PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim"

Transkrypt

1 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, tel./fax. (0-22) , kom ul. Osowska 27 m. 5, Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim Rodzaj obiektu / robót bud Adres obiektu: Ustronie Morskie, ul. Wojska Polskiego Nr ewidencyjny działek :378, 380, 381 obr b ul, ul. Wojska Polskiego, Okrzei, Górnej, Polnej. Inwestor: Urz d Gminy w Ustroniu Morskim Ul. Bolesława Chrobrego Ustronie Morskie Gen. Projektant: arch. Paweł Tiepłow Pracownia Projektowa Warszawa, ul. Osowska 27 m. 5 ETAP I Kryta Pływalnia ARCHITEKTURA Projektował: mgr in. arch. Paweł Tiepłow Nr uprawnie projektowych St 884/87 Członek MOIA Nr MA-0851 Projektowała: Sprawdził: in. arch. El bieta Grabowska mgr in. arch. Szymon Wierzbicki Nr uprawnie projektowych St 713/86 Członek MOIA Nr MA-0908 pa dziernik

2 SPIS ZAWARTO CI OPRACOWANIA 1. Uwagi ogólne 2. Podstawa opracowania 3. Przedmiot inwestycji, projekt 4. Cel opracowania i zakres opracowania 5. Charakterystyka wielko ciowa krytej pływalni i terenu 5.1. Podstawowe parametry wielko ciowe 5.2. Zdolno usługowa 6. Etapowanie 7. Warunki geotechniczne 8. Materiały nie konstrukcyjne stanu surowego zamkni tego Przegrody cianki działowe lusarka zewn trzna elewacyjna i okienna Izolacje Przeciwwodne i przeciwwilgociowe Termoizolacje Izolacje akustyczne 9. Materiały wyko czeniowe wewn trzne 9.1. Płytki ceramiczne Niecki basenowe Posadzki ciany Słupy i ławeczka 9.2. Wykładziny Posadzki w pomieszczeniach technicznych 9.4. Tynki 9.5. Malowania 9.6. Sufity podwieszone Okna i drzwi wewn trzne lusarka aluminiowa wewn trzna cianki z poliw glanu komorowego Drzwi wewn trzne cianki i kabiny systemowe HPL Barierki i pochwyty Parapety. 10. Materiały wyko czeniowe elewacyjne i zewn trzne Blacha aluminiowa Blacha dachowa Tynki Beton elewacyjny Cokoły aluzje Elementy lusarki Drzwi stalowe zewn trzne Konstrukcja wsporcza wyrzutni oraz wie y zje d alni Zje d alnia. 11. Wyposa enie Lady Szafki przebieralniowe Sauna : Wyposa enie bowlingu 2 - torowego 12. Uwagi ko cowe 2

3 Zestawienie rysunków AB 1 Rzut piwnic AB 2 Rzut parteru AB 3 Rzut dachu AB 4 Przekrój A-A AB 5 Przekrój A -A AB 6 Przekrój B-B AB 7 Przekrój C-C AB 8 Przekrój C C AB 9 Przekrój DD AB 10 Przekrój EE AB 11 Przekrój FF AB 12 Przekrój F F AB 13 Przekrój GG AB 15 Elewacja północna frontowa AB 16 Elewacja wschodnia AB 17 Elewacja południowa - tylna AB 18 Elewacja zachodnia AWB 1 Rzut posadzek AWB 2 Rozwini cia cian AWB 3 Rzut sufitów podwieszanych AWB 4 Lada szatniowa AWB 5 Lada bufetowa AWB 6 Lada kasowa ZB 1-4 Zestawienie lusarki i stolarki Uzupełnienie kr gielnia opis warunki przygotowania pomieszczenia Rzut - rys. AB-2/2 Rzut - rys. AB-6/2 Schemat umiejscowienia wycieraczek 3

4 OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. Uwagi ogólne Szczegółowa podstawa opracowania, dokumenty formalno-prawne, uprawnienia projektantów, dokładny opis funkcji obiektu i inne zostały wyczerpuj co omówione w Projekcie Budowlanym, Przed przyst pieniem do robót Wykonawca jest zobowi zany do zapoznania si z cał dokumentacj wielobran ow (zarówno opisy jak i rysunki). Wykryte niezgodno ci, niejasno ci, propozycje zamienne nale y uzgadnia z projektantem, Projektant przeka e Wykonawcy wersj cyfrow rysunków na CD-R w systemie pdf. Wykonawca we własnym zakresie b dzie drukowa niezb dne fragmenty rysunków w niezb dnej skali dla potrzeb budowy, Wszystkie roboty nale y wykona zgodnie ze Specyfikacj Technicznych Warunków Wykonania i Obioru Robót Budowlanych oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, BHP i PPO Detali typowych typu: izolacje, ocieplenia, obróbki blacharskie, dylatacje, cokoły, mocowania, przelewy basenowe itp. nie pokazywano. Podano detale istotne dla architektury. Wi kszo detali powstanie przy współpracy z Wykonawc w trakcie nadzorów autorskich. Dostawcy lusarki aluminiowej s zobowi zani do uzgodnienia rysunków warsztatowych z projektantem. 2. Podstawa opracowania Umowa na prace projektowe Nr 2Z181/03.06/001 z Pozwolenie na budow B /2006 z Zatwierdzony projekt budowlany inwestycji arch. Paweł Tiepłow, lipiec wykonany na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gminy Ustronie Morskie. Dokumentacja geodezyjna Geocomp, Dokumentacja geotechniczna Gator, kwiecie Warunki techniczne przył czenia do sieci. Uzgodnienie ZUD 318/2006 z Przedmiot inwestycji, projekt Przedmiotem inwestycji jest realizacja Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim składaj cego si z zespołu krytej pływalni, k pieliska otwartego i zespołu hali sportowej wraz z infrastruktur towarzysz c. W pierwszej kolejno ci, jako zadanie pierwsze etapu I b dzie realizowane k pielisko otwarte z pawilonem usługowym. Drugim zadaniem inwestycyjnym etapu I b dzie kryta pływalnia. Projekt indywidualny. Technologia realizacji uprzemysłowiona i tradycyjna, adekwatna do tego typu obiektów, wykorzystuj ca elementy systemowe i wysoko specjalistyczne. 4. Cel opracowania i zakres opracowania Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna w fazie wykonawczej, zgodna z wymaganiami Zamawiaj cego, zatwierdzonym projektem budowlanym oraz uzyskanie optymalnego rozwi zania techniczno budowlanego obiektu i zagospodarowania terenu w rejonie lokalizacji drugiego zadania inwestycji etapu I krytej pływalni z otaczaj cym terenem. Projekt Wykonawczy b dzie podstaw do realizacji tej cz ci inwestycji. Zakres niniejszego opracowania obejmuje Projekt Wykonawczy Architektury krytej pływalni oraz niezb dne Projekty Wykonawcze bran owe. 4

5 5. Charakterystyka wielko ciowa krytej pływalni i terenu 5.1. Podstawowe parametry wielko ciowe m2 powierzchnia terenu, w tym: m2 pow. 1. Etapu (basen kryty i k pielisko otwarte) m2 w tym pow. zakresu opracowania krytej pływalni m2 pow. 2. Etapu (hala sportowa) m2 pow. rezerwy terenu pod ew. przyszł rozbudow m3 kubatura obiektu m2 powierzchnia zabudowana m2 powierzchnia całkowita m2 powierzchnia netto 5.2. Zdolno usługowa Ilo osób jednorazowo korzystaj cych z obiektów dod. w tym: ilo os. zespołu krytej pływalni trybuny w tym: ilo os. boisk zewn trznych Ilo pracowników całego zespołu w tym ilo pracowników krytej pływalni Etapowanie Przedsi wzi cie zostanie zrealizowane w dwóch etapach. ETAP I : Budowa k pieliska otwartego i pawilonu usługowego Zagospodarowanie terenu jw. Budowa krytej pływalni Zagospodarowanie pozostałego terenu I etapu. ETAP II : Budowa hali sportowej wraz z pozostałym zakresem zagospodarowania (boiska sportowe) 7. Warunki geotechniczne Warunki posadowienia obiektu s trudne. Obszar lokalizacji projektowanych obiektów buduj grunty nieno ne, słabe oraz zdolne do przenoszenia obci e bezpo rednich. W zale no ci od podobszaru zastosuje si ró ne systemy posadowienia. Wod gruntow nawiercono na gł boko ci 0,5 1,5 m ppt. W okresie roztopów woda utrzymuje si na powierzchni terenu. Powy sze warunki gruntowo-wodne powoduj konieczno nietypowego podej cia do fundamentowania obiektów, jak te zabezpieczenia przeciwwodnego. Szczegóły w opracowaniu Badania Geotechniczne oraz w cz ci konstrukcyjnej Projektu Architektoniczno Budowlanego oraz w cz ci konstrukcyjnej niniejszego Projektu Wykonawczego. 8. Materiały nie konstrukcyjne stanu surowego zamkni tego. (Materiały konstrukcyjne s podane w towarzysz cym Projekcie Wykonawczym Konstrukcyjnym) Przegrody cianki działowe. zasadniczo gr. 12 cm murowane z cegły ceramicznej kratówki lub pełnej wg uznania Wykonawcy na zaprawie cementowo-wapiennej z wyj tkiem: 5

6 a) pomieszcze mokrych natryskowni, zespołu saunowego oraz WC w natryskowniach, b) w miejscach wykonania bruzd na prowadzenie rur instalacyjnych c) cianek działowych oddzielenia przeciwpo arowego cianki działowe w magazynach chemii basenowej oraz w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej (obustronnie otynkowane) gdzie powinna by stosowana cegła pełna; w miejscach prowadzenia kanałów wentylacyjnych cianki domurowywa po monta u tych kanałów, cianki działowe gr. 12 cm na pi trze nie s mocowane u góry gdy stykaj si z blach pokrycia dachowego. cianki te nale y zbroi bednark lub 2x 6 co 3 warstwa. w pomieszczeniach suchych mo liwe jest stosowanie systemowych cianek gipsowokartonowych na ruszcie min. C50 co 30 cm. Stosowanie takich cianek w pomieszczeniach mokrych jest niedopuszczalne, niezale nie od stosowanego typu płyt wypełniaj cych; przed wykonaniem cian działowych nale y opracowa scenariusz dostawy i monta u urz dze wielkogabarytowych, pozostawiaj c odpowiednie drogi i otwory monta owe lusarka zewn trzna elewacyjna i okienna. W całym budynku zaprojektowano lusark aluminiow. Fasady w systemie słupoworyglowym. Profile anodowane w kolorze naturalnego aluminium, trzykomorowe z wkładk termoizolacyjn, np. firmy Alumil lub Schuco. Pozostałe wymogi: współczynnik przenikania ciepła przez słup i rygiel szklenia stałego U R = 1,7 W/m 2 K izolacyjno akustyczna Rw = 42dB cz przezroczysta izolacyjno akustyczna Rw = 56dB cz nieprzezroczysta szeroko wizualna profili 55mm szklenie elewacyjne: zestaw SUNCOOL CLASSIC BLUE 30/39 HART 6/14A/4-4-1/T. Współczynnik izolacyjno ci k=1.3 W/m 2 K. W kilku miejscach zamiast szkła zastosowano poliw glan komorowy (k 1.5 W/m 2 C poliw glan 5-komorowy, gr. 32mm) : w systemowych wietlikach dachowych w hali sportowej, systemowe wietliki dachowe 120x120, 2 wietliki z wyłazami na dach. Zagadnienie omówi z projektantem, systemowe wietliki dachowe 120x120, Uwaga: - rozwi zania konstrukcyjne dla oparcia fasad aluminiowych, usztywnienia cian fasadowych, oparcia i mocowania w strefie konstrukcji dachu nale y rozpatrywa jako rozwi zanie systemowe ł cznie z dostaw lusarki aluminiowej, dostawca jest zobowi zany do uzgadniania rysunków warsztatowych z projektantem budynku, na drogach ewakuacyjnych zastosowa d wignie antypaniczne wg oznaczen na rzucie, szczególnej uwagi i dbało ci wymaga przeszklona obudowa startu zje d alni Izolacje Przeciwwodne i przeciwwilgociowe. a) Hydroizolacje rulonowe elastomerowe zgrzewalne papy bitumiczne odpowiedniego przeznaczenia, np. firmy ICOPAL: podłogi na gruncie, ciany podziemia - ICOPAL BASE 400P, wierzchnie krycie dachów - ICOPAL TOP 400P, paroizolacja dachu łukowego (nad hal sportow ) oraz dachu sal treningowych - ICOPAL BASE 400P. b) Hydroizolacje powłokowe bitumiczne: 6

7 ciany podziemia (jako podkład) i fundamenty, np. firmy SOPRO Emulsja bitumiczna SUPERFLEX 10, Podkład gruntuj cy EUROLAN3K; c) Hydroizolacje powłokowe dwuskładnikowe (np. AQUAFIN) podłogi na gruncie, pomieszczenia mokre, niecki basenowe. d) Folia kubełkowa np. ONDULINE ochrona hydroizolacji I termoizolacji cian piwnic. e) Paroizolacje dachów betonowych - Folia PE 0.2mm; f) Folia PE x2 z posypk talkow mi dzy warstwami-warstwa po lizgowa Termoizolacje wełny mineralne hydrofobowe twarde i mi kkie stosowane wg technologii - dachy styropian - ciany zewn trzne otynkowane, ocieplenie komory wyrzutni i czerpni, wypełnienie betonu spadkowego na dachach płaskich betonowych, posadzki na gruncie, posadzki z grzaniem podłogowym. Grubo ci wg projektu, marka i mocowanie wg dopuszczenia i technologii, styrodur- ciany piwnic, kształtki termoizolacyjne termoizolacja wewn trznych rur spustowych, wełna mineralna z foli aluminiow termoizolacja kanałów wentylacyjnych wg projektu wentylacji Izolacje akustyczne wełna mineralna na cianie wentylatorni s siaduj cej z hal basenow, wodoodporne sufity akustyczne w hali basenowej, np. firmy ROCKFON. Kraw d E. Wzdłu d wigarów i płatwi drewnianych nale y pozostawi szczelin wentylacyjn szer. 8 12cm (wsz dzie jednakow ). 9. Materiały wyko czeniowe wewn trzne Szczegółowy zakres wyko czenia podłóg, cian i sufitów podano w tabeli Zestawienie Pomieszcze na rys. AB-2. Szczegółowa kolorystyk materiałów wyko czeniowych uzgadnia z projektantem po wyborze dostawcy Płytki ceramiczne Niecki basenowe Basen pływacki. W niecce basenu pływackiego zastosowa ceramik basenow klasy Buchtal. Uło y oznaczenie torów na cianach i dnie basenu zgodnie z wymaganiami FINA. W basenie do nauki pływania równie oznaczy tory pływackie. Kolor dna biały, cian niebieski, pasów torowych granatowy. Basen rekreacyjny ceramika basenowa Buchtal, kolorystyka w strefie do nauki pływania jak basen pływacki, pozostała cz ci niebieski, stopnie wyka cza dedykowanymi kształtkami basenowymi. Murki wokół basenu równie ceramika basenowa, zastosowa dedykowane kształtki na kraw dzie i naro niki. Kolor murków niebieski. Półokr głe murki w basenie rekreacyjnym okłada mozaik typu Bisazza Posadzki Posadzki basenowe: wsz dzie tam gdzie ludzie chodz na boso, czyli hala basenowa, korytarze i hol w zespole saunowym, natryskownie stosowa ceramik basenow klasy Buchtal, Floorgres o antypo lizgowo ci bosej stopy B. Stosowa specjalne kształtki do rynienek zbiorczych. Kolor posadzek redni biały (ko słoniowa). Jako obwódka wzdłu przelewów zastosowa kolor ochra lub niebieski ciemny., w natryskowniach równie zaprojektowano posadzk z ceramiki basenowej przeciwpo lizgowej z wyznaczeniem miejsc natryskowych. Kolor redni biały. 7

8 brodziki dla dezynfekcji stóp (2 szt.+ 1szt. przy wyj ciu na zewn trz) maj gł boko 10 cm. Pochylnie brodzików wykona z płytek o antypo lizgowo ci bosej stopy C. Uwaga: Zwróci szczególn uwag na hydroizolacj brodzików. Pod płyt dociskow wykona szczeln wann z papy termozgrzewalnej. w pomieszczeniach z posadzk z ceramiki basenowej stosowa cokoliki z ceramiki gładkiej o identycznym kolorze. Na styku posadki i ciany stosowa kształtki naro ne wkl słe. Jako chemi (szpachlówki, hydroizolacje powłokowe, kleje, fugi itd.) nale y zastosowa materiały sprawdzone np. firmy Sopro. Schody na zje d alni : Okłada ceramik basenow kształtkami do stopni. Płaszczyzna stopni ma pochylenie poprzeczne 1% w kierunku duszy, gdzie nale y wykona rynienk zbiorcz do odprowadzenia wody. Boki biegów schodowych okleja ceramik jak na cianach hali basenowej. Szczególn uwag zwróci na kapinos. Wykona go z ta my plastikowej białej lub aluminiowej o przekroju około 4x0.5cm, wklejonej na gł boko ok.1.5cm od spodu na zewn trznej kraw dzi biegów i spoczników schodowych pomi dzy betonem a wyka czaj cymi płytkami płaszczyzn bocznych. Odcinki ta my powinny by szczelnie stykowane. Główny hol wej ciowy: Stosowa płytki gresowe polerowane 30x30cm, monokolory ko słoniowa i szary układane wg wzoru patrz rys. AWB - 2. Układanie zaczyna od osi wej cia głównego. Kolory płytek uzgodni z projektantem przed wyborem dostawcy. Komunikacja ogólna: Płytki gresowe półmatowe 30x30cm, monokolory identyczne jak w holu głównym. Przebieralnie: Płytki gresowe półmatowe 30x30cm na zaprawie wodoodpornej, monokolor ko słoniowa. Zastosowa pasy przeciwpo lizgowe R9 z płytek gresowych 30x30cm z faktur w postaci wystaj cych kółek lub kwadracików kolor niebieski. Szczegółowa kolorystyka do uzgodnienia z projektantem. Schody: Na stopniach stosowa dedykowane płytki gresowe o kolorystyce identycznej z posadzkami. W pozostałych pomieszczeniach stosowa płytki półmat monokolor ko słoniowa jw. wg wzoru na rys. AW ciany w pomieszczeniach o du ej wilgotno ci: hala basenowa, natryskownie, WC w natryskowniach, hol saunowy, natrysk i WC w zespole rodzinnym-niepełnosprawnych, magazyn basenowy stosowa ceramik małonasi kliwa ( 3%), o wym. modułowych 10x10 i 20x20cm, półmat (silk), monokolory o bogatej palecie kolorów pastelowych np. Vouge, Cerim na pełn wysoko pomieszczenia (do sufitu podwieszonego). Wzór układania oraz kolorystyk podano na rysunkach. Przed układaniem przestudiowa zasady rozmierzania dla poszczególnych sytuacji. W pozostałych pomieszczeniach powinny by wykorzystane płytki o podobnej kolorystyce i wymiarach jw. W zespole saunowym na kolistych cianach natrysków i biczy wodnych układa mozaik typu Bisazza. Uwaga: koliste kształty na podłodze układa pojedynczymi paskami układanymi koncentrycznie Słupy i ławeczka Słupy okr głe okleja mozaik typu Bisazza lub ceramik nienesi kliwi drobnowymiarow (max 5 cm). Mozaik nale y oklei równie ławeczk elbetow dla zawodników Wykładziny. Wykładzina dywanowa z kompletem cech do zastosowa w obiektach publicznych, na szlichcie samopoziomuj cej si. Kolor granatowy. Zastosowanie - w pokojach administracji, 8

9 9.3. Posadzki w pomieszczeniach technicznych Posadzki betonowe w piwnicach wykona jako beton zatarty na gładko impregnowany rodkiem przeciwpyłowym. W pomieszczeniach chemii basenowej beton impregnowany farbami chemoodpornymi lub płytki gresowe kwasoodporne Tynki Na cianach i sufitach wsz dzie tam gdzie nie wyst puje ceramika i sufity podwieszone. a) Tynki cementowo-wapienne III kategorii - dotyczy wszystkich cian i sufitów oprócz pomieszcze w podziemiu technicznym, d) W pomieszczeniach technicznych II kat. e) gładzie gipsowe na cianach i sufitach w pomieszczeniach reprezentacyjnych i administracyjnych (wykaz podano w tabeli na rys. AB2 Rzut Parteru ), 9.5. Malowania Uwaga ogólna: Wykonawca jest zobowi zany do stosowania farb zgodnie z technologi producenta, tzn. stosowa odpowiednie podkłady, grunty, ilo warstw itd. wszystkie tynki oprócz podziemia technicznego farby akrylowe lub akrylowo-lateksowe takich firm jak STO, BECKERS, DULUX, Kolorystyka b dzie ustalona po wyborze ceramiki podłogowej i ciennej. Generalne zało enia: sufity białe, ciany holu głównego, korytarza-suszarni włosow i korytarz personelu redni pomara czowy (pom.6.6). W pozostałych pomieszczeniach podobna paleta kolorów. w podziemiu technicznym w pomieszczeniach u ytkowych, komunikacji i klatkach schodowych wykona lamperi na cianach farb akrylowo-lateksow lub olejn w identycznym kolorze. Powy ej malowa farb emulsyjn, wszystkie powierzchnie oprócz ju omówionych lub niedost pnych białkowa, sufity i ciany w pomieszczeniach mokrych malowa specjalistyczn farb kopolimerowoakrylow np. BECKERS RESISTENT TACKFARG z dedykowanym podkładem RESISTENT SPARRGRUND. Osobnym zagadnieniem jest malowanie elementów drewnianych konstrukcji dachu. Powinny by fabrycznie zabezpieczone rodkami odpornymi na działanie wilgoci i innych szkodliwych czynników (nale y zwróci na to uwag przy zamawianiu i odbiorze tych elementów). Je eli tak nie jest, lub wykonawca był zmuszony t warstw naruszy (np. docinaniem, wycinaniem itp.), lub je li ta warstwa jest niewystarczaj ca (szczególnie to dotyczy fragmentów umieszczonych na zewn trz) nale y t warstw stworzy lub uzupełni lakierami bezbarwnymi dwuskładnikowymi wg zalece producenta. Malowanie elementów zewn trznych musi gwarantowa niezmienny wygl d drewna przez okre lon ilo lat eksploatacji. Powinien by przekazany u ytkownikowi dokument okre laj cy sposób i terminy konserwacji tych elementów. Malowanie nale y przeprowadzi przed monta em dachu Sufity podwieszone. sufity akustyczne w hali basenowej, np. firmy ROCKFON. Kraw d E. Wzdłu d wigarów i płatwi drewnianych nale y pozostawi szczelin wentylacyjn szer. 8 12cm (wsz dzie jednakow ). sufity podwieszone zasadniczo panelowe o wym. 60x60cm z kraw dzi typu E, białe, typu ROCKFON, uzupełnieniem sufitów s płaszczyzny pełne, kieszenie na o wietlenie, uskoki poziomów itp. wkonane z płyt gipsowo-kartonowych. Oraz obudowy kanałów wentylacyjnych, które w pomieszczeniach mokrych powinny by wykonane z płyt wodoodpornych (cementowych lub innych nie zaleca si płyt g-k). Pomieszczenia z du ilo ci kanałów nale y przesklepi w cało ci płyt wodoodporn (z ew. perforacj w przypadku wyst powania kratek wentylacyjnych), 9

10 podbitka dachu nad wej ciem głównym oraz z w tylnej cz ci - listwy aluminiowe szer cm. np. firmy LUXALON Okna i drzwi wewn trzne lusarka aluminiowa wewn trzna. W kolorze naturalnego aluminium. Szklenie bezpieczne. System powinien umo liwi wykonanie przegrody pomi dzy holem wej ciowym a hal basenow wys.7,0m cianki z poliw glanu komorowego. S wykorzystane przy wyj ciach z natryskowni do hali basenowej, oraz w holu saunowym. Nale y zastosowa poliw glan komorowy bezbarwny gr.10-16mm w ramce z profilu aluminiowego Drzwi wewn trzne W pomieszczeniach suchych laminowane, wzmocnione np. firmy BKT (kolory niebieski, zielony, pomara czowy), o cie nice stalowe. Klamki uzgodni z projektantem. Drzwi s zasadniczo wyposa one w samozamykacz i zamek z kluczem zgodnie z oznaczeniami na rzucie. Drzwi w pomieszczeniach mokrych Wodoodporne z litego laminatu grub mm np.hpl na zawiasach aluminiowych. Futryny aluminiowe. Kolorystyka b dzie ustalona po wybraniu dostawcy. Drzwi po arowe Jako oddzielenie stref po arowych zastosowano drzwi stalowe klasy EI 60 oraz EI30 wg projektu. Kolorystyk uzgodni z projektantem. Drzwi w pomieszczeniach technicznych Nale y stosowa drzwi stalowe Drzwi ewakuacyjne wyj ciowe s wyposa one w d wignie antypaniczne wg oznacze na rzucie. Drzwi do WC wyposa one w tzw. wandaloodporny zamykacz z sygnalizacj zamkni cia cianki i kabiny systemowe HPL. S to cianki z drzwiami w WC, kabiny oraz cianki w przebieralniach, stosowa cianki na nó kach oraz okucia aluminiowe lub ze stali nierdzewnej. Kolorystyk uzgodni z projektantem Barierki i pochwyty. Zasadniczo wykonane ze stali nierdzewnej. Mark stali nierdzewnej uzgodni z projektantem. Barierki przy wyj ciu na zewn trz - stal nierdzewna lub malowana proszkowo Barierki i pochwyty schodów do podziemia technicznego mog by wykonane ze stali ocynkowanej Parapety. parapety okien wykona z kamienia sztucznego. Kolorystyk uzgodni z projektantem. parapety na cianach wyko czonych glazur wykonywa z glazury. Wzór i kolorystyk uzgodni z projektantem. 10. Materiały wyko czeniowe elewacyjne i zewn trzne Blacha aluminiowa. Z blachy gr.2 mm anodowanej w kolorze naturalnego aluminium wykona : szczytowe obróbki dachu łukowego, nadbudówki wentylacyjnej oraz wie y zje dzalni. Na wykonanie tych obróbek nale y zwróci szczególn uwag wybrana technologia ma 1

11 zapewni gładka powierzchni i unikn pofalowania powierzchni (blach zaleca si zast pi Alucobondem) wszelkie inne obróbki blacharskie, parapety zewn trzne Dopuszczalne jest stosowanie blachy powlekanej w miejscach niewidocznych. Podbitka dachu nad wej ciem głównym oraz z w tylnej cz ci - listwy aluminiowe szer cm. np. firmy LUXALON Blacha dachowa Tynki. Na dachach łukowych blacha typu Prefalz firmy Prefa Stosowa mineralny tynk cienkowarstwowy, np. STO. Wst pn kolorystyk podano w cz ci rysunkowej, dokładn kolorystyk oraz faktur uzgodni z projektantem. Boniowanie uzyskiwa przez stosowanie odmiennej faktury tynku. Płaszczyzna podstawowa - tynk fakturowy (uzgodni z projektantem), tynk boni - gładki szer. 3cm Beton elewacyjny. Powierzchnia betonowa wyst puje w nast puj cych miejscach - murki oporowe przy budynku, murek przy wej ciu do zaplecza bufetowego, ew. na stopniach terenowych. Elementy te wykona jako beton architektoniczny, czyli bez ubytków, szpachlowania, p kni itd. Beton mrozoodporny F=150, min. B20, z domieszk włókien polipropylenowych 60dkg na 1m3 mieszanki. Elementy zbrojone (murki oporowe) dylatowa co 15-20m, nie zbrojone (stopnie schodów zewn trznych) co 3m Cokoły Cokoły wykona z płytek ceramicznych mrozoodpornych, matowych, w kolorze wi niowym. Kolor i format uzgodni z projektantem aluzje. aluzje wyst puj na otworach czerpni i wyrzutni. Stosowa aluzje aluminiowe typu Renson w kolorze aluminiowym. Rysunki warsztatowe uzgadnia z projektantem (szczególnej uwagi wymaga obudowa wyrzutni). Uwaga: za aluzjami mocowa siatk nylonow oczko ok. 2x2cm przeciwko ptakom Elementy lusarki Drzwi stalowe zewn trzne Do bloku technicznego, do magazynów kwasów. S to drzwi pełne, ocieplone, malowane proszkowo na kolor aluminiowy Konstrukcja wsporcza wyrzutni oraz wie y zje d alni. Wykona z rur kwadratowych 10x10cm stalowych ocynkowanych. Rysunki robocze uzgodni z projektantem. Uwaga: projekt podaje zasady u ycia i kształtowania materiałów oraz zasady wyko czenia. Wykonawca powinien zapewni stabilno konstrukcji oraz pewno jej zamocowania Zje d alnia. Poziom mocowania elementu startowego +4,70. Długo zje d alni około 45mb. L dowisko wyprofilowana wanna z tworzywa sztucznego o wym. 3x6m. Kolor rury i l dowiska niebieski. Kolor elementów metalowych konstrukcji wsporczej rury srebrny RAL Wyposa enie. Poni ej podano wyposa enie stałe. Wyposa enie ruchome wg zestawienia wyposa enia. 1

12 Uwaga: Wszystkie meble i akcesoria powinny by odporne na zniszczenie, przeznaczone do budynków u yteczno ci publicznej. Pozostałe wyposa enie wg towarzysz cych Projektów Bran owych Wykonawczych Lady Lad kasow, szatniow i bufetow wykona jako murowan, oklejan ceramik cienn. Blaty z kamienia sztucznego gr. 3cm. Wzór kamienia uzgodni z projektantem Szafki przebieralniowe. W przebieralniach basenowych szafki podwójne 33.3x50cm, wykonane z laminatu, okucia aluminiowe, wyposa one w zamek zgodny z ESOK Sauna : kabiny saunowe oraz ich wyposa enie - renomowanych firm np. KLAFS Wyposa enie bowlingu 2 - torowego Wyposa enie kr gielni np wg systemu Eurobowling lub Gemax 12. Uwagi ko cowe Niniejszy Projekt Wykonawczy stanowi podstaw do realizacji I etapu inwestycji Centrum Rekreacyjno Sportowego w Ustroniu Morskim Niniejszy Projekt Wykonawczy nale y rozpatrywa ł cznie z Projektami Architektoniczno Budowlanymi oraz Projektem Zagospodarowania Terenu jak równie z projektami bran owymi, wykonawczymi. Przed przyst pieniem do robót Wykonawca jest zobowi zany do zapoznania si z cał dokumentacj wielobran ow (zarówno opisy jak i rysunki). Wykryte niezgodno ci, niejasno ci, propozycje zamienne nale y uzgadnia z projektantem; Wszystkie roboty nale y wykona zgodnie ze Specyfikacj Techniczn Wykonania i Obioru Robót Budowlanych oraz zgodnie z zasadami Sztuki Budowlanej, BHP i PPO ; Niniejszy Projekt jest obj ty Prawami Autorskimi. Opracował: arch. Paweł Tiepłow arch. El bieta Grabowska Warszawa, sierpie 2006r. 1

13 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, tel./fax. (0-22) , kom ul. Osowska 27 m. 5, Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim Rodzaj obiektu / robót bud Adres obiektu: Ustronie Morskie, ul. Wojska Polskiego Nr ewidencyjny działek :378, 380, 381 obr b ul, ul. Wojska Polskiego, Okrzei, Górnej, Polnej. Inwestor: Urz d Gminy w Ustroniu Morskim Ul. Bolesława Chrobrego Ustronie Morskie Gen. Projektant: arch. Paweł Tiepłow Pracownia Projektowa Warszawa, ul. Osowska 27 m. 5 ETAP I Kryta Pływalnia ARCHITEKTURA Projektował: Projektowała: Sprawdził: mgr in. arch. Paweł Tiepłow Nr uprawnie projektowych St 884/87 Członek MOIA Nr MA-0851 in. arch. El bieta Grabowska mgr in. arch. Szymon Wierzbicki Nr uprawnie projektowych St 713/86 Członek MOIA Nr MA-0908 pa dziernik 2006

14 SPIS ZAWARTO CI OPRACOWANIA 1. Uwagi ogólne 2. Podstawa opracowania 3. Przedmiot inwestycji, projekt 4. Cel opracowania i zakres opracowania 5. Charakterystyka wielko ciowa krytej pływalni i terenu 5.1. Podstawowe parametry wielko ciowe 5.2. Zdolno usługowa 6. Etapowanie 7. Zagospodarowanie terenu 7.1. Dokumenty lokalizacyjne 7.2. Poło enie terenu 7.3. Granice terenu 7.4. Wielko terenu 7.5. Istniej ce ukształtowanie i zainwestowanie terenu 7.6. Projektowane zainwestowanie terenu 7.7. Ziele 7.8. Drobne formy architektoniczne 7.9. Komunikacja 8. K pielisko otwarte z pawilonem usługowym Zadanie 1, Etap I. 9. Kryta pływalnia Zadanie 2, Etap I Układ funkcjonalny 10. Technologia uzdatniania wody basenowej 11. Technologia gastronomii bufetu w krytej pływalni Dane ogólne Program u ytkowy Wyposa enie technologiczne Wytyczne technologiczne 12. Warunki geotechniczne 13. Materiały nie konstrukcyjne stanu surowego zamkni tego. 14. Materiały wyko czeniowe wewn trzne 15. Materiały wyko czeniowe elewacyjne i zewn trzne. 16. Wyposa enie. 17. Uwagi ko cowe O WIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA SPRAWDZAJ CEGO

15 Zestawienie rysunków PZTB 1 Zagospodarowanie terenu 1:500 PZTB 2 Ogrodzenie PZTB 3 Brama PZTB 4 Boisko wielofunkcyjne PZTB 5 Boisko do siatkówki pla owej PZTB 6 Korty tenisowe PZTB 7 Korty tenisowe schemat drena u PZTB 7 Korty tenisowe przekrój przez nawierzchni AB 1 Rzut piwnic AB 2 Rzut parteru AB 3 Rzut dachu AB 4 Przekrój A-A AB 5 Przekrój A -A AB 6 Przekrój B-B AB 7 Przekrój C-C AB 8 Przekrój C C AB 9 Przekrój DD AB 10 Przekrój EE AB 11 Przekrój FF AB 12 Przekrój F F AB 13 Przekrój GG AB 15 Elewacja północna frontowa AB 16 Elewacja wschodnia AB 17 Elewacja południowa - tylna AB 18 Elewacja zachodnia AWB 1 Rzut posadzek AWB 2 Rozwini cia cian AWB 3 Rzut sufitów podwieszanych AWB 4 Lada szatniowa AWB 5 Lada bufetowa AWB 6 Lada kasowa ZB 1-4 Zestawienie lusarki i stolarki

16 OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. Uwagi ogólne -Szczegółowa podstawa opracowania, dokumenty formalno-prawne, uprawnienia projektantów, dokładny opis funkcji obiektu i inne zostały wyczerpuj co omówione w Projekcie Budowlanym, -Przed przyst pieniem do robót Wykonawca jest zobowi zany do zapoznania si z cał dokumentacj wielobran ow (zarówno opisy jak i rysunki). Wykryte niezgodno ci, niejasno ci, propozycje zamienne nale y uzgadnia z projektantem, -Projektant przeka e Wykonawcy wersj cyfrow rysunków na CD-R w systemie pdf. Wykonawca we własnym zakresie b dzie drukowa niezb dne fragmenty rysunków w niezb dnej skali dla potrzeb budowy, -Wszystkie roboty nale y wykona zgodnie ze Specyfikacj Technicznych Warunków Wykonania i Obioru Robót Budowlanych oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, BHP i PPO -Detali typowych typu: izolacje, ocieplenia, obróbki blacharskie, dylatacje, cokoły, mocowania, przelewy basenowe itp. nie pokazywano. Podano detale istotne dla architektury. Wi kszo detali powstanie przy współpracy z Wykonawc w trakcie nadzorów autorskich. Dostawcy lusarki aluminiowej s zobowi zani do uzgodnienia rysunków warsztatowych z projektantem. 2. Podstawa opracowania -Umowa na prace projektowe Nr 2Z181/03.06/001 z Pozwolenie na budow B /2006 z Zatwierdzony projekt budowlany inwestycji arch. Paweł Tiepłow, lipiec wykonany na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gminy Ustronie Morskie. -Dokumentacja geodezyjna Geocomp, Dokumentacja geotechniczna Gator, kwiecie Warunki techniczne przył czenia do sieci. -Uzgodnienie ZUD 318/2006 z Przedmiot inwestycji, projekt Przedmiotem inwestycji jest realizacja Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim składaj cego si z zespołu krytej pływalni, k pieliska otwartego i zespołu hali sportowej wraz z infrastruktur towarzysz c. W pierwszej kolejno ci, jako zadanie pierwsze etapu I b dzie realizowane k pielisko otwarte z pawilonem usługowym. Drugim zadaniem inwestycyjnym etapu I b dzie kryta pływalnia. Projekt indywidualny. Technologia realizacji uprzemysłowiona i tradycyjna, adekwatna do tego typu obiektów, wykorzystuj ca elementy systemowe i wysoko specjalistyczne.

17 4. Cel opracowania i zakres opracowania Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna w fazie wykonawczej, zgodna z wymaganiami Zamawiaj cego, zatwierdzonym projektem budowlanym oraz uzyskanie optymalnego rozwi zania techniczno budowlanego obiektu i zagospodarowania terenu w rejonie lokalizacji drugiego zadania inwestycji etapu I krytej pływalni z otaczaj cym terenem. Projekt Wykonawczy b dzie podstaw do realizacji tej cz ci inwestycji. Zakres niniejszego opracowania obejmuje Projekt Wykonawczy Architektury krytej pływalni oraz niezb dne Projekty Wykonawcze bran owe. 5. Charakterystyka wielko ciowa krytej pływalni i terenu 5.1. Podstawowe parametry wielko ciowe m2 powierzchnia terenu, w tym: m2 pow. 1. Etapu (basen kryty i k pielisko otwarte) m2 w tym pow. zakresu opracowania krytej pływalni m2 pow. 2. Etapu (hala sportowa) m2 pow. rezerwy terenu pod ew. przyszł rozbudow m3 kubatura obiektu m2 powierzchnia zabudowana m2 powierzchnia całkowita m2 powierzchnia netto 5.2. Zdolno usługowa Ilo osób jednorazowo korzystaj cych z obiektów dod. -w tym: ilo os. zespołu krytej pływalni trybuny -w tym: ilo os. boisk zewn trznych Ilo pracowników całego zespołu w tym ilo pracowników krytej pływalni Etapowanie Przedsi wzi cie zostanie zrealizowane w dwóch etapach. Realizacja 1-go etapu pod klucz, z pełnym wyposa eniem, umo liwiaj cym uzyskanie pozwolenia na u ytkowanie nast pi w 2007 roku. Podział zadania na etapy: ETAP I : -Budowa k pieliska otwartego i pawilonu usługowego -Zagospodarowanie terenu jw. -Budowa krytej pływalni

18 -Zagospodarowanie pozostałego terenu I etapu. ETAP II : -Budowa hali sportowej wraz z pozostałym zakresem zagospodarowania. 7. Zagospodarowanie terenu 7.1. Dokumenty lokalizacyjne Inwestor jest wła cicielem przedmiotowego terenu. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego potwierdzaj mo liwo realizacji Zespołu Rekreacyjno - Sportowego w tym miejscu. Projekt Budowlany inwestycji został zatwierdzony. Inwestor uzyskał Pozwolenie na budow Poło enie terenu Projektowana inwestycja zostanie zrealizowana na działkach nr 378, 380 i 381 przy ul. Polnej, Wojska Polskiego, Okrzei, Górnej w Ustroniu Morskim. -główne wej cie do Centrum projektuje si od strony ul. Wojska Polskiego, jednej z głównych i spinaj cych ulic Ustronia. Ulic przebiega linia autobusowa, - ulica Polna jest jedn z dróg ł cz cych miasto z tras 11 Koszalin Kołobrzeg. T drog b d przyje d a go cie spoza miasta. Przy ul. Polnej zlokalizowano wej cie do k pieliska oraz pawilon obsługowy, komunikacj obsługi technicznej, parkingi. - ulica Okrzei jest lokaln uliczk boczn, dopiero przeznaczon do utwardzenia. Przy tej uliczce rozmieszczono boiska oraz dojazdy do ich obsługi, - ulica Górna jest najbardziej oddalona od głównego ruchu pieszego i kołowego, teren przy niej ma najwi kszy spadek. Dlatego teren w tej cz ci pozostawiono jako rezerw pod ewentualn przyszł rozbudow, 7.3. Granice terenu Teren na projekcie zagospodarowania oznaczono w cz ci graficznej literami ABCDEFA. -od północy teren inwestycji jest ograniczony ul. Wojska Polskiego, -od wschodu ul. Okrzei i działk usługow nie nale c do inwestora -od południa ul. Górn -od zachodu ul. Poln Wielko terenu Powierzchnia całej działki w granicach ABCDEFA wynosi 3,33 ha, w tym: m2 powierzchnia opracowania zespołu krytej pływalni w ramach 1. Etapu m2 powierzchnia 1. etapu, m2 powierzchnia 2. etapu, m2 powierzchnia rezerwy terenu

19 7.5. Istniej ce ukształtowanie i zainwestowanie terenu Teren przyszłej inwestycji opada od ul. Wojska Polskiego w kierunku południowym o ok. 2 m, by w rejonie rodka działki, gdzie planuje si zlokalizowa obiekty osi gn poziom najni szy i zacz si podnosi, osi gaj c przy południowej granicy ok. 5 m. Cał powierzchni działki zajmuje ziele wysoka i niska, boiska sportowe, rów melioracyjny, staw retencyjny, nasyp nad kanalizacj deszczow, w rodkowej cz ci znaczne zró nicowania w postaci górek i skarp, dwa małe budynki (do rozbiórki), napowietrzna sie elektroenergetyczna (do demonta u) Istniej ce drzewa, zgodnie z inwentaryzacj i projektem gospodarki istniej c zieleni, tu gdzie nie koliduje to z przyszł inwestycj pozostan, za chore, suche i koliduj ce z obiektami, zostan wyci te. Dotyczy to głównie linii wysokich drzew biegn cej w poprzek działki przed budynkami projektowanymi. S to głównie topole, nie kwalifikuj ce si jako drzewa warto ciowe. Przez teren przyszłej inwestycji przebiegaj te sieci uzbrojenia podziemnego. Istotne znaczenie ma w szczególno ci kanał deszczowy 600. Pozostałe sieci zostan zdemontowane lub pozostawione pod ziemi, jako nie u ytkowane Projektowane zainwestowanie terenu Przewiduje si przeprowadzenie robót ziemnych w celu wypłaszczenia terenu w rejonie k pieliska i boisk oraz podniesienia terenu posadowienia budynków do poziomu przyległej ulicy Polnej. Uwaga: ziemia do usuni cia nie mo e słu y do podniesienia poziomu posadowienia budynków ze wzgl du na słab no no. Planuje si równie pozostawienie rowu melioracyjnego, stawu i nasypu nad kanalizacj deszczow, po ich konserwacji. Realizacja obiektów kubaturowych, otwartych i towarzysz cych nast pi etapowo. Przewiduje si podł czenie obiektów do sieci uzbrojenia na warunkach wynikaj cych z zapotrzebowania i danych technicznych uzyskanych od gestorów poszczególnych mediów. Planuje si wykonanie infrastruktury komunikacyjnej: dróg, parkingów, doj. Zakłada si równie nowe nasadzenia zieleni wysokiej, redniej i niskiej jako uzupełnienia i nowe formy ozdobne Ziele Zapewniono 60% powierzchni zieleni na działce. Przyj to i dominuj c rol b d miały trawniki uzupełnione w 20% powierzchni o kwiaty i ro liny jednoroczne, w 20% redniopienne kwitn ce krzewy wieloletnie i 10% powierzchni w drzewa parkowe stanowi ce naturaln barier akustyczno -architektoniczn. Ponadto zaprojektowano pla trawiast wokół k pieliska otwartego o powierzchni 2000 m2 Szczegółowe informacje w cz ci 7. PZT Projekcie Zieleni

20 7.8. Drobne formy architektoniczne Wokół krytej pływalni projektuje si dojazdy, parkingi, tereny zielone i o wietlenie terenu. Teren b dzie wyposa ony ponadto w: -kosze na mieci 50 szt. -ławki parkowe 50 szt. -stoiska dla rowerów, -stoiska dla skuterów, -maszty flagowe łamane z link do podci gania, -tablice informacyjne na wjazdach i wej ciach pod wietlane -znaki drogowe kierunku ruchu. Wzór powy szych elementów wyposa enia uzgodni z projektantem. Cz terenu (jak pokazano na planszy podstawowej Projektu Zagospodarowania Terenu - boiska oraz k pielisko) b dzie ogrodzona typowymi prz słami ze stali profilowanej, ocynkowanej. Murki oporowe. Nie przewiduje si wyka czania murków oporowych płytkami ceramicznymi. Elementy te wykona jako beton architektoniczny, czyli bez ubytków, szpachlowania, p kni itd. Beton mrozoodporny F=150, min. B20, z domieszk włókien polipropylenowych 60dkg na 1m3 mieszanki. Murek przy wej ciu do pomieszcze gastronomii - beton jak wy ej. Stopnie wykonywa z betonu jak wy ej. Dylatowa co około 3m. Dopuszczalne jest wykonanie stopni z kamiennych elementów prefabrykowanych po uzgodnieniu z projektantem. Inne elementy DFA. Lampy o wietlenia dekoracyjnego (słupki wzdłu budynku, lampy chodnikowe) oraz słupy i lampy o wietlenia terenu podano w Projekcie Elektryki, 7.9. Komunikacja Dojazd do krytej pływalni projektuje si od strony ul. Wojska Polskiego, gdzie zlokalizowano główny parking (86 mp). Z boku pływalni od strony ul. Polnej znajduje si dodatkowy parking (22 mp w tym 2 mp dla osób niepełnosprawnych). W ul. Polnej zaprojektowano zatok postojow dla 2 autokarów. Podjazd gospodarczy od ul. Okrzei. Szczegóły techniczne w projekcie drogowym. Układ komunikacji pieszej kieruje strumienie ruchu od strony ul. Wojska Polskiego w kierunku pływalni ulicami Poln i Okrzei, a dalej ci gami pieszymi do wej cia głównego. Na głównym ci gu pieszym od strony gł. parkingu w kierunku wej cia, w miejscu, gdzie ci g przechodzi nad rowem melioracyjnym, zakłada si zlokalizowanie mostka parkowego. Specjalistyczny dostawca powinien uzgodni jego form w trybie nadzoru autorskiego z projektantem.

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie artea@artea.com.pl PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie Inwestor: Obiekt: Umowa: Zakład Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO SPIS TREŚCI: 1 PODSTAWA OPRACOWANIA...6 1.1 Umowa z Inwestorem....6 1.2 Koncepcja architektoniczna przekazana Inwestorowi...6 1.3 Decyzja o warunkach zabudowy...6

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CHARAKTERYSTYKA WROCŁAWSKIEGO PARKU BIZNESU

OPIS TECHNICZNY CHARAKTERYSTYKA WROCŁAWSKIEGO PARKU BIZNESU ZAŁ CZNIK NR 6 Arkuszy 9 OPIS TECHNICZNY CHARAKTERYSTYKA WROCŁAWSKIEGO PARKU BIZNESU 2 Tadeusz Chrzanowski Zarz dca Nieruchomo ci Licencja nr 13947 Wrocławski Park Biznesu ZATWIERDZIŁ WROCŁAW 2008 rok

Bardziej szczegółowo

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ZAMAWIAJ CY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY AL. PIASTÓW17, 70-310 SZCZECIN OBIEKT, ADRES CENTRUN DYDAKTYCZNO-BADAWCZE NANOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Piotr Fortuna Architekci PROJEKT BUDOWLANY. WIELOBRAN OWEżO REMONTU CZ CI KORYTARZY WEWN TRZNYCH II PI TRA

Piotr Fortuna Architekci PROJEKT BUDOWLANY. WIELOBRAN OWEżO REMONTU CZ CI KORYTARZY WEWN TRZNYCH II PI TRA Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. ląska 33/85, NIP 958-117-95-01, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, e-mail: fortuna@foqoarchitekci.pl PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRAN OWEżO REMONTU CZ CI KORYTARZY

Bardziej szczegółowo

Bran a Imi i nazwisko Numer uprawnie Data Podpis

Bran a Imi i nazwisko Numer uprawnie Data Podpis Jednostka projektowania: www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl Egzemplarz 1 Symbol projektu: 11.1263.07 Faza opracowania: Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Nazwa zadania: Wykonanie systemu kontroli dost pu w budynku nr 1 Oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych w Legnicy Zakres robót według Wspólnego Słownika Zamówie : Adres:

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku.

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno budowlany (br. sanitarna) ADRES: Bra sk, ul. Kopernika DZIA KI OBJ TE INWESTYCJ : 1312, 1381,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie 12453 /11.0.A PW Projekt wykonawczy- Etap I- Tom I Inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKTANCI: PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PRZEBĘDOWO DZ. NR 90/10 OBRĘB TROJANOWO ARK. EWID. 2 SEKCJA: 6.181.12.09.1.3

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y KM 780/11 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y okre laj cy warto rynkow udziału 1/2 cz ci w prawie własno ci nieruchomo ci składaj cej si z działki ew. nr 705/3 o pow.0,15 ha, zabudowanej budynkiem

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY NOWY ZAMEK Marta Pinkiewicz-Wo niakowska 03-741 Warszawa, ul. Bia ostocka 22 lok. 3 ZAMAWIAJ CY: Ministerstwo Edukacji Narodowej Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 Spis treści: Strona nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 5 3. PODSTAWOWE DANE O LOKALIZACJI I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 5 4. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA KONCEPCJ CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWEGO UOKiK

KONKURS NA KONCEPCJ CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWEGO UOKiK KONKURS NA KONCEPCJ CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWEGO UOKiK CZ OPISOWA 1 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest koncepcja architektoniczna adaptacji pomieszcze by ej restauracji zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo