projekt wykonawczy architektura wnętrz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "projekt wykonawczy architektura wnętrz"

Transkrypt

1 projekt wykonawczy architektura wnętrz nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami towarzyszącymi, w tym pomieszczeniami OSP i masztem alarmowym OSP, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, zjazdami oraz przyłączami: gazowym, elektrycznym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Ostrów Wielkopolski, ul. Świetlicowa, działki nr 50, 15/1, 15/, 15/1, 15/, 15/, 9, 1/1 obręb 00 Ostrów Wlkp., jednostka ewidencyjna miasto Ostrów Wlkp. inwestor (zamawiający): Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich 1-0 Ostrów Wielkopolski generalny projektant: studiowarsztat Mikołaj Wower ul. Grochowska 9/ 0-5 Poznań tel branŝa: a r c h i t e k t u r a w n ę t r z projekt: studiowarsztat Mikołaj Wower projekt branŝowy mgr inŝ. arch. Mikołaj Wower mgr inŝ. arch. Piotr Ewiak stud. arch. Marta Jasińska sprawdzenie projektu mgr inŝ. arch. Sylwia Kozanecka za w a r t o ś ć t o m u : c zę ś ć I o p i s t e c h n i c zn y d o p r o j e k t u a r c h i t e k t u r y w n ę t r z c zę ś ć I I r y s u n k i b r a n Ŝy a r c h i t e k t u r a w n ę t r z Poznań, 15 stycznia 015

2 część I opis techniczny do projektu architektury spis zawartości: 1. Przedmiot opracowania. Podstawa opracowania. Zakres opracowania. Wykończenia wewnętrzne 5. Zestawienia tabelaryczne wraz z opisem i uwagami. Zestawienie rysunków - branŝa architektura

3 1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wnętrz energooszczędnego przedszkola samorządowego w Ostrowie Wielkopolskim z czterema oddziałami przedszkolnymi, salką Rady Osiedla Pruślin oraz pomieszczeniami OSP. W projekcie przyjęto = 11,00 mnpm jako rzędną parteru dla projektowanej wykończonej posadzki przedszkola oraz 19.5mnpm dla projektowanej wykończonej posadzki pomieszczeń OSP.. Podstawa opracowania: - Projekt branŝy architektura - Projekty branŝowe instalacyjne i elektryczne - Wytyczne i uzgodnienia z Zamawiającym - Normy i przepisy budowlane - Podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Zakres opracowania: - wyposaŝenie i aranŝacja pomieszczeń biurowych i komunikacji w meble znajdujące się w przedszkolu - kłady ścian przestrzeni komunikacji ogólnej i sali wielofunkcyjnej - wyposaŝenie i aranŝacja węzłów sanitarnych w oddziałach przedszkolnych w przybory oraz kłady ścian - wyposaŝenie i aranŝacja węzłów sanitarnych w pomieszczeniach socjalnych w przybory oraz kłady ścian - wyposaŝenie i aranŝacja toalet zewnętrznych i ogólnodostępnych w przybory oraz kłady ścian - wyposaŝenie i aranŝacja oddziałów przedszkolnych w meble oraz kłady ścian - wyposaŝenie i aranŝacja magazynów w oddziałach przedszkolnych w meble - aranŝacja i specyfikacja sufitów podwieszanych w całym budynku - aranŝacja i specyfikacja posadzek w całym budynku - identyfikacja wizualna przedszkola (piktogramy) - schemat warsztatowy z wytycznymi do wykonania płytek ceramicznych z nadrukiem - zestawienia elementów wyposaŝenia oddziałów przedszkolnych (mała motoryka) - zestawienia elementów wyposaŝenia sali wielofunkcyjnej (duŝa motoryka). Zwykończenia wewnętrzne: Farba tablicowa i magnetyczna: Części ścian korytarzy i oddziałów przedszkolnych malowane farbą magnetyczną i tablicową lokalizacja i kolorystyka wg rysunków z kładami ścian pomieszczeń W11 oraz W. Ściany przygotowane pod malowanie farbą tablicową powinny być solidnie zagruntowane i wygładzone, aby ułatwić pisanie. Szczegóły dotyczące sposobu aplikacji ściśle wg wytycznych producenta farby. Farby magnetyczne stosować ściśle według zaleceń producenta, dodatkowo, po malowaniu i pokryciu farbą lateksową wierzchniego krycia w kolorze wg specyfikacji na rysunku, naleŝy przeprowadzić test w przynajmniej miejscach na m powierzchni malowanej farbą kaŝdej z płaszczyzn ścian pokrytych farbą magnetyczną przypinając potrójną kartkę papieru formatu A jednym magnesem w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiającego z wpisem do dziennika budowy, wskazującym, Ŝe fragmenty ścian malowane farbą magnetyczną spełniają swoje zadanie utrzymują kartki papieru formatu A w miejscu przypięcia. Infografiki: Na ścianach we wskazanych na rysunku W11 oraz W naleŝy umieścić infografiki pokazane na rysunku W 0, infografiki moŝna wykonać poprzez przygotowanie odpowiednich szablonów skali 1:1 i naniesienie farby aerografem na ścianę, dopuszcza się równieŝ wykonanie infografik z folii samoprzylepnej przeznaczonej do przyklejania do ścian, wycinanej na ploterze tnącym. Kolor infografik: RAL 05 lub zbliŝony. Płytki ceramiczne W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz w pomieszczeniach kuchennych (ściany oznaczone na rzutach w branŝy architektura oraz na rysunkach kładów ścian branŝy architektura wnętrz) do wysokości cm nad wykończoną posadzkę ściany zabezpieczone przed wpływem wody do cm ponad poziom wykończonej posadzki (chyba, Ŝe wskazano inaczej na rysunku kładu ścian) wywinięta wykładzina posadzkowa, powyŝej do wysokości cm ponad poziom wykończonej posadzki płytki ceramiczne Opoczno Aplauz biały, (wiodący kolor), połysk xcm lub porównywalne, fuga biała. W pomieszczeniu socjalnym P1 nad blatem kuchennym, na całej długości ściany płytki ceramiczne Opoczno Aplauz biały, połysk, xcm na wysokość cm nad blat. PowyŜej i poniŝej farba odporna na szorowanie, kolor 05. W pomieszczeniu socjalnym P1 nad blatem na ścianie z oknem oraz nad blatem na ścianie ze zlewem płytki ceramiczne Opoczno Aplauz biały, połysk, xcm na wysokość cm nad blat. Na ścianie z oknem powyŝej

4 i poniŝej płytek farba odporna na szorowanie, kolor 05. Układ oraz szczegółowa kolorystyka według rysunków kładów ścian. NaroŜniki wypukłe wykończyć aluminiową listwą naroŝną, powlekaną na kolor biały. Posadzki: - w salach dydaktycznych, na korytarzach, szatni, holu wielofunkcyjnym przewidziano linoleum grubości,5mm, zapewniającą naturalną antybakteryjność, antystatykę i moŝliwość renowacji. Wykładzina podłogowa przystosowana do stosowania środków dezynfekujących o wartości ph do 9, fabryczne zabezpieczenie powierzchni wykładziny typu LPX ( wartwy dyspersji poliakrylu utwardzone wysoką temperaturą lub porównywalny system). UWAGA! MontaŜ wykładzin ściśle wg wytycznych producenta! Wykładzinę naleŝy wywinąć na wysokość cm na ściany uŝywając systemowych ćwierćwałków. Kolorystyka: dobrano na podstawie Colorette LPX oraz Lino Art Star firmy Armstrong. MoŜna wykorzystać linoleum konkurencyjnego producenta, mając na uwadze zachowanie wszystkich parametrów wykładziny oraz zachowanie poniŝej przedstawionej kolorystyki (spójnej dla całego przedszkola): kolor zielony: LPX 11-1 (lime green) kolor róŝowy: LPX 11-1 (cadillac pink) kolor pomarańczowy: LPX (sunrise orange) kolor niebieski: 1-00 (aqua turquoise) kolor beŝowy wiodący kolor wykładzin: LPX 11-1 (light sand beige) - naleŝy zastosować systemowe kątowniki na krawędziach projektowanych schodów wewnętrznych, - w węzłach higieniczno-sanitarnych przewidziano wykładzinę winylową PVC do pomieszczeń sanitarnych o zwiększonej odporności na poślizg (R) np. Forbo surestep 1, kolor snow lub porównywalna, dodatkowo strefy przyprysznicowe wykonane z wykładziny winylowej PVC o klasie antypoślizgowości R11 np. Forbo safestep 1, kolor clay lub porównywalna, szczegóły wg rysunków aranŝacji łazienek i rzutu posadzek. - w pomieszczeniach węzła gastronomicznego wykładzina PVC antypoślizgowa (R) np. Forbo surestep 1, kolor snow lub porównywalna,, w kuchni i zmywalni, pomieszczeniu wykładzina odporna na działanie tłuszczy, klasa antypoślizgowości R11, np. Forbo safestep 1, kolor clay lub porównywalna, układ wg rysunku rzutu posadzek. UWAGA! W pomieszczeniach stosować niskoprofilowe wpusty posadzkowe typu Purus Brage MiniMax 50 lub porównywalne z kratką ze stali nierdzewnej. Zachować szczególną uwagę przy profilowaniu spadków w wylewce betonowej w stronę wpustów - zgodnie ze spadkami oznaczonymi na rzucie parteru branŝy architektura oraz na rysunkach aranŝacji pomieszczeń i kładów ścian. - w pomieszczeniach technicznych oraz w pomieszczeniu na odpadki i garaŝu OSP gres techniczny, np. Opoczno Moondust Cream (klasa antypoślizgowości R), wymiar: 59,x59,cm lub porównywalne w identycznym odcieniu i fakturze, kolorystyka i układ wg rysunku rzutu posadzek UWAGA! Wykonać cokół z płytek na ścianach do wysokości cm w kaŝdym z pomieszczeń, które mają wykończenie z płytek ceramicznych. - wycieraczki systemowe wewnętrzne stosować zgodnie z opisami na rzutach branŝy architektura, zagłębić zgodnie z zaleceniami producenta. Stosować wycieraczki systemowe, obiektowa z gumowymi wkładami czyszczącymi i szczotkami. UłoŜenie: we wpuście o odpowiedniej głębokości (0-mm). Szczegóły dotyczące wycieraczek systemowych na zestawieniu wycieraczek W0 branŝa architektura, oraz na rzucie posadzek W0. Ścianki systemowe w toaletach dla dzieci i ścianki maskujące stelaŝe: Ścianki z płyty hpl, jednoskrzydłowe rozwierne do WC, białe, wysokości, lokalizacja i pozostałe szczegóły na rysunkach kładów ścian i aranŝacji węzłów higieniczno-sanitarnych w oddziałach przedszkolnych. Ścianki maskujące stelaŝe wykończone płytkami ceramicznymi szczegóły na rysunkach. UWAGA! Konstrukcję ścianek wzmocnić poziomymi konstrukcyjnymi elementami drewnianymi oraz całość ścianek wzmocnić płytami OSB wodoodpornymi, aby przenieść moment zginający z uchwytów dla niepełnosprawnych. Sufity akustyczne (rastrowe): Rozmieścić zgodnie ze schematem przestawionym na rysunku W01 Rzut sufitów podwieszanych. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na symetryczne, względem paneli sufitowych oraz ich symetrii rozmieszczenie elementów mocowanych w sufitach podwieszanych (oprawy oświetleniowe, kratki wentylacyjne itp.) Zestawienia tabelaryczne wraz z opisem i uwagami: a. WyposaŜenie w łazienkach przy salach przedszkolnych (pom. nr, 15, 19, ): (według zestawienia w wykonawczym opisie technicznym branŝy architektura) b. WyposaŜenie w toaletach ogólnodostępnych i toalecie zewnętrznej (pom. nr B,, ): (według zestawienia w wykonawczym opisie technicznym branŝy architektura)

5 c. WyposaŜenie w pozostałych pom. higieniczno-sanitarnych(p05,, 1,, 9, 1,, ): (według zestawienia w wykonawczym opisie technicznym branŝy architektura) UWAGA: Szczegóły dotyczące montaŝu, rozmieszczenia i lokalizacji, wysokości, montaŝu itd. wg rysunków branŝy architektura wnętrz oraz zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Styk pomiędzy umywalkami oraz umywalkami i lustrem wykończyć białym silikonem sanitarnym. Uchwyty i poręcze, siedzisko dla osób niepełnosprawnych dobrano w oparciu o katalog Ergoplus Eko (Presto), moŝna dobrać pochwyty i poręcze o porównywalnych parametrach alternatywnego producenta. d. WyposaŜenie kuchni oraz pom ieszczeń pomocniczych Szczegóły według rysunku poglądowego z zestawieniem wyposaŝenia kuchennego W0 - WyposaŜenie kuchni.

6 e. WyposaŜenie pomieszczeń biurowych, socjalnych I korytarzy: lp. typ produkt ilość uwagi 1 stół STOCKHOLM 10x5cm pom. nr 5, biurko z wysuwanym panelem MALM, białe 151x5cm pom. nr, biurko MICKE, białe 5x50cm pom. nr biurko z półkami MICKE, białe 0x50cm pom. nr 11, 1, 1, 0 5 krzesło obrotowe MARKUS, zielone 0x0cm z podłokietnikami 1 pom. nr 5 krzesło obrotowe MARKUS, pomarańczowe 0x0cm z podłokietnikami 1 pom. nr krzesło STOCKHOLM, orzech 50xcm 1 pom. nr 5,,,, 11, 1, 1, 0 szafa DOMBAS biała, 1x51cm 1 pom. nr 9 regał BILLY / MORLIDEN biały, 00xxcm 1 pom. nr 5

7 regał BILLY / MORLIDEN biały, x0xcm pom. nr 5, 11 regał BILLY biały, x0,0cm pom. nr 5 regał BILLY biały, 10xx0cm 1 pom. nr 1 regał BILLY / OXBERG biały, 10xx0cm 1 pom. nr 1 regał KALLAX z wkładami biały 1x9x1cm pom. nr, 15 regał KALLAX biały x9x1cm pom. nr 1 wkład z drzwiami KALLAX pom. nr wkład naleŝy zamontować dowolnie w regałach KALLAX x1cm 1 wkład z drzwiami KALLAX połysk turkusowy, Xcm pom. nr wkład naleŝy zamontować dowolnie w regałach KALLAX x1cm 1 Komplet kółek KALLAX srebrny, xcm pom. nr jeden z regałów KALLAX x1cm naleŝy zmontować w pozycji poziomej, jako regał mobilny

8 19 regał KALLAX BIAŁY, xcm 1 pom. nr 0 Komoda stalowa na kółkach szuflady ERIK biała, 1x5cm pom. nr,, 5 1 Wkład do szuflady SUMMRA antracyt, xcm pom. nr,, 5 wieszak stojący IKEA PS 01, średnica 5 / wysokość 1cm pom. nr, Stolik dziecięcy SANSAD sosna, biały, 0x0x0cm 1 pom. nr lustro STAVE białe, 0x10cm 1 pom. nr 5 krzesełka dziecięce LOCOMOCO pom. nr ujęte i wycenione w wyposaŝeniu sali dydaktycznych Ochraniacze naroŝy PATRULL białe W pierwszej kolejności naleŝy zabezpieczyć naroŝniki mebli w pomieszczeniach, gdzie przebywają dzieci. Sofa dwuosobowa KLIPPAN zielona, 15x10cm 1 pom. nr

9 Krzesło VILMAR pomarańczowe, 5x55cm pom. nr 1, 1 9 stół MELLTORP biały, 5x5cm 1 pom. nr 1 0 blat LILLTRASK biały x,5x,cm Listwa wykończeniowa ścienna FIXA 1 noga ADILS biała średnica cm / wysokość 0cm pom. nr 1 1 pom. nr 1 blat naleŝy przyciąć na Ŝądaną długość Szafka kuchenna biała, 0x0xcm obudowa szafki stojącej METOD front szuflady HAGGEBY drzwi HAGGEBY szuflada FORVARA kosz UTRUSTA x zawiasy UTRUSTA Szafka pod zlew, biała 0x0xcm obudowa pod zlew METOD zlew jednokomorowy z ociekaczem FYNDING syfon ATLANT bateria LAGAN front szafki HAGGEBY drzwi HAGGEBY zawiasy UTRUSTA Szafka kuchenna biała, x0x obudowa szafki stojącej METOD front szuflady HAGGEBY x0cm x front szuflady HAGGEBY xcm szuflada średnia FORVARA x 1 pom. nr 1 1 pom. nr 1 1 pom. nr 1 5 Szafka pod zlew, biała 0x0xcm 1 pom. nr 1 obudowa pod zlew METOD zlew jednokomorowy wtopiony BOHOLMEN syfon ATLANT bateria LAGAN drzwi HAGGEBY zawiasy UTRUSTA pusta pozycja Lodówka zintegrowana KALLNAT 1 pom. nr 1

10 Inne gałka ATTEST szt. 5 cokół biały FORBATTRA szt. drzwi białe HAGGEBY 0xcm noga MATOD cm x szyna podtrzymująca blat SALJAN 1x,cm, x,cm amortyzator do drzwi UTRUSTA 9 Szafka pod zlew, biała 0x0xcm obudowa pod zlew METOD zlew jednokomorowy z ociekaczem FYNDING syfon ATLANT bateria LAGAN front szafki HAGGEBY drzwi HAGGEBY zawiasy UTRUSTA pom. nr 1 1 pom. nr 1 Szafka kuchenna biała, 0x0xcm 1 pom. nr 1 obudowa szafki stojącej METOD front szuflady HAGGEBY drzwi HAGGEBY szuflada FORVARA kosz UTRUSTA x Inne zawiasy UTRUSTA pom. nr 1 gałka ATTEST szt. cokół biały FORBATTRA szt. noga MATOD cm x szyna podtrzymująca blat SALJAN 1x,cm Szafa stalowa skrytkowa biała,0x50x1cm pom. nr 0 Szafa stalowa skrytkowa biała, x50x1cm 1 pom. nr 1 5 Krzesło ADDE czarne, 9xcm pom. nr 09 Krzesło ADDE szare, 9xcm pom. nr 09

11 Krzesło ADDE białe, 9xcm pom. nr 09 Kosz do segregacji śmieci komory, w kolorach pom. nr, 0, przedszkola UWAGA: Pozycja 1-, 5-: WyposaŜenie dobrano z katalogu sklepu MoŜna wybrać alternatywnego dostawcę wyposaŝenia pod warunkiem zapewnienia wszystkich elementów wyposaŝenia o takich samych parametrach opisanych w zestawieniu, poglądowym zdjęciu i opisie kart katalogowych produktu producenta. KaŜdą zmianę naleŝy wcześniej uzgodnić pisemnie z projektantem. f. WyposaŜenie pomieszczeń m agazynowych lp. typ ilość 1 regał FJALKINGE biały, 1x5x19cm 9 pom. nr, 1B, 1A, 1A, 1A regał FJALKINGE biały, 11x5x19cm pom. nr 1B, 1B regał 1 element HEJNE x50x11cm pom. nr 1A, 1A, 1B sekcje / półki HEJNE 15x50x11cm pom. nr 1A, 1B 5 sekcje / półki HEJNE 0x50x11cm 5 pom. nr 1A, 1B, 1A,09 szafa na pościel 0 kompletów, 1,5x5x00,5cm 1 pom. nr 1A Moje Bambino lub porónywalne

12 Wózek do leŝaków, np. Moje Bambino lub porównywalne 1 Wózek naleŝy dobrać w zaleŝności od rodzajów leŝaków UWAGA: Pozycja 1-5: WyposaŜenie dobrano z katalogu sklepu MoŜna wybrać alternatywnego dostawcę wyposaŝenia pod warunkiem zapewnienia wszystkich elementów wyposaŝenia o takich samych parametrach opisanych w zestawieniu, poglądowym zdjęciu i opisie kart katalogowych produktu producenta. KaŜdą zmianę naleŝy wcześniej uzgodnić pisemnie z projektantem. g. WyposaŜenie sali wielofunkcyjnej oraz jej zaplecza (duŝa m otoryka) lp. typ ilość producent 0 rzeka z wyspami 1 Moje Bambino 1 ścieŝka duŝych kamieni 1 Moje Bambino tunel stonoga 1 Moje Bambino tunel zyg-zag 1 Moje Bambino stoliki na akcesoria (009) Moje Bambino 5 piankowe kształtki 1 Moje Bambino pachołki z cyframi 1 Moje Bambino

13 zestaw do koszykówki junior 1 Little Tikes bramki do piłki noŝnej (przenośne) Wehrfritz 9 tunel 5 częściowy 1 Moje Bambino worki do skakania Moje Bambino 1 worki z cyframi 1 Moje Bambino zestawy gimnastyczne 1 Nowa Szkoła kolorowe liny 1 Nowa Szkoła piłeczki piankowe cm 5 Moje Bambino 5 piłeczki piankowe cm 5 Moje Bambino zestaw piankowy tor przeszkód 1 Moje Bambino walec gruby 0cm 1 Moje Bambino piłki do rytmiki 1 Moje Bambino

14 9 fakturowa ósemka 1 Moje Bambino 15 gier ruchowych wokół własnego ciała 1 Wehrfritz 91 krąŝki do aranŝacji krajobrazów ruchu 1 Wehrfritz 9 równowaga i kontrola ciała 1 Wehrfritz 9 ławki gimnastyczne m Moje Bambino 9 zestaw tor przeszkód (055) 1 Wehrfritz 95 gruszka mała czerwona 1 Moje Bambino 9 gruszka mała róŝowa 1 Moje Bambino 9 gruszka mała pomarańczowa 1 Moje Bambino 9 gruszka mała pomarańczowa 1 Moje Bambino 99 ściana wspinaczkowa x0cm Moje Bambino

15 0 drabinka z 1 szczeblami x0 Moje Bambino 1 drabinka z szczeblami x0cm 1 Moje Bambino stopnie 5 x 5 x cm; 5,5 x 5,5 x cm; 5 x x cm 1 Moje Bambino materac antypoślizgowy niebieski 00x5xcm Moje Bambino materac antypoślizgowy niebieski 1xxcm 5 Moje Bambino UWAGA: WyposaŜenie dobrano z katalogów producentów wskazanych w rubryce producent MoŜna wybrać alternatywnego dostawcę wyposaŝenia pod warunkiem zapewnienia wszystkich elementów wyposaŝenia o takich samych parametrach opisanych w zestawieniu, poglądowym zdjęciu i opisie kart katalogowych produktu producenta. KaŜdą zmianę naleŝy wcześniej uzgodnić pisemnie z projektantem. h. WyposaŜenie oddziałów przedszkolnych (mała motoryka) lp. typ ilość producent 1 DuŜy domek dla lalek (00) 1 Moje Bambino 111 Meble do domku sypialnia (00) 1 Moje Bambino 1 Łazienka (009) 1 Moje Bambino 11 Pokój gościnny (00) 1 Moje Bambino 11 Kuchnia z jadalnią (00) 1 Moje Bambino 115 Przedszkolny zestaw naczyń (5005) Moje Bambino 11 1 produktów (10) Moje Bambino 11 Zestaw naczyń śniadaniowych (111) Moje Bambino 11 Wywrotka gigant (009) Moje BAmbino 119 Betoniarka Antosia (01) 1 Moje Bambino 0 Śmieciarka gigant (0) Moje Bambino 1 StraŜ poŝarna Roberta 1 Moje Bambino Samochód chodzik (0) Moje Bambino Łazik (019) Moje Bambino Domek interaktywny 1 Moje Bambino 5 Wózek plastyczny Moje Bambino Sześcian dydaktyczny (001) 1 Moje Bambino Skrzyneczka Pogoda" 1 Moje Bambino

16 Stolik motoryczny z pętlami(le) 1 Edufit 9 Domino sekwencyjne (501) 1 Moje Bambino 10 Puzzle cztery pory roku(50-50) 1 Moje Bambino 11 Owocowa wieŝa (50) 1 Moje Bambino 1 WieŜa misie (95011) 1 Moje Bambino 1 Stonoga Agata (110) 1 Moje Bambino 1 Dopasuj zmysły 1 Moje Bambino 15 Dźwięki wokół dzieci (000) 1 Moje Bambino 1 Miękkie cyferki (5005) 1 Moje Bambino 1 Miękkie literki (500) 1 Moje Bambino 1 Skrzynka zgadula (110) 1 Moje Bambino 19 Multikącik (009) 1 Moje Bambino 1 Program do tablicy multimedialnej harmonijny rozwój 1 Moje Bambino 11 Bajki grajki (0) 1 Moje Bambino 1 Programy rafo motoryka od szlaczka krzywego do pisma pięknego" 1 Moje Bambino (1) 1 Szacuje przeliczam obliczam (1) 1 Moje Bambino 1 Zestaw do ukierunkowanej obserwacji dziecka (19911) 1 Moje Bambino 15 Magnetyczne formy z białą planszą (00) Moje Bambino 1 Basta łap kolory (01) 1 Moje Bambino 1 Logiczne puzzle Krecik" () Moje Bambino 1 Puzle DuŜy i mały" (00) Moje Bambino 19 Mata 1- (505) 1 Moje Bambino 150 Figuranki (10) Moje Bambino 151 Domino geometryczne (0019) 1 Moje Bambino 15 Kącik manipulacyjny Kaja 1 Moje Bambino 15 Klocki Jasia 1 Moje Bambino 15 Logiczne układanki 1 Moje Bambino 155 Listwy dotykowe 1 Moje Bambino 15 Zręcznościowa dŝungla 1 Moje Bambino 15 Straganik naroŝny Flexi" 1 Moje Bambino 15 Kosz na zakupy, Pełna gama" 150 części 1 Wehrfritz 159 Stolik na matę-mata Miasto" 1 Moje Bambino -mata DŜungla" 10 Gra Gotujemy zupę" 1 Moje Bambino 11 Alfabet polski i cyfry 1 Moje Bambino 1 Zamek rycerski 1 Wehrfritz 1 Zestaw rycerzy 1 Wehrfritz 1 Smok 1 Wehrfritz 15 Nowoczesne gospodarstwo 5 części 1 Wehrfritz 1 Dwustronne zwierzęta hodowlane częćsi 1 Wehrfritz 1 Zestaw perkusyjny na listwie 1 Moje Bambino 1 Zestaw instrumentów 1 Moje Bambino 19 Owieczka labirynt 1 Moje Bambino 10 Zamkowe labirynty ze wzorami 1 Moje Bambino 11 Czerwony Kapturek przestrzenny 1 Moje Bambino 1 Drzewko przestrzenne 1 Moje Bambino 1 Domino sekwencyjne 1 Moje Bambino 1 Dźwięki z otoczenia 1 Moje Bambino 15 Cmokaj, dmuchaj, parskaj 1 Moje Bambino 1 Powiedz co odczuwasz 1 Moje Bambino 1 Alfabet z obrazkami 1 Moje Bambino 1 Globus fizyczny duŝy 1 Moje Bambino

17 19 Edu Rom gra matematyczna Wyspa skarbów (10) 1 Moje Bambino 1 Klaszcze, tupie, podskakuje (1) 1 Moje Bambino 11 Edukacyjne puzzle wielowarstwowe -pory roku -truskawka 1 Moje Bambino 1 Jak powstaje motyl 1 Wehrfritz 1 Drzewa -kolekcja gier 1 Wehrfritz 1 Magnesy do eksperymentowania 1 Wehrfritz 15 Czy ziemia jest większa od Marsa 1 Wehrfritz 1 Liczbowa droga 1 Wehrfritz 1 Liczbowe domki 1 Wehrfritz 1 Ale wielkie klocki 1 Wehrfritz 19 Karty obrazkowe W domu" 1 Wehrfritz 1 Karty obrazkowe Miasto" 1 Wehrfritz 191 Obrotowy dozownik na materiały 1 Wehrfritz 19 Zestaw instrumentów duŝy w walizce (510) 1 Edufit 19 Stolik motoryczny z pętlami 1 Edufit 19 Miasto ścianka manipulacyjna (110) 1 Moje bambino 195 Auto jeździk (MGS00) Edufit 19 Gigant ogromne klocki wafle Edilandia 19 Labirynt dwustronny (005) 1 Moje Bambino 19 Pitamida 15 1 Moje Bambino 199 Układanka czteroelementowa (005) 1 Moje Bambino 00 Rzeczy wokół nas - układanka (500) 1 Moje Bambino 01 Maxi klocki (000) 1 Moje Bambino 0 Zwierzątka z farmy- puzzle (19) 1 Moje Bambino 0 WieŜa z autem (50) 1 Moje Bambino 0 Dźwięki w domu (5) 1 Moje Bambino 05 Zwierzęta i natura. Lotto dźwiękowe (5) 1 Moje Bambino 0 Teatrzyk stragan (00) 1 Moje Bambino 0 DuŜa kostka z kolorami (05) 1 Moje Bambino 0 DuŜa kostka z liczbami (0) 1 Moje Bambino 09 DuŜa kostka z kropkami (001) 1 Moje Bambino Lalka Kasia (110) Moje Bambino 11 Wózek wielofunkcyjny dla lalki 1 Moje Bambino Kuchnia rodzinna elektroniczna 1 Moje Bambino 1 Wywrotka (0) 1 Moje Bambino 1 Wywrotka (15) 1 Moje Bambino 15 Śmieciarka Gigant (0) 1 Moje Bambino 1 Pies na biegunach (1) 1 Moje Bambino 1 Kanapka z oparciem (11) 1 Moje Bambino 1 Fotelik z oparciami (11) lub () Moje Bambino 19 WąŜ do siedzenia i zabawy (0999) 1 Wehrfritz 0 Klocki z pianki 1 Moje Bambino 1 Geometryczne kształty drewniane (50001) 1 Moje Bambino Klocki Płatki śniegu" (5000) 1 Moje Bambino DuŜe drewniane korale (50001) 1 Moje Bambino Ścianki manipulacyjne 1 Moje Bambino 5 Suszarka metalowa (11) 1 Moje Bambino Plansze Po co budujemy" 1 Moje Bambino Plansze Po co uprawiamy" 1 Moje Bambino Nakładka Zwierzęta afrykańskie (TZ0) 1 Edufit 9 Nakładka z uchwytami 1 Edufit 0 Skrzynki pocztowe" (TZ15015) 1 Edufit

18 1 Nakładka - Kuchnia" (ED5915) 1 Edufit Nakładka - Łazienka"(ED591) 1 Edufit Nakładka - Pokój dzienny" (ED591) 1 Edufit Nakładka Pokój dziecięcy"(ed591) 1 Edufit 5 Układanka-Afryka (G059) 1 Edufit Układanka ZOO (G05) 1 Edufit Układanka Bajka( 9G0599) 1 Edufit Układanka Farma Mullera (G0591) 1 Edufit 9 Ocena dojrzałości szkolnej dziecka Moje Bambino Poznajemy sylaby 1 Moje Bambino 1 Dopasuj zmysły 1 Moje Bambino Liczbowe zwierzęta 1 Wehrfritz Świat liczb Willyego; Liczbowe domy mini 1 Wehrfritz Nauka liczenia i rachunku 1 Wehrfritz 5 Łączy ilość i liczby 1 Wehrfritz Znaki drogowe 1 Moje Bambino Przejście dla pieszych 1 ŚcieŜka rowerowa 1 9 Bezpieczeństwo na drodze 1 50 Symulacja sekcji Ŝaby 1 Moje Bambino 51 Globus na rzepy 1 Wehrfritz 5 Figury do mapy i globusa 1 Wehrfritz 5 Mapa Świata (150) 1 Wehrfritz 5 Mapa Polski - makata 1 Moje bambino 55 Stacja obserwacji dŝdŝownic 1 Wehrfritz 5 Plan dnia z godzinami 1 Wehrfritz 5 Karty magnetyczne (do zegara 1 Wehrfritz 5 Mikroskop-moŜna wyświetlać na ścianie 1 Wehrfritz 59 Preparaty mikroskopowe 1 Wehrfritz 0 Zestaw modeli części ciała człowieka (515) 1 Wehrfritz 1 Budowa człowieka -projektor Moje Bambino Zęby i szczoteczka 1 Edufit Mozaika do układania rybki 1 Edufit Mandala do układania-motyl 1 5 Gra tęcza 1 Grzebienie artystyczne 5 Wspólne dopasowywanie 1 Edufit Wspólne uczenie się 1 Wehrfritz 9 Karty-Laminowane liczby 1 Wehrfritz UWAGA: WyposaŜenie dobrano z katalogów producentów wskazanych w rubryce producent MoŜna wybrać alternatywnego dostawcę wyposaŝenia pod warunkiem zapewnienia wszystkich elementów wyposaŝenia o takich samych parametrach opisanych w zestawieniu, poglądowym zdjęciu i opisie kart katalogowych produktu producenta. KaŜdą zmianę naleŝy wcześniej uzgodnić pisemnie z projektantem. i. WyposaŜenie gabinetu logopedycznego lp. typ ilość Igraszki logopedyczne smoka Szczepana - film logopedyczny na płytach DVD 1 1 Buźki - zabawa logopedyczna 1 Dmuchajka - czteropak w tubie 1 Dragi Dragon - gra edukacyjna ćwicząca oddech 1 Gra twarzy 1 5 Kocham mówić. Historyjki obrazkowe z tekstami 1

19 Lizaki logopedyczne 1 Logopedyczny detektyw w przedszkolu - plansza edukacyjna 1 Lotto dmuchane 1 9 Memo ELKI 1 Memo Kapki 1 91 Memo Rerki 1 9 Memo Szumki 1 9 Obrazki i wyrazy do badania i doskonalenia słuchu fonemowego dzieci 1 9 Piłeczki styropianowe do Dmuchajki 95 Śpiewasz ty i śpiewam ja! Śpiewanki-powtarzanki kształcące uwagę i pamięć 1 słuchową (z płytami CD) 9 Trzymaj język za zębami - Kategoryzacje z ćwiczeniami artykulacji głosek zębowych 1 9 SWM - Test do badania zagroŝenia dysleksją 1 9 Akademia wzorowej wymowy. Ćwiczenia logopedyczne UWAGA: Pozycja -9: WyposaŜenie dobrano z katalogu sklepu MoŜna wybrać alternatywnego dostawcę wyposaŝenia pod warunkiem zapewnienia wszystkich elementów wyposaŝenia o takich samych parametrach. KaŜdą zmianę naleŝy wcześniej uzgodnić pisemnie z projektantem. UWAGA! Numeracja wyposaŝenia w punktach e-i odpowiada numeracji na rysunku W0 aranŝacja mebli w pomieszczeniach j. WyposaŜenie oddziału przedszkolnego (meble) Zestawienie dla jednego oddziału 1 komplet (niezbędne są komplety) lp. typ ilość uwagi 1 stół 0x150 Typ A stół 0x5 typ A 1 krzesełko; naturalne; rozmiar 5 moduł x Typ BL 1 5 front 5x5 1 front x moduł x Typ BP 1 front 5x5 1 9 front x moduł x Typ A 1 11 front x moduł x Typ F 1 kontenerek 1 naklejka 15 palniki 1 1 moduł x Typ A 1 front x cm 1 szuflada x1 19 roleta zaciemniająca zwijana na wałek min 9cm szer. x cm wys. 0 roleta zaciemniająca zwijana na wałek min 1cm szer. x cm wys. 1 1 dywan do zabaw min. xm ujęty i wyceniony w wyposaŝeniu mebli biurowych krzesełko; naturalne; rozmiar tylko szt. (nie wliczać do kompletu wyposaŝenia oddziału krzesełka do pomieszczenia logopedy/specjalisty) krzesło 1 Ikea Stockholm (ujety i wyceniony jako poz. w zestawieniu mebli biurowych) biurko 1 Ikea Mickey (ujety i wyceniony jako poz. w zestawieniu mebli biurowych)

20 UWAGA: Pozycja 1-1: Meble dobrano z katalogu marki LOCOMOCO, obudowy w wykończeniu klon. Kolorystyka, będąca integralną częścią specyfikacji mebli zawarta na rys. W WyposaŜenie sal zajęć w meble. MoŜna wybrać alternatywnego dostawcę mebli do oddziałów pod warunkiem zapewnienia wszystkich elementów wyposaŝenia o takich samych parametrach i kolorystyce (szczegóły na rys. W). KaŜdą zmianę naleŝy wcześniej uzgodnić pisemnie z projektantem. Pozycja 19-0: materiał: niedymiący, niekapiący, zaciemniający, kolorystyka wg kolorów wiodących w kaŝdej z sal (niebieski - NCS BG, róŝowy- NCS 0 r0b, zielony- NCS 5 G50Y, pomarańcz- RAL ), sterowane łańcuszkiem, wałek ukryty we wnęce w suficie podwieszanym szczegóły na rys. W5 (detal zadaszeń). Pozycja 1 dywan: kolorystyka wg kolorów wiodących w kaŝdej z sal (jednobarwne), włosie krótkie, łatwe do utrzymania dywanu w czystości, antyalergiczne, do stosowania na podłodze z ogrzewaniem podłogowym, z wykończeniem uniemoŝliwiającym łatwe zaginanie się naroŝników i potykania się dzieci o dywan. j. WyposaŜenie szatni w meble (razem 0 szafek) lp. typ ilość 1 zespół szafek szatniowych Bańka mydlana z drzwiczkami 15 wys. 15 cm szer. 150 cm gł. 50 cm zespół 5 szafek szatniowych Bańka mydlana z drzwiczkami wys. 15 cm szer. 5 cm gł. 50 cm UWAGA: Meble dobrano z katalogu marki NOVUM, obudowy w wykończeniu klon. Fronty szafek naleŝy dobrać w tzw. miksie kolorystycznym. (wszystkie dostępne kolory). MoŜna wybrać alternatywnego dostawcę mebli szatniowych pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów szafek takich samych lub lepszych niŝ wskazano. KaŜdą zmianę naleŝy wcześniej uzgodnić pisemnie z projektantem.

21 5. zestawienie rysunków (branŝa architektura wnętrz): architektura wnętrz (W00-W99) W01 PW rzut sufitów podwieszanych W0 PW rzut aranŝacji posadzek W0 PW rzut aranŝacja mebli w pomieszczeniach W PW wyposaŝenie sal zajęć (meble) W11 1:50 PW kłady ścian sali zajęć W 1:0 PW kłady ścian korytarzy i sali wielofunkcyjnej W0 1:50 PW kłady ścian węzła higieniczno-sanitarnego w oddziale 1 W1 1:50 PW kłady ścian węzła higieniczno-sanitarnego w oddziale W 1:50 PW kłady ścian węzła higieniczno-sanitarnego w oddziale W 1:50 PW kłady ścian węzła higieniczno-sanitarnego w oddziale W 1:50 PW kłady ścian toalet ogólnodostępnych W5 1:50 PW kłady ścian toalet pracowników W 1:50 PW kłady ścian toalet zewnętrznych W0 1: PW identyfikacja wizualna przedszkola piktogramy W9 1: PW płytka ceramiczna z nadrukiem

22 51 G G F E E D D H H F LEGENDA: Sufity podwieszane Sufit modularny akustyczny 0x0 płyty Rockfon Tropic, gr. 0 mm, lub równoważny: h =, m; pow. = 19,5 m h =, m; pow. = 5, m h =,0 m; pow. = 19, m A A Sufit podwieszany: x płyta G-K,5 mm mocowany bezpośrednio do konstrukcji dachu h =, m; pow. = 5, m 11 5 Sufit podwieszany x płyta G-K,5 mm na ruszcie systemowym h =, m; pow. =, m h =,0 m; pow. = 5,9 m h =,0 m; pow. =, m B C C C B C 9 11 Sufit podwieszany: x płyta G-K,5 mm do pomieszczeń mokrych mocowany bezpośrednio do konstrukcji dachu h =, m; pow. = 9, m Sufit podwieszany x płyta G-K,5 mm do pomieszczeń mokrych na ruszcie systemowym h =, m; pow. = 15,0 m h =, m; pow. = 1, m h =,0 m; pow. =, m h =,50 m; pow. = 1,1 m Oprawy oświetleniowe w sufitach modułowych oprawa typu TYTUS INSPIRE 5W 0 LED 0 lub równoważna oprawa Maxlight Atlantic P0, Ø5 cm lub równoważna D 11 D oprawa Maxlight Atlantis P001, Ø cm lub równoważna oprawa typu AGAT LED 500LM MICRO-PRM E 0 (Luxiona) lub równoważna B B oprawa typu RUBIN LOOK LED 500LM MICRO-PRM E IP 1 0 (Luxiona) lub równoważna lokalizacja otworów nawiewnych i wywiewnych w sufitach modułowych E 1 E oprawa oświetlenia scen Uwaga! Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami instalacji elektrycznych oraz wentylacji mechanicznej. Sufity modułowe wykonać zgodnie z układem na rysunku. Oświetlenie w sufitach modułowych montować zgodnie z rysunkiem sufitów podwieszanych i rysunkami branży elektrycznej. Oprawy nie przedstawione na rysunku W należy montować zgodnie z projektem elektrycznym. Otwory wentylacyjne w sufitach modułowych wykonać zgodniez rysunkiem sufitów podwieszanych i rysunkami branży instalacyjnej - Instalacje wentylacji mechanicznej. A A miejsce montażu projektora podłogi interaktywnej F F rolety okienne zabudowane we wnęce G-K w suficie podwieszanym rolety okienne zabudowane we wnęce G-K w suficie podwieszanym rolety okienne zabudowane we wnęce G-K w suficie podwieszanym rolety okienne zabudowane we wnęce G-K w suficie podwieszanym G G H H Uwaga! Wymiary sprawdzić na budowie. Wszelkie wątpliwości należy rozwiązywać w porozumieniu z projektantem. O jakichkolwiek niezgodnościach (w tym wymiarowych) i wątpliwościach (w szczególności co do bezpieczeństwa konstrukcji) należy niezwłocznie poinformować pisemnie projektanta. Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. notatki: 015 studiowarsztat ul. Grochowska 9/, 0-5 Poznań tel w w w.s t u d i o w a r s z t a t.p l projekt: Projekt budowy przedszkola samorządowego na osiedlu Pruślin inwestor/zamawiający: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich 1 branża: architektura projektanci: arch. Mikołaj Wower uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. WP-OIA/OKK/UpB//009 arch. Piotr Ewiak spr.: arch. Sylwia Kozanecka uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. /ZPOIA/OKK/0 rys.: PE etap: PW nr proj.: 1/09 tytuł rys.: Rzut sufitów podwieszanych skala: data: rew.: nr rys.: W01

23 1 5 9 A A B C B C R5 R0 R5R0 50 D D E R R R5 00 R R R R R R15 R R R R R R R R0 R E - Rzut podłóg rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami branzy architektura wnętrz, szczególnie z rysunkiem kładu ścian korytarza i sali wielofunkcyjnej W. - Kolorowe paski wykładziny łączące wzory geometryczne zaprojektowano o szerokości cm w odstępach co 15cm. - Wymiarowanie na rysunku wrysowane orientacyjnie, należy wykonać z dokładnością do ok. 5cm. Priorytetem lokalizacji poszczególnych elementów posadzki jest ich relacja pokazana na rysunku z otworami okiennymi i drzwiowymi. F F - Strefy prysznicowe wyłożone wykładziną "safestep" (R11) Wokół stref zachować obwodowo cm wykładziny "surestep" wokół ścian R - Powierzchnie w pasie 0 cm od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów - wykończone wyróżniającą je barwą posadzką (zielony i różowy - wg oznaczenia na rzucie, 0 - Połączenia PCW-płytki gresowe oraz linoleum-płytki gresowe za pomocą profili aluminowych w kolorze srebrnym 50 -Połaczenia PCW-linoleum wg wytycznych producenta linoleum G G 0 -Wszelkie propozycje zmian oraz wątpliwości należy wyjaśnić z projektantem. W przypadku wprowadzania ewentualnych zmian należy uzyskać wcześniejszą pisemną akceptację projektanta. notatki: 0 H H 015 studiowarsztat ul. Grochowska 9/, 0-5 Poznań tel. ( 1 ) 00 inf w w w. s t u d i o w a r s z t a t. p l LEGENDA: POMARAŃCZOWY (wykładzina typu linoleum) LPX (sunrise orange) RAL RÓŻOWY (wykładzina typu linoleum) LPX 11-1 (cadillac pink) NCS 0 R0B ZIELONY (wykładzina typu linoleum) LPX 11-1 (lime green) NCS 5 G50Y NIEBIESKI (wykładzina typu linoleum) 1-00 (aqua turquoise) NCS BG BEŻOWY (wykładzina typu linoleum) LPX 11-1 (light sand beige) BIAŁY (wykładzina winylowa, R) Forbo surestep 1 (snow) CIEMNY BEŻ (wykładzina winylowa, R11) Forbo safestep 1, (clay) KREMOWY (gres techniczny, R) 59,x59,cm (Opoczno moondust cream) projekt: Projekt budowy przedszkola samorządowego na osiedlu Pruślin inwestor/zamawiający: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich 1 branża: architektura wnętrz projektanci: arch. Mikołaj Wower arch. Piotr Ewiak stud. Marta Jasińska spr.: arch. Sylwia Kozanecka rys.: MW nr proj.: 1/09 tytuł rys.: etap: W Rzut aranżacji posadzek wycieraczki systemowe wg zestawienia wycieraczek skala: data: rew.: r. - nr rys.: W0

24 1 5 9 przedsionek, m wykładzina PVC A A pom. na odpadki,0 m gres techniczny * 5 magazyn,19 m wykł. PVC 9 przedsionek, m wykładzina PVC 1 archiwum, m linoleum 1 5 dyrektor 15, m linoleum magazyn 5,9 m wykł. PVC kuchnia,5 m wykł. PVC * * * * * pojemniki do segregacji śmieci 11 magazyn 5,9 m wykł. PVC 9 zmywalnia 1,5 m wykł. PVC 9 rozdzielnia,09 m wykł. PVC urządzenie wielofunckyjne - nie ujęte w opracowaniu sekretariat / intendent 15, m linoleum pom. socjalne,5 m linoleum komunikacja linoleum, m komunikacja, m linoleum łazienka, m wykł. PVC 1 pokój nauczycielski 1,1 m linoleum kosz pralka pom. gosp.,5 m wykł. PVC kosz toaleta, m wykł. PVC toaleta,5 m wykł. PVC kosz 0 0 B / B C C 0 pom. porządkowe wykł. PVC,5 m gabinet specjalisty / logopedy,0 m linoleum /1 0 szatnia, m linoleum 0 szatnia 5,1 m linoleum łazienka, m wykł. PVC 5 1 pom. socjalne 9,5 m linoleum 9 D kosz D P01 garaż OSP 5,9 m gres techniczny komunikacja 9,15 m linoleum 0 hol wejściowy,5 m linoleum 01 przedsionek 15,9 m wykładzina PVC pojemniki do segregacji śmieci pojemniki do segregacji śmieci E E P0 magazyn OSP 5,9 m gres techniczny toalety 1,05 m wykł. PVC toalety 1,05 m wykł. PVC 0 0 P0 przedsionek OSP, m wykł. PVC 0 sala przedszkolna 9,9 m linoleum 1 sala przedszkolna 9,5 m linoleum 1 sala przedszkolna 9,5 m linoleum 11 sala przedszkolna 9,5 m linoleum dywan dywan dywan dywan P0 pom. socjalne OSP 9,5 m wykł. PVC łazienka OSP wykł. PVC P05,5 m 1A zaplecze,9 m linoleum 1 wózek na leżaki w zależności od typu leżaka 1B zaplecze, m linoleum 1 1A zaplecze,0 m linoleum 1 1B zaplecze,0 m linoleum schemat rozkładu materacy podczas używania drabinek pom. techniczne, m gres techniczny kosz B toaleta damska,51 m wykł. PVC dywan 1B zaplecze, m linoleum 1 1A zaplecze,9 m linoleum 5 dywan dywan 1B zaplecze,5 m linoleum 5 1A zaplecze,5 m linoleum 0 hol wielofunkcyjny 15, m linoleum 99 5 dywan pom. konserwatora 5,1 m gres techniczny przedsionek wykł. PVC A, m kosz toaleta męska wykł. PVC C, m toalety 1,05 m wykł. PVC toalety 1,05 m wykł. PVC F F - Aranżacje mebli rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami branzy architektura wnętrz oraz branży architektura. G 5 09 zaplecze sali wielof., m linoleum komunikacja linoleum 05,5 m pom. rady osiedla linoleum 0 1,99 m G - Na rysunku należy sugerować się meblami, które oznaczono symbolami z numerami, pozostałe meble wrysowane wyłącznie orientacyjne, szczegóły dotyczące pozostałych mebli na rysunkach kładów ścian pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, rysunku wyposażenia oddziału przedszkolnego oraz rysunku W0 "wyposażenie kuchni" Szczegółowe zestawienie wyposażenia w meble, odpowiadające numeracji na tym rysunku w opisie technicnzym, branża architektura wnętrz. Wszelkie propozycje zmian oraz wątpliwości należy wyjaśnić z projektantem. W przypadku wprowadzania ewentualnych zmian należy uzyskać wcześniejszą pisemną akceptację projektanta. Meble w pomieszczeniu rady osiedla oraz pomieszczeniach OSP wrysowane orientacyjne - nie stanowią przedmiotu opracowania. notatki: 0 pom. techniczne 1,11 m gres techniczny 0 pom. techniczne, m gres techniczny H H 015 studiowarsztat ul. Grochowska 9/, 0-5 Poznań tel. (1 ) 00 inf studiowarsztat.pl w w w. s t u d i o w a r s z t a t. p l projekt: Projekt budowy przedszkola samorządowego na osiedlu Pruślin inwestor/zamawiający: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich 1 branża: architektura wnętrz projektanci: arch. Mikołaj Wower arch. Piotr Ewiak spr.: arch. Sylwia Kozanecka rys.: MW etap: W nr proj.: 1/09 tytuł rys.: Rzut - aranżacja mebli w pomieszczeniach skala: data: rew.: r. - nr rys.: W0

25 Kolorystyka: BIAŁY POMARAŃCZOWY RAL RÓŻOWY NCS 0 R0B ZIELONY NCS 5 G50Y NIEBIESKI NCS BG stół typ a 0x150 blat różowy - szt. (z dziurkami na kubeczki) stół typ a 0x5 blat niebieski 1 szt. - ilość frontów i szuflad wg rysunku opis kolorystyki mebli: opis kolorystyki mebli: - wyposażenie każdej z sal różni się kolorystyką - vide opis pomieszczenie nr 1 - kolor niebieski oraz różowy wg schematu na rysunku pomieszczenie nr 1 - kolor niebiseki ze schematu = kolor pomarańczowy - kolor różowy ze schematu = kolor niebieski pomieszczenie nr 0 - kolor niebiseki ze schematu = kolor różowy - kolor rózowy ze schematu = kolor zielony pomieszczenie nr 11 - kolor niebiseki ze schematu = kolor zielony - kolor rózowy ze schematu = kolor pomarańczowy krzesełka w rozmiarze "1" do pomieszczenia nr 1 oraz 0 krzesełka w rozmiarze "" do pomieszczenia nr 11 oraz 1 (5szt./sala) po lewej pokazano obrys krzesełka UWAGA! dodatkowe krzesełka w rozmiarze "" do pomieszczenia specjalisty (logopeda) - obudowy mebli: płyta laminowana, wykończenie: klon bielony notatki: kolory i ilośći: rozmiar "1", kolor różowy - 1szt. rozmiar "1", kolor zielony - szt. rozmiar "1", kolor pomarańczowy - szt. rozmiar "1", kolor niebieski - 1szt. rozmiar "", kolor różowy - 1szt. rozmiar "", kolor zielony - szt. rozmiar "", kolor pomarańczowy - szt. rozmiar "", kolor niebieski - 1szt. projekt: Projekt budowy przedszkola samorządowego na osiedlu Pruślin FRYZJER/POCZTA/PRALKA/KUCHENKA kolory wg kolorów przewodnich na posadzkach oddziałów przedszkolnych: pom. 0 (różowy), pom. 1 (niebieski), pom. 1 (pomarańczowy), pom. 11 (zielony) suma: krzesełka (50 rozmiar "1", 5 rozmiar "") inwestor/zamawiający: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich 1 branża: architektura wnętrz projektanci: arch. Mikołaj Wower arch. Piotr Ewiak spr.: arch. Sylwia Kozanecka rys.: MW etap: W nr proj.: 1/09 tytuł rys.: Wyposażenie sali zajęć w meble dla dzieci X TYP"A" x typ A X TYP "BL" X TYP "A" X TYP "BP" x typ A X TYP"A" skala: data: rew.: nr rys.: W

26 tablica interaktywna Qomo typu QWB00-BW " lub porónywalna. szczegóły wg opisu branży elekrtycznej mocować ściśle wg wytycznych producenta, dopasować wysokośc do użytkowania przez dzieci fryzjer/pralka/poczta/kuchenka (w zależności od sali) wg rys. W kontener na kółkach locomoco lub porónywalny wg rys. W Kład ściany 5x10cm pole malowane farbą magnetyczną, wykończenie: farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor niebieski wg legendy, cokół z linoleum (jak dla podłogi) wywinięty na wysokość cm na ściany 00x10cm pole malowane farbą magnetyczną, wykończenie: farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor niebieski wg legendy, Kład ściany Kład ściany 1 zestaw szafek locomoco lub porównywalnych wg rys. W ściany oddziałów przedszkolnych i korytarzy malowane farbą lateksową, odporną na szorowanie, kolor biały wg legendy pas szerokości cm linoleum w kolorze niebieskiem na wysokość cokołu xcm tablica pole malowane farbą tablicową, kolor ciemnoszary, dookoła opaska szerokośći cm, farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor niebieski wg legendy, - Na rysunku przedstawiono aranżację dla pomieszczenia nr 1. Pomieszczenia nr 0, 1 oraz 11 wykonać analogicznie, zastępując odpowiednio kolor niebieski z legendy kolorem pomarańczowym, dla pomieszczenia nr 1, zielony dla pomieszczenia nr 11 oraz różowy, dla pomieszczenia nr 0. - Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami branży architektura wnętrz w szczególności z rysunkiem kładu ścian korytarza oraz rzutem posadzek. - Priorytetem lokalizacji poszczególnych elementów na ścianach jest ich relacja pokazana na rysunku z otworami okiennymi i drzwiowymi. (Wymiarowanie na rysunku służy jako schemat) Lokalizacja dywanów wrysowana orientacyjnie. Ostateczna decyzj dotycząca ilości dywanów (1 szt. czy szt.) do uzgodnienia z Zamawiającym -Wszelkie propozycje zmian oraz wątpliwości należy wyjaśnić z projektantem. W przypadku wprowadzania ewentualnych zmian należy uzyskać wcześniejszą pisemną akceptację projektanta. notatki: 015 studiowarsztat ul. Grochowska 9/, 0-5 Poznań t e l. ( 1 ) 0 0 projekt: i n f s t u d i o w a r s z t a t. p l w w w. s t u d i o w a r s z t a t. p l Projekt budowy przedszkola samorządowego na osiedlu Pruślin inwestor/zamawiający: LEGENDA: POMARAŃCZOWY: wykładzina typu linoleum LPX (sunrise orange) /farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor RAL RÓŻOWY: wykładzina typu linoleum LPX 11-1 (cadillac pink) /farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor NCS 0 R0B ZIELONY: wykładzina typu linoleum LPX 11-1 (lime green) farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor NCS 5 G50Y NIEBIESKI: wykładzina typu linoleum 1-00 (aqua turquoise) farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor NCS BG BEŻOWY: wykładzina typu linoleum LPX 11-1 (light sand beige) BIAŁY: farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor RAL BIAŁY: białe fornty mebli locomoco lub porównywalnych Rzut posadzki wraz z umeblowaniem pomieszczenia Kład ściany Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich 1 branża: architektura wnętrz projektanci: arch. Mikołaj Wower arch. Piotr Ewiak stud. Marta Jasińska spr.: arch. Sylwia Kozanecka rys.: MW nr proj.: 1/09 tytuł rys.: etap: W Kłdy ścian sali zajęć (oddziału przedszkolnego) skala: data: rew.: r. - nr rys.: W11

27 G F E D C B B C D E F G oświetlenie reflektorowe sceny dla dzieci wg branży elekrtycznej piktogram nr 1 -"magazyn" piktogram nr -"kuchnia" piktogram nr "sekretariat" piktogram nr 9 "pokój nauczycielski" piktogram nr "pom. socjalne" 19 piktogram nr "wydawanie posiłków" szafka hydrantowa kolor biały, zlicowana z płaszczyzną ściany (podtynkowa) szczegóły wg rys. branzy architektura i instal. sanit. kotara wg opisu na przekorjach branży architektura ściany korytarzy i sali wielofunkcyjnej malowane farbą lateksową, odporną na szorowanie, kolor biały wg legendy drabinki gimnastyczne i ścianki wspinaczkowe wg zestawienia "duża motoryka" w opisie architektura wnętrz szafka rozdzielacza kolor biały, zlicowana z płaszczyzną ściany (podtynkowa) szczegóły wg rys. branzy architektura i instalacji sanitarnych 1xcm tablica pole malowane farbą magnetyczną oraz tablicową (jako wierzchnia powłoka), kolor ciemnoszary lub czarny dookoła opaska szerokośći cm, farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor pomarańczowy wg legendy, górę zlicować z wysokością futryny (cm) 15x9cm tablica pole malowane farbą magnetyczną oraz tablicową (jako wierzchnia powłoka), kolor ciemnoszary lub czarny dookoła opaska szerokośći cm, farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor zielony wg legendy, 5 górę zlicować z wysokością futryny (cm) szafka rozdzielacza kolor biały, zlicowana z płaszczyzną ściany (podtynkowa) szczegóły wg rys. branzy architektura i instalacji sanitarnych ściana mobilna wg opisu branży architektura Widok 1 Widok x1cm tablica magnetyczna pokryta farbą kryjącą w kolorze pomarańczowym wg opisu w legendzie górna krawędź tablicy do zlicownaia z futryną (cm) 10x1cm tablica magnetyczna pokryta farbą kryjącą w kolorze niebieskim wg opisu w legendzie górna krawędź tablicy do zlicownaia z futryną (cm) kotara wg opisu na przekorjach branży architektura szafka na gaśnicę, kolor biały, podtynkowa x1cm tablica magnetyczna pokryta farbą kryjącą w kolorze różowym wg opisu w legendzie górna krawędź tablicy do zlicownaia z futryną (cm) piktogram nr 5 "zmywalnia" piktogram nr 1 "magazyn" nanisiony na wykładzinę piktogram nr 11d "sowa" piktogram nr 11c "wiewiórka" 0x1cm tablica magnetyczna, pokryta farbą kryjącą w kolorze niebieskim wg opisu w legendzie, górna krawędź tablicy do zlicownaia z futryną (cm) piktogram nr 11b "miś" piktogram nr 11a "pszczółka" ~0 ~0 ~1 ~ Widok Widok 5x1cm linoleum w kolorze niebieskim (tło sceny) wg opisu w legendzie przyklejone do ściany górna krawędź zlicowna z futryną (cm) linoleum na całej płaszczyźnie ściany w kolorze wiodącym posadzki (tło sceny) kolor beżowy wg opisu w legendzie przyklejone do ściany górna krawędź zlicowna ze spodem obudowy gk (cm) x1cm tablica magnetyczna pokryta farbą kryjącą w kolorze zielonym wg opisu w legendzie górna krawędź tablicy do zlicownaia z futryną (cm) linia łącząca wzór na posadzce z "magnetyczną tablicą" pas szerokości cm linoleum w kolorze zielonym na wysokość cokołu, powyżej farba w kolorze zielonym (zgodnie z opisem w legendzie) UWAGA! Należy dopasować linię z posadzki z linią na ścianie (rzut posadzki rys. nr W0) szafka rozdzielacza kolor biały, zlicowana z płaszczyzną ściany (podtynkowa) szczegóły wg rys. branzy architektura i instalacji sanitarnych linia łącząca wzór na posadzce z "magnetyczną tablicą" pas szerokości cm linoleum w kolorze pomarańczowym 5 na wysokość cokołu, powyżej farba w kolorze pomarańczowym (zgodnie z opisem w legendzie) UWAGA! Należy dopasować linię z posadzki z linią na ścianie (rzut posadzki rys. nr W0) szafka hydrantowa kolor biały, zlicowana z płaszczyzną ściany (podtynkowa) szczegóły wg rys. branzy architektura i instal. sanit. szafka rozdzielacza kolor biały, zlicowana z płaszczyzną ściany (podtynkowa) szczegóły wg rys. branzy architektura i instalacji sanitarnych linia łącząca wzór na posadzce z "magnetyczną tablicą", pas szerokości cm linoleum w kolorze różowym na wysokość cokołu, powyżej farba w kolorze różowym (zgodnie z opisem w legendzie), UWAGA! Należy dopasować linię z posadzki z linią na ścianie (rzut posadzki rys. nr W0) piktogram bez zaokrąglenia na styku z krawędzią wnęki okiennej piktogram bez zaokrąglenia na styku z krawędzią wnęki okiennej piktogram bez zaokrąglenia na styku z krawędzią wnęki okiennej piktogram bez zaokrąglenia na styku z krawędzią wnęki okiennej piktogram nr "WC męskie" piktogram nr "WC damskie" piktogram nr 1 -"magazyn" piktogram nr 11a "pszczółka" widoczny fragment o rozmiarze 00x0cm płaszczyzna wnęki okiennej od strony z piktogramem do głębokości ramy okiennej w kolorze niebieskim piktogram nr 11b "miś" widoczny fragment o rozmiarze 00x0cm płaszczyzna wnęki okiennej od strony z piktogramem do głębokości ramy okiennej w kolorze pomarańczowym piktogram nr 11c "wiewiórka" widoczny fragment o rozmiarze 00x0cm płaszczyzna wnęki okiennej od strony z piktogramem do głębokości ramy okiennej w kolorze zielonym piktogram nr 11d "sowa" widoczny fragment o rozmiarze 00x0cm Widok 5 Widok płaszczyzna wnęki okiennej od strony z piktogramem do głębokości ramy okiennej w kolorze różowym * linoleum w kolorze wiodącym posadzki wywinięte cm na ściany w każdym miescu wywinięć stosować systemowe profile wyobleniowe wg wytycznych producenta wykładziny typu linoleum 5x15cm o głębokości 5cm szafka do korespondencji z rodzicami wykonać z płyty drewnopodobnej meblarskiej w okleinie w kolorze białym z pięcioma identycznej wysokości półkami (min cm) piktogram nr "pom. socjalne" piktogram nr -"kuchnia" piktogram nr 5 "zmywalnia" * * * widok pojemniki do segregacji śmieci piktogram nr 1 "magazyn" Widok Widok szafka na gaśnicę, kolor biały, podtynkowa widok - Piktogramy spód piktogramu umieścić na wysokości 150cm ponad wykończoną posadzkę, cm pomiędzy futryną a krawędzią piktogramu UWAGA: wielkość wszystkich piktogramów przy drzwiach: 0x0cm, dodatkowe informacje wg rys. W0, UWAGA! Piktogramy na Widoku - wielkości i lokalizacja wg opisu na rysunku LEGENDA: kosz pralka kosz kosz - Wszytkie prostokątne grafiki naścienne o zaokrąglonych narożnikach - zaokrąglenie o promieniu 0cm POMARAŃCZOWY: wykładzina typu linoleum LPX (sunrise orange) /farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor RAL RÓŻOWY: wykładzina typu linoleum LPX 11-1 (cadillac pink) /farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor NCS 0 R0B ZIELONY: wykładzina typu linoleum LPX 11-1 (lime green) farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor NCS 5 G50Y NIEBIESKI: wykładzina typu linoleum 1-00 (aqua turquoise) farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor NCS BG widok - Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami branży architektura wnętrz w szczególności z rzutem posadzek oraz rysunkami identyfikacji wizualnej przedszkola. - Priorytetem lokalizacji poszczególnych elementów na ścianach jest ich relacja pokazana na rysunku z otworami okiennymi i drzwiowymi. (Wymiarowanie na rysunku służy jako schemat) BEŻOWY (kolor wiodący posadzki): wykładzina typu linoleum LPX 11-1 (light sand beige) BIAŁY: farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor RAL widok widok widok pojemniki do segregacji śmieci pojemniki do segregacji śmieci -Wszelkie propozycje zmian oraz wątpliwości należy wyjaśnić z projektantem. W przypadku wprowadzania ewentualnych zmian należy uzyskać wcześniejszą pisemną akceptację projektanta. notatki: poglądowe szkice - powiązanie wzorów na posadzce z grafikami na ścianach Schematyczny rzut posadzki - lokalizacja widoków ścian widok 015 studiowarsztat ul. Grochowska 9/, 0-5 Poznań tel. (1 ) 00 inf studiowarsztat.pl w w w. s t u d i o w a r s z t a t. p l wózek na leżaki w zależności od typu leżaka schemat rozkładu materacy podczas używania drabinek projekt: Projekt budowy przedszkola samorządowego na osiedlu Pruślin inwestor/zamawiający: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich 1 branża: architektura wnętrz projektanci: arch. Mikołaj Wower arch. Piotr Ewiak widok spr.: arch. Sylwia Kozanecka rys.: MW etap: W nr proj.: szkic 1 - widok z holu przy szatniach w stronę korytarza z oddziałami przedszkolnymi widoczne kolorwe pasy wycięte w linoleum szkic 1 - widok z korytarza z oddziałami przedszkolnymi widoczne powiązanie wyciętych pasów w linoleum z pasami malowanymi na ścianie korytarza oraz polem malowanym farbą magnetyczną szkic 1 - widok z korytarza z oddziałami przedszkolnymi widoczne piktogramy przeskalowane do wysokości okien wraz z malowaną na kolor grafik przylegającą do niej płaszczyzną wnęki okiennej 1/09 tytuł rys.: Kłdy ścian kolrytarzy i sali wielofunkcyjnej skala: data: rew.: r. - nr rys.: W

28 LEGENDA: czerpnia powietrza widok 01 +,50 +,50 +, 1,0 % +1, widok hp = widok 01 widok hp = 0 widok 0 spadek posadzki w kierunku wpustu 11 1 widok ,0 % czerpnia powietrza wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=5 cm wys. montażu h= cm wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=5 cm (uchwyt poziomy) wys. montażu h=5 cm siedzisko prysznicowe uchylne 11 niskoprofilowy wpust podłogowy prysznicowy Purus Brage Mini MAX 50 lub porównywalny Uwaga! Wpusty montować zgodnie z instrukcją producenta. Zachować spadki w kierunku wpustu. ścianki systemowe kabin WC, h = 10 cm, prześwit nad podłogą 15 cm 1 zabudowa stelaży podtynkowych, wys zabudowa stelaży podtynkowych, wys lustro z krawędzią fazowaną, klejone bezpośrednio do ściany 1 uchwyt na papier toaletowy 1 dozownik mydła ze stali nierdzewnej 1 półki na kubeczki z wieszakami na ręczniki, mocowane do ścianek kabin WC grzejnik drabinkowy z grzałką elektryczną wg projektu instalacji Posadzki - wykładzina winylowa antypoślizgowa min. R, np. Forbo surestep 1 / snow wywinięta na ścianę do wys. cm przy użyciu listew wyobleniowych o pomieniu wewn. 0 mm rzut styk pomiędzy umywalkami wykończyć białym silikonem sanitarnym czerpnia powietrza +, +,50 Ściany +, +,50 R tel i n f s t u d i o w a r s z t a t.p l w w w.s t u d i o w a r s z t a t.p l - płytki ceramiczne 0x0 cm z nadrukiem wypalanym pod szkliwem, wg rys. W9 projekt: - farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor RAL Projekt budowy przedszkola samorządowego na osiedlu Pruślin - farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor NCS 5 G50Y inwestor/zamawiający: widok 0 ul. Grochowska 9/, 0-5 Poznań - płytki ceramiczne Opoczno Montana orange x cm lub porównywalne 0 warsztat 015 studio - płytki ceramiczne Opoczno Montana green x cm lub porównywalne +1,0 widok 05 Sufity Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich 1 - sufit GK na wys.,50 malowany na kolor RAL branża: architektura - sufit GK na wys.,50 malowany na kolor NCS 5 G50Y projektanci: 1 R 0 R 1 uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. WP-OIA/OKK/UpB//009 +, +,50 R 5 +, 9 arch. Sylwia Kozanecka ,9 m 1 0, m uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. /ZPOIA/OKK/ arch. Piotr Ewiak spr.: rys.: etap: PE PW 1 5 kubki zawieszane na uchwycie wieszaki na ręczniki, stal nierdzewna 5 nr proj.: 5 rzut sufitów podwieszanych widok 0 widok 0 +, widok 0 widok 0 +, widok 05 widok czerpnia powietrza +, 0 R 15 arch. Mikołaj Wower - sufit GK na wys., malowany na kolor RAL widok 01 Uwaga! Wymiary sprawdzić na budowie. Wszelkie wątpliwości należy rozwiązywać w porozumieniu z projektantem. O jakichkolwiek niezgodnościach (w tym wymiarowych) i wątpliwościach (w szczególności co do bezpieczeństwa konstrukcji) należy niezwłocznie poinformować pisemnie projektanta. Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. notatki: - płytki ceramiczne Opoczno Aplauz white x cm lub porównywalne +, - w strefie natrysku wykładzina winylowa antypoślizgowa min. R11, np. Forbo safestep 1 / clay widok 05 widok Wyposażenie 1 umywalka ceramiczna Koło Nova Pro bez barier 55cm, kod M155 lub porównywalna umywalka ceramiczna Cersanit Nano 5cm, nr ref. K19-00 lub K19-00 lub porównywalna miska ustępowa podwieszana Keramag Kind lub porównywalna miska ustępowa lejowa Koło Nova Pro bez barier kod: N500 lub porównywalna 5 uchwyt umywalkowy (poręcz) prosty 0cm uchwyt umywalkowy (poręcz) boczny cm poręcz uchylna cm uchwyt (poręcz boczna) 50cm 9 uchwyt kątowy x cm deski 50xx mm w kolrze kabin systemowych widok 0 deski 9x0x mm w kolorze kabin systemowych mocować do ścianki systemowej WC szczegóły półki na kubki i ręczniki ( komplety) 1/09 tytuł rys.: Kłady ścian węzła higieniczno sanitarnego w oddziale przedszkolnym, pom. nr skala: data: rew.: - nr rys.: W0

29 LEGENDA: widok 01 widok widok 01 +1, widok widok 0 1 widok 0 widok 0 wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=5 cm wys. montażu h= cm wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=5 cm (uchwyt poziomy) wys. montażu h=5 cm siedzisko prysznicowe uchylne 11 niskoprofilowy wpust podłogowy prysznicowy Purus Brage Mini MAX 50 lub porównywalny Uwaga! Wpusty montować zgodnie z instrukcją producenta. Zachować spadki w kierunku wpustu. ścianki systemowe kabin WC, h = 10 cm, prześwit nad podłogą 15 cm 1 zabudowa stelaży podtynkowych, wys zabudowa stelaży podtynkowych, wys lustro z krawędzią fazowaną, klejone bezpośrednio do ściany 1 uchwyt na papier toaletowy 1 dozownik mydła ze stali nierdzewnej 1 półki na kubeczki z wieszakami na ręczniki, mocowane do ścianek kabin WC grzejnik drabinkowy z grzałką elektryczną wg projektu instalacji Posadzki - wykładzina winylowa antypoślizgowa min. R, np. Forbo surestep 1 / snow wywinięta na ścianę do wys. cm przy użyciu listew wyobleniowych o pomieniu wewn. 0 mm rzut 1 - w strefie natrysku wykładzina winylowa antypoślizgowa min. R11, np. Forbo safestep 1 / clay Ściany +, +, tel i n f s t u d i o w a r s z t a t.p l w w w.s t u d i o w a r s z t a t.p l - płytki ceramiczne 0x0 cm z nadrukiem wypalanym pod szkliwem, wg rys. W9 projekt: - farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor RAL Projekt budowy przedszkola samorządowego na osiedlu Pruślin - farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor RAL inwestor/zamawiający: widok 0 ul. Grochowska 9/, 0-5 Poznań - płytki ceramiczne Opoczno Montana orange x cm lub porównywalne 0 warsztat 015 studio - płytki ceramiczne Opoczno Montana green x cm lub porównywalne +1,0 Uwaga! Wymiary sprawdzić na budowie. Wszelkie wątpliwości należy rozwiązywać w porozumieniu z projektantem. O jakichkolwiek niezgodnościach (w tym wymiarowych) i wątpliwościach (w szczególności co do bezpieczeństwa konstrukcji) należy niezwłocznie poinformować pisemnie projektanta. Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. notatki: - płytki ceramiczne Opoczno Aplauz white x cm lub porównywalne +, R +,0 widok 05 Sufity Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich 1 - sufit GK na wys.,0 malowany na kolor RAL branża: architektura - sufit GK na wys.,0 malowany na kolor RAL projektanci: arch. Mikołaj Wower R +,0 5 +, arch. Sylwia Kozanecka ,9 m 1 0, m rys.: etap: PE PW nr proj.: 1 5 kubki zawieszane na uchwycie wieszaki na ręczniki, stal nierdzewna 5 1 R widok 0 rzut sufitów podwieszanych arch. Piotr Ewiak spr.: uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. WP-OIA/OKK/UpB//009 uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. /ZPOIA/OKK/ R widok 01 R , 5 widok ,0 widok 0 widok 0 widok 0 0 widok 05 spadek posadzki w kierunku wpustu ,0 +, widok 0,0 %,0 % 1 +,0 styk pomiędzy umywalkami wykończyć białym silikonem sanitarnym Wyposażenie 1 umywalka ceramiczna Koło Nova Pro bez barier 55cm, kod M155 lub porównywalna umywalka ceramiczna Cersanit Nano 5cm, nr ref. K19-00 lub K19-00 lub porównywalna miska ustępowa podwieszana Keramag Kind lub porównywalna miska ustępowa lejowa Koło Nova Pro bez barier kod: N500 lub porównywalna 5 uchwyt umywalkowy (poręcz) prosty 0cm uchwyt umywalkowy (poręcz) boczny cm poręcz uchylna cm uchwyt (poręcz boczna) 50cm 9 uchwyt kątowy x cm deski 50xx mm w kolrze kabin systemowych widok 0 deski 9x0x mm w kolorze kabin systemowych mocować do ścianki systemowej WC szczegóły półki na kubki i ręczniki ( komplety) 1/09 tytuł rys.: Kłady ścian węzła higieniczno sanitarnego w oddziale przedszkolnym, pom. nr 15 skala: data: rew.: - nr rys.: W1

30 LEGENDA: Wyposażenie 1 umywalka ceramiczna Koło Nova Pro bez barier 55cm, kod M155 lub porównywalna umywalka ceramiczna Cersanit Nano 5cm, nr ref. K19-00 lub K19-00 lub porównywalna miska ustępowa podwieszana Keramag Kind lub porównywalna miska ustępowa lejowa Koło Nova Pro bez barier kod: N500 lub porównywalna 5 uchwyt umywalkowy (poręcz) prosty 0cm uchwyt umywalkowy (poręcz) boczny cm poręcz uchylna cm uchwyt (poręcz boczna) 50cm 9 uchwyt kątowy x cm styk pomiędzy umywalkami wykończyć białym silikonem sanitarnym +,0,0 % 1 widok 0 widok widok widok widok , , widok 0 15 widok 05 widok spadek posadzki w kierunku wpustu 5,0 % siedzisko prysznicowe uchylne 11 niskoprofilowy wpust podłogowy prysznicowy Purus Brage Mini MAX 50 lub porównywalny Uwaga! Wpusty montować zgodnie z instrukcją producenta. Zachować spadki w kierunku wpustu. ścianki systemowe kabin WC, h = 10 cm, prześwit nad podłogą 15 cm 1 zabudowa stelaży podtynkowych, wys zabudowa stelaży podtynkowych, wys lustro z krawędzią fazowaną, klejone bezpośrednio do ściany 1 uchwyt na papier toaletowy 1 dozownik mydła ze stali nierdzewnej 1 półki na kubeczki z wieszakami na ręczniki, mocowane do ścianek kabin WC grzejnik drabinkowy z grzałką elektryczną wg projektu instalacji Posadzki - wykładzina winylowa antypoślizgowa min. R, np. Forbo surestep 1 / snow wywinięta na ścianę do wys. cm przy użyciu listew wyobleniowych o pomieniu wewn. 0 mm rzut - w strefie natrysku wykładzina winylowa antypoślizgowa min. R11, np. Forbo safestep 1 / clay 1 Ściany +, R +,0 +,0 +, +1,0 1 1 Uwaga! Wymiary sprawdzić na budowie. Wszelkie wątpliwości należy rozwiązywać w porozumieniu z projektantem. O jakichkolwiek niezgodnościach (w tym wymiarowych) i wątpliwościach (w szczególności co do bezpieczeństwa konstrukcji) należy niezwłocznie poinformować pisemnie projektanta. Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. notatki: - płytki ceramiczne Opoczno Aplauz white x cm lub porównywalne warsztat 015 studio - płytki ceramiczne Opoczno Montana green x cm lub porównywalne ul. Grochowska 9/, 0-5 Poznań tel i n f s t u d i o w a r s z t a t.p l w w w.s t u d i o w a r s z t a t.p l - płytki ceramiczne Opoczno Montana orange x cm lub porównywalne - płytki ceramiczne 0x0 cm z nadrukiem wypalanym pod szkliwem, wg rys. W9 1 projekt: - farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor RAL 0 1 Projekt budowy przedszkola samorządowego na osiedlu Pruślin - farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor NCS BG inwestor/zamawiający: widok 0 widok 05 Sufity Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich 1 - sufit GK na wys.,0 malowany na kolor RAL branża: architektura - sufit GK na wys.,0 malowany na kolor NCS BG projektanci: arch. Mikołaj Wower +, 5 9 arch. Sylwia Kozanecka , m 0, m uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. /ZPOIA/OKK/0 1 0 arch. Piotr Ewiak spr.: 155 rys.: etap: PE PW 5 1 kubki zawieszane na uchwycie wieszaki na ręczniki, stal nierdzewna 5 nr proj.: widok 0 rzut sufitów podwieszanych widok 01 R +, 0 R R +,0 uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. WP-OIA/OKK/UpB// ,0 R widok 0 widok 0 widok widok 05 widok ,0 wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=0 cm wys. montażu h= cm wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=5 cm (uchwyt poziomy) wys. montażu h=5 cm deski 50xx mm w kolrze kabin systemowych widok 0 deski 9x0x mm w kolorze kabin systemowych mocować do ścianki systemowej WC szczegóły półki na kubki i ręczniki ( komplety) 1/09 tytuł rys.: Kłady ścian węzła higieniczno sanitarnego w oddziale przedszkolnym, pom. nr 19 skala: data: rew.: - nr rys.: W

31 LEGENDA: Wyposażenie 1 umywalka ceramiczna Koło Nova Pro bez barier 55cm, kod M155 lub porównywalna umywalka ceramiczna Cersanit Nano 5cm, nr ref. K19-00 lub K19-00 lub porównywalna miska ustępowa podwieszana Keramag Kind lub porównywalna miska ustępowa lejowa Koło Nova Pro bez barier kod: N500 lub porównywalna 5 uchwyt umywalkowy (poręcz) prosty 0cm uchwyt umywalkowy (poręcz) boczny cm poręcz uchylna cm uchwyt (poręcz boczna) 50cm 9 uchwyt kątowy x cm czerpnia powietrza 1 +, widok widok , +1, ,0 % hp = 0 widok 01 widok hp = 5 +,50 9 spadek posadzki w kierunku wpustu,0 % widok 0 1 widok styk pomiędzy umywalkami wykończyć białym silikonem sanitarnym siedzisko prysznicowe uchylne 11 niskoprofilowy wpust podłogowy prysznicowy Purus Brage Mini MAX 50 lub porównywalny Uwaga! Wpusty montować zgodnie z instrukcją producenta. Zachować spadki w kierunku wpustu. ścianki systemowe kabin WC, h = 10 cm, prześwit nad podłogą 15 cm 1 zabudowa stelaży podtynkowych, wys zabudowa stelaży podtynkowych, wys lustro z krawędzią fazowaną, klejone bezpośrednio do ściany 1 uchwyt na papier toaletowy 1 dozownik mydła ze stali nierdzewnej 1 półki na kubeczki z wieszakami na ręczniki, mocowane do ścianek kabin WC grzejnik drabinkowy z grzałką elektryczną wg projektu instalacji Posadzki - wykładzina winylowa antypoślizgowa min. R, np. Forbo surestep 1 / snow wywinięta na ścianę do wys. cm przy użyciu listew wyobleniowych o pomieniu wewn. 0 mm czerpnia powietrza rzut +, - w strefie natrysku wykładzina winylowa antypoślizgowa min. R11, np. Forbo safestep 1 / clay czerpnia powietrza +, +,50 Ściany R 0 +,50 +, tel i n f s t u d i o w a r s z t a t.p l w w w.s t u d i o w a r s z t a t.p l projekt: - farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor RAL ul. Grochowska 9/, 0-5 Poznań - płytki ceramiczne Opoczno Montana orange x cm lub porównywalne - płytki ceramiczne 0x0 cm z nadrukiem wypalanym pod szkliwem, wg rys. W9 1 warsztat 015 studio - płytki ceramiczne Opoczno Montana green x cm lub porównywalne ,0 Projekt budowy przedszkola samorządowego na osiedlu Pruślin - farba lateksowa odporna na szorowanie, kolor NCS 0 R0B inwestor/zamawiający: widok 0 widok 05 Sufity Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich 1 - sufit GK na wys.,50 malowany na kolor RAL branża: architektura 1 - sufit GK na wys.,50 malowany na kolor NCS 0 R0B projektanci: R 15 R +,50 +, R arch. Sylwia Kozanecka ,95 m 0, m uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. /ZPOIA/OKK/0 widok 0 arch. Piotr Ewiak spr.: +, +,50 uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. WP-OIA/OKK/UpB// , , 15 widok 0 widok 05 rys.: etap: PE PW nr proj.: 5 1 kubki zawieszane na uchwycie wieszaki na ręczniki, stal nierdzewna 5 widok 0 widok czerpnia powietrza 55 R 15 arch. Mikołaj Wower - sufit GK na wys., malowany na kolor RAL widok Uwaga! Wymiary sprawdzić na budowie. Wszelkie wątpliwości należy rozwiązywać w porozumieniu z projektantem. O jakichkolwiek niezgodnościach (w tym wymiarowych) i wątpliwościach (w szczególności co do bezpieczeństwa konstrukcji) należy niezwłocznie poinformować pisemnie projektanta. Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. notatki: - płytki ceramiczne Opoczno Aplauz white x cm lub porównywalne rzut sufitów podwieszanych widok 0 widok 01 widok wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=55 cm wys. montażu h= cm wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=5 cm wys. montażu h=5 cm (uchwyt poziomy) wys. montażu h=5 cm deski 50xx mm w kolrze kabin systemowych widok 0 deski 9x0x mm w kolorze kabin systemowych mocować do ścianki systemowej WC szczegóły półki na kubki i ręczniki ( komplety) 1/09 tytuł rys.: Kłady ścian węzła higieniczno sanitarnego w oddziale przedszkolnym, pom. nr skala: data: rew.: - nr rys.: W

32 ul. Grochowska 9/, 0-5 Poznań tel w w w.s t u d i o w a r s z t a t.p l LEGENDA: 9 5 Wyposażenie 1 umywalka ceramiczna Koło Nova Pro bez barier 55cm, kod M155 lub porównywalna wys. montażu h=5 cm miska ustępowa lejowa Koło Nova Pro bez barier kod: N500 lub porównywalna wys. montażu h=5 cm 5 uchwyt umywalkowy (poręcz) prosty 0cm wys. montażu h=5 cm uchwyt umywalkowy (poręcz) boczny cm wys. montażu h=5 cm poręcz uchylna cm wys. montażu h=5 cm uchwyt (poręcz boczna) 50cm wys. montażu h=5 cm 11 niskoprofilowy wpust podłogowy prysznicowy Purus Brage Mini MAX 50 lub porównywalny Uwaga! Wpusty montować zgodnie z instrukcją producenta. Zachować spadki w kierunku wpustu. 15 lustro z krawędzią fazowaną, klejone bezpośrednio do ściany 1 uchwyt na papier toaletowy 1 dozownik mydła ze stali nierdzewnej 19 pisuar Koło Nova Pro Pico lub równoważny pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej Posadzki - wykładzina winylowa antypoślizgowa min. R, np. Forbo surestep 1 / snow wywinięta na ścianę do wys. cm przy użyciu listew wyobleniowych o pomieniu wewn. 0 mm Ściany 0 +,0 0, m ,0 +, 5 +, widok , m widok 0 widok 0 toaleta wykł. PVC wnęka 0 x 0 x na stelaż podtynkowy +,0 widok ,5 m 05 toaleta wykł. PVC 5 11 widok 05 widok 0 widok ,0 +, +, zawór czerpalny ze złączką do węża - płytki ceramiczne Opoczno Aplauz White x cm lub porównywalne - płytki ceramiczne Opoczno Montana green x cm lub porównywalne - płytki ceramiczne Opoczno Montana orange x cm lub porównywalne Ściany powyżej,1 m i sufity podwieszane malować farbą lateksową odporną na szorowanie, kolor RAL widok 0 widok 01 +,0 +, +,0 +, +,0 +, 1 19 widok 05 widok 0 +,0 +, 0 0, m widok 0 projektanci: arch. Mikołaj Wower arch. Piotr Ewiak spr.: arch. Sylwia Kozanecka rys.: nr proj.: PE etap: PW Uwaga! Wymiary sprawdzić na budowie. Wszelkie wątpliwości należy rozwiązywać w porozumieniu z projektantem. O jakichkolwiek niezgodnościach (w tym wymiarowych) i wątpliwościach (w szczególności co do bezpieczeństwa konstrukcji) należy niezwłocznie poinformować pisemnie projektanta. Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. projekt: inwestor/zamawiający: tytuł rys.: Projekt budowy przedszkola samorządowego na osiedlu Pruślin Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich 1 Kłady ścian toalet ogólnodostępnych skala: rew.: data: 1/ W - nr rys.: 015 studiowarsztat

33 9 +, +,0 +,0 +, +, 15 rzut widok 01 widok 0 +, , +, 15 0, m spadek posadzki w kierunku wpustu +,0 11 widok 0,0 % widok 01 widok widok 0,0 % 1 widok 05 +,0 rzut widok 01 widok , widok 0 0 +, widok 0 +,0 1 pomieszczenie nr 50 widok 0 widok 0 pomieszczenie nr 0 0,0 % , m 1 widok 0,0 % widok 01 widok 0 widok widok ,0 +, ,0 +, ,0 spadek posadzki w kierunku wpustu Uwaga! Wymiary sprawdzić na budowie. Wszelkie wątpliwości należy rozwiązywać w porozumieniu z projektantem. O jakichkolwiek niezgodnościach (w tym wymiarowych) i wątpliwościach (w szczególności co do bezpieczeństwa konstrukcji) należy niezwłocznie poinformować pisemnie projektanta. Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. notatki: warsztat 015 studio ul. Grochowska 9/, 0-5 Poznań tel i n f s t u d i o w a r s z t a t.p l w w w.s t u d i o w a r s z t a t.p l projekt: Projekt budowy przedszkola samorządowego na osiedlu Pruślin inwestor/zamawiający: LEGENDA: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich 1 Wyposażenie 11 niskoprofilowy wpust podłogowy prysznicowy Purus Brage Mini MAX 50 lub porównywalny Uwaga! Wpusty montować zgodnie z instrukcją producenta. Zachować spadki w kierunku wpustu. 15 lustro z krawędzią fazowaną, klejone bezpośrednio do ściany 1 uchwyt na papier toaletowy 0 umywalka ceramiczna Cersanit Nano 55cm, nr ref. K19-00 lub porównywalna 1 miska ustępowa Cersanit Nano, nr ref. K lub porównywalna umywalka ceramiczna Cersanit Carina 55cm K1-005 lub porównywalna branża: kratka went. w suficie podwieszanym arch. Mikołaj Wower +, +, +, uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. WP-OIA/OKK/UpB//009 +, +, 0 +, wnęka 0 x 0 x na stelaż podtynkowy 1 arch. Piotr Ewiak +, spr.: 15 arch. Sylwia Kozanecka , m widok 0 rzut widok 01 widok 0 widok 0 widok 0 pomieszczenie nr P05 +, widok płytki ceramiczne Opoczno Montana green x cm lub porównywalne Ściany powyżej,1 m i sufity podwieszane malować farbą lateksową odporną na szorowanie, kolor RAL 5 widok 01 - płytki ceramiczne Opoczno Aplauz White x cm lub porównywalne - płytki ceramiczne Opoczno Montana orange x cm lub porównywalne,0 % widok 0 Ściany 11 grzejnik drabinkowy z grzałką elektryczną wg projektu instalacji projektanci: 0,0 % miska ustępowa Cersanit Carina K1-00 lub porównywalna Posadzki - wykładzina winylowa antypoślizgowa min. R, np. Forbo surestep 1 / snow wywinięta na ścianę do wys. cm przy użyciu listew wyobleniowych o pomieniu wewn. 0 mm spadek posadzki w kierunku wpustu architektura otwór z kratką transferową 1x1 rzędna spodu +, otwór z kratką transferową 1x1 rzędna spodu +, uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr upr. /ZPOIA/OKK/0 rys.: etap: PE PW nr proj.: 1/09 tytuł rys.: Kłady ścian toalet pracowników skala: data: rew.: - nr rys.: W5

34 ul. Grochowska 9/, 0-5 Poznań tel w w w.s t u d i o w a r s z t a t.p l B,51 m toaleta damska wykł. PVC widok 0 widok 01 widok 0 widok 0 0 widok widok 0 widok 05 widok 0 widok 0 widok 0 1 LEGENDA: Wyposażenie 1 umywalka ceramiczna Koło Nova Pro bez barier 55cm, kod M155 lub porównywalna wys. montażu h=5 cm miska ustępowa podwieszana Keramag Kind lub porównywalna wys. montażu h= cm miska ustępowa lejowa Koło Nova Pro bez barier kod: N500 lub porównywalna wys. montażu h=5 cm 5 uchwyt umywalkowy (poręcz) prosty 0cm wys. montażu h=5 cm uchwyt umywalkowy (poręcz) boczny cm wys. montażu h=5 cm poręcz uchylna cm wys. montażu h=5 cm uchwyt (poręcz boczna) 50cm wys. montażu h=5 cm 11 niskoprofilowy wpust podłogowy prysznicowy Purus Brage Mini MAX 50 lub porównywalny Uwaga! Wpusty montować zgodnie z instrukcją producenta. Zachować spadki w kierunku wpustu. 15 lustro z krawędzią fazowaną, klejone bezpośrednio do ściany 1 uchwyt na papier toaletowy 1 dozownik mydła ze stali nierdzewnej 19 pisuar Koło Nova Pro Pico lub równoważny 0 umywalka ceramiczna Cersanit Nano 55cm, nr ref. K19-00 lub porównywalna wys. montażu h=0 cm pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej C, m +, 1 0 REI 0 toaleta męska wykł. PVC 05 otwór z kratką transferową 1x1 rzędna spodu +, 05 widok 01 widok 0 wnęka 0 x 0 x na stelaż podtynkowy REI 0 +, 5 1 +, +, , m , +, Posadzki - wykładzina winylowa antypoślizgowa min. R, np. Forbo surestep 1 / snow wywinięta na ścianę do wys. cm przy użyciu listew wyobleniowych o pomieniu wewn. 0 mm +, +, +, +, Ściany 15 - płytki ceramiczne Opoczno Aplauz White x cm lub porównywalne - płytki ceramiczne Opoczno Montana green x cm lub porównywalne ,5 m - płytki ceramiczne Opoczno Montana orange x cm lub porównywalne Ściany powyżej,1 m i sufity podwieszane malować farbą lateksową odporną na szorowanie, kolor RAL 0 +, +, +, +, +, +, 1 projektanci: arch. Mikołaj Wower arch. Piotr Ewiak spr.: arch. Sylwia Kozanecka rys.: nr proj.: PE etap: PW Uwaga! Wymiary sprawdzić na budowie. Wszelkie wątpliwości należy rozwiązywać w porozumieniu z projektantem. O jakichkolwiek niezgodnościach (w tym wymiarowych) i wątpliwościach (w szczególności co do bezpieczeństwa konstrukcji) należy niezwłocznie poinformować pisemnie projektanta. Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. projekt: inwestor/zamawiający: tytuł rys.: Projekt budowy przedszkola samorządowego na osiedlu Pruślin Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich 1 Kłady ścian toalet zewnętrznych skala: rew.: data: 1/ W - nr rys.: 015 studiowarsztat

35 wysokość grafik na ścianach wg kładów ścian korytarza rys. W uwagi: czcionka: Kelson Sans bold kolor grafik: 1- - RAL 05 (szary) 11a - NCS 0 r0b (różowy) 11b - NCS BG (niebieski) 11c - RAL (pomarańczowy) 11d - NCS 5 G50Y (zielony) notatki: 015 studio warsztat ul. Grochowska 9/, 0-5 Poznań tel. (1) 00 inf w w w. s t u d i o w a r s z t a t. p l projekt: Projekt budowy przedszkola samorządowego na osiedlu Pruślin inwestor/zamawiający: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Al. Powstańców Wielkopolskich 1 branża: architektura wnętrz projektanci: arch. Piotr Ewiak arch. Mikołaj Wower stud. Marta Jasińska spr.: arch. Sylwia Kozanecka rys.: etap: MJ W nr proj.: 1/09 tytuł rys.: Identyfikacja wizualna przedszkola skala: data: r. rew.: - nr rys.: W0

przedmiar robót tom 21

przedmiar robót tom 21 przedmiar robót tom 21 wyposażenie wnętrz nazwa inwestycji: Budynek hali sportowej w technologii energooszczędnej wraz z łącznikiem z istniejącą Szkołą Podstawową nr 9 oraz zagospodarowaniem terenu działki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP KR S T U D I O PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, Poznań, tel./fax: (061) /03 Inwestor

ul. Janickiego 20B, Poznań, tel./fax: (061) /03 Inwestor ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Inwestor Radomski Szpital Specjalistyczny Im. Dr Tytusa Chałubińskiego ul. Tochtermana 1, Radom 26-610 Temat opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ ZAKŁADU TELERADIOTERAPII W LEGNICY JAKO FILI DCO WE WROCŁAWIU

ELEMENTY I MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ ZAKŁADU TELERADIOTERAPII W LEGNICY JAKO FILI DCO WE WROCŁAWIU ELEMENTY I MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ ZAKŁADU TELERADIOTERAPII W LEGNICY JAKO FILI DCO WE WROCŁAWIU NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA PARTER 0/1 0/26 0/27 0/34 WIATROŁAP REJESTRACJA POCZEKALNIA

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie w meble budynku PT KRUS w Pasłęku WYMIARY CENA l.szt. WARTOŚĆ

Wyposażenie w meble budynku PT KRUS w Pasłęku WYMIARY CENA l.szt. WARTOŚĆ Wyposażenie w meble budynku PT KRUS w Pasłęku WYMIARY CENA l.szt. WARTOŚĆ aneks obsługi biurko systemowe, półka na klawiaturę wysuwana, przelotka na przewody, nadstawka z komorami na dokumenty podręczne,

Bardziej szczegółowo

kosztorys ślepy tom 27

kosztorys ślepy tom 27 kosztorys ślepy tom 27 wyposażenie wnętrz nazwa inwestycji: Budynek hali sportowej w technologii energooszczędnej wraz z łącznikiem z istniejącą Szkołą Podstawową nr 9 oraz zagospodarowaniem terenu działki

Bardziej szczegółowo

Remontu lokalu mieszkalnego nr 10

Remontu lokalu mieszkalnego nr 10 PROJEKT WYKONAWCZY Remontu lokalu mieszkalnego nr 10 przy ul. Ogrodowej 10/26 w Warszawie ZESTAWIENIE MEBLI I WYPOSAśENIA INWESTOR: Miasto Stołeczne Warszawa, Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny KOŁO ul.

Bardziej szczegółowo

GABINET LEKARSKI WYKOŃCZENIE SUFITÓW TYNK GIPSOWY FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA MATOWA, PRZECIWALERGICZNA, KOLOR BIAŁY

GABINET LEKARSKI WYKOŃCZENIE SUFITÓW TYNK GIPSOWY FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA MATOWA, PRZECIWALERGICZNA, KOLOR BIAŁY A.3.1 GABINET LEKARSKI POWIERZCHNIA 16,57m 2 WYSOKOŚĆ IZOLACYJNĄ GR. 2MM Z COKOŁEM WYSOKOŚCI 10 CM WYWINIĘTYM NA ŚCIANY, WYOBLONYM NA STYKU ŚCIANY Z PODŁOGĄ, np. TARKETT OPTIC ACOUSTIC FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y cz. III

O P I S T E C H N I C Z N Y cz. III O P I S T E C H N I C Z N Y cz. III ZESTAWIENIE UMEBLOWANIA I WYPOSAŻENIA I. STREFA WEJŚCIOWA Toalety ogólnodostępne Urządzenia łazienkowe z katalogu Koło i innych producentów a) Toaleta dla niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

1 29x13,7x40,6 380W/230V. 1 100W/230V 100W/230V Montaż do sufitu, sterowanie

1 29x13,7x40,6 380W/230V. 1 100W/230V 100W/230V Montaż do sufitu, sterowanie Meble biurowe (biurka, szafy i regały) z melaminy, płyty MDF lub fornirowane,na metalowych stelażach, blaty biurek proste, grubości 2,8cm, wyposażone w osłonę przednią. Szafy z półkami, zamykane na zamki,

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu Projekt aranżacji wnętrz PW

Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu Projekt aranżacji wnętrz PW Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu Projekt aranżacji wnętrz 4105-510-PW-40-500 Ściana kolor F1, FP1, RAL 9010 Ściana kolor F2, FP2, RAL 7044 Ściana kolor F18, RAL 1021 Ściana kolor F10, PANTONE 373C

Bardziej szczegółowo

SIEDZIBA PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W KLUCZBORKU KLUCZBORK, UL. KATOWICKA, DZIAŁKA NR EWID. 208/13 I. OPIS TECHNICZNY... 2

SIEDZIBA PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W KLUCZBORKU KLUCZBORK, UL. KATOWICKA, DZIAŁKA NR EWID. 208/13 I. OPIS TECHNICZNY... 2 STRONA 1 SPIS TREŚCI: I. OPIS TECHNICZNY... 2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 1.1. PODSTAWY OPRACOWANIA... 1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE... 2. STAN ISTNIEJĄCY... 3 2.1. LOKALIZACJA I STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 Opis przedmiotu zamówienia Meble i wyposażenie pozostałe.

Zał. nr 4 Opis przedmiotu zamówienia Meble i wyposażenie pozostałe. Zał. nr 4 Opis przedmiotu zamówienia Meble i wyposażenie pozostałe. L.p. Nazwa produktu Opis produktu, parametry techniczne Jedn. ilość Przykładowe zdjęcie 1 Meble kuchenne Szafki kuchenne: - szafki dolne

Bardziej szczegółowo

GMINA KUNICE Kunice Kunice, dnia r. ul. Gwarna 1 NIP

GMINA KUNICE Kunice Kunice, dnia r. ul. Gwarna 1 NIP GMINA KUNICE 59-216 Kunice Kunice, dnia 04.07.2016r. ul. Gwarna 1 NIP 691-21-46-015 W postępowaniu GP.271.III.2.2016 na Wyposażenie Przedszkola Samorządowego w Kunicach wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści

Bardziej szczegółowo

BGK Nieruchomości S.A. Standard wykończenia mieszkań - podstawowy. Dla budynków mieszkalnych realizowanych w ramach Programu Mieszkanie Plus

BGK Nieruchomości S.A. Standard wykończenia mieszkań - podstawowy. Dla budynków mieszkalnych realizowanych w ramach Programu Mieszkanie Plus BGK Nieruchomości S.A. Standard wykończenia mieszkań - podstawowy Dla budynków mieszkalnych realizowanych w ramach Programu Mieszkanie Plus 1 Spis treści 1.1 Spis treści 2 2.1 Definicja Standardu Podstawowego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Dostawa mebli i wyposażenia do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu

Opis przedmiotu zamówienia Dostawa mebli i wyposażenia do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu Opis przedmiotu zamówienia Dostawa mebli i wyposażenia do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu Lp. Nazwa sprzętu/wyposażenia Opis Ilość Załącznik Nr 5 Jednostka miary 1. Krzesło uczniowskie z regulacją

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna ST A.10.01 Armatura sanitarna i inne elementy wyposaŝenia

Specyfikacja Techniczna ST A.10.01 Armatura sanitarna i inne elementy wyposaŝenia Projekt budowy parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (Park & Ride), dz. ew. nr 2/13, 2/12, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 i 2/7 z obrębu 2-06-06 w dzielnicy Włochy Specyfikacja Techniczna ST A.10.01 Armatura sanitarna

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu Projekt aranżacji wnętrz PW

Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu Projekt aranżacji wnętrz PW Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu Projekt aranżacji wnętrz 4105-530-PW-40-500 2014 Ściana kolor F1/FP1 RAL 9010 Ściana kolor F33, RAL 1021 Ściana kolor FP31, RAL 10 Ściana kolor F2/FP2, RAL 7044 Ściana

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA NR 39 WARSZAWA, UL. DORYCKA 1

MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA NR 39 WARSZAWA, UL. DORYCKA 1 Zestawienie wyposażenia przedszkola MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA NR 39 WARSZAWA, UL. DORYCKA 1 Wszystkie meble dla dzieci mają spełniać wymogi zawarte w normach: PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06010-05:1990 oraz

Bardziej szczegółowo

POMIESZCZENIE SPOTKAŃ

POMIESZCZENIE SPOTKAŃ A.1.1 POMIESZCZENIE SPOTKAŃ POWIERZCHNIA 16,57m 2 WYSOKOŚĆ 3,35m IZOLACYJNĄ GR. 2MM Z COKOŁEM WYSOKOŚCI 10 CM WYWINIĘTYM NA ŚCIANY, WYOBLONYM NA STYKU ŚCIANY Z PODŁOGĄ, np. TARKETT OPTIC ACOUSTIC FARBA

Bardziej szczegółowo

WSZ Toruń Karta Pomieszczenia

WSZ Toruń Karta Pomieszczenia Budynek Admin. Nr pom..00 Nazwa pom. Kancelaria Wysokość 3.00 Architektura Instalacje sanitarne Instalacje Nr: 003 nr:.b(z) nr:.b(z) rolety zewnętrzne sterowane przez BMS Instalacje : Wykładzina flokowana

Bardziej szczegółowo

BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji wydanych przez Zamawiającego. dostarczonych przez siebie materiałów niezbędnych do świadczenia usługi:

BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji wydanych przez Zamawiającego. dostarczonych przez siebie materiałów niezbędnych do świadczenia usługi: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia i wykaz placówek i wyposażenia. 1. 1. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Siwz Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 8 do Siwz Formularz asortymentowo-cenowy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 8 do Siwz Formularz asortymentowo-cenowy CZĘŚĆ I : W tym: GRUPA I Sprzęt komputerowy i oprogramowanie:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu aranŝacji wnętrz budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Dubie, gm. Szczerców. I. Dane ogólne

OPIS TECHNICZNY do projektu aranŝacji wnętrz budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Dubie, gm. Szczerców. I. Dane ogólne OPIS TECHNICZNY do projektu aranŝacji wnętrz budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Dubie, gm. Szczerców I. Dane ogólne 1.1. Obiekt : Budynek świetlicy środowiskowej 1.2. Lokalizacja : Lubiec gm.

Bardziej szczegółowo

Akacjowy Zakątek Mieszkanie 4-pokojowe nr 3 Piętro 1, Powierzchnia 91,5 m 2

Akacjowy Zakątek Mieszkanie 4-pokojowe nr 3 Piętro 1, Powierzchnia 91,5 m 2 Akacjowy Zakątek Mieszkanie 4-pokojowe nr 3 Piętro 1, Powierzchnia 91,5 m 2 Wizualizacja łazienki i WC wersja nr 1 Standard Comfort GRAST & MTB Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 47A Warszawa projekt: Joanna

Bardziej szczegółowo

2. pom.020 klubokawiarnia szafa bibloteczna z półkami z płyty MDF kolor jabłoń

2. pom.020 klubokawiarnia szafa bibloteczna z półkami z płyty MDF kolor jabłoń Załącznik nr 7 do SIWZ zestawienie mebli część I1 zamówienia ZP/PN/20/2011 PIWNICE 1. pom.016 punkt sterylizacji zabudowa ściany ze zlewozmywakiem na całej długości z płyty MDF kolor jabłoń szafka pod

Bardziej szczegółowo

Zestawienie do żłobka nr 1. Lp. Nazwa Opis Liczba sztuk 1 Szatnia - Moduł dla 8 dzieci

Zestawienie do żłobka nr 1. Lp. Nazwa Opis Liczba sztuk 1 Szatnia - Moduł dla 8 dzieci Załącznik nr 1 Zestawienie mebli do Zapytania ofertowego nr 2/KOB/2017 z dnia 07.06.2017 r. Miejsce realizacji: Bytom. Zestawienie do żłobka nr 1. Lp. Nazwa Opis Liczba sztuk 1 Szatnia - Moduł dla 8 2

Bardziej szczegółowo

PIĘTRO. SPECYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH Podłoga Ściany Sufit. Pow. [m²] Nr pom. Nazwa pom. 2.1 KOMUNIKACJA

PIĘTRO. SPECYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH Podłoga Ściany Sufit. Pow. [m²] Nr pom. Nazwa pom. 2.1 KOMUNIKACJA Nr pom. PIĘTRO Nazwa pom. 2.1 KOMUNIKACJA SPECYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH Szlifowanie lastryko 37,0 wygładzenie ścian 138,0 Demontaż okładziny ściennej 20,0 drewnianej h=150cm Demontaż balustrady stalowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 4. OPIS PROJEKTOWANEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO... 2 5. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ CZĘŚĆ I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ CZĘŚĆ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ CZĘŚĆ I lp. symb. element 1.1 - sala wielofunkcyjna 1. stolik techniczny 60x100, PARTER 1 Nogi stalowe, malowane proszkowo (kolor biały); blat i ścianki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARANŻACJI MIESZKANIA

PROJEKT ARANŻACJI MIESZKANIA Pracownia architektoniczna Z3Z ARCHITEKCI ul. Frezji 4, 05-500 Piaseczno tel. 604 808 115 www.z3zarchitekci.pl, z3z@z3zarchitekci.pl PROJEKT ARANŻACJI MIESZKANIA ADRES INWESTYCJI: ul. Obrzeżna 7a m.91

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny. Inwestor : Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej Gdańsk Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12

Projekt techniczny. Inwestor : Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej Gdańsk Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12 Projekt techniczny Nazwa inwestycji: Montaż sufitów podwieszanych wraz z montażem lamp oświetlenia, lamp oświetlenia nocnego w korytarzach na poziomie 100, 200, 300, 400 w budynku Wydziału Mechanicznego

Bardziej szczegółowo

Spr. 02/2011 Załącznik nr 1. Formularz cenowy. Przedmiot zamówienia. Wartość brutto (kolumna 3 x kolumna 4 + VAT) Stawka podatku VAT (%)

Spr. 02/2011 Załącznik nr 1. Formularz cenowy. Przedmiot zamówienia. Wartość brutto (kolumna 3 x kolumna 4 + VAT) Stawka podatku VAT (%) Formularz cenowy Lp. Przedmiot zamówienia Ilość (sztuki/ zestawy / komplety) Cena netto za szt. Stawka podatku VAT (%) 4 Meble. krzesełka 6 Spr. 0/0 Załącznik nr Wartość brutto (kolumna x kolumna 4 + VAT).

Bardziej szczegółowo

Opis technologii. 2. Opis

Opis technologii. 2. Opis Opis technologii. 1.Podstawa opracowania: -rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10.01.2008r. w spr. rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych

Bardziej szczegółowo

ZP 3311/56/2015 Załącznik nr 1a ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH. Producent... Rok produkcji...

ZP 3311/56/2015 Załącznik nr 1a ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH. Producent... Rok produkcji... ZP 33/6/0 Załącznik nr a ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Producent... Rok produkcji... LP. WYSZCZEGÓLNIENIE WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI j.m ilość potwierdzenie parametrów wymaganych [TAK/NIE]

Bardziej szczegółowo

Stół świetlicowy konferencyjny 180x80cm- szt. 2 i 120x80cm szt. 2. metalowe typ ISO Siedzisko oraz oparcie tapicerowane w kolorze ciemnym

Stół świetlicowy konferencyjny 180x80cm- szt. 2 i 120x80cm szt. 2. metalowe typ ISO Siedzisko oraz oparcie tapicerowane w kolorze ciemnym Świetlica pow. 53,71m 2 stoły Stół świetlicowy konferencyjny 180x80cm- szt. 2 i 120x80cm szt. 2 krzesła sztuk 12 telewizor sztuk 1 szafki - sztuk 1 Full HD o rozdzielczości 40 cali 1920x1080 o częstotliwości

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA POKOI I ŁAZIENEK HOTELOWYCH CZĘŚĆ II MODERNIZACJA ŁAZIENEK

MODERNIZACJA POKOI I ŁAZIENEK HOTELOWYCH CZĘŚĆ II MODERNIZACJA ŁAZIENEK MODERNIZACJA POKOI I ŁAZIENEK HOTELOWYCH CZĘŚĆ II MODERNIZACJA ŁAZIENEK OPIS TECHNICZNY Opracowanie dotyczy 18 łazienek przy pokojach hotelowych w Domu Muzyka mieszczącego się w Gdańsku przy ul. Łąkowej

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Opis Ilość j.m. MEBLE DO SAL I ŁAZIENKI PRZEDSZKOLNEJ 1 Meble do salszafki(słupek)

Lp. Nazwa Opis Ilość j.m. MEBLE DO SAL I ŁAZIENKI PRZEDSZKOLNEJ 1 Meble do salszafki(słupek) Załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (bezwzględnie wymagane) Zakup, dostawa i montaż mebli oraz krzeseł w ramach projektu: Rozwijaj się w przedszkolu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ ELEMENTÓW DODATKOWYCH I DEKORACYJNYCH WYMAGANIA OGÓLNE

ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ ELEMENTÓW DODATKOWYCH I DEKORACYJNYCH WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik nr 8 do SIWZ ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ ELEMENTÓW DODATKOWYCH I DEKORACYJNYCH WYMAGANIA OGÓLNE 1. Należy wykonać zgodnie z opisem utworzonym odrębnie dla każdego pomieszczenia, 2. W celach pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne

Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne I. Opis ogólny. Wymagania ogólne. a) Meble systemowe zbudowane w systemie modułowym każdy element umeblowania wymieniony w specyfikacji (z wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

KLATKA SCHODOWA WYKOŃCZENIE SUFITÓW TYNK GIPSOWY FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA MATOWA, KOLOR BIAŁY

KLATKA SCHODOWA WYKOŃCZENIE SUFITÓW TYNK GIPSOWY FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA MATOWA, KOLOR BIAŁY A.0.1 KLATKA SCHODOWA POWIERZCHNIA 11,98m 2 - WYKOŃCZENIE PODŁÓG PŁYTKI GRANITOWE SZARE 30x30cm, NA STOPNIACH PŁYTKI GRANITOWE 30x30 Z RYFLOWANYM PASEM ANTYPOŚLIZGOWYM, ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ PŁYTEK MINIMUM

Bardziej szczegółowo

PARTER 0/5 KLUB STUDENTA SALA KONSUMPCYJNA

PARTER 0/5 KLUB STUDENTA SALA KONSUMPCYJNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY - CZĘŚĆ A PARTER 0/5 KLUB STUDENTA SALA KONSUMPCYJNA Artykuł Ilość A - ZABUDOWA LADY BAROWEJ OD STRONY KUCHNI - SZAFKI KUCHENNE STOJĄCE POD ISTNIEJĄCYM BLATEM KAMIENNYM

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Oddziału Noworodkowego w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

WSZ Toruń Karta Pomieszczenia

WSZ Toruń Karta Pomieszczenia Oddział Atrium Nr pom. C0.00 Nazwa pom. Pom. Administr. Wysokość.00 nr: C.0.00 Oświetle: Nr:.Y Instalacje : Zasila: Linoleum L Ogrzewa: Farba lateksowa F Sufit higieniczny Typ : : : Biurko Ea Fotel obrotowy

Bardziej szczegółowo

granicznych pn Meble standardowe (zał. nr 2)

granicznych pn Meble standardowe (zał. nr 2) ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS WYPOSAŻENIA Lp. Przedmiot Liczba Opis zamówienia sztuk 1 Biurko lekarskie 7 Wymiary (wys.x szer.x gł.) 750x1200x670 [mm], 3 szuflady z lewej strony. granicznych pn Meble standardowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W KWIELICACH

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W KWIELICACH SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W KWIELICACH Lp. Nazwa wyposażenia opis Wymiary szer. x gł. x Ilość [szt.] wys. lub [cm] Sala zajęć. Szatnia 5x50x0,5 cm Szatnia na ubranka dla dzieci jednostronna

Bardziej szczegółowo

WSZ Toruń Karta Pomieszczenia

WSZ Toruń Karta Pomieszczenia Dzienny Rehab. Nr pom. G0.30 Nazwa pom. Sala gimnastyczna Wysokość 3.00 nr: C.0.0 umywalka nr: 0 ciepła, zimna, dn 50 Wykładzina sportowa WS Farba lateksowa F / F klasa filtra powietrza: EU Syst. przywoławczy

Bardziej szczegółowo

I. Organizacja placów zabaw

I. Organizacja placów zabaw Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Zalesie Załącznik Nr 14 do SIWZ ZADANIE NR 1 ARKUSZ CENOWY I. Organizacja placów zabaw I.1. Plac zabaw w Szkole Podstawowej w Wólce

Bardziej szczegółowo

1. PROJEKT WNĘTRZ - OPIS TECHNICZNY

1. PROJEKT WNĘTRZ - OPIS TECHNICZNY II. WNĘTRZA 1. PROJEKT WNĘTRZ - OPIS TECHNICZNY Spis treści 1.PODSTAWA OPRACOWNIA... 2.ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 3.ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE... 4.WYPOSAŻENIE DODATKOWE... 1. PODSTAWA OPRACOWNIA. Decyzja o

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych Załącznik nr 6. do SIWZ Zakup i dostawa wyposażenia do Centrum Aktywności Twórczej w Ustce SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE Dostawa mebli biurowych. Zadanie obejmuje dostawę następującego sprzętu:

Bardziej szczegółowo

OPIS Przedmiotu zamówienia. na realizację Projektu Przyjazne przedszkola w Gminie Sławno - ETAP II

OPIS Przedmiotu zamówienia. na realizację Projektu Przyjazne przedszkola w Gminie Sławno - ETAP II OPIS Przedmiotu zamówienia na realizację Projektu Przyjazne przedszkola w Gminie Sławno - ETAP II Załącznik Nr 1 L.p. Asortyment Opis j.m. Ilość ZADANIE 2 Wyposażenie Zakup wyposażenia lub doposażenia

Bardziej szczegółowo

Kolorystyka wagonów Zamawiającego OPIS SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PKP INTERCITY S.A. KOLORYSTYKA WAGONÓW 2 KLASY

Kolorystyka wagonów Zamawiającego OPIS SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PKP INTERCITY S.A. KOLORYSTYKA WAGONÓW 2 KLASY Kolorystyka wagonów Zamawiającego OPIS SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PKP INTERCITY S.A. KOLORYSTYKA WAGONÓW 2 KLASY Zastosowano kolory wagonów według przyjętej przez Zamawiającego kolorystyki: dwa rodzaje

Bardziej szczegółowo

SKRZYDŁO "C" - PARTER. Karta charakterystyki pomieszczeń. Kondygnacja POZIOM - PARTER 16,8 m 2

SKRZYDŁO C - PARTER. Karta charakterystyki pomieszczeń. Kondygnacja POZIOM - PARTER 16,8 m 2 SKRZYDŁO "C" - PARTER KORYTARZ Nr 0. Kondygnacja POZIOM - PARTER 6,8 m nowoczesne wzornictwo, warstwa użytkowa min.0,9mm, grubość całkowita min. mm, klasa ścieralności T, klasa użyteczności 34/43, szerokość

Bardziej szczegółowo

Z KONGLOMERATU KWARCOWEGO OS-09

Z KONGLOMERATU KWARCOWEGO OS-09 WIDOK NA ŚCIANĘ ZE STANOWISKAMI MASZYN I SZAFKĄ KAWOWĄ POMIESZCZENIE GARDEROBIANYCH: A 066 OŚWIETLENIE KINKIETOWE, OS-04 PÓŁKA MDF, GR.18mm, LAMINOWANA W KOLORZE DĘBU BIELONEGO, GŁ. 35cm, P-02 STANOWISKO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNOLOGICZNY. 1. Zakres opracowania. 2. Projektowana funkcja pomieszczeń. 3. Zestawienie pomieszczeń. Zakres : Inwestor: Lokalizacja :

OPIS TECHNOLOGICZNY. 1. Zakres opracowania. 2. Projektowana funkcja pomieszczeń. 3. Zestawienie pomieszczeń. Zakres : Inwestor: Lokalizacja : Zakres : Inwestor: Lokalizacja : Przebudowa budynku przedszkola Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka 47-330 Zdzieszowice, Plac 1 Maja 11 Zdzieszowice, Plac 1 Maja 11, działka nr 778, obręb:

Bardziej szczegółowo

Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy Program funkcjonalno - uŝytkowy. wykończenie [m² ] podłoga ściany sufit Instalacja elektryczna,

Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy Program funkcjonalno - uŝytkowy. wykończenie [m² ] podłoga ściany sufit Instalacja elektryczna, ZAŁĄCZNIK NR 3 PROGRAM FUNCJONALNO - UśYTKOWY WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 1. lp Pomieszczenia ogólne funkcja pomieszczenia 1 tynki Tynki stiukowe, railing do zawieszania prac przedsionek wejściowy, hall awaryjnego.

Bardziej szczegółowo

POM.37,38 Szatnie dla zajęć popołudniowych 1. Kosz toaletowy 3l seria Inox Tiger nr kat.4394 szt. 2 szt., II.POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE

POM.37,38 Szatnie dla zajęć popołudniowych 1. Kosz toaletowy 3l seria Inox Tiger nr kat.4394 szt. 2 szt., II.POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE O P I S T E C H N I C Z N Y cz. III ZESTAWIENIE UMEBLOWANIA I WYPOSAŻENIA I. STREFA WEJŚCIOWA Toalety ogólnodostępne Urządzenia łazienkowe z katalogu Koło i innych producentów POM.08 a) Toaleta dla niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Wartość początkowa brutto w zł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Środki trwałe konto 011. Wyszczególnienie

Wartość początkowa brutto w zł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Środki trwałe konto 011. Wyszczególnienie Załącznik do uchwały nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... w sprawie wyposażenia w majątek Szkoły Podstawowej Nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego przy ul. Juranda ze Spychowa 10 w Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ

PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ TEMAT PROJEKTU: PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ OBIEKT: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO LECZNICZY - kondygnacja III LOKALIZACJA: 08-400 Garwolin Al. Legionów 11 INWESTOR: PROJEKTANT: Szpital Mazowiecki w Garwolinie sp.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Meble i wyposażenie - zakup i montaż - maksymalna wartość kategorii - 10 000,00 PLN na każdy oddział

Meble i wyposażenie - zakup i montaż - maksymalna wartość kategorii - 10 000,00 PLN na każdy oddział WYTYCZNE PROJEKTU RODZAJ ASORTYMENTU Meble i wyposażenie - zakup i montaż - maksymalna wartość kategorii - 10 000,00 PLN na każdy oddział ZEST2009 PROPOZYCJA MOJE BAMBINO - Kolekcja Colores KOD NAZWA OPIS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Izby Przyjęć w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu. 1.2. Inwestor

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PARTER

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PARTER Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ PARTER. Powiatowe Stanowisko Kierowania.. Stolik 60/50 wysokość 75 nogi płyta 2. Tapczan jednoosobowy 3. Biurko komputerowe 20/70/75 z nadstawką

Bardziej szczegółowo

1. Przygotowanie łazienek do remontu

1. Przygotowanie łazienek do remontu PRZEDMIAR ROBÓT REMONT TOALET NA PARTERZE BUDYNKU DWORCA MORSKIEGO NA TERENIE TERMINALA PROMOWEGO W ŚWINOUJŚCIU SP. Z O.O. KONTRAKT Z WYNAGRODZENIEM RYCZAŁTOWYM Remont obejmuje łazienki: 1. Damską o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. ZESTAWIENIE MEBLI ODTJ AUTODROM POMORZE w PSZCZÓŁKACH

Załącznik nr 3. ZESTAWIENIE MEBLI ODTJ AUTODROM POMORZE w PSZCZÓŁKACH Załącznik nr 3 ZESTAWIENIE MEBLI ODTJ AUTODROM POMORZE w PSZCZÓŁKACH Lp Nazwa/opis Ilość Cena Wartość VAT Wartość jedno netto brutto netto I. Dyspozytornia (pom. 007) L Biurko 2 wym. 160x80cm, grubość

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia do Zał. 5a do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia do Zał. 5a do SIWZ 1. Leżaczek zbudowany ze stalowych rurek oraz stabilnych i kolorowych elementów z tworzywa. Połączenia rogowe, pełniące funkcję nóżek maja zaokrąglone brzegi i kryją śruby niedostępne dla dzieci. Tkanina

Bardziej szczegółowo

zestawienie szczegółowe wyposażenia (wg pom.) symbol nazwa, opis ilość

zestawienie szczegółowe wyposażenia (wg pom.) symbol nazwa, opis ilość WYPOSAŻENIA WNĘTRZ I MEBLI - DOBUDOWA BUDYNKU PIĘCIOKONDYGNACYJNEGO DO PÓŁNOCNEGO SKRZYDŁA BUDYNKU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA AGH W KRAKOWIE PRZY UL. GRAMATYKA 10 parter zestawienie szczegółowe wyposażenia (wg

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE 1. DANE OGÓLNE I PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. INWESTOR Zespół Szkolno-Przedszkolny ul.bończyka 13,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Temat: Remont sal lekcyjnych 18, 36, 50 z zapleczami w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych Lokalizacja: Olsztyn, ul. Bałtycka 37 Inwestor: Zespół Szkół Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pomoce dydaktyczne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pomoce dydaktyczne Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 9/POKL.01.03.02-00-113/10 Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pomoce dydaktyczne Lp. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE,, MĄDRA SOWA W KONARZEWIE FORMULARZ CENOWY

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE,, MĄDRA SOWA W KONARZEWIE FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego Formularz cenowy PRZEDSZKOLE PUBLICZNE,, MĄDRA SOWA W KONARZEWIE FORMULARZ CENOWY l.p. Przedmiot Ilość Wyszczególnienie, opis oferowanego wyposażenia 1. Biurko -

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Część II. Zestawienie mebli i wyposażenia pomieszczeń Oddziałów Przedszkolnych

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Część II. Zestawienie mebli i wyposażenia pomieszczeń Oddziałów Przedszkolnych Część II Załącznik Nr 5 do SIWZ Zestawienie mebli i wyposażenia pomieszczeń Oddziałów Przedszkolnych L.p Nazwa i opis artykułu Jedn. Ilość Cena jedn. Wartość brutto uwagi 1. Oddział Przedszkolny przy Publicznej

Bardziej szczegółowo

KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ

KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ WYMAGANIA FUKCJONALNE BLOK OPERACYJNY BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA możliwość swobodnego wprowadzenia łóżka z pacjentem możliwość swobodnego poruszania się zepołu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce OBIEKT: Remont i przebudowa wnętrz budynku szkolnego na potrzeby osób TEMAT: Koncepcja architektonicza ADRES: Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce INWESTOR: Chrześcijańskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY NR B.145.05.04/A Tytuł opracowania REWITALIZACJA BUDYNKU PRACE WYKOŃCZENIOWE Adres UL. PIŁSUDSKIEGO 47, 42-400 ZAWIERCIE Nr działki Działka nr 133 Zleceniodawca MIEJSKI OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

Kod Nazwa Ilość J.Brutto W.Brutto Zdjęcie Opis

Kod Nazwa Ilość J.Brutto W.Brutto Zdjęcie Opis ul. POW 25 90-248 Łódź tel.42 630 17 28 NIP: 725-001-33-78 nowaszkola.com Kod Nazwa Ilość J.Brutto W.Brutto Zdjęcie Opis Szafka z półeczkami WMNS2414 1 589,00 zł 589,00 zł X Szafka z półeczkami X, stelaż

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie meblowe dla pomieszczeń administracyjnych, hotelowych, sportowych, zaplecza technicznego

Wyposażenie meblowe dla pomieszczeń administracyjnych, hotelowych, sportowych, zaplecza technicznego Wyposażenie meblowe dla pomieszczeń administracyjnych, hotelowych, sportowych, zaplecza technicznego Lp Opis Sztuki Cena Netto Pom BHP 1 OSOBA 1 Biurko pracownicze 160X80X72 1 2 Zabudowa płytowa biurka

Bardziej szczegółowo

Kolorystyka wagonów Zamawiającego OPIS SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PKP INTERCITY S.A. KOLORYSTYKA WAGONÓW

Kolorystyka wagonów Zamawiającego OPIS SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PKP INTERCITY S.A. KOLORYSTYKA WAGONÓW Kolorystyka wagonów Zamawiającego OPIS SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PKP INTERCITY S.A. KOLORYSTYKA WAGONÓW Zastosowano kolory wagonów według przyjętej przez Zamawiającego kolorystyki: dwa rodzaje szaroniebieskiego,

Bardziej szczegółowo

Projekt Bajkowy świat przedszkolaków jest realizowany na podstawie umowy z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Bajkowy świat przedszkolaków jest realizowany na podstawie umowy z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Baćkowice, 3 sierpień 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Procedura nr 2 Wyposażenie 1. Meble i wyposażenie zakup i montaż przykładowych zestawów 2. Zakup wyposażenia wypoczynkowego 3. Zakup i montaż mebli do wyposażenia

Bardziej szczegółowo

zaplecze socjalne rejestracja widok na hydrant wuburzenia dobudowy apteka gniazdo wtykowe DODO kasa portiernia punkt elektryczno-logiczny w posadzce

zaplecze socjalne rejestracja widok na hydrant wuburzenia dobudowy apteka gniazdo wtykowe DODO kasa portiernia punkt elektryczno-logiczny w posadzce łącznik zaplecze socjalne OHB-SA-257 OHB-SA-257 OHB-SA-257 OHB-SA-257 OHB-SA-662 rejestracja KUB-KN-022 KUB-KN-022 TR widok na hydrant KUB-KN-021 KUB-KN-021 KUB-KN-021 KUB-KN-021 wuburzenia WC apteka dobudowy

Bardziej szczegółowo

Opis mebli. Opis poszczególnych mebli

Opis mebli. Opis poszczególnych mebli Opis mebli Załącznik nr 13 Wszystkie meble wykonane są z płyty meblowej melaminowej obustronnie o grubości 18 mm w kolorze dzika grusza (próbnik Pfleiderer R 4967). Blaty wykonane są z tej samej płyty

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK IV POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A ZAŁĄCZNIK IV

ZAŁĄCZNIK IV POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A ZAŁĄCZNIK IV 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A 2 Pokój 2/43 widok 1 POKÓJ 2/43 3 Pokój 2/43 widok 2 37.0.0. ZESTAW SEGMENTOWY VIII (rys. 41 ; poz.1) 37.1.0. WYKONANIE Ogólne warunki wykonania pkt. 5.1.1. Wysokość

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE,, MĄDRA SOWA W KONARZEWIE

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE,, MĄDRA SOWA W KONARZEWIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE,, MĄDRA SOWA W KONARZEWIE Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostawa wyposażenia do przedszkola w Konarzewie szczegółowy opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIE WNĘTRZ PRZESTRZENI WSPÓLNYCH - BUD A. BUDYNEK A L.p Opis artykułu Ilość sztuk/ indeks. m2 1

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIE WNĘTRZ PRZESTRZENI WSPÓLNYCH - BUD A. BUDYNEK A L.p Opis artykułu Ilość sztuk/ indeks. m2 1 ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIE WNĘTRZ PRZESTRZENI WSPÓLNYCH - BUD A BUDYNEK A L.p Opis artykułu Ilość sztuk/ 1 Lada recepcyjna - okleina drewno brzoza z blatem ze szkła matowego o grub 25 mm 2 krzesło

Bardziej szczegółowo

S.1. Sanitariat personelu. WC 1 8,70 m 2. Instalacje sanitarne Kondygnacja: Parter. Sanitariat personelu Skala: 1:50 Inwestor: wk4.

S.1. Sanitariat personelu. WC 1 8,70 m 2. Instalacje sanitarne Kondygnacja: Parter. Sanitariat personelu Skala: 1:50 Inwestor: wk4. Sanitariat personelu wk4 1 8,70 m 2 84 22 12 162 40 40 40 wk stelaż podtynkowy miska ustępowa, np. Roca Gap umywalka wpuszczana w blat, np. Roca Diverta 50x8cm; lub nablatowa, np. Koło Twins 50cm bateria

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych Załącznik nr 6. do SIWZ Zakup i dostawa wyposażenia do Centrum Aktywności Twórczej w Ustce SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE Dostawa mebli biurowych. Zadanie obejmuje dostawę następującego sprzętu:

Bardziej szczegółowo

WIZUALIZACJE CZĘŚCI RECEPCYJNO- BIUROWEJ

WIZUALIZACJE CZĘŚCI RECEPCYJNO- BIUROWEJ WIDOK HOLU WEJŚCIOWEGO WIDOK RECEPCJI przy ul. Śląskiej w Szczecinie Akademia Sztuki w Szczecinie pl. Orła Białego 70-6 Szczecin 7- S ZCZECIN ul. Bronisławy 7/8 tel. 0 0 9 e- mail: pfiuk@wp.pl WIDOK HOLU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 5/R/ZP/AT/2014 Zał. Nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA IV pokój nr 11 IV pokój nr 12 IV pokój nr 13 IV pokój nr 14 IV pokój nr 20 Opis elementów wyposażenia części administracyjno-technicznej

Bardziej szczegółowo

Załączniki nr 1a - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załączniki nr 1a - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 94.1 Gablota Gablota do ogłoszeń - 100 x150 cm, (wersja magnetyczna). W zestawie z tablicą: magnesy komplet 60 tablicowe - oraz magnesy tablicowe duże zestaw 40 sztuk 3 szt 94.2 Gablota Gablota do ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wyposażenia DZIAŁY MEBLE-OPIS ILOŚĆ SZTUK

Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wyposażenia DZIAŁY MEBLE-OPIS ILOŚĆ SZTUK Załącznik Nr do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wyposażenia DZIAŁY MEBLE-OPIS ILOŚĆ SZTUK ADMINISTRACJA Zestaw szaf aktowych wymiary: wys.50cm, szer.90cm, gł.35 cm boki i fronty szaf wykonane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Część 1 Tapczany

Specyfikacja. Część 1 Tapczany Specyfikacja Dotyczy wszystkich mebli (jeśli nie opisano inaczej): Kolor płyt laminowanych, pcv, i innych elementów drewnopodobnych: Buk Materiały tapicerskie: Ciemny brąz, jednolity lub łagodny estetyczny

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Wyposażeniem Wiejskiego Domu Kultury w Ogrodzieńcu

Bardziej szczegółowo

Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 3

Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 3 Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 3 PAKIET NR 1 Lp Opis zamówienia Ilość Jedn. Cena netto za sztukę Wartość netto za Ilość Stawka VAT Wartość VAT Wartość zamówienia w złotych brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Wyposażenia Inkubator Kartuzy

Zestawienie Wyposażenia Inkubator Kartuzy Zestawienie Wyposażenia Inkubator Kartuzy L.P. Nazwa Nr inwentarzowy Pomieszczenie 1 stolik kwadratowy 85 /808/EFRR/KIP/2014 1.12 2 krzesło plastikowe na płozie 114 /808/EFRR/KIP/2014 1.12 3 krzesło plastikowe

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I Łęczyca, dn. 20.06.2014 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I KORYTARZ Zerwanie z podłogi płytek PCV, wykładziny typu tarkett oraz posadzki betonowej do płyt stropowych ( od drzwi balkonowych

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNOLOGICZNA nr 1

KARTA TECHNOLOGICZNA nr 1 KARTA TECHNOLOGICZNA nr 1 Nazwa pomieszczenia KOMUNIKACJA Nr pom. 2.1 Powierzchnia w m 2 20,88 Kondygnacja Parter Okładziny ścian i tapeta szklana Wykończenie specjalne narożniki na ścianach Podstawowa,

Bardziej szczegółowo