I. CZĘŚĆ OPISOWA... 14

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. CZĘŚĆ OPISOWA... 14"

Transkrypt

1 CZEŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (OPZ) Spis treści: I. CZĘŚĆ OPISOWA OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH Podstawowe założenia przebudowy, rozbudowy (modernizacji) oczyszczalni AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Uwarunkowania urbanistyczno-budowlane i środowiskowe przedmiotu zamówienia Opis stanu istniejącego oczyszczalni ścieków Ogólne położenie Hydrografia i hydrologia terenu Budowa geologiczna Warunki hydrogeologiczne Dane klimatyczne Charakter i obecne zagospodarowanie terenu Bilans jakościowy ścieków Ładunki zanieczyszczeń w ściekach dowożonych OPIS TECHNOLOGII OBECNIE EKSPLOATOWANEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CIĘŻKOWICACH Określenie jakości ścieków odpływających z istniejącej oczyszczalni Ogólna charakterystyka procesu redukcji zanieczyszczeń w ściekach i opis gospodarki osadami Przebieg procesu oczyszczania ścieków Gospodarka osadem nadmiernym OPIS OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Budynek techniczny z pompownią ścieków, stacją dmuchaw oraz podręcznym warsztatem Blok mechanicznego oczyszczania ścieków, zbiornik uśredniający, zagęszczacz osadu oraz zbiornik do stabilizowania osadu Stacja odwadniania osadu Zadaszone poletko ociekowe Pompownia przewałowa ścieków oczyszczonych Zbiornik ścieków dowożonych Reaktor dwukomorowy z pomieszczeniem technicznym oraz budynkiem socjalnym OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE PROJEKTOWANEJ OCZYSZCZALNI Przykładowy docelowy bilans ilościowy i jakościowy ścieków dopływających do oczyszczalni w Ciężkowicach Wymagania jakościowe ścieków oczyszczonych OPIS SZCZEGÓŁOWY WYMAGANEGO ZAKRESU MODERNIZACJI OBIEKTÓW OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SCHEMAT TECHNOLOGICZNY OCZYSZCZALNI PO ROZBUDOWIE I MODERNIZACJI WYMAGANIA JAKOŚCIOWE ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WYRAŻONE WE WSKAŹNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH I.I. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA OGÓLNE PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA I WYMAGANIA CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY WYMAGANIA W ZAKRESIE TECHNOLOGII WYMAGANIA W ZAKRESIE KONSTRUKCJI WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI WYMAGANIA W ZAKRESIE ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKOŃCZENIA WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYMAGANIA FORMALNE PONADTO ZAMAWIAJĄCY WYMAGA, ABY: I.II. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT /343

2 4 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: WYMAGANIA OGÓLNE (WWIORB-00, KOD CPV 45000) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Przedmiot i zakres robót objętych WWiORB Prace towarzyszące i roboty tymczasowe Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót Dokumentacja budowy Informacje o prowadzeniu budowy Informacje o ubezpieczeniu budowy WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH Wymagania formalne Źródła szukania materiałów Pozyskiwanie materiałów miejscowych Inspekcja wytwórni materiałów Materiały nie odpowiadające wymaganiom Przechowywanie i składowanie materiałów Wariantowe stosowanie materiałów Akceptacja materiałów i urządzeń przez Zamawiającego SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE ŚRODKI TRANSPORTU Wymagania ogólne Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Ogólne zasady wykonywania robót Prace geodezyjno-kartograficzne Zgodność robót z obowiązującymi przepisami Harmonogram robót Prowadzenie prac rozbiórkowych Wycinka zieleni KONTROLA JAKOŚCI Program zapewnienia jakości (PZJ) Pobieranie próbek Badania i pomiary Inspekcje telewizyjne Raporty z badań Badania prowadzone przez Zamawiającego Certyfikaty i deklaracje Rękojmie i instrukcje fabryczne Dokumentacja budowy PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT Rodzaje odbiorów robót Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór częściowy Odbiór końcowy Odbiór ostateczny Przeglądy w okresie zgłaszania wad ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: WYTYCZENIE OBIEKTÓW, TRAS I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH (WWIORB-01, KOD CPV 45111) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY /343

3 5.3 SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: ROZBIÓRKA OBIEKTÓW LINIOWYCH, KUBATUROWYCH I POWIERZCHNIOWYCH (WWIORB-02, KOD CPV 45111) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI ROBOTY PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE (WWIORB-03 KOD CPV 45111) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Źródła pozyskania materiałów (gruntu) Wymagania ogólne dla materiałów do budowy nasypów Materiały stosowane do robót ziemnych SPRZĘT Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Sprzęt do robót ziemnych Sprzęt do robót odwodnieniowych i zabezpieczających TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Ogólne zasady wykonania robót Przygotowanie terenu robót Odwodnienia robót ziemnych Odwodnienie wykopów Wykopy Nasypy i zasypywanie wykopów Ścianki szczelne Kolizje z istniejącym uzbrojeniem Tymczasowe drogi kołowe Umocnienia skarp i dna kanałów otwartych KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Sprawdzanie robót pomiarowych Sprawdzenie wykonania wykopów Sprawdzenie wykonania nasypów i wbudowanego gruntu Sprawdzenie usunięcia humusu PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE /343

4 8 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE. WIORB-04 KOD CPV 45223) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Roboty zbrojarskie Roboty betonowe i żelbetowe Wytyczne wykonania studni zapuszczanych Beton podkładowy, wyrównawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny Powłoki izolacyjne z materiału izolacyjnego powłokowego na bazie żywicy epoksydowej i oleju smołowego Próba szczelności zbiorników żelbetowych Systemowe środki izolacyjne do powierzchni betonowych Warunki szczegółowe wykonania przejść szczelnych typu łańcuchowego KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Kontrola, pomiary i badania PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: NAPRAWY I ZABEZPIECZENIA BETONU (WWIORB-05, KOD CPV 45262) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Źródła pozyskania materiałów Wymagania ogólne dla materiałów SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Przygotowanie robót Naprawa betonu Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: MONTAŻ KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH (WWIORB-06, KOD CPV 45223) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Źródła pozyskania materiałów /343

5 Wymagania dla materiałów SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Przygotowanie terenu budowy Składowanie i transport Roboty montażowe Tolerancje KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Bieżąca kontrola Zamawiajacego Bieżąca kontrola Wykonawcy PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH (WWIORB-07, KOD CPV 45223) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Źródła pozyskania materiałów Wymagania dla materiałów Składowanie materiałów i konstrukcji SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Przygotowanie materiałów Wykonanie konstrukcji Montaż konstrukcji KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Kontrole w trakcie wytwarzania i montażu konstrukcji stalowych Zakres kontroli i badań PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: MONTAŻ KONSTRUKCJI DREWNIANYCH (WWIORB-08, KOD CPV 45223) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Drewno Łączniki Środki ochrony drewna Składowanie materiałów i konstrukcji Badania na budowie SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Więźba dachowa Belki stropowe Deskowania połaci dachowych Wykonanie podsufitki KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT /343

6 Kontrole w trakcie wytwarzania i montażu konstrukcji drewnianych Zakres kontroli i badań PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: ROBOTY MUROWE (WWIORB-09, KOD CPV 45262) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Źródła pozyskania materiałów Wymagania dla materiałów Transport, rozładunek, składowanie SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Przygotowanie terenu robót Roboty murowe KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Kontrola jakości materiałów Kontrola Wykonawcy Bieżąca kontrola Zamawiającego PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: ROBOTY TYNKARSKIE (WWIORB-10, KOD CPV 45410) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Źródła pozyskania materiałów Wymagania dla materiałów Warunki składowania materiałów do robót tynkowych SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Warunki przystąpienia do robót Przygotowanie podłoża Wykonanie tynków KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych Badania w czasie robót Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA (WWIORB-11, KOD CPV 45421) /343

7 15.1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Źródła pozyskania materiałów Wymagania dla materiałów SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Montaż okien i drzwi Montaż bram KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót Kontrola jakości materiałów PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA PODŁOGACH I ŚCIANACH ORAZ WYKONANIE POSADZEK Z ŻYWIC I WYKŁADZIN Z TWORZYW SZTUCZNYCH (WWIORB-12, KOD CPV 45432) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Przygotowanie podłoży Wykonanie wykładzin i okładzin KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót Badania przed przystąpieniem do robót Bieżąca kontrola Wykonawcy Wymagania i tolerancje Kontrola Zamawiającego PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: ROBOTY MALARSKIE (WWIORB-13, KOD CPV 45442) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Źródła pozyskania materiałów Wymagania dla materiałów Materiały stosowane do robót malarskich Warunki przyjęcia wyrobów malarskich na budowę Składowanie materiałów malarskich SPRZĘT TRANSPORT /343

8 17.5 WYKONANIE ROBÓT Warunki przystąpienia do robót malarskich Wymagania dotyczące powłok malarskich KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót Kontrola jakości materiałów Badania w czasie odbioru PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: ROBOTY IZOLACYJNE (WWIORB-14, KOD CPV 45320) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Źródła pozyskania materiałów Wymagania dla materiałów Transport i składowanie SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Przygotowanie powierzchni betonowych Izolacje przeciwwilgociowe Izolacje termiczne KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Bieżąca kontrola Zamawiającego Kontrola jakości materiałów PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: POKRYCIA DACHOWE (WWIORB-15, KOD CPV 45261) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Źródła pozyskania materiałów Wymagania dla materiałów Pakowanie, przechowywanie i transport SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Pokrycia dachowe Obróbki blacharskie Urządzenia do odprowadzania wód opadowych KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót Bieżąca kontrola Wykonawcy PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI /343

9 19.10 DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: INSTALACJE WENTYLACJI I UZDATNIANIA POWIETRZA (WWIORB-16, KOD CPV 45331) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Źródła pozyskania materiałów Wymagania dla materiałów SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Wymagania dotyczące wykonania wyrobów Wymagania ogólne dla montażu przewodów Montaż urządzeń wprowadzających powietrze w ruch Montaż urządzeń prowadzących powietrze Montaż urządzeń kończących układ wentylacji Montaż elementów regulacji przepływu powietrza Montaż urządzeń klimatyzujących powietrze Montaż urządzeń automatycznej regulacji Inne wymagania Otwory rewizyjne Wentylatory Nagrzewnice Filtry powietrza Nawiewniki, wywiewniki, okapy Czerpnie i wyrzutnie Przepustnice Tłumiki hałasu KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Kontrola jakości materiałów Badania Zamawiającego Kontrola działania instalacji PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: INSTALACJE WODOCIĄGOWE (WWIORB-17, KOD CPV 45330) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Źródła pozyskania materiałów Wymagania dla materiałów SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Roboty przygotowawcze Montaż rurociągów Połączenia z armaturą Próby i badania Izolacje termiczne KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Kontrola jakości materiałów Badanie i próba szczelności rurociągów /343

10 Kontrola wykonania zgrzewu elektrooporowego Sprawdzenie zagęszczenia gruntu Bieżąca kontrola Wykonawcy PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: INSTALACJE KANALIZACJI (WWIORB-18, KOD CPV 45330) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Źródła pozyskania materiałów Wymagania dla materiałów SPRZĘT TRANSPORT WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PRZYBORÓW I URZĄDZEŃ Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem Składowanie przyborów i urządzeń WYKONANIE ROBÓT Roboty przygotowawcze Montaż rurociągów Połączenia z przyborami i urządzeniami Próby i badania KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Bieżąca kontrola Zamawiającego Kontrola jakości materiałów PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE WEWNĄTRZOBIEKTOWE I MIEDZYOBIEKTOWE (WWIORB-19, KOD CPV 45332) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Źródła pozyskania materiałów Wymagania dla materiałów SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Sieci międzyobiektowe Rurociągi grawitacyjne Rurociągi tłoczne i ssawne Zabezpieczenia antykorozyjne Montaż przewodów rurowych Połączenia rur Montaż rurociągów KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Kontrola Wykonawcy w czasie robót Kontrola Zamawiającego /343

11 Sprawdzenie szczelności PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: MONTAŻ URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO I ROZRUCH (WWIORB-20 KOD CPV 45252) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Wymagania dla materiałów do wykonania instalacji technologicznych Urządzenia SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Ogólne warunki wykonania robót Szczegółowe zasady wykonania robót Rozruch KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót Kontrola Zamawiającego Sprawdzenie szczelności PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: WYKONANIE INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH I AKPIA (WWIORB-21 KOD CPV 45231) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Wymagania dotyczące materiałów SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Kontrola jakości materiałów Kontrola i badania w trakcie robót Badania i pomiary pomontażowe PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: WYKONANIE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH (WWIORB-22 KOD CPV 45231) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Wymagania dotyczące materiałów /343

12 26.3 SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Kontrola jakości materiałów Kontrola i badania w trakcie robót PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: ROBOTY DROGOWE (WWIORB-23 KOD CPV 45233) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Rodzaje materiałów SPRZĘT Sprzęt do wykonania robót TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Szczegółowe warunki wykonania robót Obiekty towarzyszące Przygotowanie i montaż stali zbrojeniowej: KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Kontrole i badania laboratoryjne Badania jakości w czasie robót PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: WYKONANIE OGRODZEŃ (WWIORB-24 KOD CPV 45233) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: REKULTYWACJA TERENU I ZIELENI (WWIORB- 25 KOD CPV 45112) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót /343

13 29.2 MATERIAŁY Źródła pozyskania materiałów (gruntu) Wymagania dla materiałów SPRZĘT Sprzęt do wykonania robót Wymagania szczegółowe TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Roboty porządkowe i przygotowawcze Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby Wykonanie trawników Sadzenie krzewów i drzew Roboty pielęgnacyjne KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO PODSTAWOWE USTAWY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PODSTAWOWE ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PODSTAWOWE NORMY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA INNE DOKUMENTY DOTYCZĄCE WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA INNE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH KOPIE MAPY ZASADNICZEJ BADANIA GRUNTOWO-WODNE NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA OBIEKTÓW Budowa geologiczna Warunki hydrogeologiczne ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW INWENTARYZACJA ZIELENI DANE DOTYCZĄCE ZANIECZYSZCZENIA ATMOSFERY RAPORTY, OPINIE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI INWENTARYZACJA LUB DOKUMENTACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE I REALIZACYJNE ZWIĄZANE Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJĄCYCH SIECI DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ PRZEPROWADZENIEM ZAŁĄCZNIKI /343

14 I. CZĘŚĆ OPISOWA 1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach o docelowej przepustowości Qśrd = 660 m 3 /d. Do oczyszczalni ścieki sanitarne odprowadzane będą z Ciężkowic i okolicznych miejscowości gminy Ciężkowice. Budowa zewnętrznych układów kanalizacyjnych w poszczególnych zlewniach oczyszczalni jest przedmiotem odrębnych Kontraktów. W ujęciu ogólnym zamówienie dla oczyszczalni w Ciężkowicach obejmuje: sporządzenie projektu wstępnego i uzyskanie dla niego akceptacji Zamawiającego; sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę; sporządzenie projektów wykonawczych; wykonanie robót budowlanych; dostawa i montaż wyposażenia technologicznego, sprzętu i maszyn na podstawie powyższych projektów, dostawa i montaż systemu zasilania obiektowego w energie elektryczną, sterowania, AKPiA i monitorowania stanów pracy zmodernizowanych i rozbudowanych obiektów, z odwzorowaniem sygnałów w budynku oczyszczalni,(na podstawie wykonanego projektu), przeprowadzenie prób i badań wymaganych dla oczyszczalni (w tym rozruchu) oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem oczyszczalni w użytkowanie. Przedsięwzięcie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach musi zapewnić, że jakość oczyszczonych ścieków odpływających z oczyszczalni do odbiornika będzie co najmniej zgodna (lub lepsza) z normami: polskimi określonymi Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984) i z Ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami). europejskimi określonymi w Dyrektywie Rady Wspólnoty Europejskiej 91/271 z dnia roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzupełnieniem nr 98/151/UE z dnia roku. Dla niniejszego przedmiotu zamówienia - Kontraktu XIII obowiązują Warunki Kontraktowe według Yellow FIDIC: Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, trzecie wydanie angielsko-polskie 2006 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999). 14/343

15 Podstawowe założenia przebudowy, rozbudowy (modernizacji) oczyszczalni Inwestycja (przedmiot zamówienia) polega na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy i rozbudowy (modernizacji) oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach do przepustowości Qśrd = 660 m3/d, dostosowując jej parametry do potrzeb oczyszczania ścieków z całego obszaru przynależnej zlewni. Należy zmodernizować istniejącą oczyszczalnię ścieków wraz z jej wyposażeniem w nowe i sprawne wyposażenie. Skutki ubiegłorocznej powodzi poszerzają dodatkowo zakres inwestycji o zabezpieczenia zapobiegające zalewaniu terenu oczyszczalni, którego wynikiem było unieruchomienie obiektu. Zakres przebudowy/rozbudowy ogranicza się do istniejącej działki. 1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Uwarunkowania urbanistyczno-budowlane i środowiskowe przedmiotu zamówienia Inwestycja (przedmiot zamówienia) wymaga następujących uzgodnień i uwarunkowań koniecznych do jej wykonania: Decyzję Pozwolenie na budowę. Aktualizacji Decyzji Pozwolenia wodno-prawnego WOŚ.II /10 z dnia r. dla przepustowości oczyszczalni 181,5 m 3 /d. do przepustowości 660 m 3 /d Opis stanu istniejącego oczyszczalni ścieków Ogólne położenie Działka gruntowa (nr ewid. 645/1), na której znajduje się eksploatowana od 1995 roku miejska oczyszczalnia ścieków, oraz na której planuje się rozbudowę istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków znajduje się w granicach administracyjnych miasta Ciężkowice przy ul. Równej (około 300 m na północ od centrum miasta) i sąsiaduje od północy z wałem przeciwpowodziowym rzeki Biała Tarnowska, od którego odległa jest około m, od wschodu z terenem zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Ciężkowicach, od południa z działką nr 645/2 zajętą przez obiekty Rejonu Energetycznego. Od strony zachodniej i północno-zachodniej teren oczyszczalni ścieków wyznacza droga miejska (ul. Równa), za którą znajdują się kompleks wypoczynkowy Rejonu Energetycznego w Tarnowie. Miasto Ciężkowice położone jest w południowej części regionu tarnowskiego (w południowowschodniej części woj. małopolskiego) przy trakcji kolejowej relacji Nowy Sącz - Tarnów, w odległości około 25 km na południe od Tarnowa. Ciężkowice są określone następującymi współrzędnymi geograficznymi: 20 55' ' długości geograficznej wschodniej oraz 49 47' j ' szerokości geograficznej północnej. Hydrografia i hydrologia terenu Pod względem 'geograficznym Ciężkowice zlokalizowane są w obrębie Pogórza Ciężkowickiego, zbudowanego z kopulastych wzniesień o wysokościach przekraczających 562,0 [m npm], przeciętych przez doliny o założeniach tektonicznych i erozyjnych. Rzędne wysokościowe te- 15/343

16 renu Ciężkowic zawierają się w granicach 243,0-244,0 [m npm] dla obszaru części równi zalewowej rzeki Białej. Hydrograficznie przedmiotowy teren znajduje się pod bezpośrednim wpływem rzeki Biała Tarnowska i jest zlokalizowany na jej terasie nadzalewowej w widłach Białej Tarnowskiej i potoku Ostruszanka (prawego dopływu rzeki Białej). Potok Ostruszanka jest obecnie bezpośrednim odbiornikiem ścieków oczyszczanych na istniejącej oczyszczalni ścieków. Oba wymienione powyżej cieki wodne są w tym rejonie uregulowane, a przylegające do nich tereny rolniczo-rekreacyjne zabezpieczone są wałem przeciwpowodziowym. Całkowita długość rzeki Białej Tarnowskiej wynosi około 100 km, jej średni spadek wynosi 4,4% a zlewnia posiada powierzchnię 984 km 2. Górny i centralny odcinek jej biegu cechuje się znacznymi zmianami szerokości dna wynikającymi z intensywnego ruchu rumowiska skalnego podczas wezbrań. Większość jej dopływów stanowią małe potoki o krótkim biegu i dużym spadku. W oparciu o dane IMGW Oddział w Krakowie zawarte w opracowaniu pt. "Charakterystyka hydrologiczna rzeki Białej Tarnowskiej w profilach wodowskazowych" dla przekroju wodowskazu Ciężkowice przyjmuje się następujące dane hydrologiczne rzeki Białej: - km zlewnia km 2 - poziom zera wodowskazowego - 238,1 [mnpm] Średni niski przepływ ( ) 0,8 [m7s] 178 [cm] Średni roczny przepływ 5,65 [m7s] 213 [cm] Najwyższy przepływ zaobserwowany w 1935 r. 600,0 [m 3 /s] 650 [cm] zaobserwowane ekstremalne stany wody: - maksimum - minimum 650 [cm] 167 [cm] Budowa geologiczna Obszar Ciężkowic znajduje się w obrębie południowego fragmentu płaszczowiny śląskiej, jednej z głównych jednostek tektonicznych budujących polską część Karpat Zewnętrznych, tworzącej tutaj tzw. Siodło Ciężkowic zbudowane z młodszych utworów górnej kredy i poleogenu. Centralna część strefy Siodła zbudowana jest z warstw istebniańskich dolnych i górnych, zaś jego skrzydła zbudowane są z piaskowca ciężkowickiego, warstw hieroglifowych i łupków menilitowych. Rejon lokalizacji oczyszczalni ścieków wchodzi w zasięg piaskowców istebniańskich górnych, przykrytych młodszymi osadami czwartorzędowymi (głównie pochodzenia fluwialnego). Czwartorzęd wykształcony jest w postaci utworów zboczowych oraz mułków, piasków i żwirów aluwialnych teras rzecznych. Miąższość tych utworów jest dość zmienna. Utwory zboczowe posiadają, miąższość do kilku metrów (2-3 m), natomiast miąższość czwartorzędowych osadów dolinnych może dochodzie do kilkunastu metrów. Według danych : archiwalnych zawartych w opracowaniach dotyczących warunków geologicznych i geotechnicznych wykonanych w latach ubiegłych dla potrzeb budowy oczyszczalni ścieków oraz określenia wpływu składowiska odpadów na środowisko, bezpośrednie podłoże gruntowe zbudowane jest od góry z kilkudziesięciocentymetrowej warstwy nasypów niekontrolowanych, pod którymi występuje cienka warstwa namułów i glin pylastych, które niżej zastępowane są przez piaski drobno i średnioziarniste oraz piaski gliniaste. Poniżej 2-3 m ppt występują już żwiry rzeczne. Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla rozbudowy oczyszczalni ścieków została opracowana przez mgr Jerzego Gałuszkę (Zakład Usług Geologicznych "GEOLOG", Rzeszów, 16/343

17 ul. Malczewskiego 11/23) i zatwierdzona decyzją Starosty Powiatu Tarnowskiego WOŚ.IV /01 z dnia r. Warunki hydrogeologiczne W rejonie Ciężkowic występują dwa poziomy wodonośne - poziom czwartorzędowy i głębszy trzeciorzędowo-kredowy. Poziom czwartorzędowy - nie jest w sposób dokładny rozpoznany. Związany jest on ze szczelinowatością i porowatością kompleksów piaskowcowych trzech ogniw litologicznych: warstwami krośnieńskimi, warstwami ciężkowickimi, warstwami istebniańskimi. Otwory studzienne ujmujące ten poziom wodonośny posiadają najczęściej wydajność kilku m3/h. Głębokość występowania i poziomy stabilizowania się zwierciadła wód gruntowych tego horyzontu wodonośnego są zróżnicowane i zależą od lokalnych warunków hydrogeologicznych i ewentualnej więzi hydraulicznej z poziomem wód czwartorzędowych. Poziom czwartorzędowy związany jest z aluwialnymi osadami rzeki Biała Tarnowska. Na utworach tych bazuje komunalne ujęcie wody dla Ciężkowic. Poziom wodonośny związany jest z 4-5 metrową warstwą żwirów o dobrych parametrach hydraulicznych. Poziom swobodnego zwierciadła wody na tym ujęciu stabilizuje sic na głębokości około 3,0 [m ppt], a wydajność wynosi [m 3 /h] przy depresji około 1,0 [m]. W rejonie działki,: na której istnieje oczyszczalnia ścieków i którą planuje się rozbudować, utwory aluwialnych żwirów zalegają prawdopodobnie bezpośrednio na wychodniach piaskowców istebniańskich. Stąd, wg wniosków wynikających z opracowanych wcześniej badań hydrogeologicznych i geologicznych, istnieje w tym rejonie więź hydrauliczna poziomu wód trzeciorzędowo-kredowych z czwartorzędowym poziomem wód, a także pośrednio z wodami powierzchniowymi. Wg prac geotechnicznych przeprowadzonych w 1993 roku dla potrzeb budowy oczyszczalni ścieków "Eko-Clear HI/150" poziom wód czwartorzędowych stabilizował się na głębokości 3,21-3,5 [m ppt]. Wobec wybitnie drenującego charakteru rzeki Białej Tarnowskiej oraz jej dopływu Ostruszanki kierunek spływu wód, gruntowych odbywa się ku NNE. Dane klimatyczne Zgodnie z przyjętym podziałem przez W. Okołowicza w Narodowym Atlasie Polski, omawiany teren znajduje się w Regionie Karpackim w Krainie Nr 64, dla której charakterystyki klimatyczne przedstawiają się następująco: Średnia temperatura powietrza w styczniu -5 Średnia temperatura powietrza w lipcu 17,5 C Czas trwania zimy Czas trwania lata Ilość dni pochmurnych Ilość dni pogodnych Ilość dni z pokrywą śnieżną Opady średnie w roku 100 dni 80 dni 116 dni 60 dni 85 dni mm Udział cisz wynosi około 15-20%, zaś udział wiatrów silnych i bardzo silnych 1-2%. Dane anometryczne pozyskane z najbliższej stacji IMGW klimatycznej w Tarnowie. Dane te nie 17/343

18 mogą jednak być bezpośrednio odniesione do rejonu lokalizacji oczyszczalni ścieków, gdyż znajduje się on w dolinie rzecznej i jej przebiegowi (SW-NE) odpowiadać będzie znaczny udział wiatrów. Najkorzystniejsze warunki przewietrzania występują tutaj na wiosnę i latem przy adwekcji chłodnych mas powietrza polarnomorskiego. Przewietrzaniu sprzyja tez układ topograficzny tego rejonu (brzeżna część doliny). Przewietrzanie ogranicza zabudowa, zadrzewienie oraz usytuowanie w obniżeniu za wałem przeciwpowodziowym. Charakter i obecne zagospodarowanie terenu Działka przeznaczona pod rozbudowę komunalnej oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach znajduje się poza centrum miasta, w jego północnej mniej zurbanizowanej części w pobliżu wału przeciwpowodziowego rzeki Białej Tarnowskiej. Sąsiaduje ona bezpośrednio od południowego-wschodu ze zrekultywowanym terenem gminnego składowiska odpadów w Ciężkowicach. Nie znajdują się tutaj budynki przeznaczone do stałego zamieszkiwania ludności, W sąsiedztwie (od południa) znajdują się obiekty techniczne bazy Zakładu Energetycznego (działka nr 645/2), a nieco dalej budynki "Kom-Bud" - zakładu zajmującego sic w mieście i gminie Ciężkowice usługami komunalnymi (ujęcie wody, oczyszczanie ścieków, usuwanie odpadów itp.). Od północnego-zachodu w odległości około 25 m znajduje sic teren Ośrodka Wypoczynkowo - Rekreacyjnego Rejonu Energetycznego w Tarnowie, przy czym najbliższy domek letniskowy znajduje sic w odległości 90 m od ogrodzenia oczyszczalni ścieków. Miejscowość Ciężkowice jest wyposażona w podstawową infrastrukturą techniczną w postaci sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, telefonicznej, teletechnicznej i energetycznej. Woda pitna dla mieszkańców miasta Ciężkowice i pobliskich sołectw pobierana jest z własnego gminnego ujęcia wody podziemnej bazującego na wodonośnych aluwialnych utworach czwartorzędu: W związku z projektem skanalizowania całej miejscowości Ciężkowice i budową kolektorów sanitarnych w sąsiednich miejscowościach; Jastrzębia, Kąśna Dolna i Kąśna Górna - zachodzi konieczność rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków. Jej rozbudowa uwarunkowana jest dołączeniem do eksploatowanego systemu kanalizacji komunalnej nowoprojektowanych kolektorów sanitarnych. Obecnie eksploatowana oczyszczalnia ścieków Q śr.d = 310m 3 /d została zrealizowana w obrębie działki nr ewid. 645/1, na której uprzednio zlokalizowana była oczyszczalnia ścieków "Eko-CIear III/150" o przepustowości Qmax= 150,0 [m3/d]. Uprzednią oczyszczalnię rozbudowano i przebudowano z pełnym wykorzystaniem istniejących obiektów, zwiększając jej przepustowość do w/w 310m 3 /d. W najbliższym otoczeniu lokalizacji oczyszczalni nie występuje zabudowa mieszkaniowa. Dojazd do działki objętej inwestycją możliwy jest istniejącą ulicą Równą. Teren lokalizacji projektowanej inwestycji nie jest porośnięty drzewami ani krzewami. Szczegółowe usytuowanie oczyszczalni przedstawione jest na planie sytuacyjnym w załącznikach graficznych niniejszego opracowania. Bilans jakościowy ścieków Stężenia zanieczyszczeń w ściekach doprowadzanych do oczyszczalni Wskaźnik zanieczyszczeń Stężenia zanieczyszczeń [mg/i] BZT 5 365,0 CHZT 620,0 Zawiesina ogólna 395,0 Ładunki zanieczyszczeń w ściekach surowych Q śr.d = 310 m 3 /d Q maxd = 360 m 3 /d 18/343

19 Ładunki zanieczyszczeń wprowadzanych wraz z surowymi ściekami sanitarnymi (bytowogospodarczymi) na oczyszczalnię ścieków w Ciężkowicach kolektorami kanalizacyjnymi dla stanu istniejącego wynoszą odpowiednio: - w BZT 5 Ł = 310 x 365,0 mg/l / 1000 = 113,2 kg/d - w CHZT: Ł = 310 x 620,0 mg/l /1000 = 192,2 kg/d - w zawiesinie ogólnej: Ł = 310 x 395,0 mg/l/ 1000 = 122,5 kg/d Ładunki zanieczyszczeń w ściekach dowożonych Ładunki zanieczyszczeń wprowadzonych wraz z dowożonymi ściekami z szamb przydomowych na oczyszczalnię ścieków ilości Q=10m 3 /d wyniosą: - BZT5 Ł=10x1200/ /1000=12,0 kg/d - CHZT Ł=10x2040 /1000= 20,4kg/d - w zawiesinie ogólnej Ł=10x1500 /1000=15,0 kg/d Ładunki zanieczyszczeń wprowadzane na oczyszczalnie: - BZT5 Ł=113,2+12,0= 125,2 kg/d - CHZT Ł=192,2+20,4= 212,6kg/d -w zawiesinie ogólnej Ł=122,5+12,5= 135,0 kg/d Do dalszych obliczeń technologicznych przyjęto poniżej podane ładunki zanieczyszczeń: Wskaźnik zanieczyszczeń Ładunki zanieczyszczeń kg/d BZT5 125,2 CHZT 212,6 zawiesinie ogólnej 135,0 19/343

20 1.3 OPIS TECHNOLOGII OBECNIE EKSPLOATOWANEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CIĘŻKOWICACH Określenie jakości ścieków odpływających z istniejącej oczyszczalni Parametry jakości ścieków odpływających z oczyszczalni oraz ilość ścieków zostały zatwierdzone decyzją Starosty Powiatu Tarnowskiego, Znak WOŚ.II /10 (załącznik nr 8) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia r. (Dz. U. Nr 137, poz. 984) najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń lub minimalne procenty redukcji zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków komunalnych wprowadzanych do wód i do ziemi warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód nie powinny przekraczać niżej podanych wartości: S BZT 5 = 40 g/m 3 S ChZT =150 g/m 3 S zaw. = 50 g/m 3 Przy ustalonym przepływie ścieków na poziomie Ośr.d = 310 m 3 /d dopuszczalne ładunki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych wyniosą: Zanieczyszczenie Stężenie w ściekach oczyszczonych [mg/l] Ładunek w ściekach oczyszczonych BZT ,4 CHZT ,5 Zawiesina ogólna 50 15,5 Ogólna charakterystyka procesu redukcji zanieczyszczeń w ściekach i opis gospodarki osadami Proces przebiega: tak, jak w kaskadowej przepływowej komorze osadu czynnego z tą różnicą, że pojedyncze fazy procesowe (tlenowa, anoksyczna, beztlenowego mieszania oraz osadzania) przebiegają w funkcji czasu w tym samym zbiorniku. Na schemacie przedstawiono porcjowe urządzenie osadu czynnego, w którym dwie komory SBR zasilane są ze zbiornika uśredniającego. Na początku fazy napełniania reaktora nie następuje ani mieszanie ani napowietrzanie w celu osiągnięcia zahamowania procesu oczyszczania oraz istotnego wzrostu stężenia zanieczyszczeń organicznych. Dzięki temu uzyskuje się pozytywny wpływ na tworzenie się osadu czynnego o dobrych własnościach sedymentacyjnych. Warunkiem uzyskania takiego efektu jest doprowadzenie ścieków przy dnie do warstwy wysedymentowanego osadu. Fazy tlenowe, anoksyczne i beztlenowe (służące również do biologicznej defosfatacji) są uniezależnione od obciążeń hydraulicznych oczyszczalni i mogą być w odpowiedni sposób dopasowane do istniejących warunków. Zmiany sposobu działania porcjowego urządzenia osadu czynnego dokonuje się poprzez modyfikację czasu trwania i porządku pojedynczych faz wewnątrz jednego cyklu. 20/343

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ 73 CZĘŚĆ III - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści: str. 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 74 1.1 Informacje o Projekcie 74 1.1.1 Zakres zadań PROJEKTU Regulacja gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2014-2020

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr II/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku GMINA WŁOSZAKOWICE GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków Wschód zlokalizowanej przy ulicy Południowej w Łaziskach Górnych

Koncepcja przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków Wschód zlokalizowanej przy ulicy Południowej w Łaziskach Górnych Biuro Projektowo - Handlowe EKOPROJEKT 41-811 Zabrze, ul. śurawia 1, Regon 272671670, NIP 648-100-90-34 Tel/fax (032) 275-65-11, tel (0603) 60-71-22, e-mail: ekoprojekt@ekoprojekt.com.pl Zamawiający: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA...

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI I. Część opisowa 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... 7 1.1. Przedmiot opracowania... 7 1.2. Podstawa opracowania... 7 1.3. Zakres opracowania... 8 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 8

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY ISO 9001:2000 Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 TELEFONY : tel/fax : 3416734 CENTRALA tel. : 34 16 925 tel/fax :

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Wałbrzychu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PMBP/1/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

JANA III III PODCZYSZCZAJĄCYCH PRZED WYLOTEM DO RZEKI KACZEJ KOLEKTORY DESZCZOWE I URZĄDZENIA PODCZYSZCZAJĄCE

JANA III III PODCZYSZCZAJĄCYCH PRZED WYLOTEM DO RZEKI KACZEJ KOLEKTORY DESZCZOWE I URZĄDZENIA PODCZYSZCZAJĄCE PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD 81-558 GDYNIA-ORŁOWO ul.wierzbowa 25 tel. (058)624-87-77 tel. fax (058)344-16-12 e-mail: edbud7@wp.pl NIP: 586-106-57-65 Bank Pocztowy S.A. Oddział Okręgowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) NAZWA TEMATU: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Etap I NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Mariusz Piasecki Consulting, Doradztwo BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA GK 7620/D/03/06/02/07/01/08/04/09/01/10/03/3/11 Marcinowice, dnia 29.04.2011 r. DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt

Bardziej szczegółowo

san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp.

san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp. san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp.pl TEMAT: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ą PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJA ZAKŁADU PRODUKCJI WODY W TYM: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Modernizacja Zakładu Produkcji Wody w tym: - Zmiana napowietrzania (aeratory)

Bardziej szczegółowo

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Streszczenie w języku niespecjalistycznym Streszczenie w języku niespecjalistycznym Program ochrony środowiska dla powiatu oświęcimskiego został sporządzony w sposób zgodny z zaleceniami II Polityki Ekologicznej Państwa, zapisami ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...13

PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...13 Spis treści I. WSTĘP... WSTĘP... 3 1. Cel i zakres raportu... 3 1.1. Cel raportu... 3 1.2. Zakres raportu... 3 2. Podstawa opracowania... 3 II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA... PRZEDSIĘWZIĘCIA... 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

Olsztyńskie Centrum Usług Technicznych Budownictwa Techbud Spółdzielnia

Olsztyńskie Centrum Usług Technicznych Budownictwa Techbud Spółdzielnia 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Remont bloku żywieniowego w Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 15. Inwestor: Gmina Olsztyn Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1 Opracowała: Pracownia

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Streszczenie w języku niespecjalistycznym Streszczenie w języku niespecjalistycznym 1. Przedmiot opracowania i cel realizacji inwestycji Przedmiotem niniejszego raportu było określenie oddziaływania na środowisko i ludzi planowanego przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo