do Umowy nr.../gud/2010 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej w... dnia...pomiędzy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "do Umowy nr.../gud/2010 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej w... dnia...pomiędzy"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Umowy nr.../gud/2010 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej w... dnia...pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. a KODY IDENTYFIKACYJNE, DANE TELEADRESOWE ORAZ OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ STRONY DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY I SPOSÓB WYMIANY INFORMACJI 1. Na potrzeby realizacji niniejszej Sprzedawca przyjmuje kod identyfikacyjny nadany przez OSP. 2. Dane teleadresowe Stron dla realizacji przedmiotu Umowy: 1) : PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, Lublin tel. (81) fax: (81) ) Sprzedawca: 4. Strony ustalają, że osobami upoważnionymi do bieżących kontaktów oraz uzgodnień związanych z realizacją, w tym do powiadamiania o zawartych przez Sprzedawcę umowach sprzedaży z URD, zgłaszania wstrzymania lub wznowienia dostarczania energii elektrycznej URD, udostępniania danych URD i aktualizacji Umowy w zakresie URD są: a) ze strony Sprzedawcy: Imię nazwisko tel.: tel.: Zakres upoważnienia Strona 1

2 b) ze strony Marek Siergiej Sławomir Chwała tel.: tel.: Zakres upoważnienia Ustalenia dot. treści Zakres upoważnienia Ustalenia dot. treści c) ze strony z obszaru Oddziału Białystok: Andrzej Mojkowski Agnieszka Trzeszczkowska Anna Kasacka Mariusz Czeremcha Tomasz Trzasko Piotr Grabowski tel.: (085) (085) tel.: (085) (085) tel.: (085) (085) tel.: (085) (085) tel.: (085) (085) tel.: (085) (085) jednak bez prawa jej zmian. jednak bez prawa jej zmian. jednak bez prawa jej zmian. Strona 2

3 d) ze strony z obszaru Oddziału Lublin: Piotr Przybyła Joanna Gaweł Aleksandra Ściborek Radosław Kisielewski Marcin Radaj Miłosław Majewski tel.: tel.: tel.: tel.: tel.: tel.: związanych z realizacją Umowy. związanych z realizacją Umowy. związanych z realizacją Umowy. związanych z realizacją Umowy. danych. danych. e) ze strony z obszaru Oddziału Łódź-Miasto: Imię i nazwisko Dane teleadresowe Zakres upoważnienia Konrad Kubasik Daniel Kubik Piotr Grudziński Sławomir Szczęsny Agnieszka Pietrasiak tel.: (42) związanych z realizacją Umowy. (42) Do uzgodnień zmian Umowy, jednak bez prawa jej rozwiązania czy wypowiedzenia. Do przyjmowania zgłoszeń umów sprzedaży. tel.: (42) (42) jednak bez prawa jej zmian, rozwiązania czy wypowiedzenia. Do przyjmowania zgłoszeń umów sprzedaży. tel.: (42) (42) jednak bez prawa jej zmian, rozwiązania czy wypowiedzenia. Do przyjmowania zgłoszeń umów sprzedaży. tel.: (42) (42) jednak bez prawa jej zmian, rozwiązania czy wypowiedzenia. Do przyjmowania zgłoszeń umów sprzedaży. tel.: (42) (42) jednak bez prawa jej zmian, rozwiązania czy wypowiedzenia. Do przyjmowania zgłoszeń umów sprzedaży. Strona 3

4 Bartłomiej Antczak Tomasz Kaźmierczak Piotr Chwiałkowski Zbigniew Bryksa Anna Tończyk Edyta Pabisiak Marek Sikora Tomasz Federowicz tel.: (42) (42) jednak bez prawa jej zmian, rozwiązania czy wypowiedzenia. Do przyjmowania zgłoszeń umów sprzedaży. tel.: (42) danych tel.: (42) danych tel.: (42) tel.: (42) tel.: (42) tel.: (42) tel.: (42) danych danych danych W zakresie danych przekazywanych do OSP. W zakresie danych przekazywanych do OSP. f) ze strony z obszaru Oddziału Łódź - Teren: Imię i nazwisko Dane teleadresowe Zakres upoważnienia Witold Filipiński Jacek Zawora Łukasz Janicki Piotr Gawrych Tomasz Boczek Piotr Lubowski Tel.: Fax: Tel.: Fax: Tel.: Fax.: Tel.: Fax: Tel.: Fax: Tel.: Fax: związanych z realizacją Umowy związanych z realizacją związanych z realizacją związanych z realizacją Umowy; Strona 4

5 g) ze strony z obszaru Oddziału Rzeszów: tel.: Zakres upoważnienia Imię nazwisko Bogusław Gaweł Tadeusz Chmiel tel.: (17) (17) tel.: (17) (17) do bieżących uzgodnień związanych z realizacją Umowy do bieżących uzgodnień związanych z realizacją Umowy Joanna Surmacz-Habaj Eugeniusz Walicki Piotr Pondo Piotr Szklanny tel.: (17) (17) tel.: (17) (17) pgedystrybucja.pl tel.: (17) (17) tel.: (17) (17) do realizacji zgłoszeń umów sprzedaży i aktualizacji Umowy w zakresie URD, do uzgodnień danych do realizacji zgłoszeń umów sprzedaży i aktualizacji Umowy w zakresie URD, do uzgodnień danych do uzgodnień danych do realizacji zgłoszeń umów sprzedaży i aktualizacji Umowy w zakresie URD, do uzgodnień danych Strona 5

6 h) ze strony z obszaru Oddziału Warszawa: Witold Żuchowski Piotr Bartosiewicz Arkadiusz Dróżdż Marcin Pypeć Paweł Tobota Zofia Zielińska Tomasz Ziomek Maksymilian Targowski Kaniewski Piotr Krukowski Marek Guzowski Karolina Warda Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Fax: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Strona 6

7 i) ze strony z obszaru Oddziału Zamość: Maria Zięba Romuald Rabiega Karol Sachajko Paweł Gąsior Robert Sudołowicz tel.: tel.: tel.: tel.: tel.: , związanych z realizacją Umowy, do realizacji zgłoszeń umów sprzedaży Do uzgodnień techniczno - informatycznych j) ze strony z obszaru Oddziału Skarżysko-Kamienna: Marcin Zep Grzegorz Woliński tel.: tel.: Zakres upoważnienia Zakres upoważnienia 5. Osoby, o których mowa w ust. 4 nie mają prawa zmieniania Umowy, ani prawa rozporządzania prawami, a także zaciągania zobowiązań w imieniu którejkolwiek ze Stron, za wyjątkiem zaciągania w imieniu Sprzedawcy, zobowiązań określonych w ust. 4., zgodnie z zasadami zawartymi w Umowie i IRiESD. Powyższe zastrzeżenie nie ma zastosowania w przypadku, gdy którakolwiek z wymienionych w ust. 4 osób będzie odrębnie upoważniona do wskazanych czynności. 6. Zmiana danych, wyszczególnionych w ust. 4 nie wymaga aktualizacji Umowy w formie Aneksu do Umowy, przy czym Strony, dla zachowania skuteczności dokonanych zmian, zobowiązują się do przekazywania aktualnych danych w formie pisemnej. 7. obejmuje w szczególności: a) zgłaszanie umów sprzedaży b) udostępnianie danych pomiarowo-rozliczeniowych c) aktualizacje wykazu URD d) zgłaszania wstrzymania lub wznowienia dostarczania energii elektrycznej URD Strona 7

8 8. Sposób wymiany informacji: a) dla Oddziału Białystok: I. Formą elektroniczną objęte są wszystkie informacje, o których mowa w pkt.7 za wyjątkiem pkt. 7 d). a. przez formę elektroniczną rozumie się wymianę poprzez udostępnione przez oprogramowanie: Platformę Wymiany Informacji (PWI), dostępną na stronie internetowej pod adresem: https://pwi.dystrybucja.zeb.com.pl. b. upoważnionym przedstawicielom Sprzedawcy przekazuje login i hasła dostępu umożliwiające korzystanie z PWI niezwłocznie po zawarciu umów ze sprzedawcami działającym na obszarze PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok. c. wymiana informacji dokonywana jest w terminach i na zasadach określonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok oraz w umowach dystrybucyjnych. IRiESD udostępniona jest na stronie internetowej pod adresem: d. zgłaszanie wstrzymania lub wznowienia dostarczania energii elektrycznej URD następuje w formie pisemnej zgodnie z 7 niniejszej Umowy. II. Formę pisemną dopuszcza się w sytuacjach awaryjnych, w przypadkach o których mowa w pkt.7 lit. a) i d). b) dla Oddziału Lublin: I. Formą elektroniczną objęte są informacje, o których mowa w pkt.7 lit a) i b). Wymiana informacji odbywa się na następujących zasadach: wymiana informacji poprzez Platformę Wymiany Informacji (PWI) dostępną na stronie internetowej pod adresem: https:// /pwi-cs/login/login.html na poniższych zasadach: a. po zawarciu Sprzedawca przesyła do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin wniosek o założenie konta na PWI, b. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin przesyła użytkownikom loginy i hasła dostępu umożliwiające korzystanie z PWI oraz instrukcję obsługi PWI. II. Formą pisemną objęte są informacje, o których mowa w pkt.7 lit. c) i d). c) dla Oddziału Łódź-Miasto: pomiędzy Stronami Umowy odbywa się poprzez: a) Wystawienie ich na wskazany przez serwer. b) Przekazanie danych na adres , zgodnie z ust 4 wyszczególnionych w załączniku nr 2 do Umowy. c) Przekazanie danych w formie pisemnej dla informacji, o których mowa w pkt. 7 lit. a) i d). Specyfikacja techniczna elektronicznej wymiany danych: a) wymiana danych w postaci elektronicznej pomiędzy i Sprzedawcą będzie realizowana poprzez serwer sftp, dla informacji, o których mowa w pkt. 7 lit. b) i c). udostępnia Sprzedawcy dane, o których mowa w pkt. 7 lit. b) określające wielkość poboru energii elektrycznej dla każdego URD, na następujących zasadach: - dla URD z układem pomiarowo - rozliczeniowym kategorii A1 i A2 odbywa się w cyklu dekadowym, do godz go dnia po zakończeniu dekady, - dla URD z układem pomiarowo - rozliczeniowym kategorii B1, B2, C21, C22, C23 odbywa się w cyklu miesięcznym do godz go dnia następnego miesiąca; Strona 8

9 - dla URD z układem pomiarowo - rozliczeniowym pozostałych kategorii: dane dotyczące wskazań układów pomiarowo rozliczeniowych, do godz go dnia następnego miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego, godzinowe dane rzeczywiste w ciągu 30 dni od daty wystawienia wskazań, o których mowa powyżej. W przypadku braku danych URD, zgodnie z IRiESD, udostępnia Sprzedawcy dane pomiarowe niezwłocznie po ich uzyskaniu. udostępnia dane pomiarowe Sprzedawcy z poszczególnych PDE. Wyznaczenie rzeczywistej ilości energii elektrycznej dla poszczególnych URD następuje na podstawie wskazań układów pomiarowo rozliczeniowych na ostatni dzień okresu rozliczeniowego na godzinę W przypadku awarii, wadliwego działania układu pomiarowo-rozliczeniowego URD lub braku możliwości pozyskania danych URD przez, będzie on wyznaczał dane pomiarowe w oparciu o szacunkowe wartości i algorytm zawarty w IRiESD PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto. Wówczas ma prawo do dokonania korekt danych zgodnie z IRiESD IRiESD PGE Dystrybucja S.A.Oddział Łódź-Miasto, po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Dane określone w trybie korekt jest zobowiązany przekazać do Sprzedawcy niezwłocznie po ich uzyskaniu. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania pomiędzy Sprzedawcą a URD, Sprzedawca powiadomi w terminie najpóźniej do godziny go dnia poprzedzającego dzień wygaśnięcia lub rozwiązania sprzedaży energii elektrycznej. b) serwer sftp zostanie udostępniony przez, c) serwer sftp umożliwia pobieranie oraz zamieszczanie danych przez Sprzedawcę. Dane są przekazywane w postaci plików w uzgodnionym przez strony Umowy formacie, d) dostęp do serwera sftp jest zabezpieczony przez login oraz hasło, e) dostęp do serwera sftp będzie zrealizowany w oparciu szyfrowany protokół sftp, f) serwer sftp będzie dostępny dla Sprzedawcy pod publicznym adresem IP: , g) dostęp do serwera sftp będzie możliwy tylko ze wskazanych publicznych adresów IP Sprzedawcy na poniższych zasadach: a. po zawarciu Sprzedawca przesyła do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto wniosek o umożliwienie dostępu ze wskazanych adresów, b. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto przesyła użytkownikom login i hasło startowe dostępu umożliwiające korzystanie z serwera sftp. h) gwarantuje dostępność serwera sftp w dni robocze w godzinach 7:00-18:00, i) zgłaszanie awarii i usterek należy przekazywać drogą faksową pod numer lub telefonicznie pod numer , j) Sprzedawca zobowiązuje się udostępnić login i hasło pozwalające na dostęp do serwera sftp tylko osobom upoważnionym, wyszczególnionym w ust.4 załącznik 2. k) nazwa użytkownika oraz hasło startowe zostaną przekazane wraz z Umową. Na prośbę Sprzedawcy, przekazanej faksowo lub pocztą elektroniczną, zmieni hasło i wyśle listem poleconym. Strona 9

10 d) dla Oddziału Łódź - Teren: I. Formą elektroniczną objęte są wszystkie informacje, o których mowa w pkt.7 lit b), c). odbywa się na następujących zasadach: wymiana informacji w postaci elektronicznej poprzez pocztę lub poprzez serwer ftp, serwer ftp zostanie udostępniony przez, serwer ftp umożliwia pobieranie danych przez Sprzedawcę. Dane są przekazywane w postaci plików w uzgodnionym przez strony Umowy formacie, dostęp do serwera ftp jest zabezpieczony przez login oraz hasło, serwer ftp będzie dostępny dla Sprzedawcy pod publicznym adresem: ftp.zelt.lodz.pl, Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać login i hasło pozwalające na dostęp do serwera ftp tylko osobom upoważnionym, nadaje Sprzedawcy następującą nazwę i hasło umożliwiające wgląd do udostępnionych danych. dostęp do serwera ftp będzie możliwy tylko ze wskazanych publicznych adresów IP Sprzedawcy na poniższych zasadach: a. po zawarciu Sprzedawca przesyła do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren wniosek o umożliwienie dostępu ze wskazanych adresów, b. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren przesyła użytkownikom login i hasło startowe dostępu umożliwiające korzystanie z serwera ftp. II. Formą pisemną objęte są informacje, o których mowa w pkt. 7 lit. a) i d). e) dla Oddziału Rzeszów: I. Formą elektroniczną objęte są informacje, o których mowa w pkt 7 lit b) a. Wymiana danych przez sftp, odbywa się na następujących zasadach: wymiana informacji w postaci elektronicznej poprzez serwer sftp, serwer sftp zostanie udostępniony przez Oddział Rzeszów, serwer sftp umożliwia pobieranie oraz zamieszczanie danych przez Sprzedawcę. Dane są przekazywane w postaci plików w uzgodnionym przez strony Umowy formacie, dostęp do serwera sftp jest zabezpieczony przez login oraz hasło, dostęp do serwera sftp będzie zrealizowany w oparciu szyfrowany protokół sftp, serwer sftp będzie dostępny dla Sprzedawcy pod publicznym adresem IP: , dostęp do serwera sftp będzie możliwy tylko ze wskazanych publicznych adresów IP Sprzedawcy na poniższych zasadach: a. po zawarciu Sprzedawca przesyła do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów wniosek o umożliwienie dostępu ze wskazanych adresów, b. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów przesyła użytkownikom login i hasło startowe dostępu umożliwiające korzystanie z serwera sftp. gwarantuje dostępność serwera sftp w dni robocze w godzinach 7:00-18:00, zgłaszanie awarii i usterek należy przekazywać na adresy owe wskazane w pkt 4, Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać login i hasło pozwalające na dostęp do serwera sftp tylko osobom upoważnionym, Strona 10

11 nazwa użytkownika oraz hasło startowe zostaną przekazane wraz z Umową. Na prośbę Sprzedawcy, przekazanej faksowo lub pocztą elektroniczną, Oddział Rzeszów zmieni hasło i wyśle listem poleconym. b. Wymiana danych przez Elektroniczne Biuro Obsługi: odbywa się na następujących zasadach: wymiana informacji w postaci elektronicznej odbywa się poprzez Elektroniczne biuro obsługi dla sprzedawców energii elektrycznej dostępne pod adresem https://ebok.pgedystrybucja-rzeszow.pl Elektroniczne biuro obsługi dla sprzedawców energii elektrycznej zostanie udostępnione przez Oddział Rzeszów, dostęp do Elektronicznego biura obsługi dla sprzedawców energii elektrycznej jest zabezpieczony przez login oraz hasło, dostęp do Elektronicznego biura obsługi dla sprzedawców energii elektrycznej będzie zrealizowany w oparciu o szyfrowany protokół https, Oddział Rzeszów gwarantuje dostępność do Elektronicznego biura obsługi dla sprzedawców energii elektrycznej w dni robocze w godzinach 7:00-18:00, zgłaszanie awarii i usterek należy przekazywać na adresy owe wskazane w pkt 4, Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać login i hasło pozwalające na dostęp do Elektronicznego biura obsługi osobom upoważnionym, nazwa użytkownika oraz hasło startowe zostaną przekazane wraz z Umową. Na prośbę Sprzedawcy, przekazanej faksowo lub pocztą elektroniczną, Oddział Rzeszów zmieni hasło i wyśle listem poleconym. II. Formą pisemną objęte są informacje, o których mowa w pkt 7 lit. a), c), d). f) dla Oddziału Warszawa: I. Formą elektroniczną objęte są wszystkie informacje, o których mowa w pkt.7 lit b), c). odbywa się na następujących zasadach: wymiana informacji w postaci elektronicznej poprzez: podstawowy: rezerwowy: serwer ftp. serwer ftp zostanie udostępniony przez, serwer ftp umożliwia pobieranie oraz zamieszczanie danych przez Sprzedawcę. Dane są przekazywane w postaci plików w uzgodnionym przez strony Umowy formacie, dostęp do serwera ftp jest zabezpieczony przez login oraz hasło, dane dostępowe: adres IP serwera, login i hasło zostaną przekazane osobie upoważnionej ze strony Sprzedawcy, wymienionej w pkt. 4 lit a), po podpisaniu, gwarantuje dostępność serwera ftp w dni robocze w godzinach 7:00-18:00, zgłaszanie awarii i usterek należy przekazywać drogą faksową pod numer 22/ lub telefonicznie pod numer osoby wymienionej w wykazie pkt. 4 lit. b), Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać login i hasło pozwalające na dostęp do serwera ftp tylko osobom upoważnionym, nazwa użytkownika login oraz hasło zostaną przekazane osobie upoważnionej ze strony Sprzedawcy pocztą elektroniczną. II. Formą pisemną objęte są informacje, o których mowa w pkt. 7 lit. a) i d). Strona 11

12 g) dla Oddziału Zamość: I. Formą elektroniczna objęte są wszystkie informacje, o których mowa w pkt.7 lit b), c). odbywa się na następujących zasadach: wymiana informacji w postaci elektronicznej poprzez serwer ftp, serwer ftp zostanie udostępniony przez, serwer ftp umożliwia pobieranie oraz zamieszczanie danych przez Sprzedawcę. Dane są przekazywane w postaci plików w uzgodnionym przez strony Umowy formacie, dostęp do serwera ftp jest zabezpieczony przez login oraz hasło, dostęp do serwera ftp będzie zrealizowany w oparciu protokół ftp, serwer ftp będzie dostępny dla Sprzedawcy pod publicznym adresem IP: , dostęp do serwera ftp będzie możliwy tylko ze wskazanych publicznych adresów IP Sprzedawcy na poniższych zasadach: a. po zawarciu Sprzedawca przesyła do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość wniosek o umożliwienie dostępu ze wskazanych adresów, b. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość przesyła użytkownikom login i hasło startowe dostępu umożliwiające korzystanie z serwera ftp. gwarantuje całodobowy dostęp do serwera ftp, zgłaszanie awarii i usterek należy przekazywać drogą faksową pod numer lub telefonicznie pod numer , Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać login i hasło pozwalające na dostęp do serwera ftp tylko osobom upoważnionym, Na prośbę Sprzedawcy, przekazanej faksowo lub pocztą elektroniczną, zmieni hasło i wyśle listem poleconym. II. Formą pisemną objęte są informacje, o których mowa w pkt.7 lit. a) i d). Strona 12

13 h) dla Oddziału Skarżysko-Kamienna: III. Formą elektroniczna objęte są wszystkie informacje, o których mowa w pkt 7 lit. a), b) i c). III. IV. wymiana informacji, o których mowa w pkt 7 lit. a) odbywa się poprzez Platformę Wymiany Informacji (PWI) dostępną na stronie internetowej pod adresem: https:// /pwics/login/login.html niezwłocznie po zawarciu, Sprzedawca otrzyma login i hasła dostępu umożliwiające korzystanie z PWI, wymiana informacji, o których mowa w pkt 7 lit b) odbywa się w postaci elektronicznej poprzez serwer ftp, serwer ftp zostanie udostępniony przez, serwer ftp umożliwia pobieranie oraz zamieszczanie danych przez Sprzedawcę. Dane są przekazywane w postaci plików w uzgodnionym przez strony Umowy formacie, dostęp do serwera ftp jest zabezpieczony przez login oraz hasło, dostęp do serwera ftp będzie zrealizowany w oparciu szyfrowany protokół ftp, serwer ftp będzie dostępny dla Sprzedawcy pod publicznym adresem ftp://ftp.zeork.com.pl, dostęp do serwera ftp będzie możliwy tylko ze wskazanych publicznych adresów IP Sprzedawcy na poniższych zasadach: a. po zawarciu Sprzedawca przesyła do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko- Kamienna wniosek o umożliwienie dostępu ze wskazanych adresów, b. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna przesyła użytkownikom login i hasło startowe dostępu umożliwiające korzystanie z serwera ftp, gwarantuje dostępność serwera ftp w dni robocze w godzinach 7:00-15:00, Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać login i hasło pozwalające na dostęp do serwera ftp tylko osobom upoważnionym, nazwa użytkownika oraz hasło startowe zostaną przekazane wraz z Umową. Na prośbę Sprzedawcy, przekazanej faksowo lub pocztą elektroniczną, zmieni hasło i wyśle listem poleconym. Formę pisemną dopuszcza się w sytuacja awaryjnych, w zakresie o którym mowa w pkt.7 lit.a) i c). Formą pisemną objęte są informacje, o których mowa w pkt 7 lit. d). Sprzedawca Strona 13

KODY IDENTYFIKACYJNE, DANE TELEADRESOWE ORAZ OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ STRONY DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY I SPOSÓB WYMIANY INFORMACJI

KODY IDENTYFIKACYJNE, DANE TELEADRESOWE ORAZ OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ STRONY DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY I SPOSÓB WYMIANY INFORMACJI Załącznik nr 2 do Umowy nr x/ed/201x/u- o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej w Oświęcimiu dnia pomiędzy Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dawniej

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE KODÓW IDENTYFIKACYJNYCH SPRZEDAWCY, DANE TELEADRESOWE ORAZ OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ STRONY DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

OKREŚLENIE KODÓW IDENTYFIKACYJNYCH SPRZEDAWCY, DANE TELEADRESOWE ORAZ OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ STRONY DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY do Generalnej Umowy Dystrybucyjnej nr ***/2013/ **_****_**_*****/**** Załącznik nr 1 OKREŚLENIE KODÓW IDENTYFIKACYJNYCH SPRZEDAWCY, DANE TELEADRESOWE ORAZ OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ STRONY DO REALIZACJI PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 24 kwietnia 2013 r. SEO.271.6.5.2013

Gryfino, dnia 24 kwietnia 2013 r. SEO.271.6.5.2013 Gryfino, dnia 24 kwietnia 2013 r. SEO.271.6.5.2013 Dotyczy: zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Gryfino i jej

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie danych przez serwer SFTP. Instrukcja obsługi

Udostępnianie danych przez serwer SFTP. Instrukcja obsługi Udostępnianie danych przez serwer SFTP Instrukcja obsługi 1 I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Regulamin... 3 III. Wstęp... 4 IIII. Dostęp do konta na serwerze... 5 V. Formaty plików umieszczane na

Bardziej szczegółowo

UMOWA DYSTRYBUCYJNA. nr... ENERGA-OPERATOR S.A.

UMOWA DYSTRYBUCYJNA. nr... ENERGA-OPERATOR S.A. UMOWA DYSTRYBUCYJNA nr.... ENERGA-OPERATOR S.A... Niniejsza umowa dystrybucyjna zwana dalej Umową, została zawarta w dniu pomiędzy Stronami: ENERGA-OPERATOR S. A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki

Bardziej szczegółowo

Niniejsza Generalna Umowa Dystrybucji (zwana dalej Umową ) została zawarta w Zagórzu, dnia

Niniejsza Generalna Umowa Dystrybucji (zwana dalej Umową ) została zawarta w Zagórzu, dnia GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI nr... Niniejsza Generalna Umowa Dystrybucji (zwana dalej Umową ) została zawarta w Zagórzu, dnia... roku, pomiędzy: Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI nr...

GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI nr... GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI nr... Niniejsza Generalna Umowa Dystrybucji (zwana dalej Umową ) została zawarta w Bytomiu dnia... roku, pomiędzy: Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy

Bardziej szczegółowo

Karta Aktualizacji Nr 2/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Karta Aktualizacji Nr 2/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Karta Aktualizacji Nr 2/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Data przygotowania: 01.09.2015 r. Planowany termin wdrożenia zmian: 01.01.2016 r. Przedmiot zmian: Zmiana rozdziałów IRiESD:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... wpisanym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA . INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA BILANSOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO I ZARZĄDZANIE OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI. Wchodzi w życie z dniem: 15.12.2013 roku SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY przez Odbiorcę przyłączonego do sieci elektroenergetycznej Zakładu Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu

PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY przez Odbiorcę przyłączonego do sieci elektroenergetycznej Zakładu Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY przez Odbiorcę przyłączonego do sieci elektroenergetycznej Zakładu Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu 1. Procedura pierwszej zmiany Sprzedawcy przez Odbiorcę

Bardziej szczegółowo

Karta Aktualizacji Nr 2/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Karta Aktualizacji Nr 2/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Karta Aktualizacji Nr 2/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Data przygotowania: 03.07.2015 r. Planowany termin wdrożenia zmian: 01.01.2016 r. Przedmiot zmian: Zmiana rozdziałów IRiESD:

Bardziej szczegółowo

GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI Nr OSDn/ZACHEM/GUD/../../

GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI Nr OSDn/ZACHEM/GUD/../../ GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI Nr OSDn/ZACHEM/GUD/../../ Niniejsza Generalna Umowa Dystrybucji (zwana dalej Umową ) została zawarta w Bydgoszczy roku, pomiędzy: Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A., z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Informatyczne wspomaganie uczestników rynku energii elektrycznej

Informatyczne wspomaganie uczestników rynku energii elektrycznej Informatyczne wspomaganie uczestników rynku energii elektrycznej 1 Agenda prezentacji Wspomaganie informatyczne działań biznesowych Odbiorców końcowych (pakiet oprogramowania ZiPRE/OU) Wspomaganie informatyczne

Bardziej szczegółowo

GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI

GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI nr../ /.. Niniejsza Generalna Umowa Dystrybucji (zwana dalej Umową ) została zawarta w Dąbrowie Górniczej, dnia 25.01.2013 roku, pomiędzy: WM MALTA Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

w poszczególnych punktach poboru, c) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej,

w poszczególnych punktach poboru, c) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... wpisanym

Bardziej szczegółowo

Terawat Dystrybucja Sp. z o.o. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

Terawat Dystrybucja Sp. z o.o. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Tekst zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr.. z dnia.. Tekst obowiązujący od

Bardziej szczegółowo

GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCYJNA

GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCYJNA GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCYJNA nr. zawarta w dniu... roku Strona 1 z 18 Sprzedawcą Umowa nr PL zwana Generalną Umową Dystrybucji zawarta w dniu. w Warszawie między: Przedsiębiorstwem Państwowym Porty Lotnicze

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający anuluje zapis w punkcie XVIII i nadaje mu poniższe brzmienie:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający anuluje zapis w punkcie XVIII i nadaje mu poniższe brzmienie: Warszawa dnia 02.12.2014 Wykonawcy (uczestnicy postępowania) Działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Pzp zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Tekst obowiązujący od dnia: SPIS TREŚCI A. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 A.1.

Bardziej szczegółowo

Zi.VIII.271.9.2014 Krasne, dnia 14.10.2014 r.

Zi.VIII.271.9.2014 Krasne, dnia 14.10.2014 r. Zi.VIII.271.9.2014 Krasne, dnia 14.10.2014 r. Gmina Krasne, 36-007 Krasne 121 tel. (017) 85 55 292, fax. (017) 855-52-67, UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Regulamin. - jawny ciąg znaków alfanumerycznych identyfikujący Odbiorcę danych konieczny do dokonania autoryzacji w Portalu internetowym.

Regulamin. - jawny ciąg znaków alfanumerycznych identyfikujący Odbiorcę danych konieczny do dokonania autoryzacji w Portalu internetowym. Regulamin zdalnego udostępniania danych pomiarowych Celem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad zdalnego udostępniania danych pomiarowych z systemów informatycznych Polskiej Spółki Gazownictwa sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w Raciążu pomiędzy:.. (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w...

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR..

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR.. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR.. Załącznik nr 4 do siwz wzór umowy Miastem Stołecznym Warszawa, I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 515400-2012; data zamieszczenia: 17.12.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 515400-2012; data zamieszczenia: 17.12.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 503950-2012 z dnia 2012-12-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Fałków Przedmiotem zamówienia jest: Zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji

Bardziej szczegółowo

GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI nr X/GUD/ESV/20RR

GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI nr X/GUD/ESV/20RR GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI nr X/GUD/ESV/20RR Niniejsza Generalna Umowa Dystrybucji (zwana dalej Umową ) została zawarta w Siechnicach, dnia dd.mm.2015 roku, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Energetycznym ESV

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Tekst obowiązujący od dnia: SPIS TREŚCI: A. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Umowa nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Adres do korespondencji: ENEA Operator Sp. z o.o. Nr ewidencyjny:... (nazwa jednostki organizacyjnej) ul...., xx-xxx (miejscowość) Nr PPE:... Umowa nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI DLA USŁUGI KOMPLEKSOWEJ nr...

GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI DLA USŁUGI KOMPLEKSOWEJ nr... GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI DLA USŁUGI KOMPLEKSOWEJ nr... Niniejsza Generalna Umowa Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej (zwana dalej Umową ) została zawarta w..., dnia... roku, pomiędzy:... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zakup energii elektrycznej do budynku Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zakup energii elektrycznej do budynku Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie 1 Załącznik Nr 5 PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zakup energii elektrycznej do budynku Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie zawarta w dniu... w Staszowie pomiędzy: reprezentowaną przez:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 PROJEKT UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 W dniu r. w Przemkowie pomiędzy: Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem Przemków, z siedzibą Szklarki, ul. Ceglana 3, 59-170 Przemków,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chorzowie; Aleja Różana 2; 41-501 Chorzów INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia 2014 roku SPIS TREŚCI I.A.

Bardziej szczegółowo

Zał nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zał nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zał nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. zawarta w dniu 2015 r. w Brodach pomiędzy: Gminą Brody z siedzibą w Brodach ul. Rynek 2, 68-343 Brody reprezentowana przez Wójta Gminy - Ryszarda

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 W dniu r. w Czernikowie pomiędzy: Gminnym Zakładem Komunalnym w Czernikowie (NIP 879-238-46-28) z siedzibą w Czernikowie przy

Bardziej szczegółowo

Usługa dystrybucyjna. Warszawa, 16 października 2014 r.

Usługa dystrybucyjna. Warszawa, 16 października 2014 r. Usługa dystrybucyjna Warszawa, 16 października 2014 r. Agenda 1. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) 2. Umowa o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (UD) 3. Pojedyncze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia: SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 4 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki dostępu do systemów informatycznych giełdy Rynek Instrumentów Finansowych

Szczegółowe warunki dostępu do systemów informatycznych giełdy Rynek Instrumentów Finansowych Szczegółowe warunki dostępu do giełdy Rynek Instrumentów Finansowych Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 164/41/15 z dnia 30 lipca 2015 r. Szczegółowe wchodzą w życie z dniem 30 lipca 2015

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Mogielnica, dnia 10.11.2014 r. Pełnomocnik Zamawiającego: New Power Sp. z o.o. ul. Chełmżyńska 180 A 04-464 Warszawa Reprezentujący: Gminę Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Bardziej szczegółowo

Prawo do informacji. Dariusz Bober. Instytut Informatyki Wydział Matematyczo-Przyrodniczy Uniwersytet Rzeszowski

Prawo do informacji. Dariusz Bober. Instytut Informatyki Wydział Matematyczo-Przyrodniczy Uniwersytet Rzeszowski Prawo do informacji Dariusz Bober Instytut Informatyki Wydział Matematyczo-Przyrodniczy Uniwersytet Rzeszowski Agenda Postulat Dostęp do danych pomiarowych Jak stanowią zapisy prawne ebok nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) Wymiana dokumentów elektronicznych pomiędzy Apteką a Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ Strona 1 z 10 INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach oprogramowania

Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach oprogramowania ZAŁĄCZNIK NR 3 do umowy z dnia r. Szczegółowe warunki i zasady świadczenia przez Wykonawcę usług serwisu gwarancyjnego. 1. Definicje Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Liczniki energii 2015/S 056-098134. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe

Polska-Łódź: Liczniki energii 2015/S 056-098134. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98134-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Liczniki energii 2015/S 056-098134 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI Nr x/ed/201x/u-

GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI Nr x/ed/201x/u- GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI Nr x/ed/201x/u- Generalna Umowa Dystrybucji (zwana dalej Umową ) została zawarta w Oświęcimiu dnia roku, pomiędzy: 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo

Bardziej szczegółowo

0 69 ": < : = 6 5 = <" 9; 5 =4 6"> $ =

0 69 : < : = 6 5 = < 9; 5 =4 6> $ = !" #$% &'("!')'*('"! " # $%&" '(!())! " *+,'$-.(.)$/" 012)$3-''$,$" 4560! 7***8 #5 0 65 #06 )))))-,$-3" 4()))))))"))" 9 "+,-./01 4 2 " " *+ " 012 " 4 5 6 0"8 #5065#06" 4"9 "+)!("0" 4-3 #::; 6" 6 0 69 ":

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie i przetwarzanie danych pomiarowych jako bariera rozwoju rynku. Biuro Klientów Kluczowych PGE Obrót SA

Pozyskiwanie i przetwarzanie danych pomiarowych jako bariera rozwoju rynku. Biuro Klientów Kluczowych PGE Obrót SA Pozyskiwanie i przetwarzanie danych pomiarowych jako bariera rozwoju rynku Biuro Klientów Kluczowych PGE Obrót SA Agenda Oczekiwania klientów Działania OSD Problemy wynikające z konfrontacji oczekiwań

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 PROJEKT UMOWA NR

ZAŁĄCZNIK Nr 2 PROJEKT UMOWA NR PROJEKT UMOWA NR ZAŁĄCZNIK Nr 2 zawarta w dniu.. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy energii elektrycznej.

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy energii elektrycznej. Szczecin, dnia 3 lutego 2015 r. Znak: WAG.261.2.1.15.2015 - Wykonawcy - Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy energii elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Załącznik Nr 1 Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Wersja 1.0 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ CZYNNEJ 25/2015

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ CZYNNEJ 25/2015 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ CZYNNEJ 25/2015 W dniu:...2015 r. w Kozienicach pomiędzy: Kozienicką Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą: 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI nr

GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI nr GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI nr Niniejsza Generalna Umowa Dystrybucji (zwana dalej Umową ) została zawarta w..., dnia... roku, pomiędzy: ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej

Bardziej szczegółowo

GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI nr... pomiędzy NITROERG S.A a...

GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI nr... pomiędzy NITROERG S.A a... GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI nr... pomiędzy NITROERG S.A a... dnia... zawarta dnia... pomiędzy a... Niniejsza (zwana dalej Umową ) została zawarta w..., dnia... roku, pomiędzy:... z siedzibą w... przy ul....,...-......,

Bardziej szczegółowo

Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez..., zwaną dalej Operatorem

Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez..., zwaną dalej Operatorem Umowa nr... o świadczenie usługi kolokacji Specyfikacja usług zawarty w dniu... roku w Łodzi, pomiędzy Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zawarta w dniu...2014r. w.

UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zawarta w dniu...2014r. w. UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zawarta w dniu....2014r. w. pomiędzy: Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa, wpisanym

Bardziej szczegółowo

GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI DLA USŁUGI KOMPLEKSOWEJ nr...

GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI DLA USŁUGI KOMPLEKSOWEJ nr... Wzór GUD-kompleksowy GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI DLA USŁUGI KOMPLEKSOWEJ nr... Niniejsza Generalna Umowa Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej (zwana dalej Umową ) została zawarta w..., dnia... roku, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Umowa o administrację serwerem dedykowanym

Umowa o administrację serwerem dedykowanym Umowa o administrację serwerem dedykowanym zawarta w... w dn...., pomiędzy: FHU Maja, ul. Dietla 63/4 31-054 Kraków, NIP: 945-174-86-79 reprezentowaną przez Michała Prokopiuka, zwaną dalej Firmą a... reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ UNIHUT S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną? Odpowiedź: Tak.

Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną? Odpowiedź: Tak. numer postępowania: RejZamPub/DZP/PN/33/2014 Wrocław, dnia 08.05.2014r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zadania pn. Zakup energii elektrycznej dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Zakłady Chemiczne ZACHEM Spółka Akcyjna INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: data: wersja strona 2 z 11 SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia: SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne...3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD...3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wystawiania

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : Adres do korespondencji: zwanego dalej Zamawiającym

zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : Adres do korespondencji: zwanego dalej Zamawiającym UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : Adres do korespondencji: zwanego dalej Zamawiającym a zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr [ ] (zwana dalej: Umową ) z siedzibą w,, NIP, REGON, reprezentowana przez:

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr [ ] (zwana dalej: Umową ) z siedzibą w,, NIP, REGON, reprezentowana przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr [ ] (zwana dalej: Umową ) zawarta w dniu 2015 r. w pomiędzy: z siedzibą w,, NIP, REGON, reprezentowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi UMOWA Nr R/ /2015 zawarta w Łodzi w dniu 2015 roku pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, NIP: 525-001-09-76, zwanym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25.11.2014 r.

Warszawa, dnia 25.11.2014 r. Pełnomocnik Zamawiającego: New Power Sp. z o.o. ul. Chełmżyńska 180A 04-464 Warszawa Reprezentujący: Gminę Stary Lubotyń Stary Lubotyń 42 07-303 Stary Lubotyń Warszawa, dnia 25.11.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTÓW - IBOK

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTÓW - IBOK REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTÓW - IBOK 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin korzystania z usług Internetowego Biura Obsługi Klientów IBOK ( zwany dalej Regulaminem )

Bardziej szczegółowo

ZWL/OŁM/08/2012 Załącznik nr 4d do SIWZ / nr 1d do Umowy

ZWL/OŁM/08/2012 Załącznik nr 4d do SIWZ / nr 1d do Umowy Załącznik nr 4d do SIWZ / nr 1d do Umowy Oddział Łódź -Teren Opis usług objętych przedmiotem Umowy i sposób realizacji Umowy I. Ogólne założenia dotyczące wydruku dokumentów (faktur, wezwań do zapłaty,

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ - P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zawarta w dniu....2012 r. w. pomiędzy: z siedzibą...., NIP., zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:. a... z siedzibą... wpisaną

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1 Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej Polityką, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez SuperGrosz Sp. z o. o. 2 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr [ ] (zwana dalej: Umową ) z siedzibą w,, NIP, REGON, reprezentowana przez:

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr [ ] (zwana dalej: Umową ) z siedzibą w,, NIP, REGON, reprezentowana przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr [ ] (zwana dalej: Umową ) zawarta w dniu 2015 r. w pomiędzy: z siedzibą w,, NIP, REGON, reprezentowana

Bardziej szczegółowo

KARTA AKTUALIZACJI Nr 1/2016 INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

KARTA AKTUALIZACJI Nr 1/2016 INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. Ul. Kochanowskiego 30 33-100 Tarnów KARTA AKTUALIZACJI Nr 1/2016 INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Niniejsza Karta Aktualizacji zmienia postanowienia

Bardziej szczegółowo

U-KG_P Ver. U-KG_P_02

U-KG_P Ver. U-KG_P_02 kod handlowca Nr ewidencyjny Umowa nr zawarta w dniu Dane Klienta imię i nazwisko** adres zamieszkania PESEL seria, numer i nazwa dokumentu tożsamości wydany przez reprezentowanym przez pełnomocnika: roku,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO.

Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO. Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu lexel.net.pl, korzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy transakcyjnej ING Securities S.A. SidomaOnLine

Instrukcja korzystania z platformy transakcyjnej ING Securities S.A. SidomaOnLine Instrukcja korzystania z platformy transakcyjnej ING Securities S.A. SidomaOnLine Słownik Platforma transakcyjna udostępniony przez ING Securities S.A. system internetowy służący do odbioru notowań, handlu

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług dystrybucji generalna umowa dystrybucyjna

Umowa o świadczenie usług dystrybucji generalna umowa dystrybucyjna PGE Dystrybucja Łódź Teren S.A. ul. Piotrkowska 58, 90-105 Łódź Tel.: (+48 42) 675 20 00 Faks: (+48 42) 675 20 01 Umowa o świadczenie usług dystrybucji generalna umowa dystrybucyjna Nr... zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW Przed rejestracją w module ebok naleŝy uwaŝnie przeczytać poniŝszy regulamin. Rejestrując się, Klient potwierdza, Ŝe zapoznał się z treścią

Bardziej szczegółowo

LOGOWANIE DO POCZTY W DOMENIE dydaktyka.pswbp.pl

LOGOWANIE DO POCZTY W DOMENIE dydaktyka.pswbp.pl LOGOWANIE DO POCZTY W DOMENIE dydaktyka.pswbp.pl Szanowni Państwo, Dział Teleinformatyczny udostępnia pracownikom dydaktycznym PSW indywidualne konta firmowe aplikacji Google w domenie dydaktyka.pswbp.pl.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ PROJEKT Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr.. /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Orońsku, pomiędzy Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku reprezentowaną przez: Dyrektora - Jana Gagackiego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź: Łódź, dnia 23 października 2015 roku. Oznaczenie sprawy: MZŻ.T.262.10.2015

Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź: Łódź, dnia 23 października 2015 roku. Oznaczenie sprawy: MZŻ.T.262.10.2015 Oznaczenie sprawy: MZŻ.T.262.10.2015 Łódź, dnia 23 października 2015 roku Miejski Zespół Żłobków w Łodzi informuje, że w dniu 22 października 2015 roku wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISOWA. 1 Umowa zawarta w Brwinowie dnia... na pakiet opieki serwisowej... pomiędzy firmą:

UMOWA SERWISOWA. 1 Umowa zawarta w Brwinowie dnia... na pakiet opieki serwisowej... pomiędzy firmą: UMOWA SERWISOWA 1 Umowa zawarta w Brwinowie dnia... na pakiet opieki serwisowej... pomiędzy firmą: PRESTIGE GROUP RENATA FASTYN 05-840 Brwinów, Pruszkowska 25 NIP: 836-137-54-87 REGON:750778173 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. NIP, REGON zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

UMOWA NR. NIP, REGON zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, Załącznik nr 5 UMOWA NR zawarta w dniu.. r. w Sochaczewie pomiędzy: Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew, AL.600-Lecia 90, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: PN-06-2013 Kraków, dnia 27 lutego 2013 r. IMIM/DOP/ 476 /13 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE OFERENTA

znak sprawy: PN-06-2013 Kraków, dnia 27 lutego 2013 r. IMIM/DOP/ 476 /13 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE OFERENTA znak sprawy: PN-06-2013 Kraków, dnia 27 lutego 2013 r. IMIM/DOP/ 476 /13 znak sprawy: PN-06-2013 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE OFERENTA Dotyczy: dostawę energii elektrycznej dla potrzeb IMIM PAN Pytanie 1 Zapisy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do SIWZ Projekt Umowy

Załącznik Nr 8 do SIWZ Projekt Umowy Projekt Umowy UMOWA Nr 9/ZP/ZGO/2014 na zakup energii elektrycznej zawarta w dniu... w Bielsku-Białej pomiędzy: Zakładem Gospodarki Odpadami S.A. ul. Krakowska 315 d, 43-300 Bielsko-Biała, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AI ZP.272.00024.2013.MP Numer pisma:

Znak sprawy: AI ZP.272.00024.2013.MP Numer pisma: Znak sprawy: AI ZP.272.00024.2013.MP Numer pisma: Katowice, dn. grudnia 2013 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Informatyki, Administracji i Zamówień Publicznych Wszyscy Wykonawcy w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Numer Umowa zawarta w dniu r. w.. pomiędzy: z siedzibą., numer NIP., reprezentowanym/ą przez: działającą/ym w imieniu własnym oraz w imieniu

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: ZS/D_15/14/B Racibórz dn. 17.10.2014r.

Nasz znak: ZS/D_15/14/B Racibórz dn. 17.10.2014r. Nasz znak: ZS/D_15/14/B Racibórz dn. 17.10.2014r. Wykonawcy dot. postępowania sektorowego nieograniczonego pn. Sprzedaż energii elektrycznej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji zawarta w dniu.. w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie Urząd Gminy w Chybiu z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dnia 01.12.2015r. ZP.271.9.2015 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Bojszowy, jednostek organizacyjnych gminy oraz Gminnego

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki dostępu do systemów informatycznych giełdy

Szczegółowe warunki dostępu do systemów informatycznych giełdy Szczegółowe warunki dostępu do systemów informatycznych giełdy Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 170/42/15 z dnia 13 sierpnia 2015 r. Szczegółowe wchodzą w życie z dniem 1 października 2015

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań 21/06/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/IWR dotyczące usługi wynajmu platformy szkoleń e-learning w ramach projektu Inwestycja w rozwój szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Wielkopolski

Bardziej szczegółowo