Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej IMMOEAST AG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej IMMOEAST AG"

Transkrypt

1 Komentarz Zarządu 101 Highlights 2006/07 Strategia i model działalności Struktura portfela Corporate Governance Portfel nieruchomości Analiza prowadzonej działalności Sprawozdanie firmowe Serwis i glosariusz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej IMMOEAST AG Skonsolidowany bilans 102 Skonsolidowany rachunek zysków i strat 103 Skonsolidowane zestawienie kapitału własnego 104 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 105 Raportowanie segmentów 106 Informacja dodatkowa 116 Ogólne zasady 116 Zasady konsolidacji 118 Zasady rachunkowości 172 Wyjaśnienia pozycji bilansów 185 Wyjaśnienia pozycji rachunku zysków i strat 213 Wyjaśnienia pozycji rachunku przepływów pieniężnych 219 Raportowanie w podziale na segmenty działalności 221 Pozostałe informacje 225 Podmioty objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym IMMOEAST AG 235 Opinia biegłego rewidenta 242 Sprawozdanie zarządu z działalności 244 Ekspertyzy 257

2 102 IMMOEAST Sprawozdanie Geschäftsbericht z działalności 2006/07 w roku 2006/07 Immoeast AG Skonsolidowany bilans na 30 kwietnia 2007 r. z danymi porównawczymi za rok poprzedni 30 kwietnia 2007 r. 30 kwietnia 2006 r. AKTYWA Nota w TEUR w TEUR Nieruchomości (4.1.1) , ,6 Środki trwałe w budowie (4.1.2) , ,7 Pozostałe środki trwałe (4.2) 2.157, ,3 Wartości niematerialne i prawne (4.3) , ,8 Udziały w jednostkach stowarzyszonych (4.4) , ,4 Pozostałe instrumenty finansowe (4.5) , ,6 Należności i inne aktywa (4.6) , ,2 Aktywo z tytułu podatku odroczonego (4.15) , ,5 Aktywa trwałe , ,1 Należności i inne aktywa (4.6) , ,0 Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży (4.1.3) 0, ,6 Zapasy (Nieruchomości) (4.8) , ,5 Inwestycje krótkoterminowe (4.7) , ,0 Środki pieniężne , ,7 Aktywa obrotowe , ,8 AKTYWA , ,9 PASYWA Kapitał zakładowy , ,1 Kapitał zapasowy , ,1 Kapitał z aktualizacji wyceny 813,1 75,7 Zyski z lat ubiegłych oraz bieżący wynik finansowy grupy , ,6 Kapitał z różnic kursowych , , , ,7 Udziały mniejszości ,4-17,4 Kapitał własny (4.9) , ,3 Zobowiązania finansowe (4.10) , ,6 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (4.11) 1.894,8 869,6 Rezerwy (4.12) 1.894, ,5 Pozostałe zobowiązania (4.13) , ,5 Podatek odroczony (4.15) , ,7 Zobowiązania długoterminowe , ,9 Zobowiązania finansowe (4.10) , ,6 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (4.11) , ,8 Rezerwy (4.12) , ,1 Pozostałe zobowiązania (4.13) , ,2 Zobowiązania krótkoterminowe , ,7 PASYWA , ,9 Poniższe dodatkowe wyjaśnienia i informacje stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

3 Bilans Rachunek zysków i strat Komentarz Zarządu 103 Highlights 2006/07 Strategia i model działalności Struktura portfela Corporate Governance Portfel nieruchomości Analiza prowadzonej działalności Sprawozdanie firmowe Serwis i glosariusz Immoeast AG Skonsolidowany rachunek zysków i strat z danymi porównawczymi za rok poprzedni Nota 2006/07 TEUR 2005/06 TEUR Przychody ze sprzedaży (5.1) , ,5 Aktualizacja wyceny nieruchomości (5.2) , ,1 Pozostałe przychody operacyjne (5.3) , ,4 Amortyzacja (5.4) , ,0 Koszty związane z nieruchomościami (5.5) , ,9 Pozostałe koszty operacyjne (5.6) , ,1 Koszty osobowe (5.7) -329,8-24,4 Zużycie materiałów i energii (5.8) -818,2-301,2 Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) , ,4 Przychody/Koszty finansowe , ,9 Wynik na działalności inwestycyjnej , ,3 Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych 700, ,1 Wynik na działalności finansowej (5.9) , ,3 Wynik finansowy przed opodatkowaniem (EBT) , ,7 Podatek dochodowy (5.10) , ,3 Wynik grupy kapitałowej , ,4 Udziały jednostki dominującej , ,4 Udział mniejszości 8.010,4-17,0 Zysk na akcję (EUR) (8.2) 1,02 0,76 Poniższe dodatkowe wyjaśnienia i informacje stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania.

4 104 IMMOEAST Sprawozdanie Geschäftsbericht z działalności 2006/07 w roku 2006/07 Immoeast AG Zestawienie zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej Kapitał z Kapitał z Kapitał Kapitał Kapitał aktualizacji Zysk z lat różnic udziałowców TEUR zakładowy zapasowy wyceny ubiegłych kursowych mniejszościowych Razem Stan na 30 kwietnia 2005 r , ,9 0, , , , ,1 Kapitał z wyceny według wartości godziwej 6.952, ,6 Podatek odroczony odniesiony na kapitał własny , ,1 Część wyniku finansowego odniesiona na kapitał własny 5.214, ,5 Wynik finansowy grupy kapitałowej na 30 kwietnia 2006 r ,4-17, ,4 Wynik finansowy razem ,0-17, ,0 Podwyższenie kapitału , , ,6 Koszty podwyższenia kapitału , ,5 Zmiana waluty 0, ,3-41, ,5 Zmiana struktury własnościowej , ,0 Zmiana metod konsolidacji 75,7 75,7 Proporcjonalny udział w zmianach kapitału spółek stowarzyszonych 362,5-217,6 145,0 Stan na 30 kwietnia 2006 r , ,1 75, , ,2-17, ,3 Kapitał z wyceny według wartości godziwej 7.402, ,1 Podatek odroczony odniesiony na kapitał własny , ,5 Część wyniku finansowego odniesiona na kapitał własny 5.551, ,6 Wynik finansowy grupy kapitałowej na 30 kwietnia 2006 r , , ,1 Wynik finansowy razem , , ,7 Podwyższenie kapitału , , ,6 Koszty podwyższenia kapitału , ,5 Zmiana waluty ,0 385, ,6 Zmiana struktury udziałowej -10,3 10,3 0,0 Zmiana metody konsolidacji 737, , ,9 Proporcjonalny udział w zmianach kapitału spółek stowarzyszonych 45,3 121,0 166,2 Stan na 30 kwietnia 2007 r , ,5 813, , , , ,8 Poniższe dodatkowe wyjaśnienia i informacje stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania.

5 Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pieniężnych Komentarz Zarządu 105 Highlights 2006/07 Strategia i model działalności Struktura portfela Corporate Governance Portfel nieruchomości Analiza prowadzonej działalności Sprawozdanie firmowe Serwis i glosariusz Immoeast AG Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych z danymi porównawczymi za rok poprzedni TEUR 2006/07 TEUR 2005/06 TEUR Wynik grupy kapitałowej przed opodatkowaniem , ,7 Amortyzacja/odpis ujemnej wartości firmy , ,8 Proporcjonalny udział w spółkach stowarzyszonych -700, ,1 Zysk/Strata ze sprzedaży aktywów trwałych ,7 220,4 Zyski ze zmiany wartości udziału 0, ,9 Przejściowe wahania wartości rynkowej instrumentów finansowych , ,8 Zapłacony podatek dochodowy , ,4 Odsetki (saldo) , ,7 Pozostałe przychody/koszty nie powodujące przepływów pieniężnych , ,5 Przepływy pieniężne z wyniku finansowego , ,1 Należności i pozostałe aktywa , ,3 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług , ,8 Rezerwy ( bez reserw podatkowych) , ,3 Pozostałe zobowiązania , ,2 Przepływy pieniężne z bieżącej działalności operacyjnej , ,7 Nabycie nieruchomości , ,8 Nabycie spółek obiektowych skorygowane o przejęte środki pieniężne (TEUR ,5; 2005/06: TEUR ,8) , ,2 Nabycie pozostałych aktywów trwałych -324, ,4 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 0,0 92,0 Inwestycje finansowe , ,0 Udzielone pożyczki krótkoterminow , ,1 Przychody ze zbycia aktywów obrotowych 0, ,6 Przychody ze zbycia aktywów trwałych , ,9 Przychody ze zbycia instrumentów finansowych 2.664, ,2 Otrzymane odsetki z inwestycji finansowych , ,5 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej , ,5 Wpływy z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek , ,7 Wpływy z tytułu podwyższenia kapitału , ,6 Wydatki z tytułu zmiany struktury udziałów 6, ,4 Spłata krótkoterminowych zobowiązań finansowych , ,5 Spłata długoterminowych zobowiązań finansowych , ,4 Zapłacone odsetki , ,3 Przepływy pieniężne z działalności finansowej , ,7 Różnice kursowe , ,9 Zmiana stanu środków pieniężnych , ,0 Stan środków pieniężnych na początek okresu , ,7 Stan środków pieniężnych na koniec okresu , ,7 Zmiana stanu środków pieniężnych , ,0 Poniższe dodatkowe wyjaśnienia i informacje stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

6 106 IMMOEAST Sprawozdanie Geschäftsbericht z działalności 2006/07 w roku 2006/07 Immoeast AG Raport z działalności segmentów Podział segmentów według regionów CEE Węgry Czechy Polska TEUR 2006/ / / / / /06 Powierzchnie biurowe , , , , , ,2 Powierzchnie logistyczne/usługowe , , , , , ,4 Powierzchnie mieszkaniowe 0,0 0,0 55,4 55,2 0,0 0,0 Przychody z powierzchni garażowych 703,0 430, ,9 647,0 774,1 207,8 Przychody z tytułu najmu , , , , , ,3 Sprzedaż zapasów (nieruchomości) 0,0 276,7 0,0 0,0 818,2 0,0 Refakturowane koszty eksploatacji 8.119, , , , , ,1 Pozostałe 673,4 330,7 317,3 190,6 241,2 61,8 Przychody ze sprzedaży , , , , , ,3 Aktualizacja wyceny nieruchomości , , , , , ,9 Pozostałe przychody operacyjne ,3 773,1 796, , , ,3 Amortyzacja , , , , , ,9 Koszty związane z nieruchomościami , , , , , ,5 Pozostałe koszty operacyjne , , , , , ,0 Koszty osobowe -60,6 0,0 0,0-0,1-87,9-18,6 Zużycie materiałów i energii 0,0-301,2 0,0 0,0-818,2 0,0 Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) , , , , , ,5 Przychody z tytułu odsetek i zrównane z nimi 3.409,6 709,6 750,8-319,5 545, ,7 Koszty z tytułu odsetek i zrównane z nimi , , , , , ,7 Wynik na działalności inwestycyjnej 9.609, , , , , ,4 Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych 0,0-601,2-989,8-601,9 0,0 0,0 Wynik na działalności finansowej 2.654, , , , , ,4 Wynik finansowy przed opodatkowaniem (EBT) , , , , , ,9 w tym udział w wynikach Joint Ventures 1.805, , , , , ,9 w tym udział w wyniku spółek, których udziały wycenione są metodą praw własności 0,0-601,2-989,8-601,9 0,0 0,0 Podatek dochodowy , , , , , ,6 Wynik finansowy grupy kapitałowej , , , , , ,3 Aktywa segmentu , , , , , ,5 w tym nieruchomości , , , , , ,0 w tym środki trwałe w budowie , , , ,7 547, ,1 w tym udziały wycenione metodą praw własności 0, , , ,4 0,0 0,0 Zobowiązania segmentu , , , , , ,1 Inwestycje segmentu , , , , , ,7 w tym inwestycje w nieruchomości , , , , , ,0 w tym inwestycje w środki trwałe w budowie , , , , , ,0

7 Raport z działalności segmentów Komentarz Zarządu 107 Highlights 2006/07 Strategia i model działalności Struktura portfela Corporate Governance Portfel nieruchomości Analiza prowadzonej działalności Sprawozdanie firmowe Serwis i glosariusz SEE Słowacja Rumunia Słowenia Serbia 2006/ / / / / / / / , , , ,1 0,0 0,0 1,2 0, , ,2 0,0 0,0 961,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 494,8 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , ,1 961,8 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0, ,9 985, , ,2 151,2 0,0 0,0 0,0 896, ,4 222,21 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , ,1 0,0 1,2 0, , , , , ,7 0,0 0,0 0,0 968,8 45, , ,5 22,3 0,0 0,1 0,0-595, , , ,1 0,0 0,0-138,9 0, , , , ,3-224,2 0,0-68,0 0, , , , ,0-323,9 0,0-53,4 0,0-19,1-1,0-3,7-2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , ,0 0,0-259,0 0,0 389,5 31,8 369,0 77,0 1,5 0,0 0,0 0, , , , ,9-1,7 0,0-64,0 0, , , , ,0 0,0 0,0 44,5 0,0 135,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,7-271, , ,9-0,2 0,0-19,5 0, , , , , ,8 0,0-278,5 0,0 41,7 0, ,4-144,7 0,0 0,0 0,0 0,0 135,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,9 447, , , ,0 0,0 14,0 0, , , , , ,8 0,0-264,5 0, , , , , ,3 0, ,5 0, , , , , ,2 0,0 0,0 0, , , , ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , ,5 0, ,8 0, , , , , ,5 0,0 0,3 0, , , , , ,5 0,0 0,3 0, , , , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 108 IMMOEAST Sprawozdanie Geschäftsbericht z działalności 2006/07 w roku 2006/07 Immoeast AG Raport z działalności segmentów (kontynuacja) Podział segmentów według regionów SEE Bułgaria Chorwacja Rosja TEUR 2006/ / / / / /06 Powierzchnie biurowe 482,5 0, ,6 0,0 0,0 0,0 Powierzchnie logistyczne/usługowe 0,0 0,0 0,0 0, ,5 0,0 Powierzchnie mieszkaniowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Przychody z powierzchni garażowych 0,0 0,0 73,0 0,0 27,5 0,0 Przychody z tytułu najmu 482,5 0, ,6 0, ,0 0,0 Sprzedaż zapasów (nieruchomości) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Refakturowane koszty eksploatacji 0,0 0,0 10,1 0, ,8 0,0 Pozostałe 0,0 0,0 28,0 0,0 760,8 0,0 Przychody ze sprzedaży 482,5 0, ,7 0, ,6 0,0 Aktualizacja wyceny nieruchomości ,4 0, ,2 0, ,4 0,0 Pozostałe przychody operacyjne 0,3 0,0 0,2 0,0 446,7 0,0 Amortyzacja -18,7 0,0-1,8 0, ,3 0,0 Koszty związane z nieruchomościami -84,5 0,0-432,1 0, ,2 0,0 Pozostałe koszty operacyjne -476,3 0,0-13,9 0, ,0 0,0 Koszty osobowe 0,0 0,0 0,0 0,0-140,2 0,0 Zużycie materiałów i energii 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) ,7 0, ,3 0, ,0 0,0 Przychody z tytułu odsetek i zrównane z nimi 0,4 0,0 2,1 0,0 57,0 0,0 Koszty z tytułu odsetek i zrównane z nimi -442,3 0,0-544,8 0, ,1 0,0 Wynik na działalności inwestycyjnej 0,0 0,0-141,6 0,0-414,1 0,0 Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Wynik na działalności finansowej -441,8 0,0-684,3 0, ,3 0,0 Wynik finansowy przed opodatkowaniem (EBT) ,9 0, ,1 0, ,8 0,0 w tym udział w wynikach Joint Ventures 0,0 0,0 0,0 0, ,4 0,0 w tym udział w wyniku spółek, których udziały wycenione są metodą praw własności 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Podatek dochodowy ,9 0, ,8 0, ,5 0,0 Wynik finansowy grupy kapitałowej ,1 0, ,3 0, ,3 0,0 Aktywa segmentu ,6 0, ,9 0, ,0 0,0 w tym nieruchomości ,3 0, ,5 0, ,7 0,0 w tym środki trwałe w budowie 0,0 0,0 0,0 0, ,1 0,0 w tym udziały wycenione metodą praw własności 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zobowiązania segmentu ,6 0, ,0 0, ,1 0,0 Inwestycje segmentu ,9 0, ,4 0, ,8 0,0 w tym inwestycje w nieruchomości ,9 0, ,4 0, ,5 0,0 w tym inwestycje w środki trwałe w budowie 0,0 0,0 0,0 0, ,1 0,0

9 Raport z działalności segmentów Komentarz Zarządu 109 Highlights 2006/07 Strategia i model działalności Struktura portfela Corporate Governance Portfel nieruchomości Analiza prowadzonej działalności Sprawozdanie firmowe Serwis i glosariusz CIS Ukraina Pozostałe oraz wykluczenia konsolidacyjne Grupa IMMOEAST 2006/ / / / / /06 0,0 0,0 0,0 0, , ,1 0,0 0,0 0,0 0, , ,3 0,0 0,0 0,0 0,0 55,4 55,2 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,7 0,0 0,0 0,0 0,0 818,2 277,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,5 0,0 0,0 0,0 7, , ,4 0,0 0,0 0,0 7, , ,5 0,0 0,0 0,0 0, , ,1 0,0 0, , , , , ,8 0,0-343,9-21, , ,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,9-1,7 0, , , , ,1-1,7 0,0-114,1-1,9-427,3-24,4 0,0 0,0 0,0 0,0-818,2-301, ,1 0, , , , ,4 0,0 0, , , , ,7-40,5 0, , , , ,6 0,0 0, , , , ,3 0,0 0, ,4 0,0 700, ,1-40,5 0, , , , , ,7 0, , , , , ,4 0, , , , ,4 0,0 0, ,4 0,0 700, ,1 10,9 0, , , , , ,8 0, , , , , ,1 0, , , , ,9 0,0 0,0 0,0 0, , , ,8 0,0 0,0 0, , ,7 0,0 0, ,5 3, , , ,1 0, , , , , ,0 0,0 18,7 2, , ,5 0,0 0,0 0, , , , ,0 0,0 0,0 0, , ,9

10 110 IMMOEAST Sprawozdanie Geschäftsbericht z działalności 2006/07 w roku 2006/07 Immoeast AG Raport z działalności segmentów (kontynuacja) Przekształcenie danych finansowych segmentów na dane grupy kapitałowej C E E S E E 2006/ / / /06 Powierzchnie biurowe , , , ,1 Powierzchnie logistyczne/usługowe , ,3 961,8 0,0 Powierzchnie mieszkaniowe 55,4 55,2 0,0 0,0 Przychody z powierzchni garażowych 3.396, ,0 73,0 0,0 Przychody z tytułu najmu , , , ,1 Sprzedaż zapasów (nieruchomości) 818,2 276,7 0,0 0,3 Refakturowane koszty eksploatacji , , , ,2 Pozostałe 2.128, ,5 28,2 0,0 Przychody ze sprzedaży , , , ,6 Aktualizacja wyceny nieruchomości , , , ,8 Pozostałe przychody operacyjne , , , ,5 Amortyzacja , , , ,1 Koszty związane z nieruchomościami , , , ,3 Pozostałe koszty operacyjne , , , ,0 Koszty osobowe -167,6-19,7-3,7-2,8 Zużycie materiałów i energii -818,2-301,2 0,0 0,0 Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) , , , ,7 Przychody z tytułu odsetek i zrównane z nimi 5.095, ,6 373,1 77,0 Koszty z tytułu odsetek i zrównane z nimi , , , ,9 Wynik na działalności inwestycyjnej , , , ,0 Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych -853, ,1 0,0 0,0 Wynik na działalności finansowej , , , ,9 Wynik finansowy przed opodatkowaniem (EBT) , , , ,8 w tym udział w wynikach Joint Ventures , , ,4-144,7 w tym udział w wyniku spółek, których udziały wycenione są metodą praw własności -853, ,1 0,0 0,0 Podatek dochodowy , , , ,6 Wynik finansowy grupy kapitałowej , , , ,2 Aktywa segmentu , , , ,6 w tym nieruchomości , , , ,2 w tym środki trwałe w budowie , , , ,0 w tym udziały wycenione metodą praw własności , ,6 0,0 0,0 Zobowiązania segmentu , , , ,9 Inwestycje segmentu , , , ,6 w tym inwestycje w nieruchomości , , , ,4 w tym inwestycje w środki trwałe w budowie , , , ,0

11 Raport z działalności segmentów Komentarz Zarządu 111 Highlights 2006/07 Strategia i model działalności Struktura portfela Corporate Governance Portfel nieruchomości Analiza prowadzonej działalności Sprawozdanie firmowe Serwis i glosariusz C I S Przekształcenie Grupa IMMOEAST 2006/ / / / / /06 0,0 0,0 0,0 0, , , ,5 0,0 0,0 0, , ,3 0,0 0,0 0,0 0,0 55,4 55,2 27,5 0,0 0,0 0, , , ,0 0,0 0,0 0, , ,7 0,0 0,0 0,0 0,0 818,2 277, ,8 0,0 0,0 0, , ,5 760,8 0,0 0,0 7, , , ,6 0,0 0,0 7, , , ,4 0,0 0,0 0, , ,1 446,7 0, , , , , ,0 0,0-343,9-21, , , ,2 0,0 0,0 0, , , ,7 0, , , , ,1-141,9 0,0-114,1-1,9-427,3-24,4 0,0 0,0 0,0 0,0-818,2-301, ,9 0, , , , ,4 57,0 0, , , , , ,7 0, , , , ,6-414,1 0, , , , ,3 0,0 0, ,4 0,0 700, , ,8 0, , , , , ,1 0, , , , , ,7 0, , , , ,4 0,0 0, ,4 0,0 700, , ,6 0, , , , , ,5 0, , , , , ,0 0, , , , , ,7 0,0 0,0 0, , , ,8 0,0 0,0 0, , ,7 0,0 0, ,6 3, , , ,2 0, , , , , ,8 0,0 18,7 2, , , ,5 0,0 0, , , , ,2 0,0 0,0 0, , ,9

12 112 IMMOEAST Sprawozdanie Geschäftsbericht z działalności 2006/07 w roku 2006/07 Immoeast AG Raport z działalności segmentów (kontynuacja) Podział na segmenty według rodzaju powierzchni użytkowej 2006/ /06 Przychody ze Przychody ze TEUR sprzedaży Inwestycje Aktywa sprzedaży Inwestycje Aktywa Powierzchnie biurowe , , , , , ,6 Powierzchnie logistyczne/usługowe , , , , , ,1 Powierzchnie mieszkaniowe 55,4 0, ,0 69,0 0, ,3 Powierzchnie garażowe 3.497,3 0, , ,9 216, ,4 Pozostałe , , , ,7 0, ,4 Razem , , , , , ,4 Udziały w jednostkach stowarzyszonych , ,4 Udziały , ,3 Pozostałe akywa , ,8 Aktywa grupy kapitałowej , ,9

13 Raport z działalności segmentów Komentarz Zarządu 113 Highlights 2006/07 Strategia i model działalności Struktura portfela Corporate Governance Portfel nieruchomości Analiza prowadzonej działalności Sprawozdanie firmowe Serwis i glosariusz Immoeast AG Rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej W poniższej tabeli wynik na działalności operacyjnej (EBIT) zostaje oczyszczony z elementów nie skutkującymi przepływami pieniężnymi: CEE SEE CIS TEUR 2006/ / /07 Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) , , ,9 Aktualizacja wyceny nieruchomości , , ,4 Amortyzacja , , ,0 Zysk/Strata ze zbycia aktywów trwałych ,2 0,0 16,6 Pozostałe przychody/koszty nie powodujące przepływów pieniężnych 163, ,9 495,7 Podatek dochodowy , , ,0 Cash EBIT , , ,9 Przychody ze sprzedaży , , ,6 Marża Cash EBIT 50,8% 44,7% 51,7% Pozostałe oraz wyłączenia konsolidacyjne Grupa IMMOEAST TEUR 2006/ /07 Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) , ,7 Aktualizacja wyceny nieruchomości 0, ,1 Amortyzacja 343, ,3 Zysk/Strata ze zbycia aktywów trwałych -0, ,7 Pozostałe przychody/koszty nie powodujące przepływów pieniężnych , ,1 Podatek dochodowy -33, ,5 Cash EBIT , ,6 Przychody ze sprzedaży 0, ,4 Marża Cash EBIT 0,0% 33,9%

14 114 IMMOEAST Sprawozdanie Geschäftsbericht z działalności 2006/07 w roku 2006/07 Immoeast AG Rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej W poniższej tabeli wynik na działalności operacyjnej (EBIT) zostaje oczyszczony z elementów nie skutkującymi przepływami pieniężnymi: CEE Węgry Czechy Polska 2006/ / /07 Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) , , ,3 Aktualizacja wyceny nieruchomości , , ,9 Amortyzacja 1.024, , ,1 Zysk/Strata ze zbycia aktywów trwałych ,4 8,9 54,3 Pozostałe przychody/koszty nie powodujące przepływów pieniężnych 1.141,0 273, ,1 Podatek dochodowy -945,2-279,8-356,2 Cash EBIT 9.844, , ,6 Przychody ze sprzedaży , , ,3 Marża Cash EBIT 30,2% 58,2% 58,6% SEE Bułgaria Chorwacja Rosja 2006/ / /07 Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) , , ,0 Aktualizacja wyceny nieruchomości , , ,4 Amortyzacja 18,7 1, ,3 Zysk/Strata ze zbycia aktywów trwałych 0,0 0,0 16,6 Pozostałe przychody/koszty nie powodujące przepływów pieniężnych -0,3 0,0 389,7 Podatek dochodowy -1,9-0, ,1 Cash EBIT -80, , ,1 Przychody ze sprzedaży 482, , ,6 Marża Cash EBIT -16,6% 71,9% 51,3%

15 Raport z działalności segmentów Komentarz Zarządu 115 Highlights 2006/07 Strategia i model działalności Struktura portfela Corporate Governance Portfel nieruchomości Analiza prowadzonej działalności Sprawozdanie firmowe Serwis i glosariusz SEE Słowacja Rumunia Słowacja Serbia 2006/ / / / , , ,0-259, , , ,7 0,0 595, ,5 0,0 138,9 0,0 0,0 0,0 0,0 61, ,6 0,0 0,0-1, ,6-0,5-0, , ,9 586,7-120, , , ,1 1,2 51,7% 44,2% 52,7% ,3% CIS Ukraina Pozostałe oraz wyłączenia konsolidacyjne Grupa IMMOEAST 2006/ / / , , ,7 0,0 0, , ,8 343, ,3 0,0-0, ,7 106, , ,1-0,8-33, ,5 101, , ,6 0,0 0, ,4 0,0% 0,0% 33,9%

16 116 IMMOEAST Sprawozdanie Geschäftsbericht z działalności 2006/07 w roku 2006/07 1. Ogólne zasady MSR 1.126(a)MSR Ogólne informacje o Spółce IMMOEAST AG (zw. dalej IMMOEAST) ma siedzibę w Wiedniu, 1010, Bankgasse 2. Przedmiotem działalności grupy kapitałowej IMMOEAST jest działalność developerska i zakup nieruchomości, w szczególności w Europie Centralnej i Wschodniej, jak również sprzedaż i zarządzanie oraz utrzymywanie nieruchomości w celu optymalizacji. Akcje IMMOEAST notowane w obrocie publicznym od 12 grudnia 2003 na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (rynek regulowany) oraz od 21 marca 2005 r. na rynku podstawowym. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały zastosowane obowiązujące na dzień bilansowy Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). MSSF obejmują uaktualnione przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) MSSF oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) jak również interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) i Stałego Komitetu ds. Interpretacji (SIC). Rozporząd zenie (WE) 1606/2002 Podstawą załączonego sprawozdania finansowego jest Rozporządzenie (WE) Nr. 1606/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Unii Europejskiej w sprawie stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (Rozporządzenie (WE) 1606/2002), które zobowiązuje spółki notowane w obrocie publicznym na terenie Unii Europejskiej do sporządzania oraz publikowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za każdy rok obrotowy, rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2005 r. lub po tej dacie. Zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia WE 1606/2002 stosuje się standardy, które zgodnie z art. 6 ust. 2 Rozporządzenia (WE) 1606/2002 zostały przyjęte do prawa obowiązującego na terenie Unii Europejskiej w drodze procedury komitetu. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej przyjęte przez Unię Europejską znajdują bezpośrednie zastosowanie w krajach członkowskich i nie zachodzi potrzeba ich dostosowywania do obowiązującego prawa lokalnego. W myśl prawa wspólnotowego obowiązujące są Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej opublikowane w danym języku 245a ust. 1 Kodeksu Społek Handlowych I opublikowane w wydaniu kodeksu cywilnego 1. I 161/2004 normuje obowiązek sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia WE 1606/2002. Skonsolidowane sprawozdania finansowe IMMOEAST sporządzone w przeszłości według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej bazowały na możliwości zastosowania miedzynarodowych przepisów rachunkowości zawartej w 245a ust. 1 austriackiego Kodeksu spółek handlowych w wydaniu kodeksu cywilnego I 1999/49, dzięki którym uzyskano zwolnienie od obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego według austriackich przepisów rachunkowości. Koncepcja ramowa IASB nie jest częścią składową MSSF oraz nie została przyjęta do przepisów prawnych Unii Europejskiej. MSR 8.11 (b) wymaga jednakże, dla celów interpretacji i ewentualnych uzupełnień, odwołania do zawartych w koncepcji ramowej definicji i kryteriów wyceny stosowanych w odniesieniu do składników majątku, zobowiązań, kosztów i przychodów. Zgodnie z punktem (prawnie niezobowiązującego) komentarza do określonych artykułów Rozporządzenia (WE) 1606/2002 Unii Europejskiej założenia koncepcyjne służą jako podstawa oceny w trakcie rozstrzygania spornych kwestii rachunkowych. Z tego względu oraz z powodu wyraźnego odwołania do koncepcji ramowej w MSR 8.11 (b) koncepcja ta znajduje zastosowanie przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego IMMOEAST. MSR 1.14 w zw. z IFRS 3 MSR Sprawozdania finansowe wszystkich podmiotów austriackich oraz zagranicznych, których konsolidacja nastąpiła metodą pełną i proporcjonalną, objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zostały przekształcone w zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. W przypadku nabycia podmiotów w rozumieniu MSSF 3 została przeprowadzona ponowna wycena oraz przeprowadzono badanie sprawozdania finansowego (ewentualnie przegląd) zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej (ISA) lub Międzynarodowymi Standardami Przeprowadzania Przeglądów (ISRE). Wszystkie zasady bilansowania oraz wyceny podmiotów objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zostały ujednolicone oraz, w przypadku istnienia możliwości wyboru zasad rachunkowości, dostosowane do zasad rachunkowości stosowanych przez IMMOEAST. Dniem bilansowym, na który sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest, w myśl MSR 27.26, dzień bilansowy spółki dominującej. Sprawozdania finansowe podmiotów objętych konsolidacją pełną i proporcjonalną zostały sporządzone na dzień bilansowy stoso-

Konsolidacja grup kapitałowych. Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera

Konsolidacja grup kapitałowych. Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera Konsolidacja grup kapitałowych Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera Cele wykładu Zapoznanie się z głównymi definicjami związanymi z konsolidacją Podstawowe wymogi

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Przykład liczbowy rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia

Przykład liczbowy rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia Jak w praktyce jest stosowana ta metoda? W nr. 9/22 Biuletynu BDO Spółki Giełdowe omówiłem rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia. Poniżej przedstawiam przykład liczbowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych Rozdział II Wprowadzenie do konsolidacji metodą pełną (MSR 27)

Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych Rozdział II Wprowadzenie do konsolidacji metodą pełną (MSR 27) Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych.......... 11 Przyczyny sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.. 11 Istota i zakres skonsolidowanego sprawozdania finansowego.......

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r.

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r. Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., W myśl 19, ust. 9 ustawy o księgowości sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2009 r. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Istota Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej/ MSR. Procedura tworzenia standardów

Istota Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej/ MSR. Procedura tworzenia standardów Istota Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej/ MSR Procedura tworzenia standardów Struktura Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości FUNDACJA IFRS dokonuje nominacji, sprawuje nadzór

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Kernel Holding S.A. i Spółki Zależne I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2014 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 30 września 2013 roku DRODZY AKCJONARIUSZE! Pełna wersja skróconego skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia

Rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia Połączenia spółek powiązanych stanowią specyficzny obszar rachunkowości, w którym regulacje prawa bilansowego są nieco odmienne od przepisów dotyczących zasad rozliczania połączeń niezależnych podmiotów.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach 31 marca 31 grudnia AKTYWA Aktywa obrotowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty $64,295 $107,601 Należności pomniejszone

Bardziej szczegółowo

W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze.

W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze. Wartość godziwa aktywów lub zobowiązań ujawnionych w wyniku połączenia bądź nabycia przedsiębiors W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

L 320/156 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2008

L 320/156 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2008 L 320/156 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2008 MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe ZAKRES 1 Niniejszy standard stosuje się przy sporządzaniu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF Anna Gierusz Maciej Gierusz Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF metody i korekty konsolidacyjne zbycia i nabycia sytuacje szczególne porównanie z ustawą o rachunkowości ODDK Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty).

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty). Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 516216 Temat: Standardy US GAAP warsztaty praktyczne. 20-21 Czerwiec Wrocław, centrum miasta, Kod szkolenia: 516216 Koszt szkolenia: 1100.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2014 30.09.2014 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Radosław Ignatowski KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH KONCEPCJE, REGULACJE POLSKIE I MSSF, ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE TOM I PODSTAWY KONSOLIDACJI REGULACJE POLSKIE Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej?

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? Wycena jednostki działającej za granicą w sprawozdaniu finansowym jednostki sporządzonym zgodnie z MSSF

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. payday loans direct lender payday lenders

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Ujawnianie informacji o połączeniu w sprawozdaniach finansowych. Wpisany przez Ewa Wanda Maruszewska

Ujawnianie informacji o połączeniu w sprawozdaniach finansowych. Wpisany przez Ewa Wanda Maruszewska Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. Za główny cel sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2011 r. Spis treści I. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów... 3 II. Skrócone

Bardziej szczegółowo

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości.

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 278211 Temat: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF - praktyczne narzędzia pracy 24 Październik - 29 Listopad Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej Programy motywacyjne oparte na płatnościach akcjami MSSF 2 Instrumenty finansowe wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF Ujawnienia na temat instrumentów finansowych MSSF 7 Aktualności MSR/MSSF Niektóre spółki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo