GRZEGORZ SZKIBIEL, CZES LAW WOWK ZADANIA Z ARYTMETYKI SZKOLNEJ I TEORII LICZB

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRZEGORZ SZKIBIEL, CZES LAW WOWK ZADANIA Z ARYTMETYKI SZKOLNEJ I TEORII LICZB"

Transkrypt

1 U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C I Ń S K I GRZEGORZ SZKIBIEL, CZES LAW WOWK ZADANIA Z ARYTMETYKI SZKOLNEJ I TEORII LICZB SZCZECIN 1999

2

3 SPIS TREŚCI Przedmowa Cze ść I Zadania Cze ść II Rozwia zania Podstawowe w lasności liczb ca lkowitych Podzielność liczb ca lkowitych Zasada indukcji matematycznej Dzielenie z reszta Cze ść ca lkowita Dzielenie z reszta dalsze w lasności Najwie kszy wspólny dzielnik Najmniejsza wspólna wielokrotność Zasadnicze twierdzenie arytmetyki Liczby pierwsze Poje cie liczby pierwszej Ile jest liczb pierwszych? Wnioski z zasadniczego twierdzenia arytmetyki

4 Uwagi o funkcji π(x) Twierdzenie Dirichleta Liczba dzielników oraz funkcja Eulera Rozk lad na czynniki dużych liczb naturalnych Liczby w różnych systemach pozycyjnych Poje cie pozycyjnego systemu zapisu liczb Wykonywanie obliczeń w różnych systemach pozycyjnych U lamki w różnych systemach pozycyjnych Algorytm Euklidesa Szukanie NWD Równania liniowe Rozwia zywanie równań liniowych Kongruencje Podstawowe w lasności kongruencji Kongruencje a wielomiany Kongruencje a równania Ma le Twierdzenie Fermata Pewne zastosowania twierdzenia Eulera Rozwinie cie okresowe a kongruencje Zastosowania twierdzenia Wilsona Jeszcze jedno twierdzenie o kongruencjach Bibliografia

5 PRZEDMOWA Jeden z wybitnych matematyków naszego stulecia, G.H. Hardy powiedzia l: Elementarna teoria liczb powinna być uważana za jeden z najw laściwszych przedmiotów w pocza tkach wykszta lcenia matematycznego. Wymaga ona bardzo ma lo uprzedniej wiedzy, a przedmiot jej jest uchwytny i znajomy. Metody, które stosuje, sa proste, ogólne i nieliczne, i nie ma sobie równej wśród nauk matematycznych w odwo laniu sie do naturalnej ludzkiej ciekawości 1. Mamy nadzieje, że umieszczenie w programie zawodowych studiów matematycznych takich przedmiotów jak arytmetyka szkolna i arytmetyka be dzie okazja do zilustrowania s lów G.H. Hardy ego. Zadania z arytmetyki szkolnej i teorii liczb to skrypt adresowany w pierwszym rze dzie do studentów studiów zawodowych, którzy zetkna sie z teoria liczb w ramach przedmiotów arytmetyka szkolna i arytmetyka. Ponieważ w skrypcie umieściliśmy wiele zadań z olimpiad matematycznych, wie c może on być przydatny także uczniom o zainteresowaniach matematycznych. Polecamy nasz skrypt również studentom starszych lat studiów matematycznych, zainteresowanym wyk ladem z kryptografii, ponieważ nie da sie studiować tego przedmiotu bez znajomości elementarnej teorii liczb. Aby na wyk ladzie z kryptografii szybciej przejść do realizacji zasadniczych hase l, pewne zagadnienia z teorii liczb be dzie można po- 1 G.H. Hardy: A Mathematician s Apology, 1940

6 6 Przedmowa zostawić s luchaczom do samodzielnego przeczytania w niniejszym skrypcie. Skrypt sk lada sie z dwóch cze ści. W pierwszej cze ści znajduja sie najważniejsze twierdzenia przypadaja ce na dany rozdzia l oraz zadania do rozwia zania. Natomiast w drugiej cze ści umieściliśmy szczegó lowe rozwia zania. Ponieważ w nauce matematyki istotna rzecza jest umieje tność rozwia zywania różnych problemów, przeto rozwia zania zadań (ze skryptu) należy czytać dopiero po wielu samodzielnych próbach wykonania zadania. Cze ść zadań zamieszczonych w skrypcie jest pomys lu autorów, ale znaczna cze ść zosta la zaczerpnie ta z literatury, której spis znajduje sie na końcu skryptu. Zadania u lożone sa w kolejności od latwiejszych do trudniejszych, ale najtrudniejsze zadania niekoniecznie znajduja sie na końcu paragrafu. Pomine liśmy też stosowane cze sto w literaturze oznaczenie * dla zadań trudniejszych, ponieważ wydaje sie nam, że istnieje spora grupa Czytelników, którzy znieche caja sie do pracy nad problemem z,,gwiazdka. W skrypcie obowia zuje powszechnie stosowana symbolika. Jest ona wyjaśniana w pocza tkowych fragmentach odpowiednich paragrafów oraz w tekstach niektórych zadań.

7 CZE ŚĆ I ZADANIA 1. Podstawowe w lasności liczb ca lkowitych 1.1. Podzielność liczb ca lkowitych. Mówimy, że liczba ca lkowita m 0 dzieli liczbe ca lkowita a, jeżeli istnieje taka liczba ca lkowita n, że m n = a. Fakt ten zapisujemy m a. Na przyk lad 3 276, bo 276 = Jeśli liczba m nie dzieli a, co oznacza, że nie istnieje żadna liczba ca lkowita n, dla której mn = a, to piszemy m a. Jeżeli m a, to mówimy też, że m jest dzielnikiem liczby a, natomiast liczbe a nazywamy wielokrotnościa liczby m Rozstrzygnij, czy , czy Pokaż, że jeśli m a, to m ( a) Uzasadnij, że jeśli m a oraz b jest dowolna liczba ca lkowita, to m ab Wiadomo, że Rozstrzygnij, czy oraz czy Za lóżmy, że m ab dla pewnych liczb ca lkowitych m, a i b. Czy m musi wtedy dzielić a lub b? Pokaż, że jeżeli m a oraz m b, to m a + b i m a b Wiadomo, że Pokaż, że oraz że

8 8 Cze ść I Zadania Wiadomo, że Czy 7 784? A czy 7 817? Zgadnij, czy , a naste pnie sprawdź swoja odpowiedź biora c pod uwage poprzednie zadanie Wiadomo, że Jaka jest naste pna (po 2576) liczba podzielna przez 56? Wiemy, że Wypisz wszystkie liczby wie ksze od 290 i mniejsze od 340, które sa podzielne przez Za lóżmy, że m a + b. Czy oznacza to, że m a i m b? A może oznacza to, że m a lub m b? Za lóżmy, że m a + b oraz m a b. Czy wtedy m a i m b? Jeżeli nie, to czy potrafisz sformu lować dodatkowe za lożenia o m tak, by naste puja ce zdanie by lo prawdziwe. Jeśli m a + b i m a b, to m a i m b Pokaż, że jeśli m a oraz n m, to n a Pokaż, że jeżeli m a i a 0, to m a Pokaż, że jeżeli m a i a m, to m = a lub m = a Zasada indukcji matematycznej. Podczas nauki matematyki w szkole średniej cze sto korzystaliśmy z tak zwanej zasady indukcji matematycznej (ZIM). Przypomnijmy sformu lowanie tej zasady: Niech T (n) be dzie zdaniem dotycza cym liczby naturalnej n. Jeżeli 1 0 T (m 0 ) jest zdaniem prawdziwym, gdzie m 0 jest pewna liczba należa ca do N 0 ; 2 0 z prawdziwości zdania T (k) (gdzie k N 0, k m 0 ) wynika prawdziwość zdania T (k + 1) ; to zdanie T (n) jest prawdziwe dla każdego n m 0. Przez N 0 oznaczyliśmy tu zbiór liczb ca lkowitych nieujemnych, czyli zbiór {0,1,2,...}. Podobnie, przez N m oznaczymy zbiór wszystkich liczb ca lkowitych wie kszych lub równych m, tj. zbiór

9 Podstawowe w lasności liczb ca lkowitych 9 {m,m + 1,m + 2,...}. Stosuja c powyższe oznaczenia możemy nadać zasadzie indukcji matematycznej naste puja ca postać: Niech M N 0 be dzie zbiorem takim, że 1 0 m 0 M ; 2 0 dla dowolnego k N m0, jeśli k M, to k + 1 M. Wówczas N m0 M. Zasada indukcji matematycznej jest równoważna zasadzie minimum (ZM), która orzeka, że w każdym niepustym zbiorze A liczb ca lkowitych nieujemnnych istnieje liczba najmniejsza. Wykażemy teraz, że z ZIM wynika ZM 1. Przypuśćmy, że A jest niepustym zbiorem liczb ca lkowitych nieujemnych, w którym nie ma liczby najmniejszej. Niech B be dzie zbiorem liczb ca lkowitych nieujemnych zdefiniowanym w naste puja cy sposób: n B dla każdej liczby ca lkowitej nieujemnej m, jeżeli m n, to m / A. Zauważmy, że 0 / A, bo w przeciwnym wypadku w zbiorze A istnia laby liczba najmniejsza, która by loby 0. Zatem 0 B. Za lóżmy, że n B. Wtedy n + 1 / A, gdyż w przeciwnym razie n + 1 by loby najmniejsza liczba zbioru A. Wynika to sta d, że skoro n B, wie c z definicji zbioru B mamy n / A, n 1 / A,..., 0 / A. Zatem w konsekwencji n + 1 B. Wykazaliśmy, że zbiór B spe lnia za lożenia ZIM (w drugim sformu lowaniu), wie c B = N 0. Biora c pod uwage definicje zbioru B, wnioskujemy, że A jest zbiorem pustym, co przeczy naszemu za lożeniu Udowodnij, że z zasady minimum wynika zasada indukcji matematycznej Korzystaja c z zasady indukcji uzasadnij, że 3 n 3 + 5n dla dowolnego n N 0. 1 Przy pierwszym czytaniu Czytelnik może pomina ć to uzasadnienie.

10 10 Cze ść I Zadania Wykaż, że 7 jest ostatnia cyfra liczby 2 2n + 1, gdy n N 2 (liczby 2 2n + 1, gdzie n N 0 nazywamy liczbami Fermata) Uzasadnij, że n 6 dla n N Wykaż, że 1 jest ostatnia cyfra liczby 2 4n 5 dla n N ( = N 1 ) Dzielenie z reszta. Jak wiadomo, jeśli mamy ustalona liczbe ca lkowita m, to nie każda liczba ca lkowita dzieli sie przez m. Na przyk lad 34 nie dzieli sie przez 5, ponieważ nie ma takiej liczby ca lkowitej, która pomnożona przez 5 da iloczyn równy 34. Oznacza to, że gdybyśmy chcieli rozdzielić 34 zeszyty mie dzy pie ciu uczniów, tak aby każdy otrzyma l jednakowa ilość, to nie potrafilibyśmy tego dokonać. Możemy jednakże dać każdemu uczniowi po 6 zeszytów i pozostana nam jeszcze 4. Dziela c 34 przez 5 otrzymujemy zatem 6 oraz reszte 4. Fakt ten zapisujemy 34 = Przypuśćmy, że mamy dwie liczby ca lkowite n oraz d, przy czym d 0. Dzielenie (z reszta ) liczby n przez d polega na znalezieniu liczb ca lkowitych q oraz r takich, że n = qd + r oraz 0 r < d. Liczbe r nazywamy reszta z dzielenia n przez d, a liczbe q niepe lnym ilorazem lub ilorazem cze ściowym tego dzielenia. Oczywiste jest, że d n wtedy i tylko wtedy, gdy r = Znajdź niepe lny iloraz i reszte z dzielenia (a) 23 przez 3; (b) 43 przez 4; (c) 36 przez Niech n i d be da liczbami ca lkowitymi, przy czym d 1. Korzystaja c z zasady minimum wykaż, że istnieje dok ladnie jedna para liczb ca lkowitych q i r taka, że n = dq + r, gdzie 0 r < d Pokaż, że kwadrat liczby ca lkowitej nieparzystej przy dzieleniu przez 8 daje reszte Pokaż, że suma kwadratów dwóch kolejnych liczb naturalnych przy dzieleniu przez 4 daje reszte 1.

11 Podstawowe w lasności liczb ca lkowitych Udowodnij, że liczba naturalna postaci 3m + 2 ( m N ) nie jest kwadratem żadnej liczby ca lkowitej Uzasadnij, że suma kwadratów dwóch liczb nieparzystych nie jest kwadratem żadnej liczby ca lkowitej Cze ść ca lkowita. Jeżeli x jest dowolna liczba rzeczywista, to istnieje najwie ksza liczba ca lkowita n spe lniaja ca warunek n x. Liczbe n nazywamy cze ścia ca lkowita liczby x i oznaczamy symbolem [x] lub E(x). Z określenia liczby [x] wynika, że [x] x < [x] + 1. ( ) Istotnie, gdyby x [x]+1, to liczba [x]+1 by laby liczba ca lkowita wie ksza od [x] spe lniaja ca warunek [x] + 1 x. Jest to sprzeczne z definicja cze ści ca lkowitej liczby x. Z nierówności (*) wynika, że 0 x [x] < 1. Liczbe x [x] nazywamy cze ścia u lamkowa liczby x i oznaczamy symbolem {x}. Latwo zobaczyć, że x = [x] + {x}. Przyk lady: [ 1 2 ] = 1, [4,7] = 4, [ 7,3] = 8, { 2} 1 = 1 2, {4,7} = 0,7, { 7,3} = 0, Wykaż, że jeżeli x, y R, oraz x y, to [x] [y] Uzasadnij, że jeżeli α (0,1) oraz n N, to [ n + α] = n Uzasadnij, że jeżeli (a) x jest liczba ca lkowita, to [ x] = [x] ; (b) x nie jest liczba ca lkowita, to [ x] = [x] 1 ; (c) x R, n Z, to [x + n] = [x] + n Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych x oraz y zachodzi nierówność [x + y] [x] + [y] Udowodnij, że jeżeli [x] = [y], to x y < 1.

12 12 Cze ść I Zadania Wykaż, że jeśli n jest liczba naturalna, a x liczba rzeczywista, to [ ] [x] [ x =. n n] Rozwia ż równanie 5x [ ] 2x + 3 = Uzasadnij, że dla dowolnej liczby rzeczywistej x i dowolnej liczby naturalnej n zachodzi równość [x] + [ x + 1 ] [ + x + 2 ] [ + + x + n 1 ] = [nx]. n n n Niech n i k be da liczbami naturalnymi. Wykaż, że [ n ] [ ] [ ] [ ] n + 1 n + 2 n + k = n. k k k k 1.5. Dzielenie z reszta dalsze w lasności. Dziela c 34 przez 5 otrzymujemy 6 i reszte. Zauważmy, że 6 = [ ] Wykorzystuja c w lasności cze ści ca lkowitej można podać algorytm dzielenia (z reszta ) liczby ca lkowitej m przez liczbe ca lkowita n > 0. K lada c [ m ] q = n oraz r = m nq mamy q m n < q + 1. Sta d qn m < qn + n. Zatem 0 r = m qn < n Podziel z reszta (pamie taja c, że reszta z dzielenia ma być liczba nieujemna ) (a) 83 przez 3 ; (b) 71 przez 4.

13 Podstawowe w lasności liczb ca lkowitych Rozwia zuja c zadanie 1.5.1, można zauważyć, że algorytmu podanego we wste pie nie można zastosować, jeśli n < 0. Zmodyfikuj ten algorytm tak, aby można by lo go zastosować przy dzieleniu liczby ca lkowitej m przez liczbe ca lkowita n < Uzasadnij, [ że ] jeżeli p, n N, to wśród wyrazów cia gu 1, 2, 3,..., n jest wielokrotności liczby p. n p Znajdź najmniejsza liczbe naturalna n spe lniaja ca wszystkie poniższe warunki: reszta z dzielenia n przez 2 jest równa 1, reszta z dzielenia n przez 3 jest równa 2, reszta z dzielenia n przez 4 jest równa 3, reszta z dzielenia n przez 5 jest równa Najwie kszy wspólny dzielnik. Niech m i n be da dwiema liczbami ca lkowitymi, przy czym m 0 lub n 0. Liczbe ca lkowita d 1 nazywamy najwie kszym wspólnym dzielnikiem liczb m i n (co oznaczamy NWD(m, n) ), jeśli (a) d dzieli m i d dzieli n; (b) jeżeli liczba ca lkowita c dzieli m oraz n, to c dzieli d. Bezpośrednio z powyższej definicji wynika, że jeżeli m 0, to wtedy NWD(m, 0) = m. Weźmy teraz dwie liczby ca lkowite m 0 oraz n 0. Uzasadnimy, że z zasady minimum wynika istnienie NWD(m, n). W tym celu rozważmy zbiór X = {xm + yn 1 : x,y Z}. Ponieważ m m+n n 1, wie c X. Z zasady minimum wynika, że w zbiorze X istnieje liczba najmniejsza. Niech d = am + bn be dzie ta liczba ( a, b Z ). Zauważmy, że d m oraz d n. Istotnie, jeśli zapiszemy m = dq + r, gdzie 0 r < d, wtedy mamy r = m dq = m (am + bn)q = m(1 aq) + n( bq). Gdyby r 1, to r X oraz r < d, co jest sprzeczne z wyborem d. Zatem r = 0, czyli d m. Analogicznie uzasadniamy, że d n. Tak wie c d spe lnia warunek (a) definicji NWD.

14 14 Cze ść I Zadania Aby pokazać, że warunek (b) także jest spe lniony, za lóżmy, że pewna liczba c dzieli zarówno m, jak i n. Sta d wynika, że istnieja takie liczby ca lkowite m 1 oraz n 1, że m = cm 1 i n = cn 1. Sta d d = am + bn = c(am 1 + bn 1 ), czyli c d. Wykazaliśmy, że d = NWD(m, n).

15 Podstawowe w lasności liczb ca lkowitych 15 Z powyższych rozważań otrzymujemy naste puja cy Wniosek. Jeżeli NWD(m, n) = d, to istnieja liczby ca lkowite x i y takie, że mx + ny = d. Uwaga. Zauważmy, że jeśli dla liczb m, n i d znajdziemy takie x i y, że mx + ny = d, to nie znaczy to jeszcze, że d = NWD(m, n). Na przyk lad, dla m = 1, n = 2 oraz d = 7 mamy 3m + 2n = d, ale 7 nie jest oczywiście najwie kszym wspólnym dzielnikiem liczb 1 i 2. Jeżeli NWD(m, n) = 1, to mówimy, że liczby m i n sa wzgle dnie pierwsze Pokaż, że jeżeli m n, to NWD(m, n) = m Pokaż, że jeżeli m = nq+r, to NWD(m, n) = NWD(n, r) Znajdź NWD(98, 56) Pokaż, że NWD(n, n + 1) = Pokaż, że dla dowolnego k N zachodzi NWD(2k + 1, 2k + 3) = Niech d = NWD(m, n) i niech m = dm 1 oraz n = dn 1. Pokaż, że NWD(m 1, n 1 ) = Za lóżmy, że u lamek a b jest nieskracalny. Sprawdź, czy u lamek jest nieskracalny. a a+b Pokaż, że jeżeli liczby m i n sa wzgle dnie pierwsze oraz m nk, to m k Za lóżmy, że dane sa trzy liczby ca lkowite m, n, p, z których przynajmniej jedna jest różna od zera. Określ NWD dla tych liczb przez analogie do NWD dla dwóch liczb, a naste pnie oblicz NWD(24,36,120) Uogólnij definicje najwie kszego wspólnego dzielnika na przypadek k liczb, tj. dla a 1, a 2,..., a k Z. Zdefiniuj NWD(a 1,a 2,...,a k ). Oblicz NWD(36,120,180,600).

16 16 Cze ść I Zadania Za lóżmy, że dane sa trzy liczby ca lkowite m, n i p. Zdefiniujmy PNWD(m,n,p) = df NWD(m, NWD(n, p)). Pokaż, że tak zdefiniowany PNWD jest równy najwie kszemu wspólnemu dzielnikowi liczb m, n i p (zdefiniowanemu w zadaniu 1.6.9) Najmniejsza wspólna wielokrotność. Za lóżmy, że n i m sa liczbami ca lkowitymi różnymi od zera. Liczbe ca lkowita s nazywamy najmniejsza wspólna wielokrotnościa liczb m i n (co zapisujemy NWW(m, n) = s ), jeśli 1) s 1, 2) m s oraz n s, 3) jeżeli liczba ca lkowita t spe lnia warunek n t i m t, to s t. Na przyk lad NWW(6, 9) = 18. Analogicznie określamy najmniejsza wspólna wielokrotność k różnych od zera liczb ca lkowitych a 1, a 2,..., a k i oznaczamy ja przez NWW(a 1, a 2,...,a k ) (a) Znajdź najmniejsza liczbe naturalna, która po podzieleniu przez każda z liczb 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 daje zawsze reszte 1. (b) Znajdź najmniejsza liczbe naturalna, która po podzieleniu przez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 daje, odpowiednio, reszty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Za lóżmy, że NWD(a, b) = d i niech a = da 1, b = db 1. Uzasadnij, że NWW(a, b) = a 1 db Pokaż, że dla dowolnych liczb naturalnych a, b zachodzi równość ab = NWD(a, b) NWW(a, b) Wykaż, że jeżeli liczby a i b sa wzgle dnie pierwsze, to NWW(a, b) = ab Pokaż, że dla dowolnych liczb naturalnych a, b zachodzi nierówność a + b NWD(a, b) + NWW(a, b).

17 Podstawowe w lasności liczb ca lkowitych W podre cznikach szkolnych można znaleźć naste puja ce definicje NWW i NWD.,,Najmniejsza wspólna wielokrotnościa liczb m i n nazywamy najmniejsza nieujemna liczbe w zbiorze wspólnych wielokrotności m oraz n.,,najwie kszym wspólnym dzielnikiem liczb m i n nazywamy najwie ksza liczbe w zbiorze wspólnych dzielników m oraz n. Pos luguja c sie tylko tymi,,szkolnymi definicjami pokaż, że (a) wspólna wielokrotność liczb m i n jest podzielna przez najmniejsza wspólna wielokrotność liczb m i n ; (b) wspólny dzielnik liczb m i n jest dzielnikiem najwie kszego wspólnego dzielnika liczb m i n Zasadnicze twierdzenie arytmetyki. W literaturze zasadnicze twierdzenie arytmetyki przyjmuje różne (równoważne) sformu lowania. Jedno z nich jest naste puja ce Twierdzenie. Liczba naturalna be da ca dzielnikiem iloczynu dwóch liczb naturalnych i pierwsza wzgle dem jednego z czynników jest dzielnikiem drugiego, tzn. jeżeli n ab i NWD(n, a) = 1, to n b. Dowód. Ponieważ n ab i a ab, wie c ab jest wspólna wielokrotnościa liczb n oraz a. Z definicji NWW wynika, że NWW(n, a) ab. Istnieje wie c liczba ca lkowita t taka, że NWW(n, a) t = ab. Ponieważ NWD(n, a) = 1, wie c NWW(n, a) = na. Sta d nat = ab, a sta d ostatecznie nt = b, czyli n b Pokaż, że jeżeli NWD(a, b) = 1 i c a, to NWD(c, b) = Pokaż, że jeżeli NWD(a, c) = 1 oraz NWD(b, c) = 1, to NWD(ab, c) = Uzasadnij, że jeżeli NWD(a 1, a) = NWD(a 2, a) =... = NWD(a n, a) = 1, to NWD(a 1 a 2... a n, a) = Wykaż, że każda liczba wymierna dodatnia daje sie przedstawić jednoznacznie w postaci ilorazu dwóch liczb naturalnych wzgle dnie pierwszych (czyli w postaci u lamka nieskracalnego).

18 18 Cze ść I Zadania 2. Liczby pierwsze 2.1. Poje cie liczby pierwszej. Liczbe naturalna p > 1 nazywamy, jeśli ma ona dok ladnie dwa dzielniki naturalne, mianowicie 1 i p. Liczby, które nie sa pierwszymi, ale sa wie ksze od 1, nazywamy z lożonymi Wypisz wszystkie liczby pierwsze p < Wskaż jaka kolwiek liczbe wie ksza od (a) 26, (b) 56, (c) Uzasadnij, że reszta z dzielenia liczby pierwszej przez 30 jest równa 1 lub pewnej liczbie pierwszej Uzasadnij, że kwadrat dowolnej liczby pierwszej wie kszej niż 3 daje przy dzieleniu przez 12 reszte Wykaż, że dla każdej liczby naturalnej n > 2, liczby a n = 2 n + 1 oraz b n = 2 n 1 nie moga być jednocześnie liczbami pierwszymi Uzasadnij, że liczby naturalnej postaci 6k + 1 (k N) nie można przedstawić w postaci różnicy dwóch liczb pierwszych Pokaż, że jeżeli p jest liczba oraz 8p jest liczba, to 8p 2 + 2p + 1 też jest liczba Pokaż, że każda liczba naturalna wie ksza od 1 ma przynajmniej jeden dzielnik pierwszy (tj. taki, który jest liczba pierwsza ) Ile jest liczb pierwszych? Odpowiedź na pytanie o to, ile jest liczb pierwszych, zawiera naste puja ce Twierdzenie. Liczb pierwszych jest nieskończenie wiele. W literaturze można znaleźć wiele dowodów tego twierdzenia. Niżej umieszczamy jeden z nich, maja c nadzieje, że Czytelnik znajdzie co najmniej kilka innych. W dowodach tego twierdzenia cze sto korzysta sie z faktu zawartego w zadaniu

19 18 Cze ść I Zadania Dowód. Przypuśćmy, że istnieja tylko naste puja ce liczby pierwsze: p 1, p 2,..., p r. Niech M = p 1 p 2... p r i niech M = st, gdzie s = p 1 p 2, a t = p 3 p 4... p r. Zauważmy, że liczba naturalna s + t nie jest podzielna przez żadna z liczb p 1, p 2,..., p r. Otrzymujemy sprzeczność, ponieważ s + t jest różne od 1 (zobacz zadanie 2.1.8) Za lóżmy, że liczby p 1, p 2,..., p k sa liczbami pierwszymi. Pokaż, że liczba p 1 p 2... p k + 1 nie dzieli sie z liczb p 1, p 2,..., p k. przez żadna Wykaż, że dla dowolnej liczby naturalnej n, liczba n! + 1 nie dzieli sie przez żadna liczbe 1 < q n Pokaż, że dla dowolnej liczby naturalnej n, istnieje liczba pierwsza wie ksza od n Niech F n oznacza liczbe Fermata, tzn. F n = 2 2n + 1. Pokaż, że F m oraz F n sa wzgle dnie pierwsze dla n m Wykaż, że liczb pierwszych jest nieskończenie wiele, wykorzystuja c (a) zadanie 2.2.1; (b) zadanie 2.2.3; (c) zadanie Wnioski z zasadniczego twierdzenia arytmetyki. Z zasadniczego twierdzenia arytmetyki (zobacz 1.8) wynika naste - puja ce Twierdzenie. Każda liczbe naturalna przedstawić w postaci n > 1 można jednoznacznie n = p 1 p 2... p r, gdzie p 1, p 2,..., p r sa liczbami pierwszymi takimi, że p 1 p 2 p r. Dowód 1. Wykażemy najpierw, że każda liczba naturalna n > 1 da sie przedstawić w postaci iloczynu liczb pierwszych. Uczynimy

20 Liczby pierwsze 19 to stosuja c indukcje. Dla n = 2 fakt jest prawdziwy. Za lóżmy, że fakt jest prawdziwy dla wszystkich liczb naturalnych mniejszych od k. Jeżeli k jest liczba, to fakt jest prawdziwy. Jeśli k jest liczba z lożona, to k = bc, gdzie b oraz c sa liczbami mniejszymi od k. Z za lożenia indukcyjnego b = p 1 p 2... p s oraz c = p s+1 p s+2... p t. Sta d k = p 1 p 2... p s p s+1... p t. 2. Teraz wykażemy jednoznaczność przedstawienia. Uczynimy to znowu stosuja c indukcje. Dla n = 2 twierdzenie jest prawdziwe. Za lóżmy, że twierdzenie jest prawdziwe dla liczb naturalnych mniejszych od k. Przypuśćmy, że k = p 1 p 2... p r = q 1 q 2... q s, (1) gdzie p 1, p 2,..., p r, q 1, q 2,..., q s sa liczbami pierwszymi, takimi że p 1 p 2 p r, q 1 q 2 q s. Ponieważ p 1 q 1 q 2... q s, wie c p 1 q 1 lub p 1 q 2, lub..., lub p 1 q s (wynika to z zasadniczego twierdzenia arytmetyki). Niech na przyk lad p 1 q 1. Ponieważ p 1 oraz q 1 sa liczbami pierwszymi, wie c p 1 = q 1. Dziela c (1) przez p 1 mamy k p 1 = p 2 p 3... p r = q 2 q 3... q s. Ponieważ k p 1 < k, wie c z za lożenia indukcyjnego wynika, że r = s oraz p 2 = q 2, p 3 = q 3,..., p r = q r Pokaż, że każda liczbe naturalna n 2 można przedstawić w postaci n = p α 1 1 pα pα s s, (2) gdzie p 1, p 2,..., p s sa różnymi liczbami pierwszymi, takimi że p 1 < p 2 < < p s, natomiast α 1, α 2,..., α s sa liczbami ca lkowitymi dodatnimi. (Rozk lad (2) liczby naturalnej n nazywamy rozk ladem kanonicznym liczby n na czynniki pierwsze).

21 20 Cze ść I Zadania Znajdź NWD(a, b) oraz NWW(a, b) znaja c rozk lady kanoniczne liczb a oraz b Korzystaja c z rozk ladu kanonicznego liczb naturalnych a oraz b uzasadnij, że ab = NWD(a, b)nww(a, b) Pokaż, że jeżeli liczba n jest wymierna, gdzie n > 1 jest liczba naturalna, to rozk lad kanoniczny liczby n ma postać p 2α 1 1 p 2α p 2α s s Za lóżmy, że liczba pierwsza p jest dzielnikiem pewnej liczby naturalnej n. Mówimy, że p α dzieli dok ladnie n, jeśli p α n oraz p α+1 n. Fakt ten oznaczamy p α n. (a) Udowodnij, że jeżeli p α m oraz p β n, to p α+β mn. (b) Udowodnij, że jeżeli p α m oraz p β n oraz α β, to p min(α, β) m + n. (c) Sprawdź, czy w (b) można pomina ć za lożenie α β Pokaż, że każda liczbe wymierna można zapisać jednoznacznie jako iloczyn εp α 1 1 pα pα s s, gdzie ε jest równy 1 lub 1, natomiast p 1, p 2,..., p s sa różnymi liczbami pierwszymi, a α 1, α 2,..., α s sa liczbami ca lkowitymi różnymi od zera Pokaż, że wyk ladnik najwie kszej pote gi liczby pierwszej p, która dzieli n! wynosi α = [ n i= Podaj najwie ksza pote ge liczby (a) 2, (b) 5 oraz (c) 97, która dzieli 100! Podaj najwie ksza pote ge liczby (a) 6, (b) 28, która dzieli 100! Oblicz, ile kolejnych zer, licza c od końca, ma liczba 100!. p i ]

22 Liczby pierwsze Uwagi o funkcji π(x). Dla każdej liczby rzeczywistej x > 0, symbolem π(x) oznaczamy ilość liczb pierwszych p spe lniaja cych nierówność p x. pierwszym historycznie stwierdzeniem na temat funkcji π(x) by lo spostrzeżenie J. Bertranda (z 1845 roku), że mie dzy n i 2n, gdy n 2, znajduje sie liczba pierwsza. Spostrzeżenie J. Bertranda oznacza, że π(2n) π(n) 1 (dla n 2 ), czyli że p n+1 < 2p n, gdzie p n oznacza n-ta liczbe. Stwierdzenie to by lo znane jako,,postulat Bertranda i zosta lo udowodnione przez P.L. Czebyszewa w 1852 roku. Fakt ten be dziemy w dalszych rozważaniach nazywać twierdzeniem Czebyszewa (elementarny dowód tego twierdzenia Czytelnik może znaleźć w [9]). Czebyszew udowodni l znacznie wie cej, a mianowicie pokaza l, że istnieja sta le a oraz b, takie że a < π(x) : x lnx < b dla x > 2. Powyższa nierówność nazywamy nierównościa Czebyszewa Korzystaja c z nierówności Czebyszewa, pokaż, że π(x) lim x x = Korzystaja c z twierdzenia Czebyszewa, pokaż, że dla każdej liczby naturalnej n istnieja co najmniej trzy liczby pierwsze maja ce w uk ladzie dziesie tnym n cyfr Dowiedź, że dla k > 1 mamy p k+1 p 1 +p 2 + +p k, gdzie p n oznacza n-ta z kolei liczbe Pokaż, że 5 jest jedyna liczba, która jest równa sumie wszystkich liczb pierwszych mniejszych od niej Pokaż, że 5 jest jedyna liczba naturalna, która jest równa sumie wszystkich liczb pierwszych mniejszych od niej Pokaż, że w rozmieszczeniu liczb pierwszych sa,,dziury dowolnej d lugości, tj. pokaż, że dla dowolnego m istnieje n takie, że p n+1 > p n + m, gdzie p n oznacza n-ta z kolei liczbe. Wskazówka. Pokaż, że wszystkie liczby w cia gu m liczb (m+1)!+2, (m + 1)! + 3,..., (m + 1)! + (m + 1) sa z lożone.

23 22 Cze ść I Zadania (a) Pokaż, że jeżeli p jest liczba, to π(p 1) p 1 (b) Pokaż, że jeżeli m jest liczba z lożona, to π(m) m < π(p) p. < π(m 1) m Twierdzenie Dirichleta. Jak już wiadomo, w poste pie arytmetycznym 1, 2, 3, 4,... o różnicy 1 istnieje nieskończenie wiele liczb pierwszych. A jak jest w innych poste pach arytmetycznych? W 1837 roku P.G.L. Dirichlet udowodni l twierdzenie, które orzeka: Jeśli liczby m, n sa wzgle dnie pierwsze, to w cia gu (mk + n) k istnieje nieskończenie wiele liczb pierwszych. Dowód twierdzenia Dirichleta jest dosyć trudny i nie be dziemy go tu przytaczać. Jednakże pewne szczególne przypadki tego twierdzenia dowodzi sie latwo, o czym przekona sie Czytelnik, rozwia zuja c niżej umieszczone zadania Podaj przyk lad takich liczb m oraz n, że w cia gu (mk + n) k (a) jest tylko skończona ilość liczb pierwszych; (b) nie ma żadnej liczby pierwszej Uzasadnij, że istnieje nieskończenie wiele liczb pierwszych postaci 2k (a) Pokaż, że w każdym rozk ladzie na iloczyn liczby postaci 3k + 2 przynajmniej jeden czynnik jest postaci 3k + 2. (b) Udowodnij, że każda liczba naturalna postaci 3k + 2 ma przynajmniej jeden dzielnik pierwszy tej postaci Uzasadnij, że jeśli p 1, p 2..., p n sa nieparzystymi liczbami pierwszymi postaci 3k + 2, to liczba 3p 1 p 2... p n + 2 nie dzieli sie przez żadna z liczb 2, p 1, p 2,..., p n Wykaż, że w cia gu (3k + 2) istnieje nieskończenie wiele liczb pierwszych. Wskazówka. Skorzystaj z dwóch poprzednich zadań Uzasadnij, że istnieje nieskończenie wiele liczb pierwszych postaci 4k + 3.

24 Liczby pierwsze Pokaż, że w cia gu (6k + 5) istnieje nieskończenie wiele liczb pierwszych Liczba dzielników oraz funkcja Eulera. Oznaczmy przez θ(n) liczbe naturalnych dzielników liczby n, a przez ϕ(n) ilość liczb naturalnych wzgle dnie pierwszych z n, które sa nie wie ksze od n Wyznacz θ(n) dla n Pokaż, że jeżeli n = p α 1 1 pα pα s s, to każdy dzielnik naturalny liczby n jest postaci p β 1 1 pβ pβ s s, gdzie 0 β i α i dla i {1,2,...,s} Wykaż, że θ(p α 1 1 pα pα s s ) = (α 1 + 1)(α 2 + 1)... (α s + 1) Oblicz θ(100) oraz θ(1024) Znajdź wszystkie liczby naturalne n, takie że θ(n) = Wyznacz ϕ(n) dla n Pokaż, że liczba n jest pierwsza wtedy i tylko wtedy, gdy ϕ(n) = n Uzasadnij, że ϕ(pq) = (p 1)(q 1), gdzie p oraz q sa różnymi liczbami pierwszymi Pokaż, że dla dowolnej liczby pierwszej p i dowolnej liczby naturalnej n, mamy ϕ(p n ) = p n p n Niech m oraz n oznaczaja dwie liczby naturalne wzgle dnie pierwsze, a r liczbe ca lkowita. Pokaż, że wówczas reszty z dzielenia liczb r, n + r, 2n + r, 3n + r,..., (m 1)n + r przez m różnia sie od liczb 0, 1, 2, 3,..., m 1 co najwyżej porza dkiem.

25 24 Cze ść I Zadania Udowodnij, że jeśli NWD(m, n) = 1, to ϕ(m)ϕ(n) = ϕ(mn). Wskazówka. Zauważmy najpierw, że jeśli jedna z liczb m, n jest równa 1, to wzór jest prawdziwy. Możemy zatem za lożyć, że m 1 i n 1. Wypiszmy wszystkie liczby nie wie ksze od mn w naste puja cy sposób: 1, 2,..., r,..., n, n + 1, n + 2,..., n + r,..., 2n, 2n + 1, 2n + 2,..., 2n + r,..., 3n, , ,..., ,...,..., (m 1)n + 1, (m 1)n + 2,..., (m 1)n + r,..., mn. Dalej skorzystaj z zadania Udowodnij wzór ϕ (p α 1 1 pα pα s s gdzie p 1, p 2,..., p s ) = n ) ) ) (1 (1 1p1 1p2 (1 1ps, sa różnymi liczbami pierwszymi Wiadomo, że NWD(m, n) > 1. Ustal, która z liczb ϕ(mn) oraz ϕ(m)ϕ(n) jest wie ksza. Wskazówka. Skorzystaj z zadania Pokaż, że (a) ϕ(4n + 2) = ϕ(2n + 1) ; { 2ϕ(n) gdy NWD(n, 2) = 1 (b) ϕ(4n) = 2ϕ(2n) gdy NWD(n, 2) = Rozk lad na czynniki dużych liczb naturalnych. Mnożenie dwóch liczb naturalnych jest zdecydowanie latwiejsze niż rozk ladanie danej liczby na czynniki. Jeśli jednak pewna liczba z lożona ma dwa dzielniki pierwsze, które sa,,blisko siebie, możemy zastosować tak zwana metode faktoryzacji Fermata. Metode te opiszemy w poniższych zadaniach Niech n be dzie dowolna liczba naturalna. Udowodnij, że istnieje wzajemnie jednoznaczna odpowiedniość mie dzy dzielnikami liczby n nie mniejszymi od n i nie wie kszymi od n.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1)

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami Zadanie. (0-) Funkcja określona wzorem f ( x) = x dla wszystkich liczb rzeczywistych A. nie ma miejsc zerowych. B. ma dokładnie

Bardziej szczegółowo

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Alina Kalinowska Pozwólmy dzieciom działać mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Warszawa 2010 Publikacja współfinansowana przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest

Bardziej szczegółowo

Czas dyskretny. 1 Modele o jednym okresie. 1.1 Model dwumianowy

Czas dyskretny. 1 Modele o jednym okresie. 1.1 Model dwumianowy Część I Czas dyskretny Kursy otwarcia czy zamknięcia pojawiaja się w kolejnych ustalonych momentach czasu. Jeśli pominiemy dni wolne od handlu otrzymamy ciag kolejnych momentów pojawiania się notowań (0,

Bardziej szczegółowo

LICZBY I ZBIORY. Wymagania podstawowe

LICZBY I ZBIORY. Wymagania podstawowe I LICZY I ZIORY LICZY I ZIORY Wymagania podstawowe Konieczne (na ocenê dopuszczaj¹c¹) Uczeñ: 1. wyznaczy czêœæ wspóln¹ i sumê dwóch zbiorów skoñczonych, 2. dokona przybli enia liczby rzeczywistej z zadan¹

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1. Cele kształcenia wymagania ogólne. NOWA ZAKRES PODSTAWOWY w postawie programowej obowiązującej począwszy od 01.09.2012 r. w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

Copyright 2010-2011. http://www.informacja.pl/lotto. Zgoda na bezpłatne powielanie i rozpowszechnianie całości opracowania

Copyright 2010-2011. http://www.informacja.pl/lotto. Zgoda na bezpłatne powielanie i rozpowszechnianie całości opracowania Jak wygrać w LOTTO Copyright 200-20 http://www.informacja.pl/lotto Zgoda na bezpłatne powielanie i rozpowszechnianie całości opracowania Książka ta może być powielana i rozpowszechniana za pomocą dowolnych

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

1.1 Poznaj swój czterodziałaniowy kalkulator

1.1 Poznaj swój czterodziałaniowy kalkulator 1.1 Poznaj swój czterodziałaniowy kalkulator Chodzi na początek o ten najprostszy czterodziałaniowy, jaki na pewno macie. Taki kalkulator kosztuje mniej więcej 4 lub 5zł. Bardzo jest ważne, aby zgrabnie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 0 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 0 Egzamin maturalny z matematyki poziom podstawowy Zadanie (0 ) Obszar standardów i tworzenie informacji

Bardziej szczegółowo

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo

Warto wspomnieć jeszcze o typach gier. Wg kryterium końca gry wyróżniamy gry:

Warto wspomnieć jeszcze o typach gier. Wg kryterium końca gry wyróżniamy gry: 1 Wstęp Teoria gier to niezwykle ciekawa dziedzina matematyki. Znając prawa rządzące niekórymi grami logicznymi możemy znacząco szybciej lub łatwiej osiągnąć wygraną. Zachęcam więc do lektury! 1.1 Teoria

Bardziej szczegółowo

Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron

Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Anna Beata Kwiatkowska Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron rozprawa doktorska napisana

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER?

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? KRZYSZTOF WOJTUSZKIEWICZ URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? Projekt okładki: Michał Rosiński Redakcja: Matylda Pawłowska Skład komputerowy: Krzysztof Świstak Książka przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR LAB TEMAT: FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE I. CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest wprowadzenie studentów w zagadnienie szybkiej

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do zadań zamkniętych. Schemat oceniania zadań otwartych

Odpowiedzi do zadań zamkniętych. Schemat oceniania zadań otwartych Odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 Odpowiedź A C C B C A B C A D B C D B D C A B A A A C B A A Schemat oceniania zadań otwartych Zadanie 6. ( pkt) Rozwiąż

Bardziej szczegółowo

Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka

Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka Uczelnia Instytut /Pracownia/ Jan Kowalski nr albumu: XXXX Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka Praca /tu wstaw magisterska / napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. etc...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do środowiska R

Wprowadzenie do środowiska R Łukasz Komsta 21 sierpnia 2004 Spis treści 1 Wstęp 3 2 Pierwsze kroki 3 2.1 Najprostsze obliczenia.................................. 4 2.2 Przykłady operacji na wektorach............................ 4

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA STAN BADAŃ I PERSPEKTYWY

TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA STAN BADAŃ I PERSPEKTYWY MECHANIKA TEORETYCZNA I STOSOWANA 4, 21 (1983) TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA STAN BADAŃ I PERSPEKTYWY KRZYSZTOF WILMAŃ SKI JPPT PAN 1. Wstę p 1.1. Cci artykułu. Opis problemów, wchodzą cych w skł ad termodynamiki

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Zdzisław SIROJĆ PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ Poradnik dla studentów i promotorów Warszawa 2009 Uczelnia Warszawska im.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Leszek Wiatr Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 3[].Z.7 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA

Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA Justyna Harasimczuk Jan Cieciuch Konsultacja edytorska i językowa: prof. Mirosław Bańko dr Adam

Bardziej szczegółowo

Zasada szufladkowa Dirichleta

Zasada szufladkowa Dirichleta Zasada szufladkowa Dirichleta Julia Furtak Patrycja Wykrent Klasa IVa Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 2 w Kętach Opiekun: dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak 1 Spis treści Wstęp...3 1. Postać Dirichleta...4 2. Co

Bardziej szczegółowo

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza)

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) 1. Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej Praca powinna składać się z następujących części: strona

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo