R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ"

Transkrypt

1 R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYJMOWANIE W POCZET CZŁONKÓW. 1. Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne i osoby prawne Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 3. Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie choćby spółdzielcze prawo do lokalu albo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich. 4. Członkiem Spółdzielni może być osoba prawna jednakże takiej osobie nie może przysługiwać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Przyjęcia w poczet członków osób gromadzących wkłady mieszkaniowe i budowlane na książeczkach mieszkaniowych PKO lub na koncie Spółdzielni, zarejestrowanych w Spółdzielni w rejestrze kandydatów i oczekujących na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczych lokatorskich, spółdzielczych własnościowych praw do lokali lub odrębnej własności lokali w budynkach stanowiących własność Spółdzielni dokonuje Zarząd Spółdzielni w związku z: - budową mieszkań w budynkach wielorodzinnych, - zasiedleniem mieszkań z tzw. odzysku zwalnianych do dyspozycji Spółdzielni. Liczba członków przyjmowanych do Spółdzielni powinna odpowiadać liczbie lokali mieszkalnych przewidzianych do wybudowania w realizowanym przez Spółdzielnię zadaniu inwestycyjnym lub ilości lokali mieszkalnych z odzysku, którymi dysponuje Spółdzielnia. 2. Spółdzielnia zawiadamia na piśmie grupę kandydatów zarejestrowanych w Spółdzielni, którzy posiadają najwcześniej zgromadzony wkład mieszkaniowy informując o warunkach finansowych uzyskania mieszkania w Spółdzielni lub przystąpienia do budowy 3. Przyjęcie w poczet członków kandydatów, którzy złożyli wniosek o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu lub o zawarcie umowy o budowę lokalu następuje: - w kolejności wynikającej z daty zgromadzenia przez pełnoletniego kandydata wkładu mieszkaniowego lub budowlanego na zadeklarowaną kategorię mieszkania,

2 - po spełnieniu warunków finansowych wymaganych do ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub do ustanowienia odrębnej własności lokalu w terminie wyznaczonym przez Zarząd Spółdzielni Dopuszcza się przyjmowanie w poczet członków Spółdzielni innych osób w celu zasiedlenia mieszkań nowo budowanych przez Spółdzielnię lub zasiedlenia lokali mieszkalnych z odzysku w sytuacji braku chętnych do zawarcia umów o budowę lokali lub ustanowienia prawa do lokali z odzysku spośród członków i kandydatów zarejestrowanych w Spółdzielni. 2. Przyjęcie w poczet członków tych osób następuje w kolejności: - wynikającej z daty złożenia wniosków przez te osoby o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu albo odrębnej własności lokalu i po spełnieniu warunków finansowych do ustanowienia praw do lokali lub umowy o budowę lokali w terminie wyznaczonym przez Zarząd Spółdzielni. 3. Przyjęcie w poczet członków Spółdzielni osób, które wygrały przetarg na ustalenie rynkowej wartości lokalu spółdzielczego następuje po wniesieniu wkładu budowlanego lub mieszkaniowego w wysokości wynikającej z przetargu. 4 Zasady przyjmowania w poczet członków określone w 3 ust. 2 i 3 stosuje się do osób przyjmowanych do Spółdzielni w celu zasiedlenia lokali użytkowych i garaży nowo budowanych przez Spółdzielnię oraz lokali i garaży pozostających w dyspozycji Spółdzielni z tzw. odzysku. 5 Ponadto w poczet członków Spółdzielni może być przyjęta osoba fizyczna, o ile spełnia jeden z następujących warunków: 1) ubiega się o członkostwo w związku z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub wkładu budowlanego wraz ze związanymi z nimi uprawnieniami, a także odrębnej własności lokalu w drodze dziedziczenia, zapisu lub umowy notarialnej, licytacji, 2) małżonek jej jest członkiem Spółdzielni, 3) ubiega się o członkostwo w związku z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, garażu lub odrębnej własności tych lokali w drodze dziedziczenia, zapisu lub umowy notarialnej, licytacji, 4) nabyła ekspektatywę odrębnej własności lokalu w drodze dziedziczenia, zapisu lub umowy notarialnej, 5) ubiega się o członkostwo na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r. w związku z wygaśnięciem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na skutek ustania członkostwa lub nie dokonania czynności 2

3 określonych w art. 14 ustawy i jest małżonkiem lub dzieckiem członka lub jego małżonka, albo inną osobą bliską wspólnie zamieszkałą z byłym członkiem, 6) ubiega się o członkostwo na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w związku z ustaniem członkostwa w okresie oczekiwania na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania i jest dzieckiem członka lub jego małżonka albo inną osobą bliską, która miała razem z członkiem zamieszkiwać w tym lokalu, 7) ubiega się o członkostwo w związku z przeniesieniem na jej rzecz przez rodziców po rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa własnościowego prawa do lokalu, które wchodziło w skład wspólnego majątku małżonków, 8) ubiega się o członkostwo na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w związku z wygaśnięciem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w następstwie nie dokonania czynności przez małżonków po rozwodzie i jest dzieckiem lub inną osobą bliską zamieszkałą wspólnie z byłymi małżonkami lub jednym z nich, 9) ubiega się o członkostwo na podstawie art. 13 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnieniu małżeństwa przypadło jej spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, 10) ubiega się o członkostwo w związku z uzyskaniem własnościowego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu w wyniku podziału majątku wspólnego po rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa, 11) ubiega się o członkostwo w związku z zamianą wzajemną dotychczas zajmowanego mieszkania w innych zasobach na mieszkanie w zasobach OSM. 6 Osoba prawna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni w związku: 1) ze złożeniem wniosku o: - ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, - ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i lokalu o innym przeznaczeniu, - przystąpienie do budowy lokali własnościowych lub odrębnej własności lokali budowanych przez Spółdzielnię i zgromadziła środki na wkład budowlany w wymaganej przez Spółdzielnię wysokości, 2) nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu albo odrębną własność lokalu w drodze umowy notarialnej, dziedziczenia, zapisu, egzekucji, licytacji Przystępujący do Spółdzielni stają się członkami Spółdzielni z chwilą przyjęcia ich przez Spółdzielnię. 2. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod nieważnością w formie pisemnej. Podpisana przez Przystępującego do Spółdzielni deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną jego nazwę i siedzibę, ilość zadeklarowanych udziałów, stwierdzenie o jaki lokal mieszkalny czy użytkowy ubiega się oraz dane dotyczące wkładów. 3

4 Członek może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Spółdzielni wskazać osobę, której Spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały. 3. W poczet członków Spółdzielni przyjmuje Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 4. Przyjęcie w poczet członków winno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu z podaniem daty uchwały o przyjęciu. 5. Zarząd nie może odmówić przyjęcia do Spółdzielni: 1) osoby, która nabyła odrębną własność lokalu, własnościowe prawo do lokalu lub wkład budowlany wraz ze związanymi z nimi uprawnieniami w drodze dziedziczenia, zapisu, licytacji lub umowy, jeżeli odpowiada ona wymaganiom Statutu, 2) osoby, której przysługuje roszczenie na podstawie art. 15 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jeżeli odpowiada ona wymaganiom, chyba że roszczenie to powstało w związku z wykluczeniem członka ze Spółdzielni, a przyczyny które spowodowały wykluczenie dotyczą i tej osoby, 3) osoby, której małżonek jest członkiem Spółdzielni, 4) osoby, której małżeństwo z członkiem Spółdzielni ustało na skutek rozwodu lub unieważnienia, jeżeli deklaracja członkowska została złożona przed upływem jednego roku od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego i w wyniku podziału majątku wspólnego przypadło jej spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego bądź prawo odrębnej własności lokalu lub prawo do oczekiwania na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania, jak również prawo do oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu. 6. Uchwała o przyjęciu w poczet członków osób, o których mowa w ust. 5 powinna być podjęta w ciągu 3 miesięcy, a w pozostałych wypadkach w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia deklaracji członkowskiej. O podjętej uchwale Zarząd powinien zawiadomić zainteresowaną osobę pisemnie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały. 7. W razie podjęcia uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków Spółdzielni w zawiadomieniu należy podać jej uzasadnienie. 8. Od uchwały Zarządu Spółdzielni odmawiającej przyjęcia w poczet członków Sp-ni przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu Spółdzielni. 9. Odwołanie to Rada Nadzorcza rozpatruje w terminie do 3 miesięcy. 8 Dla osób przyjętych w poczet członków Spółdzielnia prowadzi rejestr członków, który zawiera następujące dane: - imiona i nazwiska, - miejsce zamieszkania (w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi ich nazwę i siedzibę), 4

5 - ilość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, - datę przyjęcia w poczet członków, - datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania USTANAWIANIE PRAW DO LOKALI 9 W budynkach stanowiących własność Spółdzielni lub budowanych przez Spółdzielnię, Spółdzielnia może ustanawiać na rzecz członków następujące prawa do lokali: 1) spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, 2) spółdzielcze własnościowe prawo do lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu, 3) prawo odrębnej własności lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu, 4) wynajmować członkom lub innym osobom lokale mieszkalne i lokale o innym przeznaczeniu. SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między członkiem Spółdzielni a Spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo małżonków. 3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni. 11 Ustanawianie przez Spółdzielnię spółdzielczych lokatorskich praw do lokali mieszkalnych zwalnianych do dyspozycji Spółdzielni następuje na rzecz: 1) Członków, z którymi Spółdzielnia posiada zawarte umowy o kolejność przydziału Spółdzielnia zawiadamia na piśmie grupę członków oczekujących na ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego o wysokości wkładu mieszkaniowego lub budowlanego jaki należy wpłacić na mieszkanie pozostające w dyspozycji Spółdzielni z tzw. odzysku. Spośród członków Spółdzielni zainteresowanych uzyskaniem spółdzielczego prawa do mieszkania na warunkach oferowanych przez Spółdzielnię zakwalifikowanie do ustanowienia spółdzielczego prawa do mieszkania następuje przez Zarząd Spółdzielni w kolejności wynikającej z numeru umowy o przydział Zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania następuje po wniesieniu przez członka Spółdzielni wymaganego wkładu mieszkanio- 5

6 wego na mieszkanie ustalonego w oparciu o wycenę wartości rynkowej mieszkania na podstawie 98 Statutu Spółdzielni. 2) Nowo przyjętych członków Spółdzielni, w związku ze zgromadzeniem wymaganego wkładu mieszkaniowego na konkretne mieszkanie zaoferowane przez Spółdzielnię lub na które wygrali przetarg Ustanawianie przez Spółdzielnię spółdzielczych lokatorskich praw do lokali mieszkalnych w budynkach budowanych przez Spółdzielnię następuje na rzecz: 1) członków, z którymi Spółdzielnia posiada zawarte umowy o kolejność przydziału Spółdzielnia zawiadamia na piśmie grupę członków oczekujących na ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, o zasadach budowy mieszkań lokatorskich i wysokości wymaganego wkładu mieszkaniowego na mieszkania o wszystkich budowanych powierzchniach i orientacyjne terminy i wysokości wnoszenia rat wkładu mieszkaniowego w okresie budowy mieszkań. Członków Spółdzielni zainteresowanych przystąpieniem do budowy i uzyskaniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania do zawarcia umowy o przystąpienie do budowy mieszkania kwalifikuje Zarząd Spółdzielni w kolejności wynikającej z numeru umowy o przydział Zawarcie umowy o wybudowanie mieszkania następuje po wniesieniu przez członka wymaganego wkładu mieszkaniowego na mieszkanie o jakie się ubiega. Zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania jest wykonaniem zobowiązania Spółdzielni z zawartej umowy o wybudowanie 2) nowo przyjętych członków Spółdzielni w celu zasiedlenia budowanych przez Spółdzielnię mieszkań lokatorskich, którzy wymagany wkład mieszkaniowy zgromadzili jako warunek uzyskania członkostwa. Zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania jest wykonaniem zobowiązania Spółdzielni z zawartej umowy o wybudowanie 2. Szczegółowe zasady realizacji inwestycji i warunki jej finansowania przez członków Spółdzielni każdorazowo ustala Rada Nadzorcza Spółdzielni przed przystąpieniem do budowy budynku wielorodzinnego lub zadania wielo obiektowego Ustanawianie przez Spółdzielnię spółdzielczych lokatorskich praw do lokali mieszkalnych następuje także w wyniku uznania przez Zarząd Spółdzielni roszczeń osób bliskich wspólnie zamieszkałych z byłym członkiem Spółdzielni w związku z wygaśnięciem spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania: - po rozwodzie byli małżonkowie nie ustalili w terminie jednego roku po rozwodzie i w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Spółdzielnie któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania a Spółdzielnia podjęła uchwałę o wygaśnięciu tego prawa (art. 13 i 15 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych), 6

7 - po śmierci jednego z małżonków, drugi małżonek nie złoży deklaracji członkowskiej w terminie jednego roku od śmierci współmałżonka ani w terminie dodatkowo wyznaczonym przez Spółdzielnię, a Spółdzielnia podjęła uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania (art. 14 i 15 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych), - wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie ustania członkostwa (wypowiedzenie członkostwa), śmierci członka Spółdzielni (art. 15 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). 2. Warunkiem uznania roszczeń o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest złożenie przez małżonka byłego członka Spółdzielni lub osoby bliskie wspólnie zamieszkałe z byłym członkiem w terminie jednego roku od daty wygaśnięcia prawa deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych osób o uznaniu roszczeń rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osób uprawnionych i w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do Sądu wyboru dokonuje Spółdzielnia. 3. Ustanawianie lokatorskich praw do lokali następuje także w wyniku zamiany wzajemnej na mieszkanie lokatorskie w zasobach OSM. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między członkiem Spółdzielni, a Spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do kilku osób, z tym że członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich. Jeżeli prawo to przysługuje małżonkom członkami Spółdzielni mogą być obydwoje małżonkowie. 3. Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część własnościowego prawa do lokalu. 4. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni. 15 Ustanawianie przez Spółdzielnię spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych zwalnianych do dyspozycji Spółdzielni następuje na rzecz: 1) członków, z którymi Spółdzielnia posiada zawarte umowy o kolejność przydziału 7

8 Spółdzielnia zawiadamia na piśmie grupę członków oczekujących na ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego o wysokości wkładu mieszkaniowego lub budowlanego jaki należy wpłacić na mieszkanie pozostające w dyspozycji Spółdzielni z tzw. odzysku. Spośród członków Spółdzielni zainteresowanych uzyskaniem spółdzielczego prawa do mieszkania na warunkach oferowanych przez Spółdzielnię zakwalifikowanie do ustanowienia spółdzielczego prawa do mieszkania następuje przez Zarząd Spółdzielni w kolejności wynikającej z numeru umowy o przydział. Zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania następuje po wniesieniu przez członka Spółdzielni wymaganego wkładu budowlanego na mieszkanie ustalonego w oparciu o wycenę wartości rynkowej mieszkania na podstawie 95 Statutu spółdzielni. 2) Nowo przyjętych członków Spółdzielni w związku ze zgromadzeniem wymaganego wkładu budowlanego na konkretne mieszkanie zaoferowane przez Spółdzielnię lub na które wygrali przetarg Ustanawianie przez Spółdzielnię spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych w budynkach budowanych przez Spółdzielnię następuje na rzecz: 1) członków, z którymi Spółdzielnia posiada zawarte umowy o kolejność przydziału Spółdzielnia zawiadamia na piśmie grupę członków oczekujących na ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego o zasadach budowy mieszkań własnościowych i wysokości wymaganego wkładu budowlanego na mieszkania o wszystkich budowanych powierzchniach i orientacyjne terminy i wysokości wnoszenia rat wkładu budowlanego w okresie budowy mieszkań. Członków Spółdzielni zainteresowanych przystąpieniem do budowy i uzyskaniem spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania do zawarcia umowy o przystąpienie do budowy mieszkania kwalifikuje Zarząd Sp-ni w kolejności wynikającej z numeru umowy o przydział Zawarcie umowy o wybudowanie mieszkania własnościowego następuje po wniesieniu przez członka wymaganego wkładu budowlanego na mieszkanie o jakie się ubiega. Zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania jest wykonaniem zobowiązania Spółdzielni z zawartej umowy o wybudowanie 2) Nowo przyjętych członków Spółdzielni w celu zasiedlenia budowanych przez Spółdzielnię mieszkań własnościowych, którzy wymagany wkład budowlany zgromadzili jako warunek uzyskania członkostwa w Spółdzielni. Zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania jest wykonaniem zobowiązania Spółdzielni z zawartej umowy o wybudowanie 2. Szczegółowe zasady realizacji inwestycji i warunki jej finansowania przez członków Spółdzielni każdorazowo ustala Rada Nadzorcza Spółdzielni przed przystąpieniem do budowy budynku wielorodzinnego lub zadania wielo obiektowego. 8

9 USTANAWIANIE SPÓŁDZIELCZYCH WŁASNOŚCIOWYCH PRAW DO LOKA- LI O INNYM PRZEZNACZENIU. - LOKALE UŻYTKOWE - GARAŻE 17 Do spółdzielczych własnościowych praw do lokali użytkowych i garaży mają zastosowanie postanowienia Ustanawianie spółdzielczych własnościowych praw do lokali użytkowych i garaży zwalnianych do dyspozycji Spółdzielni następuje na rzecz: - członków Spółdzielni, którym już przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych lub innych lokali, - nowo przyjętych członków Spółdzielni, którzy wygrali przetarg na ustalenie wartości rynkowej lokalu pozostającego w dyspozycji Spółdzielni i wpłacili wkład budowlany w kwocie wynikającej z przetargu. 2. Spółdzielnia podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu poprzez ogłoszenie w miejscowej prasie radiu lub telewizji. 3. Zasady i warunki przetargu na ustalenie wartości rynkowej spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowego i garażu każdorazowo określa Rada Nadzorcza Ustanawianie spółdzielczych własnościowych praw do lokali użytkowych i garaży budowanych przez Spółdzielnię następuje na rzecz członków w wykonaniu zobowiązania Spółdzielni wynikającego z postanowień zawartej umowy o wybudowanie lokalu użytkowego lub garażu. 2. Zawarcie umowy o budowę lokalu użytkowego następuje: 1) w kolejności: wynikającej z daty złożenia wniosku o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub garażu przez: a) członków Spółdzielni, którym już przysługują spółdzielcze prawa do lokali, b) osoby spoza członków Spółdzielni i po spełnieniu warunków co do wniesienia zaliczki na wkład budowlany ustalony przez Spółdzielnię dla realizowanej inwestycji. Spółdzielnia podaje do publicznej wiadomości warunki przystąpienia do budowy lokalu użytkowego lub garażu i zasadę wyboru oferty przez Spółdzielnię poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie, radiu lub telewizji. Każdorazowo zasady te uchwala Rada Nadzorcza przy ustalaniu szczegółowych zasad realizacji inwestycji. 2) W wyniku wygrania przetargu na przystąpienie do budowy lokalu użytkowego lub garażu w celu ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i po 9

10 wniesieniu zaliczki na wkład budowlany w wysokości ustalonej przez Spółdzielnię dla realizowanej inwestycji. Spółdzielnia podaje do publicznej wiadomości warunki do przystąpienia do przetargu na przystąpienie do budowy lokalu użytkowego lub garażu i zasady przetargu poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie, radiu lub telewizji. Każdorazowo zasady te uchwala rada Nadzorcza przy ustalaniu szczegółowych zasad realizacji inwestycji. USTANAWIANIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI Odrębna własność lokalu powstaje w drodze umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu zawartej między członkiem Spółdzielni a Spółdzielnią w formie aktu notarialnego i po dokonaniu wpisu do księgi wieczystej. 2. Odrębna własność lokalu może należeć do kilku osób z tym, że członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich. Jeżeli prawo to przysługuje małżonkom członkami Spółdzielni mogą być obydwoje małżonkowie. 3. Odrębna własność lokalu może być ustanowiona w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni. 4. Osoba na rzecz której ustanowiona została odrębna własność lokalu jest właścicielem lokalu i współwłaścicielem gruntu oraz współwłaścicielem części budynku lub budynków służących do wspólnego użytku zwanych nieruchomością wspólną. 5. Udział właściciela nieruchomości wspólnej związany z odrębną własnością każdego lokalu jest określony w akcie notarialnym na podstawie uchwały Zarządu Spółdzielni w formie ułamka jako stosunek powierzchni użytkowej lokalu stanowiącego odrębną własność do sumy powierzchni użytkowej lokali w budynku lub w budynkach w danej nieruchomości. 6. Przedmiotem odrębnej własności są: samodzielne lokale: - mieszkalne - użytkowe - garaże Ustanowienie odrębnej własności lokali następuje na rzecz członków, którym przysługują prawa do lokali: - spółdzielcze lokatorskie prawa do lokalu mieszkalnego, - spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego, - spółdzielcze własnościowe prawa do lokali użytkowych, - spółdzielcze własnościowe prawa do garaży. 10

11 2. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego spółdzielnia jest zobowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego: 1) spłaty wszelkich długów związanych z tym lokalem a w szczególności z tytułu: - remontów kapitalnych, modernizacji i dociepleń budynku, wymianą wind których koszty zostały pokryte ze środków Spółdzielni, - rozliczeń międzyokresowych kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi niedoboru z lat poprzednich na eksploatacji, 2) spłaty przypadającej na jego lokal części innych zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami, 3) wpłaty różnicy pomiędzy wartością rynkową prawa odrębnej własności lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego w przypadku przekształcania spółdzielczego lokatorskiego prawa w odrębną własność lokalu. Wysokość wkładu mieszkaniowego waloryzuje się proporcjonalnie do aktualnej wartości rynkowej prawa do lokalu. 4) uzupełnienia wkładu budowlanego z tytułu uregulowania stanu prawnego gruntu związanego z wyodrębnioną nieruchomością w części przypadającej na mieszkanie członka, 5) inne zobowiązanie obciążające nieruchomość w części przypadającej na mieszkanie członka. 3. Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu, koszty założenia księgi wieczystej dla lokalu wpisu do księgi wieczystej, ustalenia wartości rynkowej lokalu przez rzeczoznawcę obciążają członka Spółdzielni na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu Ustanowienie odrębnej własności lokali na rzecz członków, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu (lokale użytkowe i garaże) następuje na pisemne żądanie członków i innych osób, którym te prawa przysługują po dokonaniu: 1) spłaty wszelkich długów związanych z tym lokalem a w szczególności z tytułu: - remontów kapitalnych, modernizacji i dociepleń budynku, wymianą wind których koszty zostały pokryte ze środków Spółdzielni, - rozliczeń międzyokresowych kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi niedoboru z lat poprzednich na eksploatacji, 2) spłaty przypadającej na jego lokal części innych zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami, 3) uzupełnienia wkładu budowlanego z tytułu uregulowania stanu prawnego gruntu związanego z wyodrębnioną nieruchomością w części przypadającej na mieszkanie członka, 4) inne zobowiązanie obciążające nieruchomość w części przypadającej na mieszkanie członka. 2. Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu, koszty założenia księgi wieczystej dla lokalu wpisu do księgi wieczystej obciążają członka Spółdzielni na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu. 11

12 23 1. Ustanowienie odrębnej własności lokali pozostających w dyspozycji Spółdzielni następuje na rzecz członków: 1) z którymi Spółdzielnia posiada zawarte umowy o kolejność przydziału mieszkania na warunkach określonych w postanowieniach 14, 2) przyjętych do Spółdzielni w związku ze zgromadzeniem wkładu budowlanego na konkretne mieszkanie zaoferowane przez Spółdzielnię, 3) którzy wygrali przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu. 2. Warunkiem zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu jest wpłata: - wkładu budowlanego w wysokości wartości rynkowej mieszkania, - uzupełnienia wkładu budowlanego z tytułu uregulowania stanu prawnego gruntu związanego z wyodrębnioną nieruchomością według wartości rynkowej zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie uzupełnienia wkładów mieszkaniowych i budowlanych. 3. Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu, koszty założenia księgi wieczystej dla lokalu wpisu do księgi wieczystej obciążają członka Spółdzielni na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu Z członkiem spółdzielni ubiegającym się o uzyskanie odrębnej własności lokalu w ramach nowej inwestycji Spółdzielnia ustanawia na rzecz członka odrębną własność lokalu najpóźniej w terminie 3 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie - najpóźniej w terminie 3 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia. 2. Warunkiem zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu jest: - wniesienie wkładu budowlanego w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na wyodrębniony lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy lokalu, członek jest zobowiązany do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal. - Uzupełnienie wkładu budowlanego z tytułu uregulowania stanu prawnego gruntu związanego z wyodrębnioną nieruchomością zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej w sprawach uzupełnienia wkładów mieszkaniowych i budowlanych. 3. Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu, koszty założenia księgi wieczystej dla lokalu wpisu do księgi wieczystej obciążają członka Spółdzielni na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu. 12

13 ZAMIANA LOKALI Spółdzielnia jest zobowiązana umożliwić członkom dokonanie zamiany lokali mieszkalnych, użytkowych, domów lub garaży między sobą oraz osobami zajmującymi lokale, domy i garaże nie stanowiące własności Spółdzielni, jeśli spełniają wymogi Statutu. 2. Zamiana mieszkań spółdzielczych jest realizowana we własnym zakresie przez członków Spółdzielni pomiędzy sobą jak również pomiędzy dysponentami lokali mieszkalnych w innych zasobach mieszkaniowych. 1) zamiana mieszkań własnościowych jest realizowana w formie umowy cywilno-prawnej (aktu notarialnego) i obejmuje prawo do wkładu budowlanego. 2) Zamiana spółdzielczych mieszkań zajmowanych na warunkach lokatorskich i na warunkach umowy najmu z innymi dysponentami lokali mieszkalnych jest dokonywana za zgodą Zarządu Spółdzielni. W wyniku zamiany Spółdzielnia ustanawia spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu zamienionego na lokale w zasobach OSM. 3. Spółdzielnia na wniosek członka i w ramach istniejących możliwości może dokonać zamiany lokalu mieszkalnego na inny. Zamiana ta polega na ustanowieniu prawa do innego mieszkania w zamian za pozostawienie w dyspozycji Spółdzielni mieszkania dotychczasowego. Spółdzielnia realizuje wnioski członków o zamianę mieszkań w kolejności wynikającej z prowadzonego przez Spółdzielnię rejestru zamian. 4. Zamiany mieszkań dokonuje Zarząd Spółdzielni po przyjęciu przez członków warunków finansowych zamiany Do rozliczeń w związku z zamianą wzajemną mieszkań i określeniu z tego tytułu zobowiązań finansowych stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu Spółdzielni i regulaminów Spółdzielni o: - zwrocie i wnoszeniu wkładów mieszkaniowych, - przyjęciu w poczet członków i wypowiedzeniu członkostwa, - rozliczeniu z tytułu zużycia mieszkania i jego wyposażenia. NAJEM LOKALI Przedmiotem najmu mogą być lokale mieszkalne, lokale użytkowe oraz pomieszczenia ogólnego użytku na XI piętrach wieżowców zaadaptowane na cele mieszkalne. 2. Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne, do których nie może ustanowić spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności, ze względu na jego cechy techniczno-użytkowe lub brak popytu. Lokale mieszkalne mogą być wynajmowane członkom Spółdzielni i osobom nie będącym członkami Spółdzielni. 13

14 3. Pierwszeństwo wynajęcia lokalu mieszkalnego przysługuje członkom Spółdzielni. Spółdzielnia przedstawi na piśmie ofertę najmu tych lokali członkom oczekującym na mieszkania, z którymi zawarte zostały umowy o kolejność przydziału Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu spośród zainteresowanych przysługuje: - członkom z najniższym numerem umowy o kolejność przydziału, którzy wpłacają kaucję mieszkaniową w wysokości15% wartości rynkowej 4. Przy braku zainteresowania najmem lokali ze strony członków Spółdzielni umowa o najem lokalu mieszkalnego może być zawarta z osobami nie będącymi członkami Spółdzielni: - w kolejności złożenia wniosku o najem lokalu i po wpłacie kaucji mieszkaniowej w wysokości określonej w ust Przy zwrocie mieszkania do Spółdzielni kaucja jest waloryzowana jako 15% wartości rynkowej mieszkania w dacie zwrotu Z wniesionej kaucji mogą być pokryte wszystkie zobowiązania finansowe najemcy wobec Spółdzielni. 6. Szczegółowe warunki najmu określa umowa najmu Najemcami lokali mieszkalnych w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej mogą być także osoby fizyczne które: - utraciły członkostwo w Spółdzielni i zajmują mieszkania spółdzielcze bez tytułu prawnego, - pełnoletnia osoba bliska wspólnie zamieszkała z byłym członkiem Sp-ni w mieszkaniu spółdzielczym na czas uregulowania prawa do mieszkania i do wkładu mieszkaniowego lub budowlanego, - współmałżonek lub osoby bliskie zmarłego członka Sp-ni, które zamieszkują w mieszkaniu spółdzielczym zadłużonym w opłatach eksploatacyjnych powyżej 3 miesięcy do czasu uregulowania zadłużenia wobec Spółdzielni. 2. Najemca lokalu mieszkalnego, który utracił członkostwo w Spółdzielni wnosi kaucję w wysokości wkładu mieszkaniowego tego lokalu. Wkład mieszkaniowy pozostający w tej wysokości na koncie Spółdzielni zostanie zaliczony na poczet kaucji. Kaucja ta będzie waloryzowana według zasad waloryzacji wkładów mieszkaniowych obowiązujących w Spółdzielni w przypadku zwrotu mieszkania do Spółdzielni Najemcami lokali mieszkalnych mogą być osoby prawne i inne jednostki nie posiadające osobowości prawnej w celu wynajmu lokali mieszkalnych w nowo budowanych przez Spółdzielnię mieszkaniach. Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego następuje w kolejności wynikającej z daty złożenia wniosku o zawarcie umowy najmu. 14

15 2. Decyzję o zawarciu umowy najmu podejmuje Zarząd Spółdzielni, w której określa warunki i terminy najmu Najemcami pomieszczeń zaadaptowanych na cele mieszkalne na XI piętrach wieżowców mogą być: - osoby, które zostały wyeksmitowane z lokali mieszkalnych, do pomieszczeń ogólnego użytku na czas oczekiwania na lokal socjalny, - osoby, z którymi zawarte zostały umowy najmu przed datą uchwalenia niniejszego regulaminu. 2. Najemca lokalu na XI piętrze wieżowca wnosi kaucję na poczet pokrycia kosztów zużycia lokalu i urządzeń sanitarno-technicznych i odnowienia lokalu w wysokości do 12-krotości miesięcznego czynszu za ten lokal. Waloryzacja kaucji następuje przy zwrocie lokalu do Spółdzielni jako wielokrotność wpłaconej kaucji w dacie zwrotu lokalu do Spółdzielni. 3. Szczegółowe warunki najmu określa umowa zawarta przez Zarząd Spółdzielni Spółdzielnia może wynajmować osobom fizycznym i prawnym lokale użytkowe. 2. Dobór najemców lokali użytkowych następuje w drodze przetargu przeprowadzonego według zasad określonych przez Radę nadzorczą. 3. Warunki wynajmu lokali użytkowych są określone w umowie zawieranej przez Spółdzielnię z najemcą. 32 Najemcami lokali użytkowych są osoby fizyczne i osoby prawne, z którymi Spółdzielnia posiada umowy najmu zawarte przed datą uchwalenia niniejszego regulaminu Najemcami garaży spółdzielczych są osoby fizyczne, z którymi Spółdzielnia posiada umowy najmu zawarte przed uchwaleniem niniejszego regulaminu. 2. Przekazanie w najem garaży spółdzielczych będzie następować w drodze przetargu przeprowadzonego według zasad określonych przez Radę Nadzorczą Wydane na rzecz Spółdzielni decyzje lokalizacyjne na budowę garaży mogą być rozdysponowane na rzecz członków Spółdzielni i innych osób, którym przysługują tytuły prawne do lokali spółdzielczych w celu wybudowania garażu z własnych środków finansowych i we własnym zakresie. 15

16 2. W trybie przetargu ofertowego ograniczonego Spółdzielnia ustala prawo do decyzji lokalizacyjnych na działkę pod budowę garażu. 3. Przetarg wygrywają członkowie, którzy zaoferują najwyższą cenę za decyzje lokalizacyjną. 4. Zasady przetargu ustala Rada Nadzorcza. 35 W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają postanowienia Statutu OSM oraz ustawy z 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami tekst jednolity z 9 lipca 2003r. (Dz. U. nr 119 poz. 116), ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 71 poz. 733), ustawa z dnia 4 czerwca 1994r. o własności lokali z późniejszymi zmianami (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. nr 80, poz. 903). 36 Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą OSM w dniu 26 stycznia 2005r., protokół nr 2, uchwała nr 5/05 i obowiązuje z dniem podjęcia. Niniejszy Regulamin zastępuje dotychczas obowiązujące regulaminy: 1) Regulamin przyjmowania w poczet członków, przydziału i zamiany mieszkań w OSM z dnia r. 2) Regulamin najmu lokali mieszkalnych i lokali zaadoptowanych na cele mieszkalne OSM z dnia r. 3) Regulamin w sprawie zasad i warunków przekształcania lokatorskiego prawa do mieszkania spółdzielczego na własnościowe z dnia r. 16

REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie

REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy

R E G U L A M I N. przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy Załącznik nr 1 do Uch. R.N. Nr 15/2009 z dnia 16.12.2009r. 1 R E G U L A M I N przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: Regulamin przyjmowania członków, zawierania umów o ustanowienie spółdzielczych praw do lokali i zamiany mieszkań Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie w Radomiu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Zasady przyjmowania członków. R E G U L A M I N

I. Postanowienia ogólne. Zasady przyjmowania członków. R E G U L A M I N R E G U L A M I N przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy opracowany został na

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 125/05/2012 z dnia r. I. Postanowienia ogólne.

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 125/05/2012 z dnia r. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 125/05/2012 z dnia 21.05.2012 r. Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE

REGULAMIN. Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE REGULAMIN Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE I. Przyjmowanie w poczet członków 1 1. Przyjęć w poczet członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali

REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali Spółdzielnia Mieszkaniowa Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali Na podstawie 100 Statutu Spółdzielni regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie

REGULAMIN. w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie REGULAMIN w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie I. Podstawy prawne 1. 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy opracowany został na podstawie: ustawy z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów: ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali,

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, R E G U L A M I N przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 9/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. przenoszenia własności lokali oraz dokonywania zamian

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JUTRZENKA

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JUTRZENKA R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JUTRZENKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Regulamin niniejszy określa. 1. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW ORAZ ZAMIANY, NAJMU I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW ORAZ ZAMIANY, NAJMU I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW ORAZ ZAMIANY, NAJMU I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH I ZAMIANY MIESZKAŃ

REGULAMIN PRZYJĘĆ W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULAMIN PRZYJĘĆ W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULAMIN Załącznik do Uchwały Nr 4/1/2011 Rady Nadzorczej SM Czuby w Lublinie z dnia 07.02.2011r. SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH

ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH I. Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia. 15 grudnia 2000r, o spółdzielniach mieszkaniowych Dz.U.nr 4 z 2001 r. poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU Podstawa prawna: - Statut S.M. Makoszowianka 2 1. 1. Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawa prawna

REGULAMIN. I. Podstawa prawna REGULAMIN rozliczeń finansowych z członkami Spółdzielni z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz ustanowienia i przenoszenia odrębnej własności lokali Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przyjmowania Członków, Ustanawiania Spółdzielczego Lokatorskiego Prawa do Lokalu i Zamiany Mieszkań

Regulamin Przyjmowania Członków, Ustanawiania Spółdzielczego Lokatorskiego Prawa do Lokalu i Zamiany Mieszkań Strona /stron 1/8 Regulamin Spółdzielczego Lokatorskiego Prawa do Lokalu Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2013 z dnia 26.02.2013 roku /tekst jednolity/ Sekretarz Rady Nadzorczej Andrzej Jamka

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZYJMOWANIE W POCZET CZŁONKÓW.

ROZDZIAŁ I. PRZYJMOWANIE W POCZET CZŁONKÓW. R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA I ZAMIANY SPÓŁDZIELCZYCH PRAW DO LOKALI ORAZ ZMIANY TYTUŁÓW PRAW DO LOKALI W SM PARKITKA Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO 25. 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.5 Statutu Spółdzielni w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PRZYJMOWANIE CZŁONKÓW

REGULAMIN I. PRZYJMOWANIE CZŁONKÓW REGULAMIN przyjmowania członków, lokatorskiego prawa do lokalu, przekształceń praw do lokalu, zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich Niniejszy regulamin opracowany został na

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. Załącznik do uchwały nr 41 Rady Nadzorczej Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 20.10.2010 r. Regulamin w sprawie przyjmowania członków, ustanawiania prawa do lokalu, ich rozdziału i zamiany lokali

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, PRZYDZIAŁU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARS W SZCZECINIE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, PRZYDZIAŁU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARS W SZCZECINIE REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, PRZYDZIAŁU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARS W SZCZECINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ilekroć w regulaminie jest mowa : 1. O członku spółdzielni należy

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI Zatwierdzony Uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE

R E G U L A M I N USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE R E G U L A M I N USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE Ilekroć w regulaminie jest mowa: R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. - o ustawie

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N ZASAD PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N ZASAD PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N ZASAD PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR 12/2013 z dnia 29.01.2013r. RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty" w Olsztynie

REGULAMIN przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty w Olsztynie REGULAMIN przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty" w Olsztynie Podstawa prawna: a) Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, PRZYDZIAŁU I ZAMIANY MIESZKAŃ. Szczecin, marzec 1998 r.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, PRZYDZIAŁU I ZAMIANY MIESZKAŃ. Szczecin, marzec 1998 r. REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, PRZYDZIAŁU I ZAMIANY MIESZKAŃ w Spółdzielni Mieszkaniowej STER " Szczecin, marzec 1998 r. I. PRZYJĘCIE W POCZET CZŁONKÓW. 1 1. Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu 110 1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ. REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ. Rada Nadzorcza działając na podstawie 33 ust. 1 pkt. 23, oraz 91 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej

Bardziej szczegółowo

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni.

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni. Rozdział 2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Art. 9. [Umowa; treść prawa] 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y. II. Członkowie Spółdzielni.

Z A S A D Y. II. Członkowie Spółdzielni. Z A S A D Y postępowania w sprawach członkostwa oraz zasiedlania lokali na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i odrębnej własności lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Art. 9.

Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Art. 9. Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Art. 9. 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH Środowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej Niewidomych I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin dotyczy rozliczeń finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych.

REGULAMIN. rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. Regulamin opracowany został w oparciu o : a) ustawę z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH 1. PRZYJMOWANIE W POCZET CZŁONKÓW 1 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ WYNAJMU LOKALI W S.M. CENTRUM WOLA

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ WYNAJMU LOKALI W S.M. CENTRUM WOLA R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ WYNAJMU LOKALI W S.M. CENTRUM WOLA Regulamin niniejszy określa: R O Z D Z I A Ł I Postanowienia ogólne - zasady przyjmowania

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. przyjmowania członków,ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań

R e g u l a m i n. przyjmowania członków,ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań R e g u l a m i n przyjmowania członków,ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań Podstawa prawna : 1. Ustawa-Prawo Spółdzielcze (Dz.Ustaw z 2003 Nr 188 poz 1848 z późniejszymi zmianami ) 2.Ustawa

Bardziej szczegółowo

2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI

2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI 2.1. Członkostwo w Spółdzielni 9 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zasady przyjmowania członków

Regulamin. Zasady przyjmowania członków Regulamin Przyjmowania członków spółdzielni oraz oddawania, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej ROZŁOGI" I. Postanowienia ogólne 1 Członkami Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY. Strona 1 z 5

TEKST UJEDNOLICONY. Strona 1 z 5 TEKST UJEDNOLICONY REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH, WARTOŚCI RYNKOWEJ PRAWA ORAZ UDZIAŁÓW CZŁONKOWSKICH W EKSPLOATOWANYCH BUDYNKACH FORDOŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

REGULANIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ

REGULANIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULANIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ 1. PRZYJMOWANIE W POCZET CZŁONKÓW 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjmowania członków, sprzedaży i zamiany mieszkań w SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ S T R O P

REGULAMIN przyjmowania członków, sprzedaży i zamiany mieszkań w SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ S T R O P REGULAMIN przyjmowania członków, sprzedaży i zamiany mieszkań w SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ S T R O P I. PRZYJMOWANIE CZŁONKÓW 1 Przyjęcie członków powinno być powiązane z podjęciem kolejnego zadania inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N w sprawie zasad przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz ich zamiany.

R E G U L A M I N w sprawie zasad przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz ich zamiany. R E G U L A M I N w sprawie zasad przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz ich zamiany. I. Postanowienia ogólne. 1 Podstawę opracowania niniejszego regulaminu stanowią: - ustawa prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIECIU

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIECIU P-XV/R/SM-01 R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIECIU Podstawa prawna: 59 ust. 1 pkt. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustanowienia praw do lokali, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM

REGULAMIN ustanowienia praw do lokali, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM REGULAMIN ustanowienia praw do lokali, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszka

Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszka Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mieszkaniowy Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie

Regulamin Mieszkaniowy Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie Regulamin Mieszkaniowy Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie Postanowienia ogólne Podstawę prawną opracowania niniejszego Regulaminu stanowi: 1 ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania członków oraz zasiedlania lokali na zasadach spółdzielczego prawa do lokalu oraz odrębnej własności lokalu.

Zasady przyjmowania członków oraz zasiedlania lokali na zasadach spółdzielczego prawa do lokalu oraz odrębnej własności lokalu. Zasady przyjmowania członków oraz zasiedlania lokali na zasadach spółdzielczego prawa do lokalu oraz odrębnej własności lokalu. Podstawa prawna: 1. Prawo spółdzielcze Ustawa z 16.09.1982 r (tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

w budynkach eksploatowanych

w budynkach eksploatowanych REGULAMIN rozliczeń finansowych spółdzielni z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych l. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin niniejszy określa zasady rozliczeń z tytułu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N w sprawie zasad przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz ich zamiany.

R E G U L A M I N w sprawie zasad przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz ich zamiany. R E G U L A M I N w sprawie zasad przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz ich zamiany. I. Postanowienia ogólne. 1 Podstawę opracowania niniejszego regulaminu stanowią: - ustawa prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS A. PRZEPISY PRAWNE - ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.03.188.1848)

Bardziej szczegółowo

Dział I Postanowienia ogólne

Dział I Postanowienia ogólne R E G U L A M I N Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu w sprawie przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali mieszkalnych, najmu i zamiany lokali mieszkalnych Regulamin przyjmowania członków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC A. Przepisy prawne: - ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 188,

Bardziej szczegółowo

Wkładem budowlanym koszt budowy Udział członkowski Wartością rynkową lokalu wygasa Dział III Zasady ogólne. 3

Wkładem budowlanym koszt budowy Udział członkowski Wartością rynkową lokalu wygasa Dział III Zasady ogólne. 3 R E G U L A M I N rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych, wartości rynkowej prawa do lokalu oraz udziałów członkowskich w eksploatowanych budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH i BUDOWLANYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze.

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH i BUDOWLANYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze. Zał.do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 6/ 47/2009 z dnia28.05.2009r. REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH i BUDOWLANYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze. A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali mieszkalnych, zamiany lokali mieszkalnych i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Zakrzewo w Elblągu Regulamin

Bardziej szczegółowo

5. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący.

5. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. Regulamin przeprowadzenia przetargu na ustanowienie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie. Regulamin opracowany został na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Podstawa prawna. 1. Ustawa prawo spółdzielcze z r. Dz.U. z 1995 r. Nr 54 poz. 288 z późniejszymi zmianami.

REGULAMIN. Podstawa prawna. 1. Ustawa prawo spółdzielcze z r. Dz.U. z 1995 r. Nr 54 poz. 288 z późniejszymi zmianami. REGULAMIN Rozliczeń finansowych spółdzielni z osobami uprawnionymi z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Grajewie

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa prawna. Postanowienia ogólne.

I. Podstawa prawna. Postanowienia ogólne. Regulamin wnoszenia wkładów mieszkaniowych i budowlanych, ich rozliczenia w razie wygaśnięcia prawa do lokalu oraz przenoszenia i ustanawiania odrębnej własności lokali. I. Podstawa prawna. 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Część V Wpisowe, udziały, wkłady i ich rozliczenia Dział I Wpisowe i udziały

Część V Wpisowe, udziały, wkłady i ich rozliczenia Dział I Wpisowe i udziały Część V Wpisowe, udziały, wkłady i ich rozliczenia Dział I Wpisowe i udziały 88 1. Członek spółdzielni obowiązany jest wnieść wpisowe i udziały członkowskie. 2. Wpisowe wynosi 20 zł, a udział 30zł. 3.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21),

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21), W N I O S E K Zarządu Spółdzielni do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej ZORZA w Myślenicach obradującego w dniu 20 czerwca 2016 roku. w sprawie punktu 12 porządku

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz zamiany mieszkań w Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach

R e g u l a m i n przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz zamiany mieszkań w Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach R e g u l a m i n przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz zamiany mieszkań w Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy opracowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.4 Statutu Spółdzielni oraz w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI

5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI 5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI 63 Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia może: 1) ustanawiać na rzecz członków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczeń z członkami Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór we Wrocławiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych.

R E G U L A M I N rozliczeń z członkami Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór we Wrocławiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. R E G U L A M I N rozliczeń z członkami Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór we Wrocławiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady rozliczeń z

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie zasad przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali mieszkalnych, przydziału, najmu i zamiany lokali mieszkalnych

REGULAMIN w sprawie zasad przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali mieszkalnych, przydziału, najmu i zamiany lokali mieszkalnych REGULAMIN w sprawie zasad przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali mieszkalnych, przydziału, najmu i zamiany lokali mieszkalnych w Środowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej Niewidomych

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa prawna. II. Postanowienia ogólne.

I. Podstawa prawna. II. Postanowienia ogólne. Regulamin budowy, finansowania, ustanawiania prawa i użytkowania lokali użytkowych oraz garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. I. Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Część IV Tytuły prawne do lokali, najem lokali mieszkalnych Dział I Postanowienia ogólne

Część IV Tytuły prawne do lokali, najem lokali mieszkalnych Dział I Postanowienia ogólne Część IV Tytuły prawne do lokali, najem lokali mieszkalnych Dział I Postanowienia ogólne 52 Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych swoich członków Spółdzielnia może: 1) ustanawiać spółdzielcze lokatorskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Uchwała nr /2013 Walnego Zgromadzenia Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z dnia...

PROJEKT Uchwała nr /2013 Walnego Zgromadzenia Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z dnia... PROJEKT Uchwała nr /2013 Walnego Zgromadzenia Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z dnia... 2013 roku w sprawie: zmiany STATUTU Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I.

REGULAMIN. rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I. 1 REGULAMIN rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I. PODSTAWA PRAWNA - Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. Ilekroć w regulaminie jest mowa:

ROZDZIAŁ. Ilekroć w regulaminie jest mowa: RADA NADZORCZA Spółdzielni Mleszkanłowel w Gorlicach Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 2/2011 z dnia 24.01.2011r. REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANOWIENIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej. Nr 15/XII/2010 z dnia r.

REGULAMIN. Zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej. Nr 15/XII/2010 z dnia r. 1 REGULAMIN rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych obowiązujący w Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gostyniu Zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przyjmowanie w poczet członków

Rozdział I Przyjmowanie w poczet członków REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania i zamiany spółdzielczych praw do lokali oraz zmiany tytułów praw do lokali w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Tekst ujednolicony obejmujący:

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej " Na Kozłówce ", stosownie do 67 ust.1 pkt. 20 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej  Na Kozłówce , stosownie do 67 ust.1 pkt. 20 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje: R E G U L A M I N Przyjmowania w poczet członków, zawierania umów o ustanowienie spółdzielczych praw do lokali, zamiany lokali oraz zasad przekształceń praw do lokali mieszkalnych ze spółdzielczych lokatorskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI 1 REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych Regulamin opracowany został w oparciu o ustawy : - z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Przedstawiamy projekt STATUTU SM Nowy Bieżanów Rozdział 1, od 1 do 12 Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 1. Nazwa Spółdzielni brzmi: Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowy Bieżanów w Krakowie, zwana dalej Spółdzielnią.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów budowy mieszkań, ustalania wysokości wkładów i rozliczeń z tego tytułu

REGULAMIN rozliczania kosztów budowy mieszkań, ustalania wysokości wkładów i rozliczeń z tego tytułu REGULAMIN rozliczania kosztów budowy mieszkań, ustalania wysokości wkładów i rozliczeń z tego tytułu Podstawa prawna: - Statut Spółdzielni, - Ustawa z dn. 07.07.1994r. o zmianie ustawy Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI"

Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI REGULAMIN Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI" 1 1.Regulamin określa szczegółowe zasady ustalania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych Regulamin opracowany został w oparciu o: a) Ustawę z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

STATUT GOSTYŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

STATUT GOSTYŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ STATUT GOSTYŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. Postanowienia ogólne. 1 1. Spółdzielnia nosi nazwę Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa i jest zwana dalej Spółdzielnią. Celem Spółdzielni jest zaspakajanie

Bardziej szczegółowo

I. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU

I. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIAST W BRZEGU PRZEPISY PRAWNE 1) Ustawa Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 R E G U L A M I N rozliczeń finansowych Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 września 1982

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Tytuły prawne do lokali

ROZDZIAŁ IV Tytuły prawne do lokali 38 ROZDZIAŁ IV Tytuły prawne do lokali 1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego A. Powstanie prawa 44 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy opracowany został na podstawie: - Ustawy z dnia 16.09.1982 roku -

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Prawo odrębnej własności lokalu. Art. 18. [Umowa o budowę lokalu]

Rozdział 3. Prawo odrębnej własności lokalu. Art. 18. [Umowa o budowę lokalu] Rozdział 3. Prawo odrębnej własności lokalu Art. 18. [Umowa o budowę lokalu] 1. Z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W STALOWEJ WOLI. tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W STALOWEJ WOLI. tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W STALOWEJ WOLI tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli, zwana dalej Spółdzielnią. 2 1. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Przetarg pisemny ograniczony

REGULAMIN. I. Przetarg pisemny ograniczony REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OGRANICZONEGO NA USTANOWIENIE I PRZENIESIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH WOLNYCH W SENSIE PRAWNYM I NIEOGTRANICZONEGO NA USTANOWIENIE I PRZNIESIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI

Bardziej szczegółowo

I. Regulamin dotyczy przeprowadzania przetargów:

I. Regulamin dotyczy przeprowadzania przetargów: 1 REGULAMIN przeprowadzania przetargów na pierwszeństwo ustanawiania tytułów prawnych do lokali wolnych w sensie prawnym w Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku I. Przepisy ogólne 1 I. Regulamin

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE

R E G U L A M I N NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE R E G U L A M I N NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE R O Z D Z I A Ł I Ogólne zasady kwalifikowania lokali mieszkalnych i użytkowych do najmu 1. Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku

REGULAMIN przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku REGULAMIN przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią : 1/ Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT Opodatkowaniu VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek części wkładu mieszkaniowego lub budowlanego na poczet jakiegokolwiek prawa do lokalu spółdzielczego. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

NOWE REGULACJE DLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH I BUDOWNICTWA LOKATORSKIEGO

NOWE REGULACJE DLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH I BUDOWNICTWA LOKATORSKIEGO NOWE REGULACJE DLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH I BUDOWNICTWA LOKATORSKIEGO IX ŚLĄSKIE FORUM INWESTYCJI,BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOŚCI PROGRAM MIESZKANIE + W BUDOWNICTWIE Joanna Koch Kubas Prezes Zarządu Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Prawo odrębnej własności lokalu

Rozdział 3 Prawo odrębnej własności lokalu Rozdział 3 Prawo odrębnej własności lokalu USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r.o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity) Dz.U.03.119.1116 2004.03.02 zm. Dz.U.04.19.177 2004.04.15 zm.wyn.z Dz.U.04.63.591

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Podstawa prawna

Rozdział I. Podstawa prawna R E G U L A M I N przyjmowania w poczet członków Spółdzielni, przeprowadzania przetargów na ustanowienie odrębnej własności lokali oraz zamiany i najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice

Bardziej szczegółowo