT Numer ogloszenia: 111997-2013; data zamieszczenia: 14.06.

Warszawa: ZAKUP IDOSTAWA PREPARATOW DO ZYWIENIA POZAJELITOWEGO DLA NOWORODKOW INIEMOWLAT Numer ogloszenia: 111997-2013; data zamieszczenia: 14.06. Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj3cy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkow Zambwienia: www.szpitalkarowa.pl Warszawa: ZAKUP IDOSTAWA PREPARATOW DO ZYWIENIA POZAJELITOWEGO DLA NOWORODKOW

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOTZAMOWIENIA. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOTZAMOWIENIA. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustuge przeglqdow okresowych, dokonywania diagnozy uszkodzeh i wyceny kosztow naprawy, naprawy oraz kalibracji zestawu

Bardziej szczegółowo

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA Strona 1 z 5 Lodl: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwe Program aktywnosci lokalnej jako narzqdzie aktywnej integracji zgodnie z projektem systemowym pod nazwe wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA l: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA. Page l of6. Zamieszczanie ogloszenia: obowiezkowe. Ogloszenie dotycry: zam6wienia publicznego.

SEKCJA l: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA. Page l of6. Zamieszczanie ogloszenia: obowiezkowe. Ogloszenie dotycry: zam6wienia publicznego. I Page l of6 Radomsko: UsNuga fizycznej ochrony os6b i mienia na rzecz Sqdu Rejonowego w Radomsku. Numer ogloszenia: 335819-2010; data zamieszczenia: 24.11.2010 OGT OSZENIE O ZAMOWIENIU - usluoi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07.

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: http:bipugdziadkowicewrotapodlasiapl '," Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Bardziej szczegółowo

rehabilitacyjno-aktywizujqcego (14 pennych dni pobytu)' dla 27 osob

rehabilitacyjno-aktywizujqcego (14 pennych dni pobytu)' dla 27 osob h@://bzp 1.portal.uzp. gov.pl/index.php?ogloszepie:show&pozycj a... Adres strony internetowej, na ktorej www"opatow"pcpr"info Zamawi aj qcy udostqpn i a Specyfi kacjq istotnych Waru n k6w Zam i)wienia

Bardziej szczegółowo

Opatow: Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjno-aktywizujecego (14 pennych dni pobytu), dla 27 os6b

Opatow: Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjno-aktywizujecego (14 pennych dni pobytu), dla 27 os6b Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zambwienia: www,opatow.pcpr.info Opatow: Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjno-aktywizujecego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241. Lipinki Luzyckie: Wybor banku udzielaj~cego dlugoterminowego kredytu w kwocie 700 000,- PLN Numer ogloszenia: 176755-2012; data zamieszczenia: 16.08.2012 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU -uslugi Zamieszczanie ogloszenia:

Bardziej szczegółowo

ozawarcia umowy ramowej

ozawarcia umowy ramowej Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.artbem.pl BIP Warszawa: Prowadzenie zaj~c ogolnorozwojowych dla dzieci ( w grupach

Bardziej szczegółowo

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Przesylanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie'-''zp-400&strona cc 6 Wisniewo: WYKONANIE ELEWAClI - SZKOtA GtUZEK TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi lit. (\, Sieradz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. httpr/,6zp0.portal.uzp.gov.pvindex.php?ogloszenie=show&pozycja=405498&rof20. 2011-11-30

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. httpr/,6zp0.portal.uzp.gov.pvindex.php?ogloszenie=show&pozycja=405498&rof20. 2011-11-30 Page l of7 Adres strony internetowej, na kt6rej zamawlaj4cy udostepnia specvfikacle Isiotnv h Warunk6w zam6wienial www"radomsko.sr"gov.pl Radomsko: Usluga fizycznej ochrony os6b i mienia na rzecz SEdu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA - GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr& Jogusiewicz Warszawa, dnia (t{;.os2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1)NAZWA,ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: GlównyInspektoratOchronySrodowiska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Zapewnienie wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych Steelhead

Bardziej szczegółowo

Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2 mebli w ramach modernizacj, pomieszczeh Urzgdu Statystycznego w BiaNymstoku

Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2 mebli w ramach modernizacj, pomieszczeh Urzgdu Statystycznego w BiaNymstoku Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostgpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: bialystok.stat.gov. pllzamowienia-publiczne-us Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Dostawa pamieci przenosnej (pendrive) z nadrukiem oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Usługa druku segregatorów z kartami-profilami spółek z Planu Prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

Rzesz6w: OG RANICZENI E NEGATYWN EGO ODDZIALYWANIA WODY

Rzesz6w: OG RANICZENI E NEGATYWN EGO ODDZIALYWANIA WODY http://b40.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&porycja=... Rzesz6w: OG RANICZENI E NEGATYWN EGO ODDZIALYWANIA WODY NA BUDYNEK SIEDZIBY PODKARPACKIEGO ODDZIALU WOJEWODZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

J I li,ii'1ffi"ffi:i'

J I li,ii'1ffiffi:i' http: //bzp I.portal.u4.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&porycja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjg Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,bi p,gzwikr:gow.wikom.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: usługa wsparcia dla systemu raportowego na Oracle Discoverer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi/ Warszawa: Obsługa Konferencji ICMM3 w dniach 8-11 września 2013 r. Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Udzielenie kredytu dtugoterminowego do kwoty 3.770.000,00 zt (stownie:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Usluga ubezpieczenia. Zadanie 1 -Ubezpieczenie majatku

Bardziej szczegółowo

Poznań: Przebudowa Pracowni EKG Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Poznań: Przebudowa Pracowni EKG Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 1 z 5 2010-09-08 10:59 Poznań: Przebudowa Pracowni EKG Numer ogłoszenia: 282420-2010; data zamieszczenia: 08.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Katowice: Dostawa mebli biurowych Numer ogłoszenia: 265915-2011; data zamieszczenia: 10.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Katowice: Dostawa mebli biurowych Numer ogłoszenia: 265915-2011; data zamieszczenia: 10.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Katowice: Dostawa mebli biurowych Numer ogłoszenia: 265915-2011; data zamieszczenia: 10.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: przeprowadzenie audytu zewnętrznego Numer ogłoszenia: 267589-2012; data zamieszczenia: 18.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: przeprowadzenie audytu zewnętrznego Numer ogłoszenia: 267589-2012; data zamieszczenia: 18.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.edu.pl Warszawa: przeprowadzenie audytu zewnętrznego Numer ogłoszenia: 267589-2012; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, ul. Chałubińskiego 3A, 02-004 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, ul. Chałubińskiego 3A, 02-004 Warszawa, woj. Strona 1 z 6 Warszawa: Oszacowanie wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zakładów Remontowo - Budowlanych WAM oraz Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego WAM Numer ogłoszenia: 44322-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

remont instalacji elektrycznej oswietleniowej w pomieszczeniach dydaktycznych zgodnie z

remont instalacji elektrycznej oswietleniowej w pomieszczeniach dydaktycznych zgodnie z Page 1 of 5 Olsztyn: Wykonanie remontu oswietlenia sal lekcyjnych w III Liceum Ogólnoksztalcacych przy ul. Sybiraków 3 w Olsztynie. Numer ogloszenia: 67788-2010; data zamieszczenia: 11.03.2010 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Lutcza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Lutcza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Lutcza Numer ogłoszenia: 76640-2012; data zamieszczenia: 13.03.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM~WIENIA. Zamieszczanie ogkszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyuy: zamdwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM~WIENIA. Zamieszczanie ogkszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyuy: zamdwienia publicznego. Goluchow: Przedmiotem zamowienia jest wykonanie: budowy dwoch wiat wystawienniczych dla wielkogabarytowych eksponatow muzealnych wraz z instalacjq elektrycznq i odgromowq. Wtascicielem dziatki na ktorej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu do wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie,

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie, http://bzpo. portal. uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=.. Adres strony intemetowej, na ktorej Zamawiaja.cy udostqpnia Specyfikacje. Istotnych Warunkow Zamowienia: www.bip.ugwaganiec.pl Waganiec:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: wdrożenie systemu bezpiecznego nawiązywania i monitorowania zdalnych sesji

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. Warszawa: Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie, zlokalizowanej przy ul. Rakowieckiej 30 Numer ogłoszenia: 319606-2011; data zamieszczenia: 05.10.2011

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wielka Nieszawka: Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń basenu Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w Wielkiej Nieszawce Numer ogłoszenia: 117137-2015; data zamieszczenia: 05.08.2015 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY 6.10,2015 bzp0.poftal.uzp.gov.pl/indaxphp?og loszenie= shovdpozpja-263166&role201$ 1G06, Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: vrnffl\f.1,!r0cla

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Gdańsku, Ul. Chałubińskiego 13,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Gdańsku, Ul. Chałubińskiego 13, Gdańsk: Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku Numer ogłoszenia: 172520-2011; data zamieszczenia: 27.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Sosnowiec: Czyszczenie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wszelkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi Numer ogłoszenia: 184625-2010; data zamieszczenia: 12.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a, 53-025

I. 1) NAZWA I ADRES: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a, 53-025 1 z 5 Wrocław: Remont pomieszczeń sanitarnych (pomieszczenia natrysków) na poziomie I i II piętra w budynku Domu Słuchacza we Wrocławiu, 50-448 Wrocław, ulica Worcella 9 Numer ogłoszenia: 206200-2010;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu w ramach projektu pod nazwą Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn Numer ogłoszenia: 462382-2012; data zamieszczenia: 21.11.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lagow-gmina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lagow-gmina.pl 1 z 5 2012-08-03 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lagow-gmina.pl Łagów: Usługi transportowe w zakresie przewozu - dowozów

Bardziej szczegółowo

Katowice: Dozór mienia i utrzymanie obiektów socjalno-biurowych. Rejonu GDDKiA w Zawierciu.

Katowice: Dozór mienia i utrzymanie obiektów socjalno-biurowych. Rejonu GDDKiA w Zawierciu. Page 1 of 5 Katowice: Dozór mienia i utrzymanie obiektów socjalno-biurowych Rejonu GDDKiA w Zawierciu Numer ogłoszenia: 44812-2011; data zamieszczenia: 15.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Wykonanie, dostawa, montaż i ustawienie mebli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-07-12 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: wymianę okien i drzwi balkonowych drewnianych

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010. Krotoszyn: Usunięcie kolizji - branża energetyczna - w ul. Grudzielskiego i Szosa Benicka (od ul. Grudzielskiego do granic miasta) - przetarg II Numer ogłoszenia: 234741-2010; data zamieszczenia: 30.08.2010

Bardziej szczegółowo

Stromiec: Przebudowa drogi w miejscowosci Dobieszyn ul. Polna. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Stromiec: Przebudowa drogi w miejscowosci Dobieszyn ul. Polna. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja= Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaja.cy udost^pnia Specyfikacje. Istotnych Warunkow Zamowienia: www.e-bip.ugstromiec.pl Stromiec:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Sosnowiec: Ochrona osób i mienia w obiekcie Urzędu Skarbowego w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 20 znak: OL/251-11/2012 Numer ogłoszenia: 77318-2012; data zamieszczenia: 13.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo9.wroc.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo9.wroc.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo9.wroc.pl/ Wrocław: UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W OBIEKCIE SPORTOWYM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa: Dostawa stanowiska do wykonywania precyzyjnych napraw obwodów drukowanych (rework) w szerokim zakresie temperatur, tj. stacji do reworku i stołu laboratoryjnego Numer ogłoszenia: 225401-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.e cea.pl/1001/zamowienia publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.e cea.pl/1001/zamowienia publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.e cea.pl/1001/zamowienia publiczne Kraków: KOMPLEKSOWA USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: "EC1 Łódź-Miasto Kultury" w Łodzi, ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 638 58 62, faks 042 638 48 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: EC1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi, ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 638 58 62, faks 042 638 48 20. Łódź: Usługi w zakresie druku materiałów promocyjnych oraz papieru firmowego dla celow Instytucji Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Numer ogłoszenia: 153684-2010; data zamieszczenia: 02.06.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Warszawa: Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zakup przyczepy do zbiórki i transportu surowców wtórnych dla ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie Numer ogłoszenia: 268716-2012; data zamieszczenia: 25.07.2012 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=147124&rok= Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

181666-2012; 31.05.2012 ZP-XIII/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

181666-2012; 31.05.2012 ZP-XIII/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Mstów: Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Wancerzowie Numer ogłoszenia: 181666-2012; data zamieszczenia: 31.05.2012 ZP-XIII/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA And'i!f ] agusiewicz Warszawa, dnia tli. lu 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w zakresie dostosowania do wymogów

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w zakresie dostosowania do wymogów 1 of 7 31-01-2013 09:08 Warszawa: Przebudowa budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych Numer ogłoszenia: 42132-2013; data zamieszczenia: 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Łódź: Dostawa odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łódź: Dostawa odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Page 1 of 5 Łódź: Dostawa odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego Numer ogłoszenia: 55108-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Poznań: Dostawa urządzeń dezynfekcyjnych dla potrzeb Szpitala Zakaźnego Numer ogłoszenia: 110637-2010; data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 06.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gorno.eu/index.php?page=przetargi Górno: dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/. 1 z 5 2015-06-11 14:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/. Warszawa: Przeprowadzenie kompleksowej usługi migracji systemu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: opracowanie i realizacja szkolenia e-learningowego z podstaw inwestowania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Obsługa serwisowa trzech wysokonakładowych urządzeń firmy Océ Numer ogłoszenia: 55164-2013; data zamieszczenia: 11.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadbałtyckie Centrum Kultury, ul. Korzenna 33/35, 80-851 Gdańsk, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadbałtyckie Centrum Kultury, ul. Korzenna 33/35, 80-851 Gdańsk, woj. Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nck.org.pl/pl/bip/aktualne-zamowienia-publiczne Gdańsk: świadczenie usług całodobowej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2016.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2016. 1 z 5 2015-11-25 11:02 Dąbrowa Górnicza: Przebudowa zespołu szatniowego dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - etap I oraz Wymiana stolarki okiennej w budynkach administracyjnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Katowice: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa ciągnika komunalnego z oprzyrządowaniem na potrzeby Biura ds. budowy

Bardziej szczegółowo

ULAN-M ORAT. nieruchomo6ci zamieszkalych z terenu Gminy Ulan-Majorat. Ulan-Majorat: Odbior i transport odpadow komunalnych od wla6cicieli

ULAN-M ORAT. nieruchomo6ci zamieszkalych z terenu Gminy Ulan-Majorat. Ulan-Majorat: Odbior i transport odpadow komunalnych od wla6cicieli INA ULAN-M ORAT http ://bzp0.portal.uzp, gov.pl/index.php?ogloszenie Adres stf ej, na kt6rej Zamawiaj4cy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www. ulanmajorat.bi p.g mina. pl Ulan-Majorat:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.ibdim.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.ibdim.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.ibdim.edu.pl Warszawa: Rozbudowa przyłącza wodociągowego do celów przeciwpożarowych (ppoż) na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osirochota.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osirochota.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osirochota.waw.pl Warszawa: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Ośrodka Sportu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Warszawa: Dostawa oprogramowania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Janowo, ul. Przasnyska 14, 13-113 Janowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 626-40-26, faks 089 626-41-40.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Janowo, ul. Przasnyska 14, 13-113 Janowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 626-40-26, faks 089 626-41-40. Janowo: Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Janowie Numer ogłoszenia: 180173-2011; data zamieszczenia: 30.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Sprzątanie pomieszczeń w obiekcie PALMIARNIA w Zielonej Górze nr sprawy ZP/01/P/2011 Numer ogłoszenia: 422094-2011; data zamieszczenia: 12.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl Białystok: Dostawa 1 serwera na potrzeby Sądu Apelacyjnego w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-01-11 12:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nisko.pl Nisko: Dostawa pieczywa do Szpitala Powiatowego im. PCK

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-03-11 11:56 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.warszawa.so.gov.pl Grodzisk Mazowiecki: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl --------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl Krapkowice: Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Krapkowice

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Prowadzenie zajęć lekcyjnych z języka angielskiego dla kierownictwa i pracowników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zosprp.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zosprp.pl Warszawa: Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EURO zgodnie art.11 ust.8 w związku z art.39 ustawy P.Z.P. na kompletnych zestawów ratowniczych do działań

Bardziej szczegółowo