GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU"

Transkrypt

1 Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU Warszawa, 13 maja 2014 roku 1

2 Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 4 2. KOMENTARZ ZARZĄDU 4FUN MEDIA S.A. DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU Podstawowe skonsolidowane dane finansowe oraz najważniejsze wydarzenia w I kwartale 2014 roku Opis czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze, które miały istotny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w I kwartale 2014 roku Zdarzenia, które wystąpiły po okresie, którego dotyczy niniejszy raport, a mogące mieć charakter cenotwórczy bądź mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału Informacja dotycząca sezonowości i cykliczności działalności Spółki w prezentowanym okresie Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ 4FUN MEDIA S.A. ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU 13 4 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 4FUN MEDIA S.A. ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU 29 5 POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Wskazanie skutków zmian w strukturze Emitenta, w tym w wyniku połączeń, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności Informacja o emisji, wykupie i spłacie dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych Informacja o wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendzie Informacja o zmianie zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych Informacja o zmianie w strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta Akcjonariusze posiadający powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji 4fun Media S.A. lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta Informacja o postępowaniach toczących się przed sądem, organem administracji publicznej lub organem właściwym dla postępowania arbitrażowego Informacje o zawarciu przez Spółkę jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, kiedy pojedynczo lub łączenie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe Informacje o udzieleniu przez Spółkę poręczeń kredytu, pożyczki lub udzieleniu gwarancji jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej Spółki, jeżeli ich łączna wartość stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta 47 2

3 Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa 4fun Media S.A. prowadzi działalność na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych. Jest nadawcą trzech własnych kanałów tematycznych (4fun.tv, RBL.TV i TV.DISCO), producentem programów telewizyjnych i formatów interaktywnych oraz dystrybutorem kilkunastu stacji telewizyjnych na rynek polski. 4fun Media S.A. dysponuje własną, interaktywną platformą telewizyjną, która umożliwia emisję kontentu video w różnych formatach (telewizja, telefonia komórkowa, platformy IPTV, Internet). W ciągu 10 lat funkcjonowania na rynku, Spółka zbudowała silną pozycję nadawcy tematycznych kanałów telewizyjnych o profilu muzyczno-rozrywkowym, skierowanych do grupy docelowej w wieku lat. W skład Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. wchodzą spółki : 4fun Media S.A., której wiodącym przedmiotem działalności jest produkcja i nadawanie trzech interaktywnych kanałów muzyczno-rozrywkowych: 4fun.tv, RBL.TV i TV.DISCO, produkcja i agregacja treści video oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, Program Sp. z o.o, zajmująca się dystrybucją tematycznych kanałów telewizyjnych, badaniem rynku telewizji płatnych, działalnością marketingową i promocyjną na rzecz klientów. Podstawowe obszary działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. to obecnie: trzy własne kanały tematyczne: 4fun.tv, RBL.TV, TV.DISCO (tworzenie i nadawanie), produkcja i agregacja treści video, rozwój zaplecza technologicznego, multimedialna platforma internetowa, dystrybucja kanałów tematycznych na rynek polski. Dane historyczne dotyczące jednostki dominującej 4fun Media S.A. Dnia 2 września 2003 roku została zawiązana Spółka 4fun.tv Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Aktem Notarialnym sporządzonym przez Pawła Chałupczaka, notariusza w Warszawie - repertorium A nr 13123/03) i wpisana w dniu 7 listopada 2003 roku do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem (sygn. akt: WA.XX NS-Rej.KRS/19158/3/569). W dniu 17 maja 2005 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki 4fun.tv Sp. z o.o., działając stosownie do art. 562, art. 563 i art KSH, podjęło uchwałę o przekształceniu spółki 4fun.tv Sp. z o.o. w spółkę akcyjną pod firmą 4fun.tv Spółka Akcyjna (akt notarialny sporządzony przez Annę Malinowską, notariusza w Warszawie, repertorium A nr 2163/2005). Przekształcenie spółki 4fun.tv Sp. z o.o. w 4fun.tv S.A. zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2 czerwca 2005 roku (sygn. akt WA.XX NS-REJ. KRS/11685/05/272). Uchwałą z dnia 24 października 2006 roku zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14 listopada 2006 roku (sygn. akt WA.XIII NS-REJ. KRS/035165/06/426), Walne Zgromadzenia dokonało zmiany firmy z 4fun.tv Spółka Akcyjna na 4fun Media Spółka Akcyjna. Spółka została utworzona na czas nieograniczony. Podstawowe dane Siedziba: Warszawa Forma prawna: Spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Adres siedziby: ul. Bobrowiecka 1 A, Warszawa Telefon: (022) , (022) NIP: Regon:

4 Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów PLN PLN EUR EUR Przychody netto ze sprzedaży , , , ,83 Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , , ,30 Zysk (strata) przed opodatkowaniem , , , ,31 Zysk (strata) netto , , , ,54 Zysk przypadający na Akcjonariuszy podmiotu dominującego , , , ,54 Średnioważona liczba akcji Zysk (Strata) na jedną akcję przypadająca Akcjonariuszom 4fun Media S.A. (w zł/eur) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne z działalności finansowej 0,40 0,40 0,10 0,10 PLN PLN EUR EUR , , , , , , , , ,34 0, ,20 0,00 Przepływy pieniężne netto razem , , , ,33 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej PLN PLN EUR EUR Aktywa trwałe , , , ,90 Aktywa obrotowe , , , ,45 Aktywa razem , , , ,36 Zobowiązania razem , , , ,11 Zobowiązania długoterminowe , , , ,16 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,95 Kapitały własne , , , ,25 Kapitał akcyjny , , , ,71 4

5 Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku Kursy przyjęte do wyceny bilansowej Kurs obowiązujący na ostatni dzień: 1 EURO / 1 PLN 4,1713 4,1472 Kursy przyjęte do wyceny rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych Kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie: 1 EURO / 1 PLN 4,1894 4,1738 Dane przedstawione w zestawieniach Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz przepływów pieniężnych zostały przeliczone ze złotych na EUR według następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2014 roku zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na dzień 31 marca 2014 roku ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR, czyli 1 EUR = 4,1713 zł oraz według kursu 4,1472 zł za 1 EUR obowiązującego na dzień 31 grudnia 2013 roku, - poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień pierwszych trzech miesięcy 2014 roku i wynoszącego 4,1894 zł za 1 EUR oraz według kursu 4,1738 zł za 1 EUR dla analogicznego okresu 2013 roku. 5

6 Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku 2. KOMENTARZ ZARZĄDU 4FUN MEDIA S.A. DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU 2.1 Podstawowe skonsolidowane dane finansowe oraz najważniejsze wydarzenia w I kwartale 2014 roku (w tys. złotych) Zmiana 2014/2013 % Przychody ze sprzedaży % Zysk z działalności operacyjnej % EBITDA % Zysk netto % Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową 4fun Media S.A. w I kwartale 2014 roku wyniosły tysięcy złotych, co w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, w którym przychody osiągnęły poziom tysięcy złotych, oznacza spadek o 13%. Spadek przychodów w I kwartale był mocno skorelowany z wysoką bazą 2013 roku, w którym to kanały 4fun Media S.A. uzyskały łącznie rekordowy w historii wynik średniej oglądalności minutowej (AMR) widzów. Miało to niewątpliwy wpływ na poziom przychodów pochodzących z reklamy telewizyjnej, z których wpływy były niższe niż przed rokiem, co częściowo udało się nadrobić jednak przychodami pochodzącymi z innych źródeł (eventy i produkcja telewizyjna). Było to możliwe dzięki postępującej dywersyfikacji przychodów, która stanowi jedną ze strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. Ponadto wzrost efektywności prowadzonych działań oraz ścisła kontrola kosztów w I kwartale, pozwoliła na znaczące zmniejszenie poziomu kosztów operacyjnych. Powyższe czynniki nie pozostały bez wpływu na uzyskaną w I kwartale 2014 roku marżę operacyjną, która w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrosła o 5 punktów procentowych z 23% do 28%. W efekcie, zysk z działalności operacyjnej wyniósł w raportowanym okresie tysięcy złotych, co wobec poziomu tysięcy złotych na koniec marca 2013 roku oznacza zmianę na poziomie 4%. Z uwagi na wyższy niż w poprzednim roku poziom kosztów amortyzacji, wskaźnik EBITDA zanotował wyższy wzrost niż wzrost zysku z działalności operacyjnej (wzrost EBITDA w tym okresie o 317 tysięcy złotych tj. o 12% w porównaniu do I kwartału 2013 roku). W okresie pierwszych 3 miesięcy 2014 roku 4fun Media S.A. wykazała na poziomie skonsolidowanym zysk netto w wysokości tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę wzrost konkurencyjności na rynku kanałów tematycznych w kilku ostatnich kwartałach połączony ze skutkami cyfryzacji, wynik ten należy uznać za satysfakcjonujący. Dominujące trendy na rynku telewizyjnym w I kwartale 2014 roku W I kwartale 2014 roku wskaźnik Total TV AMR opisujący poziom oglądalności telewizyjnej ogółem na rynku dystrybucji kablowo satelitarnej, wpisywał się w wieloletnie trendy rocznej sezonowości rynku TV nie wykazując istotnych różnic względem ostatnich czterech lat. Wyniki te są dowodem na stabilną sytuację na rynku kablowosatelitarnym, niezależnie od pojawienia się bezpłatnych kanałów w ofercie cyfrowych multipleksów. Płatna telewizja pozostaje nadal najpopularniejszą i najtańszą formą rozrywki i spędzania wolnego czasu. 6

7 Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku Wzrost oglądalności kanałów muzycznych w I kwartale 2014 roku Udział kanałów muzycznych w całym rynku telewizyjnym, do którego zaliczane są kanały nadawane przez 4fun Media S.A stale rośnie. Potwierdzają to także wyniki I kwartału 2014 roku. Wzrost udziału kanałów muzycznych wpisuje się w od lat w proces odbierania przez kanały tematyczne udziałów w rynku stacjom naziemnym. W efekcie, na koniec marca 2014 roku, segment kanałów muzycznych osiągnął najwyższe historycznie udziały w rynku. Czynnikami jakie miały na to wpływ było pojawienie się dwóch kanałów z tego segmentu w ofercie cyfrowych multipleksów oraz znaczącego zwiększenia ich zasięgu technicznego na rynku kablowo-satelitarnym. 7

8 Oglądalność kanałów 4fun Media S.A. w I kwartale 2014 roku GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku W pierwszym kwartale 2013 roku, kanały 4fun Media S.A. uzyskały łącznie rekordowy w historii wynik średniej oglądalności minutowej (AMR) widzów. Biorąc więc pod uwagę rekordową bazę ubiegłego roku oraz długoterminowy trend wzrostowy oglądalności portfolio kanałów Spółki, wyniki tegoroczne- kształtujące się wyraźnie powyżej analogicznego okresu 2012 roku - należy uznać za satysfakcjonujące. Tym bardziej, biorąc pod uwagę większą niż przed rokiem konkurencyjność na rynku, spowodowaną znaczącym zwiększeniem zasięgu technicznego przez stacje konkurencyjne. W okresie ostatnich kwartałów prowadzone były działania skierowane na dywersyfikację źródeł przychodów, których długoterminowym celem jest uodpornienie Grupy Kapitałowej na chwilowe wahania oglądalności wiodącego kanału 4fun.tv oraz znaczące zwiększenie udziału pozostałych kanałów (TV.DISCO i RBL.TV) w przychodach reklamowych. Efekt tej strategii był widoczny, w I kwartale 2014 roku, biorąc pod uwagę procentowy wzrost oglądalności kanałów RBL.TV i TV.DISCO w łącznej strukturze oglądalności kanałów grupy. 8

9 Nowy etap w budowie zasięgu technicznego kanałów 4fun Media S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku Z końcem 2013 roku, Grupa Kapitałowa 4fun Media S.A., wkroczyła w nowy etap budowy zasięgu technicznego własnych kanałów muzycznych, rozszerzając zasięg dystrybucji kablowo-satelitarnej o dwie lokalne, cyfrowe platformy naziemne (NTL Radomsko oraz TVT Rybnik). Wprowadzono na nie dwie stacje z portfolio Spółki: 4fun.tv i TV.DISCO. Dzięki temu, najpopularniejszy kanał w portfolio grupy- 4fun.tv osiągnął w I kwartale 2014 roku najwyższy w historii poziom penetracji terytorialnej na poziomie przekraczającym 64%. Dodatkowo, 4fun.tv poszczycić się może (podobnie jak pozostałe kanały) bardzo szeroką dystrybucją cyfrową. Jest obecny w sieciach T- Mobile, Play i Plus oraz w TVN Player, IPLA, vod.pl, wrzuta.pl, youtube.com oraz w streamingu na stronie Internetowej stacji. Transmisja odbywa się także za pomocą niezależnych operatorów telewizyjnych docierających do Polonii poza granicami kraju. Zasięg techniczny TV.DISCO wynosi obecnie 35% populacji kraju, zaś RBL.TV blisko 37%. Zarząd Spółki prowadzi obecnie rozmowy w sprawie rozszerzenia zasięgu technicznego swoich stacji o kolejne cyfrowe platformy naziemne, co powinno nastąpić jeszcze w okresie pierwszego półrocza bieżącego roku. Rozwój aplikacji typu second screen na polskim rynku Jednym ze strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. w 2013 roku było wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, z których najbardziej spektakularnym produktem jest mobilna aplikacja FUN APP. FUN APP to aplikacja second screen dedykowana wszystkim stacjom telewizyjnym należącym do grupy medialnej 4fun Media S.A. Jej główny założeniem jest dostarczanie widzom kanałów muzycznych kolejnych narzędzi interakcji, komunikacji i rozrywki w oparciu o kontent telewizyjny. Ich użytkownik otrzymuje dostęp do dodatkowych treści jak również możliwość kontaktu na żywo z innymi widzami. Dla reklamodawców aplikacja jest natomiast doskonałym narzędziem do rozbudowanej komunikacji marketingowej (reklama rozszerzona) i oferuje możliwości prowadzenia zintegrowanych i cross mediowych kampanii reklamowych. FUN APP to pionierskie rozwiązanie na rynku polskim. Mimo krótkiej obecności na rynku, z aplikacji korzysta ponad 40 tysięcy osób w skali miesiąca. Nominacje do prestiżowych nagród, takich jak Grand Press Digital czy Mobile Trends Awards, są dowodem na to, iż specjaliści z branży nowych technologii także docenili pionierskość jej rozwiązań. W okresie I kwartału 2014 roku trwały intensywne prace nad rozbudową aplikacji o nowe funkcjonalności. Platforma internetowa i aktywność w mediach społecznościowych Pierwszy kwartał 2014 stał też pod znakiem obecność w social media, w których Grupa Kapitałowa 4fun Media S.A. osiągnęła najwyższe do tej pory poziomy interakcji i zaangażowania fanów. Konsekwentne wykorzystywanie tego potencjału do zwielokrotnienia kanałów komunikacji telewizji z widzem, poprzez włączenie m.in. Instagramu, pozwoliło na koniec marca zgromadzić Spółce ponad 1,3 miliona unikalnych użytkowników. 9

10 Perspektywy rozwoju 4fun Media S.A. w kolejnych kwartałach GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku Stabilność rynku telewizyjnego, długoterminowy wzrost udziałów kanałów tematycznych, w tym muzycznych, korzystana zmiana trendu na rynku reklamy telewizyjnej oraz spodziewana dynamika wzrostu usług szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce, wszystko to daje nam uzasadnione nadzieje na rozwój rynku w 2014 roku. Zarząd 4fun Media S.A. zamierza kontynuować w związku z tym proces wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w obszarze telewizji i Internetu oraz niestandardowej integracji tych obszarów, angażujących widzów stacji i zwiększających ich interaktywność. W dalszym ciągu Spółka będzie stawiać na dywersyfikację źródeł przychodów, rozwijanych dzięki wdrożeniu m.in aplikacji second screen FUN APP. W planach jest rozbudowa jej funkcjonalności oraz powiązanego z nią systemu lojalnościowego. W kolejnych kwartałach Zarząd 4fun Media S.A. zamierza konsekwentnie realizować cele związane ze strategicznym rozwojem Spółki, które można pogrupować w następujące obszary: 1) umacnianie pozycji własnych kanałów o profilu muzyczno-rozrywkowym nadawanych na rynku kablowo satelitarnym realizowane poprzez inwestycje w jakość kontentu, w tym na produkcję własnych programów oraz działania promocyjno-marketingowe; 2) poszerzanie zasięgu technicznego posiadanych kanałów poprzez rozszerzenie zasięgu dystrybucji o kolejne cyfrowe platformy naziemne; 3) postępująca dywersyfikacja źródeł przychodów realizowana z wykorzystaniem komplementarnych segmentów działalności w stosunku do reklamy telewizyjnej takich jak działania eventowe, implementacja autorskich rozwiązań technologicznych u klientów zewnętrznych, sprzedaż w Internecie oraz poszukiwanie synergii na perspektywicznym rynku komunikacji cyfrowej; 4) budowanie wartości Spółki dla Akcjonariuszy, zarówno poprzez wzrost organiczny jak i poprzez ewentualne akwizycje. 10

11 Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku 2.2 Opis czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze, które miały istotny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w I kwartale 2014 roku Najważniejsze czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Kapitałową 4fun Media S.A. w I kwartale 2014 roku zostały opisane powyżej w pkt 2.1. Ponadto Spółka informuje, iż: 1. W dniu 8 stycznia 2014 roku otrzymała zawiadomienie z Aviva Investors Poland S.A., które dotyczyło zejścia poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki; 2. W dniu 12 marca 2014 roku Zarząd 4fun Media S.A. przekazał informację o nie przyjęciu do stosowania niektórych zasad zawartych w zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. Dotyczy to kwestii polityki wynagrodzeń i oparcia jej na zaleceniach Komisji Europejskiej z 2004 i 2009 roku oraz uczestniczenia w Walnych Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz transmisji obrad w czasie rzeczywistym. Zarząd tłumaczy to względami praktycznymi (wielkość spółki i oszczędności kosztowe). 2.3 Zdarzenia, które wystąpiły po okresie, którego dotyczy niniejszy raport, a mogące mieć charakter cenotwórczy bądź mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe W okresie pomiędzy zakończeniem okresu objętego niniejszym raportem oraz jego publikacją, nie odnotowano zdarzeń o istotnym znaczeniu dla przyszłych wyników finansowych Spółki. 2.4 Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału Szczegółowy opis perspektyw dalszego rozwoju Spółki zostały opisane w pkt Informacja dotycząca sezonowości i cykliczności działalności Spółki w prezentowanym okresie W związku z bezpiecznym modelem dywersyfikacji przychodów i zysków, Zarząd 4fun Media S.A. stara się minimalizować skutki występującego zjawiska sezonowości, które wpływa na dynamikę wzrostu przychodów i zysków, osiąganych przez Grupę Kapitałową 4fun Media S.A. w poszczególnych kwartałach. Zjawisko sezonowości jest charakterystyczne dla całego rynku telewizyjnego. W związku z obniżeniem przez reklamodawców wydatków reklamowych w I i III kwartale roku, skutkuje to zwykle niższym poziomem przychodów generowanych z emisji reklam niż kwartał II i IV. Zjawisko sezonowości na rynku telewizyjnym w nieco mniejszym stopniu dotyczy telewizji tematycznych. W związku z tym, Spółka dokłada starań, aby atrakcyjność oferty programowej nadawanych kanałów (4fun.tv; RBL.TV oraz TV.DISCO) skutecznie konkurowała z innymi sposobami spędzania wolnego czasu. Wprowadzane zostają do ramówki atrakcyjne programy telewizyjne oraz formaty interaktywne, gwarantujące widzom rozrywkę na najwyższym poziomie. 2.6 Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników Zarząd 4fun Media S.A. nie publikował do tej pory prognozy finansowej na 2014 rok. 11

12 Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku 2.7 Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta Istotne informacje dotyczące działalności Spółki w okresie I kwartału 2014 roku, w tym te omawiające wyniki finansowe oraz pozostałe, mogące mieć wpływ na działalność 4fun Media S.A. i możliwości realizacji zobowiązań, zostały zaprezentowane w komentarzu Zarządu w pkt

13 Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku 3. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ 4FUN MEDIA S.A. ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU 3.1 Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa. Prezentowane skrócone sprawozdanie zawiera dane skonsolidowane metodą pełną dla Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A., w skład której wchodzi 4fun Media S.A. oraz Program Sp. z o.o. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za I kwartał 2014 roku sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzaniu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres zakończony 31 marca 2014 roku, są spójne z zasadami zastosowanymi przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku. Grupa dokonała analizy zmian standardów i interpretacji dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się po 1 stycznia 2014 roku: Żadne nowe standardy i interpretacje nie zostały zastosowane od 1 stycznia 2014 roku. Zarząd nie wybrał opcji wcześniejszego i pełnego zastosowania następujących standardów oraz interpretacji: - MSSF 9 Instrumenty finansowe ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2015 roku lub później. Niniejszy standard nie został zaakceptowany przez Unię Europejską. Zarząd analizuje obecnie konsekwencje oraz wpływ zastosowania powyższych nowych standardów na sprawozdania finansowe. Okresy, za które prezentowane jest skonsolidowane oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz porównywalne dane finansowe: Dane bilansowe przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 marca 2014 roku zaprezentowane zostały w odniesieniu do dnia bilansowego 31 grudnia 2013 roku. Dane zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów obejmujące okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do danych porównywalnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku. Dane zawarte w zestawieniu zmian w skonsolidowanym kapitale własnym zawierające informacje o zmianach poszczególnych pozycji kapitału własnego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do danych porównywalnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku. Dane zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych obejmujące okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku zostały zaprezentowane w odniesieniu do danych porównywalnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku. 13

14 Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku 3.2 Sprawozdanie finansowe z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów Nota Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 1, , ,17 Koszt własny sprzedaży , ,67 Zysk (strata) brutto na sprzedaży , ,50 Koszty sprzedaży , ,96 Koszty ogólnego zarządu , ,97 Pozostałe przychody operacyjne , ,71 Pozostałe koszty operacyjne 4 185, ,23 Zysk (strata) na działalności operacyjnej , ,05 Przychody (koszty) finansowe - netto , ,70 Zysk (strata) przed opodatkowaniem , ,75 Podatek dochodowy , ,49 Zysk (strata) netto , ,26 przypadający na: Akcjonariuszom podmiotu dominującego , ,26 Udziały niekontrolujące 0,00 0,00 Zysk (strata) na jedną akcję Podstawowy 6 0,40 0,40 Rozwodniony 6 0,40 0,40 Sprawozdanie z całkowitych dochodów Całkowite dochody przypadające na: , ,26 - Akcjonariuszy podmiotu dominującego , ,26 - Udziały niekontrolujące 0,00 0,00 Inne całkowite dochody 0,00 0,00 Całkowite dochody razem , ,26 14

15 3.3 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku Nota Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe , ,30 Wartości firmy , ,02 Inne wartości niematerialne , ,66 Nakłady na wartości niematerialne , ,89 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , , , ,04 Aktywa obrotowe Należności handlowe , ,44 Pozostałe należności , ,71 Należności z tytułu podatku dochodowego , ,00 Pożyczki udzielone , ,80 Rozliczenia międzyokresowe , ,80 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty , , , ,97 Aktywa razem , ,01 15

16 Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku Kapitał własny Kapitał podstawowy , ,00 Akcje własne , ,74 Pozostałe kapitały , ,96 Zyski zatrzymane , ,81 Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego , ,03 Udziały akcjonariuszy mniejszościowych 0,00 0, , ,03 Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,66 Zobowiązania krótkoterminowe , ,66 Zobowiązania handlowe , ,91 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń , ,93 Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego , ,00 Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe ,73 0,00 Pozostałe zobowiązania , ,41 Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy krótkoterminowe , , , ,32 Pasywa razem , ,01 16

17 Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku 3.4 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk netto , ,26 Korekty: , ,99 Podatek dochodowy , ,49 Amortyzacja , ,66 Koszty/przychody z tytułu odsetek , ,73 Zysk/strata z działalności inwestycyjnej ,16 0,00 Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych należności , ,97 Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań , ,50 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i rezerw krótkoterminowych , ,90 Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej , ,25 Podatek dochodowy zapłacony , ,00 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej , ,25 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego 3 600,00 0,00 Wydatki na zakup majątku trwałego , ,04 Wydatki na aktywa finansowe - lokaty 0, ,00 Odsetki otrzymane 0, ,24 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej , ,80 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Odsetki ,39 0,00 Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym ,73 0,00 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ,34 0,00 Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów , ,45 Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów , ,60 Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , ,45 Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów , ,05 17

18 Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku 3.5 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Kapitał zakładowy Akcje własne Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Kapitał własny ogółem Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych Razem kapitały własne Kapitał własny na dzień , , , , ,03 0, ,03 Podział zysku netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wypłata dywidendy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Suma dochodów całkowitych 0,00 0,00 0, , ,01 0, ,01 Kapitał własny na dzień , , , , ,04 0, ,04 Kapitał własny na dzień , , , , ,79 0, ,79 Podział zysku netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wypłata dywidendy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Suma dochodów całkowitych 0,00 0,00 0, , ,26 0, ,26 Kapitał własny na dzień , , , , ,05 0, ,05 18

19 3.6 Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1. Segmenty działalności Grupa wyróżnia segment operacyjny, gdy stanowi on część składową jednostki: a) która angażuje się w działalność gospodarczą, w związku z którą może uzyskiwać przychody i ponosić koszty (w tym przychody i koszty związane z transakcjami z innymi częściami składowymi tej samej jednostki), b) której wyniki działalności są regularnie przeglądane przez Zarząd oraz wykorzystywane przy decydowaniu o alokacji zasobów do segmentu i przy ocenie wyników działalności segmentu, a także c) w przypadku której są dostępne oddzielne informacje finansowe. Identyfikowalne segmenty operacyjne łączone są w jeden segment, gdy posiadają podobną charakterystykę ekonomiczną, w szczególności mają podobny charakter sprzedawanych produktów i usług, klientów, sposobów dystrybucji i obowiązujących regulacji. Na podstawie powyższych kryteriów Grupa wyróżniła dwa podstawowe segmenty działalności operacyjnej: nadawanie i produkcja telewizyjna dystrybucja kanałów tematycznych. Segment nadawania i produkcji telewizyjnej obejmuje produkcję i emisję programów w ramach poszczególnych kanałów telewizyjnych nadawanych przez Grupę. Przychody tego segmentu dotyczą głównie przychodów z emisji reklam oraz usług interaktywnych. Segment dystrybucji kanałów tematycznych obejmuje usługi związane z dystrybucją tematycznych kanałów telewizyjnych, badaniem rynku telewizji płatnych, działalnością marketingową i promocyjną na rzecz klientów. Przychody segmentu dotyczą głównie opłat pobieranych od nadawców kanałów tematycznych. Poniżej zostały zaprezentowane podstawowe dane finansowe dla każdego z segmentów działalności Grupy. Przychody segmentu Nadawanie i produkcja telewizyjna , ,38 Dystrybucja , ,79 Wyłączenia przychodów między segmentami 0,00 0,00 Razem , ,17 Koszty operacyjne Nadawanie i produkcja telewizyjna , ,70 Dystrybucja , ,90 Wyłączenia 0,00 0,00 Razem , ,60 Amortyzacja Nadawanie i produkcja telewizyjna , ,39 Dystrybucja 1 882, ,27 Razem , ,66 19

20 EBITDA Nadawanie i produkcja telewizyjna , ,34 Dystrybucja , ,37 Wyłączenia 0,00 0,00 Razem , ,71 2. Przychody ze sprzedaży Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży przedstawia się następująco: 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 0,00 2. Przychody netto ze sprzedaży usług , ,17 - Reklama , ,39 - Usługi Interaktywne , ,94 - Usługi Dystrybucyjne , ,79 - Usługi Produkcyjne , ,00 - Pozostałe , ,05 3. Przychody ze sprzedaży towarów 0,00 0,00 4. Przychody ze sprzedaży materiałów 0,00 0,00 Przychody netto ze sprzedaży razem , ,17 Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży przedstawia się następująco: 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 0,00 2. Przychody netto ze sprzedaży usług , ,17 - kraj , ,62 - UE , ,55 - poza UE 0,00 0,00 3. Przychody ze sprzedaży towarów 0,00 0,00 4. Przychody ze sprzedaży materiałów 0,00 0,00 Przychody netto ze sprzedaży razem , ,17 20

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BERLING

Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 roku Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. IV KWARTAŁ 2014 Katowice, 26-02-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BERLING

Grupa Kapitałowa BERLING Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010 roku Grupa Kapitałowa BERLING Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010 roku sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A.

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. Strona 1 z 116 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 3/2012 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2014 30 CZERWCA 2014 Wrocław, sierpień 2014 I. Zasady sporządzenia raportu półrocznego 1. Sprawozdanie finansowe za

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BERLING

Grupa Kapitałowa BERLING Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Grupa Kapitałowa Berling S.A.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 4 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2012 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2012 ROKU Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2012 roku GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2012 ROKU Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za czwarty kwartał 2005 roku. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA

BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA ROZDZIAŁ IX Informacje dodatkowe Rozdział IX Informacje dodatkowe BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA 2 lipca 2004 roku nadzwyczajne zgromadzenie wspólników TVN Sp. z o. o. podjęło uchwałę

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

FIRMA HANDLOWA JAGO S.A.

FIRMA HANDLOWA JAGO S.A. FIRMA HANDLOWA JAGO S.A. Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JAGO sporządzone zgodnie z MSSF oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Firmy Handlowej JAGO SA sporządzone

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2015r. (tj. za okres 01.04.2015 30.06.2015)

MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2015r. (tj. za okres 01.04.2015 30.06.2015) MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 215r. (tj. za okres 1.4.215 3.6.215), 14.8.215r. Spis treści I. Podstawowe informacje o Spółce... 3 II. Struktura akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za 1 kwartał roku obrotowego 2014 trwający od do r.

Raport kwartalny. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za 1 kwartał roku obrotowego 2014 trwający od do r. Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za 1 kwartał roku obrotowego 2014 trwający od 01.04.2014 do 30.06.2014 r. Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT Strona 1 z 84 Strona 2 z 84 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

ASBISC ENTERPRISES PLC DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE 30 CZERWCA 2009 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE 30 CZERWCA 2009 R. DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA R. S p i s t r e ś c i Strona Niezbadany skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 ZA OKRES 1 LIPCA 2008 30 WRZEŚNIA 2008 Wrocław, listopad 2008 rok I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. RAPORT I NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. Spis treści Str. Niezbadany skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

GRUPA NETMEDIA RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2007 R. PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

GRUPA NETMEDIA RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2007 R. PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ GRUPA NETMEDIA RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2007 R. PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ I. Wybrane dane finansowe...4 II. KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)... 6 ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)...9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE...11

Bardziej szczegółowo

BEEF-SAN Zakłady Mięsne S.A.. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. wg. MSR oraz za rok zakończony 31 grudnia 2004 r. wg.

BEEF-SAN Zakłady Mięsne S.A.. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. wg. MSR oraz za rok zakończony 31 grudnia 2004 r. wg. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 31.12.2005 r. (w tys. PLN) a) nazwa (firma) i siedziba, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH ZASAD

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. I. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 1. Zmiany w wartościach niematerialnych

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Lublin, 1 marca 2013 roku Spis treści: Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo