Grupa Kapitałowa Work Service

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Kapitałowa Work Service"

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa Work Service 3Q 2013

2 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 3Q 2013 Podpisanie w dniu 30 września 2013r. umowy nabycia 100% udziałów w spółce Antal International Sp. z o.o. cena zakupu zł za 100% udziałów w kapitale zakładowym, prawa własności intelektualnej, w tym prawo do znaku towarowego Wzrost kursu akcji Spółki z 7,67 zł na koniec marca 2013r. do 11,90 zł (kurs na dzień12 listopada 2013r. ), tj. o ponad 55%; cena docelowa wg rekomendacji Domu Inwestycyjnego BRE 14,60 zł Emisja obligacji zwykłych na okaziciela serii Q wartość emisji 55 mln zł, przydział nastąpił w dniu 4 października 2013r. Oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + 4,75pp. 2

3 RAPORT ANALITYCZNY DOMU INWESTYCYJNEGO BRE S.A. Pierwsza rekomendacja Domu Inwestycyjnego BRE S.A.: PODSUMOWANIE cena docelowa 14,60 zł kapitalizacja 689,4 mln Atrakcyjne mnożniki transakcyjne (EV/EBIT na poziomie 7,0-7,5x) oraz duży potencjał do wygenerowania synergii z m.in.: cross-sellingu w ramach grupy, poszerzenia kanałów dystrybucji produktów Work Service w regionie, spadku ryzyka zmian prawnych. Międzynarodowy rozwój Work Service to także: poprawa rentowności dzięki wyższym marżom za granicą, relatywnie mniejsze zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, poszerzenie bazy pracowników tymczasowych. 3

4 SKORYGOWANE WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ Przed korektą Po korekcie Przychody EBIT Zysk (strata) netto PODSUMOWANIE Wyniki Grupy Kapitałowej Work Service za 3 kwartały 2013 roku zostały obciążone: Kosztami typu one off, związanymi z realizowanymi transakcjami M&A ich wartość na koniec września 2013r. wyniosła zł. Koszty te wpłynęły na obniżenie poziomu EBIT w tej samej wysokości Skutkami wyceny należności i zobowiązań w walutach obcych, które jako niezrealizowane różnice przejściowe obciążyły koszty finansowe ich wartość zamknęła się kwotą zł. Koszty te obciążyły wynik brutto w tej samej wysokości W konsekwencji wynik netto Grupy został obniżony o po uwzględnieniu efektywnej stopy podatku dochodowego wynoszącej w Grupie 11,67%. 4

5 WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA MIERZONA JAKO FTE Liczba pracowników mierzona jako Full Time Equivalent Niemcy Słowacja Czechy Rosja Polska Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 5

6 WYNIKI FINANSOWE PO KRAJACH Przychody Marża I Q 2012 A 3Q 2013 A 3Q 2012 A 3Q 2013 A POLSKA ROSJA NIEMCY CZECHY SŁOWACJA TURCJA RUMUNIA POLSKA ROSJA NIEMCY CZECHY SŁOWACJA TURCJA RUMUNIA 6

7 WSKAŹNIKI FINANSOWE 3Q 2013 vs. 3Q 2012 Wybrane wskaźniki finansowe 3Q Q 2012 Dynamika 2013/2012 Rentowność sprzedaży Wskaźniki rentowności 10,55% 9,61% 9,84% Rentowność EBIT 4,44% 4,63% -3,93% Rentowność EBITDA 4,98% 5,19% -4,05% Rentowność netto 2,32% 2,22% 4,22% ROA 3,42% 3,44% -0,75% ROE 6,61% 10,72% -38,33% Wskaźniki płynności Płynność I stopnia 1,91 1,08 77,34% Płynność II stopnia 1,86 1,06 75,24% Wskaźniki zarządzania aktywami obrotowymi Rotacja należności (w dniach) ,97% Rotacja zobowiązań (w dniach) 8 8-3,14% Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,48 0,68-28,84% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 0,93 2,11-55,78% Źródło: Spółka PODSUMOWANIE Nieznaczny spadek wskaźnika rentowności sprzedaży ROS na poziomie EBIT i EBITDA jest skutkiem nabycia w 2Q 2012r. 75% udziałów w IT Kontrakt Sp. z o.o. (w konsekwencji koszty pośrednie Grupy ITK w 2012r. obejmują 2Q, a w 2013r. 3Q) oraz wzrostem kosztów pośrednich (koszty związane z realizacją umowy inwestycyjnej z Pinebridge oraz realizowanych transakcji M&A) Spadek wskaźnika ROE, przy wzroście zysku netto o ponad 25% jest wynikiem wzrostu kapitału własnego (emisja akcji serii N umowa inwestycyjna z Pinebridge) o ponad 100% Wydłużenie wskaźnika Rotacji należności o 2 dni jest skutkiem wydłużenia terminów płatności dla niektórych klientów w związku z renegocjacją umów. 7

8 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 3Q 2013 vs. 3Q 2012 Wyszczególnienie 3Q Q 2012 Dynamika 2013/2012 Przychody ze sprzedaży produktów i usług ,15% Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ,89% Zysk (strata) brutto ze sprzedaży ,95% Koszty sprzedaży ,03% Koszty ogólnego zarządu ,11% Zysk (strata) na sprzedaży ,01% Pozostałe przychody operacyjne ,11% Pozostałe koszty operacyjne ,19% Zysk (strata) z działalności operacyjnej ,42% Przychody finansowe ,15% Koszty finansowe ,53% Zysk (strata) brutto ,10% Podatek dochodowy ,53% Zysk (strata) netto ,22% PODSUMOWANIE Źródło: Spółka Sprzedaż wzrosła rok do roku o ponad 20% Uzyskana marża wolumenowo wzrosła o ponad 30% rok do roku Koszty pośrednie wzrosły głównie z powodu objęcia konsolidacją grupy IT Kontrakt oraz pozycji typu one off związanych z realizacją zapisów umowy inwestycyjnej z Pinebridge oraz transakcjami M&A Pozostałe przychody operacyjne wzrosły na skutek zmniejszenia (na skutek wyceny bilansowej) pozostałego zobowiązania z tyt. zakupu 75% udziałów w IT Kontrakt Sp. z o.o. z kolei wzrost pozostałych kosztów operacyjnych jest skutkiem zmiany polityki rachunkowości obecnie koszty do refaktury ujmowane są w PKO. 8

9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE AKTYWA 3Q 2013 vs. 3Q 2012 stan na 30 września (tys. zł) AKTYWA AKTYWA TRWAŁE Wartości niematerialne Wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Inne aktywa finansowe Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 428 Aktywa z tytułu podatku odroczonego Rozliczenia międzyokresowe AKTYWA OBROTOWE Zapasy Należności handlowe oraz pozostałe należności Inne aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Rozliczenia międzyokresowe A K T Y W A R A Z E M PODSUMOWANIE Wzrost aktywów o ponad 26% jest skutkiem: wzrostu aktywów trwałych o ponad 17% (wartości intelektualne nabyte w ramach transakcji przejęcia spółki Antal International Sp. z o.o.) wzrostu aktywów obrotowych o ponad 35% (wzrost należności krótkoterminowych o ponad 43% jako efekt wzrostu skali działalności i nieznacznego wzrostu wskaźnika ich rotacji w dniach) Źródło: Spółka 9

10 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PASYWA 3Q 2013 vs. 3Q 2012 stan na 30 września (tys. zł) PASYWA KAPITAŁ WŁASNY Kapitał podstawowy Kapitał (fundusz) zapasowy Zysk (strata) netto Różnice z przeliczenia Kapitały przypadające akcjonariuszom niekontrolującym ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania długoterminowe Długoterminowe pożyczki i kredyty Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia Inne zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Krótkoterminowe pożyczki i kredyty Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia P A S Y W A R A Z E M PODSUMOWANIE Wzrost pasywów ogółem o 26% jest skutkiem: Wzrostu kapitału własnego (ujęcie w księgach umowy inwestycyjnej) o ponad 100% Wzrostu zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek (skutki ujęcia w księgach umowy kredytu podpisanej z konsorcjum 3 banków wartość kpln Spadku zobowiązań krótkoterminowych o prawie 25% (spadek zobowiązań handlowych i pozostałych oraz krótkoterminowych kredytów i pożyczek), co jest związane z dokonaną restrukturyzacją zadłużenia finansowego 10

11 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEPŁYWY 3Q 2013 vs. 3Q 2012 stan na 30 września (w tys. zł) Zysk (strata) netto Korekty razem Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Wpływy Wydatki Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy Wydatki Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu Źródło: Spółka PODSUMOWANIE Ujemne przepływy z działalności operacyjnej wynikają ze zmian w kapitale obrotowym netto na skutek wzrostu skali działalności oraz objęcia konsolidacją spółki Antal International Sp. z o.o. (umowa z dnia 30 września 2013r.) Ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej są efektem zapłaty za udziały oraz wartości intelektualne, w tym znak towarowy spółki Antal International Sp. z o.o. (umowa z dnia 30 września 2013r.) Dodatnie przepływy z działalności finansowej są spowodowane głównie wpływem środków z tytułu emisji akcji serii N (umowa z Pinebridge) 11

12 PRZYCHODY ORAZ EBITDA ROZKŁAD KWARTALNY 800 Przychody Grupy Work Service, Q 10 Q 13 PODSUMOWANIE ,6 134,6 119,4 175,1 158,0 145,5 187,9 186,1 182,8 238,8 221,4 101,5 139,3 170,6 188, Q 3Q 2Q 1Q Wzrost przychodów jest skutkiem wzrostu skali działalności Wolumenowy wzrost EBIT spowodowany jest wzrostem wolumenu sprzedaży i wolumenu marży odpowiednio o 20% i 32% Przyczyny zmian wskaźników ROS na poziomie EBIT, EBITDA oraz zysku netto EBITDA Grupy Work Service, Q 10 Q 13 15,7 10,3 11,8 9,4 12,5 9,2 8,0 9,6 9,6 7,1 6,1 4,5 6,3 8,6 10, Q 3Q 2Q 1Q 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% slajd nr 8 (wskaźniki finansowe) 3,6% 3,8% 3,1% 3,1% 1,6% 2,0% 5,8% 5,6% 6,0% 5,3% 3,2% 5,0% 3,6% 5,4% 3,2% 4,8% 5,0% 4,3% 4,4% 2,4% 2,3% H Q 2013 ROS EBITDA ROS EBIT ROS netto 12

13 STRUKTURA SPRZEDAŻY 3Q 2013 Przychody wg kategorii produktów Przychody wg branż Outsourcing 33,25% Doradztwo personalne 0,28% Elastyczne formy zatrudnienia 66,47% Źródło: Spółka 3Q Q 2012 Przychody wg branż Wartość Udział Udział (tys. zł) (%) (%) Motoryzacja ,6% 25,6% Call center 243 0,04% 15,1% FMCG ,5% 12,3% Przemysł inne ,9% 12,9% Elektronika ,2% 4,5% Usługi inne ,4% 14,6% Usługi finansowo-ubezpieczeniowe ,0% 9,0% Administracja inne ,0% 1,8% Usługi medyczne ,2% 1,5% Sprzedaż i dystrybucja ,1% 2,8% Inżynieria ,0% 0,14% Razem: ,0% 100,0% Źródło: Spółka Strategia rozwoju Grupy Work Service zakłada migrację przychodów w kierunku outsourcingu i doradztwa personalnego Work Service nie jest zależny od pogorszenia koniunktury w jednym sektorze gospodarki 13

14 PRZYCHODY GRUPY KAPITAŁOWEJ NA TLE WSKAŹNIKA TEMPA WZROSTU GOSPODARCZEGO W POLSCE W UJĘCIU KWARTALNYM, Spadek przychodów w 2009 r. to rezultat: globalnego kryzysu gospodarczego; spadku popytu na usługi personalne; niskiej świadomości korzyści z pracy tymczasowej wśród przedsiębiorców; 1Q 2012 wyniki proforma z ITK (14,1 mln PLN) Tempo wzrostu w 3Q 2013 = 0,6% % -27% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q Przychody Grupy Emitenta (w mln zł) Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce kw. do kw. (w %) Źródło: Spółka, Eurostat 14

15 ROZKŁAD STRUKTURY FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO Struktura długu netto (mln zł) 105,0 90,0 75,0 60,0 45,0 30,0 15,0 0,0-15,0-30,0-45,0-60,0 3,30 8,00 2,10 5,00 25,30 21,90 16,90 0,97 12,66 25,60 30,50 1,29 41,59* 48,25 48,53 2,39 2,32 2,72 41,27 41,85 41,48 70,20 67,19 64,83-2,00-4,30-3,60-5,36-29,56-8,07-6,96-8,84-57,44-11,33-8, Q12 1H12 3Q12 4Q12 1Q13 1H13 3Q13 Kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu obligacji Zobowiązania leasingowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty* * Wartość podana w skorygowanej cenie nabycia SCN 1,90 42,43 54,66 1,03 66,07 2,82 96,79 Wzrost zadłużenia netto jest skutkiem większego wykorzystania dostępnego finansowania zewnętrznego (nabycie Antal International Sp. z o.o.) Wzrost gotówki na koniec marca 2013 r. jest spowodowany wpływem środków z tyt. zawartej umowy inwestycyjnej z PineBridge New Europe Partners II, L.P. Dług netto vs. EBITDA 2,71x 2,62x 2,31x ,8 104,4 1,91x 100, ,9 2,40x 1,69x 1,24x 60 69,4 1,64x 61,8 0,92x 56,5 55,8 40 2,26x 1,82x 41,6 28,7 30,6 34,4 36,6 39,1 39,9 43,3 44,9 45,1 47, ,9 15,8 13, Q H Q Q12 1Q13 1H13 3Q13 *) EBITDA obejmuje zawsze okres 4Q Dług netto (mln zł) EBITDA (mln zł) Wzrost zadłużenia wynika z ujęcia skutków emisji obligacji zamiennych (23 mln zł) oraz kredytu bankowego (20 mln zł) na nabycie 75% udziałów IT Kontrakt Sp. z o.o. 15 Źródło: Spółka

16 WORK SERVICE MA SILNIE ROZPOZNAWALNĄ MARKĘ I ROŚNIE ZNACZNIE SZYBCIEJ NIŻ RYNEK Przychody Grupy Work Service, (w mln zł) CAGR (09-13P ) = 28,6% 987 CAGR (04-08 )= 20,0% P 16

17 STRUKTURA AKCJONARIATU Akcjonariusz Liczba akcji (głosów) ogółem Udział w kapitale zakładowym (głosach na WZA) ProLogics (UK) LLP London ,40% WorkSource Investments S.a.r.l ,88% Doyon Holdings LTD ,13% Mizyak Investment Fund LTD ,55% Pozostali akcjonariusze ,05% RAZEM ,00% 31,05% 8,55% 32,40% ProLogics (UK) LLP London WorkSource Investments S.a.r.l Doyon Holdings LTD Mizyak Investment Fund LTD Pozostali akcjonariusze 5,13% 22,88% 17

18 MISJA I STRATEGIA ROZWOJU Misja Grupy Strategia Rozwoju Występowanie w roli doświadczonego eksperta i doradcy biznesowego, który dla swoich Klientów przygotowuje indywidualne rozwiązania zapewniające maksymalne korzyści finansowe, bezpieczeństwo, komfort w obsłudze procesów związanych z zarządzaniem kadrami. Budowa Grupy Kapitałowej będącej liderem w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie zarządzania personelem w Europie Środkowej i Wschodniej. 18

19 KIERUNKI EKSPANSJI

20 PRZYCIĄGAMY NAJLEPSZYCH Nasz ostatni* wynik satysfakcji Klientów w badaniu Net Promoters Score wynosi % naszych Strategicznych Klientów rekomenduje nas zdecydowanie. * Badanie NPS, sierpień/wrzesień

21 KAMIENIE MILOWE HISTORII GRUPY Lider branży Human Resources w Polsce, ambitny gracz w Regionie CEE. Jedyna Spółka sektora notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Wejście na rynek rosyjski Przekształcenie w Spółkę Akcyjną Rozpoczęcie działalności Wrocław, Polska Założone biura w 8 głównych miastach Polski.

22 CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA 2010 BOOK OF THE LIST LIDER PRACY TYMCZASOWEJ 2009 LAUR KLIENTA LIDER PRACY TYMCZASOWEJ w GAZELA BIZNESU LIDER PRACY TYMCZASOWEJ w LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 22

23 WYBRANE REFERENCJE 23

24 Szybkość Natychmiast reagujemy na potrzeby Klientów i zmiany zachodzące na rynku pracy. Elastyczność Łatwo dostosowujemy nasze narzędzia i zasoby do zleconych projektów. Innowacyjność Problemy naszych Klientów przekładamy na efektywne rozwiązania. 24

25 WYRÓŻNIKI OFERTY WORK SERVICE JAKOŚĆ WIARYGODNOŚĆ KOMPLEKSOWOŚĆ ELASTYCZNOŚĆ ZOBOWIĄZANIE Gwarantujemy stabilną i wykwalifikowaną kadrę menedżerską, ekspertów i praktyków branży HR. Jesteśmy bezpiecznym i wiarygodnym partnerem strategicznym dla setek przedsiębiorstw i projektów w kraju i za granicą. Świadczymy usługi w pełnym spektrum zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Dostarczamy właściwą liczbę pracowników każdego dnia, koszty liczymy od produktywnych godzin pracy. Obniżamy koszty działalności w obszarze HR, podnosząc konkurencyjność Państwa działalności. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Jesteśmy odpowiedzialni społecznie, wspieramy naszych pracowników specjalnymi programami. 25

26 26

27 27

28 PRACA TYMCZASOWA Usługa Pracy Tymczasowej umożliwia dopasowanie poziomu zatrudnienia do zmieniających się potrzeb. 01 Ograniczenie kosztów pracy polegającego na doborze odpowiedniej liczby personelu w stosunku do ilości przepracowanych godzin z uwzględnieniem elastycznych form zatrudnienia w stawkach rynkowych. Zabezpieczenie zasobów w przypadku występowania sezonowości produkcji Wsparcie w realizacji planowanego i nieplanowanego wzrostu produkcji. Gwarancja ciągłości obsługi procesów poprzez eliminację absencji chorobowych, minimalizację rotacji oraz kontrolę dyscypliny i czasu pracy

29 PRACA TYMCZASOWA Nasza usługa jest gwarantem ciągłości prowadzenia biznesu przy optymalnej strukturze kosztów zatrudnienia. Zabezpieczamy Państwa interesy. obniżenie kosztów związanych z selekcją i rekrutacją przeniesienie na Work Service odpowiedzialności za obsługę administracyjno-prawną pracowników optymalizacja struktury personalnej i form zatrudnienia minimalizacja kosztów nadgodzin, pracy weekendowej, składki chorobowej, składki PFRON 29

30 30

31 OUTSOURCING Dzięki usługom z obszaru outsourcingu personalnego i funkcji możecie Państwo skupić własne zasoby na zadaniach strategicznych. Niższe koszty obsługi działalności leżącej poza głównym obszarem aktywności firmy Dostęp do utalentowanych pracowników i know-how operatora usługi Przekazanie specjalistom zadań położonych poza głównym obszarem aktywności firmy Uelastycznienie kosztów, wzrost elastyczności modelu biznesowego 31

32 OUTSOURCING Wszystkie rodzaje produkcji, wszystkie branże Logistyka i magazynowanie Kontrola jakości Utrzymanie, administracja, sprzątanie Serwis konsumencki, call center Sprzedaż i merchandising Promocja i sprzedaż bezpośrednia Wykwalifikowany personel do instytucji finansowych Leasing personelu medycznego i opieki nad dziećmi Trans graniczna wymiana pracowników NASZE SPÓŁKI SPECJALISTYCZNE Administracja HR, Payroll Outsourcing IT 32

33 OUTSOURCING Działamy na zasadach pełnej transparentności, zapewniając przewagę konkurencyjną w obszarze zarządzania personelem przez Outsourcing. Rozwiązania outsourcingowe opracowane na miarę Elastyczność modelu oraz kosztów, dopasowanie zasobów Pełna odpowiedzialność prawna za przejmowany personel lub część procesu Optymalizacja: absencji chorobowych, godzin pracy, weekendów, nadgodzin etc. Dostęp do bazy danych utalentowanych pracowników Dowożenie pracowników do obszarów o niskim bezrobociu Obniżone koszty i ryzyko rekrutacji i rotacji pracowników Restrukturyzacje i optymalizacje zatrudnienia przez outsourcing 33

34 34

35 DOBÓR PERSONALNY Przyciągamy najlepszych: właściwi ludzie, we właściwym miejscu i czasie. Pracujemy w oparciu o metodykę zarządzania projektami rekrutacyjnymi Jesteśmy blisko kandydata, pracujemy w terenie, znamy lokalne realia Jesteśmy ambasadorem naszych Klientów, wzmacniamy wizerunek pracodawców Dysponujemy największym zapleczem Ekspertów - Rekruterów (~250 osób!) Nasi konsultanci to eksperci w danej branży, znają jej realia i oczekiwania Udostępniamy największą bazę kandydatów, również tych o unikalnych kompetencjach Zarządzamy złożonymi procesami rekrutacji z wykorzystaniem nowoczesnych metod Realizujemy kampanie rekrutacyjne na największych portalach rekrutacyjnych Aktywnie korzystamy z Social Media Search (linkedin, golden line) 35

36 DOBÓR PERSONALNY W ramach usług z obszaru Doradztwa Personalnego oferujemy: Rekrutacje na stanowiska takie jak: Inne: Kadra Zarządzająca (dyrektorzy, zarząd) Rekrutacje masowe Menedżerowie wyższego szczebla (kierownik działu sprzedaży, główny księgowy, PR Manager) Specjalne Projekty Rekrutacyjne o dużym wolumenie i istotnych ograniczeniach czasowych (PH, Call Center, BPO/SSC) Menedżerowie niższego szczebla (kierownik produktu, kierownik regionalny) Stanowiska powtarzalne, wielolokalizacyjne Specjaliści wysokiej klasy w sektorach niszowych (np. inżynieria, IT) Inwestycje Greenfield Specjaliści bez kompetencji menedżerskich (specjalista ds. marketingu, księgowy itp.) Rekrutacje międzynarodowe o dużym wolumenie i powtarzalnych stanowiskach 36

37 DOBÓR PERSONALNY - KORZYŚCI WYSOKA JAKOŚĆ DOPASOWANIA KANDYDATÓW - naszym celem jest dostarczenie dla Państwa pracowników, których potencjał zawodowy dokładnie odpowiada stawianym przed nimi zadaniom. Nasi konsultanci to eksperci branżowi, znający specyfikę Państwa biznesu. ZNAJOMOŚĆ DANEGO OBSZARU BIZNESOWEGO dzięki tej wiedzy dobrze rozumiemy, jakie kompetencje charakteryzują specjalistów czy menedżerów w firmach o różnych profilach działalności. Solidna wiedza o specyfice danej funkcji pozwala nam umiejętnie poruszać się po nim i w efekcie szybko i trafnie budować listę potencjalnych kandydatów. ZAWSZE AKTUALNA DIAGNOZA RYNKU prowadzimy regularny pogłębiony screening rynku, uwzględniający najważniejszych konkurentów i pokrewne branże, trend zmian jakim zostają poddawane, charakterystykę stanowiska pracy w innych firmach. Analizujemy szczegółowo przyczyny odrzucania oferty pracy przez kandydatów, jak również ich sposób postrzegania reprezentowanego przez nas pracodawcy. JESTEŚMY DYSKRETNI realizujemy projekty o najwyższym stopniu poufności. Podejmujemy się najtrudniejszych zadań restukturyzacyjnych, redukcji i rekrutacji w momentach kryzysowych. DOWIEDZIONA SKUTECZNOŚĆ REKRUTACJI MASOWYCH - dzięki naszym wypracowanym na przestrzeni lat, sprawdzonym w działaniu metodykom zarządzania projektami kilkuset wakatowe rekrutacje realizujemy w założonym czasie i budżecie. 37

38 JAK DOCIERAMY DO KANDYDATÓW? Ogłoszenia: pracuj.pl, gumtree.pl, goldenline.pl, facebook.pl, infopraca.pl, money.pl MAŁE MIEJSCOWOŚCI Ogłoszenia w mediach lokalnych Dotarcie do osób opiniotwórczych Akcja: Podaj Dalej Transport to nie Twój problem Biuro? Jesteśmy wszędzie AGLOMERACJE MIEJSKIE Wykorzystanie mediów masowych Portale społecznościowe Skupiska ludzkie Kontakt z firmami o podobnym profilu, redukującymi personel W RAZIE POTRZEB: Mobilne biura rekrutacji - Rekrutobus Akcje na uczelniach wyższych Analiza bazy danych (>200tys. Aplikacji) Etapy rozmów i testów

39 39

40 DORADZTWO HR W ramach usług z obszaru Strategicznego Doradztwa HR oferujemy: Audyt funkcji HR - Braki i rotacja kadry - Absencje chorobowe - Nadgodziny - Praca weekendowa Badanie kompetencji - Wywiad Behawioralny Masowe Redukcje Zatrudnienia Outplacement Assesment Center Development Center Narzędzia do badania satysfakcji i zaangażowania System Ocen Pracowników Systemy Motywacyjne Employer Branding Optymalizacja składki PFRON Restrukturyzacje Przejęcia personelu 23 Interim HR MANAGER+ Audyt Procesów SMART SCAN Rozwiązania INHOUSE 40

41 WORK SERVICE TO WIEDZA I PRAKTYKA WIEDZA Pozostawiamy do Państwa dyspozycji sprawdzony zespół konsultantów wyspecjalizowanych w obszarze HR. Audytujemy i doradzamy we wszelkich dziedzinach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Szukamy i szyjemy na miarę rozwiązania pod konkretne organizacje, dopasowując zasoby i narzędzia w zależności od potrzeb. Dzięki naszej pracy otrzymujecie Państwo kompleksową usługę strategicznego doradztwa, popartego wieloletnimi doświadczeniami i licznymi referencjami. przyciągamy najlepszych, dlatego w naszych strukturach pracują osoby, których kompetencje poparte są gruntownymi doświadczeniami, dla których obszar HR to pasja i misja. korzystamy z najnowszych trendów, myśli i narzędzi, gwarantujemy dostęp do knowhow firmy od lat specjalizującej się w obszarze HR opracowujemy kompetentne analizy i badania PRAKTYKA Wiemy jak ważne są aspekty praktyczne przeprowadzanych projektów doradczych. Swoją ekspertyzę wzbogacamy o dogłębne zrozumienie specyfiki branży i lokalnego rynku poparte 15 letnim doświadczeniem. Nie tylko doradzamy, ale i wdrażamy wspólne pomysły w życie pracując na zasadach success fee. Współpracując z Work Service zyskujecie Państwo nie tylko konsultanta, ale i rzetelnego praktyka, który bierze odpowiedzialność za wypracowane rozwiązania. pracowało z nami 1.2 mln Europejczyków dysponujemy największą baza kandydatów stoi za nami doświadczenie współpracy z Klientami na terenie CEE sprawdzony zespół realizacji, dziesiątki konsultantów i praktyków pracujących w terenie dziesiątki z sukcesem wdrożonych projektów, również zaawansowanej inżynierii HR 41

42 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA Jako wiodący operator rynku HR poważnie traktujemy nasze zobowiązanie wobec Pracodawców i Pracowników. Działamy w sposób odpowiedzialny społecznie. Transparentne warunki Porady prawne Szczegółowe wytyczne Ubezpieczenia grupowe Płaca regularną i bez opóźnień Preferencyjne warunki: banki, ubezpieczenia, telefonia Specjalne karty kredytowe Szkolenia wewnętrzne Program kuponowy, np.: fitness, restauracje etc.

43

Grupa Kapitałowa Work Service

Grupa Kapitałowa Work Service Grupa Kapitałowa Work Service ZAMKNIĘCIE Q1 2014 1 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 1Q 2014 2 styczeń 26 luty 20 marca 28 marca Podpisanie ostatecznej umowy nabycia 80,11% udziałów w spółce Work Express. Cena

Bardziej szczegółowo

B. POZOSTAŁE INFORMACJE 11

B. POZOSTAŁE INFORMACJE 11 Grupa Kapitałowa WORK SERVICE Sprawozdanie Zarządu Work Service S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013r. do 30 czerwca 2013r. Wrocław, dnia 29 sierpnia 2013r. 2 S t r o n a Spis

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Work Service: kupuj (podwyższona)

Work Service: kupuj (podwyższona) wtorek, 7 października 2014 aktualizacja raportu Work Service: kupuj (podwyższona) WSE PW; WSE.WA Inne, Polska Cross-selling i wzrost rentowności Work Service zakończył z sukcesem proces czterech przejęć

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r.

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2010 roku Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Komputronik

Bardziej szczegółowo

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006 obwoluta PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI ARTERIA S.A. Data zatwierdzenia: 31.10.2006 r. SALES OUTSOURCING COMPANY Emitent Oferujący

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r.

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. 1 1 Wstęp... 3 2 Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki Banku... 4 2.1 Sytuacja makroekonomiczna... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

2 2 0 Raport roczny 2013 0132

2 2 0 Raport roczny 2013 0132 2 2 0 1 3 Raport roczny 2013 SPIS TREŚCI Spis treści 2 2 0 1 3 List Prezesa Zarządu NEUCA SA 9 Nasza misja 10 Nasza strategia 12 Kluczowe wartości 14 Strategia personalna 15 Struktura organizacyjna Grupy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2011 WARSZAWA, 17 LUTY 2012 1. Spis treści 2. Informacje ogólne... 4 3. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 6 A. Sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r.

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 5 IV. WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 do 31 marca 2015 roku Poznań, dnia 19 czerwca 2015 r. Poznań, 19 czerwca 2015 roku Do Akcjonariuszy, Kontrahentów i Pracowników

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank.pl 801 300 800 Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank S.A. ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa tel. 22 829 00 00, fax 22 829 00 33 www.mbank.pl List Prezesa

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2011 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta 6.1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 6.1.1. Podstawa ocen Oceny zarządzania zasobami finansowymi Emitenta dokonano na podstawie sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

za pierwsze półrocze 2012/2013

za pierwsze półrocze 2012/2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK S.A. za pierwsze półrocze 2012/2013 obejmujące okres od 01.04.2012 do 30.09.2012 Poznań, dnia 27 listopada 2012 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK SONEL Spółka Akcyjna ul. Stanisława Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Świdnica, marzec 2014 I. WSTĘP SONEL S.A. jest firmą produkcyjną specjalizującą się w

Bardziej szczegółowo

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 biuro@imspolska.com www.imspolska.com SPIS TREŚCI: 1. DANE ORGANIZACYJNE 2 1.1. Jednostka dominująca

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe 2010 RAPORT ROCZNY 2010 Raport Roczny Wybrane dane finansowe w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 31.12.2010 do 31.12.2009 do 31.12.2008 do 31.12.2010 do 31.12.2009 do 31.12.2008 Dane dotyczące skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

GRUPA ASSECO. Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

GRUPA ASSECO. Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku GRUPA ASSECO Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Obecność w ponad 30 krajach Uzyskana sprzedaż 5 898 mln za rok 2013 17 083 osób pracujących na uzyskane wyniki Wypracowany

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą we Wrocławiu w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000053834) Oferta publiczna 6.442.950 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo