!" #$ %&' $ # +$+ " !" #$ %&' # # " " )-- !" #$ $ # +$+* ; " ,) -,1), -).- 0.,.) 1 , ) 0 1/,/1,200 /, 2 11,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "!" #$ %&' $ # +$+ " !" #$ %&' # # " " )-- !" #$ $ # +$+* ; " ,) -,1), -).- 0.,.) 1 ,. 2. -.. 0-2.) 0 1/,/1,200 /, 2 11,.22 5 4"

Transkrypt

1 3.1. LICZBA PRACUJĄCYCH Do pracujących, oprócz osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, Urząd Statystyczny zalicza również pracodawców i pracujących na własny rachunek, osoby wykonujące pracę nakładczą, agentów, członków spółdzielni produkcji rolniczej i duchownych pełniących obowiązki duszpasterskie. Liczba pracujących ogółem w 2002 roku w Szczecinie wynosiła osób, tj. o 12,4% mniej niż w 2000 roku. W sektorze przedsiębiorstw pracowało osób. Pozostałe osoby reprezentowały takie działy jak: edukacja (13 620), ochrona zdrowia i opieka społeczna (12 277), administracja publiczna i obrona narodowa (8 349), pośrednictwo finansowe (5 091), obsługa nieruchomości i firm oraz nauka (16 914), pozostała działalność usługowa, komunalna i indywidualna (5 442). Z ogólnej liczby pracujących 48,4% to kobiety, które dominują w ochronie zdrowia i opiece społecznej, pośrednictwie finansowym, edukacji, administracji publicznej, hotelach, restauracjach, handlu, naprawach oraz w pozostałej działalności usługowej, komunalnej, społecznej i indywidualnej. Dużo kobiet znajduje zatrudnienie również w przemyśle, choć ich udział stanowi tu zaledwie 30,4%. Sektor publiczny generował w 2002 r. 35,3% pracujących, tj. o 0,9 pkt. proc. więcej niż dwa lata wcześniej. Wykres Nr 3.1 LICZBA PRACUJĄCYCH W SZCZECINIE w tys. osób Liczba pracujących w Szczecinie w 2002 roku zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o osób, czego przyczyną był spadek ich liczby przede wszystkim w: przemyśle o osoby handlu i naprawach o osób budownictwie o osoby transporcie, gospodarce magazynowej i łączności o osoby. Obniżyła się również liczba pracujących w edukacji, ochronie zdrowia i opiece społecznej, administracji publicznej i obronie narodowej oraz w firmach zajmujących się obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi. Jednocześnie nastąpił wzrost liczby pracujących w działach: obsługa nieruchomości i firm, nauka oraz w pozostałej działalności usługowej, komunalnej, społecznej i indywidualnej. Najwięcej osób pracuje w: handlu i naprawach 19,1%, przemyśle 17,7%, transporcie, gospodarce magazynowej i łączności 11,4%, obsłudze nieruchomości i firm oraz nauce 10,9%. Przeprowadzone badania potoków pasażerskich wskazują na nierówne rozmieszczenie miejsc pracy między lewo- i prawobrzeżną częścią miasta. W związku z tym, że niemal cały rynek pracy Szczecina skupiony jest w Śródmieściu, wielu mieszkańców prawobrzeża zmuszonych jest do szukania zatrudnienia po drugiej stronie Odry. Z kolei rynek pracy prawobrzeża (Dąbie) zdominowany jest przez mieszkańców peryferyjnych rejonów miasta oraz ościennych gmin CHARAKTERYSTYKA BEZROBOCIA Na koniec 2002 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy (www.pup.szn.pl) zarejestrowanych było osoby bezrobotne (w tym to kobiety 49,5%) oraz osoby pobierające zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Ponadto w PUP zarejestrowanych było 827 osób poszukujących pracy. Zatem łączna liczba osób zarejestrowanych wynosiła Natomiast na koniec 2003 roku w PUP zarejestrowanych było osoby, w tym: osoby bezrobotne ( kobiet 49,6%), osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne, 813 poszukujących pracy Źródło: Powiatowy Urząd Pracy Wykres Nr 3.2 LICZBA BEZROBOTNYCH WG PŁCI kobiety mężczyźni 37

2 Liczba bezrobotnych w 2003 roku wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o osób, tj. o 4,5%. Główną przyczyną wzrostu liczby rejestrujących się w PUP są zwolnienia grupowe w szczecińskich zakładach pracy. W 2002 roku 66 zakładów zgłosiło zamiar grupowych zwolnień, m.in: Stocznia Szczecińska S.A. (5 070 osób), Porta Technik Sp. z o.o. (488), Porta Elektra Sp. z o.o. (120), Porta Transport Sp. z o.o. (17), Porta Projekt (98) oraz wiele firm budowlanych (327) i banków (107). W 2003 roku grupowe zwolnienia zgłosiły m.in.: SPBO2 (108 osób), Kabeltechnik (171), Cukrownia (150), SPSK Nr 1 (50), SPSK Nr 2 (73). Tabela Nr 3.1 CHARAKTERYSTYKA BEZROBOTNYCH Lp Bezrobotni 2001 r r r. 1. Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy 2. Dotychczas niepracujący Niepełnosprawni Absolwenci Najliczniej reprezentowani w wieku lata Z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym (2003 r. z wykształceniem gimnazjalnym i niższym) 7. Zwolnieni z sektora publicznego Pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy Uprawnieni do zasiłku Źródło: Powiatowy Urząd Pracy Stopa bezrobocia w Szczecinie, województwie zachodniopomorskim i w Polsce wg stanu na 31 grudnia wynosiła: Szczecin województwo Polska w 2001 r. 11,0% 25,8%* 19,4%* w 2002 r. 14,7% 27,8%* 20,0%* w 2003 r. 16,0% 28,2%* 20,0%* * dane zweryfikowane przez GUS na podstawie wyników NSP Z powodu spadku liczby miejsc pracy, stopa bezrobocia w Szczecinie wzrosła w 2003 r. o 1,3 pkt. proc. w stosunku do roku poprzedniego i o 5 pkt. proc. w stosunku do stanu przedstawionego w poprzednim Raporcie. Biorąc pod uwagę różne kryteria podziału, podkreślić należy pewne tendencje w kształtowaniu się struktury bezrobotnych w Szczecinie: wzrastający udział pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy (50,4% w 2003 r.), wzrost liczby zarejestrowanych absolwentów, duży udział osób w wieku produkcyjnym mobilnym (18 44 lata) 66,2% ogólnej liczby bezrobotnych, spadek udziału osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (5% w 2001 r., 3,2% w roku 2003), stałe obniżanie się odsetka osób z prawem do zasiłku 12,1% na koniec 2001 roku i 7,8% w 2003 roku, wzrost udziału osób z wykształceniem podstawowym i zasadniczym (od 2003 roku gimnazjalnym i niższym). Wśród bezrobotnych najliczniej reprezentowani są pracownicy zwolnieni z zakładów pracy (dane za rok 2003): przemysłu osób, handlu i usług osób, budownictwa osób, transportu, gospodarki magazynowej i łączności osoby, obsługi nieruchomości, wynajmu, nauki i usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej osoby, pozostałej działalności usługowej, komunalnej, społecznej, indywidualnej osób DZIAŁANIA NA RZECZ BEZROBOTNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie prowadzi działania na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych oraz absolwentów wkraczających na rynek pracy. Są to zarówno działania przewidziane ustawą o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, jak też inicjatywy lokalne wychodzące naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu ograniczenia bezrobocia czy walki z jego skutkami. W 2003 roku Powiatowy Urząd Pracy wypłacił: tys. zł z tytułu zasiłków dla bezrobotnych (2002 r tys. zł), zasiłki przedemerytalne w kwocie tys. zł (2002 r tys. zł), świadczenia przedemerytalne tys. zł (2002 r tys. zł), zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne w wysokości tys. zł (2002 r tys. zł). Ze środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wydatkowano: 2002 r r. w tys. zł pożyczki 271,5 604,5 szkolenia 1 169, ,8 prace interwencyjne 689, ,5 roboty publiczne 562, ,9 staże i umowy absolwentów 937, ,4 przygotowanie zawodowe młodocianych 1 236,3 38

3 Na skutek działań Powiatowego Urzędu Pracy w 2003 roku: osoby podjęły pracę (w 2002 r. 982), skierowano do pracy 528 osób w ramach prac interwencyjnych (w 2002 r. 330 osób) i 465 osób w ramach robót publicznych ( w 2002 r. 96); spośród tych osób 357 (w 2002 r. 263) podjęło pracę, skierowano do odbycia stażu 879 absolwentów (w 2002 r. 427), z których 413 podjęło pracę (w 2002 r. 162), udzielono 3 pożyczek pracodawcom (w 2002 r. 2) na dodatkowe miejsca pracy, zrefundowano pracodawcom koszty szkolenia pracowników (w 2002 r. 451); przeprowadzono szkolenia o tematyce związanej z produkcją stoczniową, kursy komputerowe, językowe, dla pracowników biurowych, dla pracowników handlu i inne. W ramach rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON pokryto koszty szkolenia 49 osób, udzielono 8 pożyczek na rozpoczęcie działalności, przystosowano 2 stanowiska pracy i zrefundowano koszty ubezpieczeń społecznych w 99 przypadkach. Nadzorowi poddano łącznie 283 (w 2002 r. 346) stanowiska pracy. W celu przeciwdziałania społecznym skutkom bezrobocia, PUP realizuje szereg programów skierowanych do różnych grup odbiorców: Wojewódzki Program wspierania ponownego zatrudnienia zwolnionych pracowników Grupy Kapitałowej Porta Holding S.A. oraz firm kooperujących w latach , Szczeciński Program Reaktywacji Zawodowej Bezrobotnych NOWY HORYZONT, Program aktywizacji zawodowej absolwentów Pierwsza Praca. Na koniec 2002 roku Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie dysponował wolnymi miejscami pracy. W 2003 roku było ich 3 055, w tym: dla osób z orzeczeniem o niesprawności 333, dla absolwentów 28, w ramach umowy zlecenia 289, dla pracowników umysłowych 1 136, dla pracowników na stanowiskach robotniczych Najwięcej ofert zatrudnienia pochodzi z sektora prywatnego. Najczęściej poszukiwani są pracownicy z wykształceniem średnim zawodowym lub zasadniczym zawodowym. Przeważają oferty z sektora produkcji (spawacz, monter kadłubów okrętowych, monter konstrukcji stalowych, szwaczka) oraz handlu, usług i gastronomii. Znaczna część ofert to propozycje zatrudnienia w budownictwie (murarz, malarz, tynkarz, zbrojarz, glazurnik, cieśla, hydraulik). Podkreślenia wymaga fakt, iż mimo ustawowego obowiązku zgłaszania do urzędów pracy wolnych miejsc zatrudnienia, pracodawcy często poszukują pracowników korzystając z innych źródeł rekrutacji z pominięciem publicznego pośrednictwa. Stąd informacja o realnych możliwościach podjęcia pracy w określonych branżach jest niepełna. Aktywizacją rynku pracy na rynku szczecińskim zajmuje się również Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości. Jednym z jego statutowych założeń jest udzielanie pomocy organizacyjno-prawnej nowo powstającym podmiotom gospodarczym oraz firmom już istniejącym (www.zsrg.szczecin.pl). Zadanie to spełniają funkcjonujące w strukturze stowarzyszenia: 1. Centrum Euro Info, które zorganizowało w analizowanym okresie 70 konferencji, seminariów, szkoleń warsztatów dla ok osób na temat funkcjonowania firm na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej. 2. Działający od maja 2003 roku Punkt Konsultacyjno Doradczy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, świadczący bezpłatne usługi informacyjne i doradcze z zakresu administracyjno prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego, możliwości i zasad korzystania z instrumentów wsparcia dla firm oraz pomocy w przygotowywaniu wniosków o uzyskanie dotacji. 3. Fudnusz Pożyczkowy, udzielający pożyczek prowadzącym działalność gospodarczą osobom o słabej kondycji finansowej. W 2002 r. udzielono 22 pożyczki na kwotę 680,5 tys. zł, tworząc 37 miejsc pracy. W 2003 r. udzielono ich 18 na kwotę 460 tys. zł i utworzono tym samym 43 miejsca pracy. 4. Ośrodek Szkoleniowy, który w latach przeprowadził 12 szkoleń. W szkoleniach tych wzięło udział ponad 500 osób, również spoza Szczecina. 5. Punkt Konsultacyjno Prawny dla małych i średnich przedsiębiorstw. 6. Inkubator Przedsiębiorczości. 7. Studencki Klub Przedsiębiorcy. Zadaniem działającego od grudnia 2000 roku Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego (www.spnt.pl) jest m.in. tworzenie korzystnych warunków startu dla nowych, innowacyjnych przedsiębiorstw oraz inicjowanie nowych miejsc pracy opartych o udział myśli naukowo technicznej. SPNT organizuje szkolenia oraz udziela pomocy absolwentom szkół wyższych w tworzeniu nowych firm innowacyjnych. W 2002 roku w inkubatorze przedsiębiorczości działało 16 małych przedsiębiorstw. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć również na pomoc Funduszu Wspierania Rozwoju Gospodarczego (www.szczecin.pl/fundusz) Miasta Szczecina, którego celem jest stymulowanie rozwo- 39

4 ju gospodarczego miasta poprzez udzielanie poręczeń kredytowych, stanowiących jeden z najbardziej efektywnych instrumentów wspomagania finansowego, umożliwiający małym i średnim firmom dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania działalności. W 2003 roku Fundusz udzielił poręczeń o łącznej wartości 2,8 mln zł. Planowaniem kariery zawodowej i poruszaniem się po rynku zajmuje się Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Centrum specjalizuje się w gromadzeniu i upowszechnianiu informacji zawodowej, poradnictwie zawodowym oraz w pośrednictwie pracy (www.apraca.pl/szwu/ciipkz). Celem Uczelnianych Biur Karier przy szczecińskich wyższych uczelniach (PS, AR, PAM, ZSB) jest pomoc studentom i absolwentom w poszukiwaniu pracy oraz doradztwo z zakresu problematyki startu zawodowego. Pośrednictwem pracy w Szczecinie zajmuje się również wiele organizacji i spółdzielni oraz firm i spółek prywatnych, w tym specjalistycznych. Część osób bezrobotnych, po utracie zasiłku i nie widząc perspektyw znalezienia pracy na stałe, decyduje się podjąć zatrudnienie w tzw. szarej strefie (w warunkach szczecińskich najczęściej w handlu przygranicznym). Z badań GUS i PAN wynika, że szara strefa generuje około 10 20% PKB (podobnie jak w krajach wysoko rozwiniętych). Oddział Legalności Zatrudnienia w Wydziale Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w 2002 roku przeprowadził 352 a w 2003 roku 347 kontroli zakładów pracy. Kontrole obejmowały legalność zatrudnienia, obowiązek informowania powiatowych urzędów pracy o zatrudnieniu, obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy. W 2002 roku stwierdzono nieprawidłowości w 158 kontrolowanych jednostkach (w 2003 roku w 135 jednostkach). Efektem podjętych działań był zwrot wypłaconych zasiłków i świadczeń w 36 przypadkach oraz dokonanie wpłat zaległych składek na Fundusz Pracy i składek na ubezpieczenia społeczne. Łącznie osiągnięto efekty ekonomiczne rzędu zł w 2002 r. oraz zł w 2003 r. Rośnie udział sektora prywatnego we wszystkich działach gospodarki narodowej Szczecina. Sektor publiczny dominuje jedynie w takich działach, jak: edukacja, ochrona zdrowia i opieka społeczna, administracja publiczna i obrona narodowa. Wykres Nr 3.3 PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W UKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW W TYS. OSÓB 63,9 W strukturze zatrudnienia nastąpiły nieznaczne przesunięcia działowe. Rozwinął się rynek usług (hotele i restauracje, obsługa nieruchomości, wynajem i działalność związana z prowadzeniem interesów). W pozostałych działach nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia, w największym stopniu w przemyśle oraz budownictwie. Wykres Nr 3.4 PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE WG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ STAN NA r. przemysł 46% 69,4 68,8 63,1 59,2 52, ,7 17,1 15,2 pozostała działalność 5% 15,2 12,8 12,4 11, sektor publiczny sektor prywatny budownictwo 9% obsługa nieruchomości i firm 10% Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Szczecinie hotele i restauracje 3% handel i naprawy 6% transport, składowanie i łączność 21% 3.4. ZMIANY ILOŚCIOWE I STRUKTURALNE W ZATRUDNIENIU Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw na koniec 2003 roku w podmiotach dużych i średnich (zatrudniających powyżej 9 pracowników) w Szczecinie wynosiło osób (o 3,2% mniej niż w roku 2001 i o 11,2% mniej niż w roku 2002) POZIOM WYKSZTAŁCENIA MIESZKAŃCÓW Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, przeprowadzonego w maju 2002 roku, wskazują, iż w okresie międzyspisowym ( ) nastąpił znaczny wzrost poziomu wykształcenia ludności w wieku 15 lat i więcej. Odsetek ludności z wykształceniem ponadpodstawowym wzrósł z 65,9% do 73,8%. 40

5 Tabela Nr 3.2 LUDNOŚĆ SZCZECINA W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WG WYKSZTAŁCENIA struktura Lp wykształcenie 1998 rok 2002 rok 1. Wyższe 11,2% 16,7% 2. Średnie 34,0% 39,5% 3. Zasadnicze zawodowe 20,7% 17,6% 4. Podstawowe 31,0% 20,0% 5. Pozostałe 3,1% 6,2% Największy przyrost charakteryzował grupę osób z wykształceniem wyższym (wzrost o 5,5 pkt. proc.) oraz średnim i policealnym (wzrost o 5,5 pkt. proc.). Z analizy danych spisowych ludności wg płci wynika, że 52,7% osób z wyższym wykształceniem to kobiety, które dominują również wśród osób z wykształceniem policealnym i średnim, ale również wśród osób z wykształceniem podstawowym. Mężczyźni częściej kończą zasadnicze szkoły zawodowe, technika i licea zawodowe. Analiza wykształcenia mieszkańców Szczecina wg wieku i uwzględniająca jedynie osoby powyżej 25 lat wskazuje, iż: wśród mieszkańców z wyższym wykształceniem dominują osoby w wieku lat 19,6%, wykształcenie średnie i policealne charakteryzuje osoby w wieku lata 27,9%, wykształcenie zasadnicze zawodowe najczęściej występuje wśród osób w wieku lata 47,3%, osoby z wykształceniem podstawowym i niższym, to w większości mieszkańcy w wieku powyżej 60 lat 59,6% mężczyźni Wykres Nr 3.5 LUDNOŚĆ SZCZECINA WG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA W 2002 ROKU nieustalone pozostałe podstawowe zasadnicze średnie zawod. średnie ogóln. policealne wyższe kobiety W 2002 roku województwo zachodniopomorskie należało do województw (po mazowieckim, dolnośląskim oraz pomorskim) gdzie odsetek osób legitymujących się wykształceniem co najmniej średnim był wyższy od średniej krajowej (43,2% wobec 42,8%). Około 19% spośród osób w wieku ponad 13 lat kontynuuje naukę. W okresie ostatnich kilku lat wystąpiła na szczecińskim rynku pracy silna dysproporcja polegająca na nadwyżce podaży pracy nad popytem na pracę na skutek radykalnego spadku tego ostatniego. Zjawisko to jest efektem postępującej degradacji ekonomicznej oraz niesprzyjającej rozwojowi dekoniunktury makroekonomicznej. Nastąpiło przemieszczenie części zatrudnienia z sektora przemysłowego i usług rynkowych do sektora usług nierynkowych. Towarzyszył temu wzrost bezrobocia spowodowany spadkiem znaczenia tradycyjnych branż: przemysłu, transportu i budownictwa oraz recesji gospodarczej, która doprowadziła do upadłości licznych zakładów pracy, zatrudniających powyżej 250 osób. Skutkiem tego była redukcja zatrudnienia i jednocześnie wzrost liczby firm małych i zakładów osób fizycznych. W 2003 roku działalność na własny rachunek prowadziło osób. Zjawisko to oznacza silną dekoncentrację zatrudnienia. Efektem opisanych zjawisk był znaczny spadek poziomu wskaźników aktywności zawodowej: udział zatrudnionych w ogólnej liczbie ludności obniżył się z 28,6% w 2001 roku do 24,0% w 2003 roku, stosunek liczby zatrudnionych do liczby ludności w wieku produkcyjnym obniżył się z poziomu 43,8% do 36,2%, udział osób bezrobotnych w liczbie ludności wzrósł z poziomu 5,2 do 7,1%. Wśród ludności w wieku 15 lat i więcej 76,6% to osoby w wieku produkcyjnym. W tej zbiorowości 66,9% stanowią aktywni zawodowo (w Polsce 70,3%). Wyższą aktywność wykazywali mężczyźni (68,2%) niż kobiety (65,5%). Wskaźnik obciążenia ludności pracującej osobami bezrobotnymi i biernymi zawodowo w Szczecinie wynosił w 2002 roku 768 osób/1 000 pracujących (w Polsce osób/1 000 pracujących) Wykres Nr 3.6 WSKAŹNIK OBCIĄŻENIA PRACUJĄCYCH Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Szczecinie i Powiatowego Urzędu Pracy 41

6 Wskaźnik obciążenia pracujących osobami biernymi zawodowo i bezrobotnymi rósł systematycznie od 1998 roku, kiedy to wynosił 398 osób na pracujących. Okres ten charakteryzuje się pewnymi tendencjami na rynku pracy: stały wzrost liczby ludności w wieku produkcyjnym (o 2,4% w stosunku do roku 1998), systematyczne obniżanie się liczby osób pracujących (o 19,0%), wzrost liczby osób bezrobotnych (o 250,6%), spadek liczby osób aktywnych zawodowo (o 8,2%), wzrost liczby biernych zawodowo (o 33,4%). Najwyższą aktywność zawodową wykazują osoby z wykształceniem wyższym oraz policealnym i średnim zawodowym. Mimo to 4% osób z wyższym wykształceniem i 6% osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym to osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych w Szczecinie stanowi 15,4% wielkości wojewódzkiej i 0,9% wielkości krajowej. Województwo zachodniopomorskie jest jednym z dwóch w Polsce gdzie w 2003 roku nastąpił wzrost liczby osób bezrobotnych. Odnotowuje się tu również jedną z najwyższych w Polsce stopę bezrobocia (drugie miejsce po województwie warmińsko mazurskim). Szansą poprawy sytuacji na rynku pracy może stać się program promocji zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich PHARE 2001, na który w naszym województwie przeznaczono ponad 1,7 mln euro. Celem projektu jest przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie negatywnych skutków restrukturyzacji, wspieranie przedsiębiorczości, podnoszenie kwalifikacji drobnych przedsiębiorców i pomoc różnym podmiotom w rozwijaniu współpracy w dziedzinie zatrudnienia. Źródła informacji 1. Aktywność zawodowa i bezrobocie w Polsce w 2002 roku Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Społecznej. 2. Informacje statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego. 3. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w grudniu 2003 r. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. 4. Informacje Urzędu Statystycznego w Szczecinie. 5. Miesięczna informacja o bezrobociu w Polsce w grudniu 2003 roku - Główny Urząd Statystyczny Warszawa. 6. Oferta szkolnictwa wyższego Szczecina w świetle potrzeb rynku pracy Consult T. 7. Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie. 8. Sprawozdanie z działalności Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego za lata Sprawozdanie z działalności Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Szczecińskiego Centrum Przedsiębiorczości w latach Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach Dane dotychczasowe i zweryfikowane na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 i Powszechnego Spisu Rolnego 2002 Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Społecznej. 11. Szczecin w liczbach Urząd Statystyczny w Szczecinie. 12. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. 13. Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Szczecinie. 14. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej. 15. Zbiorcze wyniki działalności służb kontroli legalności zatrudnienia w 2003 roku Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy. 42

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZAD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZAD STATYSTYCZNY Opracowanie publikacji GŁÓWNY URZAD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT PRACY I WARUNKÓW ŻYCIA Zespół w składzie: Maria Basta, Agata Cendrowska, Lidia Kapczyńska, Grażyna Marciniak, Ewa Rupniewska, Hanna Strzelecka,

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych:

Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych: Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych: osoby do 30 r. ż., osoby pow. 50 r. ż., rodzice, posiadający co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat lub co najmniej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Załącznik do Uchwały Nr XXIX/175/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2012 roku. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Sztum 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia..(poz..) Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków 2012 Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego Szymon Czarnik, Konrad Turek Wykształcenie, praca,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Młodzi na rynku pracy. Patron

Młodzi na rynku pracy. Patron Młodzi na rynku pracy Pod lupą Patron 2014 Młodzi na rynku pracy Pod lupą Raport 2014 Sytuacja młodych na rynku pracy z perspektywy przedsiębiorstw MŚP Patron 2 młodzi na rynku pracy Rozdział piąty Spis

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 2011 Nazwa strona Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 Spis treści Strona 0 Spis tabel 2 Spis wykresów 4 I Część wstępna 5 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA)

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 3. 12 PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 2014 2020 (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) WARSZAWA,.2013

Bardziej szczegółowo