Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej IMMOEAST AG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej IMMOEAST AG"

Transkrypt

1 Komentarz Zarządu 101 Highlights 2006/07 Strategia i model działalności Struktura portfela Corporate Governance Portfel nieruchomości Analiza prowadzonej działalności Sprawozdanie firmowe Serwis i glosariusz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej IMMOEAST AG Skonsolidowany bilans 102 Skonsolidowany rachunek zysków i strat 103 Skonsolidowane zestawienie kapitału własnego 104 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 105 Raportowanie segmentów 106 Informacja dodatkowa 116 Ogólne zasady 116 Zasady konsolidacji 118 Zasady rachunkowości 172 Wyjaśnienia pozycji bilansów 185 Wyjaśnienia pozycji rachunku zysków i strat 213 Wyjaśnienia pozycji rachunku przepływów pieniężnych 219 Raportowanie w podziale na segmenty działalności 221 Pozostałe informacje 225 Podmioty objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym IMMOEAST AG 235 Opinia biegłego rewidenta 242 Sprawozdanie zarządu z działalności 244 Ekspertyzy 257

2 102 IMMOEAST Sprawozdanie Geschäftsbericht z działalności 2006/07 w roku 2006/07 Immoeast AG Skonsolidowany bilans na 30 kwietnia 2007 r. z danymi porównawczymi za rok poprzedni 30 kwietnia 2007 r. 30 kwietnia 2006 r. AKTYWA Nota w TEUR w TEUR Nieruchomości (4.1.1) , ,6 Środki trwałe w budowie (4.1.2) , ,7 Pozostałe środki trwałe (4.2) 2.157, ,3 Wartości niematerialne i prawne (4.3) , ,8 Udziały w jednostkach stowarzyszonych (4.4) , ,4 Pozostałe instrumenty finansowe (4.5) , ,6 Należności i inne aktywa (4.6) , ,2 Aktywo z tytułu podatku odroczonego (4.15) , ,5 Aktywa trwałe , ,1 Należności i inne aktywa (4.6) , ,0 Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży (4.1.3) 0, ,6 Zapasy (Nieruchomości) (4.8) , ,5 Inwestycje krótkoterminowe (4.7) , ,0 Środki pieniężne , ,7 Aktywa obrotowe , ,8 AKTYWA , ,9 PASYWA Kapitał zakładowy , ,1 Kapitał zapasowy , ,1 Kapitał z aktualizacji wyceny 813,1 75,7 Zyski z lat ubiegłych oraz bieżący wynik finansowy grupy , ,6 Kapitał z różnic kursowych , , , ,7 Udziały mniejszości ,4-17,4 Kapitał własny (4.9) , ,3 Zobowiązania finansowe (4.10) , ,6 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (4.11) 1.894,8 869,6 Rezerwy (4.12) 1.894, ,5 Pozostałe zobowiązania (4.13) , ,5 Podatek odroczony (4.15) , ,7 Zobowiązania długoterminowe , ,9 Zobowiązania finansowe (4.10) , ,6 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (4.11) , ,8 Rezerwy (4.12) , ,1 Pozostałe zobowiązania (4.13) , ,2 Zobowiązania krótkoterminowe , ,7 PASYWA , ,9 Poniższe dodatkowe wyjaśnienia i informacje stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

3 Bilans Rachunek zysków i strat Komentarz Zarządu 103 Highlights 2006/07 Strategia i model działalności Struktura portfela Corporate Governance Portfel nieruchomości Analiza prowadzonej działalności Sprawozdanie firmowe Serwis i glosariusz Immoeast AG Skonsolidowany rachunek zysków i strat z danymi porównawczymi za rok poprzedni Nota 2006/07 TEUR 2005/06 TEUR Przychody ze sprzedaży (5.1) , ,5 Aktualizacja wyceny nieruchomości (5.2) , ,1 Pozostałe przychody operacyjne (5.3) , ,4 Amortyzacja (5.4) , ,0 Koszty związane z nieruchomościami (5.5) , ,9 Pozostałe koszty operacyjne (5.6) , ,1 Koszty osobowe (5.7) -329,8-24,4 Zużycie materiałów i energii (5.8) -818,2-301,2 Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) , ,4 Przychody/Koszty finansowe , ,9 Wynik na działalności inwestycyjnej , ,3 Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych 700, ,1 Wynik na działalności finansowej (5.9) , ,3 Wynik finansowy przed opodatkowaniem (EBT) , ,7 Podatek dochodowy (5.10) , ,3 Wynik grupy kapitałowej , ,4 Udziały jednostki dominującej , ,4 Udział mniejszości 8.010,4-17,0 Zysk na akcję (EUR) (8.2) 1,02 0,76 Poniższe dodatkowe wyjaśnienia i informacje stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania.

4 104 IMMOEAST Sprawozdanie Geschäftsbericht z działalności 2006/07 w roku 2006/07 Immoeast AG Zestawienie zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej Kapitał z Kapitał z Kapitał Kapitał Kapitał aktualizacji Zysk z lat różnic udziałowców TEUR zakładowy zapasowy wyceny ubiegłych kursowych mniejszościowych Razem Stan na 30 kwietnia 2005 r , ,9 0, , , , ,1 Kapitał z wyceny według wartości godziwej 6.952, ,6 Podatek odroczony odniesiony na kapitał własny , ,1 Część wyniku finansowego odniesiona na kapitał własny 5.214, ,5 Wynik finansowy grupy kapitałowej na 30 kwietnia 2006 r ,4-17, ,4 Wynik finansowy razem ,0-17, ,0 Podwyższenie kapitału , , ,6 Koszty podwyższenia kapitału , ,5 Zmiana waluty 0, ,3-41, ,5 Zmiana struktury własnościowej , ,0 Zmiana metod konsolidacji 75,7 75,7 Proporcjonalny udział w zmianach kapitału spółek stowarzyszonych 362,5-217,6 145,0 Stan na 30 kwietnia 2006 r , ,1 75, , ,2-17, ,3 Kapitał z wyceny według wartości godziwej 7.402, ,1 Podatek odroczony odniesiony na kapitał własny , ,5 Część wyniku finansowego odniesiona na kapitał własny 5.551, ,6 Wynik finansowy grupy kapitałowej na 30 kwietnia 2006 r , , ,1 Wynik finansowy razem , , ,7 Podwyższenie kapitału , , ,6 Koszty podwyższenia kapitału , ,5 Zmiana waluty ,0 385, ,6 Zmiana struktury udziałowej -10,3 10,3 0,0 Zmiana metody konsolidacji 737, , ,9 Proporcjonalny udział w zmianach kapitału spółek stowarzyszonych 45,3 121,0 166,2 Stan na 30 kwietnia 2007 r , ,5 813, , , , ,8 Poniższe dodatkowe wyjaśnienia i informacje stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania.

5 Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pieniężnych Komentarz Zarządu 105 Highlights 2006/07 Strategia i model działalności Struktura portfela Corporate Governance Portfel nieruchomości Analiza prowadzonej działalności Sprawozdanie firmowe Serwis i glosariusz Immoeast AG Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych z danymi porównawczymi za rok poprzedni TEUR 2006/07 TEUR 2005/06 TEUR Wynik grupy kapitałowej przed opodatkowaniem , ,7 Amortyzacja/odpis ujemnej wartości firmy , ,8 Proporcjonalny udział w spółkach stowarzyszonych -700, ,1 Zysk/Strata ze sprzedaży aktywów trwałych ,7 220,4 Zyski ze zmiany wartości udziału 0, ,9 Przejściowe wahania wartości rynkowej instrumentów finansowych , ,8 Zapłacony podatek dochodowy , ,4 Odsetki (saldo) , ,7 Pozostałe przychody/koszty nie powodujące przepływów pieniężnych , ,5 Przepływy pieniężne z wyniku finansowego , ,1 Należności i pozostałe aktywa , ,3 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług , ,8 Rezerwy ( bez reserw podatkowych) , ,3 Pozostałe zobowiązania , ,2 Przepływy pieniężne z bieżącej działalności operacyjnej , ,7 Nabycie nieruchomości , ,8 Nabycie spółek obiektowych skorygowane o przejęte środki pieniężne (TEUR ,5; 2005/06: TEUR ,8) , ,2 Nabycie pozostałych aktywów trwałych -324, ,4 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 0,0 92,0 Inwestycje finansowe , ,0 Udzielone pożyczki krótkoterminow , ,1 Przychody ze zbycia aktywów obrotowych 0, ,6 Przychody ze zbycia aktywów trwałych , ,9 Przychody ze zbycia instrumentów finansowych 2.664, ,2 Otrzymane odsetki z inwestycji finansowych , ,5 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej , ,5 Wpływy z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek , ,7 Wpływy z tytułu podwyższenia kapitału , ,6 Wydatki z tytułu zmiany struktury udziałów 6, ,4 Spłata krótkoterminowych zobowiązań finansowych , ,5 Spłata długoterminowych zobowiązań finansowych , ,4 Zapłacone odsetki , ,3 Przepływy pieniężne z działalności finansowej , ,7 Różnice kursowe , ,9 Zmiana stanu środków pieniężnych , ,0 Stan środków pieniężnych na początek okresu , ,7 Stan środków pieniężnych na koniec okresu , ,7 Zmiana stanu środków pieniężnych , ,0 Poniższe dodatkowe wyjaśnienia i informacje stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

6 106 IMMOEAST Sprawozdanie Geschäftsbericht z działalności 2006/07 w roku 2006/07 Immoeast AG Raport z działalności segmentów Podział segmentów według regionów CEE Węgry Czechy Polska TEUR 2006/ / / / / /06 Powierzchnie biurowe , , , , , ,2 Powierzchnie logistyczne/usługowe , , , , , ,4 Powierzchnie mieszkaniowe 0,0 0,0 55,4 55,2 0,0 0,0 Przychody z powierzchni garażowych 703,0 430, ,9 647,0 774,1 207,8 Przychody z tytułu najmu , , , , , ,3 Sprzedaż zapasów (nieruchomości) 0,0 276,7 0,0 0,0 818,2 0,0 Refakturowane koszty eksploatacji 8.119, , , , , ,1 Pozostałe 673,4 330,7 317,3 190,6 241,2 61,8 Przychody ze sprzedaży , , , , , ,3 Aktualizacja wyceny nieruchomości , , , , , ,9 Pozostałe przychody operacyjne ,3 773,1 796, , , ,3 Amortyzacja , , , , , ,9 Koszty związane z nieruchomościami , , , , , ,5 Pozostałe koszty operacyjne , , , , , ,0 Koszty osobowe -60,6 0,0 0,0-0,1-87,9-18,6 Zużycie materiałów i energii 0,0-301,2 0,0 0,0-818,2 0,0 Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) , , , , , ,5 Przychody z tytułu odsetek i zrównane z nimi 3.409,6 709,6 750,8-319,5 545, ,7 Koszty z tytułu odsetek i zrównane z nimi , , , , , ,7 Wynik na działalności inwestycyjnej 9.609, , , , , ,4 Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych 0,0-601,2-989,8-601,9 0,0 0,0 Wynik na działalności finansowej 2.654, , , , , ,4 Wynik finansowy przed opodatkowaniem (EBT) , , , , , ,9 w tym udział w wynikach Joint Ventures 1.805, , , , , ,9 w tym udział w wyniku spółek, których udziały wycenione są metodą praw własności 0,0-601,2-989,8-601,9 0,0 0,0 Podatek dochodowy , , , , , ,6 Wynik finansowy grupy kapitałowej , , , , , ,3 Aktywa segmentu , , , , , ,5 w tym nieruchomości , , , , , ,0 w tym środki trwałe w budowie , , , ,7 547, ,1 w tym udziały wycenione metodą praw własności 0, , , ,4 0,0 0,0 Zobowiązania segmentu , , , , , ,1 Inwestycje segmentu , , , , , ,7 w tym inwestycje w nieruchomości , , , , , ,0 w tym inwestycje w środki trwałe w budowie , , , , , ,0

7 Raport z działalności segmentów Komentarz Zarządu 107 Highlights 2006/07 Strategia i model działalności Struktura portfela Corporate Governance Portfel nieruchomości Analiza prowadzonej działalności Sprawozdanie firmowe Serwis i glosariusz SEE Słowacja Rumunia Słowenia Serbia 2006/ / / / / / / / , , , ,1 0,0 0,0 1,2 0, , ,2 0,0 0,0 961,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 494,8 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , ,1 961,8 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0, ,9 985, , ,2 151,2 0,0 0,0 0,0 896, ,4 222,21 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , ,1 0,0 1,2 0, , , , , ,7 0,0 0,0 0,0 968,8 45, , ,5 22,3 0,0 0,1 0,0-595, , , ,1 0,0 0,0-138,9 0, , , , ,3-224,2 0,0-68,0 0, , , , ,0-323,9 0,0-53,4 0,0-19,1-1,0-3,7-2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , ,0 0,0-259,0 0,0 389,5 31,8 369,0 77,0 1,5 0,0 0,0 0, , , , ,9-1,7 0,0-64,0 0, , , , ,0 0,0 0,0 44,5 0,0 135,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,7-271, , ,9-0,2 0,0-19,5 0, , , , , ,8 0,0-278,5 0,0 41,7 0, ,4-144,7 0,0 0,0 0,0 0,0 135,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,9 447, , , ,0 0,0 14,0 0, , , , , ,8 0,0-264,5 0, , , , , ,3 0, ,5 0, , , , , ,2 0,0 0,0 0, , , , ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , ,5 0, ,8 0, , , , , ,5 0,0 0,3 0, , , , , ,5 0,0 0,3 0, , , , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 108 IMMOEAST Sprawozdanie Geschäftsbericht z działalności 2006/07 w roku 2006/07 Immoeast AG Raport z działalności segmentów (kontynuacja) Podział segmentów według regionów SEE Bułgaria Chorwacja Rosja TEUR 2006/ / / / / /06 Powierzchnie biurowe 482,5 0, ,6 0,0 0,0 0,0 Powierzchnie logistyczne/usługowe 0,0 0,0 0,0 0, ,5 0,0 Powierzchnie mieszkaniowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Przychody z powierzchni garażowych 0,0 0,0 73,0 0,0 27,5 0,0 Przychody z tytułu najmu 482,5 0, ,6 0, ,0 0,0 Sprzedaż zapasów (nieruchomości) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Refakturowane koszty eksploatacji 0,0 0,0 10,1 0, ,8 0,0 Pozostałe 0,0 0,0 28,0 0,0 760,8 0,0 Przychody ze sprzedaży 482,5 0, ,7 0, ,6 0,0 Aktualizacja wyceny nieruchomości ,4 0, ,2 0, ,4 0,0 Pozostałe przychody operacyjne 0,3 0,0 0,2 0,0 446,7 0,0 Amortyzacja -18,7 0,0-1,8 0, ,3 0,0 Koszty związane z nieruchomościami -84,5 0,0-432,1 0, ,2 0,0 Pozostałe koszty operacyjne -476,3 0,0-13,9 0, ,0 0,0 Koszty osobowe 0,0 0,0 0,0 0,0-140,2 0,0 Zużycie materiałów i energii 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) ,7 0, ,3 0, ,0 0,0 Przychody z tytułu odsetek i zrównane z nimi 0,4 0,0 2,1 0,0 57,0 0,0 Koszty z tytułu odsetek i zrównane z nimi -442,3 0,0-544,8 0, ,1 0,0 Wynik na działalności inwestycyjnej 0,0 0,0-141,6 0,0-414,1 0,0 Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Wynik na działalności finansowej -441,8 0,0-684,3 0, ,3 0,0 Wynik finansowy przed opodatkowaniem (EBT) ,9 0, ,1 0, ,8 0,0 w tym udział w wynikach Joint Ventures 0,0 0,0 0,0 0, ,4 0,0 w tym udział w wyniku spółek, których udziały wycenione są metodą praw własności 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Podatek dochodowy ,9 0, ,8 0, ,5 0,0 Wynik finansowy grupy kapitałowej ,1 0, ,3 0, ,3 0,0 Aktywa segmentu ,6 0, ,9 0, ,0 0,0 w tym nieruchomości ,3 0, ,5 0, ,7 0,0 w tym środki trwałe w budowie 0,0 0,0 0,0 0, ,1 0,0 w tym udziały wycenione metodą praw własności 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zobowiązania segmentu ,6 0, ,0 0, ,1 0,0 Inwestycje segmentu ,9 0, ,4 0, ,8 0,0 w tym inwestycje w nieruchomości ,9 0, ,4 0, ,5 0,0 w tym inwestycje w środki trwałe w budowie 0,0 0,0 0,0 0, ,1 0,0

9 Raport z działalności segmentów Komentarz Zarządu 109 Highlights 2006/07 Strategia i model działalności Struktura portfela Corporate Governance Portfel nieruchomości Analiza prowadzonej działalności Sprawozdanie firmowe Serwis i glosariusz CIS Ukraina Pozostałe oraz wykluczenia konsolidacyjne Grupa IMMOEAST 2006/ / / / / /06 0,0 0,0 0,0 0, , ,1 0,0 0,0 0,0 0, , ,3 0,0 0,0 0,0 0,0 55,4 55,2 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,7 0,0 0,0 0,0 0,0 818,2 277,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,5 0,0 0,0 0,0 7, , ,4 0,0 0,0 0,0 7, , ,5 0,0 0,0 0,0 0, , ,1 0,0 0, , , , , ,8 0,0-343,9-21, , ,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,9-1,7 0, , , , ,1-1,7 0,0-114,1-1,9-427,3-24,4 0,0 0,0 0,0 0,0-818,2-301, ,1 0, , , , ,4 0,0 0, , , , ,7-40,5 0, , , , ,6 0,0 0, , , , ,3 0,0 0, ,4 0,0 700, ,1-40,5 0, , , , , ,7 0, , , , , ,4 0, , , , ,4 0,0 0, ,4 0,0 700, ,1 10,9 0, , , , , ,8 0, , , , , ,1 0, , , , ,9 0,0 0,0 0,0 0, , , ,8 0,0 0,0 0, , ,7 0,0 0, ,5 3, , , ,1 0, , , , , ,0 0,0 18,7 2, , ,5 0,0 0,0 0, , , , ,0 0,0 0,0 0, , ,9

10 110 IMMOEAST Sprawozdanie Geschäftsbericht z działalności 2006/07 w roku 2006/07 Immoeast AG Raport z działalności segmentów (kontynuacja) Przekształcenie danych finansowych segmentów na dane grupy kapitałowej C E E S E E 2006/ / / /06 Powierzchnie biurowe , , , ,1 Powierzchnie logistyczne/usługowe , ,3 961,8 0,0 Powierzchnie mieszkaniowe 55,4 55,2 0,0 0,0 Przychody z powierzchni garażowych 3.396, ,0 73,0 0,0 Przychody z tytułu najmu , , , ,1 Sprzedaż zapasów (nieruchomości) 818,2 276,7 0,0 0,3 Refakturowane koszty eksploatacji , , , ,2 Pozostałe 2.128, ,5 28,2 0,0 Przychody ze sprzedaży , , , ,6 Aktualizacja wyceny nieruchomości , , , ,8 Pozostałe przychody operacyjne , , , ,5 Amortyzacja , , , ,1 Koszty związane z nieruchomościami , , , ,3 Pozostałe koszty operacyjne , , , ,0 Koszty osobowe -167,6-19,7-3,7-2,8 Zużycie materiałów i energii -818,2-301,2 0,0 0,0 Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) , , , ,7 Przychody z tytułu odsetek i zrównane z nimi 5.095, ,6 373,1 77,0 Koszty z tytułu odsetek i zrównane z nimi , , , ,9 Wynik na działalności inwestycyjnej , , , ,0 Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych -853, ,1 0,0 0,0 Wynik na działalności finansowej , , , ,9 Wynik finansowy przed opodatkowaniem (EBT) , , , ,8 w tym udział w wynikach Joint Ventures , , ,4-144,7 w tym udział w wyniku spółek, których udziały wycenione są metodą praw własności -853, ,1 0,0 0,0 Podatek dochodowy , , , ,6 Wynik finansowy grupy kapitałowej , , , ,2 Aktywa segmentu , , , ,6 w tym nieruchomości , , , ,2 w tym środki trwałe w budowie , , , ,0 w tym udziały wycenione metodą praw własności , ,6 0,0 0,0 Zobowiązania segmentu , , , ,9 Inwestycje segmentu , , , ,6 w tym inwestycje w nieruchomości , , , ,4 w tym inwestycje w środki trwałe w budowie , , , ,0

11 Raport z działalności segmentów Komentarz Zarządu 111 Highlights 2006/07 Strategia i model działalności Struktura portfela Corporate Governance Portfel nieruchomości Analiza prowadzonej działalności Sprawozdanie firmowe Serwis i glosariusz C I S Przekształcenie Grupa IMMOEAST 2006/ / / / / /06 0,0 0,0 0,0 0, , , ,5 0,0 0,0 0, , ,3 0,0 0,0 0,0 0,0 55,4 55,2 27,5 0,0 0,0 0, , , ,0 0,0 0,0 0, , ,7 0,0 0,0 0,0 0,0 818,2 277, ,8 0,0 0,0 0, , ,5 760,8 0,0 0,0 7, , , ,6 0,0 0,0 7, , , ,4 0,0 0,0 0, , ,1 446,7 0, , , , , ,0 0,0-343,9-21, , , ,2 0,0 0,0 0, , , ,7 0, , , , ,1-141,9 0,0-114,1-1,9-427,3-24,4 0,0 0,0 0,0 0,0-818,2-301, ,9 0, , , , ,4 57,0 0, , , , , ,7 0, , , , ,6-414,1 0, , , , ,3 0,0 0, ,4 0,0 700, , ,8 0, , , , , ,1 0, , , , , ,7 0, , , , ,4 0,0 0, ,4 0,0 700, , ,6 0, , , , , ,5 0, , , , , ,0 0, , , , , ,7 0,0 0,0 0, , , ,8 0,0 0,0 0, , ,7 0,0 0, ,6 3, , , ,2 0, , , , , ,8 0,0 18,7 2, , , ,5 0,0 0, , , , ,2 0,0 0,0 0, , ,9

12 112 IMMOEAST Sprawozdanie Geschäftsbericht z działalności 2006/07 w roku 2006/07 Immoeast AG Raport z działalności segmentów (kontynuacja) Podział na segmenty według rodzaju powierzchni użytkowej 2006/ /06 Przychody ze Przychody ze TEUR sprzedaży Inwestycje Aktywa sprzedaży Inwestycje Aktywa Powierzchnie biurowe , , , , , ,6 Powierzchnie logistyczne/usługowe , , , , , ,1 Powierzchnie mieszkaniowe 55,4 0, ,0 69,0 0, ,3 Powierzchnie garażowe 3.497,3 0, , ,9 216, ,4 Pozostałe , , , ,7 0, ,4 Razem , , , , , ,4 Udziały w jednostkach stowarzyszonych , ,4 Udziały , ,3 Pozostałe akywa , ,8 Aktywa grupy kapitałowej , ,9

13 Raport z działalności segmentów Komentarz Zarządu 113 Highlights 2006/07 Strategia i model działalności Struktura portfela Corporate Governance Portfel nieruchomości Analiza prowadzonej działalności Sprawozdanie firmowe Serwis i glosariusz Immoeast AG Rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej W poniższej tabeli wynik na działalności operacyjnej (EBIT) zostaje oczyszczony z elementów nie skutkującymi przepływami pieniężnymi: CEE SEE CIS TEUR 2006/ / /07 Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) , , ,9 Aktualizacja wyceny nieruchomości , , ,4 Amortyzacja , , ,0 Zysk/Strata ze zbycia aktywów trwałych ,2 0,0 16,6 Pozostałe przychody/koszty nie powodujące przepływów pieniężnych 163, ,9 495,7 Podatek dochodowy , , ,0 Cash EBIT , , ,9 Przychody ze sprzedaży , , ,6 Marża Cash EBIT 50,8% 44,7% 51,7% Pozostałe oraz wyłączenia konsolidacyjne Grupa IMMOEAST TEUR 2006/ /07 Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) , ,7 Aktualizacja wyceny nieruchomości 0, ,1 Amortyzacja 343, ,3 Zysk/Strata ze zbycia aktywów trwałych -0, ,7 Pozostałe przychody/koszty nie powodujące przepływów pieniężnych , ,1 Podatek dochodowy -33, ,5 Cash EBIT , ,6 Przychody ze sprzedaży 0, ,4 Marża Cash EBIT 0,0% 33,9%

14 114 IMMOEAST Sprawozdanie Geschäftsbericht z działalności 2006/07 w roku 2006/07 Immoeast AG Rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej W poniższej tabeli wynik na działalności operacyjnej (EBIT) zostaje oczyszczony z elementów nie skutkującymi przepływami pieniężnymi: CEE Węgry Czechy Polska 2006/ / /07 Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) , , ,3 Aktualizacja wyceny nieruchomości , , ,9 Amortyzacja 1.024, , ,1 Zysk/Strata ze zbycia aktywów trwałych ,4 8,9 54,3 Pozostałe przychody/koszty nie powodujące przepływów pieniężnych 1.141,0 273, ,1 Podatek dochodowy -945,2-279,8-356,2 Cash EBIT 9.844, , ,6 Przychody ze sprzedaży , , ,3 Marża Cash EBIT 30,2% 58,2% 58,6% SEE Bułgaria Chorwacja Rosja 2006/ / /07 Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) , , ,0 Aktualizacja wyceny nieruchomości , , ,4 Amortyzacja 18,7 1, ,3 Zysk/Strata ze zbycia aktywów trwałych 0,0 0,0 16,6 Pozostałe przychody/koszty nie powodujące przepływów pieniężnych -0,3 0,0 389,7 Podatek dochodowy -1,9-0, ,1 Cash EBIT -80, , ,1 Przychody ze sprzedaży 482, , ,6 Marża Cash EBIT -16,6% 71,9% 51,3%

15 Raport z działalności segmentów Komentarz Zarządu 115 Highlights 2006/07 Strategia i model działalności Struktura portfela Corporate Governance Portfel nieruchomości Analiza prowadzonej działalności Sprawozdanie firmowe Serwis i glosariusz SEE Słowacja Rumunia Słowacja Serbia 2006/ / / / , , ,0-259, , , ,7 0,0 595, ,5 0,0 138,9 0,0 0,0 0,0 0,0 61, ,6 0,0 0,0-1, ,6-0,5-0, , ,9 586,7-120, , , ,1 1,2 51,7% 44,2% 52,7% ,3% CIS Ukraina Pozostałe oraz wyłączenia konsolidacyjne Grupa IMMOEAST 2006/ / / , , ,7 0,0 0, , ,8 343, ,3 0,0-0, ,7 106, , ,1-0,8-33, ,5 101, , ,6 0,0 0, ,4 0,0% 0,0% 33,9%

16 116 IMMOEAST Sprawozdanie Geschäftsbericht z działalności 2006/07 w roku 2006/07 1. Ogólne zasady MSR 1.126(a)MSR Ogólne informacje o Spółce IMMOEAST AG (zw. dalej IMMOEAST) ma siedzibę w Wiedniu, 1010, Bankgasse 2. Przedmiotem działalności grupy kapitałowej IMMOEAST jest działalność developerska i zakup nieruchomości, w szczególności w Europie Centralnej i Wschodniej, jak również sprzedaż i zarządzanie oraz utrzymywanie nieruchomości w celu optymalizacji. Akcje IMMOEAST notowane w obrocie publicznym od 12 grudnia 2003 na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (rynek regulowany) oraz od 21 marca 2005 r. na rynku podstawowym. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały zastosowane obowiązujące na dzień bilansowy Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). MSSF obejmują uaktualnione przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) MSSF oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) jak również interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) i Stałego Komitetu ds. Interpretacji (SIC). Rozporząd zenie (WE) 1606/2002 Podstawą załączonego sprawozdania finansowego jest Rozporządzenie (WE) Nr. 1606/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Unii Europejskiej w sprawie stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (Rozporządzenie (WE) 1606/2002), które zobowiązuje spółki notowane w obrocie publicznym na terenie Unii Europejskiej do sporządzania oraz publikowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za każdy rok obrotowy, rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2005 r. lub po tej dacie. Zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia WE 1606/2002 stosuje się standardy, które zgodnie z art. 6 ust. 2 Rozporządzenia (WE) 1606/2002 zostały przyjęte do prawa obowiązującego na terenie Unii Europejskiej w drodze procedury komitetu. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej przyjęte przez Unię Europejską znajdują bezpośrednie zastosowanie w krajach członkowskich i nie zachodzi potrzeba ich dostosowywania do obowiązującego prawa lokalnego. W myśl prawa wspólnotowego obowiązujące są Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej opublikowane w danym języku 245a ust. 1 Kodeksu Społek Handlowych I opublikowane w wydaniu kodeksu cywilnego 1. I 161/2004 normuje obowiązek sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia WE 1606/2002. Skonsolidowane sprawozdania finansowe IMMOEAST sporządzone w przeszłości według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej bazowały na możliwości zastosowania miedzynarodowych przepisów rachunkowości zawartej w 245a ust. 1 austriackiego Kodeksu spółek handlowych w wydaniu kodeksu cywilnego I 1999/49, dzięki którym uzyskano zwolnienie od obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego według austriackich przepisów rachunkowości. Koncepcja ramowa IASB nie jest częścią składową MSSF oraz nie została przyjęta do przepisów prawnych Unii Europejskiej. MSR 8.11 (b) wymaga jednakże, dla celów interpretacji i ewentualnych uzupełnień, odwołania do zawartych w koncepcji ramowej definicji i kryteriów wyceny stosowanych w odniesieniu do składników majątku, zobowiązań, kosztów i przychodów. Zgodnie z punktem (prawnie niezobowiązującego) komentarza do określonych artykułów Rozporządzenia (WE) 1606/2002 Unii Europejskiej założenia koncepcyjne służą jako podstawa oceny w trakcie rozstrzygania spornych kwestii rachunkowych. Z tego względu oraz z powodu wyraźnego odwołania do koncepcji ramowej w MSR 8.11 (b) koncepcja ta znajduje zastosowanie przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego IMMOEAST. MSR 1.14 w zw. z IFRS 3 MSR Sprawozdania finansowe wszystkich podmiotów austriackich oraz zagranicznych, których konsolidacja nastąpiła metodą pełną i proporcjonalną, objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zostały przekształcone w zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. W przypadku nabycia podmiotów w rozumieniu MSSF 3 została przeprowadzona ponowna wycena oraz przeprowadzono badanie sprawozdania finansowego (ewentualnie przegląd) zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej (ISA) lub Międzynarodowymi Standardami Przeprowadzania Przeglądów (ISRE). Wszystkie zasady bilansowania oraz wyceny podmiotów objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zostały ujednolicone oraz, w przypadku istnienia możliwości wyboru zasad rachunkowości, dostosowane do zasad rachunkowości stosowanych przez IMMOEAST. Dniem bilansowym, na który sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest, w myśl MSR 27.26, dzień bilansowy spółki dominującej. Sprawozdania finansowe podmiotów objętych konsolidacją pełną i proporcjonalną zostały sporządzone na dzień bilansowy stoso-

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Dane Podmiotu Dominującego... 4 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

PEKAES SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014

PEKAES SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM... 5 SPRAWOZDANIE Z

Bardziej szczegółowo

GRUPA ČEZ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2010 r.

GRUPA ČEZ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2010 r. GRUPA ČEZ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2010 r. ORAZ RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA RAPORT

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006 zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sprawozdanie z działalności Oświadczenia zarządu Opinię niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 Warszawa, marzec 2013 Spis treści Skonsolidowany rachunek zysków i strat... 3 Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

GRUPA ASSECO Raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

GRUPA ASSECO Raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku GRUPA ASSECO Raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY ASSECO sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Spółki Cube.ITG S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

RAPORT ROCZNY Spółki Cube.ITG S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. RAPORT ROCZNY Spółki Cube.ITG S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przekazujemy Państwu Raport roczny Cube.ITG S.A., prezentujący wyniki osiągnięte przez Spółkę

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Skrócony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE Skonsolidowany raport roczny 2006 dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 zawierający skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Raport roczny SAF-R 2010 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Zarządu Oświadczenie Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INDATA Software S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA INDATA Software S.A. SKONSOLIDOWANE SPAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 214 A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 214 R. DO 31 GRUDNIA 214 R. INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba:

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Zbigniew Prokopowicz Prezes Zarządu Anna Kwarcińska Wiceprezes Zarządu Michał

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE KREZUS (WG MSSF) Rok

Bardziej szczegółowo

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A.

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze Z satysfakcją przekazujemy w Państwa ręce raport roczny Pragma Faktoring S.A. z rok 2014 r., uważając

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w mln złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Spółka dominująca Elemental Holding S.A. i pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej zostały utworzone na czas nieoznaczony.

Spółka dominująca Elemental Holding S.A. i pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej zostały utworzone na czas nieoznaczony. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding S.A. Na dzień 31.12.2013 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki dominującej z prawnego punktu widzenia: Nazwa: Forma prawna: Siedziba:

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU

GRUPA KAPITAŁOWA ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU GRUPA KAPITAŁOWA ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 30.04.2015 GDAŃSK miejscowość data 1 Spis treści 1 Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/373

29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/373 29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/373 MIĘDZYNARODOWY STANDARD SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 3 Połączenia jednostek gospodarczych CEL 1 Celem niniejszego MSSF jest określenie sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 01 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 01 stycznia 2013 r. a zakończony 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spis treści Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Jednostkowe sprawozdanie z przepływów

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupy kapitałowej DROP ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo