ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH Gdańsk; ul. Bliska 1b 5 OPIS TECHNICZNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH 80-541 Gdańsk; ul. Bliska 1b 5 OPIS TECHNICZNY"

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU, ODBUDOWY I ROZBUDOWY O KONDYGNACJĘ PODZIEMNĄ (PIWNICA CZĘŚCI PARTEROWEJ) ZABYTKOWEGO DWORU W KŁÓBCE Z PRZEZNACZENIEM NA CELE MUZEALNE W MIEJSCOWOŚCI KŁÓBKA, GMINA LUBIEŃ KUJAWSKI BRANśA: INWESTOR: ARCHITEKTURA MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ; UL. SŁOWACKIEGO 1A WŁOCŁAWEK UWAGA: NINIEJSZY PROJEKT WYKONAWCZY JEST USZCZEGÓŁOWIENIEM PRO- JEKTU BUDOWLANEGO REMONTU, ODBUDOWY I ROZBUDOWY O KON- DYGNACJĘ PODZIEMNĄ (PIWNICA CZĘŚCI PARTEROWEJ) ZABYTKOWEGO DWORU W KŁÓBCE Z PRZEZNACZENIEM NA CELE MUZEALNE OPRACOWANEGO NA ZLECENIE INWESTORA W LISTOPADZIE 2010R. PRO- JEKT WYKONAWCZY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z WW. PROJEKTEM BU- DOWLANYM.

2 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA 1. specyfikacja przetargowa 2. opracowanie Jana Święcha z 2010 r. 3. umowa z Inwestorem 4. wypis z ewidencji gruntów 5. wizja lokalna przeprowadzona przez pracowników ZUT. 6. inwentaryzacja budynku 7. wytyczne konserwatorskie 9. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr INW /CP/2010 z dn r., wydana przez Burmistrza gminy Lubień Kujawski; 10. warunki techniczne przyłączenia do sieci infrastruktury 11. konsultacje z Inwestorem 12. konsultacje Inwestora z delegaturą WUOZ we Włocławku 13. obowiązujące przepisy. 14. koncepcja architektoniczna remontu, odbudowy i rozbudowy o kondygnację podziemną (piwnica części parterowej) zabytkowego dworu w Kłóbce z przeznaczeniem na cele muzealne, branŝa architektura, oprac. ZUT Architekt Wanda Grodzka, październik ocena techniczna zabytkowego budynku dworu w miejscowości Kłóbka, gmina Lubień Kujawski, branŝa architektura i konstrukcja, oprac. ZUT Architekt Wanda Grodzka, listopad projekt budowlany remontu, odbudowy i rozbudowy o kondygnację podziemną (piwnica części parterowej) zabytkowego dworu w Kłóbce z przeznaczeniem na cele muzealne, branŝa architektura, oprac. ZUT Architekt Wanda Grodzka, listopad ZAKRES OPRACOWANIA Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem remont, odbudowę i rozbudowę o kondygnację podziemną dworu w Kłóbce z przeznaczeniem na cele muzealne, wraz z projektem zagospodarowania terenu działki nr 161/1. Niniejszy projekt wykonawczy jest uszczegółowieniem projektu budowlanego, opracowanego na zlecenie Inwestora w listopadzie 2010r. UWAGA: OPIS TECHNICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘ- ŚCIĄ RYSUNKOWĄ ZAWIERAJĄCĄ ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE 3.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI. Przedmiotem inwestycji jest odbudowa dworu w Kłóbce z przeznaczeniem na cele muzealne na terenie działki oznaczonej ewidencyjnym numerem geodezyjnymi 161/1, połoŝonych w m. Kłóbka, gmina Lubień Kujawski.

3 3.2 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA. działka nr 161/1 na działce zlokalizowany dwór, częściowo w stanie ruiny ze względów technicznych nadającej się do demontaŝu, częściowo w stanie zachowanym wymagającym kapitalnego remontu; pozostały teren działki zajmuje park dworski (działka jest fragmentem parku) 3.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. rozdaj projektowanej zabudowy wskaźnik intensywności odtworzenie zabytkowego dworu i parku na zasadzie rekonstrukcji według stanu sprzed 1939 r. W przypadku architektury dworu zachowana zostanie substancja zabytkowa budynku trójkondygnacyjnego i łącznika. nie określa się szerokość elewacji 34.06m frontowej zabudowy wysokość zabudowy część dworu remontowana 9.45m część dworu odbudowana 8.60m geometria dachów dach dwuspadowy z lukarnami, wielopołaciowy, główny spadek 57%, miejscowo 63.5% (dopasowanie wys. okapów i kalenicy na ryzalicie części remontowanej) linia zabudowy powierzchnia biologicznie czynna działki 161/1 dostęp do drogi publicznej nie określa się, budynek wznoszony w obrysie dawnego dworu projektowana 19392m 2 86% powierzchni działki przez istniejący remontowany zjazd w części północno-zachodniej działki 161/1 połączenie alejek parkowych z szosą lokalną Modlibórz-Błędowo miejsca postojowe dla samochodów osobowych linie rozgraniczające teren inwestycji zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi nie projektuje się na terenie działki 161/1 (będącej częścią zabytkowego parku dworskiego składającego się z działek 161/1, 161/9, 161/10) miejsc postojowych dla samochodów; miejsca postojowe zlokalizowane na terenie parkingu obsługującego sąsiedni obiekt skansenu wsi kujawskiej, będący własnością Inwestora) wg granic działek

4 3.4 BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU rodzaj powierzchni ilość [m 2 ] udział % powierzchnia działki 161/ powierzchnia zabudowy powierzchnie pieszo-jezdne: aleja wjazdowa od bramy, podjazd przed dworem; alejki parkowe: nawierzchnia Ŝwirowo gliniasta (technologia HanseGrand i HanseGrand Robust lub równowaŝna) pow. biologicznie czynna w tym: zieleń parkowa adaptowana; gospodarka i urządzenie zieleni wg odrębnego opracowania(*) zieleń urządzona: okrągły zieleniec na podjeździe przed dworem trawnik otoczony bukszpanowym Ŝywopłotem (*) projekt budowlany i wykonawczy zagospodarowania zabytkowego parku dworskiego w miejscowości Kłóbka wraz z projektem gospodarki drzewostanem działki nr 161/1, 161/9, 161/10, branŝa projektowanie zieleni 3.5 WARUNKI GRUNTOWE I WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTÓW kategoria geotechniczna gruntu druga. kategoria geotechniczna obiektu druga. 3.6 OCHRONA KONSERWATORSKA Obszar działki nr 161/1 podlega ochronie Konserwatorskiej; patrz poz. 10.0; 3.7 WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ Obszar inwestycji połoŝony na terenie nie naraŝonym na wpływ eksploatacji górniczej i wolny od zagroŝeń płynących z tego tytułu. 3.8 ISTNIEJĄCE I PRZEWIDYWANE ZAGROśENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UśYTKOWNIKÓW. W stanie istniejącym nie istnieją takie zagroŝenia, stan projektowany nie powoduje powstanie dodatkowych zagroŝeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia uŝytkowników.

5 3.9 PRZESŁANIANIE I ZACIENIANIE OBIEKTÓW SĄSIEDNICH. Budynek dworu znacznie oddalony od innych budynków zawierających pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, nie przesłania i nie zacienia innych budynków, nie jest przesłaniany i zacieniany przez inne budynki; ze względu na znaczne oddalenie budynku dworu od innych budynków zawierających pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi nie wykonano analiz rysunkowych INFORMACJE DODATKOWE Szczegóły uwarstwienia nawierzchni wg projektów budowlanego i wykonawczego zagospodarowania parku dworskiego, dz. nr 161/1, 161/9, 161/10, branŝa architektura, oprac. przez ZUT Architekt Wanda Grodzka, listopad, grudzień projektu budowlanego i wykonawczego drogi wewnętrznej dojazdowej i remontu zjazdu z drogi publicznej na terenie zabytkowego parku i dworu w miejscowości Kłóbka, tom7; branŝa drogownictwo, oprac. przez ZUT Architekt Wanda Grodzka, listopad Projekt zagospodarowania terenu sporządzono na mapie do celów projektowych, wykonanej dla działek 161/1, 161/9, 161/10, w skali 1:1000, aktualnej na dzień r., opracowanie mapy Mirosław Małecki; granice własności, linie rozgraniczające, rzędne wysokościowe przyjęto ściśle wg ww. mapy. 4.0 PROJEKT ODBUDOWY I ROZBUDOWY DWORU W KŁÓBCE. 4.1 FORMA ARCHITEKTONICZNA. Dwór w Kłóbce powstawał w trzech etapach jako pierwsza powstała część niska dworu budynek parterowy z poddaszem z niską drewnianą ścianką kolankową, i drewnianymi gankami wejściowym zachodnim z loggią na poziomie poddasza oraz południowym na ścianie szczytowej południowej a balkonikiem w poziomie poddasza; budynek na planie wydłuŝonego prostokąta zlokalizowano z grubsza dłuŝszą osią w kierunki północ południe; druga wybudowana została dwukondygnacyjna z piwnicą (suteryną) część dworu zlokalizowana przy północnym szczycie starego dworu. połączona z nim łącznikiem w formie zbliŝonej do starego dworu ; cześć ta otrzymała bogate dekoracje elewacji w postaci boniowań i gzymsów oraz opasek okiennych na tynkowanych ścianach, jej dach otrzymał kształt nawiązujący do dachu starego dworu z głębokimi okapami zarówno wzdłuŝ ścian podłuŝnych jak i szczytowych, okapy szczytowe otrzymały dekoracyjne groty; trzecim etapem było ujednolicenie architektury dworu nowego i starego przez wprowadzenie na korpus starego dekoracji tynkowych takich jak na korpusie części nowszej (naroŝne bonia, gzymsy i opaski okienne), oraz zastąpienie drewnianego ganka zachodniego murowanym (w poziomie parteru, drewnianym w poziomie poddasza) ryzalitem. Dwór w stanie obecnym jest w złym stanie technicznym. Część niska stary dwór w stanie ruiny w połowie pozbawiona stropu i dachu, pozbawiona tynków i dekoracji w

6 80 85%, z zawilgoconymi murami, zwietrzałą zaprawą nie nadaje się do ponownego wykorzystania i remontu. Część wyŝsza, późniejsza, zachowała się w lepszym stanie pomimo utraty 2/3 stropów między parterem i piętrem oraz większości tynków. Na części wyŝszej pozostał prowizoryczny dach (nie przypominający dachu dworu znanego z ikonografii zostanie rozebrany) chroniący ją przed całkowitym zniszczeniem. Forma architektoniczna obudowanego budynku dworu obejmować będzie : część niŝszą odbudowaną po demontaŝu zrujnowanych murów (powiększoną o pełne podpiwniczenie) w charakterze sprzed ujednolicenia obu części tj. z gładkimi tynkami parteru, drewnianymi opaskami drzwi i okien, drewnianymi gankami zachodnim i południowym, deskowanymi ściankami kolankowymi i szczytami poddasza, oraz charakterystycznymi dekoracjami okapów podłuŝnych i szczytowych ( deski zębate, profilowane słupy i zastrzały, groty szczytowe); część wyŝszą remontowaną na podstawie substancji istniejącej, z odtworzeniem stropów, dachu z dekoracjami, tyków zewnętrznych z dekoracjami i wewnętrznych; w obu częściach planuje się odtworzenie stolarki drzwiowej i okiennej - charakterystycznych okien ościeŝnicowych z okiennicami wewnętrznymi i opaskami, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych z opaskami oraz drzwi zewnętrznych z opaskami i okiennicami wewnętrznymi (drzwi ościeŝnicowe). 4.2 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UśYTKOWY DWORU. Dwór przeznaczony jest generalnie na cele muzealne dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Funkcja muzealna zlokalizowana zostanie na parterze całego budynku, w piwnicach oraz piętrze i poddaszu funkcje towarzyszące: w piwnicach stanowiska naukowe obejmujące odtworzenie zabytkowych kuchni i pralni, magazyny muzealne, kotłownia olejowa oraz zaplecza socjalne dla pracowników i toalety dla zwiedzających; na piętrze / poddaszu w części wyŝszej pokoje biurowe przeznaczone na gabinet kierownika placówki oraz na pracownie naukowe i ew. archiwum placówki, oraz pokój sypialny z łazienką (dla gości placówki); w części niŝszej przylegającej do łącznika magazyn (strych), południową stronę poddasza zajmować będzie wygodne mieszkanie słuŝbowe; DANE OBLICZENIOWE STAN PROJEKTOWANY: KUBATURA BRUTTO [M 3 ] POWIERZCHNIE [M 2 ] POWIERZCHNIA ZABUDOWY POWIERZCHNIA CAŁKOWITA POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA POWIERZCHNIA NETTO POWIERZCHNIA UśYTKOWA POWIERZCHNIA RUCHU POWIERZCHNIA USŁUGOWA

7 dane powyŝsze obliczono zgodnie z normą PN ISO 9836: PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA CZĘŚĆ NIśSZĄ planuje się odbudować z pełnym podpiwniczeniem w technologii tradycyjnej udoskonalonej ściany murowane z cegły pełnej warstwowe z zachowaniem dawnej grubości ścian brutto, stropy gęstoŝebrowe, dach drewniany kryty blachą w arkuszach łączonych na rąbek stojący, elewacje tynkowane tynkami cementowowapiennymi bez dekoracji, stolarka odtwarzana jw., schody do piwnicy Ŝelbetowe, na poddasze odtwarzane drewniane, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne. ŁAWY FUNDAMENTOWE Ŝelbetowe monolityczne, beton C20/25, stal RB500W dla prętów głównych i St3S-b dla strzemion; na ławach izolacje przeciwwilgociowe z papy izolacyjnej termozgrzewalnej, kładzionej dwukrotnie; PODŁOGI PIWNICY NA GRUNCIE na podkładzie z chudego betonu 15cm, ocieplone styropianem XPS100 gr. 10cm, zasadnicza warstwa podłogowa wylewka betonowa 8cm, zawierające przewody ogrzewania podłogowego, posadzki z płytek ceramicznych (ceglanych) formowanych ręcznie; proponowane płytki posadzkowe : - płytki C267 12x25x1, prod. Mikulska Klinkier - płytki krakowskie, 15x30x2, prod. Kamstar - płytki cotto, 10x20x2, prod. Ceramika Rogiński lub płytki równowaŝne; płytki naleŝy impregnować preparatami do ochrony posadzek ceglanych i terakotowych, np. Remmers Funcosil AG lub równowaŝnym; podłoga w pom. kotłowni i składu opału ocieplona wełną mineralną do stosowania w gruncie gr. 10cm, zasadnicza warstwa płyta Ŝelbetowa gr. 20cm, posadzka olejoodporna, bezspoinowa, w składzie opału tworząca wannę o pojemności min litrów (cokoliki olejoodporne wys. 30cm); izolacje przeciwwilgociowe z papy izolacyjnej termozgrzewalnej, kładzionej dwukrotnie; ŚCIANY ZEWNĘTRZNE ściany projektowane konstrukcyjne grubości 38cm i 25cm z cegły ceramicznej pełnej klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10; ścianka licowa projektowana grubości 12cm z cegły ceramicznej pełnej klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10; izolacja termiczna ścian piwnicy styropian XPS100 gr. 14cm pomiędzy ścianami konstrukcyjnymi a licowymi; izolacja termiczna ścian parteru i piętra wełna mineralna gr. 18cm pomiędzy ścianami konstrukcyjnymi a licowymi oraz pustka powietrzna 9cm, ściany zachowują grubość rozebranych ścian zewnętrznych 64cm; izolacje przeciwwilgociowe: na ścianach piwnicy z papy izolacyjnej termozgrzewalnej, kładzionej dwukrotnie, na ścianie licowej z lepików asfaltowych np. Abizol R+P, kładzione dwukrotnie; ŚCIANY WEWNĘTRZNE ściany projektowane konstrukcyjne grubości 25cm i 38cm z cegły ceramicznej pełnej klasy 15 na zaprawie klasy M15; ściany projektowane działowe grubości 12cm i 25cm z

8 cegły ceramicznej pełnej na zaprawie klasy M15; ściany zachowują charakterystyczne grubości zdemontowanych ścian wewnętrznych; UWAGA: do murowania ścian moŝna uŝyć materiału odzyskanego ze zdemontowanych murów dworu pod warunkiem jego dobrej jakości cegły muszą być całe, oczyszczone z resztek zaprawy, suche i bez śladów porośnięcia glonami, mchem i grzybami (pozbawione działania korozji biologicznej) nadproŝa w ścianach - z półfabrykatów L19 oraz monolityczne Ŝelbetowe z betonu klasy C20/25 i stali klasy RB500W dla prętów głównych oraz St3S-b dla strzemion; STROPY stropy projektowane gęstoŝebrowy Teriva 8.0 lub rozwiązanie równowaŝne; na stropach podłogi pływające: na stropie piwnicy wylewka betonowa 8cm, zawierające przewody ogrzewania podłogowego na styropianie EPS100 gr.5cm; na stropie parteru - wylewka betonowa 8cm, zawierające przewody ogrzewania podłogowego na 2 cm styropianu EPS100 i 3cm izolacji akustycznej ze styropianu EPS T 33/30mm, łącznie z obwodowa izolacja akustyczną (EPS T 23/20mm); posadzki z desek drewnianych - dębowych, z litego drewna gr. 20do 30mm, dł. do 2500mm, łączone ze sobą na pióro i wpust, surowe przeznaczone do olejowania lub pastowania, z frezowanymi spodami w sposób pozbawiający je napręŝeń, klejone do podłoŝa klejem poliuretanowym dwuskładnikowym; deski, preparaty gruntujące i kleje z oferty firmy Koop, lub równowaŝne; deski układane we wzór parkietu taflowego z desek, odtworzenie rysunku posadzek wg projektów wystroju muzeum (odrębne opracowania). SCHODY PIWNICA-PARTER schody projektowane monolityczne Ŝelbetowe z betonu klasy C20/25 i stali klasy RB500W dla prętów głównych oraz St3S-b dla prętów rozdzielczych; SCHODY PARTER PIĘTRO odtworzone; drewniane, zachowujące charakterystyczny układ wachlarzowy stopni i dekoracje (policzki, profile nosków, tralki balustrady) KOMINY murowane jak ściany, górne części kominów zachowujące charakterystyczny kształt murować z cegły pełnej na zaprawie cementowo-trasowej klasy M10, kominy tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, malowane na kolor ścian dworu; zabezpieczenia kominów przeciw zalewaniu wodą i wchodzeniem do przewodów ptaków wg rysunku detali kominów, zabezpieczenie płytek Ŝelbetowych wieńczących kominy zaprawą cementowo epoksydową (3mm) np. Sika 720 Epocem, lub równowaŝną; DACH dach projektowany konstrukcji drewnianej płatwiowo-kleszczowej z drewna klasy C30 oraz drewna klejonego klasy GL30, krokwie o przekroju 10x20cm, na krokwiach deskowanie pełne i przed pokryciem papa lub membrana rozdzielająca; dach zabezpieczony przeciwogniowo podbitka z płyt GK typ D, F o odporności EI30; w połaciach dachu i na podbitce ocieplenie z wełny mineralnej gr. 25cm.; przekrycie dachu z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej Plannja EMKA (lub równowaŝnej), łączonej wzdłuŝ spadków dachu i w kalenicach na rąbek stojący, blacha w kolorze cynkowoszarym, okapniki, rynny i rury spustowe z materiału analogicznego i w analogicznej kolorystyce jak okrycie dachu; okapy wzdłuŝne i szczytowe wykończone charaktery-

9 stycznymi odtworzonymi dekoracjami: deskami zębatymi i grotami; elementy drewniane zewnętrzne wykończone jak okładziny drewniane zewnętrzne; UWAGA: elementy drewniane wewnętrzne impregnowane przeciwogniowo do NRO preparatami mającymi równieŝ właściwości chroniące przed wilgocią i korozja biologiczną, np. Fobos M4 lub równowaŝny; OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE ścianki kolankowe, ściana szczytu południowego, ściana szczytowa ganku zachodniego, ścianki szczytowa i boczne facjatki wschodniej deskowane deskami struganymi gr.3cm na podkonstrukcji drewnianej z belek 10x10cm, lub drewnianej konstrukcji facjatki konstrukcje drewniane i obłacenie impregnowane przeciwogniowo i korozji biologicznej preparatem Fobos M4, lub równowaŝnym; deski malowane preparatami koloryzująco impregnującymi, kolor ciemnego drewna ciemny dąb np. Remmers HK-Lasur 2267, lub równowaŝnym; GANKI I BALKONY DREWNIANE konstrukcja ganków i balonów drewniana słupy 20x20cm, rygle i belki stropowe 20x20 i 10x20cm, deski podłogi balkonów gr.3cm, wykończenie preparatami impregnująco koloryzującymi (lazurującymi) na kolor ciemny dąb np. Remmers HK-Lasur 2267, lub równowaŝnym; DEKORACJE ZEWNĘTRZNE DREWNIANE wycinane i toczone elementy drewniane dekoracyjne okapów i szczytów, oraz opaski okienne wykończenie preparatami impregnująco koloryzującymi (lazurującymi) na kolor ciemny dąb, np. Remmers HK-Lasur 2267, lub równowaŝnym; TARASY WEJŚCIOWE DREWNIANE wykonać z dźwigarów drewnianych gr.8x15cm podpartych na filarkach ceglanych i desek gr.3cm, dźwigarki impregnować olejem kreozotowym (jak podkłady kolejowe), deski preparatami olejowymi koloryzującymi na kolor dopasowany do koloru pozostałych elementów drewnianych elewacji; filarki ceglane zabezpieczone w całości np. Abizolem R+P, dwukrotnie, przed połoŝeniem dźwigarków dodatkowo zabezpieczone dwoma warstwami papy izolacyjnej przylepnej; naleŝy zachować szorstką powierzchnię podłóg tarasów i stopnic schodów na tarasy jako zabezpieczenie przeciwpoślizgowe; TYNKI ZEWNĘTRZNE cementowo-wapienne, kategorii III, malowane farbami uŝywanymi przy obiektach zabytkowych Caparol Color System, odcień INGWER 14, lub równowaŝnymi; TYNKI WEWNĘTRZNE NA ŚCIANACH I STROPACH cementowo-wapienne, kategorii III, malowane farbami do wnętrz wg projektów wystroju muzeum (odrębne opracowania) OKŁADZINY WEWNĘTRZNE płytki ceramiczne na posadzkach i ścianach w pomieszczeniach łazienek i toalet, układane na klej, do wys. ok. 2m (do wys. opasek drzwiowych), pod okładzinami na posadzkach i ścianach (cokoliki 30cm, przy wannach i natryskach do wys. 2m) wewnętrzna izolacja przeciwwodna z foli w płynie, stosowana dwuwarstwowo); płytki terakotowe posadzek w toaletach naleŝy impregnować preparatami do ochrony posadzek ceglanych i terakotowych, np. Remmers Funcosil AG lub równowaŝnym, w przypadku wykonania w toaletach posadzek ceramicznych z płytek szkliwionych (gresy) impre-

10 gnowane preparatami do impregnacji posadzek ceramicznych szkliwionych, np. Fila M90 lub równowaŝnym; WENTYLACJA wentylacja w całości grawitacyjna, miejscowo wspomagana wentylatorami osiowymi lub kanałowymi; przewody wentylacyjne z rur spiro, ocieplonych 2cm warstwą wełny mineralnej ułoŝone w ścianie środkowej dworu pełniącej rolę szachtu instalacyjnego (cegła 25cm pustka instalacyjna 27cm cegła 25cm);, odtworzony komin pomiędzy salonikiem a gabinetem z przewodem dymowym dla kominka; układ kominów odtworzony i rozbudowany w oparciu o zasadę lokowania kominów wg ikonografii; STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA otworzona charakterystyczna stolarka drzwiowa drzwi drewniane płycinowe z opaskami wokół i wewnątrz ościeŝy, drzwi zewnętrzne z naświetlami; odtworzona charakterystyczna stolarka okienna drewniane okna i drzwi balkonowe ościeŝnicowe, w większości z wewnętrznymi okiennicami, dla poprawy właściwości termicznych stolarki wewnętrzne krosno zaopatrzone w szybę kasetową 4plth-14argo- 6plth, zewnętrzne krosno szyba pojedyncza 6plth, wymiary w oparciu o zinwentaryzowane otwory drzwiowe i okienne, oraz dopasowane do nowych otworów, wzory wg zinwentaryzowanej zachowanej stolarki oraz ikonografii; drzwi ogniochronne ei30 i ei60 drewniane, w pomieszczeniach dworu (poza drzwiami do pom. technicznych wg zestawienia stolarki) wykonać ściśle wg rys. profili drzwiowych; wykonanie drzwi ogniochronnych indywidualnych naleŝy powierzyć wyspecjalizowanemu producentowi stolarki ogniochronnej wykonującemu stolarkę do obiektów zabytkowych (np. ZB Sosnowicz, Olsztyn, lub producent wyrobów równowaŝnych); CZĘŚĆ WYśSZĄ planuje się remontować i uzupełnić o utracone elementy: stropy betonowe na belkach stalowych, schody drewniane odtwarzane, dach drewniany kryty jak dach części niŝszej; stolarka jak w części niŝszej, tynki zewnętrzne renowacyjne i dekoracyjne, konserwatorskie oraz izolacje przeciwwilgociowe murów wg ofert firm Remmers, Sto lub równowaŝnych, tynki wewnętrzne renowacyjne, konserwatorskie wg ofert firmy Remmers lub równowaŝnych; ŁAWY FUNDAMENTOWE ławy fundamentowe istniejące kamienne; wymagane miejscowe wzmocnienie ław; projektowane wzmocnienie posadowienia metodą jet grouting pod kamiennymi ławami fundamentowymi; PODŁOGI PIWNICY NA GRUNCIE na podkładzie z chudego betonu 15cm, ocieplone styropianem XPS100 gr. 10cm, zasadnicza warstwa podłogowa wylewka betonowa 8cm, zawierające przewody ogrzewania podłogowego, naleŝy zwrócić szczególna uwagą na sekwencję łączenia warstw izolacji podłogowej z hydroizolacją ścian zewnętrznych i wewnętrznych, posadzki z płytek ceramicznych (ceglanych) formowanych ręcznie, proponowane płytki posadzkowe : - płytki C267 12x25x1, prod. Mikulska Klinkier - płytki krakowskie, 15x30x2, prod. Kamstar - płytki cotto, 10x20x2, prod. Ceramika Rogiński

11 lub płytki równowaŝne; płytki naleŝy impregnować preparatami do ochrony posadzek ceglanych i terakotowych, np. Remmers Funcosil AG lub równowaŝnym; ŚCIANY ZEWNĘTRZNE ściany istniejące z cegły ceramicznej pełnej, ściany w sporej części pozbawione tynków, naleŝy usunąć zwietrzałe części spoin, szpałdować spoiny zaprawą wapienno trasową, oczyścić z odpadających tynków, tynki pozostawione zabezpieczyć preparatami scalającymi, następnie nanieść warstwy szpachli gruntująco - wyrównującej ok. 1cm i tynkować tynkami renowacyjnymi, dekoracje tynkowe bonia naroŝne, gzymsy na wysuniętej konstrukcji ceglanej (istniejącej) oraz opaski drzwiowe i okienne wykonać z zapraw do profili ciągnionych: z warstwą rdzenia i warstwą profilu; profile gzymsów i boni w oparciu o inwentaryzację istniejącej substancji i ikonografię; izolacje przeciwwilgociowe: poziome: iniekcja preparatów izolujących; na ścianach piwnicy: z powłok bezspoinowych z modyfikowanych bitumów, kładzionych bezpośrednio na warstwie szpachli gruntująco wyrównującej, osłonięte od zasypanego gruntu folią ochronną; ŚCIANY WEWNĘTRZNE ściany istniejące z cegły ceramicznej pełnej, projektowane oraz miejscowe wzmocnienie istniejących nadproŝy ceglanych profilami stalowymi ze stali klasy St3S; ściany w sporej części pozbawione tynków, naleŝy usunąć zwietrzałe części spoin, szpałdować ściany zaprawą wapienno trasową; oczyścić z odpadających tynków, następnie nanieść warstwy szpachli gruntująco - wyrównującej i tynkować tynkami renowacyjnymi; izolacje przeciwwilgociowe: poziome: iniekcja preparatów izolujących; na ścianach piwnicy: z powłok bezspoinowych ze szlamów uszczelniających, kładzionych bezpośrednio na warstwie szpachli gruntująco wyrównującej; ściany projektowane i domurowania grubości z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie klasy M15; ściany zachowują charakterystyczne grubości rozebranych ścian wewnętrznych; tynkowanie tynkami renowacyjnymi dla ujednolicenia tynków we wszystkich pomieszczeniach części wyŝszej; UWAGA: do murowania ścian projektowanych i domurowań moŝna uŝyć materiału odzyskanego ze zdemontowanych murów dworu pod warunkiem jego dobrej jakości cegły muszą być całe, oczyszczone z resztek zaprawy, suche i bez śladów porośnięcia glonami, mchem i grzybami (pozbawione działania korozji biologicznej); STROPY nad piwnicą sklepiania istniejące; naleŝy usunąć warstwy podłogowe lezące na sklepieniach; pachy sklepienne: wypełnienie pozostawić istniejące; w przypadku stwierdzenie zawilgocenia lub korozji biologicznej wypełnienie stare usunąć i wypełnić pachy zaprawą wapienną na bazie kruszywa mineralnego próbki 4-8mm, uwaga: nie odciąŝać pach na całej długości jednocześnie odciąŝanie i zalewanie wykonywać w odcinkach 1m; podłoga na zasypce na sklepieniach gruzowo-wapiennej wylewka betonowa 8cm, zawierające przewody ogrzewania podłogowego na styropianie EPS100 gr.5cm

12 strop parteru i piętra projektowany na belkach stalowych ze stali klasy St3S z wypełnieniem z płyty monolitycznej Ŝelbetowej z betonu klasy C20/25 i stali klasy RB500W dla prętów głównych oraz St3S-b dla prętów rozdzielczych; na stropie parteru wyrównanie przestrzeni między belkami styropianem EPS100 i wylewka betonowa 8cm, zawierające przewody ogrzewania podłogowego na 2 cm styropianu EPS100 i 3cm izolacji akustycznej ze styropianu EPS T 33/30mm, łącznie z obwodowa izolacja akustyczną (EPS T 23/20mm); posadzki pływające z desek drewnianych; na stropie piętra paraizolacja z papy termozgrzewalnej paroizolacyjnej (najlepiej z wkładka z folii aluminiowej) i ocieplenie z wełny mineralnej gr.25cm posadzki z desek drewnianych - dębowych, z litego drewna gr. 20do 30mm, dł. 2500mm, łączone ze sobą na pióro i wpust, surowe przeznaczone do olejowania lub pastowania, z frezowanymi spodami w sposób pozbawiający je napręŝeń, klejone do podłoŝa klejem poliuretanowym dwuskładnikowym; deski, preparaty gruntujące i kleje z oferty firmy Koop, lub równowaŝne; posadzki pływające z desek drewnianych, układane we wzór parkietu taflowego z desek, odtworzenie rysunku posadzek wg projektów wystroju muzeum (odrębne opracowania). TYNKI ZEWNĘTRZNE renowacyjne i dekoracyjne, wapienno-trasowe, na cokołach cementowo-trasowe, dekoracje tynkowe bonia naroŝne, gzymsy na wysuniętej konstrukcji ceglanej (istniejącej) oraz opaski drzwiowe i okienne wykonać z zapraw do profili ciągnionych: z warstwą rdzenia i warstwą profilu; profile gzymsów i boni w oparciu o inwentaryzację istniejącej substancji i ikonografię; dekoracje (jw.) - malowane farbami uŝywanymi przy obiektach zabytkowych Caparol Color System, odcień BASALT 18, lub równowaŝnymi, gładkie pola tynkowe - malowane farbami uŝywanymi przy obiektach zabytkowych Caparol Color System, odcień NUTRIA 16, lub równowaŝnymi; TYNKI WEWNĘTRZNE NA ŚCIANACH I STROPACH renowacyjne, malowane farbami do wnętrz wg projektów wystroju muzeum (odrębne opracowania) UWAGA: HYDROIZOLACJE, RENOWACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH, TYNKI NA ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH, WEWNĘTRZNYCH, SKLEPIENIACH I STROPACH ORAZ DE- KORACJE TYNKOWE WG PROGRAMU PRAC RESTAURA- CYJNO - KONSERWATORSKICH POZ. 6.0 NINIEJSZEGO OPISU. SCHODY PIWNICA PIĘTRO odtworzone; drewniane, zachowujące charakterystyczny układ wachlarzowy stopni i dekoracje (policzki, profile nosków, tralki balustrady) KOMINY wyprowadzone na nowo w istniejących ścianach przez wykucie bruzd i wymurowanie nowych przewodów kominowych wentylacyjnych, dymowego i przewody pionu kanalizacyjnego; murowane jak ściany, górne części kominów zachowujące charakterystyczny kształt murować z cegły pełnej na zaprawie cementowo-trasowej, części licowe kominów tynkowane tynkiem jak korpus części wyŝszej dworu, malowane na ko-

13 lor elewacji; zabezpieczenia kominów przeciw zalewaniu wodą i wchodzeniem do przewodów ptaków wg rysunku detali kominów, zabezpieczenie płytek Ŝelbetowych wieńczących kominy zaprawą cementowo epoksydową (3mm) np. Sika 720 Epocem, lub równowaŝną; DACH dach projektowany konstrukcji drewnianej płatwiowo-kleszczowej z drewna klasy C30, krokwie o przekroju 8x16cm, na krokwiach deskowanie pełne i przed pokryciem papa lub membrana rozdzielająca, przekrycie dachu z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej Plannja EMKA (lub równowaŝnej), łączonej wzdłuŝ spadków dachu i w kalenicach na rąbek stojący, blacha w kolorze cynkowoszarym, okapniki, rynny i rury spustowe z materiału analogicznego i w analogicznej kolorystyce jak pokrycie dachu; okapy wzdłuŝne i szczytowe wykończone charakterystycznymi odtworzonymi dekoracjami: deskami zębatymi i grotami; elementy drewniane zewnętrzne wykończone jak okładziny drewniane zewnętrzne; UWAGA: elementy drewniane wewnętrzne impregnowane przeciwogniowo do NRO preparatami mającymi równieŝ właściwości chroniące przed wilgocią i korozja biologiczną, np. Fobos M4 lub równowaŝny; DEKORACJE ZEWNĘTRZNE DREWNIANE wycinane i toczone elementy drewniane dekoracyjne okapów i szczytów wykończenie preparatami impregnująco koloryzującymi (lazurującymi) na kolor ciemny dąb, np. Remmers HK-Lasur 2267, lub równowaŝnym; SCHODY ZEWNĘTRZNE DREWNIANE wykonać z dźwigarów drewnianych o profilu schodów gr. 8cm podpartych na ceglanej podwalinie i ścianie łącznika i desek gr. 3cm (schody do łącznika); dźwigarki impregnować olejem kreozotowym (jak podkłady kolejowe), deski preparatami olejowymi koloryzującymi na kolor dopasowany do koloru pozostałych elementów drewnianych elewacji; podwalinę ceglaną zabezpieczyć w całości np. Abizolem R+P, dwukrotnie, przed połoŝeniem dźwigarków dodatkowo zabezpieczone dwoma warstwami papy izolacyjnej przylepnej; naleŝy zachować szorstką powierzchnię podłóg tarasów i stopnic schodów na tarasy jako zabezpieczenie przeciwpoślizgowe; OKŁADZINY WEWNĘTRZNE płytki ceramiczne na posadzkach i ścianach w pomieszczeniach łazienek i toalet, układane na klej, do wys. ok. 2m (do wys. opasek drzwiowych), pod okładzinami na posadzkach i ścianach (cokoliki 30cm, przy wannach i natryskach do wys. 2m) wewnętrzna izolacja przeciwwodna z foli w płynie, stosowana dwuwarstwowo); WENTYLACJA wentylacja w całości grawitacyjna, miejscowo wspomagana wentylatorami osiowymi lub kanałowymi; przewody wentylacyjne wymurowane patrz akapit KOMINY; STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA otworzona charakterystyczna stolarka drzwiowa drzwi drewniane płycinowe z opaskami wokół i wewnątrz ościeŝy, drzwi zewnętrzne z naświetlami; odtworzona charakterystyczna stolarka okienna drewniane okna i drzwi balkonowe ościeŝnicowe, w większości z wewnętrznymi okiennicami, dla poprawy właściwości termicznych stolarki wewnętrzne krosno zaopatrzone w szybę kasetową 4plth-14argo-

14 6plth, zewnętrzne krosno szyba pojedyncza 6plth, wymiary w oparciu o zinwentaryzowane otwory drzwiowe i okienne, oraz dopasowane do nowych otworów, wzory wg zinwentaryzowanej zachowanej stolarki oraz ikonografii; drzwi ogniochronne ei30 i ei60 drewniane, w pomieszczeniach dworu (poza drzwiami do pom. technicznych wg zestawienia stolarki) wykonać ściśle wg rys. profili drzwiowych; wykonanie drzwi ogniochronnych indywidualnych naleŝy powierzyć wyspecjalizowanemu producentowi stolarki ogniochronnej wykonującemu stolarkę do obiektów zabytkowych (np. ZB Sosnowicz, Olsztyn, lub producent wyrobów równowaŝnych); UWAGI: ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM BRANśY KONSTRUKCYJNEJ DO MUROWANIA ŚCIAN CEGLANYCH MOśNA UśYĆ MATERIAŁU ODZYSKANEGO ZE ZDEMONTOWANYCH ZRUJNOWANYCH MURÓW CZĘŚCI NIśSZEJ DWORU. CEGŁY MUSZĄ BYĆ CAŁE, SUCHE I OCZYSZCZONE Z RESZTEK STAREJ ZAPRAWY ORAZ PODDANE DEZYNFEKCJI (WG PRO- GRAMU PRAC RESTAURACYJNO KONSERWATORSKICH POZ. 6.0 NINIEJSZEGO OPISU); CEGŁY MAJĄCE ŚLADY KOROZJI BIO- LOGICZNEJ (NALOTY ROŚLINNE I GRZYBICZE, ŚLADY ZASIE- DLENIA PRZEZ OWADY) NIE MOGĄ ZOSTAĆ PONOWNIE UśYTE UśYCIE WSZYSTKICH WSKAZANYCH PREPARATÓW RENOWACYJ- NYCH I KOLORYZUJĄCYCH ŚCIŚLE WG INSTRUKCJI I TECHNOLOGII PODANYCH PRZEZ PRODUCENTA W CELU ZAPOBIEGNIĘCIA SZKODLIWYM ICH DZIAŁANIOM (NP. WYPŁUKIWANIE PREPARA- TÓW KOLORYZUJĄCYCH DREWNO NA ELEWACJE) 4.4 SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. obiekt w całości części ekspozycyjnej, przeznaczonej dla publiczności dostępny będzie dla osób niepełnosprawnych: podjazd na parter w obszarze ganku zachodniego przy głównym wejściu, na obszarze parteru brak barier architektonicznych w postaci progów lub wąskich drzwi, oraz wyposaŝenie w męską i damską toaletę dla niepełnosprawnych; do piwnic i pietra / poddasza nie planuję się dostępu publiczności; 4.5 ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNICZNYCH. Instalacja zimnej wody Instalacja ciepłownicza z planowanego przyłącza do wodociągu gminnego zgodnie z warunkami technicznymi gestora wodociągu; własna kotłownia olejowa; ogrzewanie podłogowe w większości pomieszczeń niewidoczne, prowadzone w warstwach podłogi pływającej, w kliku

15 miejscach wnęki rozdzielaczy ogrzewania nad posadzką; w pomieszczeniach bez znaczenia ekspozycyjno naukowego ogrzewanie grzejnikami (pom. techniczno-magazynowe, socjalne, pokój gościnny i mieszkanie słuŝbowe); Instalacja kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika na terenie działki 161/1 (brak sieci kanalizacji sanitarnej w Kłóbce) Instalacja kanalizacji deszczowej wody opadowe kierowane na teren wokół dworu, rozwiązanie odtworzone w stosunki do stanu dawnego Instalacja elektroenergetyczna zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci elektroenergetycznej 5.0 ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE BUDOWLANYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektowanych obiektów liniowych 6.0 PROGRAM PRAC RESTAURACYJNO - KONSERWATORSKICH Program prac restauracyjno - konserwatorskich dotyczy głównie części wyŝszej remontowanej; program oparto w całości o system wyrobów firmy Remmers; dopuszczalne są inne rozwiązania równowaŝne (nie gorsze niŝ zaproponowane) pod warunkiem zastosowania rozwiązania bazującego na komplementarnych wyrobach systemowych (najczęściej produkty jednej firmy); HYDROIZOLACJE I WYKOŃCZENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH PRZY GRUNCIE 1 czyszczenie muru z resztek tynku, mechanicznie 2 czyszczenie muru ceglanego i kamiennego z roślin, nalotów z glonów i porostów oraz resztek systemów korzeniowych, mechanicznie 3 usuniecie zwietrzałych spoin na głębokość ok 2cm; łącznie z usunięciem luźnych cegieł i kamieni; 4 trzykrotna dezynfekcja preparatami glono- i porostobójczym; np. Remmers BFA 0673 lub równowaŝny; jeŝeli zostanie stwierdzona nieskuteczność zabiegu naleŝy go powtórzyć; 5 osadzenie uzupełnień muru nową cegłą i otoczakami; fleki ceglane i kamienne - spasować do powstałych luk i osadzić na zaprawie mineralnej, modyfikowanej z dodatkami trasowymi; np. Remmers Fugenmortel ZF 1045 lub równowaŝna 6 wykonanie hydroizolacji iniekcyjnej, zewnętrznej i wewnętrznej wg rysunku detalu hydroizolacji zewnętrznej i wewnętrznej; HYDROIZOLACJA POZIOMA INIEKCYJNA - wykonać otwory do iniekcji średn. ok.2cm (1-3cm) nawiercane co 10-12cm z nachyleniem ok. 15 O obustronnie (dla ścian grubszych niŝ 60cm) na głębokość 2/3 grubości ściany;

16 uwaga: dla ścian cieńszych niŝ 60cm (ściany wewnętrzne) otwory jednostronnie; nachylenie ok. 20 O, głębokości o 5cm mniejszej niŝ grubość ściany; - iniekcję przeciw kapilarnemu podciąganiu wilgoci wykonać preparatem zawierającym hydrofobowe związki kwasu krzemowego; np. Remmers Kiesol 1810, lub równowaŝny; HYDROIZOLACJA PIONOWA ZEWNĘTRZNA - wykonać warstwę wyrównawczą z tynku podkładowego i magazynującego sole; grubości ok. 1cm np. Remmers Gruntputz 0401, lub równowaŝny; - wykonać warstwę gruntująca z mieszanki płynnego preparatu zawierającego hydrofobowe związki kwasu krzemowego i cementowego szlamu uszczelniającego, do 0.5cm np. Remmers Kiesol 1810 i Sulfatexschlamme 0430, lub równowaŝne; - w miejscu poszerzenia muru fundamentowego wykonać fasetę ochronną z zaprawy zawierającej spoiwa hydrauliczne i naturalne kruszywa mineralne, modyfikowanej tworzywami sztucznymi np. Remmers Sperrmortel 0311, lub równowaŝna; - wykonać dwuwarstwową bezspoinową powłokę hydroizolacyjną bitumiczną z zawartością uszczelniaczy gumowych, modyfikowaną tworzywami sztucznymi np. Remmers Profibaudicht 1k 0870, lub równowaŝna; - powlokę hydroizolacyjną osłonić folią ochronną (traconą) na czas zasypywania wykopu: 2x folia PE gr. min. 0.2mm HYDROIZOLACJA PIONOWA WEWNĘTRZNA - wykonać warstwę gruntującą z mieszanki płynnego preparatu zawierającego hydrofobowe związki kwasu krzemowego i cementowego szlamu uszczelniającego, do grub. 0.5cm; np. Remmers Kiesol 1810 i Sulfatexschlamme 0430; lub równowaŝne - wykonać warstwę wyrównawczą z tynku podkładowego i magazynującego sole grubości ok. 1cm; np. Remmers Gruntputz 0401; lub równowaŝny - na styku fundamentu i płyty podłogowej wykonać fasetę uszczelniającą z zaprawy zawierającej spoiwa hydrauliczne i naturalne kruszywa mineralne, modyfikowanej tworzywami sztucznymi; np. Remmers Sperrmortel 0311, lub równowaŝna; - wykonać dwuwarstwową bezspoinową powłokę hydroizolacyjną ze szlamu cementowego uszczelniającego; np. Remmers Sulfatexschlamme 0430, lub równowaŝna; - na powłoce hydroizolacyjnej wykonać tynk renowacyjny do stosowania na powierzchniach mineralnych, na zewnątrz i wewnątrz budynków; np. Remmers Sanierputz 0402, lub równowaŝny; - wykonać dylatację obwodową jastrychu (wylewki) betonowego, gr.2cm, ze styropianu XPS100.

17 UWAGA: naleŝy zwrócić uwagę na sekwencję warstw styku fragmentu poziomego hydroizolacji ściany i hydroizolacji papowej projektowanej podłogi. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE, ELEWACJE CZĘŚCI REMONTOWANEJ ISTNIEJĄCEJ 1 czyszczenie ścian zewnętrznych z resztek odpadających tynków i zabrudzeń - mechanicznie; 2 czyszczenie pozostałych tynków elewacyjnych z osypującej się, piaszczącej się i zwietrzałej warstwy wierzchniej, mechanicznie; 3 usuniecie zwietrzałych i piaszczących się spoin poziomych i pionowych pomiędzy cegłami, mechanicznie na głębokość ok. 2cm, łącznie z usunięciem luźnych fragmentów lub całych cegieł w warstwie elewacyjnej ściany; 4 dezynfekcja ścian zewnętrznych: w przypadku miejscowego występowania nalotu z glonów i porostów: miejsca występowania nalotu (z kołnierzem ok. 50cm) czyścić preparatem glono- i porostobójczym trzykrotnie, pozostałą powierzchnię całej ściany jednokrotnie; w przypadku występowania nalotu w wielu miejscach na ścianie, bądź skaŝenia całej ściany czyścić preparatem całą ścianę trzykrotnie; np. Remmers BFA 0673 lub równowaŝny; dezynfekcje przeprowadzić naleŝy zarówno dla surowego muru jak i powierzchni tynkowanych; jeŝeli zostanie stwierdzona nieskuteczność zabiegu naleŝy go powtórzyć; 5 uzupełnienie spoin zaprawą mineralną, modyfikowaną, z dodatkiem trasu, łącznie z osadzeniem fleków ceglanych w miejsca po usunięciach na zaprawę uŝytą do spoinowania; np. Remmers Fugenmortel ZF 1045, lub równowaŝna; 6 gruntowanie trwałych, nie odpadających i nośnych tynków istniejących preparatem wzmacniającym do podłoŝy mineralnych piaszczących się i zwietrzałych, rozpuszczalnikowym np. Remmers Tiefengrund 2909, lub równowaŝny; niewielki ubytki i kratery w istniejących tynkach uzupełnić szpachlówką powierzchniową drobnoziarnistą zbrojoną; np. Remmers Feinputz 0408, lub równowaŝna; 7 na podłoŝe z usuniętym tynkiem (mur ceglany, uzupełniony i spoinowany) nałoŝyć warstwę gruntująco wyrównującą z tynku podkładowego i magazynującego sole, grubość warstwy 1-1.5cm; np. Remmers Grundputz 0401, lub równowaŝny; 8 warstwę licową tynku na warstwie gruntująco wyrównującej wykonać z tynku renowacyjnego lekkiego zwierającego włókna do zlicowania z tynkami istniejącymi (gr. warstwy do 3cm); np. Remmers Sanierputz 0402, lub równowaŝny; 9 scalanie fakturowe tynków nowych i istniejących wykonać metodą filcowania szpachlówką powierzchniową drobnoziarnistą zbrojoną; np. Remmers Feinputz 0408, lub równowaŝna;

18 10 dekoracje tynkowe: gzymsy na wysuniętych cegłach, gzymsy sztukatorskie, opaski okienne, bonia naroŝne wykonać zaprawami sztukatorskimi w dwóch etapach: rdzenia i profilu: - w przypadku odtworzenia dekoracji wykonać najpierw rdzeń z zaprawy do wykonywania rdzeni profili ciągnionych, pozostawiając ok. 1cm miąŝszości profilu na wykonanie wykończenia; np. Remmers Grobzugmortel 0511, lub równowaŝna; oraz wykończenie profilu (szablonem) warstwami do łącznej grubości 1cm z zaprawy do wykończenia profili ciągnionych; np. Remmers Feinzugmortel 0512, lub równowaŝna; - w przypadku uzupełniania istniejących profili ze starego tynku: dekoracje oczyścić mechanicznie, gruntować preparatem do wzmacniania podłoŝy mineralnych piaszczących się i zwietrzałych (jak w pkt.6), i wykonać nową, jednowarstwową powłokę profilową (szablonem) z zaprawy do wykończenia profili ciągnionych grubości 0.5cm np. Remmers Feinzugmortel 0512, lub równowaŝna; 11 malowanie powierzchni elewacji wg rysunków kolorystyki farbami silikatowymi, kryjącymi, przeznaczonymi do malowania elewacji obiektów zabytkowych (na bazie tradycyjnych barwników); - pola tynkowe kolor NUTRIA 16 - dekoracje tynkowe kolor BASALT 18 kolorystykę opracowano w oparciu o wzornik Caparol Color System. ŚCIANY WEWNĘTRZNE CZĘŚCI REMONTOWANEJ ISTNIEJĄCEJ 1 czyszczenie ścian wewnętrznych i sklepień w piwnicach z całości tynków i zabrudzeń - mechanicznie; 2 usunięcie zwietrzałych i piaszczących się spoin poziomych i pionowych pomiędzy cegłami, mechanicznie na głębokość ok. 2cm, łącznie z usunięciem luźnych fragmentów lub całych cegieł w warstwie elewacyjnej ściany; 3 dezynfekcja ścian wewnętrznych: w przypadku miejscowego występowania nalotu z glonów i porostów: miejsca występowania nalotu (z kołnierzem ok. 50cm) czyścić preparatem glono- i porostobójczym trzykrotnie, pozostałą powierzchnię całej ściany jednokrotnie; w przypadku występowania nalotu w wielu miejscach na ścianie, bądź skaŝenia całej ściany czyścić preparatem całą ścianę trzykrotnie; np. Remmers BFA 0673 lub równowaŝny; jeŝeli zostanie stwierdzona nieskuteczność zabiegu naleŝy go powtórzyć; 4 uzupełnienie spoin zaprawą mineralną, modyfikowaną, z dodatkiem trasu, łącznie z osadzeniem fleków ceglanych w miejsca po usunięciach na zaprawę uŝytą do spoinowania; np. Remmers Fugenmortel ZF 1045, lub równowaŝna; 5 na podłoŝe z usuniętym tynkiem (mur ceglany, uzupełniony i spoinowany) nałoŝyć warstwę gruntująco wyrównującą z tynku podkładowego i magazynującego sole, grubość warstwy ok.1cm do uzyskania równej powierzchni ścian wewnętrznych; np. Remmers Grundputz 0401, lub równowaŝny;

19 6 warstwę licową tynku na warstwie gruntująco wyrównującej wykonać z tynku renowacyjnego lekkiego zwierającego włókna, moŝliwie cienką warstwą (do 1.5cm), tynki zatrzeć na gładko do uzyskania równej, gładkiej powierzchni tynków wewnętrznych; np. Remmers Sanierputz 0402, lub równowaŝny; Prace restauracyjno konserwatorskie w zakresie czyszczenia murów, hydroizolacji zewnętrznej i wewnętrznej, restauracji i konserwacji murów i tynków, wraz z dekoracjami sztukatorskimi powinien wykonywać wykonawca będący dyplomowanym konserwatorem zabytków (lub mający do dyspozycji dyplomowanego konserwator zabytków) w specjalności konserwacja i restauracja zabytkowych murów ceglanych i tynkowanych. ELEMENTY śeliwne BALKONU DWORU (CZĘŚĆ WYśSZA, REMONTOWANA) Na skutek długotrwałych zaniedbań, braku bieŝącej konserwacji i działania czynników atmosferycznych istniejący balkon Ŝeliwny utracił walory uŝytkowe; w celu ich przywrócenia naleŝy wykonać nową konstrukcję nośną płyty balkonowej o grubości pozwalającej na ukrycie jej w górnej (mało aŝurowej) części koronki dekoracyjnej tj. ok. 5cm. Płytę wykonać jako konstrukcję płaską z rur stalowych kwadratowych 5x5cm ze zintegrowana płytą podłogowa z blachy stalowej gr. 1cm. Do tej płyty naleŝy mocować restaurowaną i odtwarzaną balustradę Ŝeliwną w sposób analogiczny do stanu pierwotnego (nitowanie), oraz od spodu, jako dekorację, zdemontowaną i poddaną konserwacji istniejącą płytę balkonu. Istniejące wsporniki Ŝeliwne naleŝy osadzić w ścianie zewnętrznej dworu niezaleŝnie od nowego balkonu (nie powiązane z nim konstrukcyjnie samonośne) jako elementy dekoracyjne. Restauracja i konserwacja balkonu polega na: 1 demontaŝu bocznych balustrad 2 demontaŝu dekoracyjnej koronki biegnącej na obwodzie balkonu 3 demontaŝu istniejącej płyty balkonowej 4 demontaŝu istniejących wsporników balkonu 5 wykonaniu nowej konstrukcji płyty balkonowej rur stalowych kwadratowych i blachy stalowej 6 uzupełnieniu ubytków i wŝerów szpachlówką wykonaną ze ścierniwa Ŝelaznego i Ŝywicy epoksydowej oraz uzupełnieniu ubytków prętów istniejących elementów przez wspawanie wykonanych na wzór istniejących fragmentów odlewów Ŝeliwnych; 7 wykonaniu na podstawie istniejących balustrad i koronki - matryc odlewniczych i odlewów odtwarzanych elementów 8 odtłuszczeniu środkami chemicznymi (rozpuszczalnikami) i czyszczeniu mechanicznym istniejących i wykonywanych od nowa części balkonu (łącznie z nową konstrukcją balkonu) metodą strumieniowo ścierną (tzw. piaskowanie) ŜuŜlem pomiedziowym o ostrym kształcie ziaren i zróŝnicowanej ich wielkości do całkowitego usunięcia rdzy, złuszczeń, zgorzeli i brudu oraz odpyleniu powierzchni elementów Ŝeliwnych po czyszczeniu; 9 wymianie połączeń pomiędzy elementami odlewów Ŝeliwnych na nowe z taśmy cynkowej; 10 naniesieniu powłok zabezpieczających na wszystkie nowe, odtwarzane i zachowane elementy

20 UWAGA: podkładowych wykończeniowych wysokocynowych, stanowiących ochronę katodową (tzw. zimna galwanizacja); np. jednoskładnikowym preparatem Zinga, lub równowaŝnym; poliuretanowych, dwuskładnikowych, odpornych chemicznie i mechanicznie na kolor antracytowy o fakturze matowej; np. dwuskładnikową farbą poliuretanową Zinga 2C Pu Primer Finish, lub równowaŝną; PODŁOśE PRZED NANIESIENIEM POWŁOK PODKŁADOWYCH I WY- KOŃCZENIOWYCH NALEśY DOPROWADZIĆ DO WYMAGANEGO STANU (CZYSZCZENIE I ODPYLENIE) WG INSTRUKCJI I TECHNO- LOGII PRODUCENTA POWŁOK 11 ponowny montaŝ zdemontowanej i nowej części balustrady nowej i zdemontowanej koronki dekoracyjnej 12 ponowny montaŝ odrestaurowanej płyty balkonowej jako elementu dekoracyjnego od spodu nowej płyty balkonowej 13 ponowny montaŝ wsporników jako samonośnych elementów dekoracyjnych Prace związane z restauracją i konserwacją balkonu naleŝy prowadzić w taki sposób, aby nie zanieczyścić poddanych restauracji ścian dworu; elementy balkonu zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem podczas renowacji ścian. Stosowane preparaty do czyszczenia, napraw i wykończenia naleŝy stosować ściśle wg instrukcji uŝycia i technologii zalecanych przez producentów tych preparatów. Prace restauracyjno konserwatorskie balkonu powinien wykonywać wykonawca będący dyplomowanym konserwatorem zabytków (lub mający do dyspozycji dyplomowanego konserwator zabytków) w specjalności konserwacja i restauracja zabytkowych elementów metalowych (Ŝeliwnych i Ŝelaznych). UWAGA: UśYCIE WSZYSTKICH WSKAZANYCH PREPARATÓW RENOWACYJ- NYCH I KOLORYZUJĄCYCH ŚCIŚLE WG INSTRUKCJI I TECHNOLOGII PODANYCH PRZEZ PRODUCENTA W CELU ZAPOBIEGNIĘCIA SZKODLIWYM ICH DZIAŁANIOM (NP. WYPŁUKIWANIE PREPARA- TÓW KOLORYZUJĄCYCH DREWNO NA ELEWACJE) ODTWARZANE ELEMENTY DREWNIANE Odtwarzane elementy drewniane okładziny elewacyjne, dekoracje dachu: deski okapowe, groty szczytowe, profilowane końcówki krokwi i płatwi, schody wewnętrzne, stolarka drzwiowa i okienna naleŝy wykonać wg opracowanych (na podstawie archiwalnej ikonografii oraz inwentaryzacji stanu istniejącego) rysunków detali zamieszczonych w projekcie wykonawczym branŝy architektonicznej. Prace odtworzeniowe powinien wykonywać wykonawca będący dyplomowanym konserwatorem zabytków (lub mający do dyspozycji dyplomowanego konserwator zabytków) w specjalności konserwacja i restauracja zabytkowych elementów drewnianych. Dotyczy to zarówno elementów drewnianych w części niŝszej dworu odbudowywane, jak i części wyŝszej, remontowanej.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji OPIS TECHNICZNY 1. Opis inwestycji 1.1. Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka. Budynek jest wolnostojącym obiektem pełniący rolę zaplecza boisk. Wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej.

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 336,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 112,06 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych OPIS TECHNICZNY do robót elewacyjnych budynku mieszkalnego przy ulicy Kutnowskiej nr14 w Krośniewicach Kosztorys wykonano na zlecenie MZGKiM Krośniewice ul. Paderewskiego 3 Remontowany obiekt jest budynkiem

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DOMU Z BALI DREWNIANYCH W BESKIDACH

OFERTA SPRZEDAŻY DOMU Z BALI DREWNIANYCH W BESKIDACH OFERTA SPRZEDAŻY DOMU Z BALI DREWNIANYCH W BESKIDACH Budynek zlokalizowany jest w BESKIDACH w miejscowości Górki Wielkie, woj. Śląskie, gmina Brenna. Doskonała lokalizacja w odległości 5 km od drogi ekspersowej

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań SPIS DOKUMENTACJI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Zakres modernizacji pomieszczeń 5. Opis konstrukcji 6. Prace wykończeniowe 7.

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 143,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDYNKU ZAMKU W POŁCZYNIE ZDROJU, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OBIEKT: BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 BRANśA: KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO S

ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO S PROBUD PROBUD Sp. z o.o. Opracowanie: Przedmiot: (Nazwa, adres, numery działek) BranŜa: Inwestor: (Nazwa, adres) Jednostka projektowa: (Nazwa, adres) PROJEKT WYKONAWCZY REMONT ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 1 OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 I. DANE OGÓLNE : 1.1. INWESTOR : Gmina Pisz 12-200 Pisz ul. Gizewiusza 5 1.2. TEMAT : Opis inwentaryzacyjny z oceną stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATK P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 TEMAT/ OBIEKT: INWENTARYZACJA BUDOWLANA PIWNIC W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ Mysłowice, grudzień 2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BUDYNKÓW NISKOENERGETYCZNYCH BLIŹNIACZYCH I SZEREGOWYCH 1. FUNDAMENT. Założenie, że działka jest płaska

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a 1 O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 253,80 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

I N W E S T Y C J A INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA INWENTARYZACJA T E M A T O P R A C O W A N I A

I N W E S T Y C J A INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA INWENTARYZACJA T E M A T O P R A C O W A N I A I N W E S T Y C J A temat projektu adres INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA WROCŁAW, UL. SZEWSKA 80 i 81, ŚWIDNICKA 8b, Wrocław nr działki 27/5, 27/7, 27/17, 27/35

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA EKSPERTYZA WRAZ Z INWENTARYZACJĄ STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OFICYNY przy ul. Wesołej 38 w Kielcach 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. III. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA RYSUNKI - INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRACOWNIA PROJEKTOWA gr inŝ. arch. MARTA FILEK - WACHNIK 03-284 Warszawa ul. Porannej Bryzy 21 NIP 524-102-49-09 tel./ fax 0-22-251-47-48 lub 0-604-472-720 m.wachnik@biuroprojektowe.com INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 187 KORMORAN

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 187 KORMORAN Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 157,85 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 96-500 SOCHACZEW ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : Projekt rozbiórki budynku sali sportowej z zapleczem na terenie gminnego ośrodka sportowego

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU PRZEWIDUJE: RENOWACJĘ ŚCIANY OD ULICY NARUTOWICZA WG PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU 1 1. OKAP

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI Adres: Gorzędziej, dz. Nr 22/8, 45 Gm. Subkowy Inwestor: Gmina Subkowy

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 215,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU Specyfikacja / rys. oraz informacje są własnością firmy Projektowanie i Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas c. i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie trzeciej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 135 PAN HRABIA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 135 PAN HRABIA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 245,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

2. SPIS RYSUNKÓW... 2

2. SPIS RYSUNKÓW... 2 1. SPIS TREŚCI. 1. SPIS TREŚCI.... 2 2. SPIS RYSUNKÓW.... 2 3. OPIS TECHNICZNY... 3 3.1 DANE OGÓLNE... 3 3.1.1 Przedmiot opracowania.... 3 3.1.2 Inwestor.... 3 3.1.3 Podstawa opracowania.... 3 3.1.4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Sąd Rejonowy w Siedlcach 1 Spis treści 1.0 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE... 3 2.0 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 3 3.0 ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY... 4 4.0 KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH... 5 5.0 OPIS TECHNICZNY... 6 5 1 CEL

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2 Załącznik nr 5/2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2 Opis robót : Renowacja elewacji starej części obiektu B u d o w a : GMINA WOŁCZYN O b i e k t : Budynek

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/8 1 KNR 2-25 0307/02 2 KNR 2-25 0307/04 3 KNR 4-01 0534/08 4 KNR 4-04 0509/03 5 KNR 4-04 0305/03 1. Roboty rozbiórkowe 1.1 Roboty przygotowawcze Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 66 TOMCIO PALUCH

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 66 TOMCIO PALUCH Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 115,60 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 262 ZAPACH RUMIANKU

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 262 ZAPACH RUMIANKU Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 130,70 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Cenowa. Szarejka. www.drewnar.pl

Specyfikacja Cenowa. Szarejka. www.drewnar.pl Specyfikacja Cenowa Szarejka www.drewnar.pl STAN DEWELOPERSKI ROZSZERZONY wykończenia: STAN DEWELOPERSKI ROZSZERZONY. Niniejsze rozwiązania należy traktować, jako przykładowe, które po dostarczeniu projektu

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 270 CICHY KĄCIK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 270 CICHY KĄCIK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 183,70 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń na węzeł cieplny ADRES INWESTYCJI : Łódź ul.wólczańska 157 INWESTOR : Agencja UŜytkowania i Poszanowania

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Cenowa Z15 D. www.drewnar.pl

Specyfikacja Cenowa Z15 D. www.drewnar.pl Specyfikacja Cenowa Z15 D www.drewnar.pl STAN DEWELOPERSKI ROZSZERZONY wykończenia: STAN DEWELOPERSKI ROZSZERZONY. Niniejsze rozwiązania należy traktować, jako przykładowe, które po dostarczeniu projektu

Bardziej szczegółowo

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO OPIS TECHNICZNY DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dobudowy szybu windy budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu przy ul. Katowickiej.

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dobudowy szybu windy budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu przy ul. Katowickiej. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dobudowy szybu windy budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu przy ul. Katowickiej. Nazwa i zakres projektu: PROJEKT DOBUDOWY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Cenowa OLIMPIA. www.drewnar.pl

Specyfikacja Cenowa OLIMPIA. www.drewnar.pl Specyfikacja Cenowa OLIMPIA www.drewnar.pl STAN DEWELOPERSKI ROZSZERZONY wykończenia: STAN DEWELOPERSKI ROZSZERZONY. Niniejsze rozwiązania należy traktować, jako przykładowe, które po dostarczeniu projektu

Bardziej szczegółowo

Willa przy ulicy Sobieskiego 67

Willa przy ulicy Sobieskiego 67 Willa przy ulicy Sobieskiego 67 Oferta bezpośredniej sprzedaży lub wynajmu Szanowni Państwo oferujemy do bezpośredniej sprzedaży lub wynajmu zabytkową dwukondygnacyjną willę przy ul. Sobieskiego 67. Jest

Bardziej szczegółowo

Budynek szkoły podstawowej w Będziemyślu. Gmina Sędziszów Małopolski Rynek Sędziszów Małopolski

Budynek szkoły podstawowej w Będziemyślu. Gmina Sędziszów Małopolski Rynek Sędziszów Małopolski INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Obiekt Budynek szkoły podstawowej w Będziemyślu Adres inwestycji Działka nr. 443/1, 443/2 obręb Będziemyśl pow. ropczycko-sędziszowski woj. podkarpackie Nazwa i adres Inwestora

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/5. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/5. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/5 1 KNR 4-01 2 KNR 4-01 3 KNR 4-01 0811/07 4 KNR 4-01 0819/15 1.Roboty wykończeniowe wewnętrzne 1.1.Roboty wykończeniowe I piętra Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na

Bardziej szczegółowo

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm.

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm. ELEMENT : h. Elewacja Data : 2015-04-26 Str: 13 127,11 = 127,110 Razem obmiar = 127,110 Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE 1 MATERIAŁY mb m szt 1 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 7,5 Stopy fundamentowe B-0 1,01 Ściany fundamentowe 48,08 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(1)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 899,10 bloczki

Bardziej szczegółowo

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY TAK PRACUJEMY STAN ZERO Wyznaczenie obrysu budynku oraz zdjęcie warstwy humusu Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku przez uprawnionego geodetę Wykop pod ławy żelbetowe Protokół odbioru gruntu w wykopie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem.

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiot opracowania obejmuje budynek użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Wilkowa. Jest to budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji murowanej

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni w Osiu wraz z przebudową układu komunikacyjnego na działce nr 177 położonej w miejscowości Osie, gmina Osie. OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY PIECZYSKA LOKALIZACJA: PIECZYSKA Działka Nr 258/2 GMINA BRZEZINY Pow. KALISZ woj..wielkopolskie INWESTOR: URZĄD GMINY BRZEZINY Pow. KALISZ

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Sporządził. inż. Rajmund Scheffler. 15.04. 2015r

Kosztorys OFERTOWY. Sporządził. inż. Rajmund Scheffler. 15.04. 2015r Kosztorys OFERTOWY Obiekt Budowa Biuro kosztorysowe ROBOTY REMONTOWE, NAPRAWCZE I REWITALIZACYJNE KAPLICZKI p. w. NMP NIEPOKALANIE POCZĘTEJ Wola Rzędzińska, województwo małopolskie powiat tarnowski gmina

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Kosztorys opracowali: Bogusław Brach, Kosztorysant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Kosztorys. Kosztorys opracowali: Bogusław Brach, Kosztorysant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... Biuro Obsługi Inwestycji Bogusław Brach 35-328 Rzeszów, ul. Przybosia 9 Tel. kom. 889-014-14 Uprawniewnia bud. B- 6/84 o specjalności konstrukcyjno-budowlanej Uprawnienia do nadzoru nad robotami konserwatorskimi

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84 Nieruchomości połoŝone są na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNY

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNY PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNY OBIEKT: Mała infrastruktura rekreacyjno wypoczynkowa wraz z informacją turystyczną. LOKALIZCJA: ul. Strzelecka dz. nr 929/1 i 929/2 63-750 Sulmierzyce INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

B. Obliczenia statyczne. C. Załączniki fotograficzne. D. Rysunki inwentaryzacyjne budynku.

B. Obliczenia statyczne. C. Załączniki fotograficzne. D. Rysunki inwentaryzacyjne budynku. OPIS TECHNICZNY strona nr: 1 OPRACOWANIE ZAWIERA: A. Opis techniczny. 1. Dane ogólne. 2. Dane podstawowe. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Zestawienie pomieszczeń. 5. Konstrukcja budynku. 6. Elementy wykończeniowe.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo