Audyt energetyczny. budynku wielorodzinnego w Przemyślu przy ul. Stanisława Augusta 18 A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Audyt energetyczny. budynku wielorodzinnego w Przemyślu przy ul. Stanisława Augusta 18 A"

Transkrypt

1 Audyt energetyczny budynku wielorodzinnego w Przemyślu przy ul. Stanisława Augusta 18 A dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów /Dz. U. Nr 223/2008r. poz. 1459/ oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego /Dz. U. Nr 43/2009r. poz. 346/ ADRES BUDYNKU WYKONAWCA AUDYTU Lokalizacja: Stanisława Augusta 18 A kod: poczta: Przemyśl powiat: przemyski województwo: podkarpackie imię i nazwisko: Piotr Potera tytuł zawodowy: doktor nr opracowania: 2/2010 1

2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego budynku 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj Mieszkalny wielorodzinny 1.2 Rok budowy budynku Inwestor (nazwa lub imię i nazwisko, adres, nr PESEL*) (*w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu toŝsamości) Spółdzielnia mieszkaniowa Metalowiec Kod: , poczta Przemyśl miejscowość: Przemyśl, ul. Stanisława Augusta 16 tel (16) Adres budynku 2. Nazwa, nr REGON i adres firmy wykonującej audyt: EKO-EDU dr Piotr Potera, ul. Mączyńskiego 25, Jarosław, REGON: , NIP: kod: , poczta: Przemyśl miejscowość: Przemyśl, ul. Stanisława Augusta 18A powiat: przemyski województwo: podkarpackie 3. Imię, nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: dr Piotr Potera, ul. Mączyńskiego 25, Jarosław, studia podyplomowe Termomodernizacja i odnawialne źródła energii, uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków 4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac, Lp Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego lub remontowego Miejscowość. Jarosław, data wykonania opracowania: Spis treści: 1. Strona tytułowa audytu energetycznego budynku Karta audytu energetycznego budynku Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora Inwentaryzacja techniczno - budowlana budynku Ocena aktualnego stanu technicznego budynku Wykaz rodzajów ulepszeń i przedsięwzięć termomodernizacyjnych wybranych na podstawie oceny stanu technicznego Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji Załączniki do audytu

3 2. Karta audytu energetycznego budynku *) 1. Dane ogólne 1. Konstrukcja/technologia budynku Wk Liczba kondygnacji Kubatura części ogrzewanej [ m 3 ] 20609,42 4. Powierzchnia netto budynku [m 2 ] 5939,10 5. Powierzchnia uŝytkowa części mieszkalnej [ m 2 ] 4774,30 6. Powierzchnia uŝytkowa lokali uŝytkowych oraz innych pomieszczeń - niemieszkalnych [m 2 ] 7. Liczba lokali mieszkalnych Liczba osób uŝytkujących budynek Sposób przygotowania ciepłej wody centralny 10. Rodzaj systemu ogrzewania budynku centralny 11. Współczynnik kształtu A/V [1/m] 0, Inne dane charakteryzujące budynek - 2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [ W/(m 2 K)] 1) Stan przed termomodernizacją Stan po termomodrnizacji 1.a Ściana zewnętrzna szczytowa 0,671 0,182 1.b Ściana zewnętrzna osłonowa 0,690 0,184 1.c Ściana zewnętrzna piwnicy (cokół) 2,611 0,347 1.d Ściana piwnicy w gruncie 1,123 1,123 1.e. Ściana wewnętrzna 2,040 2, Stropodach wentylowany 0,578 0, Strop wewnętrzny 2,663 2,663 4.a Okna mieszkań 2) 1,877 (1,41/2,60) 1,877 (1,41/2,60) 4.b. Okna piwnic/klatek schodowych 2,600 1,60 5. Drzwi zewnętrzne 2) 1,800 1, Podłoga na gruncie w piwnicy 0,355 0, Sprawności składowe systemu ogrzewania 3) 1. Sprawność wytwarzania 0,99 0,99 2. Sprawność przesyłania 0,96 0,98 3. Sprawność regulacji i wykorzystania 0,98 0,99 4. Sprawność akumulacji 1,00 1,00 5. Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,00 1,00 6. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby 0,95 0,95 4. Charakterystyka systemu wentylacji 1. Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) naturalna naturalna 2. Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza grawitacyjny grawitacyjny 3. Strumień powietrza wentylacyjnego [ m 3 /h ] Liczba wymian [1/h] 0,53 0,53 5. Charakterystyka energetyczna budynku 1428,17 791, ,69 782,72 1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] 306, , Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody uŝytkowej [kw] 4) 92,51 92,51 Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez 3. uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 5) Roczne obliczeniowe zuŝycie energii do ogrzewania budynku (z 4. uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 6) 3

4 5. Obliczeniowe zuŝycie energii do przygotowania ciepłej wody uŝytkowej 4) [GJ/rok] 2 350, ,52 6. Zmierzone zuŝycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie cwu (słuŝące do weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu - - ciepła) 7) [GJ/rok] 7. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu 27,1 15,0 [kwh/(m 3 rok)] 8. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu 27,6 14,8 [kwh/(m 3 rok)] 9. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu 70,6 37,9 [kwh/(m 2 rok)] 6. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu ) 8) 1. Opłata za 1GJ na ogrzewanie ** ) [zł] 43,89 43,89 2. Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc ***) [zł] 10883, ,07 3. Opłata za podgrzanie 1 m 3 wody uŝytkowej ** ) [zł] 26,95 22,13 4. Opłata za 1MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu na miesiąc*** ) [zł] 10883, ,07 5. Opłata za ogrzanie 1 m 2 pow. uŝytkowej miesięcznie [zł] 3,26 2,34 6. Inne Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana kwota kredytu [zł ] ,09 Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [ % ] 30,04% Planowane koszty całkowite [zł] ,09 Premia termodernizacyjna [zł] ,00 Roczna oszczędność kosztów energii [ zł/rok] ,50 *) - dla budynku o mieszanej funkcji naleŝy podać wszystkie dane oddzielnie dla kaŝdej części budynku **) - opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii ***) - stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii 1) Układ warstw w przegrodzie i obliczenia współczynnika przenikania w załączniku nr 1 2) Wartość średnia waŝona, (w nawiasie okna stare/nowe) 3) Sposób określenia sprawności w załączniku nr 2 4) Sposób określenia w załączniku nr 3 5) Z uwzględnieniem zysków bytowych od ludzi i urządzeń (bez uwzględnienia w stanie istniejącym 2063,27 GJ/rok) 6) Z uwzględnieniem zysków bytowych od ludzi i urządzeń (bez uwzględnienia w stanie istniejącym 2104,47 GJ/rok) 7) ZuŜycie ciepła na ogrzewanie i na przygotowanie cwu w roku 2009 bez przeliczania na warunki standardowe wynosi 2720,96 GJ/rok (dane przekazane przez inwestora) 8) Na podstawie danych przekazanych przez inwestora: Opłata za 1 GJ na ogrzewanie = 28,68 zł/gj (oplata za dostarczone ciepło) + 15,21 zł/gj (opłata za przesył); opłata za 1 MW mocy zamówionej = opłata za moc (7088,26 zł/mw/m-c)+ opłata za moc przesyłaną. (3794,81 zł/mw/m-c) 4

5 3. Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora 3.1.Dokumentacja projektowa Rzuty kondygnacji udostępnione przez inwestora 3.2.Inne dokumenty - Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia r. (Dz. U. Nr 223/2008r. poz. 1459) -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (Dz. U. Nr 43/2009r. poz. 346) -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002) z późniejszymi zmianami. -Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-uŝytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. - Norma PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. - Norma PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach Metoda obliczania projektowego obciąŝenia cieplnego. - Norma PN-B "Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i uŝyteczności publicznej" - Norma PN-EN ISO "Cieplne właściwości uŝytkowe okien, drzwi i Ŝaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła." (Część 1: Metoda uproszczona.; Część 2: Metoda komputerowa dla ram) -Norma PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŝyteczności publicznej. Wymagania -Norma PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości uŝytkowe budynków współczynniki wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczania -Norma PN-82/B Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach -Norma PN-82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 5

6 -Norma PN-EN ISO 14683:2007 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne 3.3.Osoby udzielające informacji -Prezes Zarządu Spółdzielni inŝ. Paweł Jerski -Bogusław Leśniacki -Stanisław Mazur 3.4. Data wizji lokalnej Wizję lokalną przeprowadzono w dniu: Inne materiały i programy komputerowe - program Purmo OZC ver. 4.0.B firmy SANKOM do obliczeń cieplnych 3.6. Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy) Według oceny udzielającego informacji w okresie zimowym niedogrzewane są niektóre pomieszczenia, w tym klatek schodowych. Przyczyną takiego stanu jest słaba izolacja termiczna ścian oraz (w przypadku klatek schodowych i piwnic) intensywna wymiana powietrza w tych pomieszczeniach wynikająca z ich ekspozycji na działanie wiatru przy małej szczelności okien. Rachunki za dostarczone ciepło wydają się zawyŝone w stosunku do dyskomfortu termicznego w niektórych pomieszczeniach. Brak izolacji pionów CWU (przewody zimnej wody prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów cyrkulacyjnych) prowadzi do znacznych strat ciepła na drodze podgrzewania wody w przewodach wody zimnej przez CWU z przewodów cyrkulacyjnych. Zalecenia uŝytkownika: -poprawa komfortu cieplnego w pomieszczeniach; - obniŝenie kosztów ogrzewania budynku i CWU; - wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Skarbu Państwa na warunkach określonych w Ustawie Termomodernizacyjnej lub środków w ramach Funduszy Unijnych (RPO). Inwestor nie rozwaŝa moŝliwości wymiany grzejników oraz zmiany sposobu ogrzewania. Inwestor sugeruje ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien piwnic i klatek 6

7 schodowych, płukanie instalacji c.o., montaŝ zaworów termostatycznych przy grzejnikach klatek schodowych i traktów ewakuacyjnych, ocieplenie stropodachu oraz wymianę/izolację przewodów CWU Zadeklarowany maksymalny wkład własny na pokrycie kosztów termomodernizacji Inwestor nie zakłada udziału wkładu własnego. Nie ogranicza wielkości kredytu bankowego. RozwaŜane są dwie opcje finansowania inwestycji: - 100% kredytu z premią termomodernizacyjną spłata w okresie 20 lat; -70% - środki unijne, 30% - kredyt remontowy ze spłatą w ciągu 20 lat. 7

8 4. Inwentaryzacja techniczno - budowlana budynku 4.a Ogólne dane o budynku Identyfikator budynku Własność prywatna spółdzielcza inna (określić) Przeznaczenie budynku mieszkalny mieszkalno-usługowy inny (określić) Osiedle - Adres Stanisława Augusta 18A, Przemyśl Budynek wolnostojący bliźniak segment w zabudowie szeregowej blok mieszkalny wielorodzinny Rok budowy 1989 Rok zasiedlenia 1989 Technologia budynku UW-2ś - Cegła śerańska RWB BSK RBM-73 RWP-75 PBU-59 PBU-62 UW 2-J WUF-62 WUF-T OWT-67 OWT-75 Szczecin W-70 Wk-70 SBM-75 ZSBO Stolica monolit tradycyjna ramowa szkieletowa inna (określić): 1. Powierzchnia zabudowana 1) [m 2 ] 564, Liczba klatek schodowych 3 2. Kubatura budynku 2) [m 3 ] 22440, Liczba kondygnacji Kubatura ogrzewanej części budynku powiększona o kubaturę ogrzewanych pomieszczeń na poddaszu uŝytkowym lub w piwnicy i pomniejszona o kubaturę wydzielonych klatek schodowych, szybów, wind, otwartych wnęk, logii i galerii [m 3 ] 18990, Wysokość kondygnacji w świetle [m] 2,55 4. Powierzchnia uŝytkowa mieszkań 1) [m 2 ] 4774, Liczba uŝytkowników Powierzchnia korytarzy/klatek schodowych [m 2 ] 6. Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych na poddaszu uŝytkowym [m 2 ] (podać przeznaczenie 7. Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych w piwnicy [m 2 ] (kotłownia, pomieszczenia gospodarczo-magazynowe, szatnie) 8. Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń usługowych (usługi, sklepy, gabinety, itp.) i pomocniczych (ogrzewane magazyny, maszynownie itp.) innych niŝ w pkt. 4-7 [m 2 ] 9. Powierzchnia uŝytkowa ogrzewanej części budynku [m 2 ] ( ) 699,7 15. Liczba lokali uŝytkowych Liczba mieszkań o powierzchni < 50 m Liczba mieszkań o powierzchni m , Liczba mieszkań o powierzchni > 100 m , Liczba mieszkań z WC w łazience Budynek podpiwniczony tak nie w części: 20. Liczba mieszkań z WC osobno 20 1) wg PN-70/B Powierzchnia budynków. Podział, określenia i zasady obmiaru. 2) wg PN-69/B Kubatura budynków. Zasady obliczania. 8

9 4.b Szkic budynku W niniejszym audycie energetycznym umieszczono następujące rzuty: rzut piwnic; rzut parteru; rzut I-IX piętra; rzut X piętra; oraz plan sytuacyjny z uwzględnieniem stron świata. 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 4 c. Opis techniczny podstawowych elementów budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny 3 klatkowy został wybudowany w technologii otwartego systemu wielkiej płyty Wk-70. Budynek 11 kondygnacyjny, podpiwniczony. Ściany zewnętrzne, wewnętrzne, podłoga na gruncie Ściany zewnętrzne szczytowe prefabrykowane, trójwarstwowe (warstwa wewnętrzna, płyta z wełny mineralnej, warstwa fakturowa) o grubości 26 cm. Ściany osłonowe trójwarstwowe, prefabrykowane o grubości 19 cm. Ściany wewnętrzne murowane z cegły pełnej lub dziurawki, Ŝelbetowe prefabrykowane (łazienka, WC) lub z bloczków gipsowych Promonte a (pokoje). Ławy fundamentowe Ŝelbetonowe beton B150. Ściany piwnicy przy gruncie Ŝelbetonowe wylewane o grubości 30 cm, tynkowane wewnątrz izolowane na zewnątrz warstwą lepiku asfaltowego. Ściany piwnicy nad gruntem jak przy gruncie, tynkowane z zewnątrz. Tynki cementowo - wapienne kl. II III. W pomieszczeniach piwnicy podłoga betonowa (gładź cementowa na betonie jamistym z kruszywa kamiennego) na podsypce z piasku. W pralniach, suszarniach, klatkach schodowych lastriko, w mieszkaniach płytki PCV lub inne pokrycia w indywidualnych przypadkach. Stolarka Stolarka okienna typowa w większości mieszkań nowe okna zespolone dwuszybowe PVC trój- lub pięcio- komorowe, w części mieszkań stare, drewniane. Na klatkach schodowych i w piwnicach okna stare. Okna w mieszkaniach nowe uchylno-rozwierane jednoskrzydłowe (o wymiarach w świetle ościeŝy 0,91 m x 1,51 m) dwuskrzydłowe (1,51 x 1,51 m i 1,21 x 1,51 m), trójskrzydłowe (1,81 m x 1,51 m) oraz balkonowe 0,91 x 2,36 m. W piwnicy o wymiarach 0,95 x 0,61 m, na klatce schodowej 3,00 x 0,91 m. Drzwi wejściowe metalowe przeszklone. Stropy Konstrukcja stropów dla poszczególnych kondygnacji płyty korytkowe prefabrykowane o grubości 16 cm. Stropodach wentylowany, płyty korytkowe na ściankach z cegły dziurawki. Hydroizolacja papa asfaltowa na lepiku. 15

16 Zestawienie danych dotyczących przegród budowlanych L.p Opis PołoŜ enie* Pow. całk. (obrys zewn.) m 2 Pow. w osiach ścian m 2 U K W/(m 2 * K.) Pow. okna m 2 U. okna W/(m 2 * K.) Pow. drzwi m2 U. drzwi W/(m 2 * K.) Pow.do obl. strat ciepła m Ściana zewnętrzna szczytowa** Ściana zewnętrzna szczytowa** N 975,49 689,99 0, ,99 S 943,05 673,21 0, ,21 3 Ściana zewnętrzna osłonowa W 1787, ,49 0, ,00 2,600 1, ,49 4 Ściana zewnętrzna osłonowa E 1789, ,78 0, ,90 2,600 1,600 11,00 1, ,88 5 Stropodach H 564,50 551,20 0, ,20 6 Ściana piwnicy nad gruntem (cokół) V 265,2 259,90 2,611 11,7 2, ,2 *PołoŜenie rzeczywiste (w terenie). ** w tym ściany szczytowe logii i wiatrołapów (powierzchnia całkowita) 16

17 4.d Charakterystyka energetyczna budynku L.p. Rodzaj danych Dane w stanie istniejącym 1 Szczytowa obliczeniowa moc cieplna (zapotrzebowanie na moc cieplną dla c.o.) q moc [kw] 306,862 2 Zamówiona moc cieplna dla c.o. q co [kw] 284,70 3 Zamówiona moc cieplna (łącznie dla c.o. i c.w.u.) q cwu [kw] 357,30 4 Sezonowe obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu ogrzewania Q H [GJ/rok] 1428,17 5 Sezonowe obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu ogrzewania i zysków bytowych [GJ/rok] 2063,27 6 Zyski bytowe od ludzi i urządzeń [GJ/rok] 806,32 7 Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania ciepła E= Q H / V[kWh/(m 3 rok)] 27,1 8 Sezonowe obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu ogrzewania i przerw w ogrzewaniu 1456,69 10 Taryfa opłat ( z VAT): Opłata stała (za moc zamówioną + za przesył ) miesięcznie zł/mw Opłata zmienna (za ciepło + za przesył) zł/gj Opłata abonamentowa miesięcznie zł Q S 10883,07 43,89 0,00 4e. Charakterystyka systemu ogrzewania Instalacja grzewcza centralnego ogrzewania: wodna, dwururowa, układ zamknięty. Rurociągi spawane z rur stalowych czarnych. Poziomy prowadzone w piwnicach, izolowane. Piony prowadzone po wierzchu ścian, w pomieszczeniach ogrzewanych - nieizolowane. Regulacja hydrauliczna za pomocą kryz dławiących. Elementy grzejne grzejniki członowe lub płytowe zlokalizowane pod oknami. Zawory grzejnikowe termostatyczne w mieszkaniach. Regulacja centralna pogodowa. W mieszkaniach podzielniki ciepła. l.p. Rodzaj danych Dane w stanie istniejącym 1 Typ instalacji Wodna, dwururowa, węzeł cieplny, stan techniczny dobry 2 Przewody w instalacji i ich stan Przewody rurowe: stalowe, czarne, spawane, w stanie dobrym 3 Rodzaje grzejników i lokalizacja Lokalizacja prawidłowa. W pomieszczeniach z oknami grzejniki zlokalizowane pod parapetami. 4 Osłonięcie grzejników Grzejniki nieosłonięte 5 Zawory termostatyczne i regulacja Instalacja z zaworami termostatycznymi i automatyką pogodową automatyczna 6 Sprawności składowe systemu grzewczego ηg= 0,99; ηd= 0,96; ηe= 0,98; ηs= 1 7 Liczba dni ogrzewania w tygodniu / liczba godzin na dobę 7/24 wt=1; wd=0,95 8 System rozliczeń Na podstawie podzielników kosztów 9 Modernizacja instalacji po roku 1984 Instalacja wykonana w roku 1993, nie poddana modernizacji. 17

18 4 f. Charakterystyka instalacji ciepłej wody uŝytkowej Centralne przygotowanie CWU w układzie węzła cieplnego kompaktowego. Instalacja w obiegu cyrkulacyjnym. Piony nieizolowane. Instalacja duŝa w standardzie ponad punktów poboru wody. L.p. Rodzaj danych Dane w stanie istniejącym 1 Rodzaj instalacji Centralna, z rozdziałem dolnym, cyrkulacyjna, zasilana z węzła cieplnego 2 Piony i poziomy oraz i ich izolacja nieizolowane 3 Opomiarowanie (wodomierze indywidualne) - 4 Sprawność systemu CWU* η CWU = 0,3820 (η H,g =0,955; η w,d = 0,4; η w,s =1,0 ) 5 Sprawność systemu CWU po planowanej modernizacji* η CWU = 0,4775 (η H,g =0,955; η w,d = 0,5; η w,s =1,0 ) ZuŜycie ciepłej wody [ m 3 / m-c ] 6 określone na podstawie rozporządzenia w sprawie charakterystyk energetycznych* 356,24 7 ZuŜycie CWU deklarowane przez inwestora [ m 3 / m-c ] 306,33 8 Zamówiona moc CWU [kw] 73,20 9 Obliczeniowa moc dla CWU [kw] 92,51 10 Obliczeniowe zuŝycie ciepła na przygotowanie CWU [GJ/rok] 2 350,07 11 ZuŜycie ciepła na przygotowanie CWU w roku ubiegłym deklarowane przez inwestora [GJ/rok] 1 389,89 *Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-uŝytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej 4 g. Charakterystyka węzła cieplnego lub kotłowni w budynku Źródłem ciepła jest węzeł cieplny kompaktowy (CO i CWU) z obudową o mocy powyŝej 100 kw. Źródło ciepła zlokalizowane w pomieszczeniach ogrzewanych. 4 h. Charakterystyka systemu wentylacji W budynku wentylacja naturalna grawitacyjna. Doprowadzenie powietrza odbywa się szczelinami w oknach i drzwiach, wywiew odbywa się przewodami wentylacyjnymi w ścianach. L.p. Rodzaj danych Rodzaj danych 1 Rodzaj instalacji Naturalna, grawitacyjna 2 Strumień powietrza wentylacyjnego m 3 / h Liczba wymian powietrza wentylacyjnego wym./h 0,53 18

19 4 i. Charakterystyka instalacji gazowej, przewodów kominowych (jeśli mają wpływ na ulepszenie) Brak wpływu 4 j. Charakterystyka instalacji elektrycznej (jeśli mają wpływ na ulepszenie) Brak wpływu 19

20 5.Ocena aktualnego stanu technicznego budynku 5.1 Elementy konstrukcyjne i ochrona cieplna budynku Stan elementów konstrukcyjnych budynku jest zadowalający, jednakŝe przegrody zewnętrzne (ściany, stropodach) cechują się niską izolacyjnością termiczną tj. małymi wartościami oporu cieplnego, co przyczynia się do nadmiernych strat ciepła. Okna w piwnicy i na klatkach schodowych charakteryzują się duŝą nieszczelnością spowodowaną znacznym stopniem zuŝycia, duŝym współczynnikiem przenikania ciepła oraz małym stopniem szczelności, co powoduje nadmierne straty ciepła i niekontrolowaną infiltrację powietrza zewnętrznego. Przyczynia się to teŝ do nadmiernych strat ciepła na ogrzanie powietrza wentylacyjnego w sezonie jesienno-zimowym w tych pomieszczeniach. Ciepło na wentylację 34,04% Okno (świetlik) zewnętrzne 17,24% Strop ciepło do góry 6,71% Stropodach wentylowany 2,64% Ściana wewnętrzna 1,04% Ściana zewnętrzna 38,33% Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania ciepła dla rozpatrywanego obiektu (udział procentowy) Na podstawie obliczeń sezonowego zapotrzebowania ciepła (przy pomocy programu OZC Purmo) stwierdzono, iŝ największy udział w stratach energii mają: straty na ogrzanie powietrza wentylacyjnego 34,0%, straty ciepła na przenikanie przez ściany zewnętrzne 38,3%, straty przez okna i drzwi zewnętrzne 17,2%,. Tak, więc potencjalne największe moŝliwości w ograniczeniu zuŝycia energii występują w ograniczeniu niekontrolowanej infiltracji powietrza wentylacyjnego oraz poprawie izolacyjności okien i ścian zewnętrznych. 20

21 5.2 System grzewczy Instalacja c.o. dwururowa z rozdziałem dolnym z zaworami podpionowymi i termostatycznymi w mieszkaniach. Instalacja w stanie dobrym, nie posiada wad, wymaga jedynie płukania chemicznego w celu usunięcia osadów eksploatacyjnych oraz regulacji hydraulicznej po ociepleniu (w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania ciepła) oraz montaŝu zaworów termostatycznych na klatkach schodowych i ciągach ewakuacyjnych. 5.3 System wentylacji Wentylacja zapewnia wystarczające przewietrzenie pomieszczeń, jednak w sezonie zimowym, występuje nadmierna wymiana powietrza w piwnicach i klatkach schodowych, co przyczynia się do zwiększonego zuŝycia energii na ogrzewanie oraz niestabilności komfortu cieplnego w tych pomieszczeniach. Jest ona wynikiem nadmiernego napływu zimnego powietrza do obszarów piwnic i klatek schodowych, nie stanowi więc wady systemu wentylacji. Przyczyną nadmiernego i niekontrolowanego napływu powietrza do tych pomieszczeń są m.in. luzy wrębowe w stolarce okiennej wynikające ze znacznego jej zuŝycia. W związku z tym nie rozwaŝa się modernizacji systemu wentylacji, lecz jedynie wymianę okien i drzwi w ww. pomieszczeniach na szczelne tj. o odpowiednio niskim współczynniku infiltracji. 5.4 System zaopatrzenia w c.w.u System CWU jest w dobrym stanie technicznym, jednak brak izolacji pionów CWU prowadzi do znacznych strat ciepła na drodze podgrzewania wody w przewodach wody zimnej przez CWU z sąsiednich przewodów cyrkulacyjnych i przewodów CWU. 21

22 Ocena stanu istniejącego budynku i moŝliwości poprawy l.p. Charakterystyka stanu istniejącego MoŜliwości i sposób poprawy Ściany zewnętrzne mają niezadowalającą izolacyjność przejawiającą się małymi wartościami oporu cieplnego (ściana szczytowa R = 1,490 [m 2 K/W], ściana podłuŝna R = 1,449 [m 2 K/W])). NaleŜy docieplić przegrody tak, aby spełnić dla ścian warunek R 4,0 [m 2 K/W] 1) 2 Okna piwnic i klatek schodowych charakteryzują się znaczną nieszczelnością i duŝym współczynnikiem przenikania ciepła (U = 2,6 [W/m 2 K]) Wymiana na okna o współczynniku przenikania ciepła U <1,8 [W/m 2 K] 1,2) 3 Wentylacja naturalna grawitacyjna zapewnia wystarczające przewietrzenie pomieszczeń. Jednak w sezonie jesienno zimowym występuje nadmierny napływ zimnego powietrza do piwnic i klatek schodowych, co przyczynia się do zwiększonego zuŝycia energii na ogrzewanie. Istnieją moŝliwości zmniejszenia zuŝycia energii na ogrzanie powietrza wentylacyjnego przez wymianę okien na bardziej szczelne (a<1m 3 /m.h.dapa 2/3 ) 4 System grzewczy węzeł cieplny. Instalacja typowa w dobrym stanie technicznym, wymagająca jednak dostosowania do zmniejszonego zapotrzebowania ciepła po termomodernizacji Modernizacja instalacji c.o. polegająca na: - płukaniu chemicznym; -zastosowaniu zaworów termostatycznych na klatkach schodowych i przejściach komunikacyjnych; - regulacji hydraulicznej instalacji c.o. do zmniejszonego zuŝycia energii 5 System CWU centralny, węzeł cieplny. Instalacja w dobrym stanie technicznym. 6 Strop nad piwnicą 7 Stropodach Wymiana nieiolowanych pionów na piony izolowane Inwestor nie rozwaŝa modernizacji, ze względu na ograniczone środki. Straty przez tą przegrodę są mało istotne w stosunku do poddawanych termomodernizacji. Przegroda nieocieplona. Ocieplenie stropodachu wentylowanego metodą wdmuchiwania granulatu, do osiągnięcia warunku R 4,5 [m 2 K/W] 1) 1) Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a takŝe algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późn. zm. 22

23 6. Wykaz rodzajów ulepszeń i przedsięwzięć termomodernizacyjnych wybranych na podstawie oceny stanu technicznego 1 l.p. Rodzaj ulepszeń lub przedsięwzięć Sposób realizacji Docieplenie ścian zewnętrznych bezpoinowym Zmniejszenie strat przez przenikanie przez ściany zewnętrzne systemem dociepleń z wykorzystaniem styropianu. 2. Zmniejszenie strat przez przenikanie przez stropodach wentylowany Ocieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej 3. Zmniejszenie strat przez przenikanie przez okna piwnic i korytarzy o oraz drzwi wewnętrzne oraz zmniejszenie strat na podgrzanie powietrza wentylacyjnego 4. PodwyŜszenie sprawności instalacji c.o. 5. Uwagi: PodwyŜszenie sprawności systemu ciepłej wody uŝytkowej, zmniejszenie strat na przesył CWU Wymiana okien zewnętrznych i drzwi wewnętrznych Modernizacja instalacji c.o. polegająca na zastosowaniu regulacji lokalnej za pomocą grzejnikowych zaworów termostatycznych na klatkach schodowych i przejściach ewakuacyjnych. Regulacja hydrauliczna instalacji c.o.- dostosowanie instalacji do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło. Płukanie chemiczne instalacji. Wymiana przewodów CWU na izolowane. 23

24 7. Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7.1 Wskazanie rodzajów ulepszeń termomodernizacyjnych dotyczących zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło l.p. Grupa ulepszeń Rodzaje ulepszeń I Ulepszenie dotyczące zmniejszenia strat przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego -docieplenie ścian zewnętrznych -docieplenie stropodachu - wymiana okien oraz drzwi II Ulepszenie dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie c.w.u. -wymiana przewodów CWU na izlolowane Uwagi: Ze względu na róŝne własności termiczne ścian szczytowych i osłonowych ich termomodernizację rozwaŝa się osobno 24

25 7.2 Ocena opłacalności i wyboru ulepszeń dot. zmniejszenia strat przez przenikanie przez przegrody i zapotrzebowania na ciepło na ogrzanie powietrza wentylacyjnego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury W niniejszym rozdziale w kolejnych tabelach dokonuje się: a) Oceny opłacalności i wyboru optymalnych ulepszeń prowadzących do zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody zewnętrzne, b) Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien i/lub drzwi oraz zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego c) Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia dotyczącego zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody uŝytkowej, d) Zestawienie optymalnych ulepszeń i przedsięwzięć w kolejności rosnącej wartości prostego czasu zwrotu nakładów (SPBT) charakteryzującego kaŝde ulepszenie. W obliczeniach przyjęto następujące dane: Wyszczególnienie W stanie obecnym Po termo modernizacji Uwagi t W C 20 0 C 8 0 C 6,9 0 C 24 0 C 20 0 C 8 0 C 6,9 0 C 24 0 C łazienki; 20 0 C- pomieszczenia budynku gdzie indziej nie wymienione; 8 0 C klatki schodowe piwnice nieogrzewane, temp. równowagowa t Z C C Dla III strefy klimatycznej wg. PN Sd - dla przegród zewnętrznych: t wo = 24 0 C t wo = 20 0 C t wo = 8 0 C t wo = 6,9 0 C Liczba stopodni określona dla stacji meteorologicznej- Przemyśl O 0m, O 1m 10883,07 zł/(mw*m-c) 10883,07 zł/(mw*m-c) Dane podane przez inwestora O 0z, O 1z 43,89 zł/gj 43,89 zł/gj Dane podane przez inwestora A b0, A b1 0,00 zł/m-c 0,00 zł/m-c Dane podane przez inwestora 25

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 EGZ. /5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 Inwestor/ Zamawiający : WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ul. Chałubińskiego 3A 02-004

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH BUDYNEK C-2 KIELCE AL. IX WIEKÓW KIELC 3 Warszawa październik 2011 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2

Bardziej szczegółowo

Adres budynku: Warszawa ulica Domaniewska 36/38

Adres budynku: Warszawa ulica Domaniewska 36/38 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością członek Ogólnokrajowego Stowarzyszenia "Poszanowania Energii i Środowiska" SAPE Audytor: mgr inż. Sebastian

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej 01-01-2015 r. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia... PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Ocena programu priorytowego dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych NF-15 / NF-40 realizowanego przez NFOŚiGW (propozycja nowego tekstu) PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Tytuł programu: Poprawa

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia... o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr.., poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia... o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr.., poz...) zarządza się, co następuje: Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metody

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Efektywne wykorzystanie w budynkach. i finansowanie przedsięwzięć

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Efektywne wykorzystanie w budynkach. i finansowanie przedsięwzięć ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Efektywne wykorzystanie w budynkach i finansowanie przedsięwzięć Poradnik Autorzy: Sławomir Pasierb Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Jerzy Wojtulewicz 1. WPROWADZENIE Drogi Czytelniku

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Czy jest nam potrzebne wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)?

Czy jest nam potrzebne wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)? Czy jest nam potrzebne wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)? Jerzy Żurawski* ) W 2002 r. w krajach UE przyjęta została dyrektywa 2002/91/WE w sprawie charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Warszawa 2010 Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń. Wersja

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU 1 USŁUGI BUDOWLANE mgr inŝ. Janusz Ejsmont 11-500 GiŜycko, ul. Daszyńskiego 7/8 tel 602286303 PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

Bardziej szczegółowo

LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej I. Dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

Opracowało konsorcjum firm:

Opracowało konsorcjum firm: Ekspertyza dotycząca możliwości adaptacji budynku położonego w Czaplinku przy ul.pławieńskiej 5, stanowiącego własność "INTEL" Sp. z o.o. z siedzibą w Czaplinku, na cele: mieszkaniowe, administracji publicznej,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKTANCI: PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PRZEBĘDOWO DZ. NR 90/10 OBRĘB TROJANOWO ARK. EWID. 2 SEKCJA: 6.181.12.09.1.3

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Wspólnoty Mieszkaniowej Opracował: Warszawa, maj 2006 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Podsumowanie dla kierownictwa... 1.2. Cele opracowania i oczekiwania właściciela...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu. Oświęcim, maj 2013r.

BIZNES PLAN. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu. Oświęcim, maj 2013r. Dla budynku wielorodzinnego H na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu Oświęcim, maj 2013r. SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka wnioskodawcy... 3 1.1. Prezentacja wnioskodawcy... 3 1.1.1. Status prawny, udziałowcy....

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania

Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Termomodernizacja budynków i potencjalne źródła finansowania Autorzy: Jadwiga Twardowska, Justyna Turek-Plewa, Maciej Kołowski 2011-01-17 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK PRZEDSZKLOLNY - PRZYKŁAD

BUDYNEK PRZEDSZKLOLNY - PRZYKŁAD BUDYNEK PRZEDSZKLOLNY - PRZYKŁAD DANE TECHNICZNE O BUDYNKU: Rok budowy Budynek istniejący Opis technologii Budynek dwukondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej z elementami wznoszenia uprzemysłowionymi.

Bardziej szczegółowo

Systemy i mechanizmy wsparcia efektywności. Aleksander Panek NAPE S.A.

Systemy i mechanizmy wsparcia efektywności. Aleksander Panek NAPE S.A. Systemy i mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej w Polsce Aleksander Panek NAPE S.A. Plan wystąpienia Informacja o NAPE Efektywność energetyczna w Polsce Regulacje prawne instrumenty wspierania

Bardziej szczegółowo

2. Wzory i formuły obliczeniowe

2. Wzory i formuły obliczeniowe 13 2. Wzory i formuły obliczeniowe 2.1. Zapotrzebowanie na moc cieplną ze względu na potrzeby c.o. 5 czerwca 2006 została zatwierdzona norma PN-EN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN

Bardziej szczegółowo