projekt wykonawczy architektura wnętrz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "projekt wykonawczy architektura wnętrz"

Transkrypt

1 projekt wykonawczy architektura wnętrz nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami towarzyszącymi, w tym pomieszczeniami OSP i masztem alarmowym OSP, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, zjazdami oraz przyłączami: gazowym, elektrycznym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Ostrów Wielkopolski, ul. Świetlicowa, działki nr 50, 15/1, 15/, 15/1, 15/, 15/, 9, 1/1 obręb 00 Ostrów Wlkp., jednostka ewidencyjna miasto Ostrów Wlkp. inwestor (zamawiający): Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich 1-0 Ostrów Wielkopolski generalny projektant: studiowarsztat Mikołaj Wower ul. Grochowska 9/ 0-5 Poznań tel branŝa: a r c h i t e k t u r a w n ę t r z projekt: studiowarsztat Mikołaj Wower projekt branŝowy mgr inŝ. arch. Mikołaj Wower mgr inŝ. arch. Piotr Ewiak stud. arch. Marta Jasińska sprawdzenie projektu mgr inŝ. arch. Sylwia Kozanecka za w a r t o ś ć t o m u : c zę ś ć I o p i s t e c h n i c zn y d o p r o j e k t u a r c h i t e k t u r y w n ę t r z c zę ś ć I I r y s u n k i b r a n Ŝy a r c h i t e k t u r a w n ę t r z Poznań, 15 stycznia 015

2 część I opis techniczny do projektu architektury spis zawartości: 1. Przedmiot opracowania. Podstawa opracowania. Zakres opracowania. Wykończenia wewnętrzne 5. Zestawienia tabelaryczne wraz z opisem i uwagami. Zestawienie rysunków - branŝa architektura

3 1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wnętrz energooszczędnego przedszkola samorządowego w Ostrowie Wielkopolskim z czterema oddziałami przedszkolnymi, salką Rady Osiedla Pruślin oraz pomieszczeniami OSP. W projekcie przyjęto = 11,00 mnpm jako rzędną parteru dla projektowanej wykończonej posadzki przedszkola oraz 19.5mnpm dla projektowanej wykończonej posadzki pomieszczeń OSP.. Podstawa opracowania: - Projekt branŝy architektura - Projekty branŝowe instalacyjne i elektryczne - Wytyczne i uzgodnienia z Zamawiającym - Normy i przepisy budowlane - Podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Zakres opracowania: - wyposaŝenie i aranŝacja pomieszczeń biurowych i komunikacji w meble znajdujące się w przedszkolu - kłady ścian przestrzeni komunikacji ogólnej i sali wielofunkcyjnej - wyposaŝenie i aranŝacja węzłów sanitarnych w oddziałach przedszkolnych w przybory oraz kłady ścian - wyposaŝenie i aranŝacja węzłów sanitarnych w pomieszczeniach socjalnych w przybory oraz kłady ścian - wyposaŝenie i aranŝacja toalet zewnętrznych i ogólnodostępnych w przybory oraz kłady ścian - wyposaŝenie i aranŝacja oddziałów przedszkolnych w meble oraz kłady ścian - wyposaŝenie i aranŝacja magazynów w oddziałach przedszkolnych w meble - aranŝacja i specyfikacja sufitów podwieszanych w całym budynku - aranŝacja i specyfikacja posadzek w całym budynku - identyfikacja wizualna przedszkola (piktogramy) - schemat warsztatowy z wytycznymi do wykonania płytek ceramicznych z nadrukiem - zestawienia elementów wyposaŝenia oddziałów przedszkolnych (mała motoryka) - zestawienia elementów wyposaŝenia sali wielofunkcyjnej (duŝa motoryka). Zwykończenia wewnętrzne: Farba tablicowa i magnetyczna: Części ścian korytarzy i oddziałów przedszkolnych malowane farbą magnetyczną i tablicową lokalizacja i kolorystyka wg rysunków z kładami ścian pomieszczeń W11 oraz W. Ściany przygotowane pod malowanie farbą tablicową powinny być solidnie zagruntowane i wygładzone, aby ułatwić pisanie. Szczegóły dotyczące sposobu aplikacji ściśle wg wytycznych producenta farby. Farby magnetyczne stosować ściśle według zaleceń producenta, dodatkowo, po malowaniu i pokryciu farbą lateksową wierzchniego krycia w kolorze wg specyfikacji na rysunku, naleŝy przeprowadzić test w przynajmniej miejscach na m powierzchni malowanej farbą kaŝdej z płaszczyzn ścian pokrytych farbą magnetyczną przypinając potrójną kartkę papieru formatu A jednym magnesem w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiającego z wpisem do dziennika budowy, wskazującym, Ŝe fragmenty ścian malowane farbą magnetyczną spełniają swoje zadanie utrzymują kartki papieru formatu A w miejscu przypięcia. Infografiki: Na ścianach we wskazanych na rysunku W11 oraz W naleŝy umieścić infografiki pokazane na rysunku W 0, infografiki moŝna wykonać poprzez przygotowanie odpowiednich szablonów skali 1:1 i naniesienie farby aerografem na ścianę, dopuszcza się równieŝ wykonanie infografik z folii samoprzylepnej przeznaczonej do przyklejania do ścian, wycinanej na ploterze tnącym. Kolor infografik: RAL 05 lub zbliŝony. Płytki ceramiczne W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz w pomieszczeniach kuchennych (ściany oznaczone na rzutach w branŝy architektura oraz na rysunkach kładów ścian branŝy architektura wnętrz) do wysokości cm nad wykończoną posadzkę ściany zabezpieczone przed wpływem wody do cm ponad poziom wykończonej posadzki (chyba, Ŝe wskazano inaczej na rysunku kładu ścian) wywinięta wykładzina posadzkowa, powyŝej do wysokości cm ponad poziom wykończonej posadzki płytki ceramiczne Opoczno Aplauz biały, (wiodący kolor), połysk xcm lub porównywalne, fuga biała. W pomieszczeniu socjalnym P1 nad blatem kuchennym, na całej długości ściany płytki ceramiczne Opoczno Aplauz biały, połysk, xcm na wysokość cm nad blat. PowyŜej i poniŝej farba odporna na szorowanie, kolor 05. W pomieszczeniu socjalnym P1 nad blatem na ścianie z oknem oraz nad blatem na ścianie ze zlewem płytki ceramiczne Opoczno Aplauz biały, połysk, xcm na wysokość cm nad blat. Na ścianie z oknem powyŝej

4 i poniŝej płytek farba odporna na szorowanie, kolor 05. Układ oraz szczegółowa kolorystyka według rysunków kładów ścian. NaroŜniki wypukłe wykończyć aluminiową listwą naroŝną, powlekaną na kolor biały. Posadzki: - w salach dydaktycznych, na korytarzach, szatni, holu wielofunkcyjnym przewidziano linoleum grubości,5mm, zapewniającą naturalną antybakteryjność, antystatykę i moŝliwość renowacji. Wykładzina podłogowa przystosowana do stosowania środków dezynfekujących o wartości ph do 9, fabryczne zabezpieczenie powierzchni wykładziny typu LPX ( wartwy dyspersji poliakrylu utwardzone wysoką temperaturą lub porównywalny system). UWAGA! MontaŜ wykładzin ściśle wg wytycznych producenta! Wykładzinę naleŝy wywinąć na wysokość cm na ściany uŝywając systemowych ćwierćwałków. Kolorystyka: dobrano na podstawie Colorette LPX oraz Lino Art Star firmy Armstrong. MoŜna wykorzystać linoleum konkurencyjnego producenta, mając na uwadze zachowanie wszystkich parametrów wykładziny oraz zachowanie poniŝej przedstawionej kolorystyki (spójnej dla całego przedszkola): kolor zielony: LPX 11-1 (lime green) kolor róŝowy: LPX 11-1 (cadillac pink) kolor pomarańczowy: LPX (sunrise orange) kolor niebieski: 1-00 (aqua turquoise) kolor beŝowy wiodący kolor wykładzin: LPX 11-1 (light sand beige) - naleŝy zastosować systemowe kątowniki na krawędziach projektowanych schodów wewnętrznych, - w węzłach higieniczno-sanitarnych przewidziano wykładzinę winylową PVC do pomieszczeń sanitarnych o zwiększonej odporności na poślizg (R) np. Forbo surestep 1, kolor snow lub porównywalna, dodatkowo strefy przyprysznicowe wykonane z wykładziny winylowej PVC o klasie antypoślizgowości R11 np. Forbo safestep 1, kolor clay lub porównywalna, szczegóły wg rysunków aranŝacji łazienek i rzutu posadzek. - w pomieszczeniach węzła gastronomicznego wykładzina PVC antypoślizgowa (R) np. Forbo surestep 1, kolor snow lub porównywalna,, w kuchni i zmywalni, pomieszczeniu wykładzina odporna na działanie tłuszczy, klasa antypoślizgowości R11, np. Forbo safestep 1, kolor clay lub porównywalna, układ wg rysunku rzutu posadzek. UWAGA! W pomieszczeniach stosować niskoprofilowe wpusty posadzkowe typu Purus Brage MiniMax 50 lub porównywalne z kratką ze stali nierdzewnej. Zachować szczególną uwagę przy profilowaniu spadków w wylewce betonowej w stronę wpustów - zgodnie ze spadkami oznaczonymi na rzucie parteru branŝy architektura oraz na rysunkach aranŝacji pomieszczeń i kładów ścian. - w pomieszczeniach technicznych oraz w pomieszczeniu na odpadki i garaŝu OSP gres techniczny, np. Opoczno Moondust Cream (klasa antypoślizgowości R), wymiar: 59,x59,cm lub porównywalne w identycznym odcieniu i fakturze, kolorystyka i układ wg rysunku rzutu posadzek UWAGA! Wykonać cokół z płytek na ścianach do wysokości cm w kaŝdym z pomieszczeń, które mają wykończenie z płytek ceramicznych. - wycieraczki systemowe wewnętrzne stosować zgodnie z opisami na rzutach branŝy architektura, zagłębić zgodnie z zaleceniami producenta. Stosować wycieraczki systemowe, obiektowa z gumowymi wkładami czyszczącymi i szczotkami. UłoŜenie: we wpuście o odpowiedniej głębokości (0-mm). Szczegóły dotyczące wycieraczek systemowych na zestawieniu wycieraczek W0 branŝa architektura, oraz na rzucie posadzek W0. Ścianki systemowe w toaletach dla dzieci i ścianki maskujące stelaŝe: Ścianki z płyty hpl, jednoskrzydłowe rozwierne do WC, białe, wysokości, lokalizacja i pozostałe szczegóły na rysunkach kładów ścian i aranŝacji węzłów higieniczno-sanitarnych w oddziałach przedszkolnych. Ścianki maskujące stelaŝe wykończone płytkami ceramicznymi szczegóły na rysunkach. UWAGA! Konstrukcję ścianek wzmocnić poziomymi konstrukcyjnymi elementami drewnianymi oraz całość ścianek wzmocnić płytami OSB wodoodpornymi, aby przenieść moment zginający z uchwytów dla niepełnosprawnych. Sufity akustyczne (rastrowe): Rozmieścić zgodnie ze schematem przestawionym na rysunku W01 Rzut sufitów podwieszanych. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na symetryczne, względem paneli sufitowych oraz ich symetrii rozmieszczenie elementów mocowanych w sufitach podwieszanych (oprawy oświetleniowe, kratki wentylacyjne itp.) Zestawienia tabelaryczne wraz z opisem i uwagami: a. WyposaŜenie w łazienkach przy salach przedszkolnych (pom. nr, 15, 19, ): (według zestawienia w wykonawczym opisie technicznym branŝy architektura) b. WyposaŜenie w toaletach ogólnodostępnych i toalecie zewnętrznej (pom. nr B,, ): (według zestawienia w wykonawczym opisie technicznym branŝy architektura)

5 c. WyposaŜenie w pozostałych pom. higieniczno-sanitarnych(p05,, 1,, 9, 1,, ): (według zestawienia w wykonawczym opisie technicznym branŝy architektura) UWAGA: Szczegóły dotyczące montaŝu, rozmieszczenia i lokalizacji, wysokości, montaŝu itd. wg rysunków branŝy architektura wnętrz oraz zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Styk pomiędzy umywalkami oraz umywalkami i lustrem wykończyć białym silikonem sanitarnym. Uchwyty i poręcze, siedzisko dla osób niepełnosprawnych dobrano w oparciu o katalog Ergoplus Eko (Presto), moŝna dobrać pochwyty i poręcze o porównywalnych parametrach alternatywnego producenta. d. WyposaŜenie kuchni oraz pom ieszczeń pomocniczych Szczegóły według rysunku poglądowego z zestawieniem wyposaŝenia kuchennego W0 - WyposaŜenie kuchni.

6 e. WyposaŜenie pomieszczeń biurowych, socjalnych I korytarzy: lp. typ produkt ilość uwagi 1 stół STOCKHOLM 10x5cm pom. nr 5, biurko z wysuwanym panelem MALM, białe 151x5cm pom. nr, biurko MICKE, białe 5x50cm pom. nr biurko z półkami MICKE, białe 0x50cm pom. nr 11, 1, 1, 0 5 krzesło obrotowe MARKUS, zielone 0x0cm z podłokietnikami 1 pom. nr 5 krzesło obrotowe MARKUS, pomarańczowe 0x0cm z podłokietnikami 1 pom. nr krzesło STOCKHOLM, orzech 50xcm 1 pom. nr 5,,,, 11, 1, 1, 0 szafa DOMBAS biała, 1x51cm 1 pom. nr 9 regał BILLY / MORLIDEN biały, 00xxcm 1 pom. nr 5

7 regał BILLY / MORLIDEN biały, x0xcm pom. nr 5, 11 regał BILLY biały, x0,0cm pom. nr 5 regał BILLY biały, 10xx0cm 1 pom. nr 1 regał BILLY / OXBERG biały, 10xx0cm 1 pom. nr 1 regał KALLAX z wkładami biały 1x9x1cm pom. nr, 15 regał KALLAX biały x9x1cm pom. nr 1 wkład z drzwiami KALLAX pom. nr wkład naleŝy zamontować dowolnie w regałach KALLAX x1cm 1 wkład z drzwiami KALLAX połysk turkusowy, Xcm pom. nr wkład naleŝy zamontować dowolnie w regałach KALLAX x1cm 1 Komplet kółek KALLAX srebrny, xcm pom. nr jeden z regałów KALLAX x1cm naleŝy zmontować w pozycji poziomej, jako regał mobilny

8 19 regał KALLAX BIAŁY, xcm 1 pom. nr 0 Komoda stalowa na kółkach szuflady ERIK biała, 1x5cm pom. nr,, 5 1 Wkład do szuflady SUMMRA antracyt, xcm pom. nr,, 5 wieszak stojący IKEA PS 01, średnica 5 / wysokość 1cm pom. nr, Stolik dziecięcy SANSAD sosna, biały, 0x0x0cm 1 pom. nr lustro STAVE białe, 0x10cm 1 pom. nr 5 krzesełka dziecięce LOCOMOCO pom. nr ujęte i wycenione w wyposaŝeniu sali dydaktycznych Ochraniacze naroŝy PATRULL białe W pierwszej kolejności naleŝy zabezpieczyć naroŝniki mebli w pomieszczeniach, gdzie przebywają dzieci. Sofa dwuosobowa KLIPPAN zielona, 15x10cm 1 pom. nr

9 Krzesło VILMAR pomarańczowe, 5x55cm pom. nr 1, 1 9 stół MELLTORP biały, 5x5cm 1 pom. nr 1 0 blat LILLTRASK biały x,5x,cm Listwa wykończeniowa ścienna FIXA 1 noga ADILS biała średnica cm / wysokość 0cm pom. nr 1 1 pom. nr 1 blat naleŝy przyciąć na Ŝądaną długość Szafka kuchenna biała, 0x0xcm obudowa szafki stojącej METOD front szuflady HAGGEBY drzwi HAGGEBY szuflada FORVARA kosz UTRUSTA x zawiasy UTRUSTA Szafka pod zlew, biała 0x0xcm obudowa pod zlew METOD zlew jednokomorowy z ociekaczem FYNDING syfon ATLANT bateria LAGAN front szafki HAGGEBY drzwi HAGGEBY zawiasy UTRUSTA Szafka kuchenna biała, x0x obudowa szafki stojącej METOD front szuflady HAGGEBY x0cm x front szuflady HAGGEBY xcm szuflada średnia FORVARA x 1 pom. nr 1 1 pom. nr 1 1 pom. nr 1 5 Szafka pod zlew, biała 0x0xcm 1 pom. nr 1 obudowa pod zlew METOD zlew jednokomorowy wtopiony BOHOLMEN syfon ATLANT bateria LAGAN drzwi HAGGEBY zawiasy UTRUSTA pusta pozycja Lodówka zintegrowana KALLNAT 1 pom. nr 1

10 Inne gałka ATTEST szt. 5 cokół biały FORBATTRA szt. drzwi białe HAGGEBY 0xcm noga MATOD cm x szyna podtrzymująca blat SALJAN 1x,cm, x,cm amortyzator do drzwi UTRUSTA 9 Szafka pod zlew, biała 0x0xcm obudowa pod zlew METOD zlew jednokomorowy z ociekaczem FYNDING syfon ATLANT bateria LAGAN front szafki HAGGEBY drzwi HAGGEBY zawiasy UTRUSTA pom. nr 1 1 pom. nr 1 Szafka kuchenna biała, 0x0xcm 1 pom. nr 1 obudowa szafki stojącej METOD front szuflady HAGGEBY drzwi HAGGEBY szuflada FORVARA kosz UTRUSTA x Inne zawiasy UTRUSTA pom. nr 1 gałka ATTEST szt. cokół biały FORBATTRA szt. noga MATOD cm x szyna podtrzymująca blat SALJAN 1x,cm Szafa stalowa skrytkowa biała,0x50x1cm pom. nr 0 Szafa stalowa skrytkowa biała, x50x1cm 1 pom. nr 1 5 Krzesło ADDE czarne, 9xcm pom. nr 09 Krzesło ADDE szare, 9xcm pom. nr 09

11 Krzesło ADDE białe, 9xcm pom. nr 09 Kosz do segregacji śmieci komory, w kolorach pom. nr, 0, przedszkola UWAGA: Pozycja 1-, 5-: WyposaŜenie dobrano z katalogu sklepu MoŜna wybrać alternatywnego dostawcę wyposaŝenia pod warunkiem zapewnienia wszystkich elementów wyposaŝenia o takich samych parametrach opisanych w zestawieniu, poglądowym zdjęciu i opisie kart katalogowych produktu producenta. KaŜdą zmianę naleŝy wcześniej uzgodnić pisemnie z projektantem. f. WyposaŜenie pomieszczeń m agazynowych lp. typ ilość 1 regał FJALKINGE biały, 1x5x19cm 9 pom. nr, 1B, 1A, 1A, 1A regał FJALKINGE biały, 11x5x19cm pom. nr 1B, 1B regał 1 element HEJNE x50x11cm pom. nr 1A, 1A, 1B sekcje / półki HEJNE 15x50x11cm pom. nr 1A, 1B 5 sekcje / półki HEJNE 0x50x11cm 5 pom. nr 1A, 1B, 1A,09 szafa na pościel 0 kompletów, 1,5x5x00,5cm 1 pom. nr 1A Moje Bambino lub porónywalne

12 Wózek do leŝaków, np. Moje Bambino lub porównywalne 1 Wózek naleŝy dobrać w zaleŝności od rodzajów leŝaków UWAGA: Pozycja 1-5: WyposaŜenie dobrano z katalogu sklepu MoŜna wybrać alternatywnego dostawcę wyposaŝenia pod warunkiem zapewnienia wszystkich elementów wyposaŝenia o takich samych parametrach opisanych w zestawieniu, poglądowym zdjęciu i opisie kart katalogowych produktu producenta. KaŜdą zmianę naleŝy wcześniej uzgodnić pisemnie z projektantem. g. WyposaŜenie sali wielofunkcyjnej oraz jej zaplecza (duŝa m otoryka) lp. typ ilość producent 0 rzeka z wyspami 1 Moje Bambino 1 ścieŝka duŝych kamieni 1 Moje Bambino tunel stonoga 1 Moje Bambino tunel zyg-zag 1 Moje Bambino stoliki na akcesoria (009) Moje Bambino 5 piankowe kształtki 1 Moje Bambino pachołki z cyframi 1 Moje Bambino

13 zestaw do koszykówki junior 1 Little Tikes bramki do piłki noŝnej (przenośne) Wehrfritz 9 tunel 5 częściowy 1 Moje Bambino worki do skakania Moje Bambino 1 worki z cyframi 1 Moje Bambino zestawy gimnastyczne 1 Nowa Szkoła kolorowe liny 1 Nowa Szkoła piłeczki piankowe cm 5 Moje Bambino 5 piłeczki piankowe cm 5 Moje Bambino zestaw piankowy tor przeszkód 1 Moje Bambino walec gruby 0cm 1 Moje Bambino piłki do rytmiki 1 Moje Bambino

14 9 fakturowa ósemka 1 Moje Bambino 15 gier ruchowych wokół własnego ciała 1 Wehrfritz 91 krąŝki do aranŝacji krajobrazów ruchu 1 Wehrfritz 9 równowaga i kontrola ciała 1 Wehrfritz 9 ławki gimnastyczne m Moje Bambino 9 zestaw tor przeszkód (055) 1 Wehrfritz 95 gruszka mała czerwona 1 Moje Bambino 9 gruszka mała róŝowa 1 Moje Bambino 9 gruszka mała pomarańczowa 1 Moje Bambino 9 gruszka mała pomarańczowa 1 Moje Bambino 99 ściana wspinaczkowa x0cm Moje Bambino

15 0 drabinka z 1 szczeblami x0 Moje Bambino 1 drabinka z szczeblami x0cm 1 Moje Bambino stopnie 5 x 5 x cm; 5,5 x 5,5 x cm; 5 x x cm 1 Moje Bambino materac antypoślizgowy niebieski 00x5xcm Moje Bambino materac antypoślizgowy niebieski 1xxcm 5 Moje Bambino UWAGA: WyposaŜenie dobrano z katalogów producentów wskazanych w rubryce producent MoŜna wybrać alternatywnego dostawcę wyposaŝenia pod warunkiem zapewnienia wszystkich elementów wyposaŝenia o takich samych parametrach opisanych w zestawieniu, poglądowym zdjęciu i opisie kart katalogowych produktu producenta. KaŜdą zmianę naleŝy wcześniej uzgodnić pisemnie z projektantem. h. WyposaŜenie oddziałów przedszkolnych (mała motoryka) lp. typ ilość producent 1 DuŜy domek dla lalek (00) 1 Moje Bambino 111 Meble do domku sypialnia (00) 1 Moje Bambino 1 Łazienka (009) 1 Moje Bambino 11 Pokój gościnny (00) 1 Moje Bambino 11 Kuchnia z jadalnią (00) 1 Moje Bambino 115 Przedszkolny zestaw naczyń (5005) Moje Bambino 11 1 produktów (10) Moje Bambino 11 Zestaw naczyń śniadaniowych (111) Moje Bambino 11 Wywrotka gigant (009) Moje BAmbino 119 Betoniarka Antosia (01) 1 Moje Bambino 0 Śmieciarka gigant (0) Moje Bambino 1 StraŜ poŝarna Roberta 1 Moje Bambino Samochód chodzik (0) Moje Bambino Łazik (019) Moje Bambino Domek interaktywny 1 Moje Bambino 5 Wózek plastyczny Moje Bambino Sześcian dydaktyczny (001) 1 Moje Bambino Skrzyneczka Pogoda" 1 Moje Bambino

16 Stolik motoryczny z pętlami(le) 1 Edufit 9 Domino sekwencyjne (501) 1 Moje Bambino 10 Puzzle cztery pory roku(50-50) 1 Moje Bambino 11 Owocowa wieŝa (50) 1 Moje Bambino 1 WieŜa misie (95011) 1 Moje Bambino 1 Stonoga Agata (110) 1 Moje Bambino 1 Dopasuj zmysły 1 Moje Bambino 15 Dźwięki wokół dzieci (000) 1 Moje Bambino 1 Miękkie cyferki (5005) 1 Moje Bambino 1 Miękkie literki (500) 1 Moje Bambino 1 Skrzynka zgadula (110) 1 Moje Bambino 19 Multikącik (009) 1 Moje Bambino 1 Program do tablicy multimedialnej harmonijny rozwój 1 Moje Bambino 11 Bajki grajki (0) 1 Moje Bambino 1 Programy rafo motoryka od szlaczka krzywego do pisma pięknego" 1 Moje Bambino (1) 1 Szacuje przeliczam obliczam (1) 1 Moje Bambino 1 Zestaw do ukierunkowanej obserwacji dziecka (19911) 1 Moje Bambino 15 Magnetyczne formy z białą planszą (00) Moje Bambino 1 Basta łap kolory (01) 1 Moje Bambino 1 Logiczne puzzle Krecik" () Moje Bambino 1 Puzle DuŜy i mały" (00) Moje Bambino 19 Mata 1- (505) 1 Moje Bambino 150 Figuranki (10) Moje Bambino 151 Domino geometryczne (0019) 1 Moje Bambino 15 Kącik manipulacyjny Kaja 1 Moje Bambino 15 Klocki Jasia 1 Moje Bambino 15 Logiczne układanki 1 Moje Bambino 155 Listwy dotykowe 1 Moje Bambino 15 Zręcznościowa dŝungla 1 Moje Bambino 15 Straganik naroŝny Flexi" 1 Moje Bambino 15 Kosz na zakupy, Pełna gama" 150 części 1 Wehrfritz 159 Stolik na matę-mata Miasto" 1 Moje Bambino -mata DŜungla" 10 Gra Gotujemy zupę" 1 Moje Bambino 11 Alfabet polski i cyfry 1 Moje Bambino 1 Zamek rycerski 1 Wehrfritz 1 Zestaw rycerzy 1 Wehrfritz 1 Smok 1 Wehrfritz 15 Nowoczesne gospodarstwo 5 części 1 Wehrfritz 1 Dwustronne zwierzęta hodowlane częćsi 1 Wehrfritz 1 Zestaw perkusyjny na listwie 1 Moje Bambino 1 Zestaw instrumentów 1 Moje Bambino 19 Owieczka labirynt 1 Moje Bambino 10 Zamkowe labirynty ze wzorami 1 Moje Bambino 11 Czerwony Kapturek przestrzenny 1 Moje Bambino 1 Drzewko przestrzenne 1 Moje Bambino 1 Domino sekwencyjne 1 Moje Bambino 1 Dźwięki z otoczenia 1 Moje Bambino 15 Cmokaj, dmuchaj, parskaj 1 Moje Bambino 1 Powiedz co odczuwasz 1 Moje Bambino 1 Alfabet z obrazkami 1 Moje Bambino 1 Globus fizyczny duŝy 1 Moje Bambino

17 19 Edu Rom gra matematyczna Wyspa skarbów (10) 1 Moje Bambino 1 Klaszcze, tupie, podskakuje (1) 1 Moje Bambino 11 Edukacyjne puzzle wielowarstwowe -pory roku -truskawka 1 Moje Bambino 1 Jak powstaje motyl 1 Wehrfritz 1 Drzewa -kolekcja gier 1 Wehrfritz 1 Magnesy do eksperymentowania 1 Wehrfritz 15 Czy ziemia jest większa od Marsa 1 Wehrfritz 1 Liczbowa droga 1 Wehrfritz 1 Liczbowe domki 1 Wehrfritz 1 Ale wielkie klocki 1 Wehrfritz 19 Karty obrazkowe W domu" 1 Wehrfritz 1 Karty obrazkowe Miasto" 1 Wehrfritz 191 Obrotowy dozownik na materiały 1 Wehrfritz 19 Zestaw instrumentów duŝy w walizce (510) 1 Edufit 19 Stolik motoryczny z pętlami 1 Edufit 19 Miasto ścianka manipulacyjna (110) 1 Moje bambino 195 Auto jeździk (MGS00) Edufit 19 Gigant ogromne klocki wafle Edilandia 19 Labirynt dwustronny (005) 1 Moje Bambino 19 Pitamida 15 1 Moje Bambino 199 Układanka czteroelementowa (005) 1 Moje Bambino 00 Rzeczy wokół nas - układanka (500) 1 Moje Bambino 01 Maxi klocki (000) 1 Moje Bambino 0 Zwierzątka z farmy- puzzle (19) 1 Moje Bambino 0 WieŜa z autem (50) 1 Moje Bambino 0 Dźwięki w domu (5) 1 Moje Bambino 05 Zwierzęta i natura. Lotto dźwiękowe (5) 1 Moje Bambino 0 Teatrzyk stragan (00) 1 Moje Bambino 0 DuŜa kostka z kolorami (05) 1 Moje Bambino 0 DuŜa kostka z liczbami (0) 1 Moje Bambino 09 DuŜa kostka z kropkami (001) 1 Moje Bambino Lalka Kasia (110) Moje Bambino 11 Wózek wielofunkcyjny dla lalki 1 Moje Bambino Kuchnia rodzinna elektroniczna 1 Moje Bambino 1 Wywrotka (0) 1 Moje Bambino 1 Wywrotka (15) 1 Moje Bambino 15 Śmieciarka Gigant (0) 1 Moje Bambino 1 Pies na biegunach (1) 1 Moje Bambino 1 Kanapka z oparciem (11) 1 Moje Bambino 1 Fotelik z oparciami (11) lub () Moje Bambino 19 WąŜ do siedzenia i zabawy (0999) 1 Wehrfritz 0 Klocki z pianki 1 Moje Bambino 1 Geometryczne kształty drewniane (50001) 1 Moje Bambino Klocki Płatki śniegu" (5000) 1 Moje Bambino DuŜe drewniane korale (50001) 1 Moje Bambino Ścianki manipulacyjne 1 Moje Bambino 5 Suszarka metalowa (11) 1 Moje Bambino Plansze Po co budujemy" 1 Moje Bambino Plansze Po co uprawiamy" 1 Moje Bambino Nakładka Zwierzęta afrykańskie (TZ0) 1 Edufit 9 Nakładka z uchwytami 1 Edufit 0 Skrzynki pocztowe" (TZ15015) 1 Edufit

18 1 Nakładka - Kuchnia" (ED5915) 1 Edufit Nakładka - Łazienka"(ED591) 1 Edufit Nakładka - Pokój dzienny" (ED591) 1 Edufit Nakładka Pokój dziecięcy"(ed591) 1 Edufit 5 Układanka-Afryka (G059) 1 Edufit Układanka ZOO (G05) 1 Edufit Układanka Bajka( 9G0599) 1 Edufit Układanka Farma Mullera (G0591) 1 Edufit 9 Ocena dojrzałości szkolnej dziecka Moje Bambino Poznajemy sylaby 1 Moje Bambino 1 Dopasuj zmysły 1 Moje Bambino Liczbowe zwierzęta 1 Wehrfritz Świat liczb Willyego; Liczbowe domy mini 1 Wehrfritz Nauka liczenia i rachunku 1 Wehrfritz 5 Łączy ilość i liczby 1 Wehrfritz Znaki drogowe 1 Moje Bambino Przejście dla pieszych 1 ŚcieŜka rowerowa 1 9 Bezpieczeństwo na drodze 1 50 Symulacja sekcji Ŝaby 1 Moje Bambino 51 Globus na rzepy 1 Wehrfritz 5 Figury do mapy i globusa 1 Wehrfritz 5 Mapa Świata (150) 1 Wehrfritz 5 Mapa Polski - makata 1 Moje bambino 55 Stacja obserwacji dŝdŝownic 1 Wehrfritz 5 Plan dnia z godzinami 1 Wehrfritz 5 Karty magnetyczne (do zegara 1 Wehrfritz 5 Mikroskop-moŜna wyświetlać na ścianie 1 Wehrfritz 59 Preparaty mikroskopowe 1 Wehrfritz 0 Zestaw modeli części ciała człowieka (515) 1 Wehrfritz 1 Budowa człowieka -projektor Moje Bambino Zęby i szczoteczka 1 Edufit Mozaika do układania rybki 1 Edufit Mandala do układania-motyl 1 5 Gra tęcza 1 Grzebienie artystyczne 5 Wspólne dopasowywanie 1 Edufit Wspólne uczenie się 1 Wehrfritz 9 Karty-Laminowane liczby 1 Wehrfritz UWAGA: WyposaŜenie dobrano z katalogów producentów wskazanych w rubryce producent MoŜna wybrać alternatywnego dostawcę wyposaŝenia pod warunkiem zapewnienia wszystkich elementów wyposaŝenia o takich samych parametrach opisanych w zestawieniu, poglądowym zdjęciu i opisie kart katalogowych produktu producenta. KaŜdą zmianę naleŝy wcześniej uzgodnić pisemnie z projektantem. i. WyposaŜenie gabinetu logopedycznego lp. typ ilość Igraszki logopedyczne smoka Szczepana - film logopedyczny na płytach DVD 1 1 Buźki - zabawa logopedyczna 1 Dmuchajka - czteropak w tubie 1 Dragi Dragon - gra edukacyjna ćwicząca oddech 1 Gra twarzy 1 5 Kocham mówić. Historyjki obrazkowe z tekstami 1

19 Lizaki logopedyczne 1 Logopedyczny detektyw w przedszkolu - plansza edukacyjna 1 Lotto dmuchane 1 9 Memo ELKI 1 Memo Kapki 1 91 Memo Rerki 1 9 Memo Szumki 1 9 Obrazki i wyrazy do badania i doskonalenia słuchu fonemowego dzieci 1 9 Piłeczki styropianowe do Dmuchajki 95 Śpiewasz ty i śpiewam ja! Śpiewanki-powtarzanki kształcące uwagę i pamięć 1 słuchową (z płytami CD) 9 Trzymaj język za zębami - Kategoryzacje z ćwiczeniami artykulacji głosek zębowych 1 9 SWM - Test do badania zagroŝenia dysleksją 1 9 Akademia wzorowej wymowy. Ćwiczenia logopedyczne UWAGA: Pozycja -9: WyposaŜenie dobrano z katalogu sklepu MoŜna wybrać alternatywnego dostawcę wyposaŝenia pod warunkiem zapewnienia wszystkich elementów wyposaŝenia o takich samych parametrach. KaŜdą zmianę naleŝy wcześniej uzgodnić pisemnie z projektantem. UWAGA! Numeracja wyposaŝenia w punktach e-i odpowiada numeracji na rysunku W0 aranŝacja mebli w pomieszczeniach j. WyposaŜenie oddziału przedszkolnego (meble) Zestawienie dla jednego oddziału 1 komplet (niezbędne są komplety) lp. typ ilość uwagi 1 stół 0x150 Typ A stół 0x5 typ A 1 krzesełko; naturalne; rozmiar 5 moduł x Typ BL 1 5 front 5x5 1 front x moduł x Typ BP 1 front 5x5 1 9 front x moduł x Typ A 1 11 front x moduł x Typ F 1 kontenerek 1 naklejka 15 palniki 1 1 moduł x Typ A 1 front x cm 1 szuflada x1 19 roleta zaciemniająca zwijana na wałek min 9cm szer. x cm wys. 0 roleta zaciemniająca zwijana na wałek min 1cm szer. x cm wys. 1 1 dywan do zabaw min. xm ujęty i wyceniony w wyposaŝeniu mebli biurowych krzesełko; naturalne; rozmiar tylko szt. (nie wliczać do kompletu wyposaŝenia oddziału krzesełka do pomieszczenia logopedy/specjalisty) krzesło 1 Ikea Stockholm (ujety i wyceniony jako poz. w zestawieniu mebli biurowych) biurko 1 Ikea Mickey (ujety i wyceniony jako poz. w zestawieniu mebli biurowych)

20 UWAGA: Pozycja 1-1: Meble dobrano z katalogu marki LOCOMOCO, obudowy w wykończeniu klon. Kolorystyka, będąca integralną częścią specyfikacji mebli zawarta na rys. W WyposaŜenie sal zajęć w meble. MoŜna wybrać alternatywnego dostawcę mebli do oddziałów pod warunkiem zapewnienia wszystkich elementów wyposaŝenia o takich samych parametrach i kolorystyce (szczegóły na rys. W). KaŜdą zmianę naleŝy wcześniej uzgodnić pisemnie z projektantem. Pozycja 19-0: materiał: niedymiący, niekapiący, zaciemniający, kolorystyka wg kolorów wiodących w kaŝdej z sal (niebieski - NCS BG, róŝowy- NCS 0 r0b, zielony- NCS 5 G50Y, pomarańcz- RAL ), sterowane łańcuszkiem, wałek ukryty we wnęce w suficie podwieszanym szczegóły na rys. W5 (detal zadaszeń). Pozycja 1 dywan: kolorystyka wg kolorów wiodących w kaŝdej z sal (jednobarwne), włosie krótkie, łatwe do utrzymania dywanu w czystości, antyalergiczne, do stosowania na podłodze z ogrzewaniem podłogowym, z wykończeniem uniemoŝliwiającym łatwe zaginanie się naroŝników i potykania się dzieci o dywan. j. WyposaŜenie szatni w meble (razem 0 szafek) lp. typ ilość 1 zespół szafek szatniowych Bańka mydlana z drzwiczkami 15 wys. 15 cm szer. 150 cm gł. 50 cm zespół 5 szafek szatniowych Bańka mydlana z drzwiczkami wys. 15 cm szer. 5 cm gł. 50 cm UWAGA: Meble dobrano z katalogu marki NOVUM, obudowy w wykończeniu klon. Fronty szafek naleŝy dobrać w tzw. miksie kolorystycznym. (wszystkie dostępne kolory). MoŜna wybrać alternatywnego dostawcę mebli szatniowych pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów szafek takich samych lub lepszych niŝ wskazano. KaŜdą zmianę naleŝy wcześniej uzgodnić pisemnie z projektantem.

21 5. zestawienie rysunków (branŝa architektura wnętrz): architektura wnętrz (W00-W99) W01 PW rzut sufitów podwieszanych W0 PW rzut aranŝacji posadzek W0 PW rzut aranŝacja mebli w pomieszczeniach W PW wyposaŝenie sal zajęć (meble) W11 1:50 PW kłady ścian sali zajęć W 1:0 PW kłady ścian korytarzy i sali wielofunkcyjnej W0 1:50 PW kłady ścian węzła higieniczno-sanitarnego w oddziale 1 W1 1:50 PW kłady ścian węzła higieniczno-sanitarnego w oddziale W 1:50 PW kłady ścian węzła higieniczno-sanitarnego w oddziale W 1:50 PW kłady ścian węzła higieniczno-sanitarnego w oddziale W 1:50 PW kłady ścian toalet ogólnodostępnych W5 1:50 PW kłady ścian toalet pracowników W 1:50 PW kłady ścian toalet zewnętrznych W0 1: PW identyfikacja wizualna przedszkola piktogramy W9 1: PW płytka ceramiczna z nadrukiem

22 51 G G F E E D D H H F LEGENDA: Sufity podwieszane Sufit modularny akustyczny 0x0 płyty Rockfon Tropic, gr. 0 mm, lub równoważny: h =, m; pow. = 19,5 m h =, m; pow. = 5, m h =,0 m; pow. = 19, m A A Sufit podwieszany: x płyta G-K,5 mm mocowany bezpośrednio do konstrukcji dachu h =, m; pow. = 5, m 11 5 Sufit podwieszany x płyta G-K,5 mm na ruszcie systemowym h =, m; pow. =, m h =,0 m; pow. = 5,9 m h =,0 m; pow. =, m B C C C B C 9 11 Sufit podwieszany: x płyta G-K,5 mm do pomieszczeń mokrych mocowany bezpośrednio do konstrukcji dachu h =, m; pow. = 9, m Sufit podwieszany x płyta G-K,5 mm do pomieszczeń mokrych na ruszcie systemowym h =, m; pow. = 15,0 m h =, m; pow. = 1, m h =,0 m; pow. =, m h =,50 m; pow. = 1,1 m Oprawy oświetleniowe w sufitach modułowych oprawa typu TYTUS INSPIRE 5W 0 LED 0 lub równoważna oprawa Maxlight Atlantic P0, Ø5 cm lub równoważna D 11 D oprawa Maxlight Atlantis P001, Ø cm lub równoważna oprawa typu AGAT LED 500LM MICRO-PRM E 0 (Luxiona) lub równoważna B B oprawa typu RUBIN LOOK LED 500LM MICRO-PRM E IP 1 0 (Luxiona) lub równoważna lokalizacja otworów nawiewnych i wywiewnych w sufitach modułowych E 1 E oprawa oświetlenia scen Uwaga! Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami instalacji elektrycznych oraz wentylacji mechanicznej. Sufity modułowe wykonać zgodnie z układem na rysunku. Oświetlenie w sufitach modułowych montować zgodnie z rysunkiem sufitów podwieszanych i rysunkami branży elektrycznej. Oprawy nie przedstawione na rysunku W należy montować zgodnie z projektem elektrycznym. Otwory wentylacyjne w sufitach modułowych wykonać zgodniez rysunkiem sufitów podwieszanych i rysunkami branży instalacyjnej - Instalacje wentylacji mechanicznej. A A miejsce montażu projektora podłogi interaktywnej F F rolety okienne zabudowane we wnęce G-K w suficie podwieszanym rolety okienne zabudowane we wnęce G-K w suficie podwieszanym rolety okienne zabudowane we wnęce G-K w suficie podwieszanym rolety okienne zabudowane we wnęce G-K w suficie podwieszanym G G H H Uwaga! Wymiary sprawdzić na budowie. Wszelkie wątpliwości należy rozwiązywać w porozumieniu z projektantem. O jakichkolwiek niezgodnościach (w tym wymiarowych) i wątpliwościach (w szczególności co do bezpieczeństwa konstrukcji) należy niezwłocznie poinformować pisemnie projektanta. Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. notatki: 015 studiowarsztat ul. Grochowska 9/, 0-5 Poznań tel w w w.s t u d i o w a r s z t a t.p l projekt: Projekt budowy przedszkola samorządowego na osiedlu Pruślin inwestor/zamawiający: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich 1 branża: architektura projektanci: arch. Mikołaj Wower uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. WP-OIA/OKK/UpB//009 arch. Piotr Ewiak spr.: arch. Sylwia Kozanecka uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. /ZPOIA/OKK/0 rys.: PE etap: PW nr proj.: 1/09 tytuł rys.: Rzut sufitów podwieszanych skala: data: rew.: nr rys.: W01

23 1 5 9 A A B C B C R5 R0 R5R0 50 D D E R R R5 00 R R R R R R15 R R R R R R R R0 R E - Rzut podłóg rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami branzy architektura wnętrz, szczególnie z rysunkiem kładu ścian korytarza i sali wielofunkcyjnej W. - Kolorowe paski wykładziny łączące wzory geometryczne zaprojektowano o szerokości cm w odstępach co 15cm. - Wymiarowanie na rysunku wrysowane orientacyjnie, należy wykonać z dokładnością do ok. 5cm. Priorytetem lokalizacji poszczególnych elementów posadzki jest ich relacja pokazana na rysunku z otworami okiennymi i drzwiowymi. F F - Strefy prysznicowe wyłożone wykładziną "safestep" (R11) Wokół stref zachować obwodowo cm wykładziny "surestep" wokół ścian R - Powierzchnie w pasie 0 cm od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów - wykończone wyróżniającą je barwą posadzką (zielony i różowy - wg oznaczenia na rzucie, 0 - Połączenia PCW-płytki gresowe oraz linoleum-płytki gresowe za pomocą profili aluminowych w kolorze srebrnym 50 -Połaczenia PCW-linoleum wg wytycznych producenta linoleum G G 0 -Wszelkie propozycje zmian oraz wątpliwości należy wyjaśnić z projektantem. W przypadku wprowadzania ewentualnych zmian należy uzyskać wcześniejszą pisemną akceptację projektanta. notatki: 0 H H 015 studiowarsztat ul. Grochowska 9/, 0-5 Poznań tel. ( 1 ) 00 inf w w w. s t u d i o w a r s z t a t. p l LEGENDA: POMARAŃCZOWY (wykładzina typu linoleum) LPX (sunrise orange) RAL RÓŻOWY (wykładzina typu linoleum) LPX 11-1 (cadillac pink) NCS 0 R0B ZIELONY (wykładzina typu linoleum) LPX 11-1 (lime green) NCS 5 G50Y NIEBIESKI (wykładzina typu linoleum) 1-00 (aqua turquoise) NCS BG BEŻOWY (wykładzina typu linoleum) LPX 11-1 (light sand beige) BIAŁY (wykładzina winylowa, R) Forbo surestep 1 (snow) CIEMNY BEŻ (wykładzina winylowa, R11) Forbo safestep 1, (clay) KREMOWY (gres techniczny, R) 59,x59,cm (Opoczno moondust cream) projekt: Projekt budowy przedszkola samorządowego na osiedlu Pruślin inwestor/zamawiający: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich 1 branża: architektura wnętrz projektanci: arch. Mikołaj Wower arch. Piotr Ewiak stud. Marta Jasińska spr.: arch. Sylwia Kozanecka rys.: MW nr proj.: 1/09 tytuł rys.: etap: W Rzut aranżacji posadzek wycieraczki systemowe wg zestawienia wycieraczek skala: data: rew.: r. - nr rys.: W0

24 1 5 9 przedsionek, m wykładzina PVC A A pom. na odpadki,0 m gres techniczny * 5 magazyn,19 m wykł. PVC 9 przedsionek, m wykładzina PVC 1 archiwum, m linoleum 1 5 dyrektor 15, m linoleum magazyn 5,9 m wykł. PVC kuchnia,5 m wykł. PVC * * * * * pojemniki do segregacji śmieci 11 magazyn 5,9 m wykł. PVC 9 zmywalnia 1,5 m wykł. PVC 9 rozdzielnia,09 m wykł. PVC urządzenie wielofunckyjne - nie ujęte w opracowaniu sekretariat / intendent 15, m linoleum pom. socjalne,5 m linoleum komunikacja linoleum, m komunikacja, m linoleum łazienka, m wykł. PVC 1 pokój nauczycielski 1,1 m linoleum kosz pralka pom. gosp.,5 m wykł. PVC kosz toaleta, m wykł. PVC toaleta,5 m wykł. PVC kosz 0 0 B / B C C 0 pom. porządkowe wykł. PVC,5 m gabinet specjalisty / logopedy,0 m linoleum /1 0 szatnia, m linoleum 0 szatnia 5,1 m linoleum łazienka, m wykł. PVC 5 1 pom. socjalne 9,5 m linoleum 9 D kosz D P01 garaż OSP 5,9 m gres techniczny komunikacja 9,15 m linoleum 0 hol wejściowy,5 m linoleum 01 przedsionek 15,9 m wykładzina PVC pojemniki do segregacji śmieci pojemniki do segregacji śmieci E E P0 magazyn OSP 5,9 m gres techniczny toalety 1,05 m wykł. PVC toalety 1,05 m wykł. PVC 0 0 P0 przedsionek OSP, m wykł. PVC 0 sala przedszkolna 9,9 m linoleum 1 sala przedszkolna 9,5 m linoleum 1 sala przedszkolna 9,5 m linoleum 11 sala przedszkolna 9,5 m linoleum dywan dywan dywan dywan P0 pom. socjalne OSP 9,5 m wykł. PVC łazienka OSP wykł. PVC P05,5 m 1A zaplecze,9 m linoleum 1 wózek na leżaki w zależności od typu leżaka 1B zaplecze, m linoleum 1 1A zaplecze,0 m linoleum 1 1B zaplecze,0 m linoleum schemat rozkładu materacy podczas używania drabinek pom. techniczne, m gres techniczny kosz B toaleta damska,51 m wykł. PVC dywan 1B zaplecze, m linoleum 1 1A zaplecze,9 m linoleum 5 dywan dywan 1B zaplecze,5 m linoleum 5 1A zaplecze,5 m linoleum 0 hol wielofunkcyjny 15, m linoleum 99 5 dywan pom. konserwatora 5,1 m gres techniczny przedsionek wykł. PVC A, m kosz toaleta męska wykł. PVC C, m toalety 1,05 m wykł. PVC toalety 1,05 m wykł. PVC F F - Aranżacje mebli rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami branzy architektura wnętrz oraz branży architektura. G 5 09 zaplecze sali wielof., m linoleum komunikacja linoleum 05,5 m pom. rady osiedla linoleum 0 1,99 m G - Na rysunku należy sugerować się meblami, które oznaczono symbolami z numerami, pozostałe meble wrysowane wyłącznie orientacyjne, szczegóły dotyczące pozostałych mebli na rysunkach kładów ścian pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, rysunku wyposażenia oddziału przedszkolnego oraz rysunku W0 "wyposażenie kuchni" Szczegółowe zestawienie wyposażenia w meble, odpowiadające numeracji na tym rysunku w opisie technicnzym, branża architektura wnętrz. Wszelkie propozycje zmian oraz wątpliwości należy wyjaśnić z projektantem. W przypadku wprowadzania ewentualnych zmian należy uzyskać wcześniejszą pisemną akceptację projektanta. Meble w pomieszczeniu rady osiedla oraz pomieszczeniach OSP wrysowane orientacyjne - nie stanowią przedmiotu opracowania. notatki: 0 pom. techniczne 1,11 m gres techniczny 0 pom. techniczne, m gres techniczny H H 015 studiowarsztat ul. Grochowska 9/, 0-5 Poznań tel. (1 ) 00 inf studiowarsztat.pl w w w. s t u d i o w a r s z t a t. p l projekt: Projekt budowy przedszkola samorządowego na osiedlu Pruślin inwestor/zamawiający: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich 1 branża: architektura wnętrz projektanci: arch. Mikołaj Wower arch. Piotr Ewiak spr.: arch. Sylwia Kozanecka rys.: MW etap: W nr proj.: 1/09 tytuł rys.: Rzut - aranżacja mebli w pomieszczeniach skala: data: rew.: r. - nr rys.: W0

25 Kolorystyka: BIAŁY POMARAŃCZOWY RAL RÓŻOWY NCS 0 R0B ZIELONY NCS 5 G50Y NIEBIESKI NCS BG stół typ a 0x150 blat różowy - szt. (z dziurkami na kubeczki) stół typ a 0x5 blat niebieski 1 szt. - ilość frontów i szuflad wg rysunku opis kolorystyki mebli: opis kolorystyki mebli: - wyposażenie każdej z sal różni się kolorystyką - vide opis pomieszczenie nr 1 - kolor niebieski oraz różowy wg schematu na rysunku pomieszczenie nr 1 - kolor niebiseki ze schematu = kolor pomarańczowy - kolor różowy ze schematu = kolor niebieski pomieszczenie nr 0 - kolor niebiseki ze schematu = kolor różowy - kolor rózowy ze schematu = kolor zielony pomieszczenie nr 11 - kolor niebiseki ze schematu = kolor zielony - kolor rózowy ze schematu = kolor pomarańczowy krzesełka w rozmiarze "1" do pomieszczenia nr 1 oraz 0 krzesełka w rozmiarze "" do pomieszczenia nr 11 oraz 1 (5szt./sala) po lewej pokazano obrys krzesełka UWAGA! dodatkowe krzesełka w rozmiarze "" do pomieszczenia specjalisty (logopeda) - obudowy mebli: płyta laminowana, wykończenie: klon bielony notatki: kolory i ilośći: rozmiar "1", kolor różowy - 1szt. rozmiar "1", kolor zielony - szt. rozmiar "1", kolor pomarańczowy - szt. rozmiar "1", kolor niebieski - 1szt. rozmiar "", kolor różowy - 1szt. rozmiar "", kolor zielony - szt. rozmiar "", kolor pomarańczowy - szt. rozmiar "", kolor niebieski - 1szt. projekt: Projekt budowy przedszkola samorządowego na osiedlu Pruślin FRYZJER/POCZTA/PRALKA/KUCHENKA kolory wg kolorów przewodnich na posadzkach oddziałów przedszkolnych: pom. 0 (różowy), pom. 1 (niebieski), pom. 1 (pomarańczowy), pom. 11 (zielony) suma: krzesełka (50 rozmiar "1", 5 rozmiar "") inwestor/zamawiający: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich 1 branża: architektura wnętrz projektanci: arch. Mikołaj Wower arch. Piotr Ewiak spr.: arch. Sylwia Kozanecka rys.: MW etap: W nr proj.: 1/09 tytuł rys.: Wyposażenie sali zajęć w meble dla dzieci X TYP"A" x typ A X TYP "BL" X TYP "A" X TYP "BP" x typ A X TYP"A" skala: data: rew.: nr rys.: W

26 tablica interaktywna Qomo typu QWB00-BW " lub porónywalna. szczegóły wg opisu branży elekrtycznej mocować ściśle wg wytycznych producenta, dopasować wysokośc do użytkowania przez dzieci fryzjer/pralka/poczta/kuchenka (w zależności od sali) wg rys. W kontener na kółkach locomoco lub porónywalny wg rys. W Kład ściany 5x10cm pole malowane farbą magnetyczną, wykończenie: farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor niebieski wg legendy, cokół z linoleum (jak dla podłogi) wywinięty na wysokość cm na ściany 00x10cm pole malowane farbą magnetyczną, wykończenie: farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor niebieski wg legendy, Kład ściany Kład ściany 1 zestaw szafek locomoco lub porównywalnych wg rys. W ściany oddziałów przedszkolnych i korytarzy malowane farbą lateksową, odporną na szorowanie, kolor biały wg legendy pas szerokości cm linoleum w kolorze niebieskiem na wysokość cokołu xcm tablica pole malowane farbą tablicową, kolor ciemnoszary, dookoła opaska szerokośći cm, farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor niebieski wg legendy, - Na rysunku przedstawiono aranżację dla pomieszczenia nr 1. Pomieszczenia nr 0, 1 oraz 11 wykonać analogicznie, zastępując odpowiednio kolor niebieski z legendy kolorem pomarańczowym, dla pomieszczenia nr 1, zielony dla pomieszczenia nr 11 oraz różowy, dla pomieszczenia nr 0. - Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami branży architektura wnętrz w szczególności z rysunkiem kładu ścian korytarza oraz rzutem posadzek. - Priorytetem lokalizacji poszczególnych elementów na ścianach jest ich relacja pokazana na rysunku z otworami okiennymi i drzwiowymi. (Wymiarowanie na rysunku służy jako schemat) Lokalizacja dywanów wrysowana orientacyjnie. Ostateczna decyzj dotycząca ilości dywanów (1 szt. czy szt.) do uzgodnienia z Zamawiającym -Wszelkie propozycje zmian oraz wątpliwości należy wyjaśnić z projektantem. W przypadku wprowadzania ewentualnych zmian należy uzyskać wcześniejszą pisemną akceptację projektanta. notatki: 015 studiowarsztat ul. Grochowska 9/, 0-5 Poznań t e l. ( 1 ) 0 0 projekt: i n f s t u d i o w a r s z t a t. p l w w w. s t u d i o w a r s z t a t. p l Projekt budowy przedszkola samorządowego na osiedlu Pruślin inwestor/zamawiający: LEGENDA: POMARAŃCZOWY: wykładzina typu linoleum LPX (sunrise orange) /farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor RAL RÓŻOWY: wykładzina typu linoleum LPX 11-1 (cadillac pink) /farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor NCS 0 R0B ZIELONY: wykładzina typu linoleum LPX 11-1 (lime green) farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor NCS 5 G50Y NIEBIESKI: wykładzina typu linoleum 1-00 (aqua turquoise) farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor NCS BG BEŻOWY: wykładzina typu linoleum LPX 11-1 (light sand beige) BIAŁY: farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor RAL BIAŁY: białe fornty mebli locomoco lub porównywalnych Rzut posadzki wraz z umeblowaniem pomieszczenia Kład ściany Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich 1 branża: architektura wnętrz projektanci: arch. Mikołaj Wower arch. Piotr Ewiak stud. Marta Jasińska spr.: arch. Sylwia Kozanecka rys.: MW nr proj.: 1/09 tytuł rys.: etap: W Kłdy ścian sali zajęć (oddziału przedszkolnego) skala: data: rew.: r. - nr rys.: W11

27 G F E D C B B C D E F G oświetlenie reflektorowe sceny dla dzieci wg branży elekrtycznej piktogram nr 1 -"magazyn" piktogram nr -"kuchnia" piktogram nr "sekretariat" piktogram nr 9 "pokój nauczycielski" piktogram nr "pom. socjalne" 19 piktogram nr "wydawanie posiłków" szafka hydrantowa kolor biały, zlicowana z płaszczyzną ściany (podtynkowa) szczegóły wg rys. branzy architektura i instal. sanit. kotara wg opisu na przekorjach branży architektura ściany korytarzy i sali wielofunkcyjnej malowane farbą lateksową, odporną na szorowanie, kolor biały wg legendy drabinki gimnastyczne i ścianki wspinaczkowe wg zestawienia "duża motoryka" w opisie architektura wnętrz szafka rozdzielacza kolor biały, zlicowana z płaszczyzną ściany (podtynkowa) szczegóły wg rys. branzy architektura i instalacji sanitarnych 1xcm tablica pole malowane farbą magnetyczną oraz tablicową (jako wierzchnia powłoka), kolor ciemnoszary lub czarny dookoła opaska szerokośći cm, farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor pomarańczowy wg legendy, górę zlicować z wysokością futryny (cm) 15x9cm tablica pole malowane farbą magnetyczną oraz tablicową (jako wierzchnia powłoka), kolor ciemnoszary lub czarny dookoła opaska szerokośći cm, farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor zielony wg legendy, 5 górę zlicować z wysokością futryny (cm) szafka rozdzielacza kolor biały, zlicowana z płaszczyzną ściany (podtynkowa) szczegóły wg rys. branzy architektura i instalacji sanitarnych ściana mobilna wg opisu branży architektura Widok 1 Widok x1cm tablica magnetyczna pokryta farbą kryjącą w kolorze pomarańczowym wg opisu w legendzie górna krawędź tablicy do zlicownaia z futryną (cm) 10x1cm tablica magnetyczna pokryta farbą kryjącą w kolorze niebieskim wg opisu w legendzie górna krawędź tablicy do zlicownaia z futryną (cm) kotara wg opisu na przekorjach branży architektura szafka na gaśnicę, kolor biały, podtynkowa x1cm tablica magnetyczna pokryta farbą kryjącą w kolorze różowym wg opisu w legendzie górna krawędź tablicy do zlicownaia z futryną (cm) piktogram nr 5 "zmywalnia" piktogram nr 1 "magazyn" nanisiony na wykładzinę piktogram nr 11d "sowa" piktogram nr 11c "wiewiórka" 0x1cm tablica magnetyczna, pokryta farbą kryjącą w kolorze niebieskim wg opisu w legendzie, górna krawędź tablicy do zlicownaia z futryną (cm) piktogram nr 11b "miś" piktogram nr 11a "pszczółka" ~0 ~0 ~1 ~ Widok Widok 5x1cm linoleum w kolorze niebieskim (tło sceny) wg opisu w legendzie przyklejone do ściany górna krawędź zlicowna z futryną (cm) linoleum na całej płaszczyźnie ściany w kolorze wiodącym posadzki (tło sceny) kolor beżowy wg opisu w legendzie przyklejone do ściany górna krawędź zlicowna ze spodem obudowy gk (cm) x1cm tablica magnetyczna pokryta farbą kryjącą w kolorze zielonym wg opisu w legendzie górna krawędź tablicy do zlicownaia z futryną (cm) linia łącząca wzór na posadzce z "magnetyczną tablicą" pas szerokości cm linoleum w kolorze zielonym na wysokość cokołu, powyżej farba w kolorze zielonym (zgodnie z opisem w legendzie) UWAGA! Należy dopasować linię z posadzki z linią na ścianie (rzut posadzki rys. nr W0) szafka rozdzielacza kolor biały, zlicowana z płaszczyzną ściany (podtynkowa) szczegóły wg rys. branzy architektura i instalacji sanitarnych linia łącząca wzór na posadzce z "magnetyczną tablicą" pas szerokości cm linoleum w kolorze pomarańczowym 5 na wysokość cokołu, powyżej farba w kolorze pomarańczowym (zgodnie z opisem w legendzie) UWAGA! Należy dopasować linię z posadzki z linią na ścianie (rzut posadzki rys. nr W0) szafka hydrantowa kolor biały, zlicowana z płaszczyzną ściany (podtynkowa) szczegóły wg rys. branzy architektura i instal. sanit. szafka rozdzielacza kolor biały, zlicowana z płaszczyzną ściany (podtynkowa) szczegóły wg rys. branzy architektura i instalacji sanitarnych linia łącząca wzór na posadzce z "magnetyczną tablicą", pas szerokości cm linoleum w kolorze różowym na wysokość cokołu, powyżej farba w kolorze różowym (zgodnie z opisem w legendzie), UWAGA! Należy dopasować linię z posadzki z linią na ścianie (rzut posadzki rys. nr W0) piktogram bez zaokrąglenia na styku z krawędzią wnęki okiennej piktogram bez zaokrąglenia na styku z krawędzią wnęki okiennej piktogram bez zaokrąglenia na styku z krawędzią wnęki okiennej piktogram bez zaokrąglenia na styku z krawędzią wnęki okiennej piktogram nr "WC męskie" piktogram nr "WC damskie" piktogram nr 1 -"magazyn" piktogram nr 11a "pszczółka" widoczny fragment o rozmiarze 00x0cm płaszczyzna wnęki okiennej od strony z piktogramem do głębokości ramy okiennej w kolorze niebieskim piktogram nr 11b "miś" widoczny fragment o rozmiarze 00x0cm płaszczyzna wnęki okiennej od strony z piktogramem do głębokości ramy okiennej w kolorze pomarańczowym piktogram nr 11c "wiewiórka" widoczny fragment o rozmiarze 00x0cm płaszczyzna wnęki okiennej od strony z piktogramem do głębokości ramy okiennej w kolorze zielonym piktogram nr 11d "sowa" widoczny fragment o rozmiarze 00x0cm Widok 5 Widok płaszczyzna wnęki okiennej od strony z piktogramem do głębokości ramy okiennej w kolorze różowym * linoleum w kolorze wiodącym posadzki wywinięte cm na ściany w każdym miescu wywinięć stosować systemowe profile wyobleniowe wg wytycznych producenta wykładziny typu linoleum 5x15cm o głębokości 5cm szafka do korespondencji z rodzicami wykonać z płyty drewnopodobnej meblarskiej w okleinie w kolorze białym z pięcioma identycznej wysokości półkami (min cm) piktogram nr "pom. socjalne" piktogram nr -"kuchnia" piktogram nr 5 "zmywalnia" * * * widok pojemniki do segregacji śmieci piktogram nr 1 "magazyn" Widok Widok szafka na gaśnicę, kolor biały, podtynkowa widok - Piktogramy spód piktogramu umieścić na wysokości 150cm ponad wykończoną posadzkę, cm pomiędzy futryną a krawędzią piktogramu UWAGA: wielkość wszystkich piktogramów przy drzwiach: 0x0cm, dodatkowe informacje wg rys. W0, UWAGA! Piktogramy na Widoku - wielkości i lokalizacja wg opisu na rysunku LEGENDA: kosz pralka kosz kosz - Wszytkie prostokątne grafiki naścienne o zaokrąglonych narożnikach - zaokrąglenie o promieniu 0cm POMARAŃCZOWY: wykładzina typu linoleum LPX (sunrise orange) /farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor RAL RÓŻOWY: wykładzina typu linoleum LPX 11-1 (cadillac pink) /farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor NCS 0 R0B ZIELONY: wykładzina typu linoleum LPX 11-1 (lime green) farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor NCS 5 G50Y NIEBIESKI: wykładzina typu linoleum 1-00 (aqua turquoise) farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor NCS BG widok - Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami branży architektura wnętrz w szczególności z rzutem posadzek oraz rysunkami identyfikacji wizualnej przedszkola. - Priorytetem lokalizacji poszczególnych elementów na ścianach jest ich relacja pokazana na rysunku z otworami okiennymi i drzwiowymi. (Wymiarowanie na rysunku służy jako schemat) BEŻOWY (kolor wiodący posadzki): wykładzina typu linoleum LPX 11-1 (light sand beige) BIAŁY: farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor RAL widok widok widok pojemniki do segregacji śmieci pojemniki do segregacji śmieci -Wszelkie propozycje zmian oraz wątpliwości należy wyjaśnić z projektantem. W przypadku wprowadzania ewentualnych zmian należy uzyskać wcześniejszą pisemną akceptację projektanta. notatki: poglądowe szkice - powiązanie wzorów na posadzce z grafikami na ścianach Schematyczny rzut posadzki - lokalizacja widoków ścian widok 015 studiowarsztat ul. Grochowska 9/, 0-5 Poznań tel. (1 ) 00 inf studiowarsztat.pl w w w. s t u d i o w a r s z t a t. p l wózek na leżaki w zależności od typu leżaka schemat rozkładu materacy podczas używania drabinek projekt: Projekt budowy przedszkola samorządowego na osiedlu Pruślin inwestor/zamawiający: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich 1 branża: architektura wnętrz projektanci: arch. Mikołaj Wower arch. Piotr Ewiak widok spr.: arch. Sylwia Kozanecka rys.: MW etap: W nr proj.: szkic 1 - widok z holu przy szatniach w stronę korytarza z oddziałami przedszkolnymi widoczne kolorwe pasy wycięte w linoleum szkic 1 - widok z korytarza z oddziałami przedszkolnymi widoczne powiązanie wyciętych pasów w linoleum z pasami malowanymi na ścianie korytarza oraz polem malowanym farbą magnetyczną szkic 1 - widok z korytarza z oddziałami przedszkolnymi widoczne piktogramy przeskalowane do wysokości okien wraz z malowaną na kolor grafik przylegającą do niej płaszczyzną wnęki okiennej 1/09 tytuł rys.: Kłdy ścian kolrytarzy i sali wielofunkcyjnej skala: data: rew.: r. - nr rys.: W

28 LEGENDA: czerpnia powietrza widok 01 +,50 +,50 +, 1,0 % +1, widok hp = widok 01 widok hp = 0 widok 0 spadek posadzki w kierunku wpustu 11 1 widok ,0 % czerpnia powietrza wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=5 cm wys. montażu h= cm wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=5 cm (uchwyt poziomy) wys. montażu h=5 cm siedzisko prysznicowe uchylne 11 niskoprofilowy wpust podłogowy prysznicowy Purus Brage Mini MAX 50 lub porównywalny Uwaga! Wpusty montować zgodnie z instrukcją producenta. Zachować spadki w kierunku wpustu. ścianki systemowe kabin WC, h = 10 cm, prześwit nad podłogą 15 cm 1 zabudowa stelaży podtynkowych, wys zabudowa stelaży podtynkowych, wys lustro z krawędzią fazowaną, klejone bezpośrednio do ściany 1 uchwyt na papier toaletowy 1 dozownik mydła ze stali nierdzewnej 1 półki na kubeczki z wieszakami na ręczniki, mocowane do ścianek kabin WC grzejnik drabinkowy z grzałką elektryczną wg projektu instalacji Posadzki - wykładzina winylowa antypoślizgowa min. R, np. Forbo surestep 1 / snow wywinięta na ścianę do wys. cm przy użyciu listew wyobleniowych o pomieniu wewn. 0 mm rzut styk pomiędzy umywalkami wykończyć białym silikonem sanitarnym czerpnia powietrza +, +,50 Ściany +, +,50 R tel i n f s t u d i o w a r s z t a t.p l w w w.s t u d i o w a r s z t a t.p l - płytki ceramiczne 0x0 cm z nadrukiem wypalanym pod szkliwem, wg rys. W9 projekt: - farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor RAL Projekt budowy przedszkola samorządowego na osiedlu Pruślin - farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor NCS 5 G50Y inwestor/zamawiający: widok 0 ul. Grochowska 9/, 0-5 Poznań - płytki ceramiczne Opoczno Montana orange x cm lub porównywalne 0 warsztat 015 studio - płytki ceramiczne Opoczno Montana green x cm lub porównywalne +1,0 widok 05 Sufity Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich 1 - sufit GK na wys.,50 malowany na kolor RAL branża: architektura - sufit GK na wys.,50 malowany na kolor NCS 5 G50Y projektanci: 1 R 0 R 1 uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. WP-OIA/OKK/UpB//009 +, +,50 R 5 +, 9 arch. Sylwia Kozanecka ,9 m 1 0, m uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. /ZPOIA/OKK/ arch. Piotr Ewiak spr.: rys.: etap: PE PW 1 5 kubki zawieszane na uchwycie wieszaki na ręczniki, stal nierdzewna 5 nr proj.: 5 rzut sufitów podwieszanych widok 0 widok 0 +, widok 0 widok 0 +, widok 05 widok czerpnia powietrza +, 0 R 15 arch. Mikołaj Wower - sufit GK na wys., malowany na kolor RAL widok 01 Uwaga! Wymiary sprawdzić na budowie. Wszelkie wątpliwości należy rozwiązywać w porozumieniu z projektantem. O jakichkolwiek niezgodnościach (w tym wymiarowych) i wątpliwościach (w szczególności co do bezpieczeństwa konstrukcji) należy niezwłocznie poinformować pisemnie projektanta. Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. notatki: - płytki ceramiczne Opoczno Aplauz white x cm lub porównywalne +, - w strefie natrysku wykładzina winylowa antypoślizgowa min. R11, np. Forbo safestep 1 / clay widok 05 widok Wyposażenie 1 umywalka ceramiczna Koło Nova Pro bez barier 55cm, kod M155 lub porównywalna umywalka ceramiczna Cersanit Nano 5cm, nr ref. K19-00 lub K19-00 lub porównywalna miska ustępowa podwieszana Keramag Kind lub porównywalna miska ustępowa lejowa Koło Nova Pro bez barier kod: N500 lub porównywalna 5 uchwyt umywalkowy (poręcz) prosty 0cm uchwyt umywalkowy (poręcz) boczny cm poręcz uchylna cm uchwyt (poręcz boczna) 50cm 9 uchwyt kątowy x cm deski 50xx mm w kolrze kabin systemowych widok 0 deski 9x0x mm w kolorze kabin systemowych mocować do ścianki systemowej WC szczegóły półki na kubki i ręczniki ( komplety) 1/09 tytuł rys.: Kłady ścian węzła higieniczno sanitarnego w oddziale przedszkolnym, pom. nr skala: data: rew.: - nr rys.: W0

29 LEGENDA: widok 01 widok widok 01 +1, widok widok 0 1 widok 0 widok 0 wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=5 cm wys. montażu h= cm wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=5 cm (uchwyt poziomy) wys. montażu h=5 cm siedzisko prysznicowe uchylne 11 niskoprofilowy wpust podłogowy prysznicowy Purus Brage Mini MAX 50 lub porównywalny Uwaga! Wpusty montować zgodnie z instrukcją producenta. Zachować spadki w kierunku wpustu. ścianki systemowe kabin WC, h = 10 cm, prześwit nad podłogą 15 cm 1 zabudowa stelaży podtynkowych, wys zabudowa stelaży podtynkowych, wys lustro z krawędzią fazowaną, klejone bezpośrednio do ściany 1 uchwyt na papier toaletowy 1 dozownik mydła ze stali nierdzewnej 1 półki na kubeczki z wieszakami na ręczniki, mocowane do ścianek kabin WC grzejnik drabinkowy z grzałką elektryczną wg projektu instalacji Posadzki - wykładzina winylowa antypoślizgowa min. R, np. Forbo surestep 1 / snow wywinięta na ścianę do wys. cm przy użyciu listew wyobleniowych o pomieniu wewn. 0 mm rzut 1 - w strefie natrysku wykładzina winylowa antypoślizgowa min. R11, np. Forbo safestep 1 / clay Ściany +, +, tel i n f s t u d i o w a r s z t a t.p l w w w.s t u d i o w a r s z t a t.p l - płytki ceramiczne 0x0 cm z nadrukiem wypalanym pod szkliwem, wg rys. W9 projekt: - farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor RAL Projekt budowy przedszkola samorządowego na osiedlu Pruślin - farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor RAL inwestor/zamawiający: widok 0 ul. Grochowska 9/, 0-5 Poznań - płytki ceramiczne Opoczno Montana orange x cm lub porównywalne 0 warsztat 015 studio - płytki ceramiczne Opoczno Montana green x cm lub porównywalne +1,0 Uwaga! Wymiary sprawdzić na budowie. Wszelkie wątpliwości należy rozwiązywać w porozumieniu z projektantem. O jakichkolwiek niezgodnościach (w tym wymiarowych) i wątpliwościach (w szczególności co do bezpieczeństwa konstrukcji) należy niezwłocznie poinformować pisemnie projektanta. Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. notatki: - płytki ceramiczne Opoczno Aplauz white x cm lub porównywalne +, R +,0 widok 05 Sufity Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich 1 - sufit GK na wys.,0 malowany na kolor RAL branża: architektura - sufit GK na wys.,0 malowany na kolor RAL projektanci: arch. Mikołaj Wower R +,0 5 +, arch. Sylwia Kozanecka ,9 m 1 0, m rys.: etap: PE PW nr proj.: 1 5 kubki zawieszane na uchwycie wieszaki na ręczniki, stal nierdzewna 5 1 R widok 0 rzut sufitów podwieszanych arch. Piotr Ewiak spr.: uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. WP-OIA/OKK/UpB//009 uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. /ZPOIA/OKK/ R widok 01 R , 5 widok ,0 widok 0 widok 0 widok 0 0 widok 05 spadek posadzki w kierunku wpustu ,0 +, widok 0,0 %,0 % 1 +,0 styk pomiędzy umywalkami wykończyć białym silikonem sanitarnym Wyposażenie 1 umywalka ceramiczna Koło Nova Pro bez barier 55cm, kod M155 lub porównywalna umywalka ceramiczna Cersanit Nano 5cm, nr ref. K19-00 lub K19-00 lub porównywalna miska ustępowa podwieszana Keramag Kind lub porównywalna miska ustępowa lejowa Koło Nova Pro bez barier kod: N500 lub porównywalna 5 uchwyt umywalkowy (poręcz) prosty 0cm uchwyt umywalkowy (poręcz) boczny cm poręcz uchylna cm uchwyt (poręcz boczna) 50cm 9 uchwyt kątowy x cm deski 50xx mm w kolrze kabin systemowych widok 0 deski 9x0x mm w kolorze kabin systemowych mocować do ścianki systemowej WC szczegóły półki na kubki i ręczniki ( komplety) 1/09 tytuł rys.: Kłady ścian węzła higieniczno sanitarnego w oddziale przedszkolnym, pom. nr 15 skala: data: rew.: - nr rys.: W1

30 LEGENDA: Wyposażenie 1 umywalka ceramiczna Koło Nova Pro bez barier 55cm, kod M155 lub porównywalna umywalka ceramiczna Cersanit Nano 5cm, nr ref. K19-00 lub K19-00 lub porównywalna miska ustępowa podwieszana Keramag Kind lub porównywalna miska ustępowa lejowa Koło Nova Pro bez barier kod: N500 lub porównywalna 5 uchwyt umywalkowy (poręcz) prosty 0cm uchwyt umywalkowy (poręcz) boczny cm poręcz uchylna cm uchwyt (poręcz boczna) 50cm 9 uchwyt kątowy x cm styk pomiędzy umywalkami wykończyć białym silikonem sanitarnym +,0,0 % 1 widok 0 widok widok widok widok , , widok 0 15 widok 05 widok spadek posadzki w kierunku wpustu 5,0 % siedzisko prysznicowe uchylne 11 niskoprofilowy wpust podłogowy prysznicowy Purus Brage Mini MAX 50 lub porównywalny Uwaga! Wpusty montować zgodnie z instrukcją producenta. Zachować spadki w kierunku wpustu. ścianki systemowe kabin WC, h = 10 cm, prześwit nad podłogą 15 cm 1 zabudowa stelaży podtynkowych, wys zabudowa stelaży podtynkowych, wys lustro z krawędzią fazowaną, klejone bezpośrednio do ściany 1 uchwyt na papier toaletowy 1 dozownik mydła ze stali nierdzewnej 1 półki na kubeczki z wieszakami na ręczniki, mocowane do ścianek kabin WC grzejnik drabinkowy z grzałką elektryczną wg projektu instalacji Posadzki - wykładzina winylowa antypoślizgowa min. R, np. Forbo surestep 1 / snow wywinięta na ścianę do wys. cm przy użyciu listew wyobleniowych o pomieniu wewn. 0 mm rzut - w strefie natrysku wykładzina winylowa antypoślizgowa min. R11, np. Forbo safestep 1 / clay 1 Ściany +, R +,0 +,0 +, +1,0 1 1 Uwaga! Wymiary sprawdzić na budowie. Wszelkie wątpliwości należy rozwiązywać w porozumieniu z projektantem. O jakichkolwiek niezgodnościach (w tym wymiarowych) i wątpliwościach (w szczególności co do bezpieczeństwa konstrukcji) należy niezwłocznie poinformować pisemnie projektanta. Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. notatki: - płytki ceramiczne Opoczno Aplauz white x cm lub porównywalne warsztat 015 studio - płytki ceramiczne Opoczno Montana green x cm lub porównywalne ul. Grochowska 9/, 0-5 Poznań tel i n f s t u d i o w a r s z t a t.p l w w w.s t u d i o w a r s z t a t.p l - płytki ceramiczne Opoczno Montana orange x cm lub porównywalne - płytki ceramiczne 0x0 cm z nadrukiem wypalanym pod szkliwem, wg rys. W9 1 projekt: - farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor RAL 0 1 Projekt budowy przedszkola samorządowego na osiedlu Pruślin - farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor NCS BG inwestor/zamawiający: widok 0 widok 05 Sufity Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich 1 - sufit GK na wys.,0 malowany na kolor RAL branża: architektura - sufit GK na wys.,0 malowany na kolor NCS BG projektanci: arch. Mikołaj Wower +, 5 9 arch. Sylwia Kozanecka , m 0, m uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. /ZPOIA/OKK/0 1 0 arch. Piotr Ewiak spr.: 155 rys.: etap: PE PW 5 1 kubki zawieszane na uchwycie wieszaki na ręczniki, stal nierdzewna 5 nr proj.: widok 0 rzut sufitów podwieszanych widok 01 R +, 0 R R +,0 uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. WP-OIA/OKK/UpB// ,0 R widok 0 widok 0 widok widok 05 widok ,0 wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=0 cm wys. montażu h= cm wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=5 cm (uchwyt poziomy) wys. montażu h=5 cm deski 50xx mm w kolrze kabin systemowych widok 0 deski 9x0x mm w kolorze kabin systemowych mocować do ścianki systemowej WC szczegóły półki na kubki i ręczniki ( komplety) 1/09 tytuł rys.: Kłady ścian węzła higieniczno sanitarnego w oddziale przedszkolnym, pom. nr 19 skala: data: rew.: - nr rys.: W

31 LEGENDA: Wyposażenie 1 umywalka ceramiczna Koło Nova Pro bez barier 55cm, kod M155 lub porównywalna umywalka ceramiczna Cersanit Nano 5cm, nr ref. K19-00 lub K19-00 lub porównywalna miska ustępowa podwieszana Keramag Kind lub porównywalna miska ustępowa lejowa Koło Nova Pro bez barier kod: N500 lub porównywalna 5 uchwyt umywalkowy (poręcz) prosty 0cm uchwyt umywalkowy (poręcz) boczny cm poręcz uchylna cm uchwyt (poręcz boczna) 50cm 9 uchwyt kątowy x cm czerpnia powietrza 1 +, widok widok , +1, ,0 % hp = 0 widok 01 widok hp = 5 +,50 9 spadek posadzki w kierunku wpustu,0 % widok 0 1 widok styk pomiędzy umywalkami wykończyć białym silikonem sanitarnym siedzisko prysznicowe uchylne 11 niskoprofilowy wpust podłogowy prysznicowy Purus Brage Mini MAX 50 lub porównywalny Uwaga! Wpusty montować zgodnie z instrukcją producenta. Zachować spadki w kierunku wpustu. ścianki systemowe kabin WC, h = 10 cm, prześwit nad podłogą 15 cm 1 zabudowa stelaży podtynkowych, wys zabudowa stelaży podtynkowych, wys lustro z krawędzią fazowaną, klejone bezpośrednio do ściany 1 uchwyt na papier toaletowy 1 dozownik mydła ze stali nierdzewnej 1 półki na kubeczki z wieszakami na ręczniki, mocowane do ścianek kabin WC grzejnik drabinkowy z grzałką elektryczną wg projektu instalacji Posadzki - wykładzina winylowa antypoślizgowa min. R, np. Forbo surestep 1 / snow wywinięta na ścianę do wys. cm przy użyciu listew wyobleniowych o pomieniu wewn. 0 mm czerpnia powietrza rzut +, - w strefie natrysku wykładzina winylowa antypoślizgowa min. R11, np. Forbo safestep 1 / clay czerpnia powietrza +, +,50 Ściany R 0 +,50 +, tel i n f s t u d i o w a r s z t a t.p l w w w.s t u d i o w a r s z t a t.p l projekt: - farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor RAL ul. Grochowska 9/, 0-5 Poznań - płytki ceramiczne Opoczno Montana orange x cm lub porównywalne - płytki ceramiczne 0x0 cm z nadrukiem wypalanym pod szkliwem, wg rys. W9 1 warsztat 015 studio - płytki ceramiczne Opoczno Montana green x cm lub porównywalne ,0 Projekt budowy przedszkola samorządowego na osiedlu Pruślin - farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor NCS 0 R0B inwestor/zamawiający: widok 0 widok 05 Sufity Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich 1 - sufit GK na wys.,50 malowany na kolor RAL branża: architektura 1 - sufit GK na wys.,50 malowany na kolor NCS 0 R0B projektanci: R 15 R +,50 +, R arch. Sylwia Kozanecka ,95 m 0, m uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. /ZPOIA/OKK/0 widok 0 arch. Piotr Ewiak spr.: +, +,50 uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. WP-OIA/OKK/UpB// , , 15 widok 0 widok 05 rys.: etap: PE PW nr proj.: 5 1 kubki zawieszane na uchwycie wieszaki na ręczniki, stal nierdzewna 5 widok 0 widok czerpnia powietrza 55 R 15 arch. Mikołaj Wower - sufit GK na wys., malowany na kolor RAL widok Uwaga! Wymiary sprawdzić na budowie. Wszelkie wątpliwości należy rozwiązywać w porozumieniu z projektantem. O jakichkolwiek niezgodnościach (w tym wymiarowych) i wątpliwościach (w szczególności co do bezpieczeństwa konstrukcji) należy niezwłocznie poinformować pisemnie projektanta. Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. notatki: - płytki ceramiczne Opoczno Aplauz white x cm lub porównywalne rzut sufitów podwieszanych widok 0 widok 01 widok wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=55 cm wys. montażu h= cm wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=5 cm (uchwyt poziomy) wys. montażu h=5 cm deski 50xx mm w kolrze kabin systemowych widok 0 deski 9x0x mm w kolorze kabin systemowych mocować do ścianki systemowej WC szczegóły półki na kubki i ręczniki ( komplety) 1/09 tytuł rys.: Kłady ścian węzła higieniczno sanitarnego w oddziale przedszkolnym, pom. nr skala: data: rew.: - nr rys.: W

32 ul. Grochowska 9/, 0-5 Poznań tel w w w.s t u d i o w a r s z t a t.p l LEGENDA: 9 5 Wyposażenie 1 umywalka ceramiczna Koło Nova Pro bez barier 55cm, kod M155 lub porównywalna wys. montażu h=5 cm miska ustępowa lejowa Koło Nova Pro bez barier kod: N500 lub porównywalna wys. montażu h=5 cm 5 uchwyt umywalkowy (poręcz) prosty 0cm wys. montażu h=5 cm uchwyt umywalkowy (poręcz) boczny cm wys. montażu h=5 cm poręcz uchylna cm wys. montażu h=5 cm uchwyt (poręcz boczna) 50cm wys. montażu h=5 cm 11 niskoprofilowy wpust podłogowy prysznicowy Purus Brage Mini MAX 50 lub porównywalny Uwaga! Wpusty montować zgodnie z instrukcją producenta. Zachować spadki w kierunku wpustu. 15 lustro z krawędzią fazowaną, klejone bezpośrednio do ściany 1 uchwyt na papier toaletowy 1 dozownik mydła ze stali nierdzewnej 19 pisuar Koło Nova Pro Pico lub równoważny pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej Posadzki - wykładzina winylowa antypoślizgowa min. R, np. Forbo surestep 1 / snow wywinięta na ścianę do wys. cm przy użyciu listew wyobleniowych o pomieniu wewn. 0 mm Ściany 0 +,0 0, m ,0 +, 5 +, widok , m widok 0 widok 0 toaleta wykł. PVC wnęka 0 x 0 x na stelaż podtynkowy +,0 widok ,5 m 05 toaleta wykł. PVC 5 11 widok 05 widok 0 widok ,0 +, +, zawór czerpalny ze złączką do węża - płytki ceramiczne Opoczno Aplauz White x cm lub porównywalne - płytki ceramiczne Opoczno Montana green x cm lub porównywalne - płytki ceramiczne Opoczno Montana orange x cm lub porównywalne Ściany powyżej,1 m i sufity podwieszane malować farbą lateksową odporną na szorowanie, kolor RAL widok 0 widok 01 +,0 +, +,0 +, +,0 +, 1 19 widok 05 widok 0 +,0 +, 0 0, m widok 0 projektanci: arch. Mikołaj Wower arch. Piotr Ewiak spr.: arch. Sylwia Kozanecka rys.: nr proj.: PE etap: PW Uwaga! Wymiary sprawdzić na budowie. Wszelkie wątpliwości należy rozwiązywać w porozumieniu z projektantem. O jakichkolwiek niezgodnościach (w tym wymiarowych) i wątpliwościach (w szczególności co do bezpieczeństwa konstrukcji) należy niezwłocznie poinformować pisemnie projektanta. Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. projekt: inwestor/zamawiający: tytuł rys.: Projekt budowy przedszkola samorządowego na osiedlu Pruślin Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich 1 Kłady ścian toalet ogólnodostępnych skala: rew.: data: 1/ W - nr rys.: 015 studiowarsztat

33 9 +, +,0 +,0 +, +, 15 rzut widok 01 widok 0 +, , +, 15 0, m spadek posadzki w kierunku wpustu +,0 11 widok 0,0 % widok 01 widok widok 0,0 % 1 widok 05 +,0 rzut widok 01 widok , widok 0 0 +, widok 0 +,0 1 pomieszczenie nr 50 widok 0 widok 0 pomieszczenie nr 0 0,0 % , m 1 widok 0,0 % widok 01 widok 0 widok widok ,0 +, ,0 +, ,0 spadek posadzki w kierunku wpustu Uwaga! Wymiary sprawdzić na budowie. Wszelkie wątpliwości należy rozwiązywać w porozumieniu z projektantem. O jakichkolwiek niezgodnościach (w tym wymiarowych) i wątpliwościach (w szczególności co do bezpieczeństwa konstrukcji) należy niezwłocznie poinformować pisemnie projektanta. Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. notatki: warsztat 015 studio ul. Grochowska 9/, 0-5 Poznań tel i n f s t u d i o w a r s z t a t.p l w w w.s t u d i o w a r s z t a t.p l projekt: Projekt budowy przedszkola samorządowego na osiedlu Pruślin inwestor/zamawiający: LEGENDA: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich 1 Wyposażenie 11 niskoprofilowy wpust podłogowy prysznicowy Purus Brage Mini MAX 50 lub porównywalny Uwaga! Wpusty montować zgodnie z instrukcją producenta. Zachować spadki w kierunku wpustu. 15 lustro z krawędzią fazowaną, klejone bezpośrednio do ściany 1 uchwyt na papier toaletowy 0 umywalka ceramiczna Cersanit Nano 55cm, nr ref. K19-00 lub porównywalna 1 miska ustępowa Cersanit Nano, nr ref. K lub porównywalna umywalka ceramiczna Cersanit Carina 55cm K1-005 lub porównywalna branża: kratka went. w suficie podwieszanym arch. Mikołaj Wower +, +, +, uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. WP-OIA/OKK/UpB//009 +, +, 0 +, wnęka 0 x 0 x na stelaż podtynkowy 1 arch. Piotr Ewiak +, spr.: 15 arch. Sylwia Kozanecka , m widok 0 rzut widok 01 widok 0 widok 0 widok 0 pomieszczenie nr P05 +, widok płytki ceramiczne Opoczno Montana green x cm lub porównywalne Ściany powyżej,1 m i sufity podwieszane malować farbą lateksową odporną na szorowanie, kolor RAL 5 widok 01 - płytki ceramiczne Opoczno Aplauz White x cm lub porównywalne - płytki ceramiczne Opoczno Montana orange x cm lub porównywalne,0 % widok 0 Ściany 11 grzejnik drabinkowy z grzałką elektryczną wg projektu instalacji projektanci: 0,0 % miska ustępowa Cersanit Carina K1-00 lub porównywalna Posadzki - wykładzina winylowa antypoślizgowa min. R, np. Forbo surestep 1 / snow wywinięta na ścianę do wys. cm przy użyciu listew wyobleniowych o pomieniu wewn. 0 mm spadek posadzki w kierunku wpustu architektura otwór z kratką transferową 1x1 rzędna spodu +, otwór z kratką transferową 1x1 rzędna spodu +, uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. /ZPOIA/OKK/0 rys.: etap: PE PW nr proj.: 1/09 tytuł rys.: Kłady ścian toalet pracowników skala: data: rew.: - nr rys.: W5

34 ul. Grochowska 9/, 0-5 Poznań tel w w w.s t u d i o w a r s z t a t.p l B,51 m toaleta damska wykł. PVC widok 0 widok 01 widok 0 widok 0 0 widok widok 0 widok 05 widok 0 widok 0 widok 0 1 LEGENDA: Wyposażenie 1 umywalka ceramiczna Koło Nova Pro bez barier 55cm, kod M155 lub porównywalna wys. montażu h=5 cm miska ustępowa podwieszana Keramag Kind lub porównywalna wys. montażu h= cm miska ustępowa lejowa Koło Nova Pro bez barier kod: N500 lub porównywalna wys. montażu h=5 cm 5 uchwyt umywalkowy (poręcz) prosty 0cm wys. montażu h=5 cm uchwyt umywalkowy (poręcz) boczny cm wys. montażu h=5 cm poręcz uchylna cm wys. montażu h=5 cm uchwyt (poręcz boczna) 50cm wys. montażu h=5 cm 11 niskoprofilowy wpust podłogowy prysznicowy Purus Brage Mini MAX 50 lub porównywalny Uwaga! Wpusty montować zgodnie z instrukcją producenta. Zachować spadki w kierunku wpustu. 15 lustro z krawędzią fazowaną, klejone bezpośrednio do ściany 1 uchwyt na papier toaletowy 1 dozownik mydła ze stali nierdzewnej 19 pisuar Koło Nova Pro Pico lub równoważny 0 umywalka ceramiczna Cersanit Nano 55cm, nr ref. K19-00 lub porównywalna wys. montażu h=0 cm pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej C, m +, 1 0 REI 0 toaleta męska wykł. PVC 05 otwór z kratką transferową 1x1 rzędna spodu +, 05 widok 01 widok 0 wnęka 0 x 0 x na stelaż podtynkowy REI 0 +, 5 1 +, +, , m , +, Posadzki - wykładzina winylowa antypoślizgowa min. R, np. Forbo surestep 1 / snow wywinięta na ścianę do wys. cm przy użyciu listew wyobleniowych o pomieniu wewn. 0 mm +, +, +, +, Ściany 15 - płytki ceramiczne Opoczno Aplauz White x cm lub porównywalne - płytki ceramiczne Opoczno Montana green x cm lub porównywalne ,5 m - płytki ceramiczne Opoczno Montana orange x cm lub porównywalne Ściany powyżej,1 m i sufity podwieszane malować farbą lateksową odporną na szorowanie, kolor RAL 0 +, +, +, +, +, +, 1 projektanci: arch. Mikołaj Wower arch. Piotr Ewiak spr.: arch. Sylwia Kozanecka rys.: nr proj.: PE etap: PW Uwaga! Wymiary sprawdzić na budowie. Wszelkie wątpliwości należy rozwiązywać w porozumieniu z projektantem. O jakichkolwiek niezgodnościach (w tym wymiarowych) i wątpliwościach (w szczególności co do bezpieczeństwa konstrukcji) należy niezwłocznie poinformować pisemnie projektanta. Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. projekt: inwestor/zamawiający: tytuł rys.: Projekt budowy przedszkola samorządowego na osiedlu Pruślin Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich 1 Kłady ścian toalet zewnętrznych skala: rew.: data: 1/ W - nr rys.: 015 studiowarsztat

35 wysokość grafik na ścianach wg kładów ścian korytarza rys. W uwagi: czcionka: Kelson Sans bold kolor grafik: 1- - RAL 05 (szary) 11a - NCS 0 r0b (różowy) 11b - NCS BG (niebieski) 11c - RAL (pomarańczowy) 11d - NCS 5 G50Y (zielony) notatki: 015 studio warsztat ul. Grochowska 9/, 0-5 Poznań tel. (1) 00 inf w w w. s t u d i o w a r s z t a t. p l projekt: Projekt budowy przedszkola samorządowego na osiedlu Pruślin inwestor/zamawiający: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich 1 branża: architektura wnętrz projektanci: arch. Piotr Ewiak arch. Mikołaj Wower stud. Marta Jasińska spr.: arch. Sylwia Kozanecka rys.: etap: MJ W nr proj.: 1/09 tytuł rys.: Identyfikacja wizualna przedszkola skala: data: r. rew.: - nr rys.: W0

Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie 12453 /11.0.A PW Projekt wykonawczy- Etap I- Tom I Inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 2

Spis treści CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 2 ARCHIMEDIA UL. WOLSZTYŃSKA 4 60-361 POZNAŃ TEL/FAX: (061) 867 17 35 HALA GIMNASTYCZNA LESZKA BLANIKA - CENTRUM INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE AWFIS W GDAŃSKU PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT ARCHITEKTURY WNĘTRZ Z ARANŻACJĄ

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Gmina Bałtów, Bałtów 32, 27-423 Bałtów tel. 41) 264 10 08, fax. 41) 264 13 03, e-mail:gmina@gminabaltow.pl

Gmina Bałtów, Bałtów 32, 27-423 Bałtów tel. 41) 264 10 08, fax. 41) 264 13 03, e-mail:gmina@gminabaltow.pl Nr sprawy: Zp.271.07.2014 Bałtów, dnia 29.04.2014r. Gmina Bałtów, Bałtów 32, 27-423 Bałtów tel. 41) 264 10 08, fax. 41) 264 13 03, e-mail:gmina@gminabaltow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo cenowy Część Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa, montaż mebli i sprzętu rtv/agd do pomieszczeń niedydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA WNĘTRZ PROJEKT PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA ELEMENTY WOLNOSTOJĄCE /meble/ /BIBLIOTEKA / Projekt Wykonawczy

ARCHITEKTURA WNĘTRZ PROJEKT PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA ELEMENTY WOLNOSTOJĄCE /meble/ /BIBLIOTEKA / Projekt Wykonawczy BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO "BUDOPOL" S.A. 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27 INWESTOR nazwa Tel. Centrala (22) 653 33 55, Prezes (22) 653 33 42, Fax (22) 827 78 20, www.bpbo.com.pl, e-mail: Instytut

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO SPIS TREŚCI: 1 PODSTAWA OPRACOWANIA...6 1.1 Umowa z Inwestorem....6 1.2 Koncepcja architektoniczna przekazana Inwestorowi...6 1.3 Decyzja o warunkach zabudowy...6

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

NOWA ERA W BIBLIOTECE KOMPLEKSOWY REMONT PLACÓWKI, dotyczący Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie.

NOWA ERA W BIBLIOTECE KOMPLEKSOWY REMONT PLACÓWKI, dotyczący Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie. REA DESIGN AGNIESZKA OPIELA ul. Ogrodowa 5a, 55-093 Kiełczów NIP 925 144 46 96 NOWA ERA W BIBLIOTECE KOMPLEKSOWY REMONT PLACÓWKI, dotyczący Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima

Bardziej szczegółowo

katalog generalny 2015 Przedszkola i żłobki

katalog generalny 2015 Przedszkola i żłobki katalog generalny 2015 Przedszkola i żłobki Szanowni Państwo, od ponad 5 lat Grupa Edukacyjna S.A., w skład której wchodzą marki MAC Edukacja i JUKA, dostarcza do placówek przedszkolnych i szkolnych najwyższej

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

ᆇ卧 ᆇ卧 Ł ᆇ卧Ł ᆇ卧ᆇ卧 ᖷ哷ᆇ卧 ane wᖷ哷ᖷ哷ępneᆇ卧 1.1.Inwestor Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowi Mazowieckiej, Ul. Podstoczysko 24a. 1.2.Adres: Istniejący budynek Szkoły w Lubiejewie, ul. Słoneczna 4, 07-300 Ostrów

Bardziej szczegółowo

3 S t r o n a JANUSZ BLACHOWSKI - ARCHITEKT

3 S t r o n a JANUSZ BLACHOWSKI - ARCHITEKT 1. DANE OGÓLNE 1.1. OBIEKT Hala Sportowa - Remont pomieszczeń zaplecza wraz z wymianą oświetlenia hali i płyt sufitu podwieszonego oraz modernizacją rozdzielnicy głównej RG. 1.2. CEL i PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

1. Ogłoszenie 1/2014 dotyczy: Modernizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i dotyczy rozeznania rynku. 2.

1. Ogłoszenie 1/2014 dotyczy: Modernizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i dotyczy rozeznania rynku. 2. 1. Ogłoszenie 1/2014 dotyczy: Modernizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i dotyczy rozeznania rynku. 2. Nazwa i adres: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dołholiska, Łyniew, Marylin, Polubicze,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKTANCI: PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PRZEBĘDOWO DZ. NR 90/10 OBRĘB TROJANOWO ARK. EWID. 2 SEKCJA: 6.181.12.09.1.3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

1.01 Hala sportowa. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 6 szt. 4 szt. 2 szt. 4 szt. 4szt. 4szt. 4szt 4szt.

1.01 Hala sportowa. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 6 szt. 4 szt. 2 szt. 4 szt. 4szt. 4szt. 4szt 4szt. 1.01 Hala sportowa Bramki do piłki nożnej młodzieżowe 5x2 m profil kwadratowy, np.: Art. nr 9-03 PESMENPOL. lub inny porównywalny o nie gorszych parametrach. Bramki aluminiowe, wykonane z kwadratowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA NEFRYT pracownia architektury i wnętrz, arch. A. Orszulak Warszawa - Wesoła, ul. Urocza 60 A, tel. 501 258 112 www.aoprojekty.pl mail: agnieszkaorszulak@hotel.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA budynku

Bardziej szczegółowo