Radomsko: Utrzymanie czystosci w budynku S4du Rejonowego w Radomsku wraz z przylegty m terenem zewnetrznym.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Radomsko: Utrzymanie czystosci w budynku S4du Rejonowego w Radomsku wraz z przylegty m terenem zewnetrznym."

Transkrypt

1 Page i of8 Adres skony iniernetowej/ na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfik;cjQ Istotnych Warunkow Zamowleniai wr,rrw,iadomsko.sr,gov.pl Radomsko: Utrzymanie czystosci w budynku S4du Rejonowego w Radomsku wraz z przylegty m terenem zewnetrznym. Numer ogloszenia: i data zamieszczenia: '12 OGI-OSZENIE O ZAMOWIENIU - uslugi Zamieszczanie ogloszenia: obowiqzkowe. OgNo6zenie dotyczy: zam6wienla publicznego SEKCJA l: ZAMAWIAJACY l. 1) NAZWA IADRES: S4d Rejonowy w Radomsku. ul. Tysiqclecia 3, Radomsko, woj. l6dzkie, tel faks Adres strony internetowej zamawiajqcegoi www. adomsko.sr.gov.pl l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Organ kontroli paish/vowej lub ochfony prawa, sqd lub trybunal. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA II,I ) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ll,l.1) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiai4cego: Uttz ymanie czystosci w budynku Sqdu Rejonowego w Radomsku wraz z przy eglym terenem zewnetznym.. 11,1.2) Rodzaj zam6wienia: uslugi. t1,1.3) Okreslenie p.zedmiotu olaz wielkosci lub zakresu zam6wienia: 1 Pe edmiotem zam6wienia jest usluga codziennego utrzymania czystosci za wyjqtkiem dni wolnych od pracy Sqdu Rejonowego w Radomsku.,!. TysiEclecja nr.3 (zal4cznik nr.1 do SIWZ) - wymagania zwiqzane z realizacja pzedmiotu zam6wienia. 2.Ze wzgledu na specyfike przedmiotu zam6wienia Zamawiaiqcy nie dopuszcza mozliwo6ci powierzenia pzez WykonawcQ wykonania czesci lub caiosci zam6wienia podwykonawcom. 3.Obiekt slanowi budynek tzykondygnacyjny oswietlony, o powiezchni do spzqtania 8.597,2 m',w rym wykladziny dywanowe 286,4 m'z,posadzki PCV 1.180,8m',posadzkl ceramiczne 1.500,9 m'wraz z terenem zewnqtznym na kt6ry skladajasie dfogi dojazdy, pafkingi, chodniki, powierzchnie doj56 i innych ub,vardzonych o pow. 79, 1 m', o raz tefeny zielone o pow ,0 m'. 4. LJsluga utrzyman ia czystosci wln n a byd wykonywana wedlug potzeb w godz.8:00-22:00 tj. Czynno6ci wykonywane codziennie: l.speqtanie gabinet6w sedzjowskich, w sekretariatach i pozostalych pomieszczeh biurowych 2.Kompleksowe mycie sanitariat6w / muszle, um!,valki / 3.BiezAce uzupelnianie WC w reczniki papierowe, papief toaletowy, mydlo, kostki WC, folie na nieczystosci4.zamiatanie lub usuwanie kurzu z podl6g 5.Usuwanie kurzu z

2 Page 2 of 8 parapet6w mebli innych powiezchni dodatkowych 6.Mycie podl6g T Odkuzanie wykladzin i dywanow S.Czyszczenie tablic, napis6w i znak6w g.usuwanie odcisk6w palc6w ze szklanych powierzchni i luster 'l0.sprz qtanie ciqg6w komunikacylnych, korytazy, pzedsionk6w i lacznikow l l lvlycie poreczy schodowych i schod6w 12 opr6znianie i czyszczenie koszy na Smieci iwymiana work6w 13.I\Iycie d'zwi wewnetznych i zewnetznych 14 Usuwanie pajeczyn 15 Inne zlecone czynnosci przez osoby wyznaczone do kontakt6w ze stfony zamawiajqcego Czynnosci wykonywane co iydzien : 1)Mycie dzwilacznie z futrynami 2)Czyszczenie pzeszklei dzwiowych 3)Odkurzanie obraz6w i elementow dekoracyjnych' odk!rzanie sprzetu p poz. 4)lvlycie glazury sjciennejw loaletach 5)l\4ycie Scian dzialowych, drzwi i kabin w toaletach 6)Pzetarcie listew I cokolik6w ptzypodlogowych 7)Mycie mebli biurowych i drobnych sprzet6w / bez komputer6w i spzetu elektfonicznego / 8)Mycie grzejnik6w 9)Przetarcie kontakt6w iwylqcznik6w elektrycznych, okablowania z kuzu 1O)Mycie tablic ogloszeniowych 11)Konserwacla wszystkich rodzai6w podi6g - pastowanie 12)Odkurzanie na sucho ksiqg w archiwach / kierownicy wydzial6w zobowiqzanl sq prowadzie kontrolki sprzatania / 13)Mycie lamperii oraz krat w pomieszczeniach konwoiu policyjnego 14) l\4ycie posadzek w budynku sadu ptzy pomocy maszyny, posiadajecej zasilanje bateryjne oraz funkciq zmywania i osuszania powiezchnr. Czynnosciwykonywane co miesi4c : 1)Czyszczenie, pranie wycieraczek weisciowych 2)Odkurzanie Sclan i kqt6w Czynnoscl wykonywane 1 raz do roku 1)Pfan e 2aluzji pionowych oraz rolet okiennych we wszystkich pomieszczeniach ( ich zdjqcie i zawieszenie po wypaniu ) 2)Mycie panell Sciennych 3)Czyszczenie rynien Czynnosci wr/konywane 2 zy w roku 1)Mycje okien od wewnakz i na zewnetrz 2)Pranie dywan6w, wykladzln podlogowych' mebli taplcerowanych 3) Mycie opraw oswletleniowych 4)Odkuzanie kratek wentylacyjnych 5)Czyszczenie op aw zewnetrz nych kamer zainstalowanych na budynku 6)Zmywanie kostki brukowej specjalistycznymi Srodkami ptzy uzyciu mylek cisnieniowych OBSLUGA DZIENNA (se Wis dzlenny) Godziny pracy - wedlug potzeb w godzinach 7:30-15:30 Zakres obowiazk6w: -obch6d toalet 3 razy dziennie uzupelnienle polemnikow na papler, myd+o w plynie. reczniki papiefowe, foiie na nieczystosci mycje podl6g wg potzeb -mycie sedes6w' umywalek, bidetdw wg potzeb -potwierdzanie kontroli stanu czystosci na wywieszkach zamieszczonych w toaletach - dwukfotne mycie holu gl6wnego w ciqgu dnia -wymiana zapachd w odswiezaczach powieiza w lazienkach-opr62nianiekoszynaizlqcznjkam]orazzpozostalymimateria amisanitalnyn,] -czyszc wycieraczek wewnqtrznych -sprzqtanie pomieszczefl _usuwanie zanieczyszczei pozostawionych peez interesant6w ti. papier6w, gum do 2ucia, niedopalk6w itp. usuwanie opakowah po materlatach biurowych - inne p ace porzadkowe zlecone w ciqgu dnia wg potrzeb Sptz Etanie pomleszczen o szczegolnym charakteze pracy odbywac siq bedzie w dniach i godzinach ustalonych wczesniej z osobemi odpowiedzialnymi za dane pomieszczenia w ich obecnofjci' dotyczy to taklch pomieszczen jak: _gablneiy Prezesa Sadu, Wiceprezesa Sqdu, Kierownika Finansowego Sqdu Gl6wnej KsiQgowej Kiefowniczki Administracyjnej. 'Sale Rozpraw po wczesniejszym uzgodnieniu godzin spzqtania; -Pomieszczenia informatyczne - tylko i wy{acznle w obecnosci Informatyka lub osoby wydelegowanej pzez zamawlajacego za w edzq informalyka po wczesniejszym uzgodnieniu godzin spzatania; -Pomieszczenia wszystkich httpr//bzp l.portai.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja:234185&rok: l l-06

3 Page 3 of8 wydzial6w przy obecnosci pracownika wydzialu lub innego pracownika Sqdu OBSLUGA DZIENNA (serwis szatnl) Godziny pracy - wedlug pottzeb w okresie jesienno - wiosennym tj : minimum od 1 pa2dziernika do 30 kwietnia w godzinach Zakres obowiqzk6w: -obsluga szatni oraz depozytofeb iwrqkszych pzedmiot6w OBSLUGA DZIENNA ( serwis konserwatora ) Godziny placy - codziennie w godzinach Zakres obowi4zk6w: -wykonywanie drobnych napraw I konserwacji, odiiwiezania (malowania) Scian - pomoc w zdejmowaniu i zakladaniu zaluzji (podczas prania) -pomoc przy konserwacji kratek wentylacyjnych z wymuszonym obiegiem powietza (z silnikiem) -pomoc przy pfacach pozadkowych na terenle Sqdu I na zewnqtz -inne zlecone czynnosci peez osoby wyznaczone do kontaktdw ze strony zamawiajacego OBSLUGA TEREN6w ZEWNETRZNYCH Czynnosci wykonywane w okresie letnim: l.zamlatanie chodnik6w i parking6w - kazdego dnia(tefenu SEdu i Prokufatury) 2 koszenie irawy - mln mum 2 razy w mlesiecu w razie koniecznosci czesc ej 3.pielegnacja krzew6w ( obclnanie krzew6w 2 razy w rok! ), 106lin ozdobnych, podlewanie tfawnik6w i nasadzei (pzy wysokich temperaturach iakze w godzinach wieczofnych, tak2e w dni wolne od pracy) - w miare potzeb(tefenu Sqdu i Prokuratury) 4.opr6znianje koszy zewngtrznych - na bie2qco ( na terenie Sqdu i Prokuratury) 5 pie enie chwastow z teren6w zie onych ( na terenie Sqdu i Prokuratury ) 6.czyszczenie plam olejowych na kostce brukowei ( na terenie Sqdir i Prokuratury ) Czynnosci wykonywane w okresie zimowym: l odsniezanie: d169, chodnik6w, parkinq6w, schod6w i podiazd6w zewneirznych - na blezqco w razie koniecznosc takze wyspecjalizowanym sprzqtem oraz maszynowo ( na tefenie Sqdu i Pfokuratury ) 2 posypywanie piaskiern i llkwldowanie Sliskosci posniegowej w miejscach j.w. - na biezqco ( na terenie Sqdu i Prokuratury ) 3.usuwanie sopliz rynien ( budynku Sqdu i Prokuratury ) 4 usuwanie Sniegu z dachu( budynku SAdu ProKuratury) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI SPRZATANEJ W ROZBICiU NA POSZCZEGOLNE RODZAJE PODLOZY l.wykladziny dywanowe 286,4 fiz2.posadzki PCV 1'1808 m2 3.Posadzki ceram czne 1500,9 m2 4. Drogi, dojazdy, pa kingi, chodniki, powiezchnie doj56 i innych utwardz'779, 1 m2 5 Tereny zielone 4850,0 m2 RAZEM: 8597,2 m2 6.Uslugi maja byd wykonywane wedlug lzgodnieil dokonanych z administratofem obiektu 7.\ rykonawca, ktorego oferta uznana bedzie za najkotz ystnielszq zobowi4zany bedzie peed zawarciem umowy peedlazye zamawi44cemu imienny wykaz os6b do akceptaqi Wzez Zanawiajqcego, kt6re bqdq wykonywa6 zam6wlenie 11.1,4) czy przewiduje sie udzielenie zam6wief uzupetniajecych: nie )Wsp6lny SlownikZam6wief (CPV)r , ll.'1.6) czy dopuszcza sie ztoienie oferty czesciowei: nie ll.'1.7) Czy dopuszcza sie zloienie olerty warianlowej: nie [.2) CZAS TRWANIA ZAM0W ENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w m]esiqcach: 12 SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM httpr,/bzp1.poftal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&poz,vcja=234185&rok=

4 Page.l of8 t.2) ZALtCZKI Czy przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia: nie Ir.3) WARUNKT UDZTALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPETNIANIA TYCH WARUNKOW lll. 3,'l) Uprawnienia do wykonywania okre6lonej dziatalnosci lub czynnosci, ieieli przepisy prawa nakladaje obowiazek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku O udzie enie zamowienia mogq ubiegac siq wykonawcy, kt6zy spelniaj4warunki okfe6ilone w art. 22 ust.1 prawa zam6wien publlcznych: a)posiadajq uprawnienia do wykonywania okre5lonej dziaialnosci lub czynnosci, jezeli pzepisy ustawy naktadaiaobowiqzek posiadania takich uprawnieh. Nie podlegalewykluczeniu z postepowania o udzlelenie zam6wienia na podstawie a.t. 24 ust.1.!stawy Prawo Zam6wiei Publicznych, lll.3.2) Wiedza i doswiadczenie opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego wanrnku o udzielenie zam6wienia mogq ubiegad sie wykonawcy, kt6zy wykaza,ze w okresie ostatnich 3 lat pzed dniem wszczqcia postepowania o udzielenie zamowienia nalezycie je wykonali, a jezeh okres pfowadzenia dzialalnosci iest kr6tszy- w tym okresie wykonali lub wykonujazamdwlenie, kt6rego przedmiotem byla l!b jestjedna usluga polegajqca na utzymaniu czystosciw budynkll uzytecznosci publicznej wraz z terenem zewnetrznym, k6rej wados6 wynosi co najmniej ' z{ brutto za o(res jedfego niesrqca lll.3.3) Potencjal techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku dysponula maszynedo mycia posadzek w budynku sqdu, kt6ra posiada zasilanie bateryjne' posiada funkcle zmywania i osuszania mytei powierzchni -jeden raz w tygodniu lll.3.4) osoby zdolne do wykonania zam6wienia Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku dysponujq osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia. lll.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku -pos iadajq lirod ki fin ansowe lub zdolnos6 kredytowq na kwote 70,000,00 zl -posiadaiq polise lub inny dokument potwierdzaiqcy, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywllnej w zakresie prowadzonei dzialalnosci gospodarczej na kwotq nie mniejszaniz zi (dwiescie tysiecy zlotych), III.4) INFORIV]ACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUIVIENTACH, JAKIE MAJADOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY httpr//bzpl.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja:234185&rok:

5 Page 5 of 8 lll.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawcq warunk6w, o kt6rych mowa w art 22 ust. 1 ustawy, opf6cz o5wiadczenia o spelnieniu waaunk6w udzialu w postepowaniu, nalezy N WzedloLrye'.. w!"kaz wykonanych. a w pzypadku 6wiadczeh okresowych lub ciqglych r6wniez wykonywanych, dostaw lub uslug w zakfesie niezbqdnym do wykazania spelnianra warunku wiedzy i do6wiadczenia w okresie ostatnich trzech lat pzed up ywem terminu skledania ofed albo wniosk6w o dopuszczenie do udzalu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenla dzialalnosci lest kf6tszy - w tym okresie, z podaniem ich warto6ci, przedmiotu' dat wykonania odbiorcow, oraz zalqczeniem dokument! potwierdzaiqcego, ze te dostawy lub uslugi zostaty wykonane lub sq wyhonywane nalezyc:e. wykaz nazadzi, wyposazenia zakladu i uzadzei technicznych dostepnych wykonawcy uslug lub rob6i budowjanych w celu realizacii zamowienia wraz z informacjq o podstawie dysponowania q/mi zasobaml. wykaz os6b, kt6fe bedq uczestniczy6 w wykonywaniu zam6wienia, w szczeg6lnosci odpowiedzialnych za Swiadczenle uslug kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia I wyksztalcenia nlezbednych dla wykonania zam6wienla, a takze zakresu wykonywanych peez nie czynnosci, oraz informacj4o podstawie do dysponowania tymi osobaml. informacjq banku lub sp6ldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej' w l(t6rych wykonawca posiada rachunek, potwierdzajqca wysokos6 posiadanych Srodk6w finansowych lub zdolno66 kredytowa wykonawcy, wystawionq nie wczesniej niz 3 miesiece pzed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienialbo skladania ofert. oplaconq polise, a w pzypadku iej braku inny dokument potwiefdzaj4cy' 2e wykonawca jest ubezpleczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiazanel z Drzedmiotem zam6wienia Wykonawca powolujacy si9 przy wykazywaniu spelnienia warunk6w udzialu w posiepowaniu na zdolno56 flnansow4innych podmiot6w, pzedklada informacje banku lub sp6ldzielczej kasy oszczednosciowo_kredytowej, dotyczaca podmiotu, z kt6rego zdolnoscifinansowej kozysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzajqcewysoko6c posiadanych przez ten podmiot 6rodk6w finansowych lub jego zdolnose kfedytow4 wystawionqnie wczesniej niz 3 miesiqce pzed uptywem terminu skladania wniosk6w o dopuszozenie udzialu w postepowanlu o udzielenie zarndwienialbo skladania ofeit. lll,4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie an 24 ust l ustawy' l.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja:234185&rok l l -06

6 Page 6 of8 nalety przedlozy6:. osw:adczenre o bra<l podstaw oo wykluczenia /,. aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odfebne przepisy wymagaje wpisu do rejesku, w celu wykazania braku podstaw do lvykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem termrnu skladania wniosk6w o dopuszczenie udzialu w postqpowaniu o udzielenle zamdwienialbo skladania ofeft, a w stosunku do os6b fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. aktualne za6wiadczenje wia6ciwego naczelnika urzedu skarbowego pofuierdzajqce, ze wykonawca nie zalega z op{acaniem podatk6w lub zaswiadczenie, 2e uzyskal pzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleg{ych platnosci lub wstazymanie w calosci wykonanla decyzji wlasciwegorganu - wystawione nie wczesniej ni2 3 miesiqce przed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie udziaiu w postepowaniu o udzielenie zam6wienralbo skladania ofert. aktualne zaswiadczenie wlasciweg oddzialu Zakladu Ubezpieczei Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo{ecznego poh/vlerdzajace,2e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdfowotne i spoleczne lub potwierdzenie, uzyskal przewjdziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozrozenie na raty zaleglych piatnosci lub wsizyman e w calosci wykonanla decyzji wlasciwegorganu - wystawione nie wczesniej ni2 3 miesiqce przed uplywen teminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zam6wienialbo skladania ofert. aktualnq informacje z Krajowego Rejesku Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy pzed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczeni-. udzialu w postepowaniu o udzielenie zam6wienialbo skladania ofert. aktualnq lnformacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakfesie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt I ustawy, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy peed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie udzialu w postepowaniu o udzielenie zam6wienialbo skladania ofert lll.4.3) Dokumenty podmiot6w zagranicznych Jeieli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedklada: ) dokument wystawiony w kraju, w kt6rym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwiedza.i4cy, 2e:

7 Page 7 of8. nre oh/varto jego iikwidacji ani nie ogloszono upadlosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy pzed uplywem terminu skladania wnioskdw o dopuszczenie do udziallr w postepowaniu o udzielenie zam6wientalbo skiadania ofed ( o nie zalega z uiszczaniem podatk6w, opiat, skladek na ubezpieczenie spoleczne izdrowotne albo 2e uzyskal pzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub fozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwegorganu - wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiqce przed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzralu w postepowaniu o udzielenie zamowienialbo skladania ofert. nrc ozeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zam6w enie - wysiawiony nie wczesniel n 2 6 mieslecy pzed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenje do udzialu w postqpowaniu o udzielenie zam6wienialbo skladania ofert t.6)inne DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt lll,4) albo w pkt t.5) Wyzej wymienione dokumenty winny by6 pzedstawione w oryginate tub kserokopij i w takim pzypadku po6wiadczone za zgodnosc z oryginalem przez osobe uprawnionedo repfezentowania wykonawcy. lll.7) Czy ogranicza siq moiliwo66 ubiegania sie o zam6wienie publiczne tylko dta wykonawc6w, u kt6rych ponad 50 % pracownik6w stanowie osoby niepelnosp wne: nie SEKCJA lv: PROCEDURA lv.1) TRYB UDZIELENTA ZAM6W ENtA V,1,1) Tryb udzielenia zam6wieniat pzeiae nieograniczony IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT lv.2.l) Kryteria oceny oferti najnlzsza cena. lv.2.2) Czy peeptowadzona bedzie aukcja elektroniczna: nje. tv.3) zmtana UMOWY Czy przewiduje siq istotne zmiany postanowief zawartej umowy w stosunku do tre6ci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowief umowy oraz okreslenie warunk6w zmian Zamawiajqcy przewiduje mozliwosd zmiany tresci umowy w ptzypadku zmiany pzepisow podatkowych,kt6re bqde powodowaly zmiane stawki VAT. W takim pzypadku podatek VAT naljczony zostanie wedlug nowej siawki w tym zakresie spowoduje zmiane wynagrodzenia. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 1V.4.'l) Adres stfony internetowej, na kt6rej jest dostepna specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia: pl bttpr//bzpl.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja:234185&rof

8 Page 8 of8 Specyfi kacje istotnych warunk6w zam6wienia Radomsku, ul.tysiaclecia nr.3, Radomsko. 1v.4.4) Termin skladania wniosk6w o dopugzczenie godzina 12:00, miejsce: Oferte nale2y zlic2y6 lu przesla6 Radomsko, ul.tysiqclecia nr.3. pok ka6 pod adresem: Sqd Rejonowy w w poetqpowaniu lub ofeft Zamawiajacego w Radomsku V.4.5) Termin zwiqzania ofed+ okres w dniach: 30 (od ostatecznegb terminu skladania ofert). 1V.4.'17) Czy p.zewiduje sie uniewa2nienie postepowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku nieprzyznania Srodk6w pochodzecych z budietu unii Europejskiei oraz niepodlegajqcych zwrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej pdez pafstwa czlonkowskie Eurcpejskiego Porozurnienia o Wolnym Handlu (EFTA), K6re mialy by6 przeznaczone na sfinansowanie calo ci lub czesci zam6wienia: nie

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-07-12 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: wymianę okien i drzwi balkonowych drewnianych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury. Warszawa: Usługa polegająca na obsłudze informatyczno-administracyjnej portalu chopin2010.pl, w tym CMS TYPO3, baza danych, synchronizacja danych, utrzymanie klastra serwerów przy dużym ruchu, utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl Wieliczka: Przebudowa i rozbudowa Domu Terapii Zajęciowej o Środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego KAPTAT LUDZK NARODOWA STRATECA 5PO]N05C P ;r U{A EUBOPEJS(A EUROPESK. '...' FUNDU5Z 5POTECZNY, w^iduii^opr^cyw Nr sprawy: OR081 1 3/LG/2014/EKONOMSTA SPECYFKACJA STOTNYCH POWAT KARTUSK/POWATOWY URZAD PRACY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej Przeciwdziałanie negatywnym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 833 20 21, faks 46 833 32 28.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 833 20 21, faks 46 833 32 28. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/przetargi_2012_lista.html Skierniewice: Wykonanie i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 94133-2011; data zamieszczenia: 23.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dąbrowa Górnicza: Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW). Zadanie opatrzone numerem K-2010-08 Numer ogłoszenia: 120194-2010; data zamieszczenia: 29.04.2010 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 116646-2011; data zamieszczenia: 17.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Warszawa: Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM)

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, woj. wielkopolskie, tel. 061 4297019, faks 061 4297011.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, woj. wielkopolskie, tel. 061 4297019, faks 061 4297011. Kiszkowo: Dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Kiszkowo na okres od 1.09.2015 roku do 31.12.2016 roku w dniach nauki szkolnej z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdmikp.bydgoszcz.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdmikp.bydgoszcz.pl Bydgoszcz: KONSERWACJA I CZYSZCZENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Zakup zintegrowanego Systemu Informatycznego obejmujący dostawę Systemu

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Obsługa kadrowo - płacowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl Page 10f5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie cyklu czterech 2-dniowych konferencji nt.: Wsparcia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie szkoleń z zakresu ITIL i metodyk

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwoweksl.epcpr.pl Lwówek Śląski: Organizacja i przeprowadzenie w 2012r roku szkoleń, doradztwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: stworzenie i obsługa techniczna nowej strony internetowej Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Gryfino: Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Krzywoustego 5 w Gryfinie do wymogów ppoż OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Gryfino: Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Krzywoustego 5 w Gryfinie do wymogów ppoż OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Gryfino: Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Krzywoustego 5 w Gryfinie do wymogów ppoż OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Powstańców 34, 40-954 Katowice,

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Powstańców 34, 40-954 Katowice, 1 z 6 2011-08-30 12:56 Katowice: Kontrakt Doradztwo w zakresie opracowania zasad współpracy z Partnerami w zakresie eksploatacji projektu SEKAP2 zgodnie z zasadami biblioteki ITIL wraz z opracowaniem umów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie certyfikowanych szkoleń z zakresu

Bardziej szczegółowo