PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna"

Transkrypt

1 j e d n o s t k a p r o j e k t o w a TB-ARCHITEKT Tomasz Bednarek RODZAJ OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową zaplecza sportoworekreacyjnego w Sieroniowicach LOKALIZACJA: Sieroniowice, ul. Strzelecka, dz. nr: 377/5, 377/6, 377/7, 375/1. INWESTOR: Gmina Ujazd, ul. Sławięcicka 19, Ujazd AUTORZY OPRACOWANIA: PROJEKTANT: mgr inŝ. arch. Tomasz Bednarek nr upr. 7/06/SLOKK branŝa: architektura mgr inŝ. Marcin Łukacz nr upr. SLK/1123/PWOK/06 branŝa: konstrukcja SPRAWDZAJĄCY: mgr inŝ. arch. Iwona Zielińska-Gnutek nr upr. 45/08/SLOKK/II branŝa: architektura mgr inŝ. Jarosław Mentel nr upr. 571/02 branŝa: konstrukcja OPRACOWUJĄCY: mgr inŝ. arch. Łukasz Zenderowski branŝa: architektura NR PROJEKTU: DATA: NR EGZ.: 29/ r. 4 Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność Jednostki Projektowej i mogą być stosowane, powielane i udostępnione osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia autorów. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w dokumentacji oraz wszelkie odstępstwa od projektu przy realizacji obiektu, tylko za pisemną zgodą projektantów przy uwzględnieniu wszelkich skutków prawnych na mocy obowiązujących przepisów.

2 I I.1 Wstęp. CZĘŚĆ OPISOWA I.1.1 I.1.2 I.1.3 Podstawa opracowania Przedmiot opracowania Cel i zakres opracowania I.2 Projekt zagospodarowania terenu. I.2.1 I.2.2 I.2.3 I.2.4 I.2.5 SPIS ZAWARTOŚCI Przedmiot inwestycji Istniejący stan zagospodarowania działki Projektowane zagospodarowanie działki Zestawienie powierzchni bilans terenu Dane charakterystyczne przedmiotowej działki I.3 Projekt architektoniczno budowlany. I.3.1 I.3.2 I.3.3 I.3.4 I.3.5 I.3.6 I.3.7 I.3.8 I.3.9 Opis stanu istniejącego Przeznaczenie i program uŝytkowy przedmiotowego budynku i terenów otwartych Forma architektoniczna i funkcja budynku Układ konstrukcyjny budynku Sposób zapewnienia warunków korzystania przez osoby niepełnosprawne Dane technologiczne oraz współzaleŝności urządzeń i wyposaŝenia związanego z przeznaczeniem budynku i jego rozwiązaniami budowlanymi Rozwiązania zasadniczych elementów wyposaŝenia budowlanoinstalacyjnego Charakterystyka energetyczna budynku Dane techniczne charakteryzujące wpływ przedmiotowego obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie I.3.10 Projektowane rozwiązania techniczne i roboty budowlane I.3.11 Ochrona przeciwpoŝarowa I.4 Uwagi końcowe. II CZĘŚĆ GRAFICZNA spis rysunków INWENTARYZACJA BUDOWLANA 1 SKALA I-01/4 Rzut przyziemia 1:100 I-02/4 Elewacja frontowa 1:100 I-03/4 Elewacje boczne 1:100 I-04/4 Elewacja tylna 1:100 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA A-01/20 Projekt zagospodarowania terenu 1:1000 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY SKALA A-02/20 Rzut fundamentów 1:50, 1:10 A-03/20 Rzut parteru 1:50 A-04/20 Rzut więźby 1:50 A-05/20 Rzut dachu 1:50 A-06/20 Przekrój A-A 1:50

3 A-07/20 Elewacja frontowa 1:50 A-08/20 Elewacja frontowa kolorystyka 1:50 A-09/20 Elewacja boczna 1:50 A-10/20 Elewacja boczna kolorystyka 1:50 A-11/20 Elewacja tylna 1:50 A-12/20 Elewacja tylna kolorystyka 1:50 A-13/20 Elewacja boczna 1:50 A-14/20 Elewacja boczna kolorystyka 1:50 A-15/20 Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej 1:50 A-16/20 Rzut przyziemia 1:50 A-17/20 Rzut więźby 1:50 A-18/20 Rzut dachu 1:50 A-19/20 Przekrój A-A, Elewacja szczytowa 1:50 A-20/20 Szczegóły projektowanych nawierzchni zewnętrznych 1:20 2

4 I. CZĘŚĆ OPISOWA I.1 WSTĘP I.1.1 Podstawa opracowania - Umowa z Zamawiającym - uzgodnienia z Zamawiającym dotyczące rodzaju i zakresu prac projektowych, wytyczne branŝowe (instalacyjne i konstrukcyjne) - inwentaryzacja do celów projektowych przedmiotowego budynku (opracowana przez autorów niniejszej dokumentacji) - ekspertyza techniczna stanu istniejącego przedmiotowego budynku (opracowana na zlecenie jednostki projektowej) - informacje o przedmiotowym obiekcie pochodzące od Zamawiającego - oświadczenie właściciela nieruchomości o posiadanym tytule prawnym do dysponowania przedmiotowym terenem na cele budowlane - aktualne normy oraz obowiązujące przepisy prawa budowlanego, m.in.: PN-82/B PN-82/B PN-77/B PN-80/B PN-80/B PN-90/B PN-B PN-EN 206-1:2003 PN-EN 196-1:1996 PN-EN 196-3:1996 PN-EN 196-6:1997 PN-90/B PN-88/B PN-B-06050:1999 PN-86/B BN-77/ PN-85/B PN-EN 1008:2004 PN-EN 13139:2003 PN-B-06200:2002 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie śniegiem ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie śniegiem Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŝone. Obliczenia statyczne i projektowanie. Beton. Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości objętości. Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. Cement portlandzki. Woda do betonu i zapraw Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. Kruszywa do zaprawy Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. I.1.2 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest istniejący budynek świetlicy wiejskiej zlokalizowany 3

5 w Sieroniowicach (gmina Ujazd) na dz. nr 377/6 oraz tereny rekreacyjno-sportowe zlokalizowane na dz. nr 375/1. I.1.3 Cel i zakres opracowania Celem przedmiotowej inwestycji jest wykonanie czynności remontowych oraz rozbudowy istniejącego obiektu kubaturowego w zakresie wynikającym ze specyfiki jego funkcji i docelowego przeznaczenie (wraz z urządzeniem bezpośredniego otoczenia budynku). W zakresie terenów rekreacyjnych celem inwestycji jest rozbudowa istniejącego zaplecza sportowo-rekreacyjnego z remontem istniejącego boiska i wybudowaniem drewnianej wiaty grillowej. W zakresie robót zewnętrznych przewidziano wykonanie elementów uzbrojenia terenu. Zakres niniejszej dokumentacji projektowej obejmuje część graficzną i opisową zawierającą niezbędne informacje związane z planowaną inwestycją. Niniejsza dokumentacja obejmuje: - projekt zagospodarowania terenu w zakresie realizacji planowanej rozbudowy budynku świetlicy, budowy wiaty drewnianej, projektowanych nawierzchni oraz nowoprojektowanych elementów uzbrojenia terenu - wyposaŝenie towarzyszących ciągów pieszych w obrębie prowadzonej inwestycji w elementy małej architektury w postaci ławek z koszami na śmieci - rozbiórkę i demontaŝ elementów istniejącego budynku nie nadających się do dalszego uŝytku - naprawę lub wymianę elementów uszkodzonych (zgodnie z zaleceniami stosownej ekspertyzy technicznej) - wymianę istniejących posadzek - przebudowę oraz budowę ścian nośnych oraz działowych - przebudowę istniejącej strefy wejściowej do świetlicy - przebudowę / wymianę konstrukcji oraz warstw pokrycia dachu - wymianę oraz wprowadzenie nowych elementów stolarki okiennej i drzwiowej - ocieplenie budynku - wyposaŝenie budynku w następujące instalacje wewnętrzne (częściowa wymiana wyposaŝenia instalacyjnego wewnętrznego): kotłownia olejowa, instalacja c.o., instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja wodno-kanalizacyjna, przyłącze wodne TOM II instalacje elektryczne (rozdzielnica główna, instalacja siły i gniazd wtykowych, instalacja oświetlenia, instalacja odgromowa, instalacja oświetlenia boisk, instalacja zasilania zewnętrznego przy wiacie drewnianej) TOM III. Szczegółowy opis planowanych robót budowlanych i rozwiązań konstrukcyjnych znajduje się w niniejszym tomie dokumentacji projektowej w nawiązaniu do stosownej 4

6 ekspertyzy technicznej w niniejszej dokumentacji. Szczegółowy opis planowanych robót instalacyjnych znajduje się w stosownych opracowaniach branŝowych TOM II, TOM III. I.2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU I.2.1 I.2.2 I.2.3 I.2.4 Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa przedmiotowego budynku świetlicy oraz rozbudowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego zgodnie z zakresem określonym w pkt. I.1.3 niniejszej dokumentacji. Inwestycja będzie realizowana jednoetapowo. Istniejący stan zagospodarowania działki Na dz. nr 377/6 zlokalizowany jest istniejący budynek świetlicy z czynnymi elementami uzbrojenia terenu (słuŝące zaspokojeniu zapotrzebowania wynikającego z obecnej funkcji budynku) oraz komunikacji pieszej. Przedmiotowy budynek usytuowany jest na działce w sposób wolnostojący z obsługą komunikacyjną (dojazd, dojście) od strony północnej pośrednio z ul. Strzeleckiej. Od strony południowej do budynku świetlicy przylegają dodatkowe pomieszczenia z funkcją aneksu kuchennego oraz pomieszczenia WC. Na dz. nr 375/1 zlokalizowane jest istniejące boisko z nawierzchnią trawiastą. Projektowane zagospodarowanie działki Przedmiotowa inwestycja objęta niniejszą dokumentacją w zakresie obiektów kubaturowych zmienia istniejące zagospodarowanie działki i wpływa na bilans terenu. Działka z budynkiem świetlicy będzie docelowo uŝytkowana zgodnie z jej obecnym przeznaczeniem jest i będzie uŝytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Na działce, za której zlokalizowane jest boisko trawiaste, przewidziano wykonanie fragmentu nawierzchni sztucznej (sportowej) oraz fragmentu nawierzchni z kostki brukowej z lokalizacją w tej strefie drewnianej wiaty grillowej przeznaczonej na organizację imprez wiejskich. W zakresie działki nr 375/1 zaprojektowano przyłącze wodne ze studnią wodomierzową (przeznaczone do nawodnienia boiska) oraz złącze kablowe (na istniejącym słupie) z instalacją zasilającą i instalacją oświetleniową. Przedmiotowa inwestycja nie wpływa na obecny sposób wytwarzania odprowadzenia ścieków obiektów nieobjętych opracowaniem. Powstałe podczas eksploatacji przedmiotowego budynku świetlicy ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane za pomocą istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnej w ul. Strzeleckiej. Zestawienie powierzchni bilans terenu Powierzchnia działki nr 377/6: 995,0m 2 5

7 Powierzchnia zabudowy istniejącej (dz. nr 377/6): 87,35m 2 Powierzchnia zabudowy docelowej (dz. nr 377/6): 170,92m 2 Powierzchnia nawierzchni utwardzonych istniejących (dz. nr 377/6): 20,5m 2 Powierzchnia nawierzchni utwardzonych projektowanych (dz. nr 377/6): 148,0m 2 Powierzchnia terenów zielonych istniejących (dz. nr 377/6): 887,15m 2 Powierzchnia terenów zielonych docelowych (dz. nr 377/6): 676,08m 2 Docelowy udział terenów biologicznie czynnych w powierzchni działki nr 377/6 wynosi 68%. Powierzchnia działki nr 375/1: 6838,0m 2 Powierzchnia zabudowy istniejącej (dz. nr 375/1): 0,0m 2 Powierzchnia zabudowy docelowej (dz. nr 375/1): 70,62m 2 Powierzchnia nawierzchni utwardzonych istniejących (dz. nr 375/1): 0,0m 2 Powierzchnia nawierzchni utwardzonych projektowanych (dz. nr 375/1): - nawierzchnia sportowa (boisko wielofunkcyjne) 375,0m 2 - nawierzchnia z kostki brukowej (strefa rekreacyjna, ciągi piesze): 662,5m 2 Powierzchnia nawierzchni trawiastej do remontu (istniejące boisko sportowe): 1250,0m 2 Powierzchnia terenów zielonych istniejących (dz. nr 375/1): 6838,0m 2 Powierzchnia terenów zielonych docelowych (dz. nr 375/1): 5800,5m 2. I.2.5 Dane charakterystyczne przedmiotowej działki Przedmiotowa działka, na której zlokalizowany jest obiekt objęty niniejszym opracowaniem, nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przedmiotowa działka znajduje się poza wpływem eksploatacji górniczej Przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się powstania zagroŝeń dla środowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia uŝytkowników przedmiotowego budynku i jego otoczenia Obsługa z zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: - inwestycja posiada zapewnienie dostawy wody (posiadane warunki dostawy wody dla celów socjalno-bytowych oraz dla nawodnienia boiska) i odbioru ścieków (posiadane warunki odbioru ścieków w oparciu o istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej przy budynku świetlicy) - inwestycja posiada zapewnienie dostawy energii elektrycznej (posiadane warunki dostawy energii elektrycznej dla budynku i terenów rekreacyjnosportowych) - obsługa komunikacyjna terenów objętych niniejszą dokumentacją techniczną odbywa się i będzie się odbywać za pomocą istniejących ciągów komunikacji 6

8 kołowej i pieszej. I.3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY I.3.1 I.3.2 Opis stanu istniejącego Istniejący budynek świetlicy Przedmiotowy budynek świetlicy w stanie istniejącym stanowi budynek jednokondygnacyjny, parterowy z dobudowanymi w formie bocznej nawy pomieszczeniami aneksu kuchennego i WC. Zasadnicza bryła budynku oparta na planie prostokąta o wymiarach rzutu poziomego 6,34x11,29m z mniejszym fragmentem o wymiarach 1,91x7,44m przylegającym od strony południowej. Budynek posiada charakterystyczną dla jego pierwotnego przeznaczenia wieŝę z naprzeciwległymi otworami w formie okien z aŝurową stalową Ŝaluzją. Od strony północnej wyartykułowane jest wejście do świetlicy (z pośrednim przejściem do pomieszczeń widocznej przybudowy) oraz wejście do pomieszczenia technicznego pod wieŝą. Budynek zrealizowany został w technologii tradycyjnej, murowanej z przekryciem w formie Ŝelbetowej płyty z pokryciem z papy termozgrzewalnej. W stanie obecnym budynek posiada wyposaŝenie instalacyjne umoŝliwiające realizację planowanej inwestycji. W otoczeniu przedmiotowego budynku świetlicy znajdują się nieurządzone tereny zieleni niskiej i wysokiej oraz niewielkie, niezorganizowane fragmenty nawierzchni utwardzonych. Istniejące tereny rekreacyjne Na terenie inwestycji przeznaczonym pod funkcję rekreacyjno-sportową zlokalizowane jest boisko o nawierzchni trawiastej. Pozostałą część działki stanowią tereny nieurządzonej zieleni niskiej oraz pojedyncze drzewa. Przeznaczenie i program uŝytkowy przedmiotowego budynku i terenów otwartych Przedmiotowy budynek świetlicy, w związku z planowaną inwestycją, nie zmienia swojego przeznaczenia funkcjonalnego. Powiększeniu ulega strefa pomieszczenia świetlicy (docelowe przeznaczenie pomieszczenia na min. 70 osób). Dodatkowo, w wyniku przebudowy i rozbudowy południowej nawy, uzyskano pełnowymiarowy aneks kuchenny, pomieszczenia WC damskie i męskie z odrębnym przedsionkiem komunikacyjnym, pomieszczenie magazynowo-gospodarcze oraz dostępne z niezaleŝnego wejścia z zewnątrz pomieszczenie kotłowni olejowej. Przewidziano wyposaŝenie poszczególnych pomieszczeń budynku (stosownie do ich przeznaczenia) w elementy umeblowania (zabudowa meblowa aneksu kuchennego, stoły i krzesła w świetlicy z przeznaczeniem na min. 70 osób). Zasadniczą funkcją budynku jest (i będzie) miejsce organizacji spotkań mieszkańców 7

9 (narady, imprezy okolicznościowe itp.). W związku z planowaną równolegle rozbudową terenów rekreacyjno-sportowych budynek świetlicy będzie pełnił takŝe rolę zaplecza dla tej funkcji. Tereny rekreacyjne oprócz remontu istniejącej nawierzchni trawiastej (z montaŝem nowych bramek 3,0x2,0m, profil stalowy 80x80mm, cynkowana i malowana proszkowo, montowana w tulejach osadzanych w nawierzchni) będą wyposaŝone w dodatkową strefę wielofunkcyjną (nawierzchnia sztuczna z syntetycznej Ŝywicy, układana na podbudowie asfaltobetonowej) z boiskiem do gry jednostronnej w piłkę koszykową (wyposaŝenie w zestaw do koszykówki jednosłupowy stalowy, z regulacją wysokości tablicy, z tablicą z laminatu, obręczą i siatką stalową) oraz w badmintona (wyposaŝenie w słupki stalowe Ø76mm cynkowane i malowane proszkowo, osadzane w tulejach, z płynną regulacją wysokości siatki). Przylegająco do strefy sportowej przewidziano lokalizację strefy rekreacyjnej z utwardzoną nawierzchnią z kostki brukowej oraz wielofunkcyjną wiatą drewnianą o wymiarach rzutu poziomego 6,45x10,95m. Wiata zaprojektowana jako drewniana z pokryciem dachówką karpiówką. Tereny rekreacyjno-sportowe wyposaŝone dodatkowo w elementy małej architektury w postaci lamp stojących oraz ławek z koszami na śmieci (ławki bez oparć, konstrukcja z profili stalowych 80x80mm cynkowanych i malowanych proszkowo, siedzisko z desek, kosze na śmieci stalowe, z wkładem wymiennym wybrane jako elementy katalogowe). Charakterystyczne parametry techniczne i uŝytkowe przedmiotowego budynku oraz terenów rekreacyjno-sportowych: Powierzchnia działki nr 377/6: 995,0m 2 Powierzchnia zabudowy istniejącej (dz. nr 377/6): 87,35m 2 Powierzchnia zabudowy docelowej (dz. nr 377/6): 170,92m 2 Powierzchnia uŝytkowa istniejąca: 72,5m 2 Powierzchnia uŝytkowa docelowa: 136,68m 2 Kubatura istniejąca: 308,4m 3 Kubatura docelowa: 701,3m 3 Wysokość maksymalna istniejąca: 7,52m Wysokość maksymalna docelowa: 8,55m Powierzchnia nawierzchni utwardzonych istniejących (dz. nr 377/6): 20,5m 2 Powierzchnia nawierzchni utwardzonych projektowanych (dz. nr 377/6): 148,0m 2 Powierzchnia terenów zielonych istniejących (dz. nr 377/6): 887,15m 2 Powierzchnia terenów zielonych docelowych (dz. nr 377/6): 676,08m 2 Docelowy udział terenów biologicznie czynnych w powierzchni działki nr 377/6 wynosi 68%. Powierzchnia działki nr 375/1: 6838,0m 2 Powierzchnia zabudowy istniejącej (dz. nr 375/1): 0,0m 2 8

10 Powierzchnia zabudowy docelowej (dz. nr 375/1): 70,62m 2 Powierzchnia nawierzchni utwardzonych istniejących (dz. nr 375/1): 0,0m 2 Powierzchnia nawierzchni utwardzonych projektowanych (dz. nr 375/1): - nawierzchnia sportowa (boisko wielofunkcyjne) 375,0m 2 - nawierzchnia z kostki brukowej (strefa rekreacyjna, ciągi piesze): 662,5m 2 Powierzchnia nawierzchni trawiastej do remontu (istniejące boisko sportowe): 1250,0m 2 Powierzchnia terenów zielonych istniejących (dz. nr 375/1): 6838,0m 2 Powierzchnia terenów zielonych docelowych (dz. nr 375/1): 5800,5m 2. Zestawienie pomieszczeń: Parter Lp. Nr pom. Funkcja pomieszczenia Pow. [m 2 ] Wiatrołap 4, Pomieszczenie techniczne 1, Sala 94, Kotłownia 8, Magazyn / Pomieszczenie gospodarcze 4, Przedsionek do WC 4, WC męskie 6, WC damskie / dla niepełnosprawnych 4, Aneks kuchenny 7,42 Suma powierzchni uŝytkowej 136,68 I.3.3 I.3.4 Forma architektoniczna i funkcja budynku W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się ingerencji w zasadniczą funkcję budynku. Przewidziano natomiast jej powiększenie oraz uzupełnienie o zaplecze socjalno-techniczne. W związku z planowaną przebudową i rozbudową budynku świetlicy zmieniają się jedynie jego gabaryty rzutu poziomego oraz wysokość. Nie zmienia się natomiast podstawowy charakter budynku nawiązujący do pierwotnej formy i zachowujący dominantę wieŝy z podkreśleniem jej roli orientacyjnej w otaczającym terenie poprzez zastosowanie podświetlenia montowanego za Ŝaluzją istniejących otworów. Poszczególne, charakterystyczne elementy budynku (w tym: obramowania otworów okiennych i drzwiowych, widoczne elementy drewniane, wieŝa) zostały dodatkowo podkreślone kolorystycznie. Układ konstrukcyjny budynku W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się ingerencję w część elementów konstrukcyjnych budynku, w tym zakłada się: - rozbiórkę i demontaŝ elementów budynku nie nadających się do dalszego uŝytku (dach, elementy ścian) - naprawę lub wymianę elementów uszkodzonych (zgodnie z zaleceniami 9

11 stosownej ekspertyzy technicznej) - wymianę posadzki - przebudowę oraz budowę ścian nośnych i działowych - przebudowę / wymianę konstrukcji oraz warstw pokrycia dachu. Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne zawarto w rozdziale: BRANśA KONSTRUKCYJNA niniejszego tomu dokumentacji projektowej. Dodatkowo przewidziano zabezpieczenie konstrukcji drewnianej dachu do trudno zapalności (poprzez malowanie np. preparatem FOBOS M4). I.3.5 I.3.6 I.3.7 I.3.7 Sposób zapewnienia warunków korzystania przez osoby niepełnosprawne Dostępność budynku (funkcji świetlicy) zapewniona poprzez likwidację progów wejściowych i zastosowanie drzwi wejściowych o szerokości min. 90cm w świetle. Poprzez przebudowę węzła sanitarnego uzyskano pomieszczenie WC z gabarytami i wyposaŝeniem dostosowanym do potrzeb osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Dane technologiczne oraz współzaleŝności urządzeń i wyposaŝenia związanego przeznaczeniem budynku i jego rozwiązaniami budowlanymi Nie dotyczy. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposaŝenia budowlano-instalacyjnego Przedmiotowy budynek wyposaŝony był w istniejące instalacje: - elektryczną, - wod.-kan., W ramach planowanej inwestycji przewidziano wyposaŝenie budynku świetlicy w następujące instalacje wewnętrzne (częściowa wymiana wyposaŝenia instalacyjnego wewnętrznego): - kotłownia olejowa, instalacja c.o., instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja wodno-kanalizacyjna TOM II - instalacje elektryczne (rozdzielnica główna, instalacja siły i gniazd wtykowych, instalacja oświetlenia, instalacja odgromowa) TOM III. Szczegółowy opis planowanych robót instalacyjnych znajduje się w stosownych opracowaniach branŝowych TOM II, TOM III. Charakterystyka energetyczna budynku I Charakterystyka cieplna przegród zewnętrznych PoniŜej podano obliczeniową wartość współczynnika przenikania ciepła 10

12 We wszystkich przypadkach uzyskane zastępcze współczynniki przenikania ciepła U są znacznie niŝsze od obecnie obowiązujących ( W/m2K). Zaprojektowane przegrody zewnętrzne nadają budynkowi cechy budynku energooszczędnego. I Charakterystyka i parametry urządzeń grzewczych PoniŜej przedstawiono w formie tabeli dane dotyczące parametrów systemu grzewczego. W odniesieniu do przegród budowlanych podano ich oznaczenia literowe zgodne z przyjętymi w części graficznej niniejszej dokumentacji projektowej. 1. Współczynnik przenikania ciepła przez przegrody stan projektowany U [W/m 2 K] 1. Ściany zewnętrzne SZ1 0,16 SZ2 0,14 SZ3 0,22 2. Dach/stropodach A, A, A 0,19 3. Podłoga na gruncie B 0,30 2. Sprawności składowe systemu ogrzewania 1. Sprawność wytwarzana ŋ p = 0,93 2. Sprawność przesyłana ŋ r = 0,95 3. Sprawność regulacji ŋ e = 0,95 4. Sprawność wykorzystania w t = 0,90 5. Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia w d = 0,90 6. Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w ciągu doby w d = 0,90 I Ocena końcowa Zastosowano proekologiczny sposób ogrzewania budynku (kotłownia olejowa). Zaprojektowana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła umoŝliwia zapewnienie właściwego komfortu uŝytkowania pomieszczeń, lecz równieŝ obniŝa koszty ogrzewania pomieszczeń. Przyjęte załoŝenia projektowe całkowicie spełniają wymagania dot. oszczędności energii zawarte w obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych. Przyjęte załoŝenia dotyczące systemu ogrzewania budynku zapewnią spełnienie wymagań równieŝ w przyszłości. I.3.9 Dane techniczne charakteryzujące wpływ przedmiotowego obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: I Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków Zapotrzebowanie na wodę zgodne z uzyskanymi warunkami dostawy wody. Ścieki odprowadzone do sieci zbiorczej w ul. Strzeleckiej na warunkach określonych przez 11

13 dysponenta sieci. I Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się Emisja zanieczyszczeń pyłowych i płynnych nie występuje. Emisja substancji gazowych ogranicza się do wyrzutu spalin z pieca olejowego kotłowni (znikoma ilość z uwagi na przewidywaną częstotliwość korzystania z obiektu). I Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów W ramach planowanej inwestycji, podczas eksploatacji przedmiotowego budynku będą wytwarzane odpady komunalne. W/w odpady będą gromadzone w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, a następnie będą wywoŝone na zasadach umowy podpisanej przez zarządcę budynku z wyspecjalizowaną do tego celu firmą zewnętrzną. I Emisji hałasu oraz wibracji, a takŝe promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się Nie dotyczy. I Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne Nie dotyczy. Ponadto przedmiotowa inwestycja w objętym niniejszą dokumentacją zakresie, nie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w art. 51 ust.1 i 2 ustawy z dnia r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami). Przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r., Nr 257, poz. 2573, z 2005r. Nr 92, poz. 7696) zawartych w 2 i 3. W związku z czym nie wymaga ona sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. I.3.10 Projektowane rozwiązania techniczne i roboty budowlane I Przegrody pionowe remont, przebudowa, nowe podziały pomieszczeń W ramach przyjętych rozwiązań projektowych załoŝono wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku. Poszczególne elementy przegród zaprojektowano wg poniŝszego układu warstw: SZ1 istniejąca ściana zewnętrzna parteru: - tynk mineralny barwiony na siatce gr. 0,1-0,5 cm 12

14 - styropian EPS 80 na kołakach gr. 20 cm - ściana istniejąca gr. 25 cm - tynk cementowo wapienny gr. 1,5 cm - farba emulsyjna wewnętrzna SZ2 ściana zewnętrzna parteru: - tynk mineralny barwiony na siatce gr. 0,1-0,5 cm - styropian EPS 80 na kołakach gr. 20 cm - bloczki ytong gr. 24 cm - tynk cementowo wapienny gr. 1,5 cm - farba emulsyjna wewnętrzna SZ2 ściana zewnętrzna w strefie cokołu i fundamentów: - tynk mozaikowy na siatce nad powierzchnią terenu gr. 0,1-0,5 cm - folia izolacyjna tłoczona - polistyren ekstradowany gr. 10 cm - izolacja przeciwwilgociowa pionowa np. aquafin 2k - bloczki betonowe gr. 25 cm SW1 ściana wewnętrzna istniejąca (konstrukcyjna): - farba emulsyjna wewnętrzna - tynk cementowo wapienny gr. 1,5 cm - ściana istniejąca gr. 25 cm - tynk cementowo wapienny gr. 1,5 cm - farba emulsyjna wewnętrzna SW2 ściana wewnętrzna projektowana (konstrukcyjna): - farba emulsyjna wewnętrzna - tynk cementowo wapienny gr. 1,5 cm - bloczki Ytong gr. 24 cm - tynk cementowo wapienny gr. 1,5 cm - farba emulsyjna wewnętrzna SW3 ściana wewnętrzna projektowana (działowa): - farba emulsyjna wewnętrzna - tynk cementowo wapienny gr. 1,5 cm - bloczki Ytong gr. 12 cm - tynk cementowo wapienny gr. 1,5 cm - farba emulsyjna wewnętrzna UWAGA: Dopuszcza się zastosowanie innych technologii i materiałów wykończeniowych po uprzednim uzgodnieniu z Projektantem. Kolorystyka materiałów wykończeniowych zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania (TOM I). Kolorystyka oraz dobór materiałów wykończeniowych wewnętrznych w uzgodnieniu z Projektantem. I Przegrody poziome remont, przebudowa, nowe rozwiązania 13

15 W ramach przyjętych rozwiązań projektowych załoŝono wykonanie poszczególnych elementów przegród poziomych wg poniŝszego układu warstw: A warstwy dachu głównego: - blacha trapezowa T-50 - deskowanie pełne niezapalne (12x3,5) lub łaty z profili stalowych gr. 3,5 cm - folia paroprzepuszczalna - kratownica drewniana niezapalna gr cm - wełna mineralna w górnym pasie kratownicy gr. 16 cm - folia paroizolacyjna - przestrzeń techniczna - ruszt stalowy gr. 5 cm - płyta GKF gr. 1,25 cm A warstwy dachu bocznego: - blacha trapezowa T-50 - deskowanie pełne niezapalne (12x3,5) lub łaty z profili stalowych gr. 3,5 cm - folia paroprzepuszczalna - krokwie niezapalne 8x16 gr. 16 cm - wełna mineralna pomiędzy krokwiami gr. 16 cm - folia paroizolacyjna - przestrzeń techniczna - ruszt stalowy gr. 5 cm - płyta GKF gr. 1,25 cm A warstwy dachu wiatrołapu: - blacha trapezowa T-50 - deskowanie pełne niezapalne (12x3,5) lub łaty z profili stalowych gr. 3,5 cm - folia paroprzepuszczalna - krokwie 8x16 niezapalne gr. 16 cm - wełna mineralna pomiędzy krokwiami gr. 16 cm - folia paroizolacyjna - ruszt stalowy gr. 5 cm - płyta GKF gr. 1,25 cm B posadzka na gruncie: - warstwa wykończeniowa gr. 1,5 cm - wylewka betonowa gr. 4,5 cm - 2 x folia PE - styropian EPS 100 gr. 5 cm - papa termozgrzewalna - chudy beton gr. 15 cm - tłuczeń gr. 15 cm - grunt nośny C chodnik wokół budynku: - kostka brukowa gr. 8 cm - warstwa wyrównawcza z piasku gr. 5 cm 14

16 - tłuczeń kamienny stabilizowany gr. 20 cm - warstwa filtracyjna grunt rodzimy D nawierzchnia sportowa (sztuczna): - nawierzchnia akrylowa (Ŝywica syntetyczna) - warstwa ścieralna asfaltu gr. 3 cm - warstwa wiąŝąca asfaltu gr. 4 cm - kliniec gr. 2-3cm - tłuczeń kamienny gr. 8-10cm - piasek gr. 10cm - grunt rodzimy UWAGA: Dla uzyskania prawidłowej klasy odporności poŝarowej elementów konstrukcyjnych w strefie zaklasyfikowanej do klasy D naleŝy zastosować obudowy z płyt GKF oraz uszczelnienia w postaci pian ogniochronnych. Grunt rodzimy poddać ocenie przed wykonaniem posadzki. Wszelkie roboty budowlane konstrukcyjne oparte o rozwiązania przyjęte w niniejszej dokumentacji projektowej wykonywać w uzgodnieniu z Projektantem. I Kominy Kominy wykonane jako murowane z ociepleniem w systemie firmy SCHIEDEL. Wykończenie zewnętrzne: tynk akrylowy barwiony w masie (analogicznie do wykończenia ścian zewnętrznych po ociepleniu). Kolorystyka materiałów wykończeniowych zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania (TOM I). Przewidziano wykonanie kołnierzy z blachy stalowej cynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7035 stanowiących uszczelnienie połączenia komin z pokryciem dachu. Przekrycie kominów betonowe z opierzeniem z blachy stalowej cynkowanej. Wywiewki wentylacyjne z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wykonać jako systemowe z blachy stalowej cynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze RAL I Stolarka wewnętrzna i zewnętrzna Stolarka okienna okleinowana PCV, kolor biały. Stolarka drzwiowa zewnętrzna drzwi wejściowe, witryny PCV, kolor biały. Stolarka drzwiowa zewnętrzna drzwi do kotłowni stalowe malowane w kolorze białym (ew. szare). Stolarka drzwiowa wewnętrzna drzwi pełne, płycinowe w okleinie drewnopodobnej. Stolarka drzwiowa do WC drzwi pełne, płycinowe w okleinie drewnopodobnej z otworami wentylacyjnymi. I Elewacje materiały, detale, technologie Przewidziano zastosowanie następującego asortymentu materiałów 15

17 wykończeniowych zewnętrznych: - tynk akrylowy barwiony na masie - kolor wg palety NCS S3060-Y70R zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania - tynk akrylowy barwiony na masie - kolor wg palety NCS S0520-Y60R zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania - tynk mozaikowy kolor brązowy lub terakota np. firmy KABE (ziarno 1mm). Technologia ocieplenia budynku rozwiązania i wymagania techniczno - technologiczne Projektowane ocieplenie naleŝy realizować zgodnie z instrukcją Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej. Niniejszy projekt ocieplenia wykonano w oparciu o aktualna Aprobatę Techniczną ITB AT /2006 stwierdzającą przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń systemem MALFARB TERMIT STYROPIAN firmy MALFARB Sp. z o.o., Ostrów Wlkp., Lewkowiec 68. UWAGA: Dopuszcza sie moŝliwość wykonywania ocieplenia budynku w oparciu o inny system izolacji cieplnej posiadający odpowiednią aktualną aprobatę techniczną. Rozwiązania materiałowe Płyty styropianowe EPS 80 styropian samo gasnący, wg normy PN-B A1 1999, frezowany pióro-wpust. Warstwa ociepleniowa jako całość wykonana jako NRO. Wymagania: - wymiary powierzchniowe nie większe niŝ 60x120cm, z dokładnością do 3%, grubość 20cm - struktura styropianu zwarta niedopuszczalne są luźno związane granulki - powierzchnia szorstka, po krojeniu z bloków - krawędzie proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań - wytrzymałość na rozrywanie siła prostopadła do powierzchni nie mniej niŝ 80kPa dla kaŝdej próby. Od producenta naleŝy wymagać podania gęstości, gdyŝ do prac ociepleniowych naleŝy stosować materiał o gęstości nie mniejszej niŝ 15kg/m 3. Płyty styropianowe powinny być sezonowane, co najmniej 2 miesiące od daty wyprodukowania, w celu wyeliminowania odkształceń skurczowych, które są wyraźnie widoczne w początkowym okresie. Skurcze mogą dochodzić do 1 3mm na długości płyty. Zaprawa klejąca MALFARB TERMIT MZ-51 do mocowania płyt styropianowych do podłoŝa oraz do wykonywania warstwy zbrojonej na styropianie pod wyprawę 16

18 tynkarską. Zaprawa dostarczana jest w postaci suchej mieszanki, którą przed zastosowaniem naleŝy zmieszać z wodą w proporcji wagowej 100:26 bezpośrednio na placu budowy, za pomocą wiertarki o małych obrotach z mieszadłem, lub z zastosowaniem betoniarki wolnospadowej. Uzyskuje się w ten sposób jednorodną masę bez granulek. Grubość zaprawy na płytach styropianowych wynosi 3 6mm. Tkanina szklana VERTEX 145A / AKE 145A wg Aprobaty Technicznej ITB AT /2005. Jako materiał zbrojący powinna posiadać: - splot gazejski - wymiary dostawcze: szerokość nie mniej niŝ 1,00m, długość 50m - wielkość oczek 3,7x4,3mm ±0,5% - masę powierzchniową 155g/m 2. Tkanina szklana pełni rolę zbrojenia dla powierzchni styropianu oraz przejmuje napręŝenia na styku dwóch róŝnych pod względem sztywności materiałów nie dopuszczając do powstania rys i spękań w warstwie fakturowej, która jednocześnie spełnia rolę wodochronną. Przy zakupie siatki kaŝdorazowo naleŝy uzyskać dane o wytrzymałości na zrywanie oraz wymaganej gramaturze. Roztwór gruntujący MALFARB TERMIT GRUNT MG-15 do gruntowania podłoŝy pod wyprawę tynkarską. Grunt dostarczany w postaci ciekłej, gotowej do stosowania. Masa tynkarska akrylowa o uziarnieniu 1,5 3mm, dostarczana w postaci ciekłej, gotowej do stosowania w róŝnych kolorach i odcieniach w zaleŝności od projektowanej kolorystyki i struktury tynku. Masy te nakłada się po stwardnieniu warstwy zbrojonej masy klejowej na płytach styropianu. Łączniki mechaniczne (kołki rozporowe) stosowane w przypadkach uzasadnionych, w zaleŝności od rodzaju i stanu podłoŝa oraz od przewidywanych obciąŝeń. Materiały do wykończenia miejsc szczególnych elewacji listwy, taśmy, siatki naroŝne, materiały uszczelniające i inne akcesoria. UWAGA: Profile cokołowe i naroŝne na wysokości parteru i przy drzwiach wejściowych stosować jako aluminiowe lub ze stali nierdzewnej posiadające stosowne atesty. Opis technologii wykonania ocieplenia Opis technologii wykonania ocieplenia opracowany w oparciu o instrukcję 334/2002: Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej. Przygotowanie podłoŝa Do prac przygotowawczych naleŝy montaŝ rusztowań. Przed przystąpieniem do robót właściwych naleŝy takŝe usunąć obróbki blacharskie, odciągnąć rury spustowe i zwody instalacji piorunochronnej. 17

19 Przygotowanie powierzchni ścian polega na wykonaniu następujących czynności: - oczyszczenie z warstwy pylącej - skucie odparzonych fragmentów tynku - oczyszczenie elewacji północnej z grzybów, porostów i nasycenie wodnym preparatem ochronnym - dokładne oczyszczenie lub skucie tynków ościeŝy okiennych wraz z wyspoinowaniem i uszczelnieniem styku ościeŝnicy. Wyrównanie podłoŝa wykonać w zaleŝności od rodzaju i wielkości ubytków: - rys włosowatych o szerokości mniejszej niŝ 2mm nie ma potrzeby wypełniać - nierówności podłoŝa do 10mm naleŝy zastosować szpachlówkę systemową lub zaprawę cementową 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilości ok. 4 5% (wag.) - przy nierównościach podłoŝa od 10 20mm naleŝy zastosować rozwiązania jw., ale wykonać je w kilku warstwach - jeŝeli warstwa zaprawy wypada zbyt gruba powyŝej 20mm, korzystniej jest nierówności wykleić kawałkami styropianu o odpowiedniej grubości, a następnie zeszlifować do wyrównania płaszczyzny ściany. Prace przygotowawcze podłoŝa Warunkiem, aby ocieplenie dobrze trzymało się ściany, jest właściwe i staranne przygotowanie podłoŝa. Powierzchnię ściany naleŝy dokładnie oczyścić z kurzu, pyłu i zaprawy luźno związanej z podłoŝem. Kolejną czynnością jest umycie ocieplanej ściany, wyrównanie występujących ubytków i nierówności poprzez naklejanie próbek. W tym celu naleŝy przygotować próbki styropianu o wymiarach 10x10cm, nałoŝyć zaprawę klejącą (ok. 10mm na całą powierzchnię) i przykleić w róŝnych miejscach, które wydają się być najsłabsze. Po upływie trzech dni (w wymaganych warunkach) próbki odrywa się rękami, siłą skierowaną prostopadle do podłoŝa. JeŜeli styropian ulegnie rozerwaniu nośność i przyczepność podłoŝa jest wystarczająca. JeŜeli natomiast próbki odejdą wraz z warstwą zaprawy, podłoŝe naleŝy zagruntować środkiem zwiększającym przyczepność i po raz kolejny próbę powtórzyć. Warunki atmosferyczne Roboty ociepleniowe naleŝy prowadzić jedynie przy bezdeszczowej pogodzie i nie pod bezpośrednim silnym działaniem promieni słońca w temperaturach nie niŝszych niŝ +5 o C oraz nie wyŝszych niŝ +25 o C. W obniŝonej temperaturze (w okolicach +5 o C) oraz w środowisku o podwyŝszonej wilgotności wiązanie kleju przebiega znacznie wolniej. Przygotowanie masy klejącej Zaprawa dostarczana jest w postaci suchej mieszanki, którą przed zastosowaniem naleŝy zmieszać z wodą w proporcji wagowej 100:26 bezpośrednio na placu budowy, za pomocą wiertarki o małych obrotach z mieszadłem, lub z zastosowaniem 18

20 betoniarki wolnospadowej. Uzyskuje się w ten sposób jednorodną masę bez granulek. Grubość zaprawy na płytach styropianowych wynosi 3 6mm. Przyklejanie płyt styropianowych Do tego etapu prac moŝna przystąpić dopiero po dokonaniu sprawdzenia przyczepności i nośności tynku. Płyty styropianowe naleŝy przyklejać w układzie poziomym dłuŝszych krawędzi, stosując mijankowy układ spoin pionowych. Na całej powierzchni ocieplanej ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. Nierówności styków sąsiednich płyt styropianowych naleŝy korygować przez szlifowanie krawędzi packą tynkarską obłoŝoną papierem ściernym. JeŜeli na powierzchni powstaną uszkodzenia, fragment ten naleŝy wyciąć i po dopasowaniu wkleić nowy fragment styropianu. Po stwardnieniu spoiny, miejsce naprawione przeszlifować. Masę klejową nakłada się na powierzchnię płyty tzw. metodą pasmowo-punktową. Szerokość pasma masy klejącej wzdłuŝ obwodu płyty powinna wynosić co najmniej 3cm. Na pozostałej powierzchni masę naleŝy rozłoŝyć plackami o średnicy 8 12cm. Łączna powierzchnia nałoŝonej masy klejącej powinna obejmować co najmniej 40% powierzchni płyty. Grubość spoiny ustalić doświadczalnie, gdyŝ jest ona zaleŝna od rodzaju tynku oraz równości jego płaszczyzny. W praktyce grubość warstwy masy klejącej nie powinna przekraczać 1cm. ŚwieŜo ułoŝonych płyt nie naleŝy dociskać ponownie lub przesuwać, gdyŝ powoduje to zmniejszenie przyczepności do podłoŝa. Niewłaściwie przyklejoną płytę naleŝy oderwać, zebrać zaprawę klejową ze ściany oraz z płyty i ponownie ją przykleić. Szczególnej dokładności wymaga wykonanie NaroŜy budynku, które wykonane nierówno, zdecydowanie obniŝają wartość estetyczną gotowej elewacji. Płyty wkleja sie mijankowo, wystawiając nieco krawędzie poza lico styropianu. Po związaniu nadmiar styropianu odciąć ostrym noŝem i papierem ściernym wyprowadzić pionowo krawędź. Płyty styropianowe przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Mocowanie płyt łącznikami Przyklejone płyty styropianu dodatkowo naleŝy mocować do ściany łącznikami, gdy zaprawa klejąca dostatecznie stwardnieje, tj. nie wcześniej niŝ 24h od ich przyklejenia. Łączniki naleŝy wbijać przed nałoŝeniem warstwy zbrojącej. Projektuje się uŝycie 3 szt. łączników na płytę (6 szt. na 1m 2 ). W wykonanym otworze (co najmniej 6cm w ścianie) umieścić grzybek, a następnie delikatnie wbić kołek rozporowy do zlicowania z powierzchnią styropianu. 19

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY

Usługi Projektowo-Kosztorysowe K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel. 4876-004 0 600 484 481 PROJEKT BUDOWLANY Temat opracowania: OCIEPLENIE ŚCIANY FRONTOWEJ BUDYNKU OSP W ROZWADZY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: Kładzenie i wykładanie podłóg Kod CPV: 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 45223821-7 - Elementy

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE 01-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNYCH 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA I BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt BranŜa: Budowlana Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy wymiany stolarki okiennej z profili aluminiowych na stolarkę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński str/z 1/5 SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opracowanie Inwestor Temat Lokalizacja Rodzaj robót Nr arch. opracowania Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-9 Docieplenie budynku SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 DOCIEPLENIE ŚCIAN 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych. FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA MTB Marcin Rajczakowski SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6 TEMAT: ADRES: INWESTOR: Docieplenie ścian szczytowych. ul. Kartuska 26, 59-220

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ Nr sprawy RKI.3410-23/07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowo budowlane w budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie (docieplenie ściany szczytowej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 3. PROJEKT TECHNICZNY Nazwa zadania: Remont elewacji budynku frontowego. Ocieplenie ścian. Kolorystyka elewacji. Wymiana pokrycia

Bardziej szczegółowo

1. Dane ogólne. 2. Przedmiot inwestycji. 3. Dane budynku. 4. Informacja dodatkowe

1. Dane ogólne. 2. Przedmiot inwestycji. 3. Dane budynku. 4. Informacja dodatkowe CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU REMONTU ELEWACJI Z OCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Dane ogólne Obiekt: Budynek Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Adres: 24-100 Puławy, ul.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ul. Łobeska 14 60-182 Poznań P R O J E K T B U D O W L A N Y Inwestor: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą w Drzewcach Drzewce 48, 64 125

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Przedmiar robót Budowa: Budynek zespołu szkolno - przedszkolnego,szczyrk Biła, ul.górska 104 Obiekt: Termomodernizacja budynku zespołu szkolno - przedszkolnego - budynek główny Etap I Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ściany frontowej i od strony podwórza budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wawrzyniaka 75 w Gorzowie Wlkp. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

Kraków, ul. Zakopiańska 9/407, tel/fax Pracownia NIP: /VI/12

Kraków, ul. Zakopiańska 9/407, tel/fax Pracownia NIP: /VI/12 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 9/407, tel/fax 269 27 71 Pracownia NIP: 679-006-43-38 1250/VI/12 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU W BUDYNKU GŁÓWNYM DPS WRAZ Z JEGO DOCIEPENIEM, WYMIANĄ RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI OBIEKT : Budynek Gospodarstwa Pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ADRES : Włocławek ulica Św. Antoniego 11 działka nr 134/2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji OPIS TECHNICZNY 1. Opis inwestycji 1.1. Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka. Budynek jest wolnostojącym obiektem pełniący rolę zaplecza boisk. Wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej.

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY Adres budowy (inwestycji):

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRO-BUD projekty i nadzory budowlane inż. A. Budakowski biuro: ul. Pomorska 2A, 83-200 Starogard Gdański NIP 581-169-40-51 tel. kom. 608 093 338 PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: CELINACH -1- Zawartość opracowania: I. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 1. Oświadczenia projektantów 2. Uprawnienia projektantów 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego II. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj EGZ. Nr. 1 TEMAT OPRACOWANIE KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY LOKALIZACJA ul. Łąkowa (działka Nr 110/2, ark.

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja Budynku Biurowo-Usługowego Obiekt : Budynek Adres : Poznań ul.zielona 8 Kod CPV : 45213150-9 Biurowce Inwestor :

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.1623/ OŚWIADCZAM że projekt budowlany ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO ŚWIETLCY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ D PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Informacje ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Inwestycja 1.3. Adres inwestycji 1.4. Pracownia 1.5. Podstawa opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont z dociepleniem budynku świetlicy w Omulu Adres obiektu budowlanego: Działka nr 265, Omule, Gmina

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY PIECZYSKA LOKALIZACJA: PIECZYSKA Działka Nr 258/2 GMINA BRZEZINY Pow. KALISZ woj..wielkopolskie INWESTOR: URZĄD GMINY BRZEZINY Pow. KALISZ

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K N R SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Z A Ł Ą C Z N I K N R SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Z A Ł Ą C Z N I K N R SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV 45.45.30.00-7 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA (TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 7. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA OGÓLNOBUDOWLANEGO 7.1 PRZEGRODY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Remont elewacji świetlicy wiejskiej w m. Glinnik INWESTOR: GMINA ABRAMÓW. OPRACOWAŁ: inŝ. Zbigniew Walaszek. Czerwiec 2013r.

PROJEKT BUDOWLANY. Remont elewacji świetlicy wiejskiej w m. Glinnik INWESTOR: GMINA ABRAMÓW. OPRACOWAŁ: inŝ. Zbigniew Walaszek. Czerwiec 2013r. PROJEKT BUDOWLANY Remont elewacji świetlicy wiejskiej w m. Glinnik INWESTOR: GMINA ABRAMÓW OPRACOWAŁ: inŝ. Zbigniew Walaszek Czerwiec 2013r. PROJEKT BUDOWLANY Termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 skrzydło sali gimnastycznej

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 skrzydło sali gimnastycznej SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08.02 POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY OBRÓBKI BLACHARSKIE PARAPETY ZEWNĘTRZNE KOD CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu aranŝacji wnętrz budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Dubie, gm. Szczerców. I. Dane ogólne

OPIS TECHNICZNY do projektu aranŝacji wnętrz budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Dubie, gm. Szczerców. I. Dane ogólne OPIS TECHNICZNY do projektu aranŝacji wnętrz budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Dubie, gm. Szczerców I. Dane ogólne 1.1. Obiekt : Budynek świetlicy środowiskowej 1.2. Lokalizacja : Lubiec gm.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBINACH INWESTOR: GMINA ABRAMÓW UL.22LIPCA 21-143 ABRAMÓW LUTY 2011 1.Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem.

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiot opracowania obejmuje budynek użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Wilkowa. Jest to budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji murowanej

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA 51-682 WROCŁAW, Ul.Mierosławskiego 10/1, tel./fax 372 86 17, tel. 0601 58 08 63, emirod@poczta.onet.pl PROGRAM FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY TEMAT: REMONT

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 634-143-42-92 fax. (32) 202-13-51 tel. (501) 76-44-79 krysia@dziekonski.eu.org

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej Inwestor: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi Opole

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE INWESTYCYJE ZREALIZOWANE W LATACH 2010-2014 Moje Boisko - Orlik 2012 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012. Koszty inwestycji: 981 413,29 zł, -w tym dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV : - 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych -45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne -45312311-0

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Przedmiar. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Przedmiar PRZEDMIAR ZAKTUALIZOWANY PO ZAPYTANIACH OFERENTÓW REMONT STACJI KONTROLI POJAZDÓW W SIEDZIBIE MZK W śywcu NA OKRĘGOWĄ STACJE KONTROLI POJAZDÓW Data: 2009-10-09 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ocieplania ścian w systemie EURO-MIX

Instrukcja ocieplania ścian w systemie EURO-MIX Instrukcja ocieplania ścian w systemie EURO-MIX Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-2579/2003 Przygotowanie podłoża Do przyklejania płyt styropianowych do podłoża stosuje się zaprawę klejącą EX 2.02 START.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 UL. PUŁASKIEGO W TARNOWIE BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU INWESTOR: URZĄD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE JACEK RYCHLICKI 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. MONTE CASSINO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dobudowy szybu windy budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu przy ul. Katowickiej.

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dobudowy szybu windy budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu przy ul. Katowickiej. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dobudowy szybu windy budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu przy ul. Katowickiej. Nazwa i zakres projektu: PROJEKT DOBUDOWY

Bardziej szczegółowo

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ Mysłowice, grudzień 2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BUDYNKÓW NISKOENERGETYCZNYCH BLIŹNIACZYCH I SZEREGOWYCH 1. FUNDAMENT. Założenie, że działka jest płaska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montaŝu płyt warstwowych STYROPAPA - ARBET

Instrukcja montaŝu płyt warstwowych STYROPAPA - ARBET Instrukcja montaŝu płyt warstwowych STYROPAPA - ARBET 1. Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych PodłoŜe, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR REMONT ELEWACJI ŚWIETLICA WIEJSKA W MIEJSCOWOSCI WARTOWICE 37 59 720 RACIBOROWICE GÓRNE GMINA WARTA

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14. Część VII. Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14. Część VII. Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14 MATERIAŁY DO IZOLACJI CIEPLNYCH W BUDOWNICTWIE Część VII Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 06 Kod CPV , KONSTRUKCJA, KRYCIE, ODWODNIENIE, IZOLACJA TERMICZNA DACHU

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 06 Kod CPV , KONSTRUKCJA, KRYCIE, ODWODNIENIE, IZOLACJA TERMICZNA DACHU Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 06 Kod CPV 45 261 100-5. 45 261 210-9, 45 321 000-3 KONSTRUKCJA, KRYCIE, ODWODNIENIE, IZOLACJA TERMICZNA DACHU 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory uŝytkowe obiektu, jego trwałość jak równieŝ na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE KOD 45320000-6 Roboty izolacyjne Zawartość: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. ST 11. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Przedmiar robót Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Nazwy i kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Temat: Docieplenie elewacji budynków inspekcji weterynaryjnej - budynku lecznicy Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Adres: 76-200 Słupsk, ul. Armii Krajowej 28-29 Inwestor: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI POSADZEK W BUDYNKU MYJNI ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU. Lokalizacja: Radom ul. Wjazdowa 4 dz.

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI POSADZEK W BUDYNKU MYJNI ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU. Lokalizacja: Radom ul. Wjazdowa 4 dz. PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI POSADZEK W BUDYNKU MYJNI ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU Lokalizacja: Radom ul. Wjazdowa 4 dz. nr 235/5 Inwestor: MPK w Radomiu spółka z o.o. ul. Wjazdowa 4 26-600 Radom

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRACOWNIA PROJEKTOWA gr inŝ. arch. MARTA FILEK - WACHNIK 03-284 Warszawa ul. Porannej Bryzy 21 NIP 524-102-49-09 tel./ fax 0-22-251-47-48 lub 0-604-472-720 m.wachnik@biuroprojektowe.com INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ślepy "REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH."

Kosztorys Ślepy REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH. Kosztorys Ślepy "REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH." Data: 2015-02-24 Obiekt/Rodzaj robót: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej Lokalizacja: KOWARY, Gm. RADZIEMICE, Pow. Proszowicki, woj. Małopolskie

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ INWESTOR: GMINA BŁAŻOWA PLAC JANA PAWŁA II 1 36-030 BŁAŻOWA NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 1189 ul. PARTYZANTÓW 1 36-030 BŁAŻOWA Lipiec 2014 r. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 120 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod. 2596/7 położonej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. Icchaka Lejba Pereca 16/9 53-444 Wrocław. Rozenkowski studio projektowe mgr inż. arch. Marcin Rozenkowski

PRZEDMIAR. ul. Icchaka Lejba Pereca 16/9 53-444 Wrocław. Rozenkowski studio projektowe mgr inż. arch. Marcin Rozenkowski Rozenkowski studio projektowe mgr inż. arch. Marcin Rozenkowski ul. Icchaka Lejba Pereca 16/9 53-444 Wrocław Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45443000-4 Roboty elewacyjne 45453000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 4 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku OPIS TECHNICZNY Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku ADRES: Al. Zwycięstwa 16/17, Gdańsk INWESTOR: Wojewódzki Sąd

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Strona 1 KARTA TECHNICZNA PRODUKTU TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Zakres stosowania: Tynk Silikonowo Silikatowy jest przeznaczony do wykonywania wyprawy wierzchniej w systemie ociepleń Termodek

Bardziej szczegółowo