Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej IMMOEAST AG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej IMMOEAST AG"

Transkrypt

1 Komentarz Zarządu 101 Highlights 2006/07 Strategia i model działalności Struktura portfela Corporate Governance Portfel nieruchomości Analiza prowadzonej działalności Sprawozdanie firmowe Serwis i glosariusz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej IMMOEAST AG Skonsolidowany bilans 102 Skonsolidowany rachunek zysków i strat 103 Skonsolidowane zestawienie kapitału własnego 104 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 105 Raportowanie segmentów 106 Informacja dodatkowa 116 Ogólne zasady 116 Zasady konsolidacji 118 Zasady rachunkowości 172 Wyjaśnienia pozycji bilansów 185 Wyjaśnienia pozycji rachunku zysków i strat 213 Wyjaśnienia pozycji rachunku przepływów pieniężnych 219 Raportowanie w podziale na segmenty działalności 221 Pozostałe informacje 225 Podmioty objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym IMMOEAST AG 235 Opinia biegłego rewidenta 242 Sprawozdanie zarządu z działalności 244 Ekspertyzy 257

2 102 IMMOEAST Sprawozdanie Geschäftsbericht z działalności 2006/07 w roku 2006/07 Immoeast AG Skonsolidowany bilans na 30 kwietnia 2007 r. z danymi porównawczymi za rok poprzedni 30 kwietnia 2007 r. 30 kwietnia 2006 r. AKTYWA Nota w TEUR w TEUR Nieruchomości (4.1.1) , ,6 Środki trwałe w budowie (4.1.2) , ,7 Pozostałe środki trwałe (4.2) 2.157, ,3 Wartości niematerialne i prawne (4.3) , ,8 Udziały w jednostkach stowarzyszonych (4.4) , ,4 Pozostałe instrumenty finansowe (4.5) , ,6 Należności i inne aktywa (4.6) , ,2 Aktywo z tytułu podatku odroczonego (4.15) , ,5 Aktywa trwałe , ,1 Należności i inne aktywa (4.6) , ,0 Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży (4.1.3) 0, ,6 Zapasy (Nieruchomości) (4.8) , ,5 Inwestycje krótkoterminowe (4.7) , ,0 Środki pieniężne , ,7 Aktywa obrotowe , ,8 AKTYWA , ,9 PASYWA Kapitał zakładowy , ,1 Kapitał zapasowy , ,1 Kapitał z aktualizacji wyceny 813,1 75,7 Zyski z lat ubiegłych oraz bieżący wynik finansowy grupy , ,6 Kapitał z różnic kursowych , , , ,7 Udziały mniejszości ,4-17,4 Kapitał własny (4.9) , ,3 Zobowiązania finansowe (4.10) , ,6 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (4.11) 1.894,8 869,6 Rezerwy (4.12) 1.894, ,5 Pozostałe zobowiązania (4.13) , ,5 Podatek odroczony (4.15) , ,7 Zobowiązania długoterminowe , ,9 Zobowiązania finansowe (4.10) , ,6 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (4.11) , ,8 Rezerwy (4.12) , ,1 Pozostałe zobowiązania (4.13) , ,2 Zobowiązania krótkoterminowe , ,7 PASYWA , ,9 Poniższe dodatkowe wyjaśnienia i informacje stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

3 Bilans Rachunek zysków i strat Komentarz Zarządu 103 Highlights 2006/07 Strategia i model działalności Struktura portfela Corporate Governance Portfel nieruchomości Analiza prowadzonej działalności Sprawozdanie firmowe Serwis i glosariusz Immoeast AG Skonsolidowany rachunek zysków i strat z danymi porównawczymi za rok poprzedni Nota 2006/07 TEUR 2005/06 TEUR Przychody ze sprzedaży (5.1) , ,5 Aktualizacja wyceny nieruchomości (5.2) , ,1 Pozostałe przychody operacyjne (5.3) , ,4 Amortyzacja (5.4) , ,0 Koszty związane z nieruchomościami (5.5) , ,9 Pozostałe koszty operacyjne (5.6) , ,1 Koszty osobowe (5.7) -329,8-24,4 Zużycie materiałów i energii (5.8) -818,2-301,2 Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) , ,4 Przychody/Koszty finansowe , ,9 Wynik na działalności inwestycyjnej , ,3 Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych 700, ,1 Wynik na działalności finansowej (5.9) , ,3 Wynik finansowy przed opodatkowaniem (EBT) , ,7 Podatek dochodowy (5.10) , ,3 Wynik grupy kapitałowej , ,4 Udziały jednostki dominującej , ,4 Udział mniejszości 8.010,4-17,0 Zysk na akcję (EUR) (8.2) 1,02 0,76 Poniższe dodatkowe wyjaśnienia i informacje stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania.

4 104 IMMOEAST Sprawozdanie Geschäftsbericht z działalności 2006/07 w roku 2006/07 Immoeast AG Zestawienie zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej Kapitał z Kapitał z Kapitał Kapitał Kapitał aktualizacji Zysk z lat różnic udziałowców TEUR zakładowy zapasowy wyceny ubiegłych kursowych mniejszościowych Razem Stan na 30 kwietnia 2005 r , ,9 0, , , , ,1 Kapitał z wyceny według wartości godziwej 6.952, ,6 Podatek odroczony odniesiony na kapitał własny , ,1 Część wyniku finansowego odniesiona na kapitał własny 5.214, ,5 Wynik finansowy grupy kapitałowej na 30 kwietnia 2006 r ,4-17, ,4 Wynik finansowy razem ,0-17, ,0 Podwyższenie kapitału , , ,6 Koszty podwyższenia kapitału , ,5 Zmiana waluty 0, ,3-41, ,5 Zmiana struktury własnościowej , ,0 Zmiana metod konsolidacji 75,7 75,7 Proporcjonalny udział w zmianach kapitału spółek stowarzyszonych 362,5-217,6 145,0 Stan na 30 kwietnia 2006 r , ,1 75, , ,2-17, ,3 Kapitał z wyceny według wartości godziwej 7.402, ,1 Podatek odroczony odniesiony na kapitał własny , ,5 Część wyniku finansowego odniesiona na kapitał własny 5.551, ,6 Wynik finansowy grupy kapitałowej na 30 kwietnia 2006 r , , ,1 Wynik finansowy razem , , ,7 Podwyższenie kapitału , , ,6 Koszty podwyższenia kapitału , ,5 Zmiana waluty ,0 385, ,6 Zmiana struktury udziałowej -10,3 10,3 0,0 Zmiana metody konsolidacji 737, , ,9 Proporcjonalny udział w zmianach kapitału spółek stowarzyszonych 45,3 121,0 166,2 Stan na 30 kwietnia 2007 r , ,5 813, , , , ,8 Poniższe dodatkowe wyjaśnienia i informacje stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania.

5 Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pieniężnych Komentarz Zarządu 105 Highlights 2006/07 Strategia i model działalności Struktura portfela Corporate Governance Portfel nieruchomości Analiza prowadzonej działalności Sprawozdanie firmowe Serwis i glosariusz Immoeast AG Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych z danymi porównawczymi za rok poprzedni TEUR 2006/07 TEUR 2005/06 TEUR Wynik grupy kapitałowej przed opodatkowaniem , ,7 Amortyzacja/odpis ujemnej wartości firmy , ,8 Proporcjonalny udział w spółkach stowarzyszonych -700, ,1 Zysk/Strata ze sprzedaży aktywów trwałych ,7 220,4 Zyski ze zmiany wartości udziału 0, ,9 Przejściowe wahania wartości rynkowej instrumentów finansowych , ,8 Zapłacony podatek dochodowy , ,4 Odsetki (saldo) , ,7 Pozostałe przychody/koszty nie powodujące przepływów pieniężnych , ,5 Przepływy pieniężne z wyniku finansowego , ,1 Należności i pozostałe aktywa , ,3 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług , ,8 Rezerwy ( bez reserw podatkowych) , ,3 Pozostałe zobowiązania , ,2 Przepływy pieniężne z bieżącej działalności operacyjnej , ,7 Nabycie nieruchomości , ,8 Nabycie spółek obiektowych skorygowane o przejęte środki pieniężne (TEUR ,5; 2005/06: TEUR ,8) , ,2 Nabycie pozostałych aktywów trwałych -324, ,4 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 0,0 92,0 Inwestycje finansowe , ,0 Udzielone pożyczki krótkoterminow , ,1 Przychody ze zbycia aktywów obrotowych 0, ,6 Przychody ze zbycia aktywów trwałych , ,9 Przychody ze zbycia instrumentów finansowych 2.664, ,2 Otrzymane odsetki z inwestycji finansowych , ,5 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej , ,5 Wpływy z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek , ,7 Wpływy z tytułu podwyższenia kapitału , ,6 Wydatki z tytułu zmiany struktury udziałów 6, ,4 Spłata krótkoterminowych zobowiązań finansowych , ,5 Spłata długoterminowych zobowiązań finansowych , ,4 Zapłacone odsetki , ,3 Przepływy pieniężne z działalności finansowej , ,7 Różnice kursowe , ,9 Zmiana stanu środków pieniężnych , ,0 Stan środków pieniężnych na początek okresu , ,7 Stan środków pieniężnych na koniec okresu , ,7 Zmiana stanu środków pieniężnych , ,0 Poniższe dodatkowe wyjaśnienia i informacje stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

6 106 IMMOEAST Sprawozdanie Geschäftsbericht z działalności 2006/07 w roku 2006/07 Immoeast AG Raport z działalności segmentów Podział segmentów według regionów CEE Węgry Czechy Polska TEUR 2006/ / / / / /06 Powierzchnie biurowe , , , , , ,2 Powierzchnie logistyczne/usługowe , , , , , ,4 Powierzchnie mieszkaniowe 0,0 0,0 55,4 55,2 0,0 0,0 Przychody z powierzchni garażowych 703,0 430, ,9 647,0 774,1 207,8 Przychody z tytułu najmu , , , , , ,3 Sprzedaż zapasów (nieruchomości) 0,0 276,7 0,0 0,0 818,2 0,0 Refakturowane koszty eksploatacji 8.119, , , , , ,1 Pozostałe 673,4 330,7 317,3 190,6 241,2 61,8 Przychody ze sprzedaży , , , , , ,3 Aktualizacja wyceny nieruchomości , , , , , ,9 Pozostałe przychody operacyjne ,3 773,1 796, , , ,3 Amortyzacja , , , , , ,9 Koszty związane z nieruchomościami , , , , , ,5 Pozostałe koszty operacyjne , , , , , ,0 Koszty osobowe -60,6 0,0 0,0-0,1-87,9-18,6 Zużycie materiałów i energii 0,0-301,2 0,0 0,0-818,2 0,0 Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) , , , , , ,5 Przychody z tytułu odsetek i zrównane z nimi 3.409,6 709,6 750,8-319,5 545, ,7 Koszty z tytułu odsetek i zrównane z nimi , , , , , ,7 Wynik na działalności inwestycyjnej 9.609, , , , , ,4 Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych 0,0-601,2-989,8-601,9 0,0 0,0 Wynik na działalności finansowej 2.654, , , , , ,4 Wynik finansowy przed opodatkowaniem (EBT) , , , , , ,9 w tym udział w wynikach Joint Ventures 1.805, , , , , ,9 w tym udział w wyniku spółek, których udziały wycenione są metodą praw własności 0,0-601,2-989,8-601,9 0,0 0,0 Podatek dochodowy , , , , , ,6 Wynik finansowy grupy kapitałowej , , , , , ,3 Aktywa segmentu , , , , , ,5 w tym nieruchomości , , , , , ,0 w tym środki trwałe w budowie , , , ,7 547, ,1 w tym udziały wycenione metodą praw własności 0, , , ,4 0,0 0,0 Zobowiązania segmentu , , , , , ,1 Inwestycje segmentu , , , , , ,7 w tym inwestycje w nieruchomości , , , , , ,0 w tym inwestycje w środki trwałe w budowie , , , , , ,0

7 Raport z działalności segmentów Komentarz Zarządu 107 Highlights 2006/07 Strategia i model działalności Struktura portfela Corporate Governance Portfel nieruchomości Analiza prowadzonej działalności Sprawozdanie firmowe Serwis i glosariusz SEE Słowacja Rumunia Słowenia Serbia 2006/ / / / / / / / , , , ,1 0,0 0,0 1,2 0, , ,2 0,0 0,0 961,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 494,8 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , ,1 961,8 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0, ,9 985, , ,2 151,2 0,0 0,0 0,0 896, ,4 222,21 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , ,1 0,0 1,2 0, , , , , ,7 0,0 0,0 0,0 968,8 45, , ,5 22,3 0,0 0,1 0,0-595, , , ,1 0,0 0,0-138,9 0, , , , ,3-224,2 0,0-68,0 0, , , , ,0-323,9 0,0-53,4 0,0-19,1-1,0-3,7-2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , ,0 0,0-259,0 0,0 389,5 31,8 369,0 77,0 1,5 0,0 0,0 0, , , , ,9-1,7 0,0-64,0 0, , , , ,0 0,0 0,0 44,5 0,0 135,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,7-271, , ,9-0,2 0,0-19,5 0, , , , , ,8 0,0-278,5 0,0 41,7 0, ,4-144,7 0,0 0,0 0,0 0,0 135,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,9 447, , , ,0 0,0 14,0 0, , , , , ,8 0,0-264,5 0, , , , , ,3 0, ,5 0, , , , , ,2 0,0 0,0 0, , , , ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , ,5 0, ,8 0, , , , , ,5 0,0 0,3 0, , , , , ,5 0,0 0,3 0, , , , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 108 IMMOEAST Sprawozdanie Geschäftsbericht z działalności 2006/07 w roku 2006/07 Immoeast AG Raport z działalności segmentów (kontynuacja) Podział segmentów według regionów SEE Bułgaria Chorwacja Rosja TEUR 2006/ / / / / /06 Powierzchnie biurowe 482,5 0, ,6 0,0 0,0 0,0 Powierzchnie logistyczne/usługowe 0,0 0,0 0,0 0, ,5 0,0 Powierzchnie mieszkaniowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Przychody z powierzchni garażowych 0,0 0,0 73,0 0,0 27,5 0,0 Przychody z tytułu najmu 482,5 0, ,6 0, ,0 0,0 Sprzedaż zapasów (nieruchomości) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Refakturowane koszty eksploatacji 0,0 0,0 10,1 0, ,8 0,0 Pozostałe 0,0 0,0 28,0 0,0 760,8 0,0 Przychody ze sprzedaży 482,5 0, ,7 0, ,6 0,0 Aktualizacja wyceny nieruchomości ,4 0, ,2 0, ,4 0,0 Pozostałe przychody operacyjne 0,3 0,0 0,2 0,0 446,7 0,0 Amortyzacja -18,7 0,0-1,8 0, ,3 0,0 Koszty związane z nieruchomościami -84,5 0,0-432,1 0, ,2 0,0 Pozostałe koszty operacyjne -476,3 0,0-13,9 0, ,0 0,0 Koszty osobowe 0,0 0,0 0,0 0,0-140,2 0,0 Zużycie materiałów i energii 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) ,7 0, ,3 0, ,0 0,0 Przychody z tytułu odsetek i zrównane z nimi 0,4 0,0 2,1 0,0 57,0 0,0 Koszty z tytułu odsetek i zrównane z nimi -442,3 0,0-544,8 0, ,1 0,0 Wynik na działalności inwestycyjnej 0,0 0,0-141,6 0,0-414,1 0,0 Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Wynik na działalności finansowej -441,8 0,0-684,3 0, ,3 0,0 Wynik finansowy przed opodatkowaniem (EBT) ,9 0, ,1 0, ,8 0,0 w tym udział w wynikach Joint Ventures 0,0 0,0 0,0 0, ,4 0,0 w tym udział w wyniku spółek, których udziały wycenione są metodą praw własności 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Podatek dochodowy ,9 0, ,8 0, ,5 0,0 Wynik finansowy grupy kapitałowej ,1 0, ,3 0, ,3 0,0 Aktywa segmentu ,6 0, ,9 0, ,0 0,0 w tym nieruchomości ,3 0, ,5 0, ,7 0,0 w tym środki trwałe w budowie 0,0 0,0 0,0 0, ,1 0,0 w tym udziały wycenione metodą praw własności 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zobowiązania segmentu ,6 0, ,0 0, ,1 0,0 Inwestycje segmentu ,9 0, ,4 0, ,8 0,0 w tym inwestycje w nieruchomości ,9 0, ,4 0, ,5 0,0 w tym inwestycje w środki trwałe w budowie 0,0 0,0 0,0 0, ,1 0,0

9 Raport z działalności segmentów Komentarz Zarządu 109 Highlights 2006/07 Strategia i model działalności Struktura portfela Corporate Governance Portfel nieruchomości Analiza prowadzonej działalności Sprawozdanie firmowe Serwis i glosariusz CIS Ukraina Pozostałe oraz wykluczenia konsolidacyjne Grupa IMMOEAST 2006/ / / / / /06 0,0 0,0 0,0 0, , ,1 0,0 0,0 0,0 0, , ,3 0,0 0,0 0,0 0,0 55,4 55,2 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,7 0,0 0,0 0,0 0,0 818,2 277,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,5 0,0 0,0 0,0 7, , ,4 0,0 0,0 0,0 7, , ,5 0,0 0,0 0,0 0, , ,1 0,0 0, , , , , ,8 0,0-343,9-21, , ,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,9-1,7 0, , , , ,1-1,7 0,0-114,1-1,9-427,3-24,4 0,0 0,0 0,0 0,0-818,2-301, ,1 0, , , , ,4 0,0 0, , , , ,7-40,5 0, , , , ,6 0,0 0, , , , ,3 0,0 0, ,4 0,0 700, ,1-40,5 0, , , , , ,7 0, , , , , ,4 0, , , , ,4 0,0 0, ,4 0,0 700, ,1 10,9 0, , , , , ,8 0, , , , , ,1 0, , , , ,9 0,0 0,0 0,0 0, , , ,8 0,0 0,0 0, , ,7 0,0 0, ,5 3, , , ,1 0, , , , , ,0 0,0 18,7 2, , ,5 0,0 0,0 0, , , , ,0 0,0 0,0 0, , ,9

10 110 IMMOEAST Sprawozdanie Geschäftsbericht z działalności 2006/07 w roku 2006/07 Immoeast AG Raport z działalności segmentów (kontynuacja) Przekształcenie danych finansowych segmentów na dane grupy kapitałowej C E E S E E 2006/ / / /06 Powierzchnie biurowe , , , ,1 Powierzchnie logistyczne/usługowe , ,3 961,8 0,0 Powierzchnie mieszkaniowe 55,4 55,2 0,0 0,0 Przychody z powierzchni garażowych 3.396, ,0 73,0 0,0 Przychody z tytułu najmu , , , ,1 Sprzedaż zapasów (nieruchomości) 818,2 276,7 0,0 0,3 Refakturowane koszty eksploatacji , , , ,2 Pozostałe 2.128, ,5 28,2 0,0 Przychody ze sprzedaży , , , ,6 Aktualizacja wyceny nieruchomości , , , ,8 Pozostałe przychody operacyjne , , , ,5 Amortyzacja , , , ,1 Koszty związane z nieruchomościami , , , ,3 Pozostałe koszty operacyjne , , , ,0 Koszty osobowe -167,6-19,7-3,7-2,8 Zużycie materiałów i energii -818,2-301,2 0,0 0,0 Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) , , , ,7 Przychody z tytułu odsetek i zrównane z nimi 5.095, ,6 373,1 77,0 Koszty z tytułu odsetek i zrównane z nimi , , , ,9 Wynik na działalności inwestycyjnej , , , ,0 Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych -853, ,1 0,0 0,0 Wynik na działalności finansowej , , , ,9 Wynik finansowy przed opodatkowaniem (EBT) , , , ,8 w tym udział w wynikach Joint Ventures , , ,4-144,7 w tym udział w wyniku spółek, których udziały wycenione są metodą praw własności -853, ,1 0,0 0,0 Podatek dochodowy , , , ,6 Wynik finansowy grupy kapitałowej , , , ,2 Aktywa segmentu , , , ,6 w tym nieruchomości , , , ,2 w tym środki trwałe w budowie , , , ,0 w tym udziały wycenione metodą praw własności , ,6 0,0 0,0 Zobowiązania segmentu , , , ,9 Inwestycje segmentu , , , ,6 w tym inwestycje w nieruchomości , , , ,4 w tym inwestycje w środki trwałe w budowie , , , ,0

11 Raport z działalności segmentów Komentarz Zarządu 111 Highlights 2006/07 Strategia i model działalności Struktura portfela Corporate Governance Portfel nieruchomości Analiza prowadzonej działalności Sprawozdanie firmowe Serwis i glosariusz C I S Przekształcenie Grupa IMMOEAST 2006/ / / / / /06 0,0 0,0 0,0 0, , , ,5 0,0 0,0 0, , ,3 0,0 0,0 0,0 0,0 55,4 55,2 27,5 0,0 0,0 0, , , ,0 0,0 0,0 0, , ,7 0,0 0,0 0,0 0,0 818,2 277, ,8 0,0 0,0 0, , ,5 760,8 0,0 0,0 7, , , ,6 0,0 0,0 7, , , ,4 0,0 0,0 0, , ,1 446,7 0, , , , , ,0 0,0-343,9-21, , , ,2 0,0 0,0 0, , , ,7 0, , , , ,1-141,9 0,0-114,1-1,9-427,3-24,4 0,0 0,0 0,0 0,0-818,2-301, ,9 0, , , , ,4 57,0 0, , , , , ,7 0, , , , ,6-414,1 0, , , , ,3 0,0 0, ,4 0,0 700, , ,8 0, , , , , ,1 0, , , , , ,7 0, , , , ,4 0,0 0, ,4 0,0 700, , ,6 0, , , , , ,5 0, , , , , ,0 0, , , , , ,7 0,0 0,0 0, , , ,8 0,0 0,0 0, , ,7 0,0 0, ,6 3, , , ,2 0, , , , , ,8 0,0 18,7 2, , , ,5 0,0 0, , , , ,2 0,0 0,0 0, , ,9

12 112 IMMOEAST Sprawozdanie Geschäftsbericht z działalności 2006/07 w roku 2006/07 Immoeast AG Raport z działalności segmentów (kontynuacja) Podział na segmenty według rodzaju powierzchni użytkowej 2006/ /06 Przychody ze Przychody ze TEUR sprzedaży Inwestycje Aktywa sprzedaży Inwestycje Aktywa Powierzchnie biurowe , , , , , ,6 Powierzchnie logistyczne/usługowe , , , , , ,1 Powierzchnie mieszkaniowe 55,4 0, ,0 69,0 0, ,3 Powierzchnie garażowe 3.497,3 0, , ,9 216, ,4 Pozostałe , , , ,7 0, ,4 Razem , , , , , ,4 Udziały w jednostkach stowarzyszonych , ,4 Udziały , ,3 Pozostałe akywa , ,8 Aktywa grupy kapitałowej , ,9

13 Raport z działalności segmentów Komentarz Zarządu 113 Highlights 2006/07 Strategia i model działalności Struktura portfela Corporate Governance Portfel nieruchomości Analiza prowadzonej działalności Sprawozdanie firmowe Serwis i glosariusz Immoeast AG Rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej W poniższej tabeli wynik na działalności operacyjnej (EBIT) zostaje oczyszczony z elementów nie skutkującymi przepływami pieniężnymi: CEE SEE CIS TEUR 2006/ / /07 Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) , , ,9 Aktualizacja wyceny nieruchomości , , ,4 Amortyzacja , , ,0 Zysk/Strata ze zbycia aktywów trwałych ,2 0,0 16,6 Pozostałe przychody/koszty nie powodujące przepływów pieniężnych 163, ,9 495,7 Podatek dochodowy , , ,0 Cash EBIT , , ,9 Przychody ze sprzedaży , , ,6 Marża Cash EBIT 50,8% 44,7% 51,7% Pozostałe oraz wyłączenia konsolidacyjne Grupa IMMOEAST TEUR 2006/ /07 Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) , ,7 Aktualizacja wyceny nieruchomości 0, ,1 Amortyzacja 343, ,3 Zysk/Strata ze zbycia aktywów trwałych -0, ,7 Pozostałe przychody/koszty nie powodujące przepływów pieniężnych , ,1 Podatek dochodowy -33, ,5 Cash EBIT , ,6 Przychody ze sprzedaży 0, ,4 Marża Cash EBIT 0,0% 33,9%

14 114 IMMOEAST Sprawozdanie Geschäftsbericht z działalności 2006/07 w roku 2006/07 Immoeast AG Rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej W poniższej tabeli wynik na działalności operacyjnej (EBIT) zostaje oczyszczony z elementów nie skutkującymi przepływami pieniężnymi: CEE Węgry Czechy Polska 2006/ / /07 Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) , , ,3 Aktualizacja wyceny nieruchomości , , ,9 Amortyzacja 1.024, , ,1 Zysk/Strata ze zbycia aktywów trwałych ,4 8,9 54,3 Pozostałe przychody/koszty nie powodujące przepływów pieniężnych 1.141,0 273, ,1 Podatek dochodowy -945,2-279,8-356,2 Cash EBIT 9.844, , ,6 Przychody ze sprzedaży , , ,3 Marża Cash EBIT 30,2% 58,2% 58,6% SEE Bułgaria Chorwacja Rosja 2006/ / /07 Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) , , ,0 Aktualizacja wyceny nieruchomości , , ,4 Amortyzacja 18,7 1, ,3 Zysk/Strata ze zbycia aktywów trwałych 0,0 0,0 16,6 Pozostałe przychody/koszty nie powodujące przepływów pieniężnych -0,3 0,0 389,7 Podatek dochodowy -1,9-0, ,1 Cash EBIT -80, , ,1 Przychody ze sprzedaży 482, , ,6 Marża Cash EBIT -16,6% 71,9% 51,3%

15 Raport z działalności segmentów Komentarz Zarządu 115 Highlights 2006/07 Strategia i model działalności Struktura portfela Corporate Governance Portfel nieruchomości Analiza prowadzonej działalności Sprawozdanie firmowe Serwis i glosariusz SEE Słowacja Rumunia Słowacja Serbia 2006/ / / / , , ,0-259, , , ,7 0,0 595, ,5 0,0 138,9 0,0 0,0 0,0 0,0 61, ,6 0,0 0,0-1, ,6-0,5-0, , ,9 586,7-120, , , ,1 1,2 51,7% 44,2% 52,7% ,3% CIS Ukraina Pozostałe oraz wyłączenia konsolidacyjne Grupa IMMOEAST 2006/ / / , , ,7 0,0 0, , ,8 343, ,3 0,0-0, ,7 106, , ,1-0,8-33, ,5 101, , ,6 0,0 0, ,4 0,0% 0,0% 33,9%

16 116 IMMOEAST Sprawozdanie Geschäftsbericht z działalności 2006/07 w roku 2006/07 1. Ogólne zasady MSR 1.126(a)MSR Ogólne informacje o Spółce IMMOEAST AG (zw. dalej IMMOEAST) ma siedzibę w Wiedniu, 1010, Bankgasse 2. Przedmiotem działalności grupy kapitałowej IMMOEAST jest działalność developerska i zakup nieruchomości, w szczególności w Europie Centralnej i Wschodniej, jak również sprzedaż i zarządzanie oraz utrzymywanie nieruchomości w celu optymalizacji. Akcje IMMOEAST notowane w obrocie publicznym od 12 grudnia 2003 na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (rynek regulowany) oraz od 21 marca 2005 r. na rynku podstawowym. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały zastosowane obowiązujące na dzień bilansowy Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). MSSF obejmują uaktualnione przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) MSSF oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) jak również interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) i Stałego Komitetu ds. Interpretacji (SIC). Rozporząd zenie (WE) 1606/2002 Podstawą załączonego sprawozdania finansowego jest Rozporządzenie (WE) Nr. 1606/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Unii Europejskiej w sprawie stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (Rozporządzenie (WE) 1606/2002), które zobowiązuje spółki notowane w obrocie publicznym na terenie Unii Europejskiej do sporządzania oraz publikowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za każdy rok obrotowy, rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2005 r. lub po tej dacie. Zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia WE 1606/2002 stosuje się standardy, które zgodnie z art. 6 ust. 2 Rozporządzenia (WE) 1606/2002 zostały przyjęte do prawa obowiązującego na terenie Unii Europejskiej w drodze procedury komitetu. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej przyjęte przez Unię Europejską znajdują bezpośrednie zastosowanie w krajach członkowskich i nie zachodzi potrzeba ich dostosowywania do obowiązującego prawa lokalnego. W myśl prawa wspólnotowego obowiązujące są Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej opublikowane w danym języku 245a ust. 1 Kodeksu Społek Handlowych I opublikowane w wydaniu kodeksu cywilnego 1. I 161/2004 normuje obowiązek sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia WE 1606/2002. Skonsolidowane sprawozdania finansowe IMMOEAST sporządzone w przeszłości według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej bazowały na możliwości zastosowania miedzynarodowych przepisów rachunkowości zawartej w 245a ust. 1 austriackiego Kodeksu spółek handlowych w wydaniu kodeksu cywilnego I 1999/49, dzięki którym uzyskano zwolnienie od obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego według austriackich przepisów rachunkowości. Koncepcja ramowa IASB nie jest częścią składową MSSF oraz nie została przyjęta do przepisów prawnych Unii Europejskiej. MSR 8.11 (b) wymaga jednakże, dla celów interpretacji i ewentualnych uzupełnień, odwołania do zawartych w koncepcji ramowej definicji i kryteriów wyceny stosowanych w odniesieniu do składników majątku, zobowiązań, kosztów i przychodów. Zgodnie z punktem (prawnie niezobowiązującego) komentarza do określonych artykułów Rozporządzenia (WE) 1606/2002 Unii Europejskiej założenia koncepcyjne służą jako podstawa oceny w trakcie rozstrzygania spornych kwestii rachunkowych. Z tego względu oraz z powodu wyraźnego odwołania do koncepcji ramowej w MSR 8.11 (b) koncepcja ta znajduje zastosowanie przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego IMMOEAST. MSR 1.14 w zw. z IFRS 3 MSR Sprawozdania finansowe wszystkich podmiotów austriackich oraz zagranicznych, których konsolidacja nastąpiła metodą pełną i proporcjonalną, objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zostały przekształcone w zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. W przypadku nabycia podmiotów w rozumieniu MSSF 3 została przeprowadzona ponowna wycena oraz przeprowadzono badanie sprawozdania finansowego (ewentualnie przegląd) zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej (ISA) lub Międzynarodowymi Standardami Przeprowadzania Przeglądów (ISRE). Wszystkie zasady bilansowania oraz wyceny podmiotów objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zostały ujednolicone oraz, w przypadku istnienia możliwości wyboru zasad rachunkowości, dostosowane do zasad rachunkowości stosowanych przez IMMOEAST. Dniem bilansowym, na który sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest, w myśl MSR 27.26, dzień bilansowy spółki dominującej. Sprawozdania finansowe podmiotów objętych konsolidacją pełną i proporcjonalną zostały sporządzone na dzień bilansowy stoso-

Konsolidacja grup kapitałowych. Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera

Konsolidacja grup kapitałowych. Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera Konsolidacja grup kapitałowych Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera Cele wykładu Zapoznanie się z głównymi definicjami związanymi z konsolidacją Podstawowe wymogi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych Rozdział II Wprowadzenie do konsolidacji metodą pełną (MSR 27)

Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych Rozdział II Wprowadzenie do konsolidacji metodą pełną (MSR 27) Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych.......... 11 Przyczyny sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.. 11 Istota i zakres skonsolidowanego sprawozdania finansowego.......

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach 31 marca 31 grudnia AKTYWA Aktywa obrotowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty $64,295 $107,601 Należności pomniejszone

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF Anna Gierusz Maciej Gierusz Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF metody i korekty konsolidacyjne zbycia i nabycia sytuacje szczególne porównanie z ustawą o rachunkowości ODDK Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

L 320/156 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2008

L 320/156 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2008 L 320/156 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2008 MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe ZAKRES 1 Niniejszy standard stosuje się przy sporządzaniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty).

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty). Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 516216 Temat: Standardy US GAAP warsztaty praktyczne. 20-21 Czerwiec Wrocław, centrum miasta, Kod szkolenia: 516216 Koszt szkolenia: 1100.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Radosław Ignatowski KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH KONCEPCJE, REGULACJE POLSKIE I MSSF, ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE TOM I PODSTAWY KONSOLIDACJI REGULACJE POLSKIE Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej?

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? Wycena jednostki działającej za granicą w sprawozdaniu finansowym jednostki sporządzonym zgodnie z MSSF

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości.

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 278211 Temat: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF - praktyczne narzędzia pracy 24 Październik - 29 Listopad Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Ujawnianie informacji o połączeniu w sprawozdaniach finansowych. Wpisany przez Ewa Wanda Maruszewska

Ujawnianie informacji o połączeniu w sprawozdaniach finansowych. Wpisany przez Ewa Wanda Maruszewska Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. Za główny cel sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej Programy motywacyjne oparte na płatnościach akcjami MSSF 2 Instrumenty finansowe wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF Ujawnienia na temat instrumentów finansowych MSSF 7 Aktualności MSR/MSSF Niektóre spółki

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 R. Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące nowych standardów w sprawozdaniu finansowym według Międzynarodowych Stand. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk

Ujawnienia dotyczące nowych standardów w sprawozdaniu finansowym według Międzynarodowych Stand. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk MSSF wymagają, by jednostka ujawniała mające nastąpić zmiany zasad (polityki) rachunkowości, nawet jeśli nowy standard bądź interpretacja nie weszły jeszcze w życie, ale zostały już opublikowane. Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 312/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 21 grudnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 312/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 21 grudnia 2012 roku Zarządzenie Nr 312/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zasad sporządzania bilansu skonsolidowanego Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze,

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze, KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE Szanowni Akcjonariusze, Uprzejmie informujemy, że pełna wersja Skróconego Sprawozdania Finansowego w języku polskim za 3 miesiące zakończone 31 grudnia 2011 zostanie

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF Anna Gierusz Maciej Gierusz Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF metody i korekty konsolidacyjne zbycia i nabycia sytuacje szczególne porównanie z ustawą o rachunkowości ODDK Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku Lublin, 14 listopada 2012 roku Spis treści: Wprowadzenie... 5

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 124/2010 Burmistrza Brzeska z dnia 08.06.2010 r.

Zarządzenie Nr 124/2010 Burmistrza Brzeska z dnia 08.06.2010 r. Zarządzenie Nr 124/2010 Burmistrza Brzeska z dnia 08.06.2010 r. w sprawie: sporządzania skonsolidowanego bilansu Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007 Korekta załączonych dokumentów Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przekazanego raportem bieżącym nr 3/2007 Zarząd Spółki PEKAES SA niniejszym podaje do publicznej

Bardziej szczegółowo

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r.

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. SYNTHOS S.A Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. Oświęcim, 31 sierpień 2010 r. Skrócone śródroczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. RAPORT I NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. Spis treści Str. Niezbadany skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Lublin, 1 marca 2013 roku Spis treści: Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 43114 Temat: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF - praktyczne narzędzia pracy. 10 Kwiecień - 6 Czerwiec Warszawa, Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Odnośnie "instrumentów finansowych" - papierów wartościowych, wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Bardziej szczegółowo

W grupie kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. wyodrębniono cztery segmenty branżowe: Budownictwo, Produkcja, Handel, Działalność pomocnicza

W grupie kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. wyodrębniono cztery segmenty branżowe: Budownictwo, Produkcja, Handel, Działalność pomocnicza Rodzaje segmentów działalności ze wskazaniem produktów (usług) i towarów w ramach każdego wykazywanego segmentu branżowego lub składu każdego wykazywanego segmentu geograficznego oraz wskazanie, który

Bardziej szczegółowo

KOPEX S.A. INFORMACJE FINANSOWE PRO FORMA 31.12.2006 w tys. zł

KOPEX S.A. INFORMACJE FINANSOWE PRO FORMA 31.12.2006 w tys. zł Raport niezależnego Biegłego Rewidenta z wykonania usługi poświadczającej informacje finansowe pro forma obejmujące okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu skonsolidowanego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za II kwartał 2006 r.

Załącznik nr 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu skonsolidowanego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za II kwartał 2006 r. Załącznik nr 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu skonsolidowanego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za II kwartał 2006 r. Zakres raportu Niniejszy raport jest raportem śródrocznym

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA RAFAMET KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA RAFAMET KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU 2010 GRUPA KAPITAŁOWA RAFAMET KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU. SPIS TREŚCI WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE... 3 WYBRANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

ASBISC ENTERPRISES PLC DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE 30 CZERWCA 2009 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE 30 CZERWCA 2009 R. DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA R. S p i s t r e ś c i Strona Niezbadany skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 1 do ustawy z dnia Załącznik nr 1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo