X EDYCJA ARCHITEKTONICZNE WARSZAWSKICH KWIECIE - MAJ. Wystawa pod Honorowym Patronatem Prezydenta m. st. Warszawy LECHA KACZY SKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "X EDYCJA ARCHITEKTONICZNE WARSZAWSKICH KWIECIE - MAJ. Wystawa pod Honorowym Patronatem Prezydenta m. st. Warszawy LECHA KACZY SKIEGO"

Transkrypt

1

2

3 R Y S U N K I ARCHITEKTONICZNE I M A K I E T Y N O W Y C H WARSZAWSKICH I N W E S T Y C J I KWIECIE - MAJ X EDYCJA Wystawa pod Honorowym Patronatem Prezydenta m. st. Warszawy LECHA KACZY SKIEGO Katalog wydany dzi ki wsparciu Urz du m. st. Warszawy

4

5 Najwa niejszym planem rozwoju Warszawy jest, b dàce na ukoƒczeniu, Studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy. W tym dokumencie zawarte sà wszystkie ustalenia dotyczàce tego, jaka b dzie Warszawa za 25 lat. Miasto b dzie si nadal dynamicznie rozwijaç. Zak ada si, e liczba mieszkaƒców osiàgnie 2,5 3 milionów osób. Czyli zostanie prawie podwojona. Przewiduje si, e w ciàgu tych lat tereny przeznaczone na funkcje us ugowe wzrosnà o ha, tereny zabudowy mieszkaniowej o oko o ha, tereny komunikacji o blisko 300 ha. W jaki sposób mo na postrzegaç nowà Warszaw? Na pewno, jako miasto, które b dzie metropolià, o znaczeniu europejskim. A tak e jako dynamiczny oêrodek sto eczny, stymulujàcy rozwój spo eczno-gospodarczy kraju oraz stref swego oddzia ywania w obszarze metropolitalnym, obejmujàcym 5 6 milionów mieszkaƒców. Miasto ma staç si, przede wszystkim, miastem przyjaznym dla mieszkaƒców. Czyli takim miejscem, gdzie ka dy mo e yç w dogodnych warunkach, odpowiadajàcych wspó czesnym standardom. Miejscem, gdzie przyjemnie mo na sp dziç czas, bezpiecznie spacerujàc po ulicach. Gdzie atwo jest si przemieszczaç, korzystajàc z publicznych Êrodków transportu. Gdzie bogata oferta us ugowa odpowiada na zapotrzebowanie mieszkaƒców. Gdzie sà miejsca kameralne i wielkomiejskie city. Na czym realizacja tak za o onych celów ma polegaç? Przede wszystkim nale y poprawiç jakoêç przestrzeni publicznych miasta. One to, bowiem, sà wizytówkà ka dej przestrzeni zbudowanej. Powsta projekt rewitalizacji jednej z najpi kniejszych ulic Warszawy Krakowskiego PrzedmieÊcia. Z zat oczonego ruchem ko owym, gdzie, co par minut przeje d a autobus miejsca, tworzy si ulic, która b dzie przede wszystkim udost pniona dla pieszych mieszkaƒców Warszawy, ale i licznych rzesz turystów. Takà, gdzie b dzie mo na spokojnie i swobodnie oglàdaç liczne, stojàce wzd u niej cenne obiekty zabytkowe. Nast pnym krokiem, który ju zosta podj ty jest projekt zagospodarowania placu Pi sudskiego. Zagospodarowania, które tym razem zapewni odzyskanie przestrzennej harmonii tego miejsca, czyli zamkni cie Êciany zachodniej. Pewnych, ju zasta ych, incydentalnie realizowanych inwestycji w otoczeniu placu nie da si ju przetworzyç. Ale sàdz, e tak d ugo oczekiwana decyzja o odtworzeniu zachodniej pierzei placu, przywróci, choç cz Êç, jakoêci dla jego przestrzennego obrazu. Podobne dzia ania przygotowywane sà dla innych placów warszawskich takich jak: Plac Trzech Krzy y, który z ruchliwego skrzy owania ma szans, choç cz - Êciowo staç si przestrzenià przeznaczona dla pieszych, wzbogaconà w liczne kawiarnie, sklepy i restauracje Plac Teatralny, gdzie obecny parking naziemny zastàpiony zostanie podziemnym gara em, co pozwoli na uzyskanie dogodnego foyer zewn trznego przed najwi kszym teatrem stolicy Plac Konstytucji, gdzie planowana jest likwidacja parkingu oraz reorganizacja ruchu ko owego, umo liwiajàca powstanie w centralnej cz Êci placu zespo u us ugowego w poziomie -1, po àczonego ze stacjà metra w rejonie ul. Wilczej Plac Powstaƒców Warszawy, gdzie planowana jest równie likwidacja parkingu i uwolnienie posadzki placu dla ruchu pieszego. Dla warszawskiego city jest obecnie sporzàdzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego otoczenia Pa acu Kultury i Nauki. To miejsce ju doêç d ugo czeka o, aby uzyskaç wartoêç przestrzennà i funkcjonalnà. W planie przewiduje si koncentracj funkcji us ugowych-handlowych, biurowych, ale tak e i kompleksy zabudowy przeznaczone na funkcje kultury. Tu, byç mo e, znajdzie wkrótce swoje miejsce muzeum sztuki wspó czesnej. Nie jest wykluczone, e towarzyszyç temu b dà sale koncertowe, czy teatr muzyczny. Nowy plac, który zajmie miejsce dzisiejszego placu Defilad, b dzie miejscem dla imprez o charakterze masowym. To tu w a- Ênie b dà si odbywa y zabawy sylwestrowe, ale tak e i koncerty, wyst py itp. Planów jest du o. Ca y czas opracowywane sà miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Na terenie Warszawy obecnie jest 112 uchwalonych planów, a 32 kontynuowane w procedurze wed ug ustawy z 7 lipca 1994 r. Powierzchnia obj ta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w Warszawie to 7.624,95 ha terenów miasta (oko o 15% powierzchni). Obecnie podj to uchwa y o przystàpieniu do sporzàdzenia 44 planów, wed ug nowej uchwa y z 27 marca 2003 r. (powierzchnia ha, co stanowi oko o 10% powierzchni miasta). Planuje si, e miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmà w najbli szych latach 80% powierzchni miasta. POWIERZCHNIA MIASTA ha TERENY ZURBANIZOWANE ha POTENCJALNA REZERWA DLA INWESTYCJI ha Powierzchnia obj ta m.p.z.p. ( ) 112 planów, ha, 15 % Uchwa y o przystàpieniu do sporzàdzenia m.p.z.p. 44 plany, ha, 10 % Wydawana jest znaczna liczba decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwoleƒ na budow. Do koƒca 2004 r. na ogólnà liczb wniosków o warunkach zabudowy, jakie wp yn y 7.219, wydano decyzji, a jest w zaawansowanym toku post powania. Z ogólnej liczby wniosków o pozwolenie na budow 9.510, wydano decyzji, a jest w toku post powania. Warszawa zatem, ca y czas si rozwija. Jak? Chyba najlepiej zilustrujà to przedstawione na wystawie projekty. Micha Borowski Naczelny Architekt Miasta

6 Wystawa Plany na przysz oêç. Rysunki architektoniczne i makiety nowych warszawskich inwestycji organizowana jest po raz dziesiàty przez instytucj kultury, Centrum owicka. Pomys narodzi si dziesi ç lat temu. Pierwsza wystawa w 1996 roku by a skromna, pokazaliêmy ok. 50 renderingów zapi tych w antyramy. Do tej ekspozycji wystarczy a sala naszej galerii. Nie pozosta po niej aden Êlad w postaci katalogu. Poczàtkowo pokazywaliêmy jeden dzia Plany na przysz oêç, w latach nast pnych powstawa y nowe: plany zagospodarowania przestrzennego, stare nowe, domy jednorodzinne, a w tym roku przestrzeƒ miejska oraz konkursy, w którym poka emy nagrodzone prace na Centrum Chopinowskie, Pasa Wiecha i Rondo Dmowskiego. Ale nasza wystawa to nie tylko projekty i wizje profesjonalistów. Od 2 lat naszej ekspozycji towarzyszy konkurs dla studentów architektury, b dàcy okazjà do swobodnej i twórczej wypowiedzi oraz zmierzenia si z wieloma trudnymi zagadnieniami warszawskiej architektury i urbanistyki. W tym katalogu prezentujemy laureatów ubieg orocznej edycji konkursu. Wystawa Plany na przysz oêç wraz z katalogiem w dwóch wersjach j zykowych, sta a si swoistym przewodnikiem po warszawskich inwestycjach, dokumentem ilustrujàcym rozwój miasta w ostatniej dekadzie, a tak e, co nas szczególnie cieszy forum dyskusyjnym. Redakcja miesi cznika ARCHITEKTURA-murator, warszawski oddzia SARP-u, byli organizatorami debat, podczas których zastanawiano si czy Warszawie potrzebny jest architekt miasta, (dzisiaj ju wiemy, e bardzo), jaka b dzie przysz oêç Wilanowa i placu Defilad. I w aênie problematyka tego miejsca by a niejednokrotnie poruszana na wystawie. W adze Warszawy z nowà energià próbujà rozwiàzaç palàcy problem zabudowy wokó Pa acu Kultury. Wszyscy z niecierpliwoêcià czekajà na wynik tych staraƒ. Centrum owicka z ch cià b dzie pokazywaç projekty inwestycji, które zmienià t wielkà przestrzeƒ w nowoczesne centrum miasta. Ponad 600 projektów, które pokazaliêmy w ciàgu tych 10 lat, to przede wszystkim prezentacja polskiej myêli architektonicznej i jej rozwoju. Nie mamy aspiracji do profesjonalnych ocen. Chcemy prowokowaç dyskusj w Êrodowisku projektantów i decydentów, i zach ciç do niej mieszkaƒców Warszawy. Katarzyna Hagmajer Dyrektor Centrum OWICKA

7

8

9 Lokalizacja naro nik ulic Domaniewskiej i Wo oskiej APA Kury owicz & Associates prof. dr hab. arch. Stefan Kury owicz, arch. Marta Chrzanowska, arch. Miko aj Kwieciƒski, arch. Piotr abicki Globe Trade Centre S.A. Projekt koncepcyjny 2004 Kubatura nadziemna: m 3 Kubatura podziemna: m 3 Powierzchnia ca kowita: nadziemna m 2 podziemna m 2 Powierzchnia nadziemna u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: 12 nadziemnych 2 podziemne IloÊç miejsc parkingowych: podziemnych 90 naziemnych PROJEKT KONCEPCYJNY W celu stworzenia unikalnego charakteru zespo u i atrakcyjnego Êrodowiska pracy, przeszklone elewacje budynku Êrodkowego pokryte sà nadrukiem o wyraênym rysunku trawy. Pas przeszklenia z naniesionym motywem otacza ca y zespó biurowy. Elewacje zewn trzne zespo u tworzà pe ne, miejskie pierzeje ulic Wo oskiej i Domaniewskiej. Elewacje wewn trzne, ca kowicie przeszklone, pozwalajà na przenikanie si przestrzeni biurowych z zielenià dziedziƒca, zarówno prawdziwà jak i tà wirtualnà graficznà. Zespó zabudowy biurowej 7

10 Budynek biurowy 8 Lokalizacja ul. Nowogrodzka APA Wojciechowski Sp. z o.o. arch. Szymon Wojciechowski, arch. Micha Sadowski, arch. Witold Dudek, arch. Magdalena Rachuta Nowogrodzka Development Data powstania projektu architektonicznego 2004 Data realizacji 2005/2006 Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: 22 nadziemne 4 podziemne IloÊç miejsc parkingowych: 316 podziemnych 20 naziemnycych 420 nadziemnych

11 Lokalizacja ul. Grzybowska/Wronia Biuro Projektów Kazimierski i Ryba Sp.j. dr arch. Tomasz Kazimierski, arch. Andrzej Ryba, arch. B a ej Ma czyƒski, arch. Rafa Paw owski, arch. Micha Hincz, arch. Maciej Ryba, tech. arch. Katarzyna Szantroch Wspó autor FEIGIN ARCHITECTS J. Feigin, Y. Feigin Autor konstrukcji Biuro Projektów Kostrukcji Budowlanych Kapela, Pachowski Sp. z o.o. Grzybowska Centrum Sp. z o.o. RZUT PI TRA TYPOWEGO Generalny wykonawca BUDIMEX DROMEX S.A. Data powstania projektu architektonicznego 2003 Data realizacji w trakcie realizacji Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: 28 nadziemnych 3 podziemne 286 podziemnych miejsc parkingowych Sala balowo-konferencyjna na 1200 osób + 13 sal konferencyjnych Kompleks Grzybowska Centrum. I etap Hotel Hilton z Centrum Konferencyjnym i zespo em sportowo-rekreacyjnym; 3-kondygnacyjna cz Êç podziemna dla ca ego kompleksu; II etap zespó wielorodzinny z us ugami i systemem gara y podziemnych; III etap zespó biurowy Pomi dzy biurowcem a Hiltonem przewiduje si w parterze plac dziedziniec ok. 50 na 55 m. G ówne wejêcia do hotelu od naro nika Grzybowska-Wronia oraz od projektowanego placu. Elewacja Êciany kurtynowe aluminium, szk o i ceramika. Obiekt wielofunkcyjny HILTON 9

12 Zespó budynków biurowych 10 Lokalizacja ul. Wo oska JEMS architekci arch. Olgierd Jagie o, arch. Jerzy Szczepanik-Dzikowski, arch. Maciej Mi ob dzki, arch. Marcin Sadowski Wspó praca arch. Marek Moskal, arch. Maks Potapow, arch. Mateusz Âwi torzecki GTC S.A. Data powstania projektu architektonicznego 2004 Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: ~ m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: 7 nadziemnych 1 podziemna IloÊç miejsc parkingowych: 827 na poziomie -1, 0 65 na terenie

13 Lokalizacja ul. Pu awska 493, Ursynów Autor projektu EM Jednacz Architekci arch. Miros aw Jednacz Wspó praca arch. Wojciech Oleƒski Autorzy konstrukcji S awomir Szarleja, Krzysztof Paw owski Dorbud Data powstania projektu architektonicznego Data realizacji Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: 3 429,2 m 2 Powierzchnia u ytkowa cz Êci naziemnej: 1 689,8 m 2 Powierzchnia u ytkowa biur: 1 155,4 m 2 IloÊç kondygnacji: 3 nadziemne, 1 podziemna IloÊç miejsc parkingowych: 25 w gara u podziemnym 7 na parkingu naziemnym RZUT PARTERU Budynek biurowy 11

14 Budynek biurowy 12 Lokalizacja ul. Pi kna 15 RKW RHODE KELLERMANN WAWROWSKY POLSKA Sp. z o.o. prof. Wojtek Grabianowski, Barbara Possinke arch. Ma gorzata Florczak-Puƒko, arch. Jakub Puƒko, arch. Konrad Zbikowski, stud. arch. Wojtek Pajzderski Autor konstrukcji LGL Sp. z o.o. Pi kna Galeria Sp. z o.o. Data powstania projektu architektonicznego 2004/2005 Data realizacji 2005/2007 ELEWACJA PÓ NOCNA WIDOK OD STRONY UL. PI KNEJ Kubatura ca kowita: m 3, w tym cz Êç nadziemna m 3 cz Êç podziemna m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: 7 nadziemnych 2 podziemne 140 miejsc parkingowych w gara u podziemnym

15 Lokalizacja ul. Mokotowska/Waryƒskiego przy Rondzie Jazdy Polskiej APP Polska Sp. z o.o. arch. Andrzej Potyka, arch. Piotr Bujnowski arch. Filip Domaszczyƒski, arch. Marta Nowosielska, arch. Dorota Sibiƒska, arch. Ewa Bielobradek Wspó praca Piotr Twardo - wizualizacje Autorzy konstrukcji ARBO Projekt Sp. z o.o. in. Arkadiusz oziƒski, in. Bogus aw Wy ykowski, in. Jan Domurad Pekao Development Sp. z o. o. Data powstania projektu architektonicznego 2004/ 2005 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia nadziemna netto: m 2 IloÊç kondygnacji: 15 nadziemnych 2 podziemne 118 podziemnych miejsc parkingowych Budynek biurowo-us ugowy 13

16 Budynek biurowy POST PU 4 budynek A 14 Lokalizacja ul. Post pu 4, S u ewiec E&L Architects Sp. z o.o. arch. Piotr Cegie ko, arch. Miros aw Bia okowski, arch. Dariusz Leszczyƒski Dorp-Tom Sp. z o.o. Data powstania projektu architektonicznego 2004 Data realizacji 2005 Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: 7 nadziemnych + kond. techniczna 1 podziemna PRZEKRÓJ A-A IloÊç miejsc parkingowych: 30 podziemnych 120 naziemnych Budynek jest pierwszym obiektem z powstajàcego zespo u budynków biurowych o àcznej powierzchni najmu m 2, którego projekt prezentowany by podczas zesz orocznej edycji wystawy.

17 Lokalizacja ul. Fabryczna 13, Solec Aukett + APA Wojciechowski: arch. Szymon Wojciechowski, arch. Micha Sadowski, arch. Karolina Cegie kowska, arch. Grzegorz Mizieliƒski Riverside Park I Sp. z o.o. RZUT KONDYGNACJI TYPOWEJ Data powstania projektu architektonicznego 2003/2004 Data realizacji 2005 Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: 6 nadziemnych 1 podziemna IloÊç miejsc parkingowych: 87 podziemnych 4 naziemne Budynek biurowy RIVERSIDE PARK 15

18 Budynek biurowy 16 Lokalizacja ul. Domaniewska 39, Mokotów JEMS ARCHITEKCI arch. Olgierd Jagie o, arch. Jerzy Szczepanik-Dzikowski, arch. Maciej Mi ob dzki, arch. Marcin Sadowski, arch. Micha Kurzàtkowski Wspó praca arch. Jacek Mroczkowski, PRZEKRÓJ POPRZECZNY arch. Pawe Natkaniec GTC Topaz Sp. z o.o. Data powstania projektu architektonicznego 2004 Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: 7 nadziemnych 2 podziemne 192 podziemne miejsca parkingowe

19 Lokalizacja ul. Ogrodowa 31/35 S.A.M.I. ARCHITEKCI Sp. z o.o. arch. Anna Albiniak, arch. Marta Bus owicz, arch. Seweryn Grobelny, arch. Mariusz Korytkowski, arch. Mariusz Lewandowski Autorzy konstrukcji in. Marek Kuban, in. Marek Salak PRZEKRÓJ A-A Prywatny Data powstania projektu architektonicznego 2004/2005 Data realizacji 2005 Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: 6 nadziemnych 1 podziemna IloÊç stanowisk parkingowych: 33 podziemne 30 naziemnych Adaptacja i rozbudowa budynku biurowego 17

20 Siedziba Naczelnego Sàdu Administracyjnego i Wojewódzkiego 18 Lokalizacja Kwarta ulic Boduena, Jasnej, Przeskok i Szpitalnej KULCZY SKI ARCHITEKT Sp. z o. o. arch. Bogdan Kulczyƒski, arch. Jan Pietrzak Wspó praca arch. Pawe Py ka, arch. Przemys aw Kokot Organizator konkursu Naczelny Sàd Administracyjny w Warszawie 2004 Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: 9 nadziemnych 1 podziemna 38 podziemnych miejsc parkingowych ELEWACJA PÓ NOCNA PROJEKT KONKURSOWY PRACA NIEPRZEZNACZONA DO REALIZACJI

21 ELEWACJA PÓ NOCNA Lokalizacja ul. Boduena, ÂródmieÊcie S.A.M.I. ARCHITEKCI Sp. z o.o. arch. Anna Albiniak, arch. Marta Bus owicz, arch. Seweryn Grobelny, arch. Mariusz Korytkowski, arch. Mariusz Lewandowski, Pawe Py ka, Rafa Turno Wspó praca arch. Pawe Cichocki Autorzy konstrukcji in. Tomasz Zi ta a, in. Dariusz P oszaj, in. Pawe Spi ewski Naczelny Sàd Administracyjny Data powstania projektu architektonicznego 2005 Data realizacji 2005/2006 Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: 10 nadziemnych 2 podziemne 41 podziemnych stanowisk parkingowych Siedziba Naczelnego Sàdu Administracyjnego i Wojewódzkiego 19

22 Dobudowa skrzyd a pó nocnego budynku Sàdu Okr gowego 20 Lokalizacja ul. Marsza kowska 82 Biuro Projektów Kazimierski i Ryba Sp.j. dr in. arch. Tomasz Kazimierski, arch. Andrzej Ryba, arch. Micha Hincz Sàd Okr gowy w Warszawie Data powstania koncepcji 2004 Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 RZUT PARTERU Powierzchnia u ytkowa: m 2 7 kondygnacji nadziemnych Ulokowany u zbiegu ulic Marsza kowskiej i urawiej budynek dawnej Sk adnicy Harcerskiej ma kszta t litery U. W trakcie przeprowadzanej ostatnio adaptacji budynku na potrzeby Warszawskiego Sàdu Okr gowego, projektanci zdecydowali si przedstawiç propozycj uzyskania dodatkowej powierzchni biurowej i dodatkowych sal rozpraw przez dobudow dodatkowego pó nocnego skrzyd a i zabudow cz Êci wewn trznego podwórza. Zabudowa pustej przestrzeni jest korzystna z kilku wzgl dów: zostaje uzupe niona pierzeja ul. urawiej, powstaje dodatkowe wejêcie do gmachu od strony ulicy mniej ruchliwej ni Marsza kowska oraz powstaje mo liwoêç podkreêlenia wyraênych cech istniejàcego budynku. Dodany àcznik powtarza istniejàce rytmy, zast pujàc jedynie istniejàce materia y szk em i stalà. Wyraênie widoczne monumentalne wejêcie, odpowiednie do rangi budynku. WysokoÊci kondygnacji, wyraêne poziomy gzymsów powtórzone jak w oryginale, ca y àcznik delikatnie przyklejony do istniejàcej bry y za pomocà stalowych, przeszklonych k adek. Nowoprojektowana bry a w sposób harmonijny wpisuje si w istniejàcà sytuacj, b dàc wartoêciowym uzupe nieniem zastanej formy.

23 Lokalizacja ul. Wo oska 137, Mokotów Zespó Projektowy KONTRAPUNKT arch. Aleksander Mirek generalny projektant, arch. Ewa Dobrucka, arch. Louay Farah Autor konstrukcji in. Roman Mucha Centralny Szpital Kliniczny MSWiA Data powstania projektu architektonicznego 2004 Data realizacji obiekt w realizacji Szpital Kubatura ca kowita: ,88 m 3 Powierzchnia ca kowita: ,95 m 2 Powierzchnia u ytkowa: ,76 m 2 IloÊç kondygnacji: 11 nadziemnych, 1 podziemna Gara Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: 4 nadziemne + làdowisko dla helikopterów 252 miejsca parkingowe w gara u nadziemnym Projekt obejmuje adaptacj budynku pawilonu g ównego zrealizowanego w stanie surowym w latach 70-tych XX wieku. 1/3 budynku przewidziano do adaptacji na oddzia y szpitalne, 2/3 budynku ze wzgl du na z y stan techniczny przeznaczono do rozbiórki i zaprojektowano w tym miejscu otwarty gara wielostanowiskowy z làdowiskiem dla helikopterów. W cz Êci szpitalnej znajdà si nast pujàce oddzia y: stacja dializ, nefrologia, chirurgia transplantologiczna, onkologia, oddzia chorób wewn trznych, hematologia, laryngologia oraz blok operacyjny. ELEWACJA PÓ NOCNA Adaptacja pawilonu g ównego SZPITALA MSWiA 21

24 Siedziba ENCO ENERGETYKA 22 Lokalizacja S u ewiec Przemys owy Autor projektu STUDIO GOMEZ arch. Hernan Gomez Wspó praca arch. Barbara Stopiƒska, tech. arch. Joanna Brzeziƒska, tech. Tomasz Rejf, tech. Robert Wasà nik Autor konstrukcji in. Pawe Janowski ENCO P.P.U. Energetyka Sp. z o.o Data powstania projektu architektonicznego Kubatura ca kowita: ok m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 Ilosç kondygnacji: 7 nadziemnych, 1 podziemna PROJEKT KONCEPCYJNY WYKONANY DO CELÓW KONKURSOWYCH.

25 Lokalizacja ul. Ry owa 49, Ursus F.B.T. Pracownia Architektury i Urbanistyki arch. Anna Federowicz-Tomaszewska, arch. Tomasz Tomaszewski, arch. Magdalena Federowicz-Boule Autor konstrukcji in. Witold Rybiƒski Market Access ELEWACJA FRONTOWA, PÓ NOCNO-ZACHODNIA Data powstania projektu architektonicznego 2002 Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 4 kondygnacje nadziemne 29 naziemnych miejsc parkingowych Budynek biurowo-us ugowo-magazynowy 23

26 GABINET Z-CY PREZESA OK. 33,0 m 2 POWIERZCHNIA BIURA GABINET Z-CY PREZESA 33,3 m 2 POWIERZCHNIA SOCJALNA GABINET Z-CY PREZESA OK. 36,0 m 2 SEKRETARIAT 39,0 m 2 ÑCZNIK 13,0 m 2 BUDYNEK ISTNIEJÑCY KOMUNIKACJA WEWN TRZNA SZACHTY INSTALACYJNE SEKRETARIAT 64,0 m 2 GABINET Z-CY PREZESA OK. 33,0 m 2 GABINET PREZESA 42,0 m 2 Budynek biurowy 24 SALA KONFERENCYJNA 44,0 m 2 Lokalizacja ul. P ocka 9/11a, Wola Autorska Agencja Architektury ARCHIDEA arch. Adam Kuêniewski, arch. Pawe ysakowski Autorzy konstrukcji in. Wojciech Grochowski, in. Janusz Kowalski Prywatny Generalny wykonawca INSBUD M awa Data powstania projektu 2004 Data realizacji 2005 RZUT 1. PI TRA Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: 5 nadziemnych 1 podziemna 25 podziemnych miejsc parkingowych

27 ELEWACJA BOCZNA (ZACHODNIO-PÓ NOCNA) ELEWACJA FRONTOWA (PO UDNIOWO-ZACHODNIA) Lokalizacja Legionowo, ul. Jagielloƒska 6 S.A.M.I. ARCHITEKCI Sp. z o.o. arch. Anna Albiniak, arch. Marta Bus owicz, arch. Seweryn Grobelny, arch. Mariusz Korytkowski, arch. Mariusz Lewandowski Wspó praca arch. Piotr Guzik, arch. Edyta Najmó a ELEWACJA TYLNA (PÓ NOCNO-WSCHODNIA) Autorzy konstrukcji in. Marek Kuban, in. Marek Salak Sto eczne Przedsi biorstwo Handlu Wewn trznego Data powstania projektu architektonicznego 2004/2005 Data realizacji 2005/2006 Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 2 kondygnacje nadziemne 30 naziemnych stanowisk parkingowych ELEWACJA BOCZNA (WSCHODNIO-PO UDNIOWA) Salon meblowy MEBLE EMILIA 25

28 Rozbudowa Urz du Pracy m. st. Warszawy 26 Lokalizacja ul. Grochowska 171b, Praga P d. ARE Sp. z o.o. arch. Jakub Wac awek, arch. Grzegorz Stiasny, stud. arch. Wojciech Kotecki Wspó praca stud. arch. Wojciech Ingielewicz, arch. Grzegorz Pietrzak, stud. arch. Adam Kluczek RZUT PI TRA Urzàd Pracy m. st. Warszawy Data powstania projektu architektonicznego 2004 Data realizacji Kubatura ca kowita: 2 346,78 m 3 Powierzchnia ca kowita: 516,54 m 2 Powierzchnia u ytkowa: 430,88 m 2 IloÊç kondygnacji: 2 nadziemne 1 podziemna 17 naziemnych miejsc parkingowych

29 I ZESPÓ POMIESZCZE II ZESPÓ WIDOWNI III SALE PRÓB, POMIESZCZENIA DLA ARTYSTÓW I PERSONELU IV MUZEUM, CENTRUM INFORMATYCZNE, BIBLIOTEKA, PRACOWNIE V WARSZTATY, POMIESZCZENIA POMOCNICZE I TECHNICZNE VI KOMUNIKACJA PARKING Lokalizacja Karolin, Otr busy KULCZY SKI ARCHITEKT Sp. z o.o. arch. Bogdan Kulczyƒski, Andrzej Fogtt Wspó praca stud. arch. Krzysztof Grzesiak Organizator konkursu Europejskie Centrum Promocji Kultury Regionalnej i Narodowej Matecznik Mazowsze w Karolinie 2004 Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: 2 + gara podziemny IloÊç miejsc parkingowych: 169 podziemnych 52 naziemne PRACA NIEPRZEZNACZONA DO REALIZACJI. Sala widowiskowo-edukacyjna wraz z zapleczem parkingowo-gara owym dla Europejskiego Centrum Promocji Kultury Regionalnej i Narodowej Matecznik Mazowsze w Karolinie. RZUT PARTERU Sala widowiskowo-edukacyjna MATECZNIK MAZOWSZE 27

30 Budynek biurowo-us ugowo-kulturalny CENTRUM PRAHA 28 RZUT PI TRA Lokalizacja ul. Jagielloƒska 26, Praga P n. Juvenes Sp. z o. o. arch. Micha Adamczyk, arch. S awomir Stankiewicz, arch. Krzysztof Tyszkiewicz Koordynacja dr arch. Miros aw Orzechowski Wspó praca arch. Agata D bowiak, arch. Krzysztof Matwiejuk arch. Maciej Olczyk Projektowany budynek mieêci w sobie trzy-salowe kino miejskie z programem towarzyszàcym w postaci us ug, gastronomii i handlu oraz zespo u biur. Podstawà kompozycji elewacji jest kontrast masywnych, kamiennych partii budynku wysuni tych wspornikowo z lica fasady z polami w pe ni przeszklonymi, ukazujàcymi wewn trzne przestrzenie recepcyjne budynku. Elewacj frontowà tworzy widoczny przez przeszklenie trzy-kondygnacyjnego parteru widok jego wn trza. Energetyczne kolory, dynamika ruchu ludzi wewnàtrz przestrzeni kinowej stanowiç b dà znak publicznych funkcji budynku. Wn trze z kolei powiàzane jest optycznie z miastem, czego przyk ad stanowi dwukondygnacyjne przeszklenie naro nika foyer kina na osi ul. Floriaƒskiej, otwarte widokowo na bazylik Êw. Floriana. Oprawa detalu architektonicznego wzbogacona zosta a zachowanymi elementami rzeêbiarskimi z obecnego kina Praha oraz projektowanà ekspozycjà rzeêby wspó czesnej, lokalizowanà w dolnych partiach wykuszy od strony ulicy K opotowskiego i Okrzei. Autor konstrukcji Biuro projektów KiP sp. z o.o. Centrum Praha Sp z o.o. Data powstania projektu 2004 Planowana data realizacji Kubatura ca kowita: m 3, w tym kubatura nadziemna: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: 6 072,5 m 2 Powierzchnia netto: ,6 m 2 IloÊç kondygnacji: 7 nadziemnych 1 podziemna 56 miejsc parkingowych 555 miejsc w salach kinowych

31 ISTNIEJÑCA ZABUDOWA TEATRU POLSKIEGO ISTNIEJÑCA ZABUDOWA TEATRU POLSKIEGO Lokalizacja ul. Sewerynów, ÂródmieÊcie Szymborski i Zielonka Architekci arch. Lech Szymborski, arch. Wojciech Szymborski Wspó praca arch. Maksymilian Skotnicki kierownik projektu Technologia teatru in. Maciej Wojciechowski Autorzy konstrukcji in. Wojciech Nazi b o z zespo em Teatr Polski Generalny wykonawca Tulcon S.A. Data powstania projektu 2002 Data realizacji 2005/2006 ISTNIEJÑCA ZABUDOWA MIESZKANIOWA SCENA KAMERALNA rozbudowy Kubatura: m 2 Powierzchnia ca kowita: 5 209,7 m 2 Powierzchnia u ytkowa: 3 763,6 m 2 IloÊç kondygnacji: 7 nadziemnych 1 podziemna 15 miejsc parkingowych Scena kameralna: 250 m 2 Rozbudowa Teatru Polskiego o scen kameralnà, wielofunkcyjne foyer i zaplecze. Rozbudowa TEATRU POLSKIEGO. Scena Kameralna 29

32 Budynek Ambasady Królestwa Arabii Saudyjskiej 30 Lokalizacja ul. Wiertnicza/Obornicka, Wilanów Projekt P.B.P.A. Sp. z o.o., arch. Leszek Klajnert, arch. Adam Wagner, arch. Dariusz Bodzioch Ambasada Królestwa Arabii Saudyjskiej Data powstania projektu architektonicznego 2004 Przewidziana data realizacji Kubatura ca kowita: ok m 3 Powierzchnia ca kowita: ok m 2 Powierzchnia u ytkowa: ok m 2 IloÊç kondygnacji: 4 nadziemne 2 podziemne IloÊç miejsc parkingowych: 22 podziemne 4 na powierzchni parteru 1 apartament ambasadora Modernistyczna architektura z elementami zdobieƒ arabskich.

33 Lokalizacja ul. Twarda 2/4, ÂródmieÊcie APA Wojciechowski arch. Szymon Wojciechowski, arch. Micha Sadowski, arch. Magdalena Maciàg Amerykaƒsko-Polsko-Izraelska Fundacja Pokój (SHALOM) ds. Promocji Kultury Polsko- ydowskiej Rok powstania projektu architektonicznego 2004 Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: 5 nadziemnych 2 podziemne 30 podziemnych miejsc parkingowych RZUT POZIOMU +1 CENTRUM KULTURY YDÓW 31

34 Zak ady farmaceutyczne UNIA 32 Lokalizacja Pruszków, ul. Lipowa 51 Apar Projekt Sp. z o.o. arch. Tadeusz Szumielewicz generalny projektant, arch. Ewa Dobrowolska, stud. arch. Julia Rola, tech. arch. Iwona Dobaczewska Autor konstrukcji TMJ Projekt Zak ady Farmaceutyczne Unia Spó dzielnia Pracy Generalny wykonawca PBM Po udnie S.A. Data powstania projektu 2001 Data realizacji w budowie Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: 3 nadziemne 1 podziemna IloÊç miejsc parkingowych: 88 podziemnych 13 naziemnych PRZEKRÓJ POPRZECZNY PROSTOPAD Y DO ULICY

35 Lokalizacja Dawne lotnisko wojskowe w Modlinie APA Kury owicz & Associates prof. dr hab. arch. Stefan Kury owicz, arch. Jacek Syropolski, arch. Piotr Wilbik Konsultacja konstrukcji Kapela, Pachowski s.c. PPL Przedsi biorstwo Paƒstwowe Porty Lotnicze Data powstania projektu Projekt koncepcyjny 2004 Kubatura ca: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2, w tym parter poziom operacyjny m 2 antresola pomieszczenia biurowe i techniczne m 2 2 nadziemne kondygnacje Terminal linii niskokosztowych w Modlinie 33

36 !"#$ÿ%&'#%()*+(,-$.$/ÿ0123#(ÿ&4!3,ÿ!'-!05-ÿ!"%(##6+7 &40$-31%8ÿ-ÿ#$',01( Pawilon rzeêby. Przeznaczony do ekspozycji oryginalnych rzeêb architektonicznych z attyki pa acu zastàpionych kopiami z cz Êcià pracowni rzeêby o funkcji dydaktyczno-prezentacyjnej. Amorficzna forma szklana zbudowana przy po udniowej Êcianie budynku dawnej stajni. Pawilon recepcyjny. Przeznaczony do obs ugi zwiedzajàcych zlokalizowany przy pó nocnej osi mi dzy ulicà Przyczó kowà a ulicà Stanis awa Kostki-Potockiego, na przedpolu Pa acu. Przywo anie tradycyjnej formy namiotowej z tafli szklanych nakrywanych okazjonalnie ozdobnymi nakryciami z tkanin. Pawilon rzeêby i pawilon recepcyjny 34 ELEWACJA PO UDNIOWA Lokalizacja Muzeum Pa ac w Wilanowie ul. Stanis awa Kostki-Potockiego 10/16 Autor projektu Biuro Architektoniczne nonkanon Rafa Szczepaƒski architekt arch. Rafa Szczepaƒski Wspó praca Pawilon rzeêby. stud. arch Micha Kleniewski, tech. arch. Izabela Kalita-Brodziak Pawilon recepcyjny. arch. Jaros aw Piróg Autor konstrukcji in. Jerzy Czubarowicz Muzeum Pa ac w Wilanowie Data powstania projektu architektonicznego 2004 Data realizacji Pawilon rzeêby 2005 ELEWACJA WSCHODNIA pawilon rzeêby Kubatura ca kowita: m 2 Powierzchnia ca kowita: 320 m 2 Powierzchnia u ytkowa: 310 m 2 1 kondygnacja nadziemna pawilon recepcyjny Kubatura ca kowita: 560 m 3 Powierzchnia ca kowita: 150 m 2 Powierzchnia u ytkowa: 145 m 2 1 kondygnacji nadziemna

37 Przestrzeƒ ekspozycyjna zorganizowana b dzie wokó podziemnego Forum WolnoÊci. Wychodzàc z labiryntu adaptowanych podziemi Pa acu dotrzemy na autentycznà Trybun Honorowà dla wodzów proletariatu. T samà, która stoi dziê na Placu Defilad. Poniewa w przysz oêci ten plac ma byç wielkà miejskà agorà trybun rozbierzemy i z o ymy ponownie pod ziemià (jak nie przymierzajàc o tarz z Pergamonu w specjalnie dla niego zbudowanym berliƒskim muzeum). Z podziemnego Forum WolnoÊci b dziemy mogli przez szklany Êwietlik zobaczyç Pa ac, niczym termitier systemu, którà oglàda obywatel sprowadzony do roli spo ecznego owada. W tym projekcie wy àcznie interpretujemy miejsce, które zdobywamy. Pomnik komunizmu przekszta camy w monument antykomunizmu. Tylko tyle i a tyle. Przed Pa acem im. Stalina, na placu, który mia byç przemianowany na Plac Stalina, umieszczamy w naszym projekcie jego obalony pomnik. Wierzcho ek Pa acu b dziemy oglàdaç z podziemnego forum, przez zarys jego r ki i bezg owego korpusu. Stràcona g owa Stalina spocznie na kamiennej posadzce Forum przed starà trybunà honorowà. W jej tle wyêwietlane b dà filmy z wodzami wszystkich komunistycznych re imów, tworzàc gigantyczne skrzy owanie fotoplastikonu i 19-wiecznej panoramy historycznej. Z dziedziƒca przed Pa acem b dzie mo na zajrzeç w g àb, w dó i zobaczyç to, co mia o byç ukryte i o czym nale y pami taç. Lokalizacja pl. Defilad Autor projektu DiM'84 Dom i Miasto Sp. z o.o. dr arch. Czes aw Bielecki Wspó praca arch. Lenka Cederbaum, arch. Marek WiÊniewski Data powstania projektu architektonicznego Data realizacji Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 2 kondygnacje podziemne Wie a-maszt wys. 50 m SOCLAND Muzeum Komunizmu 35

ISSN 1643-7861. NA PRZYSZ OÂå PLANY RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I MAKIETY NOWYCH WARSZAWSKICH INWESTYCJI

ISSN 1643-7861. NA PRZYSZ OÂå PLANY RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I MAKIETY NOWYCH WARSZAWSKICH INWESTYCJI ISSN 1643-7861 RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I MAKIETY NOWYCH WARSZAWSKICH INWESTYCJI 2002 PLANY NA PRZYSZ OÂå MIEJSCE EKSPOZYCJI UL. CHODKIEWICZA 11, WARSZAWA WYSTAWA POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç.

Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç. Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç. organizator CENTRUM EDUKACYJNO-KULTURALNE OWICKA ul. owicka 21, 02-502 Warszawa tel. 845 50 62, tel./fax 845 56 75 2 Wystawa Warszawa. Miasto dziê. Plany na

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy

Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy ISSN 1643-7861 Od kilkunastu lat, każdej wiosny na wystawie Plany na przyszłość możemy zobaczyć, jak będzie się zmieniać Warszawa. Obserwujemy nowe propozycje architektów i inwestorów. Część, już zrealizowanych,

Bardziej szczegółowo

romdom 3 remont odbudowa modernizacja adres redakcji: ul. Hetmaƒska 38 85-039 Bydgoszcz tel. 52 322-67-70 tel. 52 323-07-15

romdom 3 remont odbudowa modernizacja adres redakcji: ul. Hetmaƒska 38 85-039 Bydgoszcz tel. 52 322-67-70 tel. 52 323-07-15 I znów te same emocje! Wielka sala Zamku Królewskiego w Warszawie wype niona po brzegi, za chwil kolejna Gala Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku i kolejny werdykt w tej wspania ej rywalizacji.

Bardziej szczegółowo

Biuro. Horizone Studio to kreatywne i dynamiczne biuro architektoniczne, z siedzib¹ w Krakowie, specjalizuj¹ce siê w nowoczesnej architekturze.

Biuro. Horizone Studio to kreatywne i dynamiczne biuro architektoniczne, z siedzib¹ w Krakowie, specjalizuj¹ce siê w nowoczesnej architekturze. Biuro Horizone Studio to kreatywne i dynamiczne biuro architektoniczne, z siedzib¹ w Krakowie, specjalizuj¹ce siê w nowoczesnej architekturze. Powsta³o z inicjatywy architektów, którzy swoje doœwiadczenie

Bardziej szczegółowo

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników,

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników, b Frontem do ekonomika b Bezp atne czipowanie zwierzàt b Wiecha przy Krasiƒskiego b NASZA 8 czerwca 2012 Nr 11 (128) BEZP ATNY DWUTYGODNIK ISSN 1896-5245 Rok VIII WolnoÊç wpisana w ulice Warszawy Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Atlas dóbr kultury współczesnej województwa małopolskiego

Atlas dóbr kultury współczesnej województwa małopolskiego Atlas dóbr kultury współczesnej województwa małopolskiego Atlas dóbr kultury współczesnej województwa małopolskiego WYDAWCA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007

wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007 wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007 W lutym br. mija dzia alnoêci PROCHEMU i jest to znaczàcy dla firmy jubileusz. Z tej okazji chcieliêmy przypomnieç w jubileuszowym wydaniu WiadomoÊci

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r.

Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r. poradnik Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r. Koncepcja publikacji: Centrum Komunikacji Spo ecznej Urz du m.st.

Bardziej szczegółowo

- pogorszenie stanu bezpiecze stwa

- pogorszenie stanu bezpiecze stwa 9 MIEJSKA GÓRKA Nauczyciele przeciwko propozycji burmistrza POMYS PRZEKAZANIA SZKÓ I PRZEDSZKOLI STOWARZYSZENIU, AUTORSTWA KAROLA SKRZYPCZAKA USTAWI JEGO SAMEGO ORAZ NAUCZYCIELI I CZ RODZICÓW PO DWÓCH

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Informacje Rady Powiatu, Zarzàdu Powiatu i Komisji Sta ych Rady Powiatu w Rypinie XV Bal RadoÊci Orszak Trzech Króli Komendant Powiatowy Paƒstwowej Stra y

Bardziej szczegółowo

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y MATURA STUDIA ÂWIAT RANKING www.perspektywy.pl po presti NR 05 (102) MAJ INDEKS 336149 CENA 6 z (w tym VAT 7%) Najlepsi w wyêcigu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRACOWNI

INFORMACJE O PRACOWNI Barbara Kraus - Gali ska, 02-784 Warszawa, ul. Arctowskiego 25, tel. 22 643 10 38, abies@post.pl INFORMACJE O PRACOWNI Za enie firmy: 1994 rok. Zespó projektowy: Barbara Kraus-Gali ska (w ciciel), mgr

Bardziej szczegółowo

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s.

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s. GMINA RAWICZ Co z budow drogi na Hazach? s. 10 Radny z promilami za kierownic s. 5 OG OSZENIE Nr 12 (536) ISSN 1641-4802 25 marca 2011 e-mail: redakcja@zycie-rawicza.pl Cena 2,80 z (w tym 8 % VAT) Panika

Bardziej szczegółowo

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Patrz str. 24 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) Pijana mama odpowie za porzucenie dziecka Wyrodna matka

Bardziej szczegółowo

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy KRYSZTA OWY PUCHAR POLSKI oraz Z OTY MEDAL dla najlepszego konsorcjum firm z grupy Bilfinger Berger: HB-6, WPRD, PPRM w Polsce. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy Zygmunt III Waza Król Polski EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, marzec-kwiecieƒ 2006 nr 2/127 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 W Jeleniej Górze odby o si spotkanie prezesów zarzàdów banków spó dzielczych Zakoƒczy a si

Bardziej szczegółowo

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl Wielka Brytania Koniec wakacji Rozmowa z Grzegorzem Baszczyƒskim Rainbow Tours wchodzi na gie d za funta 5 6 Prezentacja 16 Planner 2007 Informacja Turystyczna

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Restauracja. CAMELOT zaprasza:

Restauracja. CAMELOT zaprasza: Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 12 (549) 24 czerwca 2015 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie www.ngp.pl Atrakcyjne rabaty! Budowa II linii metra etap koncepcyjny Zbli aj¹ca

Bardziej szczegółowo

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 Radosnych, pe nych ciep a i nadziei Âwiàt Bo ego Narodzenia, PomyÊlnoÊci, satysfakcji i wytrwa oêci w Nowym 2007 Roku W numerze Pracownikom i Studentom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Jako us ug transportowych w przewozach pasa

Bardziej szczegółowo