PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim"

Transkrypt

1 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, tel./fax. (0-22) , kom ul. Osowska 27 m. 5, Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim Rodzaj obiektu / robót bud Adres obiektu: Ustronie Morskie, ul. Wojska Polskiego Nr ewidencyjny działek :378, 380, 381 obr b ul, ul. Wojska Polskiego, Okrzei, Górnej, Polnej. Inwestor: Urz d Gminy w Ustroniu Morskim Ul. Bolesława Chrobrego Ustronie Morskie Gen. Projektant: arch. Paweł Tiepłow Pracownia Projektowa Warszawa, ul. Osowska 27 m. 5 ETAP I Kryta Pływalnia ARCHITEKTURA Projektował: mgr in. arch. Paweł Tiepłow Nr uprawnie projektowych St 884/87 Członek MOIA Nr MA-0851 Projektowała: Sprawdził: in. arch. El bieta Grabowska mgr in. arch. Szymon Wierzbicki Nr uprawnie projektowych St 713/86 Członek MOIA Nr MA-0908 pa dziernik

2 SPIS ZAWARTO CI OPRACOWANIA 1. Uwagi ogólne 2. Podstawa opracowania 3. Przedmiot inwestycji, projekt 4. Cel opracowania i zakres opracowania 5. Charakterystyka wielko ciowa krytej pływalni i terenu 5.1. Podstawowe parametry wielko ciowe 5.2. Zdolno usługowa 6. Etapowanie 7. Warunki geotechniczne 8. Materiały nie konstrukcyjne stanu surowego zamkni tego Przegrody cianki działowe lusarka zewn trzna elewacyjna i okienna Izolacje Przeciwwodne i przeciwwilgociowe Termoizolacje Izolacje akustyczne 9. Materiały wyko czeniowe wewn trzne 9.1. Płytki ceramiczne Niecki basenowe Posadzki ciany Słupy i ławeczka 9.2. Wykładziny Posadzki w pomieszczeniach technicznych 9.4. Tynki 9.5. Malowania 9.6. Sufity podwieszone Okna i drzwi wewn trzne lusarka aluminiowa wewn trzna cianki z poliw glanu komorowego Drzwi wewn trzne cianki i kabiny systemowe HPL Barierki i pochwyty Parapety. 10. Materiały wyko czeniowe elewacyjne i zewn trzne Blacha aluminiowa Blacha dachowa Tynki Beton elewacyjny Cokoły aluzje Elementy lusarki Drzwi stalowe zewn trzne Konstrukcja wsporcza wyrzutni oraz wie y zje d alni Zje d alnia. 11. Wyposa enie Lady Szafki przebieralniowe Sauna : Wyposa enie bowlingu 2 - torowego 12. Uwagi ko cowe 2

3 Zestawienie rysunków AB 1 Rzut piwnic AB 2 Rzut parteru AB 3 Rzut dachu AB 4 Przekrój A-A AB 5 Przekrój A -A AB 6 Przekrój B-B AB 7 Przekrój C-C AB 8 Przekrój C C AB 9 Przekrój DD AB 10 Przekrój EE AB 11 Przekrój FF AB 12 Przekrój F F AB 13 Przekrój GG AB 15 Elewacja północna frontowa AB 16 Elewacja wschodnia AB 17 Elewacja południowa - tylna AB 18 Elewacja zachodnia AWB 1 Rzut posadzek AWB 2 Rozwini cia cian AWB 3 Rzut sufitów podwieszanych AWB 4 Lada szatniowa AWB 5 Lada bufetowa AWB 6 Lada kasowa ZB 1-4 Zestawienie lusarki i stolarki Uzupełnienie kr gielnia opis warunki przygotowania pomieszczenia Rzut - rys. AB-2/2 Rzut - rys. AB-6/2 Schemat umiejscowienia wycieraczek 3

4 OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. Uwagi ogólne Szczegółowa podstawa opracowania, dokumenty formalno-prawne, uprawnienia projektantów, dokładny opis funkcji obiektu i inne zostały wyczerpuj co omówione w Projekcie Budowlanym, Przed przyst pieniem do robót Wykonawca jest zobowi zany do zapoznania si z cał dokumentacj wielobran ow (zarówno opisy jak i rysunki). Wykryte niezgodno ci, niejasno ci, propozycje zamienne nale y uzgadnia z projektantem, Projektant przeka e Wykonawcy wersj cyfrow rysunków na CD-R w systemie pdf. Wykonawca we własnym zakresie b dzie drukowa niezb dne fragmenty rysunków w niezb dnej skali dla potrzeb budowy, Wszystkie roboty nale y wykona zgodnie ze Specyfikacj Technicznych Warunków Wykonania i Obioru Robót Budowlanych oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, BHP i PPO Detali typowych typu: izolacje, ocieplenia, obróbki blacharskie, dylatacje, cokoły, mocowania, przelewy basenowe itp. nie pokazywano. Podano detale istotne dla architektury. Wi kszo detali powstanie przy współpracy z Wykonawc w trakcie nadzorów autorskich. Dostawcy lusarki aluminiowej s zobowi zani do uzgodnienia rysunków warsztatowych z projektantem. 2. Podstawa opracowania Umowa na prace projektowe Nr 2Z181/03.06/001 z Pozwolenie na budow B /2006 z Zatwierdzony projekt budowlany inwestycji arch. Paweł Tiepłow, lipiec wykonany na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gminy Ustronie Morskie. Dokumentacja geodezyjna Geocomp, Dokumentacja geotechniczna Gator, kwiecie Warunki techniczne przył czenia do sieci. Uzgodnienie ZUD 318/2006 z Przedmiot inwestycji, projekt Przedmiotem inwestycji jest realizacja Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim składaj cego si z zespołu krytej pływalni, k pieliska otwartego i zespołu hali sportowej wraz z infrastruktur towarzysz c. W pierwszej kolejno ci, jako zadanie pierwsze etapu I b dzie realizowane k pielisko otwarte z pawilonem usługowym. Drugim zadaniem inwestycyjnym etapu I b dzie kryta pływalnia. Projekt indywidualny. Technologia realizacji uprzemysłowiona i tradycyjna, adekwatna do tego typu obiektów, wykorzystuj ca elementy systemowe i wysoko specjalistyczne. 4. Cel opracowania i zakres opracowania Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna w fazie wykonawczej, zgodna z wymaganiami Zamawiaj cego, zatwierdzonym projektem budowlanym oraz uzyskanie optymalnego rozwi zania techniczno budowlanego obiektu i zagospodarowania terenu w rejonie lokalizacji drugiego zadania inwestycji etapu I krytej pływalni z otaczaj cym terenem. Projekt Wykonawczy b dzie podstaw do realizacji tej cz ci inwestycji. Zakres niniejszego opracowania obejmuje Projekt Wykonawczy Architektury krytej pływalni oraz niezb dne Projekty Wykonawcze bran owe. 4

5 5. Charakterystyka wielko ciowa krytej pływalni i terenu 5.1. Podstawowe parametry wielko ciowe m2 powierzchnia terenu, w tym: m2 pow. 1. Etapu (basen kryty i k pielisko otwarte) m2 w tym pow. zakresu opracowania krytej pływalni m2 pow. 2. Etapu (hala sportowa) m2 pow. rezerwy terenu pod ew. przyszł rozbudow m3 kubatura obiektu m2 powierzchnia zabudowana m2 powierzchnia całkowita m2 powierzchnia netto 5.2. Zdolno usługowa Ilo osób jednorazowo korzystaj cych z obiektów dod. w tym: ilo os. zespołu krytej pływalni trybuny w tym: ilo os. boisk zewn trznych Ilo pracowników całego zespołu w tym ilo pracowników krytej pływalni Etapowanie Przedsi wzi cie zostanie zrealizowane w dwóch etapach. ETAP I : Budowa k pieliska otwartego i pawilonu usługowego Zagospodarowanie terenu jw. Budowa krytej pływalni Zagospodarowanie pozostałego terenu I etapu. ETAP II : Budowa hali sportowej wraz z pozostałym zakresem zagospodarowania (boiska sportowe) 7. Warunki geotechniczne Warunki posadowienia obiektu s trudne. Obszar lokalizacji projektowanych obiektów buduj grunty nieno ne, słabe oraz zdolne do przenoszenia obci e bezpo rednich. W zale no ci od podobszaru zastosuje si ró ne systemy posadowienia. Wod gruntow nawiercono na gł boko ci 0,5 1,5 m ppt. W okresie roztopów woda utrzymuje si na powierzchni terenu. Powy sze warunki gruntowo-wodne powoduj konieczno nietypowego podej cia do fundamentowania obiektów, jak te zabezpieczenia przeciwwodnego. Szczegóły w opracowaniu Badania Geotechniczne oraz w cz ci konstrukcyjnej Projektu Architektoniczno Budowlanego oraz w cz ci konstrukcyjnej niniejszego Projektu Wykonawczego. 8. Materiały nie konstrukcyjne stanu surowego zamkni tego. (Materiały konstrukcyjne s podane w towarzysz cym Projekcie Wykonawczym Konstrukcyjnym) Przegrody cianki działowe. zasadniczo gr. 12 cm murowane z cegły ceramicznej kratówki lub pełnej wg uznania Wykonawcy na zaprawie cementowo-wapiennej z wyj tkiem: 5

6 a) pomieszcze mokrych natryskowni, zespołu saunowego oraz WC w natryskowniach, b) w miejscach wykonania bruzd na prowadzenie rur instalacyjnych c) cianek działowych oddzielenia przeciwpo arowego cianki działowe w magazynach chemii basenowej oraz w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej (obustronnie otynkowane) gdzie powinna by stosowana cegła pełna; w miejscach prowadzenia kanałów wentylacyjnych cianki domurowywa po monta u tych kanałów, cianki działowe gr. 12 cm na pi trze nie s mocowane u góry gdy stykaj si z blach pokrycia dachowego. cianki te nale y zbroi bednark lub 2x 6 co 3 warstwa. w pomieszczeniach suchych mo liwe jest stosowanie systemowych cianek gipsowokartonowych na ruszcie min. C50 co 30 cm. Stosowanie takich cianek w pomieszczeniach mokrych jest niedopuszczalne, niezale nie od stosowanego typu płyt wypełniaj cych; przed wykonaniem cian działowych nale y opracowa scenariusz dostawy i monta u urz dze wielkogabarytowych, pozostawiaj c odpowiednie drogi i otwory monta owe lusarka zewn trzna elewacyjna i okienna. W całym budynku zaprojektowano lusark aluminiow. Fasady w systemie słupoworyglowym. Profile anodowane w kolorze naturalnego aluminium, trzykomorowe z wkładk termoizolacyjn, np. firmy Alumil lub Schuco. Pozostałe wymogi: współczynnik przenikania ciepła przez słup i rygiel szklenia stałego U R = 1,7 W/m 2 K izolacyjno akustyczna Rw = 42dB cz przezroczysta izolacyjno akustyczna Rw = 56dB cz nieprzezroczysta szeroko wizualna profili 55mm szklenie elewacyjne: zestaw SUNCOOL CLASSIC BLUE 30/39 HART 6/14A/4-4-1/T. Współczynnik izolacyjno ci k=1.3 W/m 2 K. W kilku miejscach zamiast szkła zastosowano poliw glan komorowy (k 1.5 W/m 2 C poliw glan 5-komorowy, gr. 32mm) : w systemowych wietlikach dachowych w hali sportowej, systemowe wietliki dachowe 120x120, 2 wietliki z wyłazami na dach. Zagadnienie omówi z projektantem, systemowe wietliki dachowe 120x120, Uwaga: - rozwi zania konstrukcyjne dla oparcia fasad aluminiowych, usztywnienia cian fasadowych, oparcia i mocowania w strefie konstrukcji dachu nale y rozpatrywa jako rozwi zanie systemowe ł cznie z dostaw lusarki aluminiowej, dostawca jest zobowi zany do uzgadniania rysunków warsztatowych z projektantem budynku, na drogach ewakuacyjnych zastosowa d wignie antypaniczne wg oznaczen na rzucie, szczególnej uwagi i dbało ci wymaga przeszklona obudowa startu zje d alni Izolacje Przeciwwodne i przeciwwilgociowe. a) Hydroizolacje rulonowe elastomerowe zgrzewalne papy bitumiczne odpowiedniego przeznaczenia, np. firmy ICOPAL: podłogi na gruncie, ciany podziemia - ICOPAL BASE 400P, wierzchnie krycie dachów - ICOPAL TOP 400P, paroizolacja dachu łukowego (nad hal sportow ) oraz dachu sal treningowych - ICOPAL BASE 400P. b) Hydroizolacje powłokowe bitumiczne: 6

7 ciany podziemia (jako podkład) i fundamenty, np. firmy SOPRO Emulsja bitumiczna SUPERFLEX 10, Podkład gruntuj cy EUROLAN3K; c) Hydroizolacje powłokowe dwuskładnikowe (np. AQUAFIN) podłogi na gruncie, pomieszczenia mokre, niecki basenowe. d) Folia kubełkowa np. ONDULINE ochrona hydroizolacji I termoizolacji cian piwnic. e) Paroizolacje dachów betonowych - Folia PE 0.2mm; f) Folia PE x2 z posypk talkow mi dzy warstwami-warstwa po lizgowa Termoizolacje wełny mineralne hydrofobowe twarde i mi kkie stosowane wg technologii - dachy styropian - ciany zewn trzne otynkowane, ocieplenie komory wyrzutni i czerpni, wypełnienie betonu spadkowego na dachach płaskich betonowych, posadzki na gruncie, posadzki z grzaniem podłogowym. Grubo ci wg projektu, marka i mocowanie wg dopuszczenia i technologii, styrodur- ciany piwnic, kształtki termoizolacyjne termoizolacja wewn trznych rur spustowych, wełna mineralna z foli aluminiow termoizolacja kanałów wentylacyjnych wg projektu wentylacji Izolacje akustyczne wełna mineralna na cianie wentylatorni s siaduj cej z hal basenow, wodoodporne sufity akustyczne w hali basenowej, np. firmy ROCKFON. Kraw d E. Wzdłu d wigarów i płatwi drewnianych nale y pozostawi szczelin wentylacyjn szer. 8 12cm (wsz dzie jednakow ). 9. Materiały wyko czeniowe wewn trzne Szczegółowy zakres wyko czenia podłóg, cian i sufitów podano w tabeli Zestawienie Pomieszcze na rys. AB-2. Szczegółowa kolorystyk materiałów wyko czeniowych uzgadnia z projektantem po wyborze dostawcy Płytki ceramiczne Niecki basenowe Basen pływacki. W niecce basenu pływackiego zastosowa ceramik basenow klasy Buchtal. Uło y oznaczenie torów na cianach i dnie basenu zgodnie z wymaganiami FINA. W basenie do nauki pływania równie oznaczy tory pływackie. Kolor dna biały, cian niebieski, pasów torowych granatowy. Basen rekreacyjny ceramika basenowa Buchtal, kolorystyka w strefie do nauki pływania jak basen pływacki, pozostała cz ci niebieski, stopnie wyka cza dedykowanymi kształtkami basenowymi. Murki wokół basenu równie ceramika basenowa, zastosowa dedykowane kształtki na kraw dzie i naro niki. Kolor murków niebieski. Półokr głe murki w basenie rekreacyjnym okłada mozaik typu Bisazza Posadzki Posadzki basenowe: wsz dzie tam gdzie ludzie chodz na boso, czyli hala basenowa, korytarze i hol w zespole saunowym, natryskownie stosowa ceramik basenow klasy Buchtal, Floorgres o antypo lizgowo ci bosej stopy B. Stosowa specjalne kształtki do rynienek zbiorczych. Kolor posadzek redni biały (ko słoniowa). Jako obwódka wzdłu przelewów zastosowa kolor ochra lub niebieski ciemny., w natryskowniach równie zaprojektowano posadzk z ceramiki basenowej przeciwpo lizgowej z wyznaczeniem miejsc natryskowych. Kolor redni biały. 7

8 brodziki dla dezynfekcji stóp (2 szt.+ 1szt. przy wyj ciu na zewn trz) maj gł boko 10 cm. Pochylnie brodzików wykona z płytek o antypo lizgowo ci bosej stopy C. Uwaga: Zwróci szczególn uwag na hydroizolacj brodzików. Pod płyt dociskow wykona szczeln wann z papy termozgrzewalnej. w pomieszczeniach z posadzk z ceramiki basenowej stosowa cokoliki z ceramiki gładkiej o identycznym kolorze. Na styku posadki i ciany stosowa kształtki naro ne wkl słe. Jako chemi (szpachlówki, hydroizolacje powłokowe, kleje, fugi itd.) nale y zastosowa materiały sprawdzone np. firmy Sopro. Schody na zje d alni : Okłada ceramik basenow kształtkami do stopni. Płaszczyzna stopni ma pochylenie poprzeczne 1% w kierunku duszy, gdzie nale y wykona rynienk zbiorcz do odprowadzenia wody. Boki biegów schodowych okleja ceramik jak na cianach hali basenowej. Szczególn uwag zwróci na kapinos. Wykona go z ta my plastikowej białej lub aluminiowej o przekroju około 4x0.5cm, wklejonej na gł boko ok.1.5cm od spodu na zewn trznej kraw dzi biegów i spoczników schodowych pomi dzy betonem a wyka czaj cymi płytkami płaszczyzn bocznych. Odcinki ta my powinny by szczelnie stykowane. Główny hol wej ciowy: Stosowa płytki gresowe polerowane 30x30cm, monokolory ko słoniowa i szary układane wg wzoru patrz rys. AWB - 2. Układanie zaczyna od osi wej cia głównego. Kolory płytek uzgodni z projektantem przed wyborem dostawcy. Komunikacja ogólna: Płytki gresowe półmatowe 30x30cm, monokolory identyczne jak w holu głównym. Przebieralnie: Płytki gresowe półmatowe 30x30cm na zaprawie wodoodpornej, monokolor ko słoniowa. Zastosowa pasy przeciwpo lizgowe R9 z płytek gresowych 30x30cm z faktur w postaci wystaj cych kółek lub kwadracików kolor niebieski. Szczegółowa kolorystyka do uzgodnienia z projektantem. Schody: Na stopniach stosowa dedykowane płytki gresowe o kolorystyce identycznej z posadzkami. W pozostałych pomieszczeniach stosowa płytki półmat monokolor ko słoniowa jw. wg wzoru na rys. AW ciany w pomieszczeniach o du ej wilgotno ci: hala basenowa, natryskownie, WC w natryskowniach, hol saunowy, natrysk i WC w zespole rodzinnym-niepełnosprawnych, magazyn basenowy stosowa ceramik małonasi kliwa ( 3%), o wym. modułowych 10x10 i 20x20cm, półmat (silk), monokolory o bogatej palecie kolorów pastelowych np. Vouge, Cerim na pełn wysoko pomieszczenia (do sufitu podwieszonego). Wzór układania oraz kolorystyk podano na rysunkach. Przed układaniem przestudiowa zasady rozmierzania dla poszczególnych sytuacji. W pozostałych pomieszczeniach powinny by wykorzystane płytki o podobnej kolorystyce i wymiarach jw. W zespole saunowym na kolistych cianach natrysków i biczy wodnych układa mozaik typu Bisazza. Uwaga: koliste kształty na podłodze układa pojedynczymi paskami układanymi koncentrycznie Słupy i ławeczka Słupy okr głe okleja mozaik typu Bisazza lub ceramik nienesi kliwi drobnowymiarow (max 5 cm). Mozaik nale y oklei równie ławeczk elbetow dla zawodników Wykładziny. Wykładzina dywanowa z kompletem cech do zastosowa w obiektach publicznych, na szlichcie samopoziomuj cej si. Kolor granatowy. Zastosowanie - w pokojach administracji, 8

9 9.3. Posadzki w pomieszczeniach technicznych Posadzki betonowe w piwnicach wykona jako beton zatarty na gładko impregnowany rodkiem przeciwpyłowym. W pomieszczeniach chemii basenowej beton impregnowany farbami chemoodpornymi lub płytki gresowe kwasoodporne Tynki Na cianach i sufitach wsz dzie tam gdzie nie wyst puje ceramika i sufity podwieszone. a) Tynki cementowo-wapienne III kategorii - dotyczy wszystkich cian i sufitów oprócz pomieszcze w podziemiu technicznym, d) W pomieszczeniach technicznych II kat. e) gładzie gipsowe na cianach i sufitach w pomieszczeniach reprezentacyjnych i administracyjnych (wykaz podano w tabeli na rys. AB2 Rzut Parteru ), 9.5. Malowania Uwaga ogólna: Wykonawca jest zobowi zany do stosowania farb zgodnie z technologi producenta, tzn. stosowa odpowiednie podkłady, grunty, ilo warstw itd. wszystkie tynki oprócz podziemia technicznego farby akrylowe lub akrylowo-lateksowe takich firm jak STO, BECKERS, DULUX, Kolorystyka b dzie ustalona po wyborze ceramiki podłogowej i ciennej. Generalne zało enia: sufity białe, ciany holu głównego, korytarza-suszarni włosow i korytarz personelu redni pomara czowy (pom.6.6). W pozostałych pomieszczeniach podobna paleta kolorów. w podziemiu technicznym w pomieszczeniach u ytkowych, komunikacji i klatkach schodowych wykona lamperi na cianach farb akrylowo-lateksow lub olejn w identycznym kolorze. Powy ej malowa farb emulsyjn, wszystkie powierzchnie oprócz ju omówionych lub niedost pnych białkowa, sufity i ciany w pomieszczeniach mokrych malowa specjalistyczn farb kopolimerowoakrylow np. BECKERS RESISTENT TACKFARG z dedykowanym podkładem RESISTENT SPARRGRUND. Osobnym zagadnieniem jest malowanie elementów drewnianych konstrukcji dachu. Powinny by fabrycznie zabezpieczone rodkami odpornymi na działanie wilgoci i innych szkodliwych czynników (nale y zwróci na to uwag przy zamawianiu i odbiorze tych elementów). Je eli tak nie jest, lub wykonawca był zmuszony t warstw naruszy (np. docinaniem, wycinaniem itp.), lub je li ta warstwa jest niewystarczaj ca (szczególnie to dotyczy fragmentów umieszczonych na zewn trz) nale y t warstw stworzy lub uzupełni lakierami bezbarwnymi dwuskładnikowymi wg zalece producenta. Malowanie elementów zewn trznych musi gwarantowa niezmienny wygl d drewna przez okre lon ilo lat eksploatacji. Powinien by przekazany u ytkownikowi dokument okre laj cy sposób i terminy konserwacji tych elementów. Malowanie nale y przeprowadzi przed monta em dachu Sufity podwieszone. sufity akustyczne w hali basenowej, np. firmy ROCKFON. Kraw d E. Wzdłu d wigarów i płatwi drewnianych nale y pozostawi szczelin wentylacyjn szer. 8 12cm (wsz dzie jednakow ). sufity podwieszone zasadniczo panelowe o wym. 60x60cm z kraw dzi typu E, białe, typu ROCKFON, uzupełnieniem sufitów s płaszczyzny pełne, kieszenie na o wietlenie, uskoki poziomów itp. wkonane z płyt gipsowo-kartonowych. Oraz obudowy kanałów wentylacyjnych, które w pomieszczeniach mokrych powinny by wykonane z płyt wodoodpornych (cementowych lub innych nie zaleca si płyt g-k). Pomieszczenia z du ilo ci kanałów nale y przesklepi w cało ci płyt wodoodporn (z ew. perforacj w przypadku wyst powania kratek wentylacyjnych), 9

10 podbitka dachu nad wej ciem głównym oraz z w tylnej cz ci - listwy aluminiowe szer cm. np. firmy LUXALON Okna i drzwi wewn trzne lusarka aluminiowa wewn trzna. W kolorze naturalnego aluminium. Szklenie bezpieczne. System powinien umo liwi wykonanie przegrody pomi dzy holem wej ciowym a hal basenow wys.7,0m cianki z poliw glanu komorowego. S wykorzystane przy wyj ciach z natryskowni do hali basenowej, oraz w holu saunowym. Nale y zastosowa poliw glan komorowy bezbarwny gr.10-16mm w ramce z profilu aluminiowego Drzwi wewn trzne W pomieszczeniach suchych laminowane, wzmocnione np. firmy BKT (kolory niebieski, zielony, pomara czowy), o cie nice stalowe. Klamki uzgodni z projektantem. Drzwi s zasadniczo wyposa one w samozamykacz i zamek z kluczem zgodnie z oznaczeniami na rzucie. Drzwi w pomieszczeniach mokrych Wodoodporne z litego laminatu grub mm np.hpl na zawiasach aluminiowych. Futryny aluminiowe. Kolorystyka b dzie ustalona po wybraniu dostawcy. Drzwi po arowe Jako oddzielenie stref po arowych zastosowano drzwi stalowe klasy EI 60 oraz EI30 wg projektu. Kolorystyk uzgodni z projektantem. Drzwi w pomieszczeniach technicznych Nale y stosowa drzwi stalowe Drzwi ewakuacyjne wyj ciowe s wyposa one w d wignie antypaniczne wg oznacze na rzucie. Drzwi do WC wyposa one w tzw. wandaloodporny zamykacz z sygnalizacj zamkni cia cianki i kabiny systemowe HPL. S to cianki z drzwiami w WC, kabiny oraz cianki w przebieralniach, stosowa cianki na nó kach oraz okucia aluminiowe lub ze stali nierdzewnej. Kolorystyk uzgodni z projektantem Barierki i pochwyty. Zasadniczo wykonane ze stali nierdzewnej. Mark stali nierdzewnej uzgodni z projektantem. Barierki przy wyj ciu na zewn trz - stal nierdzewna lub malowana proszkowo Barierki i pochwyty schodów do podziemia technicznego mog by wykonane ze stali ocynkowanej Parapety. parapety okien wykona z kamienia sztucznego. Kolorystyk uzgodni z projektantem. parapety na cianach wyko czonych glazur wykonywa z glazury. Wzór i kolorystyk uzgodni z projektantem. 10. Materiały wyko czeniowe elewacyjne i zewn trzne Blacha aluminiowa. Z blachy gr.2 mm anodowanej w kolorze naturalnego aluminium wykona : szczytowe obróbki dachu łukowego, nadbudówki wentylacyjnej oraz wie y zje dzalni. Na wykonanie tych obróbek nale y zwróci szczególn uwag wybrana technologia ma 1

11 zapewni gładka powierzchni i unikn pofalowania powierzchni (blach zaleca si zast pi Alucobondem) wszelkie inne obróbki blacharskie, parapety zewn trzne Dopuszczalne jest stosowanie blachy powlekanej w miejscach niewidocznych. Podbitka dachu nad wej ciem głównym oraz z w tylnej cz ci - listwy aluminiowe szer cm. np. firmy LUXALON Blacha dachowa Tynki. Na dachach łukowych blacha typu Prefalz firmy Prefa Stosowa mineralny tynk cienkowarstwowy, np. STO. Wst pn kolorystyk podano w cz ci rysunkowej, dokładn kolorystyk oraz faktur uzgodni z projektantem. Boniowanie uzyskiwa przez stosowanie odmiennej faktury tynku. Płaszczyzna podstawowa - tynk fakturowy (uzgodni z projektantem), tynk boni - gładki szer. 3cm Beton elewacyjny. Powierzchnia betonowa wyst puje w nast puj cych miejscach - murki oporowe przy budynku, murek przy wej ciu do zaplecza bufetowego, ew. na stopniach terenowych. Elementy te wykona jako beton architektoniczny, czyli bez ubytków, szpachlowania, p kni itd. Beton mrozoodporny F=150, min. B20, z domieszk włókien polipropylenowych 60dkg na 1m3 mieszanki. Elementy zbrojone (murki oporowe) dylatowa co 15-20m, nie zbrojone (stopnie schodów zewn trznych) co 3m Cokoły Cokoły wykona z płytek ceramicznych mrozoodpornych, matowych, w kolorze wi niowym. Kolor i format uzgodni z projektantem aluzje. aluzje wyst puj na otworach czerpni i wyrzutni. Stosowa aluzje aluminiowe typu Renson w kolorze aluminiowym. Rysunki warsztatowe uzgadnia z projektantem (szczególnej uwagi wymaga obudowa wyrzutni). Uwaga: za aluzjami mocowa siatk nylonow oczko ok. 2x2cm przeciwko ptakom Elementy lusarki Drzwi stalowe zewn trzne Do bloku technicznego, do magazynów kwasów. S to drzwi pełne, ocieplone, malowane proszkowo na kolor aluminiowy Konstrukcja wsporcza wyrzutni oraz wie y zje d alni. Wykona z rur kwadratowych 10x10cm stalowych ocynkowanych. Rysunki robocze uzgodni z projektantem. Uwaga: projekt podaje zasady u ycia i kształtowania materiałów oraz zasady wyko czenia. Wykonawca powinien zapewni stabilno konstrukcji oraz pewno jej zamocowania Zje d alnia. Poziom mocowania elementu startowego +4,70. Długo zje d alni około 45mb. L dowisko wyprofilowana wanna z tworzywa sztucznego o wym. 3x6m. Kolor rury i l dowiska niebieski. Kolor elementów metalowych konstrukcji wsporczej rury srebrny RAL Wyposa enie. Poni ej podano wyposa enie stałe. Wyposa enie ruchome wg zestawienia wyposa enia. 1

12 Uwaga: Wszystkie meble i akcesoria powinny by odporne na zniszczenie, przeznaczone do budynków u yteczno ci publicznej. Pozostałe wyposa enie wg towarzysz cych Projektów Bran owych Wykonawczych Lady Lad kasow, szatniow i bufetow wykona jako murowan, oklejan ceramik cienn. Blaty z kamienia sztucznego gr. 3cm. Wzór kamienia uzgodni z projektantem Szafki przebieralniowe. W przebieralniach basenowych szafki podwójne 33.3x50cm, wykonane z laminatu, okucia aluminiowe, wyposa one w zamek zgodny z ESOK Sauna : kabiny saunowe oraz ich wyposa enie - renomowanych firm np. KLAFS Wyposa enie bowlingu 2 - torowego Wyposa enie kr gielni np wg systemu Eurobowling lub Gemax 12. Uwagi ko cowe Niniejszy Projekt Wykonawczy stanowi podstaw do realizacji I etapu inwestycji Centrum Rekreacyjno Sportowego w Ustroniu Morskim Niniejszy Projekt Wykonawczy nale y rozpatrywa ł cznie z Projektami Architektoniczno Budowlanymi oraz Projektem Zagospodarowania Terenu jak równie z projektami bran owymi, wykonawczymi. Przed przyst pieniem do robót Wykonawca jest zobowi zany do zapoznania si z cał dokumentacj wielobran ow (zarówno opisy jak i rysunki). Wykryte niezgodno ci, niejasno ci, propozycje zamienne nale y uzgadnia z projektantem; Wszystkie roboty nale y wykona zgodnie ze Specyfikacj Techniczn Wykonania i Obioru Robót Budowlanych oraz zgodnie z zasadami Sztuki Budowlanej, BHP i PPO ; Niniejszy Projekt jest obj ty Prawami Autorskimi. Opracował: arch. Paweł Tiepłow arch. El bieta Grabowska Warszawa, sierpie 2006r. 1

13 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, tel./fax. (0-22) , kom ul. Osowska 27 m. 5, Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim Rodzaj obiektu / robót bud Adres obiektu: Ustronie Morskie, ul. Wojska Polskiego Nr ewidencyjny działek :378, 380, 381 obr b ul, ul. Wojska Polskiego, Okrzei, Górnej, Polnej. Inwestor: Urz d Gminy w Ustroniu Morskim Ul. Bolesława Chrobrego Ustronie Morskie Gen. Projektant: arch. Paweł Tiepłow Pracownia Projektowa Warszawa, ul. Osowska 27 m. 5 ETAP I Kryta Pływalnia ARCHITEKTURA Projektował: Projektowała: Sprawdził: mgr in. arch. Paweł Tiepłow Nr uprawnie projektowych St 884/87 Członek MOIA Nr MA-0851 in. arch. El bieta Grabowska mgr in. arch. Szymon Wierzbicki Nr uprawnie projektowych St 713/86 Członek MOIA Nr MA-0908 pa dziernik 2006

14 SPIS ZAWARTO CI OPRACOWANIA 1. Uwagi ogólne 2. Podstawa opracowania 3. Przedmiot inwestycji, projekt 4. Cel opracowania i zakres opracowania 5. Charakterystyka wielko ciowa krytej pływalni i terenu 5.1. Podstawowe parametry wielko ciowe 5.2. Zdolno usługowa 6. Etapowanie 7. Zagospodarowanie terenu 7.1. Dokumenty lokalizacyjne 7.2. Poło enie terenu 7.3. Granice terenu 7.4. Wielko terenu 7.5. Istniej ce ukształtowanie i zainwestowanie terenu 7.6. Projektowane zainwestowanie terenu 7.7. Ziele 7.8. Drobne formy architektoniczne 7.9. Komunikacja 8. K pielisko otwarte z pawilonem usługowym Zadanie 1, Etap I. 9. Kryta pływalnia Zadanie 2, Etap I Układ funkcjonalny 10. Technologia uzdatniania wody basenowej 11. Technologia gastronomii bufetu w krytej pływalni Dane ogólne Program u ytkowy Wyposa enie technologiczne Wytyczne technologiczne 12. Warunki geotechniczne 13. Materiały nie konstrukcyjne stanu surowego zamkni tego. 14. Materiały wyko czeniowe wewn trzne 15. Materiały wyko czeniowe elewacyjne i zewn trzne. 16. Wyposa enie. 17. Uwagi ko cowe O WIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA SPRAWDZAJ CEGO

15 Zestawienie rysunków PZTB 1 Zagospodarowanie terenu 1:500 PZTB 2 Ogrodzenie PZTB 3 Brama PZTB 4 Boisko wielofunkcyjne PZTB 5 Boisko do siatkówki pla owej PZTB 6 Korty tenisowe PZTB 7 Korty tenisowe schemat drena u PZTB 7 Korty tenisowe przekrój przez nawierzchni AB 1 Rzut piwnic AB 2 Rzut parteru AB 3 Rzut dachu AB 4 Przekrój A-A AB 5 Przekrój A -A AB 6 Przekrój B-B AB 7 Przekrój C-C AB 8 Przekrój C C AB 9 Przekrój DD AB 10 Przekrój EE AB 11 Przekrój FF AB 12 Przekrój F F AB 13 Przekrój GG AB 15 Elewacja północna frontowa AB 16 Elewacja wschodnia AB 17 Elewacja południowa - tylna AB 18 Elewacja zachodnia AWB 1 Rzut posadzek AWB 2 Rozwini cia cian AWB 3 Rzut sufitów podwieszanych AWB 4 Lada szatniowa AWB 5 Lada bufetowa AWB 6 Lada kasowa ZB 1-4 Zestawienie lusarki i stolarki

16 OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. Uwagi ogólne -Szczegółowa podstawa opracowania, dokumenty formalno-prawne, uprawnienia projektantów, dokładny opis funkcji obiektu i inne zostały wyczerpuj co omówione w Projekcie Budowlanym, -Przed przyst pieniem do robót Wykonawca jest zobowi zany do zapoznania si z cał dokumentacj wielobran ow (zarówno opisy jak i rysunki). Wykryte niezgodno ci, niejasno ci, propozycje zamienne nale y uzgadnia z projektantem, -Projektant przeka e Wykonawcy wersj cyfrow rysunków na CD-R w systemie pdf. Wykonawca we własnym zakresie b dzie drukowa niezb dne fragmenty rysunków w niezb dnej skali dla potrzeb budowy, -Wszystkie roboty nale y wykona zgodnie ze Specyfikacj Technicznych Warunków Wykonania i Obioru Robót Budowlanych oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, BHP i PPO -Detali typowych typu: izolacje, ocieplenia, obróbki blacharskie, dylatacje, cokoły, mocowania, przelewy basenowe itp. nie pokazywano. Podano detale istotne dla architektury. Wi kszo detali powstanie przy współpracy z Wykonawc w trakcie nadzorów autorskich. Dostawcy lusarki aluminiowej s zobowi zani do uzgodnienia rysunków warsztatowych z projektantem. 2. Podstawa opracowania -Umowa na prace projektowe Nr 2Z181/03.06/001 z Pozwolenie na budow B /2006 z Zatwierdzony projekt budowlany inwestycji arch. Paweł Tiepłow, lipiec wykonany na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gminy Ustronie Morskie. -Dokumentacja geodezyjna Geocomp, Dokumentacja geotechniczna Gator, kwiecie Warunki techniczne przył czenia do sieci. -Uzgodnienie ZUD 318/2006 z Przedmiot inwestycji, projekt Przedmiotem inwestycji jest realizacja Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim składaj cego si z zespołu krytej pływalni, k pieliska otwartego i zespołu hali sportowej wraz z infrastruktur towarzysz c. W pierwszej kolejno ci, jako zadanie pierwsze etapu I b dzie realizowane k pielisko otwarte z pawilonem usługowym. Drugim zadaniem inwestycyjnym etapu I b dzie kryta pływalnia. Projekt indywidualny. Technologia realizacji uprzemysłowiona i tradycyjna, adekwatna do tego typu obiektów, wykorzystuj ca elementy systemowe i wysoko specjalistyczne.

17 4. Cel opracowania i zakres opracowania Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna w fazie wykonawczej, zgodna z wymaganiami Zamawiaj cego, zatwierdzonym projektem budowlanym oraz uzyskanie optymalnego rozwi zania techniczno budowlanego obiektu i zagospodarowania terenu w rejonie lokalizacji drugiego zadania inwestycji etapu I krytej pływalni z otaczaj cym terenem. Projekt Wykonawczy b dzie podstaw do realizacji tej cz ci inwestycji. Zakres niniejszego opracowania obejmuje Projekt Wykonawczy Architektury krytej pływalni oraz niezb dne Projekty Wykonawcze bran owe. 5. Charakterystyka wielko ciowa krytej pływalni i terenu 5.1. Podstawowe parametry wielko ciowe m2 powierzchnia terenu, w tym: m2 pow. 1. Etapu (basen kryty i k pielisko otwarte) m2 w tym pow. zakresu opracowania krytej pływalni m2 pow. 2. Etapu (hala sportowa) m2 pow. rezerwy terenu pod ew. przyszł rozbudow m3 kubatura obiektu m2 powierzchnia zabudowana m2 powierzchnia całkowita m2 powierzchnia netto 5.2. Zdolno usługowa Ilo osób jednorazowo korzystaj cych z obiektów dod. -w tym: ilo os. zespołu krytej pływalni trybuny -w tym: ilo os. boisk zewn trznych Ilo pracowników całego zespołu w tym ilo pracowników krytej pływalni Etapowanie Przedsi wzi cie zostanie zrealizowane w dwóch etapach. Realizacja 1-go etapu pod klucz, z pełnym wyposa eniem, umo liwiaj cym uzyskanie pozwolenia na u ytkowanie nast pi w 2007 roku. Podział zadania na etapy: ETAP I : -Budowa k pieliska otwartego i pawilonu usługowego -Zagospodarowanie terenu jw. -Budowa krytej pływalni

18 -Zagospodarowanie pozostałego terenu I etapu. ETAP II : -Budowa hali sportowej wraz z pozostałym zakresem zagospodarowania. 7. Zagospodarowanie terenu 7.1. Dokumenty lokalizacyjne Inwestor jest wła cicielem przedmiotowego terenu. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego potwierdzaj mo liwo realizacji Zespołu Rekreacyjno - Sportowego w tym miejscu. Projekt Budowlany inwestycji został zatwierdzony. Inwestor uzyskał Pozwolenie na budow Poło enie terenu Projektowana inwestycja zostanie zrealizowana na działkach nr 378, 380 i 381 przy ul. Polnej, Wojska Polskiego, Okrzei, Górnej w Ustroniu Morskim. -główne wej cie do Centrum projektuje si od strony ul. Wojska Polskiego, jednej z głównych i spinaj cych ulic Ustronia. Ulic przebiega linia autobusowa, - ulica Polna jest jedn z dróg ł cz cych miasto z tras 11 Koszalin Kołobrzeg. T drog b d przyje d a go cie spoza miasta. Przy ul. Polnej zlokalizowano wej cie do k pieliska oraz pawilon obsługowy, komunikacj obsługi technicznej, parkingi. - ulica Okrzei jest lokaln uliczk boczn, dopiero przeznaczon do utwardzenia. Przy tej uliczce rozmieszczono boiska oraz dojazdy do ich obsługi, - ulica Górna jest najbardziej oddalona od głównego ruchu pieszego i kołowego, teren przy niej ma najwi kszy spadek. Dlatego teren w tej cz ci pozostawiono jako rezerw pod ewentualn przyszł rozbudow, 7.3. Granice terenu Teren na projekcie zagospodarowania oznaczono w cz ci graficznej literami ABCDEFA. -od północy teren inwestycji jest ograniczony ul. Wojska Polskiego, -od wschodu ul. Okrzei i działk usługow nie nale c do inwestora -od południa ul. Górn -od zachodu ul. Poln Wielko terenu Powierzchnia całej działki w granicach ABCDEFA wynosi 3,33 ha, w tym: m2 powierzchnia opracowania zespołu krytej pływalni w ramach 1. Etapu m2 powierzchnia 1. etapu, m2 powierzchnia 2. etapu, m2 powierzchnia rezerwy terenu

19 7.5. Istniej ce ukształtowanie i zainwestowanie terenu Teren przyszłej inwestycji opada od ul. Wojska Polskiego w kierunku południowym o ok. 2 m, by w rejonie rodka działki, gdzie planuje si zlokalizowa obiekty osi gn poziom najni szy i zacz si podnosi, osi gaj c przy południowej granicy ok. 5 m. Cał powierzchni działki zajmuje ziele wysoka i niska, boiska sportowe, rów melioracyjny, staw retencyjny, nasyp nad kanalizacj deszczow, w rodkowej cz ci znaczne zró nicowania w postaci górek i skarp, dwa małe budynki (do rozbiórki), napowietrzna sie elektroenergetyczna (do demonta u) Istniej ce drzewa, zgodnie z inwentaryzacj i projektem gospodarki istniej c zieleni, tu gdzie nie koliduje to z przyszł inwestycj pozostan, za chore, suche i koliduj ce z obiektami, zostan wyci te. Dotyczy to głównie linii wysokich drzew biegn cej w poprzek działki przed budynkami projektowanymi. S to głównie topole, nie kwalifikuj ce si jako drzewa warto ciowe. Przez teren przyszłej inwestycji przebiegaj te sieci uzbrojenia podziemnego. Istotne znaczenie ma w szczególno ci kanał deszczowy 600. Pozostałe sieci zostan zdemontowane lub pozostawione pod ziemi, jako nie u ytkowane Projektowane zainwestowanie terenu Przewiduje si przeprowadzenie robót ziemnych w celu wypłaszczenia terenu w rejonie k pieliska i boisk oraz podniesienia terenu posadowienia budynków do poziomu przyległej ulicy Polnej. Uwaga: ziemia do usuni cia nie mo e słu y do podniesienia poziomu posadowienia budynków ze wzgl du na słab no no. Planuje si równie pozostawienie rowu melioracyjnego, stawu i nasypu nad kanalizacj deszczow, po ich konserwacji. Realizacja obiektów kubaturowych, otwartych i towarzysz cych nast pi etapowo. Przewiduje si podł czenie obiektów do sieci uzbrojenia na warunkach wynikaj cych z zapotrzebowania i danych technicznych uzyskanych od gestorów poszczególnych mediów. Planuje si wykonanie infrastruktury komunikacyjnej: dróg, parkingów, doj. Zakłada si równie nowe nasadzenia zieleni wysokiej, redniej i niskiej jako uzupełnienia i nowe formy ozdobne Ziele Zapewniono 60% powierzchni zieleni na działce. Przyj to i dominuj c rol b d miały trawniki uzupełnione w 20% powierzchni o kwiaty i ro liny jednoroczne, w 20% redniopienne kwitn ce krzewy wieloletnie i 10% powierzchni w drzewa parkowe stanowi ce naturaln barier akustyczno -architektoniczn. Ponadto zaprojektowano pla trawiast wokół k pieliska otwartego o powierzchni 2000 m2 Szczegółowe informacje w cz ci 7. PZT Projekcie Zieleni

20 7.8. Drobne formy architektoniczne Wokół krytej pływalni projektuje si dojazdy, parkingi, tereny zielone i o wietlenie terenu. Teren b dzie wyposa ony ponadto w: -kosze na mieci 50 szt. -ławki parkowe 50 szt. -stoiska dla rowerów, -stoiska dla skuterów, -maszty flagowe łamane z link do podci gania, -tablice informacyjne na wjazdach i wej ciach pod wietlane -znaki drogowe kierunku ruchu. Wzór powy szych elementów wyposa enia uzgodni z projektantem. Cz terenu (jak pokazano na planszy podstawowej Projektu Zagospodarowania Terenu - boiska oraz k pielisko) b dzie ogrodzona typowymi prz słami ze stali profilowanej, ocynkowanej. Murki oporowe. Nie przewiduje si wyka czania murków oporowych płytkami ceramicznymi. Elementy te wykona jako beton architektoniczny, czyli bez ubytków, szpachlowania, p kni itd. Beton mrozoodporny F=150, min. B20, z domieszk włókien polipropylenowych 60dkg na 1m3 mieszanki. Murek przy wej ciu do pomieszcze gastronomii - beton jak wy ej. Stopnie wykonywa z betonu jak wy ej. Dylatowa co około 3m. Dopuszczalne jest wykonanie stopni z kamiennych elementów prefabrykowanych po uzgodnieniu z projektantem. Inne elementy DFA. Lampy o wietlenia dekoracyjnego (słupki wzdłu budynku, lampy chodnikowe) oraz słupy i lampy o wietlenia terenu podano w Projekcie Elektryki, 7.9. Komunikacja Dojazd do krytej pływalni projektuje si od strony ul. Wojska Polskiego, gdzie zlokalizowano główny parking (86 mp). Z boku pływalni od strony ul. Polnej znajduje si dodatkowy parking (22 mp w tym 2 mp dla osób niepełnosprawnych). W ul. Polnej zaprojektowano zatok postojow dla 2 autokarów. Podjazd gospodarczy od ul. Okrzei. Szczegóły techniczne w projekcie drogowym. Układ komunikacji pieszej kieruje strumienie ruchu od strony ul. Wojska Polskiego w kierunku pływalni ulicami Poln i Okrzei, a dalej ci gami pieszymi do wej cia głównego. Na głównym ci gu pieszym od strony gł. parkingu w kierunku wej cia, w miejscu, gdzie ci g przechodzi nad rowem melioracyjnym, zakłada si zlokalizowanie mostka parkowego. Specjalistyczny dostawca powinien uzgodni jego form w trybie nadzoru autorskiego z projektantem.

SPIS TRE CI : 1.0 Dane ogólne 2.0 Program u ytkowy 3.0 Wyposa enie technologiczne 4.0 Wytyczne technologiczne Specyfikacja wyposa enia Rysunki

SPIS TRE CI : 1.0 Dane ogólne 2.0 Program u ytkowy 3.0 Wyposa enie technologiczne 4.0 Wytyczne technologiczne Specyfikacja wyposa enia Rysunki SPIS TRE CI : 1.0 Dane ogólne 2.0 Program u ytkowy 3.0 Wyposa enie technologiczne 4.0 Wytyczne technologiczne Specyfikacja wyposa enia Rysunki 1.0 DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 ul. Osowska 27 m. 5, 04-302 Warszawa e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1 PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI I BUDOWNICTWA *INWEST-BUD* 62-510 Konin, ul. Begoniowa 14 Tel. 063 245 05 45 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Przedszkole Nr 16 Temat: Remont tarasów Adres obiektu: 62-510 Konin,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ nr 1 do Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14 wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, oświetleniem i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

INWENATRYZACJA - OPIS

INWENATRYZACJA - OPIS I N W E N T A R Y Z A C J A budynku biurowego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów MPGK Krosno Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Białobrzeskiej na działce nr ewid. 2177/8 poło onej w Kro nie Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI KOSZTORYS INWESTORSKI

OSZACOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI KOSZTORYS INWESTORSKI OSZACOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa zadania: Koncepcja przedinwestycyjna dla Inkubatora Przemysłu Kreatywnego w budynku Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ulicy Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

PARTER. SPECYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH Podłoga Ściany Sufit. Nazwa pom. Pow. [m²] Nr pom. 1.1 HOL

PARTER. SPECYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH Podłoga Ściany Sufit. Nazwa pom. Pow. [m²] Nr pom. 1.1 HOL Wyburzenia/ PARTER Nr pom. Nazwa pom. 1.1 HOL SPECYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH Szlifowanie lastryko 35,0 wygładzenie ścian 68,0 Demontaż cokołu 10cm 1,8 Demontaż paneli ściennych PCV 45,0 Demontaż paneli

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE. Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53. Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 43/49 CZĘŚĆ OPRACOWANIA

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE. Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53. Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 43/49 CZĘŚĆ OPRACOWANIA OBIEKT PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE ADRES Gdynia, ul. Unruga 53 INWESTOR Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53 JEDNOSTKA PROJEKTOWA OPRACOWANIE AUTORZY Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

EnklawaDevelopmnent - Kraków - Nieruchomości, Projekty i Wykonawstwo Standard wykończenia

EnklawaDevelopmnent - Kraków - Nieruchomości, Projekty i Wykonawstwo Standard wykończenia : ZAKRES OPRACOWANIA Niniejszy opis techniczny dotyczy budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Twardowskiego i ul. Mitkowskiego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Boisko sportowe wielofunkcyjne

Boisko sportowe wielofunkcyjne S A N - P R O J U S Ł U G I P R O J E K T O W E Janusz Kalamarz u l. K r a k o w s k a 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel. 16-648-78-36 www.san-proj.pl NIP 794-166-54-74 Boisko sportowe wielofunkcyjne Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA: Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja stacji transformatorowej PT-19802 (Wiadukt) w Szklarskiej

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestora: MZK Bielsko - Biała; Dz. U. Z 2006r nr 40 poz. 275 w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZĘŚCI OKIEN PARTERU BUDYNKU REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZĘŚCI OKIEN PARTERU BUDYNKU REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZĘŚCI OKIEN PARTERU BUDYNKU REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA ul. H. Sienkiewicza 3 w Warszawie Działka nr 26 obręb 50310 Inwestor: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW ul. F.D.Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW ul. F.D.Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH NA BIURA ADRES: ul. Stanisława Kiełbasiewicza 7, 88-100 Inowrocław BRANŻA: KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW ul. F.D.Roosevelta

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W KIELCACH NA OSIEDLU BARWINEK NA DZIAŁKACH NR 1143/1, 1143/2 i 1143 ZESTAWIENIE WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ

KRYTA PŁYWALNIA W KIELCACH NA OSIEDLU BARWINEK NA DZIAŁKACH NR 1143/1, 1143/2 i 1143 ZESTAWIENIE WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ KRYTA PŁYWALNIA W KIELCACH NA OSIEDLU BARWINEK NA DZIAŁKACH NR 1143/1, 1143/2 i 1143 ZESTAWIENIE WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ PIWNICE 01. Komunikacja - ściany : malowane farbą zmywalną, - sufit:

Bardziej szczegółowo

REMONT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W POMIESZCZENIACH ZAPLECZA KUCHENNEGO STOŁÓWKI PRACOWNICZEJ (ETAP II) Z PRZEBUDOW

REMONT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W POMIESZCZENIACH ZAPLECZA KUCHENNEGO STOŁÓWKI PRACOWNICZEJ (ETAP II) Z PRZEBUDOW PROJEKT WYKONAWCZY REMONT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W POMIESZCZENIACH ZAPLECZA KUCHENNEGO STOŁÓWKI PRACOWNICZEJ (ETAP II) Z PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZA (ETAP I) KANCELARIA PREZYDENTA R.P. WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1. WSTĘP. 3 1.1 Podstawa opracowania. 3 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 II OPIS TECHNICZNY 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. 4 2.1 Opis projektowanej instalacji.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ;

OPIS TECHNICZNY SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ; OPIS TECHNICZNY 1.0 Podstawa opracowania. 2.0 Opis zagospodarowania. 3.0 Opis projektowanej inwestycji. 4.0 Opis robót budowlanych. 5.0 Informacja bioz., SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ; 1A. Projekt zagospodarowania,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI Nr: 1114/02/12 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT

Bardziej szczegółowo

zał. nr 11 do SIWZ WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH INWESTYCJA: KRYTA PŁYWALNIA przy ul. Łabędziej w Lublinie wartość brutto

zał. nr 11 do SIWZ WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH INWESTYCJA: KRYTA PŁYWALNIA przy ul. Łabędziej w Lublinie wartość brutto WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH INWESTYCJA: KRYTA PŁYWALNIA przy ul. Łabędziej w Lublinie zał. nr 11 do SIWZ I II LP Rodzaj robót wartość netto ROZBIÓRKI 1 Ogrodzenie 2 Nawierzchnia z płytek chodnikowych 3 Budynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Barbara Pasowicz ul. KRAKOWSKA 1/311 39-200 DĘBICA tel.601 683 931 PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA OBIEKT: PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU WIELORODZINNYM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW Inwestor : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Nazwa inwestycji i adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Główne wymiary torów bowlingowych

Główne wymiary torów bowlingowych Główne wymiary torów bowlingowych DŁUGOŚĆ TORÓW BOWLINGOWYCH Całkowitą długość strefy bowlingowej ustala się z użyciem zalecanego wymiaru wewnętrznego przejścia serwisowego za pinsetterami oraz całkowitej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 ul. Osowska 27 m. 5, 04-302 Warszawa e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYRÓWNANIE POŁACI DACHU ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACOWEGO Z ETERNITU NA BLACHĘ TRAPEZOWĄ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) WYKONANIA I ODBORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP 1.1.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA, KONCEPCJA, KOSZTORYS, STWiOR. Szkoła Podstawowa nr 64 53-006 Wrocław, ul.wojszycka 1/13

INWENTARYZACJA, KONCEPCJA, KOSZTORYS, STWiOR. Szkoła Podstawowa nr 64 53-006 Wrocław, ul.wojszycka 1/13 Przedsiębiorstwo NOVBUD sp. z o.o. 51-180 Wrocław, ul.grawerska 28 NIP 895-17-65-166 Tel.71-346 23 69; fax 71-385 09 86 e-mail : biuro@novbud.pl STADIUM NAZWA ZADANIA ADRES INWESTOR INWENTARYZACJA, KONCEPCJA,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa formalna projektu 3. Podstawy merytoryczne opracowania 4. Układ konstrukcyjny obiektu 5. Zastosowane schematy konstrukcyjne 6.

Bardziej szczegółowo

Architektura. Adres inwestycji: ul. Bartniaka 21/23 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Architektura. Adres inwestycji: ul. Bartniaka 21/23 05-825 Grodzisk Mazowiecki PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANY WYEKSPLOATOWANYCH KOTŁÓW WĘGLOWO- KOKSOWYCH NA KOTŁY GAZOWO - OLEJOWE WRAZ Z UKŁADEM TECHNOLOGICZNYM ORAZ REMONT POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP.271.058.2016 Załącznik nr 2

Nr sprawy: ZP.271.058.2016 Załącznik nr 2 Nr sprawy: ZP.271.058.2016 Załącznik nr 2 Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach Opis przedmiotu zamówienia Budowa bieżni, skoczni i placu zabaw przy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16 Przedmiar Budowa: Budynek użytkowy OSP Moszczenica Obiekt: Jastrzębie-Zdrój ul. Komuny Paryskiej 16 Zamawiający: Miejski Zarząd Nieruchomości Jastrzębie-Zdrój ul. 1 Maja 55 Jednostka opracowująca kosztorys:

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA ZAWARTOŚC OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA STATYCZNE ( w projekcie budowlanym ) III. RYSUNKI: 1. Rzut fundamentów nr K-01 2. Stopa fundamentowa St1 nr K-02 3. Stopa fundamentowa St2 i St3

Bardziej szczegółowo

DOM MAX. Pomieszczenia. : 7 pokoi, 1 kuchnia, spiżarka, 2 łazienki, kotłownia, garderoby, garaż 2. Powierzchnia całkowita: 212,3 m Technologia:

DOM MAX. Pomieszczenia. : 7 pokoi, 1 kuchnia, spiżarka, 2 łazienki, kotłownia, garderoby, garaż 2. Powierzchnia całkowita: 212,3 m Technologia: jq2j(document).ready(function(){jq2j("#twoj_container-1 > ul").tabs({ event: 'click'});}); - Opis - Wizualizacje - Rzuty - Standardy wykończenia DOM MAX Pomieszczenia : 7 pokoi, 1 kuchnia, spiżarka, 2

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania:

3. Przedmiot opracowania: 3. Przedmiot opracowania: Niniejsze opracowanie obejmuje lokalizację na działce istniejącego budynku mieszkalnego z częścią gospodarczą, budynku stodoły przeznaczonego do rozbiórki. - Podstawowe wskaźniki:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ Lublin ul. InŜynierska 10 KONTAKT Cena proponowana wynosi 360 000 zł do negocjacji (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. SPIS TREŚCI/ Strona 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA/ LOKALIZACJA. 2 2. INWESTOR. 2 3. ZAKRES OPRACOWANIA. 2 4. PODSTAWY OPRACOWANIA. 3 5. STAN ISTNIEJĄCY TERENU. 3 6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 4 7.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje: Wynajem: 9 kontenerów biurowych wraz z wyposażeniem, 2 kontenerów sanitarnych, 4 kontenerów magazynowych (na pomieszczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 22 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Termomodernizacji i wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim

PROJEKT BUDOWLANY. Termomodernizacji i wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim PROJEKT BUDOWLANY Termomodernizacji i wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim LOKALIZACJA: Kalisz Pomorski ul. Mickiewicza 51 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE

TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE INWESTOR: GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA UL. DŁUGA 144, 34-530 BUKOWINA TATRZAŃSKA ADRES INWESTYCJI: 34-532 JURGÓW

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Opis do konstrukcji budynku 3 4. Część graficzna 7 2 OPIS DO KONSTRUKCJI BUDYNKU Dane ogólne Inwestor: Projekt: Adres: Faza: Branża:

Bardziej szczegółowo

Zx49 GP2. PROJEKTY DOMÓW Pracownia Architektoniczna STUDIO Z500 www.z500.pl tel: 607-17-12-12 tel:(0-22) 425-50-30 PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU

Zx49 GP2. PROJEKTY DOMÓW Pracownia Architektoniczna STUDIO Z500 www.z500.pl tel: 607-17-12-12 tel:(0-22) 425-50-30 PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU PROJEKTY DOMÓW Pracownia rchitektoniczna www.z00.pl tel: 07-17-12-12 tel:(0-22) 42-0-30 PERSPEKTYW WIDOK OD OGRODU PERSPEKTYW WIDOK OD FRONTU techniczno-materiałowe. Niniejszy projekt jest wersją demonstracyjną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO PROJEKTOWANIE I NADZÓR 76-200 SŁUPSK UL.WŁODKOWICA 28 TEL./FAX (0-59) 845-71-77 NIP 839-144-39-28 REGON 771588708 PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO INWESTOR: GMINA MIEJSKA ŁEBA

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ 1 RODZAJ PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ PRZEGLĄDU NR 1/BIBL/2014 PROTOKOŁU DATA 18/06/2014 WYKONANIA OBIEKT Budynek użyteczności publicznej ADRES Szubin, Kcyńska 11 WŁAŚCICIEL LUB Rejonowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Domy szeregowe. Standard wykończenia Stan deweloperski

Domy szeregowe. Standard wykończenia Stan deweloperski Domy szeregowe Standard wykończenia Stan deweloperski 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Zieleń na stropach Dojazdy teren ogrodzony;

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231

PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231 TEMAT: PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231 TOM I Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 1 DR DROGI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY TEMAT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy

Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy Kędzierzyn Koźle, ul. Wojska Polskiego 2 Działki nr: 1188/33, 1188/34 Powierzchnia gruntu: 1 686 m² Działka zabudowana

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y R EMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU Z A M IENNY W YKAZ WYPOSAśENIA I URZĄDZEŃ D O Z A K U P U I M O N T Aś U P R Z E Z W Y K O N A W CĘ R O B Ó T B U D O W L A N Y C H I D O

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Inwestor: Urząd Gminy i Miasta Dobczyce 32 410 Dobczyce, ul. Rynek 26 Nazwa zadania: Odbudowa drogi gminnej w Dobczycach ulicy Laskowa zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2009r PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

ANEKAS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ANEKAS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Adnotacje urzędowe: Nazwa i adres Inwestora: GMINA PURDA, PURDA 19, 11-030 PURDA Nazwa i adres jednostki projektowej: ARKAS PROJEKT SP. Z O.O. SP. K. 10-460 OLSZTYN AL. PIŁSUDSKIEGO 75A, BUD B TEL. (089)

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI, KUCHNI I STOŁOWKI.

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI, KUCHNI I STOŁOWKI. 1 INWESTOR:.. OBIEKT: Szkoła Podstawowa w Trzebini TEMAT: PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI, KUCHNI I STOŁOWKI.. Nr opracowania : Projektował: Opracował: Sprawdził: mgr inż. M. Stępień mgr inż. M. Stępień

Bardziej szczegółowo

TABELA WYCENY ELEMENTÓW TECHNICZNYCH ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ HOTELU GRAND SAL

TABELA WYCENY ELEMENTÓW TECHNICZNYCH ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ HOTELU GRAND SAL Załącznik nr 7 Do specyfikacji zamówienia na: Wykonanie robót budowlanych mających na celu rozbudowę Hotelu Grand Sal TABELA WYCENY ELEMENTÓW TECHNICZNYCH ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ HOTELU GRAND SAL

Bardziej szczegółowo

BIURO : 40-132 KATOWICE, UL. WYSZYÑSKIEGO 12 Kom. (0) 601-44-17-57

BIURO : 40-132 KATOWICE, UL. WYSZYÑSKIEGO 12 Kom. (0) 601-44-17-57 AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY BIURO : 40-132 KATOWICE, UL. WYSZYÑSKIEGO 12 Kom. (0) 601-44-17-57 KONTAKT : TEL. (0-32) 730-25-24, TEL/FAX (0-32) 730-28-76, MAIL: poczta@ pryzmatapa.pl TEMAT : BUDOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TYTUŁ OPRACOWANIA: Wymiana okien i drzwi w Hali Sportowej LOKALIZACJA INWESTYCJI: Łódź, ul. Północna 36 INWESTOR: Klub Sportowy Społem 91-045 Łódź, ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt robót remontowych II pawilonu i łącznika Szkoły Podstawowej w Błażowej

Projekt robót remontowych II pawilonu i łącznika Szkoły Podstawowej w Błażowej Projekt robót remontowych II pawilonu i łącznika Szkoły Podstawowej w Błażowej Inwestor: Gmina Błażowa Plac Jana Pawła II 1 36-030 Błażowa Adres Inwestycji: Szkoła Podstawowa w Błażowej ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Załącznik 11 c Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ W MEBLE ARCHIWUM ZAKŁADOWE

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ W MEBLE ARCHIWUM ZAKŁADOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ W MEBLE ARCHIWUM ZAKŁADOWE NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR ZAKRES OPRACOWANIA BUDYNEK URZĘDU MIASTA W STALOWEJ WOLI ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola URZĄD MIASTA W STALOWEJ

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY. 1. WPROWADZENIE 1.1. Temat 1.2. Materiały wyjściowe 1.3. Zakres opracowania 2.

Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY. 1. WPROWADZENIE 1.1. Temat 1.2. Materiały wyjściowe 1.3. Zakres opracowania 2. Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY 1. WPROWADZENIE 1.1. Temat 1.2. Materiały wyjściowe 1.3. Zakres opracowania 2. STAN ISTNIEJĄCY 3. STAN PROJEKTOWANY 3.1. Oznakowanie pionowe 3.2. Oznakowanie poziome

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 2

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 2 Łódź, dnia 8 lutego 2013 r. Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście Centrum II 90-019 Łódź. ul. Dowborczyków 5 tel. (42) 253 64 19 fax (42) 253 64 22 www.centrum2.com3.pl ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Bardziej szczegółowo

Zakopane, dnia 06.06.2011 roku. Uczestnicy postępowania przetargowego

Zakopane, dnia 06.06.2011 roku. Uczestnicy postępowania przetargowego Zakopane, dnia 06.06.2011 roku Uczestnicy postępowania przetargowego dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa i modernizacja części budynku z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców. Świecie, 14 lipca 2010 r. IN 341 245 13/2010

Do Wykonawców. Świecie, 14 lipca 2010 r. IN 341 245 13/2010 Świecie, 14 lipca 2010 r. IN 341 245 13/2010 Do Wykonawców Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Adaptację budynku na środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

VIII KULTURA FIZYCZNA. VIII - 1 Budowa lub modernizacja obiektów rekreacyjnych i sportowych

VIII KULTURA FIZYCZNA. VIII - 1 Budowa lub modernizacja obiektów rekreacyjnych i sportowych VIII KULTURA FIZYCZNA Jednostka koordynująca VIII - 1 udowa lub modernizacja obiektów rekreacyjnych i sportowych Numer zadania: VIII -1.14 Modernizacja kąpieliska agry Wielkie 150 000 zł P + Dzielnica

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ OGÓLNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ OGÓLNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ OGÓLNA Przedmiot zamówienia: 1. Wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla realizacji zadania p.n. Ośrodki radarowe kolokowanych radarów dozorowania

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 mgr inż. arch. Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, ul.józefitów 1/17, tel./fax. 633-38-18

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 mgr inż. arch. Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, ul.józefitów 1/17, tel./fax. 633-38-18 AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 mgr inż. arch. Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, ul.józefitów 1/17, tel./fax. 633-38-18 OBIEKT: DOM AKADEMICKI nr 4 ADRES: KRAKÓW, AL. 29-LISTOPADA 48B DZIAŁKA NR 60/6

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZABUDOWY KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT ZABUDOWY KLATKI SCHODOWEJ EGZ. - nr 1 PROJEKT ZABUDOWY KLATKI SCHODOWEJ Zabudowa przeciwpożarowa klatki schodowej w budynku internatu przy Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego.... Temat opracowania Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

1 PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z DOBUDOWĄ SCHODÓW NA III PIĘTRZE KLATKI OD STRONY UL.KORCZAKA W POŁUDNIOWYM SKRZYDLE BUDYNKU ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Nazwa obiektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 62-500 Konin Ul. M. Dąbrowskiej 8. Przedsiębiostwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z. o.o. w Koninie 62-500 Konin

PROJEKT BUDOWLANY. 62-500 Konin Ul. M. Dąbrowskiej 8. Przedsiębiostwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z. o.o. w Koninie 62-500 Konin PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Instalacja odsysania spalin w budynku warsztatowym na terenie bazy PGKiM Sp. z o.o. przy ul. M. Dabrowskiej 8 w Koninie. ADRES: 62-500 Konin INWESTOR: Przedsiębiostwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE WODOCIĄGOWE P.POŻ. -hydranty wewnętrzne

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE WODOCIĄGOWE P.POŻ. -hydranty wewnętrzne Anita Wilczyńska-Pracownia Architektury PROSPERITA 81-524 GDYNIA, ul. Goplany 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

branża obiekt adres inwestor Sprawdził

branża obiekt adres inwestor Sprawdził 1 PRACOWNIA USŁUG INWESTYCYJNYCH mgr inż.arch.anna Suchwałko 51-354 WROCŁAW, ulica Litewska 34/14>

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Prace murarsko-tynkarskie

Prace murarsko-tynkarskie Prace murarsko-tynkarskie Budowa domu - stan surowy otwarty (bez materiału) - powierzchnia netto Murowanie z cegły Tynkowanie tradycyjne cementowo-wapienne (bez materiału) Tynkowanie tradycyjne cementowo-wapienne

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 16. Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012

INFORMACJA NR 16. Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012 Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012 INFORMACJA NR 16 Dot. : przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: "Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY ETAP B II BUDYNKI B3, B4

TOM II PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY ETAP B II BUDYNKI B3, B4 FAZA OPRACOWANIA: OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z usługami i garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogową, urządzeniami budowlanymi i elementami zagospodarowania terenu.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MT-2370/15-2/2010 Załącznik nr 2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa zadania: Wymiana bram garażowych i stolarki drzwiowej w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich 1 Zawartość

Bardziej szczegółowo

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 K O Z I C K I USŁUGI PROJEKTOWO- WYKONAWCZE INśYNIERII SANITARNEJ K. KOZICKI KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 REGON: 280232437

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE KRATOWEGO MASZTU ANTENOWEGO NA POTRZEBY RADIOLINII I ŁĄCZNOŚCI POLICJI KMP W TYCHACH.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE KRATOWEGO MASZTU ANTENOWEGO NA POTRZEBY RADIOLINII I ŁĄCZNOŚCI POLICJI KMP W TYCHACH. zał. nr 9 do SIWZ ZATWIERDZAM... PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE KRATOWEGO MASZTU ANTENOWEGO NA POTRZEBY RADIOLINII I ŁĄCZNOŚCI POLICJI KMP W TYCHACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

Obiekt nr 16- gruzowisko z piwnic

Obiekt nr 16- gruzowisko z piwnic 31 nale y : - zasypa studzienk gruntem do poziomu terenu - grunt zag ci warstwami 3. Obmiar gruntu zasypowego : Grunt do zasypania studzienki do poziomu terenu na gł. ok. 2,0 m ok. 6,5 m 3 Obiekt nr 16-

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH URZĄD GMINY CZERWONAK Poznań 20.08.2007 r. 8 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Wykorzystana

Bardziej szczegółowo

ODBUDOWA ZALANEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA OSIEDLU MIESZKALNYM PRZY HUCIE PILKINGTON (PORTOWA) WRAZ Z ODBUDOWA POMP PRZY POMPOWNI SCIEKÓW PRZY UL

ODBUDOWA ZALANEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA OSIEDLU MIESZKALNYM PRZY HUCIE PILKINGTON (PORTOWA) WRAZ Z ODBUDOWA POMP PRZY POMPOWNI SCIEKÓW PRZY UL Przedmiar robót OSIEDLU MIESZKALNYM PRZY HUCIE PILKINGTON (PORTOWA) WRAZ Z ODBUDOWA POMP PRZY POMPOWNI SCIEKÓW PRZY UL. PORTOWEJ ORAZ REMONT I ODBUDOWA ZALANEGO BUDYNKU PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W PRAWOBRZEŻNEJ

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo