Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju"

Transkrypt

1 AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Program funkcjonalno - użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju Jerzy Kwintkiewicz Program obejmuje modernizację istniejącego obiektu w połączeniu ze zmianą architektury i konstrukcji dachu oraz budowę nowych obiektów: budynku szkolnego, hali gimnastycznej i łącznika oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu. Celem nadrzędnym jest realizacja zadao edukacyjnych Powiatu Kłodzkiego, dostosowanie Szkoły do nowych założeo szkolnictwa i przeniesienie nauki z dwóch innych obiektów niespełniających standardów bezpieczeostwa do zmodernizowanej szkoły w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 22. 1

2 Zleceniodawca Powiat Kłodzki ul. Okrzei Kłodzko NIP Wykonawca AZYMUT Menadżerskie Biuro Asocjacyjne Nr ewid. 787/03 UG Krzykosy Książ Wielkopolski skrytka pocztowa 19 tel./fax: Autor mgr inż. Jerzy Kwintkiewicz Bronisław 1 kom: (podpis) 2

3 Spis treści 1. Wstęp Stan dotychczasowy ZSOiZ w Kudowie Zdroju Dane charakteryzujące obiekt Wyciąg z dokumentacji fotograficznej stanu aktualnego Identyfikacja potrzeb modernizacyjnych istniejącego obiektu Przykłady architektonicznego modelu dachu dla poddasza użytkowego Składowe kosztów przebudowy budynku istniejącego Sytuacja prawna Cele przedsięwzięcia Metody osiągnięcia zakładanych celów Nowa podstawa programowa Podstawa uzgodnień Demografia ze szczególnym uwzględnieniem roczników szkolnych Bilans infrastruktury służącej realizacji celów nauczania Program dla energii odnawialnej opis ogólny Budynek istniejący Budynek dydaktyczny nowy Budynek sali sportowej Oświetlenie terenu Wariant po uzgodnieniach Program funkcjonalno - użytkowy Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy Nazwy i kody Grupy, klasy i kategorie robót Nazwa zamawiającego oraz jego adres Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy Cześć opisowa Opis ogólny przedmiotu zamówienia Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

4 Własność terenu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Inne uwarunkowania Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto Inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Przygotowanie terenu budowy Architektura Konstrukcja Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych Instalacje Wykończenie Zagospodarowanie terenu Część informacyjna Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:

5 Kopia mapy zasadniczej Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków Inwentaryzacja zieleni Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem Spis tabel Spis rysunków Załączniki Treść pisma ZSOiZ w Kudowie-Zdroju z dnia r Własność działki nr Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego Szkic biblioteki z czytelnią multimedialną Przystosowanie sali do wymogów pracowni komputerowej Szkic pracowni gastronomicznej Pracownia na 8 osób Pracownia na 16 osób Szkic pracowni obsługi konsumenckiej Dane demograficzne

6 7.8. Konsultacje lokalizacji biblioteki z czytelnia multimedialną Konsultacje związane z salą gimnastyczną Kserokopia wycinka mapy zasadniczej Fotograficzna inwentaryzacja zieleni Wyposażenie Wyposażenie ogólno dydaktyczne w kształceniu zawodowym Wyposażenie pracowni technologii gastronomicznej Wyposażenie pracowni technicznej obsługi konsumenta Wyposażenie auli Wyposażenie małej sali gimnastycznej Wyposażenie sportowe Wyposażenie pracowni biologicznej Wyposażenie pracowni językowej Wyposażenie pracowni komputerowej Wyposażenie pracowni artystycznej Wyposażenie pracowni rehabilitanta/masażysty i fryzjersko-kosmetycznej Wyposażenie pracowni handlowej Wyposażenie gabinetu rzemiosła Przewidywany, szacunkowy koszt inwestycji

7 1. Wstęp 1.1. Stan dotychczasowy ZSOiZ w Kudowie Zdroju Ilość osób objętych projektem. Tabela 1. Beneficjenci projektu Grupy docelowe LO Technikum kierunki organizacja usług gastronomicznych technik handlowiec Lp. Nr techn. nazwa wg DT pow.[m 2 ] 1 13 sala lekcyjna 52,10 2 P11 klasa 50, klasa chemiczna 70, klasa 50, klasa 50, klasa 50, klasa 50, klasa 50, klasa 50, sala gimnastyczna 124, pokój pedagogiczny 20, czytelnia 50, biblioteka 20,70 źródło: dokumentacja techniczna 7 Zasadnicza Szkoła Zawodowa tryb nauczania 2-letni 3-letni Razem uczniowie poziomy/klasy 3/7 4/4 3/3 14 klas nauczyciele, w tym dyrektorzy 37 osób 31,33 etatów administracja 12 osób 10,5 etatów razem źródło: informacja dyrektora szkoły 389 osób W ZSZ uczniowie uczą się tylko przedmiotów ogólnych, teoretyczna nauka zawodu odbywa się na kursach zewnętrznych, praktyczna nauka zawodu w przedsiębiorstwach zatrudniających młodocianych (> 16 lat). W Technikum odbywają się oprócz nauki przedmiotów ogólnych i technicznych również zajęcia praktyczne. Budynek Szkoły składa się z następujących pomieszczeń: Tabela 2. Pomieszczenia dydaktyczne i pokrewne

8 Tabela 3. Pomieszczenia administracyjne Lp. Nr techn. nazwa wg DT pow.[m 2 ] pielęgniarka 7, dyrektor 15, księgowośd 11, sekretariat 20, księgowośd 17,60 źródło: dokumentacja techniczna Tabela 4. Sanitariaty, szatnie Lp. Nr techn. nazwa wg DT pow.[m 2 ] 19 P3 WC 0,90 20 P13 prysznice 12,60 21 P14 szatnia 16, WC 12, WC 12, WC 11,60 źródło: dokumentacja techniczna Tabela 5. Pomieszczenia gospodarcze Lp. Nr techn. nazwa wg DT pow.[m 2 ] 25 P23 magazyn 5,20 26 P22 magazyn 19,60 27 P20 magazyn 6,80 28 P19 kotłownia 34, zaplecze dla nauczyciela 16, spiżarnia 7, kuchnia 6, magazyn 4,80 33 P15 magazyn 2,20 34 P9 magazyn 3, zaplecze chemiczne 14, pomieszczenie gospodarcze 1,40 37 P18 magazyn 7,70 38 P10 magazyn 23,20 39 P7 pomieszczenie gospodarcze 2,30 40 P6 magazyn 14,00 źródło: dokumentacja techniczna 8

9 Tabela 6. Przestrzeń komunikacyjna Lp. Nr techn. nazwa wg DT pow.[m 2 ] 41 P2 komunikacja 15,50 42 P16 komunikacja 5,10 43 P12 komunikacja 9,60 44 P5 przedsionek 6,30 45 P17 komunikacja 38,50 46 P8 komunikacja 5,50 47 kl klatka schodowa 21, komunikacja 32, komunikacja 124, komunikacja 124,10 51 kl klatka schodowa 21,00 źródło: dokumentacja techniczna Tabela 7. Mieszkanie służbowe Lp. Nr techn. nazwa wg DT pow.[m 2 ] 52 M3 kuchnia 4,20 53 M2 przedpokój 6,10 54 M4 łazienka 2, WC 11, WC 1,40 57 M1 pokój 15,30 58 P1 piwnica lok. 9,40 źródło: dokumentacja techniczna Uwagi: uwaga ogólna do części sanitarnej brak ciepłej wody sieciowej z powodu braku rury cwu w sieci wodnej (a także rury cyrkulacyjnej), pomimo nowoczesnego kotła gazowego wyposażonego w zbiornik zasobnik cwu (w obecnej sytuacji nieczynny), sala gimnastyczna (zbyt mała powierzchnia, nieadekwatna do obecnych wymogów, dobrze utrzymana), skład opału (tzw. bunkier nieczynny, stan techniczny do likwidacji), uwaga do izolacji i odwodnienia izolacja pionowa całkowicie skorodowana do wymiany, odwodnienie niesprawne, częściowo niedrożne, brak wiedzy o kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej Dane charakteryzujące obiekt Wyciąg z książki obiektu budowlanego: Rok wybudowania

10 Kubatura m 3 Powierzchnia zabudowy m 2 Powierzchnia użytkowa m 2 Pierwotne przeznaczenie budynku szkoła podstawowa Ilość kondygnacji bez podpiwniczenia 2 Budynek częściowo podpiwniczony w podpiwniczeniu znajdują się - kotłownia, pomieszczenia konserwatora, sanitariat, piwnica lokatorska. Rodzaj ścian: konstrukcja cegła, wypełnienie suporex. Rodzaj ogrzewania centralne ogrzewanie z własnej kotłowni. Konstrukcja więźby dachowej stropodach, pokrycie dachu 2 x papa na lepiku. Instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjna, gazowa, telefoniczna, elektryczna podłączenie do sieci miejskiej. Sanitariaty parter, I piętro Wyciąg z dokumentacji fotograficznej stanu aktualnego Rysunek 1. Widok od wejścia źródło: dokumentacja autora 10

11 Rysunek 2. Widok na klatkę schodową i komin nieczynnej kotłowni węglowej. źródło: dokumentacja autora Rysunek 3. Widok sali gimnastycznej źródło: dokumentacja autora 11

12 Rysunek 4.Widok od strony śmietnika i ogrodzonego bunkra źródło: dokumentacja autora Rysunek 5. Widok kotłowni, w głębi nieczynny zasobnik ciepłej wody źródło: dokumentacja autora 12

13 Rysunek 6. Sala gimnastyczna źródło: dokumentacja autora Rysunek 7. Szatnia źródło: dokumentacja autora 13

14 Rysunek 8. Nieczynne prysznice źródło: dokumentacja autora Rysunek 9. Sanitariat źródło: dokumentacja autora 14

15 Rysunek 10. Wolna przestrzeń do zagospodarowania źródło: dokumentacja autora 1.4. Identyfikacja potrzeb modernizacyjnych istniejącego obiektu dach 2-częściowy (budynek główny i budynek sali gimnastycznej mają różne wysokości, są przedzielone niedopasowaną architektonicznie klatką schodową i niepotrzebnym kominem byłej kotłowni węglowej, w układzie kotłowni gazowej spaliny należałoby odprowadzać w inny sposób ze względów technicznych /przeciwdziałanie erozji i korozji/, a także architektonicznych): powierzchnia poddasza w dalszej części opracowania, architektura i konstrukcja w dalszej części opracowania, kolektory słoneczne grzewcze i/lub ogniwa fotoelektryczne opcja dla tego budynku, powierzchnia okien w dalszej części opracowania, termoizolacja dachu, nowe rynny i opierzenia, poddasze użytkowe: 15

16 powierzchnia użytkowa powinna obejmować: sale dydaktyczne o wysokości nie mniejszej niż 3 m, pokój dla pedagoga szkolnego, sanitariaty dla dziewcząt i chłopców oraz przestrzeń komunikacyjną, rodzaj/przeznaczenie pomieszczeń w dalszej części opracowania, termomodernizacja: okna do wymiany 29 sztuk okien ( korytarz 12 szt., toalety 4 szt., przy wejściu głównym 2 szt., zaplecze chemiczne 1 szt., zaplecze geograficzne 1 szt., archiwum 1 szt., szatnia, prysznice i kotłownia 8 szt.) oraz 6 dużych okien sali gimnastycznej, drzwi zewnętrzne do wymiany 4 szt., w tym 1 drzwi wejścia głównego, elewacja termoizolacja 830 m 2 powierzchni ścian budynków, przewidywana termoizolacja dachu do opracowania w projekcie technicznym, instalacja co i cwu: do wymiany 67 grzejników i cała instalacja co + montaż termoregulatorów, do zainstalowania nowa instalacja wodna (3-przewodowa), izolacja pionowa części podpiwniczonej i fundamentów (roboty połączone z termoizolacją części podziemnej budynku, sprawdzenie izolacji poziomej całego budynku), odwodnienie: rury spustowe, złącza rewizyjne, przykanaliki deszczowe włączenie do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, instalacje: elektryczna rozbudowa, dostosowanie do aktualnych wymogów (5-cio i 3- przewodowa) odgromowa po przebudowie dachu nowa, teletechniczna: łączność telefoniczna, sieć komputerowa (w przyszłości budowa systemu dziennika elektronicznego ), sieć internetowa (bezprzewodowa), instalacja przeciw-pożarowa, instalacja monitoringu (częściowo istniejąca), posadzki, schody, poręcze wymiana, 16

17 bariery architektoniczne likwidacja barier pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych: windy budowa, powierzchnie bez progów przebudowa posadzek, sanitariaty (w ramach remontu dostosowanie), ściany i sufity malowanie, sanitariaty remont generalny wszystkich pomieszczeń sanitarnych, wymiana płytek ściennych, podłogowych i kompletu urządzeń sanitarnych, zagospodarowanie terenu i gospodarka odpadami, a także filtrowanie z piasku i substancji ropopochodnych wód opadowych spływających z chodników i parkingów w ramach kompleksowego projektu całej rozbudowy, rozkład pomieszczeń w dalszej części opracowania Przykłady architektonicznego modelu dachu dla poddasza użytkowego Rysunek 11. Przykład budynku użyteczności publicznej z dachem mansardowym źródło: Przegląd zagadnień z zakresu architektury 17

18 Rysunek 12. Przykład dachu sąsiedniego budynku źródło: dokumentacja autora 1.6. Składowe kosztów przebudowy budynku istniejącego ekspertyza nośności stropu i ścian konstrukcyjnych budynku opcja dodatkowej konstrukcji nośnej architektura i konstrukcja dachu wraz z poddaszem użytkowym termomodernizacja całego budynku (dach, elewacja, okna i drzwi, instalacja co i cwu) opcja kolektorów słonecznych remont budowlany z likwidacją barier architektonicznych i instalacjami projekt techniczny nadzór 1.7. Sytuacja prawna Właścicielem działki jest Powiat Kłodzki. Nr działki 190, nr KW Kłodzko zarząd trwały: Zespół Szkół Ogólnokształcący im. Józefa Lompy z siedzibą w Kudowie-Zdroju, przy ul. Zdrojowej 22A. Obiekt ujęty w Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój Cele przedsięwzięcia Dostosowanie pomieszczeń do nowych wymogów szkolnictwa. Modernizacja starego (50-letniego) budynku ZSO. Rozbudowa ZSO o nowy obiekt dydaktyczny i halę gimnastyczną wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu. 18

19 Przeniesienie do zmodernizowanej placówki Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej z 2 innych przeznaczonych do likwidacji budynków. Utrzymanie na obecnym poziomie ilości uczniów. Przeciwdziałanie spodziewanemu, ze względów demograficznych, spadkowi ilości uczniów metodą wzbogacania oferty edukacyjnej. Rozwój szkolnictwa zawodowego poprzez tworzenie warunków do odbywania w Zasadniczej Szkole Zawodowej praktycznej nauki zawodu. Pobudzanie, dbałość o rozwój i pielęgnowanie talentów uczniowskich. Uczynienie Szkoła miejscem przyjaznym dla ekologii. Nadanie ekologii wysokiej rangi w edukacji Metody osiągnięcia zakładanych celów Potrzeby edukacyjne Utworzenie na podstawie przygotowanej bazy pracowni zawodoznawczych. Ich zaplanowanie w projekcie jest potrzebne, ponieważ umożliwia płynną realizację programów nauczania oraz pozwoli nauczycielom i uczniom na połączenie teorii z praktyką i doskonalenie nabytych wiadomości w formie zajęć praktycznych. PRACOWNIE ZAWODOZNAWCZE Przeznaczone są dla uczniów technikum i szkoły policealnej, docelowo również umożliwią praktyczną naukę zawodu dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej: 1. Gastronomia z zapleczem oraz z powierzchnią wykładową. 2. Obsługa konsumencka połączona komunikacyjnie z pracownią gastronomiczną. 3. Rehabilitant, masażysta Fryzjerka, kosmetyczka (1 sala 2 pracownie). 4. Sprzedawca, handlowiec. Praktyczna nauka zawodu dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej w takich zawodach jak stolarz, tokarz, kowal, itp. odbywa się na dotychczasowych zasadach, to znaczy u przedsiębiorców, dlatego program nie obejmuje budowy warsztatów szkolnych do praktycznej nauki zawodu. Pracownia zawodoznawcza obsługi konsumenta stanowi dopełnienie przewidzianej w projekcie pracowni zawodoznawczej technologii gastronomicznej. Daje możliwość nabycia praktycznych umiejętności w zakresie podawania do stołu, kelnerowania i obsługiwania klientów zakładu gastronomicznego. Wpłynie na jakość kształcenia, a absolwentom w przyszłości ułatwi funkcjonowanie na rynku pracy. 19

20 PRACOWNIE JĘZYKÓW OBCYCH Przeznaczone są dla wszystkich uczniów bez względu na rodzaj szkoły. Pracownie językowe we współczesnym szkolnictwie są standardem poprawiającym jakość kształcenia. Dlatego potrzebne są dwie sale językowe: 1. Sala językowa nr 1 (określenie robocze). 2. Sala językowa nr 2. GABINETY PRZEDMIOTOWE Przeznaczone są dla wszystkich uczniów według programów nauczania. 1. Artystyczny (wiedza o malarstwie, rzeźbie, tkactwie). 2. Rzemieślniczy (wiedza o stolarstwie, tokarstwie, kowalstwie, itp.). 3. Komputerowy (wiedza o komputerach) z pomieszczeniem administratora/serwera. 4. Przyrodniczo-chemiczny (wiedza o ekologii połączona z aktywnością szkoły w tej dziedzinie). Gabinety przedmiotowe umożliwią nauczycielom i uczniom bezpośredni dostęp do pomocy dydaktycznych i uatrakcyjnią proces edukacyjny. Wzbogacą także ofertę zajęć edukacyjnych dla uczniów. Rozbudowana w ten sposób baza dydaktyczno-lokalowa umożliwi podejmowanie inicjatyw w celu pozyskania funduszy dla szkoły. Gabinet rzemieślniczy jest uzupełnieniem oferty edukacyjnej nie pełniąc funkcji praktycznej nauki zawodu. Zasadnicza szkoła zawodowa i technikum od wielu juz lat współpracują w lokalnymi pracodawcami. Oferta pracodawców zaspokaja zapotrzebowanie na naukę zawodu i zwiększa się co roku. AULA Aula wraz ze sceną miałaby istotne zastosowanie w życiu szkoły. Kalendarz roku szkolnego obfituje nie tylko w uroczystości państwowe, ale także imprezy o charakterze lokalnym i te organizowane przez uczniów. Obecna sala gimnastyczna nie jest w stanie pomieścić 340 uczniów i nauczycieli np. z okazji Święta Edukacji Narodowej. Lokalizacja szkoły, a także sąsiedztwo Urzędu Miasta pozwalają sądzić, że aula znalazłaby zastosowanie jako sala konferencyjna, czy też miejsce wykładów itp. BIBLIOTEKA Z CZYTELNIA MULTIMEDIALNĄ Istniejąca biblioteka i czytelnia wymagają większych pomieszczeń, a tym samym przeniesienia w nowe miejsce specjalnie do tego celu zaprojektowane. Obecnie, kiedy wszystkie lektury szkolne są dostępne w wersji cyfrowej, standardem jest czytelnia multimedialna. Sala multi- 20

21 medialna może także pełnić funkcję pracowni multimedialnej, w której odbywałyby się zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej dla całej klasy. SALA SPORTOWA Obecna sala gimnastyczna jest zdecydowania za mała. Istnieje konieczność wybudowania nowej sali sportowej wraz z kompleksem boisk otwartych. Szkoła ma ku temu warunki lokalizacyjno terenowe. Istniejąca mała sala gimnastyczna w nowej koncepcji rozwoju szkoły powinna pełnić funkcję sportowo rekreacyjno artystyczną. Obiekt tego typu to wyjątkowe wielofunkcyjne miejsce do: ćwiczeń gimnastycznych; ćwiczeń korekcyjno kompensacyjno rehabilitacyjnych (położenie sali umożliwia korzystanie przez osoby niepełnosprawne dodatkowe wejście wjazd wózkiem); ćwiczeń muzyczno ruchowych (tańce, aerobik, stretching); ćwiczeń z wykorzystaniem przyrządów typu fitness. Gabaryty małej sali idealnie pasują do w/w funkcji, a planowana hala sportowa przejęłaby gry zespołowe, wymagające przestrzeni. Pozostałe potrzeby szkoły INNE POTRZEBY EDUKACYJNE Rozwój talentów muzyczno-tanecznych mógłby być pielęgnowany na zajęciach dodatkowych dla uczniów szkoły. Nauczyciele wychowania fizycznego mogliby prowadzić w ramach zajęć elementy tańca. To dobre miejsce do przygotowywania uroczystości i imprez szkolnych. To kolejny atut, dzięki któremu placówka mogłaby pozyskiwać fundusze z zewnątrz. Mała sala gimnastyczna może pełnić taką funkcję. Istniejące zainteresowania astronomiczne uczniów szkoły implikują powstanie planetarium, które, jako jedyne w powiecie, stanowiłoby istotne dopełnienie bazy dydaktycznej i zwiększyłoby z całą pewnością zainteresowanie edukacyjną ofertą szkoły absolwentów okolicznych gimnazjów. POKÓJ NAUCZYCIELSKI Istniejący pokój nauczycielski jest zdecydowanie niewystarczający, poza tym jest zlokalizowany w miejscu przyszłego łącznika (po rozbudowie), zatem istnieje koniczność nowej lokalizacji, powiększenia i wyposażenia w aneks kuchenny i sanitarny. POKÓJ PEDAGOGA SZKOLNEGO Obecnie brak pomieszczenia, które mogłoby pełnić tę funkcję. Program rozbudowy będzie uwzględniał tę potrzebę. 21

22 POKÓJ PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ Obecny pokój pielęgniarki jest zdecydowanie za mały wymaga przeniesienia i powiększenia. Proponowanym rozwiązaniem jest wybudowanie nowego pokoju z lokalizacją na planowanym poddaszu budynku istniejącego lub w nowym budynku. SANITARIATY Wymagane jest wyposażenie szkoły w sanitariaty dla dziewcząt chłopców dostępne na każdej kondygnacji. EKOLOGICZNE PODEJŚCIE DO SPRAW ENERGETYCZNYCH Stary budynek w trakcie przebudowy będzie poddanych kompleksowej termomodernizacji. Budynki nowe (edukacyjny i sportowy) będą wyposażone w zasilanie z odnawialnych źródeł energii kolektorów słonecznych i energii cieplnej podłoża wykorzystywanej przy pomocy pomp ciepła. Przewiduje się także oświetlenie terenu z wykorzystaniem słonecznych ogniw fotoelektrycznych Nowa podstawa programowa Spójność programowa Czas nauki w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej jako spójny programowo 6-7 letni okres kształcenia. W tym czasie uczniowie mają być wyposażeni we wspólny, solidny fundament wiedzy ogólnej, a następnie nastąpi znaczne pogłębienie wiedzy w zakresie odpowiadającym indywidualnym zainteresowaniom i predyspozycjom każdego ucznia. Realizacja wspólnego fundamentu wiedzy ogólnej będzie rozciągnięta na trzy lata gimnazjum oraz część czasu nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Pozwoli to na spokojne omówienie wszystkich podstawowych tematów w zakresie klasycznego kanonu przedmiotów. Zmiany w zakresie poszczególnych przedmiotów nauczania Wyciąg z materiałów ministerialnych: A. JĘZYKI OBCE Podstawowym celem kształcenia językowego jest zdobycie przez uczniów umiejętności skutecznego porozumiewania się w języku obcym w mowie i w piśmie. Każdy uczeń liceum uczy się co najmniej dwóch języków obcych. Może albo doskonalić znajomość obu języków, których uczył się w gimnazjum, albo kontynuować naukę jednego języka z gimnazjum oraz zacząć od początku naukę trzeciego języka obcego. 22

23 Uczeń przechodzący do kolejnego etapu edukacyjnego (na przykład z gimnazjum do liceum) powinien mieć możliwość kontynuacji nauki języka wybranego na wcześniejszym etapie, a ponadto powinien uczyć się w grupie osób reprezentujących zbliżony poziom umiejętności językowych. Optymalnym sposobem realizacji jest wyłączenie zajęć językowych z systemu klasowo lekcyjnego i przydzielanie uczniów do grupy językowej niezależnie od przydziału do klasy. B. EDUKACJA PRZYRODNICZA Niezwykle ważnym elementem kształcenia przyrodniczego jest rozwijanie zdolności do kry-tycznego myślenia oraz umiejętności poznawania świata za pomocą odpowiednio zaplanowanych i udokumentowanych obserwacji i doświadczeń. Należy podkreślić, że chodzi o obserwacje i doświadczenia wykonywane przez ucznia, a nie tylko pokazy prezentowane przez nauczyciela. Takie pojęcia jak problem badawczy i hipoteza, próba badana i kontrolna itd. uczeń powinien poznać nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie. Należy także zaakcentować, że poprzez ciekawe obserwacje i doświadczenia najskuteczniej można zachęcić młodzież do samodzielnego poznawania przyrody. C. EDUKACJA ARTYSTYCZNA I TECHNICZNA Gimnazjum opracowuje i przedstawia uczniom ofertę zajęć artystycznych i technicznych. Rodzaj zajęć oraz realizowany program powinny być dostosowane do zainteresowań uczniów. Zajęcia mogą być realizowane w trybie regularnych, cotygodniowych spotkań lub w trybie projektu wskazanego przez nauczyciela lub zaproponowanego przez uczniów, także w korelacji z pracą nad projektami z innych zajęć edukacyjnych. D. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Współcześnie o dużego znaczenia nabiera kształcenie umiejętności radzenia sobie z wieloma zagrożeniami niemającymi cech typowych zagrożeń zewnętrznych. Biorąc to pod uwagę, Ministerstwo Edukacji Narodowej w uzgodnieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej wprowadziło w podstawie programowej nowy przedmiot nauczania edukacja dla bezpieczeństwa. Koncepcja tego przedmiotu wyraża się w kompleksowym ujęciu zagadnień bezpieczeństwa z przeniesieniem punktu ciężkości działań edukacyjnych na problematykę zagrożeń pokojowych i sposobów zachowań w sytuacjach zdarzeń o charakterze kryzysowym, możliwych w każdym miejscu i czasie. E. WYCHOWANIE FIZYCZNE Wychowanie fizyczne wspiera rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny oraz zdrowie uczniów i kształtuje nawyk aktywności fizycznej i troski o zdrowie w okresie całego ży- 23

24 cia. Pełni wiodącą rolę w edukacji zdrowotnej uczniów. Szkoła powinna rozwijać własną ofertę programową w odniesieniu do zajęć wychowania fizycznego, w tym zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Zajęcia ruchowe, począwszy od IV klasy szkoły podstawowej, powinny odbywać się częściowo w grupach zainteresowań zgodnie z wyborem dokonanym przez ucznia. Oferta zajęć wychowania fizycznego do wyboru powinna uwzględniać zróżnicowany poziom sprawności fizycznej uczniów. Część tych zajęć powinna być dostępna dla tej grupy młodzieży, która z powodów zdrowotnych nie uczestniczy w tradycyjnych lekcjach wychowania fizycznego Podstawa uzgodnień Załącznik do umowy nr CRU/RW/312/2009 z dnia r. Strategia szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Kudowie-Zdroju, Kłodzko, marzec 2008 Treść pisma ZSOiZ w Kudowie-Zdroju z dnia r. (załącznik 7.1) Ustalenia spotkania roboczego w Starostwie z dnia r. Ustalenia lokalne w Szkole konsultacje z dyrekcją i nauczycielami szkoły oraz z przedstawicielem wydziału inwestycji powiatu w dniu r. Przekazane dokumenty: Własność działki nr 190 (załącznik 7.2) Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (załącznik 7.3) Szkic biblioteki (załącznik 7.4) Szkic pracowni gastronomicznej (załącznik 7.5) Szkic pracowni obsługi konsumenckiej (załącznik 7.6) Dane demograficzne (załącznik 7.7) Konsultacje lokalizacji biblioteki z czytelnia multimedialną (załącznik 7.8) Konsultacje związane z salą gimnastyczną (załącznik 7.9) Uzgodnienia wynikając z narady zarządu powiatu z dnia r. Uszczegółowienia telefoniczne i owe z wyżej wymienionymi osobami, PODSTAWA OPRACOWANIA PROGRAMU Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004, nr 202 poz z późniejszymi zmianami), inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym. 24

25 1.9. Demografia ze szczególnym uwzględnieniem roczników szkolnych OGÓŁEM POLSKA ,2 1159,3 1192,2 1214,5 1213,7 1115,7 973,6 857,6 819, ,0 1415,9 1436,1 1473,3 1632,4 1589,8 1435,0 1247,1 1121, ,8 2340,6 2265,2 2206,0 2217,3 2437,9 2378,6 2151,1 1874, ,3 1383,3 1326,6 1269,4 1086,1 1116,8 1226,0 1184,6 1062, ,2 1585,2 1518,5 1446,8 1173,1 1049,3 1187,4 1220,8 1141, ,1 3626,7 3495,5 3370,9 2817,2 2320,4 2135,4 2366,9 2416,5 Dolnośląskie ,4 82,3 84,5 86,0 84,6 76,8 66,7 59,0 57, ,7 98,0 100,1 103,6 114,6 110,0 98,4 85,2 77, ,7 160,9 155,4 150,8 154,2 169,9 163,8 146,7 127, ,6 96,7 92,8 88,2 74,2 78,1 85,3 81,4 72, ,6 109,9 104,6 100,4 80,8 72,0 83,2 84,6 78, ,6 268,1 256,1 244,2 200,5 164,7 152,7 170,5 172,3 źródło: Główny Urząd Statystyczny Departament Badań Demograficznych Warszawa 2009 Tabela 8. Prognoza ludności według edukacyjnych grup wieku (w tysiącach) Województwa Wiek Tabela 9. Zmiany stanów ludności według edukacyjnych grup wieku, rok 2007=100 Województwa Wiek OGÓŁEM POLSKA ,4 106,3 108,3 108,3 99,5 86,8 76,5 73, ,0 101,4 104,1 115,3 112,3 101,3 88,1 79, ,8 93,7 91,2 91,7 100,8 98,4 89,0 77, ,4 91,5 87,5 74,9 77,0 84,5 81,7 73, ,9 92,8 88,4 71,7 64,1 72,6 74,6 69, ,3 92,8 89,5 74,8 61,6 56,7 62,8 64,2 Dolnośląskie ,6 106,5 108,3 106,6 96,7 84,0 74,3 71, ,3 102,4 106,1 117,3 112,6 100,7 87,2 78, ,6 93,2 90,4 92,5 102,0 98,2 88,0 76, ,2 92,2 87,7 73,8 77,6 84,8 80,9 72, ,9 95,2 91,3 90,9 87,7 86,7 70,5 71,2 62,8 58,5 72,6 54,2 73,9 60,6 68,3 61,2 źródło: Główny Urząd Statystyczny Departament Badań Demograficznych Warszawa 2009 Jak pokazują powyższe zestawienia, liczba uczniów (a dokładnie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym 16-18) będzie w województwie dolnośląskim, w perspektywie do 2035 roku spadała, lecz w grupie gimnazjalnej wolniej, niż w grupie ponadgimnazjalnej. Wstępny termin realizacji projektu rok Wniosek Ilość uczniów w grupie ponadgimnazjalnej należy szacować na poziomie roku 2013/ uczniów. Jest to ilość zbliżona do ilości obecnej 340 uczniów. 25

26 1.10. Bilans infrastruktury służącej realizacji celów nauczania Tabela 10. Warianty rozwiązań infrastrukturalnych Potrzeby w zakresie infrastruktury bez zagospodarowania terenu i energetyki wariant po uzgodnieniach A. Języki obce 2 pracownie języków obcych B. Edukacja przyrodnicza gabinety przedmiotowe: przyrodniczo - chemiczny astronomiczny/planetarium gabinety przedmiotowe: artystyczny muzyczno - taneczny/mała sala gimnastyczna komputerowy rzemieślniczy C. Edukacja artystyczna i techniczna pracownie zawodoznawcze: gastronomiczna obsługi konsumenta rehabilitacji (rehabilitant/masażysta) handlowa (sprzedawca/handlowiec) fryzjersko - kosmetyczna D. Edukacja dla bezpieczeństwa nie wymaga dodatkowej infrastruktury E. Wychowanie fizyczne hala sportowa sala gimnastyczna/aula/gabinet muzyczno - taneczny Edukacja w zakresie języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy obywatelskiej. Potrzeby szkoły integracyjnej. Pozostałe potrzeby biblioteka czytelnia z pracownią multimedialną pokój nauczycielski pokój pedagoga szkolnego pokój pielęgniarki sanitariaty źródło: opracowanie własne na podstawie zlecenia, konsultacji i uzgodnień Planowane kierunki kształcenia, które będą podlegały badaniom ankietowym przeprowadzonym wśród gimnazjalistów: Klasa biologiczno-chemiczna łączona z klasą geograficzno-fizyczną, Klasa humanistyczno-lingwistyczna łączona z klasą matematyczno-informatyczną, Technik organizacji usług gastronomicznych łączona z technik handlowiec, Klasa wielozawodowa, Szkoła policealna dla zawodów: masażysta, kosmetyczka, technik prac biurowych Przyjęty zakres pracowni i gabinetów wyczerpuje potrzeby w powyższym zakresie. 26

27 Oferta powyższych kierunków opracowana została na podstawie danych otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku i zweryfikowana będzie po uzyskaniu informacji z Urzędu Pracy w Kudowie Zdroju Program dla energii odnawialnej opis ogólny Wstępne zbilansowanie potrzeb energetycznych nastąpi po wyborze wariantu docelowego, w końcowej części opracowania z uwzględnieniem rodzaju energii uzupełniającej i propozycją rozbudowy istniejącego lub dobudowy dodatkowego źródła ciepła Budynek istniejący Budynek zostanie poddany, w ramach przebudowy, pełnej termomodernizacji wyżej opisanej Budynek dydaktyczny nowy Zastosowanie pomp ciepła: grunt obiekt ogrzewany/klimatyzowany Gruntowy wymiennik ciepła: układ dolnego źródła: glikol woda z kolektorami poziomymi lub z sondami pionowymi układ górnego źródła: niskotemperaturowy ogrzewanie podłogowe Budynek i grunt izolowane. Rekuperacja: wymienniki ciepła powietrze powietrze w układzie wymuszonej wentylacji obiektu Budynek sali sportowej Jak wyżej. Dodatkowo dach pokryty kolektorami słonecznymi próżniowymi. Istnieje konieczność ustawienia dachu w kierunku południowym oraz pod optymalnym kątem nachylenia. Stąd wynika konieczność zlokalizowania projektowanego budynku na południowej stronie działki tak, aby wyższa część dachu przylegała do łącznika. Z kolei sąsiedztwo nowego budynku dydaktycznego z zabytkowym budynkiem za północną granicą działki będzie bardziej sprzyjające ze względów architektonicznych. Może to mieć znaczenie ze względu na występującą strefę ochrony konserwatorskiej Oświetlenie terenu Oświetlenie terenu będzie wykonane lampami typu parkowego zasilanymi bateriami słonecznymi odpowiedniej mocy. Oświetlenie to będzie wkomponowane w architekturę ogrodzenia oraz ciągów pieszych. 27

28 1.12. Wariant po uzgodnieniach Punktem wyjścia jest ilość sal dydaktycznych 18. Ilość sal istniejących 9 bez sali położonej na poziomie piwnicy z następujących powodów: proponowane przeznaczenie tej sali magazyn przenośnych urządzeń auli okresowo montowanych w sali gimnastycznej, inne pomieszczenia magazynowe w piwnicy powinny być przeznaczone do magazynowania tych przedmiotów, które znajdują się obecnie w bunkrze, w kotłowni i w natryskach, bunkier powinien być zlikwidowany, w kotłowni nie należy przechowywać żadnych przedmiotów postronnych, natryski będą przywrócone do eksploatacji, wygospodarowana dodatkowa powierzchnia (np. ½ piwnicznej sali lekcyjnej po jej przekwalifikowaniu na magazyn urządzeń auli) będzie zagospodarowana na rozbudowę szatni i natrysków z podziałem na dziewczęce i chłopięce oraz na przechowalnię sprzętu sportowego. Przeznaczenie 9 sal nowych: pracownie językowe 2 (w przybliżeniu 2 30m 2 ) pracownie zawodoznawcze 4 (w przybliżeniu 4 50m 2 ) zmniejszenie o 1 poprzez połączenie pracowni rehabilitanta/masażysty i pracowni fryzjersko-kosmetycznej: gastronomiczna, obsługi konsumenta, rehabilitanta/masażysty i fryzjersko-kosmetyczna (połączone), handlowa, gabinety przedmiotowe 3 (w przybliżeniu 3 50m 2 ) zmniejszenie o 3 poprzez: zlokalizowanie gabinetu astronomicznego w planetarium; brak preferencji dla gabinetu muzyczno-tanecznego, który w przypadku nagłośnienia sali gimnastycznej może funkcjonować w tej sali; urządzenie gabinetu przyrodniczo-chemicznego w dotychczasowej sali chemicznej: artystyczny, komputerowy, rzemieślniczy. Istnieje możliwość urządzenia gabinetu przyrodniczo-chemicznego w salach istniejących, lecz z odpowiednim wyposażeniem, które należy objąć programem. 28

29 Istnieje też możliwość utworzenia rezerwowej powierzchni wynikającej z uwarunkowań architektonicznych nowego budynku. Ostateczny rozkład pomieszczeń zostanie zaproponowany w dalszej części opracowania. 29

30 2. Program funkcjonalno - użytkowy 2.1. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kudowie-Zdroju Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 22a 2.3. Nazwy i kody Grupy, klasy i kategorie robót 30

31 Tabela 11. Grupy, klasy i kategorie robót projektowych grupa klasa kategoria Usługi architektoniczne i podobne Doradcze usługi architektoniczne Usługi projektowania architektonicznego Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje Określenie i spisanie ilości do budowy Nadzór nad robotami budowlanymi Nadzór nad projektem i dokumentacją Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe Usługi inżynieryjne Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej Usługi energetyczne i podobne Usługi budowlane Telekomunikacyjne usługi doradcze Usługi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrożeniom Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych Usługi projektowania fundamentów Usługi projektowania konstrukcji nośnych Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne Usługi badania podłoża Usługi sporządzania map Usługi pomiarowe Usługi techniczne Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu Usługi planowania przestrzennego Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu Usługi związane z budownictwem Usługi nadzoru budowlanego Usługi nadzorowania placu budowy Doradcze usługi budowlane Usługi zarządzania budową Usługi zarządzania projektem budowlanym Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej Usługi kontroli i nadzoru technicznego Usługi nadzoru technicznego źródło: opracowanie własne na podstawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV

32 Tabela 12. Grupy, klasy i kategorie robót budowlanych grupa klasa kategoria Przygotowanie terenu pod budowę Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Roboty w zakresie usuwania gleby Roboty na placu budowy Próbne wiercenia i wykopy Próbne wiercenia Próbne wykopy Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami Roboty inżynieryjne i budowlane Roboty budowlane w zakresie konstrukcji Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg Wyrównywanie terenu Roboty budowlane w zakresie scen Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne elektryczne Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Instalowanie systemów alarmowych i anten Instalowanie wind i ruchomych schodów Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 32

33 Inne instalacje elektryczne Roboty izolacyjne Izolacja cieplna Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych Roboty w zakresie okładziny tynkowej Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Roboty instalacyjne gazowe Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego Wznoszenie ogrodzeń Roboty instalacyjne przeciwpożarowe Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Tynkowanie Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie Roboty w zakresie stolarki budowlanej Roboty ciesielskie Pokrywanie podłóg i ścian Kładzenie płytek Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian Roboty malarskie i szklarskie Roboty szklarskie Nakładanie powierzchni kryjących Roboty elewacyjne Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Dekorowanie Zewnętrzne czyszczenie budynków Roboty remontowe i renowacyjne źródło: opracowanie własne na podstawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV

34 2.4. Nazwa zamawiającego oraz jego adres POWIAT KŁODZKI ul. Okrzei Kłodzko 2.5. Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalnoużytkowy mgr inż. Jerzy Kwintkiewicz Menadżerskie Biuro Asocjacyjne Nr ewid. 787/03 UG Krzykosy Książ Wielkopolski skrytka pocztowa 19 tel./fax: Cześć opisowa 3.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych Na zakres robót budowlanych składają się: 1. Przebudowa istniejącego budynku szkolnego rok budowy dobudowa poddasza użytkowego i dostosowanie architektury do otoczenia, termomodernizacja budynku: wymiana instalacji co i wybudowanie instalacji cwu, wymiana przegród zewnętrznych drzwi i okien, które nie spełniają wymogów co do przenikalności ciepła, termoizolacja elewacji budynku termoizolacja przyszłego dachu i ścian poddasza remont wnętrza budynku: przebudowa pomieszczeń w zakresie wynikającym z niniejszego programu, odnowa kompleksowa wykończenia. remont, przebudowa i dobudowa instalacji budynku, likwidacja podziemnego, nieczynnego składu opałowego oraz zbędnego komina starej kotłowni węglowej, 34

35 wykonanie izolacji akustycznej stropu istniejącej sali gimnastycznej, izolacja wilgotnościowa pionowa ścian podziemia 2. Budowa nowego budynku dydaktycznego. 3. Zaplanowanie pracowni zawodoznawczych, gabinetów przedmiotowych i innych ważnych pomieszczeń zgodnie z wstępnymi ustaleniami. 4. Budowa sali sportowej. 5. Budowa boisk otwartych. 6. Budowa łącznika dla komunikacji pomiędzy budynkami. 7. Budowa ogrodzenia. 8. Zagospodarowanie terenu. 9. Wyposażenie nowych budynków ze szczególnym uwzględnieniem części dydaktycznej w kontekście. 10. Dostosowanie całego obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz do wymogów sanitarnych. 11. Wyposażenie obiektu w zasilanie energetyczne z odnawialnych źródeł energii Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Własność terenu. Właścicielem działki jest inwestor POWIAT KŁODZKI. nr działki 190, nr KW Kłodzko zarząd trwały: Zespół Szkół Ogólnokształcący im. Józefa Lompy z siedzibą w Kudowie-Zdroju, przy ul. Zdrojowej 22A Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój: Podstawa prawna - uchwała nr XXII/154/96 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 sierpnia 1996 roku. Oznaczenie nieruchomości: położenie - Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 22a opis - działka nr 190 obręb Zakrze Ustalenia funkcjonalne planu: ustalenia dla terenu B-2 UO (2 ha) ustalenia funkcjonalne - USŁUGI OŚWIATY 35

36 ustalenia przestrzenne - dopuszcza sie budowę lub rozbudowę kubatur związanych ze szkołą ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej - woda: z istniejących wodociągów, ścieki: do istniejącego kolektora, energia elektryczna: z istniejącej sieci, gaz: z istniejącej sieci NC ustalenia dotyczące komunikacji - dojazd z sąsiedniej ulicy lokalnej, nie dopuszcza sie dojazdu z ul. Zdrojowej ustalenia dotyczące tymczasowego użytkowania: istniejące, dopuszcza się lokalizację funkcji tymczasowych Inne uwarunkowania uzgodnienia z operatorami przyłączy wszystkich mediów co do warunków rozbudowy, ustalenie czy inwestycja znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej (na co wskazuje sąsiedztwo budynku urzędu miasta, który nosi cechy obiektu zabytkowego) i poczynienie uzgodnień z nadzorem konserwatorskim, rozpoznanie i uzgodnienie co do mediów nie objętych planem zagospodarowania przestrzennego, takich jak: woda deszczowa miejsce odprowadzenia, łączność telekomunikacyjna ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych dla wymaganych parametrów łączy internetowych (niewykluczone zastosowanie światłowodu), uzgodnienie poszerzenia wjazdu na posesję od strony ulicy Szkolnej Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 1. Wielkość szkoły. Planowana ilość sal lekcyjnych po rozbudowie i przebudowie Ilość uczniów. Całkowita ilość uczniów 340 osób. Typy szkół: liceum technikum zasadnicza szkoła zawodowa szkoła policealna 3. Potrzeby uczniów. 36

37 integracja środowiska młodzieżowego 10-tysięczengo miasta, poszukiwanie zawodów, na które jest lokalne zapotrzebowanie (potwierdzone przez szkołę badaniami rynku pracy), poszukiwanie profilu nauczania zgodnego z wyborem przedmiotów egzaminacyjnych na studia. 4. Potrzeby szkoły. Wariant szkoły łączącej liceum i technikum z uwzględnieniem zapotrzebowania na szkołę wielozawodową. 5. Dostosowanie do nowych wymogów szkolnictwa. Zmiany w zakresie poszczególnych przedmiotów nauczania stawiają szczególne wymagania w następujących dziedzinach: języki obce edukacja przyrodnicza edukacja artystyczna i techniczna edukacja dla bezpieczeństwa wychowanie fizyczne 6. Rodzaje sal dydaktycznych w kontekście potrzeb uczniów i wymogów szkolnictwa. języki obce 2 pracownie języków obcych, edukacja przyrodnicza: gabinety przedmiotowe: przyrodniczo chemiczny, astronomiczny/planetarium, edukacja artystyczna i techniczna: gabinety przedmiotowe: artystyczny, muzyczno - taneczny/mała sala gimnastyczna, komputerowy, rzemieślniczy, pracownie zawodoznawcze: gastronomiczna, obsługi konsumenta, rehabilitacji (rehabilitant/masażysta), handlowa (sprzedawca/handlowiec), 37

38 fryzjersko kosmetyczna, edukacja dla bezpieczeństwa nie wymaga dodatkowej infrastruktury, wychowanie fizyczne: sala sportowa, sala gimnastyczna/aula/gabinet muzyczno taneczny. 7. Pozostałe potrzeby dydaktyczne oraz potrzeby z zakresu otoczenia dydaktycznego. biblioteka czytelnia z pracownią multimedialną pokój nauczycielski pokój pedagoga szkolnego pokój pielęgniarki sanitariaty 8. Potrzeby przestrzenne i likwidacja barier architektonicznych. ogrodzenie i oświetlenie terenu, parking osobowy, gospodarczy, chodniki, zieleń, dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych. 9. Potrzeby ekologiczne. zastosowanie 3 typów odbiorników energii odnawialnej (kolektory próżniowe, fotoogniwa, pompy ciepła), boks na odpady segregowane Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji 38

39 Tabela 13. Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń języki obce 2 pracownie języków obcych, 60 [m 2 ] przyrodniczo chemiczny, 50 [m 2 ] astronomiczny/planetarium, lokum w planetarium nad łącznikiem artystyczny, 50 [m 2 ] muzyczno - taneczny/mała sala gimnastyczna, lokum w małej sali gimnastycznej komputerowy, 50 [m 2 ] rzemieślniczy, 50 [m 2 ] gastronomiczna, 50 [m 2 ] obsługi konsumenta, 50 [m 2 ] rehabilitacji (rehabilitant/masażysta), 50 [m 2 ] handlowa (sprzedawca/handlowiec), 50 [m 2 ] fryzjersko kosmetyczna, lokum w pracowni rehabilitacji sala sportowa, [m 2 ] sala gimnastyczna/aula/gabinet muzyczno taneczny. istniejąca biblioteka 45 [m 2 ] czytelnia z pracownią multimedialną 70 [m 2 ] pokój nauczycielski z aneksem kuchenno-sanitarnym 50 [m 2 ] pokój pedagoga szkolnego 30 [m 2 ] pokój pielęgniarki 30 [m 2 ] sanitariaty 100 [m 2 ] razem [m 2 ] razem poza salą sportową 785 [m 2 ] wysokośd pomieszczeo dydaktycznych 3,0 [m] kubatura użytkowa pomieszczeo dydaktycznych [m 3 ] źródło: opracowanie własne na podstawie wytycznych Inwestora i norm SALA SPORTOWA. Wielkość boiska sali sportowej 36 x 18 m Gabaryty budynku: długość 36 m szerokość 25 m wysokość 9 m Rodzaj i wielkość pomieszczeń zaplecza zaplanowanych na poziomie 4,5 m z przestrzenią komunikacyjno widokową ulokowaną na antresoli): WC dla niepełnosprawnych - 6 m 2 WC nauczyciela - 4 m 2 pokój nauczyciela - 20 m 2 pomieszczenie gospodarcze - 10 m 2 39

40 przebieralnia dziewcząt - 20 m 2 WC, natryski dziewcząt - 25 m 2 WC, natryski chłopców - 25 m 2 przebieralnia chłopców - 20 m 2 magazyn sprzętu - 40 m 2 komunikacja - 80 m 2 razem 250 m 2 Powierzchnia zabudowy m 2 Powierzchnia użytkowa m 2 Kubatura m 3 Na poziomie sali - trybuny na 200 widzów. BOISKO OTWARTE. Boisko otwarte, wielofunkcyjne, powinno mieć wielkość co najmniej 44 m x 22 m = 968 m 2. Istnieje możliwość stosownie do przestrzeni, którą dysponujemy, urządzenia zespołu boisk o różnej wielkości, z następującym przeznaczeniem: boisko do piłki ręcznej z kortem tenisowym boisko do koszykówki boisko do siatkówki Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto Polska Norma PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych Przyjęto wskaźnik przestrzeni komunikacyjnej (powierzchni ruchu) do poużytkowej wierzchni całkowitej (powierzchni netto) w wysokości 21% - na poziomie odpowiadającym wskaźnikowi w istniejącym budynku szkolnym. 40

41 Inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników Rysunek 13. Istniejący budynek na planie działki 190 źródło: Powiat Kłodzki Oznaczenia: D1 sala gimnastyczna D2 część administracyjno mieszkalna D3 przestrzeń komunikacyjna i częściowo dydaktyczna D4 część dydaktyczna 41

42 Tabela 14. Przeliczenie powierzchni użytkowej planowanego poddasza budynek istniejący D1 D2 D3 D4 opis sala gimnastyczna część administracyjno mieszkalna przestrzeń komunikacyjna i częściowo dydaktyczna część dydaktyczna Razem długośd poddasza 18,00 12,00 12,00 24,00 szerokośd użyteczna* 9,00 5,00 9,00 5,00 powierzchnia użyteczna całkowita 162,00 60,00 108,00 120,00 450,00 minus kolizje (kanały wentylacyjne, techniczne, 8,10 3,00 5,40 6,00 22,50 dźwigary, inne) netto 153,90 57,00 102,60 114,00 427,50 wskaźnik komunikacji 21% 21% 21% 21% pow. użytkowa pomieszczeo 121,80 45,10 81,20 90,20 338,30 wskaźnik doświetlenia 24% 24% 24% 24% max. pow. okien dachowych (przeszkleo) 36,80 13,70 24,50 27,30 102,30 powierzchnia użytkowa pomieszczeo dydaktycznych na poddaszu źródło: opracowanie własne nad salą gimnastyczną * patrz Rysunek 15 i Rysunek 16 nad budynkiem starym razem 120,00 220,00 340,00 Bilans powierzchni użytkowej pomieszczeń dla budynku nowego. Zapotrzebowanie powierzchni użytkowej patrz Tabela m 2. Planowana powierzchnia użytkowa pomieszczeń na poddaszu budynku istniejącego 340 m 2. Planowana powierzchnia użytkowa pomieszczeń budynku nowego 445 m Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników Zwiększenia lub zmniejszenia ogólnej powierzchni pomieszczeń nie mogą być wyższe niż minimalna wielkość sali, tj. 30 m 2. Wskaźniki przestrzeni komunikacyjnej w stosunku do powierzchni całkowitej użytkowej nie mogą być niższe niż 21 1%. Do powyższego wskaźnika nie wchodzi przestrzeń komunikacyjna planowanego łącznika. 42

43 3.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami. Zamawiający wymaga aby elementy konstrukcyjne miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 40 lat, instalacje w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 20 lat. Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych 36 miesięcy, na zamontowany osprzęt również minimum 36 miesięcy. Zamawiający wymaga, aby w okresie rękojmi i gwarancji wykonawca zapewnił usunięcie wad, usterek i awarii w ciągu maksymalnie 7 dni od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca przeprowadzi szkolenie piętnastu osób personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji oraz obsługi pracowni, gabinetów, sali sportowej i boisk, z także wyposażenia auli, sal multimedialnych i planetarium Przygotowanie terenu budowy Teren na którym ma zostać usytuowany nowy budynek dydaktyczny wraz z salą sportową i boiskiem stanowi w chwili obecnej plac o nawierzchni gruntowej, pokrytej trawnikiem z urządzonym prowizorycznym boiskiem do gry w piłkę wyposażonym w bramki. W części przyległej do istniejącego budynku powierzchnia jest utwardzona i pokryta asfaltem. W trakcie wykonywania prac konieczne będzie usuniecie humusu w celu przygotowania terenu pod fundamenty nowych obiektów oraz zlikwidowanie starych nawierzchni asfaltowych, których stan pod względem erozji jest zaawansowany do stopnia uniemożliwiającego naprawę. Prowadzone prace należy wykonać w sposób nie powodujący narażenia na uszkodzenie obiektów znajdujących się w pobliżu terenu budowy oraz w sposób bezpieczny dla otaczającej zieleni. Zamawiający wskaże wykonawcy punkt poboru wody oraz energii elektrycznej na potrzeby placu budowy Architektura 43

44 Wybór dachu mansardowego dla zrealizowania funkcji poddasza użytkowego. Rysunek 14. Geometria dachu mansardowego źródło: Przegląd zagadnień z zakresu architektury W sytuacji planowania sal dydaktycznych na poddaszu w budynku istniejącym, należałoby liczyć powierzchnie całkowitą (użytkową i komunikacyjną) dla wysokości pomieszczeń nie mniejszej niż 3 m. Rysunek 15. Poddasze D1, D3 z korektą powierzchni całkowitej źródło: opracowanie własne 44

45 Rysunek 16. Poddasze D2, D4 z korektą powierzchni całkowitej źródło: opracowanie własne Architekt rozważy, czy należy przyjąć model dachu czterospadowego, czy należałoby kierować się równym nachyleniem górnej części połaci dachowej dla uzyskania następującego efektu: Rysunek 17. Wariant dachu mansardowego źródło: opracowanie własne Wtedy wystąpiłaby możliwość intensywnego doświetlania od góry (przy jednoczesnym wyższym stopniu trudności technicznych, a tym samym wyższych kosztach takiego rozwiązania). NOWY BUDYNEK. Położenie nowego budynku w kompleksie z budynkiem starym implikuje architekturę nowego budynku. Planuje się budynek II kondygnacyjny z dachem mansardowym, użytkowym 45

46 poddaszem i o szerokości takie samej jak szerokość budynku starego, lecz ustawiony na planie prostopadle do budynku starego (w kształcie litery L), po stronie wschodniej, patrz Rysunek 18. W ten sposób uzyskujemy dodatkowy efekt w postaci placu o trójstronnie zamkniętej przestrzeni (od zachodu mała sala gimnastyczna, od południa część dydaktyczna starego budynku, od wschodu budynek nowy), który może pełnić funkcję dziedzińca szkolnego. Planowane gabaryty budynku: Tabela 15. Planowane gabaryty nowego budynku planowana powierzchnia użytkowa pomieszczeń dydaktycznych nowego budynku 455 [m 2 ] kondygnacja I 175 [m 2 ] kondygnacja II 175 [m 2 ] wskaźnik wykorzystania powierzchni poddasza/powierzchni kondygnacji zwykłych 60% poddasze użytkowe 105 [m 2 ] wskaźnik powierzchni przestrzeni komunikacyjnej 21% powierzchnia użytkowa kondygnacji zwykłych 221 [m 2 ] wskaźnik powierzchni użytkowej/powierzchni zabudowy 95% powierzchnia zabudowy 232 [m 2 ] szerokość budynku 11 [m] długość budynku 21 [m] wysokość budynku 8 (wys. starego budynku) + 4,5 12,5 [m] źródło: opracowanie własne 46

47 źródło: opracowanie własne bud. stary I kond. II kond. Tabela 16. Planowany rozkład pomieszczeń języki obce 2 pracownie języków obcych, gab. przyrodniczo chemiczny, gab. artystyczny, gab. komputerowy, gab. rzemieślniczy, prac. gastronomiczna, prac. obsługi konsumenta, prac. rehabilitacji (rehabilitant/masażysta)+fryzj.- kosmet prac. handlowa (sprzedawca/handlowiec), biblioteka czytelnia z pracownią multimedialną pokój nauczycielski z aneksem kuchenno-sanitarnym pokój pedagoga szkolnego pokój pielęgniarki sanitariaty razem poddasze bud. nowy razem 47

48 Rysunek 18. Istniejący budynek szkoły na planie działki źródło: POWIAT KŁODZKI 48

49 Konstrukcja Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych Rysunek 19. Poglądowe rozmieszczenie pomieszczeń I kondygnacji źródło: opracowanie własne 49

50 Rysunek 20. Poglądowe rozmieszczenie pomieszczeń II kondygnacji źródło: opracowanie własne Rysunek 21. Poglądowe rozmieszczenie pomieszczeń poddasza źródło: opracowanie własne 50

51 Rysunek 22. Wygląd dachu - rzut z góry źródło: opracowanie własne 51

52 Rysunek 23. Lukarna duża źródło: ŁĄCZNIK w kształcie cylindra będzie zwieńczony na wysokości podwyższonej II kondygnacji kopułą planetarium. 52

53 Rysunek 24. Proponowane rozmieszczenie pomieszczeń na poddaszu budynku istniejącego źródło: opracowanie własne 53

54 Rysunek 25. Przewidywane rozmieszczenie obiektów na planie źródło: opracowanie własne 54

55 Legenda: ⓿ - istniejący budynek szkolny ❶ - nowy budynek dydaktyczny ❷ - sala sportowa z posadzką sportową (sprężystość konstrukcji drewnianej) ❸ - łącznik z windą zwieńczony kopułą planetarium ❹ - boisko otwarte ❺ - parking osobowy ❻ - parking gospodarczy z boksem na segregowane odpady ❼ - dziedziniec szkolny z platanem pośrodku (zasadzonym na 50-lecie szkoły) Cel energetyczny programu wymaga ustawienia budynku sali sportowej poprzecznie do kierunku północ południe, tak aby uzyskać najkorzystniejsze nasłonecznienie dachu pod kątem pozyskiwania energii słonecznej. Ponieważ dach ten jako dach sali sportowej nie będzie miał poddasza użytkowego, jest on najlepszy miejscem do wykorzystania energii słonecznej. Architektonicznie będzie on odbiegał od budynków szkolnych, natomiast może komponować się doskonale z kopułą planetarium i kompleksowi obiektów szkolnych nadawać wydźwięk postępu techniczno edukacyjno ekologicznego na tle zrównoważonej, tradycyjnej i zabytkowej architektury miasta. Patrz Rysunek

56 Rysunek 26. Widok planetarium źródło: opracowanie własne 56

57 PLANETARIUM służyć będzie poznawaniu astronomii na podstawie programu opracowanego dla szkół oraz przy pomocy specjalnego sprzętu projekcyjnego optycznego lub cyfrowego. Tematy seansów: Gwiazdozbiory nieba wiosennego Gwiazdozbiory nieba letniego Gwiazdozbiory nieba jesiennego Gwiazdozbiory nieba zimowego Ruch planet na niebie Zaćmienia Słońca Zaćmienia Księżyca Wyznaczanie położenia ciał niebieskich Ruch Księżyca i Słońca na niebie Rysunek 27. Zasada nachylenia kolektorów słonecznych i wysokości planetarium źródło: opracowanie własne Optymalny kąt nachylenia płaszczyzny kolektora do poziomu = 45 o. 57

58 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z materiałów wykonawcy. W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaże wykonawcy część terenu niezbędnego do wykonania robót. Teren, na którym mają zostać wykonane roboty będzie miał zapewniony dojazd drogowy od strony ulicy Szkolnej przez istniejące drogi komunikacyjne. Zamawiający wskaże wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności za wyniki i następstwa działalności w zakresie: organizacji robot, zabezpieczenia osób trzecich, ochrony środowiska, warunków BHP, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem robót, zabezpieczeniem terenu robót, zabezpieczeniem ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych robót. Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrole wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Kontroli będą podlegały w szczególności: rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalnoużytkowym oraz warunkami umowy, stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie, wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, jakość i dokładność wykonania prac, 58

59 prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, prawidłowość połączeń funkcjonalnych, sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno użytkowym i umową. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów : odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (w trakcie wykonywania robót), odbiór końcowy (przekazanie zamawiającemu gotowego do eksploatacji obiektu). Wywóz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót wykonawca dokona we własnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z ciągów komunikacyjnych zanieczyszczeń powodowanych ruchem pojazdów budowy. Zamawiający ustanowi dla wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe. Dla potrzeb odbioru i rozliczania robót, zamawiający ustala następujące elementy rozliczeniowe: projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, wykonanie fundamentów stanowiska oraz płaszczyzny manewrowej wraz z dokumentacją wykonawczą i specyfikacjami technicznymi dla tych robót, roboty montażowe, instalacyjne i wykończeniowe wraz z dokumentacja wykonawczą i specyfikacjami technicznymi dla tych robót, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje zabezpieczenie terenu, szalunki, rusztowania, dźwigi, pomosty itp. Koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy należą również w całości do wykonawcy Instalacje instalacja elektryczna i sygnalizacyjna: elektryczna rozbudowa, dostosowanie do aktualnych wymogów (5-cio i 3- przewodowa) odgromowa po przebudowie dachu nowa, teletechniczna: łączność telefoniczna, 59

60 sieć komputerowa (w przyszłości budowa systemu dziennika elektronicznego ), sieć internetowa (przewodowa), instalacja przeciw-pożarowa, instalacja monitoringu (częściowo istniejąca), instalacja sanitarna: wodna, co i cwu kanalizacyjna: ściekowa, deszczowa, w zakresie odprowadzania wód opadowych z parkingów i chodników wyposażona w odmulacze (segregatory piasku i odpadów produktów naftowych), instalacja gazowa (tylko w obrębie kotłowni) Wykończenie - Podłogi i posadzki wg szczegółowych rozwiązań projektowych. - W sali gimnastycznej proponuje się posadzkę sportową (elastyczna konstrukcja drewniana). W salach, hallach, pomieszczeniach magazynowych wykładzinę z surowców naturalnych Marmoleum produkcji Forbo Krommenie. Wykładzina klatki schodowej z firmy Bonita. - Ścianki działowe z bloczków YTONG grubości 11,5 cm. - Wykończenie wewnętrzne ścian i stropów: tynki drobnoziarniste kat. III, gipsowane. - Parapety wewnętrzne betonowe lub blaszane tłoczone malowane na biało. - Wykończenia ścian umywalni płytki ceramiczne szkliwione w kolorze białym do wysokości nadproży drzwiowych. - Stolarka okienna wg zestawienia, plastikowa, biała. Szklenie podwójne w zestawach. - Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana. Ślusarka aluminiowa wg specyfikacji handlowej. - Klatka schodowa- żelbetowa, wylewana, wg projektu konstrukcji. Na stopniach wykładzina firmy Bonita, balustrada wg projektu. - Wyposażenie wewnętrzne budynku: 60

61 w umywalniach i szatniach dziewcząt i chłopców: białe umywalki, miski ustępowe, baterie natryskowe, kabiny do przebierania, w bibliotece, salach lekcyjnych umywalki białe, wyposażenie kotłowni istniejące, a po zbilansowaniu potrzeb energetycznych z uwzględnieniem uzyskanej energii odnawialnej oraz oszczędności na termomodernizacji istniejącego budynku ewentualna korekta Zagospodarowanie terenu OGRODZENIE Rysunek 28. Projekt ogrodzenia źródło: opracowanie własne OŚWIETLENIE TERENU Lampy zasilane energią słoneczną (ogniwa fotoelektryczne). Specyfikacja: Wysokość słupa: 4m Materiał: stal ocynkowana Wymiary: górna średnica 76mm / dolna średnica 159mm Grubość materiału z którego wykonany jest słup: 2,5mm i 2,75mm Wymiary podstawy słupa: 300*300mm Dodatki: Stelaż na baterię i mocowanie 61

62 Czas pracy lampy: do 10-12h/dzień Wymiary klosza oprawy: Ø 400mm Materiał: klosz wykonany z plastiku Źródło światła: 1 szt. 9W /12V fluorescent Stopień ochrony: IP65 Autonomia: do 3 dni Wymiary panela: 1037*535*35 mm Moc panela: 75W Kontroler: zabezpiecza przed przeładowaniem i rozładowaniem Akumulator: 100Ah/12V Typ akumulatora: żelowy Sposób włączania: włącznik zmierzchowy 62

63 Rysunek 29. Lampa projektowana do oświetlenia terenu źródło: Chodniki i przejścia dla pieszych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Szczegółowe usytuowanie chodników i przejść według projektu, po ostatecznym wyborze rodzaju, ilości i usytuowania boisk otwartych. Wjazd od strony ulicy Szkolnej. Dodatkowy wjazd awaryjny od ulicy Zdrojowej, przez parking gospodarczy, obecny dojazd do byłego magazynu opału, tzw. bunkra. Centralne miejsce dla projektowania małej architektury dziedziniec szkolny. 63

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY KATOWICE ASP RACIBORSKA/KOSZAROWA 1 PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWY BUDYNKU DYDAKTYCZNO - BADAWCZEGO I KULTURALNEGO AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW NA OTWARTY PARK FORM PRZESTRZENNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

Kody i nazwy zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień ) - c.d. str.2 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Kody i nazwy zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień ) - c.d. str.2 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Mariusz Piasecki Consulting, Doradztwo BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4 2 6 8 1 0 E atelier_xxi@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 SPIS TREŚCI Rozdział I Wstęp str 3 11Charakterystyka miasta

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dotyczy programu: Montaż instalacji kolektorów słonecznych dla obiektów mieszkalnych, obiektów mieszkalnych komunalnych oraz komunalnych obiektów użyteczności publicznej na

Bardziej szczegółowo

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4.

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Informacja o terenie i planowanej inwestycji... 4 2.1 Lokalizacja i stosunki własnościowe... 4 2.2 Stan istniejący... 4 2.3 Warunki wodno-gruntowe, zanieczyszczenia... 4 2.4

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH I PLANU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ROZSZERZONEGO O FUNKCJE KOMERCYJNE ORAZ KOSZTORYSU

OPRACOWANIE WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH I PLANU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ROZSZERZONEGO O FUNKCJE KOMERCYJNE ORAZ KOSZTORYSU OPRACOWANIE WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH I PLANU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ROZSZERZONEGO O FUNKCJE KOMERCYJNE ORAZ KOSZTORYSU ZAMAWIAJĄCY Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści Spis treści 1. Warunki ochrony ppoż., wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania i warunków technicznych obiektu oraz prowadzonego w nim procesu technologicznego, w tym zagrożenia wybuchem 2 2. Sposób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

Opracowało konsorcjum firm:

Opracowało konsorcjum firm: Ekspertyza dotycząca możliwości adaptacji budynku położonego w Czaplinku przy ul.pławieńskiej 5, stanowiącego własność "INTEL" Sp. z o.o. z siedzibą w Czaplinku, na cele: mieszkaniowe, administracji publicznej,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. Koordynator projektu: mgr Witold Domek

CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. Koordynator projektu: mgr Witold Domek CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. 01-040 Warszawa ul. Stawki 40 Tel: +48 22 5519300 Fax: +48 22 5519380 Wyjaśnienia do uwag zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo