Przeglądy techniczne i remonty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przeglądy techniczne i remonty"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGARFII STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI Mgr inż. Tomasz J. Wojtkiewicz Przeglądy techniczne i remonty Podstawowe informacje o remontach i naprawach Bezpieczeństwo użytkowe konstrukcji Warszawa 2013/2014 Strona 1

2 Wyciąg z minimum programowego III. PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ 5. Bezpieczeństwo użytkowe konstrukcji (6 godz.) 5.1. Przyczyny powstawania szkód budowlanych w budynkach 5.2. Miejsca w budynkach narażone na powstawanie szkód budowlanych 5.3. Zapobieganie szkodom w budownictwie 5.4. Ocena stopnia zabezpieczenia konstrukcji przed szkodami w długim okresie eksploatacji 6. Przeglądy techniczne i remonty (6 godz.) 6.1. Okresowe przeglądy techniczne budynków i urządzeń 6.2. Uprawnienia w zakresie przeprowadzanych przeglądów 6.3. Forma i zakres protokołów kontroli 6.4. Prace konserwacyjne 6.5. Sposoby określania potrzeb remontowych 6.6. Planowanie i realizacja remontów bieżących 6.7. Remonty kapitalne Strona 2

3 Zawartość Wstęp..4 I. PODSTAWOWE DEFINICJE I PRZEPISY PRAWNE W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI BUDOWLANYMI Przekazanie obiektu budowlanego do użytkowania Książka obiektu budowlanego Wykonywanie robót budowlanych w istniejącym obiekcie (bieżąca konserwacja, remont, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa) Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego Nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego Kontrolna rola nadzoru budowlanego - obowiązki i uprawnienia II. PRZEGLĄDY OKRESOWE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Zakresy i terminy przeprowadzania okresowych ocen stanu technicznego obiektów budowlanych (kontrole okresowe) Przeglądy (okresowe kontrole) obiektów przed i po okresie zimowym 23 III. UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W STANIE ZDATNOŚCI TECHNICZNEJ I UŻYTKOWEJ Podstawowe określenia z zakresu napraw i wzmocnień konstrukcji Zasady remontów i modernizacji obiektów Wymagania podstawowe dla budynków remontowanych Okresy użytkowania elementów i obiektów IV. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW (WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH UŻYTKOWANIE - DZIAŁ VI I VII) Strona 3

4 Wstęp Przeglądy techniczne budynków wynikają z podstawowych przepisów prawa: - ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), zwana dalej ustawą, oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie, w których określono zasady działania administracji publicznej oraz obowiązki właścicieli lub zarządców w tej dziedzinie, - ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, póz z późn. zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie. Działania kontrolne jakimi są przeglądy techniczne obowiązkowe i nieobowiązkowe mają przede wszystkim na celu: 1) zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości; 2) zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości; 3) zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego; 4) utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem; 5) uzasadnione inwestowanie w nieruchomość. Art. 62 ust. 1 ustawy prawo budowlane stanowi, iż obiektu budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli. Obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli, o których będzie mowa dalej, ciąży na właścicielu lub zarządcy. Właściciel lub zarządca odpowiada nie tylko za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli, ale także za wykonanie zaleceń wynikających z kontroli. Strona 4

5 I. PODSTAWOWE DEFINICJE I PRZEPISY PRAWNE W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI BUDOWLANYMI Współczesne traktowanie zagadnień eksploatacji obejmuje cały cykl życiowy budynku. Podlegają one licznym i wzajemnie powiązanym uwarunkowaniom i ograniczeniom, które mają wpływ na przyjmowane rozwiązania konstrukcyjno-funkcjonalne budynku oraz na zakres i sposób jego eksploatacji. Zagadnienia dotyczące utrzymania obiektów budowlanych normuje Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), zwana dalej ustawą, oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie, w których określono zasady działania administracji publicznej oraz obowiązki właścicieli lub zarządców w tej dziedzinie. W ustawie o gospodarce nieruchomościami jest zapisane w: *Art [działania zarządcy nieruchomości] Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu w szczególności: 6) zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości; 7) zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości; 8) zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego; 9) bieżące administrowanie nieruchomością; 10) utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem; 11) uzasadnione inwestowanie w nieruchomość. *Zmiana obowiązuje od r. *1c. W przypadku zdarzeń lub zagrożeń życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, o których mowa w przepisach prawa budowlanego, zarządca nieruchomości podejmuje decyzje i dokonuje czynności wykraczające poza zakres czynności, o których mowa w ust. 1, mające na celu zapobieżenie tej szkodzie. *Zmiana obowiązuje od r. Strona 5

6 Za właściciela należy uważać osobę prawną lub fizyczną posiadającą tytuł prawny do nieruchomości definicja ta może powodować pewne trudności interpretacyjne, gdyż należy ją stosować z uwzględnieniem regulacji Kodeksu cywilnego. Prawo budowlane nie może zastępować ani zmieniać zasadniczych regulacji prawnych zawartych w Kodeksie cywilnym, w którym formy i skutki prawne własności są ściśle określone (własność, współwłasność, trwały zarząd lub samoistne posiadanie). Zarządcą nieruchomości jest natomiast osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową nadaną przez Ministra Infrastruktury na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, póz z późn. zm.), która działa na zasadzie umowy o zarządzanie nieruchomością zawartej z osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 185 ust. 2). Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu m.in. zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie nie pogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość. Rozpoczęcie użytkowania obiektu budowlanego następuje z chwilą przyjęcia, bez sprzeciwu, przez organ nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy lub o uprawomocnieniu się decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu, dla którego należy, zgodnie z art. 55 ustawy, taką decyzję uzyskać. Podstawowe określenia Z uwarunkowaniami i ograniczeniami pojawiającymi się w fazach cyklu życiowego budynku związane są takie określenia jak: - rodzaje uwarunkowań, - nasilenie i obligatoryjność uwarunkowań, - rozpoznanie uwarunkowań i ograniczeń, - skutki oddziaływania uwarunkowań. Strona 6

7 Rodzaje uwarunkowań - to różne ich przejawy dzielone na: socjo- społeczne, techniczne, finansowe, prawne, ekologiczne, klimatyczno-pogodowe, materiałowo-dostawcze. Nasilenie i obligatoryjność uwarunkowań - wiele z nich występuje stale, niektóre okresowo (sezonowo) inne zaś sporadycznie. Jeśli mają wpływ na rozwiązania konstrukcyjno-funkcjonalne muszą być uwzględnione już w projekcie budynku. Względy bezpieczeństwa, naruszenie interesów uczestników procesów inwestycyjnych i/lub eksploatacyjnych oraz ochrona życia/zdrowia użytkowników wyznaczają uwarunkowania i ograniczenia obligatoryjne. Rozpoznanie uwarunkowań i ograniczeń - to systematyczne przeglądy i aktualizacje różnorodnych źródeł informacji. W szczególności uwarunkowania mają charakter przeważnie prawny i finansowy, z kolei ograniczenia mają charakter przeważnie techniczny i logistyczny. Umownie biorąc uwarunkowania mają charakter zewnętrzny, a ograniczenia - wewnętrzny. Skutki oddziaływania uwarunkowań i ograniczeń - są dzielone na strukturalne, gdy oddziaływania uwarunkowań i ograniczeń mają wpływ trwały oraz na behawioralne, gdy mają wpływ chwilowy, doraźny, sytuacyjny, losowy. Większość określeń akceptowanych w środowiskach związanych z budownictwem, mieszkalnictwem i rynkiem nieruchomości znalazła swoje miejsce w normach terminologicznych i w poradnikach leksykalnych. Znaczenie niektórych jest przywoływane w początkowych artykułach aktów prawnych (ustawy i rozporządzenia). Rodzaje uwarunkowań i ograniczeń Odnosząc się do potocznego rozumienia uwarunkowań i ograniczeń, podejmujemy próbę określenia uwarunkowań i ograniczeń eksploatacyjnych wychodząc z normatywnego określenia eksploatacji. Mamy więc następujące sformułowanie: uwarunkowania i ograniczenia eksploatacyjne jest to zespół warunków i ograniczeń odnoszący się do działań technicznych i organizacyjnych mających na celu umożliwienie nieruchomości wypełnianie wymaganych funkcji, włącznie z koniecznym dostosowaniem do zmian Strona 7

8 warunków zewnętrznych. Specyfikując te działania mamy zespół uwarunkowań i ograniczeń odnoszących się do użytkowania, zasilania, utrzymywania oraz zarządzania nieruchomościami. Występują więc uwarunkowania i ograniczenia: - użytkowania, np.: dopuszczalne obciążenia konstrukcji i instalacji budynkowych, - zasilania, np.: normatywne, nominalne lub kontraktowe dostawy mediów bytowych, - utrzymywania, np.: wymagane zakresy i okresy wykonywania prac przeglądowo-konserwacyjnych, zarządzania, np.: środki i zasoby na prowadzenie działalności eksploatacyjnej. W ustawie Prawo budowlane określone są obowiązki właściciela lub zarządcy: Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany: (...) 2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.14 Okresowe kontrole obiektu Art Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych); Strona 8

9 2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów; 3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej l 000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli; 4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61. pkt-2." 1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. l, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli. 2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców: 1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych; 2) obiektów budowlanych: a) budownictwa zagrodowego i letniskowego, b) wymienionych w art. 29 ust. l, 3. Właściwy organ - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska - nakazuje przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. l, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.7 4. Kontrole, o których mowa w ust. l, powinny być dokonywane, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. 5. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c oraz pkt 2, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. Strona 9

10 6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt1 lit, c, powinny przeprowadzać: 1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych; 2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt l, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych. 7. Szczegółowy zakres kontroli niektórych budowli oraz obowiązek przeprowadzania ich częściej, niż zostało to ustalone w ust. l, może być określony w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2. 1.Przekazanie obiektu budowlanego do użytkowania Na 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, na wykonanie którego wymagane było uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, inwestor obowiązany jest zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy lub złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie, dołączając dokumentację powykonawczą, na którą składają się dokumenty wymienione w art. 57 ustawy. Inwestor (osoba będąca adresatem decyzji o pozwoleniu na budowę), oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem. Wykaz dokumentów stanowiących: 1) dokumentację budowy: a) pozwolenie na budowę wraz z załączonym zatwierdzonym projektem budowlanym, b) dziennik budowy, c) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w tym protokoły technicznych odbiorów urządzeń budowlanych związanych z obiektem Strona 10

11 budowlanym (przyłącza, zbiorniki na nieczystości płynne, dojścia i dojazdy i inne), d) rysunki i opisy służące realizacji obiektu, e) operaty geodezyjne (dokumentacja geodezyjna sporządzana na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego), f) książki obmiarów, g) w przypadku realizacji obiektu metodą montażu - dziennik montażu; 2) dokumentację powykonawczą: a) dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami w toku wykonywania robót (kopie rysunków z zatwierdzonej dokumentacji z naniesionymi przez projektanta zmianami), b) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z zatwierdzonym projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, a w przypadku wprowadzenia nieistotnych odstępstw od projektu wymienienie ich i uzupełnienie oświadczenia o podpis projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli jego powołanie było wymagane, c) protokoły badań i sprawdzeń instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, co, gazowych, elektrycznych i piorunochronnych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), d) geodezyjne pomiary powykonawcze (kopia mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej), e) stanowiska zajęte - przez Inspekcję Ochrony Środowiska, Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Straż Pożarną - w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, o ile wymóg ten wynika z przepisów szczególnych. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumenty, które winien mu przekazać inwestor, a także opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania. Strona 11

12 2.Książka obiektu budowlanego Właściciel lub zarządca (dalej nazywany zarządcą) jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego nie będącego budynkiem, którego projekt był objęty obowiązkiem sprawdzenia wynikającym z regulacji art. 20 ust. 2 ustawy, książkę obiektu budowlanego. Zarządcy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, obiektów budownictwa letniskowego i zagrodowego oraz niewymagających pozwolenia na budowę (wg art. 29 ust. 1 ustawy) nie mają obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego. Nie ma obowiązku prowadzenia książki również dla dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadzona jest dla nich książka drogi lub obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych. Książka powinna być założona w dniu przekazania obiektu budowlanego do użytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jego użytkowania. Stanowi ona dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Wzór książki i sposób jej prowadzenia określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134). Wpisy do książki obejmują: 1) podstawowe dane identyfikujące obiekt: a) rodzaj obiektu i jego adres, b) właściciela, zarządcę - nazwę lub imię i nazwisko, c) protokół odbioru obiektu - numer i datę sporządzenia, d) pozwolenie na użytkowanie obiektu - nazwę organu wydającego, numer i datę wydania, e) zmianę właściciela lub zarządcy - numer i datę protokołu przejęcia obiektu, f) wpis o zamknięciu książki, datę jej założenia; 2) dane ogólne o obiekcie wraz z wykazem dokumentacji, w tym dokumentacji technicznej przekazanej zarządcy (właścicielowi) przy zakładaniu książki; 3) plan sytuacyjny obiektu z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określający również usytuowanie miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub urządzeń przeznaczonych do Strona 12

13 odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci, a w szczególności gazu, energii elektrycznej i ciepła; 4) protokoły okresowych kontroli i badań oraz przeprowadzonych remontów i przebudowy obiektu. Wpisów do książki dokonuje zarządca obiektu albo osoba upoważniona przez niego w dniu zaistnienia okoliczności, dla której jest wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu. Wpis powinien: 1) zawierać dane identyfikujące dokument będący przedmiotem wpisu, określać ważne ustalenia w nim zawarte oraz dane identyfikujące osobę, która dokument wystawiła, 2) cechować się jednoznacznością i zwięzłością. 3.Wykonywanie robót budowlanych w istniejącym obiekcie (bieżąca konserwacja, remont, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa) Roboty budowlane, w tym również w istniejącym już obiekcie, można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub na podstawie - przyjętego bez sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej (najczęściej starostę) - zgłoszenia robót niewymagających, zgodnie z treścią art , pozwolenia na budowę. W wymienionych artykułach ustawy zawarta jest zamknięta lista 27 obiektów i 12 rodzajów robót budowlanych, dla których prawo przewiduje prostsze formy zgody administracyjnej na ich wykonanie, nazwane zgłoszeniem. Katalog robót objętych zgłoszeniem obejmuje obiekty i roboty budowlane o niskim stopniu skomplikowania i znikomym wpływie zarówno na otoczenie architektoniczne, jak i na środowisko naturalne. Istotna jest znajomość terminów przypisanych Prawem budowlanym poszczególnym rodzajom robót oraz ich znaczenia: 1) bieżąca konserwacja - jest to wykonywanie robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub budowli. Ten rodzaj robót nie wymaga uzyskania ani pozwolenia na budowę, ani dokonywania zgłoszenia, 2) remont - jest to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie Strona 13

14 stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto wstanie pierwotnym. Przed przystąpieniem do prac remontowych należy dokonać zgłoszenia we właściwym organie, 3) przebudowa - jest to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, takich jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg dopuszczalne są zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego. Przebudowa większości obiektów budowlanych wymaga uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. Tylko przebudowy dróg, torów i urządzeń kolejowych oraz sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych mogą być realizowane na podstawie przyjętego zgłoszenia, 4) budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa lub nadbudowa obiektu budowlanego. Na prowadzenie budowy wymagane jest uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. Ujawnienie budowy lub robót budowlanych wykonywanych bez posiadania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę bądź zgłoszenia obliguje nadzór budowlany do wszczęcia postępowania administracyjnego mającego charakter nadzorczy, w formie nakazowej, władczej, często represyjnej, której realizacja gwarantowana jest środkami przymusu administracyjnego. Poza znakami ewakuacyjnymi na drogach ewakuacyjnych mogą być stosowane dodatkowe oznakowania w postaci pasów z materiału fosforoscesyjnego, specjalnej taśmy w czarno-żółte pasy lub podkładów z materiału fosforoscesyjnego. Dodatkowe oznakowanie stosuje się w celu: 1) ułatwienia identyfikacji drzwi w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych, 2) specjalnego oznaczenia zarysów schodów, 3) oznaczenia przeszkód na drodze, np. niebezpieczne zwężenie, obniżenie, słupy czy krawędzie, Strona 14

15 4) dostarczenia jednoznacznej informacji o kierunku ewakuacji - w postaci oznaczenia drogi linią ciągłą, tam gdzie mogą się pojawić wątpliwości dotyczące kierunku ewakuacji. 4.Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie lub zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Zgłoszenie należy złożyć przed dokonaniem zmiany, która może nastąpić, o ile organ ten nie wniesie w terminie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia sprzeciwu w drodze decyzji. Dokonanie zgłoszenia po zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie wywołuje skutków prawnych. Do zgłoszenia należy dołączyć wymagane dokumenty (art. 71 ust. 2 pkt 1-6), wśród których są m.in. oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W razie zmiany sposobu użytkowania bez wymaganego zgłoszenia organ nadzoru budowlanego wstrzymuje użytkowanie obiektu lub jego części i nakłada obowiązek przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów, które są konieczne wg regulacji art. 71 ust. 2 ustawy. Po upływie terminu lub na wniosek zobowiązanego organ sprawdza wykonanie obowiązku i w przypadku jego wykonania ustala wysokość opłaty legalizacyjnej w sposób jak dla nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego (patrz pkt VIII). W razie stwierdzenia niewykonania w terminie obowiązku dostarczenia wymaganych dokumentów lub dalszego użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, pomimo jego wstrzymania, organ nadzoru budowlanego w drodze Strona 15

16 decyzji nakazuje przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Ustawodawca nie określił w ustawie, kto jest adresatem decyzji i postanowień w sprawie samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Należy jednak przyjąć, że będzie to osoba prawna lub fizyczna, która posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Może nią być inwestor, właściciel, zarządca lub osoba posiadająca prawo do lokalu (części obiektu budowlanego). Przytoczonych procedur nie stosuje się do prowadzenia postępowania w sprawie samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części dokonanych przed dniem 31 maja 2004 r. oraz do spraw wszczętych i nie zakończonych przed dniem 26 września 2005 r. W takich sprawach stosuje się regulacje prawne wcześniej obowiązujące. Obowiązkiem inwestorów (są nimi często właściciele lub zarządcy), którzy podejmują się wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, jest zawiadamianie nadzoru budowlanego o rozpoczęciu robót budowlanych na 7 dni przed ich rozpoczęciem oraz na 21 dni przed zamierzonym rozpoczęciem użytkowania o ich zakończeniu. 5.Nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego Rozpoczęcie użytkowania bez zawiadomienia właściwego inspektora nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy jest zagrożone karą z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego wymierzaną przez właściwy organ nadzoru budowlanego. Kara wymierzana jest w formie postanowienia w kwocie 10- krotnie wyższej niż kara, którą nalicza się w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa w art. 59a ust. 2 ustawy (niezgodności wykonania obiektu w odniesieniu do dokumentów wyjściowych zatwierdzonych decyzją o pozwoleniu na budowę). Przykładowo dla: 1) budynku mieszkalnego jednorodzinnego kara ta wyniesie zł, 2) innego budynku mieszkalnego o kubaturze < 2500 m zł, 3) budynku biurowo-konferencyjnego o kubaturze < 2500 m zł, 4) budynku usługowego o kubaturze < 2500 m zł. Strona 16

17 W przypadku nie uiszczenia kary w terminie zostaje ona ściągnięta w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Uprawnienia do żądania ściągnięcia należności przysługują wojewodzie. 6.Kontrolna rola nadzoru budowlanego - obowiązki i uprawnienia Do podstawowych obowiązków organów nadzoru budowlanego należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów Prawa budowlanego, m.in. przy wykonywaniu robót budowlanych i utrzymaniu obiektów budowlanych, oraz wydawanie decyzji administracyjnych. Wykonując swoje obowiązki, organy nadzoru budowlanego lub osoby działające z ich upoważnienia mają prawo wstępu do obiektu budowlanego, na teren budowy lub zakładu pracy w celu dokonania czynności kontrolnych, w ramach których mogą żądać informacji lub udostępnienia dokumentów związanych m.in. utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego. Protokolarne ustalenia dokonane w toku czynności kontrolnych stanowią podstawę do wydania decyzji oraz podejmowania innych środków przewidzianych w przepisach prawa. W razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska organ nadzoru budowlanego nakazuje przeprowadzenie okresowej kontroli, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części. Nakazuje również, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania obowiązku. W tej decyzji może zakazać użytkowania obiektu lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Pracownicy organów nadzoru budowlanego są uprawnieni do nakładania grzywien, w drodze mandatu karnego, za wykroczenia określone w art. 93 Prawa budowlanego, w tym za wykroczenia polegające na nie spełnianiu przez właścicieli lub zarządców obowiązków w zakresie utrzymania obiektów budowlanych. Organy nadzoru budowlanego są również ustawowo zobowiązane do nakładania, w drodze postanowienia, kar za nielegalne rozpoczęcie użytkowania obiektów budowlanych, samowolną zmianę sposobu użytkowania obiektu i za stwierdzone w trakcie obowiązkowej kontroli nieprawidłowości w zakresie określonym w art. 59a ust. 2 ustawy. Strona 17

18 II.PRZEGLADY OKRESOWE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 1.Zakresy i terminy przeprowadzania okresowych ocen stanu technicznego obiektów budowlanych (kontrole okresowe) Obowiązkiem zarządcy obiektu budowlanego jest użytkowanie obiektu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywanie go w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności zapewniając: 1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: bezpieczeństwa konstrukcji, pożarowego i użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności przegród, 2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem, 3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 4) niezbędne warunki do korzystania przez osoby niepełnosprawne z obiektu użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego, 5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską. W zakresie spełniania tych obowiązków zarządcy powinni w czasie użytkowania obiektów poddawać je okresowym kontrolom stanu technicznego - rocznym i pięcioletnim. Osoby te obowiązane są w trakcie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części usunąć stwierdzone uszkodzenia i uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. Strona 18

19 Okresowej kontroli stanu technicznego, co najmniej raz w roku, należy poddać: 1) elementy budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu (wymóg ten nie dotyczy zarządców obiektów zwolnionych z obowiązku prowadzenia książki obiektu), 2) instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska, 3) instalacje gazowe oraz przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne). W toku kontroli corocznej obiektu, o której mowa powyżej w punkcie a, należy szczegółowo sprawdzić stan techniczny: 1) warstw fakturowych i elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy) oraz balustrad, loggii i balkonów, 2) urządzeń zamocowanych do ścian i dachu obiektu, 3) elementów odwodnienia i obróbek blacharskich, 4) pokryć dachowych, 5) instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, 6) urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu, 7) elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z obiektu, 8) przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany obiektu. Okresową kontrolą, co najmniej raz na pięć lat, należy objąć: 1) stan techniczny i przydatność do użytkowania całego obiektu budowlanego; powinna ona obejmować elementy kontroli rocznej oraz wszystkie pozostałe elementy budynku, a także 2) estetykę obiektu, jego otoczenia oraz 3) instalację elektryczną i piorunochronną w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczenia i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Szczegółowy zakres kontroli niektórych budowli oraz obowiązek przeprowadzania ich częściej, niż to ustalono w ustawie, może wynikać z instrukcji ich eksploatacji, koniecznej np. przy użytkowaniu budowli Strona 19

20 hydrotechnicznych oraz instalacji 5 urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej. Niezależnie od ustawowych terminów kontroli okresowych zarządca obiektu może przeprowadzać przeglądy robocze, mające na celu określenie stanu przygotowania obiektu do użytkowania w okresie zimowym. Zarządcy obiektów budowlanych muszą zapewnić przeprowadzenie kontroli okresowych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach, z tym że kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych (potocznie określane uprawnieniami SEP D"), natomiast stan techniczny przewodów kominowych w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim. Kontrole kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych, mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Protokoły sporządzone w wyniku okresowych kontroli stanu technicznego budynku powinny określać: 1) stan techniczny elementów budynku objętych kontrolą, 2) zakres robót remontowych i kolejność ich wykonywania, 3) metody i środki użytkowania elementów budynków narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, 4) zakresy niewykonanych robót zalecanych do realizacji w protokołach z poprzednich kontroli okresowych. Do protokołu z okresowej kontroli należy w razie potrzeby dołączyć wykonaną w jej toku dokumentację graficzną. Uporządkowana forma protokółu kontroli okresowej winna być podzielona na części, w których należy umieszczać konieczne i istotne informacje wymienione poniżej. Strona 20

Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego

Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki aradziej@agh.edu.pl, A1 312 n.h.m. Ustawa Prawo Budowlane Rozdział 6 Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Książka obiektu budowlanego (KOB)

Książka obiektu budowlanego (KOB) Książka obiektu budowlanego (KOB) Zgodnie z art. 64. 1, ustawy Prawo Budowlane właściciel lub zarządca obiektu jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem,

Bardziej szczegółowo

Prawo budowlane Rozdział 6 - Utrzymanie obiektów budowlanych (Art )

Prawo budowlane Rozdział 6 - Utrzymanie obiektów budowlanych (Art ) Prawo budowlane Rozdział 6 - Utrzymanie obiektów budowlanych (Art. 61-72) Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO, DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH I UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, W KTÓRYCH ZASTOSOWANO WYROBY BUDOWLANE ZAWIERAJĄCE AZBEST. Jacek Horszczaruk

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Kodeks postępowania w sprawach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku mieszkalnego

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku mieszkalnego druk nr 65 PROTOKÓŁ z okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku mieszkalnego Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU 2 I. WPROWADZENIE 1. Przedmiot, cel i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 10 maja 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 665. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie Źródło: http://www.pinbciechanow.bip-e.pl/inb/komunikaty-informacje-p/informacje-pinb/928,informacja-z-dnia-30092008r-powiatow ego-inspektoratu-nadzoru-budowlanego-w-ciech.html

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego PROTOKÓŁ z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku,

Bardziej szczegółowo

Obowiązki właściciela lub zarządcy budynku

Obowiązki właściciela lub zarządcy budynku Obowiązki właściciela lub zarządcy budynku Obowiązki właściciela lub zarządcy budynku zawarte są m.in. art. 62 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku Załącznik nr 3 PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli budynku Podstawa prawna Art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z p. zm.) ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych:

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych: Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych: Zgodnie z brzmieniem art. 61 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane to właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany: 1) utrzymywać i użytkować obiekt

Bardziej szczegółowo

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli na rok 2011

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli na rok 2011 ZATWIERDZAM: Stalowa Wola, dnia 31 grudnia 2010 roku Starosta Stalowowolski Robert Fila P R O G R A M D Z I A Ł A N I A Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli na rok 2011 Część 1

Bardziej szczegółowo

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli stanu technicznego

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli stanu technicznego druk nr 62 PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000 m 2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1.000 m 2, dokonywanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 października 2013 r.

Warszawa, 22 października 2013 r. Warszawa, 22 października 2013 r. Przepisy regulujące proces budowlany Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Rozporządzenia wydane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane. (druk nr 535)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane. (druk nr 535) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (druk nr 535) USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku mieszkalnego. Uwaga: Kontrola powinna być przeprowadzona w porze wiosennej

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku mieszkalnego. Uwaga: Kontrola powinna być przeprowadzona w porze wiosennej PROTOKÓŁ z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku mieszkalnego Uwaga: Kontrola powinna być przeprowadzona w porze wiosennej Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości. Stan na listopad 2008 r.

WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości. Stan na listopad 2008 r. WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości Stan na listopad 2008 r. I. PRZEPISY W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich

Bardziej szczegółowo

UTRZYMANIE OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH KATASTROFY BUDOWLANE

UTRZYMANIE OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH KATASTROFY BUDOWLANE UTRZYMANIE OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH KATASTROFY BUDOWLANE W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Luty 2012 r. 2 SPIS TREŚCI Spis aktów prawnych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PRAWA BUDOWLANEGO

WYCIĄG Z PRAWA BUDOWLANEGO WYCIĄG Z PRAWA BUDOWLANEGO dotyczy charakterystyki energetycznej budynku Kancelaria Sejmu s. 4/4 ( Dziennik Ustaw z 2007r. Nr 191 poz. 1373 ) Art. 5. 1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa

SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa Słowo wstępne... 11 Wykaz skrótów... 12 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 13 Art. 1. Zakres przedmiotowy... 13 Orzecznictwo...

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ 5 LETNIEJ STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ( OBIEKTU BUDOWLANEGO )

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ 5 LETNIEJ STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ( OBIEKTU BUDOWLANEGO ) Załącznik nr. do umowy PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ 5 LETNIEJ STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ( OBIEKTU BUDOWLANEGO ).. NAZWA OBIEKTU Ulica: Nr:... Miejscowość: 97-200 Tomaszów Maz. Zdjęcie obiektu: Tomaszów

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPOSOBY OKREŚLANIA POTRZEB REMONTOWYCH ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU LUB JEGO CZĘŚCI DECYZJE ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNO REMONTOWYM OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu budowy

Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu budowy ......, dnia......... /nazwa i adres inwestora/ Urząd Gminy... Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu budowy Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sporządzony w wyniku kontroli okresowej budynku mieszkalnego (dokonywanej co najmniej raz w roku)

PROTOKÓŁ. sporządzony w wyniku kontroli okresowej budynku mieszkalnego (dokonywanej co najmniej raz w roku) PROTOKÓŁ sporządzony w wyniku kontroli okresowej budynku mieszkalnego (dokonywanej co najmniej raz w roku) I. Podstawa prawna: 1. Art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA Zakład Dróg i Mostów. Okresowe kontrole drogowych obiektów inżynierskich w świetle obowiązującego prawa. dr inż.

POLITECHNIKA RZESZOWSKA Zakład Dróg i Mostów. Okresowe kontrole drogowych obiektów inżynierskich w świetle obowiązującego prawa. dr inż. POLITECHNIKA RZESZOWSKA Zakład Dróg i Mostów Okresowe kontrole drogowych obiektów inżynierskich w świetle obowiązującego prawa dr inż. Lucjan Janas Rzeszów 2011 r. 1 Akty prawne: 1. Prawo budowlane 2.

Bardziej szczegółowo

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy 1. Wstęp. Wszystkie roboty budowlane określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr. kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ nr. kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku ..,. Miejscowość data PROTOKÓŁ nr. kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku położonego w. przy ul. nr.., I. Osoby dokonujące kontroli: -, posiadająca uprawnienia w zakresie.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 02/2012 Z OKRESOWEJ PIĘCIOLETNIEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO

PROTOKÓŁ NR 02/2012 Z OKRESOWEJ PIĘCIOLETNIEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ORBE Administracja i Zarządzanie 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 1A PROTOKÓŁ NR 02/2012 Z OKRESOWEJ PIĘCIOLETNIEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKT: ADMINISTRATOR: DATA KONTROLI: Budynek magazynowy

Bardziej szczegółowo

Lekcja 6. Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych

Lekcja 6. Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych Lekcja 6 Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych Ogólne wymagania eksploatacji. Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U.06.156.1118] obowiązek zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych. Artykuł 41-60

Rozdział 5. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych. Artykuł 41-60 Rozdział 5. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych. Artykuł 41-60 Dział: Prawo budowlane Art. 41. 1. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. 2.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA SZKOLEŃ W PIIB

TEMATYKA SZKOLEŃ W PIIB 6 października 2011 r. Niniejsze opracowanie zostało wykonane przez pana Zbigniewa Dzierżewicza, z wyjątkiem tematyki dotyczącej grupy 10, przekazanej przez pana Andrzeja Myśliwca. TEMATYKA SZKOLEŃ W PIIB

Bardziej szczegółowo

z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych obiektu

z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych obiektu Podstawa prawna PROTOKÓŁ Zał nr.. z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych obiektu Art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY:

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: 1. W okresie poprzedzającym realizację budowy należy: -

Bardziej szczegółowo

Kto i w jaki sposób odpowiada za właściwe utrzymanie obiektów budowlanych?

Kto i w jaki sposób odpowiada za właściwe utrzymanie obiektów budowlanych? ARTYKUŁ: UTRZYMANIE BUDYNKÓW -KONTROLE OKRESOWE DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK RZECZOZNAWCA BUDOWLANY BIEGŁY SĄDOWY WYKŁADOWCA KATEDRA BUDOWNICTWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH wstmichalik@biurokonstruktor.com.pl

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego

Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego miejscowość,.data Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego położonego w przy ul. nr, (inne dane identyfikujące obiekt). I. Komisja (zespół) w składzie: 1. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Akademia im. Jana Długosza posiada następujące obiekty : - przy ul. Waszyngtona 4/8 - Obiekt Dydaktyczno - Biurowy Kubatura obiektu :

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice-Północ Os.Boh.Września 26 Nr. ewid.r/rn/09 Strona/stron 1/6 Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne BHP na stanowiskach pracy Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania

Najwyższa Izba Kontroli Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Najwyższa Izba Kontroli Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Warszawa, dnia 16 września 2010 r. Pan Wojciech Kudelski Prezydent Miasta Siedlce KSR-4101-02-02/2010 P/10/109

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w Białymstoku PROTOKÓŁ. kontroli problemowej za okres 2008-2012 r. (rodzaj kontroli) przeprowadzonej w

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w Białymstoku PROTOKÓŁ. kontroli problemowej za okres 2008-2012 r. (rodzaj kontroli) przeprowadzonej w URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w Białymstoku PROTOKÓŁ kontroli problemowej za okres 2008-2012 r (rodzaj kontroli) przeprowadzonej w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny Załącznik do zarządzenia Nr PINB.110.3.2013 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawiczu z dnia 16 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Bo ena Domañska-Skorupa

Bo ena Domañska-Skorupa Budownictwo VERLAG DASHÖFER Bo ena Domañska-Skorupa D OKUMENTAC JA EK SPLOATAC JI I REMONTU BUDYNKU Praktyczne formularze wraz z komentarzem Copyright 2008 ISBN 978-83-88285-71-4 Wydawnictwo Verlag Dashofer

Bardziej szczegółowo

zadawalający - zuŝycie: 16-30%

zadawalający - zuŝycie: 16-30% PRZEGLĄD ROCZNY PROTOKÓŁ nr z okresowej kontroli (art. 62 ust.1 pkt.1 Prawa Budowlanego) i oceny stanu technicznego elementów budowlanych obiektu przeprowadzonej w dniu...... r........... /Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki

Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki Informacje ogólne Roboty budowlane Za roboty budowlane uważa się budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych. Dr hab. inż. Łukasz Drobiec

Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych. Dr hab. inż. Łukasz Drobiec Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych { Dr hab. inż. Łukasz Drobiec ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (INFRASTRUKTURY) z dnia 16 sierpnia 1999 r. (Zmiana z dnia

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O U D Z I E L E N I E P O Z W O L E N I A N A U Ż Y T K O W A N I E

W N I O S E K O U D Z I E L E N I E P O Z W O L E N I A N A U Ż Y T K O W A N I E Nazwisko i Imię.. Piotrków Tryb.... Miejsce zamieszkania... Telefon. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA PIOTRKOWA TRYB. UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 73 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI W N

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI BUDYNKÓW I BUDOWLI

ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI BUDYNKÓW I BUDOWLI AB6743 2013 (nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia) Koło, dnia Starostwo Powiatowe w Kole Wydział Architektury i Budownictwa ul Sienkiewicza 21/23 62-600 Koło ROZBIÓRKI BUDYNKÓW I BUDOWLI

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych

PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych Podstawa prawna PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych Art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 z p. zm.)

Bardziej szczegółowo

Książka obiektu budowlanego tom I

Książka obiektu budowlanego tom I .. Właściciel (zarządca) obiektu Książka obiektu budowlanego tom I Nazwa obiektu: STACJA TRANSFORMATOROWA SN/nn 05-918 KĄKOLEWO Adres obiektu : KĄKOLEWO ul. Graniczna 64-121 OSIECZNA Data założenia książki

Bardziej szczegółowo

DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW: WTOREK I CZWARTEK

DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW: WTOREK I CZWARTEK Wydział Architektury i Budownictwa p.o. Naczelnik Aleksandra Marczak pokój: 118 a telefon: 58 773 12 27, 58 683 54 09, fax. 58 683 48 99 e-mail: budownictwo@powiat-gdanski.pl DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ D PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Informacje ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Inwestycja 1.3. Adres inwestycji 1.4. Pracownia 1.5. Podstawa opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

2 Warunki. Cl techniczne. POI gjy. dla budynków i ich usytuowania. Władysław Korzeniewski Rafał Korzeniewski. z komentarzem i 160 rysunkami

2 Warunki. Cl techniczne. POI gjy. dla budynków i ich usytuowania. Władysław Korzeniewski Rafał Korzeniewski. z komentarzem i 160 rysunkami Władysław Korzeniewski Rafał Korzeniewski 2 Warunki Cl techniczne S dla budynków i ich usytuowania z komentarzem i 160 rysunkami w ydanie 9. uaktualnione i rozszerzone POI gjy Spółka z o.o. W arszawa 2013

Bardziej szczegółowo

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: - spis elementów opisu - spis rysunków technicznych - kserokopia uprawnień projektanta - zaświadczenie z branżowej izby - mapa ewidencyjna działki nr 82/3 i 55/15 w Kartuzach

Bardziej szczegółowo

Obowiązki właściciela i zarządcy obiektu budowlanego związane z utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego,

Obowiązki właściciela i zarządcy obiektu budowlanego związane z utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego, Obowiązki właściciela i zarządcy obiektu budowlanego związane z utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego, w zakresie dotyczącym wentylacji i odprowadzania spalin. Wojewódzki Inspektorat

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Węglińcu, przy ul. Pl. Wolności 1 tel ,

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Węglińcu, przy ul. Pl. Wolności 1 tel , MGOK. ZP. 1/07/14 Węgliniec, dnia 25.07.2014 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Węglińcu, przy ul. Pl. Wolności 1 tel. 75 77 12 510, 662057232 e-mail: kultura.wegliniec@interia.pl na podstawie

Bardziej szczegółowo

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwa charakterystyki energetycznej Świadectwa charakterystyki energetycznej Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 191, poz. 1373) wdraża postanowienia dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O BUDYNKU

INFORMACJE OGÓLNE O BUDYNKU INFORMACJE OGÓLNE O BUDYNKU Nazwa obiektu: Budynek dworca Nr inwentarzowy 9/032/01497/102 Adres budynku: Właściciel Zarządca: Rodzaj konstrukcji Wyposażenie w instalacje Opis ogólny Koniecpol Polskie Koleje

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PODSTAWY BUDOWNICTWA PLANSZE DYDAKTYCZNE Michał ł Wójcik Gdańsk, 2010 ZAWARTOŚĆ Ogólne zagadnienia dotyczące budownictwa: podstawowe definicje,

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki

Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki Efektywność energetyczna w budownictwie a wdrażanie dyrektyw Tomasz Gałązka Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wytyczne do wykonania rachunku techniczno ekonomicznego dla wyboru nośnika energii w celu zaopatrzenia obiektu w ciepło

Podstawowe wytyczne do wykonania rachunku techniczno ekonomicznego dla wyboru nośnika energii w celu zaopatrzenia obiektu w ciepło Informacje dla Inwestorów Podstawowe wytyczne do wykonania rachunku techniczno ekonomicznego dla wyboru nośnika energii w celu zaopatrzenia obiektu w ciepło 1. Źródło ciepła w nowym obiekcie (lub wcześniej

Bardziej szczegółowo

Aktualne i planowane zmiany w przepisach, w tym techniczno-budowlanych. Projektant, a zasady wiedzy technicznej.

Aktualne i planowane zmiany w przepisach, w tym techniczno-budowlanych. Projektant, a zasady wiedzy technicznej. "Konstrukcje budowlane. Nowe wymagania, technologie i materiały - przykłady rozwiązań w praktyce". Aktualne i planowane zmiany w przepisach, w tym techniczno-budowlanych. Projektant, a zasady wiedzy technicznej.

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym

Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym BAZA LOKALOWA 12 Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym W dniu 15 października 2009 weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Do ustawy bazowej z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę /rozbiórkę

Wniosek o pozwolenie na budowę /rozbiórkę Wniosek o pozwolenie na budowę /rozbiórkę Informacje ogólne Pozwolenie na budowę Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 2/2 2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym nale

Kancelaria Sejmu s. 2/2 2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym nale Kancelaria Sejmu s. 2/2 2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym nale 2009-11-03 Kancelaria Sejmu s. 3/3 Kancelaria Sejmu s. 4/4 Każ Art. 4. 2009-11-03 Kancelaria Sejmu s. 6/6 - może być opracowane w oparciu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie obiektów budowlanych aktualny stan prawny

Utrzymanie obiektów budowlanych aktualny stan prawny Utrzymanie obiektów budowlanych aktualny stan prawny obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego uŝytkowanie budynków mieszkalnych dokumentacja związana z utrzymaniem obiektu budowlanego Właściciel

Bardziej szczegółowo

KATASTROFY BUDOWLANE W 2014 ROKU

KATASTROFY BUDOWLANE W 2014 ROKU GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO KATASTROFY BUDOWLANE W 2014 ROKU Warszawa, czerwiec 2015 r. 0 1. WPROWADZENIE Katastrofą budowlaną, zgodnie z art. 73 ustawy Prawo budowlane, jest niezamierzone, gwałtowne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 19 lutego 2015 r. SPECYFIKACJA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: robota budowlana usługa dostawa Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Katowice,

Bardziej szczegółowo

Budujemy pawilon handlowy

Budujemy pawilon handlowy Budujemy pawilon handlowy data aktualizacji: 2014.01.18 W myśl art. 4 ustawy Prawo budowlane, każdy może zabudować nieruchomość gruntową, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nią na cele budowlane, pod

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA NIERUCHOMOŚĆ

BEZPIECZNA NIERUCHOMOŚĆ BEZPIECZNA NIERUCHOMOŚĆ Szanowni Państwo, Śremskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. jako profesjonalny zarządca dbający o posiadane mienie dokonała szczegółowej analizy uwarunkowań rynkowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO I. Postanowienia ogólne 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną własność na podstawie przepisów art. 6 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pozwolenie na budowę krok po kroku

Pozwolenie na budowę krok po kroku Pozwolenie na budowę krok po kroku Domy jednorodzinne możemy budować wyłącznie na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę. Może ją uzyskać tylko osoba, posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036 PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania parteru

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH bryg. Grzegorz Fischer KM PSP Żory SITP Katowice Żory, 25 września 2013 Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r.

USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 84, poz. 906; o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (wyciąg) 11 DZIAŁ X Bezpieczeństwo i higiena pracy 11 Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy 11 Rozdział II Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Praktyczne przestrzeganie Prawa Budowlanego w procesie użytkowania budynków

Praktyczne przestrzeganie Prawa Budowlanego w procesie użytkowania budynków Praktyczne przestrzeganie Prawa Budowlanego w procesie użytkowania budynków Jakie zmiany budowlane i instalacyjne w obiekcie budowlanym wymagają dopełnienia procedur administracyjnych w świetle ostatnich

Bardziej szczegółowo

Spis treści. SPIS TREŚCI strona 1. Przedmowa Noty autorskie Indeks

Spis treści. SPIS TREŚCI strona 1. Przedmowa Noty autorskie Indeks SPIS TREŚCI strona 1 Spis treści Przedmowa Noty autorskie Indeks 04 1 Warunki techniczne wykonania budynków 1/1 Zgodność rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zamawiający: Miasto Nowy Sącz, 33-300 Nowy Sącz, Rynek 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zamówienia: Przegląd roczny okresowa kontrola i ocena stanu technicznego elementów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Przewidywany termin rozpoczęcia w dniu*... kierownik budowy... inspektor nadzoru inwestorskiego...

Przewidywany termin rozpoczęcia w dniu*... kierownik budowy... inspektor nadzoru inwestorskiego... ... Białogard, dnia... ( imię i nazwisko)... ( adres )... Nr telefonu: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Ul. Plac Wolności 1 78-200 Białogard Z A W I A D O M I E N I E o terminie rozpoczęcia robót

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 1 1. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych stanowiących jej mienie oraz zarządzanych

Bardziej szczegółowo

Art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4. Miejscowość:

Art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4. Miejscowość: Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1 Data wpływu wniosku: 2 WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem wypełnia się stawiając

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. ZAMAWIAJĄCY: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej 43-384 Jaworze, ul.

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. ZAMAWIAJĄCY: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej 43-384 Jaworze, ul. Znak sprawy:17/bzlr/zp/2015 Jaworze, dnia 30.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na wykonanie kontroli jednorocznej stanu technicznego sprawności obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

Dział II. Organy administracji publicznej. Rozdział 1. Art. 23.

Dział II. Organy administracji publicznej. Rozdział 1. Art. 23. Wariant II Dział II Organy administracji publicznej Rozdział 1 Organy właściwe w zakresie procesu budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych oraz katastrof budowlanych Art. 23. 1. Zadania administracji

Bardziej szczegółowo

1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ

1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ 1 1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ 2 obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z

Bardziej szczegółowo

Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU** Tom II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY** JEDNOSTKA PROJEKTOWA:.. ADRES:.. OBIEKT:. DZIAŁKA NR. INWESTOR:..

Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU** Tom II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY** JEDNOSTKA PROJEKTOWA:.. ADRES:.. OBIEKT:. DZIAŁKA NR. INWESTOR:.. Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU** Tom II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY** JEDNOSTKA PROJEKTOWA:.. ADRES:.. OBIEKT:. ADRES:.. DZIAŁKA NR. INWESTOR:.. ADRES:.. Oświadczamy, że projekt niniejszy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

REMONTY I INNE ROBOTY BUDOWLANE W PROCEDURACH ADMINISTRACYJNYCH mgr inż. Alicja Podgórska STAN PRAWNY NA DZIEŃ 1 MARCA 2013 R.

REMONTY I INNE ROBOTY BUDOWLANE W PROCEDURACH ADMINISTRACYJNYCH mgr inż. Alicja Podgórska STAN PRAWNY NA DZIEŃ 1 MARCA 2013 R. REMONTY I INNE ROBOTY BUDOWLANE W PROCEDURACH ADMINISTRACYJNYCH mgr inż. Alicja Podgórska STAN PRAWNY NA DZIEŃ 1 MARCA 2013 R. Zarządzanie obiektem budowlanym to: podejmowanie czynności w zakresie bieżącej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO Spis treści: 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Przedmiot ST 1.2 Zakres stosowania ST 2 OŚWIETLENIE AWARYJNE - WYMAGANIA 3 OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ

Bardziej szczegółowo

Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 217,70 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 217,70 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY W PROJEKTOWANIU I BUDOWANIU W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW I PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/09/20/9405/17620

Bardziej szczegółowo