Polskie modele ewidencji i rozliczania kosztów lat 90-tych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polskie modele ewidencji i rozliczania kosztów lat 90-tych"

Transkrypt

1 1 / 71 Paweł Kazibudzki Polskie modele ewidencji i rozliczania kosztów lat 90-tych Toruń 2007

2 2 / 71 Notka o Autorze Dr inŝ. Paweł Kazibudzki jest absolwentem Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Studia podyplomowe w zakresie polityki przemysłowej i strategii korporacji ukończył w WyŜszej Szkole Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu. Tam teŝ zdobył prestiŝowy tytuł menedŝerski Master of Business Administration (M.B.A.) przyznany przez Maastricht School of Management w Holandii. W swojej karierze zawodowej piastował wiele stanowisk, w tym sales managera oraz marketing managera w spółce akcyjnej. Jako pracownik naukowo-dydaktyczny jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu ze specjalnością zarządzanie kompetencjami. W swoim Ŝyciu zawsze łączył pracę naukowo-badawczą z praktyką gospodarczą, co czyni do dzisiaj, będąc jednocześnie adiunktem i dyrektorem Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Jak dotąd opublikował kilkanaście prac i zeszytów naukowych, w tym dwie ksiąŝki, z których jedna została wyróŝniona listem gratulacyjnym Ministra Edukacji Narodowej Aleksandra Łuczaka. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie na metodologicznych aspektach walidacji i weryfikacji kompetencji do podjęcia działalności gospodarczej przez potencjalnych przedsiębiorców-menedŝerów.

3 3 / 71 SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE POJĘCIA I KLASYFIKACJE RACHUNKU KOSZTÓW POJĘCIE I KLASYFIKACJA KOSZTÓW Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów SYSTEMY RACHUNKU KOSZTÓW Rachunek kosztów rzeczywistych Rachunek kosztów normatywnych Rachunek kosztów standardowych Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych POMIAR I METODY WYCENY KOSZTÓW Wycena materiałów Wycena środków trwałych Wycena produktów POLSKIE MODELE EWIDENCJI I ROZLICZANIA KOSZTÓW LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH EWIDENCJA I ROZLICZANIE KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM EWIDENCJA I ROZLICZANIE KOSZTÓW W UKŁADZIE KALKULACYJNYM Ewidencja i rozliczanie kosztów produkcji podstawowej Ewidencja i rozliczanie kosztów produkcji pomocniczej Ewidencja i rozliczanie pozostałych kosztów Przykładowe rozwinięcie kalkulacyjnego ujmowania zdarzeń gospodarczych wynikowych z zakresu zasadniczej działalności operacyjnej EWIDENCJA I ROZLICZANIE KOSZTÓW W UKŁADZIE PORÓWNAWCZO-KALKULACYJNYM Porównawczo-kalkulacyjny model ewidencji kosztów i przychodów zasadniczej działalności operacyjnej produkcyjnej i usługowej w przypadku sporządzania porównawczego rachunku wyników Porównawczo-kalkulacyjny model ewidencji kosztów i przychodów zasadniczej działalności operacyjnej produkcyjnej i usługowej w przypadku sporządzania kalkulacyjnego rachunku wyników MODEL KALKULACYJNY W UJĘCIU RACHUNKU KOSZTÓW ZMIENNYCH (KONKLUZJE ANALIZY PEWNEGO PRZYPADKU) Koszty bezpośrednie i pośrednie Kalkulacja kosztu własnego sprzedaŝy

4 4 / 71 WPROWADZENIE Pod pojęciem rachunku kosztów naleŝy rozumieć ogół czynności zmierzających do ustalenia w róŝnych przekrojach i zinterpretowania, wyraŝonej w pieniądzu, wysokości nakładów dokonanych w jednostce gospodarczej w określonym czasie i z określonym przeznaczeniem. WiąŜe się to z koniecznością mierzenia ponoszonych kosztów i uzyskiwanych przychodów w celu określenia osiągniętych wyników z działalności podmiotu gospodarczego. Aby rachunek kosztów mógł spełniać postawione przed nim zadania, musi być odpowiednio zorganizowany, a takŝe dostosowany do potrzeb oraz specyficznych warunków danego przedsiębiorstwa. Niniejsza dwuczęściowa praca opisuje modele ewidencji i rozliczania kosztów praktykowane w Polsce w latach dziewięćdziesiątych XX w. Część pierwsza wyjaśnia i opisuje pojęcie kosztu wykorzystując dorobek literacki wielu autorów i przedstawiając odmienne spojrzenia na to samo zagadnienie w róŝnych opracowaniach. Przedstawia takŝe podstawowe przekroje ewidencyjne i klasyfikacyjne rachunku kosztów. Opisuje stosowane modele oraz zwraca uwagę na problematykę ewidencji i rozliczania kosztów w róŝnych przekrojach czasowych. Porusza równieŝ zagadnienie pomiaru i metod wyceny kosztów. W drugiej części pracy znajdują się teoretyczne rozwaŝania dotyczące właściwego jej tematu, czyli polskich modeli ewidencji i rozliczania kosztów. Tutaj więc szczegółowo przedstawiono i opisano stosowane w Polsce lat dziewięćdziesiątych trzy podstawowe układy modelowe, tzw. układ rodzajowy, kalkulacyjny i porównawczo-kalkulacyjny z jego dwiema odmianami porównawczą i kalkulacyjną. Zaprezentowano teŝ model kalkulacyjny w ujęciu rachunku kosztów zmiennych, stanowiący rozwiązanie prototypowe jak na te czasy, proponowane przez jedno z większych polskich przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego.

5 5 / PODSTAWOWE POJĘCIA I KLASYFIKACJE RACHUNKU KOSZTÓW 1.1. Pojęcie i klasyfikacja kosztów Pojęcie kosztu ZuŜycie róŝnych czynników produkcji, do których zalicza się pracę ludzką, materiały, wyposaŝenie, energię, usługi obce oraz środki trwałe, jest mierzone za pomocą róŝnych jednostek miary (kilogramów, litrów, sztuk, godzin pracy itp.). Te wielkości moŝna jednak sprowadzić do wspólnego mianownika, a mianowicie wyrazić je w pieniądzu. Dzięki takiemu zabiegowi, moŝliwe staje się [1]: uzyskanie poglądu na ogólne rozmiary zuŝycia i otrzymane dzięki nim efekty; ocenienie opłacalności zastosowania róŝnych metod działalności; umoŝliwienie porównania zuŝycia występującego w róŝnych zakładach prowadzących taką samą działalność (tzw. benchmarking); najbardziej racjonalne rozmieszczenie produkcji w róŝnych zakładach prowadzących taką samą działalność; uwzględnienie efektów zastąpienia jednych materiałów przez drugie; ustalenie rentowności produkcji określonych wyrobów, itd. Tym wspólnym mianownikiem są właśnie koszty, czyli wyraŝone w pieniądzu zuŝycie róŝnych czynników produkcji [2]. W literaturze spotykamy się takŝe z definicjami bardziej szczegółowymi. Mianowicie, pod pojęciem kosztów rozumie się np.: wyraŝone w jednostkach pienięŝnych zuŝycie dóbr (zuŝycie materiału, odpisy amortyzacyjne itd.) oraz wyświadczone usługi (płace, koszty socjalne itd.) w celu wytworzenia i zbytu wyrobów produkowanych w przedsiębiorstwie; względnie czynników produkcji, usług obcych, jak równieŝ świadczeń publicznych o ile słuŝą one do utrzymania gotowości produkcyjnej [3]. A takŝe: normalne rzeczowo dające się z góry przewidzieć, zuŝycie środków trwałych i obrotowych oraz usług obcych, wycenione w cenach nabycia, płac zatrudnionych pracowników tudzieŝ części produktu dodatkowego ponoszone w ramach celowej, gospodarczo lub społecznie uzasadnionej, działalności jednostek samodzielnie bilansujących [4]. Czy teŝ: niezbędne (gospodarczo i społecznie uzasadnione) zuŝycie środków rzeczowych oraz usług obcych, wyraŝone w cenach nabycia, a takŝe niezbędne wykorzystanie pracy Ŝywej, wyraŝone w płacach, związane z efektem uŝytecznym, powstałym w danym okresie na jakimkolwiek odcinku działalności przedsiębiorstwa [5]. Wobec róŝnego stopnia dokładności w ustalaniu zuŝycia poszczególnych czynników produkcji, składających się na ogólną sumę kosztów w rachunkowości nie otrzymuje się kosztów rzeczywistych w ścisłym tego słowa znaczeniu, lecz koszty, które moŝna uznać jedynie jako praktycznie osiągalne przybliŝenie do kosztów rzeczywistych. Na przykład ustalając zuŝycie środków trwałych przyjmuje się (niekoniecznie słuszne) załoŝenie, Ŝe zuŝycie maszyny w ciągu roku wynosi 10% jej wartości początkowej (amortyzując środek trwały metodą liniową). Ustalając zuŝycie wyposaŝenia przyjmuje się umowne załoŝenie, Ŝe 100% jego wartości zuŝywa się w momencie wydania do uŝytkowania [6]. Rozpatrując pojęcie kosztów przyjmowano dotychczas załoŝenie, Ŝe jest to wyraŝone w pieniądzu zuŝycie. NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe do kosztów zalicza się równieŝ pozycje nie wyraŝające zuŝycia, np. niektóre podatki, opłaty skarbowe, opłaty sądowe w sprawach niespornych itp. Poza tym pojęcie kosztów wiąŝe się z normalną działalnością podmiotu

6 6 / 71 gospodarczego, dlatego teŝ do kosztów nie zalicza się zuŝycia: będącego następstwem szkód spowodowanych przez osoby fizyczne lub prawne; powstałego na skutek wypadków losowych (zapobieganie klęskom Ŝywiołowym, usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych, zniszczenia zapasów); związanego z utrzymaniem nieczynnych zakładów lub wydziałów. Pojęcie kosztów wiąŝe się równieŝ z określoną jednostką czasu. Wynika to z konieczności przeciwstawiania kosztów pewnego okresu (na ogół miesiąca) rezultatom pracy tego okresu. Dlatego do kosztów moŝe być zaliczone tylko to zuŝycie, które dotyczy danego okresu. W związku z tym zuŝycie dotyczące kilku okresów sprawozdawczych (miesięcy) jest rozliczane w czasie za pośrednictwem odpowiednich kont księgowych, a do kosztów jest zaliczana tylko ta część, która dotyczy danego okresu sprawozdawczego. Biorąc pod uwagę dotychczasowe rozwaŝania moŝna ustalić definicję kosztów własnych. Koszty własne stanowią wyraŝone w pieniądzu zuŝycie czynników produkcji oraz niektóre wydatki nie odzwierciedlające zuŝycia, związane z normalną działalnością danej jednostki gospodarującej w określonej jednostce czasu [7] Klasyfikacja kosztów Ponoszone przez jednostkę gospodarującą koszty mogą być klasyfikowane w róŝnych przekrojach w celu ułatwienia obserwacji i badania ich poziomu, struktury i dynamiki. Klasyfikacja kosztów moŝe być przeprowadzona z róŝnych punktów widzenia, w zaleŝności od cechy przyjętej za kryterium klasyfikacyjne. Bogata literatura poświęcona problematyce kosztów przynosi wiele podziałów klasyfikacyjnych [8]. Jednak do podstawowych przekrojów klasyfikacyjnych kosztów, stosowanych w całym zakresie lub tylko w niektórych fragmentach w ewidencji kaŝdej na ogół jednostki gospodarującej, naleŝy podział kosztów [9]: według typów działalności jednostki gospodarującej; w układzie rodzajowym; według odmian działalności; w układzie funkcjonalnym; według miejsc ich powstawania; w układzie kalkulacyjnym; według stopnia ich reagowania na zmiany wielkości produkcji. KOSZTY WEDŁUG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI W kaŝdej jednostce gospodarującej mogą być wydzielone trzy typy jej działalności: eksploatacyjna, inwestycyjna i finansowo wyodrębniona. W ramach wymienionych typów działalności jednostki gospodarujące ponoszą określone koszty związane z wytwarzanymi produktami lub usługami. Dlatego obowiązujące zasady ewidencji kosztów przewidują odrębne ujmowanie w ewidencji kosztów kaŝdego typu działalności. W związku z tym moŝna mówić o kosztach działalności eksploatacyjnej, inwestycyjnej i finansowo wyodrębnionej. KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM Układ rodzajowy kosztów obejmuje wszystkie koszty działalności eksploatacyjnej zgrupowane według elementów składowych procesu pracy poniesione w danym okresie bez wskazania komórek organizacyjnych, w których je poniesiono, ani produktów, na które zostały poniesione. Układ ten obejmuje następujące pozycje kosztów [10]: amortyzację; zuŝycie materiałów i energii; usługi obce;

7 7 / 71 wynagrodzenia; narzuty na wynagrodzenia; podróŝe słuŝbowe; pozostałe koszty rodzajowe. Bardziej szczegółowo układ ten zostanie opisany w dalszej części pracy. KOSZTY WEDŁUG ODMIAN DZIAŁALNOŚCI Wszystkie ponoszone przez jednostkę gospodarującą koszty działalności eksploatacyjnej są związane z określoną jej odmianą. Z punktu widzenia odmian działalności moŝna więc dokonać podziału kosztów na [11]: koszty działalności podstawowej; koszty działalności pomocniczej; koszty zarządu (określane często kosztami ogólnozakładowymi). Koszty działalności podstawowej obejmują te koszty działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, które są związane z realizacją podstawowego przedmiotu jego działalności. MoŜe to być np.: produkcja obuwia, zabawek, budownictwo, czy teŝ prowadzenie działalności handlowej lub świadczenie usług. Koszty te to np.: wartość zuŝytych surowców, opakowań bezpośrednich, materiałów pomocniczych, wynagrodzenia pracowników produkcyjnych w wydziałach podstawowej produkcji, amortyzacja wykorzystywanych w produkcji maszyn i urządzeń, koszty zuŝycia specjalnych narzędzi i przyrządów, koszt obróbki obcej własnych półfabrykatów, koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy w gotowości produkcyjnej i z nie zakłóconym tokiem produkcji oraz koszty sprzedaŝy związane z pozyskaniem i obsługą odbiorców oraz ze spedycją sprzedanych produktów, towarów lub usług. Obejmują one takŝe na przykład koszty badań marketingowych i reklamy, koszty zuŝytych opakowań, utrzymania stałych ekspozycji, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych bezpośrednio w dziale zbytu. Koszty działalności pomocniczej obejmują koszty wytworzenia we własnym zakresie (przez własne komórki organizacyjne przedsiębiorstwa) usług świadczonych na rzecz innych rodzajów działalności przedsiębiorstwa (działalności podstawowej, zarządu), a w szczególności koszty świadczenia usług remontowych, transportowych, produkcji róŝnego rodzaju energii, produkcji opakowań, narzędzi, świadczenia usług bytowych dla pracowników. Działalność pomocnicza moŝe takŝe świadczyć usługi na rzecz odbiorców zewnętrznych (innych podmiotów gospodarczych), jeŝeli jej zdolności produkcyjne na to pozwalają, niemniej jednak takie świadczenia nie są celem pierwszoplanowym tej działalności. Koszty zarządu dotyczą przedsiębiorstwa jako całości. Są to koszty administracyjnogospodarcze, takie jak płace zarządu podmiotu gospodarczego, amortyzacja pomieszczeń administracyjnych, oraz koszty ogólnoprodukcyjne, takie jak koszty utrzymania obiektów ogólnego przeznaczenia (magazynów, materiałów i wyrobów gotowych), laboratoriów, biur konstrukcyjnych [12]. KOSZTY W UKŁADZIE FUNKCJONALNYM W ramach prawie kaŝdego typu działalności jednostki gospodarującej mogą być wyodrębnione na cele sprawozdawczo-kontrolne koszty określonych funkcji lub zadań sprawowanych przez jednostkę gospodarującą. Do kosztów tych funkcji moŝna zaliczyć [13]: koszty zakupu; koszty sprzedaŝy; koszty działalności właściwej. Do kosztów zakupu zalicza się koszty bezpośrednio związane z zakupem materiałów lub towarów obciąŝające nabywcę, np.: koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpie-

8 8 / 71 czenia materiałów i towarów w drodze. Koszty te w zaleŝności od charakteru działalności mogą występować jako koszty zakupu materiałów lub koszty zakupu towarów. Przez koszty sprzedaŝy rozumie się koszty związane z reklamą, opakowaniem wysyłkowym, załadunkiem i wyładunkiem, czy teŝ przewozem sprzedanych produktów, materiałów i towarów, które zgodnie z ogólnymi, szczegółowymi lub wynikającymi z umowy warunkami dostaw obciąŝają dostawcę. Koszty działalności właściwej mogą występować pod róŝnymi nazwami, zaleŝnymi od charakteru działalności jednostki gospodarującej. W ramach działalności podstawowej koszty działalności właściwej są określane jako: w jednostkach wytwórczych produkcja podstawowa z dalszym podziałem zaleŝnym od branŝy na przemysłową, usługową, budowlano-montaŝową, roślinną, zwierzęcą, itd.; w jednostkach handlowych koszty handlowe, które w zaleŝności od szczebla obrotu towarowego są nazywane kosztami hurtu, datalu, itp. W zaleŝności od przyjętych rozwiązań ewidencyjnych koszty zakupu i sprzedaŝy mogą być wyodrębnione jako oddzielne funkcje (np. w jednostkach prowadzących działalność wytwórczą) lub łączone z kosztami działalności właściwej (np. w jednostkach prowadzących działalność handlową). KOSZTY WEDŁUG MIEJSC ICH POWSTAWANIA Podział kosztów według miejsc ich powstawania ma na celu zwiększenie odpowiedzialności za wysokość ponoszonych kosztów oraz usprawnienie planowania i kontroli kosztów. Według miejsc powstawania mogą być dzielone koszty kaŝdego typu działalności. Ilość miejsc powstawania kosztów zaleŝna jest od [14]: wielkości przedsiębiorstwa; specyfiki danej gałęzi gospodarki; programu produkcji; rozgraniczenia wydziałów; dokładności ewidencji kosztów; moŝliwości kontroli kosztów. W ramach działalności podstawowej mogą być wyodrębnione koszty poszczególnych wydziałów produkcji podstawowej, punktów sprzedaŝy detalicznej, hurtowni, itp. W ramach działalności pomocniczej mogą być wyodrębnione koszty poszczególnych wydziałów tej produkcji oraz placówek działalności bytowej (np. dom mieszkalny, hotel robotniczy, stołówka, bufet). W ramach kosztów zarządu odrębnymi miejscami kosztów mogą być poszczególne komórki zarządu, poszczególne magazyny, zakładowy ośrodek przetwarzania danych, laboratoria zakładowe, itp. KOSZTY W UKŁADZIE KALKULACYJNYM W układzie kalkulacyjnym, to jest w układzie według celu poniesienia kosztów, za kryterium klasyfikacyjne kosztów przyjmuje się ich związek z określonymi produktami (przedmiotami kalkulacji), którymi mogą być poszczególne produkty, róŝne rodzaje usług, itp. Z punktu widzenia sposobu odnoszenia kosztów na odpowiednie przedmioty kalkulacji oraz sposobu ich kontroli wszystkie koszty moŝna podzielić na bezpośrednie i pośrednie. Przez koszty bezpośrednie naleŝy rozumieć te koszty, które są normowane na jednostkę produkowanego wyrobu (usługi) i mogą być w dokładny sposób, na podstawie tzw. dokumentów źródłowych, odniesione na właściwy przedmiot kalkulacji. Do kosztów pośrednich zalicza się te koszty, które na podstawie dokumentów źródłowych nie mogą być

9 9 / 71 odniesione na odpowiednie przedmioty kalkulacji. Koszty te są łączone w grupy, a następnie mogą być rozliczane na odpowiednie przedmioty kalkulacji za pomocą odpowiednio dobranych kluczy podziałowych kosztów. W zaleŝności od miejsca powstawania koszty pośrednie dzieli się na koszty zakupu, koszty sprzedaŝy, koszty wydziałowe i koszty zarządu (ogólnozakładowe). Koszty wydziałowe powstają na wydziałach produkcyjnych i nie mogą być odniesione na odpowiednie przedmioty kalkulacji w sposób bezpośredni. Koszty zarządu (koszty ogólnozakładowe) nie mogą być odniesione do konkretnego wydziału produkcyjnego i dotyczą jednostki gospodarującej jako całości. Podział kosztów na bezpośrednie i pośrednie stanowi podstawę układu kalkulacyjnego kosztów, umoŝliwiającego badanie i ocenę struktury kosztów własnych przedmiotu kalkulacji oraz całości kosztów własnych jednostki gospodarującej. Liczba i treść poszczególnych pozycji układu kalkulacyjnego kosztów zaleŝą od rodzaju produkcji, sposobu planowania i kontroli kosztów oraz od technicznej moŝliwości opłacalności wyodrębniania poszczególnych pozycji kosztów [15]. Ramowy wykaz pozycji kalkulacyjnych dla gałęzi przemysłu przetwórczego zawiera następujące pozycje [16]: 1) materiały bezpośrednie w rzeczywistej cenie zakupu (materiały w cenie ewidencyjnej ± odchylenia od cen ewidencyjnych); 2) koszty bezpośrednie: materiały, robocizna, pozostałe koszty bezpośrednie; 3) koszty wydziałowe; 4) koszty ogólnozakładowe; 5) koszty sprzedaŝy. Suma kosztów zawartych w pozycjach od 1 do 3 tworzy techniczny koszt wytworzenia, suma pozycji od 1 do 4 fabryczny (zakładowy) koszt wytworzenia, suma wszystkich pozycji układu kalkulacyjnego koszt własny sprzedaŝy, który jest określany po prostu jako koszt własny. Warto tutaj nadmienić, Ŝe liczbę pozycji kalkulacyjnych oraz ich treść ustalają zakładowe plany kont, które między innymi regulują zasady rachunku kosztów w danej jednostce gospodarującej. KOSZTY WEDŁUG STOPNIA ICH REAGOWANIA NA ZMIANY ROZMIA- RÓW PRODUKCJI Wszystkie koszty z punktu widzenia ich reakcji na zmianę wielkości produkcji dzieli się na koszty stałe i zmienne. Do kosztów stałych są zaliczane te koszty, które niezaleŝnie od zmian występujących w wielkości produkcji pozostają na mniej więcej jednakowym poziomie. Reagują one minimalnie lub w ogóle nie reagują na zmiany wielkości produkcji w pewnych granicach. Jako przykład kosztów stałych moŝna wymienić koszty zarządu, występujące w postaci pensji personelu kierowniczego i administracyjnego, czynszów dzierŝawnych, amortyzacji środków trwałych, obliczanej według stawek czasowych itp. Graficznie przedstawia je wykres 1. Kosztami zmiennymi są te koszty, które w miarę wzrostu produkcji rosną, a w miarę jej spadku maleją. Przykłady produkcyjnych kosztów zmiennych stanowią koszty materiałów bezpośrednich i energii. Koszty te zmieniają się bezpośrednio w zaleŝności od rozmiarów działalności produkcyjnej w zakresie pewnego obszaru działania.

10 10 / 71 Wykres 1. Kształtowanie się kosztów stałych Źródło: [17]. Przykłady pozaprodukcyjnych kosztów zmiennych to marŝa handlowa, która zmienia się wraz z wartością sprzedaŝy i koszt olejów napędowych, zaleŝny od ilości przejechanych mil [18]. Ścisły podział kosztów na stałe i zmienne nie jest moŝliwy, gdyŝ część kosztów stałych ma charakter kosztów względnie stałych, reagujących nieznacznie na zmiany wielkości produkcji. Jednocześnie część kosztów zmiennych ma charakter kosztów względnie zmiennych, zmieniających się tylko w pewnym stopniu wraz ze wzrostem wielkości produkcji. Koszty zmienne mogą mieć charakter [19]: kosztów proporcjonalnych; kosztów progresywnych; kosztów degresywnych. Koszty zmienne proporcjonalne wzrastają proporcjonalnie do wzrostu produkcji np. wynagrodzenia pracowników bezpośrednio produkcyjnych w akordzie prostym, w którym stawka wynagrodzenia jest jednakowa bez względu na wielkość produkcji. Koszty zmienne progresywne rosną szybciej niŝ wzrost produkcji np. wynagrodzenia pracowników bezpośrednio produkcyjnych w akordzie progresywnym, w którym stawka wzrasta wraz ze wzrostem wydajności. Koszty zmienne degresywne rosną wolniej niŝ wzrost produkcji. Na przykład wynagrodzenia pracowników bezpośrednio produkcyjnych w akordzie prostym w przypadku nowej, nie opanowanej przez nich produkcji są wyŝsze niŝ w przypadku, gdy osiągną docelową wydajność. Kształtowanie się kosztów zmiennych: całkowitych i jednostkowych przedstawiają wykresy 2 4. Koszty stałe i zmienne kształtują się na określonym poziomie tylko dla pewnego zakresu produkcji odpowiadającego określonym zdolnościom produkcyjnym np. dla produkcji od 1 do 1000 sztuk wyrobów. Zwiększenie produkcji ponad dotychczasowe zdolności produkcyjne wynoszące 1000 sztuk moŝe wymagać dodatkowych nakładów inwestycyjnych, zatrudnienia nowych pracowników, co w konsekwencji wpłynie na zmianę dotychczasowego poziomu kosztów. Obszar produkcji, w którym koszty kształtują się na tym samym poziomie nazywany jest obszarem istotnym (istotności) produkcji. Poza tym obszarem (przedziałem) koszty stałe rosną w sposób skokowy (mówimy, Ŝe są to koszty stałe skokowe), natomiast jednostkowe koszty zmienne mogą być niŝsze lub wyŝsze niŝ dotychczasowe.

11 11 / 71 Wykres 2. Koszty zmienne proporcjonalne Źródło: [20]. Wykres 3. Koszty zmienne progresywne Źródło: [21]. Wykres 4. Koszty zmienne degresywne Źródło: [22].

12 12 / 71 MoŜemy mieć do czynienia takŝe z kosztami mieszanymi. Koszty mieszane obejmują zarówno elementy kosztów stałych, jak i zmiennych. Na przykład koszty konserwacji maszyn i urządzeń składają się z kosztów stałych, niezaleŝnych od wielkości produkcji (wynagrodzenia pracowników konserwujących maszyny) oraz elementów zmiennych, zaleŝnych od wielkości produkcji (zuŝyte smary i materiały czyszczące). Takimi kosztami są opłaty za uŝytkowane telefony, które składają się z dwóch elementów: opłaty stałej (abonament) i opłaty zmiennej (ilości rozmów telefonicznych). Zarówno koszty stałe jak i zmienne mogą być pod wpływem zmian niezaleŝnych od wielkości produkcji, a mianowicie, pod wpływem inflacji. Wówczas rosną one skokowo w danym okresie zgodnie ze stopą inflacji. Sytuację tę obrazują wykresy 5 6. Generalnie podział kosztów na stałe i zmienne ułatwia ich planowanie i analizę, gdyŝ obrazuje zmiany kosztów w miarę występowania zmian w wielkości produkcji. Podział ten jest równieŝ wykorzystywany w podejmowaniu wielu decyzji gospodarczych. Wykres 5. Koszty skokowo-zmienne Źródło: [23]. Wykres 6. Koszty skokowo-stałe Źródło: [24].

13 13 / Systemy rachunku kosztów Zadania rachunku kosztów mogą być w róŝny sposób realizowane w odmiennych systemach rachunku (rys. 1). Podstawowe jego typy moŝna usystematyzować następująco. Z punktu widzenia zakresu rozliczania kosztów między produkty wyróŝniamy: rachunek kosztów pełnych; rachunek kosztów zmiennych (zwany równieŝ rachunkiem kosztów częściowych). W zaleŝności od płaszczyzn czasowych odwzorowywania kosztów wyróŝniamy: rachunek kosztów ujmowanych ex post: o rachunek kosztów rzeczywistych, o rachunek kosztów normatywnych; rachunek kosztów ujmowanych ex ante zwany rachunkiem kosztów standardowych, postulowanych lub planowanych. Oznacza to moŝliwość występowania: rachunku kosztów pełnych: o rzeczywistych, o normatywnych, o planowanych; rachunku kosztów zmiennych: o rzeczywistych, o normatywnych, o planowanych. Rysunek 1. Systemy rachunku kosztów Źródło: [25] Rachunek kosztów rzeczywistych Jeśli w rachunku ekonomicznym przedsiębiorstwa rozlicza się koszty faktycznie poniesione w jednym okresie rozrachunkowym na wykonane względnie sprzedane w tym samym okresie jednostki wyrobów i usług, wówczas mówi się o rachunku kosztów rzeczywistych. Przy takim sposobie postępowania, w kosztach własnych produktów znajdują odzwierciedlenie wszystkie przypadkowe wahnięcia, jakim mogą podlegać koszty. Na wartość kosztów własnych w takim przypadku mogą mieć wpływ wahania cen na rynkach

14 14 / 71 zaopatrzeniowych, zuŝycia materiałów (np. na skutek zwiększonej liczby braków) lub skokowe zmiany kosztów w przypadku zmian stopnia efektywnego zatrudnienia. Wówczas identycznym produktom odpowiadają róŝne koszty własne w róŝnych przedziałach czasu. Zaleta rachunku kosztów rzeczywistych, polegająca na uproszczonej technice rachunku, staje się niedogodnością, gdy tylko trzeba rozwaŝyć wiele okresów rozrachunkowych. Wówczas dla kaŝdego okresu rozrachunkowego, ze względu na inne wartości rzeczywiste, trzeba określić nowe stopy narzutów oraz koszty własne. Oprócz tego napotyka się na trudności w ocenie i porównywalności danych liczbowych z róŝnych okresów rozrachunkowych z ekonomicznego punktu widzenia. Oprócz tego system bazujący wyłącznie na danych z przeszłości wspomaga w ograniczonym zakresie proces podejmowania decyzji w zakresie sterowania i kierowania przedsiębiorstwem, poniewaŝ wyniki otrzymuje się zbyt późno. Stąd teŝ dąŝy się do takiego rozwoju rachunku kosztów, aby za pomocą kosztów standardowych moŝna było mieć wpływ na kształtowanie się kosztów w przyszłości, a dzięki temu równieŝ moŝliwość ich kontroli Rachunek kosztów normatywnych W celu zmniejszenia w rachunku ekonomicznym przedsiębiorstwa i w kalkulacji wpływu wahań kosztów, jakich nie sposób uniknąć w rachunku kosztów rzeczywistych, w rachunku kosztów normatywnych z porównywalnych wartości z przeszłości, określonych dla kilku okresów obrachunkowych, wyciąga się średnią wartość kosztów tworząc tzw. koszty normatywne. Koszty normatywne nie są zatem kosztami planowanymi o charakterze predykcji, poniewaŝ podstawą do ich określenia są wyłącznie koszty rzeczywiste ubiegłych okresów rozrachunkowych, z których wyciąga się statystyczną wartość średnią. Przy czym przy określaniu wartości średniej odrzuca się wartości znacznie odbiegające od wartości normalnych. Normalizacja kosztów nie musi nieuchronnie dotyczyć wszystkich składowych kosztów. W praktyce wystarcza zazwyczaj wyznaczenie tylko tych kosztów normatywnych, które stanowią istotny udział w wartości kosztów własnych. Dla nich ustala się tzw. ceny rozliczeniowe, tzn. ceny ustalone przez przedsiębiorstwo dla celów rozrachunku wewnętrznego, np. [26]: cenę rozliczeniową materiału (np. średnią wartość cen zakupów i magazynowania); cenę rozliczeniową pracy najemnej (średnią wartość z płacy taryfowej oraz ustawowych lub dobrowolnych świadczeń socjalnych); cenę rozliczeniową usług wewnątrzzakładowych (przykładowo średnią stawkę godzinową rzemieślnika zakładowego). Z reguły występuje róŝnica między wartością kosztów normatywnych a rzeczywistych. Powstają bowiem nadmiary i niedomiary: niedomiar: rzeczywiste koszty ogólne > normatywne koszty ogólne; nadmiar: rzeczywiste koszty ogólne < normatywne koszty ogólne. Niedomiarów lub nadmiarów kosztów ogólnych, generalnie nie rozlicza się dalej na nośniki kosztów, wchodzą one w wynik ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa. Przy znaczących odchyłkach występuje w danym przypadku jedynie potrzeba skorygowania stóp narzutów normatywnych kosztów ogólnych. W sztywnym rachunku kosztów normatywnych, który nie wyróŝnia udziałów kosztów zmiennych i stałych, w ramach kontroli kosztów odchyłki między kosztami normatywnymi i rzeczywistymi dzielą się na dwie kategorie: odchyłki cenowe; odchyłki ilościowe.

15 15 / 71 Odchyłka cenowa odpowiada róŝnicy między cenami rzeczywistymi materiału, płac itd., a stałymi cenami rozliczeniowymi: Odchyłka ceny rozliczeniowej = = ilość rzeczywista (cena rozliczeniowa cena rzeczywista) Równanie 1. Źródło: [27]. Odchyłka ilościowa występuje wtedy, gdy średnie ilości (normatywne) dóbr w miejscu powstania kosztów nie odpowiadają rzeczywiście zuŝytym ilościom (ilość rzeczywista): Odchyłka ilościowa = = cena rozliczeniowa (ilość normatywna ilość rzeczywista) Równanie 2. Źródło: [28]. Z uwagi na to, Ŝe rachunek kosztów normatywnych jest prowadzony przy średnim stopniu zatrudnienia, róŝnice wynikające z odchyłki rzeczywistego stopnia zatrudnienia względem średniego, ujęte są w odchyłce ilościowej. NaleŜy podkreślić, Ŝe odchyłka ilościowa ma niewielkie znaczenie wśród parametrów słuŝących do kontroli działalności przedsiębiorstwa. Stąd w elastycznym rachunku kosztów normatywnych w celu lepszej kontroli odchyłki ilościowej wyróŝnia się odchyłkę zuŝycia materiałów oraz odchyłkę zatrudnienia. Wymaga to jednak podziału kosztów całkowitych na koszty stałe i koszty zmienne Rachunek kosztów standardowych Ustalenie kosztów standardowych produkcji danego wyrobu wymaga estymacji postulowanych kosztów materiałowych, robocizny i dodania kosztów pośrednich. Przez dodanie kosztów standardowych materiałów, robocizny i kosztów pośrednich wyznacza się więc koszty standardowe wyrobu. Istnieją dwa podejścia do wyznaczania kosztów standardowych. Pierwszy sposób polega na analizie danych historycznych dotyczących nakładów materiałowych i robocizny, której efektem są normy zuŝycia. Drugie podejście to studia techniczne. Na bazie analizy poszczególnych operacji technologicznych wyrobu wyznacza się koszty standardowe. Wykorzystywanie analizy danych historycznych nie jest zalecane, poniewaŝ uzyskane tą drogą standardy mogą zawierać efekty braku efektywności i wydajności poprzednich okresów. Mimo to metoda ta jest szeroko stosowana w praktyce. W tej pracy zostaną przedstawione jednak tylko zagadnienia dotyczące wyznaczania standardów przy uŝyciu studiów technicznych. STANDARDOWE KOSZTY MATERIAŁOWE Koszty standardowe materiałów są oparte na specyfikacji potrzeb materiałowych produktu, którą uzyskuje się po przeprowadzeniu szczegółowej analizy norm zuŝycia materiałów, koniecznych dla wyprodukowania wyrobu. Analiza ta powinna uwzględniać, po pierwsze, dobór odpowiednich materiałów zgodnie z przyjętą polityką jakości wyrobów, a po drugie normalne straty produkcyjne, uzasadnione studiami technicznymi. Standardowe

2.2. Zarządzanie zapasami

2.2. Zarządzanie zapasami Podstawy teoretyczne zarządzania majątkiem obrotowym 85 2.2. Zarządzanie zapasami 2.2.1. Zapasy jako składnik aktywów przedsiębiorstwa Utrzymywanie zapasów jest bardzo często nieodzownym warunkiem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARYS OGÓLNY

RACHUNKOWOŚĆ ZARYS OGÓLNY RACHUNKOWOŚĆ ZARYS OGÓLNY Rachunkowość zajmuje się odzwierciedlaniem zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w podstawowych ogniwach działalności gospodarczej a więc podmiotach typu przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK KOSZTÓW. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 1

RACHUNEK KOSZTÓW. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 1 RACHUNEK KOSZTÓW 3. Która z poniżej przedstawionych informacji o kosztach jest najbardziej użyteczna z punktu widzenia podejmowania decyzji długookresowych: a) informacja o kosztach wg rodzaju, b) kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Joanna Dadacz. Uchwała Nr 7/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 października 2008 r.

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Joanna Dadacz. Uchwała Nr 7/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 października 2008 r. Uchwała Nr 7/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 października 2008 r. w sprawie przyjęcia krajowego standardu rachunkowości nr 6 Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Orczykowski Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Jarosław Lesinski* WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Wstęp Ceny transferowe są wykorzystywane w przedsiębiorstwach posiadających złożoną

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04

Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik-Bartkiewicz Teresa Stolarek Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Właściciele małych i średnich firm zwykle nie doceniają znaczenia zarządzania finansami uważając, że problem ten dotyczy jedynie dużych przedsiębiorstw, a o finansach przypominają

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach przemysłowych na przykładzie huty stali

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach przemysłowych na przykładzie huty stali AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr inŝ. Ewa Kubińska-Kaleta Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach przemysłowych na przykładzie huty stali Promotor pracy: dr hab. inŝ. Wiesław Waszkielewicz,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania kosztów i zamówieñ

Zasady rozliczania kosztów i zamówieñ PRIORYTETY ZDROWOTNE NARZÊDZIA OCENY I ANALIZY Zasady rozliczania kosztów i zamówieñ Waldemar Stylo Janina Niedospia³ Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne VESALIUS Kraków 2002 4 Szanowni Państwo! Przed

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak wycenić małe przedsiębiorstwo W NASTĘPNYM NUMERZE: Czy świadczenia z zfśs są opodatkowane UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 29 30 (795 796) 6 19

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym

Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym (Skrypt dla rolników uczestniczących w szkoleniu) Warszawa, 2013 1 1.

Bardziej szczegółowo

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja CONTROLLING SERWIS I RAPORTOWANIE ZARZĄDCZE Nr 1/2008 Autorzy Paweł Bender Współwłaściciel spółki Specjalista w dziedzinie modeli i metodologii controllingu Artur Adamczyk Współwłaściciel spółki Specjalista

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA INFORMATYZACJA FIRMY OCZYSZCZALNIA Praca dyplomowa

KOMPLEKSOWA INFORMATYZACJA FIRMY OCZYSZCZALNIA Praca dyplomowa Szkoła Główna Handlowa STUDIUM PODYPLOMOWE Informatyczne Systemy Zarządzania Strategia, Projektowanie, Integracja EDYCJA XI Mariusz Szalast Robert Jastrzębski KOMPLEKSOWA INFORMATYZACJA FIRMY OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej część II

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej część II Materiały szkoleniowe z tematu pn. Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej część II szkolenie dla osób kierujących komórkami właściwymi ds. budżetu

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. 24.06.2010 Warszawa. Barbara Hermak

Materiały szkoleniowe. 24.06.2010 Warszawa. Barbara Hermak Materiały szkoleniowe 24.06.2010 Warszawa Barbara Hermak Księgowość organizacji pozarządowych SPIS TREŚCI I. Podstawy prawne ustawy jakich znajomość przyda się przy prowadzeniu organizacji pozarządowej...3

Bardziej szczegółowo

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Program szkolenia ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 09:45 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata, woda, soki, słodki poczęstunek). 10:00

Bardziej szczegółowo

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak opracować biznes plan? Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Wstęp Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wszystkie swoje działania kieruje na zdobycie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 4. redakcja Helena Kościelniak

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 4. redakcja Helena Kościelniak ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 4 redakcja Helena Kościelniak Częstochowa 2011 1 Redaktor naukowy Zeszytu dr hab. Helena Kościelniak prof. PCz Komitet naukowy: prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

11111 \lm~li ~ i11111

11111 \lm~li ~ i11111 :i.~&jp~ow~o Wyższej i Zarządzania NTERNATONAL @ Sy iemy ~mt~jr(jatyi;-.:a:~ej identyf!kair;ji >;, d~ntyfikai:;;jzi! ~H::wnure!ka~.::]a w systemie >;, PlaUi;.n'rny f: katalogi elektroniczne Spał. Wyższa

Bardziej szczegółowo

16. LOGISTYKA PRODUKCJI

16. LOGISTYKA PRODUKCJI 16. LOGISTYKA RODUKCJI 88 16.1. rodukcja i jej specyfika Ogólnie przez produkcję rozumie się działalność rozłoŝoną w czasie, polegającą na fizycznym wytworzeniu jakiegoś produktu. Jednak jak twierdzi guru

Bardziej szczegółowo