!" #$ %&' $ # +$+ " !" #$ %&' # # " " )-- !" #$ $ # +$+* ; " ,) -,1), -).- 0.,.) 1 , ) 0 1/,/1,200 /, 2 11,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "!" #$ %&' $ # +$+ " !" #$ %&' # # " " )-- !" #$ $ # +$+* ; " ,) -,1), -).- 0.,.) 1 ,. 2. -.. 0-2.) 0 1/,/1,200 /, 2 11,.22 5 4"

Transkrypt

1 3.1. LICZBA PRACUJĄCYCH Do pracujących, oprócz osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, Urząd Statystyczny zalicza również pracodawców i pracujących na własny rachunek, osoby wykonujące pracę nakładczą, agentów, członków spółdzielni produkcji rolniczej i duchownych pełniących obowiązki duszpasterskie. Liczba pracujących ogółem w 2002 roku w Szczecinie wynosiła osób, tj. o 12,4% mniej niż w 2000 roku. W sektorze przedsiębiorstw pracowało osób. Pozostałe osoby reprezentowały takie działy jak: edukacja (13 620), ochrona zdrowia i opieka społeczna (12 277), administracja publiczna i obrona narodowa (8 349), pośrednictwo finansowe (5 091), obsługa nieruchomości i firm oraz nauka (16 914), pozostała działalność usługowa, komunalna i indywidualna (5 442). Z ogólnej liczby pracujących 48,4% to kobiety, które dominują w ochronie zdrowia i opiece społecznej, pośrednictwie finansowym, edukacji, administracji publicznej, hotelach, restauracjach, handlu, naprawach oraz w pozostałej działalności usługowej, komunalnej, społecznej i indywidualnej. Dużo kobiet znajduje zatrudnienie również w przemyśle, choć ich udział stanowi tu zaledwie 30,4%. Sektor publiczny generował w 2002 r. 35,3% pracujących, tj. o 0,9 pkt. proc. więcej niż dwa lata wcześniej. Wykres Nr 3.1 LICZBA PRACUJĄCYCH W SZCZECINIE w tys. osób Liczba pracujących w Szczecinie w 2002 roku zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o osób, czego przyczyną był spadek ich liczby przede wszystkim w: przemyśle o osoby handlu i naprawach o osób budownictwie o osoby transporcie, gospodarce magazynowej i łączności o osoby. Obniżyła się również liczba pracujących w edukacji, ochronie zdrowia i opiece społecznej, administracji publicznej i obronie narodowej oraz w firmach zajmujących się obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi. Jednocześnie nastąpił wzrost liczby pracujących w działach: obsługa nieruchomości i firm, nauka oraz w pozostałej działalności usługowej, komunalnej, społecznej i indywidualnej. Najwięcej osób pracuje w: handlu i naprawach 19,1%, przemyśle 17,7%, transporcie, gospodarce magazynowej i łączności 11,4%, obsłudze nieruchomości i firm oraz nauce 10,9%. Przeprowadzone badania potoków pasażerskich wskazują na nierówne rozmieszczenie miejsc pracy między lewo- i prawobrzeżną częścią miasta. W związku z tym, że niemal cały rynek pracy Szczecina skupiony jest w Śródmieściu, wielu mieszkańców prawobrzeża zmuszonych jest do szukania zatrudnienia po drugiej stronie Odry. Z kolei rynek pracy prawobrzeża (Dąbie) zdominowany jest przez mieszkańców peryferyjnych rejonów miasta oraz ościennych gmin CHARAKTERYSTYKA BEZROBOCIA Na koniec 2002 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy (www.pup.szn.pl) zarejestrowanych było osoby bezrobotne (w tym to kobiety 49,5%) oraz osoby pobierające zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Ponadto w PUP zarejestrowanych było 827 osób poszukujących pracy. Zatem łączna liczba osób zarejestrowanych wynosiła Natomiast na koniec 2003 roku w PUP zarejestrowanych było osoby, w tym: osoby bezrobotne ( kobiet 49,6%), osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne, 813 poszukujących pracy Źródło: Powiatowy Urząd Pracy Wykres Nr 3.2 LICZBA BEZROBOTNYCH WG PŁCI kobiety mężczyźni 37

2 Liczba bezrobotnych w 2003 roku wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o osób, tj. o 4,5%. Główną przyczyną wzrostu liczby rejestrujących się w PUP są zwolnienia grupowe w szczecińskich zakładach pracy. W 2002 roku 66 zakładów zgłosiło zamiar grupowych zwolnień, m.in: Stocznia Szczecińska S.A. (5 070 osób), Porta Technik Sp. z o.o. (488), Porta Elektra Sp. z o.o. (120), Porta Transport Sp. z o.o. (17), Porta Projekt (98) oraz wiele firm budowlanych (327) i banków (107). W 2003 roku grupowe zwolnienia zgłosiły m.in.: SPBO2 (108 osób), Kabeltechnik (171), Cukrownia (150), SPSK Nr 1 (50), SPSK Nr 2 (73). Tabela Nr 3.1 CHARAKTERYSTYKA BEZROBOTNYCH Lp Bezrobotni 2001 r r r. 1. Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy 2. Dotychczas niepracujący Niepełnosprawni Absolwenci Najliczniej reprezentowani w wieku lata Z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym (2003 r. z wykształceniem gimnazjalnym i niższym) 7. Zwolnieni z sektora publicznego Pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy Uprawnieni do zasiłku Źródło: Powiatowy Urząd Pracy Stopa bezrobocia w Szczecinie, województwie zachodniopomorskim i w Polsce wg stanu na 31 grudnia wynosiła: Szczecin województwo Polska w 2001 r. 11,0% 25,8%* 19,4%* w 2002 r. 14,7% 27,8%* 20,0%* w 2003 r. 16,0% 28,2%* 20,0%* * dane zweryfikowane przez GUS na podstawie wyników NSP Z powodu spadku liczby miejsc pracy, stopa bezrobocia w Szczecinie wzrosła w 2003 r. o 1,3 pkt. proc. w stosunku do roku poprzedniego i o 5 pkt. proc. w stosunku do stanu przedstawionego w poprzednim Raporcie. Biorąc pod uwagę różne kryteria podziału, podkreślić należy pewne tendencje w kształtowaniu się struktury bezrobotnych w Szczecinie: wzrastający udział pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy (50,4% w 2003 r.), wzrost liczby zarejestrowanych absolwentów, duży udział osób w wieku produkcyjnym mobilnym (18 44 lata) 66,2% ogólnej liczby bezrobotnych, spadek udziału osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (5% w 2001 r., 3,2% w roku 2003), stałe obniżanie się odsetka osób z prawem do zasiłku 12,1% na koniec 2001 roku i 7,8% w 2003 roku, wzrost udziału osób z wykształceniem podstawowym i zasadniczym (od 2003 roku gimnazjalnym i niższym). Wśród bezrobotnych najliczniej reprezentowani są pracownicy zwolnieni z zakładów pracy (dane za rok 2003): przemysłu osób, handlu i usług osób, budownictwa osób, transportu, gospodarki magazynowej i łączności osoby, obsługi nieruchomości, wynajmu, nauki i usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej osoby, pozostałej działalności usługowej, komunalnej, społecznej, indywidualnej osób DZIAŁANIA NA RZECZ BEZROBOTNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie prowadzi działania na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych oraz absolwentów wkraczających na rynek pracy. Są to zarówno działania przewidziane ustawą o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, jak też inicjatywy lokalne wychodzące naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu ograniczenia bezrobocia czy walki z jego skutkami. W 2003 roku Powiatowy Urząd Pracy wypłacił: tys. zł z tytułu zasiłków dla bezrobotnych (2002 r tys. zł), zasiłki przedemerytalne w kwocie tys. zł (2002 r tys. zł), świadczenia przedemerytalne tys. zł (2002 r tys. zł), zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne w wysokości tys. zł (2002 r tys. zł). Ze środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wydatkowano: 2002 r r. w tys. zł pożyczki 271,5 604,5 szkolenia 1 169, ,8 prace interwencyjne 689, ,5 roboty publiczne 562, ,9 staże i umowy absolwentów 937, ,4 przygotowanie zawodowe młodocianych 1 236,3 38

3 Na skutek działań Powiatowego Urzędu Pracy w 2003 roku: osoby podjęły pracę (w 2002 r. 982), skierowano do pracy 528 osób w ramach prac interwencyjnych (w 2002 r. 330 osób) i 465 osób w ramach robót publicznych ( w 2002 r. 96); spośród tych osób 357 (w 2002 r. 263) podjęło pracę, skierowano do odbycia stażu 879 absolwentów (w 2002 r. 427), z których 413 podjęło pracę (w 2002 r. 162), udzielono 3 pożyczek pracodawcom (w 2002 r. 2) na dodatkowe miejsca pracy, zrefundowano pracodawcom koszty szkolenia pracowników (w 2002 r. 451); przeprowadzono szkolenia o tematyce związanej z produkcją stoczniową, kursy komputerowe, językowe, dla pracowników biurowych, dla pracowników handlu i inne. W ramach rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON pokryto koszty szkolenia 49 osób, udzielono 8 pożyczek na rozpoczęcie działalności, przystosowano 2 stanowiska pracy i zrefundowano koszty ubezpieczeń społecznych w 99 przypadkach. Nadzorowi poddano łącznie 283 (w 2002 r. 346) stanowiska pracy. W celu przeciwdziałania społecznym skutkom bezrobocia, PUP realizuje szereg programów skierowanych do różnych grup odbiorców: Wojewódzki Program wspierania ponownego zatrudnienia zwolnionych pracowników Grupy Kapitałowej Porta Holding S.A. oraz firm kooperujących w latach , Szczeciński Program Reaktywacji Zawodowej Bezrobotnych NOWY HORYZONT, Program aktywizacji zawodowej absolwentów Pierwsza Praca. Na koniec 2002 roku Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie dysponował wolnymi miejscami pracy. W 2003 roku było ich 3 055, w tym: dla osób z orzeczeniem o niesprawności 333, dla absolwentów 28, w ramach umowy zlecenia 289, dla pracowników umysłowych 1 136, dla pracowników na stanowiskach robotniczych Najwięcej ofert zatrudnienia pochodzi z sektora prywatnego. Najczęściej poszukiwani są pracownicy z wykształceniem średnim zawodowym lub zasadniczym zawodowym. Przeważają oferty z sektora produkcji (spawacz, monter kadłubów okrętowych, monter konstrukcji stalowych, szwaczka) oraz handlu, usług i gastronomii. Znaczna część ofert to propozycje zatrudnienia w budownictwie (murarz, malarz, tynkarz, zbrojarz, glazurnik, cieśla, hydraulik). Podkreślenia wymaga fakt, iż mimo ustawowego obowiązku zgłaszania do urzędów pracy wolnych miejsc zatrudnienia, pracodawcy często poszukują pracowników korzystając z innych źródeł rekrutacji z pominięciem publicznego pośrednictwa. Stąd informacja o realnych możliwościach podjęcia pracy w określonych branżach jest niepełna. Aktywizacją rynku pracy na rynku szczecińskim zajmuje się również Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości. Jednym z jego statutowych założeń jest udzielanie pomocy organizacyjno-prawnej nowo powstającym podmiotom gospodarczym oraz firmom już istniejącym (www.zsrg.szczecin.pl). Zadanie to spełniają funkcjonujące w strukturze stowarzyszenia: 1. Centrum Euro Info, które zorganizowało w analizowanym okresie 70 konferencji, seminariów, szkoleń warsztatów dla ok osób na temat funkcjonowania firm na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej. 2. Działający od maja 2003 roku Punkt Konsultacyjno Doradczy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, świadczący bezpłatne usługi informacyjne i doradcze z zakresu administracyjno prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego, możliwości i zasad korzystania z instrumentów wsparcia dla firm oraz pomocy w przygotowywaniu wniosków o uzyskanie dotacji. 3. Fudnusz Pożyczkowy, udzielający pożyczek prowadzącym działalność gospodarczą osobom o słabej kondycji finansowej. W 2002 r. udzielono 22 pożyczki na kwotę 680,5 tys. zł, tworząc 37 miejsc pracy. W 2003 r. udzielono ich 18 na kwotę 460 tys. zł i utworzono tym samym 43 miejsca pracy. 4. Ośrodek Szkoleniowy, który w latach przeprowadził 12 szkoleń. W szkoleniach tych wzięło udział ponad 500 osób, również spoza Szczecina. 5. Punkt Konsultacyjno Prawny dla małych i średnich przedsiębiorstw. 6. Inkubator Przedsiębiorczości. 7. Studencki Klub Przedsiębiorcy. Zadaniem działającego od grudnia 2000 roku Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego (www.spnt.pl) jest m.in. tworzenie korzystnych warunków startu dla nowych, innowacyjnych przedsiębiorstw oraz inicjowanie nowych miejsc pracy opartych o udział myśli naukowo technicznej. SPNT organizuje szkolenia oraz udziela pomocy absolwentom szkół wyższych w tworzeniu nowych firm innowacyjnych. W 2002 roku w inkubatorze przedsiębiorczości działało 16 małych przedsiębiorstw. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć również na pomoc Funduszu Wspierania Rozwoju Gospodarczego (www.szczecin.pl/fundusz) Miasta Szczecina, którego celem jest stymulowanie rozwo- 39

4 ju gospodarczego miasta poprzez udzielanie poręczeń kredytowych, stanowiących jeden z najbardziej efektywnych instrumentów wspomagania finansowego, umożliwiający małym i średnim firmom dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania działalności. W 2003 roku Fundusz udzielił poręczeń o łącznej wartości 2,8 mln zł. Planowaniem kariery zawodowej i poruszaniem się po rynku zajmuje się Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Centrum specjalizuje się w gromadzeniu i upowszechnianiu informacji zawodowej, poradnictwie zawodowym oraz w pośrednictwie pracy (www.apraca.pl/szwu/ciipkz). Celem Uczelnianych Biur Karier przy szczecińskich wyższych uczelniach (PS, AR, PAM, ZSB) jest pomoc studentom i absolwentom w poszukiwaniu pracy oraz doradztwo z zakresu problematyki startu zawodowego. Pośrednictwem pracy w Szczecinie zajmuje się również wiele organizacji i spółdzielni oraz firm i spółek prywatnych, w tym specjalistycznych. Część osób bezrobotnych, po utracie zasiłku i nie widząc perspektyw znalezienia pracy na stałe, decyduje się podjąć zatrudnienie w tzw. szarej strefie (w warunkach szczecińskich najczęściej w handlu przygranicznym). Z badań GUS i PAN wynika, że szara strefa generuje około 10 20% PKB (podobnie jak w krajach wysoko rozwiniętych). Oddział Legalności Zatrudnienia w Wydziale Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w 2002 roku przeprowadził 352 a w 2003 roku 347 kontroli zakładów pracy. Kontrole obejmowały legalność zatrudnienia, obowiązek informowania powiatowych urzędów pracy o zatrudnieniu, obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy. W 2002 roku stwierdzono nieprawidłowości w 158 kontrolowanych jednostkach (w 2003 roku w 135 jednostkach). Efektem podjętych działań był zwrot wypłaconych zasiłków i świadczeń w 36 przypadkach oraz dokonanie wpłat zaległych składek na Fundusz Pracy i składek na ubezpieczenia społeczne. Łącznie osiągnięto efekty ekonomiczne rzędu zł w 2002 r. oraz zł w 2003 r. Rośnie udział sektora prywatnego we wszystkich działach gospodarki narodowej Szczecina. Sektor publiczny dominuje jedynie w takich działach, jak: edukacja, ochrona zdrowia i opieka społeczna, administracja publiczna i obrona narodowa. Wykres Nr 3.3 PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W UKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW W TYS. OSÓB 63,9 W strukturze zatrudnienia nastąpiły nieznaczne przesunięcia działowe. Rozwinął się rynek usług (hotele i restauracje, obsługa nieruchomości, wynajem i działalność związana z prowadzeniem interesów). W pozostałych działach nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia, w największym stopniu w przemyśle oraz budownictwie. Wykres Nr 3.4 PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE WG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ STAN NA r. przemysł 46% 69,4 68,8 63,1 59,2 52, ,7 17,1 15,2 pozostała działalność 5% 15,2 12,8 12,4 11, sektor publiczny sektor prywatny budownictwo 9% obsługa nieruchomości i firm 10% Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Szczecinie hotele i restauracje 3% handel i naprawy 6% transport, składowanie i łączność 21% 3.4. ZMIANY ILOŚCIOWE I STRUKTURALNE W ZATRUDNIENIU Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw na koniec 2003 roku w podmiotach dużych i średnich (zatrudniających powyżej 9 pracowników) w Szczecinie wynosiło osób (o 3,2% mniej niż w roku 2001 i o 11,2% mniej niż w roku 2002) POZIOM WYKSZTAŁCENIA MIESZKAŃCÓW Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, przeprowadzonego w maju 2002 roku, wskazują, iż w okresie międzyspisowym ( ) nastąpił znaczny wzrost poziomu wykształcenia ludności w wieku 15 lat i więcej. Odsetek ludności z wykształceniem ponadpodstawowym wzrósł z 65,9% do 73,8%. 40

5 Tabela Nr 3.2 LUDNOŚĆ SZCZECINA W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WG WYKSZTAŁCENIA struktura Lp wykształcenie 1998 rok 2002 rok 1. Wyższe 11,2% 16,7% 2. Średnie 34,0% 39,5% 3. Zasadnicze zawodowe 20,7% 17,6% 4. Podstawowe 31,0% 20,0% 5. Pozostałe 3,1% 6,2% Największy przyrost charakteryzował grupę osób z wykształceniem wyższym (wzrost o 5,5 pkt. proc.) oraz średnim i policealnym (wzrost o 5,5 pkt. proc.). Z analizy danych spisowych ludności wg płci wynika, że 52,7% osób z wyższym wykształceniem to kobiety, które dominują również wśród osób z wykształceniem policealnym i średnim, ale również wśród osób z wykształceniem podstawowym. Mężczyźni częściej kończą zasadnicze szkoły zawodowe, technika i licea zawodowe. Analiza wykształcenia mieszkańców Szczecina wg wieku i uwzględniająca jedynie osoby powyżej 25 lat wskazuje, iż: wśród mieszkańców z wyższym wykształceniem dominują osoby w wieku lat 19,6%, wykształcenie średnie i policealne charakteryzuje osoby w wieku lata 27,9%, wykształcenie zasadnicze zawodowe najczęściej występuje wśród osób w wieku lata 47,3%, osoby z wykształceniem podstawowym i niższym, to w większości mieszkańcy w wieku powyżej 60 lat 59,6% mężczyźni Wykres Nr 3.5 LUDNOŚĆ SZCZECINA WG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA W 2002 ROKU nieustalone pozostałe podstawowe zasadnicze średnie zawod. średnie ogóln. policealne wyższe kobiety W 2002 roku województwo zachodniopomorskie należało do województw (po mazowieckim, dolnośląskim oraz pomorskim) gdzie odsetek osób legitymujących się wykształceniem co najmniej średnim był wyższy od średniej krajowej (43,2% wobec 42,8%). Około 19% spośród osób w wieku ponad 13 lat kontynuuje naukę. W okresie ostatnich kilku lat wystąpiła na szczecińskim rynku pracy silna dysproporcja polegająca na nadwyżce podaży pracy nad popytem na pracę na skutek radykalnego spadku tego ostatniego. Zjawisko to jest efektem postępującej degradacji ekonomicznej oraz niesprzyjającej rozwojowi dekoniunktury makroekonomicznej. Nastąpiło przemieszczenie części zatrudnienia z sektora przemysłowego i usług rynkowych do sektora usług nierynkowych. Towarzyszył temu wzrost bezrobocia spowodowany spadkiem znaczenia tradycyjnych branż: przemysłu, transportu i budownictwa oraz recesji gospodarczej, która doprowadziła do upadłości licznych zakładów pracy, zatrudniających powyżej 250 osób. Skutkiem tego była redukcja zatrudnienia i jednocześnie wzrost liczby firm małych i zakładów osób fizycznych. W 2003 roku działalność na własny rachunek prowadziło osób. Zjawisko to oznacza silną dekoncentrację zatrudnienia. Efektem opisanych zjawisk był znaczny spadek poziomu wskaźników aktywności zawodowej: udział zatrudnionych w ogólnej liczbie ludności obniżył się z 28,6% w 2001 roku do 24,0% w 2003 roku, stosunek liczby zatrudnionych do liczby ludności w wieku produkcyjnym obniżył się z poziomu 43,8% do 36,2%, udział osób bezrobotnych w liczbie ludności wzrósł z poziomu 5,2 do 7,1%. Wśród ludności w wieku 15 lat i więcej 76,6% to osoby w wieku produkcyjnym. W tej zbiorowości 66,9% stanowią aktywni zawodowo (w Polsce 70,3%). Wyższą aktywność wykazywali mężczyźni (68,2%) niż kobiety (65,5%). Wskaźnik obciążenia ludności pracującej osobami bezrobotnymi i biernymi zawodowo w Szczecinie wynosił w 2002 roku 768 osób/1 000 pracujących (w Polsce osób/1 000 pracujących) Wykres Nr 3.6 WSKAŹNIK OBCIĄŻENIA PRACUJĄCYCH Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Szczecinie i Powiatowego Urzędu Pracy 41

6 Wskaźnik obciążenia pracujących osobami biernymi zawodowo i bezrobotnymi rósł systematycznie od 1998 roku, kiedy to wynosił 398 osób na pracujących. Okres ten charakteryzuje się pewnymi tendencjami na rynku pracy: stały wzrost liczby ludności w wieku produkcyjnym (o 2,4% w stosunku do roku 1998), systematyczne obniżanie się liczby osób pracujących (o 19,0%), wzrost liczby osób bezrobotnych (o 250,6%), spadek liczby osób aktywnych zawodowo (o 8,2%), wzrost liczby biernych zawodowo (o 33,4%). Najwyższą aktywność zawodową wykazują osoby z wykształceniem wyższym oraz policealnym i średnim zawodowym. Mimo to 4% osób z wyższym wykształceniem i 6% osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym to osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych w Szczecinie stanowi 15,4% wielkości wojewódzkiej i 0,9% wielkości krajowej. Województwo zachodniopomorskie jest jednym z dwóch w Polsce gdzie w 2003 roku nastąpił wzrost liczby osób bezrobotnych. Odnotowuje się tu również jedną z najwyższych w Polsce stopę bezrobocia (drugie miejsce po województwie warmińsko mazurskim). Szansą poprawy sytuacji na rynku pracy może stać się program promocji zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich PHARE 2001, na który w naszym województwie przeznaczono ponad 1,7 mln euro. Celem projektu jest przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie negatywnych skutków restrukturyzacji, wspieranie przedsiębiorczości, podnoszenie kwalifikacji drobnych przedsiębiorców i pomoc różnym podmiotom w rozwijaniu współpracy w dziedzinie zatrudnienia. Źródła informacji 1. Aktywność zawodowa i bezrobocie w Polsce w 2002 roku Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Społecznej. 2. Informacje statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego. 3. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w grudniu 2003 r. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. 4. Informacje Urzędu Statystycznego w Szczecinie. 5. Miesięczna informacja o bezrobociu w Polsce w grudniu 2003 roku - Główny Urząd Statystyczny Warszawa. 6. Oferta szkolnictwa wyższego Szczecina w świetle potrzeb rynku pracy Consult T. 7. Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie. 8. Sprawozdanie z działalności Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego za lata Sprawozdanie z działalności Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Szczecińskiego Centrum Przedsiębiorczości w latach Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach Dane dotychczasowe i zweryfikowane na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 i Powszechnego Spisu Rolnego 2002 Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Społecznej. 11. Szczecin w liczbach Urząd Statystyczny w Szczecinie. 12. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. 13. Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Szczecinie. 14. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej. 15. Zbiorcze wyniki działalności służb kontroli legalności zatrudnienia w 2003 roku Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy. 42

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Tabela 7.1. STRUKTURA LICZBY OSÓB PRACUJĄCYCH* WG DZIAŁÓW GOSPODARKI W LATACH branża

Tabela 7.1. STRUKTURA LICZBY OSÓB PRACUJĄCYCH* WG DZIAŁÓW GOSPODARKI W LATACH branża 7.1. LICZBA PRACUJĄCYCH Jednym z podstawowych mierników zaangażowania ludności w procesie pracy jest wskaźnik zatrudnienia, mierzony stosunkiem liczby osób pracujących w ogólnej liczbie ludności w wieku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000 POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 44 22 929, fax 44 22 928, e-mail: opop@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000

Bardziej szczegółowo

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 29 r. W S T Ę P Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 29r. roku w rejonie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. CHOSZCZNO SIERPIEŃ 2008 R. 1 1. ABSOLWENCI ZACHODNIOPOMORSKICH UCZELNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Forma przekazania danych

Forma przekazania danych 1.23. RYNEK PRACY 1. Symbol badania: 1.23.06(043) 2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący zarejestrowani w urzędach 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

3.5. Stan sektora MSP w regionach

3.5. Stan sektora MSP w regionach wartość wyniosła 57,4 tys. na podmiot. W Transporcie przeciętna wartość eksportu w średnich firmach wyniosła 49 tys. euro na podmiot, natomiast wartość importu 53 tys. euro. W Pośrednictwie finansowym

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie. Listopadowe dane dotyczące spadku bezrobocia w naszym regionie mile zaskakują. Ilość ofert pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.03.2006r. Lubin, marzec 2006 r. SPIS TREŚCI I Poziom, struktura i stopa bezrobocia. 3 1 Poziom

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 31 stycznia 2014 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18057 osób

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za m-c maj 2004r.

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za m-c maj 2004r. Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Czarnkowie Numer identyfikacyjny REGON 5 7 0 8 6 7 6 4 8 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie.

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Niepokoi jedynie stale spadająca ilość ofert wpływająca od pracodawców.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Raport tabelaryczny Maj 2014 Opracowanie: Wydział Analiz i Statystyki (JMŁ) Przedruk w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób w wieku niemobilnym na lubelskim rynku pracy prognozy

Sytuacja osób w wieku niemobilnym na lubelskim rynku pracy prognozy Sytuacja osób w wieku niemobilnym na lubelskim rynku pracy prognozy Agnieszka Szkudlarek Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych luty 2011 Metodologia prognoz System badao i prognoz regionalnych Region-Stat

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl Informacja na temat bezrobocia oraz działań podejmowanych w 2011r. w celu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków Analiza efektywności podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy finansowanych z Funduszu Pracy w woj. podlaskim w latach 2009-2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R Wersja archiwalna SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R POWIATOWY URZĄD PRACY W WEJHEROWIE ul. I Brygady Pancernej WP 32

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Akceptuję: INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok Materiał dla Komisji Pracy Sejmu RP Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinku

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinku RAPORT DZIAŁALNOŚĆ PUP SZCZECINEK W ROKU 2012 Szczecinek, styczeń 2013r., opracowany przez zespół pracowników PUP Szczecinek WSTĘP Przedstawiamy Państwu raport

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Urząd Statystyczny we Wrocławiu 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2014 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 214 ROK KWIECIEŃ 215 Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 214

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/234/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/234/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/234/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2011 2014 za 2013 rok

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012.

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/145/2008 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 marca 2008r.

UCHWAŁA Nr X/145/2008 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 marca 2008r. UCHWAŁA Nr X/145/2008 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 marca 2008r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezrobocia oraz stosowanych formach przeciwdziałania i łagodzenia jego skutków

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec grudnia 2012r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W minionym roku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Zasięg działania Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej: miasto Skarżysko-Kamienna gmina Skarżysko Kościelne miasto i gmina Suchedniów gmina Łączna gmina

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC 2008 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, W GRUDNIU 2008 ROKU.

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC 2008 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, W GRUDNIU 2008 ROKU. CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC 2008 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, W GRUDNIU 2008 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw łódzkich na

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w grudniu 2014r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w grudniu 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki UNIA EUROPEJSKA Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ZPORR Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015.

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Czerwiec 2015 WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie, działa w oparciu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

kwartał KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

kwartał KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku II kwartał 2016 KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH NA PODLASKIM RYNKU PRACY W KONTEKŚCIE REALIZACJI PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 2016

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO. Maj 2010. Ilość bezrobotnych.

INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO. Maj 2010. Ilość bezrobotnych. Maj INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO Maj 2010 Ilość bezrobotnych. Ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 842 osoby w porównaniu do miesiąca poprzedniego

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R.

WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R. WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R. W 2006 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ukształtowało się na poziomie 2263,60 zł, co stanowiło 85,8% średniej

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo