TEORIA LICZB. Niech a i b EGOLF]EDPLFDáNRZLW\PLa, b =).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEORIA LICZB. Niech a i b EGOLF]EDPLFDáNRZLW\PLa, b =)."

Transkrypt

1 TEORIA LICZB Niech a i b EGOLF]EDPLFDáNRZLW\PLa, b =). 0yZL VL *H a dzieli b (a jest dzielnikiem b, a jest czynnikiem b), MH*HOL LVWQLHMH WDND OLF]ED FDáNRZLWD c *H b = ac FR R]QDF]D VL symbolem a b. Dla wszystkich a, b, c = zachodzi: a a a b b c a c a b a c x, y = : a (bx + cy) a b b a a = ± b -H*HOLa, b =, a ponadto b 1, to zwyczajne dzielenie a przez b, oznaczane jako a / b, daje w rezultacie iloraz q oraz UHV]WUWDNLH*H a = qb + r, gdzie 0 r < b, SRQDGWR]Dq i rvz\]qdf]rqhmhgqr]qdf]qlh :SURZDG]DVLR]QDF]HQLDr = a mod b oraz q = a div b. a, b = b 0 a div b = a / b a mod b = a - b a / b a, b, c = c a c b c jest wspólnym dzielnikiem a i b 1DMZLNV]\PZVSyOQ\PG]LHOQLNLHPJUHDWHVWFRPPRQGLYLVRUliczb FDáNRZLW\FKa i bmhvwqlhxmhpqdolf]edfdánrzlwdd = gcd(a, b) taka, *H d jest wspólnym dzielnikiem a i b c a c b c d SU]\MPXMHVL*Hgcd(0, 0) = 0 ).

2 1DMPQLHMV]ZVSyOQZLHORNURWQRFLOHDVWFRPPRQPXOWLSOHliczb FDáNRZLW\FKa i bmhvwqlhxmhpqdolf]edfdánrzlwdd = lcm(a, b) taka, *H a d b d a c b c d c a > 0 b > 0 lcm(a, b) = ab / gcd(a, b) gcd(a, b) = 1 a i bv Z]JOGQLH SLHUZV]H UHODWLYHO\ prime, coprime) -H*HOL MHG\Q\PL GRGDWQLPL G]LHOQLNDPL OLF]E\ FDáNRZLWHM p 2 V liczby 1 i p, to liczba p jest OLF]E SLHUZV] SULPH QXPEHU. W przeciwnym przypadku liczba p jest OLF]E ]ár*rq FRPSRVLWH number). p MHVWOLF]ESLHUZV] p ab p a p b Twierdzenie o liczbach pierwszych: Niech π ( x ) R]QDF]DOLF]EOLF]ESLHUZV]\FK x. Wtedy prawdziwa π MHVW]DOH*QRü lim ( x ) = 1 x x/lnx Dla x 17: x π ( x) > lnx Dla x > 1: x π ( x) < lnx

3 Podstawowe twierdzenie arytmetyki:.d*gd OLF]ED FDáNRZLWD n 2 PR*H E\ü SU]HGVWDZLRQD MDNR LORF]\Q GRGDWQLFKFDáNRZLW\FKSRWJOLF]ESLHUZV]\FK n = p 1 e1 p 2 e2... p k ek, gdzie p i V Uy*Q\PL liczbami pierwszymi. Ponadto takie przedstawienie (faktoryzacja) jest jedyne RSUyF]PR*OLZRFL]PLDQ\ NROHMQRFLF]\QQLNyZ -H*HOLa = p 1 e1 p 2 e2... p k ek i b = p 1 f1 p 2 f2... p k fk, gdzie e i 0 i f i 0, to: gcd (a, b) = p 1 min(e1, f1) p 2 min(e2, f2)... p k min(ek, fk) i lcm (a, b) = p 1 max(e1, f1) p 2 max(e2, f2)... p k max(ek, fk) (funkcja min (x, y) PDZDUWRüUyZQPQLHMV]HM]SDU\OLF]E(x, y)]d funkcja max (x, y) PDZDUWRüUyZQZLNV]HM]SDU\OLF]E(x, y)) 3U]\NáDG Niech a = 4864 = i b = 3458 = Wtedy: p 1 = 2 e 1 = 8 f 1 = 1 p 2 = 7 e 2 = 0 f 2 = 1 p 3 = 13 e 3 = 0 f 3 = 1 p 4 = 19 e 4 = 1 f 4 = 1 gcd(4864, 3458) = = 38 lcm(4864, 3458) = =

4 Funkcja Eulera φ: Dla danej liczby naturalnej n Ν funkcja Eulera φ ( n ) RNUHORQD jest MDNR OLF]ED OLF]E QDWXUDOQ\FK QLH ZLNV]\FK RG n LZ]JOGQLH pierwszych z n. 3U]\NáDG\ φ (1) = 1 (!!!) φ (4) = 2 φ (7) = 6 φ (13) = 12 :ádvqrflixqnfml(xohudφ: -HOLp i qvolf]edplslhuzv]\plwr φ ( p) = p - 1 φ ( p a) = p a - 1 (p - 1), gdzie a Ν. φ ( pq ) = (p - 1)(q - 1) -H*HOLa i bvz]jogqlh pierwsze to φ ( ab) = φ ( a) φ ( b). -H*HOL n = p 1 e1 p 2 e2... p k ek MHVW UR]NáDGHP OLF]E\ n na czynniki pierwsze (IDNWRU\]DFM), to: 'ODOLF]EFDáNRZLW\Fh n 5: φ( n) = n p1 p2 pk n φ( n) > 6 lnln n a i b VOLF]EDPLQDWXUDOQ\PL a > b gcd (a, b) = gcd (b, a mod b)

5 Algorytm Euklidesa do wyznaczania gcd(a, b): =DáR*HQLH a i b VFDáNRZLW\PLOLF]EDPLQLHXMHPQ\PLSRQDGWRa b. Pseudokod algorytmu: while (b 0) do { r : = a mod b; a : = b; b : = r; } return (a) 3U]\NáDG Obliczenie gcd(4864, 3458): krok 1: a = 4864 b = 3458 r = 1406 krok 2: a = 3458 b = 1406 r = 646 krok 3: a = 1406 b = 646 r = 114 krok 4: a = 646 b = 114 r = 76 krok 5: a = 114 b = 76 r = 38 krok 6: a = 76 b = 38 r = 0 (krok 7): a = 38 b = 0 gcd (4864, 3458) = 38 Algorytm Euklidesa w wersji rekurencyjnej: Euclid(a, b) { if (b = 0) then return (a); else return Euclid(b, a mod b); }

6 Rozszerzony algorytm Euklidesa XPR*OLZLD REOLF]DQLH FDáNRZLWR- OLF]ERZ\FKZVSyáF]\QQLNyZx i y, WDNLFK*H d = gcd (a, b) = ax + by. Pseudokod rozszerzonego algorytmu Euklidesa: Ext_Euclid (a, b) { if (b = 0) then return (a, 1, 0); (d, x, y ) : = Ext_Euclid (b, a mod b); (d, x, y) : = (d, y, x - a / b y ); return (d, x, y); } KONGRUENCJE Niech a, b i n EGOLF]EDPLFDáNRZLW\PLa, b, n =) oraz n > 0. Notacja: a b (mod n) R]QDF]D *H a i b SU]\VWDM GR VLHELH ZHGáXJ PRGXáX n V kongruentne modulo n)luyzqrzd*qdmhvwwhpx*hn (a - b). Relacja QRVLQD]Zkongruencji. 3U]\NáDG\ 19 7 (mod 12) 42-9 (mod 17) (mod 4)

7 1LHNWyUHZáDFLZRFLUHODFMLNRQJUXHQFML a b (mod n) a mod n = b mod n a a (mod n) a b (mod n) b a (mod n) a b (mod n) b c (mod n) a c (mod n) a b (mod n) c d (mod n) a ± c b ± d (mod n) a c b d (mod n) a b (mod n) r n a b (mod r) a b (mod n) a b (mod m) gcd(m, n) = 1 a b (mod mn) d a d b d n ( a b (mod n) a / d b / d (mod n / d )) =ELyU ZV]\VWNLFK OLF]E FDáNRZLW\FK NRQJUXHQWQ\FK GR a modulo n QD]\ZDVLNODVUyZQRZD*QRFLOLF]E\D Dla ustalonego n zbiór = MHVW SRG]LHORQ\ SU]H] UHODFM NRQJUXHQFML modulo n na (ro]áf]qhnodv\uyzqrzd*qrfl a = qn + r 0 r < n a r (mod n) Wniosek:.D*GD OLF]ED FDáNRZLWD a jest kongruentna modulo n do unikalnej OLF]E\FDáNRZLWHM]]DNUHVXRG0 do (n - 1), zwanej QDMPQLHMV]UHV]W a modulo n ; a i r QDOH* GR WHM VDPHM NODV\ UyZQRZD*QRFL NWyUD PR*HE\üUHSUH]HQWRZDQDSU]H]WUHV]W Zbiór = n, zwany ]ELRUHPOLF]EFDáNRZLW\FKPRGXORQ, jest zbiorem liczb { 0, 1, 2,..., n-1 }. W zbiorze tym dodawanie, odejmowanie i PQR*HQLHZ\NRQ\ZDQHVPRGXORn. 3U]\NáDG W zbiorze = 21 : = = = 0 /LF]ED FDáNRZLWD x = n jest (multiplikatywnym) elementem odwrotnym GROLF]E\FDáNRZLWHMa = n ax 1 (mod n).

8 Dla elementu odwrotnego do azsurzdg]dvlr]qdf]hqlha -1. -H*HOL LVWQLHMH HOHPHQW RGZURWQ\ WR MHVW RQ XQLNDOQ\ W]QRNUHORQ\ jednoznacznie), a ponadto: a a -1 (mod n) = 1 -H*HOLb = n jest odwracalne, to wynik operacji dzielenia a przez b modulo n MHVWRNUHORQ\SU]H]LORF]\Qa b -1 (mod n). a = n jest odwracalne gcd (a, n) = 1 5R]V]HU]RQ\ DOJRU\WP (XNOLGHVD XPR*OLZLD REOLF]DQLH HOHPHQWX odwrotnego w zbiorze = n. :W\PFHOXZ\VWDUF]\]DXZD*\ü*HMHOLa i b VZ]JOGQLHSLHUZV]H to : d = gcd (a, b) = ax + by = 1 (*) d, x i y V ]ZUDFDQH SU]H] IXQNFM Ext_Euclid Z\ZRáDQ ] parametrami a i b. Równanie (*)MHVWUyZQRZD*QHUyZQDQLX (ax + by) 1 (mod b) (**) DSRQLHZD*y MHVWOLF]EFDáNRZLWZLF (by) 0 (mod b) DVWG ax 1 (mod b) czyli: x a -1 (mod b)

9 Niech d = gcd (a, n). Równanie ax b (mod n) PDUR]ZL]DQLHDx = n d b. SRQDGWRUR]ZL]DW\FKMHVWGRNáDGQLHd]DZV]\VWNLHUR]ZL]DQLD VNRQJUXHQWQHPRGXOR(n / d)) 3U]\NáDG 3x 2 (mod 5) 3. 0 (mod 5) = (mod 5) = (mod 5) = 6 (mod 5) = (mod 5) = 9 (mod 5) = (mod 5) = 12 (mod 5) = 2 d = gcd (3, 5) = MHGQRUR]ZL]DQLH: x = (mod 5) = 2. 2 (mod 5) = 4 3U]\NáDG 3x 5 (mod 6) d = gcd (3, 6) = 3 QLHSUDZGD*H 3 5 EUDNUR]ZL]D 3. 0 (mod 6) = (mod 6) = (mod 6) = 6 (mod 6) = (mod 6) = 9 (mod 6) = (mod 6) = 12 (mod 6) = (mod 6) = 15 (mod 6) = 3 3U]\NáDG 3x 3 (mod 6) d = gcd (3, 6) = WU]\UR]ZL]DQLD: x 1 = 1, x 2 = 3, x 3 = 5 n / d = 2 x 1 x 2 x 3 (mod 2)

10 &KLVNLHWZLHUG]HQLHRUHV]WDFK&KLQHVHUHPDLQGHUWKHRUHP-CRT): -H*HOLOLF]E\FDáNRZLWHn 1, n 2,..., n k VSDUDPLZ]JOGQLHSLHUZV]HWR XNáDGUyZQD x a 1 (mod n 1 ) x a 2 (mod n 2 )... x a k (mod n k ) PDMHGQR]QDF]QHUR]ZL]DQLHZ]ELRU]H= n, gdzie n = n 1 n 2... n k. Algorytm Gaussa jest jednym ze skutecznych algorytmów UR]ZL]\ZDQLDSRZ\*V]HJRXNáDGXUyZQD = k i = 1 x anm i i imod n gdzie: N i = n / n i i M i = N -1 i mod n i ]D]áR*RQRüREOLF]HQLRZD algorytmu: O (( log 2 n) 2 ). 3U]\NáDG x 3 (mod 7) x 7 (mod 13) 5R]ZL]DQLHZJDOJRU\WPX*DXVVD n 1 = 7 n 2 = 13 n = = 91 N 1 = 91 / 7 = 13 N 2 = 91 / 13 = 7 M 1 = 13-1 mod 7 = 6-1 mod 7 = 6 NODVDUyZQRZD*QRFL M 2 = 7-1 mod 13 = 2 x = ( ) mod 91 = ( ) mod 91 = 332 mod 91 = 59 mod 91 = 59

11 :D*Q\ZQLRVHNZ\QLNDMF\]&57 -H*HOLgcd (n 1, n 2 ) = 1, to para kongruencji: x a (mod n 1 ) x a (mod n 2 ) PDMHGQR]QDF]QHUR]ZL]DQLH x a (mod n 1 n 2 ) *UXSPXOWLSOLNDW\ZQ= n jest zbiór: = n = { a = n : gcd (a, n) = 1 }. :V]F]HJyOQRFLJG\n MHVWOLF]ESLHUZV] = n = { a = n : 1 a n - 1 }. 5]GHm = n jest liczba elementów tego zbioru, czyli = n. 3UDZG]LZDMHVW]DOH*QRü_= n = φ ( n ). Twierdzenie Eulera: n 2 a = * n a φ ( n ) 1 (mod n) (n MHVWLORF]\QHPGZyFKUy*Q\FKOLF]ESLHUZV]\FK r s(mod φ(n)) a r a s (mod n) Wniosek: :\NáDGQLNL SRWJ PRJ E\ü Z WDNLP SU]\SDGNX redukowane mod φ(n).

12 Ä0DáH WZLHUG]HQLH)HUPDWD Niech peg]lholf]eslhuzv]zwhg\ a = * p : a p (mod p) :QLRVNL]ÄPDáHJR WZLHUG]HQLD)HUPDWD a p a (mod p) n m (mod p - 1) a n a m (mod p) 3U]\NáDG]DVWRVRZDQLD =QDOH(ü RVWDWQL F\IU OLF]E\ w systemie zapisu liczb FDáNRZLW\FKRSRGVWDZLH7. p = 7 p - 1 = (mod 6) (24 = 16) 2(mod 7) D ]DWHP RVWDWQL F\IU UHSUH]HQWDFML OLczby w systemie zapisu o podstawie 7 jest cyfra 2. àf]qlhredwzlhug]hqldv]qdqhmdnrtwierdzenie Fermata-Eulera, ]DMHGQ]LFKNRQVHNZHQFMLMHVW]DOH*QRü a -1 a φ (n)-1 (mod n) 5]GHPOLF]E\D = * n jest najmniejsza liczba naturalna t = ord(a) WDND*H a t 1 (mod n) :D*QD]DOH*QRü ord(a) φ (n) Wynika ona z implikacji: a s 1 (mod n) ord(a) s

13 3U]\NáDG Niech n = 15. Wtedy =15 = { 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14 }. =15 = φ (15) = φ (3) φ (5) = 2. 4 = 8 a 1 a 2 a 3 a 4 ord(a) U]\NáDG Niech n = 7. Wtedy =7 = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }. =7 = φ (7) = 6 a 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 ord(a) Niech a =n. ord(a) = φ (n) a jest generatorem (generator, primitive element) grupy multiplikatywnej =n =n ma generator =n jestpxowlsolndw\zqjuxsf\nolf]q

14 :ádflzrfljhqhudwruyz= * n : = * n ma generator n = 2, 4, p k lub 2p k, gdzie pmhvwqlhsdu]\vw OLF]ESLHUZV]]Dk 1 p MHVWOLF]ESLHUZV] = * p ma generator a jest generatorem = * n = * n = { a i mod n : 0 i φ (n) - 1} a jest generatorem = * n (b = a i mod n jest generatorem = * n gcd( i, φ (n)) = 1) ]WHJRZ\QLNDWDN*H*HOLF]EDJHQHUDWRUyZ= * n wynosi Φ (Φ (n))) a jest generatorem = * n a φ (n) / p 1 (mod n) GODND*GHMOLF]E\ pierwszej pegfhmg]lhoqlnlhpφ (n) Niech b =n. x = n : x 2 b (mod n) b jest UHV]WNZDGUDWRZPRGXORQ (quadratic residue modulo n), albo inaczej: kwadratem modulo n (square modulo n). -H*HOLWDNLHx nie istnieje b jest QLHUHV]WNZDGUDWRZPRGXORQ Q n Q n - zbiór wszystkich reszt kwadratowych modulo n - zbiór wszystkich niereszt kwadratowych modulo n 3RQLHZD*0 =* n ZLF0 Q n oraz 0 Q n p - nieparzysta liczba pierwsza, a - generator =* p. (b MHVW UHV]W NZDGUDWRZ modulo p b = a i mod p, gdzie i MHVW QLHXMHPQ SDU]\VWOLF]EFDáNRZLW). Z SRZ\*V]HJRZ\QLND Q p = (p - 1) / 2 oraz Q p = (p - 1) / 2

15 3U]\NáDG a = 3 jest generatorem =7. a 0 a 1 a 2 a 3 a 4 a Q p = { 1, 2, 4 } Q p Sprawdzenie: = { 3, 5, 6 } (mod 7) (mod 7) (mod 7) (mod 7) (mod 7) (mod 7) (n = pq) (p i q - liczby pierwsze) (b = NZDGUDWRZ modulo n (b Q p ) (b Q q )) n MHVWUHV]W =SRZ\*V]HJRZ\QLND Q n = Q p. Q q = (p - 1)(q - 1) / 4 oraz Q n = 3 (p - 1)(q - 1) / 4 Niech b Q n. x = n VSHáQLD]DOH*QRüx 2 b (mod n) x jest pierwiastkiem kwadratowym z b modulo n (square root). Liczba pierwiastków kwadratowych: (p MHVWQLHSDU]\VWOLF]ESLHUZV]) (b Q p ) b PDGRNáDGQLH dwa pierwiastki kwadratowe modulo p Niech n = p 1 e1 p 2 e2... p k ek, gdzie p i VUy*Q\PL QLHSDU]\VW\PL OLF]EDPLSLHUZV]\PL]De i 1. Wtedy reszta kwadratowa b Q n PDGRNáDGQLH2 k Uy*Q\FKSLHUZLDVWNyZNZDGUDWRZ\FKmodulo n.

16 3U]\NáDG Q p = { 1, 2, 4 } jest zbiorem reszt kwadratowych dla =* 7 : Pierwiastkami kwadratowymi z 4 modulo 7 VOLF]E\2 i 5. 3U]\NáDG Niech n = p 1 p 2 = 3. 5 = 15. =3 = { 1, 2 }. =3 = φ (3) = 2. a 1 a 2 ord(a) Jedynym generatorem =3 jest liczba Q 3 = { 1 } jest zbiorem reszt kwadratowych dla =* 3. =5 = { 1, 2, 3, 4 }. =5 = φ (5) = 4. a 1 a 2 a 3 a 4 ord(a) Generatorami =5 VOLF]E\2 i Q 5 = { 1, 4 } jest zbiorem reszt kwadratowych dla =* 5.

17 (UWAGA: 1 4 (mod 3) - a zatem jako element tej samej klasy UyZQRZD*QRFL4 Q 3 ) =15 Q 15 = Q 3. Q 5 = 1. 2 = 2 = { 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14 } (mod 15) (mod 15) (mod 15) (mod 15) (mod 15) (mod 15) (mod 15) (mod 15) Q 15 = { 1, 4 } jest zbiorem reszt kwadratowych dla =* 15. Liczba 1 ma cztery pierwiastki kwadratowe modulo 15: 1, 4, 11 i 14. Liczba 4 ma cztery pierwiastki kwadratowe modulo 15: 2, 7, 8 i 13. Niech p EG]LH QLHSDU]\VW OLF]ESLHUZV] ]D a OLF]E FDáNRZLW Symbol Legendre a MHVWRNUHORQ\QDVWSXMFR: 0, gdy pa a = 1, gdy a Q p 1, gdya Q :ádflzrflv\perox/hjhqguh D Niech p EG]LHQLHSDU]\VWOLF]ESLHUZV]]Da, b =. p p :V]F]HJyOQRFL :\QLNDVWG*H 1 = 1 p a p a ( p 1)/ 2 (mod p) 1 p = ( 1) ( )/ p 1 2 p 1 (mod 4) -1 Q p oraz p 3 (mod 4) -1 Q p

18 :\QLNDVWG*H a =p 2 a p ab p a b = p p = 1 a b (mod p) a b = p p 2 p = ( ) ( )/ p :\QLNDVWG*H p 1 (mod 8) p 7 (mod 8) oraz p 3 (mod 8) p 5 (mod 8) 2 = 1 p 2 = 1 p q MHVWQLHSDU]\VWOLF]ESLHUZV]Uy*Q od p :\QLNDVWG*H p 3 (mod 4) q 3 (mod 4) p q = q ( 1) p ( p 1)( q 1)/ 4 p q = q p w przeciwnym przypadku p q = q p

19 Uogólnieniem symbolu Legendre a dla nieparzystych liczb FDáNRZLW\FKnNWyUHQLHPXV]E\üOLF]bami pierwszymi, jest symbol Jacobiego. Niech n 3 EG]LHOLF]EQLHSDU]\VWSRVWDFLn = p 1 e1 p 2 e2... p k ek, gdzie p i VUy*Q\PL liczbami pierwszymi. :DUWRüsymbolu Jacobiego: a n = e1 :ádflzrflv\perox-dfrelhjr Niech m 3 i n 3 EG QLHSDU]\VW\PL OLF]EDPL FDáNRZLW\PL D ponadto a, b =. a n e2 a a a p p... p 1 2 { 1,0, 1 } k ek :V]F]HJyOQRFL a n = 0 JFGDQ ab n a b = n n :\QLNDVWG*H a =n 2 a n = 1 a a a = mn m n a b (mod n) a b n = n

20 1 1 n = :\QLNDVWG*H 1 n = ( 1) ( )/ n 1 n 1 (mod 4) = 1 oraz n 3 (mod 4) n = 1 n :\QLNDVWG*H n 1 (mod 8) n 7 (mod 8) oraz 2 n n = ( ) ( )/ n 3 (mod 8) n 5 (mod 8) m n = n ( 1) m 2 1 n = 2 1 n = ( m 1)( n 1)/ 4 :\QLNDVWG*H n 3 (mod 4) m 3 (mod 4) m n = n m w przeciwnym przypadku m n = n m

21 UWAGA dla symbolu Legendre a: a a Qn n = 1 a dla symbolu Jacobiego: a Qn n = 1 Niech n 3 EG]LHFDáNRZLWOLF]EQLHSDU]\VW 2]QDF]DMF]ELyU a Jn = a n n { = : = 1 } RNUHODVL]ELyUpseudokwadratów (pseudosquares) modulo n: ~ Q n = J n - Q n ~ (n = pq) (p i q - liczby pierwsze) Q n = Q n = (p-1)(q-1)/4 Wniosek: 3RáRZD HOHPHQWyZ ]ELRUX J n WR UHV]W\ NZDGUDWRZH ]D GUXJDSRáRZD- pseudokwadraty. 3U]\NáDG 5R]ZD*P\SRQRZQLHJUXSPXOWLSOLNDW\ZQ=15. a = a 2 mod n a a a Q 15 = { 1, 4 } J 15 = { 1, 2, 4, 8 }

22 /LF]E%OXPDjest liczba postaci n = pq, gdzie p i q VUy*Q\PL liczbami pierwszymi, a ponadto: p 3 (mod 4) i q 3 (mod 4). (n = pq - liczba Bluma) (a Q n ) a ma GRNáDGQLH 4 pierwiastki kwadratowe modulo ndsrqdgwrgrnádgqlhmhghq]qlfkqdoh*\gr Q n i MHVWRQRNUHODQ\MDNRJáyZQ\SLHUZLDVWHNNZDGUDWRZ\z a modulo n (principal square root of a modulo n). 3U]\NáDG p = 3 q = 7 n = 21 (liczba Bluma) Q 21 = { 1, 4, 16 } J 21 = { 1, 4, 5, 16, 17, 20 } Pierwiastkami kwadratowymi z liczby 4 modulo 21 V2, 5, 16 i 19, przy czym liczba 16 MHVWSLHUZLDVWNLHPJáyZQ\P n = pq - liczba Bluma funkcja f : Q n Q n, RNUHORQD]DOH*QRFL f (x) = x 2 mod n MHVW SHUPXWDFM ]D MHM SHUPXWDFM RGZURWQMHVW funkcja: f -1 (x) = x ((p-1)(q-1)+4) / 8 mod n 3U]\NáDG 5R]ZD*P\JUXSPXOWLSOLNDW\ZQ=21. =21 = { 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20 } a a 2 mod21 Q 21 = { 1, 4, 16 } f (x) = x 2 mod 21 f -1 (x) = x ((3-1)(7-1)+4) / 8 mod 21 = x 2 mod 21 = f(x) (inwolucja!!!) x f(x)

23 =à2)212û$/*25<70ï::= n.d*g OLF]E FDáNRZLW a = n PR*QD SU]HGVWDZLü Z SRVWDFL reprezentacji binarnej: t i a = 2, gdzie k i { 0, 1 } k i i= 0 Ä'áXJRü UHSUH]HQWDFMLELQDUQHMt PR*QDRV]DFRZDüSU]H]log 2 n. :\QLNDVWG]áR*RQRüRSHUDFMLdodawania i odejmowania w = n : (a ± b) mod n = O ( log 2 n ) Operacja PQR*HQLD PR*H E\ü ]UHDOL]RZDQD SU]H] ]Z\F]DMQH PQR*HQLHGZyFKOLF]EFDáNRZLW\FKDQDVWSQLHZ\]QDF]HQLHUHV]W\] dzielenia iloczynu przez n VWG (a. b) mod n = O (( log 2 n ) 2 ) 0R*QDZ\ND]Dü*Hwyznaczanie elementu odwrotnego a -1 (mod n) zgodnie z rozszerzonym algorytmem Euklidesa prowadzi do oszacowania: a -1 mod n = O (( log 2 n ) 2 ) 2EOLF]DQLH SRWJL FDáNRZLWHM D k mod n, gdzie n > k 0 PR*QD ]UHDOL]RZDüQDSRGVWDZLHQDVWSXMFHJRVSRVWU]H*HQLD k = t k i i= 0 2 i, gdzie k i { 0, 1 } t k k k 2 2 k k a = a i = a a a i= 0 i t t

24 3VHXGRNRGDOJRU\WPXSRWJRZDQLD Power (a, k, n) { b : = 1; if (k = 0) then return (b); x : = a; if (k 0 = 1) then b : = a; for i : = 1 until t do { x : = x 2 mod n; if (k i = 1) then b : = x. b mod n; } return (b); } 3U]\NáDG 1DOH*\REOLF]\ü3 8 mod 7. n = 7 a = 3 k = 8 = URNLZVWSQH b = 1 k 0 x = 3 k 0 1 Kolejne iteracje: i = 1 x = 3 2 mod 7 = 9 mod 7 = 2 k 1 = 0 i = 2 x = 2 2 mod 7 = 4 mod 7 = 4 k 2 = 0 i = 3 x = 4 2 mod 7 = 16 mod 7 = 2 k 3 = 1 b = 2. 1 mod 7 = 2 2GSRZLHG( 3 8 mod 7 = 2 =ár*rqrüsrz\*v]hjrdojru\wpxsrwjrzdqld a k mod n = O (( log 2 n ) 3 )

25 Do REOLF]DQLD ZDUWRFL V\PEROX -DFRELHJR Z\NRU]\VWDü PR*QD QDVWSXMFZáDFLZRü (n jest nieparzyste) (a = 2 e a 1 ) (a 1 jest nieparzyste) e a a n a a n = n 2 n = n n 1 2 mod 1 ( 1 1 1)( 1)/ 4 ( ) a1 :\QLND VWG UHNXUHQF\MQ\ DOJRU\WP QLH Z\PDJDMF\ IDNWRU\]DFML liczby n R]áR*RQRFLELWRZHMO (( log 2 n ) 2 ): 3VHXGRNRGDOJRU\WPXREOLF]DQLDZDUWRFLV\PEROX-DFRELHJR LV\PEROX/HJHQGUH DJG\QMHVWQLHSDU]\VWOLF]ESLHUZV] Jacobi (a, n) { if (a = 0) then return (0); if (a = 1) then return (1); ; przedstaw a w postaci 2 e a 1, gdzie a 1 jest nieparzyste if ( e jest parzyste ) then ( s : = 1 ); else if (( n 1 (mod 8 )) ( n 7 (mod 8 ))) then ( s : = 1 ); else if (( n 3 (mod 8 )) ( n 5 (mod 8 ))) then ( s : = -1 ); if (( n 3 (mod 4 )) (a 1 3 (mod 4 ))) then ( s : = -s ); n 1 : = n mod a 1 ; return ( s. Jacobi (n 1, a 1 ); } UWAGA: 0LPRL*GODOLF]E\SLHUZV]HMp ZLDGRPR*HOLF]EDniereszt kwadratowych Z\QRVL GRNáDGQLH (p-1)/2, to nie istnieje deterministyczny algorytm wielomianowy Z\]QDF]DMF\ WDN OLF]E QDOH*FGR=p, która jest QLHUHV]WNZDGUDWRZ Natomiast istnieje randomizowany algorytmsrohjdmf\qdnrohmq\fk losowych wyborach elementów z = plreolf]dqlxgodqlfkzduwrfl V\PEROX -DFRELHJR MH*HOL ZDUWRü WD Z\QRVL -1, to niereszta kwadratowa ]RVWDáDZ\]QDF]RQD2F]HNLZDQDOLF]EDLWHUDFMLGODWHJR algorytmu wynosi 2. e

26 LOGARYTM DYSKRETNY (INDEKS) Niech G EG]LH VNRF]RQ JUXS F\NOLF]Q U]GX n ]D a - generatorem grupy G. Logarytmem dyskretnym (indeksem) z b przy podstawie a jest MHGQR]QDF]QLHRNUHORQDOLF]EDFDáNRZLWD0 x n - 1WDND*H b = a x Logarytm dyskretny oznaczany jest jako log a b. :ádflzrflorjdu\wpxg\vnuhwqhjr Niech a EG]LHJHQHUDWRUHPF\NOLF]QHMJUXS\G U]GXn. Wtedy: b, c G s = log a (bc) = (log a b+log a c) mod n log a (b s ) = slog a b mod n 3U]\NáDG Niech G = =* p ]Da generatorem =* p. Niech ponadto p EG]LHOLF]ESLHUZV]5]GJUXS\Z\QRVLp-1. Dowolny element b =* p PR*QDSU]HGVWDZLüMHGQR]QDF]QLHMDNR b = a i mod p, gdzie 0 i p-2 VWGindeks). b = 1 i = 0 (log a 1 = 0) b = a i = 1 (log a a = 1) (b = a i mod p) (c = a j mod p) bc = (a i + j mod p) bc = a k mod p a k = a i + j mod p k = (i + j) mod φ(p) k = (i + j) mod (p - 1) (na podstawie tw.fermata-eulera) log a (bc) = (log a b+log a c) mod (p - 1) log a (b s ) = (log a b+log a b+...+ log a b) mod (p - 1) = (s log a b) mod (p - 1) s razy

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1)

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami Zadanie. (0-) Funkcja określona wzorem f ( x) = x dla wszystkich liczb rzeczywistych A. nie ma miejsc zerowych. B. ma dokładnie

Bardziej szczegółowo

Informacja. Informacja. Informacja. Informacja/wiadomość. Zbiór danych zebranych w celu ich przetworzenia i otrzymania wyników (nowych informacji).

Informacja. Informacja. Informacja. Informacja/wiadomość. Zbiór danych zebranych w celu ich przetworzenia i otrzymania wyników (nowych informacji). Informacja Informacja Czynnik, któremu człowiek może przypisać określony sens (znaczenie) w celu wykorzystania do różnych celów. Wszystko to, co może być zużytkowane do bardziej sprawnego wyboru działań

Bardziej szczegółowo

1. Teoria mnogości, zbiory i operacje na zbiorach, relacje i odwzorowania, moc zbiorów.

1. Teoria mnogości, zbiory i operacje na zbiorach, relacje i odwzorowania, moc zbiorów. 1. Teoria mnogości, zbiory i operacje na zbiorach, relacje i odwzorowania, moc zbiorów. Teoria mnogości inaczej nazywana teorią zbiorów jest to teoria matematyczna badająca własności zbiorów (mnogość dawna

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE LICZBOWE. Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y.

FUNKCJE LICZBOWE. Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y. FUNKCJE LICZBOWE Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y. Innymi słowy f X Y = {(x, y) : x X oraz y Y }, o ile (x, y) f oraz (x, z) f pociąga

Bardziej szczegółowo

LICZBY I ZBIORY. Wymagania podstawowe

LICZBY I ZBIORY. Wymagania podstawowe I LICZY I ZIORY LICZY I ZIORY Wymagania podstawowe Konieczne (na ocenê dopuszczaj¹c¹) Uczeñ: 1. wyznaczy czêœæ wspóln¹ i sumê dwóch zbiorów skoñczonych, 2. dokona przybli enia liczby rzeczywistej z zadan¹

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1. Cele kształcenia wymagania ogólne. NOWA ZAKRES PODSTAWOWY w postawie programowej obowiązującej począwszy od 01.09.2012 r. w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.)

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.) IV etap edukacyjny Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.01 r.) Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń

Bardziej szczegółowo

2. Teoria informacji. Kodowanie danych.

2. Teoria informacji. Kodowanie danych. 2. Teoria informacji. Kodowanie danych. 2.1 Elementy teorii informacji 1) Ilo informacji Twierdzenie Shannona (Claude Shannon, 1948). Wiadomo (znak, zdarzenie) zawiera tym wicej informacji, im mniejsze

Bardziej szczegółowo

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej.

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Rozwiązania Zadanie 1 Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Stop Istnieje wzajemnie jednoznaczne przyporządkowanie między punktami

Bardziej szczegółowo

Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron

Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Anna Beata Kwiatkowska Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron rozprawa doktorska napisana

Bardziej szczegółowo

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Jarosław Dąbrowski 193207 Praca magisterska Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Promotor: dr inż. Mariusz Boryczka Sosnowiec, 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

1. Systemy liczbowe. addytywne systemy w których wartośd liczby jest sumą wartości jej znaków cyfrowych.

1. Systemy liczbowe. addytywne systemy w których wartośd liczby jest sumą wartości jej znaków cyfrowych. 1. Systemy liczbowe 1.1. System liczbowy zbiór reguł jednolitego zapisu, nazewnictwa i działao na liczbach. Do zapisywania liczb zawsze używa się pewnego skooczonego zbioru znaków, zwanych cyframi. Cyfry

Bardziej szczegółowo

Systemy. Krzysztof Patan

Systemy. Krzysztof Patan Systemy Krzysztof Patan Systemy z pamięcią System jest bez pamięci (statyczny), jeżeli dla dowolnej chwili t 0 wartość sygnału wyjściowego y(t 0 ) zależy wyłącznie od wartości sygnału wejściowego w tej

Bardziej szczegółowo

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR LAB TEMAT: FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE I. CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest wprowadzenie studentów w zagadnienie szybkiej

Bardziej szczegółowo

Copyright 2010-2011. http://www.informacja.pl/lotto. Zgoda na bezpłatne powielanie i rozpowszechnianie całości opracowania

Copyright 2010-2011. http://www.informacja.pl/lotto. Zgoda na bezpłatne powielanie i rozpowszechnianie całości opracowania Jak wygrać w LOTTO Copyright 200-20 http://www.informacja.pl/lotto Zgoda na bezpłatne powielanie i rozpowszechnianie całości opracowania Książka ta może być powielana i rozpowszechniana za pomocą dowolnych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do środowiska R

Wprowadzenie do środowiska R Łukasz Komsta 21 sierpnia 2004 Spis treści 1 Wstęp 3 2 Pierwsze kroki 3 2.1 Najprostsze obliczenia.................................. 4 2.2 Przykłady operacji na wektorach............................ 4

Bardziej szczegółowo

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI ARKUSZ 11 MATURA 2010 PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy: 170 minut 1. Sprawdê, czy arkusz zawiera 11 stron. 2. W zadaniach od 1. do 21.

Bardziej szczegółowo

Wariacje na temat Zasady Banacha

Wariacje na temat Zasady Banacha Jest to rozszerzony zapis odczytu wygłoszonego na XLI Szkole Matematyki Poglądowej, Matematyczne obrazki, sierpień 2008. Stefan Banach, Kraków, 1919 r., źródło [3]. Wariacje na temat Zasady Banacha Jarosław

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2010 MATEMATYKA entralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZMIN MTURLNY 010 MTEMTYK POZIOM PODSTWOWY Klucz punktowania odpowiedzi MJ 010 Egzamin maturalny z matematyki Zadania zamknięte W zadaniach od 1. do 5. podane

Bardziej szczegółowo

Czas dyskretny. 1 Modele o jednym okresie. 1.1 Model dwumianowy

Czas dyskretny. 1 Modele o jednym okresie. 1.1 Model dwumianowy Część I Czas dyskretny Kursy otwarcia czy zamknięcia pojawiaja się w kolejnych ustalonych momentach czasu. Jeśli pominiemy dni wolne od handlu otrzymamy ciag kolejnych momentów pojawiania się notowań (0,

Bardziej szczegółowo

Jak nie zostać niewolnikiem kalkulatora? Obliczenia pamięciowe i pisemne.

Jak nie zostać niewolnikiem kalkulatora? Obliczenia pamięciowe i pisemne. Jak nie zostać niewolnikiem kalkulatora? Obliczenia pamięciowe i pisemne. W miarę postępu techniki w niepamięć odeszły nawyki do wykonywania pisemnych albo pamięciowych obliczeń. O suwaku logarytmicznym,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do zadań zamkniętych. Schemat oceniania zadań otwartych

Odpowiedzi do zadań zamkniętych. Schemat oceniania zadań otwartych Odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 Odpowiedź A C C B C A B C A D B C D B D C A B A A A C B A A Schemat oceniania zadań otwartych Zadanie 6. ( pkt) Rozwiąż

Bardziej szczegółowo

Warto wspomnieć jeszcze o typach gier. Wg kryterium końca gry wyróżniamy gry:

Warto wspomnieć jeszcze o typach gier. Wg kryterium końca gry wyróżniamy gry: 1 Wstęp Teoria gier to niezwykle ciekawa dziedzina matematyki. Znając prawa rządzące niekórymi grami logicznymi możemy znacząco szybciej lub łatwiej osiągnąć wygraną. Zachęcam więc do lektury! 1.1 Teoria

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Leszek Wiatr Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 3[].Z.7 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Czas wirtualny, złożoność algorytmów

Czas wirtualny, złożoność algorytmów Czas wirtualny, złożoność algorytmów Plan wykładu Celem wykładu jest zaznajomienie studenta z pojęciem zegara logicznego, scharakteryzowanie różnych rodzajów kanałów komunikacyjnych, a także przedstawienie

Bardziej szczegółowo

1.1 Poznaj swój czterodziałaniowy kalkulator

1.1 Poznaj swój czterodziałaniowy kalkulator 1.1 Poznaj swój czterodziałaniowy kalkulator Chodzi na początek o ten najprostszy czterodziałaniowy, jaki na pewno macie. Taki kalkulator kosztuje mniej więcej 4 lub 5zł. Bardzo jest ważne, aby zgrabnie

Bardziej szczegółowo

Zasada szufladkowa Dirichleta

Zasada szufladkowa Dirichleta Zasada szufladkowa Dirichleta Julia Furtak Patrycja Wykrent Klasa IVa Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 2 w Kętach Opiekun: dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak 1 Spis treści Wstęp...3 1. Postać Dirichleta...4 2. Co

Bardziej szczegółowo