GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU"

Transkrypt

1 Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU Warszawa, 13 maja 2014 roku 1

2 Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 4 2. KOMENTARZ ZARZĄDU 4FUN MEDIA S.A. DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU Podstawowe skonsolidowane dane finansowe oraz najważniejsze wydarzenia w I kwartale 2014 roku Opis czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze, które miały istotny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w I kwartale 2014 roku Zdarzenia, które wystąpiły po okresie, którego dotyczy niniejszy raport, a mogące mieć charakter cenotwórczy bądź mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału Informacja dotycząca sezonowości i cykliczności działalności Spółki w prezentowanym okresie Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ 4FUN MEDIA S.A. ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU 13 4 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 4FUN MEDIA S.A. ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU 29 5 POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Wskazanie skutków zmian w strukturze Emitenta, w tym w wyniku połączeń, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności Informacja o emisji, wykupie i spłacie dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych Informacja o wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendzie Informacja o zmianie zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych Informacja o zmianie w strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta Akcjonariusze posiadający powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji 4fun Media S.A. lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta Informacja o postępowaniach toczących się przed sądem, organem administracji publicznej lub organem właściwym dla postępowania arbitrażowego Informacje o zawarciu przez Spółkę jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, kiedy pojedynczo lub łączenie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe Informacje o udzieleniu przez Spółkę poręczeń kredytu, pożyczki lub udzieleniu gwarancji jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej Spółki, jeżeli ich łączna wartość stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta 47 2

3 Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa 4fun Media S.A. prowadzi działalność na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych. Jest nadawcą trzech własnych kanałów tematycznych (4fun.tv, RBL.TV i TV.DISCO), producentem programów telewizyjnych i formatów interaktywnych oraz dystrybutorem kilkunastu stacji telewizyjnych na rynek polski. 4fun Media S.A. dysponuje własną, interaktywną platformą telewizyjną, która umożliwia emisję kontentu video w różnych formatach (telewizja, telefonia komórkowa, platformy IPTV, Internet). W ciągu 10 lat funkcjonowania na rynku, Spółka zbudowała silną pozycję nadawcy tematycznych kanałów telewizyjnych o profilu muzyczno-rozrywkowym, skierowanych do grupy docelowej w wieku lat. W skład Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. wchodzą spółki : 4fun Media S.A., której wiodącym przedmiotem działalności jest produkcja i nadawanie trzech interaktywnych kanałów muzyczno-rozrywkowych: 4fun.tv, RBL.TV i TV.DISCO, produkcja i agregacja treści video oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, Program Sp. z o.o, zajmująca się dystrybucją tematycznych kanałów telewizyjnych, badaniem rynku telewizji płatnych, działalnością marketingową i promocyjną na rzecz klientów. Podstawowe obszary działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. to obecnie: trzy własne kanały tematyczne: 4fun.tv, RBL.TV, TV.DISCO (tworzenie i nadawanie), produkcja i agregacja treści video, rozwój zaplecza technologicznego, multimedialna platforma internetowa, dystrybucja kanałów tematycznych na rynek polski. Dane historyczne dotyczące jednostki dominującej 4fun Media S.A. Dnia 2 września 2003 roku została zawiązana Spółka 4fun.tv Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Aktem Notarialnym sporządzonym przez Pawła Chałupczaka, notariusza w Warszawie - repertorium A nr 13123/03) i wpisana w dniu 7 listopada 2003 roku do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem (sygn. akt: WA.XX NS-Rej.KRS/19158/3/569). W dniu 17 maja 2005 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki 4fun.tv Sp. z o.o., działając stosownie do art. 562, art. 563 i art KSH, podjęło uchwałę o przekształceniu spółki 4fun.tv Sp. z o.o. w spółkę akcyjną pod firmą 4fun.tv Spółka Akcyjna (akt notarialny sporządzony przez Annę Malinowską, notariusza w Warszawie, repertorium A nr 2163/2005). Przekształcenie spółki 4fun.tv Sp. z o.o. w 4fun.tv S.A. zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2 czerwca 2005 roku (sygn. akt WA.XX NS-REJ. KRS/11685/05/272). Uchwałą z dnia 24 października 2006 roku zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14 listopada 2006 roku (sygn. akt WA.XIII NS-REJ. KRS/035165/06/426), Walne Zgromadzenia dokonało zmiany firmy z 4fun.tv Spółka Akcyjna na 4fun Media Spółka Akcyjna. Spółka została utworzona na czas nieograniczony. Podstawowe dane Siedziba: Warszawa Forma prawna: Spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Adres siedziby: ul. Bobrowiecka 1 A, Warszawa Telefon: (022) , (022) NIP: Regon:

4 Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów PLN PLN EUR EUR Przychody netto ze sprzedaży , , , ,83 Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , , ,30 Zysk (strata) przed opodatkowaniem , , , ,31 Zysk (strata) netto , , , ,54 Zysk przypadający na Akcjonariuszy podmiotu dominującego , , , ,54 Średnioważona liczba akcji Zysk (Strata) na jedną akcję przypadająca Akcjonariuszom 4fun Media S.A. (w zł/eur) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne z działalności finansowej 0,40 0,40 0,10 0,10 PLN PLN EUR EUR , , , , , , , , ,34 0, ,20 0,00 Przepływy pieniężne netto razem , , , ,33 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej PLN PLN EUR EUR Aktywa trwałe , , , ,90 Aktywa obrotowe , , , ,45 Aktywa razem , , , ,36 Zobowiązania razem , , , ,11 Zobowiązania długoterminowe , , , ,16 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,95 Kapitały własne , , , ,25 Kapitał akcyjny , , , ,71 4

5 Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku Kursy przyjęte do wyceny bilansowej Kurs obowiązujący na ostatni dzień: 1 EURO / 1 PLN 4,1713 4,1472 Kursy przyjęte do wyceny rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych Kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie: 1 EURO / 1 PLN 4,1894 4,1738 Dane przedstawione w zestawieniach Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz przepływów pieniężnych zostały przeliczone ze złotych na EUR według następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2014 roku zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na dzień 31 marca 2014 roku ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR, czyli 1 EUR = 4,1713 zł oraz według kursu 4,1472 zł za 1 EUR obowiązującego na dzień 31 grudnia 2013 roku, - poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień pierwszych trzech miesięcy 2014 roku i wynoszącego 4,1894 zł za 1 EUR oraz według kursu 4,1738 zł za 1 EUR dla analogicznego okresu 2013 roku. 5

6 Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku 2. KOMENTARZ ZARZĄDU 4FUN MEDIA S.A. DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU 2.1 Podstawowe skonsolidowane dane finansowe oraz najważniejsze wydarzenia w I kwartale 2014 roku (w tys. złotych) Zmiana 2014/2013 % Przychody ze sprzedaży % Zysk z działalności operacyjnej % EBITDA % Zysk netto % Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową 4fun Media S.A. w I kwartale 2014 roku wyniosły tysięcy złotych, co w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, w którym przychody osiągnęły poziom tysięcy złotych, oznacza spadek o 13%. Spadek przychodów w I kwartale był mocno skorelowany z wysoką bazą 2013 roku, w którym to kanały 4fun Media S.A. uzyskały łącznie rekordowy w historii wynik średniej oglądalności minutowej (AMR) widzów. Miało to niewątpliwy wpływ na poziom przychodów pochodzących z reklamy telewizyjnej, z których wpływy były niższe niż przed rokiem, co częściowo udało się nadrobić jednak przychodami pochodzącymi z innych źródeł (eventy i produkcja telewizyjna). Było to możliwe dzięki postępującej dywersyfikacji przychodów, która stanowi jedną ze strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. Ponadto wzrost efektywności prowadzonych działań oraz ścisła kontrola kosztów w I kwartale, pozwoliła na znaczące zmniejszenie poziomu kosztów operacyjnych. Powyższe czynniki nie pozostały bez wpływu na uzyskaną w I kwartale 2014 roku marżę operacyjną, która w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrosła o 5 punktów procentowych z 23% do 28%. W efekcie, zysk z działalności operacyjnej wyniósł w raportowanym okresie tysięcy złotych, co wobec poziomu tysięcy złotych na koniec marca 2013 roku oznacza zmianę na poziomie 4%. Z uwagi na wyższy niż w poprzednim roku poziom kosztów amortyzacji, wskaźnik EBITDA zanotował wyższy wzrost niż wzrost zysku z działalności operacyjnej (wzrost EBITDA w tym okresie o 317 tysięcy złotych tj. o 12% w porównaniu do I kwartału 2013 roku). W okresie pierwszych 3 miesięcy 2014 roku 4fun Media S.A. wykazała na poziomie skonsolidowanym zysk netto w wysokości tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę wzrost konkurencyjności na rynku kanałów tematycznych w kilku ostatnich kwartałach połączony ze skutkami cyfryzacji, wynik ten należy uznać za satysfakcjonujący. Dominujące trendy na rynku telewizyjnym w I kwartale 2014 roku W I kwartale 2014 roku wskaźnik Total TV AMR opisujący poziom oglądalności telewizyjnej ogółem na rynku dystrybucji kablowo satelitarnej, wpisywał się w wieloletnie trendy rocznej sezonowości rynku TV nie wykazując istotnych różnic względem ostatnich czterech lat. Wyniki te są dowodem na stabilną sytuację na rynku kablowosatelitarnym, niezależnie od pojawienia się bezpłatnych kanałów w ofercie cyfrowych multipleksów. Płatna telewizja pozostaje nadal najpopularniejszą i najtańszą formą rozrywki i spędzania wolnego czasu. 6

7 Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku Wzrost oglądalności kanałów muzycznych w I kwartale 2014 roku Udział kanałów muzycznych w całym rynku telewizyjnym, do którego zaliczane są kanały nadawane przez 4fun Media S.A stale rośnie. Potwierdzają to także wyniki I kwartału 2014 roku. Wzrost udziału kanałów muzycznych wpisuje się w od lat w proces odbierania przez kanały tematyczne udziałów w rynku stacjom naziemnym. W efekcie, na koniec marca 2014 roku, segment kanałów muzycznych osiągnął najwyższe historycznie udziały w rynku. Czynnikami jakie miały na to wpływ było pojawienie się dwóch kanałów z tego segmentu w ofercie cyfrowych multipleksów oraz znaczącego zwiększenia ich zasięgu technicznego na rynku kablowo-satelitarnym. 7

8 Oglądalność kanałów 4fun Media S.A. w I kwartale 2014 roku GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku W pierwszym kwartale 2013 roku, kanały 4fun Media S.A. uzyskały łącznie rekordowy w historii wynik średniej oglądalności minutowej (AMR) widzów. Biorąc więc pod uwagę rekordową bazę ubiegłego roku oraz długoterminowy trend wzrostowy oglądalności portfolio kanałów Spółki, wyniki tegoroczne- kształtujące się wyraźnie powyżej analogicznego okresu 2012 roku - należy uznać za satysfakcjonujące. Tym bardziej, biorąc pod uwagę większą niż przed rokiem konkurencyjność na rynku, spowodowaną znaczącym zwiększeniem zasięgu technicznego przez stacje konkurencyjne. W okresie ostatnich kwartałów prowadzone były działania skierowane na dywersyfikację źródeł przychodów, których długoterminowym celem jest uodpornienie Grupy Kapitałowej na chwilowe wahania oglądalności wiodącego kanału 4fun.tv oraz znaczące zwiększenie udziału pozostałych kanałów (TV.DISCO i RBL.TV) w przychodach reklamowych. Efekt tej strategii był widoczny, w I kwartale 2014 roku, biorąc pod uwagę procentowy wzrost oglądalności kanałów RBL.TV i TV.DISCO w łącznej strukturze oglądalności kanałów grupy. 8

9 Nowy etap w budowie zasięgu technicznego kanałów 4fun Media S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku Z końcem 2013 roku, Grupa Kapitałowa 4fun Media S.A., wkroczyła w nowy etap budowy zasięgu technicznego własnych kanałów muzycznych, rozszerzając zasięg dystrybucji kablowo-satelitarnej o dwie lokalne, cyfrowe platformy naziemne (NTL Radomsko oraz TVT Rybnik). Wprowadzono na nie dwie stacje z portfolio Spółki: 4fun.tv i TV.DISCO. Dzięki temu, najpopularniejszy kanał w portfolio grupy- 4fun.tv osiągnął w I kwartale 2014 roku najwyższy w historii poziom penetracji terytorialnej na poziomie przekraczającym 64%. Dodatkowo, 4fun.tv poszczycić się może (podobnie jak pozostałe kanały) bardzo szeroką dystrybucją cyfrową. Jest obecny w sieciach T- Mobile, Play i Plus oraz w TVN Player, IPLA, vod.pl, wrzuta.pl, youtube.com oraz w streamingu na stronie Internetowej stacji. Transmisja odbywa się także za pomocą niezależnych operatorów telewizyjnych docierających do Polonii poza granicami kraju. Zasięg techniczny TV.DISCO wynosi obecnie 35% populacji kraju, zaś RBL.TV blisko 37%. Zarząd Spółki prowadzi obecnie rozmowy w sprawie rozszerzenia zasięgu technicznego swoich stacji o kolejne cyfrowe platformy naziemne, co powinno nastąpić jeszcze w okresie pierwszego półrocza bieżącego roku. Rozwój aplikacji typu second screen na polskim rynku Jednym ze strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. w 2013 roku było wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, z których najbardziej spektakularnym produktem jest mobilna aplikacja FUN APP. FUN APP to aplikacja second screen dedykowana wszystkim stacjom telewizyjnym należącym do grupy medialnej 4fun Media S.A. Jej główny założeniem jest dostarczanie widzom kanałów muzycznych kolejnych narzędzi interakcji, komunikacji i rozrywki w oparciu o kontent telewizyjny. Ich użytkownik otrzymuje dostęp do dodatkowych treści jak również możliwość kontaktu na żywo z innymi widzami. Dla reklamodawców aplikacja jest natomiast doskonałym narzędziem do rozbudowanej komunikacji marketingowej (reklama rozszerzona) i oferuje możliwości prowadzenia zintegrowanych i cross mediowych kampanii reklamowych. FUN APP to pionierskie rozwiązanie na rynku polskim. Mimo krótkiej obecności na rynku, z aplikacji korzysta ponad 40 tysięcy osób w skali miesiąca. Nominacje do prestiżowych nagród, takich jak Grand Press Digital czy Mobile Trends Awards, są dowodem na to, iż specjaliści z branży nowych technologii także docenili pionierskość jej rozwiązań. W okresie I kwartału 2014 roku trwały intensywne prace nad rozbudową aplikacji o nowe funkcjonalności. Platforma internetowa i aktywność w mediach społecznościowych Pierwszy kwartał 2014 stał też pod znakiem obecność w social media, w których Grupa Kapitałowa 4fun Media S.A. osiągnęła najwyższe do tej pory poziomy interakcji i zaangażowania fanów. Konsekwentne wykorzystywanie tego potencjału do zwielokrotnienia kanałów komunikacji telewizji z widzem, poprzez włączenie m.in. Instagramu, pozwoliło na koniec marca zgromadzić Spółce ponad 1,3 miliona unikalnych użytkowników. 9

10 Perspektywy rozwoju 4fun Media S.A. w kolejnych kwartałach GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku Stabilność rynku telewizyjnego, długoterminowy wzrost udziałów kanałów tematycznych, w tym muzycznych, korzystana zmiana trendu na rynku reklamy telewizyjnej oraz spodziewana dynamika wzrostu usług szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce, wszystko to daje nam uzasadnione nadzieje na rozwój rynku w 2014 roku. Zarząd 4fun Media S.A. zamierza kontynuować w związku z tym proces wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w obszarze telewizji i Internetu oraz niestandardowej integracji tych obszarów, angażujących widzów stacji i zwiększających ich interaktywność. W dalszym ciągu Spółka będzie stawiać na dywersyfikację źródeł przychodów, rozwijanych dzięki wdrożeniu m.in aplikacji second screen FUN APP. W planach jest rozbudowa jej funkcjonalności oraz powiązanego z nią systemu lojalnościowego. W kolejnych kwartałach Zarząd 4fun Media S.A. zamierza konsekwentnie realizować cele związane ze strategicznym rozwojem Spółki, które można pogrupować w następujące obszary: 1) umacnianie pozycji własnych kanałów o profilu muzyczno-rozrywkowym nadawanych na rynku kablowo satelitarnym realizowane poprzez inwestycje w jakość kontentu, w tym na produkcję własnych programów oraz działania promocyjno-marketingowe; 2) poszerzanie zasięgu technicznego posiadanych kanałów poprzez rozszerzenie zasięgu dystrybucji o kolejne cyfrowe platformy naziemne; 3) postępująca dywersyfikacja źródeł przychodów realizowana z wykorzystaniem komplementarnych segmentów działalności w stosunku do reklamy telewizyjnej takich jak działania eventowe, implementacja autorskich rozwiązań technologicznych u klientów zewnętrznych, sprzedaż w Internecie oraz poszukiwanie synergii na perspektywicznym rynku komunikacji cyfrowej; 4) budowanie wartości Spółki dla Akcjonariuszy, zarówno poprzez wzrost organiczny jak i poprzez ewentualne akwizycje. 10

11 Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku 2.2 Opis czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze, które miały istotny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w I kwartale 2014 roku Najważniejsze czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Kapitałową 4fun Media S.A. w I kwartale 2014 roku zostały opisane powyżej w pkt 2.1. Ponadto Spółka informuje, iż: 1. W dniu 8 stycznia 2014 roku otrzymała zawiadomienie z Aviva Investors Poland S.A., które dotyczyło zejścia poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki; 2. W dniu 12 marca 2014 roku Zarząd 4fun Media S.A. przekazał informację o nie przyjęciu do stosowania niektórych zasad zawartych w zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. Dotyczy to kwestii polityki wynagrodzeń i oparcia jej na zaleceniach Komisji Europejskiej z 2004 i 2009 roku oraz uczestniczenia w Walnych Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz transmisji obrad w czasie rzeczywistym. Zarząd tłumaczy to względami praktycznymi (wielkość spółki i oszczędności kosztowe). 2.3 Zdarzenia, które wystąpiły po okresie, którego dotyczy niniejszy raport, a mogące mieć charakter cenotwórczy bądź mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe W okresie pomiędzy zakończeniem okresu objętego niniejszym raportem oraz jego publikacją, nie odnotowano zdarzeń o istotnym znaczeniu dla przyszłych wyników finansowych Spółki. 2.4 Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału Szczegółowy opis perspektyw dalszego rozwoju Spółki zostały opisane w pkt Informacja dotycząca sezonowości i cykliczności działalności Spółki w prezentowanym okresie W związku z bezpiecznym modelem dywersyfikacji przychodów i zysków, Zarząd 4fun Media S.A. stara się minimalizować skutki występującego zjawiska sezonowości, które wpływa na dynamikę wzrostu przychodów i zysków, osiąganych przez Grupę Kapitałową 4fun Media S.A. w poszczególnych kwartałach. Zjawisko sezonowości jest charakterystyczne dla całego rynku telewizyjnego. W związku z obniżeniem przez reklamodawców wydatków reklamowych w I i III kwartale roku, skutkuje to zwykle niższym poziomem przychodów generowanych z emisji reklam niż kwartał II i IV. Zjawisko sezonowości na rynku telewizyjnym w nieco mniejszym stopniu dotyczy telewizji tematycznych. W związku z tym, Spółka dokłada starań, aby atrakcyjność oferty programowej nadawanych kanałów (4fun.tv; RBL.TV oraz TV.DISCO) skutecznie konkurowała z innymi sposobami spędzania wolnego czasu. Wprowadzane zostają do ramówki atrakcyjne programy telewizyjne oraz formaty interaktywne, gwarantujące widzom rozrywkę na najwyższym poziomie. 2.6 Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników Zarząd 4fun Media S.A. nie publikował do tej pory prognozy finansowej na 2014 rok. 11

12 Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku 2.7 Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta Istotne informacje dotyczące działalności Spółki w okresie I kwartału 2014 roku, w tym te omawiające wyniki finansowe oraz pozostałe, mogące mieć wpływ na działalność 4fun Media S.A. i możliwości realizacji zobowiązań, zostały zaprezentowane w komentarzu Zarządu w pkt

13 Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku 3. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ 4FUN MEDIA S.A. ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU 3.1 Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa. Prezentowane skrócone sprawozdanie zawiera dane skonsolidowane metodą pełną dla Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A., w skład której wchodzi 4fun Media S.A. oraz Program Sp. z o.o. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za I kwartał 2014 roku sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzaniu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 31 marca 2014 roku, są spójne z zasadami zastosowanymi przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku. Grupa dokonała analizy zmian standardów i interpretacji dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się po 1 stycznia 2014 roku: Żadne nowe standardy i interpretacje nie zostały zastosowane od 1 stycznia 2014 roku. Zarząd nie wybrał opcji wcześniejszego i pełnego zastosowania następujących standardów oraz interpretacji: - MSSF 9 Instrumenty finansowe ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2015 roku lub później. Niniejszy standard nie został zaakceptowany przez Unię Europejską. Zarząd analizuje obecnie konsekwencje oraz wpływ zastosowania powyższych nowych standardów na sprawozdania finansowe. Okresy, za które prezentowane jest skonsolidowane oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz porównywalne dane finansowe: Dane bilansowe przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 marca 2014 roku zaprezentowane zostały w odniesieniu do dnia bilansowego 31 grudnia 2013 roku. Dane zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów obejmujące okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do danych porównywalnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku. Dane zawarte w zestawieniu zmian w skonsolidowanym kapitale własnym zawierające informacje o zmianach poszczególnych pozycji kapitału własnego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do danych porównywalnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku. Dane zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych obejmujące okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do danych porównywalnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku. 13

14 Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku 3.2 Sprawozdanie finansowe z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów Nota Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 1, , ,17 Koszt własny sprzedaży , ,67 Zysk (strata) brutto na sprzedaży , ,50 Koszty sprzedaży , ,96 Koszty ogólnego zarządu , ,97 Pozostałe przychody operacyjne , ,71 Pozostałe koszty operacyjne 4 185, ,23 Zysk (strata) na działalności operacyjnej , ,05 Przychody (koszty) finansowe - netto , ,70 Zysk (strata) przed opodatkowaniem , ,75 Podatek dochodowy , ,49 Zysk (strata) netto , ,26 przypadający na: Akcjonariuszom podmiotu dominującego , ,26 Udziały niekontrolujące 0,00 0,00 Zysk (strata) na jedną akcję Podstawowy 6 0,40 0,40 Rozwodniony 6 0,40 0,40 Sprawozdanie z całkowitych dochodów Całkowite dochody przypadające na: , ,26 - Akcjonariuszy podmiotu dominującego , ,26 - Udziały niekontrolujące 0,00 0,00 Inne całkowite dochody 0,00 0,00 Całkowite dochody razem , ,26 14

15 3.3 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku Nota Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe , ,30 Wartości firmy , ,02 Inne wartości niematerialne , ,66 Nakłady na wartości niematerialne , ,89 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , , , ,04 Aktywa obrotowe Należności handlowe , ,44 Pozostałe należności , ,71 Należności z tytułu podatku dochodowego , ,00 Pożyczki udzielone , ,80 Rozliczenia międzyokresowe , ,80 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty , , , ,97 Aktywa razem , ,01 15

16 Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku Kapitał własny Kapitał podstawowy , ,00 Akcje własne , ,74 Pozostałe kapitały , ,96 Zyski zatrzymane , ,81 Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego , ,03 Udziały akcjonariuszy mniejszościowych 0,00 0, , ,03 Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,66 Zobowiązania krótkoterminowe , ,66 Zobowiązania handlowe , ,91 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń , ,93 Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego , ,00 Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe ,73 0,00 Pozostałe zobowiązania , ,41 Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy krótkoterminowe , , , ,32 Pasywa razem , ,01 16

17 Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku 3.4 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk netto , ,26 Korekty: , ,99 Podatek dochodowy , ,49 Amortyzacja , ,66 Koszty/przychody z tytułu odsetek , ,73 Zysk/strata z działalności inwestycyjnej ,16 0,00 Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych należności , ,97 Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań , ,50 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i rezerw krótkoterminowych , ,90 Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej , ,25 Podatek dochodowy zapłacony , ,00 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej , ,25 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego 3 600,00 0,00 Wydatki na zakup majątku trwałego , ,04 Wydatki na aktywa finansowe - lokaty 0, ,00 Odsetki otrzymane 0, ,24 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej , ,80 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Odsetki ,39 0,00 Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym ,73 0,00 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ,34 0,00 Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów , ,45 Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów , ,60 Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , ,45 Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów , ,05 17

18 Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku 3.5 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Kapitał zakładowy Akcje własne Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Kapitał własny ogółem Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych Razem kapitały własne Kapitał własny na dzień , , , , ,03 0, ,03 Podział zysku netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wypłata dywidendy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Suma dochodów całkowitych 0,00 0,00 0, , ,01 0, ,01 Kapitał własny na dzień , , , , ,04 0, ,04 Kapitał własny na dzień , , , , ,79 0, ,79 Podział zysku netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wypłata dywidendy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Suma dochodów całkowitych 0,00 0,00 0, , ,26 0, ,26 Kapitał własny na dzień , , , , ,05 0, ,05 18

19 3.6 Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1. Segmenty działalności Grupa wyróżnia segment operacyjny, gdy stanowi on część składową jednostki: a) która angażuje się w działalność gospodarczą, w związku z którą może uzyskiwać przychody i ponosić koszty (w tym przychody i koszty związane z transakcjami z innymi częściami składowymi tej samej jednostki), b) której wyniki działalności są regularnie przeglądane przez Zarząd oraz wykorzystywane przy decydowaniu o alokacji zasobów do segmentu i przy ocenie wyników działalności segmentu, a także c) w przypadku której są dostępne oddzielne informacje finansowe. Identyfikowalne segmenty operacyjne łączone są w jeden segment, gdy posiadają podobną charakterystykę ekonomiczną, w szczególności mają podobny charakter sprzedawanych produktów i usług, klientów, sposobów dystrybucji i obowiązujących regulacji. Na podstawie powyższych kryteriów Grupa wyróżniła dwa podstawowe segmenty działalności operacyjnej: nadawanie i produkcja telewizyjna dystrybucja kanałów tematycznych. Segment nadawania i produkcji telewizyjnej obejmuje produkcję i emisję programów w ramach poszczególnych kanałów telewizyjnych nadawanych przez Grupę. Przychody tego segmentu dotyczą głównie przychodów z emisji reklam oraz usług interaktywnych. Segment dystrybucji kanałów tematycznych obejmuje usługi związane z dystrybucją tematycznych kanałów telewizyjnych, badaniem rynku telewizji płatnych, działalnością marketingową i promocyjną na rzecz klientów. Przychody segmentu dotyczą głównie opłat pobieranych od nadawców kanałów tematycznych. Poniżej zostały zaprezentowane podstawowe dane finansowe dla każdego z segmentów działalności Grupy. Przychody segmentu Nadawanie i produkcja telewizyjna , ,38 Dystrybucja , ,79 Wyłączenia przychodów między segmentami 0,00 0,00 Razem , ,17 Koszty operacyjne Nadawanie i produkcja telewizyjna , ,70 Dystrybucja , ,90 Wyłączenia 0,00 0,00 Razem , ,60 Amortyzacja Nadawanie i produkcja telewizyjna , ,39 Dystrybucja 1 882, ,27 Razem , ,66 19

20 EBITDA Nadawanie i produkcja telewizyjna , ,34 Dystrybucja , ,37 Wyłączenia 0,00 0,00 Razem , ,71 2. Przychody ze sprzedaży Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży przedstawia się następująco: 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 0,00 2. Przychody netto ze sprzedaży usług , ,17 - Reklama , ,39 - Usługi Interaktywne , ,94 - Usługi Dystrybucyjne , ,79 - Usługi Produkcyjne , ,00 - Pozostałe , ,05 3. Przychody ze sprzedaży towarów 0,00 0,00 4. Przychody ze sprzedaży materiałów 0,00 0,00 Przychody netto ze sprzedaży razem , ,17 Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży przedstawia się następująco: 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 0,00 2. Przychody netto ze sprzedaży usług , ,17 - kraj , ,62 - UE , ,55 - poza UE 0,00 0,00 3. Przychody ze sprzedaży towarów 0,00 0,00 4. Przychody ze sprzedaży materiałów 0,00 0,00 Przychody netto ze sprzedaży razem , ,17 20

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa K2 INTERNET

Grupa Kapitałowa K2 INTERNET Grupa Kapitałowa K2 INTERNET Skonsolidowany raport półroczny Warszawa, 28 sierpnia 2014 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe z półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Podstawowe dane i wskaźniki finansowe Skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 28 kwietnia 2015 roku WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W poniższej

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS www.arcus.pl ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE S P R AW O Z D AN I E FINAN S O W E GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS Z A OKRES OD 01 S T Y CZ NI A DO 30 CZERWCA 2013 ORAZ ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny IQ Partners S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny IQ Partners S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. Warszawa, 14 maja 2012 Spis treści: Wprowadzenie... 3 1 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2012 roku... 4 1.1 Wybrane dane finansowe... 4 1.2 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Data zatwierdzenia: 20 września 2010 r.

Oferujący: Data zatwierdzenia: 20 września 2010 r. PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII D ORAZ UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B, C, D ORAZ PRAW DO AKCJI SERII D SPÓŁKI 4FUN

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

MULTIMEDIA POLSKA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA OKRES I PÓŁROCZA 2013 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA OKRES I PÓŁROCZA 2013 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA OKRES I PÓŁROCZA 2013 ROKU BYDGOSZCZ 27.08.2013 SPIS TREŚCI 1. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 7 1.1 WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.2. SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ WIELTON obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Wieluń, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Komentarz do skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012r.

Komentarz do skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012r. Komentarz do skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012r. I. Zasady rachunkowości Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Atende za 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego Skonsolidowany raport roczny RS 2014 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Opis Emitenta. Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna. Adres siedziby: Ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna

Opis Emitenta. Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna. Adres siedziby: Ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna Opis Emitenta Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna Adres siedziby: Ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna Dnia 21 marca 2012 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

Skrócony Skonsolidowany Raport Kwartalny QSr III/2007 Beef-San Zakłady Mięsne S.A.

Skrócony Skonsolidowany Raport Kwartalny QSr III/2007 Beef-San Zakłady Mięsne S.A. Informacja dodatkowa oraz pozostałe informacje do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta- za III kwartał 2007 roku według

Bardziej szczegółowo

Integer.pl SA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU. Informacje dodatkowe do SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

Integer.pl SA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU. Informacje dodatkowe do SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Integer.pl SA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU Informacje dodatkowe do SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO - Kraków, 15 listopada 2010 roku SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Niniejsze skrócone

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 1/2015

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 1/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. POLSKA AGENCJA PRASOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 1/2015 Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo