Planowanie i sterowanie produkcją cz. 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Planowanie i sterowanie produkcją cz. 3"

Transkrypt

1 Planowanie i sterowanie produkcją cz. Dr inż. Marek Dudek Ul. Gramatyka 10 p Kontrola planów sieciowych w czasie ich realizacji Kontrola stanu wykonania planu w danym momencie jego realizacji. W tym celu tworzy się tablicę kontroli wykonania planu Czynność Czynność wykonania po czasie t ij Czynność w toku. Czas potrzebny do wykonania Czynności nie rozpoczęte. Szacowany czas ich wykonania Kontrola planów sieciowych w czasie ich realizacji Opracowanie skorygowanego planu w postaci nowej sieci na dany moment kontroli. Nową sieć opracowuje są następująco: zdarzenie początkowe ma przypisany termin momentu kontroli (jest to najwcześniejszy termin rozpoczęcia czynności wychodzących), czynności ukończone otrzymują czasy zerowe, czynności będące w trakcie wykonania otrzymują czasy jakie pozostały do wykonania, czynności nie rozpoczęte otrzymują czasy szacowane. 1

2 Kontrola planów sieciowych w czasie ich realizacji Wyznaczenie drogi krytycznej. Ogólne zasady aktualizacji planów są następujące: programy o krótkim czasie wykonania należy kontrolować i korygować częściej, częstotliwość korekty długotrwałych programów powinna zwiększać się w miarę zbliżania się do końca. Planowanie sieciowe w warunkach ograniczenia środków Zadaniem metod sieciowych jest też pomoc w racjonalnym gospodarowaniu różnego rodzaju środkami. Do środków tych można zaliczyć: pracowników, środki finansowe, maszyny, urządzenia. Planowanie sieciowe w warunkach ograniczenia środków Nanosząc na wykres limit dostępności danego środka można obliczyć okresy deficytu środka. Likwidację deficytów realizować można następująco: przesuwając czynności w ramach istniejących rezerw czasowych (luzów) celem uzyskania równomiernego zapotrzebowania. wydłużając czas trwania przedsięwzięcia ustalając terminy rozpoczęcia poszczególnych czynności, tak aby nie przekroczyć limitów środków 2

3 Wykres przy najwcześniejszym rozpoczęciu i ukończeniu czynności CZYNNOŚĆ X zapotrzebowanie środka 12 ŚRODEK Wykres przy najpóźniejszym rozpoczęciu i ukończeniu czynności X 2- - zapotrzebowanie środka CZYNNOŚĆ ŚRODEK Optymalizacja programów sieciowych Istnieje możliwość optymalizacji programów sieciowych poprzez skracanie czynności krytycznych. Skracanie czynności krytycznych rozpoczyna się od tych, których skrócenie o jednostkę czasu wymaga minimalnych nakładów. W tym celu wykorzystuje się współczynnik wzrostu kosztów na jednostkę czasu:

4 Optymalizacja programów sieciowych S = K t g n ij K t g ij n Kn koszty związane z realizacją czynności w czasie (normalne koszty bezpośrednie koszty robocizny, materiałów, itp.), Kg koszt przy granicznym czasie trwania czynności (graniczne koszty bezpośrednie). n t ij - normalny czas trwania czynności, g t ij - graniczny czas trwania czynności (najkrótszy możliwy czas wykonania czynności). Optymalizacja programów sieciowych Skracanie czasu czynności krytycznych może przebiegać następująco: obliczyć wartości S czynności krytycznych, uszeregować czynności wg rosnących S, skracać czas czynności w kolejności ich uszeregowania, skracać czasy do momentu, gdy pojawia się nowa droga krytyczna, dla której powtarza się postępowanie jak wyżej, postępowanie prowadzimy do momentu uzyskania założonego z góry terminu realizacji całego przedsięwzięcia. Czynnośc i t n ij t g ij K n K g S i-j Dni dni 2 1 mln zł mln zł

5 Skracane czynności Ilość skracanych dni Możliwe przejścia Ścieżkę krytyczną można skrócić do dni ponosząc koszt 20, natomiast skrócenie do dni wymaga poniesienia kosztów w wysokości 0 EWOLUCJA SYTEMÓW WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA II rozszerzone ozarzadzanie dystrybucją, i transport i serwis DEM rozszerzone o bilansowanie zdolności i finanse ERP II ERP rozszerzone o automatyczną implementację zmian zachodzących w firmie I OPT Kanban JIT IC

6 Kierunki i koncepcje racjonalizacji Powinny obejmować dwa równolegle kierunki (obszary): integracja wytwarzania (techniki) -związana z postępem w sferze struktury produktu i systemu produkcyjnego (elastyczna automatyzacja i komputerowa integracja wytwarzania), integracja zarządzania (organizacji) -związana z postępem w sferze infrastruktury systemu produkcyjnego (wdrażanie współczesnych koncepcji, metod i narzędzi zarządzania produkcją, integrujących procedury informacyjno-decyzyjne). Kierunki kształtowanych koncepcji innowacyjnych koncepcje adaptacyjne - dostosowujące zalety rozwiązań konwencjonalnych (klasycznych) orientacji produkcyjnej do wymagań orientacji rynkowej, koncepcje współczesne - związane z wdrażaniem nowoczesnych podejść, metod i narzędzi, racjonalizujących funkcjonowanie systemu zarządzania produkcją, kierunki rozwiązań przyszłościowych - doskonalących zarządzanie procesami logistycznymi. Adaptacyjne Celem adaptacyjnych przedsięwzięć racjonalizacyjnych w obszarze produkcji jest wykorzystanie istniejących metod organizacji produkcji seryjnej, z koniecznością ich modyfikacji do współczesnych wymagań rynku. 6

7 Współczesne planowanie zasobów produkcyjnych (Manufacturing Resources Planning - II), funkcjonujące docelowo w środowisku komputerowo zintegrowanego wytwarzania CIM (Computer Integrated Manufacturing). strategia produkcji "dokładnie na czas" (Just in Time -JIT) i jej rozwinięcie w kierunku tzw. "odchudzonej produkcji" (Lean Production) oraz "szczupłego zarządzania" (Lean Management). koncepcja zarządzania wąskimi przekrojami (Optimized Production Technology OPT). hybrydowe rozwiązania Komplementarne metody współczesne metoda ścieżki krytycznje CPM (Critical Path Method) planowanie zasobów dystrybucyjnych DRP (Distribution Resource Planning) TQM Total Quality Management Workflow technika przekazywania informacji o pracy Metody te są stopniowo włączane lub adoptowane do samej specyfikacji /ERP Przyszłościowe BPR, BPI, ERP, DEM wirtualne (VM virtual management) powstałe wskutek współpracy różnych systemów na zasadzie udostępniania własnych zasobów poprzez połączenia sieciowe; biologiczne (BM biological management) opierające się na samorozwoju, samoorganizacji i ewolucji; holoniczne (HM holon management), bazujące na organizacji socjalnej i żyjących w niej organizmach zwinne (sprawne) (AM agile management) łączy wszystkie pozostałe z koncepcją lean 7

8 I pozwala obliczyć dokładną ilość materiałów i terminarz dostaw tak, aby sprostać ciągle zmieniającemu się popytowi na poszczególne produkty, uwzględniając więcej niż jedną fabrykę. W jego nowszych implementacjach bierze się pod uwagę m.in. zamówienia spływające bezpośrednio od końcowych odbiorców (enduser) oraz pośredników, prognozy sprzedaży i produkcji, stany magazynów, zapisy księgowe i fakturowe. Istotą Planowania Potrzeb Materiałowych, jest ustalenie, na podstawie Głównego Harmonogramu Produkcji (MPS), struktur wyrobów (ang. BOM Bill of Material) oraz stanów magazynowych (ang. IMF Inventory Master File lub IMR Inventory Master Record), dokładnej liczby elementów składowych niezbędnych do wytworzenia danego wyrobu oraz czasów składania zamówień na te elementy. Oprócz powyższych informacji, do zastosowania konieczna jest także znajomość czasów realizacji operacji (ang. lead times) w ciągu zaopatrzeniowo-produkcyjnym. Cele redukcja zapasów dokładne określanie czasów dostaw surowców i półproduktów dokładne wyznaczanie kosztów produkcji lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury (magazynów, możliwości wytwórczych) szybsze reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu kontrola poszczególnych etapów produkcji 8

9 Przebieg i otoczenie Rachunek netto Prognozy Określanie wielkości partii Ustalanie źródeł zaopatrzenia Opracowanie harmonogramu A Materiał Dane podstawowe materiału Zaopatrzenie Gospodarka zapasami B B B C A? Procedura mm_mrp mm_mrp Zapis do zbioru planow. Proces istotny z Zaopatrzenie 12/18/9 12/18/9 Planowanie potrzeb materiałowych Zlecenie planowane Okres otwarcia dla /kontroli Zamówienie Linia harmonogra mu Zgłoszenie zapotrzebow ania /1/9 6/1/9 Procedury Planowanie potrzeb materiałowych Planowanie wg zużycia VM, VB Procedura punktu zamawiania Planowanie wg prognozy VV Poziom zapasów Zużycie Czas Czas 9

10 Planowanie potrzeb materiałowych Popyt zależny Zlecenie #1 Zlecenia i szarże PC Zlecenie planowane Szarża a 1 Zlecenie #2 Szarża a 2 Produkcja Planowanie potrzeb tworzy propozycje zleceń prod.. na wszystkie komponenty wyrobu nadrzędnego dnego Dla okresu bieżą żącego zlecenia planowane stają się zleceniami potwierdzonymi Zasada zamawiania wg wielkości partii Zlecenia produkcyjne sąs oddzielnie przetwarzane dla każdego poziomu struktury - Tworzenie - Zwalnianie - Kontrola realizacji Kontrola dostępno pności materiałów Planowanie potrzeb materiałowych () Sprzedaż i dystrybucja Planowanie produkcji Planowanie potrzeb materiałowych Materiał Zlecenia Przyszłość Zdolności produkcyjne Lista Wyjątki planowane Horyzont otwarcia Dzisiaj Zgłoszenie zapotrzeb. Zamówienie Linia harmonogr.. dostaw Linia harmonogr. prod. Zlecenie produkcyjne Warianty produktu standardowego Kolor - żółty -biały -czarny... Wyposażenie specjalne: - ABS - apoduszka - podgrzewanie... Silnik: Tapicerka: - welur -skaj -skóra -... Skrzynia: - biegi - + E - biegów - automat

11 Konfigurowalna struktura Produkt standardowy "Auto Montaż 1 Montaż 2 Komponent X Klasa : Auto Kolor Tapicerka Sprzynia - - Zależno ności Czarny Czerwony Zielony Welur Skaj Skóra Kolor = Czarny i tapicerka = Welur Zlecenie montażu Zamówienie 1 : 1 Zlecenie montażu Bezpośrednie harmonogramowanie via zamówienia klientów Kontrola dostępno pności istotnych komponentów Kontrola dostępno pności zasobów w krytycznych Komponenty Dostępno pność materiałów Zasoby Zdolności Sterowane zdarzeniami Zamówienie Wyrób SSS gotowy sss Montaż 01 Montaż 02 Surowiec 01 Surowiec 02 Zamówienie klienta uruchamia mechanizm Planowanie jest wykonywane jest w tle Wyniki planowania są dostępne natychmiast Nie ma opóźnień 11

12 Planowanie MPS (główny plan produkcji) Zapotrzebowania Planowanie MPS Przegląd zapasów/ zapotrzebowań Planowanie T U (2) V () W (1) X (2) W (2) Y (2) U= 2 x 100 = 200 T 1 tydzień V= x 100 = 00 U 2 tygodnie W= 1 x 200 = 200 V 2 tygodnie 2 x 00 = 600 W tygodnie X= 2 x 200 = 00 X 1 tydzień Y= 2 x 00 = 600 Y 1 tydzień 12

13 WYRÓB ELEMEN T T U V W X Y Cykl dla 100 sztuk wyrobu T WYRÓB ELEMEN T T 100 U 200 V 00 W 800 X 00 Y Cykl dla 100 sztuk wyrobu T Przykład Pewien zakład produkcyjny należący do większego przedsiębiorstwa z branży elektronicznej zajmuje się montażem telefonów komórkowych. Telefon jest składany z podstawowych elementów: układu telekomunikacyjno-logicznego, obudowy, wyświetlacza oraz akumulatora. Układ T-L, tworzą dwa moduły: LM1 czyli właściwy układ logiki telefonu, sterujący jego pracą, oraz LM2, odpowiedzialny za wysyłanie i odbiór sygnałów. Akumulator jest natomiast łączony z pojedynczych modułów ogniw, których cztery są potrzebne na wykonanie kompletnego akumulatora. Do każdego telefonu wkłada się trzy niezależne akumulatorki. 1

14 Zapotrzebowanie na wyroby gotowe w poszczególnych tygodniach 1 2 Wyroby gotowe Stany magazynowe na początku okresu 1000 Pozycja magazynowa Wyroby gotowe Logic LM1 LM2 obudowa LCD akumulator CM Ilość Lead times Element Wyroby gotowe Logic LM1 LM2 obudowa LCD akumulator CM Czas w tyg. 1 (M) 2 (M) 1 (D) 1 (D) (D) 1 (D) 1 (D) 2 (D) Ilość dostępna = Stan magazynowy + Ilość w kontroli Zapas minimalny

15 II II pozwala odpowiedzieć na pytanie, jak dostarczyć oczekiwane przez klientów produkty w określonym czasie i przy możliwie najniższych kosztach. Filozofia planowania II Analiza dochodowości ci - Plany przychodów - Plany sprzedaży Region 1 Region 2 CO/PA Korekty i modyfikacje o.k.? Planowanie produkcji i sprzedaży - Plan sprzedaży - Plan produkcji o.k.? Plan głównyg - Program popytu - Główny harmonogram o.k.? Planowanie potrzeb materiałowych - Popyt zależny - Harmonogramy - Plan zaopatrzenia Produkt 1 Grupy produktów Produkt 2 Montaż 1 Montaż 2 Część 1 Część 2 SOP MPS o.k.? 1

16 Składniki funkcjonalne modułu PP PP - BD Dane podstawowe PP - SOP Planowanie sprzedaży i produkcji SD FI PP - MPS Główny harmonogram produkcji PP - Planowanie potrzeb materiałowych PP - SFC Sterowanie produkcją PP QM MM PM R/ klient/serwer ABAP/ CO AM PS WF PP - CRP Planowanie zdolności prod. PP - PI Produkcja procesowa PP - REM Produkcja seryjna PD IS Plan produkcji i sprzedaży SOP Kanban / Just-in-time Odbiorca Zapotrzebowania Regelkreis Źródło o dostaw Wysyłka Produkcja Zasilanie materiałem Magazyn Dostawca Produkcja

17 JIT Strategia JIT jest metodą planowania i kontroli produkcji opartą na określonej filozofii działania, której podstawowym celem jest wyeliminowanie z procesu produkcyjnego wszelkich strat przez produkowanie właściwych wyrobów, w żądanej ilości i terminie, oraz dostarczanie ich do miejsc, gdzie są potrzebne dokładnie wtedy, kiedy są potrzebne. ELASTYCZNOŚĆ PRODUKCJI NIE PRODUKUJ NA MAGAZYN Produkcja =1 szt PRODUKUJ SZYBKO Zero zapasów Zero czasów realizacji PRODUKUJ PRAWIDŁOWO PRODUKUJ NIEZAWODNIE PRODUKUJ ELASTYCZNIE PRZY MAŁYCH KOSZTACH Zero braków Zero awarii Zero czsów przezbrojeń PRODUKUJ TANIO ELIMINACJA STRAT - czsu - energii - materiałów - błędów itp. Zlecenia (zamówienia) push Planowanie operatywne JIT pull Produkcja części Montaż podzespołów Montaż końcowy

18 OPT Metoda OPT koncentruje się na wąskich przekrojach produkcyjnych oraz na założeniu, że wąskie gardła, wąskie przekroje lub gniazda krytyczne determinują produkcję całego systemu. Likwidację gniazd krytycznych dokonuje się poprzez synchronizację procesów komórki produkcyjnej. Zasady OPT wąskie gardło lub zasoby krytyczne determinują produkcję całego systemu, poziom wykorzystania zasobów niekrytycznych powinien odpowiadać zapotrzebowaniu na zasoby krytyczne, z czego wynika że: godzina stracona na wąskim gardle jest stracona dla całego systemu oraz, że godzina oszczędzona poza wąskim gardłem nie ma rzeczywistego znaczenia, wąskie gardła określają cykl produkcyjny i zapasy (tempo pracy, produktywność), partia produkcyjna nie powinna być partią transportową, nie wolno ustalać jednej wielości partii transportowej dla wszystkich faz procesu, cykle produkcyjne są konsekwencją harmonogramów i nie określa się ich z góry, bilansowanie przepływu produkcji, a nie zdolności produkcyjnych, poziom wykorzystania wąskich gardeł wynika z ich powiązań z innymi środkami produkcji w systemie 18

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA Wykład 3 Systemy informatyczne APIS Dr inż. Mariusz Makuchowski Systemy informatyczne wg standardu APICS APICS (American Production & Inventory Control Society) - Amerykańskie

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE PRODUKCJĄ STRATEGIE STEROWANIA PRODUKCJĄ STRUKTURY SYSTEMÓW STEROWANIA

STEROWANIE PRODUKCJĄ STRATEGIE STEROWANIA PRODUKCJĄ STRUKTURY SYSTEMÓW STEROWANIA STEROWANIE PRODUKCJĄ STRATEGIE STEROWANIA PRODUKCJĄ STRUKTURY SYSTEMÓW STEROWANIA Podstawowe cele sterowania produkcją, to m.in.: skrócenie czasu realizacji zlecenia klienta, zmniejszenie zaangażowania

Bardziej szczegółowo

2014-12-31. Płock, 2014

2014-12-31. Płock, 2014 2014-12-31 Płock, 2014 Współczesne przedsiębiorstwo musi szybko reagować na ciągle zmieniającą się sytuację na rynku. Gdy znikają problemy z zakupami części i materiałów, pojawiają się trudności z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM,

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, Globalizacja rynku Globalizacja rynku nabiera niespotykanego dotąd rozmachu. Przy wyborze partnera czynnik geograficzny ma już znikome znaczenie. Produkty i usługi są dostępne

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 7 LOGISTYKA PRODUKCJI NARZĘDZIA STEROWANIA PRODUKCJĄ

WYKŁAD 7 LOGISTYKA PRODUKCJI NARZĘDZIA STEROWANIA PRODUKCJĄ WYKŁAD 7 LOGISTYKA PRODUKCJI NARZĘDZIA STEROWANIA PRODUKCJĄ 1. Logistyczne systemy sterowania produkcją W produkcyjnych systemach logistycznych dąży się do integracji wszelkich działań przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

REPETYTORIUM Zarządzanie logistyką

REPETYTORIUM Zarządzanie logistyką Roman Pietroń, Zarządzanie logistyką. Repetytorium do wykładu 2006/2007. REPETYTORIUM Zarządzanie logistyką 1. Co to jest logistyka? Istnieje wiele znaczeń i interpretacji słowa "logistyka". Hipotezy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Aby poprawić szybkość i jakość

Aby poprawić szybkość i jakość Raport MSI Krok do doskonałości Lean manufacturing, kanban, plant intelligence, six sigma... Jak te najnowsze techniki mogą być wykorzystane w sektorze produkcyjnym? Elżbieta Jaworska, MSI Polska Aby poprawić

Bardziej szczegółowo

Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015

Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 1 Zagadnienia: 1. Istota logistycznego systemu informacyjnego 2. Charakterystyka logistycznego

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

11. INFORMATYCZNE WSPARCIE LOGISTYKI

11. INFORMATYCZNE WSPARCIE LOGISTYKI 11. INFORMATYCZNE WSPARCIE LOGISTYKI 56 11.1. Informacja i jej przetwarzanie Do zarządzania dowolną organizacją potrzebna jest określona informacja. Według Cz. Cempla: informacja to zawartość przekazu

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki

Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8 Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Czym jest system informacyjny? Zbiór współpracujących ze sobą modułów, które zbierają (pozyskują),

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Informatyka w Zarządzaniu

Informatyka w Zarządzaniu Informatyka w Zarządzaniu W Y K Ł AD I Ewolucja systemów informatycznych w zarządzaniu MAIL: WWW: KONSULTACJE: andrzej.dudek@ae.jgora.pl http://wgrit.ae.jgora.pl/ad pt 9.00-11.00 sala 80 budynek A Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamix Navision. Oracle E- Business Suite. 1998 1998 Pełne oznaczenie najnowszej, już komercyjnie dostępnej

Microsoft Dynamix Navision. Oracle E- Business Suite. 1998 1998 Pełne oznaczenie najnowszej, już komercyjnie dostępnej Raport ERP MRP II 2010 - cz. 5 Powrót Słownik Koniec Identyfikacja wersji oprogramowania Microsoft Dynamix Navision Oracle E- Business Suite QAD Enterprise Applications REKORD Uwagi dane z ub. roku Poprzednia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA.

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA. DANIEL GĄSKA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA. Wstęp Zakłady produkcyjne coraz częściej poszukują

Bardziej szczegółowo

System ERP jaki i dlaczego? Ludwik Maciejec

System ERP jaki i dlaczego? Ludwik Maciejec System ERP jaki i dlaczego? Ludwik Maciejec Zarządzanie w przedsiębiorstwach przemysłowych jest obecnie wspierane przez systemy planowania potrzeb materiałowych MRP (Materials Resorce Planning). Systemy

Bardziej szczegółowo

16. LOGISTYKA PRODUKCJI

16. LOGISTYKA PRODUKCJI 16. LOGISTYKA RODUKCJI 88 16.1. rodukcja i jej specyfika Ogólnie przez produkcję rozumie się działalność rozłoŝoną w czasie, polegającą na fizycznym wytworzeniu jakiegoś produktu. Jednak jak twierdzi guru

Bardziej szczegółowo

Wstęp do systemów informacyjnych

Wstęp do systemów informacyjnych Wstęp do systemów informacyjnych Organizacja kursu UEK w Krakowie Ryszard Tadeusiewicz 1 Metody opisu systemów informacyjnych Wyróżniamy różne rodzaje systemów informacyjnych Metody tworzenia i opisu systemów

Bardziej szczegółowo

mysap ERP; mysap Business Suite (zawiera mysap ERP) 1996 TETA Constellation ver.18.5. Jesień 2010 24. 10. 2005 30-06-2010 2009 SAP ERP 2005

mysap ERP; mysap Business Suite (zawiera mysap ERP) 1996 TETA Constellation ver.18.5. Jesień 2010 24. 10. 2005 30-06-2010 2009 SAP ERP 2005 Raport ERP MRP II 2010 - cz. 6 Powrót Słownik Koniec Identyfikacja wersji oprogramowania Sage mysap ERP; mysap Business Suite (zawiera mysap ERP) SENTE TETA Constellation Uwagi Poprzednia nazwa oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy wskaźników stosowanych dla mierzenia działalności organizacji

1. Podstawy wskaźników stosowanych dla mierzenia działalności organizacji Jak ocenić Twój łańcuch dostaw? Artykuł Joanny Palowskiej przybliża tematykę wskaźników, które pozwalają ocenić łańcuch dostaw pod kątem różnych potrzeb. Autorka pokazuje też konkretny przykład firmy X

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia NARZĘDZIA Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu Szczupły plan Fotolia 44 KAIZEN nr 4 / listopad 2013 Tekst: Michał Klecha Muda nadprodukcji, zapasów, braków, zbędnego ruchu,

Bardziej szczegółowo

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych Autor: Justyna TROJANOWSKA, Adam KOLIŃSKI Tytuł publikacji: Strategia efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez adaptacyjne sterowanie produkcją Miejsce publikacji: Zeszyty Naukowe Politechniki

Bardziej szczegółowo

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Tematyka: Zarządzanie projektami informatycznymi, wdrażanie oprogramowania dla biznesu Problem: Opracowanie metod postępowania przy realizacji

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo