Wprowadzenie do VisualDSP++ 5.0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie do VisualDSP++ 5.0"

Transkrypt

1 Wprowadzenie do VisualDSP W tym rozdziale omówione zostaną poniŝsze tematy: Przegląd Ćwiczenie Pierwsze: Tworzenie i uruchamianie programu w C Ćwiczenie Drugie: Modyfikowanie programu w C w celu wywołania funkcji Assemblera Ćwiczenie Trzecie: Wizualizacja Danych Ćwiczenie Czwarte: Profilowanie Liniowe Ćwiczenie Piąte: Optymalizacja na podstawie Profilingu Przegląd PoniŜsze Wprowadzenie demonstruje kluczowe funkcje i moŝliwości programu VisualDSP++ Integrated Development and Debugging Environment (IDDE). Ćwiczenia korzystają z przykładowych programów napisanych w języku C i Assemblerze dla procesorów Analog Devices. MoŜna uŝywać róŝnorodnych procesorów rodziny Blackfin z niewielkimi tylko zmianami w plikach Linker Description Files (.LDFs), które są załączone do kaŝdego projektu. VisualDSP++ zawiera podstawowe Linker Description Files dla kaŝdego typu procesora w folderze ldf. Dla procesorów Shark, domyślnym folderem instalacyjnym jest: Program Files\Analog Devices\VisualDSP 5.0\211xx\ldf Pliki źródłowe dla poniŝszych ćwiczeń są zainstalowane wraz z VisualDSP++ oraz znajdują się na D:\dsp_dokumenty\dsp5\211xx\Examples\ADSP EZ-KIT Lite. Projekty własne naleŝy zgrywać i tworzyć na tym samym komputerze we własnym katalogu: D:\dsp_dokumenty\lab\DZIEN\nazwisko1_nazwisko2\cwNUMER, gdzie: DZIEN jest dniem tygodnia z godz. rozpoczęcia, tj. pn14,cz12,cz14, zaś NUMER jest numerem ćwiczenia. Wprowadzenie zawiera cztery ćwiczenia: W Ćwiczeniu Pierwszym, naleŝy uruchomić VisualDSP++, utworzyć projekt zawierający kod źródłowy w C oraz zbadać wydajność funkcji w C. W Ćwiczeniu Drugim, naleŝy utworzyć nowy projekt, stworzyć Linker Description File wykorzystujący program w Assemblerze, przebudować projekt oraz zbadać szybkość działania programu Assemblera. W Ćwiczeniu Trzecim, naleŝy wykreślić róŝnorodne kształty sygnałów wygenerowanych przez algorytm Finite Impulse Response (FIR) skończona odpowiedź impulsowa. W Ćwiczeniu Czwartym, stosowane jest profilowanie liniowe w celu zbadania szybkości działania algorytmu FIR z Ćwiczenia Trzeciego. Korzystając z zebranych danych, naleŝy wskazać najbardziej

2 czasochłonne obszary algorytmu, które prawdopodobnie będą wymagały poprawienia na poziomie Assemblera. We wszystkich ćwiczeniach uŝywany jest symulator rodziny ADSP-211xx oraz procesor ADSP Rys. 2-1 Pasek narzędzi VisualDSP++ Ćwiczenie Pierwsze: Tworzenie i uruchamianie programu w C W tym ćwiczeniu naleŝy: Uruchomić VisualDSP++ Environment Otworzyć i zbudować istniejący juŝ projekt Zapoznać się z oknami i komunikatami Uruchomić program Źródła do tego ćwiczenia znajdują się w folderze dot_product_c. Domyślna ścieŝka to: D:\dsp_dokumenty\dsp5\211xx\Examples\ADSP EZ-KIT Lite \211xx\Examples\ No Hardware Required \lab1. Krok 1: Uruchom VisualDSP++ i Otwórz Projekt Aby uruchomić VisualDSP++ i otworzyć projekt naleŝy: 1. Kliknąć przycisk Start; Programs, Analog Devices, VisualDSP i VisualDSP++ Environment. Jeśli uruchamiasz VisualDSP++ po raz pierwszy, otworzy się okno New Session (Rys. 2-6), które pozwoli załoŝyć nową sesję. a. Ustaw wartości pokazane w Tabeli 2-1. Tabela 2-1. Session Specification ustawienia sesji Box Processor Connection type Platform (Target Name ) Session Name Value ADSP Simulator ADSP-2116x Simulator (ADSP- 2116x Family Simulator) ADSP ADSP-2116x Simulator

3 b. Kliknij OK. Otworzy się główne okno VisualDSP++. Jeśli juŝ uruchamiałeś VisualDSP++, a opcja Reload last project at startup w Settings and Preferences jest zaznaczona, VisualDSP++ otworzy ostatni projekt, nad którym pracowałeś. By zamknąć ten projekt, wybierz Close z menu Project. 2. Z menu File wybierz Open i Project. VisualDSP++ otworzy okienko dialogowe Open Project. 3. Najpierw skopiuj do swojego katalogu pliki z lab1 i następnie w oknie Look in, otwórz folder dot_product_c klikając dwukrotnie w swoim podkatalogu 4. Kliknij dwukrotnie plik projektu dotprodc (.dpj). VisualDSP++ załaduje projekt w oknie Project, jak na Figure 2-2. Program wyświetli komunikaty w oknie Output, kiedy ustali ustawienia i zaleŝności pomiędzy plikami. Rys Projekt w Oknie Projektu Projekt dotprodc zawiera dwa pliki źródłowe w C: dotprod.c oraz dotprod_main.c, które deklarują tablice oraz obliczają ich iloczyny skalarne. 5. Z menu Settings wybierz Preferences by otworzyć okno z Rys Upewnij się, Ŝe na zakładce General, pod General Preferences, są zaznaczone następujące opcje: Run to main after load Load executable after build 7. Kliknij OK by zamknąć okienko Preferences.

4 Rys. 2-3 Okno Właściwości Pojawi się główne okno VisualDSP++. Teraz moŝna utworzyć nowy projekt. Krok 2: Utwórz Projekt dotprodc By utworzyć projekt dotprodc: 1. Z menu Project wybierz Build Project. VisualDSP++ najpierw sprawdza zmiany I zaleŝności pomiędzy plikami a następnie tworzy projekt na podstawie plików źródłowych projektu. W miarę postępu, w oknie Output wyświetlane są komunikaty stanu (błędów oraz informacyjne). Na przykład, jeśli jedno z narzędzi programu wykryje nieprawidłową składnię lub brakujący odnośnik, wyświetlony zostanie raport błędu w okienku Output. Po dwukrotnym kliknięciu nazwy pliku w komunikacie błędu, VisualDSP++ otworzy plik źródłowy w oknie edytora. MoŜna edytować źródło by naprawić błąd, przebudować źródło i uruchomić debugger. JeŜeli konstrukcja projektu pozostała niezmienna (pliki, zaleŝności oraz opcje nie zostały zmodyfikowane od ostatniego polecenia build ), build nie jest wykonywane, chyba Ŝe zostanie wybrane polecenie Rebuild All. Pojawi się wtedy informacja Project is up to date. W przypadku braku błędów, ujrzysz informację: Build completed successfully. W tym przykładzie (Rys. 2-4) kompilator wykrył nieznaną deklarację I wyświetlił następujący błąd w widoku Build okna Output.

5 Rys. 2-4 Przykład komunikatu błędu 2. Kliknij dwukrotnie tekst błędu w oknie Output. VisualDSP++ otworzy plik źródłowy C dotprod_main.c w oknie edytora i ustawi kursor w linii zawierającej błąd. (zob. Rys. 2-5). W oknie edytora ukazanym na Rys. 2-5 widać, Ŝe w deklaracji zmiennej całkowitej nastąpiła literówka I int zostało napisane jako itn. 3. W oknie edytora kliknij na itn by zmienić je na int. ZauwaŜ, Ŝe int jest teraz kolorowe dla zaznaczenia, Ŝe zostało rozpoznane przez kompilator C. 4. Zachowaj plik dotprod_main.c z menu File Save. 5. Wybierz Build Project z menu Project menu. Projekt jest teraz utworzony bez Ŝadnych błędów, co zostało zakomunikowane w widoku Build okna Output. Rys. 2-5 Okno Output i Edytora Skoro tworzenie projektu zakończyło się sukcesem, moŝna go teraz uruchomić.

6 Krok 3: Uruchamianie Programu W tym kroku naleŝy: Ustawić debugger przed uruchomieniem programu Przejrzeć okna debuggera i okna dialogowe Jeśli zaznaczona jest opcja Load executable after build w zakładce General okna Preferences, plik wykonawczy dotprodc.dxe jest automatycznie ładowany do urządzenia docelowego. JeŜeli procesor uŝyty w sesji debuggera nie pokrywa się z urządzeniem docelowym, VisualDSP++ zakomunikuje niezgodność i zaproponuje czy nie chcesz wybrać innej sesji przed załadowaniem pliku wykonawczego do urządzenia. JeŜeli VisualDSP++ nie otworzy okna Session List, pomiń kroki 1 4. By ustawić sesję debuggera: 1. W oknie Session List, kliknij New Session (Rys. 2-6) Dla następujących po sobie sesji debuggera uŝyj polecenia New Session z menu Sessions. Rys. 2-6 Okno dialogowe nowej sesji i session wizard poniŝej 2. Ustaw procesor urządzenia docelowego i jego parametry według Tabeli Kliknij OK by zamknąć okno New Session i powrócić do okna Session List. 4. Podświetl nazwę sesji i kliknij Activate.

7 Tabela 2-6. Specyfikacja Sesji Box Processor Connection type Platform (Target Name ) Session Name Value ADSP Simulator ADSP-2116x Simulator (ADSP- 2116x Family Simulator) ADSP ADSP-2116x Simulator Jeśli nie klikniesz Activate, wiadomość o niezgodności sesji pojawi się ponownie. VisualDSP++ zamknie okno Session List i automatycznie załaduje plik wykonawczy projektu (dotprodc.dxe) oraz przejdzie do głównej funkcji kodu (zob. Rys. 2-7). Rys. 2-7 Ładowanie dotprodc.dxe 5. Spójrz na informacje zawarte w oknach. Strona Console okna Output zawiera informacje o stanie sesji debuggera. W tym przypadku, VisualDSP++ poinformował, Ŝe ładowanie dotprodc.dxe zostało ukończone. Okno Disassembly wyświetla kod assemblera dla pliku wykonawczego. ZauwaŜ, Ŝe na początku programu opisanego jako main pojawiło się pełne, czerwone kółko oraz Ŝółta

8 strzałka. Kółko ( ) oznacza, Ŝe na danej instrukcji ustawiony jest punkt stop, a strzałka ( ) wskazuje na instrukcję, na której aktualnie zatrzymał się procesor. Po załadowaniu programu w C, VisualDSP++ ustawia automatycznie dwa punkty stop (na początku i na końcu). Punkty stop mogą się nieco róŝnić od pokazanych w przykładzie. 6. Z menu Settings wybierz Breakpoints by przejrzeć punkty stop zawarte w programie. VisualDSP++ otworzy okno Breakpoints Rys Rys. 2-8 Okno punktów stop Punkty stop są ustawione w programie w następujących miejscach: at main + 0x04 at lib_prog_term Okno Breakpoints pozwala przeglądać, dodawać i usuwać punkty stop oraz przeglądać symbole. W oknach Disassembly i edytora podwójne kliknięcie na linii kodu przełącza (dodaje lub usuwa) punkt stop. JednakŜe w oknie edytora naleŝy dodatkowo umieścić kursor myszki w rowku przed kliknięciem. Te przyciski słuŝą do przełączania punktów stop: Przełącza punkt stop w danej linii Usuwa wszystkie punkty stop 7. Kliknij OK lub Cancel by opuścić okno Breakpoints.

9 Krok 4: Uruchomienie dotprodc By uruchomić dotprodc, kliknij przycisk Run lub wybierz Run z menu Debug. VisualDSP++ oblicza iloczyny skalarne i wyświetla następujące wyniki w widoku Console (Rys. 2-9) okna Output. Dot product [0] = Dot product [1] = Dot product [2] = Rys. 2-9 Wynik programu Ćwiczenie Drugie: Modyfikowanie programu w C w celu wywołania funkcji Assemblera W ćwiczeniu pierwszym utworzyłeś i uruchomiłeś program w C. W tym ćwiczeniu naleŝy: zmodyfikować program w C w celu wykorzystania funkcji w Assemblerze stworzyć Linker Description File w celu połączenia z funkcją przebudować projekt Pliki projektu są zasadniczo identyczne z tymi, które zostały uŝyte w ćwiczeniu pierwszym. Tylko nieznaczne modyfikacje zostały wprowadzone w celu zrealizowania zadania ćwiczenia. Krok 1: Utwórz Nowy Projekt 1. Z menu File wybierz Close i Project dotprodc by zamknąć projekt dotprodc. Kliknij Yes by zamknąć wszystkie okna źródeł. Jeśli modyfikowałeś projekt podczas sesji, zostaniesz zapytany czy chcesz go zapisać. Kliknij No. 2. Z menu File wybierz New i Project by otworzyć Project Wizard, Rys

10 Rys Project Wizard 3. Kliknij przycisk Browse na prawo od pola Directory by otworzyć okienko Browse For Folder. Znajdź folder dot_product_asm i kliknij OK. Domyślnie jest on w lab1 Rys Okno opcji projektu str.1 To okno pozwala określić parametry tworzenia projektu.

11 4. W polu Name wpisz dot_product_asm i kliknij Finish. Nowy projekt zostanie utworzony i będzie go moŝna ujrzeć w oknie Project IDDE. 5. Z menu Project wybierz Project Options (Rys. 2-11). 6. Przejrzyj róŝne strony okienka Project Options wybierając je z drzewka wyboru po lewej: Project, General, Compile, Assemble, Link, Load, Pre-Build i Post-Build. Na kaŝdej ze stron moŝna ustawiać narzędzia uŝywane podczas tworzenia projektu. 7. Sprawdź, czy wartości na stronie Project (Rys. 2-11) pokrywają się z zawartymi w Tabeli 2-3. Tabela 2-3. Field Processor Revision Type Name Settings for configuration Value ADSP Automatic Executable file dot_product_asm Debug PowyŜsze dane zawierają informacje niezbędne przy tworzeniu plików wykonawczych dla procesora ADSP- BF533. Pliki te zawierają informacje dla debuggera, więc moŝliwe jest sprawdzenie wykonania programu. 8. Kliknij przycisk Compile by przejrzeć stronę Compile z Rys Rys Okno opcji projektu str.2 9. Ustaw pola Code Generation:

12 a. Zaznacz Enable optimization. b. Zaznacz Generate debug information dla kodu w C.. Te ustawienia zapewnią optymalizację pracy kompilatora dla procesora ADSP PoniewaŜ optymalizacja korzysta z architektury DSC oraz Assemblera, niektóre informacje debuggera C mogą nie zostać zachowane. Dlatego operacja debuggingu jest wykonywana na poziomie języka Assembler. 10. Kliknij OK by zachować zmiany i zamknąć okno Project Options. W razie pytania o add support for the VisualDSP++ kernel?, kliknij No. Krok 2: Dodawanie plików źródłowych do dot_product_asm 1. Kliknij przycisk Add File, lub z menu Project wybierz Add to Project, i File(s). Pojawi się okienko Add Files (Rys 2-13). Rys Okno dodawania plików 2. W oknie Look in znajdź folder dot_product_asm. 3. W Files of type zaznacz All Source Files z listy. 4. Przytrzymaj Ctrl i kliknij dotprod.c i dotprod_main.c. a potem Add. By przejrzeć dodane pliki otwórz folder Source Files w oknie Project. Krok 3: Tworzenie Linker Description File W celu utworzenia Linker Description File, naleŝy uŝyć narzędzia Expert Linker.

13 1. Z menu Tools wybierz Expert Linker i Create LDF, by otworzyć Create LDF Wizard, (Rys. 2-14). 2. Kliknij Next by wyświetlić stronę Create LDF Step 1 of 3 (Rys. 2-15). Rys Kreator LDF Wizard Rys Tworzenie LDF str.1 Ta strona pozwala wybrać nazwę pliku LDF (zwykle nazwa_projektu.ldf) oraz język projektu Project type. 3. Zaakceptuj klikając Next; wyświetli się Create LDF Step 2 of 3 (Rys. 2-16).

14 Rys Tworzenie LDF str.2 MoŜna tu ustawić typ systemu System type (domyślnie Single processor), typ procesora Processor type (domyślnie ADSP-21161) oraz nazwę pliku Output file linkera (domyślnie nazwa wybrana przez projekt). 4. Zaakceptuj klikając Next i przejdź do Create LDF Step 3 of 3 (Rys ) Rys Tworzenie LDF str.3 5. Przejrzyj podsumowanie Summary of choices i kliknij Finish by utworzyć plik.ldf. Stworzyłeś teraz plik.ldf w swoim projekcie. Znajduje się on w folderze Linker Files, w oknie Project.

15 Otworzy się okno Expert Linker z plikiem.ldf. Jest on gotowy by zadziałać w projekcie. Zamknij okno Expert Linker. 6. Kliknij przycisk Rebuild All Otworzy się plik źródłowy w C w oknie edytora, a wykonanie zostanie wstrzymane. Projekt w wersji w C jest teraz gotowy. Teraz moŝna zmodyfikować źródła by przywołać funkcję w Assemblerze. Krok 4: Modyfikowanie plików źródłowych projektu Zmodyfikuj dotprod_main.c by przywołał a_dot_c_asm zamiast a_dot_c Zachowaj zmodyfikowany plik 1. Dostosuj okno edytora dla lepszego widoku. 2. Z menu Edit wybierz Find (Figure 2-18). 3. W polu Find What wpisz /* i kliknij Mark All. Rys Okno Find Edytor zaznaczy wszystkie linie zawierające /* i ustawi kursor przy pierwszym znaku /* przy deklaracji extern int a_dot_c_asm. 4. Zaznacz znaki komentarza /* i wciśnij Ctrl+X, by usunąć znaki komentarza z deklaracji a_dot_c_asm. Teraz przesuń kursor o jedną linię w górę i wciśnij Ctrl+V by wkleić znaki komentarza przed deklarację a_dot_c. Deklaracje powinny zmienić kolor. Powtórz tę czynność dla znaków końca komentarza */. 5. Naciśnij F2 by przejść do następnego /*. Powtórz czynność opisaną powyŝej Funkcja main() przywołuje teraz a_dot_c_asm zamiast a_dot_c (wykorzystywaną w ćwiczeniu pierwszym). Rys Z menu File wybierz Save i File dotprod_main.c by zachować zmiany. 8. Ustaw kursor w oknie edytora i zamknij dotprod_main.c.

16 Rys Modyfikowanie plików Krok 5: UŜyj narzędzia Expert Linker by zmodyfikować dot_prod_asm.ldf Przejrzyj utworzony plik.ldf w Expert Linker Zmodyfikuj plik.ldf w celu uwzględnienia funkcji a_dot_c_asm assemblera 1. Kliknij przycisk Add File. 2. Wybierz dotprod_func.asm i kliknij Add. 3. Zbuduj project poprzez: Kliknięcie przycisku Build Project z menu Project wybierz Build Project. 4. W oknie Output wyświetli się błąd: HIDC_LDR_BF_MODE_SPI lihidc_ldr_bf_mode_spilnker (Rys. 2-20). 5. W oknie Project kliknij dwukrotnie plik dot_prod_asm.ldf. Otworzy się okno Expert Linker (Rys. 2-21) z graficzną reprezentacją pliku.

17 Rys Błąd linkera Zmień rozmiar okna dla lepszego widoku. By wyświetlić drzewo z Rys. 2-21, kliknij prawym klawiszem myszy na prawym polu i wybierz View Mode oraz Memory Map Tree. Lewe pole (Input Sections) zawiera listę input sections w projekcie lub w pliku.ldf. ZauwaŜ, Ŝe przed my_asm_section znajduje się czerwony X, poniewaŝ Expert Linker stwierdził, Ŝe ta sekcja nie jest uwzględniona w pliku.ldf. Prawe pole (Memory Map) zawiera reprezentację segmentów pamięci, które zarezerwował Expert Linker przy tworzeniu pliku.ldf. Rys Okno Expert Linker 6. Uwzględnij my_asm_section w segmencie pamięci nazwanym MEM_PROGRAM: W polu Input Sections otwórz my_asm_section klikając na znak plus. Sekcja ta rozwinie się ukazując, Ŝe makra linkera $COMMAND_LINE_OBJECTS i $OBJECTS oraz pllik dotprod_func.doj zawierają sekcje, które nie zostały uwzględnione. W polu Memory Map rozwiń MEM_L1_CODE i przeciągnij ikonkę przed $OBJECTS nad sekcję wyjściową program_ram pod MEM_L1_CODE. Na Rys. 2-22, widać, Ŝe czerwony X zniknął, bo sekcja my_asm_section została teraz uwzględniona.

18 Rys Przeciąganie obiektów 7. Z menu Tools wybierz Expert Linker oraz Save. Zamknij okno Expert Linker. Jeśli zapomnisz zachować projekt i przebudujesz go poleceniem Build Project, VisualDSP++ zachowa go automatycznie. Krok 6: Przebuduj i uruchom dot_product_asm 1. Przebuduj project poprzez:. Kliknij przycisk Build Project. Z menu Project wybierz Build Project. Na koniec tworzenia w widoku Build okna Output wyświetli się komunikat: Build completed successfully. VisualDSP++ załaduje program, przejdzie do widoku głównego i wyświetli okna Output, Disassembly oraz edytora (Rys. 2-23). 2. Kliknij przycisk Run by uruchomić dot_product_asm. Program oblicza trzy iloczyny skalarne i wyświetla wyniki w widoku Console okna Output. Po zakończeniu pracy programu wyświetlona zostanie informacja Halted w pasku stanu na dole głównego okna VisualDSP++. PoniŜsze wyniki są identyczne z otrzymanymi w ćwiczeniu pierwszym. Dot product [0] = Dot product [1] = Dot product [2] =

19 Rys Potrzebne okna w tym ćwiczeniu Ćwiczenie Trzecie: Wykreślanie Danych Załaduj i zdebuguj przygotowany program, który stosuje prosty filtr Finite Impulse Response (FIR) na zestawie danych UŜyj narzędzia do wykresów zawartego w VisualDSP++ by zobrazować róŝne zestawy danych przed i po przetworzeniu przez program. Krok 1: Załaduj Program FIR 1. Zamknij wszystkie okna prócz Disassembly, strona Console 2. Z menu File wybierz Load Program lub kliknij 3. Wybierz poniŝszy program FIR: a. Otwórz folder Analog Devices i kliknij dwukrotnie w swoim folderze lab1\fir: b. Kkliknij dwukrotnie podkatalog Debug. c. Kliknij dwukrotnie FIR.DXE. JeŜeli VisualDSP++ nie otworzy okna edytora (Rys. 2-24), kliknij prawym klawiszem myszy na oknie Disassembly i wybierz View Source.

20 Rys Ładowanie FIR 4. Spójrz na kod program FIR. ZauwaŜysz dwie globalne tablice danych: IN OUT Zobaczysz teŝ jedną funkcję, fir, która przetwarza te tablice. Krok 2: Otwórz okno wykresu 1. Z menu View wybierz Debug Windows i Plot. Kliknij New by otworzyć okno Plot Configuration Rys Tu dodaje się zestawy danych, które mają być wyświetlone w oknie wykresu. 2. W grupie Plot wybierz: W polu Type wybierz z listy Line Plot. W polu Title wpisz fir.

21 Rys Konfiguracja wykresu Dodaj dwa zestawy danych korzystając z danych w Tabeli 2-4. Tabela 2-4. Wejście i wyjście Box Input Set Data Output Data Set Opis Name Input Output Zestaw danych Memory BLACKFIN Memory BLACKFIN Memory Pamięć Address IN OUT Kliknij Browse by wybrać z listy. Count Tablice są 260-o elementowe, ale naleŝy uŝyć tylko pierwszych 128-u. Stride 1 1 Dane są ciągłe w pamięci. Data short short Dane są liczbami całkowitymi. 3. Po wpisaniu obu zestawów, kliknij Add by dodać je do Data sets. Okno Plot Configuration powinno teraz wyglądać tak jak na Rys

22 Rys Konfiguracja wykresu i zestawy I/O 4. Kliknij OK by zachować zmiany. Okno wykresu wyświetla teraz dwie tablice. Domyślnie, symulator wypełnia pamięć zerami, dlatego Output jest poziomą linią Rys Rys Przed uruchomieniem FIR

23 Zmiana rozmiarów okna wykresu wpływa na skalę osi x i y. 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy na oknie i wybierz Modify Settings. Na stronie General, grupie Options, zaznacz Legend i kliknij OK by wyświetlić legendę. Krok 3: Uruchamianie programu FIR i zobrazowanie danych 1. Naciśnij F5 lub kliknij przycisk Run by uruchomić program. Po zakończeniu pracy programu, ujrzysz rezultaty pracy filtra FIR w tablicy Output. Obydwa zestawy danych będą widoczne w oknie wykresu, jak na Rys Rys Wykres po uruchomieniu FIR Następnie przybliŝ wybrany fragment wykresu. 2. Kliknij na wykresie i przeciągnij kursor by narysować prostokątny obszar, który ma zostać przybliŝony. Zwolnij przycisk.

24 Figure Wybór obszaru powiększenia Rys Powiększenie By powrócić do poprzedniego widoku, kliknij prawym przyciskiem myszy na wykres i wybierz Reset Zoom. 3. Teraz kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Data Cursor. MoŜesz przemieszczać się między kolejnymi punktami wykresu uŝywając kursorów Lewo-Prawo na klawiaturze. Do przełączania się między zestawami danych słuŝą kursory Góra-Dół. Wartości charakterystyczne dla aktualnego punktu są wyświetlane w lewym dolnym roku okna Rys Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Data Cursor. Teraz będziesz mógł obejrzeć wykresy w dziedzinie częstotliwości. 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Modify Settings by otworzyć okno Plot Settings. 6. Następnie: a. Kliknij Data Processing Rys b. W polu Data Sets upewnij się, Ŝe zaznaczone jest słowo Input (domyślnie), a w polu Data Process wybierz FFT Magnitude. Rys UŜywanie kursora

25 Rys Ustawienia wykresu c. W Sample rate (Hz) wpisz d. W polu Data Sets zaznacz teraz Output, a w polu Data Process - FFT Magnitude e. Kliknij OK by opuścić okno Plot Settings. VisualDSP++ wykona teraz Szybką Transformatę Fouriera - Fast Fourier Transform (FFT) na wybranym zestawie danych. FFT pozwala na rozpatrywanie sygnału w dziedzinie częstotliwości Rys Rys FFT wykonane na zestawie danych

26 Teraz wykonaj następujące kroki, by obejrzeć działanie filtra FIR w dziedzinie częstotliwości. 1. Z menu View wybierze Debug Windows i Plot. Następnie New by otworzyć okno Plot Configuration. 2. Ustaw wykreślanie Filter Frequency Response wypełniając pola Plot i Data Setting jak na Rys Rys Zestaw danych filtra FIR 3. Kliknij Add by dodać dane do Data sets. 4. Kliknij OK by wprowadzić zmiany. 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie wykresu i wybierz Modify Settings. 6. Kliknij zakładkę Data Processing Rys Wypełnij jak poniŝej: a. W Data Sets wybierz h. b. W Data Process wybierz FFT Magnitude. c. W Sample rate (Hz) wybierz d. Kliknij OK by opuścić okno Data Processing. VisualDSP++ wykona Fast Fourier Transform (FFT) na wybranym zestawie danych i pozwoli przeanalizować odpowiedź filtra w dziedzinie częstotliwości jak na Rys

27 Rys Odpowiedź filtra Ten wykres przedstawia filtr dolnoprzepustowy FIR, który usuwa wszystkie składowe powyŝej 4000 Hz. Sygnał wyjściowy posiada wtedy tylko harmoniczne poniŝej Hz. ] Ćwiczenie Czwarte: Profilowanie Liniowe Załaduj i zdebugguj program FIR z poprzedniego ćwiczenia UŜyj profilowania liniowego by ocenić wydajność programu i ustalić, które części kodu są najbardziej czasochłonne. VisualDSP++ obsługuje dwa typy profilowania: liniowe i statystyczne. Na symulatorze uŝywa się profilowania liniowego. Licznik okna Linear Profiling Results zwiększ swą wartość za kaŝdym razem, kiedy wykonywana jest instrukcja assemblera. Profilowania statystycznego uŝywa się z emulatorem JTAG podłączonym do procesora docelowego. Licznik okna Statistical Profiling Results oparty jest na losowym badaniu licznika programu. Krok 1: Załaduj program FIR 1. Zamknij wszystkie okna oprócz Disassembly i Output. 2. Z menu File wybierz Load Program lub kliknij. Pojawi się okno Open a Processor Program. 3. Wybierz poniŝszy program a. Otwórz folder Analog Devices i kliknij dwukrotnie: Lab1\fir b. Kliknij dwukrotnie podkatalog Debug. c. Kliknij dwukrotnie FIR.DXE by załadować i uruchomić program FIR.

28 JeŜeli VisualDSP++ nie otworzy okna edytora (Rys. 2-37), kliknij prawym klawiszem myszy w oknie Disassembly i wybierz View Source. Krok 2: Otwórz okno Profiling By otworzyć okno Linear Profiling Results: 1. Z menu Tools wybierz Linear Profiling i New Profile. Rys Ustawianie Profilowania Liniowego 2. Kliknij na pasku tytułowym okna profilowania i przeciągnij je w górę głównego okna VisualDSP++ jak na Rys Zapewnisz sobie lepszy widok. Rys Okno profilowania liniowego Okno Linear Profiling Results jest początkowo puste. Profilowanie liniowe jest wykonywane podczas

29 pracy programu FIR. Po uruchomieniu programu i zebraniu danych, w oknie pojawią się rezultaty sesji profilowania. Krok 3: Zbieranie i badanie danych Profilowania Liniowego 1. Wciśnij F5 lub kliknij by uruchomić w całości program. 2. Zbadaj rezultaty. Po zatrzymaniu programu, jego profil liniowy pojawi się w oknie Linear Profiling Results. Okno Linear Profiling Results jest podzielone na dwa trójkolumnowe pola. Lewe pole prezentuje wyniki profilowania czas wykonania kaŝdej funkcji/adresu w procencie czasu całkowitego. Dwukrotne kliknięcie linii z daną funkcją pozwala przejrzeć plik źródłowy, który tę funkcję zawiera. Na przykład, podwójny klik na funkcji fir spowoduje wyświetlenie się w prawym polu pliku źródłowego assemblera (fir.asm) Rys Rys Rezultaty profilowania liniowego Wartości lewego pola mają następujące znaczenie: Histogram Graficzna reprezentacja procentu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych fragmentów kodu w stosunku do całkowitego czasu wykonania programu. Im dłuŝszy słupek, tym więcej czasu potrzeba na wykonanie konkretnego fragmentu. Okno Linear Profiling Results zawsze sortuje fragmenty poczynając od najbardziej czasochłonnego. % Liczbowa reprezentacja informacji zawartej w histogramie. MoŜna podejrzeć tę wartość jako bezwzględną liczbę próbek klikając prawym przyciskiem myszy w oknie Linear Profiling Results i wybierając View Sample Count z menu. Execution Unit Określa fragment programu, do którego naleŝą dane próbki. JeŜeli instrukcje są zawarte w funkcji w C lub C++, jednostką wykonawczą (Execution Unit) jest nazwą tej właśnie funkcji. Dla instrukcji nie odnoszących się do Ŝadnej konkretnej nazwy, jak na przykład ręcznie wpisane fragmenty w assemblerze lub pliki źródłowe bez informacji z debuggera, tą wartością będzie adres w formie PC[xxx], gdzie xxx jest adresem instrukcji.

30 JeŜeli instrukcje są częścią pliku asemblera, jednostką wykonawczą będzie albo funkcja assemblera, albo plik assemblera z numerem linii w nawiasach. Na Rys lewy panel ukazuje, Ŝe funkcja fir zuŝywa ponad 93% całkowitego czasu wykonania programu. Prawy panel (źródło) na Rys. 2-39, przedstawia procent czasochłonności kaŝdej linii funkcji fir. Rys Profil liniowy dla fir.asm Ćwiczenie Piąte: Optymalizacja na podstawie Profilingu Wstęp do PGO Optymalizacja na podstawie Profilingu (PGO) jest techniką optymalizacji uŝywaną do zbierania informacji o profilu do kierowania optymalnymi decyzjami kompilatora Tradycyjnie kompilator kompiluje kaŝdą funkcję tylko raz i próbuje wytworzyć kod, który wystąpi dobrze w większości przypadków. Kompilator musi podjąć decyzje jak najlepiej wygenerować kod. Na przykład otrzymując konstrukcję if then else kompilator musi zdecydować się czy najbardziej wspólny wybór będzie poprzez or czy else. MoŜesz zaoferować surowe wytyczne kompilacja pod kątem szybkości lub wielkości kodu - ale zwykle kompilator wykonuje kompilacje przy domyślnych ustawieniach. Wraz z PGO kompilator podejmuje te decyzje opierając się na danych zgromadzonych podczas poprzedniego wykonania generowanego kodu. Ten proces pociąga za sobą następujące kroki.

31 1. Kompilacja aplikacji w celu zebrania informacji o profilu 2. Uruchomienie aplikacji w sesji symulatora uŝywając reprezentatywnego zbioru danych. Symulator gromadzi dane profilu wskazujące gdzie aplikacja spędza najwięcej czasu. 3. Ponowna kompilacja aplikacji z uŝyciem zebranym danych profilu Kompilator uŝywa zgromadzone informacje chętniej niŝ domyślne ustawienia aplikacji, aby podjąć decyzje o względnym znaczeniu części aplikacji Dane profilu zebrane podczas symulacji są zapisywane do pliku o rozszerzaniu.pgo. MoŜna przetworzyć wielorakie dane dla pokrycia widma potencjalnych danych i utworzyć oddzielny pliku.pgo dla kaŝdego zbioru danych. Faza ponownej kompilacji moŝe przyjąć wiele plików.pgo jako pliki wejściowe. Procedura postępowania przy korzystaniu z PGO: 1 Utwórz aplikację wykorzystującą PGO 2 Ustaw jedną lub więcej strumieni w symulatorze by dostarczyć zestaw wprowadzanych danych, które przedstawiałyby co aplikacja by zobaczyła w rzeczywistym środowisku docelowym 3 WskaŜ dla symulatora, aby wygenerował plik.pgo z wyszczególnioną nazwą pliku. 4 Załaduj i uruchom aplikacje by wytworzyć plik.pgo 5 Wykonaj Rebuild aplikacji i dołącz wszystkie pliki.pgo do kompilatora, które pozwolą wygenerować PGO jako rezultat optymalnej aplikacji. W tym ćwiczeniu wykonaj: Załaduj projekt wykorzystujący PGO w środowisku VisualDSP++ Utwórz dane dla profilu - kierowanej optymalizacji Dołącz strumienie danych wejściowych Utwórz plik.pgo przez wykonanie projektu z danymi wejściowymi. Skompiluj ponownie projekt przez uŝycie pliku.pgo by optymalizować kod Uruchom zoptymalizowaną wersję projektu z tymi samymi danymi wejściowymi Porównaj czas wykonania wszystkich trzech wykonań Zaprezentuj uzyskane wyniki prowadzącemu Pliki uŝywane w tym ćwiczeniu znajdują się w plikach. Pliki uŝywane w tym ćwiczeniu znajdują się w podkatalogach: pgo i pgo-surowe Krok 1: Ładuj Projekt Aby otworzyć projekt VisualDSP++: 1 Uruchom VisualDSP++ i podłącz się do symulatora sesji ADSP-21161

32 2 Otwórz projekt PgoExample.dpj. Ten project zawiera plik C, PgoExample.c. Gdy uruchomisz program, zacznie czytać dane z adresu i zacznie zliczać numery parzystych i nieparzystych wartości. Zliczanie zakończy się dyrektywą if then else. Jeśli większość wartości jest parzystych, program spędzi więcej czasu w then branch. Normalnie kompilator nie ma moŝliwości określenia który skok będzie uŝywany częściej. Przez uŝycie PGO kompilator będzie mógł określić, który skok jest częściej uŝywany i zoptymalizuje następny kod. Ten projekt zawiera równieŝ skrypty Visual Basic które demonstrują jak uŝyć Automatyzacji API VisualDSP++ by wykonać PGO. Trzy pliki są uŝywane jako wejściowe do programu C. Te proste pliki tekstowe zawierają listy wartości. Dataset_1.dat zawiera 128 parzystych (50%) i 128 nieparzystych wartości (50%). Dataset_2.dat zawiera 192 parzystych (75%) i 64 nieparzystych wartości (25%). Dataset_3.dat zawiera 256 parzystych (100%) i 0 nieparzystych wartości (0%). By obejrzeć te pliki wybierz Open z menu File w VisualDSP++. Dwie moŝliwe wartości we wszystkich trzech plikach są albo 0x01, albo 0x02. KaŜdy plik zawiera 256 wartości W tym ćwiczeniu przyjmij Ŝe ten program będzie uŝywany w rzeczywistym świecie i Ŝe moŝesz oczekiwać podobnych wartości wejściowych z rzeczywistego świata. Patrząc na kod napisany w C i potencjalne wejście moŝesz zobaczyć, Ŝe wykonywany program będzie spędzał więcej czasu w konstrukcji else branch niŝ w then branch. Bez uŝycia PGO kompilator nie jest w stanie podjąć takiej decyzji. Domyślnie będzie zakładał konstrukcje then branch by wykonać ją najczęściej i skompiluje kod bez optymalizacji czasu wykonania. PoniewaŜ przykład programu i wejście są bardzo proste, moŝesz rozwiązać problem poprzez wykonanie kilku drobnych zmian w kodzie. Ręczne udoskonalanie duŝego programu by przyspieszyć czas wykonania zajęło by zbyt duŝo czasu i musiałbyś sam przeanalizować próbki wejściowe. PGO dostarcza to szybko i w łatwy sposób by umoŝliwić kompilatorowi wykonanie tych udoskonaleń za ciebie. Krok 2: Konfiguracja zbioru danych Pierwszym krokiem w procesie PGO jest utworzenie zbioru danych (data set) zbiór próbek wejściowych dla programu poddawanego optymalizacji. Zbiór danych podawany jest na wejście wykonywanego programu i to wejście powoduje Ŝe program musi być wykonywany wzdłuŝ określonej ścieŝki. Niektóre ścieŝki będą uŝywane częściej niŝ inne. Ta informacja jest rejestrowana przez symulator i zapisywana w pliku.pgo dla późniejszej optymalizacji przez kompilator. Najbardziej wspólne ścieŝki będą zoptymalizowane by były wykonywane najszybciej a mniej uczęszczane ścieŝki będą wykonywane wolniej.

33 By utworzyć pierwszy z trzech zbiorów danych dla tego ćwiczenia: 1. Z menu Tools wybierz PGO i wtedy Manage Data Sets tak jak na rysunku 3-1. Rys Opcje menu Manage Data Sets Rys. 3-2 Okno dialogowe Manage Data Sets. Jest to okno dialogowe do zarządzania zbiorem danych. Zwróć uwagę na stopień optymalizacji ustawiany suwakiem. Ta kontrola pozwala na ręczne sterowanie optymalizacją. Przesunięcie suwaka w lewo do końca umoŝliwia budowę najmniejszego kodu kosztem szybkości wykonywania. Przesunięcie suwaka w prawo do końca umoŝliwia budowę szybko wykonywalnego kodu kosztem wielkości kodu. Ustawienie suwaka w środkowej pozycji jest kompromisem między minimalnym kodem a optymalizacją szybkości kodu. Ustaw suwak w skrajnym prawym połoŝeniu. 2. Naciśnij przycisk New aby otworzyć okno dialogowe Edit Data Set pokazane na rys. 3-3

34 Rys. 3-3 okno dialogowe Edit Data Set 3. Zamień domyślną nazwę zbioru danych na bardziej opisującą. PoniewaŜ pierwszy plik danych zawiera równą liczbę parzystych i nieparzystych wartości, nazwij go 50% Even 50% Odd. 4. Określ nazwę pliku wyjściowego (gdzie informacja o optymalizacji zostanie zapisana na podstawie zbioru danych). Informacja optymalizacji jest zapisywana w pliku o rozszerzeniu.pgo. Zapisz plik pod nazwą dataset_1.pgo. Plik zostanie zachowany w katalogu projektu. Aby zapisać plik w innym miejscu podaj pełną ścieŝkę. Teraz połącz strumień wejściowy ze zbiorem danych.

35 Step 3: Dołączanie strumienia wejściowego W tym kroku dołącz strumień wejściowy ze zbiorem danych. 1. Naciśnij przycisk New by otworzyć okno dialogowe Edit PGO Stream pokazane na rys Rys okno dialogoweedit PGO Stream Wejściowy strumień odwzorowuje dane z pliku do urządzenia docelowego. W tym ćwiczeniu strumień wejściowy odwzorowuje trzy pliki z danymi do symulatora. Wejściowy strumień dostarcza do programu dane do wejścia jeśli są potrzebne podczas wykonywania. 2. Kompletny opis okna strumienia wejściowego (Input Source File) przedstawia tabela 3-1. Table 3-1. Input Source File Group Box Settings Pole/Kontrola Filename Format Rewind on reset or restart Opis działania/wartość Określa nazwę pliku poprzez wciśnięcie przycisku przeglądania i wybranie pliku źródłowego dataset_1.dat z katalogu pgo. Dane w tym pliku są zapisane w formacie szesnastkowym, więc pozostaw ustawienia takie jakie są. Wybierz tę opcję. Kiedy uruchomisz program ze strumieniem wejściowym, program moŝe albo teŝ nie będzie działać z wszystkimi danymi ze strumienia. Jeśli program napotka reset albo restart przed przetworzeniem całego strumienia danych i ta opcja będzie uaktywniona, następne wykonanie programu zacznie się od początku strumienia wejściowego, W przeciwnym przypadku przetwarzanie danych zacznie się w miejscu w którym się zakończyło.

36 Circular Wybierz tę opcję. UmoŜliwia ona programowi czytanie z wejściowego strumienia danych wiele razy podczas pojedynczego wykonania. 3. Okno dialogowe Destination Device określa gdzie dane ze strumienia wejściowego są przesyłane. Szczegóły w tabeli 3-2. Pole/Kontrola Processor Device Address Tabela 3-2. Ustawienia okna dialogowego Destination Device. Opis działania/wartość To pole pozwala określić peryferia w innym procesorze albo jako urządzenie docelowe. Ten podręcznik zakłada, Ŝe jesteś podłączony do pojedynczej sesji procesora, więc to pole jest zablokowane To pole pozwala wybrać jakikolwiek strumień urządzenia obsługiwany przez symulator docelowy jako miejsce docelowe. Urządzenie moŝe przydzielić przestrzeń adresową albo róŝne peryferia. Dostępne urządzenia zaleŝą od uŝytego procesora. Więcej informacji na temat urządzeń znajdziesz w instrukcji dla danego procesora. Ten program czyta strumień wejściowy z pamięci, więc pozostaw to ustawienie takie jakie jest. Określa gdzie w pamięci wejście będzie wysyłane. Odtąd program w tym ćwiczeniu czyta dane z adresu 0xFFD00000 (odnieś się do PgoExample.c), wprowadź tą wartość. Wypełnione okno dialogowe powinno wyglądać jak na rys Rys. 3-5 Konfiguracja strumienia PGO. 4. Wciśnij OK by powrócić do okna Edit Data Set. Skonfigurowane okno powinno wyglądać jak na rys. 3-6.

37 Rys. 3-6 konfiguracja strumienia danych. 5. Wciśnij OK by zachować ustawienia i zamknąć okno. Teraz musisz utworzyć pozostałe dwa strumienie danych. Krok 4: Dodatkowa konfiguracja strumienia danych By utworzyć pozostałe dwa strumienia danych powtórz kroki uŝyte podczas tworzenia pierwszego strumienia wejściowego i zamień odpowiednie pliki albo uŝyj przycisku Copy. Następujące kroki wyjaśnią jak uŝyć przycisku Copy by utworzyć strumień wejściowy 1. Podświetl 50% Even 50% Odd, wciśnij przycisk Copy. Otworzy się okno Edit Data Set z informacją dla strumienia 50% Even 50% Odd. Wciśnięcie OK. wykona kopie strumienia 50% Even 50% Odd. Jednak w tym ćwiczeniu zredagujesz tylko strumień danych. 2. W polu Data set name określ nazwę dla nowego zbioru danych. Drugi zbiór wejściowy zawiera trzy razy więcej wartości parzystych niŝ nieparzystych, więc nadaj mu nazwę 75% Even 25% Odd. 3. W polu Output filename wpisz dataset_2.pgo by zachować.pgo w katalogu projektu By zachować plik w innym miejscu wciśnij przycisk ( ) by określić pełną ścieŝkę.

38 4. W oknie Input streams podświetl dataset_1.dat w kolumnie Input File i wciśnij przycisk Edit. 5. Wciśnij przycisk ( ) by zmienić Input Source File z dataset_1.dat na dataset_2.dat 6. Wciśnij OK. by powrócić do okna Edit Data Set Druga dana jest teraz wprowadzona. 7. Wciśnij OK. by powrócić do Manage Data Sets 8. Utwórz trzeci zbiór danych od początku lub zmodyfikuj kopie jednego z istniejących zbiorów danych. Upewnij się, Ŝe uŝywasz plików dataset_3.pgo i dataset_3.dat. Trzeci zbiór danych zawiera tylko parzyste wartości więc nazwij go jako 100% Even 0% Odd. Kiedy skończysz rozwiń listę zbiorów danych w oknie Manage Data Sets i sprawdź z danymi na rys Rys 3-7 Zbiory danych Jeśli twoje zbiory danych zgadzają się z rys. 3-7 to twoje zbiory danych wymagają optymalizacji przez program. 9. Wciśnij OK by zachować zbiory danych i zamknąć okno dialogowe. Teraz jesteś gotowy by utworzyć plik.pgo. Krok 5: Tworzenie pliku PGO I optymalizacja programu Teraz kiedy masz skonfigurowane zbiory danych jesteś gotowy do optymalizacji programu. Z menu Tools wybierz PGO a następnie Execute Data Sets tak jak to pokazano na rys. 3-8.

39 Rys.3-8 Kilka rzeczy dzieje się podczas wykonywania procesu. Pierwsze, projekt jest budowany z parametrem pguide który umoŝliwia zbieranie danych dla PGO które są później ponownie wykorzystywane przez kompilator. Kompilator tworzy domyślnie załoŝenie o tym która sekcja kodu będzie najczęściej wykonywana. Następnie rezultatem wykonania jest kolejne uruchomienie z kaŝdym ze zbiorów danych. Podczas gdy program jest wykonywany symulator monitoruje ścieŝki pokonywane przez program i liczbę cykli uŝytych na wykonanie. Jak ustalono wcześniej informacje są zapisywane w pliku.pgo który wyszczególniłeś kiedy tworzyłeś kaŝdy ze zbiorów danych. Gdy program został uruchomiony z kaŝdym ze zbiorów danych, projekt był kompilowany ponownie. Jednak tym razem kompilator uŝywa informacje zawarte w pliku.pgo do optymalizacji rezultatów wykonania. Ta optymalizacja wykonania jest uruchamiana z wejściem dostarczanym przez kaŝdy zbiór danych i ponownie symulator monitoruje kaŝde wykonanie Teraz jesteś gotowy by zbadać wyniki optymalizacji. Krok 6: Porównanie czasu wykonania Kiedy wykonywanie zostanie zakończone raport o rezultatach optymalizacji PGO jest generowany w postaci dokumentu XML i wyświetlany w oknie przeglądarki. Ten plik znajduje się w katalogu pgo\debug i został nazwany PgoReport.date and time.xml (na przykład PgoReport xml) Początek raportu zawiera nagłówek pokazany na rys. 3-9 Rys. 3-9 Rezulat PGO nagłówek raportu Nagłówek dostarcza podstawowe informacje takie jak nazwa projektu, lokalizacja, i kiedy raport został wygenerowany. Umieszczony jest równieŝ stopień optymalizacji (który podałeś za pomocą suwaka w oknie dialogowym Manage Data Sets pokazany na rys. 3-2) i średni wyniki. Uzyskany wynik jest róŝnicą w całkowitym cyklu zliczania we wszystkich wykonaniach przed i po optymalizacji. Przeciętny wynik otrzymany na twojej maszynie moŝe się zmienić nieznacznie od wyników pokazanych na rys 3-9.

40 Po nagłówku następują informacje o zbiorach danych (zobacz rys. 3-10) Informacje o pliku, włączając nazwy zbiorów danych, nazwy plików strumieni wejściowych i nazwę pliku wynikowego.pgo są umieszczone na początku. Następnie są pokazane rezultaty optymalizacji. Ilość cykli potrzebnych na wykonanie oryginalnego programu z tymi zbiorami danych (przed optymalizacją) a następnie liczba cykli potrzebnych do wykonania zoptymalizowanego programu z tymi zbiorami (po optymalizacji). ZauwaŜ, Ŝe liczba cykli moŝe być róŝna na róŝnych maszynach. Ostatecznie procent róŝnicy pomiędzy dwoma programami (rezultatami) jest wyszczególniony. Dodatni procent wskazuje Ŝe optymalizowany projekt działa szybciej od oryginalnego. Sekcja Execution Output w dzienniku pojawia się pierwsza. Rysunek 3-11 pokazuje kawałek Execution Output.

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Leszek Klich Michał Andruchów Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Programowanie aplikacji w środowisku.net 2.0 podstawy teoretyczne, opis środowiska Visual Studio, wstęp do języka C#, aplikacje konsolowe,

Bardziej szczegółowo

ProLinx INSTRUKCJA OBSŁUGI. Autoryzowany Dystrybutor Prosoft Technology RAControls Sp. z o.o. Tel.: 032-788-77-20 Email: biuro@racontrols.

ProLinx INSTRUKCJA OBSŁUGI. Autoryzowany Dystrybutor Prosoft Technology RAControls Sp. z o.o. Tel.: 032-788-77-20 Email: biuro@racontrols. ProLinx Autoryzowany Dystrybutor Prosoft Technology RAControls Sp. z o.o. Tel.: 032-788-77-20 Email: biuro@racontrols.pl 08 lipiec, 2009 INSTRUKCJA OBSŁUGI WaŜne informacje dotyczące instalacji Podłączanie

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych

Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych Ćw. 1 Wykorzystanie konwertera Ethernet - RS-232 (Adam 4570) Cel ćwiczenia Zapoznanie się ze sposobem konfiguracji powyŝszego modułu, poznanie przykładowego zastosowania,

Bardziej szczegółowo

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe 1 1. Spis treści Programowanie wizualne Borland C++ Builder 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Środowisko Borland C++ Builder... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

EASE Focus Wersja 2 Instrukcja użytkownika

EASE Focus Wersja 2 Instrukcja użytkownika 1 EASE Focus Wersja 2 Instrukcja użytkownika tłumaczenie polskie: Pol-Audio 2 Spis treści Wprowadzenie do EASE Focus 2... 4 1.1. Przegląd oprogramowania... 4 1.2. Wymagania systemowe... 5 1.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju RCEZ w BIŁGORAJ U CIMPLICITY - Machine Edition Środowisko pracy Opracował: mgr inż. Henryk Kasprowicz Biłgoraj listopad 2005 rok - 2 Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1 Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control Część 2 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa 2011 WSTĘP... 3 1 TWORZENIE NOWEGO PROJEKTU... 4 1.1 TYP PROJEKTU... 4 1.2 TYP OBIEKTU... 5 1.3 JĘZYKI PROGRAMOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd 1. Przygotowanie systemu oraz instalacja 1. Na początku należy upewnić się, że system, na którym mamy przeprowadzić instalację SQL Server a, spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji w Astraada HMI CFG

Tworzenie aplikacji w Astraada HMI CFG Tworzenie aplikacji w Astraada HMI CFG Warszawa 06.08.2010 Strona 1 z 47 Spis treści Nowy Projekt... 3 Deklaracja zmiennych... 6 Tworzenie Ekranów... 8 Bar Graph... 8 Obiekt do zadawania wartości liczbowej....

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SZKOLENIOWA

INSTRUKCJA SZKOLENIOWA INSTRUKCJA SZKOLENIOWA OPROGRAMOWANIE EASY BUILDER 8000 DO WSPÓŁPRACY Z PANELAMI HMI WEINTEK MT8000 / MT6000 Oprogramowanie w wersji 4.4 lub wyższej Multiprojekt Kraków, III.2011 Rozdział 1 Transfer projektu...

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

IPCorder Podręcznik Użytkownika

IPCorder Podręcznik Użytkownika IPCorder Podręcznik Użytkownika Spis treści: 1 Wprowadzenie... 5 1.1 Opis systemu...6 1.2 Wymagania Systemowe...7 2 Zarządzanie... 7 2.1 Konfiguracja...7 2.1.1 Ustawienia Sieci... 8 2.1.2 E-Mail... 10

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

NIXAR-VSP SERVER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Eltcrac system Sp z o.o. ul. Ruciana 3 30-803 Kraków. tel. +48 12 292 48 60 fax +48 12 292 48 62

NIXAR-VSP SERVER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Eltcrac system Sp z o.o. ul. Ruciana 3 30-803 Kraków. tel. +48 12 292 48 60 fax +48 12 292 48 62 NIXAR-VSP INSTRUKCJA OBSŁUGI SERVER Eltcrac system Sp z o.o. ul. Ruciana 3 30-803 Kraków tel. +48 12 292 48 60 fax +48 12 292 48 62 skype: nixar.support info@nixar.pl Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 45 Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie skrypt szkoleniowy Mgr inŝ. Maria Tokarska Dr inŝ. Stanisław Rabiasz Krosno 2009 r. Materiały szkoleniowe opracowane dla uczestników projektu Rzetelnie i

Bardziej szczegółowo

2010 Minitab, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja 16.1.0 Minitab, Minitab logo, Quality Companion by Minitab i Quality Trainer by Minitab są

2010 Minitab, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja 16.1.0 Minitab, Minitab logo, Quality Companion by Minitab i Quality Trainer by Minitab są 2010 Minitab, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja 16.1.0 Minitab, Minitab logo, Quality Companion by Minitab i Quality Trainer by Minitab są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Minitab, Inc. w Stanach

Bardziej szczegółowo

MyoResearch XP. MyoResearch XP Master i Basic Edition wersja 1.04 Instrukcja obsługi. Grudzień 2004 Rev. 1.04.03-LM/EG NORAXON. EMG & Sensor Systems

MyoResearch XP. MyoResearch XP Master i Basic Edition wersja 1.04 Instrukcja obsługi. Grudzień 2004 Rev. 1.04.03-LM/EG NORAXON. EMG & Sensor Systems U.S. A.,INC. Master i Basic Edition wersja 1.04 Instrukcja obsługi Grudzień 2004 Rev. 1.04.03-LM/EG NORAXON 13430 North Scottsdale Road Suite 104 Scottsdale, Arizona 85254 Toll Free: (800) 364-8985 Tel:

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Przygotowanie do instalacji systemu 4.1.1. Materiał nauczania Struktura fizyczna dysku Dwa pojęcia ściśle związane z budową dysku to zapis magnetyczny i technika realizacji dostępu

Bardziej szczegółowo

Bazy danych program MS ACCESS

Bazy danych program MS ACCESS Bazy danych program MS ACCESS O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 1 1. BUDOWA BAZ DANYCH Baza danych jest

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania Michał Włodarczyk Wprowadzenie do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 Michał Włodarczyk 2009 Michał Włodarczyk. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe Programowanie sterowników SAIA kurs podstawowy SABUR Sp. z o.o. ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa tel. (22) 549 43 53, fax (22) 549 43 50 www.sabur.com.pl Autorzy Wydanie Data : :

Bardziej szczegółowo

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, grudzień 2008 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami słuŝby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych Microsoft Access relacyjna (?) baza danych 1. Informacje ogólne Microsoft Access jest prawdziwie zaawansowanym i profesjonalnym programem baz danych, dostępny równieŝ dla niedoświadczonych uŝytkowników.

Bardziej szczegółowo

Koszt Twojej licencji

Koszt Twojej licencji INSTRUKCJA ADMINISTRATORA SYSTEMU Koszt Twojej licencji Dostarczony nośnik instalacyjny zawiera zarówno polską jak i angielską wersję produktu. z wersji demonstracyjnej dla pięciu komputerów, jest równieŝ

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Connected Components: Podstawy programowania Micro800

Connected Components: Podstawy programowania Micro800 Connected Components: Podstawy programowania Micro800 Spis treści SPIS TREŚCI 3 ZANIM ZACZNIESZ 4 O ĆWICZENIU (75 MINUT) 4 MATERIAŁY DO WYKONANIA ĆWICZENIA 4 KONWENCJA OZNACZEŃ 6 ĆWICZENIE 1: PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X2... 1 1.1.1 Ikony... 1 1.1.2 UŜywanie kalkulatora... 2 1.1.3 Wprowadzanie tekstu... 2 1.1.4 Wybieranie z menu...

Spis treści 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X2... 1 1.1.1 Ikony... 1 1.1.2 UŜywanie kalkulatora... 2 1.1.3 Wprowadzanie tekstu... 2 1.1.4 Wybieranie z menu... Spis treści 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X2... 1 1.1.1 Ikony... 1 1.1.2 UŜywanie kalkulatora... 2 1.1.3 Wprowadzanie tekstu... 2 1.1.4 Wybieranie z menu... 2 1.1.5 UŜywanie spersonalizowanego menu... 3 1.2 Oto

Bardziej szczegółowo

zintegrowane środowisko tłumaczenia Pierwsze kroki (dla tłumaczy)

zintegrowane środowisko tłumaczenia Pierwsze kroki (dla tłumaczy) zintegrowane środowisko tłumaczenia Pierwsze kroki (dla tłumaczy) 2004-2013 Kilgray Translation Technologies. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp... 4 1.1 Środowisko tłumaczenia...

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z MOSAIC

Pierwsze kroki z MOSAIC Pierwsze kroki z MOSAIC wydanie 7 - czerwiec 2009 Copyright 2001-2009 Teco a.s. Spis treści 1. WSTĘP...10 1.1 Program Mosaic...10 1.2 Programowanie PLC Tecomat, TECOREG, IEC 61131-3...10 2. TWORZENIE NOWEGO

Bardziej szczegółowo