SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE CONTROLLING BANKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE CONTROLLING BANKOWY"

Transkrypt

1 SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE CONTROLLING BANKOWY Wprowadzenie Jędrzej Wieczorkowski W artykule scharakteryzowano systemy informatyczne wspomagające funkcjonowanie controllingu w bankowości, ze szczególnym uwzględnieniem systemów klasy MIS. Istota controllingu bankowego Controlling, utoŝsamiany często z rachunkowością zarządczą, związany jest z działaniami mającymi na celu poprawę efektywności zarządzania organizacjami róŝnych typów. W duŝych przedsiębiorstwach czynności te realizowane są zazwyczaj przez wyodrębnioną jednostkę będącą swoistym centrum informacji gromadzonych i przetwarzanych na potrzeby zarządzania całą organizacją. W praktyce europejskiej controlling obejmuje przede wszystkim działania związane z gromadzeniem informacji na potrzeby zarządcze, planowaniem średnio i długoterminowym oraz sprawozdawczością wewnętrzną. W podejściu amerykańskim jest rozszerzany m.in. o zagadnienia rachunkowości finansowej, podatków i audytu. Wszystkie wymienione wyŝej cechy dotyczą takŝe controllingu bankowego. Według [Kuli03] naleŝy go rozumieć jako system wspomagający zarządzanie bankiem, który przez koordynację wszystkich subsystemów zarządzania oraz wzajemne ich dostosowanie, jak i zapewnienie

2 informacji niezbędnych do podejmowania optymalnych decyzji, ukierunkowuje działania kierownictwa na wszystkich poziomach zarządzania na realizację głównych celów banku. MoŜna przy tym podejściu wyróŝnić trzy podstawowe elementy controlingu: system planowania obejmujący planowanie w róŝnym horyzoncie czasowym, system rachunkowości obejmujący pozyskiwanie danych z rachunkowości finansowej wraz z rachunkiem kosztów, system informacji i sprawozdawczości obejmujący m.in. konsolidację danych z poszczególnych oddziałów i obszarów działalności. Podstawową funkcją controllingu bankowego jest funkcja informacyjna polegająca na: zdefiniowaniu potrzeb informacyjnych, wyszukaniu danych niezbędnych do spełnienia tych potrzeb, przetworzeniu i opracowaniu tych danych na potrzeby zarządcze. Informacja wynikowa controllingu, mimo Ŝe opiera się na duŝej liczbie szczegółowych danych źródłowych, zazwyczaj powinna mieć charakter syntetyczny. Ponadto, aby być uŝyteczna, musi być sporządzana w odpowiednio krótkim czasie, zawierać elementy nie tylko ilościowe, lecz takŝe jakościowe, a takŝe nie ograniczać się wyłącznie do danych retrospektywnych zawierając takŝe informacje zorientowane na przyszłość. PowyŜsze potrzeby wiąŝą się z koniecznością budowy efektywnego systemu informatycznego controllingu. Metody kalkulacji wykorzystywane w systemach informatycznych W niniejszej pracy skupiono się w szczególności na charakterystyce stosowanych metod, danych oraz systemów informatycznych w zakresie informacji zarządczej dotyczącej efektywności funkcjonowania banku

3 oraz efektywności poszczególnych transakcji. Systemy o takiej funkcjonalności w bankowości zazwyczaj określane są jako MIS. Na potrzeby badania efektywności funkcjonowania konkretnej instytucji naleŝy dobrać metody adekwatne do jej charakteru. Obliczanie dochodowości na potrzeby zarządcze moŝe się znacząco róŝnić od obliczeń na potrzeby sprawozdawczości zewnętrznej w klasycznym układzie pochodzącym z księgi głównej. W zakresie oceny efektywności produktów odsetkowych do tradycyjnych szeroko opisywanych w literaturze (przykładowo [Zale07] [Iwan05]) metod przykładowo naleŝą: metoda poolu i metoda bilansu warstwowego. Obie łączą odpowiednie pozycje aktywów i pasywów. Nadają się do oceny efektywności na ogólnym poziomie, lecz nie dają w praktyce moŝliwości oceny poszczególnych transakcji. Przy projektowaniu systemu MIS wskazane jest przyjęcie załoŝenia, Ŝe wynik obliczany będzie rozdzielnie dla kaŝdej transakcji. Podejście takie daje moŝliwość dalszej dowolnej agregacji danych w róŝnych wymiarach analizy. Przy takim podejściu dla produktów odsetkowych moŝna zastosować metodę odsetek rynkowych, poszerzoną ewentualnie o elementy wyceny transferu. Do rozwiązania pozostaje problem podziału osiągniętego wyniku pomiędzy jednostki organizacyjne. Według autora wskazane jest przyjęcie załoŝenia, Ŝe z całkowitej nadwyŝki odsetkowej jedynie wynik z korzyści wynikających z warunków rynkowych będzie alokowany na klienta i jednostkę organizacyjną odpowiadającą za kontakty z klientem (np. oddział). Wynik pochodzący z transformacji terminów oraz walut (będący efektem przejęcia ryzyka rynkowego) będzie natomiast przy takim rozwiązaniu alokowany na jednostkę, która odpowiada za zarządzanie funduszami całego banku (zazwyczaj departament skarbu). Dla

4 tej drugiej części wyniku, nie ma potrzeby kalkulacji na poziomie poszczególnych transakcji i moŝe być on obliczany dla całego banku jako tzw. wynik niedopasowania (ang. mismatch). Wewnętrzna stopa transferowa dla transakcji pomiędzy departamentem skarbu a oddziałami lub innymi jednostkami moŝe być równa międzybankowym stopom rynkowym, lecz moŝe takŝe uwzględniać dodatkowe przesunięcie odpowiadające kosztom funkcjonowania departamentu skarbu, ryzyku związanemu z dynamiką zachowań rynku oraz obiektywnymi kosztami funkcjonowania banku (np. rezerwa obowiązkowa). Na wysokość stóp transferowych wpływ moŝe mieć polityka banku oraz struktura bilansu w zakresie równowagi aktywów i pasywów dla właściwych bankowych produktów odsetkowych adresowanych do klientów. Podobnie jak dla produktów odsetkowych naleŝy określić metodykę kalkulacji wyniku pozostałych produktów bankowych, przykładowo transakcji wymiany walutowej (FX) typu spot i forward oraz transakcji pochodnych. Alokacja wyniku pomiędzy departament skarbu a pozostałe jednostki powinna być dokonywana na podstawie klucza zaleŝnego od produktu. Przykładowo dla transakcji FX forward moŝna przyjąć metodę wykazywania całego oczekiwanego wyniku na transakcji w okresie jej zawarcia, obliczając wynik w oparciu o marŝę na kursie spot, uznając Ŝe punkty swap są na poziomie rynkowym i nie wpływają na wynik. W informacji zarządczej obok przychodów równie istotna jest kalkulacja kosztów. Na potrzeby MIS wskazane jest wykorzystanie rachunku kosztów standardowych, w szczególności w zakresie rachunku kosztów działań. W [Kuli03] opisano pięć etapów prowadzących do obliczenia

5 jednostkowego kosztu standardowego usługi, który daje moŝliwość korygowania kalkulacji wyników poszczególnych transakcji. NiezaleŜnie od prezentowania informacji zarządczej dotyczącej efektywności produktów bankowych niezbędne są syntetyczne wskaźniki oceny rentowności całego banku. Obok typowych metod takich jak stopa zwrotu z aktywów ROA, stopa zwrotu na kapitale ROE i rentowność obrotu ROS, szczególną wagę w bankowości przypisuje się do wskaźników uwzględniających koszt kapitału własnego, takich jak wartość dodana dla akcjonariuszy SVA i ekonomiczna wartość dodana EVA. Istnieją takŝe wyspecjalizowane wskaźniki biorące pod uwagę ryzyko działalności banku w zakresie płynności, stóp procentowych, kursu, utraty udzielonych kredytów. NaleŜy do nich przykładowo wskaźnik rentowności kapitału skorygowanego o ryzyko RORAC. Szczegółowe zagadnienia zarządzania ryzykiem są podstawą bezpieczeństwa funkcjonowania banków. Temat ten, choć często zaliczany do controllingu bankowego, jest jednak na tyle szeroki, Ŝe nie będzie omawiany w niniejszym opracowaniu. Systemy informatyczne w bankowości wykorzystywane na potrzeby controllingu Bankowość jest branŝą gospodarczą, w której wykorzystuje się złoŝone rozwiązania informatyczne wykorzystujące wiele, w ramach moŝliwości wzajemnie zintegrowanych, aplikacji. Przykładowo kompleksowe rozwiązanie informatyczne moŝe obejmować m.in.: bankowy system transakcyjny zintegrowany z księgą główną, system ewidencji gospodarki własnej, system obsługi dealerskiej (tzw. front-office), system obsługi niestandardowych kanałów dostępu do usług dla klientów i inne. Na zło- Ŝoność stosowanych w bankach rozwiązań informatycznych moŝe mieć

6 dodatkowo wpływ rozproszenie geograficzne organizacji. Celem wymienionych systemów jest wspomaganie operacyjnych procesów biznesowych, w niewielkim tylko stopniu wspomagają one podejmowanie decyzji. Na potrzeby sprawozdawczości wewnętrznej związanej z funkcjonowaniem controllingu bankowego wykorzystuje się zazwyczaj oddzielne systemy informowania kierownictwa klasy MIS, dla których systemy transakcyjne są źródłem zasilania danymi. Z szerszym omówieniem funkcjonalności systemów informatycznych w bankowości moŝna się zapoznać przykładowo w [Ryzn98] [Chmi05] [Gosp02]. Podstawowym celem systemu MIS jest ocena efektywności funkcjonowania organizacji. W duŝym stopniu opiera się ona na badaniu dochodowości poszczególnych transakcji, agregowanej następnie w ramach zdefiniowanych wymiarów analizy. Wymiary te mogą tworzyć złoŝone struktury hierarchiczne oparte na takich elementach jak: produkt, waluta, klient, jednostka organizacyjna lub czas. Opracowywanie w analogicznym układzie budŝetów daje moŝliwość porównywania faktyczne wykonania z wartościami planowanymi i dalszego tworzenia prognoz wyniku. Bankowe systemy transakcyjne ukierunkowane są na ewidencjonowanie zawieranych transakcji, właściwe ich księgowanie w księdze głównej i ewentualnie sporządzanie zewnętrznych sprawozdań finansowych. Na potrzeby MIS bardzo często brakuje w systemach transakcyjnych niezbędnych informacji, w szczególności w zakresie: kosztów finansowania poszczególnych transakcji, struktury produktów, struktury jednostek organizacyjnych banku wraz z przyporządkowywaniem transakcji do poszczególnych jednostek itp. Moduły systemów transakcyjnych ukierunkowane są na prezentowanie aktualnego stanu banku (np. transakcje

7 otwarte na daną chwilę), ewentualnie historii bieŝącego roku obrotowego widzianej z perspektywy księgi głównej. Księga główna zazwyczaj nie wystarcza jednak do potrzeb sprawozdawczości wewnętrznej, natomiast w modułach transakcyjnych brak jest ujęcia historycznego. Wymagania stawiane przed systemami sprawozdawczości wewnętrznej powodują konieczność rozdzielenia transakcyjnego przetwarzania danych w czasie rzeczywistym (OLTP) od przetwarzania analitycznego na potrzeby podejmowania decyzji (OLAP). Wynika to z między innymi z optymalizacji obciąŝeń systemów informatycznych. Systemy klasy MIS wykorzystują bardzo duŝą liczbę danych włącznie z elementarnymi danymi z poziomu poszczególnych transakcji, które agregowane są w układzie kilku - kilkunastu wymiarów. Przetwarzanie analityczne realizowane w systemach, których podstawowym celem jest obsługa bieŝących procesów bankowych mogłoby znacząco spowolnić funkcjonowanie systemu. Dane źródłowe dla MIS zazwyczaj pochodzą z co najmniej kilku systemów, ponadto często występuje potrzeba konsolidacji danych z wielu oddziałów. Na potrzeby analityczne operuje się danymi historycznymi, które ze względu na ulotność często nie są dostępne w systemach źródłowych. Niejednokrotnie występują istotne róŝnice w kalkulacji wyniku na potrzeby MIS i rachunkowości finansowej - przykładowo okres, w którym wynik związany z daną transakcją ma zostać wykazywany. Wszystkie powyŝsze argumenty przemawiają za wyodrębnieniem struktur danych na potrzeby systemów klasy MIS i oparciem ich o technologię hurtowni danych (DW - data warehouse) lub ewentualnie ograniczonych tematycznych hurtowni (DM - data mart). Biorąc pod uwagę ilość danych oraz znaczenie danych zagregowanych rozwaŝyć naleŝy

8 zasadność zastosowania rozwiązań opartych o relacyjne lub wielowymiarowe struktury danych klasy MOLAP, ROLAP, ewentualnie HOLAP. Tabele faktów w hurtowni zaprojektowanej na potrzeby MIS są najczęściej odwzorowaniem grup produktów ze względu na specyfikę atrybutów poszczególnych usług. W praktyce mogą powstać przykładowe modele produktowe: kredyty, depozyty, papiery wartościowe, transfery pienięŝne, operacje wymiany walutowej, derywatywy, factoring. Ponadto mogą być przydatne takŝe tabele faktów niebędące bezpośrednio odzwierciedleniem poszczególnych produktów, takie jak: zapisy księgi głównej, analityka rachunkowości kosztów gospodarki własnej, zabezpieczenia kredytów. Na etapie projektu DW poza wyodrębnieniem tabel faktów istotne jest takŝe właściwe zaplanowanie hierarchii wymiarów. Przykładem takiej hierarchii moŝe być zaleŝność pomiędzy klientem i jednostką organizacyjną typu: klient - opiekun klienta - jednostka organizacyjna - cały bank. Prawidłowe zaprojektowanie struktur danych umoŝliwia przyszłym uŝytkownikom filtrowanie transakcji w ramach posiadanych uprawnień i uzyskiwanie właściwych agregatów. Do istotnych problemów koniecznych do rozwiązania na etapie projektu DW naleŝy zaliczyć kwestie historyczności wymiarów. Model wielowymiarowy z załoŝenia najlepiej sprawdza się, gdy atrybuty opisujące wymiary są niezmienne w czasie, podobnie jak zaleŝności pomiędzy wymiarami w ramach jednej hierarchii. W praktyce często zdarzają się wymiary, dla których mogą występować modyfikacje. W takim przypadku zastosować naleŝy odpowiednie rozwiązania w projekcie struktury danych dla hurtowni. Teoretyczne podstawy takich rozwiązań moŝna znaleźć w [Kimb02] [Todm03].

9 Po wdroŝeniu hurtowni danych moŝliwe jest wykorzystanie zaawansowanych metod Business Intelligence (BI). Stosując techniki data mining do celów zarządczych moŝna badać przykładowo statystyczne zaleŝności dotyczące wielkości zysków w zaleŝności od typów transakcji, grup klientów itp., moŝna przeprowadzać analizy typu co jeśli. WdroŜenie hurtowni jest specyficznym projektem, który praktycznie nigdy się nie kończy. System MIS wraz z DW wymaga ciągłej modyfikacji związanej ze zmianami w innych systemach, wprowadzaniem nowych produktów, modyfikacją struktury organizacyjnej itp. Zmianom podlegają oprogramowanie zasilania hurtowni ETL, struktury danych samej hurtowni oraz algorytmy przetwarzania w MIS. Podsumowanie W bankowości controlling posiada specyficzne potrzeby, które zazwyczaj nie są zaspokojone przez transakcyjne systemy informatyczne, poniewaŝ systemy te zorientowane są na wspomaganie bieŝących operacyjnych procesów biznesowych i sprawozdawczość zewnętrzną. Przed wdroŝeniem wyspecjalizowanego systemu klasy MIS bezwzględnie nale- Ŝy rozwiązać problemy metodologiczne, związane przede wszystkim z opracowaniem modelu alokacji wyników finansowych. Ze względu na wielowymiarowy charakter analiz prowadzonych na potrzeby zarządzania organizacją oraz potrzebę dostępu do danych historycznych, wskazane jest wykorzystanie hurtowni danych, która moŝe być następnie podstawą do zastosowania zaawansowanych rozwiązań klasy Business Intelligence.

10 Literatura [Chmi05] [Gosp02] [Kimb02] [Kuli03] [Iwan05] [Ryzn98] [Todm02] [Zale07] Chmielarz W.: Systemy elektronicznej bankowości, Difin, Warszawa 2005 Gospodarowicz A. (red.): Technologie informatyczne w bankowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2002 Kimball R., Ross M., The Data Warehouse Toolkit, Wiley Computer Publishing, New York 2002 Kulińska-Sadłocha E., Controlling w banku, PWN, Warszawa 2003 Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2005 Ryznar Z., Informatyka bankowa, Wyd. WyŜszej Szkoły Bankowej, Poznań 1998 Todman Ch., Projektowanie hurtowni danych, WNT, Warszawa 2003 Zaleska M.: Współczesna bankowość, Difin, Warszawa 2007 Mgr Jędrzej Wieczorkowski Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa al. Niepodległości Warszawa Polska Numer telefonu +48/22/

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Jarosław Lesinski* WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Wstęp Ceny transferowe są wykorzystywane w przedsiębiorstwach posiadających złożoną

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI FINANSOWYCH NA PRZYKŁADZIE ING BANKU ŚLĄSKIEGO

SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI FINANSOWYCH NA PRZYKŁADZIE ING BANKU ŚLĄSKIEGO SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI FINANSOWYCH NA PRZYKŁADZIE ING BANKU ŚLĄSKIEGO Streszczenie EUGENIA SIKORA ING Bank Śląski S.A. Rosnąca konkurencja wśród banków zarówno na rynku lokalnym, jak i globalnym wymaga

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP Ryzyko operacji walutowych Warszawa, kwiecień 2007 WSTĘP... 2 1. POZIOM RYZYKA OPERACJI WALUTOWYCH... 4 1.1 APETYT NA RYZYKO OPERACJI WALUTOWYCH... 4 1.2 WYMOGI

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych 111 Marcin RELICH Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Zielonogórski E mail: m.relich@wez.uz.zgora.pl Wspomaganie planowania

Bardziej szczegółowo

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja CONTROLLING SERWIS I RAPORTOWANIE ZARZĄDCZE Nr 1/2008 Autorzy Paweł Bender Współwłaściciel spółki Specjalista w dziedzinie modeli i metodologii controllingu Artur Adamczyk Współwłaściciel spółki Specjalista

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010

INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 1/20 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 II. CELE I ZASADY ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA INTEGRACJI MIĘDZYORGANIZACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE PLATFORMY MICROSOFT BIZTALK

NARZĘDZIA INTEGRACJI MIĘDZYORGANIZACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE PLATFORMY MICROSOFT BIZTALK NARZĘDZIA INTEGRACJI MIĘDZYORGANIZACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE PLATFORMY MICROSOFT BIZTALK Streszczenie Andrzej Kamiński andrzej.kaminski@sgh.waw.pl Jędrzej Wieczorkowski jedrzej.wieczorkowski@sgh.waw.pl Szkoła

Bardziej szczegółowo

Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl

Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl PRZETWARZANIE ANALITYCZNE PODSTAWĄ ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH KLASY BUSINESS INTELLIGENCE Streszczenie Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych

Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa Tytuł: Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Płocka 9/11 B, 01-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Raport nt. ryzyka FILAR III UMOWY BAZYLEJSKIEJ II. 1.1 Misja i cele... 6. 1.3 Mapa ryzyka w Dexia... 10. 2.1. Fundusze własne...

Raport nt. ryzyka FILAR III UMOWY BAZYLEJSKIEJ II. 1.1 Misja i cele... 6. 1.3 Mapa ryzyka w Dexia... 10. 2.1. Fundusze własne... Raport nt. ryzyka Spis treści 2008 FILAR III UMOWY BAZYLEJSKIEJ II Wstęp... 3 1. Cele i polityka zarządzania ryzykiem... 6 1.1 Misja i cele... 6 1.2 Zasady funkcjonowania i organizacji dotyczące ryzyka...

Bardziej szczegółowo

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak opracować biznes plan? Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Wstęp Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wszystkie swoje działania kieruje na zdobycie

Bardziej szczegółowo

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej część II

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej część II Materiały szkoleniowe z tematu pn. Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej część II szkolenie dla osób kierujących komórkami właściwymi ds. budżetu

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2]

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] IV.Systemy informatyczne zarządzania 1 Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] 2. Systemy zintegrowane [Klonowski, rozdz. 3, 4.1, 4.2] 3. Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 STRATEGIA ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPIS

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 11/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 14 października 1998r. w sprawie ustalenia norm dopuszczalnego ryzyka walutowego w działalności banków.

WSTĘP. 11/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 14 października 1998r. w sprawie ustalenia norm dopuszczalnego ryzyka walutowego w działalności banków. WSTĘP Przedmiotem rozważań tej części podręcznika są operacje walutowe i ryzyko operacji walutowych. Ryzyko operacji walutowych 1 obejmuje ryzyko kursowe związane ze zmianą kursów oraz ryzyko operacyjne

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Arkadiusz Januszewski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania Podyplomowe Studia

Bardziej szczegółowo

BUSINESS INTELLIGENCE W ZARZĄDZANIU

BUSINESS INTELLIGENCE W ZARZĄDZANIU BUSINESS INTELLIGENCE W ZARZĄDZANIU Małgorzata Nycz, Barbara Smok Wprowadzenie śyjemy w czasach charakteryzujących się bardzo szybkimi przemianami spowodowanymi rozwojem technik informacyjno - komunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Studium licencjackie. Kierunek: Finanse i Rachunkowość Specjalność: Bankowość Inwestycyjna. Kamil Gemra Nr albumu 41669

Studium licencjackie. Kierunek: Finanse i Rachunkowość Specjalność: Bankowość Inwestycyjna. Kamil Gemra Nr albumu 41669 Studium licencjackie Kierunek: Finanse i Rachunkowość Specjalność: Bankowość Inwestycyjna Kamil Gemra Nr albumu 41669 Poziom stóp procentowych jako jeden z czynników wpływających na saldo wpłat i wypłat

Bardziej szczegółowo

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS JOLANTA RUTKOWSKA Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski W artykule dzięki wyjaśnieniu terminu procesu biznesowego,

Bardziej szczegółowo