PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna"

Transkrypt

1 j e d n o s t k a p r o j e k t o w a TB-ARCHITEKT Tomasz Bednarek RODZAJ OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową zaplecza sportoworekreacyjnego w Sieroniowicach LOKALIZACJA: Sieroniowice, ul. Strzelecka, dz. nr: 377/5, 377/6, 377/7, 375/1. INWESTOR: Gmina Ujazd, ul. Sławięcicka 19, Ujazd AUTORZY OPRACOWANIA: PROJEKTANT: mgr inŝ. arch. Tomasz Bednarek nr upr. 7/06/SLOKK branŝa: architektura mgr inŝ. Marcin Łukacz nr upr. SLK/1123/PWOK/06 branŝa: konstrukcja SPRAWDZAJĄCY: mgr inŝ. arch. Iwona Zielińska-Gnutek nr upr. 45/08/SLOKK/II branŝa: architektura mgr inŝ. Jarosław Mentel nr upr. 571/02 branŝa: konstrukcja OPRACOWUJĄCY: mgr inŝ. arch. Łukasz Zenderowski branŝa: architektura NR PROJEKTU: DATA: NR EGZ.: 29/ r. 4 Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność Jednostki Projektowej i mogą być stosowane, powielane i udostępnione osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia autorów. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w dokumentacji oraz wszelkie odstępstwa od projektu przy realizacji obiektu, tylko za pisemną zgodą projektantów przy uwzględnieniu wszelkich skutków prawnych na mocy obowiązujących przepisów.

2 I I.1 Wstęp. CZĘŚĆ OPISOWA I.1.1 I.1.2 I.1.3 Podstawa opracowania Przedmiot opracowania Cel i zakres opracowania I.2 Projekt zagospodarowania terenu. I.2.1 I.2.2 I.2.3 I.2.4 I.2.5 SPIS ZAWARTOŚCI Przedmiot inwestycji Istniejący stan zagospodarowania działki Projektowane zagospodarowanie działki Zestawienie powierzchni bilans terenu Dane charakterystyczne przedmiotowej działki I.3 Projekt architektoniczno budowlany. I.3.1 I.3.2 I.3.3 I.3.4 I.3.5 I.3.6 I.3.7 I.3.8 I.3.9 Opis stanu istniejącego Przeznaczenie i program uŝytkowy przedmiotowego budynku i terenów otwartych Forma architektoniczna i funkcja budynku Układ konstrukcyjny budynku Sposób zapewnienia warunków korzystania przez osoby niepełnosprawne Dane technologiczne oraz współzaleŝności urządzeń i wyposaŝenia związanego z przeznaczeniem budynku i jego rozwiązaniami budowlanymi Rozwiązania zasadniczych elementów wyposaŝenia budowlanoinstalacyjnego Charakterystyka energetyczna budynku Dane techniczne charakteryzujące wpływ przedmiotowego obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie I.3.10 Projektowane rozwiązania techniczne i roboty budowlane I.3.11 Ochrona przeciwpoŝarowa I.4 Uwagi końcowe. II CZĘŚĆ GRAFICZNA spis rysunków INWENTARYZACJA BUDOWLANA 1 SKALA I-01/4 Rzut przyziemia 1:100 I-02/4 Elewacja frontowa 1:100 I-03/4 Elewacje boczne 1:100 I-04/4 Elewacja tylna 1:100 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA A-01/20 Projekt zagospodarowania terenu 1:1000 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY SKALA A-02/20 Rzut fundamentów 1:50, 1:10 A-03/20 Rzut parteru 1:50 A-04/20 Rzut więźby 1:50 A-05/20 Rzut dachu 1:50 A-06/20 Przekrój A-A 1:50

3 A-07/20 Elewacja frontowa 1:50 A-08/20 Elewacja frontowa kolorystyka 1:50 A-09/20 Elewacja boczna 1:50 A-10/20 Elewacja boczna kolorystyka 1:50 A-11/20 Elewacja tylna 1:50 A-12/20 Elewacja tylna kolorystyka 1:50 A-13/20 Elewacja boczna 1:50 A-14/20 Elewacja boczna kolorystyka 1:50 A-15/20 Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej 1:50 A-16/20 Rzut przyziemia 1:50 A-17/20 Rzut więźby 1:50 A-18/20 Rzut dachu 1:50 A-19/20 Przekrój A-A, Elewacja szczytowa 1:50 A-20/20 Szczegóły projektowanych nawierzchni zewnętrznych 1:20 2

4 I. CZĘŚĆ OPISOWA I.1 WSTĘP I.1.1 Podstawa opracowania - Umowa z Zamawiającym - uzgodnienia z Zamawiającym dotyczące rodzaju i zakresu prac projektowych, wytyczne branŝowe (instalacyjne i konstrukcyjne) - inwentaryzacja do celów projektowych przedmiotowego budynku (opracowana przez autorów niniejszej dokumentacji) - ekspertyza techniczna stanu istniejącego przedmiotowego budynku (opracowana na zlecenie jednostki projektowej) - informacje o przedmiotowym obiekcie pochodzące od Zamawiającego - oświadczenie właściciela nieruchomości o posiadanym tytule prawnym do dysponowania przedmiotowym terenem na cele budowlane - aktualne normy oraz obowiązujące przepisy prawa budowlanego, m.in.: PN-82/B PN-82/B PN-77/B PN-80/B PN-80/B PN-90/B PN-B PN-EN 206-1:2003 PN-EN 196-1:1996 PN-EN 196-3:1996 PN-EN 196-6:1997 PN-90/B PN-88/B PN-B-06050:1999 PN-86/B BN-77/ PN-85/B PN-EN 1008:2004 PN-EN 13139:2003 PN-B-06200:2002 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie śniegiem ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie śniegiem Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŝone. Obliczenia statyczne i projektowanie. Beton. Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości objętości. Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. Cement portlandzki. Woda do betonu i zapraw Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. Kruszywa do zaprawy Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. I.1.2 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest istniejący budynek świetlicy wiejskiej zlokalizowany 3

5 w Sieroniowicach (gmina Ujazd) na dz. nr 377/6 oraz tereny rekreacyjno-sportowe zlokalizowane na dz. nr 375/1. I.1.3 Cel i zakres opracowania Celem przedmiotowej inwestycji jest wykonanie czynności remontowych oraz rozbudowy istniejącego obiektu kubaturowego w zakresie wynikającym ze specyfiki jego funkcji i docelowego przeznaczenie (wraz z urządzeniem bezpośredniego otoczenia budynku). W zakresie terenów rekreacyjnych celem inwestycji jest rozbudowa istniejącego zaplecza sportowo-rekreacyjnego z remontem istniejącego boiska i wybudowaniem drewnianej wiaty grillowej. W zakresie robót zewnętrznych przewidziano wykonanie elementów uzbrojenia terenu. Zakres niniejszej dokumentacji projektowej obejmuje część graficzną i opisową zawierającą niezbędne informacje związane z planowaną inwestycją. Niniejsza dokumentacja obejmuje: - projekt zagospodarowania terenu w zakresie realizacji planowanej rozbudowy budynku świetlicy, budowy wiaty drewnianej, projektowanych nawierzchni oraz nowoprojektowanych elementów uzbrojenia terenu - wyposaŝenie towarzyszących ciągów pieszych w obrębie prowadzonej inwestycji w elementy małej architektury w postaci ławek z koszami na śmieci - rozbiórkę i demontaŝ elementów istniejącego budynku nie nadających się do dalszego uŝytku - naprawę lub wymianę elementów uszkodzonych (zgodnie z zaleceniami stosownej ekspertyzy technicznej) - wymianę istniejących posadzek - przebudowę oraz budowę ścian nośnych oraz działowych - przebudowę istniejącej strefy wejściowej do świetlicy - przebudowę / wymianę konstrukcji oraz warstw pokrycia dachu - wymianę oraz wprowadzenie nowych elementów stolarki okiennej i drzwiowej - ocieplenie budynku - wyposaŝenie budynku w następujące instalacje wewnętrzne (częściowa wymiana wyposaŝenia instalacyjnego wewnętrznego): kotłownia olejowa, instalacja c.o., instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja wodno-kanalizacyjna, przyłącze wodne TOM II instalacje elektryczne (rozdzielnica główna, instalacja siły i gniazd wtykowych, instalacja oświetlenia, instalacja odgromowa, instalacja oświetlenia boisk, instalacja zasilania zewnętrznego przy wiacie drewnianej) TOM III. Szczegółowy opis planowanych robót budowlanych i rozwiązań konstrukcyjnych znajduje się w niniejszym tomie dokumentacji projektowej w nawiązaniu do stosownej 4

6 ekspertyzy technicznej w niniejszej dokumentacji. Szczegółowy opis planowanych robót instalacyjnych znajduje się w stosownych opracowaniach branŝowych TOM II, TOM III. I.2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU I.2.1 I.2.2 I.2.3 I.2.4 Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa przedmiotowego budynku świetlicy oraz rozbudowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego zgodnie z zakresem określonym w pkt. I.1.3 niniejszej dokumentacji. Inwestycja będzie realizowana jednoetapowo. Istniejący stan zagospodarowania działki Na dz. nr 377/6 zlokalizowany jest istniejący budynek świetlicy z czynnymi elementami uzbrojenia terenu (słuŝące zaspokojeniu zapotrzebowania wynikającego z obecnej funkcji budynku) oraz komunikacji pieszej. Przedmiotowy budynek usytuowany jest na działce w sposób wolnostojący z obsługą komunikacyjną (dojazd, dojście) od strony północnej pośrednio z ul. Strzeleckiej. Od strony południowej do budynku świetlicy przylegają dodatkowe pomieszczenia z funkcją aneksu kuchennego oraz pomieszczenia WC. Na dz. nr 375/1 zlokalizowane jest istniejące boisko z nawierzchnią trawiastą. Projektowane zagospodarowanie działki Przedmiotowa inwestycja objęta niniejszą dokumentacją w zakresie obiektów kubaturowych zmienia istniejące zagospodarowanie działki i wpływa na bilans terenu. Działka z budynkiem świetlicy będzie docelowo uŝytkowana zgodnie z jej obecnym przeznaczeniem jest i będzie uŝytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Na działce, za której zlokalizowane jest boisko trawiaste, przewidziano wykonanie fragmentu nawierzchni sztucznej (sportowej) oraz fragmentu nawierzchni z kostki brukowej z lokalizacją w tej strefie drewnianej wiaty grillowej przeznaczonej na organizację imprez wiejskich. W zakresie działki nr 375/1 zaprojektowano przyłącze wodne ze studnią wodomierzową (przeznaczone do nawodnienia boiska) oraz złącze kablowe (na istniejącym słupie) z instalacją zasilającą i instalacją oświetleniową. Przedmiotowa inwestycja nie wpływa na obecny sposób wytwarzania odprowadzenia ścieków obiektów nieobjętych opracowaniem. Powstałe podczas eksploatacji przedmiotowego budynku świetlicy ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane za pomocą istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnej w ul. Strzeleckiej. Zestawienie powierzchni bilans terenu Powierzchnia działki nr 377/6: 995,0m 2 5

7 Powierzchnia zabudowy istniejącej (dz. nr 377/6): 87,35m 2 Powierzchnia zabudowy docelowej (dz. nr 377/6): 170,92m 2 Powierzchnia nawierzchni utwardzonych istniejących (dz. nr 377/6): 20,5m 2 Powierzchnia nawierzchni utwardzonych projektowanych (dz. nr 377/6): 148,0m 2 Powierzchnia terenów zielonych istniejących (dz. nr 377/6): 887,15m 2 Powierzchnia terenów zielonych docelowych (dz. nr 377/6): 676,08m 2 Docelowy udział terenów biologicznie czynnych w powierzchni działki nr 377/6 wynosi 68%. Powierzchnia działki nr 375/1: 6838,0m 2 Powierzchnia zabudowy istniejącej (dz. nr 375/1): 0,0m 2 Powierzchnia zabudowy docelowej (dz. nr 375/1): 70,62m 2 Powierzchnia nawierzchni utwardzonych istniejących (dz. nr 375/1): 0,0m 2 Powierzchnia nawierzchni utwardzonych projektowanych (dz. nr 375/1): - nawierzchnia sportowa (boisko wielofunkcyjne) 375,0m 2 - nawierzchnia z kostki brukowej (strefa rekreacyjna, ciągi piesze): 662,5m 2 Powierzchnia nawierzchni trawiastej do remontu (istniejące boisko sportowe): 1250,0m 2 Powierzchnia terenów zielonych istniejących (dz. nr 375/1): 6838,0m 2 Powierzchnia terenów zielonych docelowych (dz. nr 375/1): 5800,5m 2. I.2.5 Dane charakterystyczne przedmiotowej działki Przedmiotowa działka, na której zlokalizowany jest obiekt objęty niniejszym opracowaniem, nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przedmiotowa działka znajduje się poza wpływem eksploatacji górniczej Przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się powstania zagroŝeń dla środowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia uŝytkowników przedmiotowego budynku i jego otoczenia Obsługa z zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: - inwestycja posiada zapewnienie dostawy wody (posiadane warunki dostawy wody dla celów socjalno-bytowych oraz dla nawodnienia boiska) i odbioru ścieków (posiadane warunki odbioru ścieków w oparciu o istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej przy budynku świetlicy) - inwestycja posiada zapewnienie dostawy energii elektrycznej (posiadane warunki dostawy energii elektrycznej dla budynku i terenów rekreacyjnosportowych) - obsługa komunikacyjna terenów objętych niniejszą dokumentacją techniczną odbywa się i będzie się odbywać za pomocą istniejących ciągów komunikacji 6

8 kołowej i pieszej. I.3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY I.3.1 I.3.2 Opis stanu istniejącego Istniejący budynek świetlicy Przedmiotowy budynek świetlicy w stanie istniejącym stanowi budynek jednokondygnacyjny, parterowy z dobudowanymi w formie bocznej nawy pomieszczeniami aneksu kuchennego i WC. Zasadnicza bryła budynku oparta na planie prostokąta o wymiarach rzutu poziomego 6,34x11,29m z mniejszym fragmentem o wymiarach 1,91x7,44m przylegającym od strony południowej. Budynek posiada charakterystyczną dla jego pierwotnego przeznaczenia wieŝę z naprzeciwległymi otworami w formie okien z aŝurową stalową Ŝaluzją. Od strony północnej wyartykułowane jest wejście do świetlicy (z pośrednim przejściem do pomieszczeń widocznej przybudowy) oraz wejście do pomieszczenia technicznego pod wieŝą. Budynek zrealizowany został w technologii tradycyjnej, murowanej z przekryciem w formie Ŝelbetowej płyty z pokryciem z papy termozgrzewalnej. W stanie obecnym budynek posiada wyposaŝenie instalacyjne umoŝliwiające realizację planowanej inwestycji. W otoczeniu przedmiotowego budynku świetlicy znajdują się nieurządzone tereny zieleni niskiej i wysokiej oraz niewielkie, niezorganizowane fragmenty nawierzchni utwardzonych. Istniejące tereny rekreacyjne Na terenie inwestycji przeznaczonym pod funkcję rekreacyjno-sportową zlokalizowane jest boisko o nawierzchni trawiastej. Pozostałą część działki stanowią tereny nieurządzonej zieleni niskiej oraz pojedyncze drzewa. Przeznaczenie i program uŝytkowy przedmiotowego budynku i terenów otwartych Przedmiotowy budynek świetlicy, w związku z planowaną inwestycją, nie zmienia swojego przeznaczenia funkcjonalnego. Powiększeniu ulega strefa pomieszczenia świetlicy (docelowe przeznaczenie pomieszczenia na min. 70 osób). Dodatkowo, w wyniku przebudowy i rozbudowy południowej nawy, uzyskano pełnowymiarowy aneks kuchenny, pomieszczenia WC damskie i męskie z odrębnym przedsionkiem komunikacyjnym, pomieszczenie magazynowo-gospodarcze oraz dostępne z niezaleŝnego wejścia z zewnątrz pomieszczenie kotłowni olejowej. Przewidziano wyposaŝenie poszczególnych pomieszczeń budynku (stosownie do ich przeznaczenia) w elementy umeblowania (zabudowa meblowa aneksu kuchennego, stoły i krzesła w świetlicy z przeznaczeniem na min. 70 osób). Zasadniczą funkcją budynku jest (i będzie) miejsce organizacji spotkań mieszkańców 7

9 (narady, imprezy okolicznościowe itp.). W związku z planowaną równolegle rozbudową terenów rekreacyjno-sportowych budynek świetlicy będzie pełnił takŝe rolę zaplecza dla tej funkcji. Tereny rekreacyjne oprócz remontu istniejącej nawierzchni trawiastej (z montaŝem nowych bramek 3,0x2,0m, profil stalowy 80x80mm, cynkowana i malowana proszkowo, montowana w tulejach osadzanych w nawierzchni) będą wyposaŝone w dodatkową strefę wielofunkcyjną (nawierzchnia sztuczna z syntetycznej Ŝywicy, układana na podbudowie asfaltobetonowej) z boiskiem do gry jednostronnej w piłkę koszykową (wyposaŝenie w zestaw do koszykówki jednosłupowy stalowy, z regulacją wysokości tablicy, z tablicą z laminatu, obręczą i siatką stalową) oraz w badmintona (wyposaŝenie w słupki stalowe Ø76mm cynkowane i malowane proszkowo, osadzane w tulejach, z płynną regulacją wysokości siatki). Przylegająco do strefy sportowej przewidziano lokalizację strefy rekreacyjnej z utwardzoną nawierzchnią z kostki brukowej oraz wielofunkcyjną wiatą drewnianą o wymiarach rzutu poziomego 6,45x10,95m. Wiata zaprojektowana jako drewniana z pokryciem dachówką karpiówką. Tereny rekreacyjno-sportowe wyposaŝone dodatkowo w elementy małej architektury w postaci lamp stojących oraz ławek z koszami na śmieci (ławki bez oparć, konstrukcja z profili stalowych 80x80mm cynkowanych i malowanych proszkowo, siedzisko z desek, kosze na śmieci stalowe, z wkładem wymiennym wybrane jako elementy katalogowe). Charakterystyczne parametry techniczne i uŝytkowe przedmiotowego budynku oraz terenów rekreacyjno-sportowych: Powierzchnia działki nr 377/6: 995,0m 2 Powierzchnia zabudowy istniejącej (dz. nr 377/6): 87,35m 2 Powierzchnia zabudowy docelowej (dz. nr 377/6): 170,92m 2 Powierzchnia uŝytkowa istniejąca: 72,5m 2 Powierzchnia uŝytkowa docelowa: 136,68m 2 Kubatura istniejąca: 308,4m 3 Kubatura docelowa: 701,3m 3 Wysokość maksymalna istniejąca: 7,52m Wysokość maksymalna docelowa: 8,55m Powierzchnia nawierzchni utwardzonych istniejących (dz. nr 377/6): 20,5m 2 Powierzchnia nawierzchni utwardzonych projektowanych (dz. nr 377/6): 148,0m 2 Powierzchnia terenów zielonych istniejących (dz. nr 377/6): 887,15m 2 Powierzchnia terenów zielonych docelowych (dz. nr 377/6): 676,08m 2 Docelowy udział terenów biologicznie czynnych w powierzchni działki nr 377/6 wynosi 68%. Powierzchnia działki nr 375/1: 6838,0m 2 Powierzchnia zabudowy istniejącej (dz. nr 375/1): 0,0m 2 8

10 Powierzchnia zabudowy docelowej (dz. nr 375/1): 70,62m 2 Powierzchnia nawierzchni utwardzonych istniejących (dz. nr 375/1): 0,0m 2 Powierzchnia nawierzchni utwardzonych projektowanych (dz. nr 375/1): - nawierzchnia sportowa (boisko wielofunkcyjne) 375,0m 2 - nawierzchnia z kostki brukowej (strefa rekreacyjna, ciągi piesze): 662,5m 2 Powierzchnia nawierzchni trawiastej do remontu (istniejące boisko sportowe): 1250,0m 2 Powierzchnia terenów zielonych istniejących (dz. nr 375/1): 6838,0m 2 Powierzchnia terenów zielonych docelowych (dz. nr 375/1): 5800,5m 2. Zestawienie pomieszczeń: Parter Lp. Nr pom. Funkcja pomieszczenia Pow. [m 2 ] Wiatrołap 4, Pomieszczenie techniczne 1, Sala 94, Kotłownia 8, Magazyn / Pomieszczenie gospodarcze 4, Przedsionek do WC 4, WC męskie 6, WC damskie / dla niepełnosprawnych 4, Aneks kuchenny 7,42 Suma powierzchni uŝytkowej 136,68 I.3.3 I.3.4 Forma architektoniczna i funkcja budynku W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się ingerencji w zasadniczą funkcję budynku. Przewidziano natomiast jej powiększenie oraz uzupełnienie o zaplecze socjalno-techniczne. W związku z planowaną przebudową i rozbudową budynku świetlicy zmieniają się jedynie jego gabaryty rzutu poziomego oraz wysokość. Nie zmienia się natomiast podstawowy charakter budynku nawiązujący do pierwotnej formy i zachowujący dominantę wieŝy z podkreśleniem jej roli orientacyjnej w otaczającym terenie poprzez zastosowanie podświetlenia montowanego za Ŝaluzją istniejących otworów. Poszczególne, charakterystyczne elementy budynku (w tym: obramowania otworów okiennych i drzwiowych, widoczne elementy drewniane, wieŝa) zostały dodatkowo podkreślone kolorystycznie. Układ konstrukcyjny budynku W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się ingerencję w część elementów konstrukcyjnych budynku, w tym zakłada się: - rozbiórkę i demontaŝ elementów budynku nie nadających się do dalszego uŝytku (dach, elementy ścian) - naprawę lub wymianę elementów uszkodzonych (zgodnie z zaleceniami 9

11 stosownej ekspertyzy technicznej) - wymianę posadzki - przebudowę oraz budowę ścian nośnych i działowych - przebudowę / wymianę konstrukcji oraz warstw pokrycia dachu. Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne zawarto w rozdziale: BRANśA KONSTRUKCYJNA niniejszego tomu dokumentacji projektowej. Dodatkowo przewidziano zabezpieczenie konstrukcji drewnianej dachu do trudno zapalności (poprzez malowanie np. preparatem FOBOS M4). I.3.5 I.3.6 I.3.7 I.3.7 Sposób zapewnienia warunków korzystania przez osoby niepełnosprawne Dostępność budynku (funkcji świetlicy) zapewniona poprzez likwidację progów wejściowych i zastosowanie drzwi wejściowych o szerokości min. 90cm w świetle. Poprzez przebudowę węzła sanitarnego uzyskano pomieszczenie WC z gabarytami i wyposaŝeniem dostosowanym do potrzeb osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Dane technologiczne oraz współzaleŝności urządzeń i wyposaŝenia związanego przeznaczeniem budynku i jego rozwiązaniami budowlanymi Nie dotyczy. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposaŝenia budowlano-instalacyjnego Przedmiotowy budynek wyposaŝony był w istniejące instalacje: - elektryczną, - wod.-kan., W ramach planowanej inwestycji przewidziano wyposaŝenie budynku świetlicy w następujące instalacje wewnętrzne (częściowa wymiana wyposaŝenia instalacyjnego wewnętrznego): - kotłownia olejowa, instalacja c.o., instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja wodno-kanalizacyjna TOM II - instalacje elektryczne (rozdzielnica główna, instalacja siły i gniazd wtykowych, instalacja oświetlenia, instalacja odgromowa) TOM III. Szczegółowy opis planowanych robót instalacyjnych znajduje się w stosownych opracowaniach branŝowych TOM II, TOM III. Charakterystyka energetyczna budynku I Charakterystyka cieplna przegród zewnętrznych PoniŜej podano obliczeniową wartość współczynnika przenikania ciepła 10

12 We wszystkich przypadkach uzyskane zastępcze współczynniki przenikania ciepła U są znacznie niŝsze od obecnie obowiązujących ( W/m2K). Zaprojektowane przegrody zewnętrzne nadają budynkowi cechy budynku energooszczędnego. I Charakterystyka i parametry urządzeń grzewczych PoniŜej przedstawiono w formie tabeli dane dotyczące parametrów systemu grzewczego. W odniesieniu do przegród budowlanych podano ich oznaczenia literowe zgodne z przyjętymi w części graficznej niniejszej dokumentacji projektowej. 1. Współczynnik przenikania ciepła przez przegrody stan projektowany U [W/m 2 K] 1. Ściany zewnętrzne SZ1 0,16 SZ2 0,14 SZ3 0,22 2. Dach/stropodach A, A, A 0,19 3. Podłoga na gruncie B 0,30 2. Sprawności składowe systemu ogrzewania 1. Sprawność wytwarzana ŋ p = 0,93 2. Sprawność przesyłana ŋ r = 0,95 3. Sprawność regulacji ŋ e = 0,95 4. Sprawność wykorzystania w t = 0,90 5. Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia w d = 0,90 6. Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w ciągu doby w d = 0,90 I Ocena końcowa Zastosowano proekologiczny sposób ogrzewania budynku (kotłownia olejowa). Zaprojektowana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła umoŝliwia zapewnienie właściwego komfortu uŝytkowania pomieszczeń, lecz równieŝ obniŝa koszty ogrzewania pomieszczeń. Przyjęte załoŝenia projektowe całkowicie spełniają wymagania dot. oszczędności energii zawarte w obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych. Przyjęte załoŝenia dotyczące systemu ogrzewania budynku zapewnią spełnienie wymagań równieŝ w przyszłości. I.3.9 Dane techniczne charakteryzujące wpływ przedmiotowego obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: I Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków Zapotrzebowanie na wodę zgodne z uzyskanymi warunkami dostawy wody. Ścieki odprowadzone do sieci zbiorczej w ul. Strzeleckiej na warunkach określonych przez 11

13 dysponenta sieci. I Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się Emisja zanieczyszczeń pyłowych i płynnych nie występuje. Emisja substancji gazowych ogranicza się do wyrzutu spalin z pieca olejowego kotłowni (znikoma ilość z uwagi na przewidywaną częstotliwość korzystania z obiektu). I Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów W ramach planowanej inwestycji, podczas eksploatacji przedmiotowego budynku będą wytwarzane odpady komunalne. W/w odpady będą gromadzone w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, a następnie będą wywoŝone na zasadach umowy podpisanej przez zarządcę budynku z wyspecjalizowaną do tego celu firmą zewnętrzną. I Emisji hałasu oraz wibracji, a takŝe promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się Nie dotyczy. I Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne Nie dotyczy. Ponadto przedmiotowa inwestycja w objętym niniejszą dokumentacją zakresie, nie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w art. 51 ust.1 i 2 ustawy z dnia r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami). Przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r., Nr 257, poz. 2573, z 2005r. Nr 92, poz. 7696) zawartych w 2 i 3. W związku z czym nie wymaga ona sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. I.3.10 Projektowane rozwiązania techniczne i roboty budowlane I Przegrody pionowe remont, przebudowa, nowe podziały pomieszczeń W ramach przyjętych rozwiązań projektowych załoŝono wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku. Poszczególne elementy przegród zaprojektowano wg poniŝszego układu warstw: SZ1 istniejąca ściana zewnętrzna parteru: - tynk mineralny barwiony na siatce gr. 0,1-0,5 cm 12

14 - styropian EPS 80 na kołakach gr. 20 cm - ściana istniejąca gr. 25 cm - tynk cementowo wapienny gr. 1,5 cm - farba emulsyjna wewnętrzna SZ2 ściana zewnętrzna parteru: - tynk mineralny barwiony na siatce gr. 0,1-0,5 cm - styropian EPS 80 na kołakach gr. 20 cm - bloczki ytong gr. 24 cm - tynk cementowo wapienny gr. 1,5 cm - farba emulsyjna wewnętrzna SZ2 ściana zewnętrzna w strefie cokołu i fundamentów: - tynk mozaikowy na siatce nad powierzchnią terenu gr. 0,1-0,5 cm - folia izolacyjna tłoczona - polistyren ekstradowany gr. 10 cm - izolacja przeciwwilgociowa pionowa np. aquafin 2k - bloczki betonowe gr. 25 cm SW1 ściana wewnętrzna istniejąca (konstrukcyjna): - farba emulsyjna wewnętrzna - tynk cementowo wapienny gr. 1,5 cm - ściana istniejąca gr. 25 cm - tynk cementowo wapienny gr. 1,5 cm - farba emulsyjna wewnętrzna SW2 ściana wewnętrzna projektowana (konstrukcyjna): - farba emulsyjna wewnętrzna - tynk cementowo wapienny gr. 1,5 cm - bloczki Ytong gr. 24 cm - tynk cementowo wapienny gr. 1,5 cm - farba emulsyjna wewnętrzna SW3 ściana wewnętrzna projektowana (działowa): - farba emulsyjna wewnętrzna - tynk cementowo wapienny gr. 1,5 cm - bloczki Ytong gr. 12 cm - tynk cementowo wapienny gr. 1,5 cm - farba emulsyjna wewnętrzna UWAGA: Dopuszcza się zastosowanie innych technologii i materiałów wykończeniowych po uprzednim uzgodnieniu z Projektantem. Kolorystyka materiałów wykończeniowych zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania (TOM I). Kolorystyka oraz dobór materiałów wykończeniowych wewnętrznych w uzgodnieniu z Projektantem. I Przegrody poziome remont, przebudowa, nowe rozwiązania 13

15 W ramach przyjętych rozwiązań projektowych załoŝono wykonanie poszczególnych elementów przegród poziomych wg poniŝszego układu warstw: A warstwy dachu głównego: - blacha trapezowa T-50 - deskowanie pełne niezapalne (12x3,5) lub łaty z profili stalowych gr. 3,5 cm - folia paroprzepuszczalna - kratownica drewniana niezapalna gr cm - wełna mineralna w górnym pasie kratownicy gr. 16 cm - folia paroizolacyjna - przestrzeń techniczna - ruszt stalowy gr. 5 cm - płyta GKF gr. 1,25 cm A warstwy dachu bocznego: - blacha trapezowa T-50 - deskowanie pełne niezapalne (12x3,5) lub łaty z profili stalowych gr. 3,5 cm - folia paroprzepuszczalna - krokwie niezapalne 8x16 gr. 16 cm - wełna mineralna pomiędzy krokwiami gr. 16 cm - folia paroizolacyjna - przestrzeń techniczna - ruszt stalowy gr. 5 cm - płyta GKF gr. 1,25 cm A warstwy dachu wiatrołapu: - blacha trapezowa T-50 - deskowanie pełne niezapalne (12x3,5) lub łaty z profili stalowych gr. 3,5 cm - folia paroprzepuszczalna - krokwie 8x16 niezapalne gr. 16 cm - wełna mineralna pomiędzy krokwiami gr. 16 cm - folia paroizolacyjna - ruszt stalowy gr. 5 cm - płyta GKF gr. 1,25 cm B posadzka na gruncie: - warstwa wykończeniowa gr. 1,5 cm - wylewka betonowa gr. 4,5 cm - 2 x folia PE - styropian EPS 100 gr. 5 cm - papa termozgrzewalna - chudy beton gr. 15 cm - tłuczeń gr. 15 cm - grunt nośny C chodnik wokół budynku: - kostka brukowa gr. 8 cm - warstwa wyrównawcza z piasku gr. 5 cm 14

16 - tłuczeń kamienny stabilizowany gr. 20 cm - warstwa filtracyjna grunt rodzimy D nawierzchnia sportowa (sztuczna): - nawierzchnia akrylowa (Ŝywica syntetyczna) - warstwa ścieralna asfaltu gr. 3 cm - warstwa wiąŝąca asfaltu gr. 4 cm - kliniec gr. 2-3cm - tłuczeń kamienny gr. 8-10cm - piasek gr. 10cm - grunt rodzimy UWAGA: Dla uzyskania prawidłowej klasy odporności poŝarowej elementów konstrukcyjnych w strefie zaklasyfikowanej do klasy D naleŝy zastosować obudowy z płyt GKF oraz uszczelnienia w postaci pian ogniochronnych. Grunt rodzimy poddać ocenie przed wykonaniem posadzki. Wszelkie roboty budowlane konstrukcyjne oparte o rozwiązania przyjęte w niniejszej dokumentacji projektowej wykonywać w uzgodnieniu z Projektantem. I Kominy Kominy wykonane jako murowane z ociepleniem w systemie firmy SCHIEDEL. Wykończenie zewnętrzne: tynk akrylowy barwiony w masie (analogicznie do wykończenia ścian zewnętrznych po ociepleniu). Kolorystyka materiałów wykończeniowych zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania (TOM I). Przewidziano wykonanie kołnierzy z blachy stalowej cynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7035 stanowiących uszczelnienie połączenia komin z pokryciem dachu. Przekrycie kominów betonowe z opierzeniem z blachy stalowej cynkowanej. Wywiewki wentylacyjne z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wykonać jako systemowe z blachy stalowej cynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze RAL I Stolarka wewnętrzna i zewnętrzna Stolarka okienna okleinowana PCV, kolor biały. Stolarka drzwiowa zewnętrzna drzwi wejściowe, witryny PCV, kolor biały. Stolarka drzwiowa zewnętrzna drzwi do kotłowni stalowe malowane w kolorze białym (ew. szare). Stolarka drzwiowa wewnętrzna drzwi pełne, płycinowe w okleinie drewnopodobnej. Stolarka drzwiowa do WC drzwi pełne, płycinowe w okleinie drewnopodobnej z otworami wentylacyjnymi. I Elewacje materiały, detale, technologie Przewidziano zastosowanie następującego asortymentu materiałów 15

17 wykończeniowych zewnętrznych: - tynk akrylowy barwiony na masie - kolor wg palety NCS S3060-Y70R zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania - tynk akrylowy barwiony na masie - kolor wg palety NCS S0520-Y60R zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania - tynk mozaikowy kolor brązowy lub terakota np. firmy KABE (ziarno 1mm). Technologia ocieplenia budynku rozwiązania i wymagania techniczno - technologiczne Projektowane ocieplenie naleŝy realizować zgodnie z instrukcją Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej. Niniejszy projekt ocieplenia wykonano w oparciu o aktualna Aprobatę Techniczną ITB AT /2006 stwierdzającą przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń systemem MALFARB TERMIT STYROPIAN firmy MALFARB Sp. z o.o., Ostrów Wlkp., Lewkowiec 68. UWAGA: Dopuszcza sie moŝliwość wykonywania ocieplenia budynku w oparciu o inny system izolacji cieplnej posiadający odpowiednią aktualną aprobatę techniczną. Rozwiązania materiałowe Płyty styropianowe EPS 80 styropian samo gasnący, wg normy PN-B A1 1999, frezowany pióro-wpust. Warstwa ociepleniowa jako całość wykonana jako NRO. Wymagania: - wymiary powierzchniowe nie większe niŝ 60x120cm, z dokładnością do 3%, grubość 20cm - struktura styropianu zwarta niedopuszczalne są luźno związane granulki - powierzchnia szorstka, po krojeniu z bloków - krawędzie proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań - wytrzymałość na rozrywanie siła prostopadła do powierzchni nie mniej niŝ 80kPa dla kaŝdej próby. Od producenta naleŝy wymagać podania gęstości, gdyŝ do prac ociepleniowych naleŝy stosować materiał o gęstości nie mniejszej niŝ 15kg/m 3. Płyty styropianowe powinny być sezonowane, co najmniej 2 miesiące od daty wyprodukowania, w celu wyeliminowania odkształceń skurczowych, które są wyraźnie widoczne w początkowym okresie. Skurcze mogą dochodzić do 1 3mm na długości płyty. Zaprawa klejąca MALFARB TERMIT MZ-51 do mocowania płyt styropianowych do podłoŝa oraz do wykonywania warstwy zbrojonej na styropianie pod wyprawę 16

18 tynkarską. Zaprawa dostarczana jest w postaci suchej mieszanki, którą przed zastosowaniem naleŝy zmieszać z wodą w proporcji wagowej 100:26 bezpośrednio na placu budowy, za pomocą wiertarki o małych obrotach z mieszadłem, lub z zastosowaniem betoniarki wolnospadowej. Uzyskuje się w ten sposób jednorodną masę bez granulek. Grubość zaprawy na płytach styropianowych wynosi 3 6mm. Tkanina szklana VERTEX 145A / AKE 145A wg Aprobaty Technicznej ITB AT /2005. Jako materiał zbrojący powinna posiadać: - splot gazejski - wymiary dostawcze: szerokość nie mniej niŝ 1,00m, długość 50m - wielkość oczek 3,7x4,3mm ±0,5% - masę powierzchniową 155g/m 2. Tkanina szklana pełni rolę zbrojenia dla powierzchni styropianu oraz przejmuje napręŝenia na styku dwóch róŝnych pod względem sztywności materiałów nie dopuszczając do powstania rys i spękań w warstwie fakturowej, która jednocześnie spełnia rolę wodochronną. Przy zakupie siatki kaŝdorazowo naleŝy uzyskać dane o wytrzymałości na zrywanie oraz wymaganej gramaturze. Roztwór gruntujący MALFARB TERMIT GRUNT MG-15 do gruntowania podłoŝy pod wyprawę tynkarską. Grunt dostarczany w postaci ciekłej, gotowej do stosowania. Masa tynkarska akrylowa o uziarnieniu 1,5 3mm, dostarczana w postaci ciekłej, gotowej do stosowania w róŝnych kolorach i odcieniach w zaleŝności od projektowanej kolorystyki i struktury tynku. Masy te nakłada się po stwardnieniu warstwy zbrojonej masy klejowej na płytach styropianu. Łączniki mechaniczne (kołki rozporowe) stosowane w przypadkach uzasadnionych, w zaleŝności od rodzaju i stanu podłoŝa oraz od przewidywanych obciąŝeń. Materiały do wykończenia miejsc szczególnych elewacji listwy, taśmy, siatki naroŝne, materiały uszczelniające i inne akcesoria. UWAGA: Profile cokołowe i naroŝne na wysokości parteru i przy drzwiach wejściowych stosować jako aluminiowe lub ze stali nierdzewnej posiadające stosowne atesty. Opis technologii wykonania ocieplenia Opis technologii wykonania ocieplenia opracowany w oparciu o instrukcję 334/2002: Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej. Przygotowanie podłoŝa Do prac przygotowawczych naleŝy montaŝ rusztowań. Przed przystąpieniem do robót właściwych naleŝy takŝe usunąć obróbki blacharskie, odciągnąć rury spustowe i zwody instalacji piorunochronnej. 17

19 Przygotowanie powierzchni ścian polega na wykonaniu następujących czynności: - oczyszczenie z warstwy pylącej - skucie odparzonych fragmentów tynku - oczyszczenie elewacji północnej z grzybów, porostów i nasycenie wodnym preparatem ochronnym - dokładne oczyszczenie lub skucie tynków ościeŝy okiennych wraz z wyspoinowaniem i uszczelnieniem styku ościeŝnicy. Wyrównanie podłoŝa wykonać w zaleŝności od rodzaju i wielkości ubytków: - rys włosowatych o szerokości mniejszej niŝ 2mm nie ma potrzeby wypełniać - nierówności podłoŝa do 10mm naleŝy zastosować szpachlówkę systemową lub zaprawę cementową 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilości ok. 4 5% (wag.) - przy nierównościach podłoŝa od 10 20mm naleŝy zastosować rozwiązania jw., ale wykonać je w kilku warstwach - jeŝeli warstwa zaprawy wypada zbyt gruba powyŝej 20mm, korzystniej jest nierówności wykleić kawałkami styropianu o odpowiedniej grubości, a następnie zeszlifować do wyrównania płaszczyzny ściany. Prace przygotowawcze podłoŝa Warunkiem, aby ocieplenie dobrze trzymało się ściany, jest właściwe i staranne przygotowanie podłoŝa. Powierzchnię ściany naleŝy dokładnie oczyścić z kurzu, pyłu i zaprawy luźno związanej z podłoŝem. Kolejną czynnością jest umycie ocieplanej ściany, wyrównanie występujących ubytków i nierówności poprzez naklejanie próbek. W tym celu naleŝy przygotować próbki styropianu o wymiarach 10x10cm, nałoŝyć zaprawę klejącą (ok. 10mm na całą powierzchnię) i przykleić w róŝnych miejscach, które wydają się być najsłabsze. Po upływie trzech dni (w wymaganych warunkach) próbki odrywa się rękami, siłą skierowaną prostopadle do podłoŝa. JeŜeli styropian ulegnie rozerwaniu nośność i przyczepność podłoŝa jest wystarczająca. JeŜeli natomiast próbki odejdą wraz z warstwą zaprawy, podłoŝe naleŝy zagruntować środkiem zwiększającym przyczepność i po raz kolejny próbę powtórzyć. Warunki atmosferyczne Roboty ociepleniowe naleŝy prowadzić jedynie przy bezdeszczowej pogodzie i nie pod bezpośrednim silnym działaniem promieni słońca w temperaturach nie niŝszych niŝ +5 o C oraz nie wyŝszych niŝ +25 o C. W obniŝonej temperaturze (w okolicach +5 o C) oraz w środowisku o podwyŝszonej wilgotności wiązanie kleju przebiega znacznie wolniej. Przygotowanie masy klejącej Zaprawa dostarczana jest w postaci suchej mieszanki, którą przed zastosowaniem naleŝy zmieszać z wodą w proporcji wagowej 100:26 bezpośrednio na placu budowy, za pomocą wiertarki o małych obrotach z mieszadłem, lub z zastosowaniem 18

20 betoniarki wolnospadowej. Uzyskuje się w ten sposób jednorodną masę bez granulek. Grubość zaprawy na płytach styropianowych wynosi 3 6mm. Przyklejanie płyt styropianowych Do tego etapu prac moŝna przystąpić dopiero po dokonaniu sprawdzenia przyczepności i nośności tynku. Płyty styropianowe naleŝy przyklejać w układzie poziomym dłuŝszych krawędzi, stosując mijankowy układ spoin pionowych. Na całej powierzchni ocieplanej ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. Nierówności styków sąsiednich płyt styropianowych naleŝy korygować przez szlifowanie krawędzi packą tynkarską obłoŝoną papierem ściernym. JeŜeli na powierzchni powstaną uszkodzenia, fragment ten naleŝy wyciąć i po dopasowaniu wkleić nowy fragment styropianu. Po stwardnieniu spoiny, miejsce naprawione przeszlifować. Masę klejową nakłada się na powierzchnię płyty tzw. metodą pasmowo-punktową. Szerokość pasma masy klejącej wzdłuŝ obwodu płyty powinna wynosić co najmniej 3cm. Na pozostałej powierzchni masę naleŝy rozłoŝyć plackami o średnicy 8 12cm. Łączna powierzchnia nałoŝonej masy klejącej powinna obejmować co najmniej 40% powierzchni płyty. Grubość spoiny ustalić doświadczalnie, gdyŝ jest ona zaleŝna od rodzaju tynku oraz równości jego płaszczyzny. W praktyce grubość warstwy masy klejącej nie powinna przekraczać 1cm. ŚwieŜo ułoŝonych płyt nie naleŝy dociskać ponownie lub przesuwać, gdyŝ powoduje to zmniejszenie przyczepności do podłoŝa. Niewłaściwie przyklejoną płytę naleŝy oderwać, zebrać zaprawę klejową ze ściany oraz z płyty i ponownie ją przykleić. Szczególnej dokładności wymaga wykonanie NaroŜy budynku, które wykonane nierówno, zdecydowanie obniŝają wartość estetyczną gotowej elewacji. Płyty wkleja sie mijankowo, wystawiając nieco krawędzie poza lico styropianu. Po związaniu nadmiar styropianu odciąć ostrym noŝem i papierem ściernym wyprowadzić pionowo krawędź. Płyty styropianowe przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Mocowanie płyt łącznikami Przyklejone płyty styropianu dodatkowo naleŝy mocować do ściany łącznikami, gdy zaprawa klejąca dostatecznie stwardnieje, tj. nie wcześniej niŝ 24h od ich przyklejenia. Łączniki naleŝy wbijać przed nałoŝeniem warstwy zbrojącej. Projektuje się uŝycie 3 szt. łączników na płytę (6 szt. na 1m 2 ). W wykonanym otworze (co najmniej 6cm w ścianie) umieścić grzybek, a następnie delikatnie wbić kołek rozporowy do zlicowania z powierzchnią styropianu. 19

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU 1 USŁUGI BUDOWLANE mgr inŝ. Janusz Ejsmont 11-500 GiŜycko, ul. Daszyńskiego 7/8 tel 602286303 PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa projektu : TERMORENOWACJA BUDYNKU Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU Adres obiektu : TERESPOL, ul. Graniczna 8 Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKTANCI: PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PRZEBĘDOWO DZ. NR 90/10 OBRĘB TROJANOWO ARK. EWID. 2 SEKCJA: 6.181.12.09.1.3

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ITB H. Budynek H ITB - WARSZAWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ITB H. Budynek H ITB - WARSZAWA DDM Dorota Doliwa-Mikołajska 01 407 Warszawa; ul.deotymy 19/21 m.2. tel. 502 440 335 ddm@mikolajski.com, NIP 527-102-56-64; REGON 011141485; mbank 03 1140 2004 0000 3702 4488 3838 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH NAZWA ZADANIA : Roboty dekarskie, naprawa kominów i muru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy Biuro Obsługi Klienta: Dąbrówka 13 42-110 Popów 692-489-371, 695-46-90-35 mp.projekt@vp.pl Inwestor: PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA BRANśA: FAZA: P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TEMAT: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE BUDYNKU KRUS PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa inwestycji: Przebudowa boiska sportowego w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 Adres inwestycji: 59-950 Ruszów, działka nr 379, 200 Inwestor: Opracował: Gmina i Miasto

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa inwestycji: Przebudowa boiska sportowego w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 Adres inwestycji: 59-600 Lwówek Śląski, ul. Parkowa, działka nr 223/31 Inwestor: Powiat Lwówecki

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kulczyński Architekt

Bardziej szczegółowo