Grupa Kapitałowa Work Service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Kapitałowa Work Service"

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa Work Service 3Q 2013

2 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 3Q 2013 Podpisanie w dniu 30 września 2013r. umowy nabycia 100% udziałów w spółce Antal International Sp. z o.o. cena zakupu zł za 100% udziałów w kapitale zakładowym, prawa własności intelektualnej, w tym prawo do znaku towarowego Wzrost kursu akcji Spółki z 7,67 zł na koniec marca 2013r. do 11,90 zł (kurs na dzień12 listopada 2013r. ), tj. o ponad 55%; cena docelowa wg rekomendacji Domu Inwestycyjnego BRE 14,60 zł Emisja obligacji zwykłych na okaziciela serii Q wartość emisji 55 mln zł, przydział nastąpił w dniu 4 października 2013r. Oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + 4,75pp. 2

3 RAPORT ANALITYCZNY DOMU INWESTYCYJNEGO BRE S.A. Pierwsza rekomendacja Domu Inwestycyjnego BRE S.A.: PODSUMOWANIE cena docelowa 14,60 zł kapitalizacja 689,4 mln Atrakcyjne mnożniki transakcyjne (EV/EBIT na poziomie 7,0-7,5x) oraz duży potencjał do wygenerowania synergii z m.in.: cross-sellingu w ramach grupy, poszerzenia kanałów dystrybucji produktów Work Service w regionie, spadku ryzyka zmian prawnych. Międzynarodowy rozwój Work Service to także: poprawa rentowności dzięki wyższym marżom za granicą, relatywnie mniejsze zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, poszerzenie bazy pracowników tymczasowych. 3

4 SKORYGOWANE WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ Przed korektą Po korekcie Przychody EBIT Zysk (strata) netto PODSUMOWANIE Wyniki Grupy Kapitałowej Work Service za 3 kwartały 2013 roku zostały obciążone: Kosztami typu one off, związanymi z realizowanymi transakcjami M&A ich wartość na koniec września 2013r. wyniosła zł. Koszty te wpłynęły na obniżenie poziomu EBIT w tej samej wysokości Skutkami wyceny należności i zobowiązań w walutach obcych, które jako niezrealizowane różnice przejściowe obciążyły koszty finansowe ich wartość zamknęła się kwotą zł. Koszty te obciążyły wynik brutto w tej samej wysokości W konsekwencji wynik netto Grupy został obniżony o po uwzględnieniu efektywnej stopy podatku dochodowego wynoszącej w Grupie 11,67%. 4

5 WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA MIERZONA JAKO FTE Liczba pracowników mierzona jako Full Time Equivalent Niemcy Słowacja Czechy Rosja Polska Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 5

6 WYNIKI FINANSOWE PO KRAJACH Przychody Marża I Q 2012 A 3Q 2013 A 3Q 2012 A 3Q 2013 A POLSKA ROSJA NIEMCY CZECHY SŁOWACJA TURCJA RUMUNIA POLSKA ROSJA NIEMCY CZECHY SŁOWACJA TURCJA RUMUNIA 6

7 WSKAŹNIKI FINANSOWE 3Q 2013 vs. 3Q 2012 Wybrane wskaźniki finansowe 3Q Q 2012 Dynamika 2013/2012 Rentowność sprzedaży Wskaźniki rentowności 10,55% 9,61% 9,84% Rentowność EBIT 4,44% 4,63% -3,93% Rentowność EBITDA 4,98% 5,19% -4,05% Rentowność netto 2,32% 2,22% 4,22% ROA 3,42% 3,44% -0,75% ROE 6,61% 10,72% -38,33% Wskaźniki płynności Płynność I stopnia 1,91 1,08 77,34% Płynność II stopnia 1,86 1,06 75,24% Wskaźniki zarządzania aktywami obrotowymi Rotacja należności (w dniach) ,97% Rotacja zobowiązań (w dniach) 8 8-3,14% Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,48 0,68-28,84% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 0,93 2,11-55,78% Źródło: Spółka PODSUMOWANIE Nieznaczny spadek wskaźnika rentowności sprzedaży ROS na poziomie EBIT i EBITDA jest skutkiem nabycia w 2Q 2012r. 75% udziałów w IT Kontrakt Sp. z o.o. (w konsekwencji koszty pośrednie Grupy ITK w 2012r. obejmują 2Q, a w 2013r. 3Q) oraz wzrostem kosztów pośrednich (koszty związane z realizacją umowy inwestycyjnej z Pinebridge oraz realizowanych transakcji M&A) Spadek wskaźnika ROE, przy wzroście zysku netto o ponad 25% jest wynikiem wzrostu kapitału własnego (emisja akcji serii N umowa inwestycyjna z Pinebridge) o ponad 100% Wydłużenie wskaźnika Rotacji należności o 2 dni jest skutkiem wydłużenia terminów płatności dla niektórych klientów w związku z renegocjacją umów. 7

8 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 3Q 2013 vs. 3Q 2012 Wyszczególnienie 3Q Q 2012 Dynamika 2013/2012 Przychody ze sprzedaży produktów i usług ,15% Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ,89% Zysk (strata) brutto ze sprzedaży ,95% Koszty sprzedaży ,03% Koszty ogólnego zarządu ,11% Zysk (strata) na sprzedaży ,01% Pozostałe przychody operacyjne ,11% Pozostałe koszty operacyjne ,19% Zysk (strata) z działalności operacyjnej ,42% Przychody finansowe ,15% Koszty finansowe ,53% Zysk (strata) brutto ,10% Podatek dochodowy ,53% Zysk (strata) netto ,22% PODSUMOWANIE Źródło: Spółka Sprzedaż wzrosła rok do roku o ponad 20% Uzyskana marża wolumenowo wzrosła o ponad 30% rok do roku Koszty pośrednie wzrosły głównie z powodu objęcia konsolidacją grupy IT Kontrakt oraz pozycji typu one off związanych z realizacją zapisów umowy inwestycyjnej z Pinebridge oraz transakcjami M&A Pozostałe przychody operacyjne wzrosły na skutek zmniejszenia (na skutek wyceny bilansowej) pozostałego zobowiązania z tyt. zakupu 75% udziałów w IT Kontrakt Sp. z o.o. z kolei wzrost pozostałych kosztów operacyjnych jest skutkiem zmiany polityki rachunkowości obecnie koszty do refaktury ujmowane są w PKO. 8

9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE AKTYWA 3Q 2013 vs. 3Q 2012 stan na 30 września (tys. zł) AKTYWA AKTYWA TRWAŁE Wartości niematerialne Wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Inne aktywa finansowe Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 428 Aktywa z tytułu podatku odroczonego Rozliczenia międzyokresowe AKTYWA OBROTOWE Zapasy Należności handlowe oraz pozostałe należności Inne aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Rozliczenia międzyokresowe A K T Y W A R A Z E M PODSUMOWANIE Wzrost aktywów o ponad 26% jest skutkiem: wzrostu aktywów trwałych o ponad 17% (wartości intelektualne nabyte w ramach transakcji przejęcia spółki Antal International Sp. z o.o.) wzrostu aktywów obrotowych o ponad 35% (wzrost należności krótkoterminowych o ponad 43% jako efekt wzrostu skali działalności i nieznacznego wzrostu wskaźnika ich rotacji w dniach) Źródło: Spółka 9

10 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PASYWA 3Q 2013 vs. 3Q 2012 stan na 30 września (tys. zł) PASYWA KAPITAŁ WŁASNY Kapitał podstawowy Kapitał (fundusz) zapasowy Zysk (strata) netto Różnice z przeliczenia Kapitały przypadające akcjonariuszom niekontrolującym ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania długoterminowe Długoterminowe pożyczki i kredyty Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia Inne zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Krótkoterminowe pożyczki i kredyty Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia P A S Y W A R A Z E M PODSUMOWANIE Wzrost pasywów ogółem o 26% jest skutkiem: Wzrostu kapitału własnego (ujęcie w księgach umowy inwestycyjnej) o ponad 100% Wzrostu zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek (skutki ujęcia w księgach umowy kredytu podpisanej z konsorcjum 3 banków wartość kpln Spadku zobowiązań krótkoterminowych o prawie 25% (spadek zobowiązań handlowych i pozostałych oraz krótkoterminowych kredytów i pożyczek), co jest związane z dokonaną restrukturyzacją zadłużenia finansowego 10

11 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEPŁYWY 3Q 2013 vs. 3Q 2012 stan na 30 września (w tys. zł) Zysk (strata) netto Korekty razem Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Wpływy Wydatki Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy Wydatki Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu Źródło: Spółka PODSUMOWANIE Ujemne przepływy z działalności operacyjnej wynikają ze zmian w kapitale obrotowym netto na skutek wzrostu skali działalności oraz objęcia konsolidacją spółki Antal International Sp. z o.o. (umowa z dnia 30 września 2013r.) Ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej są efektem zapłaty za udziały oraz wartości intelektualne, w tym znak towarowy spółki Antal International Sp. z o.o. (umowa z dnia 30 września 2013r.) Dodatnie przepływy z działalności finansowej są spowodowane głównie wpływem środków z tytułu emisji akcji serii N (umowa z Pinebridge) 11

12 PRZYCHODY ORAZ EBITDA ROZKŁAD KWARTALNY 800 Przychody Grupy Work Service, Q 10 Q 13 PODSUMOWANIE ,6 134,6 119,4 175,1 158,0 145,5 187,9 186,1 182,8 238,8 221,4 101,5 139,3 170,6 188, Q 3Q 2Q 1Q Wzrost przychodów jest skutkiem wzrostu skali działalności Wolumenowy wzrost EBIT spowodowany jest wzrostem wolumenu sprzedaży i wolumenu marży odpowiednio o 20% i 32% Przyczyny zmian wskaźników ROS na poziomie EBIT, EBITDA oraz zysku netto EBITDA Grupy Work Service, Q 10 Q 13 15,7 10,3 11,8 9,4 12,5 9,2 8,0 9,6 9,6 7,1 6,1 4,5 6,3 8,6 10, Q 3Q 2Q 1Q 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% slajd nr 8 (wskaźniki finansowe) 3,6% 3,8% 3,1% 3,1% 1,6% 2,0% 5,8% 5,6% 6,0% 5,3% 3,2% 5,0% 3,6% 5,4% 3,2% 4,8% 5,0% 4,3% 4,4% 2,4% 2,3% H Q 2013 ROS EBITDA ROS EBIT ROS netto 12

13 STRUKTURA SPRZEDAŻY 3Q 2013 Przychody wg kategorii produktów Przychody wg branż Outsourcing 33,25% Doradztwo personalne 0,28% Elastyczne formy zatrudnienia 66,47% Źródło: Spółka 3Q Q 2012 Przychody wg branż Wartość Udział Udział (tys. zł) (%) (%) Motoryzacja ,6% 25,6% Call center 243 0,04% 15,1% FMCG ,5% 12,3% Przemysł inne ,9% 12,9% Elektronika ,2% 4,5% Usługi inne ,4% 14,6% Usługi finansowo-ubezpieczeniowe ,0% 9,0% Administracja inne ,0% 1,8% Usługi medyczne ,2% 1,5% Sprzedaż i dystrybucja ,1% 2,8% Inżynieria ,0% 0,14% Razem: ,0% 100,0% Źródło: Spółka Strategia rozwoju Grupy Work Service zakłada migrację przychodów w kierunku outsourcingu i doradztwa personalnego Work Service nie jest zależny od pogorszenia koniunktury w jednym sektorze gospodarki 13

14 PRZYCHODY GRUPY KAPITAŁOWEJ NA TLE WSKAŹNIKA TEMPA WZROSTU GOSPODARCZEGO W POLSCE W UJĘCIU KWARTALNYM, Spadek przychodów w 2009 r. to rezultat: globalnego kryzysu gospodarczego; spadku popytu na usługi personalne; niskiej świadomości korzyści z pracy tymczasowej wśród przedsiębiorców; 1Q 2012 wyniki proforma z ITK (14,1 mln PLN) Tempo wzrostu w 3Q 2013 = 0,6% % -27% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q Przychody Grupy Emitenta (w mln zł) Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce kw. do kw. (w %) Źródło: Spółka, Eurostat 14

15 ROZKŁAD STRUKTURY FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO Struktura długu netto (mln zł) 105,0 90,0 75,0 60,0 45,0 30,0 15,0 0,0-15,0-30,0-45,0-60,0 3,30 8,00 2,10 5,00 25,30 21,90 16,90 0,97 12,66 25,60 30,50 1,29 41,59* 48,25 48,53 2,39 2,32 2,72 41,27 41,85 41,48 70,20 67,19 64,83-2,00-4,30-3,60-5,36-29,56-8,07-6,96-8,84-57,44-11,33-8, Q12 1H12 3Q12 4Q12 1Q13 1H13 3Q13 Kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu obligacji Zobowiązania leasingowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty* * Wartość podana w skorygowanej cenie nabycia SCN 1,90 42,43 54,66 1,03 66,07 2,82 96,79 Wzrost zadłużenia netto jest skutkiem większego wykorzystania dostępnego finansowania zewnętrznego (nabycie Antal International Sp. z o.o.) Wzrost gotówki na koniec marca 2013 r. jest spowodowany wpływem środków z tyt. zawartej umowy inwestycyjnej z PineBridge New Europe Partners II, L.P. Dług netto vs. EBITDA 2,71x 2,62x 2,31x ,8 104,4 1,91x 100, ,9 2,40x 1,69x 1,24x 60 69,4 1,64x 61,8 0,92x 56,5 55,8 40 2,26x 1,82x 41,6 28,7 30,6 34,4 36,6 39,1 39,9 43,3 44,9 45,1 47, ,9 15,8 13, Q H Q Q12 1Q13 1H13 3Q13 *) EBITDA obejmuje zawsze okres 4Q Dług netto (mln zł) EBITDA (mln zł) Wzrost zadłużenia wynika z ujęcia skutków emisji obligacji zamiennych (23 mln zł) oraz kredytu bankowego (20 mln zł) na nabycie 75% udziałów IT Kontrakt Sp. z o.o. 15 Źródło: Spółka

16 WORK SERVICE MA SILNIE ROZPOZNAWALNĄ MARKĘ I ROŚNIE ZNACZNIE SZYBCIEJ NIŻ RYNEK Przychody Grupy Work Service, (w mln zł) CAGR (09-13P ) = 28,6% 987 CAGR (04-08 )= 20,0% P 16

17 STRUKTURA AKCJONARIATU Akcjonariusz Liczba akcji (głosów) ogółem Udział w kapitale zakładowym (głosach na WZA) ProLogics (UK) LLP London ,40% WorkSource Investments S.a.r.l ,88% Doyon Holdings LTD ,13% Mizyak Investment Fund LTD ,55% Pozostali akcjonariusze ,05% RAZEM ,00% 31,05% 8,55% 32,40% ProLogics (UK) LLP London WorkSource Investments S.a.r.l Doyon Holdings LTD Mizyak Investment Fund LTD Pozostali akcjonariusze 5,13% 22,88% 17

18 MISJA I STRATEGIA ROZWOJU Misja Grupy Strategia Rozwoju Występowanie w roli doświadczonego eksperta i doradcy biznesowego, który dla swoich Klientów przygotowuje indywidualne rozwiązania zapewniające maksymalne korzyści finansowe, bezpieczeństwo, komfort w obsłudze procesów związanych z zarządzaniem kadrami. Budowa Grupy Kapitałowej będącej liderem w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie zarządzania personelem w Europie Środkowej i Wschodniej. 18

19 KIERUNKI EKSPANSJI

20 PRZYCIĄGAMY NAJLEPSZYCH Nasz ostatni* wynik satysfakcji Klientów w badaniu Net Promoters Score wynosi % naszych Strategicznych Klientów rekomenduje nas zdecydowanie. * Badanie NPS, sierpień/wrzesień

21 KAMIENIE MILOWE HISTORII GRUPY Lider branży Human Resources w Polsce, ambitny gracz w Regionie CEE. Jedyna Spółka sektora notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Wejście na rynek rosyjski Przekształcenie w Spółkę Akcyjną Rozpoczęcie działalności Wrocław, Polska Założone biura w 8 głównych miastach Polski.

22 CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA 2010 BOOK OF THE LIST LIDER PRACY TYMCZASOWEJ 2009 LAUR KLIENTA LIDER PRACY TYMCZASOWEJ w GAZELA BIZNESU LIDER PRACY TYMCZASOWEJ w LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 22

23 WYBRANE REFERENCJE 23

24 Szybkość Natychmiast reagujemy na potrzeby Klientów i zmiany zachodzące na rynku pracy. Elastyczność Łatwo dostosowujemy nasze narzędzia i zasoby do zleconych projektów. Innowacyjność Problemy naszych Klientów przekładamy na efektywne rozwiązania. 24

25 WYRÓŻNIKI OFERTY WORK SERVICE JAKOŚĆ WIARYGODNOŚĆ KOMPLEKSOWOŚĆ ELASTYCZNOŚĆ ZOBOWIĄZANIE Gwarantujemy stabilną i wykwalifikowaną kadrę menedżerską, ekspertów i praktyków branży HR. Jesteśmy bezpiecznym i wiarygodnym partnerem strategicznym dla setek przedsiębiorstw i projektów w kraju i za granicą. Świadczymy usługi w pełnym spektrum zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Dostarczamy właściwą liczbę pracowników każdego dnia, koszty liczymy od produktywnych godzin pracy. Obniżamy koszty działalności w obszarze HR, podnosząc konkurencyjność Państwa działalności. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Jesteśmy odpowiedzialni społecznie, wspieramy naszych pracowników specjalnymi programami. 25

26 26

27 27

28 PRACA TYMCZASOWA Usługa Pracy Tymczasowej umożliwia dopasowanie poziomu zatrudnienia do zmieniających się potrzeb. 01 Ograniczenie kosztów pracy polegającego na doborze odpowiedniej liczby personelu w stosunku do ilości przepracowanych godzin z uwzględnieniem elastycznych form zatrudnienia w stawkach rynkowych. Zabezpieczenie zasobów w przypadku występowania sezonowości produkcji Wsparcie w realizacji planowanego i nieplanowanego wzrostu produkcji. Gwarancja ciągłości obsługi procesów poprzez eliminację absencji chorobowych, minimalizację rotacji oraz kontrolę dyscypliny i czasu pracy

29 PRACA TYMCZASOWA Nasza usługa jest gwarantem ciągłości prowadzenia biznesu przy optymalnej strukturze kosztów zatrudnienia. Zabezpieczamy Państwa interesy. obniżenie kosztów związanych z selekcją i rekrutacją przeniesienie na Work Service odpowiedzialności za obsługę administracyjno-prawną pracowników optymalizacja struktury personalnej i form zatrudnienia minimalizacja kosztów nadgodzin, pracy weekendowej, składki chorobowej, składki PFRON 29

30 30

31 OUTSOURCING Dzięki usługom z obszaru outsourcingu personalnego i funkcji możecie Państwo skupić własne zasoby na zadaniach strategicznych. Niższe koszty obsługi działalności leżącej poza głównym obszarem aktywności firmy Dostęp do utalentowanych pracowników i know-how operatora usługi Przekazanie specjalistom zadań położonych poza głównym obszarem aktywności firmy Uelastycznienie kosztów, wzrost elastyczności modelu biznesowego 31

32 OUTSOURCING Wszystkie rodzaje produkcji, wszystkie branże Logistyka i magazynowanie Kontrola jakości Utrzymanie, administracja, sprzątanie Serwis konsumencki, call center Sprzedaż i merchandising Promocja i sprzedaż bezpośrednia Wykwalifikowany personel do instytucji finansowych Leasing personelu medycznego i opieki nad dziećmi Trans graniczna wymiana pracowników NASZE SPÓŁKI SPECJALISTYCZNE Administracja HR, Payroll Outsourcing IT 32

33 OUTSOURCING Działamy na zasadach pełnej transparentności, zapewniając przewagę konkurencyjną w obszarze zarządzania personelem przez Outsourcing. Rozwiązania outsourcingowe opracowane na miarę Elastyczność modelu oraz kosztów, dopasowanie zasobów Pełna odpowiedzialność prawna za przejmowany personel lub część procesu Optymalizacja: absencji chorobowych, godzin pracy, weekendów, nadgodzin etc. Dostęp do bazy danych utalentowanych pracowników Dowożenie pracowników do obszarów o niskim bezrobociu Obniżone koszty i ryzyko rekrutacji i rotacji pracowników Restrukturyzacje i optymalizacje zatrudnienia przez outsourcing 33

34 34

35 DOBÓR PERSONALNY Przyciągamy najlepszych: właściwi ludzie, we właściwym miejscu i czasie. Pracujemy w oparciu o metodykę zarządzania projektami rekrutacyjnymi Jesteśmy blisko kandydata, pracujemy w terenie, znamy lokalne realia Jesteśmy ambasadorem naszych Klientów, wzmacniamy wizerunek pracodawców Dysponujemy największym zapleczem Ekspertów - Rekruterów (~250 osób!) Nasi konsultanci to eksperci w danej branży, znają jej realia i oczekiwania Udostępniamy największą bazę kandydatów, również tych o unikalnych kompetencjach Zarządzamy złożonymi procesami rekrutacji z wykorzystaniem nowoczesnych metod Realizujemy kampanie rekrutacyjne na największych portalach rekrutacyjnych Aktywnie korzystamy z Social Media Search (linkedin, golden line) 35

36 DOBÓR PERSONALNY W ramach usług z obszaru Doradztwa Personalnego oferujemy: Rekrutacje na stanowiska takie jak: Inne: Kadra Zarządzająca (dyrektorzy, zarząd) Rekrutacje masowe Menedżerowie wyższego szczebla (kierownik działu sprzedaży, główny księgowy, PR Manager) Specjalne Projekty Rekrutacyjne o dużym wolumenie i istotnych ograniczeniach czasowych (PH, Call Center, BPO/SSC) Menedżerowie niższego szczebla (kierownik produktu, kierownik regionalny) Stanowiska powtarzalne, wielolokalizacyjne Specjaliści wysokiej klasy w sektorach niszowych (np. inżynieria, IT) Inwestycje Greenfield Specjaliści bez kompetencji menedżerskich (specjalista ds. marketingu, księgowy itp.) Rekrutacje międzynarodowe o dużym wolumenie i powtarzalnych stanowiskach 36

37 DOBÓR PERSONALNY - KORZYŚCI WYSOKA JAKOŚĆ DOPASOWANIA KANDYDATÓW - naszym celem jest dostarczenie dla Państwa pracowników, których potencjał zawodowy dokładnie odpowiada stawianym przed nimi zadaniom. Nasi konsultanci to eksperci branżowi, znający specyfikę Państwa biznesu. ZNAJOMOŚĆ DANEGO OBSZARU BIZNESOWEGO dzięki tej wiedzy dobrze rozumiemy, jakie kompetencje charakteryzują specjalistów czy menedżerów w firmach o różnych profilach działalności. Solidna wiedza o specyfice danej funkcji pozwala nam umiejętnie poruszać się po nim i w efekcie szybko i trafnie budować listę potencjalnych kandydatów. ZAWSZE AKTUALNA DIAGNOZA RYNKU prowadzimy regularny pogłębiony screening rynku, uwzględniający najważniejszych konkurentów i pokrewne branże, trend zmian jakim zostają poddawane, charakterystykę stanowiska pracy w innych firmach. Analizujemy szczegółowo przyczyny odrzucania oferty pracy przez kandydatów, jak również ich sposób postrzegania reprezentowanego przez nas pracodawcy. JESTEŚMY DYSKRETNI realizujemy projekty o najwyższym stopniu poufności. Podejmujemy się najtrudniejszych zadań restukturyzacyjnych, redukcji i rekrutacji w momentach kryzysowych. DOWIEDZIONA SKUTECZNOŚĆ REKRUTACJI MASOWYCH - dzięki naszym wypracowanym na przestrzeni lat, sprawdzonym w działaniu metodykom zarządzania projektami kilkuset wakatowe rekrutacje realizujemy w założonym czasie i budżecie. 37

38 JAK DOCIERAMY DO KANDYDATÓW? Ogłoszenia: pracuj.pl, gumtree.pl, goldenline.pl, facebook.pl, infopraca.pl, money.pl MAŁE MIEJSCOWOŚCI Ogłoszenia w mediach lokalnych Dotarcie do osób opiniotwórczych Akcja: Podaj Dalej Transport to nie Twój problem Biuro? Jesteśmy wszędzie AGLOMERACJE MIEJSKIE Wykorzystanie mediów masowych Portale społecznościowe Skupiska ludzkie Kontakt z firmami o podobnym profilu, redukującymi personel W RAZIE POTRZEB: Mobilne biura rekrutacji - Rekrutobus Akcje na uczelniach wyższych Analiza bazy danych (>200tys. Aplikacji) Etapy rozmów i testów

39 39

40 DORADZTWO HR W ramach usług z obszaru Strategicznego Doradztwa HR oferujemy: Audyt funkcji HR - Braki i rotacja kadry - Absencje chorobowe - Nadgodziny - Praca weekendowa Badanie kompetencji - Wywiad Behawioralny Masowe Redukcje Zatrudnienia Outplacement Assesment Center Development Center Narzędzia do badania satysfakcji i zaangażowania System Ocen Pracowników Systemy Motywacyjne Employer Branding Optymalizacja składki PFRON Restrukturyzacje Przejęcia personelu 23 Interim HR MANAGER+ Audyt Procesów SMART SCAN Rozwiązania INHOUSE 40

41 WORK SERVICE TO WIEDZA I PRAKTYKA WIEDZA Pozostawiamy do Państwa dyspozycji sprawdzony zespół konsultantów wyspecjalizowanych w obszarze HR. Audytujemy i doradzamy we wszelkich dziedzinach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Szukamy i szyjemy na miarę rozwiązania pod konkretne organizacje, dopasowując zasoby i narzędzia w zależności od potrzeb. Dzięki naszej pracy otrzymujecie Państwo kompleksową usługę strategicznego doradztwa, popartego wieloletnimi doświadczeniami i licznymi referencjami. przyciągamy najlepszych, dlatego w naszych strukturach pracują osoby, których kompetencje poparte są gruntownymi doświadczeniami, dla których obszar HR to pasja i misja. korzystamy z najnowszych trendów, myśli i narzędzi, gwarantujemy dostęp do knowhow firmy od lat specjalizującej się w obszarze HR opracowujemy kompetentne analizy i badania PRAKTYKA Wiemy jak ważne są aspekty praktyczne przeprowadzanych projektów doradczych. Swoją ekspertyzę wzbogacamy o dogłębne zrozumienie specyfiki branży i lokalnego rynku poparte 15 letnim doświadczeniem. Nie tylko doradzamy, ale i wdrażamy wspólne pomysły w życie pracując na zasadach success fee. Współpracując z Work Service zyskujecie Państwo nie tylko konsultanta, ale i rzetelnego praktyka, który bierze odpowiedzialność za wypracowane rozwiązania. pracowało z nami 1.2 mln Europejczyków dysponujemy największą baza kandydatów stoi za nami doświadczenie współpracy z Klientami na terenie CEE sprawdzony zespół realizacji, dziesiątki konsultantów i praktyków pracujących w terenie dziesiątki z sukcesem wdrożonych projektów, również zaawansowanej inżynierii HR 41

42 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA Jako wiodący operator rynku HR poważnie traktujemy nasze zobowiązanie wobec Pracodawców i Pracowników. Działamy w sposób odpowiedzialny społecznie. Transparentne warunki Porady prawne Szczegółowe wytyczne Ubezpieczenia grupowe Płaca regularną i bez opóźnień Preferencyjne warunki: banki, ubezpieczenia, telefonia Specjalne karty kredytowe Szkolenia wewnętrzne Program kuponowy, np.: fitness, restauracje etc.

43

Grupa Kapitałowa Work Service

Grupa Kapitałowa Work Service Grupa Kapitałowa Work Service ZAMKNIĘCIE ROKU 2013 1 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 4Q 2013 4 październik 27 listopad 22 grudzień 26 luty 2014 Emisja obligacji zwykłych na okaziciela serii Q. Wartość nominalna

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Work Service

Grupa Kapitałowa Work Service Grupa Kapitałowa Work Service ZAMKNIĘCIE Q1 2014 1 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 1Q 2014 2 styczeń 26 luty 20 marca 28 marca Podpisanie ostatecznej umowy nabycia 80,11% udziałów w spółce Work Express. Cena

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY. za I kwartał 2015 r. 15 maja 2015

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY. za I kwartał 2015 r. 15 maja 2015 RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY za I kwartał 2015 r. 3 15 maja 2015 SPIS TREŚCI: I. Jednostkowe dane finansowe spółki zawierające pozycje bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych i zmian w

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY. za I kwartał 2015 r. 15 maja 2015

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY. za I kwartał 2015 r. 15 maja 2015 RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY za I kwartał 2015 r. 3 15 maja 2015 SPIS TREŚCI: I. Jednostkowe dane finansowe spółki zawierające pozycje bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych i zmian w

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. skonsolidowany. za I kwartał 2015. 15 maja 2015

RAPORT KWARTALNY. skonsolidowany. za I kwartał 2015. 15 maja 2015 RAPORT KWARTALNY skonsolidowany za I kwartał 2015 3 15 maja 2015 SPIS TREŚCI: I. Skonsolidowane dane finansowe spółki zawierające pozycje bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych i zmian

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku Warszawa, 15 maja 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I KWARTALE 2012 R. RESTRUKTURYZACJA POPRAWA RENTOWNOŚCI DODATNI WYNIK FINANSOWY Urentownienie

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A

POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A skonsolidowany ZA POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A ul. Słowicza 16, Warszawa 14 maja 2013 roku SPIS TREŚCI: I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i ich struktura

Wyniki finansowe i ich struktura Wyniki finansowe i ich struktura Rok 2004 był okresem, kiedy Spółka dyskontowała efekty przedsięwzięć inwestycyjnych z lat poprzednich, efektywnie wykorzystywała zarówno szanse, jakie pojawiły się w otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa. Wykład 2

Analiza finansowa. Wykład 2 Analiza finansowa Wykład 2 ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ K. Mazur, prof. UZ 2 Analiza majątku (aktywów) Aktywa są to "kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe

Bardziej szczegółowo

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki 1-4Q2015 Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe po 1-4Q2015 mln PLN 1-4Q mln PLN 4Q Wyniki finansowe za 4Q i 1-4Q2015 +46% 4,9 176,1 256,6-9,3 1,1 6 mln zł zysku netto

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2014

Wyniki finansowe 2014 Wyniki finansowe 2014 20 marca 2015 Agenda 01 Biznes w 2014 02 Wyniki finansowe roczne 2014 03 Dywidenda za rok 2014 04 Program skupu akcji 05 Outlook 2015 2 Osiągnięcia 2014 Wzrost sprzedaży o 16% - znacznie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABAK

GRUPA KAPITAŁOWA ABAK GRUPA KAPITAŁOWA ABAK Sprawozdanie Zarządu Jednostki dominującej Abak S.A. z działalności Grupy kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 1 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

AmRest Holdings SE. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010

AmRest Holdings SE. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010 AmRest Holdings SE Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010 1 1 Strategia AmRest Zakres Uzyskanie dominacji* w sektorach Quick Service Restaurants i Casual Dining Restaurants poprzez akwizycje oraz

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2016 roku. Gdańsk, kwiecień 2016

Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2016 roku. Gdańsk, kwiecień 2016 Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2016 roku Gdańsk, kwiecień 2016 Port Lotniczy Gdańsk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Roczna Skrócona Informacja Finansowa Spis treści

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku Kraków, 9 maja 2011roku Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości SA Segmenty działalności Grupy Dynamika i struktura przychodów

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011 Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r. STRUKTURA GRUPY 80 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015 Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 214 roku Kwiecień 215 Komentarz do sytuacji w 214 roku Czynniki rynkowe w 214 roku Działania w Spółce Rosnący import stali z krajów spoza UE

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2016 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Raport półroczny SA-P 2016 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za półrocze bieżącego roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A.

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI CHEMOSERVIS - DWORY S.A. ZATWIERDZONEGO DNIA 15 STYCZNIA 2010 ROKU W związku z opublikowaniem w dniu 1 marca 2010 roku skonsolidowanego raportu kwartalnego za

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Załącznik nr 1 do umowy DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorstwa Adres przedsiębiorstwa Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo