UBEZPIECZENIE GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2009/2010 USŁUGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UBEZPIECZENIE GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2009/2010 USŁUGI"

Transkrypt

1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniŝej Euro) NA UBEZPIECZENIE GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2009/2010 USŁUGI prowadzonym w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058), zwanej dalej ustawą p.z.p. Zatwierdzam: Sędziejowice, 15 grudnia 2008 r.

2 SPIS TREŚCI: Dział I INFORMACJE OGÓLNE Rozdział 1. Instrukcja dla Wykonawców 1. ZAMAWIAJĄCY 2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 3. TRYB POSTĘPOWANIA 4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 7. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ. 10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 11. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ 12. OTWARCIE I OCENA OFERT 13. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 14. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY I DOKONANIA OCENY OFERT 15. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 16. PRZESŁANKI UNIEWAśNIENIA POSTĘPOWANIA 17. FORMALNOŚCI, JAKICH WYKONAWCA OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ MUSI DOPEŁNIĆ PRZED ZAWARCIEM UMOWY 18. WADIUM 19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ Rozdział 2. Formularz oferty i formularze załączników do oferty Załącznik nr 1: Załącznik nr 2: Załącznik nr 3: Formularz oferty Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy p.z.p. Formularz cenowy Dział II Dział III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Część I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZADANIE I Rozdział I Ubezpieczenia komunikacyjne Rozdział II Ubezpieczenia majątkowe Rozdział III Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Rozdział IV Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Rozdział V Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Rozdział VI - Ustalenia wspólne do ubezpieczeń opisanych w rozdziałach I-V.

3 ZADANIE II Rozdział I Obowiązkowe ubezpieczenie świadczeniodawców udzielających świadczeń zdrowotnych Rozdział II Dobrowolne ubezpieczenie świadczeniodawców udzielających świadczeń zdrowotnych Część II. Istotne postanowienia umowy o wykonanie zamówienia publicznego (wzór umowy dla Zadania I i Zadania II) Część III. Dane do oceny ryzyka.

4 Dział I INFORMACJE OGÓLNE Rozdział 1 Rozdział 2 Instrukcja dla Wykonawców Formularz oferty i formularze załączników do oferty Załącznik 1: Formularz oferty Załącznik 2: Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy pzp. Załącznik 3: Formularz cenowy

5 Rozdział 1 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. ZAMAWIAJĄCY: URZĄD GMINY SĘDZIEJOWICE UL. WIELUŃSKA SĘDZIEJOWICE Telefon/fax: 043 / ; 043 / adres strony internetowej: Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o., siedziba: Łódź, ul. Gdańska OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 2.1 Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: RW. 341 / 10 / Zaleca się, aby Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływali się na wyŝej podane oznaczenie. 2.3 Wersja papierowa SIWZ jest nadrzędna nad wersją elektroniczną. 2.4 Niniejsza SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego pobierana jest samodzielnie przez Wykonawców. Na pisemny wniosek Wykonawcy SIWZ moŝe być przekazana w formie pisemnej. 2.5 Wykonawca winien zapoznać się z treścią niniejszej SIWZ. Wszelkie ewentualne uzupełnienia, modyfikacje i wyjaśnienia treści SIWZ, treść protestów dotyczących ogłoszenia o zamówieniu lub zapisów SIWZ, a takŝe treść rozstrzygnąć ww. protestów będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego 2.6 Wykonawcy winni sprawdzać na bieŝąco zawartość umieszczonego na ww. stronie internetowej folderu w celu sprawdzenia czy zawiera on ewentualne czynności dokonane przez Zamawiającego, o których mowa powyŝej. Za zapoznanie się z całością udostępnionych na stronie internetowej dokumentów odpowiada Wykonawca. 3. TRYB POSTĘPOWANIA 3.1. Przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058), zwanej dalej ustawą p.z.p W przedmiotowym postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy p.z.p., przepisy wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w zakresie przez nich nieuregulowanym, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) 3.3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w: Tablica informacyjna w siedzibie Zamawiającego, Strona internetowa Biuletyn Zamówień Publicznych

6 4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 4.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na Ubezpieczeniu Gminy Sędziejowice na lata 2009/2010, nazywana w dalszej treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotem zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Dziale II i Dziale III niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej takŝe siwz Przedmiot zamówienia wg CPV: Zadanie I usługi ubezpieczeniowe usługi ubezpieczeniowe od następstw nieszczęśliwych wypadków usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej Zadanie II usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Zamawiający dopuszcza moŝliwość składania ofert częściowych, obejmujących: Zadanie I - ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia z dodatkowymi rozszerzeniami; Zadanie II - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych, dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp., stanowiących nie więcej niŝ 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyŝszych niŝ zastosowanych w zamówieniu podstawowym oraz bez stosowania stawek minimalnych wynikających z zasady określającej minimalną składkę ubezpieczeniową dla kaŝdej wystawionej polisy Zgodnie z art. 144 ust. 1 Zamawiający przewiduje moŝliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana ta moŝe dotyczyć jedynie wysokości ostatecznej składki naleŝnej Wykonawcy za 24 miesięczny okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

7 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 5.1. Zamawiający informuje, Ŝe umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niŝ od dnia r. i będzie dotyczyła umów ubezpieczenia zawieranych w tym okresie, z zastrzeŝeniem pkt Zamawiający zastrzega sobie w jednostkowych przypadkach moŝliwość zawarcia ubezpieczenia krótkoterminowego. Ubezpieczyciel udzieli wówczas ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z terminami określonymi w złoŝonych wnioskach o ubezpieczenie. 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 6.1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności tj. działalności ubezpieczeniowej. Wykonawca musi być uprawniony do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski, w zakresie ubezpieczeń Działu II załącznika do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz ze zm.) w zakresie nie mniejszym niŝ opisany w niniejszej siwz. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 7. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY PODMIOTOWE 7.1. Wykonawca wraz z ofertą złoŝy następujące dokumenty: Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w pkt na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 2 Dział I, Rozdział 2 niniejszej siwz Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złoŝone przedmiotowe dokumenty dla kaŝdego z nich) Zezwolenie właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub inny dokument potwierdzający uprawnienia Wykonawcy do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń Działu II załącznika do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz ze zm.) w zakresie nie mniejszym niŝ opisany w niniejszej siwz, w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złoŝone przedmiotowe dokumenty dla kaŝdego z nich).

8 7.1.4 Aktualną informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŝne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 Ustawy prawo zamówień publicznych, wystawioną/e nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złoŝone przedmiotowe dokumenty dla kaŝdego z nich) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŝne zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 Ustawy prawo zamówień publicznych, wystawioną/e nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złoŝone przedmiotowe dokumenty dla kaŝdego z nich) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złoŝone przedmiotowe dokumenty dla kaŝdego z nich) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS/KRUS, potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłatami i składkami na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złoŝone przedmiotowe dokumenty dla kaŝdego z nich) W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców: oświadczenie, o którym mowa w pkt moŝe być złoŝone wspólnie przez tych Wykonawców; 7.3 Stosownie do treści 2 Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów, jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, jeŝeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyŝej: a) w pkt 7.1.2, 7.1.5, 7.1.6, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

9 b) w pkt składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp. 7.4 Stosownie do treści 2 ust. 2 powołanego wyŝej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, dokumenty, o których mowa powyŝej w pkt oraz powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Natomiast dokument, o którym mowa powyŝej w pkt i 7.1.7, powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem składania ofert. 7.5 Stosownie do treści 2 ust. 3 powołanego wyŝej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeŝeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyŝej, zgodnie z 2 ust. 1 w/w rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia 2 ust. 2 niniejszego rozporządzenia znajdują odpowiednio zastosowanie. 7.6 Dokumenty opisane w pkt. 7 Wykonawca składa w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7.7 Ocena spełniania przedstawionych powyŝej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. 8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 8.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE 1. Na jedno zadanie wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 2. Oferta winna być sporządzona czytelnie, w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości złoŝenia oferty w postaci elektronicznej. 3. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. 4. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby ww. informacje były umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa, w szczególności informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie. 5. Dopuszcza się wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy p.z.p. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia wobec Zamawiającego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10 8.2. ZAWARTOŚĆ OFERTY 1. Oferta winna zawierać: 1) Formularz oferty, zgodnie z Załącznikiem nr 1 Dział I Rozdział 2 Załącznik nr 1 niniejszej siwz. 2) Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 2 Dział I Rozdział 2 Załącznik nr 2 niniejszej siwz, 3) Formularz cenowy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 Dział I Rozdział 2 Załącznik nr 3 niniejszej siwz. 4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złoŝonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, Ŝe pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kserokopii dokumentów składanych wraz z ofertą. 5) W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6) Ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy, na podstawie których Wykonawca zamierza wykonać zamówienie, załączone do oferty stanowią jej integralną część. 7) Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 7 siwz FORMA OFERTY 1. Zaleca się, aby strony oferty zostały kolejno ponumerowane, z zastrzeŝeniem sytuacji opisanej w pkt Zaleca się równieŝ, aby w treści oferty została umieszczona informacja o liczbie stron oferty. 2. Ofertę naleŝy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemoŝliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Urząd Gminy Sędziejowice Ul. Wieluńska Sędziejowice oraz opisane: Oferta na ubezpieczenie Gminy Sędziejowice na lata 2009/2010 Nie otwierać przed dniem 23 grudnia 2008 r., godz. 10:00 3. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2, muszą mieć treść zgodną z tymi wzorami. 4. Dokumenty i oświadczenia muszą być złoŝone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 5. Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŝona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.

11 9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ: 9.1. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści siwz. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający niezwłocznie przekaŝe wykonawcom, którym przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczona została siwz chyba, Ŝe pytanie wpłynie do Zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiającego i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 38 pkt. 4, 4a i Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyŝszych dokumentów faksem JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Wszystkie dokumenty przekazane faksem powinny zostać niezwłocznie potwierdzone pisemnie, aby zachować ich waŝność Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których wyŝej mowa uwaŝa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł się on zapoznać z ich treścią. Za chwilę tę uwaŝa się dni i godziny pracy Zamawiającego, tj. poniedziałek-piątek w godz Osobami upowaŝnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 1) W zakresie merytorycznym Broker Ewa Starczyńska, Tel ; ;, e.mail: 2) W sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych Dariusz Matuszkiewicz Podinspektor, tel.: 043 / ;, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego Urząd Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, Sędziejowice, pok. Nr 19 - sekretariat Termin składania ofert: do dnia r. do godziny Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany do złoŝonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu z zachowaniem formy pisemnej przed terminem składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA. 11. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym, Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem związania ofertą, zwrócić się do

12 Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni Wniesienie protestu zawiesza bieg terminu związania ofertą. 12. OTWARCIE I OCENA OFERT Otwarcia, badania i oceny ofert dokonuje Komisja przetargowa Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Sedziejowicach, Sędziejowice ul. Wieluńska 6, w dniu r. o godz. 10:30, w sali B Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia Na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert Ocena zgodności oferty z treścią siwz przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeŝeniem treści art. 26 ust. 3 i ust. 4 ustawy p.z.p Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji Zamawiający odrzuca ofertę, jeŝeli zaistnieją okoliczności określone w art. 89 ust.1 pkt.1-8 ustawy p.z.p Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych, mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy p.z.p Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, inne, polegające na niezgodności oferty z siwz, zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 1-3 ustawy p.z.p. Po poprawieniu omyłek Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona W toku dokonywania oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych przez nich oświadczeń i dokumentów oraz treści ofert. Niedopuszczalne jest, z zastrzeŝeniem pkt , prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złoŝonej oferty, z zastrzeŝeniem art. 87 ust. 3 p.z.p., dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści oferty Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 13. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium: DLA ZADANIA I

13 1) cena, 2) warunki ubezpieczenia. Kryterium cena przyznaje się wagę 90% (1% odpowiada 1 punktowi). Kryterium warunki ubezpieczenia przyznaje się wagę 10% (1% odpowiada 1 punktowi). DLA ZADANIA II 1) Cena Kryterium cena przyznaje się wagę 100% (1% odpowiada 1 punktowi) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: a) Zostaną złoŝone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania b) Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 14. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY I DOKONANIA OCENY OFERT 14.1 Zadanie I Kryterium CENA : 1. Cena oferty to łączna suma składek ubezpieczeniowych (brutto) za okres obowiązywania umowy na wykonanie niniejszego zamówienia (24 miesiące), obliczona zgodnie z Załącznikiem 3, Formularz cenowy, Dział I, Rozdział 2 siwz. 2. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o informacje zawarte w niniejszej siwz. 3. Wszystkie składniki ceny oferty winny być wyraŝone w złotych polskich i podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Ceny jednostkowe (stopa składki) określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji Kryterium WARUNKI UBEZPIECZENIA : 1. Przez fakultatywne warunki ubezpieczenia rozumiane są klauzule umieszczone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w treści Działu III, opisane na marginesie kaŝdego z nich jako fakultatywne warunki ubezpieczenia z kolejnym numerem porządkowym. Zaakceptowanie warunku fakultatywnego przez Wykonawcę nie stanowi podstawy do Ŝądania zapłaty dodatkowej składki. 2. W odniesieniu do kaŝdego fakultatywnego warunku ubezpieczenia wymagane jest jednoznaczne ustosunkowanie się Wykonawcy, co do przyjęcia klauzuli oznaczenie słowem TAK lub nie przyjęcia klauzuli oznaczenie słowem NIE, w zaproponowanej treści (zgodnie z deklaracją przyjęcia / nie przyjęcia zapisów punktowanych pkt Formularza ofertowego - Załącznik 1, Dział I, Rozdział 2 SIWZ).

14 3. KaŜdy fakultatywny warunek ubezpieczenia otrzymuje liczbę punktów zgodnie z pkt. 4. Liczba punktów wszystkich fakultatywnych warunków ubezpieczenia zostanie zsumowana. JeŜeli w tabeli będzie wpisane NIE lub jeŝeli dane pole zostanie w tabeli puste, Zamawiający uzna, iŝ Wykonawca nie przyjął klauzuli i do obliczeń przyjmie dla tej pozycji wartość zero. 4. KaŜdy fakultatywny warunek ubezpieczenia, w przypadku przyjęcia, otrzyma odpowiednio wskazaną poniŝej liczbę punktów: Zapis punktowany nr 1 Zapis punktowany nr 2 Zapis punktowany nr 3 Zapis punktowany nr 4 Zapis punktowany nr 5 Zapis punktowany nr 6 Zapis punktowany nr 7 Zapis punktowany nr 8 Zapis punktowany nr 9 Zapis punktowany nr 10 Zapis punktowany nr 11 Łącznie max. 10 pkt 10 pkt 5 pkt 5 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 100 pkt Oferty nieodrzucone będą oceniane wg wzoru: gdzie: P ob = (C min : C b x 100 pkt. x 0,90) + (W b x 0,10) P ob całkowita liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie, C min najniŝsza cena oferty spośród ofert podlegających ocenie, C b cena oferty ocenianej, W b łączna liczba punktów za fakultatywne warunki ubezpieczenia przyjęte przez Wykonawcę w ocenianej ofercie W przypadku zastosowania w/w kryteriów Zamawiający otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z w/w działania Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą całkowitą liczbę punktów (P ob ) Zadanie II Kryterium CENA : 1. Cena oferty to łączna suma składek ubezpieczeniowych (brutto) za okres obowiązywania umowy na wykonanie niniejszego zamówienia (24 miesiące), obliczona zgodnie z Załącznikiem 3 Formularz cenowy, Dział I, Rozdział 2 siwz.

15 gdzie: 2. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o informacje zawarte w niniejszej siwz. 3. Wszystkie składniki ceny oferty winny być wyraŝone w złotych polskich i podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Ceny jednostkowe (stopa składki) określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji. P ob = C min : C b x 100 pkt P ob całkowita liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie, C min najniŝsza cena oferty spośród ofert podlegających ocenie, C b cena oferty ocenianej, W przypadku zastosowania w/w kryterium Zamawiający otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z w/w działania Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą całkowitą liczbę punktów (P ob ). 15 WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 15.1 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta umowa zgodna z istotnymi postanowieniami Umowy o wykonanie zamówienia publicznego Dział III Część II niniejszej siwz Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a takŝe nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŝonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Informacje z pkt Zamawiający zamieści równieŝ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 16 PRZESŁANKI UNIEWAśNIENIA POSTĘPOWANIA 16.1 Zamawiający uniewaŝni postępowanie, jeŝeli wystąpi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy p.z.p O uniewaŝnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy: a) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

16 b) złoŝyli oferty w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. oraz zamieści tę informację na stronie internetowej Zamawiającego. 17 FORMALNOŚCI, JAKICH WYKONAWCA MUSI DOPEŁNIĆ PRZED ZAWARCIEM UMOWY 17.1 Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym, ma obowiązek: - wskazać osobę / osoby, która będzie podpisywała umowę, - przedłoŝyć dokument uprawniający osobę/osoby wskazane do podpisania umowy, o ile nie wynika to ze złoŝonych wraz z ofertą dokumentów określających status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa, - przedłoŝyć listę podwykonawców (o ile dotyczy), którzy będą wykonywać zamówienie w zakresie wskazanym w ofercie Wnieść zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy: Zabezpieczenie słuŝy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy. JeŜeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie słuŝy takŝe pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. Zamawiający ustala zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej brutto. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie naleŝytego wykonania przed dniem podpisania umowy. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy moŝe być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) Pieniądzu; b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym; c) Gwarancjach bankowych; d) Gwarancjach ubezpieczeniowych; e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy: Bank PEKAO S. A. I/o Łask Z dopiskiem: Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy na zadanie: Ubezpieczenie Gminy Sędziejowice na lata 2009/2010 JeŜeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający oświadcza, Ŝe zabezpieczenie przechowywane jest na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający oświadcza, Ŝe zabezpieczenie wniesione w pieniądzu jest zwracane

17 wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. JeŜeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się do niej odpowiednio treść pkt. 18 SIWZ. JeŜeli Wykonawca, którego oerta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, Zamawiający moŝe wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 ustawy Pzp. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy Pzp. Zwrot zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Zamawiający oświadcza, Ŝe zwrot Wykonawcy 100% wartości zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŝycie wykonane. 18 WADIUM 18.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 19 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 19.1 Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy p.z.p., przysługuje środek ochrony prawnej przewidziany w Dziale VI, Rozdział 2 ustawy p.z.p., tj. protest oraz odwołanie w przypadkach przewidzianych w Dziale VI Rozdziale 3 Ustawy p.z.p. oraz skarga do sądu.... podpis Zamawiającego

18 Rozdział 2. Formularz oferty i formularze załączników do oferty

19 Załącznik nr 1... (pieczęć Wykonawcy) O F E R T A 1. My, niŝej podpisani, działając w imieniu i na rzecz w odpowiedzi na ogłoszenie przez Gminę Sędziejowice, przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie Gminy Sędziejowice na lata 2009/2010, składamy niniejszą ofertę. Oświadczamy, Ŝe pozyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do złoŝenia oferty, w szczególności zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej Ŝadnych zastrzeŝeń. 2. Oświadczamy, Ŝe Ŝadna z zawartych w ofercie informacji nie stanowi tajemnicy przedsiębiortswa / oświadczamy, Ŝe tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią informacje (odpowiednie skreślić): a).zawarte na stronie nr., b).zawarte na stronie nr., c).zawarte na stronie nr., d).zawarte na stronie nr., 3. Oświadczamy, Ŝe nie zamiarzemy Ŝadnej części zamówienia powierzyć podwykonawcom. / Oświadaczamy, Ŝe następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom (odpowiednie skreślić): a)., b)., c)., 4. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, wraz z jej ewentualnymi zmianami i modyfikacjami w tym objęcie ubezpieczeniem wszystkich wymienionych w specyfikacji ryzyk na warunkach przedstawionych w niniejszej ofercie, nie gorszych, niŝ opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia w przewidywanym 24 miesięcznym okresie trwania umowy za cenę i na warunkach przedstawionych w niniejszej ofercie.

20 5.1 CENA oferty za 24 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej: Zadanie I:.. (cena netto = cena brutto) (naleŝy wpisać cenę za dwuletni okres ochrony, zgodnie z Załącznikiem nr 3 Formularz cenowy, Zadanie I) słownie:.. Zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów, usługi ubezpieczeniowe są zwolnione z podatku VAT (nie podlegają VAT), a podane w ofercie ceny są cenami ostatecznymi (brutto) - (Dz.U nr 54, poz. 535) Załącznik nr 4 (symbol PKWiU) , ). Zadanie II:.. (cena netto = cena brutto) (naleŝy wpisać cenę za dwuletni okres ochrony, zgodnie z Załącznikiem nr 3 Formularz cenowy, Zadanie II) słownie:.. Zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów, usługi ubezpieczeniowe są zwolnione z podatku VAT (nie podlegają VAT), a podane w ofercie ceny są cenami ostatecznymi (brutto) - (Dz.U nr 54, poz. 535) Załącznik nr 4 (symbol PKWiU) , ). 5.2 Szczegółowa kalkulacja oferty cenowej wg Załącznika nr 3 - Formularz cenowy Lp. Zadanie I Rodzaj ubezpieczenia 1. Ubezpieczenie pojazdów w zakresie OC, AC/KR, NW Składka za dwuletni okres ochrony ubezpieczeniowej (w zł) 2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

UBEZPIECZENIE GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2009/2010 USŁUGI

UBEZPIECZENIE GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2009/2010 USŁUGI Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniŝej 206.000 Euro) NA UBEZPIECZENIE GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2009/2010 USŁUGI prowadzonym w oparciu

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dąbrowa Górnicza: Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW). Zadanie opatrzone numerem K-2010-08 Numer ogłoszenia: 120194-2010; data zamieszczenia: 29.04.2010 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Gliniana 17 Sekretariat tel. (044) 646 68 73, faks (044) 646 81 32 Biuro Obsługi Klienta tel. (044) 646 72 04 Okręgowa Stacja Kontroli

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=39032&rok=2009-02-24

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=39032&rok=2009-02-24 1 z 5 2009-02-24 12:09 Tomaszów Lubelski: CZĘŚĆ I 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i uŝytkowania mienia oraz prowadzonej działalności. 2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Będzin: Przewóz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej W Będzinie Numer ogłoszenia: 260372-2008; data zamieszczenia: 11.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SAT.272.01.2012 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SAT.272.01.2012 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SAT.272.01.2012 Kraków: Ubezpieczenie mienia oraz floty pojazdów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie Numer ogłoszenia: 441370-2012; data zamieszczenia: 09.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 19.08.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Zaprojektowanie rozbiórki trzech garaŝyw zabudowie szeregowej, nowego budynku dla pośredniego węzła ciepłowniczego wraz z wyposaŝeniem o mocy 2,8 MW dla osiedla Centrum w Choszcznie oraz budowa

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO PROGRAM WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 1 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23,

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ.

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ. 27/01/2015 S18 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Grudziądz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 018-028311 Regionalny

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, woj. Strona 1 z 5 Wejherowo: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz odbiór i złomowanie zdanych tablic rejestracyjnych Numer ogłoszenia: 179265-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1702-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi ubezpieczeniowe 2012/S 1-001702 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Sicienko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zakładu Komunalnego w Sicienku w 2013 roku Numer ogłoszenia: 473392-2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 Mielec: Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypów lekkich pojazdów elektrycznych. Numer ogłoszenia: 29798-2010; data

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-11-23 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania Checkpoint wraz z instalacją Numer ogłoszenia: 203773-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1 z 5 2014-04-22 17:58 Lublin: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie. Numer ogłoszenia: 87425-2014; data

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE PL-Warszawa: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2008/S 239-318154 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r.

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 4 845 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl 1 z 5 2015-06-24 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl Legionowo: Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych oraz

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2010. Rzeszów: Zakup wyposaŝenia wraz z montaŝem i instalacją dla budynku Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Numer ogłoszenia: 252316-2010; data zamieszczenia: 16.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia pojazdów samochodowych w 2014r. Numer ogłoszenia: 455704-2013;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej. O polskim Chrobotku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej. O polskim Chrobotku Oznaczenie sprawy: MPW-ZP-3121/06/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej O polskim Chrobotku Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. Wieruszów: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie Numer ogłoszenia: 212528-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 320907-2011; data zamieszczenia: 06.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 320907-2011; data zamieszczenia: 06.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Gryfów Śląski: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA GMINY GRYFÓW ŚLASKI I JEDNOSTEK GMINY GRYFÓW ŚLASKI. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: BIURO OCHRONY RZĄDU ul. PodchorąŜych 38 ; 00-463 Warszawa tel. 22 606 54 04 fax. 22 606 54 08 Regon: 011989650 NIP: 521-033-46-78 Numer sprawy: 31/2011/ZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Jana Pawła II 1 (Akwarium Gdyńskie MIR) oraz sprzątanie pomieszczeń statku r/v

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości powyżej 207.000 Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Numer sprawy WT-2370/5/2008 Poznań, 29 stycznia 2008 r. ZATWIERDZAM: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Postanowienia ogólne Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Węgliniec: Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2010 roku do 28 lipca 2013 roku Numer ogłoszenia: 186275-2010;

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Negocjacje z ogłoszeniem, znak: CPEzp-IX-SII-15-50-BG/2010

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92 Gdańsk, 08.03.2010r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 193 000,00

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Zamawiający: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3 45 053 Opole FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

Badania psychologiczne kierowcy dla potrzeb Poradni Badań Profilaktycznych w Przemyślu

Badania psychologiczne kierowcy dla potrzeb Poradni Badań Profilaktycznych w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie na okres od podpisania umowy do 31.12.2011 r. II. I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Page 1 of 5 Płock: Dostawa samochodów osobowych w ilości 3 sztuk dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku Numer ogłoszenia: 326751-2010; data zamieszczenia: 17.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo