SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA KONKURS OFERT NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O. O. W RYKACH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY EURO w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Postępowanie jest przeprowadzane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rykach Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o. ul. Słowackiego Ryki

2 I. INFORMACJE OGÓLNE II r. Wykonawca winien zapoznać się z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ, przed przystąpieniem do sporządzania oferty. Wszystkie formularze zawarte w SIWZ Wykonawca winien wypełnić ściśle według wskazówek zawartych w niniejszym SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentu nie dotyczy Wykonawcy należy wpisać nie dotyczy. Wielkość załączonych do SIWZ wzorów formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniona, jednak układ graficzny i opis poszczególnych kolumn i wierszy musi pozostać niezmieniony. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia udostępnia się na stronie internetowej Zamawiającego. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta i realizowana będzie przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego Nord Partner sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, który jest brokerem obsługującym Zamawiającego. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAMAWIAJĄCY PRZEDSIEBIORSTWO GODPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. w Rykach ul. Słowackiego 5, Ryki tel: fax: adres strony internetowej: NIP: REGON: III. IV. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA TRYB POSTĘPOWANIA w trybie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rykach OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rykach w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (CPV , ) z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji (CPV ), ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji wandalizmu (CPV ), ubezpieczenia szyb od stłuczenia i rozbicia (CPV ), ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (CPV ), ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (CPV ), ubezpieczeń komunikacyjnych OC/AC/NNW (CPV , ). Wszystkie ryzyka ubezpieczeniowe wraz z sumami ubezpieczenia zostały określone w załącznikach nr 4, 5, 6, 7 i 8 do SIWZ, natomiast wymagane warunki ubezpieczeń dla poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych określone zostały w załącznikach nr 4 do SIWZ. Dodatkowo w załączniku nr 5 uwzględniono fakultatywne warunki ubezpieczeń. Miejsce ubezpieczenia: Określone w załącznikach nr 3,4,6. Sumy ubezpieczenia/gwarancyjne: Określone w załącznikach nr 4,6,7,8.

3 Franszyzy: Określona w załącznikach nr 4 i 5. Warunki wymagane: Określone w załączniku nr 4. Warunki fakultatywne: Określone w załączniku nr 5. Użyte definicje niektórych ryzyk i klauzul ubezpieczeniowych: Określone w załączniku nr 4. V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia: od roku do roku. VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod warunkiem, iż prośba wpłynęła do Zamawiającego do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonane zmiany Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim zainteresowanym Wykonawcom. Zmiany staną się integralną częścią niniejszego SIWZ i będą dla Wykonawców wiążące. 3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ Zamawiający uzna, że jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie tych zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców. 4. Zamawiający nie zamierza organizować zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 6. W przypadku porozumiewania się faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania stosownych oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji. 7. Osobami uprawnionymi do składania wyjaśnień Wykonawcom ze strony Zamawiającego są: W sprawach proceduralnych: - Barbara Wiśniewska Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rykach tel w. 31, - Marek Janic - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rykach - tel w.24 W sprawach merytorycznych: - Maciej Kowalczyk przedstawiciel Brokera Ubezpieczeniowego NORD PARTNER Sp. z o.o., tel. kom , od poniedziałku do piątku w godzinach VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od ostatecznej daty upływu terminu składania ofert. Zamawiający może, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, przedłużyć niniejszy termin o max. 60 dni.

4 IX. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: W zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Wykonawca wykaże, iż posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie wszystkich grup ryzyk dotyczących zamówienia. W zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawca wykaże, że posiada pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi powyżej 100 %, o którym mowa w ustawie z dnia 22 lipca 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz.1151 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczania marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń (Dz. U. z Nr 211, poz. 2060) - na dzień roku oraz, że posiada kapitał własny na dzień roku, minimum w wysokości ,00 zł. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający nie określa szczegółowych warunków spełnienia udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca nie może wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia owe warunki, gdy wykaże, że polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych polega na zasobach innych podmiotów na w/w zasadach, ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie dokumentów, o których mowa w rozdziale X pkt. 5 siwz. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w rozdziale X SIWZ wg. formuły: spełnia nie spełnia. O zamówienie publiczne mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Ocena warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów oraz oświadczeń, wymienionych w rozdziale X pkt. 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie wykazanie potwierdzenia spełniania tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. Ofertę Wykonawcy wykluczonego zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający uzna za odrzuconą. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ze złożonych oświadczeń oraz dokumentów musi wynikać, że każdy z wykonawców oddzielnie nie podlega

5 wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1. W przypadku posiadania uprawnień, posiadać je musi co najmniej jeden Wykonawców ubiegających się wspólnie, który realizował będzie część zamówienia, wiążącą się z koniecznością posiadania upranień. X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w rozdziale IX pkt. 1 ppkt 1.1 oraz których opis sposobu oceny spełniania przedstawiony został w rozdziale IX pkt. 2 ppkt. 2.1 Zamawiający żąda: Zezwolenia Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia lub dotyczące tego samego zakresu zaświadczenie Komisji Nadzoru Finansowego (dotyczy to podmiotów prowadzących działalność ubezpieczeniową na terenie Polski przed r.). W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w rozdziel IX pkt. 1. ppkt 1.4 oraz których opis sposobu oceny spełniania przedstawiony został w rozdziale IX pkt.2 ppkt. 2.2 Zamawiający żąda: Sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za okres ostatniego roku obrotowego. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdziel IX pkt.1 ppkt. 1.1 oraz ppkt. 1.4 niniejszego SIWZ polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w rozdziale IX pkt. 3 niniejszego SIWZ, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale X pkt.5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 9 SIWZ. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem treści przedstawionym w załączniku nr 10 SIWZ. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5.2 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych

6 informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Dokumenty składane przez konsorcjum: Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ) podpisuje pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum. Na pierwszej stronie Formularza ofertowego (Załącznik Nr 1) należy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum; do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie, w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i podpisane przez uprawnionych w świetle dokumentów rejestracyjnych przedstawicieli wykonawców lub mieć postać aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 9 do SIWZ) podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum; dokumenty wymienione w rozdziale X pkt. 1.1 oraz pkt. 2.1 dotyczą całego konsorcjum; dokumenty wymienione w rozdziale X pkt obowiązują każdego z członków konsorcjum oddzielnie. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie dokumentu rejestrowego oraz jej podpisem. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 1. Oferta Wykonawcy musi zawierać: Wypełniony formularz ofertowy wraz z wypełnioną tabelą cenową i polami zaznaczonymi symbolem x przy przyjętych warunkach fakultatywnych sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Zaakceptowany i zaparafowany wzór umowy załącznik nr 2 do SIWZ. Wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w rozdziale X pkt. 1 5 SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Dokumenty o których mowa w rozdziale X pkt. 1-5 SIWZ winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z wytycznymi podanymi w rozdziale X. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek przedstawić oryginały złożonych

7 przez siebie dokumentów lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych oraz zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej i rozliczeń w walutach obcych. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana czytelnie, nieścieralnym pismem drukowanym (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego). W przypadku załączenia dokumentów w językach obcych, niezbędne jest przedstawienie tłumaczenia dokumentów przez Wykonawcę. Wykonawca może wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takim przypadku Wykonawca winien wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst jednolity Dz. U. Z 2003 r., nr 153, poz.1503 ze zm.) i powinien być odrębną częścią nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji wskazanych w art. 86 ust 4 ustawy Pzp. tj. nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę powinno być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, jeżeli upoważnienie do podpisu nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru). Oferta powinna być podpisana czytelnie lub z pieczęcią imienną osoby podpisującej. Oferta winna zawierać spis treści wraz z wykazem załączników. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez upoważnione osoby, a wszystkie strony oferty w tym wszystkie załączniki winny być ponumerowane i trwale złączone. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany bądź poprawki winny być parafowane przez upoważnione osoby ze strony Wykonawcy. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego i oznaczona: Oferta na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rykach Nie otwierać przed , godz. 12:30. Koperta musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy. Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejne koperty oznaczone jak w punkcie 14 i 15 z dodaniem słowa ZMIANA lub WYCOFANIE. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu do składania ofert. XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 1. Miejsce i termin składania ofert. a. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 12 (sekretariat)

8 b. Termin składania ofert upływa dnia r. o godz. 12:00. c. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. b, zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 2. Miejsce i termin otwarcia ofert. a. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy przybędą w dniu r. o godz. 12:30 w pokoju nr 11. b. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. c. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty. d. Zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez Wykonawców ofert. XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: 1. cena oferty - 70% 2. fakultatywne warunki ubezpieczenia - 30 % z podkryteriami: - ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych - 8 %, - ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku z dewastacją - 4 %, - ubezpieczenie elektroniki - 4 %, - ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia - 9 %, - ubezpieczenia komunikacyjne - 5 %. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty. Oferta może uzyskać za każde kryterium pkt. Punktowa ocena ofert jest sumą iloczynów punktów za poszczególne kryteria i procentowych wag im przypisanym. Za najkorzystniejszą zostanie oferta o największej liczbie punktów. ad. 1 Cena oferty (minimalizacja) - oferta z ceną najniższą uzyska 70 pkt. cena minimalna (najniższa z cen) - inna oferta = x100 pkt. x 70%. cena oferenta (oceniana) ad.2 Fakultatywne klauzule ubezpieczenia. Ocena będzie dokonywana na podstawie analizy złożonych dokumentów i określenia realizacji warunków fakultatywnych zawartych w ofercie wg punktacji zawartej w załączniku nr 5 do SIWZ. Punktacja za fakultatywne klauzule ubezpieczenia wyliczana będzie wg następującego wzoru: (Xa x 8%) + (Xb x 4%) + (Xc x 4%) + (Xd x 9%) + (Xe x5 %) = Przy czym: Xa ilość uzyskanych punktów dla ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, Xb ilość uzyskanych punktów dla ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku,

9 Xc ilość uzyskanych punktów dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, Xd ilość uzyskanych punktów dla ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, Xe ilość uzyskanych punktów dla ubezpieczenia AC, Punkty za fakultatywne klauzule ubezpieczenia przyznaje się zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Podstawą wyboru oferty będzie suma uzyskanych punktów za cenę oferty (maksymalnie 70 punktów) oraz fakultatywne klauzule ubezpieczenia (maksymalnie 30 punktów). Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów (maksymalnie 100 punktów). XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę całość zamówienia. Cena musi zostać podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku od wartości brutto przedmiotu ubezpieczenia zaokrąglając wg następujących zasad: kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu usługi, niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę. Ponadto należy dokonać podziału ceny na ryzyka zgodnie z formularzem oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). Podana cena będzie dotyczyć całego okresu ochrony udzielonego na podstawie umowy ubezpieczenia. Jeżeli przy wypełnianiu formularza popełnione zostaną błędy w sumowaniu zamawiający poprawi powyższe omyłki przyjmując, że właściwie została podana składka za 12 miesiące za poszczególne ryzyka. XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Zamawiający wybierze spośród złożonych ofert, ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względy na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym w odrębnym piśmie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający niezwłocznie poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. c) terminie, określonym zgodnie z ustawą Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Zamawiający poda miejsce i termin zawarcia umowy. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub droga elektroniczną lub w terminie 10 dni, jeżeli zawiadomienie przekazane zostanie w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Powyższy termin może zostać skrócony jeśli podyktowane będzie to interesem Zamawiającego. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których

10 mowa w pkt. 4 lit. a, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY. Wzór umowy generalnej. Integralną część Umowy stanowi SIWZ i oferta Wykonawcy. XVIII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH. XIX. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego w następujących przypadkach: wzrostu wartości ubezpieczanego majątku, nowo nabywanego mienia, podwyższenia lub uzupełnienia skonsumowanych limitów sum ubezpieczenia/ gwarancyjnych, zmiany ryzyka ubezpieczeniowego. XX. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA. 1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 2. Partner składający ofertę wspólną nie jest podwykonawcą. XXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w walucie obcej, a także prowadzenia rozliczeń w walucie innej niż złoty polski. XXII. ZMIANA UMOWY. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, która polegać może na: zmianie ilości nabywanych przez Zamawiającego środków trwałych, modernizacji i ulepszeniu środków trwałych, wdrażaniu nowych inwestycji - poza wysokości rozliczane zgodnie z klauzulą automatycznego pokrycia; zmianie ilości posiadanych przez Zamawiającego mienia na podstawie umów cywilnoprawnych nakładających na Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia; zmianie wysokości sumy ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej; likwidacji środków trwałych, czy też inwestycji; zmianie zakresu wykonywanej działalności, w szczególności rodzaju miejsca działalności; rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w SIWZ; korzystnych dla Zamawiającego zmianach zakresu ubezpieczenia wynikających ze zmian OWU Wykonawcy; zmianie zakresu ubezpieczenia wynikającej ze zmian przepisów prawnych. XXIII. OCZYWISTE OMYŁKI 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 2. Zamawiający poprawia w ofercie:

11 2.1. oczywiste omyłki pisarskie, 2.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 2.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. XXIV. ZAŁĄCZNIKI. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy, Załącznik nr 2: Wzór umowy ubezpieczenia, Załącznik nr 3: Informacje niezbędne do przygotowania oferty, Załącznik nr 4: Wymagane szczególne warunki ubezpieczenia, Załącznik nr 5: Fakultatywne warunki ubezpieczenia, Załącznik nr 6: Wykaz budynków, Załącznik nr 7: Wykaz sprzętu elektronicznego, Załącznik nr 8: Wykaz pojazdów, Załącznik nr 9: wzór oświadczenia na podstawie art.22 ustawy pzp, Załącznik nr 10: wzór oświadczenia na podstawie art.24 ustawy pzp. Załącznik nr 11: Informacje o szkodowości, Ryki,dnia r Z A T W I E R D Z A M: Prezes Zarządu Marek Flasiński

12 Załącznik nr 1: FORMULARZ OFERTOWY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Termin realizacji zamówienia okres ubezpieczenia NAZWA WYKONAWCY KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W RYKACH Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o. ul. Słowackiego Ryki od roku do roku Adres NIP REGON Nr telefonu/fax Cena ofertowa za pełny okres ubezpieczenia łącznie za wszystkie ryzyka : - cyfrowo - słownie Płatność: Składka za ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 4 równych raty I rata do w odstępach półrocznych II rata do Składka za ubezpieczenia komunikacyjne płatna jednorazowo w terminie 14 dni od wystawienia polisy za każdy pojazd w rocznym okresie ubezpieczenia. Od nr 1 do nr.. Oferta zawiera kolejno ponumerowane kartki: Data i podpis

13 OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę (za okres )...zł (słownie:...zł) Według następującego podziału na pozycje: Ryzyko ubezpieczeniowe Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji Ubezpieczenie szyb od stłuczenia i rozbicia Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (all risks) Ubezpieczenie OC deliktowej i kontraktowej UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Auto Casco NNW suma ubezpieczenia /limit Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ Minimalne ustawowe zł/osobę składka za okres 12 miesięcy(zł) Cena łączna za wszystkie ryzyka

14 PRZYJMUJEMY fakultatywne warunki ubezpieczenia jak niżej: wybraną opcję zaznaczono - X A. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 8 %. Lp. Warunek fakultatywny * Ilość pkt. A Włączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane wskutek nieszczelności 15 dachów, rynien, szczelin w złączach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej limit dodatkowy zł Brak włączenia 0 B Włączenie ryzyka dewastacji dla budynków i budowli, urządzeń i wyposażenia 15 oraz elementów stałych z włączeniem graffiti limit zł Brak włączenia 0 C Włączenie odpowiedzialności wskutek aktów terroryzmu w mieniu 15 ubezpieczającego w wysokości zł Brak włączenia 0 D Franszyza integralna równa 0,00 zł 10 Franszyza integralna równa 300,00 zł 0 E Dla mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto i odtworzeniowej, 15 które nie będzie remontowane lub odtwarzane, wysokość odszkodowania zgodna z przyjętymi sumami bez potrącania stopnia zużycia technicznego Brak akceptacji 0 F Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe podczas prac remontowo 15 budowlanych lub katastrofy budowlanej w limicie zł Brak włączenia limitu zł 0 G Włączenie klauzuli ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń w limicie zł Brak włączenia klauzuli 0 RAZEM: X * - zaznaczyć X prawidłową odpowiedź B. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku 4%. Lp. Warunek fakultatywny * Ilość pkt. A Franszyza integralna równa 0,00 zł 10 Franszyza integralna równa 200,00 zł 0 B Objęcie ochroną ubezpieczeniową urządzeń i wyposażenia zainstalowanego 40 poza budynkami z limitem w wysokości zł na wszystkie lokalizacje Brak włączenia ochrony 0 C Włączenie ryzyka kradzieży zwykłej z dodatkowym limitem zł 10 Brak włączenia 0 D Uznanie za wystarczające stosowanie jednego zamka bez dodatkowych 10 zabezpieczeń Nie uznanie 0 E Włączenie w ramach ryzyka dewastacji odpowiedzialności za kradzież 30 ogrodzeń, krat, kratek ściekowych, pokryw, itp. z limitem w wysokości zł na wszystkie lokalizacje Brak włączenia 0 RAZEM X * - zaznaczyć X prawidłową odpowiedź C. Ubezpieczenie elektroniki 4%.

15 Lp. Warunek fakultatywny * Ilość pkt. A Brak franszyzy redukcyjnej 20 Franszyza redukcyjna w wysokości 300,00 zł 0 B Włączenie klauzuli szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym 20 Brak włączenia klauzuli 0 C Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności limit zł (6 miesięcy 30 okres odszkodowawczy, czasowy udział własny 2 dni, rozszerzenie ubezpieczenia również o sprzęt przenośny); w ramach ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności rozumie się w szczególności pokrycie przez ubezpieczyciela następujących kosztów: wynajęcia zewnętrznego systemu komputerowego w przypadku awarii własnego, dodatkowe koszty pracy ludzi celem wprowadzenia danych lub odzyskania danych, dodatkowe koszty transportu, itp. Brak rozszerzenia tego ubezpieczenia 0 D Włączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek 15 strajków, zamieszek i/lub rozruchów oraz wskutek aktów terroryzmu Brak włączenia 0 E Objecie ochroną szkód powstałych w skutek działania wirusów 15 komputerowych oraz hakerów z limitem zł Brak włączenia 0 RAZEM: X * - zaznaczyć X prawidłową odpowiedź D. Ubezpieczenie OC deliktowej z tytułu posiadanego i użytkowanego mienia oraz prowadzonej działalności statutowej 9%. Lp. Warunek fakultatywny * Ilość pkt. A Franszyza integralna równa zero w szkodach rzeczowych 5 Franszyza integralna w wysokości do 200,00zł w szkodach rzeczowych 0 B Włączenie winy umyślnej 30 Brak włączenia 0 C Podwyższenie limitu dla czystych strat finansowych do zł 30 Brak włączenia 0 D Włączenie ryzyka szkód osobowych do naprawienia których zobowiązany jest 25 ubezpieczający w oparciu o zasadę słuszności Brak włączenia 0 E Włączenie klauzuli automatycznego uzupełnienia sumy ubezpieczenia bez 10 naliczania dodatkowej składki Brak włączenia 0 RAZEM X * - zaznaczyć X prawidłową odpowiedź E. Ubezpieczenia komunikacyjne 5%. Lp. Warunek fakultatywny * Ilość pkt. A Franszyza integralna w ubezpieczeniu autocasco równa 0,00 zł 20 Franszyza integralna w wysokości do 200,00 zł 0 B Wyłączenie konsumpcji sumy ubezpieczenia w przypadku wypłaty 25 odszkodowania w autocasco Brak włączenia 0 s.u. dla pojazdów użytkowanych przez pierwszy rok eksploatacji od daty 20 C pierwszego zakupu wg wartości fakturowej; dla tych pojazdów odszkodowanie za szkody całkowite wypłacane do pełnej wartości fakturowej Brak włączenia 0 D Nie stosowanie przez ubezpieczyciela ograniczenia wypłaty odszkodowania w 20 przypadku spowodowania szkody na skutek przekroczenia dozwolonej na danym terenie prędkości

16 Brak włączenia 0 Włączenie do zakresu ubezpieczenia bez składkowego assistance dla 15 E pojazdów, które są ubezpieczone w zakresie autocasco Brak włączenia 0 RAZEM X * - zaznaczyć X prawidłową odpowiedź OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy

17 się za związanych określonymi w niej postanowieniami zasadami postępowania. OŚWIADCZAMY, że akceptujemy zakres wymagany w SIWZ zawarty w złączniku nr 4. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. OFERTĘ niniejszą składamy na... kolejno ponumerowanych kartkach. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 1)... 2)... 3) dn (podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)

18 Załącznik nr 2: WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA Zawarta w dniu w Rykach, pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o. ul. Słowackiego 5, Ryki, NIP , REGON zwaną dalej w tekście ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: Marek Flasiński - Prezes Zarządu oraz przy udziale brokera ubezpieczeniowego NORD PARTNER sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Fałata 94 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS przez Sąd Rejonowy w Toruniu, NIP: , wysokość kapitału zakładowego ,00 PLN z jednej strony a... z siedzibą w przy ul...., wpisanym pod nr KRS.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowanym przez: 1)... 2).. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Działając na podstawie Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rykach w oparciu o postępowanie przetargowe nr, Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia na usługi ubezpieczeniowe w zakresie kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rykach. 2 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie i odpowiedzialność cywilna Zamawiającego. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej reguluje Załącznik nr 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z pozostałymi załącznikami, stanowiącymi integralną część niniejszej Umowy. 3 OKRES UBEZPIECZENIA Umowa ubezpieczenia generalnego zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia r. do dnia r. 4 ZASADY UBEZPIECZENIA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanową integralną część niniejszej Umowy.

19 5 NIEZMIENNOŚĆ UMOWY 1. W okresie obowiązywania Umowy warunki ubezpieczenia, w tym określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, nie mogą zostać zmienione w stosunku do treści oferty, chyba że zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego i wyrazi on zgodę na jej wprowadzenie do treści umowy. Wszelkie zmiany umowy wymagają sporządzenia pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy ubezpieczenia generalnego, a treścią umów indywidualnych lub ogólnych warunków ubezpieczenia, decyduje treść Umowy. 3. W przypadku sprzeczności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia decyduje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy. 6 SKŁADKI Składka za 12 miesięczny okres ubezpieczenia wynosi:. zł. (słownie ) Składka za ubezpieczenia majątku płatna w 2 równych ratach, w terminach do: Nr raty Płatność do: Nr raty Płatność do: I II Składka za ubezpieczenia komunikacyjne płatna jednorazowo w terminie 14 dni od wystawienia polisy za każdy pojazd w rocznym okresie ubezpieczenia. Płatność składki na konto Wykonawcy, które zostanie podane w wystawionych polisach potwierdzających ochronę ubezpieczeniową. 7 ZMIANA UMOWY Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, która polegać może na: zmianie ilości nabywanych przez Zamawiającego środków trwałych, modernizacji i ulepszeniu środków trwałych, wdrażaniu nowych inwestycji - poza wysokości rozliczane zgodnie z klauzulą automatycznego pokrycia; zmianie ilości posiadanych przez Zamawiającego mienia na podstawie umów cywilnoprawnych nakładających na Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia; zmianie wysokości sumy ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej; likwidacji środków trwałych, czy też inwestycji; zmianie zakresu wykonywanej działalności, w szczególności rodzaju miejsca działalności; rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w SIWZ; korzystnych dla Zamawiającego zmianach zakresu ubezpieczenia wynikających ze zmian OWU Wykonawcy; zmianie zakresu ubezpieczenia wynikającej ze zmian przepisów prawnych. 8

20 ROZWIĄZANIE UMOWY W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W dacie odstąpienia od Umowy, rozwiązaniu ulegają umowy indywidualne zawarte w wykonaniu niniejszej Umowy. W przypadku rozwiązania umowy, Wykonawcy należy się składka za okres, w którym udzielał on ochrony ubezpieczeniowej. Rozliczenie składek nastąpi z rozliczeniem co do dnia, według zasady pro rata temporis. W razie wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę nie będą potrącane koszty manipulacyjne. 9 ROZSTRZYGANIE SPORÓW Ewentualne spory mogące wyniknąć z umowy ubezpieczenia będą rozpatrywane przez sądy właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66) 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. Zawiadomienia/oświadczenia, jakie w związku z umową generalną lub umowami indywidualnymi składane są przez strony tej umowy, powinny być dokonywane na piśmie i doręczane za pokwitowaniem lub przesyłane listem poleconym. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, jak również umów indywidualnych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy oraz Zamawiającego ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Toruń: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. data zamieszczenia: 27.10.2011r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. data zamieszczenia: 27.10.2011r. Znak sprawy 11/2011 Radecznica: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W RADECZNICY W OKRESIE OD 01/01/2012 ROKU

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA. I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu prewencyjnego) KRYTERIUM II (WAGA 15 %).

WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA. I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu prewencyjnego) KRYTERIUM II (WAGA 15 %). Załącznik nr 9 do SIWZ-po zmianie WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA Niniejszym przyjmujemy następujące fakultatywne warunki ubezpieczenia: I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne Skierniewice: Usługi kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Chełm: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-11-15 14:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi2.php (strona pełnomocnika Zamawiającego) Toruń: usługa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czystemiasto.pl Kalisz: Usługa ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Nord Partner Sp. z o.o., ul. Fałata 94, 87-100 Toruń, woj. kujawskopomorskie, tel. +48 56 651 43 00, faks +48 56 651 43 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Nord Partner Sp. z o.o., ul. Fałata 94, 87-100 Toruń, woj. kujawskopomorskie, tel. +48 56 651 43 00, faks +48 56 651 43 01. Toruń: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Międzyrzeckiego sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 123338-2014; data zamieszczenia: 10.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi 1 z 6 2014-10-14 11:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Toruń: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl/zampub/ Puławy: Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Nisko: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nisko wraz z jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl Puławy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Puławy

Bardziej szczegółowo

"Kompleksowy program ubezpieczenia majątku i działalności Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. na lata 2009-2010

Kompleksowy program ubezpieczenia majątku i działalności Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. na lata 2009-2010 Nr sprawy:37/2008/xi Skierniewice 2008-11-21 Zamawiający: Energetyka Cieplna Sp. z. o. o. ul. Przemysłowa 2 96-100 Skierniewice NIP 836-13-28-631 REGON 750051181 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Stadion w Zabrzu Sp. z o.o., ul. F. Roosevelta 81, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Stadion w Zabrzu Sp. z o.o., ul. F. Roosevelta 81, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 Zabrze: Kompleksowe ubezpieczenie spółki Stadion w Zabrzu Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 143657-2014; data zamieszczenia: 03.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl Gniezno: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gniezno.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: ubezpieczenie mienia Kancelarii Senatu oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgokrzedow.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgokrzedow.pl Tuczępy: Ubezpieczenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie Numer ogłoszenia: 222622-2014; data zamieszczenia: 03.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY MIEJSKIEJ BARTOSZYCE i JEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Sicienko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zakładu Komunalnego w Sicienku w 2013 roku Numer ogłoszenia: 473392-2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Chorzów: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-33/15 Warszawa, 30 czerwca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cekcyn na okres 01.04.2014 r. 31.03.2018 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cekcyn na okres 01.04.2014 r. 31.03.2018 r. Wersja archiwalna Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Cekcyn na okres 01.04.2014 r. 31.03.2018 r. OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o wartości

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna, ul. Piłsudskiego 29, 21-

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna, ul. Piłsudskiego 29, 21- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pks.lukow.pl/ Łuków: Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy, odpowiedzialności cywilnej oraz floty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Łuków: Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów w zakresie OC,AC,NNW,ZK Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A. Numer ogłoszenia: 266408-2015;

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla

Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla pojazdów stanowiących

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Skoczów: Usługa ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Skoczów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 5 2015-07-10 13:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaltorzym.pl ; na stronie pełnomocnika zamawiajacego: www.np.com.pl/przetargi

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2078562, faks 32 2078578.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2078562, faks 32 2078578. Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Numer ogłoszenia: 137070-2011; data zamieszczenia: 31.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl 1 z 6 2015-03-10 11:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl Brodnica: Ubezpieczenie komunikacyjne, majątku i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl 1 z 6 2013-12-02 11:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl Łódź: Ubezpieczenie majątku ŁSI sp. z o.o., ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: um_jaslo.bip.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: um_jaslo.bip.gov.pl/ 1 z 5 2015-02-20 11:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: um_jaslo.bip.gov.pl/ Jasło: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW MIASTA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernichów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Otwock: Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. z udziałem samorządu województwa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. z udziałem samorządu województwa. Toruń: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW KUJAWSKO-POMORSKIEJ SIECI INFORMACYJNEJ SP. Z O.O. W TORUNIU Numer ogłoszenia: 106070-2012; data zamieszczenia: 04.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIENIA POWIATU NOWOMIEJSKIEGO.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIENIA POWIATU NOWOMIEJSKIEGO. Nowe Miasto Lubawskie: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIENIA POWIATU NOWOMIEJSKIEGO Numer ogłoszenia: 246867-2014; data zamieszczenia: 27.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: BZP.271.37.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY NYSA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGAZNIZACYJNYMI,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl 1 z 6 2013-11-18 14:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl Sieradz: Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

Nazwa Zamawiającego: Adres oraz dane kontaktowe Zamawiającego: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Numer postępowania ZR-05/2015

Nazwa Zamawiającego: Adres oraz dane kontaktowe Zamawiającego: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Numer postępowania ZR-05/2015 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi ubezpieczenia majątku MPEC sp. z o.o. w Białymstoku w oparciu o Regulamin zamówień niepodlegających ustawie Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.oswiecim.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.oswiecim.pl Oświęcim: Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasta Oświęcim i jej jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostki samorządu terytorialne.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostki samorządu terytorialne. Sosnowiec: Kompleksowe ubezpieczenie Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Numer ogłoszenia: 158904-2015; data zamieszczenia: 29.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ozarow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ozarow.pl 1 z 6 2014-05-20 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ozarow.pl Ożarów: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Łódź: Kompleksowe ubezpieczenie MPO - Łódź Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 306686-2015;

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo