X EDYCJA ARCHITEKTONICZNE WARSZAWSKICH KWIECIE - MAJ. Wystawa pod Honorowym Patronatem Prezydenta m. st. Warszawy LECHA KACZY SKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "X EDYCJA ARCHITEKTONICZNE WARSZAWSKICH KWIECIE - MAJ. Wystawa pod Honorowym Patronatem Prezydenta m. st. Warszawy LECHA KACZY SKIEGO"

Transkrypt

1

2

3 R Y S U N K I ARCHITEKTONICZNE I M A K I E T Y N O W Y C H WARSZAWSKICH I N W E S T Y C J I KWIECIE - MAJ X EDYCJA Wystawa pod Honorowym Patronatem Prezydenta m. st. Warszawy LECHA KACZY SKIEGO Katalog wydany dzi ki wsparciu Urz du m. st. Warszawy

4

5 Najwa niejszym planem rozwoju Warszawy jest, b dàce na ukoƒczeniu, Studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy. W tym dokumencie zawarte sà wszystkie ustalenia dotyczàce tego, jaka b dzie Warszawa za 25 lat. Miasto b dzie si nadal dynamicznie rozwijaç. Zak ada si, e liczba mieszkaƒców osiàgnie 2,5 3 milionów osób. Czyli zostanie prawie podwojona. Przewiduje si, e w ciàgu tych lat tereny przeznaczone na funkcje us ugowe wzrosnà o ha, tereny zabudowy mieszkaniowej o oko o ha, tereny komunikacji o blisko 300 ha. W jaki sposób mo na postrzegaç nowà Warszaw? Na pewno, jako miasto, które b dzie metropolià, o znaczeniu europejskim. A tak e jako dynamiczny oêrodek sto eczny, stymulujàcy rozwój spo eczno-gospodarczy kraju oraz stref swego oddzia ywania w obszarze metropolitalnym, obejmujàcym 5 6 milionów mieszkaƒców. Miasto ma staç si, przede wszystkim, miastem przyjaznym dla mieszkaƒców. Czyli takim miejscem, gdzie ka dy mo e yç w dogodnych warunkach, odpowiadajàcych wspó czesnym standardom. Miejscem, gdzie przyjemnie mo na sp dziç czas, bezpiecznie spacerujàc po ulicach. Gdzie atwo jest si przemieszczaç, korzystajàc z publicznych Êrodków transportu. Gdzie bogata oferta us ugowa odpowiada na zapotrzebowanie mieszkaƒców. Gdzie sà miejsca kameralne i wielkomiejskie city. Na czym realizacja tak za o onych celów ma polegaç? Przede wszystkim nale y poprawiç jakoêç przestrzeni publicznych miasta. One to, bowiem, sà wizytówkà ka dej przestrzeni zbudowanej. Powsta projekt rewitalizacji jednej z najpi kniejszych ulic Warszawy Krakowskiego PrzedmieÊcia. Z zat oczonego ruchem ko owym, gdzie, co par minut przeje d a autobus miejsca, tworzy si ulic, która b dzie przede wszystkim udost pniona dla pieszych mieszkaƒców Warszawy, ale i licznych rzesz turystów. Takà, gdzie b dzie mo na spokojnie i swobodnie oglàdaç liczne, stojàce wzd u niej cenne obiekty zabytkowe. Nast pnym krokiem, który ju zosta podj ty jest projekt zagospodarowania placu Pi sudskiego. Zagospodarowania, które tym razem zapewni odzyskanie przestrzennej harmonii tego miejsca, czyli zamkni cie Êciany zachodniej. Pewnych, ju zasta ych, incydentalnie realizowanych inwestycji w otoczeniu placu nie da si ju przetworzyç. Ale sàdz, e tak d ugo oczekiwana decyzja o odtworzeniu zachodniej pierzei placu, przywróci, choç cz Êç, jakoêci dla jego przestrzennego obrazu. Podobne dzia ania przygotowywane sà dla innych placów warszawskich takich jak: Plac Trzech Krzy y, który z ruchliwego skrzy owania ma szans, choç cz - Êciowo staç si przestrzenià przeznaczona dla pieszych, wzbogaconà w liczne kawiarnie, sklepy i restauracje Plac Teatralny, gdzie obecny parking naziemny zastàpiony zostanie podziemnym gara em, co pozwoli na uzyskanie dogodnego foyer zewn trznego przed najwi kszym teatrem stolicy Plac Konstytucji, gdzie planowana jest likwidacja parkingu oraz reorganizacja ruchu ko owego, umo liwiajàca powstanie w centralnej cz Êci placu zespo u us ugowego w poziomie -1, po àczonego ze stacjà metra w rejonie ul. Wilczej Plac Powstaƒców Warszawy, gdzie planowana jest równie likwidacja parkingu i uwolnienie posadzki placu dla ruchu pieszego. Dla warszawskiego city jest obecnie sporzàdzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego otoczenia Pa acu Kultury i Nauki. To miejsce ju doêç d ugo czeka o, aby uzyskaç wartoêç przestrzennà i funkcjonalnà. W planie przewiduje si koncentracj funkcji us ugowych-handlowych, biurowych, ale tak e i kompleksy zabudowy przeznaczone na funkcje kultury. Tu, byç mo e, znajdzie wkrótce swoje miejsce muzeum sztuki wspó czesnej. Nie jest wykluczone, e towarzyszyç temu b dà sale koncertowe, czy teatr muzyczny. Nowy plac, który zajmie miejsce dzisiejszego placu Defilad, b dzie miejscem dla imprez o charakterze masowym. To tu w a- Ênie b dà si odbywa y zabawy sylwestrowe, ale tak e i koncerty, wyst py itp. Planów jest du o. Ca y czas opracowywane sà miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Na terenie Warszawy obecnie jest 112 uchwalonych planów, a 32 kontynuowane w procedurze wed ug ustawy z 7 lipca 1994 r. Powierzchnia obj ta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w Warszawie to 7.624,95 ha terenów miasta (oko o 15% powierzchni). Obecnie podj to uchwa y o przystàpieniu do sporzàdzenia 44 planów, wed ug nowej uchwa y z 27 marca 2003 r. (powierzchnia ha, co stanowi oko o 10% powierzchni miasta). Planuje si, e miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmà w najbli szych latach 80% powierzchni miasta. POWIERZCHNIA MIASTA ha TERENY ZURBANIZOWANE ha POTENCJALNA REZERWA DLA INWESTYCJI ha Powierzchnia obj ta m.p.z.p. ( ) 112 planów, ha, 15 % Uchwa y o przystàpieniu do sporzàdzenia m.p.z.p. 44 plany, ha, 10 % Wydawana jest znaczna liczba decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwoleƒ na budow. Do koƒca 2004 r. na ogólnà liczb wniosków o warunkach zabudowy, jakie wp yn y 7.219, wydano decyzji, a jest w zaawansowanym toku post powania. Z ogólnej liczby wniosków o pozwolenie na budow 9.510, wydano decyzji, a jest w toku post powania. Warszawa zatem, ca y czas si rozwija. Jak? Chyba najlepiej zilustrujà to przedstawione na wystawie projekty. Micha Borowski Naczelny Architekt Miasta

6 Wystawa Plany na przysz oêç. Rysunki architektoniczne i makiety nowych warszawskich inwestycji organizowana jest po raz dziesiàty przez instytucj kultury, Centrum owicka. Pomys narodzi si dziesi ç lat temu. Pierwsza wystawa w 1996 roku by a skromna, pokazaliêmy ok. 50 renderingów zapi tych w antyramy. Do tej ekspozycji wystarczy a sala naszej galerii. Nie pozosta po niej aden Êlad w postaci katalogu. Poczàtkowo pokazywaliêmy jeden dzia Plany na przysz oêç, w latach nast pnych powstawa y nowe: plany zagospodarowania przestrzennego, stare nowe, domy jednorodzinne, a w tym roku przestrzeƒ miejska oraz konkursy, w którym poka emy nagrodzone prace na Centrum Chopinowskie, Pasa Wiecha i Rondo Dmowskiego. Ale nasza wystawa to nie tylko projekty i wizje profesjonalistów. Od 2 lat naszej ekspozycji towarzyszy konkurs dla studentów architektury, b dàcy okazjà do swobodnej i twórczej wypowiedzi oraz zmierzenia si z wieloma trudnymi zagadnieniami warszawskiej architektury i urbanistyki. W tym katalogu prezentujemy laureatów ubieg orocznej edycji konkursu. Wystawa Plany na przysz oêç wraz z katalogiem w dwóch wersjach j zykowych, sta a si swoistym przewodnikiem po warszawskich inwestycjach, dokumentem ilustrujàcym rozwój miasta w ostatniej dekadzie, a tak e, co nas szczególnie cieszy forum dyskusyjnym. Redakcja miesi cznika ARCHITEKTURA-murator, warszawski oddzia SARP-u, byli organizatorami debat, podczas których zastanawiano si czy Warszawie potrzebny jest architekt miasta, (dzisiaj ju wiemy, e bardzo), jaka b dzie przysz oêç Wilanowa i placu Defilad. I w aênie problematyka tego miejsca by a niejednokrotnie poruszana na wystawie. W adze Warszawy z nowà energià próbujà rozwiàzaç palàcy problem zabudowy wokó Pa acu Kultury. Wszyscy z niecierpliwoêcià czekajà na wynik tych staraƒ. Centrum owicka z ch cià b dzie pokazywaç projekty inwestycji, które zmienià t wielkà przestrzeƒ w nowoczesne centrum miasta. Ponad 600 projektów, które pokazaliêmy w ciàgu tych 10 lat, to przede wszystkim prezentacja polskiej myêli architektonicznej i jej rozwoju. Nie mamy aspiracji do profesjonalnych ocen. Chcemy prowokowaç dyskusj w Êrodowisku projektantów i decydentów, i zach ciç do niej mieszkaƒców Warszawy. Katarzyna Hagmajer Dyrektor Centrum OWICKA

7

8

9 Lokalizacja naro nik ulic Domaniewskiej i Wo oskiej APA Kury owicz & Associates prof. dr hab. arch. Stefan Kury owicz, arch. Marta Chrzanowska, arch. Miko aj Kwieciƒski, arch. Piotr abicki Globe Trade Centre S.A. Projekt koncepcyjny 2004 Kubatura nadziemna: m 3 Kubatura podziemna: m 3 Powierzchnia ca kowita: nadziemna m 2 podziemna m 2 Powierzchnia nadziemna u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: 12 nadziemnych 2 podziemne IloÊç miejsc parkingowych: podziemnych 90 naziemnych PROJEKT KONCEPCYJNY W celu stworzenia unikalnego charakteru zespo u i atrakcyjnego Êrodowiska pracy, przeszklone elewacje budynku Êrodkowego pokryte sà nadrukiem o wyraênym rysunku trawy. Pas przeszklenia z naniesionym motywem otacza ca y zespó biurowy. Elewacje zewn trzne zespo u tworzà pe ne, miejskie pierzeje ulic Wo oskiej i Domaniewskiej. Elewacje wewn trzne, ca kowicie przeszklone, pozwalajà na przenikanie si przestrzeni biurowych z zielenià dziedziƒca, zarówno prawdziwà jak i tà wirtualnà graficznà. Zespó zabudowy biurowej 7

10 Budynek biurowy 8 Lokalizacja ul. Nowogrodzka APA Wojciechowski Sp. z o.o. arch. Szymon Wojciechowski, arch. Micha Sadowski, arch. Witold Dudek, arch. Magdalena Rachuta Nowogrodzka Development Data powstania projektu architektonicznego 2004 Data realizacji 2005/2006 Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: 22 nadziemne 4 podziemne IloÊç miejsc parkingowych: 316 podziemnych 20 naziemnycych 420 nadziemnych

11 Lokalizacja ul. Grzybowska/Wronia Biuro Projektów Kazimierski i Ryba Sp.j. dr arch. Tomasz Kazimierski, arch. Andrzej Ryba, arch. B a ej Ma czyƒski, arch. Rafa Paw owski, arch. Micha Hincz, arch. Maciej Ryba, tech. arch. Katarzyna Szantroch Wspó autor FEIGIN ARCHITECTS J. Feigin, Y. Feigin Autor konstrukcji Biuro Projektów Kostrukcji Budowlanych Kapela, Pachowski Sp. z o.o. Grzybowska Centrum Sp. z o.o. RZUT PI TRA TYPOWEGO Generalny wykonawca BUDIMEX DROMEX S.A. Data powstania projektu architektonicznego 2003 Data realizacji w trakcie realizacji Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: 28 nadziemnych 3 podziemne 286 podziemnych miejsc parkingowych Sala balowo-konferencyjna na 1200 osób + 13 sal konferencyjnych Kompleks Grzybowska Centrum. I etap Hotel Hilton z Centrum Konferencyjnym i zespo em sportowo-rekreacyjnym; 3-kondygnacyjna cz Êç podziemna dla ca ego kompleksu; II etap zespó wielorodzinny z us ugami i systemem gara y podziemnych; III etap zespó biurowy Pomi dzy biurowcem a Hiltonem przewiduje si w parterze plac dziedziniec ok. 50 na 55 m. G ówne wejêcia do hotelu od naro nika Grzybowska-Wronia oraz od projektowanego placu. Elewacja Êciany kurtynowe aluminium, szk o i ceramika. Obiekt wielofunkcyjny HILTON 9

12 Zespó budynków biurowych 10 Lokalizacja ul. Wo oska JEMS architekci arch. Olgierd Jagie o, arch. Jerzy Szczepanik-Dzikowski, arch. Maciej Mi ob dzki, arch. Marcin Sadowski Wspó praca arch. Marek Moskal, arch. Maks Potapow, arch. Mateusz Âwi torzecki GTC S.A. Data powstania projektu architektonicznego 2004 Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: ~ m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: 7 nadziemnych 1 podziemna IloÊç miejsc parkingowych: 827 na poziomie -1, 0 65 na terenie

13 Lokalizacja ul. Pu awska 493, Ursynów Autor projektu EM Jednacz Architekci arch. Miros aw Jednacz Wspó praca arch. Wojciech Oleƒski Autorzy konstrukcji S awomir Szarleja, Krzysztof Paw owski Dorbud Data powstania projektu architektonicznego Data realizacji Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: 3 429,2 m 2 Powierzchnia u ytkowa cz Êci naziemnej: 1 689,8 m 2 Powierzchnia u ytkowa biur: 1 155,4 m 2 IloÊç kondygnacji: 3 nadziemne, 1 podziemna IloÊç miejsc parkingowych: 25 w gara u podziemnym 7 na parkingu naziemnym RZUT PARTERU Budynek biurowy 11

14 Budynek biurowy 12 Lokalizacja ul. Pi kna 15 RKW RHODE KELLERMANN WAWROWSKY POLSKA Sp. z o.o. prof. Wojtek Grabianowski, Barbara Possinke arch. Ma gorzata Florczak-Puƒko, arch. Jakub Puƒko, arch. Konrad Zbikowski, stud. arch. Wojtek Pajzderski Autor konstrukcji LGL Sp. z o.o. Pi kna Galeria Sp. z o.o. Data powstania projektu architektonicznego 2004/2005 Data realizacji 2005/2007 ELEWACJA PÓ NOCNA WIDOK OD STRONY UL. PI KNEJ Kubatura ca kowita: m 3, w tym cz Êç nadziemna m 3 cz Êç podziemna m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: 7 nadziemnych 2 podziemne 140 miejsc parkingowych w gara u podziemnym

15 Lokalizacja ul. Mokotowska/Waryƒskiego przy Rondzie Jazdy Polskiej APP Polska Sp. z o.o. arch. Andrzej Potyka, arch. Piotr Bujnowski arch. Filip Domaszczyƒski, arch. Marta Nowosielska, arch. Dorota Sibiƒska, arch. Ewa Bielobradek Wspó praca Piotr Twardo - wizualizacje Autorzy konstrukcji ARBO Projekt Sp. z o.o. in. Arkadiusz oziƒski, in. Bogus aw Wy ykowski, in. Jan Domurad Pekao Development Sp. z o. o. Data powstania projektu architektonicznego 2004/ 2005 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia nadziemna netto: m 2 IloÊç kondygnacji: 15 nadziemnych 2 podziemne 118 podziemnych miejsc parkingowych Budynek biurowo-us ugowy 13

16 Budynek biurowy POST PU 4 budynek A 14 Lokalizacja ul. Post pu 4, S u ewiec E&L Architects Sp. z o.o. arch. Piotr Cegie ko, arch. Miros aw Bia okowski, arch. Dariusz Leszczyƒski Dorp-Tom Sp. z o.o. Data powstania projektu architektonicznego 2004 Data realizacji 2005 Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: 7 nadziemnych + kond. techniczna 1 podziemna PRZEKRÓJ A-A IloÊç miejsc parkingowych: 30 podziemnych 120 naziemnych Budynek jest pierwszym obiektem z powstajàcego zespo u budynków biurowych o àcznej powierzchni najmu m 2, którego projekt prezentowany by podczas zesz orocznej edycji wystawy.

17 Lokalizacja ul. Fabryczna 13, Solec Aukett + APA Wojciechowski: arch. Szymon Wojciechowski, arch. Micha Sadowski, arch. Karolina Cegie kowska, arch. Grzegorz Mizieliƒski Riverside Park I Sp. z o.o. RZUT KONDYGNACJI TYPOWEJ Data powstania projektu architektonicznego 2003/2004 Data realizacji 2005 Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: 6 nadziemnych 1 podziemna IloÊç miejsc parkingowych: 87 podziemnych 4 naziemne Budynek biurowy RIVERSIDE PARK 15

18 Budynek biurowy 16 Lokalizacja ul. Domaniewska 39, Mokotów JEMS ARCHITEKCI arch. Olgierd Jagie o, arch. Jerzy Szczepanik-Dzikowski, arch. Maciej Mi ob dzki, arch. Marcin Sadowski, arch. Micha Kurzàtkowski Wspó praca arch. Jacek Mroczkowski, PRZEKRÓJ POPRZECZNY arch. Pawe Natkaniec GTC Topaz Sp. z o.o. Data powstania projektu architektonicznego 2004 Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: 7 nadziemnych 2 podziemne 192 podziemne miejsca parkingowe

19 Lokalizacja ul. Ogrodowa 31/35 S.A.M.I. ARCHITEKCI Sp. z o.o. arch. Anna Albiniak, arch. Marta Bus owicz, arch. Seweryn Grobelny, arch. Mariusz Korytkowski, arch. Mariusz Lewandowski Autorzy konstrukcji in. Marek Kuban, in. Marek Salak PRZEKRÓJ A-A Prywatny Data powstania projektu architektonicznego 2004/2005 Data realizacji 2005 Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: 6 nadziemnych 1 podziemna IloÊç stanowisk parkingowych: 33 podziemne 30 naziemnych Adaptacja i rozbudowa budynku biurowego 17

20 Siedziba Naczelnego Sàdu Administracyjnego i Wojewódzkiego 18 Lokalizacja Kwarta ulic Boduena, Jasnej, Przeskok i Szpitalnej KULCZY SKI ARCHITEKT Sp. z o. o. arch. Bogdan Kulczyƒski, arch. Jan Pietrzak Wspó praca arch. Pawe Py ka, arch. Przemys aw Kokot Organizator konkursu Naczelny Sàd Administracyjny w Warszawie 2004 Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: 9 nadziemnych 1 podziemna 38 podziemnych miejsc parkingowych ELEWACJA PÓ NOCNA PROJEKT KONKURSOWY PRACA NIEPRZEZNACZONA DO REALIZACJI

21 ELEWACJA PÓ NOCNA Lokalizacja ul. Boduena, ÂródmieÊcie S.A.M.I. ARCHITEKCI Sp. z o.o. arch. Anna Albiniak, arch. Marta Bus owicz, arch. Seweryn Grobelny, arch. Mariusz Korytkowski, arch. Mariusz Lewandowski, Pawe Py ka, Rafa Turno Wspó praca arch. Pawe Cichocki Autorzy konstrukcji in. Tomasz Zi ta a, in. Dariusz P oszaj, in. Pawe Spi ewski Naczelny Sàd Administracyjny Data powstania projektu architektonicznego 2005 Data realizacji 2005/2006 Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: 10 nadziemnych 2 podziemne 41 podziemnych stanowisk parkingowych Siedziba Naczelnego Sàdu Administracyjnego i Wojewódzkiego 19

22 Dobudowa skrzyd a pó nocnego budynku Sàdu Okr gowego 20 Lokalizacja ul. Marsza kowska 82 Biuro Projektów Kazimierski i Ryba Sp.j. dr in. arch. Tomasz Kazimierski, arch. Andrzej Ryba, arch. Micha Hincz Sàd Okr gowy w Warszawie Data powstania koncepcji 2004 Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 RZUT PARTERU Powierzchnia u ytkowa: m 2 7 kondygnacji nadziemnych Ulokowany u zbiegu ulic Marsza kowskiej i urawiej budynek dawnej Sk adnicy Harcerskiej ma kszta t litery U. W trakcie przeprowadzanej ostatnio adaptacji budynku na potrzeby Warszawskiego Sàdu Okr gowego, projektanci zdecydowali si przedstawiç propozycj uzyskania dodatkowej powierzchni biurowej i dodatkowych sal rozpraw przez dobudow dodatkowego pó nocnego skrzyd a i zabudow cz Êci wewn trznego podwórza. Zabudowa pustej przestrzeni jest korzystna z kilku wzgl dów: zostaje uzupe niona pierzeja ul. urawiej, powstaje dodatkowe wejêcie do gmachu od strony ulicy mniej ruchliwej ni Marsza kowska oraz powstaje mo liwoêç podkreêlenia wyraênych cech istniejàcego budynku. Dodany àcznik powtarza istniejàce rytmy, zast pujàc jedynie istniejàce materia y szk em i stalà. Wyraênie widoczne monumentalne wejêcie, odpowiednie do rangi budynku. WysokoÊci kondygnacji, wyraêne poziomy gzymsów powtórzone jak w oryginale, ca y àcznik delikatnie przyklejony do istniejàcej bry y za pomocà stalowych, przeszklonych k adek. Nowoprojektowana bry a w sposób harmonijny wpisuje si w istniejàcà sytuacj, b dàc wartoêciowym uzupe nieniem zastanej formy.

23 Lokalizacja ul. Wo oska 137, Mokotów Zespó Projektowy KONTRAPUNKT arch. Aleksander Mirek generalny projektant, arch. Ewa Dobrucka, arch. Louay Farah Autor konstrukcji in. Roman Mucha Centralny Szpital Kliniczny MSWiA Data powstania projektu architektonicznego 2004 Data realizacji obiekt w realizacji Szpital Kubatura ca kowita: ,88 m 3 Powierzchnia ca kowita: ,95 m 2 Powierzchnia u ytkowa: ,76 m 2 IloÊç kondygnacji: 11 nadziemnych, 1 podziemna Gara Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: 4 nadziemne + làdowisko dla helikopterów 252 miejsca parkingowe w gara u nadziemnym Projekt obejmuje adaptacj budynku pawilonu g ównego zrealizowanego w stanie surowym w latach 70-tych XX wieku. 1/3 budynku przewidziano do adaptacji na oddzia y szpitalne, 2/3 budynku ze wzgl du na z y stan techniczny przeznaczono do rozbiórki i zaprojektowano w tym miejscu otwarty gara wielostanowiskowy z làdowiskiem dla helikopterów. W cz Êci szpitalnej znajdà si nast pujàce oddzia y: stacja dializ, nefrologia, chirurgia transplantologiczna, onkologia, oddzia chorób wewn trznych, hematologia, laryngologia oraz blok operacyjny. ELEWACJA PÓ NOCNA Adaptacja pawilonu g ównego SZPITALA MSWiA 21

24 Siedziba ENCO ENERGETYKA 22 Lokalizacja S u ewiec Przemys owy Autor projektu STUDIO GOMEZ arch. Hernan Gomez Wspó praca arch. Barbara Stopiƒska, tech. arch. Joanna Brzeziƒska, tech. Tomasz Rejf, tech. Robert Wasà nik Autor konstrukcji in. Pawe Janowski ENCO P.P.U. Energetyka Sp. z o.o Data powstania projektu architektonicznego Kubatura ca kowita: ok m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 Ilosç kondygnacji: 7 nadziemnych, 1 podziemna PROJEKT KONCEPCYJNY WYKONANY DO CELÓW KONKURSOWYCH.

25 Lokalizacja ul. Ry owa 49, Ursus F.B.T. Pracownia Architektury i Urbanistyki arch. Anna Federowicz-Tomaszewska, arch. Tomasz Tomaszewski, arch. Magdalena Federowicz-Boule Autor konstrukcji in. Witold Rybiƒski Market Access ELEWACJA FRONTOWA, PÓ NOCNO-ZACHODNIA Data powstania projektu architektonicznego 2002 Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 4 kondygnacje nadziemne 29 naziemnych miejsc parkingowych Budynek biurowo-us ugowo-magazynowy 23

26 GABINET Z-CY PREZESA OK. 33,0 m 2 POWIERZCHNIA BIURA GABINET Z-CY PREZESA 33,3 m 2 POWIERZCHNIA SOCJALNA GABINET Z-CY PREZESA OK. 36,0 m 2 SEKRETARIAT 39,0 m 2 ÑCZNIK 13,0 m 2 BUDYNEK ISTNIEJÑCY KOMUNIKACJA WEWN TRZNA SZACHTY INSTALACYJNE SEKRETARIAT 64,0 m 2 GABINET Z-CY PREZESA OK. 33,0 m 2 GABINET PREZESA 42,0 m 2 Budynek biurowy 24 SALA KONFERENCYJNA 44,0 m 2 Lokalizacja ul. P ocka 9/11a, Wola Autorska Agencja Architektury ARCHIDEA arch. Adam Kuêniewski, arch. Pawe ysakowski Autorzy konstrukcji in. Wojciech Grochowski, in. Janusz Kowalski Prywatny Generalny wykonawca INSBUD M awa Data powstania projektu 2004 Data realizacji 2005 RZUT 1. PI TRA Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: 5 nadziemnych 1 podziemna 25 podziemnych miejsc parkingowych

27 ELEWACJA BOCZNA (ZACHODNIO-PÓ NOCNA) ELEWACJA FRONTOWA (PO UDNIOWO-ZACHODNIA) Lokalizacja Legionowo, ul. Jagielloƒska 6 S.A.M.I. ARCHITEKCI Sp. z o.o. arch. Anna Albiniak, arch. Marta Bus owicz, arch. Seweryn Grobelny, arch. Mariusz Korytkowski, arch. Mariusz Lewandowski Wspó praca arch. Piotr Guzik, arch. Edyta Najmó a ELEWACJA TYLNA (PÓ NOCNO-WSCHODNIA) Autorzy konstrukcji in. Marek Kuban, in. Marek Salak Sto eczne Przedsi biorstwo Handlu Wewn trznego Data powstania projektu architektonicznego 2004/2005 Data realizacji 2005/2006 Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 2 kondygnacje nadziemne 30 naziemnych stanowisk parkingowych ELEWACJA BOCZNA (WSCHODNIO-PO UDNIOWA) Salon meblowy MEBLE EMILIA 25

28 Rozbudowa Urz du Pracy m. st. Warszawy 26 Lokalizacja ul. Grochowska 171b, Praga P d. ARE Sp. z o.o. arch. Jakub Wac awek, arch. Grzegorz Stiasny, stud. arch. Wojciech Kotecki Wspó praca stud. arch. Wojciech Ingielewicz, arch. Grzegorz Pietrzak, stud. arch. Adam Kluczek RZUT PI TRA Urzàd Pracy m. st. Warszawy Data powstania projektu architektonicznego 2004 Data realizacji Kubatura ca kowita: 2 346,78 m 3 Powierzchnia ca kowita: 516,54 m 2 Powierzchnia u ytkowa: 430,88 m 2 IloÊç kondygnacji: 2 nadziemne 1 podziemna 17 naziemnych miejsc parkingowych

29 I ZESPÓ POMIESZCZE II ZESPÓ WIDOWNI III SALE PRÓB, POMIESZCZENIA DLA ARTYSTÓW I PERSONELU IV MUZEUM, CENTRUM INFORMATYCZNE, BIBLIOTEKA, PRACOWNIE V WARSZTATY, POMIESZCZENIA POMOCNICZE I TECHNICZNE VI KOMUNIKACJA PARKING Lokalizacja Karolin, Otr busy KULCZY SKI ARCHITEKT Sp. z o.o. arch. Bogdan Kulczyƒski, Andrzej Fogtt Wspó praca stud. arch. Krzysztof Grzesiak Organizator konkursu Europejskie Centrum Promocji Kultury Regionalnej i Narodowej Matecznik Mazowsze w Karolinie 2004 Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: 2 + gara podziemny IloÊç miejsc parkingowych: 169 podziemnych 52 naziemne PRACA NIEPRZEZNACZONA DO REALIZACJI. Sala widowiskowo-edukacyjna wraz z zapleczem parkingowo-gara owym dla Europejskiego Centrum Promocji Kultury Regionalnej i Narodowej Matecznik Mazowsze w Karolinie. RZUT PARTERU Sala widowiskowo-edukacyjna MATECZNIK MAZOWSZE 27

30 Budynek biurowo-us ugowo-kulturalny CENTRUM PRAHA 28 RZUT PI TRA Lokalizacja ul. Jagielloƒska 26, Praga P n. Juvenes Sp. z o. o. arch. Micha Adamczyk, arch. S awomir Stankiewicz, arch. Krzysztof Tyszkiewicz Koordynacja dr arch. Miros aw Orzechowski Wspó praca arch. Agata D bowiak, arch. Krzysztof Matwiejuk arch. Maciej Olczyk Projektowany budynek mieêci w sobie trzy-salowe kino miejskie z programem towarzyszàcym w postaci us ug, gastronomii i handlu oraz zespo u biur. Podstawà kompozycji elewacji jest kontrast masywnych, kamiennych partii budynku wysuni tych wspornikowo z lica fasady z polami w pe ni przeszklonymi, ukazujàcymi wewn trzne przestrzenie recepcyjne budynku. Elewacj frontowà tworzy widoczny przez przeszklenie trzy-kondygnacyjnego parteru widok jego wn trza. Energetyczne kolory, dynamika ruchu ludzi wewnàtrz przestrzeni kinowej stanowiç b dà znak publicznych funkcji budynku. Wn trze z kolei powiàzane jest optycznie z miastem, czego przyk ad stanowi dwukondygnacyjne przeszklenie naro nika foyer kina na osi ul. Floriaƒskiej, otwarte widokowo na bazylik Êw. Floriana. Oprawa detalu architektonicznego wzbogacona zosta a zachowanymi elementami rzeêbiarskimi z obecnego kina Praha oraz projektowanà ekspozycjà rzeêby wspó czesnej, lokalizowanà w dolnych partiach wykuszy od strony ulicy K opotowskiego i Okrzei. Autor konstrukcji Biuro projektów KiP sp. z o.o. Centrum Praha Sp z o.o. Data powstania projektu 2004 Planowana data realizacji Kubatura ca kowita: m 3, w tym kubatura nadziemna: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: 6 072,5 m 2 Powierzchnia netto: ,6 m 2 IloÊç kondygnacji: 7 nadziemnych 1 podziemna 56 miejsc parkingowych 555 miejsc w salach kinowych

31 ISTNIEJÑCA ZABUDOWA TEATRU POLSKIEGO ISTNIEJÑCA ZABUDOWA TEATRU POLSKIEGO Lokalizacja ul. Sewerynów, ÂródmieÊcie Szymborski i Zielonka Architekci arch. Lech Szymborski, arch. Wojciech Szymborski Wspó praca arch. Maksymilian Skotnicki kierownik projektu Technologia teatru in. Maciej Wojciechowski Autorzy konstrukcji in. Wojciech Nazi b o z zespo em Teatr Polski Generalny wykonawca Tulcon S.A. Data powstania projektu 2002 Data realizacji 2005/2006 ISTNIEJÑCA ZABUDOWA MIESZKANIOWA SCENA KAMERALNA rozbudowy Kubatura: m 2 Powierzchnia ca kowita: 5 209,7 m 2 Powierzchnia u ytkowa: 3 763,6 m 2 IloÊç kondygnacji: 7 nadziemnych 1 podziemna 15 miejsc parkingowych Scena kameralna: 250 m 2 Rozbudowa Teatru Polskiego o scen kameralnà, wielofunkcyjne foyer i zaplecze. Rozbudowa TEATRU POLSKIEGO. Scena Kameralna 29

32 Budynek Ambasady Królestwa Arabii Saudyjskiej 30 Lokalizacja ul. Wiertnicza/Obornicka, Wilanów Projekt P.B.P.A. Sp. z o.o., arch. Leszek Klajnert, arch. Adam Wagner, arch. Dariusz Bodzioch Ambasada Królestwa Arabii Saudyjskiej Data powstania projektu architektonicznego 2004 Przewidziana data realizacji Kubatura ca kowita: ok m 3 Powierzchnia ca kowita: ok m 2 Powierzchnia u ytkowa: ok m 2 IloÊç kondygnacji: 4 nadziemne 2 podziemne IloÊç miejsc parkingowych: 22 podziemne 4 na powierzchni parteru 1 apartament ambasadora Modernistyczna architektura z elementami zdobieƒ arabskich.

33 Lokalizacja ul. Twarda 2/4, ÂródmieÊcie APA Wojciechowski arch. Szymon Wojciechowski, arch. Micha Sadowski, arch. Magdalena Maciàg Amerykaƒsko-Polsko-Izraelska Fundacja Pokój (SHALOM) ds. Promocji Kultury Polsko- ydowskiej Rok powstania projektu architektonicznego 2004 Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: 5 nadziemnych 2 podziemne 30 podziemnych miejsc parkingowych RZUT POZIOMU +1 CENTRUM KULTURY YDÓW 31

34 Zak ady farmaceutyczne UNIA 32 Lokalizacja Pruszków, ul. Lipowa 51 Apar Projekt Sp. z o.o. arch. Tadeusz Szumielewicz generalny projektant, arch. Ewa Dobrowolska, stud. arch. Julia Rola, tech. arch. Iwona Dobaczewska Autor konstrukcji TMJ Projekt Zak ady Farmaceutyczne Unia Spó dzielnia Pracy Generalny wykonawca PBM Po udnie S.A. Data powstania projektu 2001 Data realizacji w budowie Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: 3 nadziemne 1 podziemna IloÊç miejsc parkingowych: 88 podziemnych 13 naziemnych PRZEKRÓJ POPRZECZNY PROSTOPAD Y DO ULICY

35 Lokalizacja Dawne lotnisko wojskowe w Modlinie APA Kury owicz & Associates prof. dr hab. arch. Stefan Kury owicz, arch. Jacek Syropolski, arch. Piotr Wilbik Konsultacja konstrukcji Kapela, Pachowski s.c. PPL Przedsi biorstwo Paƒstwowe Porty Lotnicze Data powstania projektu Projekt koncepcyjny 2004 Kubatura ca: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2, w tym parter poziom operacyjny m 2 antresola pomieszczenia biurowe i techniczne m 2 2 nadziemne kondygnacje Terminal linii niskokosztowych w Modlinie 33

36 !"#$ÿ%&'#%()*+(,-$.$/ÿ0123#(ÿ&4!3,ÿ!'-!05-ÿ!"%(##6+7 &40$-31%8ÿ-ÿ#$',01( Pawilon rzeêby. Przeznaczony do ekspozycji oryginalnych rzeêb architektonicznych z attyki pa acu zastàpionych kopiami z cz Êcià pracowni rzeêby o funkcji dydaktyczno-prezentacyjnej. Amorficzna forma szklana zbudowana przy po udniowej Êcianie budynku dawnej stajni. Pawilon recepcyjny. Przeznaczony do obs ugi zwiedzajàcych zlokalizowany przy pó nocnej osi mi dzy ulicà Przyczó kowà a ulicà Stanis awa Kostki-Potockiego, na przedpolu Pa acu. Przywo anie tradycyjnej formy namiotowej z tafli szklanych nakrywanych okazjonalnie ozdobnymi nakryciami z tkanin. Pawilon rzeêby i pawilon recepcyjny 34 ELEWACJA PO UDNIOWA Lokalizacja Muzeum Pa ac w Wilanowie ul. Stanis awa Kostki-Potockiego 10/16 Autor projektu Biuro Architektoniczne nonkanon Rafa Szczepaƒski architekt arch. Rafa Szczepaƒski Wspó praca Pawilon rzeêby. stud. arch Micha Kleniewski, tech. arch. Izabela Kalita-Brodziak Pawilon recepcyjny. arch. Jaros aw Piróg Autor konstrukcji in. Jerzy Czubarowicz Muzeum Pa ac w Wilanowie Data powstania projektu architektonicznego 2004 Data realizacji Pawilon rzeêby 2005 ELEWACJA WSCHODNIA pawilon rzeêby Kubatura ca kowita: m 2 Powierzchnia ca kowita: 320 m 2 Powierzchnia u ytkowa: 310 m 2 1 kondygnacja nadziemna pawilon recepcyjny Kubatura ca kowita: 560 m 3 Powierzchnia ca kowita: 150 m 2 Powierzchnia u ytkowa: 145 m 2 1 kondygnacji nadziemna

37 Przestrzeƒ ekspozycyjna zorganizowana b dzie wokó podziemnego Forum WolnoÊci. Wychodzàc z labiryntu adaptowanych podziemi Pa acu dotrzemy na autentycznà Trybun Honorowà dla wodzów proletariatu. T samà, która stoi dziê na Placu Defilad. Poniewa w przysz oêci ten plac ma byç wielkà miejskà agorà trybun rozbierzemy i z o ymy ponownie pod ziemià (jak nie przymierzajàc o tarz z Pergamonu w specjalnie dla niego zbudowanym berliƒskim muzeum). Z podziemnego Forum WolnoÊci b dziemy mogli przez szklany Êwietlik zobaczyç Pa ac, niczym termitier systemu, którà oglàda obywatel sprowadzony do roli spo ecznego owada. W tym projekcie wy àcznie interpretujemy miejsce, które zdobywamy. Pomnik komunizmu przekszta camy w monument antykomunizmu. Tylko tyle i a tyle. Przed Pa acem im. Stalina, na placu, który mia byç przemianowany na Plac Stalina, umieszczamy w naszym projekcie jego obalony pomnik. Wierzcho ek Pa acu b dziemy oglàdaç z podziemnego forum, przez zarys jego r ki i bezg owego korpusu. Stràcona g owa Stalina spocznie na kamiennej posadzce Forum przed starà trybunà honorowà. W jej tle wyêwietlane b dà filmy z wodzami wszystkich komunistycznych re imów, tworzàc gigantyczne skrzy owanie fotoplastikonu i 19-wiecznej panoramy historycznej. Z dziedziƒca przed Pa acem b dzie mo na zajrzeç w g àb, w dó i zobaczyç to, co mia o byç ukryte i o czym nale y pami taç. Lokalizacja pl. Defilad Autor projektu DiM'84 Dom i Miasto Sp. z o.o. dr arch. Czes aw Bielecki Wspó praca arch. Lenka Cederbaum, arch. Marek WiÊniewski Data powstania projektu architektonicznego Data realizacji Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 2 kondygnacje podziemne Wie a-maszt wys. 50 m SOCLAND Muzeum Komunizmu 35

Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O... 3. Inwestor... 3 Zakres działalności... 3. Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5

Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O... 3. Inwestor... 3 Zakres działalności... 3. Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5 v Spis Treści Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O.... 3 Inwestor... 3 Zakres działalności... 3 Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5 Okolica... 5 Połączenia komunikacyjne... 6 Komunikacja miejska...

Bardziej szczegółowo

Zespó 3 budynków wielorodzinnych

Zespó 3 budynków wielorodzinnych Zespó 3 budynków wielorodzinnych w Katowicach na osiedlu Ba antów Dwa budynki zaprojektowano jako galeriowce po o one równolegle wzgl dem siebie z szerokim bulwarem publicznym mi dzy nimi. Trzeci to apartamentowiec.

Bardziej szczegółowo

Wstępna koncepcja osiedla Na Kotlinę

Wstępna koncepcja osiedla Na Kotlinę Wstępna koncepcja osiedla Na Kotlinę Opracowanie: Mgr. Inż. Arch. Michał Włudzik Mgr Inż. Arch. Ewelina Węgrzynowicz - Włudzik Data : 23 Lipiec 2009 Głównym zamierzeniem projektowym było opracowanie koncepcji

Bardziej szczegółowo

Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O... 3. Inwestor... 3 Zakres działalności... 3. Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5

Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O... 3. Inwestor... 3 Zakres działalności... 3. Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5 v Spis Treści Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O.... 3 Inwestor... 3 Zakres działalności... 3 Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5 Okolica... 5 Połączenia komunikacyjne... 6 Komunikacja miejska...

Bardziej szczegółowo

OPIS. Projektowane zagospodarowanie terenu

OPIS. Projektowane zagospodarowanie terenu KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBIANISTYCZNEJ ODBUDOWY I ROZBDOWY TEATRU MIEJSKIEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM RYNKU W GŁOGOWIE. OPIS Projektowane zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ Lublin ul. InŜynierska 10 KONTAKT Cena proponowana wynosi 360 000 zł do negocjacji (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY ETAP B II BUDYNKI B3, B4

TOM II PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY ETAP B II BUDYNKI B3, B4 FAZA OPRACOWANIA: OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z usługami i garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogową, urządzeniami budowlanymi i elementami zagospodarowania terenu.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwiązania zania komunikacyjnego dworca autobusowego przy Dworcu Wschodnim w Warszawie wraz z jego analizą funkcjonalno-ruchow.

Koncepcja rozwiązania zania komunikacyjnego dworca autobusowego przy Dworcu Wschodnim w Warszawie wraz z jego analizą funkcjonalno-ruchow. Koncepcja rozwiązania zania komunikacyjnego dworca autobusowego przy Dworcu Wschodnim w Warszawie wraz z jego analizą funkcjonalno-ruchow ruchową Koncepcja rozwiązania zania komunikacyjnego dworca autobusowego

Bardziej szczegółowo

TYMCZASOWY STATUT UZDROWISKA POLANICA-ZDRÓJ

TYMCZASOWY STATUT UZDROWISKA POLANICA-ZDRÓJ Załącznik do Uchwały Nr XLII/298/2006 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30.03.2006 roku TYMCZASOWY STATUT UZDROWISKA POLANICA-ZDRÓJ 1 W celu ochrony warunków naturalnych niezbędnych do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Główne założenia koncepcji planu OZNACZENIA: STREFA O PRZEWADZE FUNKCJI PUBLICZNYCH STREFA O PRZEWADZE FUNKCJI KOMERCYJNYCH

Rys. 1 Główne założenia koncepcji planu OZNACZENIA: STREFA O PRZEWADZE FUNKCJI PUBLICZNYCH STREFA O PRZEWADZE FUNKCJI KOMERCYJNYCH 1. KONCEPCJA PLANU 1.1. Główne założenia koncepcji planu Rys. 1 Główne założenia koncepcji planu OZNACZENIA: TERENY ZIELENI DO ZACHOWANIA, OCHRONY I REAWLORYZACJI ZACHOWANIA I OCHRONY ZACHOWANIA, OCHRONY

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak 2 H =? M E = F H A J M K I K C M = C H E = H? D, = H E K I = E A H? = & "! 4 K E = K 2 =! J A B = N # & $ ' '! ' ' J A #! & ' % INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak Adres

Bardziej szczegółowo

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi INSPIRACJA: Sieci Najpiękniejszych Wsi Francja, Walonia, Włochy, Quebek, Japonia, Hiszpania, Rumunia, Saksonia) INSPIRACJA: SIEĆ NAJPIĘKNIEJSZYCH WSI Francji Ochrona

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE. Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53. Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 43/49 CZĘŚĆ OPRACOWANIA

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE. Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53. Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 43/49 CZĘŚĆ OPRACOWANIA OBIEKT PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE ADRES Gdynia, ul. Unruga 53 INWESTOR Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53 JEDNOSTKA PROJEKTOWA OPRACOWANIE AUTORZY Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX/1330/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku

Uchwała Nr XLIX/1330/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku Uchwała Nr XLIX/1330/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowa Praga Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK BUDOWNICTWO ROK III, SEM. 6 Prowadz cy przedmiot: Prowadz cy grupy projektowe:

KIERUNEK BUDOWNICTWO ROK III, SEM. 6 Prowadz cy przedmiot: Prowadz cy grupy projektowe: POLITECHNIKA RZESZOWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY KIERUNEK BUDOWNICTWO ZAKŁAD URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kierownik zakładu: dr hab. inż. arch. Adam Rybka Prof. P.Rz ROK

Bardziej szczegółowo

WAiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2016.inicjały pracownika

WAiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2016.inicjały pracownika Nr i data jej wydania Streszczenie ustaleń 43 Maria Dankowska Dz. nr 279, obr. 35 pozostaje bez zmian, wyso- Piotr Dankowski Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. 6730.11.29.43.2016 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY Archigraf MICHAŁ BRUTKOWSKI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA: ul. J. Rosołą 58 lokal 113, 02-786 Warszawa, tel./fax:0224468089, e-mail: pracownia@archigraf.eu, e-mail: mb@archigraf.eu PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych.

Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych. A N A L I Z A Uzasadniająca przystąpienie do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ożarów Mazowiecki z częścią wsi Ołtarzew - teren UG/UT i stopnia zgodności przewidywanych

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestora: MZK Bielsko - Biała; Dz. U. Z 2006r nr 40 poz. 275 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-uŝytkowy

Program funkcjonalno-uŝytkowy Program funkcjonalno-uŝytkowy Załącznik 8 I. UKŁAD FUNKCJONALNO PRZESTRZENNY Analiza moŝliwości lokalizacji budynku Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku: 42 m x 48 m - około 2016 m 2 Wysokość budynku

Bardziej szczegółowo

A&A WYKAZ WOLNYCH POWIERZCHNI Największy wybór lokali biurowych, magazynowych, produkcyjnych i handlowych

A&A WYKAZ WOLNYCH POWIERZCHNI Największy wybór lokali biurowych, magazynowych, produkcyjnych i handlowych A&A WYKAZ WOLNYCH POWIERZCHNI Największy wybór lokali biurowych, magazynowych, produkcyjnych i handlowych BIURA atrakcyjne powierzchnie biurowe standard i cena zróżnicowane lokalizacja w centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Iławie. Wieża ciśnień przy ul1.maja w Iławie

Iławie. Wieża ciśnień przy ul1.maja w Iławie L.p.Tytuł Projektu 1 Centrum Kreatywnej Nauki 2 3 4 Aktywna przestrzeń - kontra cyber przestrzeń Akumulator ładowania pozytywnej energii Budynek komunalny w Wnioskodawca Krótki opis Zabytkowy budynek magazynu

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Nagroda I Stopnia samochód osobowy Fiat 500 1. Radosław U., 502580 Nagroda II Stopnia płyta DVD z

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy

Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy Kędzierzyn Koźle, ul. Wojska Polskiego 2 Działki nr: 1188/33, 1188/34 Powierzchnia gruntu: 1 686 m² Działka zabudowana

Bardziej szczegółowo

OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE

OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE P.P.U.H. MARKER P.P.U.H. MARKER OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE 1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest wstêpna koncepcja architektoniczno- urbanistyczna

Bardziej szczegółowo

www.chojnypark.pl Budujemy powyżej oczekiwań Łódź, ul. Kurczaki www.atal.pl

www.chojnypark.pl Budujemy powyżej oczekiwań Łódź, ul. Kurczaki www.atal.pl Budujemy powyżej oczekiwań Łódź, ul. Kurczaki www.atal.pl Chojny Park Domy to prestiżowa inwestycja, która powstanie w pobliżu ulic Kurczaki i Rolniczej Szeregowa zabudowa o nowoczesnej architekturze idealnie

Bardziej szczegółowo

Wykaz nr 4/DT/ 2013 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony

Wykaz nr 4/DT/ 2013 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony Wykaz 4/DT/ 2013 dot. przeznaczonych do oddania w dzierżawę Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o wyniku postępowania

OGŁOSZENIE o wyniku postępowania w ie N.II.AP.0-9/0, dnia 9 września 00 r. OGŁOSZENIE o wyniku postępowania Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 07-09-00 r. na wykonanie robót geodezyjnych

Bardziej szczegółowo

3.4.2.6. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

3.4.2.6. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 3.4.2.6. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Bałtycki Port Kultury - Willa Lenza 1 000 000 zł Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko - remontowych, wyposaŝenie w nowoczesny sprzęt i meble

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY TEMAT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

Numer oferty: CAR01044 Miejscowość: GADOM Kategoria: sprzedaż Dzielnica - osiedle:

Numer oferty: CAR01044 Miejscowość: GADOM Kategoria: sprzedaż Dzielnica - osiedle: Numer oferty: CAR01044 Miejscowość: GADOM Kategoria: sprzedaż Dzielnica - osiedle: Makler odpowiedzialny za ofertę: Izabela Szlachetka Tel.: +48 607 105 262 E-mail: izabela.szlachetka@carre.pl miejscowość:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia... Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia... zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2008 2013 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ulica Lechicka 62 Obr. Winiary Ark. 4 Dz. 22/2, ulica Skawińska 4 Obr. Starołęka Ark. 38 Dz. 131,

ulica Lechicka 62 Obr. Winiary Ark. 4 Dz. 22/2, ulica Skawińska 4 Obr. Starołęka Ark. 38 Dz. 131, Nr 23 24 25 26 27 28 29 30 23 2016-02-01 24 2016-02-02 25 2016-02-02 26 2016-02-04 27 2016-02-04 28 2016-02-05 29 2016-02-08 30 2016-02-08 warunki dla b. jednorodzinnego ustalenie warunków dla budowy domu

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2.

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. KRAJOWEJ E30 - LUBAN ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. Atrakcyjnie zlokalizowany w Lubaniu przy drodze krajowej nr 30 Zgorzelec - Jelenia

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CENTRUM DYSTRYBUCYJNE

EUROPEJSKIE CENTRUM DYSTRYBUCYJNE OMEGA NMB Spółka z o.o. INFORMACJE OGÓLNE EUROPEJSKIE CENTRUM DYSTRYBUCYJNE w Lublinie przy ul. Głuskiej 86 Informacje o obiekcie: Lokalizacja. Adres: 20-380 Lublin, ul. Głuska 86 Obiekt jest położony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z II warsztatów

Sprawozdanie z II warsztatów Sprawozdanie z II warsztatów 28 lutego 2015 roku odbyły się drugie warsztaty w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Warnija w partnerstwie z Gminą Olsztyn, Forum Rozwoju Olsztyna OLCAMP,

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka

POROZUMIENIE. w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka POROZUMIENIE Załącznik do uchwały Nr XLVIII/1342/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka Zawarte

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.14.2014 Łódź, dnia 01 lipca 2014 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULACJE DOTYCZĄCE NOŚNIKÓW REKLAM I SZYLDÓW W PLANACH MIEJSCOWYCH W GDAŃSKU

REGULACJE DOTYCZĄCE NOŚNIKÓW REKLAM I SZYLDÓW W PLANACH MIEJSCOWYCH W GDAŃSKU REGULACJE DOTYCZĄCE NOŚNIKÓW REKLAM I SZYLDÓW W PLANACH MIEJSCOWYCH W GDAŃSKU Konferencja w ramach IX Dnia Urbanisty: Ustawa krajobrazowa szansa na zmianę? Poznań, 5 lutego 2016 r. Edyta Damszel-Turek

Bardziej szczegółowo

Wska niki miejsc postojowych Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia strefa C

Wska niki miejsc postojowych Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia strefa C Wska niki miejsc postojowych Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia strefa C obszary zabudowy miejskiej strefa nieograniczonego parkowania 1 2 3 4 1. Budynki mieszkalne jednorodzinne 1 mieszkanie MIN

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZBUDOWY, REMONTU I PRZEBUDOWY GMINNEGO ZESPOŁU OCHRONY ZDROWIA W MOSZCZENICY

KONCEPCJA ROZBUDOWY, REMONTU I PRZEBUDOWY GMINNEGO ZESPOŁU OCHRONY ZDROWIA W MOSZCZENICY OPIS TECHNICZNY KONCEPCJA ROZBUDOWY, REMONTU I PRZEBUDOWY GMINNEGO ZESPOŁU OCHRONY ZDROWIA W MOSZCZENICY 1 INFORMACJE WSTĘPNE Przedmiot opracowania to projekt koncepcji urbanistyki i architektury dla rozbudowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3 / 21 /2011. p o s t a n a w i a :

Uchwała Nr 3 / 21 /2011. p o s t a n a w i a : Uchwała Nr 3 / 21 /2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia bazowych wysokości opłat za korzystanie z pomieszczeń gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: Badanie powiązań funkcjonalnoprzestrzennych. w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej. Poznań, 4 lutego 2015 r.

PROJEKT: Badanie powiązań funkcjonalnoprzestrzennych. w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej. Poznań, 4 lutego 2015 r. PROJEKT: Badanie powiązań funkcjonalnoprzestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem powiatów sąsiednich SPPOFAP) Poznań, 4 lutego 2015 r. Działania i rezultaty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA JAROSLAWIA z dnia 14.01.2016 r. w sprawie zasad lokalizowania i kształtowania wyglądu reklam na nieruchomościach

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA JAROSLAWIA z dnia 14.01.2016 r. w sprawie zasad lokalizowania i kształtowania wyglądu reklam na nieruchomościach OA.0050.6.2016 ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA JAROSLAWIA z dnia 14.01.2016 r. w sprawie zasad lokalizowania i kształtowania wyglądu reklam na nieruchomościach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tym samym podmiotem kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres 3 lat.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tym samym podmiotem kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres 3 lat. U C H W A Ł A NR XLV/606/1 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 21 marca 201 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tym samym podmiotem kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres lat. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Park Źródliska I wraz z Parkiem Źródliska II uznany został w całości za pomnik przyrody oraz wpisany do rejestru zabytków.

Park Źródliska I wraz z Parkiem Źródliska II uznany został w całości za pomnik przyrody oraz wpisany do rejestru zabytków. Zimowy spacer Park Źródliska I 24.01.2016 r. Autorzy: Igor i tata Trochę historii: Park Źródliska I oraz Park Źródliska II, są najstarszymi łódzkimi parkami. Tworzyły one niegdyś jeden park zwany Ogrodem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 947 UCHWAŁA NR XLV/1063/14 RADY MIASTA KATOWICE w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE II-GO STOPNIA - WROCŁAW

PRACE DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE II-GO STOPNIA - WROCŁAW PRACE DYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE II-GO STOPNIA - WROCŁAW Lp. Imię i nazwisko studenta nr albumu Promotor Temat pracy dyplomowej Nr tematu INSTALACJE SANITARNE 1. 2. 3. dr

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA

ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA Syndyk masy upadłości Stanisława Chabaja Przedsiębiorstwo Usług Drogowych "Chabaj" w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Krośnie Wydziale

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 12 września 2013 r.

Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 12 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Prawo Restrukturyzacyjne

Prawo Restrukturyzacyjne Prawo Restrukturyzacyjne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/06/5674/9075 Cena netto 690,00 zł Cena brutto 848,70 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO Rozpoczęcie warsztatów: 8:00 Zakończenie warsztatów: 9:00 1. Jakub S. 2002-06-19 Tomasz S. 2. Paweł W. 2007-03-01 Cezary W. 3. Maciej M. 2007-05-23 Joanna M. 4. Piotr F. 2007-05-12 Joanna F. 5. Piotrek

Bardziej szczegółowo

http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/5784-miasto-sieradz

http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/5784-miasto-sieradz http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/5784-miasto-sieradz Miasto Sieradz Urząd Miasta Sieradza plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz tel.: 43-826-61-16, 43-826-61-65 fax: 43-822-30-05

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDA Y NIERUCHOMO CI BIUROWEJ ORAZ PRAWA WŁASNO CI LOKALI. Bielsko- Biała, ul. Partyzantów 25 i 27

INFORMACJA O SPRZEDA Y NIERUCHOMO CI BIUROWEJ ORAZ PRAWA WŁASNO CI LOKALI. Bielsko- Biała, ul. Partyzantów 25 i 27 INFORMACJA O SPRZEDA Y NIERUCHOMO CI BIUROWEJ ORAZ PRAWA WŁASNO CI LOKALI Bielsko- Biała, ul. Partyzantów 25 i 27 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarz dzania Nieruchomo ciami ul. Ofiar

Bardziej szczegółowo

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Tadeusz Bachleda-Curuś Warszawa, dnia 15 grudnia 2008 r. KSR-411402-4/08 I/08/003 Pan Tomasz

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANA KOMISJA REKRUTACYJNA WYDZIAŁOWE KOMISJE REKRUTACYJNE

UCZELNIANA KOMISJA REKRUTACYJNA WYDZIAŁOWE KOMISJE REKRUTACYJNE Prosimy o wypełnienie poniższych tabel, a następnie przesłanie ich zarówno w wersji elektronicznej na adres: zespol.rekrutacji@uj.edu.pl, jak i w formie wydruku podpisanego przez Dziekana lub Prodziekana

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA W GDAŃSKU PROGRAM UŻYTKOWY DLA BUDYNKU

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA W GDAŃSKU PROGRAM UŻYTKOWY DLA BUDYNKU CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA W GDAŃSKU PROGRAM UŻYTKOWY DLA BUDYNKU Dawnej łaźni miejskiej - położonego w Gdańsku przy ul. Jaskółczej 1, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdańska. 1. Cel i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń luty 2016r. Etap pisemny

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń luty 2016r. Etap pisemny Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń luty 2016r. ośrodek etapu praktycznego - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie, ul. Szkolna 12 Etap pisemny

Bardziej szczegółowo

rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce

rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na nowe podejście do zarządzania procesem rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce Przemysław Ciesiółka Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJA. ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków. mgr inż. arch. Joanna Pajerska - Szczurek MPOIA/63/2008 w spec.

OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJA. ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków. mgr inż. arch. Joanna Pajerska - Szczurek MPOIA/63/2008 w spec. OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJA ADRES: Szpital im. J. Dietla ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków INWESTOR: Szpital im. J. Dietla ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Meritum Grupa Budowlana Spółka

Bardziej szczegółowo

MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO

MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO dr inż. Agata Włodarczyk Dyrektywa 2007/60/WE z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku: Raines Court, Londyn, Wielka Brytania

Studium przypadku: Raines Court, Londyn, Wielka Brytania Studium przypadku: Raines Court, Londyn, Wielka Brytania 6-cio kondygnacyjny budynek modularny składa się z 127 części składowych o szerokości 3,8 m i długości 11,6 m. Na jedno mieszkanie składają się

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu Lubelskim przy ul. Długiej 104 Termin

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ W MEBLE ARCHIWUM ZAKŁADOWE

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ W MEBLE ARCHIWUM ZAKŁADOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ W MEBLE ARCHIWUM ZAKŁADOWE NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR ZAKRES OPRACOWANIA BUDYNEK URZĘDU MIASTA W STALOWEJ WOLI ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola URZĄD MIASTA W STALOWEJ

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyniku post powania o udzielenie zamówienia publicznego

Zawiadomienie o wyniku post powania o udzielenie zamówienia publicznego Nr sprawy: ZSCEZiUK3/6/5224/2013 Dnia 05.04.2013 r. Zamawiaj cy: Zespó Szkó Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Miko aja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwoli skiego 46 Zawiadomienie o wyniku

Bardziej szczegółowo

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej Powierzchnia rewitalizowanego obszaru wynosi 193 ha, co stanowi 10% powierzchni Dzielnicy Liczba ludności zamieszkującej obszar wynosi 5 500 osób, co stanowi 25,5% ogółu populacji Dzielnicy Koszty planowanych

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI PPP 2010

DOBRE PRAKTYKI PPP 2010 DOBRE PRAKTYKI PPP 2010 Ewelina Łagoda, Prawnik Investment Support Konferencja ICT Wielkopolska Poznań, 27 października 2010 r. www.inves.pl Plan prezentacji 1. Trendy i dynamika rynku PPP w Polsce 2.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 5/2014 SPOŁECZNEGO KOMITETU ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA z dnia 1 marca 2014 roku

UCHWAŁA Nr 5/2014 SPOŁECZNEGO KOMITETU ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA z dnia 1 marca 2014 roku UCHWAŁA Nr 5/2014 SPOŁECZNEGO KOMITETU ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA z dnia 1 marca 2014 roku w sprawie ustanowienia programów szczegółowych Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na rok 2015 Społeczny

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 17/8/2008 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 12 grudnia 2008 roku

Protokół nr 17/8/2008 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 12 grudnia 2008 roku Protokół nr 17/8/2008 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 12 grudnia 2008 roku Posiedzeniu przewodniczyła Pani Agnieszka Frańczak Szczepanek Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/III/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2006 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. Lp Dz.

Bardziej szczegółowo

parkingów P + R w rejonie głównych wlotów drogowych do Warszawy

parkingów P + R w rejonie głównych wlotów drogowych do Warszawy Analiza możliwości lokalizacji parkingów P + R w rejonie głównych wlotów drogowych do Warszawy BPRW S.A. 1 ZAKRES OPRACOWANIA Przedstawiono: układ komunikacyjny Warszawy w roku 2012 zapotrzebowanie na

Bardziej szczegółowo

SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Renata Małgorzata Szczęch 2 Tomasz Tadeusz Kula 3 Barbara Elżbieta Dobosz 4 Stefania Szpunar

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO KOSZALIN / SKARBU PAŃSTWA * ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI MIESZKALNYMI LUB GARAŻAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ N-07-02 PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Rok urodzenia 1996 1. Babiarz Maciej 2. Babiarz Piotr 3. Bobak Kamil 4. Liszka Krzysztof 5. Mąka Monika 6. Petyniak Roksana 7. Sopuch Mariusz 8. Stokłosa Barbara

Bardziej szczegółowo

PROF. DR HAB. ARCH. EWA KURYŁOWICZ

PROF. DR HAB. ARCH. EWA KURYŁOWICZ PROF. DR HAB. ARCH. EWA KURYŁOWICZ. Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie - współpraca pracowni Kuryłowicz & Associates z generalnym projektantem obiektu prof. arch. Rainerem Mahlamaki 2006-2013 1

Bardziej szczegółowo

DOMEX-BUD Development S.A. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2011

DOMEX-BUD Development S.A. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2011 DOMEX-BUD Development S.A. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2011 Wrocław, luty 2012 Raport za IV kwartał 2011 roku 1. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat za IV kwartał 2011 roku.

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 FORUM Bydgoskie Dni Energii Roman Adrych Główny specjalista ds. zarządzania energią Energetyk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo