Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic!"

Transkrypt

1 R E K L A M A Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic! O tym, e w Cz stochowie nie warto wdawaç si w sprzeczki z kolegami przekona si 14-letni Micha. Nastolatek ze z amanym i krwawiàcym nosem trafi do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Cz stochowie, lecz nie udzielono mu pomocy, bo nie by to stan zagra ajàcy yciu i zdrowiu. Nie dosta nawet tamponu. Dopiero w Katowicach, 80 km dalej zoperowano mu zdeformowany nos. 25 marca po godz latek pojawi si w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Bialskiej w Cz stochowie, mia z amany nos. Krwawi. WczeÊniej na terenie szko y wda si w sprzeczk z kolegà z tragicznym fina em. Potem pojawi si na izbie przyj ç gdzie us ysza, e laryngologia jest ale na ul. PCK. Tam by o jeszcze gorzej twierdzi Jerzy P., ojciec nastolatka. Lekarz nie zbada go i nie zabezpieczy nawet nosa, za to oznajmi mi, e nie ma tu oddzia u laryngologii dzieci cej, jest tylko oddzia dla doros ych i poleci szpitale w Katowicach albo w Chorzowie. Targi pracy w Cz stochowie Nie b dzie ulg dla wielodzietnych rodzin Niespe na miesiàc temu podczas nadzwyczajnej sesji radni ustalili metod naliczania nowego podatku Êmieciowego i wysokoêç op at z nim zwiàzanych. Jak wiadomo b dzie to 10,5 z miesi cznie od osoby za Êmieci segregowane i 12,5 z za Êmieci nieselekcjonowane. Dodatko- Nr 39 (92) Nr ISSN Przecie syn mia uraz, krew tryska a mu z nosa, bola a go g owa, nawet tamponu i tabletki przeciwbólowej nie dosta, o karetce nie wspomn. Postanowi em interweniowaç u z-cy dyrektora do spraw lecznictwa, lecz i on o niczym nie chcia s yszeç. A kiedy poprosi em go, aby napisa oêwiadczenie, e w szpitalu odmawiajà udzielenia pomocy, zamkni to nam drzwi przed nosem dodaje pan Jerzy. M czyzna poskar y si w Narodowym Funduszu Zdrowia, gdzie przecierali oczy ze zdumienia. Nastolatek po d ugim cierpieniu, we wtorek trafi do GórnoÊlàskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach gdzie przeszed operacj. Oddzia laryngologii przy ul. PCK zabezpiecza Êwiadczenia dla doros ych wyjaênia Magdalena Sikora, rzecznik prasowy WSzS w Cz stochowie. Dzieci zaopatrywane sà w przypadku zagro enia ycia i zdrowia, w tym przypadku takiej sytuacji nie by o, z amany nos nie jest takim stanem. Pacjent zosta zbadany na izbie przyj ç i skierowany do szpitala w Zabrzu lub Chorzowie. Doa si karetki, lecz jej odmówiono, bo nie by to stan nag y. Âlàski rynek pracy ma do zaoferowania najwi cej ofert pracy dla zawodowców. W ubieg ym roku na osoby z wykszta ceniem zawodowym czeka o 50 tys. ofert. Wed ug prognoz w najbli szych latach ta tendencja ma si utrzymaç, dobrym sposobem na pewnà przysz oêç jest wi c szkolnictwo zawodowe. W ramach dzia aƒ podejmowanych na rzecz poprawy wizerunku szkolnictwa zawodowego Samorzàd Województwa Âlàskiego realizuje projekt Mam zawód mam prac w regionie, w ramach którego organizuje w ka dym z czterech subregionów województwa Targi Pracy i Edukacji. Adresowane sà one do gimnazjalistów i uczniów szeroko rozumianych ponadgimnazjalnych szkó zawodowych, jak równie do pracodawców. Podczas targów zaprezentujà si m.in. zasadnicze szko y zawodowe, technika, wy sze uczelnie oraz pracodawcy. Z uwagi na to, e ponad 41 tys. uczniów gimnazjów w woj. Êlàskim w tym roku zdecyduje o wyborze dalszego kierunku kszta cenia warto, by uczeƒ, podejmujàc decyzj, uwzgl dni swoje zainteresowania, pasje i predyspozycje. Takà mo liwoêç dadzà chocia by konsultacje z doradcà zawodowym, który swojà pomoc zaoferuje odwiedzajàcym targi. W programie znajdà si m.in. ciekawe warsztaty tematyczne (np. jak dobrze zaprezentowaç si pracodawcy) czy konkursy z nagrodami. Targi adresowane sà przede wszystkim do m odzie y koƒczàcej wo wprowadzono tak e 50 procentowà ulg na trzecie i ka de kolejne dziecko w rodzinie. Jednak zakwestionowa a jà Regionalna Izba Obrachunkowa. Z tego te powodu radni kolejny raz musieli pochyliç si nad uchwa à Êmieciowà. Samorzàdowcy podczas kolejnej nadzwyczajnej sesji (29.03.) zdecydowali, e zapis o bonifikacie zostanie wykreêlony. kg ÂRODA-CZWARTEK, 3-4 KWIETNIA 2013 Magdalena Sikora twierdzi, e w tym przypadku nie by o zagro enia ycia nauk w ponadgimnazjalnych szko- ach zawodowych (zasadniczych szko ach zawodowych oraz technikach) i wchodzàcej na rynek pracy, a tak e uczniów szkó gimnazjalnych stojàcych przed wyborem kolejnego etapu kszta cenia. Wed ug danych urz dów pracy, mimo kryzysu, w wielu zawodach wcià jest wi cej ofert ni ràk do pracy. Firmy potrzebujà m.in. dekarzy, tynkarzy, zbrojarzy czy posadzkarzy. Coraz wi ksze trudnoêci sprawia znalezienie spawaczy, elektryków i operatorów ci kiego sprz tu. Prawie 82 tys. uczniów uczàcych si w zasadniczych szko ach zawodowych i technikach w woj. Êlàskim szuka praktyk, sta y, a przede wszystkim przysz ej pracy. Terminarz targów w woj. Êlàskim: 5 kwietnia Zabrze, Mundurowi podsumowali Êwi ta Cena 1,00 z (w tym 8% VAT) Rynek pracy czeka na zawodowców Bilans Êwiàtecznego weekendu to 1 wypadek drogowy i 59 kolizji drogowych. Policjanci zatrzymali 14 nietrzeêwych kierowców. Do najwi kszej iloêci kolizji dosz o w pierwszy dzieƒ weekendu. Do wypadku drogowego dosz o 31 marca oko o godziny 9.00 w Cz stochowie na ulicy Fieldorfa Nila. 38-letni kierujàcy oplem vectrà nie dostosowa pr dkoêci do panujàcych warunków na drodze i zderzy si z oplem zafirà, którym jecha 31- letni mieszkaniec powiatu cz stochowskiego. W wyniku zdarzenia, obra eƒ cia a dozna kierowca zafiry. Po zaopatrzeniu medycznym, m czyzna zosta zwolniony do domu. W ciàgu weekendu, policjanci zatrzymali 14 nietrzeêwych kierowców. Ponad po owa z nich zosta a zatrzymana 29 marca. Natomiast przez cztery dni, od piàtku do poniedzia ku, dy urny Stra y Miejskiej odebra od mieszkaƒców 184 zg oszenia z wnioskami o interwencj. Stra nicy najcz Êciej interweniowali wobec osób spo ywajà- KONSULTACJE YCIA Zadzwoƒ! Dzisiaj od godz. 10 do 12 w naszej redakcji dy urowaç b dzie Piotr Krawczyk z-ca dyrektora Powiatowego Urz du Pracy w Cz stochowie Mo na dzwoniç i zadawaç pytania pod numerem tel W kolejnym numerze ycia zamieêcimy wszystkie pytania i odpowiedzi. Zapraszamy do konsultacji! zdj. arc zdj. arc/t. ak Hala MOSiR, ul. Matejki 6 (godz ), 9 kwietnia Cz stochowa, Akademickie Centrum Kultury i Sportu, Al. Armii Krajowej 23/25 (godz ). oprac. cych alkohol w miejscach publicznych i osób nietrzeêwych w miejscach publicznych. Tych zg oszeƒ by o 68. Stra nicy miejscy 25 razy podejmowali tak e interwencje wobec osób le àcych w miejscach publicznych. Mieszkaƒcy wzywali równie stra 22 razy do osób bezdomnych. W lany poniedzia ek stra nicy interweniowali przy ul. Kiliƒskiego do nietrzeêwego m czyzny. W trakcie czynnoêci sprawdzajàcych okaza o si, e jest on poszukiwany przez policj.

2 2. ÂRODA-CZWARTEK, 3-4 KWIETNIA 2013 MOTORYZACJA Oferta wybrana z dnia r z ALFA ROMEO GT1.9-JTD FULL OPCJA Z NIEMIEC Sportowy / Coupe, 2006, km, 150 KM diesel, czarny-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, ksenony, przyc. szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, tempomat, podgrz. fotele, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, podgrz. przednia szyba, I w aêciciel, z Ford Focus 1.8-TDCI-115KM. IDEA Z NIEMIEC kombi, 2003, km, diesel, szary-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kierown., komputer, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkc., I w aêc., serwisow. w ASO, z FORD MONDEO V SEDAN 110KM, Z NIEMIEC, 2001, km, 110 KM benzyna, srebrny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, czujnik parkowania I w aêciciel, serwisowany w ASO, z Mitsubishi Lancer Evolution X 2.0-DID-140KM-DIESEL Z NIEMIEC, 2008, km, szary-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, kierownica wielofunkc. Pierwszy w aêciciel, z RENAULT LAGUNA1.9 DCI- PRIVILAGE- KRAJOWA, 2003, km, 120 KM diesel, srebrny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, z Toyota RAV D4D SUPER STAN JEDEN W AÂCIEL, 2001, km, 116 KM diesel, niebieski-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, EDS, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, kierownica wielofunkcyjna, I w aêciciel, z Skoda Octavia 1.9 TDI FAKTURA VAT, SALON POLSKA, 2010, km, 105 KM diesel, czarny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspom. kierownicy, czujnik parkowania, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, z z AUDI A3 1.9TDI 105KM.super z NIEMIEC, 2007, km, 105 KM diesel, czarny-metallic, alufelgi, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, pierwszy w aêciciel, z Ford Focus 1.6-TDCI I W AÂCICIEL, Z NIEMIEC 2006, km, 110 KM diesel, srebrnymetallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspoanie kierownicy, kierownica wielofunkcyjna, z Honda Accord V VTI, automat, 2003 r., km, 155 KM, benzyna, grafitowy-metallic, 4/5 drzwi, alufelgi, szyberdach, ksenony, przyciemn. szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centr. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, podgrz. fotele, czujnik deszczu, kier. wielofunkcyjna, czujnik parkowania. Samochód op acony, gotowy do rejestracji z Opel Astra III 1.9 CDTI ORYGINA Z NIEMIEC, kombi, 2007, km, 100 KM diesel, szary-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, pierwszy w aêciciel, z SEAT ALTEA 1.9TDI - IDEA Z NIEMIEC, 2007, km, diesel, srebrny-metallic, przyg. do rejestracji / op acony, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna. Pierwszy w aêciciel, z VW Golf 1.9 SDI DIESEL, KLIMA PI KNY, 2000, km 70 KM diesel, czarny-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, BMW X1 2.0D X-DRIVE, NA GWARANCJI, 2009, km, 177 KM diesel, czarny-metallic, alufelgi, ksenony, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, EDS, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, tempomat, podgrzewane fotele, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, podgrzewana przednia szyba, pierwszy w aêciciel, z Ford Focus 1.6-TDCI ORYGINA Z NIEMIEC, kombi 2009, km, 90 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, kier. wielofunkcyjna, I w aêciciel, z Mazda CITD JEDEN W AÂCICIEL Z NIEMIEC, 2008, km, 70 KM diesel, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, pierwszy w aêciciel, z OPEL ASTRA 1.7CDTI ÂLICZNA, Z NIEMIEC, 2005, km, 100 KM diesel, szary-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, tempomat, czujnik deszczu pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, z 2001, km, benzyna, srebrny-metallic, 2/3 drzwi, z SUZUKI SWIFT 1.0i, Salon Polska, VOLKSWAGEN MULTIVAN Minibus, 2009, km, diesel, alufelgi, szyberdach, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, kierown. wielofunkc., niezale ne ogrzewanie, I w aêciciel, serwis. w ASO, z Citroen C4 COUPE HDI - IDEA Z NIEMIEC, 2008 r., km, 110 KM diesel, szary-metallic, 2/3 drzwi. Alufelgi, ABS, ASR, alarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centr. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, kierown. wielof., czujnik parkowania, I w aêc., serwisow., z FORD FUSION V JEDEN W AÂCICIEL Z NIEMIEC, 2002, km, 100 KM benzyna, granatowymetallic, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, tapicerka welurowa, serwisowany w ASO, z MERCEDES-BENZ C super stan tylko 158 tys. km, 1993, 122 KM benzyna, czerwony, alufelgi, szyberdach, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, el. lusterka, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, tapicerka welurowa pierwszy w aêciciel, z Peugeot STAN PERFEKCYJNY Z NIEMIEC, 2000, km, 75 KM benzyna, pomaraƒczowy-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, I w aêciciel, serwisowany w ASO, z SUZUKI SX4 1.9 DDIS JEDEN W AÂCICIEL, 2007, km, 120 KM diesel, srebrny-metallic, hak, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna, z SKODA OCTAVIA 2.0- TDI I W AÂCICIEL, STAN PERFEKCYJNY, kombi, 2007, km, 140 KM diesel, grafitowy-metallic, alufelgi, przyciemn. szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyz., system nawigacji, centr. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, kierown. wielofunkc., czujnik parkowania

3 AKTUALNOÂCI ÂRODA-CZWARTEK, 3-4 KWIETNIA Âcie ki rowerowe na Jurze Trzy gminy jurajskie: Janów, Niegowa, arki stworzà spójny system Êcie ek pieszo-rowerowych w pó nocnej cz Êci województwa Projekt pn. Szlak atrakcji turystycznych Êcie ki spacerowo-rowerowe w pó nocnej cz Êci Województwa Âlàskiego na terenie gmin arki, Niegowa, Janów jest wspó finansowany przez Uni Europejskà. Trzy gminy jurajskie: Janów, Niegowa, arki stworzà spójny system Êcie ek pieszo-rowerowych w pó nocnej cz Êci województwa. Powstanie 21 kilometrów tras. Sieç po àczy najwi ksze atrakcje pó nocnej Jury za sprawà unijnego dofinansowania. Prace rozpocznà si w kwietniu i potrwajà do koƒca 2013 roku. W Urz dzie Miasta i Gminy arki zosta a podpisana umowa na wykonanie zadania. Jest to pierwsza partnerska umowa tego typu w pó nocnej cz Êci województwa. Podpisy z o yli burmistrz arek: Klemens Podlejski, wójt Gminy Niegowa Krzysztof Motyl, Wójt Gminy Janów S awomir Krzyszta- owski oraz wykonawca zadania Jan Polaczek reprezentujàcy cz stochowskà firm Polmax. W wydarzeniu uczestniczy Marsza ek Województwa Âlàskiego Mariusz Kleszczewski oraz przewodniczàcy Rady Miejskiej Andrzej Jakóbczak. WartoÊç projektu wynosi , w tym roboty budowlane o wartoêci ,00 z brutto sà wspó finansowane ze Êrodków unijnych w 85 procentach. Inicjatorem przedsi wzi cia i liderem projektu jest Gmina arki, ale projekt b dzie realizowany w partnerstwie z sàsiednimi gminami: Janowem i Niegowà wyja- Ênia burmistrz arek Klemens Spotkanie z Tauronem Podlejski. - Pomys pojawi si przed dwoma laty. Wówczas rozpocz y si rozmowy i prace nad wspólnym projektem, który zosta zg oszony do konkursu unijnego. W ub. roku Zarzàd Województwa Âlàskiego podjà decyzj w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu Poddzia anie Infrastruktura oko oturystyczna. W konkursie pozytywnà ocen merytorycznotechnicznà otrzyma o 49 projektów o àcznej kwocie dofinansowania ponad 94 mln z. Na 11 miejscu znalaz si projekt pt. Szlak atrakcji turystycznych Êcie ki spacerowo-rowerowe w pó nocnej cz - Êci Województwa Âlàskiego na terenie gmin arki, Niegowa, Janów. Po raz pierwszy trzy sàsiednie Gminy si gn y wspólnie po Êrodki unijne. Od lat wspó pracujemy ze sobà w zakresie promocji w ramach Zwiàzku Gmin Jurajskich, czy Partnerstwa Pó nocnej Jury. Teraz jednak przeszliêmy do innego etapu wspó pracy. Wspólnie budujemy infrastruktur oko o turystycznà mówi burmistrz Klemens Podlejski. Realizacja projektu rozpocznie si jeszcze w tym roku, ale z jego efektów b dzie mo na korzystaç w przysz ym roku w pe nym zakresie. Powstanie ciàg atrakcyjnych tras aktywnego wypoczynku, jednoczeênie bezpiecznych, trwa ych, atwych w pokonywaniu. Przebieg tras jest zgodny z ramowà koncepcjà Âlàskiej Sieci Tras Rowerowych dla województwa Êlàskiego z listopada 2010 r. Trasy przebiegajà przez tereny Plany zwiàzane z rozwojem Tauron Dystrybucja SA, a tak e zmiany w strukturze organizacyjnej cz stochowskiego oddzia u firmy, by y jednym z g ównych tematów spotkania prezydenta Cz stochowy z zarzàdem energetycznej spó ki. Jeszcze przed Êwi tami w Urz dzie Miasta rozmawiano tak e o planach inwestycyjnych, bezpieczeƒstwie energetycznym oraz wspó pracy z lokalnymi przedsi biorcami. Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk otrzyma zapewnienie, e reorganizacja wp ynie na struktur spó ki, natomiast nie powinna mieç wp ywu na poziom zatrudnienia w cz stochowskim oddziale, ze wzgl du na wyzwania, jakie w najbli szym czasie czekajà bran energetycznà, tj. popraw jakoêci zasilania i bezpieczeƒstwa dystrybucji energii elektrycznej, wprowadzenie inteligentnego opomiarowania klientów czy inwestycje w rozwój i popraw infrastruktury. - Na pewno b dziemy musieli zmierzyç si ze zmianà struktury zatrudnienia. Ju dzisiaj widaç, e dzia y zwiàzane z pomiarami czy odnawianiem sieci b dà si rozwijaç. Spó ka b dzie potrzebowa a zdj. arc niezurbanizowane, pola i lasy. Po- àczà najwi ksze atrakcje: od ruin Êredniowiecznego zamku w Mirowie i Bobolicach do arek, nast pnie z arek obok sanktuarium leêniowskiego do Przewodziszowic, Czatachowy, Ostr nika i Z otego Potoku. Z Przewodziszowic Êcie ka poprowadzi w stron Trzebniowa i Brzezin oraz z Trzebniowa do Ostr nika. G ównym zamierzeniem projektu jest po àczenie Êcie ek ju istniejàcych. Trasa w Z otym Potoku zostanie po àczona przez Gmin arki z trasami wybudowanymi nie tak dawno w Gminie Niegowa wyjaênia burmistrz Klemens Podlejski. Przy trasach znajdà si miejsca odpoczynku dla rowerzystów w iloêci 13 lokalizacji. Przy wytypowanych pi ciu miejscach wykonane zostanà parking dla samochodów osobowych, w czterech lokalizacjach projektuje si warstw Êcieralnà z betonu asfaltowego, jedynie parking w Z otym Potoku zostanie wy o ony kostkà. Ka de z projektowanych miejsc odpoczynku dla turysty wyposa- one b dzie w zadaszenie, stó z awkami, stojak na rowery, kosz na Êmieci. W niektórych wytypowanych lokalizacjach umieszczone jeszcze b dà stojaki na narty biegowe m.in. w Przewodziszowicach, gdzie odbywajà si co roku zawody z narciarstwa biegowego. Trasy zostanà oznaczone zgodnie z zasadami znakowania szlaków turystycznych PTTK. Âcie ki b dà mia y nawierzchni bitumicznà. nowego potencja u ludzkiego do wykonywania nowych zadaƒ stojàcych przed energetykà - t umaczy Piotr Ko- odziej, prezes Tauron Dystrybucja S.A. Ko odziej przekonywa, e majàtek firmy znajdujàcy si w regionie cz stochowskim, wya obs ugi na miejscu. Oznacza to, e spó ka potrzebuje w Cz stochowie pracowników do utrzymywania, eksploatacji i rozwoju urzàdzeƒ energetycznych. - W najbli szym czasie naszà firm na pewno czeka ujednolicenie struktury organizacyjnej we wszystkich jedenastu oddzia ach, poniewa nie spe nia Nie dla czadu! Wkrótce na awie oskar onych zasiàdà trzej m czyêni. Podczas bójki ci ko ranili no em dwie osoby. Odpowiedzà za usi owanie zabójstwa, grozi im 8 lat wi zienia. W kwietniu ub. roku w rejonie al. Pokoju w pobli u marketu Tesco odbywa y si dwie imprezy - jedna w mieszkaniu, druga w podwórku. W pewnym momencie mi dzy grupami dosz o do s ownych utarczek, a nast pnie bójki. Uczestnicy imprezy podwórkowej uzbrojeni w klucze samochodowe pokonali uczestników libacji mieszkaniowej. Jednak na tym si nie skoƒczy o, bo jeden z pokrzywdzonych wróci do mieszkania i zadzwoni po kolegów. Z pomocà W Teatrze im. A. Mickiewicza us yszymy koncert wspomnieniowy po- Êwi cony Adamowi Hanuszkiewiczowi, koncert po àczony b dzie z promocjà ksià ki Kobieto!, boski diable. B dzie to niezwyk e wydarzenie artystyczne w wykonaniu cz stochowskich i warszawskich artystów bliskich re yserowi, którzy Mistrza Adama zachowali w szczególnej pami ci. Stra acy odwiedzili Rodzinny Dom Dziecka w Cz stochowie. W ramach ogólnopolskiej kampanii Nie dla czadu realizowanej przez Komend G ównà PSP pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewn trznych przekazali czujnik tlenku w gla. Zakupione przez Fundacj Orlen Dar Serca czujki tlenku w gla trafi- y do Rodzinnego Domu Dziecka w Cz stochowie przy ul. Kolorowej. Przy okazji dzieciom rozdano stra- ackie upominki. Podczas wizyty rzecznik prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Cz stochowie, kpt. Pawe Liszaj poinformowa mieszkaƒców, jak zamontowaç czujk, a tak e wspomnia o niebezpieczeƒstwach zwiàzanych z tlenkiem w gla w budynkach mieszkalnych. Akcja edukacyjna Nie dla czadu realizowana jest w ca ym kraju, a jej tematyka dotyczy zagro eƒ zwiàzanych z zatruciami wywo anymi tlenkiem w gla. Na terenie miasta i powiatu cz stochowskiego odnotowano w 2012 roku 63 zdarzenia, w których poszkodowanych zosta o 36 osób. Nie oby o si równie bez ofiar Êmiertelnych, w roku 2012 w Cz stochowie Êmiertelnie zaczadzi y si 3 osoby. W województwie Êlàskim w sezonie grzewczym Paƒstwowa Stra Po arna odnotowa- a 1746 zdarzeƒ zwiàzanych z tlenkiem w gla. W zdarzeniach Êmierç ponios o 26 osób, tym 1 dziecko, a poszkodowane zosta y 594 osoby, w tym 187 dzieci. W dobie szczelnych pomieszczeƒ, braku wentylacji i tysiàca niesprawnych instalacji kominowych czad mo e zagra aç równie tobie. Przy wysokich st eniach tlenku w gla pojawia si uniemo liwiajàce ucieczk os abienie i utrata przytomnoêci. Zakup czujki tlenku w gla to wydatek który mo e ustrzec ci w por i uratowaç ycie twojej rodziny apelujà stra acy. Odpowiedzà za usi owanie zabójstwa przyby y dwie osoby uzbrojone w nó. W trakcie szarpaniny zada y pi ç ciosów no em jednej osobie, drugà dêgn li raz. Oba poszkodowani byli ci kim stanie. Szybka reakcja s u b pogotowia uratowa a im ycie. Policja zatrzyma a 37-letniego recydywist Andrzeja T., 49-letniego S awomira K. oraz 19-letniego Rafa a S. Zdaniem prokuratury m czyêni dzia ali z zamiarem zabicia. M czyêni byli pijani. Ciosy zadawa g ównie Andrzej T., na jego ubraniu znaleziono Êlady krwi ofiar. Podczas bójki oskar eni przekazywali sobie nó. Oskar ony Andrzej T. zas ania si niepami cià. Pozosta a dwójka nie przyznaje si do winy. Kobieto! boski diable Wielka poezja, fragmenty spektakli, powa ne i dowcipne piosenki, archiwalne nagrania, wspomnienia, anegdoty, fragmenty ksià ki poêwi conej kobietom, wzruszenia i emocje. Koncert odb dzie si 7 kwietnia o godz (bilety 50 z ) i (gala po àczona ze spotkaniem z wykonawcami w Foyer bilety 80 i 60 z. Nowy dyrektor szpitala Wojciech Konieczny wygra konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Szpitala Zespolonego w Cz stochowie. Wojciech Konieczny jest absolwentem Âlàskiej Akademii Medycznej. Ukoƒczy równie studia podyplomowe w zakresie zarzàdzania i marketingu. Ma II stopieƒ specjalizacji z neurologii. Od 1997 roku pracuje w MSZ. Od 2010 roku pe ni obowiàzki zast pcy dyrektora ds. lecznictwa, a od stycznia jest p.o. dyrektora MSZ. Interesuje si turystykà, historià i sportem. W 2001 roku zdoby tytu Mistrza Polski Lekarzy w koszykówce. ona dzisiaj naszych oczekiwaƒ - mówi prezes. - Spó ka potrzebuje zmian, które usprawnià proces zarzàdzania. Bardzo zale y mi na tym, by je przeprowadziç w sposób przyjazny dla pracowników. Prezes t umaczy tak e, e aby usprawniç proces zarzàdzania i zwi kszaç efektywnoêç firmy, Tauron Dystrybucja musi skupiç si przede wszystkim na swojej dzia alnoêci podstawowej, czyli rozwoju sieci energetycznej. Firma rokrocznie zwi ksza nak ady inwestycyjne zwiàzane z budowà i modernizacjà infrastruktury, a to przek ada si na rozwój regionu i powstawanie nowych miejsc pracy. W samym tylko oddziale cz stochowskim Êrodki na inwestycje wzros y z 23 mln z w 2003 r. do a 125 mln z w roku Prezydent Matyjaszczyk, w kontekêcie zmian w spó ce i àczenia posterunków energetycznych, pyta równie o bezpieczeƒstwo energetyczne w mieêcie. Interesowa o go to, jak b dzie wyglàda o usuwanie awarii sieci dystrybucyjnych w mieêcie i regionie. - Centrum Zarzàdzania Siecià b dzie nadal w Cz stochowie, poniewa musi byç ulokowane blisko urzàdzeƒ. B dziemy tak e ÊciÊle wspó pracowaç z Miejsko-Powiatowym Centrum Zarzàdzania Kryzysowego w kwestii zapewnienia bezpieczeƒstwa energetycznego mieszkaƒcom regionu - t umaczy Marek Kleszczewski, wiceprezes zarzàdu.

4 4. ÂRODA-CZWARTEK, 3-4 KWIETNIA 2013 AKTUALNOÂCI Najstarszy w Polsce kowal W Cz stochowie yje prawdopodobnie najstarszy kowal w Polsce. Nazywa si Franciszek Sitarz i w aênie skoƒczy 100 lat. yczenia dalszych lat w tak dobrej formie jakà cieszy si dziê, w imieniu Prezydenta Miasta Krzysztofa Matyjaszczyka z o y jubilatowi kierownik Urz du Stanu Cywilnego. Pan Franciszek urodzi si miejscowoêci Czukiew na Kresach Wschodnich. Ma troje dzieci, czworo wnuczàt, troje prawnuczàt i wspania- à, a przede wszystkim tryskajàcà energià on Iren. Ca e ycie pracowa jako kowal, a jego prace znajdujà si tak e na budynku Urz du Miasta przy ul. Âlàskiej. Akcentów kowalskich nie zabrak o równie na urodzinowym torcie. Jeden z cz stochowskich mistrzów cukiernictwa - Edmund Kozerawski umieêci na nim kuêni, sporej wielkoêci kowad o z czekolady, g ow konia i symbolicznà podkow - na szcz Êcie. Âmierç na drodze Myszkowscy policjanci wyja- Êniajà okolicznoêci tragicznego wypadku drogowego, do którego dosz o w pierwszy dzieƒ Êwiàt w Myszkowie. W wyniku zderzenia samochodu ci arowego z samochodem osobowym zgin y dwie osoby. Do wypadku dosz o na ulicy Pu askiego. 36-letnia kobieta jadàca fiatem cinquecento, nie dostosowa a pr dkoêci do panujàcych warunków drogowych, straci a panowanie nad pojazdem i doprowadzi a do zderzenie z jadàcym z przeciwnego kierunku ruchu iveco. Kobieta i jej 41-letni pasa er zgin li na miejscu. Pan Franciszek z rodzinà Chodzenie po ogniu 6 kwietnia odb dà si warsztaty Chodzenie po Ogniu Firewalking na Jurze Karkowsko-Cz stochowskiej. Ka dy b dzie móg chodziç boso po arach o temp C!!! Chodzenie po Ogniu to jedno z najbardziej widowiskowych i skutecznych narz dzi motywacyjnych. - Nasze warsztaty nie koƒczà si tylko chodzeniem po ogniu czy przechodzeniem jakiejê egzotycznej próby odwagi. Podczas naszych dzia aƒ uczestnicy zadeptajà ar do ca kowitego zagaszenia! Na koƒcu zostaje tylko ciep a ziemia, popió i grupa triumfujàcych ludzi, którzy zrobili to atwo i bez wysi ku - mówi Tomasz Bar o ek, organizator imprezy. - Cz owiek jest stworzeniem w pe ni zautomatyzowanym. Ewolucja wykszta ci a w nas nawyk popadania w rutyn. To bardzo po yteczna Po egnanie Andrzeja Iwiƒskiego umiej tnoêç, dzi ki niej nie musisz koncentrowaç swojej uwagi na wi kszoêci codziennych czynnoêci, kiedy np. prowadzisz samochód lub, kiedy wykonujesz obowiàzki pracy zawodowej. Ka dy z nas przez wi kszoêç swego ycia dzia a na autopilocie. To, co robimy podczas naszych warsztatów, to dostarczenie okazji do przejêcia z autopilota- na r czne sterowanie! Te kilka minut na r cznym samosterowaniu na kilkuset stopniowych arach ka dy odbierze na swój sposób. Na warsztacie dowiesz si jak przenieêç korzyêci tego dzia ania, na plan spraw codziennego ycia. Koszt uczestnictwa w warsztatach to 100z, rezerwacja tel: lub W programie tak e GlassWalking (chodzenie po pot uczonym szkle). Jak ju informowaliêmy w nocy 27 marca w wieku 79 lat zmar Andrzej Iwiƒski, wybitny aktor, ulubieniec publicznoêci i jednym z najbardziej charakterystycznych artystów wyst pujàcych na deskach cz stochowskiego teatru. Wczoraj (2.04.) w koêciele pw. Êw. Micha a Archanio a w Blachowni odby o si nabo eƒstwo a- obne. Po nim zmar y zosta pochowany na tamtejszym cmentarzu. Cz stochowskie po egnanie aktora mia- o miejsce w piàtek (29.03.) na Cmentarzu Komunalnym na Lisiƒcu. Jego cia o zosta o skremowane. Andrzej Iwiƒski by bez wàtpienia postacià niezwyk à. Wszyscy z ogromnym alem przyj li wiadomoêç o jego Êmierci. Bardzo zasmuci a mnie informacja o Êmierci Andrzeja Iwiƒskiego, znakomitego aktora i niezwyk ego Cz owieka mówi Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent naszego miasta. Wielokrotnie oglàda em jego sceniczne kreacje, tak e te w Teatrze Telewizji, widzia em te jego filmowe role. By Wielkim Artystà Teatru im. Adama Mickiewicza, zwiàzanym od kilkudziesi ciu lat z Cz stochowà. Nie tak dawno wspólnie - w ramach obchodów 80 lecia obj cia przez Iwo Galla dyrekcji Miejskiego Teatru Kameralnego w Cz stochowie - ods anialiêmy w naszym Teatrze pamiàtkowà tablic. Andrzej Iwiƒski by postacià wyjàtkowà, nie tylko ze wzgl du na talent, ale te na osobowoêç. Bardzo lubiany przez kolegów, ciep y, yczliwy Cz owiek, z nietuzinkowym poczuciem humoru. Pozostanie legendà naszego miasta. B dzie nam go bardzo brakowa o doda prezydent. PublicznoÊç Andrzeja Iwiƒskiego mia a okazj zobaczyç po raz ostatni 17 marca w spektaklu Przyjazne dusze, w którym wciela si w rol Anio a Stró a. kg zdj. UM Czwa Nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych Do 16 kwietnia mo na b dzie sk adaç wnioski o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Cz stochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Nagroda to forma pomocy materialnej dla uczniów szkó podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (z wyjàtkiem artystycznych). Jest wyró nieniem indywidualnym dla tych, których zainteresowania wykraczajà poza program szkolny i którzy mogà poszczyciç si znaczàcymi osiàgni ciami w nauce, pracy naukowej, artystycznej i kulturalnej, a w szczególnoêci sà laureatami konkursów interdyscyplinarnych, przedmiotowych i olimpiad co najmniej szczebla wojewódzkiego.wnioski z kandydatami do nagrody mogà zg aszaç: dyrektorzy oraz Âniadanie z przedsi biorcami Agencja Rozwoju Regionalnego w Cz stochowie S.A. zaprasza 5 kwietnia na kolejne spotkanie w ramach cyklu Âniadanie z Przedsi biorcami. Tym razem tematem spotkania b dà Dotacje na innowacje Do zderzenia dosz o na ul. Pu askiego w Myszkowie inne organy szkó i placówek oêwiatowych, rodzice kandydata lub jego opiekunowie prawni, stowarzyszenia, organizacje, których celem statutowym jest rozwijanie uzdolnieƒ dzieci i m odzie y. Sposób i termin sk adania wniosków: dyrektorzy oraz inne statutowe organy publicznych szkó i placówek oêwiatowych przesy ajà skany wniosków oraz za àczników na adres Kancelarii Urz du Miasta Cz stochowy: oraz sk adajà dodatkowo, w formie papierowej wraz z wyanymi dokumentami, bezpoêrednio w Wydziale Edukacji (w przypadku zg oszenia do nagrody wi kszej liczby uczniów z jednej szko y, wniosek dla ka dego ucznia, powinien byç sporzàdzony oddzielnie i z o ony rów- zdj. KPP Myszków nie oddzielnie w wersji owej i papierowej) pozosta e podmioty uprawnione do zg aszania kandydatów do nagrody tj. rodzice lub prawni opiekunowie, stowarzyszenia, organizacje, których celem jest rozwijanie uzdolnieƒ dzieci i m odzie y, a tak e dyrektorzy i statutowe organy niepublicznych i publicznych dotowanych szkó, sk adajà wnioski wraz z za àcznikami w wersji papierowej, w Kancelarii Urz du Miasta ul. Âlàska 11/13, pok. nr 3 rozpatrywane b dà tylko te wnioski, które spe niajà wszystkie wyania okreêlone w Regulaminie i wniosku o przyznanie nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych, b dàcych za àcznikiem do Zarzàdzenia nr 149/11 Prezydenta Miasta Cz stochowy z dnia 14 kwietnia 2011 r. Spotkania odbywajà si w budynku Cz stochowskiego Parku Przemys owo Technologicznego przy ul. Wa y Dwernickiego 117/121 w ka dy pierwszy czwartek miesiàca o godzinie Podczas spotkania omówione zostanà mi dzy innymi mo liwoêci pozyskania Êrodków na realizacj inwestycji polegajàcych na wdro- eniu innowacyjnych technologii. W Âniadaniu z przedsi biorcami weêmie udzia Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. W ramach omawianego tematu wystàpi Adam Allen - naczelny manager Ernst & Young w Polsce - firmy, która jest Êwiatowym liderem w zakresie audytu, doradztwa podatkowego, biznesowego oraz transakcyjnego, wspiera równie innowacyjnoêç w przedsi biorczoêci, jest organizatorem presti owego konkursu Ernst & Young Przedsi biorca Roku - mi dzynarodowej inicjatywy promujàcej najlepszych przedsi biorców na Êwiecie. Ponadto dr hab. in. Tadeusz Z oto, prof. Politechniki Cz stochowskiej dyrektor Centrum Transferu Technologii omówi mo liwoêç wspó pracy przedsi biorców z jednostkami naukowymi w celu pozyskania przez przedsi biorców funduszy z krajowego programu Bon na innowacje, w kwocie z i z. Osoby zainteresowane udzia em w organizowanym spotkaniu, prosimy o przes anie zg oszenia swojego uczestnictwa na adres do 4 kwietnia.

5 Z POLICYJNEGO NOTATNIKA ÂRODA-CZWARTEK, 3-4 KWIETNIA Handlowali ludêmi Policjanci Centralnego Biura Âledczego i KWP we Wroc awiu zatrzymali pi ciu cz onków zorganizowanej grupy przest pczej trudniàcej si handlem ludêmi i wy udzeniem - na terenie Wielkiej Brytanii - nienale nych Êwiadczeƒ socjalnych. Decyzjà sàdu organizatorzy procederu zostali na 3 miesiàce tymczasowo aresztowani. Sprawcom grozi nawet do 15 lat pozbawienia wolnoêci. Cz onkowie grupy wyszukiwali na terenie województwa dolnoêlàskiego osoby w trudnej sytuacji materialnej, proponujàc im prac na terenie Wielkiej Brytanii. Osoby te wyje d a y do Wielkiej Brytanii i - kierowane przez sprawców - udawa y si do nieznanych im urz dów. NieznajomoÊç j zyka uniemo liwia a im zrozumienie sytuacji. Po wykonaniu szeregu czynnoêci, których celu nie by y Êwiadome, by y informowane przez grup przest pczà o chwilowym braku mo liwoêci zatrudnienia. W tej sytuacji osoby musia y wróciç do kraju. Faktycznie jednak sprawcy uzyskiwali na nie Êwiadczenia socjalne znacznej wysokoêci, o których nie wiedzieli sami zainteresowani wyjaêniajà policjanci. Podczas wspólnej akcji funkcjonariuszy z Centralnego Biura Âledczego i Wydzia u Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wroc awiu zatrzymano pi ç osób. Dzia ania zosta y przeprowadzone na terenie województw wielkopolskiego, opolskiego i dolno- Êlàskiego. Jak informuje policja wêród zatrzymanych jest dwóch organizatorów przest pczego procederu. Sà to m czyêni w wieku 35 i 51 lat. Obaj decyzjà sàdu zostali aresztowani na 3 miesiàce. Obecnie policjanci Centralnego Biura Âledczego prowadzà w tej sprawie Êledztwo pod nadzorem prokuratury dodajà mundurowi. Sprawcom grozi kara pozbawienia wolnoêci nawet do 15 lat. Dozór za stalking Do trzech lat pozbawienia wolnoêci grozi 29-letniemu mieszkaƒcowi powiatu ywieckiego, który uporczywie n ka swojà kole- ank z pracy. M czyzna zosta zatrzymany i us ysza zarzut. Prokurator objà go policyjnym dozorem oraz zakaza zbli ania si do ofiary. 29-letni mieszkaniec powiatu ywieckiego od sierpnia 2011r. n ka swojà kole ank z pracy. Kilka razy dziennie wysy a na jej telefon komórkowy wulgarne i obraêliwe smsy, a tak e kilkanaêcie razy na dob dzwoni do niej, równie w porze nocnej. Na forach internetowych umieszcza upokarzajàce wpisy i komentarze dotyczàce jej osoby. Na proêby pokrzywdzonej o zaniechanie swojego zachowania m czyzna reagowa jeszcze wi kszà iloêcià smsów i telefonów informujà mundurowi. Kobieta majàc ju doêç takiej sytuacji poinformowa a o wszystkim policj. Sprawca zosta zatrzymany i us ysza zarzut uporczywego n kania. Na wniosek policji ywiecki prokurator zastosowa wobec niego Êrodek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu zbli ania si do ofiary. M czyênie grozi teraz do trzech lat wi zienia dodajà mundurowi. Napad, którego nie by o Zawiadomienie o niepope nionym przest pstwie, sk adanie fa szywych zeznaƒ oraz wspó udzia w kradzie y - takie zarzuty us yszy kierowca tira, który powiadomi policjantów o napadzie, którego... nie by o. W r ce mundurowych wpadli równie trzej wspólnicy m czyzny. Sprawa jest rozwojowa, nie jest wi c wykluczone, e treêç zarzutów b dzie inna twierdzà policjanci. Ponad miesiàc temu, 15 lutego, do w oc awskiej komendy wp yn o zawiadomienie o napadzie rabunkowym, do którego mia o dojêç dzieƒ wczeêniej w miejscowoêci Narty, w powiecie w oc awskim. Jak wynika o z relacji poszkodowanego kierowcy TIR-a, podczas podró y poczu zm czenie. Postanowi wi c zdrzemnàç si. Gdy zasnà, poczu szarpni cie kabiny. Wyszed wi c sprawdziç, co si sta o. Wtedy dwaj zamaskowani m czyêni wepchn li go do kabiny i zmusili do dalszej jazdy. Na terenie województwa ódzkiego napastnicy kazali mu zatrzymaç si na jednym z parkingów, po czym dali mu do po kni cia jakieê tabletki. To spowodowa o, e zasnà na kilka godzin. Kiedy si ocknà zauwa y, e z naczepy auta zgin y trzy palety z chemià gospodarczà opisujà przebieg zdarzeƒ funkcjonariusze. Policjanci z W oc awka uwa nie pracowali nad sprawà. Zbierane dowody, przes uchania Êwiadków oraz wspólne ustalenia z mundurowymi z odzi dawa y przypuszczenie, e do zdarzenia wcale nie dosz o. Kilka tygodni skrupulatnej analizy zabezpieczonych materia ów pozwoli na ustalenie prawdziwej wersji zdarzeƒ i zatrzymanie m czyzn, którzy wszystko sfingowali zdradzajà mundurowi. W minionà Êrod (20.03), w r ce w oc awskich policjantów, na terenie powiatu p ockiego, wpad o dwóch podejrzewanych m czyzn, w wieku 33 i 40 lat. Z kolei na terenie woj. mazowieckiego funkcjonariusze zatrzymali 45-letniego kierowc TIR-a, który zawiadomi o rzekomym napadzie. Niebawem do àczy do nich kolejny, czwarty ju wspó sprawca, 21-letni mieszkaniec P ocka. Jak dowiedli policjanci, do adnego napadu nie dosz o, a sprawcy w miejscowoêci Narty podjechali busem do TIRa i za zgodà kierowcy przepakowali cz Êç towaru. W sumie sprawcy skradli 288 opakowaƒ tabletek do zmywarek oraz przesz o 1000 butelek z p ynem sanitarnym dodaje policja. Mundurowym uda o si odzyskaç tylko niewielkà cz Êç skradzionego mienia. Wy udzali pieniàdze od Skarbu Paƒstwa Policjanci z Centralnego Biura Âledczego, funkcjonariusze wywiadu skarbowego i inspektorzy kontroli skarbowej rozpracowali zorganizowanà grup przest pczà zajmujàcà si wy udzeniami podatku VAT. W Êledztwie prowadzonym razem z Prokuraturà Okr gowà w Gliwicach, zatrzymano ju 29 osób. Straty jakie poniós Skarb Paƒstwa w wyniku przest pczej dzia alno- Êci podejrzanych szacuje si na co najmniej 50 milionów z otych informuje policja. Osoby zajmujàce si tym niechlubnym procederem mia y ich zdaniem doskona y pomys na niez y biznes. Osoby w m odym wieku, bez doêwiadczenia w prowadzeniu dzia alnoêci biznesowej, w dobie powszechnie panujàcego kryzysu w b yskawicznym tempie rozwija y swoje firmy. W dokumentach wykazywa y przeprowadzenie wielomilionowych transakcji polegajàcych na wewnàtrzwspólnotowym, wielokrotnym eksporcie i ponownym imporcie tego samego towaru za po- Êrednictwem z o onego aƒcucha dostaw. Osoby te handlowa y bardzo drogim tworzywem sztucznym o nazwie PEEK polieteroeteroketon informujà mundurowi. T dzia alnoêç pod lup wzi li policjanci z Centralnego Biura Âledczego i funkcjonariusze wywiadu skarbowego. Wspólne dzia ania doprowadzi y Êledczych do firm w województwie Êlàskim, dolnoêlàskim, lubelskim oraz lubuskim, które w bardzo krótkim czasie przeprowadzi y ogromnà iloêç transakcji handlowych PEEK-iem wyjaênia policja. Z mi oêci wywo a alarm bombowy Jak si okaza o wiele z tych firm powsta- o wy àcznie w celu utworzenia sieci handlowej, która zajmowa a si tylko eksportem i importem wspomnianego wczeêniej tworzywa sztucznego. Firmy te powiàzane by y ze sobà osobowo, a ich w aêciciele i zarazem organizatorzy procederu, prowadzili oficjalnie inny rodzaj dzia alnoêci gospodarczej np: hurtownie s odyczy i drukarnie t umaczà funkcjonariusze. PEEK zakupiony w polskiej fikcyjnej firmie by sprzedawany wed ug ÊciÊle okreêlonej kolejnoêci do firm na terenie ca ego kraju. Nast pnie poprzez dostawy wewnàtrzwspólnotowe trafia na rynek Niemiec, Czech lub S owacji z zerowà stawà VAT. Po przej- Êciu takiego aƒcucha dostaw, trafia do firmy, która rozpocz a jego sprzeda. Obroty firm i spó ek zaanga owanych w ten proceder si ga y setek milionów z otych twierdzà policjanci. OszuÊci w ciàgu zaledwie dwóch lat wy udzili z urz dów skarbowych ponad 50 milionów z otych tytu em zwrotu VAT-u. Prokuratura Okr gowa w Gliwicach wspó pracujàc z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zabezpieczy a mienie nale àce do podejrzanych o wartoêci ponad 41 milionów z otych. W sprawie jest ju 29 podejrzanych. 13 z nich w tym organizatorzy nielegalnego procederu przebywa w areszcie. Jeden z nich powiedzia, e gdyby przeliczyç obrót fakturowy PEEK-iem mi dzy wszystkimi firmami, pokry by on zapotrzebowanie na ten surowiec na najbli sze 5 lat dla ca ego Êwiata podsumowujà mundurowi. Kryminalni z Gdaƒska zatrzymali 33-letniego m czyzn podejrzanego o wywo anie fa szywego alarmu w budynku tamtejszego sàdu. Sprawca przyzna, e owszem zawiadomi o pod o eniu bomby, ale w dobrej wierze chcia po prostu zapobiec przewiezieniu jego konkubiny do innego zak adu karnego latek zadzwoni na numer alarmowy i poinformowa, e na terenie sàdu przy ul. Piekarniczej w Gdaƒsku pod o ona jest bomba. Na miejsce natychmiast wys ano policjantów oraz inne s u by ratunkowe i techniczne. Ewakuowano wówczas 550 osób. Policyjni pirotechnicy szczegó owo sprawdzili ca y obiekt, nie znajdujàc niebezpiecznego adunku informujà funkcjonariusze. Podczas pracy nad tà sprawà kryminalni z komendy miejskiej ustalili to samoêç sprawcy fa szywego alarmu. Okaza si nim 33-letni gdaƒszczanin. Pomimo tego, e m czyzna ukrywa si przed wymiarem sprawiedliwoêci, zosta zatrzymany i doprowadzony do prokuratury. W rozmowie z funkcjonariuszami zatrzymany t umaczy, e spowodowa fa szywy alarm na terenie sàdu, gdy tego dnia mia a odbyç si rozprawa, po której jego konkubina mia a byç przewieziona do innego zak adu karnego w Polsce. 33-latek chcia w ten sposób to odwlec wyjaêniajà mundurowi. Niestety t umaczenia m czyzny nie przekona y policjantów. Gdaƒszczanin us ysza zarzut wywo ania fa szywego alarmu. Prokurator zastosowa wobec niego policyjny dozór i por czenie majàtkowe. Za pope niony czyn grozi mu kara do 8 lat wi zienia. oprac. kg

6 6. ÂRODA-CZWARTEK, 3-4 KWIETNIA 2013 SPORT Podwójny sukces cheerleaderek Cheerleaderki z Gimnazjum im. Kaspra Karliƒskiego w Olsztynie wytaƒczy y srebro i bràz w VII Powiatowym Turnieju Taƒca Szkolnych Zespo ów Cheerleaders. Drugie miejsce zespó taneczny,,gasparo" wytaƒczy w kategorii mini formacji, natomiast w du ej formacji zajà trzecià pozycj. W nagrod, dziewcz ta przygotowane przez Alicj Matyja - nauczyciela wychowania fizycznego, otrzyma y: dyplomy, puchary oraz radionetofon. Turniej odby si 25 marca przy udziale 18 formacji ze szkó z terenu powiatu cz stochowskiego i Cz stochowy. Klub Luks Kantor Taekwondo Olimpijskie Cz stochowa 16 marca odby y si zawody Weso ek Cup w Kórniku, wystartowa o 350 zawodników z ca ej Polski. Klub Luks Kantor reprezentowa o 5 zawodników. Oliwia M karska w walkach wygra a wszystkie pojedynki, stan a na najwy szym stopniu podium. W konkurencjach sprawnoêciowych zdoby a dwa srebrne medale, w kopaniu na czas, oraz technice wyskokowej. Kacper Dobrzaƒski w pierwszym pojedynku, pokaza pi kny styl walki i pokona swojego przeciwnika w nieca e 30 sek. przez przewag punktowà. Niestety w drugiej walce uleg przeciwnikowi i zajà 3 miejsce. Kacper, równie zajà 3 miejsce w uk adach formalnych oraz 2 miejsce w kopaniu na czas. Debiut Jakuba M karskiego zakoƒczy si Bilety na Dru ynowy Puchar Âwiata na u lu ju online Ruszy a sprzeda internetowa biletów na pó fina Dru- ynowego Pucharu Âwiata na u lu, który odb dzie si 13 lipca w Cz stochowie. System do rezerwacji i zakupu biletów wdro y a Grupa AMP Media. Cheerleaderki wytaƒczy y srebro i bràz Od ponad roku Grupa AMP Media wspiera klub u lowy CKM W ókniarz Cz stochowa w zakresie dzia aƒ e-marketingowych. To jeden z niewielu na polskim rynku przyk adów wykorzystania nowoczesnych technologii i mo liwoêci internetu w dzia alnoêci klubu sportowego. Do tej pory klub wdro y na swojej stronie www elektroniczny system zakupu biletów na swoje mecze oparty o kody QR, sklep internetowy, a tak e mobilnà aplikacj na smartfony. Cieszy nas otwartoêç klubu na najnowsze rozwiàzania technologii internetowych, która w efekcie przek ada si na wzrost zainteresowania klubem i jego dzia aniami. Dla kibiców u la znaczàcym polem aktywnoêci jest bowiem Internet, o czym Êwiadczy chocia by popularnoêç facebookowego profilu CKM W ókniarz. A my, te fani klubu, jesteêmy zadowoleni, e mo emy do o yç swojà cegie k do rozwoju u la w Cz stochowie mówi Maciej Dàdela, kierownik dzia u IT w Grupie AMP Media. Kolejnym owocem wspó pracy pomi dzy Grupà AMP Media a cz stochowskim u lem jest strona internetowa stadionu Arena Cz stochowa którego g ównym u ytkownikiem jest CKM W ókniarz. Strona prezentuje kibicom cz stochowskà Aren, a tak e zawiera przydatne informacje o stadionie i odbywajàcych si na nim wydarzeniach. Strona wyposa ona jest w elektroniczny system rezerwacji i zakupu biletów na imprezy odbywajàce si na stadionie. Pierwszà imprezà sprzedawanà w ten sposób b dzie pó fina Dru ynowego Pucharu Âwiata na u lu, który zostanie rozegrany Pó fina Dru ynowego Pucharu Âwiata na u lu otwiera sezon du ych imprez, jakie mamy zamiar zorganizowaç na cz stochowskiej Arenie. Kolejnà, którà chcielibyêmy zrealizowaç, jest rozegranie u nas Grand Prix na u lu. Nasze plany skierowane sà tak e w kierunku imprez muzycznych i kulturalnych. Jako administrator stadionu chcielibyêmy bowiem zaoferowaç mieszkaƒcom naszego miasta ró nego typu atrakcje mówi Pawe Mizgalski, prezes klubu CKM W ókniarz Cz stochowa. ts pora kà w pierwszej walce, po zaci tym pojedynku. Jednak Jakub nie wróci do domu bez medalu zdoby 3 miejsce w kopaniu na czas. Igor Sapa a po trudnym pojedynku musia uznaç przewag przeciwnika. Wojtek Drabczyk zdoby 3 miejsce. Trenerem klubu jest Mistrz Âwiata Robert Kantorysiƒski. ts Dragon wywalczy najlepsze miejsca na podium Dragon spisa si bardzo dobrze w K obucku zdj. arc Zawodnicy Klubu Luks Kantor stan li na podium Zawodnicy Klubu Dragon przywieêli z K obucka ponad 40 medali zdj. arc Pierwsze eliminacje do Mistrzostw Polski w Taekwon-do ITF ju za nami. Juniorzy i juniorzy m odsi z Klubu Sportowego Dragon walczyli w K obucku o jak najlepsze miejsca na podium. M odzi wychowankowie trenera Jacka Wàcha y mieli za zadanie uzyskaç jak najwi kszà iloêç punktów,aby zakwalifikowaç si do mistrzostw. Dragoni na zawodach brali udzia w konkurencjach: walk - uk adów stopni uczniowskich i mistrzowskich oraz technikach specjalnych. 23 marca dla niektórych podopiecznych Wàcha y, zostanie w pami ci na bardzo d ugo. W tym dniu niektórzy z Dragonów po raz pierwszy uczestniczyli w zawodach, lub stawali na stopniach podium. Zarówno juniorzy, jak i ich m odsi koledzy i kole anki pokazali, e sà najlepsi na Âlàsku i w Ma opolsce. We wszystkich kategoriach wiekowych zdobyli najwi cej medali, a co za tym idzie, uplasowali si na pierwszym miejscu w klasyfikacji medalowej klubów. Zawodnicy Klubu Dragon przywieêli z K obucka ponad 40 medali. Z oci medaliêci: Sara Dudka - uk ady i walki do 50 kg Joanna Romanowska - walki do 65 kg i techniki specjalne Artur Wala - uk ady Artur Tomzik - walki do 68 kg Pawe Chmielarski - walki do 75 kg Patryk Jakubiec - walki pow. 75 kg Oliwia Lenczner - uk ady Sandra Paszek - walki do 55 kg Klaudia Dobies - walki pow. 60 kg ukasz Krzemiƒski - uk ady i walki do 46 kg Patryk Bejm - uk ady i walki do 64 kg Szymon Tomaszewski - techniki specjalne srebrni medaliêci: Martyna Niemczyk - walki do 65 kg Artur Wala - walki do 62 kg Piotr Szwedziƒski - walki pow. 75 kg Patryk Jakubiec - techniki specjalne Oliwia Lenczner - walki do 55 kg Szymon Turski - uk ady i walki do 70 kg Szymon Tomaszewski - walki do 58 kg Patryk Bejm - techniki specjalne bràzowi medaliêci: Joanna Romanowska - uk ady i techniki specjalne Martyna Niemczyk - techniki specjalne J drzej Pyzik - walki do 68 kg Maciej Ficyk - walki do 75 kg Pawe Chmielarski - techniki specjalne Artur Wala - techniki specjalne Oliwia Dobies - uk ady i techniki specjalne Julita Rozpondek - walki do 50 kg Benjamin Bojanek - walki do 52 kg Kamil Starczewski - walki do 52 kg Piotr Kryk - walki do 58 kg Micha Hajduk - walki do 70 kg Szymon Turski - techniki specjalne KR Zawodnicy wywalczyli pierwsze miejsc a na podium zdj. arc zdj. arc zdj. ar Adres redakcji: Cz stochowa, al. NMP 51 Wydawca: Firma Handlowo-Us ugowa BTG Cz stochowa, ul. Drzewna Redaktor naczelny: Teresa Szajer Telefon Interwencje sprawy trudne Telefon Redakcja Telefon Biuro Og oszeƒ

7 SPORT ÂRODA-CZWARTEK, 3-4 KWIETNIA Tenis sto owy dziewczàt i ch opców Zakoƒczy y si zawody w ramach Igrzysk Miejskich - mistrzostwa Cz stochowy w tenisie sto owym dziewczàt i ch opców szkó podstawowych. Wyniki uzyskane w tych mistrzostwach zaliczane sà do wspó zawodnictwa sportowego szkó na najbardziej usportowionà szko gimnazjalnà w Cz stochowie w roku szkolnym 2012./13. Zawody rozegrane zosta y na obiektach Zespo u Szkó nr 1 z Oddzia- ami Integracyjnymi przy ul. Kukuczki 30. Trzeba zaznaczyç, e na obiektach tych ju od wielu lat odbywajà si tam zawody w tenisie sto owym. Szko a dysponuje znakomitymi warunkami technicznymi. Organizacja zawodów na tym obiekcie cieszy si du- ym zainteresowaniem zarówno m odzie y jak i nauczycieli opiekujàcych si dru ynami bioràcymi udzia w tych zawodach. Jest to zas uga dyrekcji szko y jak i nauczycieli wychowania fizycznego szczególnie pana Roberta Knapa, który jest specjalistà w tej dziedzinie. W zawodach startowa o 9 dru yn w kategorii dziewczàt oraz 12 dru yn ch opców. W sumie w zawodach uczestniczy o 27 dziewczàt oraz 36 ch opców. Zgodnie z regulaminem mistrzostwa rozgrywane by y systemem do 2 przegranych. Mistrzostwa rozgrywane by y systemem indywidualnym i na podstawie uzyskanych punktów przez poszczególnych zawodników obliczana by a punktacja dru ynowa. Przy równej iloêci punktów decydowa o wy sze miejsce zawodnika pierwszego, drugiego, lub trzeciego w klasyfikacji indywidualnej. Klasyfikacja dru ynowa ch opcy I miejsce - SP pkt II miejsce - SP III miejsce - SP IV miejsce - SP V miejsce - SP VI miejsce - SP VII miejsce - SP Klasyfikacja indywidualna dziewcz ta 1. Kielar Anna SP Kluszewska Milena SP Rataj Gabriela SP Nowakowska Maja SP HajduÊ Zuzanna SP Barberis Paula SP Kelner Justyna SP Radecka Karolina SP Grobelak Klaudia SP Polis Marta SP 13 FINA Y LP KTO Z KIM WYNIK FINA Y A 1 Gimn 3 Gimn 18 2 : 0 2 Gimn 22 Gimn 17 0 : 2 3 Gimn 17 Gimn 18 2 : 0 4 Gimn 3 Gimn 22 2 : 0 5 Gimn 22 Gimn 18 2 : 0 6 Gimn 3 Gimn 17 2 : 0 FINA Y B o miejsca V VI i VII VIII 7 Gimn SPSK1 Gimn 9 2 : 0 8 Gimn 11 Gimn 7 1 : 2 TABELA KO COWA MIEJSCE GIMN NR PKTY SETY Pkty do wspó zaw. FINA A I GIMN : 0 11 II GIMN : 2 9 III GIMN : 4 8 IV GIMN : 6 7 SP 39 I miejsce SP 50 II miejsce Zdj. arc Zdj. arc VIII miejsce - SP 2-22 IX miejsce - SP X miejsce - SP XI miejsce - SP XII miejsce - SP FINA B V GIMN SPSK1 4 VI GIMN 9 3 VII GIMN 7 5 VIII GIMN 11 6 dziewcz ta Pozosta e dru yny po 1 pkcie do wspó zawodnictwa 1. SP pkt 2. SP SP SP SP SP SP SP SP Klasyfikacja indywidualna ch opcy 1. Jelonek Piotr SP 31 Dru yna gimnazjum nr 3 wystàpi a w sk adzie: Go uchowska Karina, Legieta Kinga, Mesjarz Ma gorzata, Smykla Aleksandra, Wilczyƒska Aleksandra, Wojtan Kinga, Wróbel Karolina, Nowicka Julia, Fujarska Julia, We gowiec Kinga, Jagusiak Magdalena, Szynkiel Zuzanna, Laska Monika, PoÊpiech Klaudia. Nauczyciel Pawe Bielak. Dru yna gimnazjum nr 17 wystàpi a w sk adzie: Sieradzka Oliwia, Kubicka Ma gorzata, Fràtczak Agata, Sza ajdewicz Natalia, Zem a Wiktoria, Sowa Karolina, Kasprzyk Katarzyna, Stefaƒska Aleksandra, Makles Jadwiga, CieÊlak Klaudia, Kasprzyk ucja. Nauczyciel Anita Krzyczmonik. SP 13 III miejsce dru ynowo Zdj. arc 2. Ga uszka ukasz SP Zymek Micha SP Gawin Mateusz SP Kuras Szymon SP Sarna Jakub SP Madejski Sebastian SP G usek Filip SP Konstanciak Kacper SP Ogoƒski Nikodem SP 31 Dru yna gimnazjum nr 22 wystàpi a w sk adzie: Knop Ada, Purgal Julia, Ciesielska Julia, Wolska Wiktoria, Gawron Beata, Szewczyk Marcelina, Koziarkiewicz Nikola, Czernielewska Karolina. Nauczyciel Iwona Biel. Dru yna Gimnazjum nr 18: Knop Ada, Purgal Julia, Ciesielska Julia, Wolska Wiktoria, Gawron Beata, Szewczyk Marcelina, Chmielewska Karolina, Koziarkiewicz Nikola. Nauczyciel S awomir Siorek. ts Trzy najlepsze zawodniczki indywidualnie Zdj. arc

8 8. ÂRODA-CZWARTEK, 3-4 KWIETNIA 2013 FOTOREPORTA /SPORT Bo onarodzeniowy ton Wielkanocy Minione Âwi ta Wielkanocne na d ugo pozostanà w pami ci. A wszystko to za sprawà bia ego puchu. Nie by o kwitnàcych forsycji, pi knej zielonej trawy, wiosennej aury... By y za to dumnie prezentujàce si Êniegowe króliki i jajka. W poniedzia ek zamiast ze Êmigusówkami, biegaliêmy ze Ênie kami. Mo e trudno w to uwierzyç, ale tegoroczna Wielkanoc by a ch odniejsza od ostatnich Êwiàt Bo ego Narodzenia. Anomalia pogodowe sta y si tematem artów przy Êwiàtecznych sto ach. Niektórzy chcieli nawet ubieraç choink i obowiàzkowo przystroiç jà... jajkami. Nawet telewizja TV4 postanowi a dostosowaç swojà Êwiàtecznà ramówk do tego, co widzieliêmy za oknem. W niedzielny wieczór wielkanocny zosta a wyemitowana komedia familijna "Kevin sam w Nowym Jorku". Filmy z ma ym Macaulayem Culkinem w roli g ównej, sta y si niemal nieod àcznym sk adnikiem i integralnà cz Êcià Êwiàt... Bo ego Narodzenia. Wielu propozycj TV4 przyj o z ogromnym entuzjazmem. kg, zdj. Paulina Przepióra Zdj cie nades ane przez naszego czytelnika, pana Szymona SPORT Raków rozbity w Wielkà Sobot przez lidera Pi karze Rakowa muszà jak najszybciej zapomnieç o wysokiej pora ce z liderem II ligi zachodnie. Cz stochowianie ulegli w Rybniku 30 marca a 0:5 Energetykowi. Gospodarze byli zdecydowanym faworytem tego meczu, choç Raków zapowiada walk. Rybniczanie potwierdzili swojà wy szoêç ju w 6. minucie meczu. Po doêrodkowaniu Mariusza Muszalika z rzutu ro nego pi k g owà do bramki cz stochowian skierowa Roland Bucha a. Zespó Ryszarda Wieczorka dominowa na boisku i co chwil stwarza zagro enia pod bramkà goêci. W 35. minucie Ma- Skra wygra a w G ubczycach po ci kim meczu Skra Cz stochowa wywioz a w Wielkà Sobot (30 marca) z G ubczyc trzy punkty. Zespó Jana Wosia musia si jednak sporo napracowaç. Cz stochowianie zagrali w G ubczycach bez trzech podstawowych graczy. Marcin Chmiest i Marcin Drzymont pauzowali za kartki. Z kolei Jean Paulista dozna wczeêniej kontuzji. - To drobny uraz - twierdzi Jan WoÊ, trener Skry. - "Janek" wróci do sk adu ju na najbli szy mecz. Skra jecha a do ostatnich w tabeli teusz Kos piàstkowa wprost pod nogi Jarka Wieczorka, który wykorzysta prezent i rybniczanie prowadzà 2:0. Wynik spotkania nie zmieni si ju do przerwy. Energetyk nie zamierza na tym poprzestaç. W 53. minucie podwy szy Kamil Kostecki. Gospodarze nie zwalniali tempa i w ciàgu zaledwie czterech minut zdobyli jeszcze dwie bramki. W 67' minucie trafi ponownie Kostecki. Wynik spotkania ustali w 70. minucie Bucha a. Spotkanie w Rybnika potwierdzi- o, e Energetyk, jak twierdzi zresztà trener Jerzy Brz czek, to dru yna, która organizacyjnie i kadrowo jest ju gotowa do gry na zapleczu ekstraklasy. KR Pierwszy mecz o miejsca 5-8 M odej Ligi W pierwszym meczu o miejsca 5-8 M odej Ligi Centralna Szko a PSP AZS bez problemu pokona a 28 marca u siebie 3:0 PGE Skr Be chatów. Be chatowianie nie mogli znaleêç recepty na mocne ataki Grzegorza Boçka i Micha a Kaczyƒskiego, który wspólnie z Mariuszem Marcyniakiem rozbija rywali zagrywkà. GoÊcie tylko w pierwszym secie nawiàzali walk z gospodarzami. Nast pny mecz odb dzie si 6 kwietnia w Be chatowie. Dru yny Energetyk ROW Rybnik - Raków Cz stochowa 5:0 (2:0) Energetyk: Kajzer - Krotofil, Radler, Grolik, Szary, Kutarba (89' Staniczek), Muszalik, Kostecki, Wieczorek (83' Jary), Kurzawa (75' Kasprzyk), Bucha a (74' Szatkowski) Raków: Kos - Góra, ysek (46' Mastalerz), Napora, Kmieç (84' Buczkowski), R. Czerwiƒski, Soczyƒski,. Kowalczyk (62' da Silva), P. Kowalczyk, Balogun, Bezerra (57' Plàskowski) G ubczyc w roli faworyta. Tymczasem ju w 5. minucie meczu po bramce ukasza Bawo a przegrywa a 0:1. Na szcz Êcie cz stochowianie zdo ali si pozbieraç. Na trzy minuty przed przerwà wyrównujàcego gola zdoby Bartosz Gliƒski. Dok adnie w 45. minucie meczu Skra prowadzi a 2:1 po strzale Mateusza Bika. Cz stochowianie mogli podwy szyç wynik w drugiej po owie, ale dwóch stuprocentowych sytuacji nie wykorzysta Bik. - PrzegrywaliÊmy 0:1 i byliêmy w bardzo trudnej sytuacji - przyznaje WoÊ. - Przeciwnik by bardzo waleczny i postawi wysoko poprzeczk. Gra o nam si ci ko na tym trudnym boisku. Na szcz Êcie do przerwy uda o nam si dêwignàç. KR Polonia G ubczyce - Skra Cz stochowa 1:2 (1:2) Skra: Woszczyna - Kowalski, Woldan, Gerega, Bik, Gliƒski, Musia, Piwiƒski, Tomczyk, Sobala, Groborz oraz Synoradzki, Âwider, Pietrasiƒski, Krawczyk. grajà do dwóch zwyci stw. KR Centralna Szko a PSP AZS Cz-wa - PGE Skra Be chatów 3:0 (25:23, 25:19, 25:21) CS PSP AZS Cz stochowa: Kapitaƒski, Kotas, Marcyniak, Kaczyƒski, Hebda, Bociek, Szadkowski. Turniej koszykarski o awans do II ligi w Cz stochowie AZS Politechnika b dzie gospodarzem koszykarskiego turnieju eliminacyjnego o awans do II ligi. Zawody b dà rozgrywane w pierwszy weekend po Êwi tach w hali Polonia. - Ciesz si, e dostaliêmy turniej. Nasz powa ny kontrkandydat, czyli Kraków by mocno zdziwiony tym faktem - mówi Adam St pniak, prezes AZS-u Politechnika. - Robimy wszelkie zabiegi organizacyjne, eby wszystko by o zapi te na ostatni guzik. W trzydniowym turnieju, który rozpocznie si 5 kwietnia, cz stochowianie zagrajà z Stalowà Wolà, AZS-em AWF Kraków i Spartakusem Jelenia Góra. Do fina owego turnieju awansuje tylko zwyci zca.- JeÊli zwyci ymy, wejdziemy do fina owego turnieju, z którego do II ligi awansujà a trzy spoêród czterech dru yn - informuje St pniak. - Dlatego szczególnie liczymy na naszych kibiców. Spotkania b dà odbywaç si w hali Polonia. W piàtek (5 kwietnia) mecze b dà rozgrywane w godz. 16 i 18.30, w sobot w tym samym czasie, a w niedziel o godz. 11 i KR Z Falubazem w czerwcu. W ókniarz pojedzie do Grudziàdza Dospel W ókniarz Cz stochowa rozegra 9 czerwca zaleg y mecz z pierwszej kolejki Enea Ekstraligi ze Stelmetem Falubaz Zielona Góra. To data, którà proponowa cz stochowski klub. Zielonogórzanie chcieli jechaç w innym terminie. Decyzj podj a ekstraliga u lowa. - Zawa y y wzgl dy ekonomiczne - uwa a Pawe Mizgalski, prezes W ókniarza. - Wa ne jest, eby gospodarz pojecha ten mecz w najlepszym z mo liwych terminie i przy du ej frekwencji. Patrzàc na prognoz pogody na najbli sze dni zagro ona jest druga kolejka spotkaƒ, którà zaplanowano na 7 kwietnia. Cz stochowianie majà zmierzyç si na wyjeêdzie z Unià Tarnów. - Istnieje taka ewentualnoêç, e rozpoczniemy lig dopiero od trzeciej kolejki - twierdzi Mizgalski. - Trener Marek CieÊlak uwa a, e ci ko b dzie rozegraç mecz w Tarnowie. Chyba e poprawi si pogoda. W czwartek (4 kwietnia) w Grudziàdzu cz stochowianie odb dà wspólny trening z tamtejszà dru- ynà. Zawodnicy GKM-u Grudziàdz majà ju za sobà kilka treningów na w asnym torze. W czwartek do àczà do nich u lowcy W ókniarza. Jak zapowiada kierownictwo cz stochowskiego klubu "lwy" wybierajà si do Grudziàdza w optymalnym sk adzie z Grigorijem agutà i Emilem Sajfutdinowem na czele. Cz stochowianie b dà trenowaç od godz. 10. Na godz. 16 zaplanowano z kolei trening punktowany. KR

9 PRACA ÂRODA-CZWARTEK, 3-4 KWIETNIA Programista CNC pe ny etat Nazwa pracodawcy: PRZEDSI BIORSTWO ODLEWNICZO- HANDLOWE "AUTO TIP-TOP" SPÓ KA Z O.O. Pracodawca kontakt: Zygmunt Mielczarek, tel: Wynagrodzenie od: z brutto Adres pracy: Cz stochowa, Komornicka 124 Opis stanowiska: programowanie i obs uga maszyn CNC, znajomoêç programu, EDGE CAM ZmianowoÊç: dwie zmiany Wykszta cenie: zasadnicze zawodowe, typ wykszta cenia: mechaniczne Dyrektor Spó ki pe ny etat Wynagrodzenie od: z brutto Opis stanowiska: wyane doêwiadczenie na stanowisku zarzàdzajàcym, zarzàdzanie i kierowanie spó kà w zakresie zadaƒ handlowych, marketingowych,technologicznych i produkcyjnych,kontroli jakoêci, finansów Wykszta cenie: Êrednie zawodowe, wy sze Agent Ubezpieczeniowy pe ny etat Pracodawca kontakt:zenon Dàbrowski, tel: Wynagrodzenie od: z brutto Adres pracy: Cz stochowa, Rac awicka 6 Opis stanowiska: Praca agenta w ubezpieczeniach na ycie i oszcz dnoêciowych - III filar, sta pracy 5 lat Wyania: konieczny sta pracy (w innym zawodzie mo e byç), obs uga komputera Wykszta cenie: wy sze Kucharka pe ny etat Nazwa pracodawcy: F.H.U."VIKA" Aneta Kaczor Pracodawca kontakt: Aneta Kaczor, tel: Wynagrodzenie od: z brutto Adres pracy: Olsztyn, Kar owatej Sosny dz.1401/2 Opis stanowiska: samodzielne przygotowywanie posi ków, obs uga grup zoorganizowanych, wesel,przygotowywanie list zaopatrzenia ZmianowoÊç: dwie zmiany Pracownik restauracji - osoby niepe nosprawne pe ny etat Nazwa pracodawcy: BAJORLAND Ireneusz Bajor Pracodawca kontakt:olga Chrzàstek, tel: Wynagrodzenie od: 9.60 z brutto Adres pracy: Cz stochowa, Kisielewskiego 6/18 Opis stanowiska: oferta pracy dost pna dla osób niepe nosprawnych. Praca w Restauracjach McDonald's na terenie Cz stochowy, przygotowywanie posi ków i obs uga kasy fiskalnej, ksià eczka sanepidowska. Mo liwoêç pracy w wymiarze 1/2 etatu, 3/4 etatu bàdê pe nym wymiarze ZmianowoÊç: ruch ciàg y Wyania: ksià eczka zdrowia dla celów sanitarnoepidemiologicznych Przedstawiciel handlowy pe ny etat Nazwa pracodawcy: Reed In Partnership Poland Sp. z o.o. Pracodawca kontakt: Anna Stochliƒska, Wynagrodzenie od: z brutto Adres pracy: Cz stochowa Opis stanowiska: Aktywne pozyskiwanie klientów i podpisywanie umów, realizacja planów sprzeda y, analizy rynku i potrzeb potencjalnych klientów, dystrybucji gazu na bazie otrzymanych wykazów. ZmianowoÊç: ruch ciàg y Wyania: prawo jazdy kat. B Wykszta cenie: Êrednie zawodowe, wy sze Kierowca Kat. C+E - operator pompogruszki do wylewania betonu pe ny etat Wynagrodzenie od: z brutto Opis stanowiska: doêwiadczenie przy obs udze samochodu ci arowego - betoniarki z pompà do wylewania betonu na budowach Wyania: PRAWO JAZDY KAT. C+E Szwaczka wózków dzieci cych pe ny etat Wynagrodzenie od: z brutto Opis stanowiska: szycie wózków dzieci cych System wynagradzania: akordowy Grafik Komputerowy - Konstruktor pe ny etat Nazwa pracodawcy: Center Tuning S awomir Czupryna Pracodawca kontakt: S awomir Czupryna, tel: Wynagrodzenie od: z brutto Adres pracy: Cz stochowa, Sejmowa 47 Opis stanowiska: projektowanie CAD 2D, 3D Wyania: prawo jazdy kat. B Wykszta cenie: Êrednie zawodowe Pracownik ochrony bez licencji - z orzeczeniem o niepe nosprawnoêci pe ny etat Nazwa pracodawcy: Alfa Agencja Us ug Specjalnych Tomasz Kijakowski Pracodawca kontakt: Katarzyna Brzezina, tel: Wynagrodzenie od: z brutto Adres pracy: Herby, Herby Opis stanowiska: oferta pracy dost pna dla osób Brukarz Opatów, CieÊla szalunkowy Paj czno, Dekarz Rad ów, Elektromechanik urzàdzeƒ ch odniczych Starokrzepice, Kierowca/operator koparki Opatów, Kontroler jakoêci wyrobów mechanicznych Panki, OFERTY PRACY PUP W CZ STOCHOWIE niepe nosprawnych, kontrola osób i pojazdów, patrolowanie chronionego obszaru ZmianowoÊç: dwie zmiany Wyanie: pracownik ochrony bez licencji, orzeczenie o niepe nosprawnoêci, mile widziane doêwiadczenie w pracy w ochronie Kierownik rejonu pe ny etat Nazwa pracodawcy: PROFI CREDIT POLAND SP.ZOO Pracodawca kontakt:marta y owska, Wynagrodzenie od: z brutto Adres pracy: Cz stochowa, Plac Daszyƒskiego 9/10 Opis stanowiska: budowa grupy sprzeda owej, realizowanie miesi cznych planów sprzeda owych, koordynowanie prowadzonych dzia aƒ reklamowych na wyznaczonym terenie System wynagradzania: prowizyjny Wykszta cenie: Êrednie ogólnokszta càce, Êrednie zawodowe Osoba do plakatowania i roznoszenia ulotek pe ny etat Wynagrodzenie od: z brutto Opis stanowiska: rozklejanie plakatów i roznoszenie ulotek. Praca na terenie Cz stochowy i okolic. Wykszta cenie: Osoby dyspozycyjne z orzeczeniem o niepe nosprawnoêci Wykszta cenie: zasadnicze zawodowe Kucharz pó etatu Nazwa pracodawcy:jabex Halina Czarnecka Pracodawca kontakt:micha Czarnecki, tel: Wynagrodzenie od: z brutto Adres pracy: Koniecpol, Robotnicza 18 Opis stanowiska: przygotowywanie posi ków(oferta GCP Koniecpol) Wykszta cenie: zasadnicze zawodowe typ wykszta cenia: gastronomiczne Fryzjer pe ny etat Nazwa pracodawcy: Salon Fryzjerski Rzeêniczek Anna Pracodawca kontakt: Anna Rzeêniczek, tel: Wynagrodzenie od: z brutto Adres pracy: Rudnik Ma y, Âlàska 118 Opis stanowiska: Strzy enie, modelowanie, czesanie, trwa a ondulacja Wykszta cenie: zasadnicze zawodowe typ wykszta cenia: inne Pracownik fizyczny przy produkcji makaronu pe ny etat Wynagrodzenie od: z brutto Opis stanowiska: produkcja makaronu, obs uga maszyn ZmianowoÊç: trzy zmiany Wykszta cenie: zasadnicze zawodowe Pracownik ochrony mienia pe ny etat Nazwa pracodawcy: ARGUS spó ka z.oo Pracodawca kontakt: Dominik Szota, tel: , Wynagrodzenie od: z brutto Adres pracy: Koniecpol, Armii Krajowej Opis stanowiska: ochrona sieci handlowej "BIEDRONKA" w Koniecpolu /oferta GCP w Koniecpolu/ Wykszta cenie: Êrednie ogólnokszta càce, Êrednie zawodowe, zasadnicze zawodowe, zasadnicze zawodowe Kierownik sekcji us ug finansowych pe ny etat Wynagrodzenie od: z brutto Opis stanowiska: sprzeda us ug finansowych,rekrutacja,szkolenie oraz wsparcie podleg ej grupy konsultantów finansowych-bezpoêredni kontakt z klientem Wyania: prawo jazdy kat. B Spawacz gazowo - elektryczny pe ny etat Wynagrodzenie od: z brutto Opis stanowiska: spawanie gazowe oraz elektryczne konstrukcji ZmianowoÊç: dwie zmiany Wyania: spawanie gazowe i elektryczne Wykszta cenie: zasadnicze zawodowe Architekt wn trz pe ny etat Nazwa pracodawcy: GPI Sebastian Stefaƒski Pracodawca kontakt: Sebastian Stefaƒski, tel: , Wynagrodzenie od: z brutto Adres pracy : Cz stochowa, Siedlecka 2 Opis stanowiska: wykonywanie inwentaryzacji w terenie, wykonywanie rysunków 2D i 3D, kreatywne i twórcze podejêcie do projektowania, samodzielne prowadzenie projektu, kontakt z klientami, dobór materia ów w wybranych sklepach, uzyskiwanie uzgodnieƒ w trakcie trwania projektu, wydruk i oprawa projektu, prowadzenie nadzoru autorskiego na budowie Wyania: minimum 3 projekty wn trz zrealizowane w okresie 3 lat. c.v +portfolio zawierajàce 4 wizualizacje lub zdj cia wn trz Wykszta cenie: Êrednie zawodowe typ wykszta cenia: artystyczne, wy sze typ wykszta cenia: artystyczne Kierownik systemy wodociàgowe i kanalizacyjne pe ny etat Nazwa pracodawcy: PRZEDSI BIORSTWO INSTALACYJNO- IN YNIERYJNE HYDRO-MONTEX"SP.Z O.O. Operator frezarki CNC Panki, Operator koparki Dzia oszyn, Operator koparki CNC Panki, Pakowacz pieczywa Krzepice, Pomocnik piekarza Krzepice, Pracownik biurowy informatyk Wr czyca Wielka, Pracodawca kontakt: Zenon Jendrasiak, tel: Wynagrodzenie od: z brutto Opis stanowiska: Uk adanie rurociàgów i sieci kanalizacyjnych - praca w delegacji- okolice Opola - pracodawca zapewnia zakwaterowanie i przewóz, powrót do Cz stochowy na weekend Wykszta cenie: Konieczne uprawnienia budowlane w specjalnoêci instalacyjno-in ynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, doêwiadczenie na stanowisku kierowniczym Wykszta cenie: wy sze, typ wykszta cenia: techniczne Hydraulik do uk adania sieci zewn trznych pe ny etat Nazwa pracodawcy: PRZEDSI BIORSTWO INSTALACYJNO- IN YNIERYJNE "HYDRO-MONTEX"SP.Z O.O. Pracodawca kontakt: Zenon Jendrasiak, tel: Wynagrodzenie od:12.00 z brutto Adres pracy: Cz stochowa, Cz stochowa Opis stanowiska: Uk adanie rurociàgów i sieci kanalizacyjnych - praca w delegacji- okolice Opola - pracodawca zapewnia zakwaterowanie i przewóz, powrót do Cz stochowy na weekend Wykszta cenie: Konieczne doêwiadczenie na stanowisku hydraulika lub montera sieci Majster nadzorujàcy wykonywanie robót kanalizacyjnych pe ny etat Nazwa pracodawcy: PRZEDSI BIORSTWO INSTALACYJNO- IN YNIERYJNE "HYDRO-MONTEX"SP.Z O.O. Pracodawca kontakt: Zenon Jendrasiak, tel: Wynagrodzenie od: z brutto Opis stanowiska: Nadzorowanie prac zwiàzanych z uk adaniem rurociàgów a nast pnie wykonywaniem prac drogowych, okolice Opola - pracodawca zapewnia zakwaterowanie i przewóz, powrót do Cz stochowy na weekend Wyania: Konieczne doêwiadczenie na stanowisku majstra/brygadzisty Wykszta cenie: Êrednie zawodowe typ wykszta cenia: techniczne Operator maszyn drogowych - walca pe ny etat Nazwa pracodawcy: PRZEDSI BIORSTWO INSTALACYJNO- IN YNIERYJNE "HYDRO-MONTEX"SP.Z O.O. Pracodawca kontakt: Zenon Jendrasiak, tel: Wynagrodzenie od:12.00 z brutto Opis stanowiska: Praca zwiàzana z uk adaniem rurociàgów a nast pnie wykonywaniem prac drogowych, okolice Opola - pracodawca zapewnia zakwaterowanie i przewóz, powrót do Cz stochowy na weekend Wyania: Konieczne uprawnienia na operatora walca, Operator walca drogowego Operator maszyn drogowych - rozcieracza do asfaltu pe ny etat Nazwa pracodawcy:przedsi BIORSTWO INSTALACYJNO- IN YNIERYJNE "HYDRO-MONTEX"SP.Z O.O. Pracodawca kontakt: Zenon Jendrasiak, tel: Wynagrodzenie od:12.00 z brutto Opis stanowiska: Praca zwiàzana z uk adaniem rurociàgów a nast pnie wykonywaniem prac drogowych, okolice Opola - pracodawca zapewnia zakwaterowanie i przewóz, powrót do Cz stochowy na weekend Wyania: Mile widziane uprawnienia na operatora rozcieracza masy do asfaltu Pracownik biurowy ze znajomoêcià bran y budowlanej pe ny etat Wynagrodzenie od: z brutto Opis stanowiska: Obs uga biurowa - firma z bran y budowlanej - przygotowywanie ofert i pism do przetargów, wykonywanie typowych prac biurowych - sporzàdzanie raportów w programie Excel Wyania: Preferowane osoby z wykszta ceniem budowlanym lub znajomoêcià bran y budowlanej, po àdane doêwiadczenie przy przygotowywaniu dokumentów do przetargów, kurs obs ugi komputera Wykszta cenie: Êrednie zawodowe typ wykszta cenia: budowlane; wy sze typ wykszta cenia: budowlane Kaletnik 1/2 etatu Nazwa pracodawcy: Zak ad Kaletniczy "VIGOROSO" Âciebura Ilona Pracodawca kontakt :Ilona Âciebura, tel: Wynagrodzenie od: z brutto Adres pracy: Cz stochowa, Limanowskiego 93 Opis stanowiska: Szycie elementów do torebek àczenie w ca oêç Wykszta cenie: zasadnicze zawodowe typ wykszta cenia: inne Pracownik azynu pe ny etat Nazwa pracodawcy: GRUPA INCO S.A. Pracodawca kontakt:jolanta Tatarek, tel: , Wynagrodzenie od: z brutto Adres pracy: Koniecpol, Partyzantów 41 Opis stanowiska: przyjmowanie wyrobów gotowych z produkcji - przyjmowanie i przechowywanie surowców,wyrobów gotowych,opakowaƒ - roz adunek i za adunek wyrobów gotowych /OFERTA Z GCP KONIECPOL/ Wyania: operator wózków jezdniowych Wykszta cenie: Êrednie zawodowe typ wykszta cenia: techniczne OFERTY PRACY PUP W K OBUCKU (na dzieƒ r.) Pracownik biurowy przy bezpoêrednim kontakcie z klientem (bran a motoryzacyjna) Krzepice, Rozbieracz drobiu Borowe, Technik elektronik Wr czyca Ma a, Technik prac biurowych Wapiennik, Zbrojarz Paj czno.

10 10. ÂRODA-CZWARTEK, 3-4 KWIETNIA 2013 OG OSZENIA BIURA OG OSZENIA ABONAMENTOWE MATERIA Y BUDOWLANE FINANSE MEDYCYNA KOMISY - LOMBARDY ART. ORTOPEDYCZNE BIURA RACHUNKOWE BIURO RACHUNKOWE ANIN Pe na obs uga firm PoÊrednictwo kredytowe Cz stochowa, ul. Krakowska 31 tel BUDOWNICTWO KARNISZE OKNA DRZWI OGRÓD EKO Autoryzowany dealer firm: Stihl, Viking, Briggs and Stratton oferuje: odênie arki, pilarki, kosiarki, kosy spalinowe, opryskiwacze, urzàdzenia do ci cia betonu i stali, cz Êci zamienne, aƒcuchy tnàce do wszystkich typów pilarek. Serwis. Urzàdzanie zieleni. Âcinanie drzew. WYPRZEDA ODÂNIE AREK Cz stochowa, ul. Kiedrzyƒska 24/32, tel./fax (034) US UGI REMONTOWE INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Wykonuje: instalacje Êwiat a i si y przy àcza; remonty zaêwiadczenia odbioru budynków; punkt od 20 z tel JARKO REMONTY TANIO!!! malowanie; kafelkowanie; hydraulika; wymiana drzwi Cz stochowa, tel SZKO Y KURSY-SZKOLENIA KURSY-SZKOLENIA KURSY: Ksi gowoêci wspoanej komputerem; Specjalista kadrowo-p acowy; Obs uga: komputerów, kas fiskalnych; Masa u; Bukieciarstwa; Tworzenie i obs uga sklepu internetowego; Pedagogiczny dla wyk adowców i instruktorów pozaszkolnych form kszta cenia. OÂWIATA , KURSY: Kosmetyczne; Fryzjerskie; Manicure-Pedicure- Tipsy; Kelner-Kucharz-Barman; Kroju-Szycia i Modelowania; Artystycznego upinania firan; Operator wózków (uprawnienia unijne); Palacz CO; BHP; HACCP; Pomocy przedlekarskiej; Opiekun osób starszych, niepe nosprawnych; J zyk niemiecki dla opiekunów; Inne. OÂWIATA , SZKOLENIE PODYPLOMOWE PIEL GNIAREK SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE: Piel gniarstwo opieki d ugoterminowej, KURSY KWALIFIKACYJNE: piel gniarstwo rodzinne dla: piel gniarek i po o nych, anestezjologiczne i intensywnej opieki; opieki d ugoterminowej, kardiologiczne; ratunkowe kursy specjalistyczne: szczepienia, EKG, endoskopia, leczenie ran, inne. OÂWIATA , PIERWSZY CZ STOCHOWSKI LOMBARD 25 lat istnienia. Skup i sprzeda z ota NAJLEPSZE CENY W MIEÂCIE!!! Solidnie, pewnie, najkorzystniejsze warunki. Cz stochowa, Al. NMP 18, tel Filie: ul. Jagielloƒska 1 w Mrówkowcu, al. AK róg KoÊciuszki i WolnoÊci. LOMBARD KAPS 20 lat doêwiadczenia RABAT 50% u nas to dzia a! NAJKORZYSTNIEJSZE PO YCZKI pod zastaw z ota, sprz tu RTV i wszystkiego, co przedstawia jakàkolwiek wartoêç. TANIE WYROBY JUBILERSKIE Al. NMP 1, tel Al. NMP 16, tel Al. WolnoÊci 6, tel PO YCZKI - KREDYTY NAJKORZYSTNIEJSZE PO YCZKI pod zastaw Skup za gotówk RTV, z ota, Audio-Video, Foto, komputerów. Sprzeda ratalna bez yrantów i pierwszej wp aty. Cz-wa, al. NMP 3, tel Stary Rynek (DH Puchatek ), tel K obuck, Rynek, Jana Paw a II 12 tel DERMATOLOGIA GABINET DERMATOCHIRURGII ESTETYCZNEJ I LASEROWEJ lek. Kinga Nicer spec. dermatolog-wenerolog & lek. Arkadiusz Nicer spec. chirurg DERMATOLOGIA ESTETYCZNA modelowanie twarzy (Voluma) bezoperacyjne usuwanie zmarszczek (Botox, Surgiderm); biorewitalizacja skóry; mezoterapia twarzy, szyi i dekoltu (Surgilift); modelowanie ust (Surgilips); peelingi lecznicze (Yellow peel, peeling migda owy i inne); mikrodermabrazja diamentowa; leczenie nadpotliwoêci (Botox), lipoterapia LASEROTERAPIA trwa e usuwanie zb dnego ow osienia (nogi, bikini, pachy, wàsik) zamykanie naczyƒ na twarzy, koƒczynach dolnych; rumieƒ, fotoodm adzanie DERMATOCHIRURGIA plastyczne usuwanie zmian skórnych zamra anie brodawek; leczenie wrastajàcych paznokci; obliteracja ylaków i drobnych naczyƒ wideodermatooskopia komputerowa nieinwazyjna ocena znamion ul. Dekabrystów 33, paw. 42, pon , Êr , tel , , DIETETYKA PORADNIA DIETETYCZNA Otrzymujesz fachowà wiedz oraz pomoc w jej praktycznym zastosowaniu. Nasza wspó praca opiera si na wzajemnym zaufaniu i zaanga owaniu. Poliklinika MSWiA ul. Kopernika 38, Cz stochowa Tel PSYCHIATRIA WOLMED Prywatny Oddzia Psychiatryczny i Terapii Uzale nieƒ LECZENIE depresji, nerwic, uzale nieƒ ODTRUCIA poalkoholowe, ponarkotykowe PSYCHOTERAPIA uzale nieƒ od alkoholu, depresji, nerwic. Tel. kontaktowy: LECZNICE DLA ZWIERZÑT ODZIE Hurtownia Odzie y U ywanej IMEX NIESORT, SORT Szwajcaria, Szwecja. Dowóz. Koƒskie, tel TURYSTYKA TOURS-ECO Biuro Podró y Cz-wa, ul. Âlàska 20 (w budynku KoÊcio a Ewangelickiego) LATO 2013 LATO 2013 Promocje zni ki najlepsze oferty Gwarancja Najni szej Ceny Gwarancja NiezmiennoÊci Ceny Jednorazowa Zmiana Imprezy Kompletna cena S OWACJA S OWACJA Pobyty od 695 z z wy ywieniem Baseny termalne i Aquaparki Uzdrowiska i Pobyty lecznicze SPA Wycieczki integracyjne SAMOLOTEM i AUTOKAREM Oferty LAST MINUTE: Tunezja, Turcja i Egipt od 990 z All incl, Grecja od 990 z Wyspy Kanaryjskie od 1995z Hiszpania, Maroko, Jordania, Izrael, W ochy, Francja, Krym, Grecja, Cypr, Pielgrzymki Ziemia Âwi ta i Rzym EGZOTYKA Kuba, Chiny, Meksyk, Tajlandia, Malediwy, Wenezuela, Argentyna, Peru, Kenia, Senegal, Etiopia, RPA, Sri Lanka, Goa, Indie OFERTY DLA SENIORÓW Hiszpania Cypr Tunezja wycieczka w cenie pobytu HOTEL w PRADZE Rezerwacje indywidualne IMPREZY GRUPOWE Wycieczki integracyjne Konferencje Wycieczki szkolne ZAPRASZAMY 18 lat na rynku :) rezerwacje on-line aktualna oferta tel. 34/ MOTORYZACJA

11 OG OSZENIA ÂRODA-CZWARTEK, 3-4 KWIETNIA 2013 TRANSPORT BEZP ATNE OG OSZENIA DROBNE US UGI MOTORYZACJA NIERUCHOMOÂCI SPRZEDAM GARA BLACHARSTWO Sprzedam gara murowany z kana em przy ul. Jesiennej (obok ul. Grzybowskiej). Tel (wieczorem) KUPI MIESZKANIE M-2 lub kawalerk w III Alei zdecydowanie kupi, mo e byç do remontu. Tel US UGI POGRZEBOWE SPRZEDAM MIESZKANIE M-3 2 pokoje + kuchnia (w zabudowie), azienka (glazura, ogrzewanie gazowe (nowy junkers). Okolice Galerii Jurajskiej. 105 tys. z. Tel wieczorem 2 Sprzedam mieszkanie w Blachowni 47 m. Stan bardzo dobry dwa pokoje, kuchnia, azienka, przedpokój. Tel Sprzedam M-4 ul. Micha owskiego, 4 pi tro z windà. Blok ocieplony, du a loggia, okna PCV, opomiarowane wodomierze, aneks kuchenny w holu, wn ka na szafy, blisko markety. Cena 90 tys. z. Tel T UMIKI Sprzedam M-4 Wrzosowiak, ul. Brzozowa, pow. 59 m2, parter, blok z 1998 r. Du e, w kwadracie, kuchnia, osobne WC i azienka. Du y balkon, okna PCV. Tel AKUMULATORY Sprzedam mieszkanie przy ul. Partyzantów, dwa pokoje z kuchnià, parter. Bez poêredników. Cena 120 tys. z.tel Sprzedam mieszkanie M-2 36 m2, II pi tro. Pokój, kuchnia, azienka, balkon i piwnica. Ul. LeÊmiana, przy al. Pokoju. Tel Sprzedam mieszkanie w Blachowni, pow. 46 m2 (dwa pokoje, kuchnia, przedpokój) stan dobry. Cena ok. 90 tys. z. Tel M-2 centrum k. Ratusza. Cena 80 tys. Tel Sprzedam mieszkanie, 8 pi tro, wie owiec, pow. 37 m2. Dwa pokoje z kuchnià. Centrum miasta. Tel po godz. 18 Sprzedam M-2 31,5 m2 al. Niepodleg oêci, II p, wie owiec. bez poêredników. Cena 85 tys. z. Tel KUPON na bezp atne MOTORYZACJA KUPI og oszenie NIERUCHOMOÂCI MATRYMONIALNE SPRZEDAM INNE PRACA TreÊç og oszenia: ZUS Oddzia w Cz stochowie Cz stochowa, ul. Dàbrowskiego 43/45 Tel.: (34) ; Fax.: (34) Godziny urz dowania pon ; wt. pt Godziny przyj ç klientów pon ; wt. pt Powiatowy Urzàd Pracy... w Cz stochowie Cz stochowa, ul. Szymanowskiego 15 Tel ; Fax WYPE NIONY KUPON NALE Y DOSTARCZYå DO REDAKCJI: AL. NMP 51 (I pi tro) 11. Godziny Pracy PUP Cz stochowa i Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu Godziny otwarcia urz du: 7:00 15:00 Godziny przyjmowania interesantów: 7:30 14:00 US UGI POGRZEBOWE Sprzedam mieszkanie M-2 Tysiàclecie, ul. Czartoryskiego, pow m2, 6 p., wie owiec, zamykany korytarz, balkon, okna PCV, pod oga pokój mozaika, meble kuchenne. Cena 88 tys. Tel Sprzedam mieszkanie M-2 30 m2, ul. Westerplatte. Tel Sprzedam M-2 34 m2, I p. ul. Kiliƒskiego 6, przed pogotowiem, wielofunkcyjne: na mieszkanie, biuro, gabinet, kancelari prawnà itp. rata kredytu jest ni sza od ceny wynajmu w tej okolicy. Tel Sprzedam dwa pokoje z kuchnià, azienkà, przedpokojem, wn kowym balkonem. Powierzchnia 38 m2 na 8 pi trze samo centrum miasta. Dzwoniç po Tel Sprzedam M-3 47,5 m2, pierwsze pi tro, wymiana okien, drewno, panele lub zamieni na Warszaw lub okolice. Tel Mieszkanie przy ul. Partyzantów, 37,7 m2 2 pokoje z kuchnià, parter. Bez poêredników. Cena 125 tys. z. Tel ZAMIENI MIESZKANIE Zamieni mieszkanie w Bytomiu na podobne w Cz stochowie. Mieszkanie w Bytomiu typu w asnoêciowego z ksi gà wieczystà. 3 pi tro w bloku 38 m2 2 pokoje z kuchnià, balkon, azienka. Po remoncie. W najbli szej okolicy szko a, przedszkole, przychodnia, sklepy i punkty us ugowe. Tel KUPI DOM Kupi ma y budynek z ma à dzia kà w Cz stochowie lub na wsi blisko Cz stochowy. Mo e byç do remontu. Tel POSZUKUJ Poszukuj pokoju w zamian za pomoc na terenie Cz stochowy. Tel SPRZEDAM DOM Sprzedam dom dwurodzinny 60 m m2, podpiwniczony, z placem. Âcis e centrum Cz stochowy. Tel , Komfortowy dom. Centrum Cz stochowy, ul. Êw. Jana. Tel. kontakt Dom nowy 303 m2 pow. zabudowy, ok. 170 m2 pow. mieszkalnej. Stradom, ulica Admiralska r. Do wprowadzenia. Dzia ka 1150 m2 szer. 44 m, zagospodarowana, gara na 2 auta z kanalizacjà, bramy na pilota. Bruk, tuje, alarm. Do wprowadzenia. Ewentualnie wynajm firmie lub osobie prywatnej, inne propozycje. Tel Dom ok. 100 m2 na wsi, okolice Koniecpola, z gara em na 2 auta, po kapitalnym remoncie, wszystko nowe, dzia ka 7000 m2. 2 w asne uj cia wody. Oaza ciszy, wko o lasy, rzeka Pilica. Ew. rozlicz na bloki w Cz stochowie, inne propozycje. Tel SPRZEDAM DZIA K Dzia ka budowlana 1000 m2. Atrakcyjna lokalizacja i cena, ul. Azaliowa. Tel Dzia ka budowlana 858 m2 przy ul. Przybyszewskiego. Pe ne media. Tel Sprzedam dzia ki budowlane dowolnej wielkoêci. 15 z /m2. Tel

12 12. ÂRODA-CZWARTEK, 3-4 KWIETNIA 2013 OG OSZENIA Sprzedam dzia k budowlanà 1070 m 2 w spokojnym miejscu w Kiedrzynie, dojazd od ul. Sejmowej przez ul. Kuronia. Woda i pràd w ulicy, gaz w budowie. Cena do uzgodnienia. Bez poêredników. Tel Sprzedam dzia k budowlanà m 2, przy u. Przestrzennej 31 w Cz-wie (gaz, woda, si a). Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam dzia k ogrodowà zagospodarowanà. Tel Sprzedam dzia k ogrodniczà nr 469 przy ul. Rolniczej w Cz stochowie. WiadomoÊç tel w godz Wydzier awi dzia k, pow. 500 m 2, CENTRUM. Tel po godz Sprzedam dzia k budowlanà Stradom, ul. Kawodrzaƒska, pow m 2, naro na, bardzo dobry dojazd. Wszystkie media w ulicy. Obok nowe domy. Cena do negocjacji. Tel Sprzedam dzia k rekreacyjnà zagospodarowanà o pow. 360 m 2, domek letniskowy 40 m 2. ROD ul. Ikara. Tel wirownia piaskownia 1,82 ha w Dzia oszynie. Koncesja na 10 lat, 5 otworów z opisem, pe na dokumentacja geologiczna. Super cena! Inne propozycje. OKAZJA! Tel Sprzedam dzia k budowlanà 1500 m 2 (25 x 60) media bezpoêrednio przy dzia ce w asfaltowej drodze. Warunki zabudowy. Bardzo dogodny dojazd do centrum, ul. Zegarowa. Cena do negocjacji. Tel SPRZEDAM LOKAL Sprzedam lub wynajm stanowisko handlowe w Nowym G uchowie pod odzià. I, II lub III alei. Tel Sprzedam pawilon handlowy murowany 21 m 2 Ryneczek Wa y Dwernickiego. Tel WYNAJM Wynajm lokal przy ul. Mireckiego o pow ok. 41 m 2 po zak adzie fryzjerskim. Tel Wynajm lokal handlowo-us ugowy 40 m 2. Bdb lokalizacja w Biznes Centrum z /m-c. Tel Wydzier awi reklam dwustronnà o wys. 7 m, ul. Êw. Rocha, kierunek K obuck. TANIO! Tel Wynajm pokój z kuchnià w starym budownictwie. Woda i Êwiat o. WC na zewnàtrz murowane. TANIO! Potrzebne piece do ogrzewania. Tel (wieczorem) Do wynaj cia M-3 umeblowane. Dzielnica Wrzosowiak. Tel Wynajm nowà hal m 2 Grabówka Lisiniec, media i warunki UE. Wys. 3,3m, ca a w p ytkach + gara na 2 auta d 15 mb, CO, alarm, ogrodzone, na prywatnej posesji. Do przej cia od Lub inne propozycje. Tel DO WYNAJ CIA lokale u ytkowe w III Alei NMP: 62 m 2, 1 pi tro, budynek frontowy, ogrzewanie, wejêcie z bramy; 8,5 m 2, 1 pi tro, bud. front., ogrzew., wejêcie z bramy; 86 m 2 (4 pomieszcz.), ogrzew. gaz., wejêcie od podwórka; 84 m 2 (4 pom.), ogrzew., wejêcie od podwórka; 18 m 2 ogrzew., wejêcie od podwórka. Tel ( ) INNE Pami ç Koncentracja uwagi MyÊlenie logiczne i twórcze Szybkie czytanie. Tel MOTORYZACJA SPRZEDAM SAMOCHÓD AUDI A r., 2.0 TDI, 170 KM, tiptronik, 7 biegów, kombi,. OKAZJA! Cena z. Tel Honda CIVIC5D, 2004 r., poj. 1.4 l, srebrny. Tel Ford ESCORT 1.8D kombi, 1993 r., airbag, centralny zamek. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam Ford FIESTA 1999 r., czerwony. Tel BEZP ATNE OG OSZENIA DROBNE Sprzedam Fiata Seicento Brush, 2001 r., 900 cm 3, I w aêciciel,, instal. gazowa, elektryczne szyby, blokada skrzyni biegów, radio, komplet kó zimowych. Bezwypadkowy. Cena do uzgodnienia Tel Ford ESCORT CABRIO, stan pi kny,, 1996 r. Tel Sprzedam Forda Escorta, 93., kombi, 1.8D, airbag, centralny zamek. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam Fiata CC 900, 1995 r., sprawny, ubezpieczony, 154 tys. km. Cena do uzgodnienia. Tel BMW X5 XI r., 174 tys. km, serwis, 3.0 diesel, 218 KM, automat, tiptronic, czarna skóra, czarny dach panorama, biksenon, hak, wersja Limited, grafit metalic, od 2007 r. w kraju, homologacja na ci arowy, +5 osób, stan perfekcyjny ewentualnie zamieni na limuzyn Audi, BMW 5, Mercedes. Tel CZ ÂCI I AKCESORIA Sprzedam cz Êci do Fiata Uno 1.4: drzwi przednie lewe i prawe, b otnik prawy przedni (nowy), pokrywa silnika. Tel Sprzedam tanio do Fiata Seicento: ko a z bardzo dobrym ogumieniem letnim, ko paki nowe, reflektory przód ty, lustra boczne, pó ka tylna, silniczek od wycieraczki tylnej oraz inne akcesoria. Tel NAUKA NAUKA KOREPETYCJE NSZZ Policjantów KMP w Cz stochowie zaprasza na kursy agentów ochrony. Informacje: tel J. ANGIELSKI wszystkie poziomy. Centrum. Anglistka po studiach w Polsce i Anglii (Nejman University College Birmingham). 30 z /godz. zegarowà. Tel MGR MATEMATYKI doêwiadczony nauczyciel dyplomowany, egazminator prac maturalnych przygotowuje do matury 2013, udziela korepetycji oraz przygotowuje studentów do egzaminów semestralnych ze wszystkich dzia ów matematyki wy szej. Warunki dotyczàce kosztów i miejsca spotkaƒ do omówienia pod nr tel , MATEMATYKA korepetycje, soldnie i tanio, w ÊródmieÊciu, szczególnie przygotowanie do matury. Tel SZKOLENIE PSÓW metodami pozytywnymi. Oferujemy szkolenie w zakresie pos uszeƒstwa oraz rozwiàzywanie problemów z zachowaniem. Tel SPRZEDAM BUDOWNICTWO Sprzedam za 2/3 ceny nowy kàtownik 50/50 walcowany na goràco. D ugoêç 11 mb. Tel Sprzedam kopalni i ów do produkcji ceramiki z koncesjà. W ca oêci lub na m 3 minera. Tel Szlaka oraz ziemia czarna ogrodowa, piasek budowlany, podsypkowy, gruz, t uczeƒ. Dowo do klienta. Us ugi koparkà. Tel Oferujemy drzwi zewn trzne na wymiar oraz drzwi wewn trzne o szerokoêci 2 cm felca na obecnà starà futryn. Tel Dystrybutor drzwi zewn trznych i wewn trznych polskich firm jak: KMT, DRE CAL / K dziora, Eurodoors, POL-SKONE. Tel Sprzedam okna balkonowe z drzwiami, ma o u ywane, bia e. Szyby zespolone oraz inne okna. Tel , ELEKTRONIKA TV LCD AEG15 cali. Stan bardzo dobry. Cena 200 z. Tel HOBBY Sprzedam monety Mennicy Polskiej: Dinozaury, Znaki Zodiaku, Cuda Âwiata, Jan Pawe II, Piastowie. Pe ne kolekcje, stan idealny. Cena 60 z /kpl. Tel KSIÑ KI Encyklopedia Medycyny Rodzinnej w 16 tomach. Cena 100 z. Tel Ksi gozbiór, ró na tematyka po bardzo niskich cenach sprzedam. Tel , Ksià ki ró ne, m.in. fantastyka. 500 szt. Cena 2 z /szt. Tel Kasety netowidowe Mistrzowie sztuk walki 34 szt. 8 z /szt. Ksià ki z medycyny naturalnej, 97 szt. ceny do uzgodnienia. Ksià ki z filozofii Dalekiego Wschodu 91 szt. ceny do uzgodnienia. Czasopisma Zrób Sam i M ody Technik, 30 szt. 15 z. Ksià ki szkolne i literatura do matury i beletrystyka, 81 szt ceny do uzgodnienia. Tel: MASZYNY I URZÑDZENIA Sprzedam wózek wid owy GPW 2,5 tony udêwigu, ko a bliêniacze. Tel Sprzedam trak pionowy. Cena 8 tys. z. Tel Sprzedam piec 24 kw olejowy dwufunkcyjny HEF, palnik GIERSCH, stan bdb. Zborniki 2 x 1000 l. Tel Sprzedam nowy gara blaszany 5x3 m. Tel Sprzedam prostownik 220 V 12-24V, 20A. Cena 200 z. Tel Sprzedam pomp hydroforowà Grudziàdz. Tel Maszyny do szycia: PFAFF praworamienna, potrójny transport, reg. wys., sto u. Stan idealny. Cena 1700 z. SINGER centralne smarowanie 600 z. MINERWA pojedynczy i podwójny transport, srebrna. Dobra cena. Tel ODZIE Sprzedam futro kurtk tchórzofretki na t szà osob. Cena 2500 z do uzgodnienia. Tel Futro z norek na atki lub do przerobienia na kurtk. Kolor bràzowy. Rozmiar Cena 200 z. Tel Sprzedam kurtk z lisa czarnà. Rozmiar Stann dobry. Tel Ko uch m ski, bràzowy, nieu ywany, na szczup à osob do 170 cm wzrostu sprzedam. Cena 120 z. Tel Sprzedam kurtk ze sztucznego bia ego misia. Rozmiar Êredni, cena 90 z. Tel Sprzedam srebrnà bransoletk m skà Pancerka, waga ok. 90 g TANIO!. Tel po godz RÓ NE Sprzedam grób na cmentarzu Êw. Rocha. TANIO! Tel wieczorem Namiot handlowy granatowy, wym. 6 m x 3 m, aluminiowy, ze Êciankami. Cena 1600 z. Tel WYPOSA ENIE WN TRZ ó ko do masa y Syogra, ma o u ywane. Cena 2000 z. Tel Sprzedam meble sto owe rumuƒskie, inkrustowane oraz wiele mebloêcianek i wypoczynków. Tel Atrakcyjne meble pokojowe 3-witrynowe po àczone z barkiem (1,2 x 1,5 m) z daszkiem, 3 wysokie sto ki, awa. Cena 450 z. Tel Sprzedam obraz - Martwa natura z ba antem. E. Richards, 55 x 76 cm, stan b.dobry, w ramie. Tel Sprzedam poduszk do masa u, patelni do pizzy i wiele innych ciekawych przyrzàdów. Ceny do uzgodnienia. Tel Kanap dwuosobowà rozk adanà. Stan dobry. Cena 100 z. Tel Komplet wypoczynkowy skóra ekri po àczony z drewnem 3 x 1 x 1. Stan bdb, klasyczny. Tel Kufer na poêciel, drewniany, stylowy. Tel Kanapa, skóra, czarna 2x1. Tel Lampa stojàca pokojowa, stylowa. Tel Komoda drewniana, stylowa, holand. Tel US UGI SUPER NOWOÂå! Fala uderzeniowa na cellulit. Tylko w kwietniu OKSYBRAZJA nowoczesna metoda z uszczania 59 z. Gabinet Kinesis, ul. 3 Maja 1. Tel , Us ugi remontowe. Hydraulika. Instalacje sanitarne. Kafelkowanie. Tel , Pranie dywanów i tapicerki. Tel Sprzàtanie, mycie okien. Tel Cyklinowanie, uk adanie paneli, renowacja schodów oraz roboty malarskie. Tel Naprawa telewizorów nowego i starego typu. Monta anten telewizyjnych i satelitarnych. Gwarancja na wykonanà us ug. DOjazd do klienta. Tel Profesjonalne przed u anie paznokci i ich stylizacja. Âwiàteczne promocje! Wolne terminy. Zapraszam! Tel Naprawa pomp wodnych hydroforowych, samochodowych, cyrkulacyjnych. Tel Dachy termozgrzew, blacha, gont, obróbki, kominy, okna, rynny, podbitki. Tel Us ugi blacharsko-dekarskie. Przebudowy i remonty. Tel Blacharstwo-dekarstwo. us ugi kompleksowe oraz drobne naprawy. Tel Gipsówki 10 z /m 2, malowanie 6 z /m 2, Êciany gips/karton 37 z /m 2, sufity gips/karton 28 z /m 2. Remonty kompleksowo. Tel Hydraulik wykonuje szybko, tanio i dok adnie instalacje i naprawy wod.-kan., C.O. i gazowe. Monta azienek i drobne naprawy Tel Malowanie Gipsowanie Tapetowanie Monta paneli. Inne us ugi wykoƒczeniowe. Tel Pogotowie hydrauliczne dla Cz stochowy i okolic. tel Szycie przeróbki futer. Tel Serwis i sprzeda sprz tu komputerowego. Zgrywanie kaset Wideo na DVD/Blu-Ray. Wywo ywanie zdj ç i fotoprezenty. Tel Drobne naprawy domowe, drobne remonty (elektryka, hydraulika, malowanie). Tel Sprzàtanie, mycie okien. Tel Z ota Ràczka frobne remonty i naprawy. Tel Blacharstwo-dekarstwo: termozgrzew, blacha, rynny, obróbki, kominy, okna, panele, Êniego apy. Tel Dachy kompleksowo i solidnie, wszystkie pokrycia, remonty, obróbki i podbitki. Tel Malowanie. Gipsowanie. Tapetowanie. Monta karton-gips, uk adanie paneli. Inne us ugi wykoƒczeniowe. Tel Sprzàtanie piwnic i strychów. Wywóz zb dnych rzeczy. Tel Naprawa telewizorów starego i nowego typu, monta anten telewizyjnych i satelitarnych, dojazd do klienta. Tel WRÓ BY TAROT. Tel PRACA DAM PRAC Zatrudni kaletników. Tel SZUKAM PRACY Podejm prac na wtryskarkach, prace azynowe, gospodarcze, w ochronie. Posiadam orzeczenie o niepe nosprawnoêci. Tel Dekarz poszukuje pracy. Tel , Ma eƒstwo pilnie poszukuje pracy, niekoniecznie razem. Tylko powa ne oferty. Tel letni z drugà grupà podejmie prac fizycznà prac. sprzàtajàcy, roznoszenie ulotek, praca cha upnicza. bez kontaktu z maszynami. Tel Podejm si opieki nad dzieckiem, mo e byç niemowl. Jestem obowiàzkowa, lubi zajmowaç si dzieçmi. Mam 50 lat i doêwiadczenie. Bez rejestracji. Tel Mam 50 lat. Poszukuj pracy cha upniczej (oprócz szycia). Posiadam stopieƒ niepe nosprawnoêci. Jestem dyspozycyjna i odpowiedzialna za wykonywanie pracy. Bez rejestracji. Tel Poszukuj zatrudnienia na terenie Niemiec w charakterze pracownika fizycznego. Najch tniej w rolnictwie. Nr kontaktowy Szukam ma ego sprzàtania typu pracownik gospodarczy. Tel Szukam roznoszenia ulotek. Tel Poszukuj pracy budownictwo. Posiadam uprawnienia budowlane, nale do Izby In ynierów, a tak e us ugi, marketing, dyspozytor i inne. Ukoƒczona Politechnika (Zarzàdzanie z Marketingiem). Tel M czyzna, 29 lat szuka pracy jako pomocnik na budowie, dachach, kostce, pracownik fizyczny, malowanie dachów, Êcian, rozbiórki, na produkcji, przeprowadzkach, przy za adunku, na azynie, na stacji paliw, konwojent, ochroniarz obiektu lub inne. Tel MATRYMONIALNE Poznam pana od lat powy ej 170 cm bez na ogu alkoholowego kobieta lat 55, 154 cm, 59 kg, szatynka z pasemkami. Cel matrymonialny. Prosz o powa ne oferty. Tel po M ody, 30-letni m czyzna podejmie prac fizycznà lub robienie zakupów starszym osobom. Tel Poznam samotnego pana w wieku lat. Cel sta y zwiàzek. Tel Rozwiedziony, po czterdziestce, pozna kobiet, bardzo ch tnie puszystà. Uroda i wiek kobiety oboj tne. Tel Kawaler lat 45, bezdzietny, wysoki, normalny, niezale ny finansowo, ciemny blondyn, pozna panià w wieku do 46 lat. Stan cywilny pani nieistotny. Pani mo e posiadaç dzieci. Cel sta y zwiàzek. Tel Samotna wdowa pozna bezdzietnego, niezale nego finansowo wdowca lat. Mile widziany Pan zmotoryzowany. Cel - sta y zwiàzek. Tel po godz. 18. Poznam panià w wieku lat bez zobowiàzaƒ. Jestem osobà niezale nà finansowo, mieszkam sam. pragn sp dzaç mi o i weso o wspólne lata dalszego naszego zwiàzku. Czekam pilnie na odpowiedzi. Tel Poznam panià w wieku lat stanu wolnego. Jestem w wieku 50 lat, niezale ny finansowo, w asne mieszkanie. Lubi rozrywk i dobre towarzystwo aby mile sp dzaç czas, Chcia bym dlatego poznaç osob o podobnych cechach charakteru. Tel Samotny kawaler 26 lat pozna panie do lat 40. Cel sta y zwiàzek. Chc kochaç i byç kochanym. Nie patrz na wyglàd, lecz na serce. Odpowiadam tylko na listy. Jestem niskiego wzrostu (167 cm), ale co male to pi kne. Prosz pisaç, naprawd warto. ukasz D u eƒ, ul. Âwierczewskiego 3, Strzelce Opolskie Poznam samotnà panià w wieku powy ej 60 lat z dzielnicy B eszno. Tel Samotna wdowa pozna niezale nego finansowo 62-letniego wdowca celem sta ego zwiàzku. Mile widziany pan zmotoryzowany. Kontakt tel po godz. 18. M czyzna, 29 lat szuka kobiety w wieku lat w celu utworzenia szcz Êliwego zwiàzku. Tel Blondynka 46 lat, szczup a, pozna pana od 45 do 60 lat. Stan cywilny bez znaczenia. Tel ZWIERZ TA Oddam w dobre r ce 3-letniego owczarka Êrodkowoazjatyckiego. Du y i drogi pies. Tel Oddam pieski 2 suczki 7-tygodniowe. Tel Firma po yczkowa poszukuje AGENTÓW FINANSOWYCH Oczekujemy: dyspozycyjnoêci, niekaralnoêci Oferujemy: auto firmowe, atrakcyjne wynagrodzenie CV ze zdj ciem przeêlij na

13 MOTORYZACJA ÂRODA-CZWARTEK, 3-4 KWIETNIA Oferta wybrana z dnia r. Mazda MPV klimatyzacja, 2005, 136 KM diesel, srebrny-metallic, pojazd uszkodzony, hak, alufelgi, szyberdach, Êwiat a przeciwmg owe, przyciemniane szyby, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, z Mercedes-Benz CLK 200 LIFT Bezwypadk., klima, serwis, sportowy / coupe, 2000, km, 136 KM benzyna, srebrny-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, szyberdach, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, kier. wielofunkcyjna, I w aêciciel, z Mercedes-Benz ML 280CDi Edition, bezwypadk., serwis, 2009, km, automat, 190 KM diesel, srebrny-metallic, hak, alufelgi, szyberdach, ksenony, przyciemn. szyby, ABS, ASR, poduszki pow., immobiliser, ESP, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, skóra, nawigacja, c. zamek, radio, wspom. kierown., komputer, tempomat, podgrz. fotele, czujnik parkowania, reg. wysokoêç podwozia. Serwisowany w ASO, z Opel Antara 4x4 CDTi Bezwypadkowy, serwis, 2008, km, 150 KM diesel, bia y, hak, alufelgi, przyciemn. szyby, ABS, poduszki pow., immobiliser, ESP, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, nawigacja, centr. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania. I w aêciciel, z Opel Zafira DTi Bezwypadk.. klimatronik, serwis, kombi, 2004, km, 101 KM diesel, szary-metallic, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, kierownica wielofunkcyjna. Serwisowany w ASO, z Opel Zafira 17CDTi Bezwypadk., klimatron., serwis, 2008, km, diesel, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, tempomat, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania. Pierwszy w aêciciel, z Opel Zafira DTi Elegance, Bezwypadk, klima, kombi, 2000, km, 101 KM diesel, czarny-metallic, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, czujnik parkowania, z Peugeot i Bezwypadkowy klima, serwis, 2009, km, 74 KM benzyna, srebrny-metallic, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO z Renault Scenic 1.9DCi Bezwyp, klimatron, serwis, 2003, km, 116 KM diesel, srebrny-metallic, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO z Rover i Bezwyp, klimatron, serwis, 2001, km, automat, 120 KM benzyna, czarnymetallic, hak, szyberdach, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, podgrzewane fotele, kier. wielofunkcyjna, czujnik parkowania, z Seat Cordoba 1.4TDi klimatronik, serwis, 2004, km, 75 KM diesel, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, I w aêciciel, z Seat Toledo 1.9TDi klima, serwis, 2005, km, 105 KM, diesel, srebrny-metallic, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, tempomat, kierownica wielofunkcyjna, z Opel Astra Bertone Bezwypadk., klima, skóra, sportowy / coupe, 2002, km, 125 KM benzyna, zielony-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, podgrzewane fotele. Bezwypadkowy z Opel Astra Bertone skóra, serwis, kabriolet, 2003, km, 103 KM benzyna, bordowy-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, z Opel Astra Bezwypadkowy, 1.6+Gaz, Klima, kombi, 2001, km, 105 KM benzyna+lpg, granatowy-metallic, hak, Êwiat a przeciwmg owe, przyciemniane szyby, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, kierownica wielofunkcyjna, z Opel Omega 2.2DTi Bezwyp., klimatron, serwis, 2001, km, 120 KM diesel, grafitowy-metallic Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO z Opel Vectra 1.9CDTi Bezwypadkowy, skóra, 2007, km, diesel, srebrny-metallic, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, system nawigacji, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, tempomat, kierownica wielofunkcyjna. Pierwszy w aêciciel, z Opel Vectra GTS Bezwypad klima serwis, 2006, km, 101 KM diesel, srebrny-metallic, hak, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, tempomat, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, z Peugeot 407 Bezwypadkowy, klimatron., serwis, 2006, km. 110 KM diesel, szary-metallic, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, tempomat, czujnik deszczu, kierownica wielofunkc. Pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, z Peugeot HDi Bezwypadkowy, Tiptronik, 2006, km, automat, 136 KM diesel, z otymetallic, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, tempomat, czujnik parkowania, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, z Peugeot 407 SW Bezwypadk., klimatron., serwis, kombi, 2005, km, 110 KM diesel, szarymetallic, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania. Serwisowany w ASO, z Peugeot 807 HDi Bezwypad, klimatron, serwis, 2004, km, 108 KM diesel, grafitowymetallic, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, tempomat, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO z Renault Laguna 2.0+Gaz Bezwypadk., klima, serwis, kombi, 2008, km, 140 KM benzyna+lpg, granatowy-metallic, hak, alufelgi, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, z Renault Megane V Cabrio. Bezwypadk., serwis, 2002, km, 107 KM benzyna, zielony-metallic, 2/3 drzwi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, tapicerka welurowa. Pierwszy w aêciciel, z Suzuki Grand Vitara 4x4 Bezwypadk., klimatron, serwis, 2006, km, 129 KM diesel, szarymetallic, 2/3 drzwi, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, kierownica wielofunkcyjna. Serwisowany w ASO, z Volkswagen New Beetle 2.0+Gaz cabrio, serwis, 2003, km, 116 KM, benzyna+lpg, szarymetallic, 2/3 drzwi, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, tempomat, z Volkswagen Passat 2.0TDi klimatronik, serwis, kombi, 2006, km, 140 KM diesel, niebieskimetallic, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, czujnik parkowania, z Volkswagen Transporter 2.5TDi Bezwypadk., klima, serwis, 2004, km, 130 KM diesel, czarnymetallic, hak, alufelgi, przyciemniane szyby, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, wspoanie kierownicy, komputer, czujnik parkowania, pierwszy w aêciciel, z Volvo C30 1.8i Bezwyp klimatronik xenon, coupe, 2006, km, 125 KM benzyna, szary-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, ksenony, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna. Pierwszy w aêciciel, z Volvo C30 1.6D Bezwypadk., klimatronik, serwis, sportowy / coupe, 2007, km, 110 KM diesel, szary-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania. Serwisowany w ASO, z

14 14. ÂRODA-CZWARTEK, 3-4 KWIETNIA 2013 MOTORYZACJA z z NISSAN MICRA KM PROMOCJA NISSAN MICRA 1.2 DIG-S Tekna, 2011, przebieg: 2600 km, kolor bia y per owy, airbag x 6, benzyna, samochód demonstracyjny dealera. Wyposa enie: nawigacja, czujniki parkowania, ABS + ESP,el. lusterka, el. szyby, panoramiczny dach, podgrz. fotele, automat. klimatyzacja, system bezkluczykowy, felgi aluminiowe Acenta, 1198 cm 3, 2011, przebieg 0 km, zielony, samochód fabrycznie nowy. Wyposa enie: 6xairbag, ESP + ABS, centr. zamek, klimatyzacja, el. szyby, el. lusterka, radio CD, wielofunkc. kierownica, komputer pok adowy z FIAT BRAVO DYNAMIC 1.9 Multijet, 120 KM, 2008, przebieg km, niebieski metalic, diesel, I w aêciciel Wyposa enie: klimatyzacja, el. szyby, el. lusterka, c. zamek, radio Cd/Mp3 PROMOCJA PROMOCJA z netto FIAT DOBLO 1.6 Multijet, 2011, przebieg 2100 km, bia y, 2/3 drzwi, diesel, stan ogumienia: bardzo dobry Samochód demonstracyjny dealera z netto Fiat Scudo 2.0 Multijet 2011, przebieg 3200 km bia y, 1 x airbag 2/3 drzwi, diesel stan ogumienia: s aby Samochód demonstracyjny dealera z NISSAN ALMERA sedan 1.5 dci, 82KM, 2005, przebieg km, srebrny metalik, 2 x airbag, diesel Pierwszy w aêciciel, opony zimowe. Wyposa enie: klimatyzacja, c. zamek, el. szyby, el. lusterka, radio CD. PROMOCJA

15 AKTUALNOÂCI ÂRODA-CZWARTEK, 3-4 KWIETNIA Aktywny senior Zaj cia Callanetics na P ywalni Krytej przy Al. Niepodleg oêci 20/22 odbywajà si : w poniedzia ek o godz i godz i w czwartek o godz Zaj cia z Choreoterapii na P ywalni Krytej przy Al. Niepodleg oêci 20/22 odbywajà si we wtorek o godz i w piàtek o godz Zaj cia Gimnastyka w wodzie na P ywalni Krytej przy Al. Niepodleg oêci 20/22 odbywajà si : w poniedzia ek, wtorek, Êrod i czwartek o godz Osoby p ywajàce mogà korzystaç z basenu od poniedzia ku do piàtku od do (w godzinach ogólnodost pnych) i w soboty na godz , 12.45, 13.30, Sekcja Bryd owa: poniedzia ek, wtorek i Êroda - godz Muzeum Cz stochowskie od paêdziernika do maja zaprasza: we wtorki, czwartki i piàtki od 9.00 do 15.30, w Êrody od do 17.30, w soboty i niedziele od do 17.00, w poniedzia ki muzeum nieczynne Godziny pracy MULTICENTRUM ZODIAK : poniedzia ek: , wtorek piàtek: Godziny pracy Willi Genera a przy al. WolnoÊci 30 poniedzia ki, Êrody i piàtki: , wtorki i czwartki: , ostatnie soboty miesiàca: , w niedziel obiekt nieczynny Teatr im. Adama Mickiewicza Cz stochowa, ul. Kiliƒskiego 15, sekretariat: tel. (34) , fax (34) , INFORMATOR REPERTUAR Cinema City WolnoÊç r. PRZEDPREMIERY Krudowie 3D 11:15e, 13:30e, 15:45e, 18:00e, 20:15e Spring Breakers 19:00eg Uk ad zamkni ty 20:00 (tylko od poniedzia ku do czwartku) Intruz 14:00e, 18:30e BIE ÑCY REPERTUAR Baczyƒski 11:15df Byç jak Kazimierz Deyna 14:15 Drogówka 14:00f, 18:15c, 20:45c Dzieƒ kobiet 10:15b, 14:45 Last Minute 16:30c, 21:00c Mi oêç 10:15b, 13:30e, 15:00f, 17:30c, 20:00cf, 20:30eg, 22:15a Nieletni/Pe noletni 11:30d, 13:45df, 15:45, 17:45c, 19:45c, 21:45c Ostatni egzorcyzm. Cz Êç II 13:15df, 15:15e, 15:30f, 17:30cf, 19:30cf, 19:45e, 21:30cf, 21:45e KULTURALNY Poradnik pozytywnego myêlenia 16:30c, 21:45c Syberiada polska 12:30d, 19:00cfh W adza 12:30d, 17:00c, 19:15c, 21:30c FILMY FAMILIJNE: Jack pogromca olbrzymów 2D - dubbing 11:00d, 16:00 Jack pogromca olbrzymów 3D - dubbing 13:30d, 18:30cf Oz: Wielki i pot ny 2D dubbing 11:20d, 15:20, 20:30cfh Oz: Wielki i pot ny 3D dubbing 10:00b, 12:40d, 18:00c Zambezia 2D 10:15b Zambezia 3D 12:15d a tylko w piàtek; b tylko w sobot i poniedzia ek c oprócz soboty; d oprócz niedzieli e tylko w poniedzia ek i wtorek; f oprócz poniedzia ku i wtorku g tylko w Êrod i czwartek; h oprócz Êrody i czwartku Kino jest otwierane 30 min przed pierwszym seansem i zamykane 15 min po rozpocz ciu ostatniego seansu. Kino zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru. REPERTUAR Cinema City Galeria Jurajska r. PREMIERY Intruz 15:45C; 20:00 C Spring Breakers 18:00A Krudowie 3D 10:15C, 12:30C, 14:45C, 17:00C, 19:15C, 21:30C BIE ÑCY REPERTUAR Baczyƒski 10:15, 12:45 Byç jak Kazimierz Deyna 15:45; 20:15D Drogówka 11:00, 16:30, 19:21:30D Jack pogromca olbrzymów 2D - dubbing 12:30; 17:30 Jack pogromca olbrzymów 3D - dubbing 10:00; 15:00; 20:00 Last minute 14:30; 19:15, 21:30 Ostatni egzorcyzm. Cz Êç II 13:30C; 14:00D, 16:00D; 18:15; 20:30; 22:30 Polowanie 14:40; 19:40, 22:00 Poradnik pozytywnego myêlenia 13:30D;18:45D, 21:15D, 21:30C, 22:20 Syberiada polska 10:00, 17:00 Trener bardzo osobisty 18:00B, 22:30 Wspania a 11:40D; 16:20D; 21:40 ycie Pi 3D dubbing 10:45 FILMY FAMILIJNE: Oz Wielki i Pot ny 2D dubbing 12:00 Oz Wielki i Pot ny 3D dubbing 11:00; 13:40; 16:20; 19:00 Ralph Demolka 13:30 Zambezia 2D 11:15; 15:15 Zambezia 3D 13:15; 17:15 A TYLKO B OPRÓCZ C TYLKO D OPRÓCZ Kino jest otwierane o godz. 10:00 i zamykane 15 min po rozpocz ciu ostatniego seansu.

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL Poprawa koniunktury na rynku pracy zachęca Polaków do bardziej aktywnego poszukiwania nowego zatrudnienia. Eksperci serwisu rekrutacyjnego Szybkopraca.pl,

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Podstawy prawne Zasady przyjęć do gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 zostały przygotowane w oparciu o zapisy: ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu,

Bardziej szczegółowo

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020 Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SPR wprowadzenie Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020: Jest instrumentem służącym wdrożeniu

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Gabriela Woźnica-Bańka Kierownik Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Obecnie karierę zawodową wyznacza trend całoŝyciowego uczenia

Bardziej szczegółowo

AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 GOŁUCHÓW 06.06.2015

AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 GOŁUCHÓW 06.06.2015 AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW GRAN PRIX POLSKI SENIORÓW W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH w Triathlonie na dystansie SUPER SPRINT oraz GRAN PRIX POLSKI JUNIORA MŁODSZEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 1 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 Strona internetowa: www.nowytomysl.pl I. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU Ośrodek Oświaty i Sportu ul. Poznańska 33 64 300 Nowy Tomyśl e-mail: oois@interia.pl REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU 1. Cel : Popularyzacja halowej piłki

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie:

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie: Zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 35 w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna W roku szkolnym 2016/2017 oferujemy naukę w klasach ogólnodostępnych z innowacjami pedagogicznymi:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Trzeciego Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach

Regulamin Trzeciego Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach Regulamin Trzeciego Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodnicząca: Aleksandra Kurczewska Członkowie: Krzysztof Podsiadło Grzegorz Rogaczewski Hanna Skowrońska Tomasz

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak UCHWAŁA Nr Pł.445.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

III URODZINOWY TURNIEJ O PUCHAR ROBERTA MALKA

III URODZINOWY TURNIEJ O PUCHAR ROBERTA MALKA III URODZINOWY TURNIEJ O PUCHAR ROBERTA MALKA Dnia 28 października odbył się po raz trzeci turniej piłki siatkowej pod patronatem Burmistrza Krapkowic zorganizowany przez klub Pila Vinco Krapkowice. Robert

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim NR 154/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim NR 154/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 154/2015 ISSN 2353-5822 Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie fragmentów oraz danych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych w Biegu Alpejskim I. CEL ZAWODÓW: Małe Biegi Śnieżnickie Mistrzostwa Polski Młodzików w Biegu Anglosaskim

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim 1 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko- Pomorskim 18 grudnia 2008 r. podpisanie Porozumienia z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

TURNIEJ W BYSTREJ Z NIESPODZIANKAMI

TURNIEJ W BYSTREJ Z NIESPODZIANKAMI 23.02.2015 TURNIEJ W BYSTREJ Z NIESPODZIANKAMI Na pewno nikt nie mógł narzekać na nudę. Najpierw ogromną niespodziankę sprawiły Ujsoły, które pokonały Łękawicę, czyli obecnego mistrza Podbeskidzia. Co

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM 1. ORGANIZATOR PUCHAR POLSKI MTB XCO W SIEDLISKA - LUBASZOWA JEST ORGANIZOWANY ZGODNIE

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach.

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach. REGULAMIN 1. Organizatorem turnieju jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie. 2. Celem turnieju jest: propagowanie zdrowego stylu życia; wychowanie poprzez sport; promowanie piłki nożnej wśród

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn.

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn. Szanowni Rodzice Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Projekt. a..., (nazwa jednostki samorządu terytorialnego/uczestnika Misji) z siedzibą w..., ul..., wpisany do

UMOWA. Projekt. a..., (nazwa jednostki samorządu terytorialnego/uczestnika Misji) z siedzibą w..., ul..., wpisany do Załącznik 2 do Regulaminu UMOWA Projekt o wsparcie uczestnictwa przedstawiciela jednostek samorządu terytorialnego z Polski Wschodniej w wyjazdowej misji inwestycyjnej do Niemiec (Berlin) w związku z udziałem

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Podstawy prawne: 1. Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO GROTA W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 Oferta edukacyjna w roku 2015: Dla absolwentów Technikum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Jestem młodym kierowcą rajdowym startującym w Rajdach Okręgowych tzw. RO. Startuje samochodem rajdowym Citroen

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁORGANIZATORZY SPONSORZY GŁÓWNI

WSPÓŁORGANIZATORZY SPONSORZY GŁÓWNI SPONSORZY GŁÓWNI WSPÓŁORGANIZATORZY 1. TERMIN ZAWODÓW: 6-7.05.2011 (piątek i sobota) Piątek I Blok (popołudniowy), godz. 16.00 Sobota II Blok (poranny), godz. 9.00 III Blok (popołudniowy), godz. 15.00

Bardziej szczegółowo

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel. 343-11-36, 342-10-32 fax. 342-87-77 P/08/175 LWR-41043-1/2008 Wrocław, dnia 30 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ. Patronat Honorowy

XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ. Patronat Honorowy MISTRZOSTWA POLSKI SZKÓŁ W PŁYWANIU RACIBÓRZ 21-22.03.2009r XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ Patronat Honorowy Polski Komitet Olimpijski Polski Związek Pływacki Śląski Urząd Marszałkowski Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2080 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 99,83 zł Cena brutto za godzinę 99,83 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat )

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat ) DANE DEMOGRAFICZNE Na koniec 2008 roku w powiecie zamieszkiwało 115 078 osób w tym : y 59 933 ( 52,1 % ) męŝczyźni: 55 145 Większość mieszkanek powiatu zamieszkuje w miastach ( 79 085 osób ogółem ) y 41

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji S t r o n a 1 Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty Dz. U. z 2014 poz. 7 i 811 oraz z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 1 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE I. CELE TURNIEJU Turniej ma na celu: 1) wyłonienie najlepszej drużyny Turnieju 1. 2) kształtowanie właściwej postawy młodzieży

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

Innowacja organizacyjna

Innowacja organizacyjna Ekonomia świat kreuje, wiedza- sukces gwarantuje! E. Marchwacka Innowacja organizacyjna Jak założyć własną firmę, jakie prowadzić zasady jej rozliczania? zarejestrowana pod numerem 5361.2.110.2014 Opracowana

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak I Cel rozgrywek Celem rozgrywek jest: - wyłonienie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły

Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły 68 1. Do klasy pierwszej Technikum przyjmuje się kandydatów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 2. Kandydat przy ubieganiu się o przyjęcie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. V MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W SKIJOERING DEVIL ENERGY CUP 2016, 30.01.2016r. 1. Zasady ogólne

R E G U L A M I N. V MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W SKIJOERING DEVIL ENERGY CUP 2016, 30.01.2016r. 1. Zasady ogólne R E G U L A M I N V MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W SKIJOERING DEVIL ENERGY CUP 2016, 30.01.2016r. 1. Zasady ogólne Celem zawodów jest popularyzacja sportu ekstremalnego zwanego Skijoering, w którym

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo