NOWY CENNIK. j a k o œ æ n o w o c z e s n o œ æ p r o f e s j o n a l i z m. Gdynia, wrzesieñ 2005 (11)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWY CENNIK. j a k o œ æ n o w o c z e s n o œ æ p r o f e s j o n a l i z m. Gdynia, wrzesieñ 2005 (11)"

Transkrypt

1 Gdynia, wrzesieñ 2005 (11) j a k o œ æ n o w o c z e s n o œ æ p r o f e s j o n a l i z m NOWY CENNIK czerwcu 2005 ukaza³a siê nowa edycja naszego cennika - katalogu soczewek okularowych W i artyku³ów oftalmicznych. Sprawdzona szata graficzna i uk³ad tabel z poprzednich wydañ cennika pozosta³y niezmienione. Tak jak w poprzednich wydaniach kolory stron przypisane s¹ do materia³u z jakiego wykonane s¹ soczewki, a zarazem do koloru koperty w jakiej szk³a dostarczamy do Pañstwa. - zielony - soczewki organiczne bezbarwne, - ó³ty - soczewki organiczne fotochromowe, - granatowy - szk³a mineralne bezbarwne, - br¹zowy - szk³a mineralne fotochromowe. Cennik wzbogacony zosta³ o dodatkowe informacje charakteryzuj¹ce oferowane soczewki, za³¹czono wzory i kategorie barwieñ oraz opisy pow³ok antyrefleksyjnych i utwardzaj¹cych. Zgodnie z Pañstwa sugestiami zaprezentowaliœmy nowy uk³ad klasyfikowania soczewek, w efekcie czego wprowadziliœmy podzia³ na nastêpuj¹ce dzia³y: I. Soczewki dostêpne z magazynu (m) - organiczne - mineralne II. Recepturowe soczewki jednoogniskowe (Rx) - organiczne - mineralne III. Recepturowe soczewki dwuogniskowe (Rx) IV. Recepturowe soczewki progresywne (Rx) V. Inne artyku³y niezbêdne w pracowni optycznej wraz z ofert¹ handlow¹ dla zak³adów optycznych m.in. etui, ³añcuszki, gumki, œrodki do pielêgnacji szkie³ oraz soczewek kontaktowych. Nasze laboratorium dysponuje wysokiej klasy najnowoczeœniejszymi urz¹dzeniami i maszynami umo liwiaj¹cymi produkcjê soczewek okularowych w sposób optymalnie zbli ony do indywidualnych potrzeb klienta. W tym celu do cennika za³¹czyliœmy szablony szkie³ jednoogniskowych, dwuogniskowych, progresywnych tradycyjnie okr¹g³ych oraz w kszta³cie elips w ró nych œrednicach. Korzystanie z szablonów przy zamawianiu soczewek mo e byæ bardzo pomocne w uzyskaniu szkie³ estetycznych i cienkich, do czego Pañstwa zachêcamy. Warto zwróciæ uwagê na soczewki progresywne w kszta³cie elipsy, za które nasza firma nie pobiera dodatkowych dop³at,

2 wrzesieñ 2005 Biuletyn informacyjny BALTIC OPTYLAB a jest mo liwoœæ uzyskania soczewek nawet do 40% cieñszych ni tradycyjnie okr¹g³e. Szczegó³owo pisaliœmy o tym w poprzednich numerach Info (nr 9 i 10). Wszystkie ceny podane w cenniku dla optyka s¹ cenami netto w PLN. Na soczewki okularowe stosuje siê stawkê podatku VAT 7%. Wyj¹tek stanowi¹ soczewki plano (filtry przeciws³oneczne i polaryzacyjne - magazynowe), na które funkcjonuje stawka podatku VAT 22%. Wynika to z zakwalifikowania ich jako soczewki przeciws³oneczne nie bêd¹ce szk³ami do korekcji wzroku. Artyku³y stanowi¹ce wyposa enie pracowni optycznej oraz wszelkie inne artyku³y oftalmiczne i œrodki do pielêgnacji soczewek kontaktowych posiadaj¹ stawkê VAT zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. Cenniki zosta³y rozes³ane do zak³adów optycznych w miesi¹cu lipcu. Od wrzeœnia bêd¹ wysy³ane dodatkowo cenniki bez cen oraz cenniki z cenami sugerowanymi przez producenta. Wszystkich Pañstwa, którzy nie otrzymali jeszcze naszego katalogu i s¹ zainteresowani wspó³prac¹ z zespo³em naszych firm bardzo prosimy o kontakt z Biurem Obs³ugi Klienta lub Dzia³em Marketingu. Wychodz¹c naprzeciw Pañstwa oczekiwaniom stale powiêkszamy zakresy soczewek magazynowych, np. cennik strona 17 soczewki 1.56 z pow³ok¹ ONYX s¹ ju dostêpne w mocach plusowych do cylindra szczegó³y w Biurze Obs³ugi Klienta. NOWOŒCI ASORTYMENTOWE Obecna oferta handlowa zosta³a wzbogacona o poni sze nowoœci asortymentowe: Soczewki magazynowe (m) Fotochromowe soczewki plastikowe magazynowe SunSensors 1.56 z utwardzeniem lakierowym ONYX (patrz cennik strona 26) Dostêpne w zakresie sph 6.00/+4.00 cyl+2.00 Soczewki recepturowe (Rx) Nowe plastikowe soczewki fotochromowe o nazwie SOLAR. Soczewki te wystêpuj¹ w dwóch rodzajach jako soczewki jednoogniskowe SOLAR 1.56 (patrz cennik strona 59) oraz soczewki progresywne SOLAR PRO 1.56 (patrz cennik strona 100). Soczewki typu SOLAR cechuje jednolity, estetyczny kolor zabarwienia w tonacji br¹zu, szybkie rozjaœnianie i zaciemnianie oraz doskona³a ochrona przed promieniowaniem UV. Wstêpne zabarwienie wynosi oko³o 10%, natomiast maksymalne natê enie barwy - 70%. Dostêpne w zakresie sph 8.00/+6.00 cyl+6.00 Soczewki organiczne SOLAR standardowo posiadaj¹ lakierow¹ pow³okê utwardzaj¹c¹ ONYX. Na dodatkow¹ proœbê soczewki mog¹ zostaæ pokryte pow³okami antyrefleksyjnymi Krokus forte plus AR lub CYPRYS AR. Soczewki progresywne SOLAR PRO 1.56 charakteryzuje asferyczna, miêkka konstrukcja typu soft design oraz szeroki kana³ progresji 5,31 mm. Soczewki SOLAR PRO doskonale nadaj¹ siê do ma³ych opraw okularowych. Dostêpne w zakres sph 8.00/+6.00 cyl+6.00 Do niniejszego numeru INFO za³¹czamy ulotki dotycz¹ce soczewek SOLAR. Pos³u ¹ one jako pomoc w prezentacji produktu przed klientami salonu optycznego. Zachêcamy równoczeœnie do umieszczenia pieczêci Pañstwa zak³adu optycznego na rewersie ulotki. Powłoki antyrefleksyjne 1. KROKUS Forte plus AR wielowarstwowa pow³oka antyrefleksyjna o kolorze fioletowo-niebieskim z utwardzeniem lakierowym ONYX na soczewkach organicznych œrednioindeksowych 1.56 i Transitions NG 1.5 (na yczenie klienta równie index 1.5). 2

3 Biuletyn informacyjny BALTIC OPTYLAB WITRYNA INTERNETOWA W ZMIENIONEJ SZACIE Mi³o nam Pañstwa poinformowaæ, i nasza strona internetowa (www.balticopty.com.pl) dostêpna jest w nowej, zmienionej szacie graficznej. Na stronie znajdziecie Pañstwo informacje na temat naszej firmy jak i jej oferty. Strona jest na bie ¹co aktualizowana w dziale aktualnoœci zamieszczamy komunikaty dotycz¹ce najnowszych wydarzeñ z ycia Baltic Optylab. W dziale Oferta prezentujemy pe³n¹ gamê produktów i us³ug oferowanych przez nasz¹ firmê zamieszczone tam opisy soczewek, pow³ok antyrefleksyjnych czy te utwardzaj¹cych zosta³y przygotowane tak, aby by³y pomocne przy prezentacji produktów Baltic Optylab przed klientami salonów optycznych. Uruchomiliœmy tak e us³ugê Newsletter po zapisaniu siê do niej (na naszej stronie) bêd¹ Pañstwo otrzymywaæ najœwie sze informacje zwi¹zane z nasz¹ firm¹. Serdecznie zachêcamy do korzystania z naszych stron www, licz¹c jednoczeœnie, i stan¹ siê one dla Pañstwa dodatkowym narzêdziem w codziennej pracy. ABC KORZYSTANIA Z SZABLONÓW SOCZEWEK W KSZTA CIE ELIPSY 1. Pisakiem na p³ytce demo w oprawie okularowej wyznaczyæ po³o enie œrodka Ÿrenicy pacjenta dla oka prawego i lewego. Nale y pamiêtaæ, i ka dy milimetr wielkoœci soczewki dodatniej ma du y wp³yw na gruboœæ soczewki w oprawie okularowej. Zapis wymiaru soczewki w kszta³cie elipsy np. e65/55 2. Przy³o yæ oprawê z wyznaczonym usytuowaniem Ÿrenicy pacjenta oka prawego, a nastêpnie odpowiednio dla oka lewego do punktu œrodka w szablonie soczewki w kszta³cie elipsy. Nale y równie zwróciæ uwagê, i soczewki wieloogniskowe nasze laboratorium wykonuje ze œrodkiem optycznym zdecentrowanym. Przesuniecie œrodka optycznego jest uwzglêdnione na rysunku szablonów, wiêc korzystaj¹cemu z nich optykowi pozostaje jedynie dok³adne wymierzenie usytuowania œrodka Ÿrenic pacjenta i zgranie tych œrodków z punktami w szablonach oraz okreœlenie wielkoœci soczewki. Przypominamy, i najlepsze efekty wycienienia osi¹gaj¹ soczewki sferocylindryczne oraz wszystkie soczewki progresywne (szerzej na ten temat pisaliœmy w numerach 9 i 10 naszego INFO). 3. Dok³adnie dopasowaæ wielkoœæ demo soczewki do odpowiedniej wielkoœci szablonu elipsy. Odczytaæ wielkoœæ najbardziej odpowiedniego szablonu. Soczewki progresywne w kszta³cie elipsy wykonujemy bez dodatkowych dop³at. Efekt wycienienia tych soczewek przy uwzglêdnieniu redukcji wartoœci pryzmatycznej jest znaczny i op³acalny, a technologiczny prze³om jaki nast¹pi³ w produkcji progresów jest z korzyœci¹ dla ich u ytkownika i estetyki szkie³. 3

4 wrzesieñ 2005 Biuletyn informacyjny BALTIC OPTYLAB MAMY AKTUALNEGO MISTRZA!!! Relacja z II Mistrzostw Branży Optycznej w Wędkowaniu na Otwartym Morzu o nagrodę Baltic Optylab pierwszy d³ugi majowy weekend tego roku odby³y siê II Mistrzostwa w Ch³apowie ko³o W³adys³awowa. Goœcie zjechali z ca³ej Polski, aby stan¹æ do rywali- Wzacji o tytu³ Mistrza. Mistrzostwa rozpoczê³a powitalna kolacja w restauracji hotelu Mira. Resztê wieczoru spêdziliœmy na zabawie biesiadnej na piêknym klifie morskim w pobli u Rozewia (najbardziej wysuniêty na pó³noc punkt Polski), bawi¹c siê i œpiewaj¹c do bia³ego rana przy ognisku, pochodniach, gwiazdach i Ksiê ycu. na basenie. Czas tak szybko min¹³, e nawet nie zauwa yliœmy, e wybi³a godzina obiadu. O 16:00 nasze Wilki Morskie wraz z w³asnorêcznie z³owionymi, dorodnymi dorszami przybi³y do portu. Po chwili odpoczynku czeka³a na nas kolejna atrakcja PIK- NIK COUNTRY w miasteczku w stylu Dzikiego Zachodu. Przybyli na ni¹ dodatkowo optycy w Trójmiasta i okolic, dla których ³owienie ryb to chleb powszedni. Ka dy niecierpliwie czeka³ na og³oszenie wyników. Mamy nowego Mistrza!!! Ku zdziwieniu mê czyzn, którzy w zesz³ym roku wiedli prym ma Mistrzostwach, tegorocznym Mistrzem zosta³a KOBIETA pani Dominika Parzelska z Warszawy. Serdeczne gratulacje. Oprócz g³ównej nagrody ufundowanej przez Baltic Optylab zwyciê czyni oraz pozostali uczestnicy otrzymali wiele nagród od tegorocznych sponsorów firm ALCOM, AMO, DHL, GLS i POCZTA POLSKA. Drugi dzieñ rozpocz¹³ siê dla nas bardzo wczeœnie (b¹dÿ by³ dla niektórych kontynuacj¹ dnia wczeœniejszego). Ju o 6:45 uczestnicy po³owu zebrali siê przed hotelem w pe³nym rynsztunku gotowi do ³owienia wielkiej ryby. Zaopatrzeni w prowiant zostali zawiezieni do portu we W³adys³awowie, gdzie czeka³ na nich kuter pe³nomorski gotowy wyp³yn¹æ na otwarte morze. Oddani pod opiekê szypra wyp³ynêli... Osoby towarzysz¹ce lub maj¹ce chorobê morsk¹ pozosta³y w hotelu, ale i one siê nie nudzi³y. Po œniadaniu odby³o siê spotkanie z pani¹ wiza ystk¹, która zdradzi³a nam sekrety pielêgnacji cery oraz profesjonalnego makija u. Dodatkowo zorganizowana zosta³a impreza hawajska 4

5 Biuletyn informacyjny BALTIC OPTYLAB Skoro wyniki zosta³y og³oszone nie zosta³o nam nic innego tylko bawiæ siê do wschodu s³oñca. I tak zrobiliœmy. Rewelacyjne swojskie menu: potrawy z grilla (kie³basa, karkówka, ³osoœ golonka, bigos, smalec, marynaty i pieczony guziec) powoli znika³y ze sto³ów. W miêdzy czasie wszyscy bawili siê przy kapeli country œpiewaj¹c, tañcz¹c oraz bior¹c udzia³ w ró nych konkursach pi³owanie pala, wbijanie gwoÿdzi, strzelanie do celu. Wielu zwolenników mia³o równie KARAOKE, gdzie dominowa³y wystêpy grupowe. Niestety wszystko co dobre szybko siê koñczy i nasze Mistrzostwa równie... Chcielibyœmy jeszcze raz podziêkowaæ wszystkim uczestnikom oraz sponsorom za udzia³ w II MISTRZOSTWACH BRAN Y OPTYCZ- NEJ W WÊDKOWANIU NA OTWARTYM MORZU O NAGRODÊ BALTIC OPTYLAB. Wspomnienia wspólnie spêdzonych chwil, œwietnej zabawy oraz aktywnego wypoczynku pozostan¹ nam d³ugo w pamiêci. Do zobaczenia. Ahoj!!! 5

6 wrzesieñ 2005 Biuletyn informacyjny BALTIC OPTYLAB WYCOFANO PBX KOLOR (RX) ORAZ PGX KOLOR (RX) naszej dotychczasowej oferty handlowej zmuszeni byliœmy Z wycofaæ recepturowe soczewki fotochromowe PBX kolor (br¹z) oraz PGX kolor (szary). Wi¹ e siê to z faktem, i firma CORNING, w której zaopatrywaliœmy siê w pó³fabrykat do produkcji tych szkie³, zaprzesta³a jego produkcji. W sprzeda y s¹ jeszcze (do wyczerpania zapasów) bezdioptryjne soczewki fotochromowe PBX kolor i PGX kolor plano o œrednicy 65 mm. Pomimo faktu, i soczewki mineralne wypierane s¹ przez coraz to tañsze i doskonalsze plastikowe soczewki fotochromowe, to jednak zwolenników i u ytkowników szkie³ mineralnych jest jeszcze du o. Dlatego te z alem wycofaliœmy z oferty soczewki PBX kolor i PGX kolor. ZMIANA SYSTEMU FAKTUROWANIA Od kwietnia korzystamy z nowego systemu fakturowania. Nowy program to wiele zmian, które poprawi³y jakoœæ obs³ugi klienta i czas realizacji zamówieñ (np. prace recepturowe s¹ robione natychmiast po zakoñczeniu sk³adania zamówienia, przez co ewentualny czas rezygnacji z zamówienia wynosi 30 minut). Umo liwia nam b³yskawiczne odnalezienie zamówienia oraz podanie terminu wysy³ki. Iloœæ wystawianych faktur zosta³a ograniczona, poniewa s¹ one drukowane bezpoœrednio przed wysy³k¹, a nie po ka dorazowym z³o onym zamówieniu. WARTO WIEDZIEÆ, E: - ka dy zak³ad optyczny ma przyporz¹dkowany numer klienta - pos³ugiwanie siê nim podczas kontaktu z nami bardzo u³atwia pracê oraz eliminuje ewentualne pomy³ki, - etykiety na torebce z soczewk¹ zawieraj¹ wiele niezbêdnych informacji, - specyfikacja wysy³ki jest to ³¹czne zestawienie wysy³anych danego dnia soczewek zarówno z firmy z MST jak i z Baltic Optylab, z pe³nymi danymi zamówionego asortymentu, cen, iloœci soczewek oraz ³¹cznej kwoty do zap³aty, - na podstawie specyfikacji wysy³ki wystawiane s¹ faktury z obu firm. Mamy nadziejê, e d³ugo oczekiwany nowy system fakturowania spe³ni wszystkich oczekiwania. WZÓR ETYKIETY 6

7 Biuletyn informacyjny BALTIC OPTYLAB 7

8 KORZYSTAMY ZE SKYPE Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, z pocz¹tkiem lipca wprowadziliœmy mo liwoœæ sk³adania zamówieñ za poœrednictwem internetowego komunikatora g³osowego Skype. G³ówn¹ zalet¹ tego typu komunikacji jest fakt, i poza kosztem po³¹czenia z Internetem, osoby korzystaj¹ce z programu nie ponosz¹ innych kosztów zwi¹zanych z komunikacj¹ g³osow¹ z u ytkownikami Skype. Skype jest form¹ telefonu internetowego pozwalaj¹cego na prowadzenie rozmów z innymi u ytkownikami programu rozmieszczonymi po ca³ym œwiecie. Program jest darmowy, a producent nie pobiera adnych op³at za rozmowy prowadzone pomiêdzy u ytkownikami aplikacji. Instalacja programu Skype jest bardzo ³atwa, a sam program wystêpuje w polskiej wersji jêzykowej dostêpnej na stronie Do prowadzenia rozmów konieczne jest posiadanie zestawu sk³adaj¹cego siê z mikrofonu i s³uchawek pod³¹czonych do karty dÿwiêkowej komputera. Ka dy u ytkownik wystêpuje pod wybran¹ przez niego nazw¹, któr¹ ustala siê w trakcie instalacji programu. W momencie gdy inna osoba dzwoni do nas komputer emituje sygna³ dzwonka informuj¹cy nas o po³¹czeniu mo emy je odebraæ lub te odrzuciæ. Istnieje tak e mo liwoœæ komunikacji pisemnej mo emy np. napisaæ komuœ wiadomoœæ prosz¹c go o kontakt. Obs³uga programu jest bardzo ³atwa i nie powinna ona przysporzyæ problemu adnemu u ytkownikowi. Na chwilê obecn¹ w naszej firmie dostêpne jest jedno stanowisko przyjmuj¹ce zamówienia za pomoc¹ programu Skype. Je li ten sposób komunikacji spotka siê z szerszym zainteresowaniem, wprowadzimy jego obs³ugê na wiêkszej liczbie stanowisk. Nasz adres w programie Skype: optylab PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI HURTOWNIE WSPÓ PRACUJ CE Zespó³ redakcyjny: BALTIC OPTYLAB Laboratorium Optyczne, ul. D³uga 1A, Gdynia tel. (58) , fax (58) ,

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Katarzyna Grobler* Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1. Wprowadzenie Ze wzglêdu na wzrastaj¹ce wymagania rynkowe, podstaw¹ prosperowania przedsiêbiorstw

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

j a k o ś ć n o w o c z e s n o ś ć p r o f e s j o n a l i z m Miniony rok był bardzo udany dla naszej firmy i dla całego rynku optycznego w Polsce.

j a k o ś ć n o w o c z e s n o ś ć p r o f e s j o n a l i z m Miniony rok był bardzo udany dla naszej firmy i dla całego rynku optycznego w Polsce. Gdynia, luty 2007 (15) j a k o ś ć n o w o c z e s n o ś ć p r o f e s j o n a l i z m Miniony rok był bardzo udany dla naszej firmy i dla całego rynku optycznego w Polsce. Pozyskiwanie nowych klientów,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 5 INDEKS 345237 numer 3 (107), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

Indywidualne soczewki progresywne VEO

Indywidualne soczewki progresywne VEO magazyn informacyjny dla optyków okularowych Nr 26 / czerwiec 2010 E g z e m p l a r z b e z p ł a t n y Katalog 2010 Soczewki Relaksacyjne: ulga dla zmęczonych oczu OPTIPLAST BIZNES: nowość na odległości

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ŒLUBNY 2010

INFORMATOR ŒLUBNY 2010 INFORMATOR ŒLUBNY 2010 F O T O G R A F - W W W. M A R C I N K A N T O C H. C O M Agencja Œlubna AVIS Lublin, Al. Spó³dzielczoœci Pracy 36/28 Artur Danieluk tel. 0605 601 399 www.avis.lub.pl AGENCJA ŒLUBNA

Bardziej szczegółowo

3 czerwca (œroda) 4 czerwca (czwartek)

3 czerwca (œroda) 4 czerwca (czwartek) Program VIII KONGRESU INFOTELA Komunikacja elektroniczna technologie i us³ugi: mobilnoœæ, cyfryzacja, kontent, multimedia 3 6 czerwca 2009 r. Hotel ASTOR JASTRZÊBIA GÓRA 3 czerwca (œroda) 15.00 19.00 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Wiadomoœci Krzysztof Oleksowicz Prezes Zarządu Inter Cars S.A. Inter Cars S.A. dzisiaj Konkurujmy po europejsku. Przez 45 lat socjalizmu przyzwyczailiśmy się

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Oferta handlowa Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Outsourcing informatyczny System relacji z klientem CRM System zarz¹dzania zasobami ERP Systemy zarz¹dzania dokumentami DMS

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. Osi¹gniesz to, dziêki systemowi Microsoft Business Solutions Navision. POTRZEBUJÊ systemu, KTÓRY POMO E MI PROWADZIÆ FIRMÊ

Bardziej szczegółowo

II. M A G A Z Y N. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi

II. M A G A Z Y N. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi II. M A G A Z Y N q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi Schemat funkcjonalny modu³u MAGAZYN SPIS TREŒCI II.1.

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Widzieæ wiêcej. Upiêkszanie miasta

Widzieæ wiêcej. Upiêkszanie miasta ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 3 (4) / 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Planeta OLAC - str.8 Oprawy do upiêkszania miasta œwiat³em - str.10 Podstawy dekoracyjnego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

Nr 4/02 (21) biuletyn informacyjny firmy 400 EURO. W numerze. Grudzień 2002. Touch screen. tylko. Szanowni Pañstwo,

Nr 4/02 (21) biuletyn informacyjny firmy 400 EURO. W numerze. Grudzień 2002. Touch screen. tylko. Szanowni Pañstwo, biuletyn informacyjny firmy Nr 4/02 (21) Grudzień 2002 Szanowni Pañstwo, znowu nadchodzi koniec roku, a wiêc jest okres, kiedy firmy przeprowadzaj¹ podsumowania bie ¹cych dokonañ, jak równie przygotowuj¹

Bardziej szczegółowo