02 /10 04 /10 05 /10 03 /10 01 /10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "02 /10 04 /10 05 /10 03 /10 01 /10"

Transkrypt

1 05 /10 04 /10 03 /10 02 /10 01 /10 RAPORT ROCZNY 2008

2

3

4

5

6 SPIS TREŚCI

7 RAPORT ROCZNY 2008

8

9

10 Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Banku BPH Warszawa, 30 marca 2009 roku 010 Rok 2008 oznaczał faktyczne zamknięcie transakcji podziału Banku BPH. Choć z prawnego punktu widzenia miało to miejsce 29 listopada 2007 roku, jeszcze przez kolejnych 6 miesięcy prowadziliśmy obsługę informatyczną Klientów przekazanych do Banku Pekao. Ostatecznie ta bezprecedensowa operacja zakończyła się sukcesem. Przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe za 2008 rok, które odnosi się do porównywalnych wyników Banku za rok poprzedni wyłącznie dla działalności kontynuowanej. Zamknięcie wszystkich aspektów operacyjnych, informatycznych i księgowych związanych z podziałem nie wyczerpuje jednak ważnych dla Banku wydarzeń ubiegłego roku. W czerwcu akcjonariuszem większościowym Banku stał się General Electric Company, a Bank BPH wszedł w skład finansowego ramienia Grupy. GE jest jedną z największych światowych korporacji, jedyną wchodzącą od samego początku w skład indeksu Dow Jones Industrial Average. Istotny zakres pracy Banku, jak też Rady Nadzorczej wiązał się z harmonizacją wewnętrznych procedur ze standardami GE i przyjęciem niektórych rozwiązań wypracowanych podczas 130-letniej historii działania tej instytucji. Wspieraliśmy również przygotowania do połączenia Banku BPH i GE Money Banku, należących do Grupy GE działającej w Polsce, zaplanowanego na III kwartał 2009 roku. W tym celu powołaliśmy 16 wspólnych zespołów roboczych, które pracują nad wypracowaniem docelowego modelu działania dla Połączonego Banku. W związku ze zmianami właścicielskimi istotnym modyfikacjom uległ również skład Rady Nadzorczej. Dwóch Członków kontynuuje mandat. Jednak efektywność operacyjna i jakość wypełniania statutowych obowiązków Rady nie ucierpiały z tego powodu. LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ BANKU BPH

11 Ubiegły rok, zgodnie z przyjętą strategią, rozpoczął proces sukcesywnego odzyskiwania pozycji konkurencyjnej Banku sprzed podziału. Rozwój sieci dystrybucji przełożył się na wzrost liczby Klientów zarówno detalicznych, jak i korporacyjnych. Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł reperkusje globalnego kryzysu finansowego. Jego nieoczekiwany zasięg i skala przyczyniły się do upadku i przejęć banków inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w tym spektakularnego bankructwa Lehman Brothers we wrześniu. Światowe zawirowania, które przeniosły się także na rynek polski, nie wpłynęły bezpośrednio na działalność Banku. Skuteczne zarządzanie płynnością i odbudowa bazy depozytowej Banku okazały się właściwą reakcją na zagrożenia wynikające z globalnego kryzysu finansowego. Pozytywna opinia, jaką Bank BPH cieszy się wśród Klientów i partnerów biznesowych, nie została podważona. Spowolnienie gospodarcze, którego należy spodziewać się w 2009 roku, zmusza Zarząd i Radę Nadzorczą do rewizji dotychczasowej strategii. Większy nacisk zostanie położony na jakość portfela kredytowego, źródła finansowania oraz optymalizację kosztów. W imieniu Rady Nadzorczej chciałbym przekazać wyrazy uznania i podziękować Zarządowi Banku, który wytrwale rozwija działalność biznesową i realizuje cele strategiczne. Jego praca i zaangażowanie oraz umiejętność działania w zmienionych warunkach ugruntowują pozycję Banku BPH na rynku. Dziękuję wszystkim pracownikom, których entuzjazm jest wsparciem aspiracji rozwojowych Banku i podejmowania kolejnych wyzwań. Pozwala to na optymizm w kontekście zapowiedzi trudnego 2009 roku. Mam nadzieję, że uda nam się sprostać oczekiwaniom i utrwalić dotychczasowy wizerunek Banku jako solidnej i bezpiecznej instytucji finansowej. 011 Wiesław Rozłucki Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPH

12 Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Banku BPH Warszawa, 26 marca 2009 roku 012 Miniony rok przyniósł szereg istotnych zmian, które wyznaczać będą kierunki rozwoju Grupy Banku BPH na kolejne lata. Niewątpliwie do kluczowych należy pozyskanie nowego inwestora strategicznego. W czerwcu 2008 roku staliśmy się częścią jednej z największych firm na świecie amerykańskiej korporacji General Electric Company. Jestem przekonany, że nasza przynależność do GE, o ponad 130-letniej historii działania, będzie solidnym wsparciem dla strategii wzrostu Grupy. Jednym z filarów zapewniających powszechną rozpoznawalność marki GE jest bardzo dobra reputacja, oparta na najwyższych standardach etycznych spisanych w Kodeksie The Spirit & The Letter. W listopadzie ubiegłego roku Zarząd Banku BPH podjął decyzję o przyjęciu Kodeksu, co zainicjowało proces wprowadzenia zasad i standardów w życie. Mamy wzorce, za którymi stoją lata doświadczeń i dobre efekty. Wzmacniają one naszą kulturę korporacyjną. GE jest naszym czwartym z kolei akcjonariuszem większościowym. Żaden inny polski bank nie był poddawany tak częstym zmianom właścicielskim, jakie przeszedł Bank BPH w swojej 20-letniej historii. Podział Banku i przekazanie ponad 80% jego aktywów do Banku Pekao SA osłabiły naszą pozycję konkurencyjną w biznesie, jak i atrakcyjność na rynku kapitałowym. Z głównego gracza w sektorze bankowym znaleźliśmy się na 15. miejscu pod względem sumy bilansowej. Stanowi to dla nas wyzwanie, aby wykorzystując zgromadzone doświadczenia, powrócić do grona liderów. Rok 2008 był okresem inwestowania w rozwój Grupy Banku BPH. Poniesione nakłady inwestycyjne osiągnęły 137 mln zł, prawie trzykrotnie więcej niż w roku poprzednim. Główną część środków przeznaczyliśmy na rozwój sieci dystrybucji, czyli otwarcie i wyposażenie nowych Oddziałów, Centrów Korporacyjnych oraz Regionalnych Centrów Doradczo-Kredytowych, Mobilnych Doradców Klienta, a także zmodernizowanie istniejących placówek czy też przeniesienie niektórych do atrakcyjniejszych lokalizacji. LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU BPH

13 Nakłady te już w 2008 roku zaczęły przynosić pierwsze wymierne skutki. O 49 wzrosła liczba własnych Oddziałów. Uruchomiliśmy 125 placówek partnerskich. Pozyskaliśmy ponad 68 tysięcy nowych Klientów detalicznych oraz prawie przedsiębiorstw. Osiągnęliśmy wysoką dynamikę wzrostu sprzedaży produktów. Skonsolidowane depozyty Klientów powiększyły się o 83% r/r, zaś portfel kredytowy o 44% przy wzroście aktywów o 22%. Pomimo bezprecedensowych zawirowań na rynkach finansowych i drastycznego spadku zaufania wśród banków skutecznie zarządzaliśmy własną płynnością. Dzięki odbudowanej bazie depozytowej nie mamy potrzeby korzystania z Pakietu zaufania wprowadzonego przez NBP. O ile na koniec 2007 r. relacja kredytów do depozytów wynosiła 109,7%, o tyle na koniec grudnia ub.r. spadła do 86,5%. Wysoki wzrost wolumenów depozytów i kredytów podniósł o ponad 9% dochody na działalności bankowej Grupy. Jednak koszty działania związane z odbudową biznesu pogorszyły wyniki finansowe i wskaźniki efektywności. Wypracowany w 2008 roku skonsolidowany zysk brutto wyniósł 174 mln zł, a netto przypisany akcjonariuszom 113,6 mln zł. Wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE netto) spadł do 7,3%, a Koszty/Dochody wzrósł do 80,6%. Grupa Banku BPH może się pochwalić solidną bazą kapitałową i bezpieczną dźwignią finansową. Współczynnik wypłacalności na koniec ub.r. wyniósł 12,30%, a udział funduszy własnych w pasywach nadal przekraczał 10%. Szanowni Państwo Cieszą mnie zeszłoroczne osiągnięcia biznesowe i wypracowany zysk przy tak dużej skali inwestycji, lecz zdaję sobie sprawę, że był to trudny rok dla inwestorów. Musimy mieć świadomość, że spadek atrakcyjności Banku BPH jako spółki giełdowej wynikał z czynników obiektywnych. Sam podział doprowadził do przeniesienia akcji Banku z prestiżowego indeksu WIG 20 do mwig 40, a także dziewięciokrotnie obniżył kapitalizację Banku. Dodatkowo bessa na giełdach i niechęć do inwestowania w walory banków przyczyniły się do redukcji wyceny Banku BPH o 66% w ciągu 2008 r. 013 Bieżący rok prawdopodobnie nie odwróci jeszcze niekorzystnych trendów w polskiej gospodarce, która nie jest przecież enklawą w warunkach globalnej recesji. Sektor bankowy nie uniknie rosnących kosztów ryzyka, ograniczenia płynności czy kurczenia się zagranicznych źródeł finansowania. W tej sytuacji Zarząd Banku BPH zmuszony był podjąć decyzję o zwolnieniach grupowych do 488 osób. Wiemy, że krok ten jest bardzo bolesny, ale w naszej ocenie nieodzowny z punktu widzenia przesłanek długoterminowego rozwoju. Dla Banku BPH rok 2009 upłynie pod znakiem fuzji z GE Money Bankiem. Naszą aspiracją jest zdobycie piątej pozycji rynkowej w najbardziej atrakcyjnych segmentach, a integracja banków będzie ważnym etapem na drodze do tej ambitnej misji. Prawne połączenie zamierzamy zakończyć w III kwartale, a operacyjne do końca roku. Pozwoli to nam zdyskontować nasze atuty w interesie Klientów i Akcjonariuszy. Szczycimy się dużą bazą lojalnych Klientów, dobrą postrzegalnością marki, profesjonalną kadrą, a także budowaną przez dwie dekady prosprzedażową kulturą korporacyjną. W imieniu Zarządu Banku BPH składam podziękowania Radzie Nadzorczej za wsparcie w realizacji celów strategicznych i operacyjnych. Dziękuję Klientom i Akcjonariuszom za zaufanie. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do naszej kadry za jej nieustające zaangażowanie. Józef Wancer Prezes Zarządu Banku BPH

14 Piotr Królikowski Wiceprezes Zarządu Banku BPH Cezary Mączka Wiceprezes Zarządu Banku BPH Kazimierz Łabno Wiceprezes Zarządu Banku BPH Mirosław Boniecki Wiceprezes Zarządu Banku BPH

15 Józef Wancer Prezes Zarządu Banku BPH Kent Holding Wiceprezes Zarządu Banku BPH Grzegorz Dąbrowski Wiceprezes Zarządu Banku BPH Carl Norman Vökt Wiceprezes Zarządu Banku BPH misja Banku BPH Naszą misją jest uzyskanie wysokiego poziomu zaufania i satysfakcji Klientów oraz Akcjonariuszy. Dzięki umiejętnościom naszych pracowników i innowacyjnym technologiom Bank BPH zapewnia Klientom indywidualnym i korporacyjnym, przedsiębiorcom oraz instytucjom nowoczesne metody zarządzania finansami. Chcemy być Bankiem pierwszego wyboru dla średnich przedsiębiorstw. Aspirujemy do osiągnięcia piątej pozycji w sektorze, a integracja z GE Money Bankiem będzie ważnym etapem na drodze do tego celu.

16 Wybrane dane finansowe i operacyjne grupy Banku BPH 02.1 /10 WYBRANE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE GRUPY BANKU BPH Wyszczególnienie Działalność kontynuowana Rachunek zysków i strat (w tys. zł) Zmiana Wynik z tytułu odsetek ,9% Wynik z tytułu prowizji ,4% 016 Dywidendy Wynik handlowy i rewaluacja ,9% Wynik z inwestycji finansowych ,3% Wynik na działalności bankowej* ,4% Odpisy na utratę wartości ,9% Koszty działania i ogólnego zarządu ,4% Zysk brutto z działalności kontynuowanej ,8% Zysk netto z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom spółki ,5% Bilans (w tys. zł) Zmiana Suma bilansowa ,5% RAPORT ROCZNY

17 WYBRANE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE GRUPY BANKU BPH cd. Należności od Klientów netto** ,0% Aktywa ważone ryzykiem ,9% Zobowiązania wobec Klientów ,5% Kapitał własny ,6% Wskaźniki efektywności (%)*** Zmiana Rentowność kapitału brutto (ROE brutto) 11,17 18,96 7,79 pp. Rentowność kapitału netto (ROE netto) 7,29 11,92 4,63 pp. Rentowność aktywów netto (ROA netto) 0,88 1,37 0,49 pp. Marża odsetkowa na aktywach ogółem 3,65 3,07 +0,58 pp. Wskaźnik Koszty/Dochody (K/D) 80,55 64,98 +15,57 pp. Współczynnik wypłacalności 12,30 14,59 2,29 pp. 017 Relacja Kredyty/Depozyty 86,54 109,67 23,13 pp. Udział kredytów z utratą wartości 4,2 5,2 1 pp. Dane giełdowe Zmiana Cena akcji (w zł) 35, ,2% Liczba akcji % Kapitalizacja rynkowa (w mln zł) ,2% Zysk na akcję (zł) 3,96 6,23 36,4% Wartość księgowa na akcję (zł) 57,77 52,25 10,55% C/Z 8,89 16,70 46,77% C/WK 0,61 1,99 69,35% */ wynik z tyt. odsetek + wynik z tyt. prowizji + dywidendy + wynik handlowy i rewaluacja + wynik z inwestycji finansowych; **/ po odjęciu odpisów na utratę wartości; ***/ opis wszystkich wskaźników znajduje się w Słowniku na końcu niniejszego Sprawozdania

18 WYBRANE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE GRUPY BANKU BPH cd. Dane operacyjne Zmiana Oddziały ,0% Placówki partnerskie Bankomaty własne* ,1% Zatrudnienie (w etatach)** ,5% Klienci detaliczni (w tys.), w tym: 761,0 692,9 9,8% Osoby fizyczne (OF) 678,3 626,4 8,3% Małe przedsiębiorstwa (MP) 82,7 66,5 24,4% Klienci korporacyjni ,4% 018 Liczba rachunków ROR (tys., OF) ,2% Pakiety Harmonium (tys. MP) ,1% Bankowość internetowa (tys., OF+MP) ,6% Call Center (tys., OF+MP) ,6% Karty płatnicze dla OF i MP (w tys.), w tym: 515,7 490,9 5,1% karty kredytowe (tylko aktywne) 88,3 94,4 6,5% karty debetowe 417,0 385,9 8,1% karty typu charge 10,4 10,6 1,9% */ Klienci Banku BPH mają również bezpłatny dostęp do bankomatów sieci Euronet; **/ bez urlopów bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych RAPORT ROCZNY

19 2008 rokiem inwestowania Banku BPH w rozwój; Trzykrotny wzrost nakładów inwestycyjnych do 137 mln zł; Wynik na działalności bankowej wyższy o 9,4% r/r; Wysoki wzrost wolumenu depozytów o 82,5% r/r i kredytów o 44% r/r; Przyrost aktywów o 21,5% r/r; Poprawa jakości portfela kredytowego o 1 pp. (do 4,2%); Dynamiczny rozwój sieci dystrybucji i odbudowa bankowości korporacyjnej; Bezpieczny rozwój Banku ze współczynnikiem wypłacalności 12,30%; Zaawansowane przygotowania do połączenia Banku BPH z GE Money Bankiem. Najważniejszym dla Banku BPH wydarzeniem roku 2008 była zmiana akcjonariusza strategicznego. Dzień 17 czerwca ub. roku zapisze się jako data szczególna i przełomowa. Wtedy bowiem została sfinalizowana transakcja zakupu strategicznego pakietu akcji Banku BPH od włoskiej Grupy UniCredit przez działający w Polsce GE Money Bank spółkę zależną od General Electric Company, jednej z największych korporacji na świecie. Na 2009 rok przewidziane jest zakończenie integracji Banku BPH z GE Money Bankiem. Rok 2008 minął pod znakiem odbudowy pozycji Banku po podziale dokonanym 29 listopada 2007 r., w wyniku którego ok. 80% aktywów zostało włączone do Banku Polska Kasa Opieki SA (Pekao). Nastąpił dynamiczny rozwój sieci dystrybucji zintegrowanej z kanałami alternatywnymi. Przywrócona została obsługa Klientów korporacyjnych, a oferta dla Klientów indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) została wzbogacona o nowe rozwiązania. Definicje użytych wskaźników i pojęć znajdują się na końcu niniejszego dokumentu. 019

20

21

22 Bank BPH i otoczenie 02.1 /10 Sytuacja makroekonomiczna w 2008 roku 022 Według Głównego Urzędu Statystycznego tempo wzrostu gospodarczego w 2008 roku osiągnęło poziom niższy w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosło 4,9% (6,7% w 2007 r.). Najwyższe tempo wzrostu PKB w ciągu roku zanotowano w pierwszym kwartale (6,1% r/r), najniższe natomiast w czwartym kwartale (wyniosło ono 3,0% r/r). W drugim i trzecim kwartale dynamika PKB wynosiła odpowiednio 6,0% i 5,0% r/r. Popyt krajowy pozostał największym czynnikiem wzrostu PKB, choć jego dynamika (5,5%) okazała się znacząco niższa wobec zarejestrowanej w roku poprzednim (8,6%). W ramach popytu krajowego najszybciej rosły inwestycje (wzrost o 8,1%), przy czym w stosunku do roku 2007 tempo to uległo znaczącemu wyhamowaniu (z 17,6%). Spożycie indywidualne sektora gospodarstw domowych podniosło się natomiast o 5,4% i było nieco wyższe niż w roku poprzednim. Wpływ popytu zagranicznego na wzrost PKB w ub.r., podobnie jak w 2007 roku, był negatywny i wyniósł 0,7 punktu procentowego. Relatywnie silny popyt krajowy w pierwszej połowie roku, utrzymująca się jeszcze presja płacowa w gospodarce, jak również rosnące ceny żywności i ropy na świecie powodowały dalszy ostry wzrost inflacji. Jej szczyt rzędu 4,8% r/r przypadł na sierpień. Na koniec 2008 roku tempo wzrostu inflacji obniżyło się do 3,3% r/r, mimo tego jednak średnioroczna inflacja osiągnęła 4,2%, tj. znacząco więcej niż środek celu NBP w wysokości 2,5%. W związku z tym Rada Polityki Pieniężnej (RPP) kontynuowała w pierwszej połowie 2008 roku cykl podnoszenia stóp procentowych. Stopy wzrosły w tym okresie czterokrotnie (w styczniu, lutym, marcu i czerwcu) łącznie o 100 punktów bazowych. W drugim półroczu jednak, w obliczu gwałtownych cięć stóp procentowych na świecie, a także w efekcie coraz wyraźniejszych oznak spowalniania polskiej gospodarki, RPP rozpoczęła cykl poluzowywania polityki pieniężnej. Stopy zostały obniżone dwukrotnie (w listopadzie i grudniu), łącznie o 100 pb. Cykl obniżek jest kontynuowany w roku bieżącym (w styczniu, lutym i marcu br. stopy spadły o 125 pb., a referencyjna do poziomu 3,75%). Do połowy roku głównym motorem wzrostu były inwestycje, których dynamika powyżej 15% r/r zdecydowanie przewyższała dynamiki innych kategorii. Gwałtowne wyhamowanie aktywności inwestycyjnej nastąpiło w trzecim kwartale, kiedy to na skutek pogarszającej się sytuacji gospodarczej z rozpoczynaniem nowych projektów zaczęły wstrzymywać się przedsiębiorstwa (głównie firmy z udziałem kapitału zagranicznego). Dynamika inwestycji zmalała w tym okresie do zaledwie 3,5% r/r. Na nieco wyższym poziomie ukształtowała się w ostatnim kwartale roku RAPORT ROCZNY

23 (4,4% r/r). Nadal wsparciem dla inwestycji były w całym ub. roku unijne środki z funduszy strukturalnych głównie te, które pozostały do wykorzystania z perspektywy , gdyż wykorzystanie środków z lat było jeszcze minimalne. Niepokojące tendencje w zakresie inwestycji źle wróżą dynamice wzrostu gospodarczego w roku bieżącym. Relatywnie silne i stabilne pozostało w 2008 roku spożycie indywidualne gospodarstw domowych. Jego całoroczna dynamika przewyższyła nawet nieznacznie tę z 2007 roku i wyniosła 5,4%. Dynamika spożycia indywidualnego w poszczególnych kwartałach ub.r. nie podlegała większym zmianom, mimo tego że tempo wzrostu sprzedaży detalicznej towarów uległo w ciągu roku wyhamowaniu. Stabilizatorem konsumpcji były jednak usługi. Konsumpcję natomiast wspierały szybko rosnące w ub.r. płace (nominalny wzrost wynagrodzeń w całym sektorze przedsiębiorstw wyniósł 10,4%, wobec 9,2% w roku 2007) i spadające bezrobocie (stopa bezrobocia zmalała na koniec roku do 9,5% z 11,4% w grudniu 2007 r.). Należy jednak podkreślić, że w drugiej połowie roku tempo zarówno wzrostu płac, jak i zatrudnienia zaczęło mocno spowalniać, co miało bezpośredni związek z pogarszającą się sytuacją w sektorze przedsiębiorstw. Rok 2008 był korzystniejszy dla posiadaczy krajowych obligacji w stosunku do roku poprzedniego, mimo tego że pierwsza połowa roku upływała jeszcze pod znakiem silnego wzrostu rentowności wzdłuż całej polskiej krzywej stóp procentowych. Wiązało się to ściśle z kontynuacją zacieśniania polityki pieniężnej przez RPP, która próbowała przeciwdziałać w ten sposób szybko rosnącej inflacji. Nasilające się problemy na globalnych rynkach finansowych oraz coraz bardziej widoczne przenoszenie się tych zjawisk na sferę realną gospodarek strefy euro oraz USA przyniosły falę obniżek stóp procentowych na całym świecie (EBC zmniejszył w 2008 r. stopy łącznie o 150 punktów bazowych do 2,50%, a Fed aż o 400 punktów bazowych do 0,25%). Tym samym znacząco wzrósł dysparytet stóp pomiędzy Polską a strefą euro i USA. Od listopada, wraz z rozpoczęciem cyklu liberalizacji polityki pieniężnej przez RPP, rentowności polskich papierów dłużnych zaczęły wyraźnie spadać i w efekcie zakończyły rok na poziomach niższych niż odnotowane w styczniu (dochodowość 2-letnich obligacji spadła o 39 pb. do 5,40%, dochodowość 5-letnich obligacji zmalała o 51 pb., tj. do 5,26%, a dochodowość 10-letnich obligacji o 31 pb. do 5,39%). W ub.r. dużym wahaniom podlegała polska waluta. W pierwszej połowie roku złoty zyskiwał na wartości. W tym czasie kurs EUR/PLN umocnił się z 3,60 na koniec 2007 r. do 3,22 na koniec lipca, a kurs USD/PLN odpowiednio z 2,47 do 2,06. Aprecjacji złotego sprzyjały oczekiwania rynków finansowych, że krajom Europy Środkowo- Wschodniej uda się uniknąć znaczących konsekwencji kryzysu zapoczątkowanego w USA. Jednakże w drugiej połowie roku, a szczególnie w czwartym kwartale, stało się jasne, że i gospodarki krajów naszego regionu ucierpią wskutek globalnej recesji. Potwierdzeniem tej hipotezy były poważne problemy gospodarcze na Węgrzech i Ukrainie. W rezultacie sentyment do polskich aktywów i dla złotego (a także innych walut regionu) uległ gwałtownemu pogorszeniu. Złotemu nie sprzyjała również perspektywa braku finansowania dla rosnącego deficytu rachunku obrotów bieżących (w latach był on w dużej mierze finansowany pożyczkami zagranicznymi i napływem inwestycji zagranicznych, a kryzys światowy spowodował, że napływ środków z obu tych źródeł uległ znacznemu ograniczeniu). W efekcie kurs EUR/PLN osłabił się na koniec 2008 r. do poziomu 4,15, a kurs USD/PLN do 2,96. W ujęciu średniorocznym kurs EUR/PLN wyniósł w 2008 r. 3,52 (3,78 w 2007 r.), a kurs USD/PLN 2,41 (2,77 w 2007 r.). 023

24 Słabość złotego istotnie zwiększyła koszty obsługi długu państwa. Z tego także powodu opcje walutowe przedsiębiorstw i banków stały się kwestią sporną oraz szeroko dyskutowaną. Zdaniem Rządu szybkie przyjęcie euro oraz bezpieczne finanse publiczne to najlepszy sposób na przeciwdziałanie skutkom kryzysu finansowego. Intencją jest, aby Polska dołączyła do strefy euro 1 stycznia 2013 r /10 Sektor bankowy 024 Polski sektor bankowy w 2008 roku rozwijał się nadal dynamicznie, choć odczuł skutki kryzysu globalnego w sposób pośredni. Szczególnym problemem sektora w ub.r. był spadek płynności, wynikający z wyższego wolumenu kredytów niż depozytów, mniejszego dostępu polskich banków do zagranicznych źródeł finansowania oraz drastycznego spadku aktywności na rynku międzybankowym. Sytuację nieco złagodził wprowadzony przez NBP Pakiet zaufania, którego celem była poprawa płynności na rynku walutowym oraz pozyskanie przez banki środków złotowych na okresy dłuższe niż 1 dzień. Rozszerzone zostały zabezpieczenia kredytu refinansowego i lombardowego, jak też zwiększona częstotliwość operacji otwartego rynku. Kolejnym instrumentem pro-płynnościowym wprowadzonym przez Bank Centralny była podjęta w styczniu 2009 r. decyzja o wcześniejszym wykupie obligacji 10-letnich, wyemitowanych przez NBP w 2002 r., w których banki zamroziły prawie 8 mld zł. Mimo tych działań płynność sektora bankowego pozostaje nadal wyzwaniem, z tym że obecnie przedmiotem zainteresowania banków jest płynność średnio i długoterminowa. Według wstępnych danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) aktywa sektora na koniec roku wyniosły mld zł i były nominalnie wyższe o 31% w porównaniu do 2007 roku. Sektor zatrudniał ponad 181 tys. pracowników (tzn. o 8% więcej niż w roku poprzednim) i dysponował wyższą o 17% liczbą placówek ( na koniec 2008 r.). Wynik finansowy brutto wypracowany przez sektor bankowy w roku ub. sięgnął 18,1 mld zł, a zysk netto 14,7 mld zł, wskaźnik ROE netto wyniósł 22,4%, Koszty/Dochody 53,9%, a współczynnik wypłacalności 10,8%. Wraz z pogłębiającą się niekorzystną koniunkturą makroekonomiczną, a także deprecjacją złotego, banki doświadczyły pogorszenia warunków działania i spadku zysków. Najgorszy pod względem wyników finansowych okazał się czwarty kwartał ub. roku. O ile jeszcze na koniec września wynik finansowy netto sektora bankowego był wyższy o 20,5% r/r, o tyle już na koniec grudnia 2008 r. zysk netto wzrósł tylko o 7,3% więcej niż w analogicznym okresie 2007 roku. Zadecydowały o tym problemy związane z opcjami walutowymi, wzrost kosztów ryzyka oraz spadek dochodów z opłat i prowizji na skutek giełdowej bessy i odpływu środków z funduszy inwestycyjnych. Jak wynika z danych opublikowanych przez banki giełdowe za IV kwartał ub.r., negatywny wpływ opcji walutowych wyniósł ok. 1,2 mld zł. RAPORT ROCZNY

25 Wyniki sektora bankowego za ostatni kwartał 2008 r. wskazują również na inne poważne zagrożenie (oprócz problemów płynności i wzrostu kosztów ryzyka), jakim jest obniżająca się adekwatność kapitałowa. Przeciętny współczynnik wypłacalności spadł na koniec roku do 10,8% z 11,5% na koniec września. W niektórych bankach zbliżył się on do dozwolonego poziomu 8%. Silna deprecjacja złotego i duży udział kredytów walutowych w portfelach banków skutkują wyższą wyceną tych kredytów i pogorszeniem relacji funduszy własnych do aktywów ważonych ryzykiem. Dalsze osłabienie złotego, jakie ma miejsce w I kwartale br., wskazuje, że problem adekwatności kapitałowej banków będzie nabierał znaczenia. Oznacza to konieczność dostosowania skali akcji kredytowej do poziomu funduszy własnych, a także potrzebę przeznaczenia zysków sektora z 2008 r. na zasilenie kapitałów własnych. Rok 2008 przyniósł kontynuację wzrostu wolumenu kredytów i depozytów Klientów, choć sytuacja w poszczególnych segmentach rynku była zróżnicowana. W grupie gospodarstw domowych nastąpiło w ub.r. zwiększenie nominalnego tempa wzrostu depozytów, jak i kredytów. Na koniec roku depozyty gospodarstw domowych przyrosły o 26,5% r/r, a kredyty o 44,6% r/r (wobec odpowiednio: 10,7% r/r oraz 37,9% r/r na koniec 2007 r.). Bardzo istotny wpływ na kształtowanie się dynamik miały w 2008 r. zmiany kursu złotego. O ile w pierwszej połowie roku umacnianie krajowej waluty obniżało nominalne dynamiki (spadała złotowa wartość portfela kredytów i depozytów walutowych), to gwałtowne osłabienie się złotego w ostatnim kwartale roku spowodowało wzrost tych dynamik. Było to szczególnie widoczne w przypadku kredytów (udział kredytów walutowych w kredytach gospodarstw wynosi ok. 40%, a depozytów walutowych jedynie 9%). Oprócz wpływu zmian kursu na dynamikę depozytów detalicznych pozytywny skutek miały: bardzo dobra sytuacja finansowa gospodarstw (będąca pochodną wzrostu zatrudnienia i przeciętnych wynagrodzeń), mała atrakcyjność innych form inwestowania (przenoszenie oszczędności z giełdy i funduszy inwestycyjnych do banków) oraz wysokie oprocentowanie oferowane Klientom przez banki, szczególnie w ostatnim kwartale 2008 r. W przypadku kredytów do końca września ub.r. ich wzrost był pochodną rosnących wydatków gospodarstw domowych (szczególnie konsumpcyjnych, w mniejszym niż w 2007 r. stopniu obserwowano boom w kredytach mieszkaniowych). Ostatni kwartał roku przyniósł w efekcie globalnego kryzysu finansowego znaczne wyhamowanie akcji kredytowej, co było szczególnie odczuwalne w przypadku walutowych kredytów mieszkaniowych. Depozyty przedsiębiorstw przyrosły na koniec 2008 r. o 4,3%, czyli zdecydowanie mniej niż w roku poprzednim (14,4% r/r). Zadłużenie firm z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach było na koniec ub.r. o 27,9% wyższe niż na koniec 2007 r., kiedy to wzrost wyniósł 24,4% r/r. Podobnie jak w przypadku gospodarstw domowych wpływ na dynamiki wywierały zmiany kursowe (depozyty walutowe stanowią 15% całości depozytów firm, a kredyty walutowe mają 24% udział). Spadek tempa wzrostu depozytów był w pierwszej połowie roku pochodną rosnących wydatków inwestycyjnych i wolniejszego tempa wzrostu zysków (tempo to zmalało ze względu na szybko rosnące koszty: wynagrodzeń, surowców, energii itp.), w drugiej zaś konsekwencją pogarszającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstw (od trzeciego kwartału ub.r. notują one spadek zysków netto). Wysokiej dynamice kredytów sprzyjały realizowane przez firmy inwestycje. Ostatni kwartał roku przyniósł gwałtowne wyhamowanie wzrostu kredytów dla firm. Wiązało się to ze zmianą perspektyw gospodarczych, a co za tym idzie zmianą oceny ryzyka kredytowego. 025

26 140 Dynamika depozytów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (% r/r) Dynamika depozytów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw i 125 (% (% r/r) r/r) gospodarstwa domowe, LO przedsiębiorstwa, PO I 2003 VI 2003 XI 2003 IV 2004 IX 2004 II 2005 VII 2005 XII 2005 V 2006 X 2006 III 2007 VIII 2007 I 2008 VI 2008 XI 2008 XII 2008 I VI 2003 VI 2003 XI 2003 XI 2003 IV 2004 IV 2004 IX 2004 IX 2004 II 2005 II 2005 VII 2005 VII 2005 XII 2005 XII 2005 V X III 2007 III 2007 VIII 2007 VIII 2007 I VI 2008 VI 2008 XI 2008 XI 2008 XII 2008 XII Podaż pieniądza M3 M3 108(% (% r/r) r/r) I Podaż pieniądza M3 (% r/r) I 2003 VII 2003 VII 2003 VII 2003 I 2004 I VII 2004 VII 2004 VII 2004 I 2005 I VII 2005 VII 2005 VII 2005 I 2006 I VII 2006 VII 2006 VII 2006 I 2007 I VII 2007 VII 2007 VII 2007 I 2008 I VII 2008 VII 2008 VII 2008 XII 2008**/ XII 2008**/ XII 2008**/ 026 gospodarstwa domowe, LO LO przedsiębiorstwa, PO PO Dynamika kredytów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (% r/r) Dynamika kredytów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw i 122 (% (% r/r) r/r) gospodarstwa domowe, LO przedsiębiorstwa, PO I 2003 VI 2003 XI 2003 IV 2004 IX 2004 II 2005 VII 2005 XII 2005 V 2006 X 2006 III 2007 VIII 2007 I 2008 VI 2008 XI 2008 XII 2008 I VI 2003 VI 2003 XI 2003 XI 2003 IV 2004 IV 2004 IX 2004 IX 2004 II 2005 II 2005 VII 2005 VII 2005 XII 2005 XII 2005 V X III 2007 III 2007 VIII 2007 VIII 2007 I VI 2008 VI 2008 XI 2008 XI 2008 XII 2008 XII 2008 gospodarstwa domowe, LO LO przedsiębiorstwa, PO PO 02.3 /10 W celu złagodzenia negatywnego wpływu kryzysu globalnego na polską gospodarkę Rząd podjął (wykresy szereg wystandaryzowane) działań, m.in. wprowadził wyższe gwarancje 105 dla depozytów do 50 tys. EUR, a także 95 Notowania przyjął pod akcji Banku koniec BPH listopada SA oraz wartości 2008 indeksów r. tzw. WIG Plan 20, stabilności 85 WIG, mwig40 i i rozwoju. WIG-Banki na Niestety, GPW od wdrożenie do Planu (wykresy wystandaryzowane) 75istotnie się opóźnia, stąd też jego wpływ na 105 zwiększenie akcji kredytowej banków, jeśli wystąpi, będzie przesunięty w 65 czasie Notowania akcji Banku BPH SA oraz wartości indeksów WIG 20, WIG, mwig40 i WIG-Banki na GPW od do I Notowania akcji Banku BPH SA oraz wartości indeksów WIG 20, WIG, mwig40 i WIG-Banki na GPW od do I III 2008 Bank BPH 12 III III V V WIG20 WIG 6 VIII VIII 2008 VIII X X mwig40 31 XII 2008 WIG Banki 31 XII XII 2008 Bank BPH WIG WIG Banki Notowania Banku BPH SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1 WIG20 mwig40 Rok 2008 charakteryzował się dużą zmiennością cen akcji notowanych na GPW w Warszawie, a pod wpływem silnej presji podażowej doszło do największego w historii warszawskiej giełdy spadku głównego indeksu WIG. Od pierwszej sesji stycznia do ostatniej sesji roku indeks ten spadł o 51%, natomiast WIG 20, skupiający 20 największych i najbardziej płynnych spółek, zniżkował o 47,7%. Na ostatniej sesji giełdowej 31 grudnia 2008 r. wartość indeksu WIG na zamknięciu wyniosła ,64 pkt, a indeksu WIG ,73 pkt. 1 Akcje Banku BPH SA są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW) w systemie notowań ciągłych. Wchodzą w skład indeksów WIG, mwig40 i WIG-Banki. Kwity Depozytowe Banku (GDR) są notowane na London Stock Exchange. RAPORT ROCZNY

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I półroczu 2007 r. Nr 18/2007 Wysoka dynamika wzrostu zysku netto i brutto Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2012

WYNIKI FINANSOWE 2012 WYNIKI FINANSOWE 2012 DOBRE ZAKOŃCZENIE DOBREGO ROKU Warszawa, 15 marca 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9% +4,5% 2 899 2 956 711 704 798 743 1kw 12 2kw 12 3kw 12 4kw 12 18,9% 18,9% 22,3% 19,6% 2011

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r.

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r. Dnia: 2 lutego 2015 r. Raport bieżący nr 6/2015 TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w r. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium ( Grupa ) w roku wyniósł

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów powtarzalnych

Wzrost przychodów powtarzalnych Katowice, 08 sierpnia 2007 Wzrost przychodów powtarzalnych W I półroczu 2007 roku ING Banku Śląski osiągnął skonsolidowany zysk netto w wysokości 335,2 mln zł w porównaniu z 332,1 mln zł w analogicznym

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12. Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2015 roku Niedrzwica Duża, 2016 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Integracja Banków Pekao SA i BPH SA. Warszawa, 16 listopada 2006

Integracja Banków Pekao SA i BPH SA. Warszawa, 16 listopada 2006 Integracja Banków Pekao SA i BPH SA Warszawa, 16 listopada 2006 AGENDA 1 Kilka słów o Integracji 2 Plan Podziału 3 Nowe Pekao niekwestionowany lider 4 Nowy BPH platforma wzrostu 5 Następne kroki 1 PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2010 roku: strategia i szacunki wyników. Luty 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2010 roku: strategia i szacunki wyników. Luty 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2010 roku: strategia i szacunki wyników Luty 2011 Zysk za 2010 rok przewyższył rosnące oczekiwania rynku 100 Średnia cena docelowa w danym kwartale 99,4 zł 95

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, 25 października 2002 r. Wstęp Raport poświęcony

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 kwietnia 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku (Warszawa, 27.04.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

MILIARD... A NAWET WIĘCEJ. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 2005 roku. Konferencja prasowa 21 lutego 2006 r.

MILIARD... A NAWET WIĘCEJ. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 2005 roku. Konferencja prasowa 21 lutego 2006 r. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 25 roku MILIARD... A NAWET WIĘCEJ Konferencja prasowa 21 lutego 26 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe za 4 kwartały 25 str. 2 Bank BPH dla... Klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2012 r. Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r.

Warszawa, listopad 2012 r. Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r. Warszawa, listopad 2012 r. Kontynuacja szybkiego wzrostu Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Banku w pierwszych trzech kwartałach 2012 r. 171 tys. nowych Klientów,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 23 października r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów roku (Warszawa, 23.10. r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta Grupa BRE Banku Recepta na kryzys Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta nowoczesna, zaawansowana technologicznie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2014 roku Niedrzwica Duża, 2015 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - Istotny wzrost wyniku netto w I kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) 227% 102 49% 151 46 1Q 09 4Q 09 1Q 10 Wzrost

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 lipca 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku (Warszawa, 27.07.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WIĘKSZA STABILNOŚĆ, WYJĄTKOWY POTENCJAŁ Warszawa, 10 maja 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) -6.3% 710,6 665,5 1kw 12 1kw 13 ROE Znormalizowane 18.9% 17.3% Początek

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne:

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne: Rynek Rynek szybkich pożyczek konsumenckich jest w fazie dynamicznego rozwoju. Pożyczki pozabankowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno osób, które nie mają możliwości skorzystania z oferty

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 29 października 2014 r. Informacja sygnalna Rynek usług w 2013 r. 1 W niniejszej informacji przedstawione zostały wyniki

Bardziej szczegółowo

Dobre wyniki w trudnych czasach

Dobre wyniki w trudnych czasach Warszawa, 10 marca 2009 roku Wyniki finansowe Grupy PZU w 2008 roku Dobre wyniki w trudnych czasach W 2008 roku Grupa PZU zebrała 21.515,4 mln złotych z tytułu składek ubezpieczeniowych, osiągając zysk

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014. Raport bieżący nr 8/2014

Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014. Raport bieżący nr 8/2014 Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014 Raport bieżący nr 8/2014 Temat: Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2013. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012. Warszawa Marzec 2010

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012. Warszawa Marzec 2010 Grupa Banku Millennium Strategia na lata 2010-2012 Warszawa Marzec 2010 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym przypadku

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski Możliwości kredytowe i inwestycyjne

PKO Bank Polski Możliwości kredytowe i inwestycyjne PKO Bank Polski Możliwości kredytowe i inwestycyjne Forum Współpracy Biznesowej Olsztyn, 18 marca 2011 r. Bogdan Włodarczyk Dyrektor Regionalnego Oddziału Korporacyjnego 1. PKO Bank Polski na rynku 2.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r.

WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r. WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r. ZASTRZEŻENIE PRAWNE NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII ORAZ JAPONII

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku. Maj 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku. Maj 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku Maj 2011 MODEL BIZNESOWY I kwartał 2011 roku podsumowanie Zysk netto () 181 151 +20% Rachunki bieżące korporacyjnesalda (mld

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014 Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014 1 Bank Zachodni WBK S.A. (dalej BZ WBK ) informuje, że niniejsza prezentacja w wielu miejscach zawiera twierdzenia dotyczące przyszłości,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2014 Owocny rok wzrost, innowacje i dywidenda

WYNIKI FINANSOWE 2014 Owocny rok wzrost, innowacje i dywidenda WYNIKI FINANSOWE 2014 Owocny rok wzrost, innowacje i dywidenda Warszawa, 11 lutego 2015 r. Agenda Główne osiągnięcia Wyniki finansowe Inicjatywy strategiczne 2015 Załącznik 1 Wzrost Wzrost kredytów ~11

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w pierwszym kwartale 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w pierwszym kwartale 2012 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w pierwszym kwartale 2012 r. Spis treści 1 Uwarunkowania zewnętrzne funkcjonowania Banku... 3 1.1 Sytuacja makroekonomiczna w Polsce... 3 1.2 Sytuacja

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo