ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH Gdańsk; ul. Bliska 1b 5 OPIS TECHNICZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH 80-541 Gdańsk; ul. Bliska 1b 5 OPIS TECHNICZNY"

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU, ODBUDOWY I ROZBUDOWY O KONDYGNACJĘ PODZIEMNĄ (PIWNICA CZĘŚCI PARTEROWEJ) ZABYTKOWEGO DWORU W KŁÓBCE Z PRZEZNACZENIEM NA CELE MUZEALNE W MIEJSCOWOŚCI KŁÓBKA, GMINA LUBIEŃ KUJAWSKI BRANśA: INWESTOR: ARCHITEKTURA MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ; UL. SŁOWACKIEGO 1A WŁOCŁAWEK UWAGA: NINIEJSZY PROJEKT WYKONAWCZY JEST USZCZEGÓŁOWIENIEM PRO- JEKTU BUDOWLANEGO REMONTU, ODBUDOWY I ROZBUDOWY O KON- DYGNACJĘ PODZIEMNĄ (PIWNICA CZĘŚCI PARTEROWEJ) ZABYTKOWEGO DWORU W KŁÓBCE Z PRZEZNACZENIEM NA CELE MUZEALNE OPRACOWANEGO NA ZLECENIE INWESTORA W LISTOPADZIE 2010R. PRO- JEKT WYKONAWCZY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z WW. PROJEKTEM BU- DOWLANYM.

2 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA 1. specyfikacja przetargowa 2. opracowanie Jana Święcha z 2010 r. 3. umowa z Inwestorem 4. wypis z ewidencji gruntów 5. wizja lokalna przeprowadzona przez pracowników ZUT. 6. inwentaryzacja budynku 7. wytyczne konserwatorskie 9. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr INW /CP/2010 z dn r., wydana przez Burmistrza gminy Lubień Kujawski; 10. warunki techniczne przyłączenia do sieci infrastruktury 11. konsultacje z Inwestorem 12. konsultacje Inwestora z delegaturą WUOZ we Włocławku 13. obowiązujące przepisy. 14. koncepcja architektoniczna remontu, odbudowy i rozbudowy o kondygnację podziemną (piwnica części parterowej) zabytkowego dworu w Kłóbce z przeznaczeniem na cele muzealne, branŝa architektura, oprac. ZUT Architekt Wanda Grodzka, październik ocena techniczna zabytkowego budynku dworu w miejscowości Kłóbka, gmina Lubień Kujawski, branŝa architektura i konstrukcja, oprac. ZUT Architekt Wanda Grodzka, listopad projekt budowlany remontu, odbudowy i rozbudowy o kondygnację podziemną (piwnica części parterowej) zabytkowego dworu w Kłóbce z przeznaczeniem na cele muzealne, branŝa architektura, oprac. ZUT Architekt Wanda Grodzka, listopad ZAKRES OPRACOWANIA Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem remont, odbudowę i rozbudowę o kondygnację podziemną dworu w Kłóbce z przeznaczeniem na cele muzealne, wraz z projektem zagospodarowania terenu działki nr 161/1. Niniejszy projekt wykonawczy jest uszczegółowieniem projektu budowlanego, opracowanego na zlecenie Inwestora w listopadzie 2010r. UWAGA: OPIS TECHNICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘ- ŚCIĄ RYSUNKOWĄ ZAWIERAJĄCĄ ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE 3.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI. Przedmiotem inwestycji jest odbudowa dworu w Kłóbce z przeznaczeniem na cele muzealne na terenie działki oznaczonej ewidencyjnym numerem geodezyjnymi 161/1, połoŝonych w m. Kłóbka, gmina Lubień Kujawski.

3 3.2 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA. działka nr 161/1 na działce zlokalizowany dwór, częściowo w stanie ruiny ze względów technicznych nadającej się do demontaŝu, częściowo w stanie zachowanym wymagającym kapitalnego remontu; pozostały teren działki zajmuje park dworski (działka jest fragmentem parku) 3.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. rozdaj projektowanej zabudowy wskaźnik intensywności odtworzenie zabytkowego dworu i parku na zasadzie rekonstrukcji według stanu sprzed 1939 r. W przypadku architektury dworu zachowana zostanie substancja zabytkowa budynku trójkondygnacyjnego i łącznika. nie określa się szerokość elewacji 34.06m frontowej zabudowy wysokość zabudowy część dworu remontowana 9.45m część dworu odbudowana 8.60m geometria dachów dach dwuspadowy z lukarnami, wielopołaciowy, główny spadek 57%, miejscowo 63.5% (dopasowanie wys. okapów i kalenicy na ryzalicie części remontowanej) linia zabudowy powierzchnia biologicznie czynna działki 161/1 dostęp do drogi publicznej nie określa się, budynek wznoszony w obrysie dawnego dworu projektowana 19392m 2 86% powierzchni działki przez istniejący remontowany zjazd w części północno-zachodniej działki 161/1 połączenie alejek parkowych z szosą lokalną Modlibórz-Błędowo miejsca postojowe dla samochodów osobowych linie rozgraniczające teren inwestycji zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi nie projektuje się na terenie działki 161/1 (będącej częścią zabytkowego parku dworskiego składającego się z działek 161/1, 161/9, 161/10) miejsc postojowych dla samochodów; miejsca postojowe zlokalizowane na terenie parkingu obsługującego sąsiedni obiekt skansenu wsi kujawskiej, będący własnością Inwestora) wg granic działek

4 3.4 BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU rodzaj powierzchni ilość [m 2 ] udział % powierzchnia działki 161/ powierzchnia zabudowy powierzchnie pieszo-jezdne: aleja wjazdowa od bramy, podjazd przed dworem; alejki parkowe: nawierzchnia Ŝwirowo gliniasta (technologia HanseGrand i HanseGrand Robust lub równowaŝna) pow. biologicznie czynna w tym: zieleń parkowa adaptowana; gospodarka i urządzenie zieleni wg odrębnego opracowania(*) zieleń urządzona: okrągły zieleniec na podjeździe przed dworem trawnik otoczony bukszpanowym Ŝywopłotem (*) projekt budowlany i wykonawczy zagospodarowania zabytkowego parku dworskiego w miejscowości Kłóbka wraz z projektem gospodarki drzewostanem działki nr 161/1, 161/9, 161/10, branŝa projektowanie zieleni 3.5 WARUNKI GRUNTOWE I WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTÓW kategoria geotechniczna gruntu druga. kategoria geotechniczna obiektu druga. 3.6 OCHRONA KONSERWATORSKA Obszar działki nr 161/1 podlega ochronie Konserwatorskiej; patrz poz. 10.0; 3.7 WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ Obszar inwestycji połoŝony na terenie nie naraŝonym na wpływ eksploatacji górniczej i wolny od zagroŝeń płynących z tego tytułu. 3.8 ISTNIEJĄCE I PRZEWIDYWANE ZAGROśENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UśYTKOWNIKÓW. W stanie istniejącym nie istnieją takie zagroŝenia, stan projektowany nie powoduje powstanie dodatkowych zagroŝeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia uŝytkowników.

5 3.9 PRZESŁANIANIE I ZACIENIANIE OBIEKTÓW SĄSIEDNICH. Budynek dworu znacznie oddalony od innych budynków zawierających pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, nie przesłania i nie zacienia innych budynków, nie jest przesłaniany i zacieniany przez inne budynki; ze względu na znaczne oddalenie budynku dworu od innych budynków zawierających pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi nie wykonano analiz rysunkowych INFORMACJE DODATKOWE Szczegóły uwarstwienia nawierzchni wg projektów budowlanego i wykonawczego zagospodarowania parku dworskiego, dz. nr 161/1, 161/9, 161/10, branŝa architektura, oprac. przez ZUT Architekt Wanda Grodzka, listopad, grudzień projektu budowlanego i wykonawczego drogi wewnętrznej dojazdowej i remontu zjazdu z drogi publicznej na terenie zabytkowego parku i dworu w miejscowości Kłóbka, tom7; branŝa drogownictwo, oprac. przez ZUT Architekt Wanda Grodzka, listopad Projekt zagospodarowania terenu sporządzono na mapie do celów projektowych, wykonanej dla działek 161/1, 161/9, 161/10, w skali 1:1000, aktualnej na dzień r., opracowanie mapy Mirosław Małecki; granice własności, linie rozgraniczające, rzędne wysokościowe przyjęto ściśle wg ww. mapy. 4.0 PROJEKT ODBUDOWY I ROZBUDOWY DWORU W KŁÓBCE. 4.1 FORMA ARCHITEKTONICZNA. Dwór w Kłóbce powstawał w trzech etapach jako pierwsza powstała część niska dworu budynek parterowy z poddaszem z niską drewnianą ścianką kolankową, i drewnianymi gankami wejściowym zachodnim z loggią na poziomie poddasza oraz południowym na ścianie szczytowej południowej a balkonikiem w poziomie poddasza; budynek na planie wydłuŝonego prostokąta zlokalizowano z grubsza dłuŝszą osią w kierunki północ południe; druga wybudowana została dwukondygnacyjna z piwnicą (suteryną) część dworu zlokalizowana przy północnym szczycie starego dworu. połączona z nim łącznikiem w formie zbliŝonej do starego dworu ; cześć ta otrzymała bogate dekoracje elewacji w postaci boniowań i gzymsów oraz opasek okiennych na tynkowanych ścianach, jej dach otrzymał kształt nawiązujący do dachu starego dworu z głębokimi okapami zarówno wzdłuŝ ścian podłuŝnych jak i szczytowych, okapy szczytowe otrzymały dekoracyjne groty; trzecim etapem było ujednolicenie architektury dworu nowego i starego przez wprowadzenie na korpus starego dekoracji tynkowych takich jak na korpusie części nowszej (naroŝne bonia, gzymsy i opaski okienne), oraz zastąpienie drewnianego ganka zachodniego murowanym (w poziomie parteru, drewnianym w poziomie poddasza) ryzalitem. Dwór w stanie obecnym jest w złym stanie technicznym. Część niska stary dwór w stanie ruiny w połowie pozbawiona stropu i dachu, pozbawiona tynków i dekoracji w

6 80 85%, z zawilgoconymi murami, zwietrzałą zaprawą nie nadaje się do ponownego wykorzystania i remontu. Część wyŝsza, późniejsza, zachowała się w lepszym stanie pomimo utraty 2/3 stropów między parterem i piętrem oraz większości tynków. Na części wyŝszej pozostał prowizoryczny dach (nie przypominający dachu dworu znanego z ikonografii zostanie rozebrany) chroniący ją przed całkowitym zniszczeniem. Forma architektoniczna obudowanego budynku dworu obejmować będzie : część niŝszą odbudowaną po demontaŝu zrujnowanych murów (powiększoną o pełne podpiwniczenie) w charakterze sprzed ujednolicenia obu części tj. z gładkimi tynkami parteru, drewnianymi opaskami drzwi i okien, drewnianymi gankami zachodnim i południowym, deskowanymi ściankami kolankowymi i szczytami poddasza, oraz charakterystycznymi dekoracjami okapów podłuŝnych i szczytowych ( deski zębate, profilowane słupy i zastrzały, groty szczytowe); część wyŝszą remontowaną na podstawie substancji istniejącej, z odtworzeniem stropów, dachu z dekoracjami, tyków zewnętrznych z dekoracjami i wewnętrznych; w obu częściach planuje się odtworzenie stolarki drzwiowej i okiennej - charakterystycznych okien ościeŝnicowych z okiennicami wewnętrznymi i opaskami, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych z opaskami oraz drzwi zewnętrznych z opaskami i okiennicami wewnętrznymi (drzwi ościeŝnicowe). 4.2 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UśYTKOWY DWORU. Dwór przeznaczony jest generalnie na cele muzealne dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Funkcja muzealna zlokalizowana zostanie na parterze całego budynku, w piwnicach oraz piętrze i poddaszu funkcje towarzyszące: w piwnicach stanowiska naukowe obejmujące odtworzenie zabytkowych kuchni i pralni, magazyny muzealne, kotłownia olejowa oraz zaplecza socjalne dla pracowników i toalety dla zwiedzających; na piętrze / poddaszu w części wyŝszej pokoje biurowe przeznaczone na gabinet kierownika placówki oraz na pracownie naukowe i ew. archiwum placówki, oraz pokój sypialny z łazienką (dla gości placówki); w części niŝszej przylegającej do łącznika magazyn (strych), południową stronę poddasza zajmować będzie wygodne mieszkanie słuŝbowe; DANE OBLICZENIOWE STAN PROJEKTOWANY: KUBATURA BRUTTO [M 3 ] POWIERZCHNIE [M 2 ] POWIERZCHNIA ZABUDOWY POWIERZCHNIA CAŁKOWITA POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA POWIERZCHNIA NETTO POWIERZCHNIA UśYTKOWA POWIERZCHNIA RUCHU POWIERZCHNIA USŁUGOWA

7 dane powyŝsze obliczono zgodnie z normą PN ISO 9836: PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA CZĘŚĆ NIśSZĄ planuje się odbudować z pełnym podpiwniczeniem w technologii tradycyjnej udoskonalonej ściany murowane z cegły pełnej warstwowe z zachowaniem dawnej grubości ścian brutto, stropy gęstoŝebrowe, dach drewniany kryty blachą w arkuszach łączonych na rąbek stojący, elewacje tynkowane tynkami cementowowapiennymi bez dekoracji, stolarka odtwarzana jw., schody do piwnicy Ŝelbetowe, na poddasze odtwarzane drewniane, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne. ŁAWY FUNDAMENTOWE Ŝelbetowe monolityczne, beton C20/25, stal RB500W dla prętów głównych i St3S-b dla strzemion; na ławach izolacje przeciwwilgociowe z papy izolacyjnej termozgrzewalnej, kładzionej dwukrotnie; PODŁOGI PIWNICY NA GRUNCIE na podkładzie z chudego betonu 15cm, ocieplone styropianem XPS100 gr. 10cm, zasadnicza warstwa podłogowa wylewka betonowa 8cm, zawierające przewody ogrzewania podłogowego, posadzki z płytek ceramicznych (ceglanych) formowanych ręcznie; proponowane płytki posadzkowe : - płytki C267 12x25x1, prod. Mikulska Klinkier - płytki krakowskie, 15x30x2, prod. Kamstar - płytki cotto, 10x20x2, prod. Ceramika Rogiński lub płytki równowaŝne; płytki naleŝy impregnować preparatami do ochrony posadzek ceglanych i terakotowych, np. Remmers Funcosil AG lub równowaŝnym; podłoga w pom. kotłowni i składu opału ocieplona wełną mineralną do stosowania w gruncie gr. 10cm, zasadnicza warstwa płyta Ŝelbetowa gr. 20cm, posadzka olejoodporna, bezspoinowa, w składzie opału tworząca wannę o pojemności min litrów (cokoliki olejoodporne wys. 30cm); izolacje przeciwwilgociowe z papy izolacyjnej termozgrzewalnej, kładzionej dwukrotnie; ŚCIANY ZEWNĘTRZNE ściany projektowane konstrukcyjne grubości 38cm i 25cm z cegły ceramicznej pełnej klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10; ścianka licowa projektowana grubości 12cm z cegły ceramicznej pełnej klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10; izolacja termiczna ścian piwnicy styropian XPS100 gr. 14cm pomiędzy ścianami konstrukcyjnymi a licowymi; izolacja termiczna ścian parteru i piętra wełna mineralna gr. 18cm pomiędzy ścianami konstrukcyjnymi a licowymi oraz pustka powietrzna 9cm, ściany zachowują grubość rozebranych ścian zewnętrznych 64cm; izolacje przeciwwilgociowe: na ścianach piwnicy z papy izolacyjnej termozgrzewalnej, kładzionej dwukrotnie, na ścianie licowej z lepików asfaltowych np. Abizol R+P, kładzione dwukrotnie; ŚCIANY WEWNĘTRZNE ściany projektowane konstrukcyjne grubości 25cm i 38cm z cegły ceramicznej pełnej klasy 15 na zaprawie klasy M15; ściany projektowane działowe grubości 12cm i 25cm z

8 cegły ceramicznej pełnej na zaprawie klasy M15; ściany zachowują charakterystyczne grubości zdemontowanych ścian wewnętrznych; UWAGA: do murowania ścian moŝna uŝyć materiału odzyskanego ze zdemontowanych murów dworu pod warunkiem jego dobrej jakości cegły muszą być całe, oczyszczone z resztek zaprawy, suche i bez śladów porośnięcia glonami, mchem i grzybami (pozbawione działania korozji biologicznej) nadproŝa w ścianach - z półfabrykatów L19 oraz monolityczne Ŝelbetowe z betonu klasy C20/25 i stali klasy RB500W dla prętów głównych oraz St3S-b dla strzemion; STROPY stropy projektowane gęstoŝebrowy Teriva 8.0 lub rozwiązanie równowaŝne; na stropach podłogi pływające: na stropie piwnicy wylewka betonowa 8cm, zawierające przewody ogrzewania podłogowego na styropianie EPS100 gr.5cm; na stropie parteru - wylewka betonowa 8cm, zawierające przewody ogrzewania podłogowego na 2 cm styropianu EPS100 i 3cm izolacji akustycznej ze styropianu EPS T 33/30mm, łącznie z obwodowa izolacja akustyczną (EPS T 23/20mm); posadzki z desek drewnianych - dębowych, z litego drewna gr. 20do 30mm, dł. do 2500mm, łączone ze sobą na pióro i wpust, surowe przeznaczone do olejowania lub pastowania, z frezowanymi spodami w sposób pozbawiający je napręŝeń, klejone do podłoŝa klejem poliuretanowym dwuskładnikowym; deski, preparaty gruntujące i kleje z oferty firmy Koop, lub równowaŝne; deski układane we wzór parkietu taflowego z desek, odtworzenie rysunku posadzek wg projektów wystroju muzeum (odrębne opracowania). SCHODY PIWNICA-PARTER schody projektowane monolityczne Ŝelbetowe z betonu klasy C20/25 i stali klasy RB500W dla prętów głównych oraz St3S-b dla prętów rozdzielczych; SCHODY PARTER PIĘTRO odtworzone; drewniane, zachowujące charakterystyczny układ wachlarzowy stopni i dekoracje (policzki, profile nosków, tralki balustrady) KOMINY murowane jak ściany, górne części kominów zachowujące charakterystyczny kształt murować z cegły pełnej na zaprawie cementowo-trasowej klasy M10, kominy tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, malowane na kolor ścian dworu; zabezpieczenia kominów przeciw zalewaniu wodą i wchodzeniem do przewodów ptaków wg rysunku detali kominów, zabezpieczenie płytek Ŝelbetowych wieńczących kominy zaprawą cementowo epoksydową (3mm) np. Sika 720 Epocem, lub równowaŝną; DACH dach projektowany konstrukcji drewnianej płatwiowo-kleszczowej z drewna klasy C30 oraz drewna klejonego klasy GL30, krokwie o przekroju 10x20cm, na krokwiach deskowanie pełne i przed pokryciem papa lub membrana rozdzielająca; dach zabezpieczony przeciwogniowo podbitka z płyt GK typ D, F o odporności EI30; w połaciach dachu i na podbitce ocieplenie z wełny mineralnej gr. 25cm.; przekrycie dachu z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej Plannja EMKA (lub równowaŝnej), łączonej wzdłuŝ spadków dachu i w kalenicach na rąbek stojący, blacha w kolorze cynkowoszarym, okapniki, rynny i rury spustowe z materiału analogicznego i w analogicznej kolorystyce jak okrycie dachu; okapy wzdłuŝne i szczytowe wykończone charaktery-

9 stycznymi odtworzonymi dekoracjami: deskami zębatymi i grotami; elementy drewniane zewnętrzne wykończone jak okładziny drewniane zewnętrzne; UWAGA: elementy drewniane wewnętrzne impregnowane przeciwogniowo do NRO preparatami mającymi równieŝ właściwości chroniące przed wilgocią i korozja biologiczną, np. Fobos M4 lub równowaŝny; OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE ścianki kolankowe, ściana szczytu południowego, ściana szczytowa ganku zachodniego, ścianki szczytowa i boczne facjatki wschodniej deskowane deskami struganymi gr.3cm na podkonstrukcji drewnianej z belek 10x10cm, lub drewnianej konstrukcji facjatki konstrukcje drewniane i obłacenie impregnowane przeciwogniowo i korozji biologicznej preparatem Fobos M4, lub równowaŝnym; deski malowane preparatami koloryzująco impregnującymi, kolor ciemnego drewna ciemny dąb np. Remmers HK-Lasur 2267, lub równowaŝnym; GANKI I BALKONY DREWNIANE konstrukcja ganków i balonów drewniana słupy 20x20cm, rygle i belki stropowe 20x20 i 10x20cm, deski podłogi balkonów gr.3cm, wykończenie preparatami impregnująco koloryzującymi (lazurującymi) na kolor ciemny dąb np. Remmers HK-Lasur 2267, lub równowaŝnym; DEKORACJE ZEWNĘTRZNE DREWNIANE wycinane i toczone elementy drewniane dekoracyjne okapów i szczytów, oraz opaski okienne wykończenie preparatami impregnująco koloryzującymi (lazurującymi) na kolor ciemny dąb, np. Remmers HK-Lasur 2267, lub równowaŝnym; TARASY WEJŚCIOWE DREWNIANE wykonać z dźwigarów drewnianych gr.8x15cm podpartych na filarkach ceglanych i desek gr.3cm, dźwigarki impregnować olejem kreozotowym (jak podkłady kolejowe), deski preparatami olejowymi koloryzującymi na kolor dopasowany do koloru pozostałych elementów drewnianych elewacji; filarki ceglane zabezpieczone w całości np. Abizolem R+P, dwukrotnie, przed połoŝeniem dźwigarków dodatkowo zabezpieczone dwoma warstwami papy izolacyjnej przylepnej; naleŝy zachować szorstką powierzchnię podłóg tarasów i stopnic schodów na tarasy jako zabezpieczenie przeciwpoślizgowe; TYNKI ZEWNĘTRZNE cementowo-wapienne, kategorii III, malowane farbami uŝywanymi przy obiektach zabytkowych Caparol Color System, odcień INGWER 14, lub równowaŝnymi; TYNKI WEWNĘTRZNE NA ŚCIANACH I STROPACH cementowo-wapienne, kategorii III, malowane farbami do wnętrz wg projektów wystroju muzeum (odrębne opracowania) OKŁADZINY WEWNĘTRZNE płytki ceramiczne na posadzkach i ścianach w pomieszczeniach łazienek i toalet, układane na klej, do wys. ok. 2m (do wys. opasek drzwiowych), pod okładzinami na posadzkach i ścianach (cokoliki 30cm, przy wannach i natryskach do wys. 2m) wewnętrzna izolacja przeciwwodna z foli w płynie, stosowana dwuwarstwowo); płytki terakotowe posadzek w toaletach naleŝy impregnować preparatami do ochrony posadzek ceglanych i terakotowych, np. Remmers Funcosil AG lub równowaŝnym, w przypadku wykonania w toaletach posadzek ceramicznych z płytek szkliwionych (gresy) impre-

10 gnowane preparatami do impregnacji posadzek ceramicznych szkliwionych, np. Fila M90 lub równowaŝnym; WENTYLACJA wentylacja w całości grawitacyjna, miejscowo wspomagana wentylatorami osiowymi lub kanałowymi; przewody wentylacyjne z rur spiro, ocieplonych 2cm warstwą wełny mineralnej ułoŝone w ścianie środkowej dworu pełniącej rolę szachtu instalacyjnego (cegła 25cm pustka instalacyjna 27cm cegła 25cm);, odtworzony komin pomiędzy salonikiem a gabinetem z przewodem dymowym dla kominka; układ kominów odtworzony i rozbudowany w oparciu o zasadę lokowania kominów wg ikonografii; STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA otworzona charakterystyczna stolarka drzwiowa drzwi drewniane płycinowe z opaskami wokół i wewnątrz ościeŝy, drzwi zewnętrzne z naświetlami; odtworzona charakterystyczna stolarka okienna drewniane okna i drzwi balkonowe ościeŝnicowe, w większości z wewnętrznymi okiennicami, dla poprawy właściwości termicznych stolarki wewnętrzne krosno zaopatrzone w szybę kasetową 4plth-14argo- 6plth, zewnętrzne krosno szyba pojedyncza 6plth, wymiary w oparciu o zinwentaryzowane otwory drzwiowe i okienne, oraz dopasowane do nowych otworów, wzory wg zinwentaryzowanej zachowanej stolarki oraz ikonografii; drzwi ogniochronne ei30 i ei60 drewniane, w pomieszczeniach dworu (poza drzwiami do pom. technicznych wg zestawienia stolarki) wykonać ściśle wg rys. profili drzwiowych; wykonanie drzwi ogniochronnych indywidualnych naleŝy powierzyć wyspecjalizowanemu producentowi stolarki ogniochronnej wykonującemu stolarkę do obiektów zabytkowych (np. ZB Sosnowicz, Olsztyn, lub producent wyrobów równowaŝnych); CZĘŚĆ WYśSZĄ planuje się remontować i uzupełnić o utracone elementy: stropy betonowe na belkach stalowych, schody drewniane odtwarzane, dach drewniany kryty jak dach części niŝszej; stolarka jak w części niŝszej, tynki zewnętrzne renowacyjne i dekoracyjne, konserwatorskie oraz izolacje przeciwwilgociowe murów wg ofert firm Remmers, Sto lub równowaŝnych, tynki wewnętrzne renowacyjne, konserwatorskie wg ofert firmy Remmers lub równowaŝnych; ŁAWY FUNDAMENTOWE ławy fundamentowe istniejące kamienne; wymagane miejscowe wzmocnienie ław; projektowane wzmocnienie posadowienia metodą jet grouting pod kamiennymi ławami fundamentowymi; PODŁOGI PIWNICY NA GRUNCIE na podkładzie z chudego betonu 15cm, ocieplone styropianem XPS100 gr. 10cm, zasadnicza warstwa podłogowa wylewka betonowa 8cm, zawierające przewody ogrzewania podłogowego, naleŝy zwrócić szczególna uwagą na sekwencję łączenia warstw izolacji podłogowej z hydroizolacją ścian zewnętrznych i wewnętrznych, posadzki z płytek ceramicznych (ceglanych) formowanych ręcznie, proponowane płytki posadzkowe : - płytki C267 12x25x1, prod. Mikulska Klinkier - płytki krakowskie, 15x30x2, prod. Kamstar - płytki cotto, 10x20x2, prod. Ceramika Rogiński

11 lub płytki równowaŝne; płytki naleŝy impregnować preparatami do ochrony posadzek ceglanych i terakotowych, np. Remmers Funcosil AG lub równowaŝnym; ŚCIANY ZEWNĘTRZNE ściany istniejące z cegły ceramicznej pełnej, ściany w sporej części pozbawione tynków, naleŝy usunąć zwietrzałe części spoin, szpałdować spoiny zaprawą wapienno trasową, oczyścić z odpadających tynków, tynki pozostawione zabezpieczyć preparatami scalającymi, następnie nanieść warstwy szpachli gruntująco - wyrównującej ok. 1cm i tynkować tynkami renowacyjnymi, dekoracje tynkowe bonia naroŝne, gzymsy na wysuniętej konstrukcji ceglanej (istniejącej) oraz opaski drzwiowe i okienne wykonać z zapraw do profili ciągnionych: z warstwą rdzenia i warstwą profilu; profile gzymsów i boni w oparciu o inwentaryzację istniejącej substancji i ikonografię; izolacje przeciwwilgociowe: poziome: iniekcja preparatów izolujących; na ścianach piwnicy: z powłok bezspoinowych z modyfikowanych bitumów, kładzionych bezpośrednio na warstwie szpachli gruntująco wyrównującej, osłonięte od zasypanego gruntu folią ochronną; ŚCIANY WEWNĘTRZNE ściany istniejące z cegły ceramicznej pełnej, projektowane oraz miejscowe wzmocnienie istniejących nadproŝy ceglanych profilami stalowymi ze stali klasy St3S; ściany w sporej części pozbawione tynków, naleŝy usunąć zwietrzałe części spoin, szpałdować ściany zaprawą wapienno trasową; oczyścić z odpadających tynków, następnie nanieść warstwy szpachli gruntująco - wyrównującej i tynkować tynkami renowacyjnymi; izolacje przeciwwilgociowe: poziome: iniekcja preparatów izolujących; na ścianach piwnicy: z powłok bezspoinowych ze szlamów uszczelniających, kładzionych bezpośrednio na warstwie szpachli gruntująco wyrównującej; ściany projektowane i domurowania grubości z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie klasy M15; ściany zachowują charakterystyczne grubości rozebranych ścian wewnętrznych; tynkowanie tynkami renowacyjnymi dla ujednolicenia tynków we wszystkich pomieszczeniach części wyŝszej; UWAGA: do murowania ścian projektowanych i domurowań moŝna uŝyć materiału odzyskanego ze zdemontowanych murów dworu pod warunkiem jego dobrej jakości cegły muszą być całe, oczyszczone z resztek zaprawy, suche i bez śladów porośnięcia glonami, mchem i grzybami (pozbawione działania korozji biologicznej); STROPY nad piwnicą sklepiania istniejące; naleŝy usunąć warstwy podłogowe lezące na sklepieniach; pachy sklepienne: wypełnienie pozostawić istniejące; w przypadku stwierdzenie zawilgocenia lub korozji biologicznej wypełnienie stare usunąć i wypełnić pachy zaprawą wapienną na bazie kruszywa mineralnego próbki 4-8mm, uwaga: nie odciąŝać pach na całej długości jednocześnie odciąŝanie i zalewanie wykonywać w odcinkach 1m; podłoga na zasypce na sklepieniach gruzowo-wapiennej wylewka betonowa 8cm, zawierające przewody ogrzewania podłogowego na styropianie EPS100 gr.5cm

12 strop parteru i piętra projektowany na belkach stalowych ze stali klasy St3S z wypełnieniem z płyty monolitycznej Ŝelbetowej z betonu klasy C20/25 i stali klasy RB500W dla prętów głównych oraz St3S-b dla prętów rozdzielczych; na stropie parteru wyrównanie przestrzeni między belkami styropianem EPS100 i wylewka betonowa 8cm, zawierające przewody ogrzewania podłogowego na 2 cm styropianu EPS100 i 3cm izolacji akustycznej ze styropianu EPS T 33/30mm, łącznie z obwodowa izolacja akustyczną (EPS T 23/20mm); posadzki pływające z desek drewnianych; na stropie piętra paraizolacja z papy termozgrzewalnej paroizolacyjnej (najlepiej z wkładka z folii aluminiowej) i ocieplenie z wełny mineralnej gr.25cm posadzki z desek drewnianych - dębowych, z litego drewna gr. 20do 30mm, dł. 2500mm, łączone ze sobą na pióro i wpust, surowe przeznaczone do olejowania lub pastowania, z frezowanymi spodami w sposób pozbawiający je napręŝeń, klejone do podłoŝa klejem poliuretanowym dwuskładnikowym; deski, preparaty gruntujące i kleje z oferty firmy Koop, lub równowaŝne; posadzki pływające z desek drewnianych, układane we wzór parkietu taflowego z desek, odtworzenie rysunku posadzek wg projektów wystroju muzeum (odrębne opracowania). TYNKI ZEWNĘTRZNE renowacyjne i dekoracyjne, wapienno-trasowe, na cokołach cementowo-trasowe, dekoracje tynkowe bonia naroŝne, gzymsy na wysuniętej konstrukcji ceglanej (istniejącej) oraz opaski drzwiowe i okienne wykonać z zapraw do profili ciągnionych: z warstwą rdzenia i warstwą profilu; profile gzymsów i boni w oparciu o inwentaryzację istniejącej substancji i ikonografię; dekoracje (jw.) - malowane farbami uŝywanymi przy obiektach zabytkowych Caparol Color System, odcień BASALT 18, lub równowaŝnymi, gładkie pola tynkowe - malowane farbami uŝywanymi przy obiektach zabytkowych Caparol Color System, odcień NUTRIA 16, lub równowaŝnymi; TYNKI WEWNĘTRZNE NA ŚCIANACH I STROPACH renowacyjne, malowane farbami do wnętrz wg projektów wystroju muzeum (odrębne opracowania) UWAGA: HYDROIZOLACJE, RENOWACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH, TYNKI NA ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH, WEWNĘTRZNYCH, SKLEPIENIACH I STROPACH ORAZ DE- KORACJE TYNKOWE WG PROGRAMU PRAC RESTAURA- CYJNO - KONSERWATORSKICH POZ. 6.0 NINIEJSZEGO OPISU. SCHODY PIWNICA PIĘTRO odtworzone; drewniane, zachowujące charakterystyczny układ wachlarzowy stopni i dekoracje (policzki, profile nosków, tralki balustrady) KOMINY wyprowadzone na nowo w istniejących ścianach przez wykucie bruzd i wymurowanie nowych przewodów kominowych wentylacyjnych, dymowego i przewody pionu kanalizacyjnego; murowane jak ściany, górne części kominów zachowujące charakterystyczny kształt murować z cegły pełnej na zaprawie cementowo-trasowej, części licowe kominów tynkowane tynkiem jak korpus części wyŝszej dworu, malowane na ko-

13 lor elewacji; zabezpieczenia kominów przeciw zalewaniu wodą i wchodzeniem do przewodów ptaków wg rysunku detali kominów, zabezpieczenie płytek Ŝelbetowych wieńczących kominy zaprawą cementowo epoksydową (3mm) np. Sika 720 Epocem, lub równowaŝną; DACH dach projektowany konstrukcji drewnianej płatwiowo-kleszczowej z drewna klasy C30, krokwie o przekroju 8x16cm, na krokwiach deskowanie pełne i przed pokryciem papa lub membrana rozdzielająca, przekrycie dachu z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej Plannja EMKA (lub równowaŝnej), łączonej wzdłuŝ spadków dachu i w kalenicach na rąbek stojący, blacha w kolorze cynkowoszarym, okapniki, rynny i rury spustowe z materiału analogicznego i w analogicznej kolorystyce jak pokrycie dachu; okapy wzdłuŝne i szczytowe wykończone charakterystycznymi odtworzonymi dekoracjami: deskami zębatymi i grotami; elementy drewniane zewnętrzne wykończone jak okładziny drewniane zewnętrzne; UWAGA: elementy drewniane wewnętrzne impregnowane przeciwogniowo do NRO preparatami mającymi równieŝ właściwości chroniące przed wilgocią i korozja biologiczną, np. Fobos M4 lub równowaŝny; DEKORACJE ZEWNĘTRZNE DREWNIANE wycinane i toczone elementy drewniane dekoracyjne okapów i szczytów wykończenie preparatami impregnująco koloryzującymi (lazurującymi) na kolor ciemny dąb, np. Remmers HK-Lasur 2267, lub równowaŝnym; SCHODY ZEWNĘTRZNE DREWNIANE wykonać z dźwigarów drewnianych o profilu schodów gr. 8cm podpartych na ceglanej podwalinie i ścianie łącznika i desek gr. 3cm (schody do łącznika); dźwigarki impregnować olejem kreozotowym (jak podkłady kolejowe), deski preparatami olejowymi koloryzującymi na kolor dopasowany do koloru pozostałych elementów drewnianych elewacji; podwalinę ceglaną zabezpieczyć w całości np. Abizolem R+P, dwukrotnie, przed połoŝeniem dźwigarków dodatkowo zabezpieczone dwoma warstwami papy izolacyjnej przylepnej; naleŝy zachować szorstką powierzchnię podłóg tarasów i stopnic schodów na tarasy jako zabezpieczenie przeciwpoślizgowe; OKŁADZINY WEWNĘTRZNE płytki ceramiczne na posadzkach i ścianach w pomieszczeniach łazienek i toalet, układane na klej, do wys. ok. 2m (do wys. opasek drzwiowych), pod okładzinami na posadzkach i ścianach (cokoliki 30cm, przy wannach i natryskach do wys. 2m) wewnętrzna izolacja przeciwwodna z foli w płynie, stosowana dwuwarstwowo); WENTYLACJA wentylacja w całości grawitacyjna, miejscowo wspomagana wentylatorami osiowymi lub kanałowymi; przewody wentylacyjne wymurowane patrz akapit KOMINY; STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA otworzona charakterystyczna stolarka drzwiowa drzwi drewniane płycinowe z opaskami wokół i wewnątrz ościeŝy, drzwi zewnętrzne z naświetlami; odtworzona charakterystyczna stolarka okienna drewniane okna i drzwi balkonowe ościeŝnicowe, w większości z wewnętrznymi okiennicami, dla poprawy właściwości termicznych stolarki wewnętrzne krosno zaopatrzone w szybę kasetową 4plth-14argo-

14 6plth, zewnętrzne krosno szyba pojedyncza 6plth, wymiary w oparciu o zinwentaryzowane otwory drzwiowe i okienne, oraz dopasowane do nowych otworów, wzory wg zinwentaryzowanej zachowanej stolarki oraz ikonografii; drzwi ogniochronne ei30 i ei60 drewniane, w pomieszczeniach dworu (poza drzwiami do pom. technicznych wg zestawienia stolarki) wykonać ściśle wg rys. profili drzwiowych; wykonanie drzwi ogniochronnych indywidualnych naleŝy powierzyć wyspecjalizowanemu producentowi stolarki ogniochronnej wykonującemu stolarkę do obiektów zabytkowych (np. ZB Sosnowicz, Olsztyn, lub producent wyrobów równowaŝnych); UWAGI: ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM BRANśY KONSTRUKCYJNEJ DO MUROWANIA ŚCIAN CEGLANYCH MOśNA UśYĆ MATERIAŁU ODZYSKANEGO ZE ZDEMONTOWANYCH ZRUJNOWANYCH MURÓW CZĘŚCI NIśSZEJ DWORU. CEGŁY MUSZĄ BYĆ CAŁE, SUCHE I OCZYSZCZONE Z RESZTEK STAREJ ZAPRAWY ORAZ PODDANE DEZYNFEKCJI (WG PRO- GRAMU PRAC RESTAURACYJNO KONSERWATORSKICH POZ. 6.0 NINIEJSZEGO OPISU); CEGŁY MAJĄCE ŚLADY KOROZJI BIO- LOGICZNEJ (NALOTY ROŚLINNE I GRZYBICZE, ŚLADY ZASIE- DLENIA PRZEZ OWADY) NIE MOGĄ ZOSTAĆ PONOWNIE UśYTE UśYCIE WSZYSTKICH WSKAZANYCH PREPARATÓW RENOWACYJ- NYCH I KOLORYZUJĄCYCH ŚCIŚLE WG INSTRUKCJI I TECHNOLOGII PODANYCH PRZEZ PRODUCENTA W CELU ZAPOBIEGNIĘCIA SZKODLIWYM ICH DZIAŁANIOM (NP. WYPŁUKIWANIE PREPARA- TÓW KOLORYZUJĄCYCH DREWNO NA ELEWACJE) 4.4 SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. obiekt w całości części ekspozycyjnej, przeznaczonej dla publiczności dostępny będzie dla osób niepełnosprawnych: podjazd na parter w obszarze ganku zachodniego przy głównym wejściu, na obszarze parteru brak barier architektonicznych w postaci progów lub wąskich drzwi, oraz wyposaŝenie w męską i damską toaletę dla niepełnosprawnych; do piwnic i pietra / poddasza nie planuję się dostępu publiczności; 4.5 ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNICZNYCH. Instalacja zimnej wody Instalacja ciepłownicza z planowanego przyłącza do wodociągu gminnego zgodnie z warunkami technicznymi gestora wodociągu; własna kotłownia olejowa; ogrzewanie podłogowe w większości pomieszczeń niewidoczne, prowadzone w warstwach podłogi pływającej, w kliku

15 miejscach wnęki rozdzielaczy ogrzewania nad posadzką; w pomieszczeniach bez znaczenia ekspozycyjno naukowego ogrzewanie grzejnikami (pom. techniczno-magazynowe, socjalne, pokój gościnny i mieszkanie słuŝbowe); Instalacja kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika na terenie działki 161/1 (brak sieci kanalizacji sanitarnej w Kłóbce) Instalacja kanalizacji deszczowej wody opadowe kierowane na teren wokół dworu, rozwiązanie odtworzone w stosunki do stanu dawnego Instalacja elektroenergetyczna zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci elektroenergetycznej 5.0 ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE BUDOWLANYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektowanych obiektów liniowych 6.0 PROGRAM PRAC RESTAURACYJNO - KONSERWATORSKICH Program prac restauracyjno - konserwatorskich dotyczy głównie części wyŝszej remontowanej; program oparto w całości o system wyrobów firmy Remmers; dopuszczalne są inne rozwiązania równowaŝne (nie gorsze niŝ zaproponowane) pod warunkiem zastosowania rozwiązania bazującego na komplementarnych wyrobach systemowych (najczęściej produkty jednej firmy); HYDROIZOLACJE I WYKOŃCZENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH PRZY GRUNCIE 1 czyszczenie muru z resztek tynku, mechanicznie 2 czyszczenie muru ceglanego i kamiennego z roślin, nalotów z glonów i porostów oraz resztek systemów korzeniowych, mechanicznie 3 usuniecie zwietrzałych spoin na głębokość ok 2cm; łącznie z usunięciem luźnych cegieł i kamieni; 4 trzykrotna dezynfekcja preparatami glono- i porostobójczym; np. Remmers BFA 0673 lub równowaŝny; jeŝeli zostanie stwierdzona nieskuteczność zabiegu naleŝy go powtórzyć; 5 osadzenie uzupełnień muru nową cegłą i otoczakami; fleki ceglane i kamienne - spasować do powstałych luk i osadzić na zaprawie mineralnej, modyfikowanej z dodatkami trasowymi; np. Remmers Fugenmortel ZF 1045 lub równowaŝna 6 wykonanie hydroizolacji iniekcyjnej, zewnętrznej i wewnętrznej wg rysunku detalu hydroizolacji zewnętrznej i wewnętrznej; HYDROIZOLACJA POZIOMA INIEKCYJNA - wykonać otwory do iniekcji średn. ok.2cm (1-3cm) nawiercane co 10-12cm z nachyleniem ok. 15 O obustronnie (dla ścian grubszych niŝ 60cm) na głębokość 2/3 grubości ściany;

16 uwaga: dla ścian cieńszych niŝ 60cm (ściany wewnętrzne) otwory jednostronnie; nachylenie ok. 20 O, głębokości o 5cm mniejszej niŝ grubość ściany; - iniekcję przeciw kapilarnemu podciąganiu wilgoci wykonać preparatem zawierającym hydrofobowe związki kwasu krzemowego; np. Remmers Kiesol 1810, lub równowaŝny; HYDROIZOLACJA PIONOWA ZEWNĘTRZNA - wykonać warstwę wyrównawczą z tynku podkładowego i magazynującego sole; grubości ok. 1cm np. Remmers Gruntputz 0401, lub równowaŝny; - wykonać warstwę gruntująca z mieszanki płynnego preparatu zawierającego hydrofobowe związki kwasu krzemowego i cementowego szlamu uszczelniającego, do 0.5cm np. Remmers Kiesol 1810 i Sulfatexschlamme 0430, lub równowaŝne; - w miejscu poszerzenia muru fundamentowego wykonać fasetę ochronną z zaprawy zawierającej spoiwa hydrauliczne i naturalne kruszywa mineralne, modyfikowanej tworzywami sztucznymi np. Remmers Sperrmortel 0311, lub równowaŝna; - wykonać dwuwarstwową bezspoinową powłokę hydroizolacyjną bitumiczną z zawartością uszczelniaczy gumowych, modyfikowaną tworzywami sztucznymi np. Remmers Profibaudicht 1k 0870, lub równowaŝna; - powlokę hydroizolacyjną osłonić folią ochronną (traconą) na czas zasypywania wykopu: 2x folia PE gr. min. 0.2mm HYDROIZOLACJA PIONOWA WEWNĘTRZNA - wykonać warstwę gruntującą z mieszanki płynnego preparatu zawierającego hydrofobowe związki kwasu krzemowego i cementowego szlamu uszczelniającego, do grub. 0.5cm; np. Remmers Kiesol 1810 i Sulfatexschlamme 0430; lub równowaŝne - wykonać warstwę wyrównawczą z tynku podkładowego i magazynującego sole grubości ok. 1cm; np. Remmers Gruntputz 0401; lub równowaŝny - na styku fundamentu i płyty podłogowej wykonać fasetę uszczelniającą z zaprawy zawierającej spoiwa hydrauliczne i naturalne kruszywa mineralne, modyfikowanej tworzywami sztucznymi; np. Remmers Sperrmortel 0311, lub równowaŝna; - wykonać dwuwarstwową bezspoinową powłokę hydroizolacyjną ze szlamu cementowego uszczelniającego; np. Remmers Sulfatexschlamme 0430, lub równowaŝna; - na powłoce hydroizolacyjnej wykonać tynk renowacyjny do stosowania na powierzchniach mineralnych, na zewnątrz i wewnątrz budynków; np. Remmers Sanierputz 0402, lub równowaŝny; - wykonać dylatację obwodową jastrychu (wylewki) betonowego, gr.2cm, ze styropianu XPS100.

17 UWAGA: naleŝy zwrócić uwagę na sekwencję warstw styku fragmentu poziomego hydroizolacji ściany i hydroizolacji papowej projektowanej podłogi. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE, ELEWACJE CZĘŚCI REMONTOWANEJ ISTNIEJĄCEJ 1 czyszczenie ścian zewnętrznych z resztek odpadających tynków i zabrudzeń - mechanicznie; 2 czyszczenie pozostałych tynków elewacyjnych z osypującej się, piaszczącej się i zwietrzałej warstwy wierzchniej, mechanicznie; 3 usuniecie zwietrzałych i piaszczących się spoin poziomych i pionowych pomiędzy cegłami, mechanicznie na głębokość ok. 2cm, łącznie z usunięciem luźnych fragmentów lub całych cegieł w warstwie elewacyjnej ściany; 4 dezynfekcja ścian zewnętrznych: w przypadku miejscowego występowania nalotu z glonów i porostów: miejsca występowania nalotu (z kołnierzem ok. 50cm) czyścić preparatem glono- i porostobójczym trzykrotnie, pozostałą powierzchnię całej ściany jednokrotnie; w przypadku występowania nalotu w wielu miejscach na ścianie, bądź skaŝenia całej ściany czyścić preparatem całą ścianę trzykrotnie; np. Remmers BFA 0673 lub równowaŝny; dezynfekcje przeprowadzić naleŝy zarówno dla surowego muru jak i powierzchni tynkowanych; jeŝeli zostanie stwierdzona nieskuteczność zabiegu naleŝy go powtórzyć; 5 uzupełnienie spoin zaprawą mineralną, modyfikowaną, z dodatkiem trasu, łącznie z osadzeniem fleków ceglanych w miejsca po usunięciach na zaprawę uŝytą do spoinowania; np. Remmers Fugenmortel ZF 1045, lub równowaŝna; 6 gruntowanie trwałych, nie odpadających i nośnych tynków istniejących preparatem wzmacniającym do podłoŝy mineralnych piaszczących się i zwietrzałych, rozpuszczalnikowym np. Remmers Tiefengrund 2909, lub równowaŝny; niewielki ubytki i kratery w istniejących tynkach uzupełnić szpachlówką powierzchniową drobnoziarnistą zbrojoną; np. Remmers Feinputz 0408, lub równowaŝna; 7 na podłoŝe z usuniętym tynkiem (mur ceglany, uzupełniony i spoinowany) nałoŝyć warstwę gruntująco wyrównującą z tynku podkładowego i magazynującego sole, grubość warstwy 1-1.5cm; np. Remmers Grundputz 0401, lub równowaŝny; 8 warstwę licową tynku na warstwie gruntująco wyrównującej wykonać z tynku renowacyjnego lekkiego zwierającego włókna do zlicowania z tynkami istniejącymi (gr. warstwy do 3cm); np. Remmers Sanierputz 0402, lub równowaŝny; 9 scalanie fakturowe tynków nowych i istniejących wykonać metodą filcowania szpachlówką powierzchniową drobnoziarnistą zbrojoną; np. Remmers Feinputz 0408, lub równowaŝna;

18 10 dekoracje tynkowe: gzymsy na wysuniętych cegłach, gzymsy sztukatorskie, opaski okienne, bonia naroŝne wykonać zaprawami sztukatorskimi w dwóch etapach: rdzenia i profilu: - w przypadku odtworzenia dekoracji wykonać najpierw rdzeń z zaprawy do wykonywania rdzeni profili ciągnionych, pozostawiając ok. 1cm miąŝszości profilu na wykonanie wykończenia; np. Remmers Grobzugmortel 0511, lub równowaŝna; oraz wykończenie profilu (szablonem) warstwami do łącznej grubości 1cm z zaprawy do wykończenia profili ciągnionych; np. Remmers Feinzugmortel 0512, lub równowaŝna; - w przypadku uzupełniania istniejących profili ze starego tynku: dekoracje oczyścić mechanicznie, gruntować preparatem do wzmacniania podłoŝy mineralnych piaszczących się i zwietrzałych (jak w pkt.6), i wykonać nową, jednowarstwową powłokę profilową (szablonem) z zaprawy do wykończenia profili ciągnionych grubości 0.5cm np. Remmers Feinzugmortel 0512, lub równowaŝna; 11 malowanie powierzchni elewacji wg rysunków kolorystyki farbami silikatowymi, kryjącymi, przeznaczonymi do malowania elewacji obiektów zabytkowych (na bazie tradycyjnych barwników); - pola tynkowe kolor NUTRIA 16 - dekoracje tynkowe kolor BASALT 18 kolorystykę opracowano w oparciu o wzornik Caparol Color System. ŚCIANY WEWNĘTRZNE CZĘŚCI REMONTOWANEJ ISTNIEJĄCEJ 1 czyszczenie ścian wewnętrznych i sklepień w piwnicach z całości tynków i zabrudzeń - mechanicznie; 2 usunięcie zwietrzałych i piaszczących się spoin poziomych i pionowych pomiędzy cegłami, mechanicznie na głębokość ok. 2cm, łącznie z usunięciem luźnych fragmentów lub całych cegieł w warstwie elewacyjnej ściany; 3 dezynfekcja ścian wewnętrznych: w przypadku miejscowego występowania nalotu z glonów i porostów: miejsca występowania nalotu (z kołnierzem ok. 50cm) czyścić preparatem glono- i porostobójczym trzykrotnie, pozostałą powierzchnię całej ściany jednokrotnie; w przypadku występowania nalotu w wielu miejscach na ścianie, bądź skaŝenia całej ściany czyścić preparatem całą ścianę trzykrotnie; np. Remmers BFA 0673 lub równowaŝny; jeŝeli zostanie stwierdzona nieskuteczność zabiegu naleŝy go powtórzyć; 4 uzupełnienie spoin zaprawą mineralną, modyfikowaną, z dodatkiem trasu, łącznie z osadzeniem fleków ceglanych w miejsca po usunięciach na zaprawę uŝytą do spoinowania; np. Remmers Fugenmortel ZF 1045, lub równowaŝna; 5 na podłoŝe z usuniętym tynkiem (mur ceglany, uzupełniony i spoinowany) nałoŝyć warstwę gruntująco wyrównującą z tynku podkładowego i magazynującego sole, grubość warstwy ok.1cm do uzyskania równej powierzchni ścian wewnętrznych; np. Remmers Grundputz 0401, lub równowaŝny;

19 6 warstwę licową tynku na warstwie gruntująco wyrównującej wykonać z tynku renowacyjnego lekkiego zwierającego włókna, moŝliwie cienką warstwą (do 1.5cm), tynki zatrzeć na gładko do uzyskania równej, gładkiej powierzchni tynków wewnętrznych; np. Remmers Sanierputz 0402, lub równowaŝny; Prace restauracyjno konserwatorskie w zakresie czyszczenia murów, hydroizolacji zewnętrznej i wewnętrznej, restauracji i konserwacji murów i tynków, wraz z dekoracjami sztukatorskimi powinien wykonywać wykonawca będący dyplomowanym konserwatorem zabytków (lub mający do dyspozycji dyplomowanego konserwator zabytków) w specjalności konserwacja i restauracja zabytkowych murów ceglanych i tynkowanych. ELEMENTY śeliwne BALKONU DWORU (CZĘŚĆ WYśSZA, REMONTOWANA) Na skutek długotrwałych zaniedbań, braku bieŝącej konserwacji i działania czynników atmosferycznych istniejący balkon Ŝeliwny utracił walory uŝytkowe; w celu ich przywrócenia naleŝy wykonać nową konstrukcję nośną płyty balkonowej o grubości pozwalającej na ukrycie jej w górnej (mało aŝurowej) części koronki dekoracyjnej tj. ok. 5cm. Płytę wykonać jako konstrukcję płaską z rur stalowych kwadratowych 5x5cm ze zintegrowana płytą podłogowa z blachy stalowej gr. 1cm. Do tej płyty naleŝy mocować restaurowaną i odtwarzaną balustradę Ŝeliwną w sposób analogiczny do stanu pierwotnego (nitowanie), oraz od spodu, jako dekorację, zdemontowaną i poddaną konserwacji istniejącą płytę balkonu. Istniejące wsporniki Ŝeliwne naleŝy osadzić w ścianie zewnętrznej dworu niezaleŝnie od nowego balkonu (nie powiązane z nim konstrukcyjnie samonośne) jako elementy dekoracyjne. Restauracja i konserwacja balkonu polega na: 1 demontaŝu bocznych balustrad 2 demontaŝu dekoracyjnej koronki biegnącej na obwodzie balkonu 3 demontaŝu istniejącej płyty balkonowej 4 demontaŝu istniejących wsporników balkonu 5 wykonaniu nowej konstrukcji płyty balkonowej rur stalowych kwadratowych i blachy stalowej 6 uzupełnieniu ubytków i wŝerów szpachlówką wykonaną ze ścierniwa Ŝelaznego i Ŝywicy epoksydowej oraz uzupełnieniu ubytków prętów istniejących elementów przez wspawanie wykonanych na wzór istniejących fragmentów odlewów Ŝeliwnych; 7 wykonaniu na podstawie istniejących balustrad i koronki - matryc odlewniczych i odlewów odtwarzanych elementów 8 odtłuszczeniu środkami chemicznymi (rozpuszczalnikami) i czyszczeniu mechanicznym istniejących i wykonywanych od nowa części balkonu (łącznie z nową konstrukcją balkonu) metodą strumieniowo ścierną (tzw. piaskowanie) ŜuŜlem pomiedziowym o ostrym kształcie ziaren i zróŝnicowanej ich wielkości do całkowitego usunięcia rdzy, złuszczeń, zgorzeli i brudu oraz odpyleniu powierzchni elementów Ŝeliwnych po czyszczeniu; 9 wymianie połączeń pomiędzy elementami odlewów Ŝeliwnych na nowe z taśmy cynkowej; 10 naniesieniu powłok zabezpieczających na wszystkie nowe, odtwarzane i zachowane elementy

20 UWAGA: podkładowych wykończeniowych wysokocynowych, stanowiących ochronę katodową (tzw. zimna galwanizacja); np. jednoskładnikowym preparatem Zinga, lub równowaŝnym; poliuretanowych, dwuskładnikowych, odpornych chemicznie i mechanicznie na kolor antracytowy o fakturze matowej; np. dwuskładnikową farbą poliuretanową Zinga 2C Pu Primer Finish, lub równowaŝną; PODŁOśE PRZED NANIESIENIEM POWŁOK PODKŁADOWYCH I WY- KOŃCZENIOWYCH NALEśY DOPROWADZIĆ DO WYMAGANEGO STANU (CZYSZCZENIE I ODPYLENIE) WG INSTRUKCJI I TECHNO- LOGII PRODUCENTA POWŁOK 11 ponowny montaŝ zdemontowanej i nowej części balustrady nowej i zdemontowanej koronki dekoracyjnej 12 ponowny montaŝ odrestaurowanej płyty balkonowej jako elementu dekoracyjnego od spodu nowej płyty balkonowej 13 ponowny montaŝ wsporników jako samonośnych elementów dekoracyjnych Prace związane z restauracją i konserwacją balkonu naleŝy prowadzić w taki sposób, aby nie zanieczyścić poddanych restauracji ścian dworu; elementy balkonu zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem podczas renowacji ścian. Stosowane preparaty do czyszczenia, napraw i wykończenia naleŝy stosować ściśle wg instrukcji uŝycia i technologii zalecanych przez producentów tych preparatów. Prace restauracyjno konserwatorskie balkonu powinien wykonywać wykonawca będący dyplomowanym konserwatorem zabytków (lub mający do dyspozycji dyplomowanego konserwator zabytków) w specjalności konserwacja i restauracja zabytkowych elementów metalowych (Ŝeliwnych i Ŝelaznych). UWAGA: UśYCIE WSZYSTKICH WSKAZANYCH PREPARATÓW RENOWACYJ- NYCH I KOLORYZUJĄCYCH ŚCIŚLE WG INSTRUKCJI I TECHNOLOGII PODANYCH PRZEZ PRODUCENTA W CELU ZAPOBIEGNIĘCIA SZKODLIWYM ICH DZIAŁANIOM (NP. WYPŁUKIWANIE PREPARA- TÓW KOLORYZUJĄCYCH DREWNO NA ELEWACJE) ODTWARZANE ELEMENTY DREWNIANE Odtwarzane elementy drewniane okładziny elewacyjne, dekoracje dachu: deski okapowe, groty szczytowe, profilowane końcówki krokwi i płatwi, schody wewnętrzne, stolarka drzwiowa i okienna naleŝy wykonać wg opracowanych (na podstawie archiwalnej ikonografii oraz inwentaryzacji stanu istniejącego) rysunków detali zamieszczonych w projekcie wykonawczym branŝy architektonicznej. Prace odtworzeniowe powinien wykonywać wykonawca będący dyplomowanym konserwatorem zabytków (lub mający do dyspozycji dyplomowanego konserwator zabytków) w specjalności konserwacja i restauracja zabytkowych elementów drewnianych. Dotyczy to zarówno elementów drewnianych w części niŝszej dworu odbudowywane, jak i części wyŝszej, remontowanej.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKTANCI: PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PRZEBĘDOWO DZ. NR 90/10 OBRĘB TROJANOWO ARK. EWID. 2 SEKCJA: 6.181.12.09.1.3

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie 12453 /11.0.A PW Projekt wykonawczy- Etap I- Tom I Inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA BRANśA: FAZA: P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TEMAT: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE BUDYNKU KRUS PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO SPIS TREŚCI: 1 PODSTAWA OPRACOWANIA...6 1.1 Umowa z Inwestorem....6 1.2 Koncepcja architektoniczna przekazana Inwestorowi...6 1.3 Decyzja o warunkach zabudowy...6

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU 1 USŁUGI BUDOWLANE mgr inŝ. Janusz Ejsmont 11-500 GiŜycko, ul. Daszyńskiego 7/8 tel 602286303 PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej,

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej, OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlano Wykonawczy modernizacji budynku Oddziału Leczniczo Rehabilitacyjnego dla Dzieci i MłodzieŜy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87 Strona 1 Tytuł: Zamawiający: Projekt budowlany Remontu kamienicy /wymiana więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji/ Płock, ul. Kwiatka 10. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo