UBEZPIECZENIE GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2009/2010 USŁUGI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UBEZPIECZENIE GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2009/2010 USŁUGI"

Transkrypt

1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniŝej Euro) NA UBEZPIECZENIE GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2009/2010 USŁUGI prowadzonym w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058), zwanej dalej ustawą p.z.p. Zatwierdzam: Sędziejowice, 15 grudnia 2008 r.

2 SPIS TREŚCI: Dział I INFORMACJE OGÓLNE Rozdział 1. Instrukcja dla Wykonawców 1. ZAMAWIAJĄCY 2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 3. TRYB POSTĘPOWANIA 4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 7. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ. 10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 11. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ 12. OTWARCIE I OCENA OFERT 13. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 14. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY I DOKONANIA OCENY OFERT 15. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 16. PRZESŁANKI UNIEWAśNIENIA POSTĘPOWANIA 17. FORMALNOŚCI, JAKICH WYKONAWCA OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ MUSI DOPEŁNIĆ PRZED ZAWARCIEM UMOWY 18. WADIUM 19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ Rozdział 2. Formularz oferty i formularze załączników do oferty Załącznik nr 1: Załącznik nr 2: Załącznik nr 3: Formularz oferty Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy p.z.p. Formularz cenowy Dział II Dział III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Część I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZADANIE I Rozdział I Ubezpieczenia komunikacyjne Rozdział II Ubezpieczenia majątkowe Rozdział III Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Rozdział IV Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Rozdział V Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Rozdział VI - Ustalenia wspólne do ubezpieczeń opisanych w rozdziałach I-V.

3 ZADANIE II Rozdział I Obowiązkowe ubezpieczenie świadczeniodawców udzielających świadczeń zdrowotnych Rozdział II Dobrowolne ubezpieczenie świadczeniodawców udzielających świadczeń zdrowotnych Część II. Istotne postanowienia umowy o wykonanie zamówienia publicznego (wzór umowy dla Zadania I i Zadania II) Część III. Dane do oceny ryzyka.

4 Dział I INFORMACJE OGÓLNE Rozdział 1 Rozdział 2 Instrukcja dla Wykonawców Formularz oferty i formularze załączników do oferty Załącznik 1: Formularz oferty Załącznik 2: Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy pzp. Załącznik 3: Formularz cenowy

5 Rozdział 1 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. ZAMAWIAJĄCY: URZĄD GMINY SĘDZIEJOWICE UL. WIELUŃSKA SĘDZIEJOWICE Telefon/fax: 043 / ; 043 / adres strony internetowej: Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o., siedziba: Łódź, ul. Gdańska OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 2.1 Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: RW. 341 / 10 / Zaleca się, aby Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływali się na wyŝej podane oznaczenie. 2.3 Wersja papierowa SIWZ jest nadrzędna nad wersją elektroniczną. 2.4 Niniejsza SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego pobierana jest samodzielnie przez Wykonawców. Na pisemny wniosek Wykonawcy SIWZ moŝe być przekazana w formie pisemnej. 2.5 Wykonawca winien zapoznać się z treścią niniejszej SIWZ. Wszelkie ewentualne uzupełnienia, modyfikacje i wyjaśnienia treści SIWZ, treść protestów dotyczących ogłoszenia o zamówieniu lub zapisów SIWZ, a takŝe treść rozstrzygnąć ww. protestów będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego 2.6 Wykonawcy winni sprawdzać na bieŝąco zawartość umieszczonego na ww. stronie internetowej folderu w celu sprawdzenia czy zawiera on ewentualne czynności dokonane przez Zamawiającego, o których mowa powyŝej. Za zapoznanie się z całością udostępnionych na stronie internetowej dokumentów odpowiada Wykonawca. 3. TRYB POSTĘPOWANIA 3.1. Przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058), zwanej dalej ustawą p.z.p W przedmiotowym postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy p.z.p., przepisy wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w zakresie przez nich nieuregulowanym, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) 3.3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w: Tablica informacyjna w siedzibie Zamawiającego, Strona internetowa Biuletyn Zamówień Publicznych

6 4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 4.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na Ubezpieczeniu Gminy Sędziejowice na lata 2009/2010, nazywana w dalszej treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotem zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Dziale II i Dziale III niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej takŝe siwz Przedmiot zamówienia wg CPV: Zadanie I usługi ubezpieczeniowe usługi ubezpieczeniowe od następstw nieszczęśliwych wypadków usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej Zadanie II usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Zamawiający dopuszcza moŝliwość składania ofert częściowych, obejmujących: Zadanie I - ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia z dodatkowymi rozszerzeniami; Zadanie II - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych, dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp., stanowiących nie więcej niŝ 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyŝszych niŝ zastosowanych w zamówieniu podstawowym oraz bez stosowania stawek minimalnych wynikających z zasady określającej minimalną składkę ubezpieczeniową dla kaŝdej wystawionej polisy Zgodnie z art. 144 ust. 1 Zamawiający przewiduje moŝliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana ta moŝe dotyczyć jedynie wysokości ostatecznej składki naleŝnej Wykonawcy za 24 miesięczny okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

7 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 5.1. Zamawiający informuje, Ŝe umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niŝ od dnia r. i będzie dotyczyła umów ubezpieczenia zawieranych w tym okresie, z zastrzeŝeniem pkt Zamawiający zastrzega sobie w jednostkowych przypadkach moŝliwość zawarcia ubezpieczenia krótkoterminowego. Ubezpieczyciel udzieli wówczas ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z terminami określonymi w złoŝonych wnioskach o ubezpieczenie. 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 6.1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności tj. działalności ubezpieczeniowej. Wykonawca musi być uprawniony do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski, w zakresie ubezpieczeń Działu II załącznika do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz ze zm.) w zakresie nie mniejszym niŝ opisany w niniejszej siwz. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 7. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY PODMIOTOWE 7.1. Wykonawca wraz z ofertą złoŝy następujące dokumenty: Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w pkt na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 2 Dział I, Rozdział 2 niniejszej siwz Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złoŝone przedmiotowe dokumenty dla kaŝdego z nich) Zezwolenie właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub inny dokument potwierdzający uprawnienia Wykonawcy do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń Działu II załącznika do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz ze zm.) w zakresie nie mniejszym niŝ opisany w niniejszej siwz, w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złoŝone przedmiotowe dokumenty dla kaŝdego z nich).

8 7.1.4 Aktualną informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŝne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 Ustawy prawo zamówień publicznych, wystawioną/e nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złoŝone przedmiotowe dokumenty dla kaŝdego z nich) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŝne zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 Ustawy prawo zamówień publicznych, wystawioną/e nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złoŝone przedmiotowe dokumenty dla kaŝdego z nich) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złoŝone przedmiotowe dokumenty dla kaŝdego z nich) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS/KRUS, potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłatami i składkami na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złoŝone przedmiotowe dokumenty dla kaŝdego z nich) W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców: oświadczenie, o którym mowa w pkt moŝe być złoŝone wspólnie przez tych Wykonawców; 7.3 Stosownie do treści 2 Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów, jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, jeŝeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyŝej: a) w pkt 7.1.2, 7.1.5, 7.1.6, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

9 b) w pkt składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp. 7.4 Stosownie do treści 2 ust. 2 powołanego wyŝej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, dokumenty, o których mowa powyŝej w pkt oraz powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Natomiast dokument, o którym mowa powyŝej w pkt i 7.1.7, powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem składania ofert. 7.5 Stosownie do treści 2 ust. 3 powołanego wyŝej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeŝeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyŝej, zgodnie z 2 ust. 1 w/w rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia 2 ust. 2 niniejszego rozporządzenia znajdują odpowiednio zastosowanie. 7.6 Dokumenty opisane w pkt. 7 Wykonawca składa w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7.7 Ocena spełniania przedstawionych powyŝej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. 8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 8.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE 1. Na jedno zadanie wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 2. Oferta winna być sporządzona czytelnie, w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości złoŝenia oferty w postaci elektronicznej. 3. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. 4. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby ww. informacje były umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa, w szczególności informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie. 5. Dopuszcza się wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy p.z.p. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia wobec Zamawiającego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10 8.2. ZAWARTOŚĆ OFERTY 1. Oferta winna zawierać: 1) Formularz oferty, zgodnie z Załącznikiem nr 1 Dział I Rozdział 2 Załącznik nr 1 niniejszej siwz. 2) Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 2 Dział I Rozdział 2 Załącznik nr 2 niniejszej siwz, 3) Formularz cenowy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 Dział I Rozdział 2 Załącznik nr 3 niniejszej siwz. 4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złoŝonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, Ŝe pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kserokopii dokumentów składanych wraz z ofertą. 5) W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6) Ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy, na podstawie których Wykonawca zamierza wykonać zamówienie, załączone do oferty stanowią jej integralną część. 7) Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 7 siwz FORMA OFERTY 1. Zaleca się, aby strony oferty zostały kolejno ponumerowane, z zastrzeŝeniem sytuacji opisanej w pkt Zaleca się równieŝ, aby w treści oferty została umieszczona informacja o liczbie stron oferty. 2. Ofertę naleŝy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemoŝliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Urząd Gminy Sędziejowice Ul. Wieluńska Sędziejowice oraz opisane: Oferta na ubezpieczenie Gminy Sędziejowice na lata 2009/2010 Nie otwierać przed dniem 23 grudnia 2008 r., godz. 10:00 3. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2, muszą mieć treść zgodną z tymi wzorami. 4. Dokumenty i oświadczenia muszą być złoŝone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 5. Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŝona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.

11 9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ: 9.1. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści siwz. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający niezwłocznie przekaŝe wykonawcom, którym przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczona została siwz chyba, Ŝe pytanie wpłynie do Zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiającego i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 38 pkt. 4, 4a i Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyŝszych dokumentów faksem JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Wszystkie dokumenty przekazane faksem powinny zostać niezwłocznie potwierdzone pisemnie, aby zachować ich waŝność Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których wyŝej mowa uwaŝa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł się on zapoznać z ich treścią. Za chwilę tę uwaŝa się dni i godziny pracy Zamawiającego, tj. poniedziałek-piątek w godz Osobami upowaŝnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 1) W zakresie merytorycznym Broker Ewa Starczyńska, Tel ; ;, e.mail: 2) W sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych Dariusz Matuszkiewicz Podinspektor, tel.: 043 / ;, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego Urząd Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, Sędziejowice, pok. Nr 19 - sekretariat Termin składania ofert: do dnia r. do godziny Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany do złoŝonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu z zachowaniem formy pisemnej przed terminem składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA. 11. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym, Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem związania ofertą, zwrócić się do

12 Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni Wniesienie protestu zawiesza bieg terminu związania ofertą. 12. OTWARCIE I OCENA OFERT Otwarcia, badania i oceny ofert dokonuje Komisja przetargowa Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Sedziejowicach, Sędziejowice ul. Wieluńska 6, w dniu r. o godz. 10:30, w sali B Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia Na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert Ocena zgodności oferty z treścią siwz przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeŝeniem treści art. 26 ust. 3 i ust. 4 ustawy p.z.p Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji Zamawiający odrzuca ofertę, jeŝeli zaistnieją okoliczności określone w art. 89 ust.1 pkt.1-8 ustawy p.z.p Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych, mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy p.z.p Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, inne, polegające na niezgodności oferty z siwz, zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 1-3 ustawy p.z.p. Po poprawieniu omyłek Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona W toku dokonywania oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych przez nich oświadczeń i dokumentów oraz treści ofert. Niedopuszczalne jest, z zastrzeŝeniem pkt , prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złoŝonej oferty, z zastrzeŝeniem art. 87 ust. 3 p.z.p., dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści oferty Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 13. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium: DLA ZADANIA I

13 1) cena, 2) warunki ubezpieczenia. Kryterium cena przyznaje się wagę 90% (1% odpowiada 1 punktowi). Kryterium warunki ubezpieczenia przyznaje się wagę 10% (1% odpowiada 1 punktowi). DLA ZADANIA II 1) Cena Kryterium cena przyznaje się wagę 100% (1% odpowiada 1 punktowi) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: a) Zostaną złoŝone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania b) Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 14. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY I DOKONANIA OCENY OFERT 14.1 Zadanie I Kryterium CENA : 1. Cena oferty to łączna suma składek ubezpieczeniowych (brutto) za okres obowiązywania umowy na wykonanie niniejszego zamówienia (24 miesiące), obliczona zgodnie z Załącznikiem 3, Formularz cenowy, Dział I, Rozdział 2 siwz. 2. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o informacje zawarte w niniejszej siwz. 3. Wszystkie składniki ceny oferty winny być wyraŝone w złotych polskich i podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Ceny jednostkowe (stopa składki) określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji Kryterium WARUNKI UBEZPIECZENIA : 1. Przez fakultatywne warunki ubezpieczenia rozumiane są klauzule umieszczone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w treści Działu III, opisane na marginesie kaŝdego z nich jako fakultatywne warunki ubezpieczenia z kolejnym numerem porządkowym. Zaakceptowanie warunku fakultatywnego przez Wykonawcę nie stanowi podstawy do Ŝądania zapłaty dodatkowej składki. 2. W odniesieniu do kaŝdego fakultatywnego warunku ubezpieczenia wymagane jest jednoznaczne ustosunkowanie się Wykonawcy, co do przyjęcia klauzuli oznaczenie słowem TAK lub nie przyjęcia klauzuli oznaczenie słowem NIE, w zaproponowanej treści (zgodnie z deklaracją przyjęcia / nie przyjęcia zapisów punktowanych pkt Formularza ofertowego - Załącznik 1, Dział I, Rozdział 2 SIWZ).

14 3. KaŜdy fakultatywny warunek ubezpieczenia otrzymuje liczbę punktów zgodnie z pkt. 4. Liczba punktów wszystkich fakultatywnych warunków ubezpieczenia zostanie zsumowana. JeŜeli w tabeli będzie wpisane NIE lub jeŝeli dane pole zostanie w tabeli puste, Zamawiający uzna, iŝ Wykonawca nie przyjął klauzuli i do obliczeń przyjmie dla tej pozycji wartość zero. 4. KaŜdy fakultatywny warunek ubezpieczenia, w przypadku przyjęcia, otrzyma odpowiednio wskazaną poniŝej liczbę punktów: Zapis punktowany nr 1 Zapis punktowany nr 2 Zapis punktowany nr 3 Zapis punktowany nr 4 Zapis punktowany nr 5 Zapis punktowany nr 6 Zapis punktowany nr 7 Zapis punktowany nr 8 Zapis punktowany nr 9 Zapis punktowany nr 10 Zapis punktowany nr 11 Łącznie max. 10 pkt 10 pkt 5 pkt 5 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 100 pkt Oferty nieodrzucone będą oceniane wg wzoru: gdzie: P ob = (C min : C b x 100 pkt. x 0,90) + (W b x 0,10) P ob całkowita liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie, C min najniŝsza cena oferty spośród ofert podlegających ocenie, C b cena oferty ocenianej, W b łączna liczba punktów za fakultatywne warunki ubezpieczenia przyjęte przez Wykonawcę w ocenianej ofercie W przypadku zastosowania w/w kryteriów Zamawiający otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z w/w działania Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą całkowitą liczbę punktów (P ob ) Zadanie II Kryterium CENA : 1. Cena oferty to łączna suma składek ubezpieczeniowych (brutto) za okres obowiązywania umowy na wykonanie niniejszego zamówienia (24 miesiące), obliczona zgodnie z Załącznikiem 3 Formularz cenowy, Dział I, Rozdział 2 siwz.

15 gdzie: 2. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o informacje zawarte w niniejszej siwz. 3. Wszystkie składniki ceny oferty winny być wyraŝone w złotych polskich i podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Ceny jednostkowe (stopa składki) określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji. P ob = C min : C b x 100 pkt P ob całkowita liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie, C min najniŝsza cena oferty spośród ofert podlegających ocenie, C b cena oferty ocenianej, W przypadku zastosowania w/w kryterium Zamawiający otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z w/w działania Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą całkowitą liczbę punktów (P ob ). 15 WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 15.1 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta umowa zgodna z istotnymi postanowieniami Umowy o wykonanie zamówienia publicznego Dział III Część II niniejszej siwz Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a takŝe nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŝonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Informacje z pkt Zamawiający zamieści równieŝ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 16 PRZESŁANKI UNIEWAśNIENIA POSTĘPOWANIA 16.1 Zamawiający uniewaŝni postępowanie, jeŝeli wystąpi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy p.z.p O uniewaŝnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy: a) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE POWIATU WIELUŃSKIEGO prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO USŁUGI

NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO USŁUGI Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO W ROKU 2011 USŁUGI prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE SEKTOROWE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE SEKTOROWE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE SEKTOROWE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO UBEZPIECZENIE FLOTY POJAZDÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Mochowo Mochowo 20 09-214 Mochowo pow. sierpecki woj. mazowieckie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu StrzyŜowskiego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu StrzyŜowskiego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE USŁUGI

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE USŁUGI OZNACZENIE POSTĘPOWANIA: WP.272.35.2013 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r.

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 ZP 3410/ 6/ 09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Cedry Wielkie ul. Krasickiego 16 83-020 Cedry Wielkie ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/100/11 DATA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wsparcia analitycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Gmina i Miasto Jastrowie Ul. śymierskiego 79 64-915 Jastrowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Nr postępowania: IR.I.3432/10/10 Zamawiający: Powiat Kłobucki Ul.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SO.3421-3/2009 Powiat Kętrzyński reprezentowany przez: Zarząd Powiatu w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w przetargu nieograniczonym powyŝej

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty woj. pomorskie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo