SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2/B REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2/B REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY"

Transkrypt

1 16 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2/B REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY SPIS TREŚCI: 2/B.01. Roboty ciesielskie 2/B.02. Deskowanie i podłoga z płyt OSB 2/B Impregnowanie elementów drewnianych 2/B Izolacja przeciwwodna z folii PE 2/B.05. Pokrycie dachu blachodachówką 2/B.06. Podcinanie i izolacja ścian 2/B.07. Instalacja c. o. zasilana kominkiem z płaszczem wodnym 2/B.08. Roboty tynkarskie 2/B.09. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 2/B.10. Roboty malarskie dla robót wewnętrznych 2/B.11. Pokrywanie podłóg płytkami 2/B.12. Roboty ocieplenia budynku metodą BSO

2 17 1. SST 2/B ROBOTY CIESIELSKIE 1.WSTĘP 1.1.PRZEDMIOT ST. Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ciesielskich związanych z remontem budynku świetlicy wiejskiej w Krobielewku gm.skwierzyna. 1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST. Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót ciesielskich. Zakres robót obejmuje: - wymiana pokrycia i wzmocnienie więźby dachowej - remont stropu drewnianego Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania Ogólne. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 2. MATERIAŁY 2.1 Drewno Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste impregnowane ciśnieniowo przed szkodnikami biologicznymi i ogniem klasy C24. Preparaty do nasycenia drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robót stosuje się: - krawędziaki z drewna zgodnie z PN-EN 336:2001, PN-EN 338:1999, PN-EN 113:2000, PN-EN 351-1:1999, PN-EN 351-2: bale iglaste obrzynane grub. 50 mm PN-EN :2002, PN-84/D deski iglaste obrzynane grub mm, grub mm, grub mm PN-EN :2002, PN- 84/D-04152, PN-EN 113:2000. Dopuszczalne wady tarcicy Wady C24 C30 C35 Sęki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2 1/4 do 1/2 do 1/4 Sęki na całym przekroju 1/4 do 1/3 1/4 do 1/3 do 1/4 Skręt włókien do 10% do 10% do 7% Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: a) głębokie b) czołowe 1/2 1/1 1/2 1/1 1/3 1/1 Zgnilizna niedopuszczalna Chodniki owadzie niedopuszczalne Szerokość słojów 6 mm 6 mm 4 mm Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości lub długości Krzywizna podłużna a. płaszczyzn 30 mm dla grubości do 38 mm, 10 mm dla grubości do 75 mm b. boków 10 mm dla szerokości do 75 mm, 5 mm dla szerokości > 250 mm Wichrowatość - 6% szerokości Krzywizna poprzeczna - 4% szerokości Rysy, falistość - dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.

3 18 Nierówność płaszczyzn płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: dla konstrukcji na wolnym powietrzu 23% dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem 20%. Tolerancje wymiarowe tarcicy a. odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: - w długości: do + 50 mm lub do 20 mm dla 20% ilości - w szerokości: do +3 mm lub do 1mm - w grubości: do +1 mm lub do 1 mm b. odchyłki wymiarowe bali jak dla desek c. odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: dla łat o grubości do 50 mm: - w grubości: +1 mm i 1 mm dla 20% ilości - w szerokości: +2 mm i 1 mm dla 20% ilości dla łat o grubości powyżej 50 mm: - w szerokości: +2 mm i 1 mm dla 20% ilości - w grubości: +2 mm i 1 mm dla 20% ilości d. odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i 2 mm. e. odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i 2 mm. f. płyty OSB 3 do stosowania w warunkach wilgotnych, grubości 2,2cm, wytrzymałość na zginanie wzdłużne min. 18N/mm2 - wg PN-EN 300: Łączniki Należy stosować: - gwoździe okrągłe wg PN-EN : Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN ISO 4014: Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034: Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M Podkładki kwadratowe wg PN-59/M Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M Środki ochrony drewna Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania np. Deimos, Fobos w oparciu o aprobatę techniczną lub przez ITB. Środki do ochrony elementów konstrukcyjnych muszą w zależności od potrzeb: - ochronić przed grzybami i owadami, - zabezpieczać przed sinizną i pleśnieniem, - zabezpieczać przed działaniem ognia do stopnia niezapalności R Składowanie materiałów i konstrukcji 1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 2. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 3. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 3. SPRZĘT. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania Ogólne Rodzaj stosowanego sprzętu powinien być zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Do wykonywania robót murowych stosować: Sprzęt do wykonania robót ciesielskich.

4 19 -piła tarczowa, -wiertarka, -dłuta ciesielskie, - wciągarka, - łapki ciesielskie, - młotki ciesielskie. Sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami SST. 4. TRANSPORT. Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST Wymagania Ogólne. Załadunek ręczny, samochód skrzyniowy, taczki Rusztowania, dźwigi, wciągarki 5. WYKONANIE ROBÓT. 5.1 Ogólne zasady wykonania podano w ST Wymagania Ogólne. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 5.2 Więźba dachowa Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 mm. Dopuszcza się następujące odchyłki: a. w rozstawie belek lub krokwi: - do 2 cm w osiach rozstawu belek - do 1 cm w osiach rozstawu krokwi b. w długości elementu do 20 mm c. w odległości między węzłami do 5 mm d. w wysokości do 10 mm. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem muszą być w miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy. 5.3 Ołacenie połaci dachowej Do ołacenia połaci dachowej stosować kontrłaty o wymiarach co najmniej 20x50cm i łaty o wymiarach minimum 38x50mm w rozstawie od 27cm do 35cm w zależności od długości fali stosowanej blachy pokryciowej. Łaty układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum jednym gwoździem. Długość gwoździ powinna być co najmniej 4,5 cm większa od grubości łaty. Czoła łat powinny stykać się tylko na krokwiach. 5.4 Impregnacja drewna Dostarczone drewno winno być impregnowane ciśnieniowo, w innym przypadku stosować kąpiele w roztworach impregnujących zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku wykonywania impregnacji elementów wbudowanych lub miejsc przecięć, prace prowadzić zgodnie z zaleceniami w karcie wyrobu producenta środka, przy czym w nakładania impregnatu pędzlem czynność tą wykonać co najmniej 3 razy. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. Inspektor dokona sprawdzenia jakości wykonywania prac i zgodności z zatwierdzona technologią i organizacją robót. Kontrola wykonania wykopów polegać będzie na: - kontrola przekrojów i ich rozmieszczenia z dokumentacją techniczną -kontrola jakości zastosowanych materiałów -sprawdzenie jakości i wilgotności drewna, -sprawdzenie odchyłek wykonanej konstrukcji dachowej 6.1 Program zapewnienia jakości Program zapewnienia jakości wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w ST Wymagania ogólne.

5 20 Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy 6.2 Badanie jakości materiałów Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi odpowiadać wymaganiom określonym w pkt.2 i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy. 6.3 Badanie jakości robót Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5, a ponadto: - dokładność montażu elementów drewnianych w konstrukcji dachu, zachowanie gładkości płaszczyzn, - łączenie elementów drewnianych - dokładność i szczelność osadzenia wyłazu dachowego - sprawdzenie impregnacji środkami grzybobójczymi, przeciwwilgociowymi i ognioochronnymi drewnianych elementów konstrukcji dachu Roboty podlegają odbiorowi. 7. OBMIAR ROBÓT. Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z ST Wymagania ogólne. Ilość wykonanej konstrukcji mierzona będzie w m 2 pow. dachu, m 3 drewna 8. ODBIÓR ROBÓT. Wymagania ogólne odbioru robót zawarte w ST Wymagania ogólne powinny obejmować badania: - zgodności z dokumentacją projektową i powykonawczą, - jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, - prawidłowości połączenia elementów, - wykonania przerw dylatacyjnych, - dopuszczalnych odchyłek. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeśli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.1 Wymagania ogólne. Wykonane i odebrane prace zostaną opłacone wg ceny jednostkowej / lub równoważnej/ za 1m3, 1mp 1m2, 1 mb i 1 szt., 1 tonę faktycznie wykonanych prac obejmujących prace z pkt NORMY I PRZEPISY. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych-arkady PN-82/D Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. PN-EN 335-1:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych - Definicja klas zagrożenia ataku biologicznego - Postanowienia ogólne. PN-EN 335-2:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych - Definicja klas zagrożenia ataku biologicznego - Zastosowanie do drewna litego. PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości. PN-EN 350-2:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych - Naturalna trwałość drewna litego -Wytyczne dotyczące naturalnej trwałości i podatności na nasycanie wybranych gatunków drewna mających znaczenie w Europie. PN-EN 351-1:1999 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych - Drewno lite zabezpieczone środkiem ochrony - Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony. PN-EN 383:1998 Konstrukcje drewniane - Metody badań. Określanie wytrzymałości na docisk do podłoża dla łączników trzpieniowych. PN-EN 384:1999 Drewno konstrukcyjne - Oznaczanie wartości charakterystycznych właściwości mechanicznych i gęstości. PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczanie niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych. PN-EN 409:1998 Konstrukcje drewniane - Metody badań. Określanie momentu uplastycznienia gwoździ. PN-EN 460:1997 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych - Naturalna trwałość drewna litego -Wytyczne dotyczące wymagań w zakresie trwałości drewna stosowanego w klasach zagrożenia. PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne - Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczących sortowania wytrzymałościowego metodą wizualną. PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne - Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących. PN-EN 1193:1999 Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne i drewno klejone warstwowo -Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie i właściwości mechanicznych w poprzek włókien. PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane - Złącza na łączniki mechaniczne - Ogólne zasady określania wytrzymałości i odkształcalności.

6 21 2. SST 2/B DESKOWANIE I PODŁOGA Z PŁYT OSB 1.WSTĘP 1.1.PRZEDMIOT ST. Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót deskowania dachowego i podłogi poddasza z płyt OSB przy remoncie budynku świetlicy wiejskiej w Krobielewku gm. Skwierzyna. 1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST. Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór deskowania dachowego i podłogi poddasza. Zakres robót obejmuje: - deskowanie dachu płytami OSB np. firmy KRONOPOL - wykonanie podłogi poddasza Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania ogólne pkt MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST Wymagania ogólne pkt Wymagania ogólne w odniesieniu do wszystkich typów płyt Nr Właściwości Maksymalne odchyłki wymiarów: 1 2)3) grubość (szlifowane) płyty i między płytami; grubość (nieszlifowane) płyty i między płytami; długość i szerokość; Metoda badania EN Wymagania ± 0.3 mm ± 0.8 mm ± 3.0 mm 2 2)3) Tolerancja prostoliniowości brzegów EN mm/m 3 2)3) Tolerancja kąta prostego EN mm/m 4 2) Wilgotność OSB 1,OSB 2 OSB 3, OSB 4 5 3) Dopuszczalne odchylenia gęstości w odniesieniu do średniej gęstości wewnątrz płyty 6 4) Zawartość formaldehydu - klasa 1 (wartość perforatorowa) - klasa 2 EN 322 od 2% do 12% od 5% do 12% EN 323 ± 10% EN 120 8mg / 100 g > 8mg / 100 g 30mg / 100 g 2) - Określone zastosowania płyt OSB mogą wymagać innych tolerancji. Patrz oddzielne normy. 3) - Te wielkości obowiązują dla wilgotności, która utrzymuje się w materiale przy wilgotności względnej powietrza 65 % i temperaturze 20 o C. 4) - Aktualnie prowadzi się badania w odniesieniu do wilgotności wzorcowej i stosownego przelicznika Właściwości fizyko-chemiczne płyt KRONOPOL OSB - Płyta OSB produkowana jest w następujących grubościach (mm): 8; 10; 12; 15; 18; 22; 25 oraz standartowych wymiarach (mm) : 2440x1220, 2500x1250 lub ich wielokrotność. Maksymalna długość produkowanej płyty OSB to 7500mm, a maksymalna szerokość 2800mm. - Płyta OSB produkowana jest według normy polskiej i europejskiej PN-EN 300:2000 w trzech rodzajach: OSB2 - płyta ogólnego stosowania w środowisku suchym;

7 22 OSB3 - płyta konstrukcyjna do stosowania w środowisku o umiarkowanej wilgotności na zewnątrz i wewnątrz - najpopularniejsza, najczęściej stosowana w budownictwie; OSB4 - płyta konstrukcyjna dla zastosowań nośnych o podwyższonych obciążeniach mechanicznych i w podwyższonej wilgotności na zewnątrz oraz wewnątrz (m.in. na belki dwuteowe i inne) - produkowana jest wyłącznie na zamówienie; 3. SPRZĘT. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania Ogólne Rodzaj stosowanego sprzętu powinien być zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru. - Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. - Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami SST. 4. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne pkt Transport materiałów: Płyta OSB powinna być transportowana oraz przechowywana w taki sposób, aby uniknąć jej uszkodzenia. 4.3 Składowanie palet w magazynie Do przechowywania płyty najkorzystniej jest przeznaczyć zamknięte i wentylowane pomieszczenie magazynowe. Możliwe jest również magazynowanie płyt pod zadaszoną wiatą, tak, aby płyta nie była narażona na opady atmosferyczne. 4.3 Składowanie płyty na placu budowy Jeśli niemożliwe jest składowanie w miejscu zadaszonym, należy zapewnić płycie równe podłoże, np. w formie platformy i odizolować od gruntu warstwą folii, zabezpieczyć paletę folią, plandeką lub innym wodoszczelnym materiałem oraz umożliwić płytom dostęp powietrza. Zabezpieczenie palety płyt pokazują następujące rysunki: Zanim płyta zostanie użyta na budowie, zaleca się co najmniej 24-godzinny okres aklimatyzacji w nowych warunkach. Według zasad ochrony i zabezpieczenia materiałów drewnopochodnych, zaleca się aby wilgotność płyty podczas montażu nie przekraczała 15%. Przy tym poziomie wilgotności wyklucza się możliwość wystąpienia szkodliwych grzybów i pleśni. 5. WYKONANIE ROBÓT Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne Deskowanie dachu: - Przed montażem poszycia należy sprawdzić, czy krokwie lub kratownice są w jednej osi, proste i równe. Skrzywione czy nierówne krokwie wpłyną na ostateczny wygląd dachu. Płyty, które zmoczył deszcz należy niezwłocznie wysuszyć i zabezpieczyć przed korozją biologiczną przed położeniem dachówki, blachy, papy termozgrzewalnej lub gontów. Nie ogrzewana przestrzeń podpodłogowa lub poddasza muszą być dobrze wentylowane. Otwory wentylacyjne muszą stanowić co najmniej 1/150 powierzchni rzutu poziomego wentylowanej przestrzeni. - Z uwagi na swoją budowę płyta na dachu musi być montowana dłuższym bokiem prostopadle do krokwi lub kratownic. Łączenie krótszych krawędzi płyty zawsze musi być na podporach dachowych.

8 23 Dłuższe brzegi płyty muszą być podparte lub połączone profilem H, gdzie jest to konieczne. Pomiędzy brzegami płyty o prostych krawędziach należy zachować szczelinę dylatacyjną min. 3mm, by pozwolić płycie pracować. Płyta musi być ułożona na co najmniej dwóch podporach, a jej łączenia muszą leżeć na podporze. W momencie przybijania płyty, osoby wykonujące tę pracę powinny stać na krokwi lub kratownicy, zachowując niezbędne przepisy BHP. - Jeżeli w konstrukcji dachu występują otwory kominowe poszycie dachu powinno być odsunięte od komina na odległość zgodną z obowiązującym Prawem Budowlanym. - Przy pracach montażowych na dachu należy stosować wszystkie przepisy BHP dotyczące prac na wysokości. - Do mocowania płyt należy używać gwoździ spiralnych o długości 51 mm (2"), lub pierścieniowych od 45 mm (1 3 ") do 75 mm. Gwoździe wbijamy co 30 cm na krokwiach lub kratownicach i co 15 cm na łączeniach płyt. Odległość gwoździa od brzegu płyty nie powinna być mniejsza niż 1 cm Podłoga poddasza: Płyty o krawędziach prostych łączyć na legarach z zachowaniem koniecznie min. 3mm dylatacji wokół płyty. Konstrukcja połączenia na pióro i wpust automatycznie daje szczelinę dylatacyjną. Przy montażu płyt pomiędzy ścianami lub w przypadku podłóg pływających zalecane jest zachowanie dylatacji 12 mm pomiędzy płytą a ścianą. Płyty układać osią główną prostopadle do legarów, a łączenie krótszych krawędzi płyty zawsze musi być na legarach. Nie podparte na legarach dłuższe krawędzie płyty, muszą mieć wyprofilowane krawędzie na pióro i wpust, odpowiednią podporę lub łącznik. Przy niezadaszonym w trakcie budowy stropie, podczas padów atmosferycznych, należy wykonać otwory drenażowe w celu odprowadzenia wody. W przypadku drewnianych stropów parteru, sąsiadujących z gruntem należy zastosować wiatroizolację, po spodniej stronie konstrukcji stropu, plus dodatkowo paroizolację bezpośrednio na ziemi. Do mocowania płyt OSB na podłodze należy stosować wkręty do drewna lub gwoździe spiralne lub pierścieniowe długości co najmniej 2,5 razy grubość mocowanej płyty. Gwoździe wbijamy co 30 cm na podporach pośrednich i co 15 cm na łączeniach płyt. W celu zwiększenia sztywności podłogi można przykleić płytę do legarów klejem montażowym na bazie rozpuszczalników chemicznych, natomiast sklejenie połączeń płyt pióro-wpust (np. klejem typu D3) zalecane jest w przypadku podłóg pływających z zachowaniem dylatacji min. 1cm pomiędzy podłogą a ścianą. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. Kontrola wykonania podłoży powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonywania pokryć. Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie sprawdzane właściwości pokrycia są zgodne z niniejszymi Wymaganiami lub wymaganiami Aprobaty Technicznej. Kontrola jakości: a) Wymagana jakość materiałów pokrywczych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. b) Materiały pokrywcze dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. c) Odbiór materiałów pokrywczych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. d) Nie dopuszcza się stosowania do robót pokrywczych materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 7. OBMIAR ROBÓT. Jednostką obmiarową robót jest: m2 pokrytej powierzchni, Ilość robót określa się na podstawie projektu Inżyniera i sprawdzonych w naturze. z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 8. ODBIÓR ROBÓT.

9 24 Podstawę do odbioru wykonania robót dekarskich stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: - pełną dokumentację powykonawczą, - protokóły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, - stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót dekarskich były pozytywne Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych warunków technicznych. Protokół odbioru powinien zawierać: - zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, - stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót dekarskich z projektem, - spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien wchodzić program utrzymania pokrycia Odbiór podłoża - badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, - sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.1 Wymagania ogólne. Wykonane i odebrane prace zostaną opłacone wg ceny jednostkowej / lub równoważnej/ za 1m3, 1mp 1m2, 1 mb i 1 szt., 1 tonę faktycznie wykonanych prac obejmujących prace z pkt NORMY I PRZEPISY. 1. Certyfikat CE 1034-CPD-1276/1/05; 1034-CPD- 1276/6/04; 1034-CPD-1276/7/04; 1034-CPD-1276/8/04; 1034-CPD- 1276/1/05;1034-CPD-1276/10/04; 1034-CPD-1276/11/04 na stosowanie znaku CE na płytach OSB 3 i OSB 4; zgodnie z normą EN 13986:2002 wydany przez HFB ENGINEERING GmbH w Lipsku. 2. CERTYFIKAT nr 5 na zgodność płyt OSB 2, OSB 3, OSB 4 z wymaganiami normy PN-EN 300: 2000 wydany przez Instytut Technologii Drewna w Poznaniu. 3. Atest Higieniczny HK/B/1478/01/2003 wydany przez PZH w Warszawie stwierdzający, że płyty Kronopol OSB odpowiadają wymaganiom higienicznym i przeznaczone są do stosowania w budownictwie zewnątrz i wewnątrz budynków w tym do przemysłu spożywczego bez bezpośredniego kontaktu z żywnością. 4. Klasyfikacja NP.-1099/02/AK w zakresie reakcji na ogień płyt Kronopol OSB 3 określona zgodnie z procedurami podanymi w PN-EN :2002. Klasyfikacja: D-s1, d0 5. Klasyfikacja NP.-1099/02/AK w zakresie reakcji na ogień płyt Kronopol OSB 4 określona zgodnie z procedurami podanymi w PN- EN :2002. Klasyfikacja: D-s1, d0 6. Raport Klasyfikacyjny NP-893.1/P/03/Mś w zakresie reakcji na ogień płyt podłogowych Kronopol OSB 3 określony zgodnie z procedurami podanymi w PN-EN :2002. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień dla posadzek: Cfl-s1. 7. Attestation (Bescheinigung)- Wilhelm-Klauditz-Institut dla Płyt OSB 3 i OSB 4 na badanie emisji formaldehydu zgodnie z normą EN 300. Braunschweig Raport opiniujący - Gutachtliche Stellungnahme Nr:414/98, wydany przez HOLZ FORSCHUNG AUSTRIA. 9. Aprobata - allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z , wydany przez Deutsches Institut fur Bautechnik w Berlinie. 10. Aprobata - NBI Technaukal Approval No. 2185, Norwegian Building Research Institute w Oslo. 11. Approval MK 5.40/1370, ETA Danmark A/S w Horsholm. B18.A Certyfikat - KOMO produccecertificat Nummer: 32695/97 wydany przez Stichting Keuringbureau Hout SKH w Huizen 13. Raport - Rapport d'essais No , wydany przez EMPA w Dubendorf. 14. Certyfikat - CERTYFIKAT VYROBKU wydany przez VYZKUMNY A VYVOJOVY USTAW DREVARSKY PRAHA s.p. nr C /98 dla OSB/2 i nr C /98 dla OSB/3 15. Certyfikat - CERTYFICATE DE QUALITE Referentiel MQ 164, wyd. przez CENTRE TECHNIKQUE DU BOIS ET DE LAMEUBLEMENTw Paryżu. 16. Certyfikat - Zertyfikat wydany przez Wilhelm - Klauditz - Institut Holzforschung. 17. Certyfikat - certyfikat LTI c.p/020/113/98, wydany przez LIGNOTESTING w Bratysławie. 18. Licencja - Licenzija No. A R12.B00102, wydana przez OC"WINS-MATERIAL TEST" w Moskwie 19. INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA - ŚWIADECTWA nr: 155/BH197; 156/BH/97; 157/BH/97; 158/BH/97; KLASA HIGIENY E Atest Higieniczny HK/B/2907/98 wydany przez PZH stwierdzający, że płyty OSB-Kronopoly odpowiadają

10 25 higienicznym. 21. Certyfikat Vyrobku C , Deska z orientowanych plochych trisek typ OS/2 EN 300 nosna deska pro pouziti v suchem prostredi (pro tridu biologickeho ohrozeni 1 podle EN 335-3) wydany przez CONTI PAN s.r.o Krupka 22. Verbale di prova n 4078/97, Prove di carico comparate su casse con pannellatura in OSB e compensato wydany przez BFSV Hamburg (dotyczy Kronopol OSB 3) 23. Rozhodnutie ZC 126/113/98, Drevotrieskove dosky OSB s oientovanymi trieskami wydany przez LIGNOTESTING Bratislavia 24. Certyfikat Zgodności b00895 wydany przez Naukowo-Badawczy Instytut certyfikacji w Rosji (WNIIS). 25. Świadectwo higieniczne P wydane przez Ministerstwo ochrony zdrowia Rosji. 26. Certyfikat zgodności BY/ ??1120 wydany przez Białoruski państowy instytut metrologii i certyfikacji. 27. Świadectwo higieny /6821 wydane przez Ministerstwo ochrony zdrowia Ukrainy. 28. Certyfikat zgodności UA wydany przez Państwowy komitet standaryzaji, metrologii i certyfikacji. 29. Protokół N170/ wydany przez Naukowo-Badawczy instytut bezpieczeństwa pożarowego Ukrainy 30. Certyfikat pożarowy 019.H wydany przez Państwową służbę przeciwpożarową Rosji

11 26 3.SST 2/B IMPREGNOWANIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH 1.WSTĘP 1.1.PRZEDMIOT ST. Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót impregnowania elementów drewnianych przy remoncie budynku świetlicy wiejskiej w Krobielewku gm. Skwierzyna. 1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST. Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór pokrycia dachowego. Zakres robót obejmuje: - oczyszczenie podłoża i przygotowanie powierzchni przez przeszlifowanie papierem ściernym ręcznie lub mechanicznie - zabezpieczenia podłoża lakierem rozcieńczonym benzyną - zeszlifowanie średnioziarnistym pepierem ściernym włosków drewnianego włókna - bejcowanie dwukrotne - usunięcie folii Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania ogólne pkt MATERIAŁY Bejca kolorowa na podłożu zagruntowanym lakierem rozcieńczonym benzyną lakierniczą. 3. SPRZĘT. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania Ogólne Rodzaj stosowanego sprzętu powinien być zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru. - Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. - Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami SST. 4. TRANSPORT. Transport i przechowywanie wg ST Wymagania ogólne i instrukcji producenta. Farby nie mogą być transportowane i przechowywane w temp. poniżej +5C. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 5. WYKONANIE ROBÓT. Ogólne zasady wykonania podano w ST Wymagania Ogólne. Wykonanie podbitek drewnianych dachu. Płyty i deski malować pędzlem płaskim obustronnie. Po nałożeniu i wyschnięciu każdej powłoki od strony widocznej przetrzeć drobnoziarnistym papierem ściernym. Środki chemiczne do zabezpieczania elementów i konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych przed korozja biologiczną i owadami nie powinny powodować korozji łączników metalowych. Przy malowaniu i bejcowaniu sprawdzić czy nie są wymagane środki ochrony skóry i dróg oddechowych. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą zgodna ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.

12 27 Powierzchnia lakierowanych elementów drewnianych powinna być jednolicie gładka bez wystających włosków włókna drewnianego. Stosować zasady kontroli wg ST Wymagania ogólne. 7. OBMIAR ROBÓT. Jednostką obmiarową robót jest 1m ODBIÓR ROBÓT. Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru zgodnie z ST Wymagania ogólne. Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt.5 spowodują nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły odbioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.1 Wymagania ogólne. Wykonane i odebrane prace zostaną opłacone wg ceny jednostkowej / lub równoważnej/ za 1m3, 1mp 1m2, 1 mb i 1 szt., 1 tonę faktycznie wykonanych prac obejmujących prace z pkt Wykonane i odebrane prace zostaną zapłacone wg ustaleń umowy z Wykonawcą. 10. NORMY I PRZEPISY. Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg: PN-69/B Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwonnych. PN-67/C Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i zużycia. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Arkady 1989.

13 28 4. SST 2/B IZOLACJA PRZECIWWODNA Z FOLII PE 1.WSTĘP 1.1.PRZEDMIOT ST. Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykonania izolacji przeciwwodnej z folii PE przy remoncie budynku świetlicy wiejskiej w Krobielewku gm.skwierzyna. 1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST. Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór pokrycia dachowego. Zakres robót obejmuje: - przygotowanie i oczyszczenie podłoża - ułożenie izolacji z folii PE Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania ogólne pkt MATERIAŁY Folia paraizolacyjna dachowa PE i taśma PE samoprzylepna. Podstawowe parametry membran dachowych: - paroprzepuszczalność 115g/m 2 - wytrzymałość na rozrywanie - odporność na promieniowanie UV - odporność termiczna membran - odporność na działanie słupa wody Materiały izolacyjne powinny być składowane starannie na równym i suchym podkładzie w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykryć szczelnie brezentem lub folią. 3. SPRZĘT Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 4. TRANSPORT. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne pkt. 4 Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 5. WYKONANIE ROBÓT. Ogólne zasady wykonania podano w ST Wymagania Ogólne. Folię izolacyjną układać z zakładami czołowymi i podłużnymi nie mniejszymi niż 10cm. Skleić folię taśmą samoprzylepną PE. Izolacja powinna być niezwłocznie pokryta blachodachówką dla ochrony przed opadami. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. Kontrolę prawidłowości wykonania izolacji przeprowadzić szczegółowo przed przystąpieniem do robót pokrywczych. Inżynier dokona sprawdzenia prawidłowości wszystkich etapów robót zawartych w pkt OBMIAR ROBÓT. Jednostką obmiarową robót jest 1m 2 Obmiar robót obejmuje wykonanie izolacji przeciwwodnej dachu.

14 29 8. ODBIÓR ROBÓT. Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru zgodnie z ST Wymagania ogólne. Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt.5 spowodują nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły odbioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.1 Wymagania ogólne. Wykonane i odebrane prace zostaną opłacone wg ceny jednostkowej / lub równoważnej/ za 1m3, 1mp 1m2, 1 mb i 1 szt., 1 tonę faktycznie wykonanych prac obejmujących prace z pkt Wykonane i odebrane prace zostaną zapłacone wg ustaleń umowy z Wykonawcą. 10. NORMY I PRZEPISY. Stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. Normy: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

15 30 5. SST 2/B POKRYCIE DACHU BLACHODACHÓWKĄ 1.WSTĘP 1.1.PRZEDMIOT ST. Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót pokrycia dachowego blachodachówką przy remoncie budynku świetlicy wiejskiej w Krobielewku gm. Skwierzyna. 1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST. Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór pokrycia dachowego. Zakres robót obejmuje: - pokrycie dachu budynku świetlicy blachodachówką - wykonanie obróbek blacharskich i przejść wentylacji przez pokrycie dachowe - montaż rynien i rur spustowych Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania ogólne pkt MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST Wymagania ogólne pkt. 2 Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: - Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. - Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN - Certyfikat na znak bezpieczeństwa, - Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, - na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez z producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowania na budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania pokryć dachowych Rodzaje materiałów Wszelkie materiały do wykonywania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB (Instytut Techniki Budowlanej) dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B i PN-73/H Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową równą warstwą cynku (275 g/m 2 ) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające. Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm Blacha tytanowo-cynkowa, powinna odpowiadać normie PN-EN 988. Grubości blachy 0,70 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub taśma o szerokości 0,2-1,0 m. Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy Blachy profilowe, grubości 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powłokami poliestrowymi 25 mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką epoksydową 10 mikrometrów Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubości 0,50, 0,55 i 0,75 mm. Profile T7, T12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem Blachy dachówkowe, grubości 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodą ogniową, pokryte powłokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwą pasywacyjną. Szerokości arkuszy 1185 mm, a długość od mm.

16 31 3. SPRZĘT. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania Ogólne Rodzaj stosowanego sprzętu powinien być zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru. - Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. - Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami SST. 4. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne pkt Transport materiałów: Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: - samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, - samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, - ciągnik kołowy z przyczepą. Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną korzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 5. WYKONANIE ROBÓT. Ogólne zasady wykonania podano w ST Wymagania Ogólne Wymagania ogólne dla podkładów Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: - pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, - równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), - równość płaszczyzny z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi) - podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm, a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, -w podkładzie powinny być osaczone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne. W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy przestrzegać następujących zaleceń: -łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ ocynkowanych, -pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki Pokrycia z blachy dachówkowej Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999.

17 32 Krycie blachą dachówkową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym w PN-B-02361:1999. Arkusze blach powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy było na spodzie. Zakłady podłużne blach mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem przeważających wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo, w miejscach narażonych na spływ dodatkowych ilości wód opadowych i może on obejmować pas o szerokości nie większej niż 3 m. Uszczelki na stykach podłużnych blach dachówkowych należy stosować przy pochyleniach mniejszych niż 55%. Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku możliwości spełnienia tego wymagania, na przykład ze względu na falistość krawędzi podłużnych blachy, zamiast uszczelek należy stosować kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny. Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci. Jeżeli nie jest to możliwe, należy wykonać zakłady poprzeczne blach usytuowane tylko nad płatwiami. W przypadku pochylenia połaci większych lub równych 55% nie wymaga się dodatkowego uszczelnienia zakładu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym niż 55% w zakładach poprzecznych należy stosować uszczelki. Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm w przypadku pochylenia połaci większego lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm - przy pochyleniu mniejszym niż 55%. Do mocowania blach dachówkowych do łat należy stosować łączniki samogwintujące (lub śrubę z nakrętką) z podkładką stalową i podkładką gumową o odpowiedniej jakości. Łączniki należy mocować w każdej bruździe blachy Obróbki blacharskie Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15 C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji Urządzenia do odprowadzania wód opadowych W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu) Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B : Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej powinny być: a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. Inspektor dokona sprawdzenia jakości wykonywania prac i zgodności z zatwierdzona technologią i organizacją robót Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przez przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B p

18 Kontrola wykonania pokryć Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych, b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac pokrywczych Pokrycia z blachy a) Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-En 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000, PN-EN 988 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. b) Uznaje się, ze badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 7. OBMIAR ROBÓT Jednostką obmiarowi robót jest: - dla robót Krycie dachu blachą - m 2 pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp., o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m 2, - dla robót Obróbki blacharskie oraz Rury i rynny spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 7.2.Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 8. ODBIÓR ROBÓT Podstawę do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 8.2. Odbiór podkładu badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią, a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spadku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 8.3.Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: a) podkładu b) jakości zastosowanych materiałów c) dokładności wykonania pokrycia d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia c) zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: - zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, - stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, -spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program utrzymania pokrycia Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia

19 34 i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych Roboty uznaje sięga zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: - poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, - jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć cenę pokrycia, - w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze Odbiór pokrycia z blachy Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.) Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.1 Wymagania ogólne. Wykonane i odebrane prace zostaną opłacone wg ceny jednostkowej / lub równoważnej/ za 1m3, 1mp 1m2, 1 mb i 1 szt., 1 tonę faktycznie wykonanych prac obejmujących prace z pkt NORMY I PRZEPISY. PN-EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów dla budownictwa. PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych PN-89/B Papa asfaltowa na tekturze budowlanej PN-61/B Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. PN-EN*506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. PN-B-94701:1999 Dachy, Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. PN-B-94702:1999 Dachy, Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

20 35 6. SST 2/B PODCINANIE I IZOLACJA ŚCIAN 1.WSTĘP 1.1.PRZEDMIOT ST. Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykonania izolacji poziomej (podcinania) i pionowej ścian zewnętrznych budynku świetlicy w Krobielewku gm.skwierzyna. 1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST. Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót podcinania i izolacji ścian zewnętrznych. Zakres robót obejmuje: -prace przygotowawcze (osuszanie i czyszczenie ścian fundamentowych) -mechaniczne odcinkowe podcinanie murów -wykonania tynków -izolację pionową ścian fundamentowych 2. MATERIAŁY Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 Wymagania ogólne. Materiały do wykonania robót ogólnobudowlanych poszczególnych obiektów należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową- opisem technicznym i rysunkami. -izolacja pozioma z tworzywa sztucznego (polietylen, włókno szklane, polipropylen) -tynk cem. kat. III -dysperbit 3. SPRZĘT. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania Ogólne Rodzaj stosowanego sprzętu powinien być zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru. -narzędzia do podcinania ścian murowanych z cegły -narzędzia tynkarskie 4. TRANSPORT. Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST Wymagania Ogólne Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót ogólnobudowlanych należy użyć następujących środków transportu: - samochód dostawczy do 5t, lub innych umożliwiających transport poszczególnych materiałów, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 5. WYKONANIE ROBÓT. Ogólne zasady wykonania podano w ST Wymagania Ogólne. W ścianach fundamentowych wykonać izolację poziomą z płyt polietylenowych zakładanych przez odcinkowe podcinanie ścian, z uzupełnieniem szczelin po założeniu izolacji. Wykonać należy również izolację pionową murów fundamentowych od strony zewnętrznej po uprzednim odkopaniu i osuszeniu. Izolowana powierzchnia powinna być dokładnie oczyszczona i sucha. Po wykonaniu pierwszej warstwy izolacji, należy powierzchnię pozostawić do wysuszenia przed wykonaniem warstwy drugiej. Ilość warstw musi być zgodna z dokumentacją oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonanie każdej warstwy powinno przebiegać w taki sposób, aby na pokrywanej powierzchni nie było żadnej przerwy czy nieciągłości. Izolację wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w PN-96/B

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE Nr.001

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE Nr.001 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE Nr.001 Temat: Inwestor: lokalizacja : Opracował: Remont dachu krytego blachodachówką Gmina Września Nowy Folwark Kazimierz Szymkowiak 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B.01.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B.01.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B.01.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST 1.2. Zakres stosowania SST 1.3. Zakres robót objętych SST 1.4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Z KONSTRUKCJE DREWNIANE

Z KONSTRUKCJE DREWNIANE Z 01.02 KONSTRUKCJE DREWNIANE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 35 1.1. PRZEDMIOT ST... 35 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 35 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 35 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJĄCE DEFINICJĘ POJĘĆ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST KONSTRUKCJE DREWNIANE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST KONSTRUKCJE DREWNIANE ST 12.0. Konstrukcje drewniane 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-12.0. KONSTRUKCJE DREWNIANE ST 12.0. Konstrukcje drewniane 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH SST B.04 Kod CPV 45261000-4

WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH SST B.04 Kod CPV 45261000-4 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH SST B.04 Kod CPV 45261000-4 OBRÓBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE Dębica, lipiec 2012 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02 ROBOTY CIESIELSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02 ROBOTY CIESIELSKIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02 ROBOTY CIESIELSKIE Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny w Oławie Remont dachu budynku Adres: 55-200 Oława ul. Sienkiewicza 5 55-200 Oława Inwestor: Gmina Miasto Oława

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Inwestycji: Wymiana pokrycia na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie Adres Inwestycji: Sławno Inwestor: Gmina Sławno Zatwierdzam: Wójt

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-04 KONSTRUKCJE DREWNIANE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-04 KONSTRUKCJE DREWNIANE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-04 KONSTRUKCJE DREWNIANE 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa zamówienia Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywystok 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

SST. 09. ROBOTY CIESIELSKIE SPIS TREŚCI

SST. 09. ROBOTY CIESIELSKIE SPIS TREŚCI SST. 09. ROBOTY CIESIELSKIE SPIS TREŚCI 1. Przedmiot i zakres specyfikacji...2 1.1. Przedmiot specyfikacji...2 1.2. Zakres stosowania specyfikacji...2 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją...2 1.3.1.

Bardziej szczegółowo

1.0. Wstęp Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.0. Wstęp Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 1.0. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych. 1.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja

Bardziej szczegółowo

CPV WSTĘP

CPV WSTĘP CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 73 2. MATERIAŁY... 73 3. SPRZĘT... 74 4. TRANSPORT... 75 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH. GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W POZNANIU 60-763 POZNAŃ UL SIMIRADZKIEGO 5a

Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH. GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W POZNANIU 60-763 POZNAŃ UL SIMIRADZKIEGO 5a SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH POKRYCIE DACHU BLACHĄ OBRÓBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE GENERALNA DYREKCJA

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE

KONSTRUKCJE DREWNIANE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-07 KONSTRUKCJE DREWNIANE 1 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBZINIE O BUDYNEK SZATNI I ŚWIETLICY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBZINIE O BUDYNEK SZATNI I ŚWIETLICY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONSTRUKCJI DREWNIANYCH Zamawiający: Adres Zamawiającego: GMINA ROPCZYCE UL. KRISEGO 1, 39-100 ROPCZYCE Nazwa zamówienia: ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBZINIE O BUDYNEK SZATNI I ŚWIETLICY Adres inwestycji: 39-102 LUBZINA, NR. EW.

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE

KONSTRUKCJE DREWNIANE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 7 BUDOWA SZYBU WINDY ORAZ ZADASZENIA NAD TARASEM W BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Krapkowice, działka 97, k.m. 10 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I DBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST CPV WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I DBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST CPV WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I DBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 04.00 CPV 45260000 WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH Nazwa inwestycji : Centrum kulturalno-turystyczne Adres inwestycji : Przyrzecze,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 16 W PILE.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 16 W PILE. POKRYCIA DACHU BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 16 W PILE. kwiecień 2008 CPV 45260000-7 roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 1. Wstęp 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 skrzydło sali gimnastycznej

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 skrzydło sali gimnastycznej SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08.02 POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY OBRÓBKI BLACHARSKIE PARAPETY ZEWNĘTRZNE KOD CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH

Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAPRAWY I KONSREWACJI POKYCIA DACHOWEGO Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH KRYCIE DACHU PAPĄ MOGAPLAN PYE PV250 S5 Z POSYPKĄ ŁUPKOWĄ

Bardziej szczegółowo

10. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B ROBOTY POKRYWCZE

10. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B ROBOTY POKRYWCZE 10. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wymiany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ PSZOK TARCZYN ul. Dobrowolskiego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ PSZOK TARCZYN ul. Dobrowolskiego SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ PSZOK TARCZYN ul. Dobrowolskiego 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST B-17 REMONT KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST B-17 REMONT KONSTRUKCJI DREWNIANYCH Remont budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 38 we Wrocławiu 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST B-17 "Roboty ciesielskie i stolarskie. (CPV:45432114-6 ) REMONT KONSTRUKCJI DREWNIANYCH Dla zadania:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U POKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U POKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH

Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH POKRYCIE DACHU PŁYTĄ WARSTWOWĄ OBRÓBKI BLACHARSKIE RYNNY l RURY SPUSTOWE SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SST-04 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE DREWNIANE

SST-04 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE DREWNIANE SST-04 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE DREWNIANE 1. Wstęp...2 2. Materiały...2 3. Sprzęt...5 4. Transport...5 5. Wykonanie robót...5 6. Kontrola jakości...6 7. Obmiar robót...6 8. Odbiór

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) ST 4. Kod ROBOTY CIESIELSKIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) ST 4. Kod ROBOTY CIESIELSKIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) ST 4 Kod 45422000 ROBOTY CIESIELSKIE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 1.1.Przedmiot ST 3 1.2.Zakres stosowania ST 3 1.3.Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 0.07.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 0.07. ST-0.07 Obróbki blacharskie 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 0.07. OBRÓBKI BLACHARSKIE ST-0.07 Obróbki blacharskie 2 Spis treści 1. WSTĘP...3 1.1 Przedmiot SST...3 1.2. Zakres robót objętych STT...3 1.3. Określenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH GDYNIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH GDYNIA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH WYMIANA OPIERZEŃ Z BLACHY, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH CPV: 45261900-3 CPV: 45261100 5 CPV: 45261320-3

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST8 POKRYCIA DACHOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST8 POKRYCIA DACHOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST8 POKRYCIA DACHOWE 2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA POKRYCIA DACHOWE 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 06 Kod CPV , KONSTRUKCJA, KRYCIE, ODWODNIENIE, IZOLACJA TERMICZNA DACHU

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 06 Kod CPV , KONSTRUKCJA, KRYCIE, ODWODNIENIE, IZOLACJA TERMICZNA DACHU Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 06 Kod CPV 45 261 100-5. 45 261 210-9, 45 321 000-3 KONSTRUKCJA, KRYCIE, ODWODNIENIE, IZOLACJA TERMICZNA DACHU 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STUDIO ARCHITEKTURY REKREACYJNEJ OLAF CHMIELEWSKI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO Z BLACHY,OBRÓBEK, REMONTU WIĘŹBY DACHOWEJ ORAZ KOMINÓW PAWILON XI

Bardziej szczegółowo

2.3. OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BALCHY CYNKOWO-TYTANOWEJ

2.3. OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BALCHY CYNKOWO-TYTANOWEJ 2.3. OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BALCHY CYNKOWO-TYTANOWEJ 1.Wstęp 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu i odbioru rynien i rur

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH OBRÓBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE INSTALACJA ODGROMOWA 1. WSTĘP

WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH OBRÓBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE INSTALACJA ODGROMOWA 1. WSTĘP WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH OBRÓBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE INSTALACJA ODGROMOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH Kod CPV 45261210-9 Inwestor: Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach ul. Wojska Polskiego 7 24-100

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE

KONSTRUKCJE DREWNIANE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KONSTRUKCJE DREWNIANE (Kod CPV 45261100-5) Rawicz 2006 1 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW... 3

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.08.02 RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.08.02 RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe 1.1.1. Rynna koryto do odprowadzenia wody z połaci dachowej. 1.1.2. Rura spustowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-7 KONSTRUKCJE DREWNIANE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot SST... 3 1.2. Zakres stosowania SST... 3 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. ST 1. Pokrycie dachu blachą, obróbki blacharskie, w tym kratki wentylacyjne rewizyjne (otwieralne) rynny i rury spustowe. 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST7 KONSTRUKCJE DREWNIANE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST7 KONSTRUKCJE DREWNIANE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST7 KONSTRUKCJE DREWNIANE 2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE DREWNIANE 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA POKRYCIE DACHU BLACHĄ B-07.01.00 1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 1.1 Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE inż. Adam Hałka ul. Sarbinowska 43/5 ; 54-320 Wrocław ZAŁACZNIK Nr A do SIWZ SST-02.1.0 SZCZEGÓŁOWa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45261320-3

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE

KONSTRUKCJE DREWNIANE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STB-01-08 KONSTRUKCJE DREWNIANE (Kod CPV 45261100-5) WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ INNE PODOBNE ROBOTY (Kod CPV 45261000-4) 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku stanowiącego siedzibę Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca Kyczera I etap

Przebudowa i rozbudowa budynku stanowiącego siedzibę Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca Kyczera I etap Przebudowa i rozbudowa budynku stanowiącego siedzibę Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca Kyczera I etap SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST- 02.04 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych i obróbek blacharskich

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆ DACHOWYCH (Kod CPV 45260000)

ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆ DACHOWYCH (Kod CPV 45260000) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-04 ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆ DACHOWYCH (Kod CPV 45260000) 46 Spis treści 1. WSTĘP... 48 2. MATERIAŁY... 48 3. SPRZĘT... 50 4. TRANSPORT...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST 2/02/8 - Roboty izolacyjne Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST 2/02/8 - Roboty izolacyjne Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST 2/02/8 - Roboty izolacyjne Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D. 08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ST-3 Roboty ogólnobudowlane. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ST-3 Roboty ogólnobudowlane. 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 PRZEDMIOT ST... 3 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST... 3 1.3 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE 1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1. Nazwa zamówienia. Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszą się do wykonania i odbioru robót wykończeniowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTY DREWNIANE MOSTÓW 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3. OGRODZENIA TERENU I WIATY ŚMIETNIKOWEJ Sporządził Zb.Tadajewski 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH POKRYCIE DACHU BLACHĄ OBRÓBKI BLACHARSKIE. RYNNY l RURY SPUSTOWE

Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH POKRYCIE DACHU BLACHĄ OBRÓBKI BLACHARSKIE. RYNNY l RURY SPUSTOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH POKRYCIE DACHU BLACHĄ OBRÓBKI BLACHARSKIE RYNNY l RURY SPUSTOWE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP..3 1.1

Bardziej szczegółowo

Część B Roboty budowlane ST-01/B.10. OBRÓBKI BLACHARSKIE ( KOD CPV 45261000-4 )

Część B Roboty budowlane ST-01/B.10. OBRÓBKI BLACHARSKIE ( KOD CPV 45261000-4 ) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZMIANY SPOSOBU UśYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OŚWIATOWEGO NA BUDYNKACH USŁUGOWO-MAGAZYNOWY, BUDOWA BUDYNKU GARAśOWO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE

KONSTRUKCJE DREWNIANE Załącznik nr 5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBUT BUDOWLANYCH Kod CPV 45261100-5 KONSTRUKCJE DREWNIANE SPIS ZAWARTOŚCI 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT ST 1.2. ZAKRES STOSOWANIE ST 1.3. ZAKRES ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY 1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 PREFABRYKATY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu prefabrykatów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH. KOD CPV 45260000 KRYCIE DACHU PAPĄ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH. KOD CPV 45260000 KRYCIE DACHU PAPĄ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH. KOD CPV 45260000 KRYCIE DACHU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ. NR SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 01.02. 1. WSTĘP 1.1.

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. pokrycie dachu blachą tytanowo - cynkową z obrókami blacharskimi

INWESTOR : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. pokrycie dachu blachą tytanowo - cynkową z obrókami blacharskimi Specyfikacja techniczna wykonanie i odbioru robót polegających na wymanie pokrycia dachowego na budynku Pałacu na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Zelażnej, gm. Skierniewice. INWESTOR : Szkoła

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST-07) Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH OBRÓBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE Legnica, 2012r. 1 SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA 1 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW... 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 45.45.30.00-7 roboty remontowe i renowacyjne 45.21.22.22-8. roboty budowlane związane z salami gimastycznymi 45.43.20.00-4, kładzenie

Bardziej szczegółowo

SST 01 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Konstrukcje drewniane kod CPV 45422000-1

SST 01 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Konstrukcje drewniane kod CPV 45422000-1 SST 01 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Konstrukcje drewniane kod CPV 45422000-1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

ST 01.04. Kod CPV 45260000-7 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH

ST 01.04. Kod CPV 45260000-7 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH ST 01.04 Kod CPV 45260000-7 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH OBRÓBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA...2 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...3 4. TRANSPORT...3 5. WYKONANIE ROBÓT...4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B.16.01.01 POKRYCIE I OCIEPLENIE DACHU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B.16.01.01 POKRYCIE I OCIEPLENIE DACHU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POKRYCIE I OCIEPLENIE DACHU 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01 NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST DACH CERAMICZNY

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST DACH CERAMICZNY ST 05.00 Dach ceramiczny 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 06.00 DACH CERAMICZNY ST 05.00 Dach ceramiczny 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE ROBÓT... 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

REMONT DACHU STRAZNICY W DOPIEWIE PRZY UL. SZKOLNEJ 21 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROZDZIAŁ 2 ARCHITEKTURA LUTY 2007

REMONT DACHU STRAZNICY W DOPIEWIE PRZY UL. SZKOLNEJ 21 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROZDZIAŁ 2 ARCHITEKTURA LUTY 2007 2.2. POKRYCIA DACHOWE POKRYCIE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ 1.Wstęp 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia dachów z papy termozgrzewalnej,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH

Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH OBRÓBKI BLACHARSKIE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot ST... 3 1.2. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

ST-A.02 Konstrukcja elewacji zewnętrznej

ST-A.02 Konstrukcja elewacji zewnętrznej ST-A.02 Konstrukcja elewacji zewnętrznej Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 2.2. Stosowane materiały... 3 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT... 4 5. WYKONANIE ROBÓT... 4 5.1. Ogólne zasady wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WIATA PRZY ZBIORNIKU TECHNOLOGICZNYM SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 2 1.2. Opis przedmiotu zamówienia... 2 1.3. Zakres stosowania ST... 2 1.4.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-8 ELEMENTY WYPOSAŻENIA 252 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 254 1.1. Przedmiot SST... 254 1.2. Zakres stosowania SST... 254 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. CPV Konstrukcje drewniane B

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. CPV Konstrukcje drewniane B SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45261100-5 - Konstrukcje drewniane B 04.52.50 Kielce (ZG) 2009 SPIS TREŚCI: PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI...3

Bardziej szczegółowo

ST 08. Kod 45422000 1 ROBOTY CIESIELSKIE

ST 08. Kod 45422000 1 ROBOTY CIESIELSKIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 08 Kod 45422000 1 ROBOTY CIESIELSKIE 1 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POSADZKI BETONOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE I. ZAŁOŻENIA. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych przy wykonaniu zadania: Zakres stosowania. Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

ST-13 KONSTRUKCJE STALOWE

ST-13 KONSTRUKCJE STALOWE ST-13 KONSTRUKCJE STALOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH 45261213 POKRYCIE DACHU BLACHĄ DACHÓWKOWĄ 45261300 OBRÓBKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST -00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST -00.00 Specyfikacja Techniczna Remont pokrycia dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Bolesławcu przy ul. Gdańskiej 20 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST -00.00 Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE Przedmiot ST

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE

ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE SST - 02.3.0 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45421131-1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik Nr 4.3-1 Zgodnie z definicjami określonymi w Załączniku III do dyrektywy Unii Europejskiej SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY CIESIELSKIE (Kod CPV

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA TECHNICZNA ST.09. DREWNIANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE.

SPECYFIKCJA TECHNICZNA ST.09. DREWNIANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE. SPECYFIKCJA TECHNICZNA ST.09. DREWNIANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE. 1. WYMAGANIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem drewnianych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE, POWIAT 1609 OPOLSKI

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE, POWIAT 1609 OPOLSKI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ciesielskich BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO PARTEROWEGO Z PODDASZEM NIEUŻYTKOWYM DLA CZTERECH ODRĘBNYCH LOKALI MIESZKALNYCH. Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

OPIS ROBÓT REMONTOWYCH BUDYNKU STRAŻNICY OSP W m. MIERZIĄCZKA gm. Przyłęk

OPIS ROBÓT REMONTOWYCH BUDYNKU STRAŻNICY OSP W m. MIERZIĄCZKA gm. Przyłęk OPIS ROBÓT REMONTOWYCH BUDYNKU STRAŻNICY OSP W m. MIERZIĄCZKA gm. Przyłęk 1. Remont więźby dachowej oraz pokrycia dachu - Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - Rozebranie rur spustowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE 01-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNYCH 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA I BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 13.0. POKRYCIE DACHOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 13.0. POKRYCIE DACHOWE ST 13.0. Pokrycie dachowe 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 13.0. POKRYCIE DACHOWE ST 13.0. Pokrycie dachowe 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE ROBÓT... 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) Kod ROBOTY CIESIELSKIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) Kod ROBOTY CIESIELSKIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) Kod 45222000-1 ROBOTY CIESIELSKIE Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REWALORYZACJI ZABYTKOWEGO PARKU W OPINOGÓRZE

PROJEKT REWALORYZACJI ZABYTKOWEGO PARKU W OPINOGÓRZE PROJEKT REWALORYZACJI ZABYTKOWEGO PARKU W OPINOGÓRZE Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót SST - 02 Mała architektura, altana Inwestor: Muzeum Romantyzmu ul. Krasińskiego 9 06-406 Opinogóra

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BALUSTRADY, ELEMENTY METALOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BALUSTRADY, ELEMENTY METALOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BALUSTRADY, ELEMENTY METALOWE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-3 OBRÓBKI BLACHARSKIE CPV 45261000-4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-3 OBRÓBKI BLACHARSKIE CPV 45261000-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-3 OBRÓBKI BLACHARSKIE CPV 45261000-4 Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w niniejszej dokumentacji towarzyszą

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON D 04.02.01 WARSTWA ODCINAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odcinającej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 1.1. Przedmiot specyfikacji.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Głębokim - Konstrukcja drewniana dachu wraz pokryciem

Przedmiar robót. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Głębokim - Konstrukcja drewniana dachu wraz pokryciem Przedmiar robót Data: 2009-11-14 Budowa: Kody CPV: 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45261213-0 Kładzenie dachów metalowych 45261320-3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej IZOLACJE TERMICZNE:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana pokrycia dachowego w Przychodni Rejonowej w śywcu-sporyszu

Przedmiar robót. Wymiana pokrycia dachowego w Przychodni Rejonowej w śywcu-sporyszu Przedmiar robót Budowa: Przychodnia Rejonowa w śywcu,ul.kopernika 49 Obiekt: Wymiana pokrycia dachowego Zamawiający: Starostwo Powiatowe w śywcu ul Krasińskiego 13 strona nr: 2 Wyliczenie ilosci robót

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo