I. CZĘŚĆ OPISOWA... 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. CZĘŚĆ OPISOWA... 14"

Transkrypt

1 CZEŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (OPZ) Spis treści: I. CZĘŚĆ OPISOWA OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH Podstawowe założenia przebudowy, rozbudowy (modernizacji) oczyszczalni AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Uwarunkowania urbanistyczno-budowlane i środowiskowe przedmiotu zamówienia Opis stanu istniejącego oczyszczalni ścieków Ogólne położenie Hydrografia i hydrologia terenu Budowa geologiczna Warunki hydrogeologiczne Dane klimatyczne Charakter i obecne zagospodarowanie terenu Bilans jakościowy ścieków Ładunki zanieczyszczeń w ściekach dowożonych OPIS TECHNOLOGII OBECNIE EKSPLOATOWANEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CIĘŻKOWICACH Określenie jakości ścieków odpływających z istniejącej oczyszczalni Ogólna charakterystyka procesu redukcji zanieczyszczeń w ściekach i opis gospodarki osadami Przebieg procesu oczyszczania ścieków Gospodarka osadem nadmiernym OPIS OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Budynek techniczny z pompownią ścieków, stacją dmuchaw oraz podręcznym warsztatem Blok mechanicznego oczyszczania ścieków, zbiornik uśredniający, zagęszczacz osadu oraz zbiornik do stabilizowania osadu Stacja odwadniania osadu Zadaszone poletko ociekowe Pompownia przewałowa ścieków oczyszczonych Zbiornik ścieków dowożonych Reaktor dwukomorowy z pomieszczeniem technicznym oraz budynkiem socjalnym OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE PROJEKTOWANEJ OCZYSZCZALNI Przykładowy docelowy bilans ilościowy i jakościowy ścieków dopływających do oczyszczalni w Ciężkowicach Wymagania jakościowe ścieków oczyszczonych OPIS SZCZEGÓŁOWY WYMAGANEGO ZAKRESU MODERNIZACJI OBIEKTÓW OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SCHEMAT TECHNOLOGICZNY OCZYSZCZALNI PO ROZBUDOWIE I MODERNIZACJI WYMAGANIA JAKOŚCIOWE ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WYRAŻONE WE WSKAŹNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH I.I. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA OGÓLNE PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA I WYMAGANIA CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY WYMAGANIA W ZAKRESIE TECHNOLOGII WYMAGANIA W ZAKRESIE KONSTRUKCJI WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI WYMAGANIA W ZAKRESIE ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKOŃCZENIA WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYMAGANIA FORMALNE PONADTO ZAMAWIAJĄCY WYMAGA, ABY: I.II. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT /343

2 4 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: WYMAGANIA OGÓLNE (WWIORB-00, KOD CPV 45000) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Przedmiot i zakres robót objętych WWiORB Prace towarzyszące i roboty tymczasowe Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót Dokumentacja budowy Informacje o prowadzeniu budowy Informacje o ubezpieczeniu budowy WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH Wymagania formalne Źródła szukania materiałów Pozyskiwanie materiałów miejscowych Inspekcja wytwórni materiałów Materiały nie odpowiadające wymaganiom Przechowywanie i składowanie materiałów Wariantowe stosowanie materiałów Akceptacja materiałów i urządzeń przez Zamawiającego SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE ŚRODKI TRANSPORTU Wymagania ogólne Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Ogólne zasady wykonywania robót Prace geodezyjno-kartograficzne Zgodność robót z obowiązującymi przepisami Harmonogram robót Prowadzenie prac rozbiórkowych Wycinka zieleni KONTROLA JAKOŚCI Program zapewnienia jakości (PZJ) Pobieranie próbek Badania i pomiary Inspekcje telewizyjne Raporty z badań Badania prowadzone przez Zamawiającego Certyfikaty i deklaracje Rękojmie i instrukcje fabryczne Dokumentacja budowy PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT Rodzaje odbiorów robót Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór częściowy Odbiór końcowy Odbiór ostateczny Przeglądy w okresie zgłaszania wad ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: WYTYCZENIE OBIEKTÓW, TRAS I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH (WWIORB-01, KOD CPV 45111) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY /343

3 5.3 SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: ROZBIÓRKA OBIEKTÓW LINIOWYCH, KUBATUROWYCH I POWIERZCHNIOWYCH (WWIORB-02, KOD CPV 45111) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI ROBOTY PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE (WWIORB-03 KOD CPV 45111) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Źródła pozyskania materiałów (gruntu) Wymagania ogólne dla materiałów do budowy nasypów Materiały stosowane do robót ziemnych SPRZĘT Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Sprzęt do robót ziemnych Sprzęt do robót odwodnieniowych i zabezpieczających TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Ogólne zasady wykonania robót Przygotowanie terenu robót Odwodnienia robót ziemnych Odwodnienie wykopów Wykopy Nasypy i zasypywanie wykopów Ścianki szczelne Kolizje z istniejącym uzbrojeniem Tymczasowe drogi kołowe Umocnienia skarp i dna kanałów otwartych KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Sprawdzanie robót pomiarowych Sprawdzenie wykonania wykopów Sprawdzenie wykonania nasypów i wbudowanego gruntu Sprawdzenie usunięcia humusu PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE /343

4 8 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE. WIORB-04 KOD CPV 45223) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Roboty zbrojarskie Roboty betonowe i żelbetowe Wytyczne wykonania studni zapuszczanych Beton podkładowy, wyrównawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny Powłoki izolacyjne z materiału izolacyjnego powłokowego na bazie żywicy epoksydowej i oleju smołowego Próba szczelności zbiorników żelbetowych Systemowe środki izolacyjne do powierzchni betonowych Warunki szczegółowe wykonania przejść szczelnych typu łańcuchowego KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Kontrola, pomiary i badania PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: NAPRAWY I ZABEZPIECZENIA BETONU (WWIORB-05, KOD CPV 45262) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Źródła pozyskania materiałów Wymagania ogólne dla materiałów SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Przygotowanie robót Naprawa betonu Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: MONTAŻ KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH (WWIORB-06, KOD CPV 45223) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Źródła pozyskania materiałów /343

5 Wymagania dla materiałów SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Przygotowanie terenu budowy Składowanie i transport Roboty montażowe Tolerancje KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Bieżąca kontrola Zamawiajacego Bieżąca kontrola Wykonawcy PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH (WWIORB-07, KOD CPV 45223) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Źródła pozyskania materiałów Wymagania dla materiałów Składowanie materiałów i konstrukcji SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Przygotowanie materiałów Wykonanie konstrukcji Montaż konstrukcji KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Kontrole w trakcie wytwarzania i montażu konstrukcji stalowych Zakres kontroli i badań PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: MONTAŻ KONSTRUKCJI DREWNIANYCH (WWIORB-08, KOD CPV 45223) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Drewno Łączniki Środki ochrony drewna Składowanie materiałów i konstrukcji Badania na budowie SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Więźba dachowa Belki stropowe Deskowania połaci dachowych Wykonanie podsufitki KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT /343

6 Kontrole w trakcie wytwarzania i montażu konstrukcji drewnianych Zakres kontroli i badań PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: ROBOTY MUROWE (WWIORB-09, KOD CPV 45262) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Źródła pozyskania materiałów Wymagania dla materiałów Transport, rozładunek, składowanie SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Przygotowanie terenu robót Roboty murowe KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Kontrola jakości materiałów Kontrola Wykonawcy Bieżąca kontrola Zamawiającego PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: ROBOTY TYNKARSKIE (WWIORB-10, KOD CPV 45410) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Źródła pozyskania materiałów Wymagania dla materiałów Warunki składowania materiałów do robót tynkowych SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Warunki przystąpienia do robót Przygotowanie podłoża Wykonanie tynków KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych Badania w czasie robót Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA (WWIORB-11, KOD CPV 45421) /343

7 15.1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Źródła pozyskania materiałów Wymagania dla materiałów SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Montaż okien i drzwi Montaż bram KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót Kontrola jakości materiałów PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA PODŁOGACH I ŚCIANACH ORAZ WYKONANIE POSADZEK Z ŻYWIC I WYKŁADZIN Z TWORZYW SZTUCZNYCH (WWIORB-12, KOD CPV 45432) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Przygotowanie podłoży Wykonanie wykładzin i okładzin KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót Badania przed przystąpieniem do robót Bieżąca kontrola Wykonawcy Wymagania i tolerancje Kontrola Zamawiającego PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: ROBOTY MALARSKIE (WWIORB-13, KOD CPV 45442) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Źródła pozyskania materiałów Wymagania dla materiałów Materiały stosowane do robót malarskich Warunki przyjęcia wyrobów malarskich na budowę Składowanie materiałów malarskich SPRZĘT TRANSPORT /343

8 17.5 WYKONANIE ROBÓT Warunki przystąpienia do robót malarskich Wymagania dotyczące powłok malarskich KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót Kontrola jakości materiałów Badania w czasie odbioru PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: ROBOTY IZOLACYJNE (WWIORB-14, KOD CPV 45320) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Źródła pozyskania materiałów Wymagania dla materiałów Transport i składowanie SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Przygotowanie powierzchni betonowych Izolacje przeciwwilgociowe Izolacje termiczne KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Bieżąca kontrola Zamawiającego Kontrola jakości materiałów PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: POKRYCIA DACHOWE (WWIORB-15, KOD CPV 45261) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Źródła pozyskania materiałów Wymagania dla materiałów Pakowanie, przechowywanie i transport SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Pokrycia dachowe Obróbki blacharskie Urządzenia do odprowadzania wód opadowych KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót Bieżąca kontrola Wykonawcy PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI /343

9 19.10 DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: INSTALACJE WENTYLACJI I UZDATNIANIA POWIETRZA (WWIORB-16, KOD CPV 45331) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Źródła pozyskania materiałów Wymagania dla materiałów SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Wymagania dotyczące wykonania wyrobów Wymagania ogólne dla montażu przewodów Montaż urządzeń wprowadzających powietrze w ruch Montaż urządzeń prowadzących powietrze Montaż urządzeń kończących układ wentylacji Montaż elementów regulacji przepływu powietrza Montaż urządzeń klimatyzujących powietrze Montaż urządzeń automatycznej regulacji Inne wymagania Otwory rewizyjne Wentylatory Nagrzewnice Filtry powietrza Nawiewniki, wywiewniki, okapy Czerpnie i wyrzutnie Przepustnice Tłumiki hałasu KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Kontrola jakości materiałów Badania Zamawiającego Kontrola działania instalacji PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: INSTALACJE WODOCIĄGOWE (WWIORB-17, KOD CPV 45330) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Źródła pozyskania materiałów Wymagania dla materiałów SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Roboty przygotowawcze Montaż rurociągów Połączenia z armaturą Próby i badania Izolacje termiczne KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Kontrola jakości materiałów Badanie i próba szczelności rurociągów /343

10 Kontrola wykonania zgrzewu elektrooporowego Sprawdzenie zagęszczenia gruntu Bieżąca kontrola Wykonawcy PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: INSTALACJE KANALIZACJI (WWIORB-18, KOD CPV 45330) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Źródła pozyskania materiałów Wymagania dla materiałów SPRZĘT TRANSPORT WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PRZYBORÓW I URZĄDZEŃ Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem Składowanie przyborów i urządzeń WYKONANIE ROBÓT Roboty przygotowawcze Montaż rurociągów Połączenia z przyborami i urządzeniami Próby i badania KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Bieżąca kontrola Zamawiającego Kontrola jakości materiałów PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE WEWNĄTRZOBIEKTOWE I MIEDZYOBIEKTOWE (WWIORB-19, KOD CPV 45332) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Źródła pozyskania materiałów Wymagania dla materiałów SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Sieci międzyobiektowe Rurociągi grawitacyjne Rurociągi tłoczne i ssawne Zabezpieczenia antykorozyjne Montaż przewodów rurowych Połączenia rur Montaż rurociągów KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Kontrola Wykonawcy w czasie robót Kontrola Zamawiającego /343

11 Sprawdzenie szczelności PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: MONTAŻ URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO I ROZRUCH (WWIORB-20 KOD CPV 45252) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Wymagania dla materiałów do wykonania instalacji technologicznych Urządzenia SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Ogólne warunki wykonania robót Szczegółowe zasady wykonania robót Rozruch KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót Kontrola Zamawiającego Sprawdzenie szczelności PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: WYKONANIE INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH I AKPIA (WWIORB-21 KOD CPV 45231) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Wymagania dotyczące materiałów SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Kontrola jakości materiałów Kontrola i badania w trakcie robót Badania i pomiary pomontażowe PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: WYKONANIE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH (WWIORB-22 KOD CPV 45231) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Wymagania dotyczące materiałów /343

12 26.3 SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Kontrola jakości materiałów Kontrola i badania w trakcie robót PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: ROBOTY DROGOWE (WWIORB-23 KOD CPV 45233) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY Rodzaje materiałów SPRZĘT Sprzęt do wykonania robót TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Szczegółowe warunki wykonania robót Obiekty towarzyszące Przygotowanie i montaż stali zbrojeniowej: KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Kontrole i badania laboratoryjne Badania jakości w czasie robót PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: WYKONANIE OGRODZEŃ (WWIORB-24 KOD CPV 45233) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: REKULTYWACJA TERENU I ZIELENI (WWIORB- 25 KOD CPV 45112) PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA WWIORB Przedmiot WWiORB Zakres stosowania WWiORB Zakres robót objętych WWiORB Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót /343

13 29.2 MATERIAŁY Źródła pozyskania materiałów (gruntu) Wymagania dla materiałów SPRZĘT Sprzęt do wykonania robót Wymagania szczegółowe TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Roboty porządkowe i przygotowawcze Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby Wykonanie trawników Sadzenie krzewów i drzew Roboty pielęgnacyjne KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT PRZEDMIAR I OBMIAR ODBIÓR ROBÓT ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI DOKUMENTY ZWIĄZANE II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO PODSTAWOWE USTAWY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PODSTAWOWE ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PODSTAWOWE NORMY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA INNE DOKUMENTY DOTYCZĄCE WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA INNE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH KOPIE MAPY ZASADNICZEJ BADANIA GRUNTOWO-WODNE NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA OBIEKTÓW Budowa geologiczna Warunki hydrogeologiczne ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW INWENTARYZACJA ZIELENI DANE DOTYCZĄCE ZANIECZYSZCZENIA ATMOSFERY RAPORTY, OPINIE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI INWENTARYZACJA LUB DOKUMENTACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE I REALIZACYJNE ZWIĄZANE Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJĄCYCH SIECI DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ PRZEPROWADZENIEM ZAŁĄCZNIKI /343

14 I. CZĘŚĆ OPISOWA 1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach o docelowej przepustowości Qśrd = 660 m 3 /d. Do oczyszczalni ścieki sanitarne odprowadzane będą z Ciężkowic i okolicznych miejscowości gminy Ciężkowice. Budowa zewnętrznych układów kanalizacyjnych w poszczególnych zlewniach oczyszczalni jest przedmiotem odrębnych Kontraktów. W ujęciu ogólnym zamówienie dla oczyszczalni w Ciężkowicach obejmuje: sporządzenie projektu wstępnego i uzyskanie dla niego akceptacji Zamawiającego; sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę; sporządzenie projektów wykonawczych; wykonanie robót budowlanych; dostawa i montaż wyposażenia technologicznego, sprzętu i maszyn na podstawie powyższych projektów, dostawa i montaż systemu zasilania obiektowego w energie elektryczną, sterowania, AKPiA i monitorowania stanów pracy zmodernizowanych i rozbudowanych obiektów, z odwzorowaniem sygnałów w budynku oczyszczalni,(na podstawie wykonanego projektu), przeprowadzenie prób i badań wymaganych dla oczyszczalni (w tym rozruchu) oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem oczyszczalni w użytkowanie. Przedsięwzięcie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach musi zapewnić, że jakość oczyszczonych ścieków odpływających z oczyszczalni do odbiornika będzie co najmniej zgodna (lub lepsza) z normami: polskimi określonymi Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984) i z Ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami). europejskimi określonymi w Dyrektywie Rady Wspólnoty Europejskiej 91/271 z dnia roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzupełnieniem nr 98/151/UE z dnia roku. Dla niniejszego przedmiotu zamówienia - Kontraktu XIII obowiązują Warunki Kontraktowe według Yellow FIDIC: Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, trzecie wydanie angielsko-polskie 2006 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999). 14/343

15 Podstawowe założenia przebudowy, rozbudowy (modernizacji) oczyszczalni Inwestycja (przedmiot zamówienia) polega na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy i rozbudowy (modernizacji) oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach do przepustowości Qśrd = 660 m3/d, dostosowując jej parametry do potrzeb oczyszczania ścieków z całego obszaru przynależnej zlewni. Należy zmodernizować istniejącą oczyszczalnię ścieków wraz z jej wyposażeniem w nowe i sprawne wyposażenie. Skutki ubiegłorocznej powodzi poszerzają dodatkowo zakres inwestycji o zabezpieczenia zapobiegające zalewaniu terenu oczyszczalni, którego wynikiem było unieruchomienie obiektu. Zakres przebudowy/rozbudowy ogranicza się do istniejącej działki. 1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Uwarunkowania urbanistyczno-budowlane i środowiskowe przedmiotu zamówienia Inwestycja (przedmiot zamówienia) wymaga następujących uzgodnień i uwarunkowań koniecznych do jej wykonania: Decyzję Pozwolenie na budowę. Aktualizacji Decyzji Pozwolenia wodno-prawnego WOŚ.II /10 z dnia r. dla przepustowości oczyszczalni 181,5 m 3 /d. do przepustowości 660 m 3 /d Opis stanu istniejącego oczyszczalni ścieków Ogólne położenie Działka gruntowa (nr ewid. 645/1), na której znajduje się eksploatowana od 1995 roku miejska oczyszczalnia ścieków, oraz na której planuje się rozbudowę istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków znajduje się w granicach administracyjnych miasta Ciężkowice przy ul. Równej (około 300 m na północ od centrum miasta) i sąsiaduje od północy z wałem przeciwpowodziowym rzeki Biała Tarnowska, od którego odległa jest około m, od wschodu z terenem zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Ciężkowicach, od południa z działką nr 645/2 zajętą przez obiekty Rejonu Energetycznego. Od strony zachodniej i północno-zachodniej teren oczyszczalni ścieków wyznacza droga miejska (ul. Równa), za którą znajdują się kompleks wypoczynkowy Rejonu Energetycznego w Tarnowie. Miasto Ciężkowice położone jest w południowej części regionu tarnowskiego (w południowowschodniej części woj. małopolskiego) przy trakcji kolejowej relacji Nowy Sącz - Tarnów, w odległości około 25 km na południe od Tarnowa. Ciężkowice są określone następującymi współrzędnymi geograficznymi: 20 55' ' długości geograficznej wschodniej oraz 49 47' j ' szerokości geograficznej północnej. Hydrografia i hydrologia terenu Pod względem 'geograficznym Ciężkowice zlokalizowane są w obrębie Pogórza Ciężkowickiego, zbudowanego z kopulastych wzniesień o wysokościach przekraczających 562,0 [m npm], przeciętych przez doliny o założeniach tektonicznych i erozyjnych. Rzędne wysokościowe te- 15/343

16 renu Ciężkowic zawierają się w granicach 243,0-244,0 [m npm] dla obszaru części równi zalewowej rzeki Białej. Hydrograficznie przedmiotowy teren znajduje się pod bezpośrednim wpływem rzeki Biała Tarnowska i jest zlokalizowany na jej terasie nadzalewowej w widłach Białej Tarnowskiej i potoku Ostruszanka (prawego dopływu rzeki Białej). Potok Ostruszanka jest obecnie bezpośrednim odbiornikiem ścieków oczyszczanych na istniejącej oczyszczalni ścieków. Oba wymienione powyżej cieki wodne są w tym rejonie uregulowane, a przylegające do nich tereny rolniczo-rekreacyjne zabezpieczone są wałem przeciwpowodziowym. Całkowita długość rzeki Białej Tarnowskiej wynosi około 100 km, jej średni spadek wynosi 4,4% a zlewnia posiada powierzchnię 984 km 2. Górny i centralny odcinek jej biegu cechuje się znacznymi zmianami szerokości dna wynikającymi z intensywnego ruchu rumowiska skalnego podczas wezbrań. Większość jej dopływów stanowią małe potoki o krótkim biegu i dużym spadku. W oparciu o dane IMGW Oddział w Krakowie zawarte w opracowaniu pt. "Charakterystyka hydrologiczna rzeki Białej Tarnowskiej w profilach wodowskazowych" dla przekroju wodowskazu Ciężkowice przyjmuje się następujące dane hydrologiczne rzeki Białej: - km zlewnia km 2 - poziom zera wodowskazowego - 238,1 [mnpm] Średni niski przepływ ( ) 0,8 [m7s] 178 [cm] Średni roczny przepływ 5,65 [m7s] 213 [cm] Najwyższy przepływ zaobserwowany w 1935 r. 600,0 [m 3 /s] 650 [cm] zaobserwowane ekstremalne stany wody: - maksimum - minimum 650 [cm] 167 [cm] Budowa geologiczna Obszar Ciężkowic znajduje się w obrębie południowego fragmentu płaszczowiny śląskiej, jednej z głównych jednostek tektonicznych budujących polską część Karpat Zewnętrznych, tworzącej tutaj tzw. Siodło Ciężkowic zbudowane z młodszych utworów górnej kredy i poleogenu. Centralna część strefy Siodła zbudowana jest z warstw istebniańskich dolnych i górnych, zaś jego skrzydła zbudowane są z piaskowca ciężkowickiego, warstw hieroglifowych i łupków menilitowych. Rejon lokalizacji oczyszczalni ścieków wchodzi w zasięg piaskowców istebniańskich górnych, przykrytych młodszymi osadami czwartorzędowymi (głównie pochodzenia fluwialnego). Czwartorzęd wykształcony jest w postaci utworów zboczowych oraz mułków, piasków i żwirów aluwialnych teras rzecznych. Miąższość tych utworów jest dość zmienna. Utwory zboczowe posiadają, miąższość do kilku metrów (2-3 m), natomiast miąższość czwartorzędowych osadów dolinnych może dochodzie do kilkunastu metrów. Według danych : archiwalnych zawartych w opracowaniach dotyczących warunków geologicznych i geotechnicznych wykonanych w latach ubiegłych dla potrzeb budowy oczyszczalni ścieków oraz określenia wpływu składowiska odpadów na środowisko, bezpośrednie podłoże gruntowe zbudowane jest od góry z kilkudziesięciocentymetrowej warstwy nasypów niekontrolowanych, pod którymi występuje cienka warstwa namułów i glin pylastych, które niżej zastępowane są przez piaski drobno i średnioziarniste oraz piaski gliniaste. Poniżej 2-3 m ppt występują już żwiry rzeczne. Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla rozbudowy oczyszczalni ścieków została opracowana przez mgr Jerzego Gałuszkę (Zakład Usług Geologicznych "GEOLOG", Rzeszów, 16/343

17 ul. Malczewskiego 11/23) i zatwierdzona decyzją Starosty Powiatu Tarnowskiego WOŚ.IV /01 z dnia r. Warunki hydrogeologiczne W rejonie Ciężkowic występują dwa poziomy wodonośne - poziom czwartorzędowy i głębszy trzeciorzędowo-kredowy. Poziom czwartorzędowy - nie jest w sposób dokładny rozpoznany. Związany jest on ze szczelinowatością i porowatością kompleksów piaskowcowych trzech ogniw litologicznych: warstwami krośnieńskimi, warstwami ciężkowickimi, warstwami istebniańskimi. Otwory studzienne ujmujące ten poziom wodonośny posiadają najczęściej wydajność kilku m3/h. Głębokość występowania i poziomy stabilizowania się zwierciadła wód gruntowych tego horyzontu wodonośnego są zróżnicowane i zależą od lokalnych warunków hydrogeologicznych i ewentualnej więzi hydraulicznej z poziomem wód czwartorzędowych. Poziom czwartorzędowy związany jest z aluwialnymi osadami rzeki Biała Tarnowska. Na utworach tych bazuje komunalne ujęcie wody dla Ciężkowic. Poziom wodonośny związany jest z 4-5 metrową warstwą żwirów o dobrych parametrach hydraulicznych. Poziom swobodnego zwierciadła wody na tym ujęciu stabilizuje sic na głębokości około 3,0 [m ppt], a wydajność wynosi [m 3 /h] przy depresji około 1,0 [m]. W rejonie działki,: na której istnieje oczyszczalnia ścieków i którą planuje się rozbudować, utwory aluwialnych żwirów zalegają prawdopodobnie bezpośrednio na wychodniach piaskowców istebniańskich. Stąd, wg wniosków wynikających z opracowanych wcześniej badań hydrogeologicznych i geologicznych, istnieje w tym rejonie więź hydrauliczna poziomu wód trzeciorzędowo-kredowych z czwartorzędowym poziomem wód, a także pośrednio z wodami powierzchniowymi. Wg prac geotechnicznych przeprowadzonych w 1993 roku dla potrzeb budowy oczyszczalni ścieków "Eko-Clear HI/150" poziom wód czwartorzędowych stabilizował się na głębokości 3,21-3,5 [m ppt]. Wobec wybitnie drenującego charakteru rzeki Białej Tarnowskiej oraz jej dopływu Ostruszanki kierunek spływu wód, gruntowych odbywa się ku NNE. Dane klimatyczne Zgodnie z przyjętym podziałem przez W. Okołowicza w Narodowym Atlasie Polski, omawiany teren znajduje się w Regionie Karpackim w Krainie Nr 64, dla której charakterystyki klimatyczne przedstawiają się następująco: Średnia temperatura powietrza w styczniu -5 Średnia temperatura powietrza w lipcu 17,5 C Czas trwania zimy Czas trwania lata Ilość dni pochmurnych Ilość dni pogodnych Ilość dni z pokrywą śnieżną Opady średnie w roku 100 dni 80 dni 116 dni 60 dni 85 dni mm Udział cisz wynosi około 15-20%, zaś udział wiatrów silnych i bardzo silnych 1-2%. Dane anometryczne pozyskane z najbliższej stacji IMGW klimatycznej w Tarnowie. Dane te nie 17/343

18 mogą jednak być bezpośrednio odniesione do rejonu lokalizacji oczyszczalni ścieków, gdyż znajduje się on w dolinie rzecznej i jej przebiegowi (SW-NE) odpowiadać będzie znaczny udział wiatrów. Najkorzystniejsze warunki przewietrzania występują tutaj na wiosnę i latem przy adwekcji chłodnych mas powietrza polarnomorskiego. Przewietrzaniu sprzyja tez układ topograficzny tego rejonu (brzeżna część doliny). Przewietrzanie ogranicza zabudowa, zadrzewienie oraz usytuowanie w obniżeniu za wałem przeciwpowodziowym. Charakter i obecne zagospodarowanie terenu Działka przeznaczona pod rozbudowę komunalnej oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach znajduje się poza centrum miasta, w jego północnej mniej zurbanizowanej części w pobliżu wału przeciwpowodziowego rzeki Białej Tarnowskiej. Sąsiaduje ona bezpośrednio od południowego-wschodu ze zrekultywowanym terenem gminnego składowiska odpadów w Ciężkowicach. Nie znajdują się tutaj budynki przeznaczone do stałego zamieszkiwania ludności, W sąsiedztwie (od południa) znajdują się obiekty techniczne bazy Zakładu Energetycznego (działka nr 645/2), a nieco dalej budynki "Kom-Bud" - zakładu zajmującego sic w mieście i gminie Ciężkowice usługami komunalnymi (ujęcie wody, oczyszczanie ścieków, usuwanie odpadów itp.). Od północnego-zachodu w odległości około 25 m znajduje sic teren Ośrodka Wypoczynkowo - Rekreacyjnego Rejonu Energetycznego w Tarnowie, przy czym najbliższy domek letniskowy znajduje sic w odległości 90 m od ogrodzenia oczyszczalni ścieków. Miejscowość Ciężkowice jest wyposażona w podstawową infrastrukturą techniczną w postaci sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, telefonicznej, teletechnicznej i energetycznej. Woda pitna dla mieszkańców miasta Ciężkowice i pobliskich sołectw pobierana jest z własnego gminnego ujęcia wody podziemnej bazującego na wodonośnych aluwialnych utworach czwartorzędu: W związku z projektem skanalizowania całej miejscowości Ciężkowice i budową kolektorów sanitarnych w sąsiednich miejscowościach; Jastrzębia, Kąśna Dolna i Kąśna Górna - zachodzi konieczność rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków. Jej rozbudowa uwarunkowana jest dołączeniem do eksploatowanego systemu kanalizacji komunalnej nowoprojektowanych kolektorów sanitarnych. Obecnie eksploatowana oczyszczalnia ścieków Q śr.d = 310m 3 /d została zrealizowana w obrębie działki nr ewid. 645/1, na której uprzednio zlokalizowana była oczyszczalnia ścieków "Eko-CIear III/150" o przepustowości Qmax= 150,0 [m3/d]. Uprzednią oczyszczalnię rozbudowano i przebudowano z pełnym wykorzystaniem istniejących obiektów, zwiększając jej przepustowość do w/w 310m 3 /d. W najbliższym otoczeniu lokalizacji oczyszczalni nie występuje zabudowa mieszkaniowa. Dojazd do działki objętej inwestycją możliwy jest istniejącą ulicą Równą. Teren lokalizacji projektowanej inwestycji nie jest porośnięty drzewami ani krzewami. Szczegółowe usytuowanie oczyszczalni przedstawione jest na planie sytuacyjnym w załącznikach graficznych niniejszego opracowania. Bilans jakościowy ścieków Stężenia zanieczyszczeń w ściekach doprowadzanych do oczyszczalni Wskaźnik zanieczyszczeń Stężenia zanieczyszczeń [mg/i] BZT 5 365,0 CHZT 620,0 Zawiesina ogólna 395,0 Ładunki zanieczyszczeń w ściekach surowych Q śr.d = 310 m 3 /d Q maxd = 360 m 3 /d 18/343

19 Ładunki zanieczyszczeń wprowadzanych wraz z surowymi ściekami sanitarnymi (bytowogospodarczymi) na oczyszczalnię ścieków w Ciężkowicach kolektorami kanalizacyjnymi dla stanu istniejącego wynoszą odpowiednio: - w BZT 5 Ł = 310 x 365,0 mg/l / 1000 = 113,2 kg/d - w CHZT: Ł = 310 x 620,0 mg/l /1000 = 192,2 kg/d - w zawiesinie ogólnej: Ł = 310 x 395,0 mg/l/ 1000 = 122,5 kg/d Ładunki zanieczyszczeń w ściekach dowożonych Ładunki zanieczyszczeń wprowadzonych wraz z dowożonymi ściekami z szamb przydomowych na oczyszczalnię ścieków ilości Q=10m 3 /d wyniosą: - BZT5 Ł=10x1200/ /1000=12,0 kg/d - CHZT Ł=10x2040 /1000= 20,4kg/d - w zawiesinie ogólnej Ł=10x1500 /1000=15,0 kg/d Ładunki zanieczyszczeń wprowadzane na oczyszczalnie: - BZT5 Ł=113,2+12,0= 125,2 kg/d - CHZT Ł=192,2+20,4= 212,6kg/d -w zawiesinie ogólnej Ł=122,5+12,5= 135,0 kg/d Do dalszych obliczeń technologicznych przyjęto poniżej podane ładunki zanieczyszczeń: Wskaźnik zanieczyszczeń Ładunki zanieczyszczeń kg/d BZT5 125,2 CHZT 212,6 zawiesinie ogólnej 135,0 19/343

20 1.3 OPIS TECHNOLOGII OBECNIE EKSPLOATOWANEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CIĘŻKOWICACH Określenie jakości ścieków odpływających z istniejącej oczyszczalni Parametry jakości ścieków odpływających z oczyszczalni oraz ilość ścieków zostały zatwierdzone decyzją Starosty Powiatu Tarnowskiego, Znak WOŚ.II /10 (załącznik nr 8) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia r. (Dz. U. Nr 137, poz. 984) najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń lub minimalne procenty redukcji zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków komunalnych wprowadzanych do wód i do ziemi warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód nie powinny przekraczać niżej podanych wartości: S BZT 5 = 40 g/m 3 S ChZT =150 g/m 3 S zaw. = 50 g/m 3 Przy ustalonym przepływie ścieków na poziomie Ośr.d = 310 m 3 /d dopuszczalne ładunki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych wyniosą: Zanieczyszczenie Stężenie w ściekach oczyszczonych [mg/l] Ładunek w ściekach oczyszczonych BZT ,4 CHZT ,5 Zawiesina ogólna 50 15,5 Ogólna charakterystyka procesu redukcji zanieczyszczeń w ściekach i opis gospodarki osadami Proces przebiega: tak, jak w kaskadowej przepływowej komorze osadu czynnego z tą różnicą, że pojedyncze fazy procesowe (tlenowa, anoksyczna, beztlenowego mieszania oraz osadzania) przebiegają w funkcji czasu w tym samym zbiorniku. Na schemacie przedstawiono porcjowe urządzenie osadu czynnego, w którym dwie komory SBR zasilane są ze zbiornika uśredniającego. Na początku fazy napełniania reaktora nie następuje ani mieszanie ani napowietrzanie w celu osiągnięcia zahamowania procesu oczyszczania oraz istotnego wzrostu stężenia zanieczyszczeń organicznych. Dzięki temu uzyskuje się pozytywny wpływ na tworzenie się osadu czynnego o dobrych własnościach sedymentacyjnych. Warunkiem uzyskania takiego efektu jest doprowadzenie ścieków przy dnie do warstwy wysedymentowanego osadu. Fazy tlenowe, anoksyczne i beztlenowe (służące również do biologicznej defosfatacji) są uniezależnione od obciążeń hydraulicznych oczyszczalni i mogą być w odpowiedni sposób dopasowane do istniejących warunków. Zmiany sposobu działania porcjowego urządzenia osadu czynnego dokonuje się poprzez modyfikację czasu trwania i porządku pojedynczych faz wewnątrz jednego cyklu. 20/343

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY I. INFORMACJE OGÓLNE 1. INWESTOR Urząd Gminy w Cegłowie,. 2. UŻYTKOWNIK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Zakład Gospodarki Komunalnej w Cegłowie, ul. Dobrzyckiego

Bardziej szczegółowo

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łopusznej

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łopusznej PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. ul. Tysiąclecia 35 A, 34 400 Nowy Targ Tel. 18 264 07 77, Fax. 18 264 07 79 e-mail: di@ppkpodhale.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Woda i ścieki w przemyśle spożywczym

Woda i ścieki w przemyśle spożywczym VI Konferencja Naukowo-Techniczna Woda i ścieki w przemyśle spożywczym DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI BUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Firma AF Projects

Bardziej szczegółowo

14. CZYNNOŚCI SERWISOWE

14. CZYNNOŚCI SERWISOWE 14. CZYNNOŚCI SERWISOWE 14.1 Przegląd miesięczny Dopływ: kontrola kolektora dopływowego kontrola kolektora odpływowego Reaktor biologiczny: kontrola powierzchni i czystości wody w osadniku wtórnym kontrola

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania rozbudowy oczyszczalni w Mniowie, dla potrzeb zlewni aglomeracji Mniów.

Wytyczne do projektowania rozbudowy oczyszczalni w Mniowie, dla potrzeb zlewni aglomeracji Mniów. Załącznik Nr 1 Wytyczne do projektowania rozbudowy oczyszczalni w Mniowie, dla potrzeb zlewni aglomeracji Mniów. I. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 1. Charakterystyka istniejącej eksploatowanej oczyszczalni w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj CPV: 71.32.00.00-7 usługi inżynieryjne

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z zagospodarowaniem osadów w gminie Radzymin o

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z zagospodarowaniem osadów w gminie Radzymin o Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z zagospodarowaniem osadów w Gminie Radzymin

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania 1 Zawartość opracowania I.CZĘŚĆ OPISOWA 1. ODWODNIENIE WYKOPÓW NA CZAS BUDOWY...1 1.1. ANALIZA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH I WYBÓR SPOSOBU ODWODNIENIA...1 1.2. OPIS PROJEKTOWANEGO ODWODNIENIA...2 1.3. OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI 50 m 3 /d KONOPKACH NOWYCH DZIAŁKA 8/81 OBR. KONOPKI WIELKIE SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

PROJEKT BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI 50 m 3 /d KONOPKACH NOWYCH DZIAŁKA 8/81 OBR. KONOPKI WIELKIE SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA POZ. NAZWA SKŁADNIKA STRONA 1 2 3 I CZĘŚĆ OPISOWA 7 II CZĘŚĆ RYSUNKOWA 44 III ZAŁĄCZNIKI - UZGODNIENIA, POZWOLENIA, OPINIE, KARTY KATALOGOWE 63 ŁÓDŹ, MARZEC 2010R. PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

ZP Zawoja, dnia r. Zapytanie ofertowe

ZP Zawoja, dnia r. Zapytanie ofertowe ZP.1.2016. Zawoja, dnia 05.07.2016 r. Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności I. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Budowa oczyszczalni ścieków Osielec wraz z infrastrukturą w gminie Jordanów

Budowa oczyszczalni ścieków Osielec wraz z infrastrukturą w gminie Jordanów Budowa oczyszczalni ścieków Osielec wraz z infrastrukturą w gminie Jordanów Gmina Jordanów województwo małopolskie Projekt dotyczy budowy oczyszczalni ścieków w Osielcu w gminie Jordanów. Projekt polegał

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Energia i ścieki w przemyśle spożywczym NOWOCZESNY SYSTEM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Z GOSPODARKĄ OSADOWĄ

Energia i ścieki w przemyśle spożywczym NOWOCZESNY SYSTEM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Z GOSPODARKĄ OSADOWĄ IV Konferencja Naukowo Techniczna Energia Woda Środowisko Energia i ścieki w przemyśle spożywczym NOWOCZESNY SYSTEM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Z GOSPODARKĄ OSADOWĄ KORZYŚCI I ZAGROŻENIA Firma AF

Bardziej szczegółowo

OCZYSZCZALNIE 1/6 BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA. Zastosowanie. Opis budowy i zasady działania. Napowietrzanie

OCZYSZCZALNIE 1/6 BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA. Zastosowanie. Opis budowy i zasady działania. Napowietrzanie OCZYSZCZALNIE 1/6 BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA Zastosowanie Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków TRYBIO służą do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych. Do oczyszczalni nie mogą być doprowadzane

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA l ŚRODOWISKO NARODOWA STRATŁC5A ipójnq<>ci UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI. SULEJÓULJEK IHftLlNÓLU Ekomjjestycja WYKAZ CEN

INFRASTRUKTURA l ŚRODOWISKO NARODOWA STRATŁC5A ipójnq<>ci UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI. SULEJÓULJEK IHftLlNÓLU Ekomjjestycja WYKAZ CEN INFRASTRUKTURA l ŚRODOWISKO NARODOWA STRATŁC5A ipójnqci SULEJÓULJEK IHftLlNÓLU Ekomjjestycja UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI IV WYKAZ CEN Część!V - Wykaz cen PREAMBUŁA Uwagi ogólne Płatności za wszystkie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa obiektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Gmina Zębowice. Data opracowania specyfikacji: maj 2014 r. I. Zawartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 OPIS ZADAŃ, PRZY REALIZACJI KTÓRYCH INWESTOR ZASTĘPCZY PEŁNIŁ BĘDZIE SWOJE OBOWIĄZKI

Załącznik nr 2 OPIS ZADAŃ, PRZY REALIZACJI KTÓRYCH INWESTOR ZASTĘPCZY PEŁNIŁ BĘDZIE SWOJE OBOWIĄZKI Załącznik nr 2 OPIS ZADAŃ, PRZY REALIZACJI KTÓRYCH INWESTOR ZASTĘPCZY PEŁNIŁ BĘDZIE SWOJE OBOWIĄZKI Etap I zadanie 1 Przedmiotem projektu jest budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i kolektora

Bardziej szczegółowo

Priorytet: IV Środowisko i zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie: 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa

Priorytet: IV Środowisko i zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie: 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa Poprawa stanu środowiska naturalnego i wzrost atrakcyjności gminy Skórzec poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków Na podstawie decyzji Zarządu

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie osadów z małej oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia w Choceniu

Zagospodarowanie osadów z małej oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia w Choceniu Optymalizacja rozwiązań gospodarki ściekowej dla obszarów poza aglomeracjami. Chmielno, 25-26 stycznia 2016 r. Zagospodarowanie osadów z małej oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia w Choceniu Eugeniusz Lipiński

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT do ST i Projektu dla zadania:

SUPLEMENT do ST i Projektu dla zadania: Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 SUPLEMENT do ST i Projektu dla zadania: Budowa

Bardziej szczegółowo

BIOPROJEKT s.c. Grzegorz Jaś ki Fabryczna 26 97-310 Moszczenica PROJEKT BUDOWLANY. Tom I. dz. nr 823/1 obręb Chełmo

BIOPROJEKT s.c. Grzegorz Jaś ki Fabryczna 26 97-310 Moszczenica PROJEKT BUDOWLANY. Tom I. dz. nr 823/1 obręb Chełmo BIOPROJEKT s.c. Grzegorz Jaś ki Fabryczna 26 97-310 Moszczenica PROJEKT BUDOWLANY Tom I TYTUŁ PROJEKTU: Przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych m. Chełmo, gm. Masłowice. dz. nr 823/1 obręb Chełmo OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

Zbiornik przepompowni łuszczące się ściany i płyta stropowa zbiornika

Zbiornik przepompowni łuszczące się ściany i płyta stropowa zbiornika SYNTETYCZNA CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W TOLKMICKU l.p. charakterystyczne elementy oczyszczalni wstępnie zidentyfikowana problematyka eksploatacyjna ilustracje

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy modernizacji oczyszczalni ścieków w Szczawnicy.

Program funkcjonalno użytkowy modernizacji oczyszczalni ścieków w Szczawnicy. Program funkcjonalno-użytkowy. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczawnicy. 1 Zamawiający: TIM II Maciej Kita 44-100 Gliwice, ul. Czapli 57 NIP 631-155-76-76 Tel. 601-44-31-79, e-mail: maciej.kita@tim2.pl

Bardziej szczegółowo

powiatu, - wzrost konkurencyjności gminy, powiatu i regionu, - przeciwdziałanie marginalizacji i sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu

powiatu, - wzrost konkurencyjności gminy, powiatu i regionu, - przeciwdziałanie marginalizacji i sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu BUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OGRODZIEŃCU OGRODZIENIEC województwo śląskie Przedsięwzięcie polega na wykonaniu mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o działaniu automatycznym o docelowej

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji. Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie OBF do produkcji biogazu na przykładzie oczyszczalni ścieków w Płońsku.

Wykorzystanie OBF do produkcji biogazu na przykładzie oczyszczalni ścieków w Płońsku. Optymalizacja rozwiązań gospodarki ściekowej dla obszarów poza aglomeracjami. Chmielno, 25-26 stycznia 2016 r. Wykorzystanie OBF do produkcji biogazu na przykładzie oczyszczalni ścieków w Płońsku. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Przebieg i realizacja Kontraktu I - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków

Przebieg i realizacja Kontraktu I - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków Przebieg i realizacja Kontraktu I - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków Zadanie polegało na rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w Henrykowie do przepustowości Qśr.d=300 m 3 /d.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JĘDRZEJOWIE NOWYM GM. JAKUBÓW PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JĘDRZEJOWIE NOWYM GM. JAKUBÓW PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 7 2. LOKALIZACJA... 7 3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI... 7 4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U WYKOPY POD FUNDAMENTY

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U WYKOPY POD FUNDAMENTY WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOPY POD FUNDAMENTY 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami. 2.

Bardziej szczegółowo

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW TYPU SBR Eko-Systemy ClearFox

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW TYPU SBR Eko-Systemy ClearFox PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW TYPU SBR Eko-Systemy ClearFox 1. PRZEZNACZENIE Oczyszczalnie ścieków SBR przeznaczone są do oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych, gdzie wymagane jest skuteczne podczyszczanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE

OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Kępie Zaleszańskie Q śr.d = 820 m 3 /d z uwzględnieniem wytycznych zawartych w niemieckich zbiorach reguł ATV ZAŁOśENIA Qśr.dob Qmax.dob.

Bardziej szczegółowo

Oczyszczalnia ścieków w Żywcu. MPWiK Sp. z o.o. w Żywcu

Oczyszczalnia ścieków w Żywcu. MPWiK Sp. z o.o. w Żywcu Oczyszczalnia ścieków w Żywcu MPWiK Sp. z o.o. w Żywcu Zlewnia oczyszczalni ścieków w Żywcu na tle Powiatu Żywieckiego (stan istniejący) gm. Żywiec 32 230 mieszk. istn. sieć kanal. 127,0 km gm. Łodygowice

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Targu

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 93 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 08.05.01 (CPV 45233000-9) ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

Załącznik nr I do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Nazwa i adres Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI PWiK Sp. z o.o. ul. Marklowicka 15 44-300 Wodzisław Śląski www.pwik-wodzislaw.pl jrp@pwik-wodzislaw.pl Adres do uzyskania SIWZ, korespondencji

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku

Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku Autor: inż. Wiesław Klaus, główny technolog PWiK Sp. z o.o. w Olecku Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Olecku

Bardziej szczegółowo

WYZNACZENIE OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI DOBRZEŃ WIELKI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 1 lipca 2010r.

WYZNACZENIE OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI DOBRZEŃ WIELKI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 1 lipca 2010r. WYZNACZENIE OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI DOBRZEŃ WIELKI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 1 lipca 2010r. Zamawiający: Gmina Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki Lipiec

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA MODERNIZACJA TECHNOLOGII ODWADNIANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. CZĘŚĆ OPISOWA Opis do projektu modernizacji technologii odwadniania osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w

Bardziej szczegółowo

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW I MODERNIZACJA KANALIZACJI MIELEC województwo podkarpackie Oczyszczalnia ścieków jest to zespół urządzeń i obiektów technologicznych służących do oczyszczania ścieków, czyli do usuwania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST STUDZIENKI POMIAROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST STUDZIENKI POMIAROWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST.10.10 STUDZIENKI POMIAROWE Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kruszyn, Kruszyniec, gmina Sicienko 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

2. Lokalizacja obiektu i charakterystyka jego części podziemnej

2. Lokalizacja obiektu i charakterystyka jego części podziemnej 1. Wprowadzenie. Dane wyjściowe Na czas wykonania wykopów budowlanych pod projektowany obiekt krytego basenu w Oławie zachodzi konieczność okresowego obniżenia zwierciadła wód gruntowych. na obszarze projektowanego

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Zawartość opracowania: CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM

WYTYCZNE MONTAŻU. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM WYTYCZNE MONTAŻU PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM WSTĘP Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym produkcji firmy EKO- SYSTEMY Sp. z o. o. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie. Instalacji przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków ze studnią chłonną WZÓR 730-082-204

Zgłoszenie. Instalacji przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków ze studnią chłonną WZÓR 730-082-204 Zgłoszenie Instalacji przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków ze studnią chłonną INWESTOR ADRES ZAMIESZKANIA ADRES INWESTYCJI DATA WNIOSKU Wykaz NORM oczyszczalni Gama Plastic EN-PN 12566-1 Spis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 02 / 09 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Bankowej w Gryfowie Śląskim.

ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Bankowej w Gryfowie Śląskim. Zamawiający: Adres: Gmina Gryfów Śląski ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Bankowej w Gryfowie Śląskim. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych Elementy PFU PFU powinno naszym zdaniem zawierać następujące elementy: Część Opisowa 1 Opis Ogólny Przedmiotu Zamówienia 1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

Gospodarka ściekowa w Gminie Węgierska-Górka. Spółce z o.o. Beskid Ekosystem

Gospodarka ściekowa w Gminie Węgierska-Górka. Spółce z o.o. Beskid Ekosystem Gospodarka ściekowa w Gminie Węgierska-Górka. Gospodarka ściekowa jest jednym z najważniejszych pojęć w szeroko rozumianej definicji ochrony środowiska, a związane z tym regulacje prawne mają na celu poprawę

Bardziej szczegółowo

UPORZĄDKOWANIE SYSTEMU ZBIERANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W MIELCU

UPORZĄDKOWANIE SYSTEMU ZBIERANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W MIELCU PROJEKT ISPA/FS 2002/PL/16/P/PE/036 UPORZĄDKOWANIE SYSTEMU ZBIERANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W MIELCU UNIA EUROPEJSKA Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic

Bardziej szczegółowo

Polska-Kożuchów: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2015/S 003-003669. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Polska-Kożuchów: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2015/S 003-003669. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:3669-2015:text:pl:html Polska-Kożuchów: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2015/S 003-003669 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE B.02.00.00 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie: robót

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW A OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH

INDYWIDUALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW A OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH INDYWIDUALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW A OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH Opracowała: Klaudia Bukowska ZAOPATRZENIE W WODĘ A OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Zbiorowe zaopatrzenie w wodę Indywidualne zaopatrzenie w wodę

Bardziej szczegółowo

GRAF oczyszczalnie ścieków. one2clean

GRAF oczyszczalnie ścieków. one2clean Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków typu SBR one2clean Konrad Gojżewski Kierownik projektów inwestycyjnych konrad.gojzewski@ekodren.pl ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 24 lipca 2006 r.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna SOLEN Sp. z o.o. 51-317 Wrocław, ul.bierutowska 57/59 tel.: (+4871) 324-54-59 fax: (+4871) 324-58-71 email: solen@solen.wroc.pl www.solen.wroc.pl Dokumentacja techniczna Obiekt: Budynek wielorodzinny Adres:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV 45213150-9 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INWESTYCJA : Urzędów, ul. Rynek 12,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I Opis techniczny 1. Podstawa pracowania... 2 2. Przedmiot i zakres inwestycji... 2 3. Stan istniejący zagospodarowania terenu... 2 4. Przydatność gruntu dla celów budowlanych...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 22 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 23 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych związanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu oczyszczalni ścieków do domków letniskowych(typ drenażowy) ESPURA V

Instrukcja montażu oczyszczalni ścieków do domków letniskowych(typ drenażowy) ESPURA V Instrukcja montażu oczyszczalni ścieków do domków letniskowych(typ drenażowy) ESPURA V Opis produktu Oczyszczalnie ścieków do domków letniskowych służą do ochrony środowiska, życia oraz zdrowia. Mają na

Bardziej szczegółowo

Łączna długość sieci wodociągowej to 293 km. Sieć ta współpracuje z hydroforniami na osiedlach Pawlikowskiego, Sikorskiego i pompownią Widok.

Łączna długość sieci wodociągowej to 293 km. Sieć ta współpracuje z hydroforniami na osiedlach Pawlikowskiego, Sikorskiego i pompownią Widok. 1. Ogólne informacje o PWiK Głównym celem działalności PWiK Żory sp. z o.o. jest zaopatrzenie mieszkańców miasta Żory w wodę wysokiej jakości i odbiór ścieków przy optymalizacji kosztów. Oczyszczanie ścieków

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Projektowanie i wykonawstwo sieci i i instalacji sanitarnych Błażej Rogulski, tel. 503 083 418, e-mail: blazej.rogulski@wp.pl adres: ul. Sosnowskiego 1/56, 02-784 Warszawa NIP: 951-135-26-96, Regon: 142202630

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły Pełna nazwa (firma) Zamawiającego: GMINA LASZKI Adres Zamawiającego: LASZKI 36, 37-543 LASZKI telefon: 16 628 50 46, faks: 16 628 50 23 www.laszki.itl.pl e-mail: gmina@laszki.eu Program funkcjonalno -

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2 2. Podstawa opracowania 2 3. Lokalizacja i stan istniejący 3 4. Budowa

Bardziej szczegółowo

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE Zleceniodawca: PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY GMINA MIASTO RZESZÓW PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego Budynek Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie Wykonawca: WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNLNEJ I INWESTYCJI Rynek

Bardziej szczegółowo

D - 03.04.01 STUDNIE CHŁONNE

D - 03.04.01 STUDNIE CHŁONNE D - 03.04.01 STUDNIE CHŁONNE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...2 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...3 4. TRANSPORT...4 5. WYKONANIE ROBÓT...4 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...4 7. OBMIAR ROBÓT...5 8. ODBIÓR ROBÓT...5 9. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

ST-K.06 Roboty ziemne - Wymagania ogólne

ST-K.06 Roboty ziemne - Wymagania ogólne ST-K.06 Roboty ziemne - Wymagania ogólne Spis treści 1. WSTĘP...2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...2 1.2. Zakres stosowania ST...2 1.3. Ogólny zakres robót objętych ST...2 1.4. Określenia podstawowe...2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Babice Sp. z o. o Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Stare Babice, wrzesień 2015r. KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE STARE BABICE KANALIZACJA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA WODNO- OLSZTYN MIASTO TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ŚCIEKOWA. województwo warmińsko-mazurskie

GOSPODARKA WODNO- OLSZTYN MIASTO TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ŚCIEKOWA. województwo warmińsko-mazurskie GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA OLSZTYN województwo warmińsko-mazurskie Inwestycje dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków są bardzo ważne dla ekonomicznego rozwoju przyczyniając się do zmniejszenia różnic

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia BranŜa: Sanitarna Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa studni zastępczej wraz z przebudową układu napowietrzania wody oraz przebudową

Bardziej szczegółowo

Udział Funduszu Spójności zgodnie z Decyzją KE w % - 85 % Termin zakończenia realizacji Projektu 31.12.2010 r.

Udział Funduszu Spójności zgodnie z Decyzją KE w % - 85 % Termin zakończenia realizacji Projektu 31.12.2010 r. Opis projektu Projekt Funduszu Spójności Unii Europejskiej p.n. Gospodarka wodno ściekowa na terenie aglomeracji wadowickiej nr 2004/PL/16/C/PE/026. Komisja Europejska decyzją z dnia 16 grudnia 2004 roku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

PROJEKT. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki www.kanalizacja-aleksandrowlodzki.pl

Bardziej szczegółowo

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO I NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK:

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO I NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK: NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO I NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, NA DZIAŁKACH O NR EWID. 684, 685, 686, 687, 688 689, 387 i 388/2, OBRĘB POŚWIĘTNE UL. SZKOLNA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu SST 1 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu przydomowej oczyszczalni ścieków (typ tunelowy) ESPURA H

Instrukcja montażu przydomowej oczyszczalni ścieków (typ tunelowy) ESPURA H Instrukcja montażu przydomowej oczyszczalni ścieków (typ tunelowy) ESPURA H Opis produktu Przydomowe oczyszczalnie ścieków służą do ochrony środowiska, życia oraz zdrowia. Mają na celu ochronę zasobów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Adres budowy : ul. Podleśna, 01-671 Warszawa Inwestor : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podleśna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA: Lp

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU / ZAMIENNY / CPV

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU / ZAMIENNY / CPV PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU / ZAMIENNY / CPV 45214200-2 INWESTYCJA : SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM SZKOŁA PODSTAWOWA KĄTY GM. GÓRA KALWARIA, dz. nr ewid. 123, 122/10 INWESTOR : URZĄD MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja zużycia energii na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec. Opracował: Piotr Banaszek

Optymalizacja zużycia energii na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec. Opracował: Piotr Banaszek Optymalizacja zużycia energii na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec Opracował: Piotr Banaszek Część mechaniczna 2 Część biologiczna 3 Możliwości wytwarzania energii Biogaz wykorzystywany jest przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki www.kanalizacja-aleksandrowlodzki.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Obiekt Budowa ul. Bema, 87-100 Toruń Inwestor Urząd Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń Biuro kosztorysowe THERMIT

Bardziej szczegółowo

Fundamentowanie. Odwodnienie wykopu fundamentowego. Ćwiczenie 1: Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego

Fundamentowanie. Odwodnienie wykopu fundamentowego. Ćwiczenie 1: Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Fundamentowanie Ćwiczenie 1: Odwodnienie wykopu fundamentowego Przyjęcie i odprowadzenie wód gruntowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wizyty w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w Krakowie

Sprawozdanie z wizyty w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w Krakowie Kraków, dn.16.06.2014 Sprawozdanie z wizyty w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w Krakowie W dniu 13.06.2014r. studenci Fizyki Medycznej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA. Część III - Ochrona Środowiska. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**...

LISTA KONTROLNA. Część III - Ochrona Środowiska. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**... LISTA KONTROLNA Część III - Ochrona Środowiska Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**... przeprowadzona w dniach:... 1. Sprawy dokumentacyjne 1.1 Czy Zakład/Baza

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Katarzyna Kurowska Ścieki komunalne - definicja Istotnym warunkiem prawidłowej oceny wymagań, jakim

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego - Wołosate. b. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Bardziej szczegółowo

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne 7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w Libertowie w gminie Mogilany, około 9,0 km na południe od ścisłego centrum

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków

Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków Przed przystąpieniem do przedsięwzięcia jakim jest zabudowa przydomowej oczyszczalni ścieków dobrze jest (jako inwestor)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu przydomowej oczyszczalni ścieków (typ drenażowy) ESPURA H

Instrukcja montażu przydomowej oczyszczalni ścieków (typ drenażowy) ESPURA H Instrukcja montażu przydomowej oczyszczalni ścieków (typ drenażowy) ESPURA H Opis produktu Przydomowe oczyszczalnie ścieków służą do ochrony środowiska, życia oraz zdrowia. Mają na celu ochronę zasobów

Bardziej szczegółowo

Szamotuły, dnia r.

Szamotuły, dnia r. Szamotuły, dnia 26.05.2015r. O Ś W I A D C Z E N I E P R O J E K T A N T A Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z późn. zmianami) oświadczam,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Modernizacja zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej w SP ZOZ W Jarosławiu Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo