do Umowy nr.../gud/2010 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej w... dnia...pomiędzy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "do Umowy nr.../gud/2010 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej w... dnia...pomiędzy"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Umowy nr.../gud/2010 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej w... dnia...pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. a KODY IDENTYFIKACYJNE, DANE TELEADRESOWE ORAZ OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ STRONY DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY I SPOSÓB WYMIANY INFORMACJI 1. Na potrzeby realizacji niniejszej Sprzedawca przyjmuje kod identyfikacyjny nadany przez OSP. 2. Dane teleadresowe Stron dla realizacji przedmiotu Umowy: 1) : PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, Lublin tel. (81) fax: (81) ) Sprzedawca: 4. Strony ustalają, że osobami upoważnionymi do bieżących kontaktów oraz uzgodnień związanych z realizacją, w tym do powiadamiania o zawartych przez Sprzedawcę umowach sprzedaży z URD, zgłaszania wstrzymania lub wznowienia dostarczania energii elektrycznej URD, udostępniania danych URD i aktualizacji Umowy w zakresie URD są: a) ze strony Sprzedawcy: Imię nazwisko tel.: tel.: Zakres upoważnienia Strona 1

2 b) ze strony Marek Siergiej Sławomir Chwała tel.: tel.: Zakres upoważnienia Ustalenia dot. treści Zakres upoważnienia Ustalenia dot. treści c) ze strony z obszaru Oddziału Białystok: Andrzej Mojkowski Agnieszka Trzeszczkowska Anna Kasacka Mariusz Czeremcha Tomasz Trzasko Piotr Grabowski tel.: (085) (085) tel.: (085) (085) tel.: (085) (085) tel.: (085) (085) tel.: (085) (085) tel.: (085) (085) jednak bez prawa jej zmian. jednak bez prawa jej zmian. jednak bez prawa jej zmian. Strona 2

3 d) ze strony z obszaru Oddziału Lublin: Piotr Przybyła Joanna Gaweł Aleksandra Ściborek Radosław Kisielewski Marcin Radaj Miłosław Majewski tel.: tel.: tel.: tel.: tel.: tel.: związanych z realizacją Umowy. związanych z realizacją Umowy. związanych z realizacją Umowy. związanych z realizacją Umowy. danych. danych. e) ze strony z obszaru Oddziału Łódź-Miasto: Imię i nazwisko Dane teleadresowe Zakres upoważnienia Konrad Kubasik Daniel Kubik Piotr Grudziński Sławomir Szczęsny Agnieszka Pietrasiak tel.: (42) związanych z realizacją Umowy. (42) Do uzgodnień zmian Umowy, jednak bez prawa jej rozwiązania czy wypowiedzenia. Do przyjmowania zgłoszeń umów sprzedaży. tel.: (42) (42) jednak bez prawa jej zmian, rozwiązania czy wypowiedzenia. Do przyjmowania zgłoszeń umów sprzedaży. tel.: (42) (42) jednak bez prawa jej zmian, rozwiązania czy wypowiedzenia. Do przyjmowania zgłoszeń umów sprzedaży. tel.: (42) (42) jednak bez prawa jej zmian, rozwiązania czy wypowiedzenia. Do przyjmowania zgłoszeń umów sprzedaży. tel.: (42) (42) jednak bez prawa jej zmian, rozwiązania czy wypowiedzenia. Do przyjmowania zgłoszeń umów sprzedaży. Strona 3

4 Bartłomiej Antczak Tomasz Kaźmierczak Piotr Chwiałkowski Zbigniew Bryksa Anna Tończyk Edyta Pabisiak Marek Sikora Tomasz Federowicz tel.: (42) (42) jednak bez prawa jej zmian, rozwiązania czy wypowiedzenia. Do przyjmowania zgłoszeń umów sprzedaży. tel.: (42) danych tel.: (42) danych tel.: (42) tel.: (42) tel.: (42) tel.: (42) tel.: (42) danych danych danych W zakresie danych przekazywanych do OSP. W zakresie danych przekazywanych do OSP. f) ze strony z obszaru Oddziału Łódź - Teren: Imię i nazwisko Dane teleadresowe Zakres upoważnienia Witold Filipiński Jacek Zawora Łukasz Janicki Piotr Gawrych Tomasz Boczek Piotr Lubowski Tel.: Fax: Tel.: Fax: Tel.: Fax.: Tel.: Fax: Tel.: Fax: Tel.: Fax: związanych z realizacją Umowy związanych z realizacją związanych z realizacją związanych z realizacją Umowy; Strona 4

5 g) ze strony z obszaru Oddziału Rzeszów: tel.: Zakres upoważnienia Imię nazwisko Bogusław Gaweł Tadeusz Chmiel tel.: (17) (17) tel.: (17) (17) do bieżących uzgodnień związanych z realizacją Umowy do bieżących uzgodnień związanych z realizacją Umowy Joanna Surmacz-Habaj Eugeniusz Walicki Piotr Pondo Piotr Szklanny tel.: (17) (17) tel.: (17) (17) pgedystrybucja.pl tel.: (17) (17) tel.: (17) (17) do realizacji zgłoszeń umów sprzedaży i aktualizacji Umowy w zakresie URD, do uzgodnień danych do realizacji zgłoszeń umów sprzedaży i aktualizacji Umowy w zakresie URD, do uzgodnień danych do uzgodnień danych do realizacji zgłoszeń umów sprzedaży i aktualizacji Umowy w zakresie URD, do uzgodnień danych Strona 5

6 h) ze strony z obszaru Oddziału Warszawa: Witold Żuchowski Piotr Bartosiewicz Arkadiusz Dróżdż Marcin Pypeć Paweł Tobota Zofia Zielińska Tomasz Ziomek Maksymilian Targowski Kaniewski Piotr Krukowski Marek Guzowski Karolina Warda Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Fax: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Strona 6

7 i) ze strony z obszaru Oddziału Zamość: Maria Zięba Romuald Rabiega Karol Sachajko Paweł Gąsior Robert Sudołowicz tel.: tel.: tel.: tel.: tel.: , związanych z realizacją Umowy, do realizacji zgłoszeń umów sprzedaży Do uzgodnień techniczno - informatycznych j) ze strony z obszaru Oddziału Skarżysko-Kamienna: Marcin Zep Grzegorz Woliński tel.: tel.: Zakres upoważnienia Zakres upoważnienia 5. Osoby, o których mowa w ust. 4 nie mają prawa zmieniania Umowy, ani prawa rozporządzania prawami, a także zaciągania zobowiązań w imieniu którejkolwiek ze Stron, za wyjątkiem zaciągania w imieniu Sprzedawcy, zobowiązań określonych w ust. 4., zgodnie z zasadami zawartymi w Umowie i IRiESD. Powyższe zastrzeżenie nie ma zastosowania w przypadku, gdy którakolwiek z wymienionych w ust. 4 osób będzie odrębnie upoważniona do wskazanych czynności. 6. Zmiana danych, wyszczególnionych w ust. 4 nie wymaga aktualizacji Umowy w formie Aneksu do Umowy, przy czym Strony, dla zachowania skuteczności dokonanych zmian, zobowiązują się do przekazywania aktualnych danych w formie pisemnej. 7. obejmuje w szczególności: a) zgłaszanie umów sprzedaży b) udostępnianie danych pomiarowo-rozliczeniowych c) aktualizacje wykazu URD d) zgłaszania wstrzymania lub wznowienia dostarczania energii elektrycznej URD Strona 7

8 8. Sposób wymiany informacji: a) dla Oddziału Białystok: I. Formą elektroniczną objęte są wszystkie informacje, o których mowa w pkt.7 za wyjątkiem pkt. 7 d). a. przez formę elektroniczną rozumie się wymianę poprzez udostępnione przez oprogramowanie: Platformę Wymiany Informacji (PWI), dostępną na stronie internetowej pod adresem: https://pwi.dystrybucja.zeb.com.pl. b. upoważnionym przedstawicielom Sprzedawcy przekazuje login i hasła dostępu umożliwiające korzystanie z PWI niezwłocznie po zawarciu umów ze sprzedawcami działającym na obszarze PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok. c. wymiana informacji dokonywana jest w terminach i na zasadach określonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok oraz w umowach dystrybucyjnych. IRiESD udostępniona jest na stronie internetowej pod adresem: d. zgłaszanie wstrzymania lub wznowienia dostarczania energii elektrycznej URD następuje w formie pisemnej zgodnie z 7 niniejszej Umowy. II. Formę pisemną dopuszcza się w sytuacjach awaryjnych, w przypadkach o których mowa w pkt.7 lit. a) i d). b) dla Oddziału Lublin: I. Formą elektroniczną objęte są informacje, o których mowa w pkt.7 lit a) i b). Wymiana informacji odbywa się na następujących zasadach: wymiana informacji poprzez Platformę Wymiany Informacji (PWI) dostępną na stronie internetowej pod adresem: https:// /pwi-cs/login/login.html na poniższych zasadach: a. po zawarciu Sprzedawca przesyła do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin wniosek o założenie konta na PWI, b. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin przesyła użytkownikom loginy i hasła dostępu umożliwiające korzystanie z PWI oraz instrukcję obsługi PWI. II. Formą pisemną objęte są informacje, o których mowa w pkt.7 lit. c) i d). c) dla Oddziału Łódź-Miasto: pomiędzy Stronami Umowy odbywa się poprzez: a) Wystawienie ich na wskazany przez serwer. b) Przekazanie danych na adres , zgodnie z ust 4 wyszczególnionych w załączniku nr 2 do Umowy. c) Przekazanie danych w formie pisemnej dla informacji, o których mowa w pkt. 7 lit. a) i d). Specyfikacja techniczna elektronicznej wymiany danych: a) wymiana danych w postaci elektronicznej pomiędzy i Sprzedawcą będzie realizowana poprzez serwer sftp, dla informacji, o których mowa w pkt. 7 lit. b) i c). udostępnia Sprzedawcy dane, o których mowa w pkt. 7 lit. b) określające wielkość poboru energii elektrycznej dla każdego URD, na następujących zasadach: - dla URD z układem pomiarowo - rozliczeniowym kategorii A1 i A2 odbywa się w cyklu dekadowym, do godz go dnia po zakończeniu dekady, - dla URD z układem pomiarowo - rozliczeniowym kategorii B1, B2, C21, C22, C23 odbywa się w cyklu miesięcznym do godz go dnia następnego miesiąca; Strona 8

9 - dla URD z układem pomiarowo - rozliczeniowym pozostałych kategorii: dane dotyczące wskazań układów pomiarowo rozliczeniowych, do godz go dnia następnego miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego, godzinowe dane rzeczywiste w ciągu 30 dni od daty wystawienia wskazań, o których mowa powyżej. W przypadku braku danych URD, zgodnie z IRiESD, udostępnia Sprzedawcy dane pomiarowe niezwłocznie po ich uzyskaniu. udostępnia dane pomiarowe Sprzedawcy z poszczególnych PDE. Wyznaczenie rzeczywistej ilości energii elektrycznej dla poszczególnych URD następuje na podstawie wskazań układów pomiarowo rozliczeniowych na ostatni dzień okresu rozliczeniowego na godzinę W przypadku awarii, wadliwego działania układu pomiarowo-rozliczeniowego URD lub braku możliwości pozyskania danych URD przez, będzie on wyznaczał dane pomiarowe w oparciu o szacunkowe wartości i algorytm zawarty w IRiESD PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto. Wówczas ma prawo do dokonania korekt danych zgodnie z IRiESD IRiESD PGE Dystrybucja S.A.Oddział Łódź-Miasto, po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Dane określone w trybie korekt jest zobowiązany przekazać do Sprzedawcy niezwłocznie po ich uzyskaniu. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania pomiędzy Sprzedawcą a URD, Sprzedawca powiadomi w terminie najpóźniej do godziny go dnia poprzedzającego dzień wygaśnięcia lub rozwiązania sprzedaży energii elektrycznej. b) serwer sftp zostanie udostępniony przez, c) serwer sftp umożliwia pobieranie oraz zamieszczanie danych przez Sprzedawcę. Dane są przekazywane w postaci plików w uzgodnionym przez strony Umowy formacie, d) dostęp do serwera sftp jest zabezpieczony przez login oraz hasło, e) dostęp do serwera sftp będzie zrealizowany w oparciu szyfrowany protokół sftp, f) serwer sftp będzie dostępny dla Sprzedawcy pod publicznym adresem IP: , g) dostęp do serwera sftp będzie możliwy tylko ze wskazanych publicznych adresów IP Sprzedawcy na poniższych zasadach: a. po zawarciu Sprzedawca przesyła do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto wniosek o umożliwienie dostępu ze wskazanych adresów, b. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto przesyła użytkownikom login i hasło startowe dostępu umożliwiające korzystanie z serwera sftp. h) gwarantuje dostępność serwera sftp w dni robocze w godzinach 7:00-18:00, i) zgłaszanie awarii i usterek należy przekazywać drogą faksową pod numer lub telefonicznie pod numer , j) Sprzedawca zobowiązuje się udostępnić login i hasło pozwalające na dostęp do serwera sftp tylko osobom upoważnionym, wyszczególnionym w ust.4 załącznik 2. k) nazwa użytkownika oraz hasło startowe zostaną przekazane wraz z Umową. Na prośbę Sprzedawcy, przekazanej faksowo lub pocztą elektroniczną, zmieni hasło i wyśle listem poleconym. Strona 9

10 d) dla Oddziału Łódź - Teren: I. Formą elektroniczną objęte są wszystkie informacje, o których mowa w pkt.7 lit b), c). odbywa się na następujących zasadach: wymiana informacji w postaci elektronicznej poprzez pocztę lub poprzez serwer ftp, serwer ftp zostanie udostępniony przez, serwer ftp umożliwia pobieranie danych przez Sprzedawcę. Dane są przekazywane w postaci plików w uzgodnionym przez strony Umowy formacie, dostęp do serwera ftp jest zabezpieczony przez login oraz hasło, serwer ftp będzie dostępny dla Sprzedawcy pod publicznym adresem: ftp.zelt.lodz.pl, Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać login i hasło pozwalające na dostęp do serwera ftp tylko osobom upoważnionym, nadaje Sprzedawcy następującą nazwę i hasło umożliwiające wgląd do udostępnionych danych. dostęp do serwera ftp będzie możliwy tylko ze wskazanych publicznych adresów IP Sprzedawcy na poniższych zasadach: a. po zawarciu Sprzedawca przesyła do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren wniosek o umożliwienie dostępu ze wskazanych adresów, b. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren przesyła użytkownikom login i hasło startowe dostępu umożliwiające korzystanie z serwera ftp. II. Formą pisemną objęte są informacje, o których mowa w pkt. 7 lit. a) i d). e) dla Oddziału Rzeszów: I. Formą elektroniczną objęte są informacje, o których mowa w pkt 7 lit b) a. Wymiana danych przez sftp, odbywa się na następujących zasadach: wymiana informacji w postaci elektronicznej poprzez serwer sftp, serwer sftp zostanie udostępniony przez Oddział Rzeszów, serwer sftp umożliwia pobieranie oraz zamieszczanie danych przez Sprzedawcę. Dane są przekazywane w postaci plików w uzgodnionym przez strony Umowy formacie, dostęp do serwera sftp jest zabezpieczony przez login oraz hasło, dostęp do serwera sftp będzie zrealizowany w oparciu szyfrowany protokół sftp, serwer sftp będzie dostępny dla Sprzedawcy pod publicznym adresem IP: , dostęp do serwera sftp będzie możliwy tylko ze wskazanych publicznych adresów IP Sprzedawcy na poniższych zasadach: a. po zawarciu Sprzedawca przesyła do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów wniosek o umożliwienie dostępu ze wskazanych adresów, b. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów przesyła użytkownikom login i hasło startowe dostępu umożliwiające korzystanie z serwera sftp. gwarantuje dostępność serwera sftp w dni robocze w godzinach 7:00-18:00, zgłaszanie awarii i usterek należy przekazywać na adresy owe wskazane w pkt 4, Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać login i hasło pozwalające na dostęp do serwera sftp tylko osobom upoważnionym, Strona 10

11 nazwa użytkownika oraz hasło startowe zostaną przekazane wraz z Umową. Na prośbę Sprzedawcy, przekazanej faksowo lub pocztą elektroniczną, Oddział Rzeszów zmieni hasło i wyśle listem poleconym. b. Wymiana danych przez Elektroniczne Biuro Obsługi: odbywa się na następujących zasadach: wymiana informacji w postaci elektronicznej odbywa się poprzez Elektroniczne biuro obsługi dla sprzedawców energii elektrycznej dostępne pod adresem https://ebok.pgedystrybucja-rzeszow.pl Elektroniczne biuro obsługi dla sprzedawców energii elektrycznej zostanie udostępnione przez Oddział Rzeszów, dostęp do Elektronicznego biura obsługi dla sprzedawców energii elektrycznej jest zabezpieczony przez login oraz hasło, dostęp do Elektronicznego biura obsługi dla sprzedawców energii elektrycznej będzie zrealizowany w oparciu o szyfrowany protokół https, Oddział Rzeszów gwarantuje dostępność do Elektronicznego biura obsługi dla sprzedawców energii elektrycznej w dni robocze w godzinach 7:00-18:00, zgłaszanie awarii i usterek należy przekazywać na adresy owe wskazane w pkt 4, Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać login i hasło pozwalające na dostęp do Elektronicznego biura obsługi osobom upoważnionym, nazwa użytkownika oraz hasło startowe zostaną przekazane wraz z Umową. Na prośbę Sprzedawcy, przekazanej faksowo lub pocztą elektroniczną, Oddział Rzeszów zmieni hasło i wyśle listem poleconym. II. Formą pisemną objęte są informacje, o których mowa w pkt 7 lit. a), c), d). f) dla Oddziału Warszawa: I. Formą elektroniczną objęte są wszystkie informacje, o których mowa w pkt.7 lit b), c). odbywa się na następujących zasadach: wymiana informacji w postaci elektronicznej poprzez: podstawowy: rezerwowy: serwer ftp. serwer ftp zostanie udostępniony przez, serwer ftp umożliwia pobieranie oraz zamieszczanie danych przez Sprzedawcę. Dane są przekazywane w postaci plików w uzgodnionym przez strony Umowy formacie, dostęp do serwera ftp jest zabezpieczony przez login oraz hasło, dane dostępowe: adres IP serwera, login i hasło zostaną przekazane osobie upoważnionej ze strony Sprzedawcy, wymienionej w pkt. 4 lit a), po podpisaniu, gwarantuje dostępność serwera ftp w dni robocze w godzinach 7:00-18:00, zgłaszanie awarii i usterek należy przekazywać drogą faksową pod numer 22/ lub telefonicznie pod numer osoby wymienionej w wykazie pkt. 4 lit. b), Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać login i hasło pozwalające na dostęp do serwera ftp tylko osobom upoważnionym, nazwa użytkownika login oraz hasło zostaną przekazane osobie upoważnionej ze strony Sprzedawcy pocztą elektroniczną. II. Formą pisemną objęte są informacje, o których mowa w pkt. 7 lit. a) i d). Strona 11

12 g) dla Oddziału Zamość: I. Formą elektroniczna objęte są wszystkie informacje, o których mowa w pkt.7 lit b), c). odbywa się na następujących zasadach: wymiana informacji w postaci elektronicznej poprzez serwer ftp, serwer ftp zostanie udostępniony przez, serwer ftp umożliwia pobieranie oraz zamieszczanie danych przez Sprzedawcę. Dane są przekazywane w postaci plików w uzgodnionym przez strony Umowy formacie, dostęp do serwera ftp jest zabezpieczony przez login oraz hasło, dostęp do serwera ftp będzie zrealizowany w oparciu protokół ftp, serwer ftp będzie dostępny dla Sprzedawcy pod publicznym adresem IP: , dostęp do serwera ftp będzie możliwy tylko ze wskazanych publicznych adresów IP Sprzedawcy na poniższych zasadach: a. po zawarciu Sprzedawca przesyła do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość wniosek o umożliwienie dostępu ze wskazanych adresów, b. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość przesyła użytkownikom login i hasło startowe dostępu umożliwiające korzystanie z serwera ftp. gwarantuje całodobowy dostęp do serwera ftp, zgłaszanie awarii i usterek należy przekazywać drogą faksową pod numer lub telefonicznie pod numer , Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać login i hasło pozwalające na dostęp do serwera ftp tylko osobom upoważnionym, Na prośbę Sprzedawcy, przekazanej faksowo lub pocztą elektroniczną, zmieni hasło i wyśle listem poleconym. II. Formą pisemną objęte są informacje, o których mowa w pkt.7 lit. a) i d). Strona 12

13 h) dla Oddziału Skarżysko-Kamienna: III. Formą elektroniczna objęte są wszystkie informacje, o których mowa w pkt 7 lit. a), b) i c). III. IV. wymiana informacji, o których mowa w pkt 7 lit. a) odbywa się poprzez Platformę Wymiany Informacji (PWI) dostępną na stronie internetowej pod adresem: https:// /pwics/login/login.html niezwłocznie po zawarciu, Sprzedawca otrzyma login i hasła dostępu umożliwiające korzystanie z PWI, wymiana informacji, o których mowa w pkt 7 lit b) odbywa się w postaci elektronicznej poprzez serwer ftp, serwer ftp zostanie udostępniony przez, serwer ftp umożliwia pobieranie oraz zamieszczanie danych przez Sprzedawcę. Dane są przekazywane w postaci plików w uzgodnionym przez strony Umowy formacie, dostęp do serwera ftp jest zabezpieczony przez login oraz hasło, dostęp do serwera ftp będzie zrealizowany w oparciu szyfrowany protokół ftp, serwer ftp będzie dostępny dla Sprzedawcy pod publicznym adresem ftp://ftp.zeork.com.pl, dostęp do serwera ftp będzie możliwy tylko ze wskazanych publicznych adresów IP Sprzedawcy na poniższych zasadach: a. po zawarciu Sprzedawca przesyła do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko- Kamienna wniosek o umożliwienie dostępu ze wskazanych adresów, b. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna przesyła użytkownikom login i hasło startowe dostępu umożliwiające korzystanie z serwera ftp, gwarantuje dostępność serwera ftp w dni robocze w godzinach 7:00-15:00, Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać login i hasło pozwalające na dostęp do serwera ftp tylko osobom upoważnionym, nazwa użytkownika oraz hasło startowe zostaną przekazane wraz z Umową. Na prośbę Sprzedawcy, przekazanej faksowo lub pocztą elektroniczną, zmieni hasło i wyśle listem poleconym. Formę pisemną dopuszcza się w sytuacja awaryjnych, w zakresie o którym mowa w pkt.7 lit.a) i c). Formą pisemną objęte są informacje, o których mowa w pkt 7 lit. d). Sprzedawca Strona 13

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok)

Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok) Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok) I. Postanowienia ogólne 1. e-bok jest własnością Dąbrowskich Wodociągów Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej przy ul. Powstańców 13, wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r. ROZDZIAŁ I. Wstęp oraz definicje. 1 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr...

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... zawarta w dniu...pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r.

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. Przepis wstępny oraz definicje 1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r.

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3 regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania z internetowego systemu rezerwacyjnego euroticket On-Line.

REGULAMIN korzystania z internetowego systemu rezerwacyjnego euroticket On-Line. REGULAMIN korzystania z internetowego systemu rezerwacyjnego euroticket On-Line. Definicje. 1 Ilekroć w treści niniejszego Regulaminu lub w umowach o korzystanie z internetowego systemu rezerwacyjnego

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SYRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SYRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Syrion Sp z o.o. ul. Grabowa 14/4, 43-178 Ornontowice NIP 635-178-71-87, REGON 240936477, Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych Nr 7883 Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, KRS 0000308765,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi.

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi. regulamin usługi Zdalny dostęp SSL Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi. 1 1. Abonent podmiot nie będący konsumentem, który zawarł z Orange Polska S.A. umowę w formie pisemnej o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług przez Vectra S.A., dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH Instalnet.Media Dariusz Lorenz REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Dariusz Lorenz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INSTALNET.MEDIA Dariusz

Bardziej szczegółowo

R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH

R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług terminalowych przez Kolporter

Regulamin świadczenia usług terminalowych przez Kolporter Regulamin świadczenia usług terminalowych przez ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie, Umowie, Załącznikach lub Aneksach wyrażenia oznaczają: 1. Regulamin aktualny

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci KSK.NET s.c, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi (elektroniczną, embosowaną,zbliŝeniową) w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo