Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS"

Transkrypt

1 Tekst jednolity SIWZ, załącznik do pisma z dnia znak /271/IN-210 /14 znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty euro 1

2 ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE SPIS TREŚCI I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA III. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE. IV. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI VI. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE VII. INFORMACJE DODATKOWE ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II. TERMIN I SPOSÓB WYKONANIA ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ III WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM I. WYSOKOŚĆ WADIUM II. FORMA WADIUM III. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM IV. ZWROT WADIUM V. ZATRZYMANIE WADIUM ROZDZIAŁ IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU II. WYMOGI FORMALNE OFERTY III. WYMAGANE DOKUMENTY IV. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE V. FORMA DOKUMENTÓW VI. OPAKOWANIE OFERTY ROZDZIAŁ V OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY ROZDZIAŁ VI INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY ROZDZIAŁ VII KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT I. TRYB OCENY OFERT II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY III. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW ROZDZIAŁ VIII ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ROZDZIAŁ IX WZÓR UMOWY ROZDZIAŁ X POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ ROZDZIAŁ XI FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY I. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA II. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY ROZDZIAŁ XII ZMIANA UMOWY 2

3 Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, Warszawa. tel.: ; fax: /36; II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) zwaną dalej ustawą. Wartość zamówienia: Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. III. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, RÓWNOWAŻNE. 1. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 2. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. IV. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU ORAZ KOPII ODWOŁAŃ 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub mailem w postaci skanu dokumentu z podpisem, z uwzględnieniem ust. 2. Adres Zamawiającego, na który Wykonawcy przekazują dokumenty: 2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami (dotyczy również uzupełnienia oferty art. 26 ust. 3 ustawy), w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty. 3. Wykonawca potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i jej odesłanie na faks lub mail Zamawiającego. 4. Dokument uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu, z zastrzeżeniem ust W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu za pomocą faksu wyłącznie na numer (0) /36 lub drogą elektroniczną wyłącznie na adres: 3

4 V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: imię i nazwisko: Żaneta Tylińska stanowisko służbowe: Starszy Specjalista tel./fax: (022) , (022) godziny urzędowania: VI. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w wysokości do 20% zamówienia podstawowego na przedmiot zamówienia określony w Rozdziale II Specyfikacji. VII. INFORMACJE DODATKOWE 1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: TZ/370/75/13. Wskazane jest, aby Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływali się na ten znak. 2. Istnieje możliwość uzyskania formularza oferty w wersji elektronicznej, pod warunkiem przekazania Zamawiającemu prośby wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej ( ) Wykonawcy. Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie trzech lat od podpisania umowy usług wsparcia dla posiadanego przez Zamawiającego Systemu Monitorowania Usług opartego na oprogramowaniu BMC Software oraz dostawa oprogramowania, z licencjami na czas nieokreślony i opieką serwisową. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: I. Udzielenia licencji/sublicencji oraz dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania BMC Software lub równoważnego. II. Świadczenia na rzecz Zamawiającego następujących usług: 1) Opieka serwisowa (maintenance) do oprogramowania, 2) Wsparcie w utrzymaniu Systemu Monitorowania Usług, 3) Świadczenie usług serwisowych, a. Obsługa i diagnozowanie incydentów, b. Obsługa parametryzacji, c. Opracowywanie dokumentacji, d. Aktualizacja dokumentacji. 4) Świadczenie usług dodatkowych. a. Transfer wiedzy warsztaty, instruktaże, b. Wsparcie w rozwoju SMU. 2. W zakresie świadczenia usług opieki serwisowej (maintenance) dla zaoferowanego oraz będącego w posiadaniu Zamawiającego oprogramowania, Wykonawca musi posiadać przyznane przez producenta tego oprogramowania 4

5 uprawnienia umożliwiające stały dostęp do oficjalnego kanału rejestracji i obsługi zgłoszeń serwisowych, bazy wiedzy zawierającej informacje o znanych błędach i sposobach ich rozwiązywania, patch y, poprawek oraz innych elementów służących naprawie błędów, w zakresie wynikającym z przysługującym twórcy programu komputerowego praw wyłącznych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) wraz z zakresem równoważności stanowi Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy będącej załącznikiem nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testu przedmiotu zamówienia. Sposób oraz zakres przeprowadzenia testu opisany został w Załączniku nr 7 do SIWZ. W tym celu Zamawiający poinformuje Wykonawców z 3 dniowym wyprzedzeniem o miejscu, terminie przeprowadzenia testu. Test przeprowadzany będzie w siedzibie Zamawiającego na środowisku udostępnionym przez Zamawiającego na czas przeprowadzenia testu. W czasie weryfikacji wyników testu niezbędna jest obecność Wykonawcy, który wykaże spełnianie wymaganych warunków zawartych w arkuszu testowym (Załączniku nr 7 do SIWZ). Test zakończy się podpisaniem protokołu potwierdzającego spełnienie / nie spełnienie warunków zawartych w arkuszu testowym. Negatywny wynik testu w podanym przez Zamawiającego terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 5. Wszystkie dokumenty sporządzone przez Wykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia będą sporządzone w języku polskim, w formie pisemnej (wydruk komputerowy, format A4), jak również w formie elektronicznej (w wersji edytowalnej w formacie zgodnym z MS Office). 6. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi w zakresie wsparcia systemu Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania Usługi analizy systemu i programowania Usługi w zakresie oprogramowania Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne II. TERMIN I SPOSÓB WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Termin zamówienia: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym: I. W terminie do 7 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oprogramowanie BMC Software lub równoważne, objęte ofertą Wykonawcy, oraz udzieli licencji/sublicencji w zakresie określonym Umową. II. Świadczenia na rzecz Zamawiającego następujących usług: 1) Opieka serwisowa (maintenance) do oprogramowania, 2) Wsparcie w utrzymaniu Systemu Monitorowania Usług, 3) Świadczenie usług serwisowych, a. Obsługa i diagnozowanie incydentów, b. Obsługa parametryzacji, c. Opracowywanie dokumentacji, d. Aktualizacja dokumentacji. 5

6 4) Świadczenie usług dodatkowych. a. Transfer wiedzy warsztaty, instruktaże, b. Wsparcie w rozwoju SMU. 2. Szczegółowe warunki zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Rozdział III WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM I. WYSOKOŚĆ WADIUM Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: ,00 złotych (słownie: jeden milion zł). II. FORMA WADIUM Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 1. pieniądzu, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). III. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM 1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale VI, podrozdział I pkt W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: Bank PKO BP S.A. nr rachunku bankowego: ; 2.1. Zaleca się aby na przelewie umieścić informację: wadium: do postępowania na Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS Wadium winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w podrozdziale II, oryginał należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Szamocka 3, 5 Departament Zamówień Publicznych, Skrzydło C, pok. 104, a kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium zaleca się dołączyć do oferty. 4. Z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób 6

7 nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie o okolicznościach stanowiących podstawę do żądania wypłaty należności. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 5. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. IV. ZWROT WADIUM 1. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 2 działu V Zatrzymanie Wadium. 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. V. ZATRZYMANIE WADIUM 1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w sytuacjach, gdy: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Rozdział IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 7

8 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Opisane poniżej: 2.1. Wykonali, bądź wykonują w przypadku warunku określonego w lit. c) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, polegające na wykonaniu co najmniej trzech usług w tym: a. minimum jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu monitorowania, zasobów infrastruktury techniczno-systemowej w zakresie monitorowania zdarzeń i stanu usług, przy czym przy tej usługi korzystano z oprogramowania firmy BMC Software lub oprogramowania równoważnego. Środowisko podlegające monitorowaniu to minimum 300 serwerów w rozproszonej strukturze organizacyjnej, b. minimum jedną usługę polegającą na integracji monitorowania środowisk MainFrame, Unix, Windows, przy czym przy tej usługi korzystano z oprogramowania firmy BMC Software lub oprogramowania równoważnego., c. minimum jedną usługę polegającą na utrzymaniu (opieka serwisowa, maintenance, wsparcie techniczne itp.) przez minimum 12 miesięcy systemu monitorowania (minimum 300 serwerów w rozproszonej strukturze organizacyjnej) Dysponują lub będą dysponowali osobami, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia: a. minimum jedną osobą, Kierownikiem Projektu o następujących kompetencjach: - posiadającą umiejętności niezbędne dla uzyskania certyfikatu w zakresie zarządzania projektami na poziomie PRINCE2 Practitioner lub PMP potwierdzone tymi dokumentami lub innymi dokumentami, które potwierdzają takie umiejętności jak wymienione dokumenty (wykluczone są oświadczenia wykonawcy), - posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie w projektów informatycznych, - pełniącą rolę Kierownika projektu w minimum trzech projektach informatycznych, z których co najmniej jeden obejmował swoim zakresem zaprojektowanie i wdrożenie systemu monitorowania zasobów infrastruktury techniczno-systemowej w zakresie monitorowania zdarzeń i stanu usług. b. minimum jedną osobą, Specjalistą w obszarze procesów zarządzania usługami IT o następujących kompetencjach: - posiadającą umiejętności niezbędne dla uzyskania certyfikatu ITIL na dowolnym poziomie potwierdzone tymi dokumentami lub innymi dokumentami, które potwierdzają takie umiejętności jak wymienione dokumenty (wykluczone są oświadczenia wykonawcy), - posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w projektów informatycznych w zakresie projektowania i wdrożenia systemu monitorowania zasobów infrastruktury techniczno-systemowej w zakresie monitorowania zdarzeń i stanu usług, 8

9 c. minimum czterema osobami posiadającymi doświadczenie w zakresie wdrażania systemu monitorowania zasobów infrastruktury technicznosystemowej, które uczestniczyły we wdrożeniu minimum 1 ww. systemu opartego na oprogramowaniu firmy BMC Software lub oprogramowania równoważnego., ze wskazaniem podmiotu na rzecz którego usługa ta została wykonana, Wszystkie ww. osoby powinny komunikować się w zakresie koordynacji i przedmiotu zamówienia z Zamawiającym w języku polskim (w mowie i piśmie). W przypadku osób nie władających językiem polskim Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na język polski. Zamawiający wymaga, aby jedna osoba pełniła wyłącznie jedną z ww. funkcji Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum ,00 PLN W okresie ostatnich 3 (trzech) lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w każdym roku obrotowym osiągnął średni przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z prowadzonej przez siebie działalności w wysokości nie mniejszej niż ,00 PLN, 3. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. II. WYMOGI FORMALNE OFERTY 1. Oferta musi spełniać następujące wymogi: a) treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji; b) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką; c) oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez Zamawiającego, sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony (w sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy; d) poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę, 2. Zaleca się, aby: a) każda strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę; b) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane oraz połączone w sposób trwały; c) materiały nie wymagane przez Zamawiającego, tj. nie stanowiące oferty (druki i foldery reklamowe) były wyraźnie oznaczone i oddzielone od oferty; d) osoba podpisująca ofertę opatrzyła swój podpis pieczątką imienną. 3. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz ze 9

10 zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności. III. WYMAGANE DOKUMENTY 1. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: 1.1.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji; 2) wykaz wykonanych, bądź wykonywanych w przypadku warunku określonego w lit. c) usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie usług na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. IV podrozdz. I ust. 2.1, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dowodów, czy te usługi zostały wykonane należycie, sporządzony wg Załącznika nr 5 do SIWZ 3) wykaz osób które będą uczestniczyć w zamówienia, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. IV podrozdz. I ust. 2.2, wraz informacją o podstawie do dysponowania w/w osobami, sporządzony wg Załącznika nr 6 do SIWZ 4) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5) sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeśli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. 6) jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Oświadczenia i dokumenty o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Specyfikacji; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 10

11 działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. ; 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz 10 i 11 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ; 6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy lub informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 1.3. Inne wymagane oświadczenia i dokumenty: 1) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 2) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy; 3) dokument potwierdzający wniesienie wadium, jeżeli zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu (zaleca się dołączyć); 2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób, lub przed notariuszem.. 3. Wykonawca zagraniczny 3.1. Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w pkt 1.2.: 1) ppkt 2), 3), 4), 6) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 11

12 a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) ppkt 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8, 10 i 11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt 3.1. Zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub notariuszem wystawione odpowiednio w terminach określonych w pkt 3.1. IV. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE 1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Wykonawcy, o których mowa w pkt 1, składają jedną ofertę, przy czym: a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w podrozdziale III pkt 1.2 ppkt 1-7 niniejszego Rozdziału składa każdy z Wykonawców, b) oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy wszyscy Wykonawcy wspólnie, c) pozostałe dokumenty składają wszyscy Wykonawcy wspólnie. V. FORMA DOKUMENTÓW 1. Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w podrozdziale I ust. 1 pkt 3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 2. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania firmy, wskazane we właściwym rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub poświadczone notarialnie. 12

13 3. W przypadku, gdy załączone do oferty dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym dokumenty składane przez Wykonawcę zagranicznego) niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski. 4. Jeżeli złożone kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. VI. OPAKOWANIE OFERTY Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach. Kopertę zewnętrzną należy oznaczyć w następujący sposób: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych Warszawa; ul. Szamocka 3, 5 Dostawa licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13 Koperta wewnętrzna musi być oznakowana w następujący sposób: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oferta przetargowa i zaadresowana na adres Wykonawcy. Rozdział V OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Wykonawca poda cenę oferty w sposób określony w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji) w części II Cena Oferty oraz w części V Formularz cenowy. 2. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). 3. Wszystkie wartości powinny być podane w złotych polskich. Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Ceny podane w ofercie powinny zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zmówienia oraz uwzględniać inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty. Cena umowna jest ceną ostateczną nie podlegającą zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy. 13

14 Rozdział VI INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, Skrzydło C, pok. 104, do dnia r. do godziny Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania zgodnie z zasadą określoną w art. 84 ust. 2 ustawy. 3. Każdy Wykonawca składający ofertę otrzyma od Zamawiającego potwierdzenie z numerem wpływu odnotowanym także na kopercie oferty. 4. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, Departament Zamówień Publicznych, sala C135, o godzinie 09:30. III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT 1. Otwarcie ofert jest jawne. 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, adres (siedzibę) Wykonawcy, cenę oferty, a także termin wykonania, okres gwarancji oraz warunki płatności, jeżeli ich podanie w ofercie było wymagane. IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. Powiadomienie musi być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych w Specyfikacji dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta zewnętrzna będzie zawierała dodatkowe oznaczenie ZMIANA i zostanie podany numer wpływu z potwierdzenia, o którym mowa w podrozdziale I pkt 3 niniejszego Rozdziału. 14

15 Rozdział VII KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT I. TRYB OCENY OFERT 1. Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 2. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 1 pkt 3, będzie podlegała odrzuceniu. II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: Kryterium wyboru Znaczenie Cena oferty 100% III. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium: Łączna cena brutto (z podatkiem VAT) za realizację zamówienia - według następującego wzoru: najniższa cena ofertowa brutto C = X 100% (waga kryterium) cena oferty badanej brutto 1) Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w/w kryterium. 2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 3) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 15

16 Rozdział VIII ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto oferty. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: a) pieniądzu, b) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancji bankowej, d) gwarancji ubezpieczeniowej, e) poręczeniu udzielonym przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: a) w pieniądzu - odpowiednią kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku: Bank PKO BP S.A. nr rachunku bankowego: ;a dokument potwierdzający wpłatę (pokwitowanie) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Szamocka 3, 5, Departament Zamówień Publicznych, skrzydło C, pok. 104, najpóźniej przed podpisaniem umowy; b) w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczanych formach dokument zabezpieczenia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Szamocka 3, 5, Departament Zamówień Publicznych, skrzydło C, I piętro, pok. 104 najpóźniej przed podpisaniem umowy. 4. Z dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie o okolicznościach stanowiących podstawę do żądania wypłaty należności. 5. Warunki i termin zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy określone zostały we wzorze Umowy. Rozdział IX WZÓR UMOWY Wzór umowy określający szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowi Załącznik nr 2 do Specyfikacji. Rozdział X POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 16

17 Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych Środki Ochrony Prawnej. Rozdział XI FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY I. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1. wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne 4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. II. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 1. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana, w zawiadomieniu o wyborze oferty. 2. Najpóźniej na trzy dni przed podpisaniem Umowy Wykonawca dostarczy listę osób zgodnie 6 ust. 3 wzoru Umowy (lista musi składać się minimum z osób wynikających z Załącznika nr 6 do SIWZ). Zmiany osób będą mogły nastąpić po wyrażeniu przez Zamawiającego pisemnej zgody, zgodnie z postanowieniami Umowy. 3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach i w formie określonych w Rozdziale VIII niniejszej Specyfikacji. 4. Umowa zostanie zawarta w terminach o których mowa w art. 94 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Rozdział XII ZMIANA UMOWY 1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian Umowy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i jego cech oraz sposobu i terminu jego, - jeżeli 17

18 zmiany są korzystne dla Zamawiającego lub wywołane okolicznościami, których nie można było przewidzieć w momencie składania oferty. 2. Wykonawca nie może dokonywać przeniesienia praw lub wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie ani regulować ich w drodze kompensaty. 3. Zmiana umowy wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 4. Zmiana postanowień Umowy następuje w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 5. Z wnioskiem o zmianę postanowień Umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część niniejszej Specyfikacji: 1. Formularz ofertowy 2. Wzór umowy 3. Oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 5. Wykaz usług 6. Wykaz osób 7. Test przedmiotu zamówienia 18

19 Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa Wykonawcy: (miejscowość, data) Adres Wykonawcy: nr telefonu:... nr faksu:... adres ... Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, Warszawa (Zamawiający) OFERTA I. PRZEDMIOT OFERTY 1. Oferujemy dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS 2. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Rozdziale II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. II. CENA OFERTY Oferujemy wykonanie zamówienia za całkowitą cenę brutto...zł, (słownie...). Ceny jednostkowe zostały określone w części Oferty - Formularz cenowy zgodnie z postanowieniami Rozdziału V Specyfikacji. III. DEKLAROWANE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA Deklarujemy następujące warunki zamówienia: 1) Termin przedmiotu zamówienia: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym: a) W terminie do 7 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oprogramowanie BMC Software lub równoważne, objęte ofertą Wykonawcy, oraz udzieli licencje/sublicencje w zakresie określonym Umową. b) Świadczenia na rzecz Zamawiającego następujących usług: 1) Opieka serwisowa (maintenance) do oprogramowania, 2) Wsparcie w utrzymaniu Systemu Monitorowania Usług, 3) Świadczenie usług serwisowych, a. Obsługa i diagnozowanie incydentów, b. Obsługa parametryzacji, c. Opracowywanie dokumentacji, 19

20 d. Aktualizacja dokumentacji. 4) Świadczenie usług dodatkowych. a. Transfer wiedzy warsztaty, instruktaże, b. Wsparcie w rozwoju SMU, 2) Płatności za przedmiot umowy: Płatności na rzecz Wykonawcy z tytułu przedmiotu Umowy dokonywane będą przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w umowie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5; Warszawa (Sekretariat Departamentu Zarządzania Systemami Informatycznymi) oryginału prawidłowo wystawionych faktur wraz z podpisanymi bez zastrzeżeń przez osoby upoważnione przez Strony - Protokołami odbioru lub Protokołami wykonania usług. 3) Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty brutto, w formie : 4) Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie zamówienia w całości / części dotyczącej.. (określić odpowiedni zakres lub pozostawić bez wypełnienia jeżeli nie dotyczy). IV. OŚWIADCZENIA 1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego przestrzegania warunków w niej określonych. 2) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 60 dni od upływu terminu składania ofert. 3) Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór Umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy na warunkach określonych we wzorze w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że w przypadku nie dojścia do zawarcia Umowy z przyczyn leżących po naszej stronie wniesione wadium ulega przepadkowi na rzecz Zamawiającego. 4) Jesteśmy świadomi, że w przypadku nie złożenia dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw z przyczyn leżących po naszej stronie, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, wniesione wadium ulega przepadkowi na rzecz Zamawiającego. 5) Oświadczamy, że wnieśliśmy wadium w formie..., zwrotu wadium należy dokonać na rachunek bankowy Wykonawcy: (dotyczy Wykonawców, którzy wnieśli wadium formie pieniądza). 6) Oświadczamy, że w zakresie świadczenia usług opieki serwisowej (maintenance) dla zaoferowanego oraz będącego w posiadaniu Zamawiającego oprogramowania, posiadamy przyznane przez producenta tego oprogramowania uprawnienia umożliwiające stały dostęp do oficjalnego kanału rejestracji i obsługi zgłoszeń serwisowych, bazy wiedzy zawierającej informacje o znanych błędach i sposobach ich rozwiązywania, patch y, poprawek oraz innych elementów służących naprawie błędów, w zakresie wynikającym z przysługującym twórcy programu komputerowego praw wyłącznych. 7) Oświadczamy, że posiadamy prawo do udzielenia licencji/sublicencji na zaoferowane oprogramowanie (w przypadku zaoferowania oprogramowania, którego użytkowanie wymaga oddzielnej licencji). 20

21 8) Oświadczamy, że najpóźniej na trzy dni przed podpisaniem Umowy dostarczymy listę osób zgodnie 6 ust. 3 wzoru Umowy (lista musi składać się minimum z osób wynikających z Załącznika nr 6 do SIWZ). Zmiany osób będą mogły nastąpić po wyrażeniu przez Zamawiającego pisemnej zgody, zgodnie z postanowieniami Umowy. V. FORMULARZ CENOWY I Szczegółowa specyfikacja zaoferowanych licencji/sublicencji na oprogramowanie (nazwa/producent/wersja/inne dane określające licencję/sublicencję) Cena jednostkowa Ilość licencji/sublicencji (określa Wykonawca zgodnie z zasadami licencjonowania) Razem (kol 2 x kol 3) L.P RAZEM Ilość miesięcy Wartość II Przedmiot Opłata miesięczna świadczenia (kol 2 x kol 3) usługi L.P Opieka serwisowa (maintenance) do oprogramowania, wsparcie w utrzymaniu SMU oraz usługi serwisowe w zakresie Obsługi i diagnozowania incydentów III Przedmiot Cena jednostkowa 36 Maksymalna ilość wystąpień w ciągu trwania umowy Wartość (kol 2 x kol 3) L.P Usługi serwisowe Obsługa parametryzacji Opracowywanie dokumentacji związanej ze środowiskiem SMU 36 3 Aktualizacja dokumentacji związanej ze środowiskiem SMU 72 Usługi dodatkowe transfer wiedzy - warsztaty, 100 dni 4 instruktaże instruktażowo/war sztatowych RAZEM ilość wystąpień IV Przedmiot w ciągu trwania Wartość umowy L.P Usługi dodatkowe wsparcie w rozwoju SMU 1 (współpraca przy dostosowaniu SMU do objęcia monitorowaniem i raportowaniem kolejnych obszarów Usług IT) 6 RAZEM I+II+III+IV Oświadczamy, że wskazane w niniejszym formularzu ceny jednostkowe i wartość ogółem obejmują wszelkie koszty Wykonawcy wynikające z Umowy i nie ulegną zwiększeniu w okresie obowiązywania Umowy. 21

22 VI. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY 1.1. oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji; 2) wykaz wykonanych, bądź wykonywanych w przypadku warunku określonego w lit. c) usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie usług na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. IV podrozdz. I ust. 2.1, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dowodów, czy te usługi zostały wykonane należycie, sporządzony wg Załącznika nr 5 do SIWZ 3) wykaz osób które będą uczestniczyć w zamówienia, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. IV podrozdz. I ust. 2.2, wraz informacją o podstawie do dysponowania w/w osobami, sporządzony wg Załącznika nr 6 do SIWZ 4) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5) sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów. 6) jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oświadczenia i dokumenty o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Specyfikacji; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.. 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 22

23 . 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8) oraz 10 i 11 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ; 6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy lub informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej 1.3. Inne wymagane oświadczenia i dokumenty: 1) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 2) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy; 3) dokument potwierdzający wniesienie wadium, jeżeli zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu (zaleca się dołączyć);... (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 23

24 Postępowanie znak: TZ/370/75/13 Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór Umowy nr W dniu. roku w Warszawie, pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, ul. Szamockiej 3, 5 posiadającym NIP nr , REGON nr który reprezentuje: 1... zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, a z siedzibą w., przy ul..., posiadającą NIP nr., REGON nr, działającą w oparciu o wpis do., pod numerem., którą reprezentują: zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisu art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 24

25 Centrum Zgłoszeniowe ZUS, CZ ZUS HelpDesk (HD) Wykonawcy Konsola technologiczna Konsola usługowa Metryka usługi Moduł Wiedzy Parametry usługi Rejestr osób funkcyjnych SMU Umowa Definicje: Dedykowana organizacja Zamawiającego upoważniona do przekazywania zgłoszeń w ramach usług serwisowych Wykonawcy. Dedykowana organizacja Wykonawcy zapewniająca obsługę usług serwisowych. Komponent SMU reprezentujący oprogramowanie BMC Software, do którego przekazywane są informacje z Agentów monitorowania. Dostęp do Konsoli technologicznej realizowany jest poprzez specjalizowane konsole po podaniu prawidłowej nazwy użytkownika i hasła. Dane Konsoli technologicznej prezentowane są jako rekordy zdarzeń i/lub wartości parametrów. Zakres dostępnych funkcjonalności Konsoli technologicznej zależy od poziomu uprawnień użytkownika. Komponent SMU reprezentujący oprogramowanie BMC Software, do którego przekazywane są zdarzenia z Konsoli technologicznej oraz innych źródeł nie będących komponentami SMU. Dostęp do Konsoli usługowej realizowany jest poprzez specjalizowane konsole po podaniu prawidłowej nazwy użytkownika i hasła. Zakres dostępnych funkcjonalności Konsoli usługowej zależy od poziomu uprawnień użytkownika. Dokument definiujący usługę, określający parametry jej dostarczania oraz metody pomiaru tych parametrów. Zawiera zakres zobowiązań oraz warunki tych zobowiązań w ramach świadczenia usługi. Oprogramowanie wykonane na bazie oprogramowania firmy BMC Software umożliwiające monitorowanie wybranych komponentów środowiska informatycznego. Zawarty w Metryce usługi zestaw kryteriów określający wymagany zakres i sposób świadczenia usługi. Zatwierdzona przez Komitet Sterujący lista osób odpowiedzialnych za realizację prac w zakresie Umowy. Oparty na oprogramowaniu BMC Software informatyczny System Monitorowania Usług w ZUS, którego komponentami są: Agenci monitorowania, Konsola technologiczna, Konsola usługowa, Platforma raportowo-analityczna Business Objects. Niniejszy dokument wraz z załącznikami. 25

26 1 Przedmiot Umowy 1. W terminie do 7 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oprogramowanie objęte ofertą Wykonawcy oraz udzieli licencje/sublicencje w zakresie określonym Umową. Szczegółowa specyfikacja oprogramowania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zawarta jest w formularzu cenowym stanowiącym Część I Załącznika nr 1 do Umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego od dnia zawarcia umowy przez okres 36 miesięcy następujące usługi: 1) Opieka serwisowa (maintenance) do oprogramowania w zakresie i na zasadach określonych w Części AZałącznika nr 1 do Umowy. 2) Wsparcie w utrzymaniu Systemu Monitorowania Usług w zakresie i na zasadach określonych w Części A Załącznika nr 1 do Umowy. 3) Świadczenie usług serwisowych, a. Obsługa i diagnozowanie incydentów w zakresie i na zasadach określonych w Części C Załącznika nr 1 do Umowy, b. Obsługa parametryzacji w zakresie i na zasadach określonych w Częsci C Załącznika nr 1 do Umowy, c. Opracowywanie dokumentacji w zakresie i na zasadach określonych w Części C Załącznika nr 1 do Umowy, d. Aktualizacja dokumentacji w zakresie i na zasadach określonych w Części C Załącznika nr 1 do Umowy. 4) Świadczenie usług dodatkowych. a. Transfer wiedzy warsztaty, instruktaże w zakresie i na zasadach określonych w Części D Załącznika nr 1 do Umowy, b. Wsparcie w rozwoju SMU w zakresie i na zasadach określonych w Części D Załącznika nr 1 do Umowy. 3. Wszystkie dokumenty sporządzone przez Wykonawcę w ramach przedmiotu Umowy będą sporządzone w języku polskim, w formie pisemnej (wydruk komputerowy, format A4), jak również w formie elektronicznej (w wersji edytowalnej w formacie zgodnym z MS Office). 4. Podwykonawcom zostanie powierzone wykonanie zamówienia w całości / części dotyczącej..(zapis dotyczy jedynie sytuacji gdy Wykonawca wskazał w Formularzu ofertowym, iż ten zakres zamówienia powierzy podwykonawcom). 2 Prawa własności intelektualnej oraz Prawa autorskie osób trzecich 1. Strony oświadczają, że autorskie prawa majątkowe do programów komputerowych i utworów innych niż programy komputerowe wytworzonych przez Wykonawcę w ramach usług stanowiących przedmiot Umowy przysługiwać będą Zamawiającemu. 2. Wykonawca zapewnia, iż korzystanie z praw nabytych przez Zamawiającego na podstawie niniejszego paragrafu nie będzie naruszało praw autorskich osób trzecich. 3. Wykonawca zapewnia ponadto, iż korzystanie w ramach uzyskanych przez Zamawiającego uprawnień z oprogramowania udostępnianego przez Wykonawcę Zamawiającemu w ramach licencji/sublicencji nie będzie naruszało praw autorskich osób trzecich. 26

27 4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe do wytworzonych przez Wykonawcę, w ramach usług stanowiących przedmiot Umowy programów komputerowych, z dniem ich przekazania Zamawiającemu, bez ograniczenia, co do czasu lub terytorium, na następujących polach eksploatacji: 1) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie programów komputerowych w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie w zakresie związanym z wykonywaniem autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji określonych w niniejszym ustępie, 2) wprowadzanie programów komputerowych do systemu informatycznego, pamięci komputerów, sieci komputerowych Zamawiającego w zakresie związanym z wykonywaniem autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji określonych w niniejszym ustępie, 3) korzystanie z programów komputerowych w prowadzonej działalności bez ograniczeń odnośnie terytorium, czasu oraz liczby instalacji, 4) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu oraz wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian/modyfikacji w programach komputerowych, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała, 5) użyczanie, najem, dzierżawa, upoważnianie innych osób do wykorzystywania w całości lub części programów komputerowych lub ich kopii, 6) wykonywanie oraz upoważnianie do wykonywania praw zależnych do programów komputerowych na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji w zakresie oraz w celu przewidzianym odpowiednio dla każdego z pól. 5. Wraz z programami komputerowymi wytworzonymi przez Wykonawcę, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu kody źródłowe tych programów. 6. Wykonawca ma prawo zatrzymać jedną kopię aktualnej wersji programów komputerowych oraz utworów, do których autorskie prawa majątkowe zostały przeniesione na Zamawiającego, wyłącznie w celu archiwizacyjnym i audytu. Pozostałe posiadane kopie programów komputerowych oraz utworów Wykonawca zobowiązany jest zniszczyć (w tym usunąć ich kopie elektroniczne) oraz przedstawić Zamawiającemu oświadczenie o ich zniszczeniu / usunięciu w terminie 30 dni od zakończenia Umowy. 7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wytworzonych przez Wykonawcę, w ramach usług stanowiących przedmiot Umowy utworów innych niż programy komputerowe w tym dokumentacji programów komputerowych, z dniem ich przekazania Zmawiającemu, bez ograniczenia, co do czasu lub terytorium, na następujących polach eksploatacji: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu w całości lub części - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisumagnetycznego oraz techniką cyfrową w zakresie związanym z wykonywaniem praw do utworów na polach eksploatacji określonych w niniejszym ustępie, 2) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w utworze w zakresie związanym z wykonywaniem praw do utworów na polach eksploatacji określonych w niniejszym ustępie, 3) użyczanie, najem, dzierżawa, upoważnianie innych osób do wykorzystywania w całości lub części utworu lub jego kopii, 4) wykonywanie oraz upoważnianie do wykonywania zależnych praw autorskich na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji w zakresie oraz w celu przewidzianym odpowiednio dla każdego z pól. 3 Warunki licencyjne 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji/sublicencji na oprogramowanie dostarczone w ramach niniejszej Umowy 27

28 2. Z dniem podpisania Protokołu odbioru (wzór 3 w Części G Załącznika nr 1) Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji/sublicencji na korzystanie z oprogramowania objętego licencją/sublicencją, z zastrzeżeniem możliwości wypowiedzenia jedynie w przypadku rażącego naruszania przez Zamawiającego warunków licencyjnych/sublicencyjnych. 3. Karty licencyjne wraz z kluczami licencyjnymi i nośnikami z oprogramowaniem stanowiącym przedmiot licencji/sublicencji wraz z dokumentacją techniczną oprogramowania objętego licencją/sublicencją. zostaną dostarczone Zamawiającemu do dnia podpisania Protokołu odbioru (wzór 3 w Części G Załącznika nr 1). Podpisany bez uwag przez Strony Protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury. 4. Zamawiający nie ma prawa udzielania dalszych licencji/sublicencji na oprogramowanie objęte licencją/sublicencją oraz wprowadzania oprogramowania objętego licencją/sublicencją do obrotu w całości lub części, pod każdą postacią, w szczególności poprzez ich sprzedaż, najem, dzierżawę. 5. W ramach nabytych licencji/sublicencji do oprogramowania objętego licencją/sublicencją Zamawiający jest uprawniony do: 1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, 2) instalacji, uruchamiania, przechowywania i korzystania, 3) implementacji w środowisku operacyjnym Zamawiającego, 4) uruchamiania, wyświetlania i stosowania w celach zgodnych z dokumentacją, 5) przystosowywania oprogramowania objętego, wprowadzania w oprogramowaniu objętym licencją/sublicencją zmian układu lub innych zmian wyłącznie w zakresie, w jakim to przystosowywanie lub zmiany będą niezbędne do korzystania z oprogramowania objętego licencją/sublicencją zgodnie z przeznaczeniem. 6. Pozostałe warunki korzystania z Produktów określa dokument licencyjny (licence agreement) producenta oprogramowania dostarczony przez Wykonawcę. 7. Wykonawca zapewnia, że oprogramowanie objęte licencją/sublicencją jest wolne od jakichkolwiek praw osób trzecich a ponadto, że nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do tych praw w przyszłości. 4 Zasady współdziałania Stron 1. Strony zobowiązują się do współdziałania w celu należytego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. 2. W terminie 5 dni roboczych od zawarcia Umowy Strony wyznaczą swoich przedstawicieli kierujących realizacją przedmiotu Umowy. Role i Zadania osób kierujących realizacją przedmiotu Umowy określa Część B Załącznika nr W terminie 10 dni roboczych od zawarcia Umowy Strony powołają Komitet Sterujący będący organem kolegialnym, koordynującym wykonywanie Umowy. Skład, kompetencje i zasady działania Komitetu Sterującego określa Część B Załącznika nr Brak decyzji rozstrzygającej w umówionym terminie sprawę przedstawioną do decyzji Strony, brak stanowiska Strony przedstawionego na zwołanym w tym celu posiedzeniu organu kolegialnego albo zaniechanie dokonania czynności przez osobę, do której obowiązków należało dokonanie takiej czynności będzie uważane za zawinione zachowanie Strony, która była zobowiązana do podjęcia decyzji, przedstawienia stanowiska, udzielenia odpowiedzi lub dokonania czynności. 5 Zobowiązania Zamawiającego 1. Zamawiający zapewni Wykonawcy niezbędną pomoc w przedmiotu Umowy, zgodnie z warunkami Umowy. 28

29 2. Zamawiający zobowiązany jest przy wykonywaniu Umowy do współdziałania z Wykonawcą, w szczególności poprzez: 1) dołożenie należytej staranności w dostarczaniu posiadanych informacji niezbędnych dla wykonywania Umowy (w tym procedur i innych dokumentów), 2) terminowe wykonywanie obowiązków przyjętych w Umowie, 3) zapewnienie gotowości technicznej sprzętu komputerowego, infrastruktury technicznej i oprogramowania firm trzecich w zakresie niezbędnym dla Umowy, 4) zapewnienie współdziałania służb Zamawiającego w trakcie diagnozowania oraz odtwarzania komponentów systemu po awarii, 5) zapewnienie wykonania kopii zapasowych komponentów systemu zgodnie z zasadami ustalonymi pomiędzy Stronami, 6) udzielenie pracownikom Wykonawcy dopuszczeń wymaganych obowiązującymi przepisami oraz uprawnień dostępu do zasobów eksploatacyjnych ZUS niezbędnych do świadczenia usług, 6 Zobowiązania Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązany jest przy przedmiotu Umowy do współdziałania z Zamawiającym poprzez: 1) dołożenie należytej staranności przy wykonywaniu usług, wynikającej z zawodowego charakteru świadczenia tych usług, 2) terminowe wykonywanie zobowiązań, 3) przestrzeganie podczas prac procedur uzgodnionych w dokumentach kontraktowych, 4) przestrzeganie podczas prac wewnętrznych uregulowań Zamawiającego udostępnianych Wykonawcy, 2. Wykonawca będzie dysponował własnym testowym środowiskiem developerskim zapewniającym prawidłową realizację Umowy 3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić personel zdolny do Umowy określony w Części B i Części H Załącznika nr 1 do Umowy oraz dołożyć odpowiednich starań w celu zapewnienia stabilności tego personelu, w szczególności zaś nie będzie dokonywał zmian personelu bez ważnych przyczyn, 4. Wszystkie osoby dedykowane przez Wykonawcę do prac na rzecz Zamawiającego wchodzące w skład personelu, o którym mowa w ust. 3 będą komunikować się w zakresie koordynacji i przedmiotu zamówienia z Zamawiającym w języku polskim (w mowie i piśmie). W przypadku osób nie władających językiem polskim Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na język polski. 5. Zmiana personelu Wykonawcy może być dokonana po pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego z przynajmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, o ile z przyczyn obiektywnych możliwe będzie dotrzymanie tego terminu, przy czym zmiana taka nie może mieć negatywnego wpływu na jakość i terminowość usług świadczonych przez Wykonawcę. 6. Zmiana osób następuje poprzez: 1) pisemne oświadczenie Wykonawcy o zamiarze dokonania zmiany, 2) wskazanie osoby zastępującej, 3) akceptację lub odmowę akceptacji osoby przez Zamawiającego. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3 nie powoduje zmiany Umowy. 29

30 7 Kontrola jakości Zamawiający ma prawo kontroli wykonywania czynności i procedur określonych w Umowie oraz kontroli i weryfikacji raportowanego przez Wykonawcę poziomu parametrów jakościowych usług IT, określonego w Metrykach usług. Wykonawca na pisemne zgłoszenie Zamawiającego, zapewni kontrolującemu dostęp do niezbędnych informacji bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. Odpowiedzialność za wszelkie działania związane z wykonywaniem kontroli przez kontrolującego ponosi Zamawiający. 8 Wynagrodzenie umowne 1. Łączna wartość Umowy nie przekroczy zł (z podatkiem VAT). 2. Wynagrodzenie Wykonawcy za dostawę i udzielenie licencji na zaoferowane oprogramowanie, o których mowa w 1 ust. 1, wynosi zł (z podatkiem VAT). 3. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu Opieki serwisowej (maintenance) do oprogramowania o której mowa w 1 ust. 2 pkt 1), z tytułu usługi Wsparcia w utrzymaniu Systemu Monitorowania Usług, o której mowa w 1 ust. 2 pkt 2), oraz z tytułu świadczenia usług serwisowych, o których mowa w 1 ust. 2 pkt 3) lit. a w zakresie Obsługi i diagnozowania incydentów, wynosi zł (z podatkiem VAT). Miesięczna opłata z tytułu powyższych usług wynosi zł (z podatkiem VAT). 4. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu świadczenia usług serwisowych, o których mowa w 1 ust. 2 pkt 3) lit b, lit c oraz lit. d, w zakresie Obsługi parametryzacji, w zakresie Opracowywania i aktualizacji dokumentacji związanej ze środowiskiem SMU oraz z tytułu świadczenia usług dodatkowych, o których mowa w 1 ust. 2 pkt 4 lit. a, w zakresie Transferu wiedzy - warsztaty, instruktaże nie przekroczy zł (z podatkiem VAT) przy czym: 1) Jednostkowa opłata za wykonanie usługi serwisowej w zakresie Obsługi parametryzacji wynosi zł (z podatkiem VAT) i nie przekroczy łącznie zł (z podatkiem VAT. 2) Jednostkowa opłata za wykonanie Opracowania dokumentacji związanej ze środowiskiem SMU wynosi zł (z podatkiem VAT) i nie przekroczy łącznie zł (z podatkiem VAT. 3) Jednostkowa opłata za wykonanie Aktualizacji dokumentacji związanej ze środowiskiem SMU wynosi zł (z podatkiem VAT) i nie przekroczy łącznie zł (z podatkiem VAT. 4) Jednostkowa opłata za wykonanie usługi dodatkowej w zakresie Transferu wiedzy - warsztaty, instruktaże, wynosi zł (z podatkiem VAT) i nie przekroczy łącznie zł (z podatkiem VAT. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonywania usług dodatkowych w zakresie Wsparcia w rozwoju SMU (współpraca przy dostosowaniu SMU do objęcia monitorowaniem i raportowaniem kolejnych obszarów Usług IT) o których mowa w 1 ust. 2 pkt 4 lit b nie przekroczy zł (z podatkiem VAT) i będzie każdorazowo ustalane zgodnie z Zasadami zlecania i odbioru usług dodatkowych zawartymi w Części D Załącznika nr 1 do Umowy. 6. Szczegółową specyfikację cenową za poszczególne pozycje z przedmiotu Umowy określa formularz cenowy (zgodnie z wybrana ofertą) stanowiący Część I Załącznika nr 1 do Umowy. 7. Zamawiający zapłaci za faktycznie zrealizowany przedmiot Umowy. 8. Łączna wartość o której mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu Umowy i nie ulegnie zwiększeniu w okresie obowiązywania Umowy. 30

31 9 Zasady płatności 1. Płatności na rzecz Wykonawcy z tytułu przedmiotu Umowy dokonywane będą przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5; Warszawa (Sekretariat Departamentu Zarządzania Systemami Informatycznymi) oryginału prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanymi bez zastrzeżeń przez osoby upoważnione przez Strony - Protokołami odbioru lub Protokołami wykonania usług. Podpisanie przez Strony Protokołów odbioru lub Protokołów wykonania usług nie pozbawia Zamawiającego prawa do naliczenia kar umownych o których mowa w 11, za okres objęty wyżej wymienionymi Protokołami. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w 8 ust. 2 będzie płatne jednorazowo na podstawie odpowiedniej faktury prawidłowo wystawionej w oparciu o podpisany bez uwag Protokół odbioru, którego wzór określa Część G Załącznika nr 1 (wzór 3). 3. Miesięczne wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy z tytułu przedmiotu Umowy o którym mowa w 8 ust 3 płatne będzie przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5; Warszawa (Sekretariat Departamentu Zarządzania Systemami Informatycznymi) oryginału prawidłowo wystawionej faktury przy czym podstawą do wystawienia faktury z tytułu wykonania usług będą Protokoły wykonania usług, potwierdzające wykonanie Usług Wykonawcy. Protokoły wykonania usług są podpisywane przez Strony w terminie 3 dni roboczych od ostatniego dnia miesiąca, w którym Usługi Wykonawcy były świadczone. Wzór Protokołu określa Część G Załącznika nr 1 (wzór 2a) 4. Wysokość wynagrodzenia za niepełny miesiąc świadczenia usług, o którym mowa w ust. 3, będzie wyliczana w następujący sposób: cena za jeden miesiąc świadczenia usług podzielona przez ilość dni danego miesiąca i pomnożona przez ilość dni świadczenia usług w tym miesiącu. 5. Wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy z tytułu przedmiotu Umowy o którym mowa w 8 ust 4 i 8 ust 5 płatne będzie każdorazowo przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5; Warszawa (Sekretariat Departamentu Zarządzania Systemami Informatycznymi) oryginału prawidłowo wystawionej faktury przy czym podstawą do wystawienia faktury z tytułu wykonania usług będą Protokoły wykonania usług, potwierdzające wykonanie Usług Wykonawcy. Protokoły wykonania usług są podpisywane przez Strony w terminie 3 dni roboczych od ostatniego dnia miesiąca, w którym Usługi Wykonawcy były świadczone. Wzór Protokołu określa Część G Załącznika nr 1 (wzór 2b). 6. Płatności będą dokonywane przelewami bankowymi w złotych polskich na rachunek bankowy Wykonawcy nr.. 7. Za dzień dokonania płatności uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 8. W przypadku zwłoki w płatności Wykonawca może żądać zapłaty przez Zamawiającego odsetek umownych w wysokości odsetek ustawowych. 10 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, gwarantujące zgodne z Umową wykonanie zamówienia. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie... i wynosi:... zł. (słownie:...). tj.: 5% łącznego wynagrodzenia umownego określonego w 8 ust. 1 umowy, ważnego na okres obowiązywania umowy (zgodnie z 16 ust. 7), przedłużony o 30 dni. Zabezpieczenie zostanie zwrócone na warunkach określonych w ust Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwolnione Wykonawcy w terminie 30 dni albo zostanie zatrzymane w całości lub odpowiedniej części, jeśli Zamawiający wniesie zastrzeżenia co do należytego wykonania Umowy 31

32 3. WYKONAWCA może zmienić formę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na inną przewidzianą w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia nie powoduje konieczności zmiany treści Umowy. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego wynikających z Umowy bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy. 11 Kary umowne 1. Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w przypadku: 1) opóźnienia terminu dostawy oprogramowania BMC Software lub oprogramowania równoważnego, o którym mowa w 1 ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,25% wynagrodzenia określonego w 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty kalendarzowy dzień opóźnienia. 2) opóźnienia terminu wykonania usługi dodatkowej w zakresie Wsparcia w rozwoju SMU (współpraca przy dostosowaniu SMU do objęcia monitorowaniem i raportowaniem kolejnych obszarów Usług IT), o którym mowa w 1 ust. 2 pkt 4 lit b, w stosunku do terminu ustalanego w harmonogramie, zgodnie z Zasadami zlecania i odbioru usług dodatkowych opisanych w Części D Załącznika nr 1 do Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02% wynagrodzenia określonego w 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty kalendarzowy dzień opóźnienia. 3) opóźnienia terminu wykonania usługi dodatkowej w zakresie Transferu wiedzy - warsztaty, instruktaże, o którym mowa w 1 ust. 2 pkt 4 lit. a w stosunku do terminu ustalanego w harmonogramie, zgodnie z Zasadami zlecania i odbioru usług dodatkowych opisanych w Części D Załącznika nr 1 do Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% wynagrodzenia określonego w 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty kalendarzowy dzień opóźnienia. 4) niedotrzymania w danym miesiącu poziomu parametrów metryki US_ODI (określonej w Części C Załącznika nr 1), potwierdzonego w uzgodnionym, zgodnie z Procedurą uzgadniania raportów z metryk usług opisaną w Części F Załącznika nr 1 punkt C, raporcie z metryki (wzór raportu określa Część G Załacznika nr 1 (wzór 4)) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości odpowiednio: i. dla poziomu parametru CR_ODI w przedziale: (CR_ODI >= 90%; CR_ODI < 95%) - jednorazowo 0,025% wynagrodzenia określonego w 8 ust. 1 ii. dla poziomu parametru CR_ODI < 90% - jednorazowo 0,1% wynagrodzenia określonego w 8 ust. 1 iii. dla poziomu parametru CN_ODI.1 w przedziale: (CN_ODI.1 >= 90%; CN_ODI.1 < 99%) - jednorazowo 0,025% wynagrodzenia określonego w 8 ust. 1 iv. dla poziomu parametru CN_ODI.1 < 90% - jednorazowo 0,1% wynagrodzenia określonego w 8 ust. 1 v. dla poziomu parametru CN_ODI.2 w przedziale: (CN_ODI.2 >= 90%; CN_ODI.2 < 95%) - jednorazowo 0,025% wynagrodzenia określonego w 8 ust. 1 vi. dla poziomu parametru CN_ODI.2 < 90% - jednorazowo 0,1% wynagrodzenia określonego w 8 ust. 1 5) niedotrzymania w danym miesiącu poziomu parametrów metryki US_PNW (określonej w Części C Załącznika nr 1), potwierdzonego w uzgodnionym, zgodnie z Procedurą uzgadniania raportów z metryk usług opisaną w Części F Załącznika nr 1 punkt C, raporcie z metryki (wzór raportu określa Część G Załacznika nr 1 (wzór 4)) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości odpowiednio: i. dla poziomu parametru CR_PNW w przedziale: (CR_PNW >= 90%; CR_PNW < 95%) - jednorazowo 0,025% wynagrodzenia określonego w 8 ust. 1 ii. dla poziomu parametru CR_PNW < 90% - jednorazowo 0,1% wynagrodzenia określonego w 8 ust. 1 32

33 iii. dla poziomu parametru TR_PNW w przedziale: (TR_PNW.1 >= 80%; TR_PNW.1 < 90%) - jednorazowo 0,025% wynagrodzenia określonego w 8 ust. 1 iv. dla poziomu parametru TR_PNW < 80% - jednorazowo 0,1% wynagrodzenia określonego w 8 ust. 1 6) niedotrzymania w danym miesiącu poziomu parametrów metryki US_DOK (określonej w Części C Załącznika nr 1), potwierdzonego w uzgodnionym, zgodnie z Procedurą uzgadniania raportów z metryk usług opisaną w Części F Załącznika nr 1 punkt C, raporcie z metryki (wzór raportu określa Część G Załacznika nr 1 (wzór 4)) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości odpowiednio: i. dla poziomu parametru DOK.1 w przedziale: (DOK.1 >= 60%; DOK.1 < 100%) - jednorazowo 0,025% wynagrodzenia określonego w 8 ust. 1 ii. dla poziomu parametru DOK.1 < 60% - jednorazowo 0,1% wynagrodzenia określonego w 8 ust W przypadku przekroczenia terminu dostawy oprogramowania BMC Software lub oprogramowania równoważnego, o którym mowa w 1 ust. 1, powyżej 14 dni Zamawiający może odstąpić od Umowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% całkowitej wartości przedmiotu umowy z podatkiem VAT, o której mowa w 8 ust. 1 Umowy, niezależnie od kar umownych, o których mowa w 11 ust. 1 pkt W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę terminu integracji systemu obsługi zgłoszeń Zamawiającego z systemem obsługi zgłoszeń Wykonawcy, o którym mowa w Części C Załącznika nr 1 do Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset zł), za każdy rozpoczęty kalendarzowy dzień opóźnienia. 4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% całkowitej ceny przedmiotu Umowy z podatkiem VAT. 5. Przed odstąpieniem od Umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do wykonania Umowy, w terminie 14 dni kalendarzowych wskazując świadczenia, których spełnienia się domaga. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy po bezskutecznym upływie powyższego terminu. 6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne za świadczenia faktycznie wykonane przez Wykonawcę na podstawie Umowy do dnia odstąpienia. 7. W przypadku odstąpienia od Umowy każda ze Stron zatrzymuje świadczenia, prawa oraz programy komputerowe i utwory nie będące programami komputerowymi otrzymane oraz należne jej do dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. 8. Wymagalne kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonywania Umowy, lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy. 9. Każdorazowe naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem Wykonawcy przez Zamawiającego księgowej noty obciążeniowej. Do księgowej noty obciążeniowej w każdym przypadku będzie załączona kalkulacja kwoty kar umownych. 10. Naliczenie kary umownej nie jest uzależnione od wykazania przez Zamawiającego poniesienia szkody. Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu kar umownych, jeżeli przyczyną ich naliczenia jest siła wyższa lub okoliczności leżące po stronie osoby trzeciej lub Zamawiającego, lub inne zdarzenia niezawinione przez Wykonawcę, albo takie na które Wykonawca nie miał wpływu. 11. Zapłata kary umownej nie wyłącza dalej idącej odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy, na zasadach ogólnych, z tytułu szkody wyrządzonej Zamawiającemu z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 33

34 12 Roszczenia osób trzecich 1. W przypadku udzielenia licencji/sublicencji lub przeniesienia przez Wykonawcę na Zamawiającego prawa do korzystania z utworu lub programu komputerowego, będącego przedmiotem roszczeń osoby trzeciej, Wykonawca zobowiązany jest do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia na zasadzie art. 392 kc. 2. W związku z powyższym zobowiązaniem Wykonawca jest zobowiązany do obrony Zamawiającego, na własny koszt i w granicach dopuszczalnych prawem, przed roszczeniami osób trzecich kierowanymi do Zamawiającego, których przyczyną jest prawo, utwór lub program komputerowy dostarczony lub wytworzony przez Wykonawcę pod warunkiem, że Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę na piśmie o wszelkich tego rodzaju roszczeniach oraz udzieli mu, w granicach obowiązującego prawa, uprawnień do podejmowania w jego imieniu i na jego rzecz czynności związanych z obroną przed takimi roszczeniami, a także udzieli wszelkich informacji niezbędnych do wykonywania obrony. Wykonawca ma obowiązek uprzedniego konsultowania swoich działań z Zamawiającym. 3. Postanowienia powyższe nie wykluczają możliwości podejmowania przez Zamawiającego dodatkowej obrony przed roszczeniami w sposób, w jaki Zamawiający uzna to za właściwe. Zamawiający zobowiązany jest w takim przypadku do uprzedniego konsultowania swoich działań z Wykonawcą, w szczególności zmierzających do ugodowego rozwiązania sporu lub do uznania powództwa. Zawarcie ugody przez Zamawiającego, uznanie powództwa oraz czynności Zamawiającego o podobnym charakterze wymagają zgody Wykonawcy, pod rygorem utraty przez Zamawiającego roszczeń wobec Wykonawcy, wynikających z ust Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, by ewentualne roszczenie nie miało wpływu na wykonywanie innych zobowiązań wynikających z Umowy. W tym celu Wykonawca zapewni możliwość legalnego korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu roszczenia albo zastąpi go stosownym odpowiednikiem. 13 Poufność 1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, danych i wiedzy, bez względu na formę ich utrwalenia, stanowiących tajemnicę Zamawiającego, uzyskanych w trakcie wykonywania Umowy. 2. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy pozyskane od Zamawiającego informacje dotyczące rozmieszczenia i konfiguracji infrastruktury technicznosystemowej sieci oraz stosowanych zabezpieczeń. 3. Uzyskane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem Umowy, informacje nie mogą być wykorzystane do innego celu, niż do Umowy. 4. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji, które: 1) stały się publicznie dostępne bez naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy, 2) były znane przed otrzymaniem ich od Zamawiającego i nie były objęte zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy wobec jakiegokolwiek podmiotu, 3) podlegają ujawnieniu na mocy przepisów prawa. 5. W terminie 5 dni roboczych od rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu lub zniszczenia wszelkich materiałów zawierających informację stanowiącą tajemnicę Zamawiającego, jakie otrzymał lub wytworzył w związku z wykonywaniem Umowy, za wyjątkiem jednej kopii ww. materiałów niezbędnych do ewentualnego dochodzenia roszczeń, które zostaną zniszczone z upływem terminu przedawnienia roszczeń. Wykonawca zapewni tym materiałom ochronę w stopniu co najmniej równym poziomowi ochrony, na jakim chroni własne informacje. Potwierdzenie zwrotu ww. materiałów dokumentuje się w protokole, który podpisują Zamawiający i Wykonawca. Niezwłocznie po upływie terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń Wykonawca informuje pisemnie Zamawiającego o zniszczeniu kopii materiałów pozostawionych do ewentualnego dochodzenia roszczeń. 34

35 6. Osoby wykonujące zadania w związku z realizacją Umowy na terenie budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń użytkowanych przez Zamawiającego są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego uregulowań wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa informacji. Wszystkie osoby biorące udział w przedmiotu Umowy zostaną poinformowane o poufnym charakterze informacji oraz zobowiązane do zachowania ich w poufności. W takim przypadku Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia dokonane przez takie osoby, włącznie z odpowiedzialnością materialną. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń wobec Wykonawcy, w wypadku wyrządzenia przez niego szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim, będących wynikiem naruszenia bezpieczeństwa informacji, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 14 Zawiadomienia 1. O ile Strony nie postanowią inaczej, zawiadomienia jednej Strony przez drugą Stronę będą uważane za prawidłowo przekazane, jeśli zostaną sporządzone w formie pisemnej i doręczone osobiście za potwierdzeniem odbioru, za pośrednictwem listu poleconego z potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty kurierskiej. 2. O ile Strony nie postanowią inaczej, zawiadomienia mogą być dokonywane telefaksem (z zachowaniem raportu nadania generowanego przez telefaks) lub przy użyciu poczty elektronicznej, z równoczesnym przesłaniem kopii zawiadomienia w sposób określony w ust Powyższe nie uchybia powoływaniu się przez adresata zawiadomienia na otrzymanie zawiadomienia niezależnie od tego, czy dochowano powyższych wymogów, pod warunkiem, że nastąpiło ono w formie pisemnej lub za pośrednictwem telefaksu albo poczty elektronicznej oraz powoływaniu się przez nadawcę na doręczenie zawiadomienia, jeśli było ono dokonane w sposób określony w niniejszym ustępie oraz jeśli adresat przyznał jego otrzymanie. 4. Zamawiający będzie wysyłał zawiadomienia na następujący adres: Wykonawca będzie wysyłał zawiadomienia na następujący adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, Warszawa 6. Każda ze Stron może w dowolnym czasie zawiadomić drugą Stronę o zmianie swoich danych do korespondencji, co nie stanowi zmiany Umowy. 7. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do komunikacji pomiędzy Stronami, w zakresie nie określonym innymi postanowieniami Umowy. 15 Siła wyższa 1. Strony Umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych w Umowie w czasie trwania siły wyższej, jeżeli okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu. 2. Siłą wyższą jest zdarzenie zewnętrzne, nie posiadające swojego źródła wewnątrz przedsiębiorstwa, niemożliwe do przewidzenia oraz niemożliwe do zapobieżenia, przy czym dotyczy to niemożliwości zapobieżenia jego szkodliwym następstwom. 3. Strona może powoływać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugą Stronę w ciągu 7 dni od jej zaistnienia. 35

36 4. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, która się na nie powołuje. 16 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z zawarcia i wykonania Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 2. W sprawach nieunormowanych Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), Kodeksu cywilnego, oraz inne przepisy mające związek z przedmiotem Umowy. 3. WYKONAWCA nie może dokonywać przeniesienia praw lub wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie ani regulować ich w drodze kompensaty. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności z wyłączeniem danych teleadresowych oraz osób wskazanych do Umowy. 5. Zmiany Metryk Usług Wykonawcy odbywają się decyzją Komitetu Sterującego i nie wymagają aneksu do Umowy. 6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 7. Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez obie Strony i obowiązuje przez okres 36 miesięcy. Egzemplarze Umowy Umowa sporządzona została w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego. Spis załączników Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA. 36

37 ZAŁĄCZNIK 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie trzech lat od podpisania umowy usług wsparcia dla posiadanego przez Zamawiającego Systemu Monitorowania Usług opartego na oprogramowaniu BMC Software, w tym dostawy oprogramowania, z licencjami na czas nieokreślony i opieka serwisowa. Część A. Zakres oraz sposób usług wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS I. Definicje Błąd naprawy Centrum Zgłoszeniowe ZUS (CZ ZUS) Diagnoza Dzień Roboczy Usterka, która przejawia się poprzez brak funkcjonowania lub niezgodne z dokumentacją lub wymaganiami funkcjonowanie. Przez błąd Strony rozumieją również usterkę w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Błąd może być błędem krytycznym, istotnym lub innym. poświęcony na usunięcie przyczyny błędu liczony od momentu przekazania Zamawiającemu wyników diagnozy do czasu udostępnienia przez Wykonawcę rozwiązania o ile dostarczone rozwiązanie doprowadziło do naprawy. Do czasu naprawy nie wlicza się czasu od momentu udostępnienia rozwiązania lub obejścia do czasu poinformowania Wykonawcy o wyniku weryfikacji rozwiązania lub obejścia. Informacja o nieskuteczności naprawy lub obejścia błędu powinna zostać przekazana Wykonawcy wraz z zakresem informacyjnym dla zgłoszenia. Dedykowana organizacja Zamawiającego zapewniająca obsługę zgłoszeń serwisowych oraz zgłoszeń o parametryzację. Działania Wykonawcy w celu znalezienia przyczyny wystąpienia incydentu oraz przekazania Zamawiającemu wyników tych działań wraz z rozwiązaniem. W ramach prowadzenia diagnozy Wykonawca ma prawo do zwrócenia się do Zamawiającego o przekazanie dodatkowych informacji bądź wykonanie dodatkowych czynności koniecznych do zdiagnozowania incydentu. Każdy dzień w godzinach Obsługi zgłoszeń zgodnie z Kalendarzem świadczenia usługi serwisowej przez Wykonawcę. Formularz parametryzacji Określony w Załączniku zestaw informacji wymaganych do zarejestrowania i przekazania parametryzacji do HD Wykonawcy. Formularz zgłoszenia Określony w Załączniku zestaw informacji wymaganych do zarejestrowania i przekazania zgłoszenia do HD Wykonawcy. Help Desk (HD) Wykonawcy HP SM Dedykowana organizacja Wykonawcy zapewniająca obsługę zgłoszeń serwisowych oraz zgłoszeń o parametryzację. Systemem obsługi zgłoszeń Zamawiającego. 37

38 Incydent Konsultacja Każde zdarzenie nie będące częścią standardowego działania usługi, które powoduje lub może powodować przerwę w dostarczaniu usługi lub obniżenie jakości usługi. Specjalistyczne wsparcie udzielane pracownikom Zamawiającego przez specjalistów Wykonawcy, prowadzone w dialogu ze zgłaszającym. Obejście błędu Zastosowanie tymczasowego rozwiązania redukującego lub eliminującego wpływ błędu na funkcjonalność komponentu. Obejście błędu może mieć postać: a. Zastosowania zmian w konfiguracji lub architekturze systemu b. Zastosowanie odtworzenia w przypadku, gdy zalecane przez producenta i zastosowane zmiany spowodują obniżenie parametrów usługi c. Zastosowanie procedur, które zastąpią wadliwie działającą funkcję systemu. Parametryzacja Poziom podstawowy Poziom priorytetowy Rozwiązanie TJO Zgłoszenie Zadanie zmiany w zakresie istniejących funkcjonalności narzędzi wspomagających obejmujące: a. zmiany danych mających wpływ na zachowanie narzędzia (np. logika działania, cykliczność działania), b. zmiany działania istniejących funkcji w narzędziu wspomagającym. incydent nie jest incydentem priorytetowym, usterka nie powoduje przerw w działaniu, lub dostępie do danych produkcyjnych, sytuację da się opanować tymczasowo, wykorzystując środki zastępcze, nietypowe zachowanie się produktu, funkcjonalność niezgodna z dokumentacją, problemy z wydajnością. system lub istotna jego część nie funkcjonuje lub jest istotnie ograniczona, dane produkcyjne zostały uszkodzone lub są niedostępne. Brak możliwości korzystania z systemu. Poprawka lub opis sposobu usunięcia błędu lub opis sposobu postępowania w celu usunięcia przyczyny incydentu. Terenowa Jednostka Organizacyjna ZUS (oddział, inspektorat, biuro terenowe). Sformalizowane zapotrzebowanie na usługę serwisową, przekazane kanałem komunikacji uzgodnionym między Stronami, zawierające informacje określone w Formularzu zgłoszenia. 38

39 II. Dostarczenie oprogramowania System Monitorowania Usług IT ZUS (SMU) bazuje na oprogramowaniu BMC Software (Tabela nr 1 w pkt III) w oparciu o trójwarstwową architekturę: Monitorowanie na poziomie infrastruktury realizowane jest za pośrednictwem agentów BMC ProactiveNet Performance Management lub BMC Performance Manager for Server podłączonych do serwera BMC ProactiveNet Analytics Zdarzenia dostarczane są do koncentratora (celi) BMC Event Manager gdzie odbywa się ich obsługa, korelacja i normalizacja usług prezentowany jest z wykorzystaniem zdefiniowanych modeli w BMC Service Impact Manager, który zasilany jest z poziomu BMC Event Manager-a Takie podejście gwarantuje dostępność danych technologicznych (na poziomie BMC ProactiveNet-a) oraz zarządczych (na poziomie BMC Service Impact Manager-a). W terminie do 7 dni od zawarcia Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oprogramowanie, objęte ofertą Wykonawcy oraz udzieli licencje/sublicencje w zakresie określonym Umową. Dostarczone oprogramowanie umożliwi: - objęcie monitorowaniem na poziomie infrastruktury 610 serwerów o łącznej liczbie CPU objęcie monitorowaniem na poziomie stanu usług (z wykorzystaniem zdefiniowanych modeli usług wraz z wizualizacją na poziomie zarządczym) 960 serwerów o łącznej liczbie CPU 1220 Ponadto w terminie do 7 dni od zawarcia Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oprogramowanie do monitorowania transakcyjnego oraz oprogramowanie do monitorowania środowiska Microsoft SharePoint oraz udzieli licencje/sublicencje w zakresie określonym Umową. Dostarczone oprogramowanie umożliwi: - w zakresie monitorowania transakcyjnego wykonywanie z wykorzystaniem jednego serwera dwuprocesorowego conajmniej dziesięciu scenariuszy - w zakresie monitorowania środowiska Microsoft SharePoint objęcie monitorowaniem farmy SharePoint składającej się z: o 3 wirtualnych serwerów Web Front End (WFE 1, WFE 2, WFE 3) uruchomionych w środowisku VMWare (4 wirtualne procesory każdy), o 4 wirtualnych serwerów aplikacyjnych (APP 1, APP 2, APP 3, APP 4) uruchomionych w środowisku VMWare (4 wirtualne procesory każdy), o Klastra serwerów SQL Server rozpiętego między ośrodkami Głównym i Zapasowym po jednym serwerze. Serwer w ośrodku zapasowym jest serwerem pasywnym. Serwery SQL Server oraz serwery SharePoint 2010 są podłączone do sytemu zarządzania pamięciami masowymi FalconStor. Między serwerami WFE skonfigurowany jest software-owy NLB (Network Load Balancing) w VLAN skonfigurowanym na każdym WFE. Obecnie Farma obsługuje 7 web aplikacji i szereg kolekcji witryn. Zamawiający nie dopuszcza powstania dwóch odrębnych systemów monitorowania. 39

40 III. Opieka serwisowa do oprogramowania Wykonawca, przez cały okres trwania Umowy, zapewni Zamawiającemu wsparcie (maintenance) na oprogramowanie dostarczane w ramach Umowy w zakresie Systemu Monitorowania Usług (określone powyżej - w pkt. II niniejszego Załącznika). Ponadto Wykonawca, przez cały okres trwania Umowy, zapewni Zamawiającemu wsparcie (maintenance) na wskazane w poniższej tabeli (Tabela 1) oprogramowanie BMC Software posiadane przez Zamawiającego w chwili podpisania Umowy. Ilość Nazwa produktu licencji BMC ProactiveNet Performance Management Application, Database and Middleware Monitoring and Analytics 1952 BMC ProactiveNet Performance Management Event Management 911 BMC ProactiveNet Performance Management Server Monitoring and Analytics 1887 BMC ProactiveNet Performance Management Service Impact 911 BMC ProactiveNet Performance Management Suite Base License 2 Sentry Software High Availability and Backup Monitoring and Analytics for BMC ProactiveNet Performance Management 50 Tabela 1. Zestawienie licencji BMC Software posiadanych przez Zamawiającego (wg BMC Software) W zakresie świadczenia usług opieki serwisowej (maintenance) dla zaoferowanego oraz będącego w posiadaniu Zamawiającego oprogramowania, Wykonawca musi posiadać przyznane przez producenta tego oprogramowania uprawnienia umożliwiające stały dostęp do oficjalnego kanału rejestracji i obsługi zgłoszeń serwisowych, bazy wiedzy zawierającej informacje o znanych błędach i sposobach ich rozwiązywania, patch y, poprawek oraz innych elementów służących naprawie błędów, w zakresie wynikającym z przysługujących twórcy programu komputerowego praw wyłącznych. IV. Zakres usług utrzymania 1. Dostarczanie Zamawiającemu nowych lub poprawionych wersji instalacyjnych oprogramowania BMC Software lub równoważnego w zakresie SMU, w terminie do 4 tygodni od ich wprowadzenia na rynek europejski przez producenta. W dalszej kolejności, w zależności od decyzji Zamawiającego, może to skutkować wykonaniem prac związanych z testowaniem, instalacją i konfiguracją oprogramowania w środowisku Zamawiającego. 2. Dostarczanie Zamawiającemu korekty kodu, niezwłocznie po jej udostępnieniu przez producenta (BMC Software lub równoważnego oraz wytworzonego w innych technologiach, również przez firmy trzecie), potrzebnej do naprawienia wadliwie działającego elementu oprogramowania tak, aby mógł uzyskać pełną zgodność działania z parametrami, podanymi w aktualnej dokumentacji. 3. Rekomendacje oraz wsparcie na wniosek Zamawiającego przy zmian konfiguracji SMU mających na celu poprawę jego wydajności, dostępności, niezawodności. 40

41 V. Opis SMU ogólny zakres informacyjny 1. Stosowane skróty i akronimy W niniejszym dokumencie będą stosowane następujące skróty i akronimy: Skrót Opis BEM BPM Agent CIT CWI EDOA EK GE EPWD GE ZAS GE UI SPB Główna Konsola Technologiczna HP SM Konsola Technologiczna BMC Event Manager. BMC Performance Manager Agent. Centrum Informacji Telefonicznej. Centrum Wsparcia Informatyki. Elektroniczny Dziennik Operowania i Administrowania. Element Konfiguracji (Jednostka Konfiguracji). Gotowość Eksploatacyjna obszaru Elektronicznej Platformy Wymiany Danych. Gotowość Eksploatacyjna obszaru Zasiłki. Gotowość Eksploatacyjna obszaru Interakcji. System Pocztowo Biurowy. Konsola operatorska służąca do wizualizacji informacji o zdarzeniach (przekroczeniu zdefiniowanych progów). Główna Konsola Technologiczna zbiera zdarzenia z wszystkich Konsol Technologicznych w środowisku SMU. HP Service Manager. Konsola operatorska służąca do wizualizacji mierników zbieranych przez BPM i PNET Agentów oraz informacji o zdarzeniach (przekroczeniu zdefiniowanych progów). Konsola Technologiczna jest podłączona do BPM Agentów poprzez PNET Proxy. Konsola Usługowa Konsola służąca do wizualizacji stanu usług biznesowych oraz dostarczająca informacji dotyczących zdarzeń wpływających na te usługi. Konsola Usługowa dostarcza również raporty z zakresu dostępności usług, ilości awarii, czasu niedostępności usług, kosztów awarii. NPI OLA Patrol Agent Nowy Portal Informacyjny. Operational Level Agreement. BMC Performance Manager Agent (dawna nazwa). 41

42 PNET Agent PNET Proxy PNET Server PUK SIM SKR SLA SMU TJO ZUS ProactiveNet Agent. ProactiveNet Agent Proxy. ProactiveNet Analytics Server. Portal Użytkownika Kompleksowego Systemu Informatycznego. Service Impact Manager. System Kierowania Ruchem. Service Level Agreement. System Monitorowania Usług. Terenowa Jednostka Organizacyjna. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. TABELA 1 TABELA SKRÓTÓW I AKRONIMÓW 2. Ogólny opis SMU 2.1. Cel SMU System Monitorowania Usług w ZUS stanowi wielowarstwową platformę umożliwiającą informowanie kadry IT o zagrożeniach, przestojach nieplanowych w obszarze infrastruktury. Dzięki wdrożonym komponentom pozwala również na tworzenie modeli usługowych o charakterze infrastrukturalnym i biznesowym oraz zasilanie ich wybranymi zestawami zdarzeń, które stanowią podstawę do badania dostępności i wydajności poszczególnych usług. Na podstawie danych z systemu monitorowania możliwa jest kontrola i raportowanie umów SLA/OLA na poziomie usługowym. Odbiorcami informacji jest kadra zarządzająca IT ZUS, właściciele poszczególnych usług oraz dostawcy. Raportowanie dla kadry zarządzającej IT oraz właścicieli usług stanu usług jest realizowane w ujęciu bieżącym i historycznym w następujących obszarach: Monitorowanie infrastruktury ZUS Monitorowanie usług infrastrukturalnych, technologicznych, aplikacyjnych i biznesowych zdefiniowanych w ZUS Zarządzanie zdarzeniami pochodzącymi z systemów monitorowania Wizualizacja bieżącego stanu usług Przekazywanie informacji o zdarzeniach i stanie usług do odpowiednich osób oraz systemów zewnętrznych Raportowanie parametrów usług Zakres SMU System Monitorowania Usług obejmuje trzy warstwy logiczne: monitorowanie, zarządzanie zdarzeniami oraz monitorowanie stanu usług. 42

43 RYSUNEK 1 SYSTEM MONITOROWANIA USŁUG W warstwie monitorowania i zarządzania zdarzeniami System Monitorowania Usług obejmuje całą infrastrukturę techniczno-systemową w ZUS, złożoną z: Systemy Operacyjne Windows: ok. 100 szt. Systemy Operacyjne HP-UX: ok. 50 szt. Systemy Operacyjne Sun: ok. 50 szt. Środowiska komputera centralnego z/os wraz z podsystemami. Bazy danych Informix: ok. 50 szt. BEA : ok. 50 szt., około 600 domen. Systemy klastrowe oparte o HP-UX: ok. 10. Serwery Exchange: ok. 50 szt. Bazy danych MSSQL: ok. 10 szt. Serwery internetowe: 10 szt. Platformę sprzętową DELL: ok. 400 szt. Inne systemy (unikalne): 500 szt. System Monitorowania Stacji Roboczych: ok szt. Warstwa usługowa pozwala na kontrolę dostępności następujących usług w następujących obszarach: Elektroniczna Platforma Wymiany Danych: 5 modeli usługowych (ok Elementów Konfiguracji - EK). Zasiłki: 4 modele usługowe (ok EK). Interakcja: 4 modele usługowe (ok EK). System Pocztowo-Biurowy: 1 model usługowy (ok. 800 EK). Centrum Informacji Teleinformatycznej: 1 model usługowy (ok. 50 EK). 43

44 Urzędomaty: 1 model usługowy (ok. 800 EK). Usługi Dostawców Wewnętrznych: 1 model usługowy (ok EK). Usługi Dostawców Zewnętrznych: 1 model usługowy (ok. 50 EK) Umiejscowienie SMU w strukturze ZUS Głównym zadaniem Systemu Monitorowania Usług jest podniesienie dostępności usług IT w ZUS, skrócenie czasu przywracania usług, redukcja ilości nieplanowych przestojów (awarii), a w szczególności bieżąca kontrola dostępności i wydajności usług IT (również w ujęciu historycznym). Z punktu widzenia organizacji ZUS, SMU umiejscowiony jest w Departamencie Zarządzania Usługami, który odpowiada za jego utrzymanie i rozwój. Tutaj także odbywa się definiowanie procedur operowania SMU, czyli zasad postepowania z komunikatami/informacjami dostarczanymi przez system. Z punktu widzenia realizowanych zadań, SMU ma zapewniony stały kontakt z pionami odpowiedzialnymi za poszczególne usługi merytoryczne reprezentowanymi przez Właścicieli usług. Piony merytoryczne umiejscowione głównie poza IT dostarczają aktualne i oczekiwane poziomy parametrów danej usługi oraz propozycje zmian w sposobie lub warunkach jej świadczenia Trójwarstwowa architektura Całościowa koncepcja budowy SMU polega na wykorzystaniu architektury trójwarstwowej, w której każdy z poziomów odpowiedzialny jest za realizację określonego zakresu działań. Poniższy rysunek przedstawia schemat ideowy systemu. 44

45 Konsola usługowa Zdarzenia Konsola technologiczna Agenci systemu monitorowania Parametry / metryki Systemy Mainframe Systemy własne Systemy otwarte Aplikacje standardowe Middleware Bazy danych Urządzenia sieciowe RYSUNEK 2 TRÓJWARSTWOWA ARCHITEKTURA W tabeli poniżej opisane są poszczególne warstwy SMU wraz z podstawowym zakresem realizowanych zadań. Warstwa Agenci Systemu monitorowania Systemy Mainframe Pozostałe systemy Konsola Technologiczna Zakres realizowanych zadań Ta warstwa odpowiedzialna jest za bezpośrednie monitorowanie określonego zestawu parametrów na poszczególnych elementach ITS ZUS. W tym przypadku, poprzez dedykowane narzędzia monitorowania (rodzina BMC MainView) następująca bieżąca kontrola określonego zestawu wskaźników, których przekroczenie powoduje automatyczne przekazanie zdarzeń do Konsoli Usługowej. W tym przypadku, mechanizmy systemu monitorowania zbierają wartości określonych parametrów, które następnie przekazywane są na poziom Konsoli Technologicznej. Ta warstwa odpowiedzialna jest za: przetwarzanie danych dostarczonych przez Agentów; nałożenie i zarządzanie zdefiniowanymi dla poszczególnych parametrów progami alarmowymi; 45

46 Konsola Usługowa wizualizację zdarzeń wynikających z przekroczenia ustalonych wartości progów alarmowych; wizualizację historycznych wartości obserwowanych parametrów (np. w postaci wykresów); udostępnianie szczegółowych informacji dot. poszczególnych zdarzeń; grupowanie zdarzeń zgodnie z przyjętymi zasadami; notyfikację poprzez ; przekazywanie zdarzeń na poziom Konsoli Usługowej. Ta warstwa odpowiedzialna jest za: budowę i udostępnienie modeli monitorowanych usług; zasilanie zdefiniowanych modeli usług zdarzeniami z poziomu Konsoli Technologicznej oraz Systemów Mainframe; prezentację modeli usług wraz z zestawem raportów; przechowywanie i agregację danych historycznych. TABELA 2 POSZCZEGÓLNE WARSTWY SMU 3. Architektura SMU Architekturę logiczną systemu prezentuje rysunek 3. W schemacie uwzględniono podział na systemy centralne oraz oddziałowe. Komponenty oparte o system operacyjny Unix (HP-UX, Sun) są monitorowane przez agentów BMC Performance Manager (dawniej Patrol). Systemy oparte o systemy operacyjne Windows 200x są śledzone przez agentów BMC ProactiveNet i częściowo przez agentów BMC Performance Manager. Dane są przekazywane do serwerów BMC ProactiveNet bezpośrednio przez agentów ProactiveNet i z użyciem Integration Service przez agentów BMC Performance Manager. Zdarzenia generowane są na poziomie BMC ProactiveNet Analytic Server oraz częściowo na poziomie BMC Event Manager (zdarzenia ze źródeł zewnętrznych np. Mainframe). Zdarzenia zasilają modele usługowe zaimplementowane w BMC Service Impact Manager. Warstwa wizualizacyjna monitoringu dostępności usług jest zapewniona przez BMC Impact Portal. 46

47 RYSUNEK 3 ARCHITEKTURA LOGICZNA SMU 47

48 3.1. Architektura fizyczna System Monitorowania Usług w ZUS składa się w warstwie monitorowania infrastruktury z: ok. 600 Agentów BMC Performance Manager zainstalowanych na systemach: Unix (HP- UX, Sun) oraz Windows 200x. ok. 900 Agentów BMC ProactiveNet zainstalowanych na systemach Windows 200x. 5 BMC ProactiveNet Analytic Server child. 1 BMC ProactiveNet Analytic Server master. 4 BMC Event Manager. 1 BMC Service Impact Manager. 1 BMC Impact Portal. 1 BMC Atrium CMDB. Architektura fizyczna systemu jest zobrazowana przez Rysunek nr 4. RYSUNEK 4 ARCHITEKTURA FIZYCZNA SYSTEMU 48

49 3.2. Przepływ informacji Dane (metryki) z systemu monitorowania są przetwarzane na zdarzenia na poziomie BMC ProactiveNet Analytic Server. Zdarzenia z systemów zewnętrznych trafiają bezpośrednio do osobnego procesora zdarzeń BMC Event Manager. Zbiór zdarzeń zostaje poddany: filtrowaniu, korelacji, agregacji tworząc podzbiór zdarzeń wpływających na usługi. Modele usług są zaimplementowane i utrzymywane na poziomie BMC Impact Manager. Modele usługowe są zasilane przez podzbiór zdarzeń wpływających na usługi dostarczając w efekcie informacji o bieżącym i historycznym statusie usług. Dedykowani użytkownicy BMC Impact Portal uzyskują informację o stanie usług przez przeglądarkę internetową (protokół https). System Monitorowania Usług zintegrowany jest z Elektronicznym Dziennikiem Operowania i Administrowania (EDOA) na poziomie serwera ProactiveNet Analytic oraz z HP Service Manager (funkcja Service Desk) na poziomie BMC Service Impact Manager. Integracja z EDOA zapewnia automatyczne generowanie zadań dla administratorów jednostek konfiguracji wynikających z zagrożeń wykrytych przez system monitoringu, dla których zdefiniowano procedury administracyjne. Integracja z HP SM zapewnia automatyczne zakładanie incydentów z krytycznych zdarzeń wpływających na poziom świadczenia usługi. Zaimplementowano również integrację z Portalem Użytkownika Kompleksowego Systemu Informatycznego (PUK) umożliwiającą bieżące informowanie użytkowników o ograniczeniach w dostępności usług. 49

50 Schemat wymiany informacji przedstawia Rysunek nr 5. RYSUNEK 5 SCHEMAT WYMIANY INFORMACJI 50

51 4. Komponenty SMU 4.1. Agenci systemu monitorowania Agenci systemu monitorowania są odpowiedzialni za kolekcjonowanie metryk w czasie rzeczywistym i dostarczanie ich do serwerów monitoringu. W środowisku zainstalowano dwa typy agentów: Agent BMC Perofrmance Manager (dawniej Patrol), Agent BMC ProactiveNet. Agent BMC Performance Manager (BPM) wyposażony jest w moduły wiedzy (KM Knowledge Module) dostarczane przez producenta BMC Software oraz moduły dedykowane, takie jak: moduł do monitorowania platformy sprzętowej DELL, moduł do monitorowania platformy sprzętowo-systemowej Systemu Kierowania Ruchem, moduł do monitorowania stanu przetwarzania na platformie Mainframe, moduł do monitorowania stanu przetwarzania wniosków (monitoring stacji roboczych), moduł do monitoringu domen BEA, moduł do monitorowania metrocluster. moduł do monitorowania obszaru urzędomatów. Agenci BMC ProactiveNet odpowiedzialni są głównie za standardowy monitoring systemów operacyjnych Windows 200x. Poza tym zostały zaimplementowane dodatkowe monitory: monitor transakcji web bada dostępność i czas odpowiedzi z EDOA monitor procesów firewall zagregowane parametry (stany) dla usługi EPWD w ujęciu infrastrukturalnym i aplikacyjnym (Załącznik nr 1. Tabela (agregatów) w obszarze GE EPWD) zagregowane parametry (stany) dla usługi Zasiłki w ujęciu infrastrukturalnym i aplikacyjnym (Załącznik nr 2. Tabela (agregatów) w obszarze GE ZAS) zagregowane parametry (stany) dla usługi Interakcja w ujęciu infrastrukturalnym i aplikacyjnym (Załącznik nr 3. Tabela (agregatów) w obszarze GE UI) monitor stron i serwisów www bada dostępność (z poziomu sieci wewnętrznej i zewnętrznej ZUS) oraz czas odpowiedzi wybranych witryn/serwisów web owych powszechnie udostępnianych lub wykorzystywanych przez ZUS, a w tym m.in.: o pue.zus.pl o o Biuletyn informacji publicznej ZUS (BIP) o BIP - oferty pracy o BIP - Zamówienia o o Informacje i komunikaty ZUS o Kalkulator dla Płatników o Kalkulator emerytalny I i II o Ogłoszenia o zamówieniach publicznych o Ogłoszenia ofert pracy o Serwis Obsługi Klientów o e-inspektorat 51

52 BMC ProactiveNet Analytic Server jest centralnym punktem systemu, odpowiedzialnym za gromadzenie metryk oraz generowanie zdarzeń na podstawie zdefiniowanych progów alarmowych. Dla potrzeb infrastruktury zaimplementowanych jest: 5 serwerów typu child oraz jeden serwer typu master. Wszystkie serwery typu child są połączone z serwerem typu master, który stanowi Centralną Konsolę Technologiczną Systemu Monitorowania Usług. Dodatkowo uruchomiony jest serwer (SPM19-ADMCE) na który przekazywane są zdarzenia z serwerów child oraz serwera master do celek odpowiadającym nazwom serwerów. Zdarzenia generowane na poziomie serwerów ProactiveNet są transmitowane na poziom BMC Event Managera zasilającego BMC Service Impact Manager. BEM i BMC SIM wraz BMC Impact Portal tworzą centralną konsolę monitorowania usług (Konsola Usługowa). Centralnymi komponentami rozwiązania są także zintegrowane systemy: EDOA i HP SM z punktu widzenia SMU istotne jest utrzymywanie i rozwój interfejsów między BMC ProactiveNet Server i EDOA oraz BMC SIM i HP SM. Dla celów operacyjnych utrzymywane są dwa pojęcia: Konsola Technologiczna konsola operatorska dostarczana przez ProactiveNet Analytic Server. Konsola Usługowa dedykowany zestaw widoków modeli usługowych w BMC Impact Portal Zasady wymiany informacji System Monitorowania Usług dostarcza do środowiska informacji w postaci zdarzenia opisanego przez Basic Recorder of Objects in C (BAROC). Zgodnie z BAROC wszystkie zdarzenia mają zdefiniowane klasy oraz zasady przetwarzania zapisane w MasterCell Rule Language (MRL). System został rozbudowany o dedykowane reguły przetwarzania z zakresu filtrowania, wzbogacania, korelacji i agregacji zdarzeń umożliwiającymi osiągnięcie celów w zakresie kontroli poziomu dostarczania usług. Oprócz rozszerzenia zakresu przetwarzania zostały dostarczone wspominane wcześniej interfejsy do: Przetwarzania zdarzeń z systemów Mainframe, Przesyłania zdarzeń do Elektronicznego Dziennika Operowania i Administrowania (EDOA), Generowanie automatycznych incydentów w systemie Service Desk opartym o HP Service Manager, Integracja z PUK przesyła informacje o ograniczeniu dostępności usług, które są prezentowane przez PUK pracownikom ZUS. Reguły kierowania zdarzeń do systemów zewnętrznych są ściśle zdefiniowane, a definicje muszą być utrzymywane, przeglądane i modyfikowane przy każdej zmianie w środowisku SMU. Postępowaniem w zakresie polityki przetwarzania zdarzeń sterują zapisane i utrzymywane Procedury Eksploatacyjne opisane w podrozdziale Konsola Technologiczna Konsola Technologiczna zrealizowana jest w oparciu o rozwiązanie BMC ProactiveNet Analytic Server, które realizuje następujące funkcje: kolekcjonuje metryki, generuje zdarzenia przez porównanie bieżącej wartości pomiaru z linią bazową reprezentującą statystycznie wyliczony poziom wysycenia zasobu przy normalnej pracy systemu, 52

53 generuje zdarzenia o charakterze predykcyjnym na podstawie wyliczania trendów krótkookresowych, generuje informacje o odchyleniach od normalnej pracy systemu, które nie są zdarzeniami (tzw. abnormalities), informuje o statusie akcji automatycznych wykonywanych przez system monitorowania związanych ze zdarzeniem, przesyła informacje dedykowanym użytkownikom (grupom użytkowników) w postaci wraz z linkiem do rekordu zdarzenia, prezentuje zdarzenia oraz metryki komponentów IT, dostarcza predefiniowane raporty, umożliwia generowanie własnych raportów, dostarcza platformy analitycznej dla lokalizacji przyczyny awarii. RYSUNEK 6 SCHEMAT ARCHITEKTURY LOGICZNEJ ROZWIĄZANIA Schemat rozwiązania przedstawia umiejscowienie systemu monitorowania w całym ciągu technologicznym. Komponenty realizujące monitoring systemów to: BMC Performance Manager, BMC ProactiveNet Agent oraz BMC ProactiveNet Analytic Server. Serwer jest zarządzany przez administratora systemu monitorowania za pomocą konsoli administratorskiej dostępnej przez TCP/IP (gruby klient). Informacje operacyjne udostępniane są użytkownikom przez przeglądarkę internetową (protokół http). 53

54 Informacje dostarczane przez interfejs Konsoli Technologicznej są przeznaczone dla pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie komponentów infrastruktury techniczno-systemowej. Odbiorcy otrzymują dedykowaną informację (ograniczoną zakresem odpowiedzialności) w postaci zdarzeń z systemu, powiadomień oraz przewidywanych zdarzeń (tzw. predictive events), które mogą wystąpić w ciągu kilku następnych godzin. Głównym widokiem konsoli jest główny panel listy zdarzeń oraz panel sterujący w postaci drzewa. RYSUNEK 7 OKNO GŁÓWNE KONSOLI TECHNOLOGICZNEJ Dolny, rozwijany panel zawiera detaliczne informacje o zdarzeniu i akcjach systemu monitorowania wraz ze statusami związanymi z wystąpieniem zdarzenia. Wygląd wszystkich paneli może być dostosowywany do potrzeb i preferencji użytkownika. Za pomocą menu lokalnego można wyświetlić przebieg pomiarów oraz poziomy odniesienia (tzw. baselines) dla każdego parametru skalarnego. RYSUNEK 8 PRZEBIEG POMIARÓW Zarządzanie dostępem i kontekstem (widokami) Konsoli Technologicznej możliwe jest jedynie przez konsolę administracyjną (dostęp przez TCP/IP). Odbiorcami informacji z poziomu Konsoli Technologicznej jest kadra IT ZUS, w tym. CWI, Administratorzy systemów i aplikacji, 54

55 Kadra Zarządcza IT ZUS, Użytkownicy techniczni dostawców. Każda grupa użytkowników posiada zdefiniowaną rolę w systemie oraz widok ograniczony wyłącznie do zakresu merytorycznego i/lub terytorialnego, za który odpowiadają użytkownicy będący członkami grupy. Widoki komponowane są przez tworzenie grup komponentów systemu z możliwością ograniczania do pojedynczego parametru i mapowania grup komponentów do grup użytkowników. Obecnie zdefiniowano: Serwer SPM01: 954 grup komponentowych Serwer SPM15: grup komponentowych Serwer SPM16: 233 grupy komponentowe Serwer SPM17: 49 grup komponentowych Serwer SPM010: 409 grup komponentowych 97 grup użytkowników Master Serwer SPM19: kolektorów. W przypadku serwera SPM19-ADMCE, zdarzenia z poszczególnych serwerów trafiają do odpowiednich celek odpowiadających nazwami serwerom źródłowym. Dodatkowo z pomocą reguł MRL zdarzenia są umieszczane w kolektorach, których nazwy odpowiadają nazwom grup z serwerów źródłowych. Dostęp do systemu zapewniony jest przez integrację BMC ProactiveNet z Microsoft Active Directory umożliwiając logowanie się do systemu za pomocą konta domenowego Konsola Usługowa Konsola Usługowa ZUS jest centralnym punktem dostarczającym informacji o stanie usług. Podstawowe funkcje Konsoli Usługowej: Prezentacja graficzna aktualnego statusu wszystkich monitorowanych usług. Prezentacja graficzna statusu monitorowanych usług w wybranym okresie (do 12 miesięcy wstecz). Wyliczanie i prezentacja graficzna dostępności usług/usługi w wybranym okresie (Rys.9). Wyliczanie i prezentacja graficzna średniego czasu niedostępności usług/usługi (MTTR Mean Time To Repair) w wybranym okresie. Wyliczanie i prezentacja graficzna średniego czasu dostępności usług/usługi (MTBF Mean Time Between Failures) w wybranym okresie. Wyliczanie i prezentacja graficzna średniego czasu pomiędzy niedostępnością usług/usługi (MTBSI Mean Time Between Service Incidents) w wybranym okresie. Wyliczanie i prezentacja graficzna strat finansowych wynikających z niedostępności usług/usługi. Tworzenie raportów na podstawie powyższych parametrów usług i wysyłanie ich za pomocą poczty elektronicznej. Prezentacja informacji o aktualnych i historycznych zdarzeniach mających wpływ na monitorowane komponenty. Monitorowanie usług zgodnie z określonym kalendarzem świadczenia usług. Pełna integracja z HP Service Manager możliwość zakładania i zamykania incydentów w narzędziu HP SM, na podstawie zaistniałych zdarzeń, jak również możliwość zamykania zdarzeń w Konsoli Usługowej za pomocą HPSM. Integracja z Portalem Użytkownika Końcowego do PUK przekazywany jest status usług. 55

56 Prezentacja modeli usług lub ich komponentów w postaci zindywidualizowanych widoków. Wysyłanie powiadomień pocztą elektroniczną o zmianie statusu usług i/lub ich komponentów. Integracja z LDAP i Active Directory w celu ułatwienia zarządzania dostępem do konsoli i jej elementów, jak również dostępem do modeli i ich gałęzi. Zliczanie takich parametrów jak całkowity czas dostępności (Total Uptime), całkowity czas niedostępności (Total Downtime), ilość niedostępności (Outages), najdłuższa niedostępność (Longest Downtime) czy najdłuższa dostępność (Longest Uptime) co zostało przedstawione na rysunku Rys.9. Dodatkowo dostępna jest aplikacja Desktop Status Indicator dostarczająca informacji o stanie wybranych usług bezpośrednio na Pulpicie użytkownika systemu Windows, co pozwala na nadzorowanie stanu usług, bez potrzeby logowania się do Konsoli Usługowej. RYSUNEK 9 WIDOK RAPORTU DOSTĘPNOŚCI MODELU ORGANIZACYJNEGO ZA 14 DNI 56

57 RYSUNEK 10 WIDOK RAPORTU POZIOM DOSTĘPNOŚCI USŁUG ZA 14 DNI Dostępność usług powinna być na poziomie nie niższym niż poziom określony w SLA, na rysunku nr 10 oznaczony linią czerwoną - minimum. Odbiorcami informacji z poziomu Konsoli Usługowej jest kadra zarządzająca IT ZUS, właściciele usług, kadra zarządcza ZUS. Każda grupa użytkowników posiada zdefiniowaną rolę w systemie oraz widok ograniczony merytorycznie lub terytorialnie do poziomu, za który odpowiadają użytkownicy będący członkami grupy. Widoki komponowane są dla każdej usługi w trzech ujęciach: komponentowym, organizacyjnym i biznesowym. W ramach dotychczasowych projektów zostały wytworzone dwa typy modeli modele reprezentujące stan wybranych usług IT z perspektywy stacji roboczych w jednostkach terenowych ZUS oraz modele reprezentujące stan wybranych usług IT z perspektywy Centrali ZUS. Pierwszy typ modeli jest przeznaczony do wizualizacji dostępności usług z poziomu jednostek terenowych ZUS (dostępność usług rozumiana jest tu jako możliwość wykonania określonych zadań (np. wypełnienie wniosku interaktywnego) w określonym czasie). Modele te mają budowę warstwową. Podstawą każdego modelu są komponenty reprezentujące stan poszczególnych usług. Kolejne warstwy modeli składają się z różnych typów komponentów systematyzujących widok usług zgodnie ze specyfikacją danego modelu. W ramach monitorowania dostępności usług IT na stacjach roboczych zostały wytworzone następujące modele. Usługi - Widok dla Regionów Zadaniem tego modelu jest wizualizacja dostępu do usług w regionach organizacyjnych ZUS, gdzie z grup zawiera komponenty grupujące oddziały wraz podległymi im TJO. Najniższa warstwa zawiera tylko jeden komponent przypisany bezpośrednio do oddziału lub TJO. Reprezentuje on stan wszystkich usług w danej jednostce ZUS. Usługi Widok Organizacyjny Zadaniem tego modelu jest wizualizacja dostępu usług w Oddziałach ZUS i podległych im TJO. Najwyższą warstwę w modelu tworzą grupy zawierające komponenty reprezentujące określony Oddział ZUS oraz komponenty 57

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Opiekę serwisową oprogramowania ORACLE (Tuxedo,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/7/2014; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi wsparcia dla oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/370/76/13 Zatwierdzam:... data... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług serwisu

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/100/11 DATA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wsparcia analitycznego

Bardziej szczegółowo

zarządzanie projektami i portfelem projektów znak sprawy: TZ/370/101/11

zarządzanie projektami i portfelem projektów znak sprawy: TZ/370/101/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zarządzanie projektami i portfelem projektów znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/107/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: TZ/370/15/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę kwartalnych testów penetracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/57/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na globalne ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/31/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na bezterminowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r. Znak sprawy: TZ/271/18/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/57/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia Znak sprawy: 69/OHP/2012 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.1. Informacja o Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/33/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowa platformy EWD Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/ 370/68/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na GLOBALNE UBEZPIECZENIE ZAKŁADU

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania:bzp.2420.15.2012.js SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup zintegrowanego Systemu Informatycznego obejmujący dostawę Systemu Informatycznego, kompleksowe wdrożenie Systemu Informatycznego w zakresie finansów, księgowości,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo