Polska Federacja Dawnych Europejskich Sztuk Walki Regulamin zawodów - ścinanie na czas.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska Federacja Dawnych Europejskich Sztuk Walki Regulamin zawodów - ścinanie na czas."

Transkrypt

1 Regulamin zawodów - ścinanie na czas. Wersja 2

2 Wstęp Dokument ma na celu spisanie zasad toczenia współzawodnictwa w indywidualnym, praktycznym ścinaniu na czas w ramach Federacji FEDER i ustalenie standardu oceniania takiego współzawodnictwa. Zawody w indywidualnym, praktycznym ścinaniu na czas mają na celu wyłonienie spośród uczestników osoby, która najsprawniej posługiwała się cięciami bronią białą w warunkach: presji czasowej obecności wielu celów stresu związanego z publicznym współzawodnictwem. Zawody w indywidualnym, praktycznym ścinaniu na czas nie mają na celu wyłonienia najlepszych modelów, szlifów czy typów broni białej. Stąd zalecane jest rozwiązanie organizacyjne z ustaloną pulą broni udostępnianą wszystkim uczestnikom zawodów. 1 Przebieg zawodów 2 Tor Zawody w cięciu odbywają się na Torze, na której ustawiona jest jednakowa dla każdego zawodnika ilość jednakowych celów. Cele są atakowane przez każdego zawodnika w takiej samej kolejności i takimi samymi technikami. Na wynik przebiegu zawodnika składa się: - czas pokonania toru - ocena poprawności i skuteczność przecięcia celów Po wykonaniu przebiegu przez wszystkich zawodników, kolejność następnego przebiegu ustalana jest w następujący sposób: zawodnicy startują w kolejności od najgorszego czasu do najlepszego, ALBO zawodnicy startują w kolejności odwrotnej niż poprzednio. 1 Schemat Toru Rysunek 1: Podstawowy schemat Toru Legenda: 1,2,3 - kolejne cele, atakowane w podanej kolejności. Odległości pomiędzy kolejnymi celami to 3m ±25cm SG - stanowisko Sędziego Głównego, zapewniające dobry widok na kierunki wykonywania cięć. SC - stanowisko Sędziego Czasowego, zalecane miejsce przechowywania broni udostępnionej do zawodów, zalecane stanowisko Sędziego Pomocniczego. L - minimalna odległość od punktu startu do linii pierwszego celu to 3m ±25cm 2

3 2 Rozstawienie celów Cele na podstawkach umieszcza Sędzia Główny lub upoważniona przezeń do tego osoba. Niedopuszczalne jest, by zawodnicy sami manipulowali przy celach, które następnie będą ścinać. Kolejne cele są rozstawione nie bliżej niż 3m ±25cm od siebie. Jedynie cele całkowicie chybione (bez kontaktu z klingą) mogą zostać wykorzystane powtórnie. Zużyte cele należy uprzątnąć poza Tor tak, by możliwe było po każdym przebiegu jednoznaczne odnalezienie i przyporządkowanie do kolejnych celów ich odciętych fragmentów. 3 Cele i podstawki pod cele: Podstawka ma mieć powierzchnię podstawy co najmniej 30x30 cm, ale bez elementów konstrukcji sięgających dalej niż 40cm od środka podstawy. Podstawka ma umożliwiać stabilne ustawienie celu w przypadku celów swobodnie stojących (plastikowe pojemniki z wodą, tuby kartonowe), oraz stabilne nabicie w przypadku mat. Podstawka musi mieć możliwość przewrócenia się. Podstawka nie może stwarzać znacznego zagrożenia złamaniem klingi w razie przypadkowego trafienia, w szczególności nie może być wykonana z dużych ilości materiałów twardszych niż klinga. Podstawką nie może być metalowy lub kamienny słupek. Zużyte cele nie mogą zalegać na Torze, ani stwarzać zagrożenia (potknięcia, poślizgnięcia i w efekcie utraty równowagi) dla następnych zawodników. 4 Sposób opisywania kierunków cięć zadanych na dany cel: Na pojedynczym celu zadaje się ciecie przez określenie: ostrza, którym wykonane ma być cięcie (długie/krótkie, lub prawdziwe/fałszywe) określenie kierunku, na którym ma być wykonane cięcie. strony określane z punktu widzenia osoby tnącej, np. skosem z prawej z góry, poziomo z lewa na prawo, skosem z lewej z dołu) dopuszczalne jest zadanie kilku kolejnych cięć na jednym celu, o ile jest to technicznie wykonalne (np. na macie słomianej nabitej na podstawkę) Niedopuszczalne jest zadawanie cięć: przy użyciu specjalistycznego, powiązanego z jednym stylem lub szkołą nazewnictwa w uchwycie innym niż jedną ręką na rękojeści w przypadku kordów i krótkich mieczy, oraz oburącz na rękojeści w przypadku długich mieczy, ze sztychem od strony kciuka ręki prowadzącej. w sposób technicznie niemożliwy do zrealizowania, np. przy udostępnionej broni wyłącznie jednosiecznej zadając cięcia krótkim ostrzem. wiążących się z dobyciem broni z pochwy wymagających zmiany dłoni prowadzącej Leworęczni wykonują cięcia na takich samych kierunkach, co praworęczni - nie stosuje się ani układu cięć w lustrzanym odbiciu", ani zmiany kolejności celów. Zaleca się, aby każdy zawodnik miał okazję do pojedynczego przejścia Toru z pustymi dłońmi przed rozpoczęciem pierwszego przebiegu zawodów. Zaleca się równocześnie, aby takich przebiegów próbnych było nie więcej niż jeden na zawodnika. 5 Punkt przechowywania broni Broń białą udostępnioną do zawodów składuje się w bezpośrednim pobliżu toru przy zachowaniu następujących zasad: Broń jest rozłożona w sposób wykluczający jej przypadkowe zrzucenie, przewrócenie czy też kontakt z klingami. Broń składowana jest w obrębie jednego, jasno wyznaczonego miejsca. Broń pozostaje dobyta z pochew do końca zawodów. Dopuszczalne jest przecieranie kling szmatkami, jeśli cięte cele pozostawiają wyraźne resztki. Broń nie jest ostrzona pomiędzy przebiegami, chyba że wszyscy zawodnicy ukończyli taką samą liczbę przebiegów. Broń uszkodzona w sposób uniemożliwiający jej dalsze użycie w zawodach jest usuwana poza obręb Toru przez Sędziego Głównego. Przez cały przebieg zawodów broń udostępniona do zawodów pozostaje pod pieczą Sędziego Głównego. 3

4 3 Broń Broń dopuszczalna do zawodów charakteryzuje się następującymi parametrami Długi miecz: minimalna masa broni g długość klingi co najmniej 90 cm maksymalna szerokość klingi 5cm środek ciężkości klingi nie dalej niż 20cm przed jelcem klinga zdatna do pchnięcia prosta klinga (sztych znajduje się w osi rękojeści, linia przeprowadzona od sztychu po płazie do końca osi rękojeści nie przebiega poza konturem broni) Kord lub krótki miecz: minimalna masa broni-750g długość klingi cm maksymalna szerokość klingi 5cm środek ciężkości klingi nie dalej niż 20cm przed jelcem klinga zdatna do pchnięcia prosta klinga (sztych w osi rękojeści, dowolna linia przeprowadzona od sztychu po płazie do końca trzpienia rękojeści, z wyłączeniem głowicy, nie przebiega poza konturem broni) Broń biała dopuszczalna do zawodów powinna charakteryzować się rozwiązaniami konstrukcyjnymi typowymi dla europejskiej broni białej z okresu średniowiecza i renesansu. Zalecane jest udostępnienie wszystkich egzemplarzy broni dopuszczonych do zawodów do użytku wszystkim uczestnikom zawodów. Dopuszczalne jest użycie broni indywidualnej bez udostępnienia jej innym uczestnikom zawodów, pod następującymi warunkami: w zawodach bierze udział więcej niż 10 uczestników każdy uczestnik dysponuje własną bronią dopuszczoną do użycia w zawodach podczas zawodów zabronione jest ostrzenie i wszelkie zabiegi konserwacyjne broni poza przecieraniem klingi bawełnianą lub inną miękką szmatką po każdym przebiegu i przetarciu klingi jest ona chowana do pochwy i pozostawiana na punkcie składowania broni. 4 Sędziowanie 1 Skład i kompetencje Sędziów Pełny komitet sędziowski składa się z Sędziego Głównego, Sędziego Czasowego oraz Sędziego Pomocniczego. Do obowiązków Sędziego Pomocniczego należy: wywoływanie zawodników do wykonania przebiegu na Torze zapisywanie wyniku, w szczególności czasu przebiegu i naliczonych kar Do obowiązków Sędziego Czasowego należy pomiar czasu przebiegu, od sygnału do rozpoczęcia podanego przez Sędziego Głównego do zakończenia przebiegu ustawianie i wymiana celów po przebiegu Do obowiązków Sędziego Głównego należy: upewnienie się co do możliwości wykonania przebiegu (Tor pusty, zawodnik gotowy) podanie sygnału do rozpoczęcia przebiegu (Sędzia Czasowy rozpoczyna pomiar czasu, zawodnik rozpoczyna przebieg) przez opuszczenie wyciągniętej w górę ręki i polecenie Naprzód!" zapewnienie bezpieczeństwa przebiegu przez jego przerwanie w razie zajścia nieprzewidzianych okoliczności głośną komendą STÓJ!" ocena wyniku przebiegu przez naliczenie czasów karnych. Dopuszczalne jest pełnienie wszystkich funkcji sędziowskich przez jedna osobę, lub dowolny ich rozdział pomiędzy dwie osoby. 4

5 2 Pomiar czasu przebiegu Sędzia Czasowy mierzy czas od podania sygnału do rozpoczęcia przebiegu do zgłoszenia przez zawodnika zakończenia przebiegu. Jest to tzw. goły" czas. Zgłoszenie zakończenia przebiegu odbywa się przez wyraźnie podniesienie klingi sztychem do góry po ataku na ostatni cel. Czas jest mierzony z dokładnością do 1/100 sekundy. 3 Ocena poprawności przebiegu 6. Oceny poprawności przebiegu dokonuje Sędzia Główny, bezpośrednio po przebiegu podając czasy karne naliczone za trafienia w podstawki, przewrócenia podstawek, trafienia w podłoże, cięcia na cele wykonane w nieprawidłowy sposób (inna niż zadana trajektoria) i pominięcia celów. Za każde trafienie klingą w podłoże, przewrócenie podstawki lub całkowite chybienie celu Sędzia Główny nalicza karę 5 sekund. Za każde błędne, nierozpoznawalne co do trajektorii cięcie Sędzia Główny nalicza karę 3 sekund. Za każde trafienie klingą w podstawkę bez jej przewrócenia Sędzia Główny nalicza karę 2 sekund. Kary naliczone na jednym celu sumują się. W razie upuszczenia broni lub upadku zawodnika Sędzia Główny ogłasza dyskwalifikację. 4 Ocena skuteczności poszczególnych cięć Ocena skuteczności poszczególnych cięć odbywa się w obecności zawodnika, przez oględziny fragmentów przeciętego celu. Jeśli cel został przecięty na dwie części, płaszczyzna przecięcia jest wyraźnie widoczna i nie ma nieregularności na jej krawędzi - nie nalicza się kary. Jeśli cel został przecięty na dwie części, ale na krawędzi przecięcia powstały pojedyncze nieregularności większe niż 2cm przy zachowaniu wyraźnej płaszczyzny poruszania się klingi: karna 1 sekunda Jeśli cel został częściowo przecięty, a częściowo przełamany/rozdarty na dwie części, przy czym przecięte zostało przynajmniej 50% średnicy celu: karne 2 sekundy W pozostałych przypadkach, gdy mniej niż 50% średnicy celu zostało przecięte: 3 sekundy 5 Klasyfikacja końcowa: Do klasyfikacji końcowej bierze się średnią arytmetyczną wszystkich wyników danego zawodnika z danej grupy przebiegów. 5 Zasady bezpieczeństwa: Broń używana na zawodach musi posiadać odpowiednie pochwy. Podczas wykonywania Przebiegu na Torze znajduje się wyłącznie zawodnik. Od chwili dobycia na polecenie sędziego broni do momentu ukończenia Toru i odłożenia broni na wyznaczone miejsce, lub schowania broni do pochwy wokół zawodnika zachowywana jest dwumetrowa strefa bezpieczeństwa. Klinga poza czasem wykonywania przebiegu przenoszona jest sztychem do ziemi lub w pochwie. Dopuszczalne jest użycie temblaków zabezpieczających broń przed wypłynięciem z ręki. Jeśli jest używany temblak, dopuszczenie w trakcie wykonywania przebiegu do sytuacji, w której broń zwisa na temblaku jest równoznaczne z jej wypuszczeniem i karane dyskwalifikacją. 6 Kategorie Zawody w indywidualnym, praktycznym ścinaniu na czas można toczyć w następujących kategoriach: Otwarta - do wykonania przebiegu udostępnia się długie, jak i krótkie klingi. Zawodnicy wykonują jednakową ilość przebiegów oboma typami broni. Długi miecz - dostępne są wyłącznie długie miecze. Kord - dostępne są wyłącznie kordy i krótkie miecze. 5

KRAJNA ADVENTURE RACE 2015 REGULAMIN

KRAJNA ADVENTURE RACE 2015 REGULAMIN KRAJNA ADVENTURE RACE 2015 REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia zawodów Krajna Adventure Race 2015. Poniższe przepisy obowiązują wszystkie zespoły startujące w rajdzie. Ewentualne

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE PRAWO BRYDŻOWE 2007

MIĘDZYNARODOWE PRAWO BRYDŻOWE 2007 MIĘDZYNARODOWE PRAWO BRYDŻOWE 2007 Międzynarodowe Prawo Brydżowe 2007 Copyright Światowa Federacja Brydża Z podziękowaniem dla członków Komisji w składzie: Max Bavin, Ralph Cohen, Grattan Endicott (koordynator),

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

MOJE PIERWSZE PRAWO JAZDY KARTA ROWEROWA PODRĘCZNIK MŁODEGO ROWERZYSTY

MOJE PIERWSZE PRAWO JAZDY KARTA ROWEROWA PODRĘCZNIK MŁODEGO ROWERZYSTY Samorząd Województwa Mazowieckiego MOJE PIERWSZE PRAWO JAZDY KARTA ROWEROWA PODRĘCZNIK MŁODEGO ROWERZYSTY MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Drodzy Młodzi Przyjaciele, Moje pierwsze prawo jazdy karta

Bardziej szczegółowo

AutoCAD -- kurs podstawowy

AutoCAD -- kurs podstawowy AutoCAD -- kurs podstawowy I. Podstawy podstaw. 1. Lekcja 1 -- Podstawy podstaw Filozofia pracy z programem AutoCAD Wygląd głównego okna aplikacji Dopasowanie programu do własnych potrzeb zmiana wyglądu

Bardziej szczegółowo

Praca na dachach. Health and Safety Executive

Praca na dachach. Health and Safety Executive Health and Safety Executive Praca na dachu może być niebezpieczna. Upadki z wysokości są najczęstszą przyczyną zgonów i poważnych obrażeń w budownictwie, a dekarze stanowią największą, bo 24-procentową,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/229 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA 1) z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

1. Drużyna składa się z 12 zawodników (10 zawodników grających w polu i 2 bramkarzy). Drużyna musi w każdym przypadku grać z jednym bramkarzem.

1. Drużyna składa się z 12 zawodników (10 zawodników grających w polu i 2 bramkarzy). Drużyna musi w każdym przypadku grać z jednym bramkarzem. ZASADY I PRZEPISY GRY Piłka ręczna - zespołowa gra sportowa rozgrywana między dwiema drużynami, których celem jest wrzucenie piłki do bramki przeciwnika; zwycięża drużyna, która zdobyła więcej bramek.

Bardziej szczegółowo

Ie-10 (E18) INSTRUKCJA obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Ie-10 (E18) INSTRUKCJA obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Ie-10 (E18) INSTRUKCJA obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym Warszawa 2005 r. Miejsce opracowania: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Automatyki

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE WYCIĄGU. Wstęp: Tomasz Kliś. 1. Właściwości liny wspinaczkowej

PROWADZENIE WYCIĄGU. Wstęp: Tomasz Kliś. 1. Właściwości liny wspinaczkowej Tomasz Kliś PROWADZENIE WYCIĄGU Wstęp: Od zarania alpinizmu lina jest nieodłącznym atrybutem wspinacza. Dziś, gdy z alpinizmu wyodrębniły się rozmaite dyscypliny wspinaczkowe tak odmienne jak himalaizm

Bardziej szczegółowo

Jak Prowadzić Zebranie: Procedura Parlamentarna

Jak Prowadzić Zebranie: Procedura Parlamentarna Jak Prowadzić Zebranie: Procedura Parlamentarna Stworzone przez Rycerzy Kolumba na podstawie How To Conduct A Meeting: Parliamentary Procedure, autorstwa A.F. Wileden, wydane przez University of Wisconsin

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 44/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Jarosław Dąbrowski 193207 Praca magisterska Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Promotor: dr inż. Mariusz Boryczka Sosnowiec, 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH Tomasz Rogowski nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Tczycy PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 I. PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH W

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania mierników CCM. Określenie zawartości wody metodą karbidową

Instrukcja użytkowania mierników CCM. Określenie zawartości wody metodą karbidową Instrukcja użytkowania mierników CCM Określenie zawartości wody metodą karbidową Oznaczanie zawartości wilgoci Szybko. Prosto. Niezawodnie. www.radtke-messtechnik.com KODY QR DO NASZEGO WIDEO SZKOLENIOWEGO

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY KIEROWCÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM. wg.

CZAS PRACY KIEROWCÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM. wg. CZAS PRACY KIEROWCÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM wg. ROZPORZĄDZENIA (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

3. Czas pracy. 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych. 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady

3. Czas pracy. 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych. 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady 3. Czas pracy 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych 3.1.1. Dyżur 3.1.2. Podróż służbowa 3.1.3. Przestój 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady 3.2.1.

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki

Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki Piotr Unierzyski Wojciech Andrzejewski Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki , 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część publikacji nie może być kopiowana czy przekazywana

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2008.227.1505 zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.219.1706 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2011.82.451 Dz.U.2011.201.1183 Dz.U.2011.185.1092 Dz.U.2012.1544 USTAWA

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO (PL-11)

ZASADY DZIAŁANIA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO (PL-11) ZASADY DZIAŁANIA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO (PL-11) Załącznik do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 lipca 1993 r. (poz. 415) Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo