Audyt energetyczny. budynku wielorodzinnego w Przemyślu przy ul. Stanisława Augusta 18 A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Audyt energetyczny. budynku wielorodzinnego w Przemyślu przy ul. Stanisława Augusta 18 A"

Transkrypt

1 Audyt energetyczny budynku wielorodzinnego w Przemyślu przy ul. Stanisława Augusta 18 A dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów /Dz. U. Nr 223/2008r. poz. 1459/ oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego /Dz. U. Nr 43/2009r. poz. 346/ ADRES BUDYNKU WYKONAWCA AUDYTU Lokalizacja: Stanisława Augusta 18 A kod: poczta: Przemyśl powiat: przemyski województwo: podkarpackie imię i nazwisko: Piotr Potera tytuł zawodowy: doktor nr opracowania: 2/2010 1

2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego budynku 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj Mieszkalny wielorodzinny 1.2 Rok budowy budynku Inwestor (nazwa lub imię i nazwisko, adres, nr PESEL*) (*w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu toŝsamości) Spółdzielnia mieszkaniowa Metalowiec Kod: , poczta Przemyśl miejscowość: Przemyśl, ul. Stanisława Augusta 16 tel (16) Adres budynku 2. Nazwa, nr REGON i adres firmy wykonującej audyt: EKO-EDU dr Piotr Potera, ul. Mączyńskiego 25, Jarosław, REGON: , NIP: kod: , poczta: Przemyśl miejscowość: Przemyśl, ul. Stanisława Augusta 18A powiat: przemyski województwo: podkarpackie 3. Imię, nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: dr Piotr Potera, ul. Mączyńskiego 25, Jarosław, studia podyplomowe Termomodernizacja i odnawialne źródła energii, uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków 4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac, Lp Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego lub remontowego Miejscowość. Jarosław, data wykonania opracowania: Spis treści: 1. Strona tytułowa audytu energetycznego budynku Karta audytu energetycznego budynku Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora Inwentaryzacja techniczno - budowlana budynku Ocena aktualnego stanu technicznego budynku Wykaz rodzajów ulepszeń i przedsięwzięć termomodernizacyjnych wybranych na podstawie oceny stanu technicznego Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji Załączniki do audytu

3 2. Karta audytu energetycznego budynku *) 1. Dane ogólne 1. Konstrukcja/technologia budynku Wk Liczba kondygnacji Kubatura części ogrzewanej [ m 3 ] 20609,42 4. Powierzchnia netto budynku [m 2 ] 5939,10 5. Powierzchnia uŝytkowa części mieszkalnej [ m 2 ] 4774,30 6. Powierzchnia uŝytkowa lokali uŝytkowych oraz innych pomieszczeń - niemieszkalnych [m 2 ] 7. Liczba lokali mieszkalnych Liczba osób uŝytkujących budynek Sposób przygotowania ciepłej wody centralny 10. Rodzaj systemu ogrzewania budynku centralny 11. Współczynnik kształtu A/V [1/m] 0, Inne dane charakteryzujące budynek - 2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [ W/(m 2 K)] 1) Stan przed termomodernizacją Stan po termomodrnizacji 1.a Ściana zewnętrzna szczytowa 0,671 0,182 1.b Ściana zewnętrzna osłonowa 0,690 0,184 1.c Ściana zewnętrzna piwnicy (cokół) 2,611 0,347 1.d Ściana piwnicy w gruncie 1,123 1,123 1.e. Ściana wewnętrzna 2,040 2, Stropodach wentylowany 0,578 0, Strop wewnętrzny 2,663 2,663 4.a Okna mieszkań 2) 1,877 (1,41/2,60) 1,877 (1,41/2,60) 4.b. Okna piwnic/klatek schodowych 2,600 1,60 5. Drzwi zewnętrzne 2) 1,800 1, Podłoga na gruncie w piwnicy 0,355 0, Sprawności składowe systemu ogrzewania 3) 1. Sprawność wytwarzania 0,99 0,99 2. Sprawność przesyłania 0,96 0,98 3. Sprawność regulacji i wykorzystania 0,98 0,99 4. Sprawność akumulacji 1,00 1,00 5. Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,00 1,00 6. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby 0,95 0,95 4. Charakterystyka systemu wentylacji 1. Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) naturalna naturalna 2. Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza grawitacyjny grawitacyjny 3. Strumień powietrza wentylacyjnego [ m 3 /h ] Liczba wymian [1/h] 0,53 0,53 5. Charakterystyka energetyczna budynku 1428,17 791, ,69 782,72 1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] 306, , Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody uŝytkowej [kw] 4) 92,51 92,51 Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez 3. uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 5) Roczne obliczeniowe zuŝycie energii do ogrzewania budynku (z 4. uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 6) 3

4 5. Obliczeniowe zuŝycie energii do przygotowania ciepłej wody uŝytkowej 4) [GJ/rok] 2 350, ,52 6. Zmierzone zuŝycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie cwu (słuŝące do weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu - - ciepła) 7) [GJ/rok] 7. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu 27,1 15,0 [kwh/(m 3 rok)] 8. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu 27,6 14,8 [kwh/(m 3 rok)] 9. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu 70,6 37,9 [kwh/(m 2 rok)] 6. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu ) 8) 1. Opłata za 1GJ na ogrzewanie ** ) [zł] 43,89 43,89 2. Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc ***) [zł] 10883, ,07 3. Opłata za podgrzanie 1 m 3 wody uŝytkowej ** ) [zł] 26,95 22,13 4. Opłata za 1MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu na miesiąc*** ) [zł] 10883, ,07 5. Opłata za ogrzanie 1 m 2 pow. uŝytkowej miesięcznie [zł] 3,26 2,34 6. Inne Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana kwota kredytu [zł ] ,09 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [ % ] 30,04% Planowane koszty całkowite [zł] ,09 Premia termodernizacyjna [zł] ,00 Roczna oszczędność kosztów energii [ zł/rok] ,50 *) - dla budynku o mieszanej funkcji naleŝy podać wszystkie dane oddzielnie dla kaŝdej części budynku **) - opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii ***) - stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii 1) Układ warstw w przegrodzie i obliczenia współczynnika przenikania w załączniku nr 1 2) Wartość średnia waŝona, (w nawiasie okna stare/nowe) 3) Sposób określenia sprawności w załączniku nr 2 4) Sposób określenia w załączniku nr 3 5) Z uwzględnieniem zysków bytowych od ludzi i urządzeń (bez uwzględnienia w stanie istniejącym 2063,27 GJ/rok) 6) Z uwzględnieniem zysków bytowych od ludzi i urządzeń (bez uwzględnienia w stanie istniejącym 2104,47 GJ/rok) 7) ZuŜycie ciepła na ogrzewanie i na przygotowanie cwu w roku 2009 bez przeliczania na warunki standardowe wynosi 2720,96 GJ/rok (dane przekazane przez inwestora) 8) Na podstawie danych przekazanych przez inwestora: Opłata za 1 GJ na ogrzewanie = 28,68 zł/gj (oplata za dostarczone ciepło) + 15,21 zł/gj (opłata za przesył); opłata za 1 MW mocy zamówionej = opłata za moc (7088,26 zł/mw/m-c)+ opłata za moc przesyłaną. (3794,81 zł/mw/m-c) 4

5 3. Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora 3.1.Dokumentacja projektowa Rzuty kondygnacji udostępnione przez inwestora 3.2.Inne dokumenty - Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia r. (Dz. U. Nr 223/2008r. poz. 1459) -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (Dz. U. Nr 43/2009r. poz. 346) -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002) z późniejszymi zmianami. -Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-uŝytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. - Norma PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. - Norma PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach Metoda obliczania projektowego obciąŝenia cieplnego. - Norma PN-B "Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i uŝyteczności publicznej" - Norma PN-EN ISO "Cieplne właściwości uŝytkowe okien, drzwi i Ŝaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła." (Część 1: Metoda uproszczona.; Część 2: Metoda komputerowa dla ram) -Norma PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŝyteczności publicznej. Wymagania -Norma PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości uŝytkowe budynków współczynniki wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczania -Norma PN-82/B Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach -Norma PN-82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 5

6 -Norma PN-EN ISO 14683:2007 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne 3.3.Osoby udzielające informacji -Prezes Zarządu Spółdzielni inŝ. Paweł Jerski -Bogusław Leśniacki -Stanisław Mazur 3.4. Data wizji lokalnej Wizję lokalną przeprowadzono w dniu: Inne materiały i programy komputerowe - program Purmo OZC ver. 4.0.B firmy SANKOM do obliczeń cieplnych 3.6. Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy) Według oceny udzielającego informacji w okresie zimowym niedogrzewane są niektóre pomieszczenia, w tym klatek schodowych. Przyczyną takiego stanu jest słaba izolacja termiczna ścian oraz (w przypadku klatek schodowych i piwnic) intensywna wymiana powietrza w tych pomieszczeniach wynikająca z ich ekspozycji na działanie wiatru przy małej szczelności okien. Rachunki za dostarczone ciepło wydają się zawyŝone w stosunku do dyskomfortu termicznego w niektórych pomieszczeniach. Brak izolacji pionów CWU (przewody zimnej wody prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów cyrkulacyjnych) prowadzi do znacznych strat ciepła na drodze podgrzewania wody w przewodach wody zimnej przez CWU z przewodów cyrkulacyjnych. Zalecenia uŝytkownika: -poprawa komfortu cieplnego w pomieszczeniach; - obniŝenie kosztów ogrzewania budynku i CWU; - wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Skarbu Państwa na warunkach określonych w Ustawie Termomodernizacyjnej lub środków w ramach Funduszy Unijnych (RPO). Inwestor nie rozwaŝa moŝliwości wymiany grzejników oraz zmiany sposobu ogrzewania. Inwestor sugeruje ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien piwnic i klatek 6

7 schodowych, płukanie instalacji c.o., montaŝ zaworów termostatycznych przy grzejnikach klatek schodowych i traktów ewakuacyjnych, ocieplenie stropodachu oraz wymianę/izolację przewodów CWU Zadeklarowany maksymalny wkład własny na pokrycie kosztów termomodernizacji Inwestor nie zakłada udziału wkładu własnego. Nie ogranicza wielkości kredytu bankowego. RozwaŜane są dwie opcje finansowania inwestycji: - 100% kredytu z premią termomodernizacyjną spłata w okresie 20 lat; -70% - środki unijne, 30% - kredyt remontowy ze spłatą w ciągu 20 lat. 7

8 4. Inwentaryzacja techniczno - budowlana budynku 4.a Ogólne dane o budynku Identyfikator budynku Własność prywatna spółdzielcza inna (określić) Przeznaczenie budynku mieszkalny mieszkalno-usługowy inny (określić) Osiedle - Adres Stanisława Augusta 18A, Przemyśl Budynek wolnostojący bliźniak segment w zabudowie szeregowej blok mieszkalny wielorodzinny Rok budowy 1989 Rok zasiedlenia 1989 Technologia budynku UW-2ś - Cegła śerańska RWB BSK RBM-73 RWP-75 PBU-59 PBU-62 UW 2-J WUF-62 WUF-T OWT-67 OWT-75 Szczecin W-70 Wk-70 SBM-75 ZSBO Stolica monolit tradycyjna ramowa szkieletowa inna (określić): 1. Powierzchnia zabudowana 1) [m 2 ] 564, Liczba klatek schodowych 3 2. Kubatura budynku 2) [m 3 ] 22440, Liczba kondygnacji Kubatura ogrzewanej części budynku powiększona o kubaturę ogrzewanych pomieszczeń na poddaszu uŝytkowym lub w piwnicy i pomniejszona o kubaturę wydzielonych klatek schodowych, szybów, wind, otwartych wnęk, logii i galerii [m 3 ] 18990, Wysokość kondygnacji w świetle [m] 2,55 4. Powierzchnia uŝytkowa mieszkań 1) [m 2 ] 4774, Liczba uŝytkowników Powierzchnia korytarzy/klatek schodowych [m 2 ] 6. Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych na poddaszu uŝytkowym [m 2 ] (podać przeznaczenie 7. Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych w piwnicy [m 2 ] (kotłownia, pomieszczenia gospodarczo-magazynowe, szatnie) 8. Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń usługowych (usługi, sklepy, gabinety, itp.) i pomocniczych (ogrzewane magazyny, maszynownie itp.) innych niŝ w pkt. 4-7 [m 2 ] 9. Powierzchnia uŝytkowa ogrzewanej części budynku [m 2 ] ( ) 699,7 15. Liczba lokali uŝytkowych Liczba mieszkań o powierzchni < 50 m Liczba mieszkań o powierzchni m , Liczba mieszkań o powierzchni > 100 m , Liczba mieszkań z WC w łazience Budynek podpiwniczony tak nie w części: 20. Liczba mieszkań z WC osobno 20 1) wg PN-70/B Powierzchnia budynków. Podział, określenia i zasady obmiaru. 2) wg PN-69/B Kubatura budynków. Zasady obliczania. 8

9 4.b Szkic budynku W niniejszym audycie energetycznym umieszczono następujące rzuty: rzut piwnic; rzut parteru; rzut I-IX piętra; rzut X piętra; oraz plan sytuacyjny z uwzględnieniem stron świata. 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 4 c. Opis techniczny podstawowych elementów budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny 3 klatkowy został wybudowany w technologii otwartego systemu wielkiej płyty Wk-70. Budynek 11 kondygnacyjny, podpiwniczony. Ściany zewnętrzne, wewnętrzne, podłoga na gruncie Ściany zewnętrzne szczytowe prefabrykowane, trójwarstwowe (warstwa wewnętrzna, płyta z wełny mineralnej, warstwa fakturowa) o grubości 26 cm. Ściany osłonowe trójwarstwowe, prefabrykowane o grubości 19 cm. Ściany wewnętrzne murowane z cegły pełnej lub dziurawki, Ŝelbetowe prefabrykowane (łazienka, WC) lub z bloczków gipsowych Promonte a (pokoje). Ławy fundamentowe Ŝelbetonowe beton B150. Ściany piwnicy przy gruncie Ŝelbetonowe wylewane o grubości 30 cm, tynkowane wewnątrz izolowane na zewnątrz warstwą lepiku asfaltowego. Ściany piwnicy nad gruntem jak przy gruncie, tynkowane z zewnątrz. Tynki cementowo - wapienne kl. II III. W pomieszczeniach piwnicy podłoga betonowa (gładź cementowa na betonie jamistym z kruszywa kamiennego) na podsypce z piasku. W pralniach, suszarniach, klatkach schodowych lastriko, w mieszkaniach płytki PCV lub inne pokrycia w indywidualnych przypadkach. Stolarka Stolarka okienna typowa w większości mieszkań nowe okna zespolone dwuszybowe PVC trój- lub pięcio- komorowe, w części mieszkań stare, drewniane. Na klatkach schodowych i w piwnicach okna stare. Okna w mieszkaniach nowe uchylno-rozwierane jednoskrzydłowe (o wymiarach w świetle ościeŝy 0,91 m x 1,51 m) dwuskrzydłowe (1,51 x 1,51 m i 1,21 x 1,51 m), trójskrzydłowe (1,81 m x 1,51 m) oraz balkonowe 0,91 x 2,36 m. W piwnicy o wymiarach 0,95 x 0,61 m, na klatce schodowej 3,00 x 0,91 m. Drzwi wejściowe metalowe przeszklone. Stropy Konstrukcja stropów dla poszczególnych kondygnacji płyty korytkowe prefabrykowane o grubości 16 cm. Stropodach wentylowany, płyty korytkowe na ściankach z cegły dziurawki. Hydroizolacja papa asfaltowa na lepiku. 15

16 Zestawienie danych dotyczących przegród budowlanych L.p Opis PołoŜ enie* Pow. całk. (obrys zewn.) m 2 Pow. w osiach ścian m 2 U K W/(m 2 * K.) Pow. okna m 2 U. okna W/(m 2 * K.) Pow. drzwi m2 U. drzwi W/(m 2 * K.) Pow.do obl. strat ciepła m Ściana zewnętrzna szczytowa** Ściana zewnętrzna szczytowa** N 975,49 689,99 0, ,99 S 943,05 673,21 0, ,21 3 Ściana zewnętrzna osłonowa W 1787, ,49 0, ,00 2,600 1, ,49 4 Ściana zewnętrzna osłonowa E 1789, ,78 0, ,90 2,600 1,600 11,00 1, ,88 5 Stropodach H 564,50 551,20 0, ,20 6 Ściana piwnicy nad gruntem (cokół) V 265,2 259,90 2,611 11,7 2, ,2 *PołoŜenie rzeczywiste (w terenie). ** w tym ściany szczytowe logii i wiatrołapów (powierzchnia całkowita) 16

17 4.d Charakterystyka energetyczna budynku L.p. Rodzaj danych Dane w stanie istniejącym 1 Szczytowa obliczeniowa moc cieplna (zapotrzebowanie na moc cieplną dla c.o.) q moc [kw] 306,862 2 Zamówiona moc cieplna dla c.o. q co [kw] 284,70 3 Zamówiona moc cieplna (łącznie dla c.o. i c.w.u.) q cwu [kw] 357,30 4 Sezonowe obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu ogrzewania Q H [GJ/rok] 1428,17 5 Sezonowe obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu ogrzewania i zysków bytowych [GJ/rok] 2063,27 6 Zyski bytowe od ludzi i urządzeń [GJ/rok] 806,32 7 Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania ciepła E= Q H / V[kWh/(m 3 rok)] 27,1 8 Sezonowe obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu ogrzewania i przerw w ogrzewaniu 1456,69 10 Taryfa opłat ( z VAT): Opłata stała (za moc zamówioną + za przesył ) miesięcznie zł/mw Opłata zmienna (za ciepło + za przesył) zł/gj Opłata abonamentowa miesięcznie zł Q S 10883,07 43,89 0,00 4e. Charakterystyka systemu ogrzewania Instalacja grzewcza centralnego ogrzewania: wodna, dwururowa, układ zamknięty. Rurociągi spawane z rur stalowych czarnych. Poziomy prowadzone w piwnicach, izolowane. Piony prowadzone po wierzchu ścian, w pomieszczeniach ogrzewanych - nieizolowane. Regulacja hydrauliczna za pomocą kryz dławiących. Elementy grzejne grzejniki członowe lub płytowe zlokalizowane pod oknami. Zawory grzejnikowe termostatyczne w mieszkaniach. Regulacja centralna pogodowa. W mieszkaniach podzielniki ciepła. l.p. Rodzaj danych Dane w stanie istniejącym 1 Typ instalacji Wodna, dwururowa, węzeł cieplny, stan techniczny dobry 2 Przewody w instalacji i ich stan Przewody rurowe: stalowe, czarne, spawane, w stanie dobrym 3 Rodzaje grzejników i lokalizacja Lokalizacja prawidłowa. W pomieszczeniach z oknami grzejniki zlokalizowane pod parapetami. 4 Osłonięcie grzejników Grzejniki nieosłonięte 5 Zawory termostatyczne i regulacja Instalacja z zaworami termostatycznymi i automatyką pogodową automatyczna 6 Sprawności składowe systemu grzewczego ηg= 0,99; ηd= 0,96; ηe= 0,98; ηs= 1 7 Liczba dni ogrzewania w tygodniu / liczba godzin na dobę 7/24 wt=1; wd=0,95 8 System rozliczeń Na podstawie podzielników kosztów 9 Modernizacja instalacji po roku 1984 Instalacja wykonana w roku 1993, nie poddana modernizacji. 17

18 4 f. Charakterystyka instalacji ciepłej wody uŝytkowej Centralne przygotowanie CWU w układzie węzła cieplnego kompaktowego. Instalacja w obiegu cyrkulacyjnym. Piony nieizolowane. Instalacja duŝa w standardzie ponad punktów poboru wody. L.p. Rodzaj danych Dane w stanie istniejącym 1 Rodzaj instalacji Centralna, z rozdziałem dolnym, cyrkulacyjna, zasilana z węzła cieplnego 2 Piony i poziomy oraz i ich izolacja nieizolowane 3 Opomiarowanie (wodomierze indywidualne) - 4 Sprawność systemu CWU* η CWU = 0,3820 (η H,g =0,955; η w,d = 0,4; η w,s =1,0 ) 5 Sprawność systemu CWU po planowanej modernizacji* η CWU = 0,4775 (η H,g =0,955; η w,d = 0,5; η w,s =1,0 ) ZuŜycie ciepłej wody [ m 3 / m-c ] 6 określone na podstawie rozporządzenia w sprawie charakterystyk energetycznych* 356,24 7 ZuŜycie CWU deklarowane przez inwestora [ m 3 / m-c ] 306,33 8 Zamówiona moc CWU [kw] 73,20 9 Obliczeniowa moc dla CWU [kw] 92,51 10 Obliczeniowe zuŝycie ciepła na przygotowanie CWU [GJ/rok] 2 350,07 11 ZuŜycie ciepła na przygotowanie CWU w roku ubiegłym deklarowane przez inwestora [GJ/rok] 1 389,89 *Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-uŝytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej 4 g. Charakterystyka węzła cieplnego lub kotłowni w budynku Źródłem ciepła jest węzeł cieplny kompaktowy (CO i CWU) z obudową o mocy powyŝej 100 kw. Źródło ciepła zlokalizowane w pomieszczeniach ogrzewanych. 4 h. Charakterystyka systemu wentylacji W budynku wentylacja naturalna grawitacyjna. Doprowadzenie powietrza odbywa się szczelinami w oknach i drzwiach, wywiew odbywa się przewodami wentylacyjnymi w ścianach. L.p. Rodzaj danych Rodzaj danych 1 Rodzaj instalacji Naturalna, grawitacyjna 2 Strumień powietrza wentylacyjnego m 3 / h Liczba wymian powietrza wentylacyjnego wym./h 0,53 18

19 4 i. Charakterystyka instalacji gazowej, przewodów kominowych (jeśli mają wpływ na ulepszenie) Brak wpływu 4 j. Charakterystyka instalacji elektrycznej (jeśli mają wpływ na ulepszenie) Brak wpływu 19

20 5.Ocena aktualnego stanu technicznego budynku 5.1 Elementy konstrukcyjne i ochrona cieplna budynku Stan elementów konstrukcyjnych budynku jest zadowalający, jednakŝe przegrody zewnętrzne (ściany, stropodach) cechują się niską izolacyjnością termiczną tj. małymi wartościami oporu cieplnego, co przyczynia się do nadmiernych strat ciepła. Okna w piwnicy i na klatkach schodowych charakteryzują się duŝą nieszczelnością spowodowaną znacznym stopniem zuŝycia, duŝym współczynnikiem przenikania ciepła oraz małym stopniem szczelności, co powoduje nadmierne straty ciepła i niekontrolowaną infiltrację powietrza zewnętrznego. Przyczynia się to teŝ do nadmiernych strat ciepła na ogrzanie powietrza wentylacyjnego w sezonie jesienno-zimowym w tych pomieszczeniach. Ciepło na wentylację 34,04% Okno (świetlik) zewnętrzne 17,24% Strop ciepło do góry 6,71% Stropodach wentylowany 2,64% Ściana wewnętrzna 1,04% Ściana zewnętrzna 38,33% Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania ciepła dla rozpatrywanego obiektu (udział procentowy) Na podstawie obliczeń sezonowego zapotrzebowania ciepła (przy pomocy programu OZC Purmo) stwierdzono, iŝ największy udział w stratach energii mają: straty na ogrzanie powietrza wentylacyjnego 34,0%, straty ciepła na przenikanie przez ściany zewnętrzne 38,3%, straty przez okna i drzwi zewnętrzne 17,2%,. Tak, więc potencjalne największe moŝliwości w ograniczeniu zuŝycia energii występują w ograniczeniu niekontrolowanej infiltracji powietrza wentylacyjnego oraz poprawie izolacyjności okien i ścian zewnętrznych. 20

21 5.2 System grzewczy Instalacja c.o. dwururowa z rozdziałem dolnym z zaworami podpionowymi i termostatycznymi w mieszkaniach. Instalacja w stanie dobrym, nie posiada wad, wymaga jedynie płukania chemicznego w celu usunięcia osadów eksploatacyjnych oraz regulacji hydraulicznej po ociepleniu (w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania ciepła) oraz montaŝu zaworów termostatycznych na klatkach schodowych i ciągach ewakuacyjnych. 5.3 System wentylacji Wentylacja zapewnia wystarczające przewietrzenie pomieszczeń, jednak w sezonie zimowym, występuje nadmierna wymiana powietrza w piwnicach i klatkach schodowych, co przyczynia się do zwiększonego zuŝycia energii na ogrzewanie oraz niestabilności komfortu cieplnego w tych pomieszczeniach. Jest ona wynikiem nadmiernego napływu zimnego powietrza do obszarów piwnic i klatek schodowych, nie stanowi więc wady systemu wentylacji. Przyczyną nadmiernego i niekontrolowanego napływu powietrza do tych pomieszczeń są m.in. luzy wrębowe w stolarce okiennej wynikające ze znacznego jej zuŝycia. W związku z tym nie rozwaŝa się modernizacji systemu wentylacji, lecz jedynie wymianę okien i drzwi w ww. pomieszczeniach na szczelne tj. o odpowiednio niskim współczynniku infiltracji. 5.4 System zaopatrzenia w c.w.u System CWU jest w dobrym stanie technicznym, jednak brak izolacji pionów CWU prowadzi do znacznych strat ciepła na drodze podgrzewania wody w przewodach wody zimnej przez CWU z sąsiednich przewodów cyrkulacyjnych i przewodów CWU. 21

22 Ocena stanu istniejącego budynku i moŝliwości poprawy l.p. Charakterystyka stanu istniejącego MoŜliwości i sposób poprawy Ściany zewnętrzne mają niezadowalającą izolacyjność przejawiającą się małymi wartościami oporu cieplnego (ściana szczytowa R = 1,490 [m 2 K/W], ściana podłuŝna R = 1,449 [m 2 K/W])). NaleŜy docieplić przegrody tak, aby spełnić dla ścian warunek R 4,0 [m 2 K/W] 1) 2 Okna piwnic i klatek schodowych charakteryzują się znaczną nieszczelnością i duŝym współczynnikiem przenikania ciepła (U = 2,6 [W/m 2 K]) Wymiana na okna o współczynniku przenikania ciepła U <1,8 [W/m 2 K] 1,2) 3 Wentylacja naturalna grawitacyjna zapewnia wystarczające przewietrzenie pomieszczeń. Jednak w sezonie jesienno zimowym występuje nadmierny napływ zimnego powietrza do piwnic i klatek schodowych, co przyczynia się do zwiększonego zuŝycia energii na ogrzewanie. Istnieją moŝliwości zmniejszenia zuŝycia energii na ogrzanie powietrza wentylacyjnego przez wymianę okien na bardziej szczelne (a<1m 3 /m.h.dapa 2/3 ) 4 System grzewczy węzeł cieplny. Instalacja typowa w dobrym stanie technicznym, wymagająca jednak dostosowania do zmniejszonego zapotrzebowania ciepła po termomodernizacji Modernizacja instalacji c.o. polegająca na: - płukaniu chemicznym; -zastosowaniu zaworów termostatycznych na klatkach schodowych i przejściach komunikacyjnych; - regulacji hydraulicznej instalacji c.o. do zmniejszonego zuŝycia energii 5 System CWU centralny, węzeł cieplny. Instalacja w dobrym stanie technicznym. 6 Strop nad piwnicą 7 Stropodach Wymiana nieiolowanych pionów na piony izolowane Inwestor nie rozwaŝa modernizacji, ze względu na ograniczone środki. Straty przez tą przegrodę są mało istotne w stosunku do poddawanych termomodernizacji. Przegroda nieocieplona. Ocieplenie stropodachu wentylowanego metodą wdmuchiwania granulatu, do osiągnięcia warunku R 4,5 [m 2 K/W] 1) 1) Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a takŝe algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późn. zm. 22

23 6. Wykaz rodzajów ulepszeń i przedsięwzięć termomodernizacyjnych wybranych na podstawie oceny stanu technicznego 1 l.p. Rodzaj ulepszeń lub przedsięwzięć Sposób realizacji Docieplenie ścian zewnętrznych bezpoinowym Zmniejszenie strat przez przenikanie przez ściany zewnętrzne systemem dociepleń z wykorzystaniem styropianu. 2. Zmniejszenie strat przez przenikanie przez stropodach wentylowany Ocieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej 3. Zmniejszenie strat przez przenikanie przez okna piwnic i korytarzy o oraz drzwi wewnętrzne oraz zmniejszenie strat na podgrzanie powietrza wentylacyjnego 4. PodwyŜszenie sprawności instalacji c.o. 5. Uwagi: PodwyŜszenie sprawności systemu ciepłej wody uŝytkowej, zmniejszenie strat na przesył CWU Wymiana okien zewnętrznych i drzwi wewnętrznych Modernizacja instalacji c.o. polegająca na zastosowaniu regulacji lokalnej za pomocą grzejnikowych zaworów termostatycznych na klatkach schodowych i przejściach ewakuacyjnych. Regulacja hydrauliczna instalacji c.o.- dostosowanie instalacji do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło. Płukanie chemiczne instalacji. Wymiana przewodów CWU na izolowane. 23

24 7. Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7.1 Wskazanie rodzajów ulepszeń termomodernizacyjnych dotyczących zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło l.p. Grupa ulepszeń Rodzaje ulepszeń I Ulepszenie dotyczące zmniejszenia strat przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego -docieplenie ścian zewnętrznych -docieplenie stropodachu - wymiana okien oraz drzwi II Ulepszenie dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie c.w.u. -wymiana przewodów CWU na izlolowane Uwagi: Ze względu na róŝne własności termiczne ścian szczytowych i osłonowych ich termomodernizację rozwaŝa się osobno 24

25 7.2 Ocena opłacalności i wyboru ulepszeń dot. zmniejszenia strat przez przenikanie przez przegrody i zapotrzebowania na ciepło na ogrzanie powietrza wentylacyjnego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury W niniejszym rozdziale w kolejnych tabelach dokonuje się: a) Oceny opłacalności i wyboru optymalnych ulepszeń prowadzących do zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody zewnętrzne, b) Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien i/lub drzwi oraz zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego c) Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia dotyczącego zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody uŝytkowej, d) Zestawienie optymalnych ulepszeń i przedsięwzięć w kolejności rosnącej wartości prostego czasu zwrotu nakładów (SPBT) charakteryzującego kaŝde ulepszenie. W obliczeniach przyjęto następujące dane: Wyszczególnienie W stanie obecnym Po termo modernizacji Uwagi t W C 20 0 C 8 0 C 6,9 0 C 24 0 C 20 0 C 8 0 C 6,9 0 C 24 0 C łazienki; 20 0 C- pomieszczenia budynku gdzie indziej nie wymienione; 8 0 C klatki schodowe piwnice nieogrzewane, temp. równowagowa t Z C C Dla III strefy klimatycznej wg. PN Sd - dla przegród zewnętrznych: t wo = 24 0 C t wo = 20 0 C t wo = 8 0 C t wo = 6,9 0 C Liczba stopodni określona dla stacji meteorologicznej- Przemyśl O 0m, O 1m 10883,07 zł/(mw*m-c) 10883,07 zł/(mw*m-c) Dane podane przez inwestora O 0z, O 1z 43,89 zł/gj 43,89 zł/gj Dane podane przez inwestora A b0, A b1 0,00 zł/m-c 0,00 zł/m-c Dane podane przez inwestora 25

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Świetlica, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku dz nr 129 87-400 Nowogród Powiat Golubsko-Dobrzyński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO. Szkoły Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1 Warszawa

AUDYT OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO. Szkoły Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1 Warszawa European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO Szkoły Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1 Warszawa Zamawiający: Urząd Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 11 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp)

AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp) AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp) Autorzy: Andrzej Bień, Konrad Kułakowski, Edmund Ciesielka 1. Strona tytułowa audytu

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pt. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 28, 28 abc " Adres budynku: ulica: Grota Roweckiego

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.3 IM. WŁ. REYMONTA

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.3 IM. WŁ. REYMONTA AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.3 IM. WŁ. REYMONTA w Łowiczu ul. Powstańców 12 d Wykonawca: mgr inż. Ryszard Szabłowski Audytor energetyczny KAPE nr 0116 Audyt energetyczny

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998, znowelizowanej 21.06.2001 Adres budynku ulica: 1 Maja 81 kod: 44-325

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku: ul. Nad Zalewem 18 AB, Nad Zalewem 20 59-500 Złotoryja

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku 0 Audyt energetyczny budynku wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.00r wg. Ustawy z dnia..00r o wspieraniu termomodernizacji i remontów wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.009r

Bardziej szczegółowo

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku 1 Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku Dane ogólne budynku Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna z zapleczem 1.2 Rok budowy Ok 1990 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Adres budynku ul. Słoneczna 3 kod: 16-404 miejscowość Jeleniewo powiat: SUWALSKI województwo: PODLASKIE

AUDYT ENERGETYCZNY. Adres budynku ul. Słoneczna 3 kod: 16-404 miejscowość Jeleniewo powiat: SUWALSKI województwo: PODLASKIE , 1 AUDYT ENERGETYCZNY Adres budynku ul. Słoneczna 3 kod: 16-44 miejscowość Jeleniewo powiat: SUWALSKI województwo: PODLASKIE Wykonawca audytu Imię i nazwisko : KAROL BRODOWSKI Tytuł zawodowy: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY GEP Łukasz Rembowski, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, kom. 535-51-00-80 www.gep.com.pl e-mail: biuro@gep.com.pl WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT) PROSZĘ PODAD DOKŁADNE DANE - SPÓŁDZIELNI/WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pt. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Konstytucji 3 maja 42 w Piekarach Śląskich". Adres budynku: ulica: Konstytujcji

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Dane ogólne budynku 1 Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1950 Nadleśnictwo Krzyż 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Mickiewicza 1 Dębina 1

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku Audyt Energetyczny Budynku Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wlkp. Powiat Ostrowski województwo: wielkopolskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH w Zdunach Wykonawca: mgr inż. Ryszard Szabłowski Audytor energetyczny KAPE nr 0116 Audyt energetyczny : budynku Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach. 2

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2 BUDYNEK: Specjalny Ośrdek Szkolno-Wychowawczy ul. Kopernika 77 34-300 Żywiec Żywiec, 13.03.2015 opracowanie: mgr Wojciech Piątek Spi treści:

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU SZPITALNEGO BLOK OPERACYJNY SZPITALA W GRODZISKU WLKP. ul.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 EGZ. /5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 Inwestor/ Zamawiający : WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ul. Chałubińskiego 3A 02-004

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU Zespołu Szkół nr 3 Rzeszów ul. Ptasia 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 162 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Adres budynku: Liceum Przykładowa 1 00-000 Przykładowo Autor opracowania: SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 Źródła ciepła 3 Przegrody nieprzezroczyste 5 Przegrody przezroczyste

Bardziej szczegółowo

Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE

Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE strona1 Audytor: mgr inż. Tomasz Sumera Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE strona2 1. Strona tytułowa audytu efektywności

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1967 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Zespół Szkół w Wyszkowie ul. Geodetów 45 07-200 Wyszków województwo: mazowieckie

AUDYT ENERGETYCZNY. BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Zespół Szkół w Wyszkowie ul. Geodetów 45 07-200 Wyszków województwo: mazowieckie AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Zespół Szkół w Wyszkowie ul. Geodetów 45 07-200 Wyszków województwo: mazowieckie Zamawiający: Data zakończenia pracy: Wykonawca: Gmina Wyszków Aleja Róż

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego

z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pt. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zielonej 7 w Siemianowicach Śląskich". Adres budynku: ulica: Zielona 7 kod: 41-100

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu 1 Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Sala gimnastyczna przy LOI 1 Urząd Miejski w Słuosku 1. Rok budowy 1861 1.4 Adres budynku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach

Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak mgr inż. Paweł Filaber Wrzesień 2015 Audyt energetyczny budynku Przedszkola

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku ulica: Gliwicka 25 kod: 42-600

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Budynek nr 3

Audyt energetyczny budynku Budynek nr 3 Materiał poufny 0 Audyt energetyczny budynku Budynek nr dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 8 grudnia998 r. znowelizowanej dnia czerwca 00 r. ulica

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku:

Audyt energetyczny budynku: AUDYT ENERGETYCZNY Audyt energetyczny budynku: Budynek na cele edukacji publicznej oraz pomoc społeczną ul. Leśna 10, 62-300 Września Zamawiający: Powiat Wrzesiński ul. Chopina 10 62-300 Września Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Urząd Miasta ul. Jana Pawła II 9 34-600 Limanowa województwo: małopolskie

AUDYT ENERGETYCZNY. BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Urząd Miasta ul. Jana Pawła II 9 34-600 Limanowa województwo: małopolskie AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Urząd Miasta ul. Jana Pawła II 9 34-600 Limanowa województwo: małopolskie Zamawiający: Data zakończenia pracy: Miasto Limanowa ul. Jana Pawła II 9 34-600

Bardziej szczegółowo

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac, posiadane kwalifikacje: Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac, posiadane kwalifikacje: Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego Audyt energetyczny Budynku nr 72 znajdującego się na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 1 1 STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Materiał poufny 0 Audyt energetyczny budynku dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia grudnia99 r. znowelizowanej dnia czerwca 00 r. ulica : pl. Wolności

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Definicja audytu Audyt energetyczny, to analiza głównych ścieżek przepływu energii w celu znalezienia możliwości poprawy ich

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU PRZY UL. ZAMKOWEJ 4. ulica: Zamkowa 4 kod: 41-803 miejscowość: Zabrze

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU PRZY UL. ZAMKOWEJ 4. ulica: Zamkowa 4 kod: 41-803 miejscowość: Zabrze AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Budynek świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną. Ulkowy 19. 83-032 Pszczółki

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Budynek świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną. Ulkowy 19. 83-032 Pszczółki AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną Ulkowy 19 83-032 Pszczółki Zamawiający: Data zakończenia pracy: Wykonawca: Gmina Pszczółki ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo

Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 1. Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 1.1. Dane do obliczeń W niniejszym rozdziale w kolejnych tabelach dokonuje się: a) Oceny opłacalności i wyboru optymalnych usprawnień

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Żłobek Miejski ul. Jordana 8 34-600 Limanowa województwo: małopolskie

AUDYT ENERGETYCZNY. BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Żłobek Miejski ul. Jordana 8 34-600 Limanowa województwo: małopolskie AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Żłobek Miejski ul. Jordana 8 34-600 Limanowa województwo: małopolskie Zamawiający: Data zakończenia pracy: Miasto Limanowa ul. Jana Pawła II 9 34-600

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku ulica: Rynek 3 kod: 42-600

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY - AKTUALIZACJA

AUDYT ENERGETYCZNY - AKTUALIZACJA European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY - AKTUALIZACJA BUDYNKU UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ BUDYNEK MAGAZYNOWY NR 12, 14 I 50 Centrum Szkolenia

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 273 ul. Balcerzaka 1 Warszawa Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU 15-111 Białystok Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8 członek Ogólnokrajowego Stowarzyszenia "Poszanowania Energii i Środowiska" SAPE AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU Inwestor: Urząd Kontroli

Bardziej szczegółowo

e n e r g e t y c z n y

e n e r g e t y c z n y A u d y t e n e r g e t y c z n y Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny - segment A ul. Szpitalna 22 34-200 Sucha Beskidzka Strona tytułowa audytu

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termo modernizacyjnego zgodnego z Ustawą z 21.11.1998 (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459) Adres budynku: Przedszkole Publiczne Nr 15 ul. Krzyska 108 33 100 Tarnów

Bardziej szczegółowo

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO.

APTEKA. Data wykonania: 10 października 2014 PIKSEL / KLIMATERM - AUDYT ENERGETYCZNY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO. PIKSEL KRZYSZTOF KOPIEC KLIMATERM RAFAŁ MICHALAK NIP 928-185-75-00 NIP 599-20-01-607 tel. (095) 7829503, tel. (095) 7379033, tel. kom. 505 580 310 tel. kom. 693 417 456 mail: kopieckrzysztof@gmail.com

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: Licencja dla: PHIN Inwestycje Sp. z o.o. [L0]. Strona tytułowa audytu energetycznego. Dane identyfikacyjne budynku. Rodzaj budynku Użyteczności publicznej.2 Rok budowy 988 Gmina Ozorków.4 Adres

Bardziej szczegółowo

do projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Akademickim Bratniak przy ul. Jabłonowskich 10-12 w Krakowie.

do projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Akademickim Bratniak przy ul. Jabłonowskich 10-12 w Krakowie. OPIS TECHNICZNY do projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Akademickim Bratniak przy ul. Jabłonowskich 10-12 w Krakowie. 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora. - Wizje lokalne,

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY LOKALNEJ ADRES SIECI CIEPŁOWNICZEJ

AUDYT ENERGETYCZNY LOKALNEJ ADRES SIECI CIEPŁOWNICZEJ EGZEMPLARZ NR... AUDYT ENERGETYCZNY LOKALNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Audyt remontowy. Budynek mieszkalny przy ul. Fredry 2 w Wałbrzychu

Audyt remontowy. Budynek mieszkalny przy ul. Fredry 2 w Wałbrzychu 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalno-usługowy 1.2 Rok budowy 1912 1.3 Właściciel lub zarządca budynku Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Fredry 2 58-301 Wałbrzych 1.4 Adres budynku Ul.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU NAZWA I ADRES JEDN. PROJEKT.: Energoaudyt Halina Lis, Brzezówka 145, 39-102 Lubzina, tel. 603 162 984 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali ZADANIE B1 strona 1 ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali Instrukcja wykonania zadania Zadanie obejmuje 2 części: 5)Wykonanie

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia mgr inż. Arkadiusz Osicki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii e-mail: office@fewe.pl Katowice 29.09.2009 Definicja

Bardziej szczegółowo

AUTOR PROGRAMU : PHP "INFO-BIS" KRAKOW tel.11-81-25,11-38-41 KOSZTORYS OFERTOWY =================== WYKONAWCA : INWESTOR : GMINA LAPANOW

AUTOR PROGRAMU : PHP INFO-BIS KRAKOW tel.11-81-25,11-38-41 KOSZTORYS OFERTOWY =================== WYKONAWCA : INWESTOR : GMINA LAPANOW AUTOR PROGRAMU : PHP "INFO-BIS" KRAKOW tel.11-81-25,11-38-41 KOSZTORYS OFERTOWY =================== WYKONAWCA : INWESTOR : GMINA LAPANOW OBIEKT : DOM KULTURY W SOBOLOWIE RODZAJ ROBOT : DOCIEPLENIE SCIAN,

Bardziej szczegółowo

Dane ogólne Typowy budynek z lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, który został

Dane ogólne Typowy budynek z lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, który został "ulica Dąbka, Gdynia" po renowacji przed renowacją Dane ogólne Typowy budynek z lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, który został Właściciel budynku Adres Liczba mieszkań wybudowany w całości z elementów

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNEK A URZĘDU MIEJSKIEGO - JÓZEFÓW EFEKTYWNIEJ S.C. 2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności Publicznej 1.2 Rok budowy

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego Projekt: 499/AE6/015 1 Licencja dla: Arkadiusz Kuryś [L01] 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej - oświata 1. Rok budowy 197

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak Audyt i certyfikat energetyczny w budownictwie na przykładzie analizy budynku użyteczności publicznej Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny AGH Kraków, Wydział IMiR mgr inż. Piotr Michalak AGH Kraków, Wydział

Bardziej szczegółowo

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Przedmiar robót Budowa: Budynek zespołu szkolno - przedszkolnego,szczyrk Biła, ul.górska 104 Obiekt: Termomodernizacja budynku zespołu szkolno - przedszkolnego - budynek główny Etap I Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY Budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim

AUDYT ENERGETYCZNY Budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim AUDYT ENERGETYCZNY Budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim Zamawiający: Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski Wykonawca: mgr Waldemar Władyga upr. nr MI/ŚE/1883/2009 Zamość Sierpień

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWO USŁUGOWA mgr inŝ. Tadeusz Orczyński NIP 669-127-41-33 75-810 Koszalin ul. Lutyków 4-6 pok. 7-8 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Sportowej 10 w Będzinie

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Sportowej 10 w Będzinie AUDYT ENERGETYCZNY Budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Sportowej 10 w Będzinie ul. Legionów 57, 43 300 BielskoBiała tel./fax.: (033) 810 10 54, tel. (033) 816 41 42 Sąd Rejonowy w BielskuBiałej,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termo modernizacyjnego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 17.03.2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 43 poz. 346) Adres budynku: Kamienica ul. Komuny

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1966 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku 0 Audyt energetyczny budynku Przedszkole samorządowe dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 8 grudnia8 r. znowelizowanej dnia czerwca 00 r. ulica

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE EFEKT ENERGETYCZNY i EKONOMICZNY DLA WYBRANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH w budynku przy ul. Brechta 12 w Warszawie

OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE EFEKT ENERGETYCZNY i EKONOMICZNY DLA WYBRANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH w budynku przy ul. Brechta 12 w Warszawie NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. Firma istnieje od 99 r. ul. Świętokrzyska 0, 0000 Warszawa tel. (0) 50 5 66, fax (0) 85 86 70 www.nape.pl, nape@nape.pl OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE EFEKT ENERGETYCZNY

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU POMORSKIE CENTRUM TERMOMODERNIZACJI T. Wróbel Sp. J. ul. Jaśkowa Dolina 31 80-286 Gdańsk tel/fax (058) 341 14 09 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Budynek A Stacji Biologicznej Uniwersytetu Gdańskiego ul. Ornitologów

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU NAZWA I ADRES JEDN. PROJEKT.: Energoaudyt Halina Lis, Brzezówka 145, 39-102 Lubzina, tel. 603 162 984 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku budynek zbiorowego zamieszkania - Dom Pomocy Społecznej, Łużycka 73, 11-040 Dobre Miasto Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Łużycka 73 11-040 Dobre Miasto Powiat Olsztyński województwo: warmińsko-mazurskie

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: NAZWA I ADRES OBIEKTU: Projekt Budowlany instalacji

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ BUDYNEK OŚRODKA SZKOLENIA W WARSZAWIE KW PSP w WARSZAWIE i JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ NR 8 KM PSP w WARSZAWIE ul. Majdańska 38/40, Warszawa Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termo modernizacyjnego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 17.03.2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 43 poz. 346) Adres budynku: Budynek biurowy

Bardziej szczegółowo

Posadzka parteru beton 10 cm, podłoga drewniana 1,5 cm na legarach 6 cm. Ściany fundamentowe. beton 25 cm

Posadzka parteru beton 10 cm, podłoga drewniana 1,5 cm na legarach 6 cm. Ściany fundamentowe. beton 25 cm OPIS OBIEKTU: Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne z cegły pełnej i bloczków gazobetonu z izolacyjną przerwą powietrzną ok. 3 cm między materiałami. Od środka tynk cementowo -

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termo modernizacyjnego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 17.03.2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 43 poz. 346) Adres budynku: Kamienica ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Adres budynku Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość:

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość: Wyniki - Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość: Sucha Beskidzka Adres: ul. Szpitalna 22 Projektant: mgr inŝ. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

ELEKO FRANCISZEK RADOMYSKI

ELEKO FRANCISZEK RADOMYSKI FRANCISZEK RADOMYSKI 05-230 Kobyłka ul. Nadarzyn 2a /fax (22) 786-38 - 70 Tytuł opracowania: AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ w BABICACH GMINA BABICE Zamawiający: URZĄD GMINY BABICE 32-551 BABICE

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

TERMOMODERNIZACJA CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW TERMOMODERNIZACJA CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW opracował: mgr inŝ. Dariusz Jazdończyk STAN ISTNIEJĄCY GENEZA TERMOMODERNIZACJI W POLSCE KOSZTY ENERGETYCZNE BUDYNKU W UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE 4,5%

Bardziej szczegółowo