AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych"

Transkrypt

1 Poznań, dnia 20 stycznia 2014 AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych I. Imię i Nazwisko... 1 II. Posiadane dyplomy oraz stopnie naukowe... 1 III. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych... 2 IV. Osiągnięcie naukowe oraz jego charakterystyka... 2 V. Pozostała działalność naukowo- badawcza: problematyka badawcza... 9 VI. Działalność dydaktyczna...21 VII. Działalność organizacyjna...25 VIII. Działalność popularyzująca naukę w praktyce wdrożenia...26 I. Imię i Nazwisko P i o t r Senkus Urodziłem się 1 kwietnia 1976 roku w Poznaniu w rodzinie o głęboko zakorzenionych tradycjach pracy organicznej, powstańczych i wojskowych. W Poznaniu ukończyłem też szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące, gdzie w 1995 roku zdałem egzamin dojrzałości. Studia wyższe ukończyłem w 2000 roku w Akademii Rolniczej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). W 2007 roku uzyskałem stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność: organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem. Już od liceum realizowałem swoje pasje związane z zastosowaniem technologii IT w zarządzaniu organizacjami, te pasje zaowocowały między innymi współpracą z różnymi organizacjami sektora publicznego, prywatnego i non profit w Polsce, Niemczech i USA. Podczas współpracy z organizacjami zdobywałem doświadczenie praktyczne, a następnie wspierałem wdrażane tam rozwiązania w zakresie: planowania strategicznego, analiz ekonometrycznych, zarządzania ryzykiem czy zarządzania procesami biznesowymi. II. Posiadane dyplomy oraz stopnie naukowe 1. Dyplom ukończenia jednolitych dziennych studiów magisterskich kierunek: Rolnictwo, specjalność: Ekonomika Gospodarki Żywnościowej w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) ( ); 2. Dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie pozyskiwania środków UE (2001 rok); Strona 1 z 27

2 3. Dyplom ukończenia dziennych studiów doktoranckich przy Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Poznaniu (2006 rok); 3. Dyplom ukończenia kursu organizowanego przez International Register of Certificated Auditors oraz Umbrella sp. z o.o. Uzyskany certyfikat Audytora Wiodącego zarejestrowany w Międzynarodowym Rejestrze Certyfikowanych Audytorów IRCA pod numerem A17063 (2007 rok); 4. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność: ekonomika, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem, na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Style życia a konsumpcja żywności w Polsce. Implikacje ekonomiczne obronionej 24 kwietnia 2007 r. na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. III. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych Od 2006 r. do chwili obecnej Katedra Rynku i Marketingu, Wydział Ekonomiczno- Społeczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu stanowisko: adiunkt Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Akademia Podlaska w Siedlcach; stanowisko: adiunkt. IV. Osiągnięcie naukowe oraz jego charakterystyka a. Tytuł osiągnięcia naukowego: praca habilitacyjna Tytuł: Zarządzanie i dowodzenie z wykorzystaniem orientacji procesowej - Sektor prywatny, sektor publiczny, sektor non profit Autor: P i o t r Senkus Wydawca: Difin S.A. Rok wydania: 2013 Wydanie: I Ilość stron: 469 ISBN: Format: B5 b. Charakterystyka osiągnięcia naukowego: Celem głównym rozprawy pt. Zarządzanie i Dowodzenie z Wykorzystaniem Orientacji Procesowej: Sektor prywatny, Sektor Publiczny, Sektor nonprofit było przeanalizowanie i zaprezentowanie szerokiego kontekstu dotyczącego orientacji Strona 2 z 27

3 procesowej w zarządzaniu i dowodzeniu oraz zaproponowanie metody doskonalenia zarządzania i dowodzenia z wykorzystaniem orientacji procesowej w organizacjach gospodarczych, publicznych i non-profit, realizujących m.in. cele gospodarcze, bezpieczeństwa lub obrony. Aby umożliwić realizację celu głównego sformułowano następuje cele cząstkowe: Identyfikacja obecnych i przyszłych czynników, które wpływają lub będą wpływały na zarządzanie i dowodzenie; Rozpoznanie stadium ewolucji orientacji procesowej i pojęcia procesu; Diagnoza definicji procesu pod kątem dopasowania do współczesnych wyzwań stojących przed zarządzaniem i dowodzeniem; Identyfikacja czynników, które w najbliższych latach będą kształtowały rozwój orientacji procesowej; Ocena wybranych modeli referencyjnych zarządzania procesami biznesowymi pod kątem oczekiwań użytkowników (zarządzających i dowódców); Określenie, czy przyjęcie orientacji procesowej odnośnie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i obrony jest uzasadnione w kategoriach ekonomicznych i organizacyjnych; Określenie warunków sukcesu zastosowania orientacji procesowej w organizacjach gospodarczych, publicznych i non profit realizujących m.in. cele gospodarcze, bezpieczeństwa lub obrony. Konieczność wypracowania przez organizacje metod reagowania, niemal w czasie rzeczywistym na pojawiające się impulsy i zmiany oraz konieczność skupienia się na bezwzględnie najważniejszym celu każdej organizacji, jakim jest przetrwanie i rozwój, skłoniło do podjęcia pogłębionych badań odnoszących się do skutecznego zarządzania i dowodzenia opartego na orientacji procesowej. Aby zarządzać lub dowodzić skutecznie liderzy organizacji zarówno sektora gospodarczego, sektora publicznego i trzeciego sektora powinni znać charakter zmian w otoczeniu, jak i pojawiające się metody, które ułatwiają organizacji działanie w turbulentnym otoczeniu gospodarczym lub geopolitycznym. Strona 3 z 27

4 Właśnie chęć przeanalizowania zmian oraz metod skutecznego zarządzania i dowodzenia niesie za sobą konieczność postawienia problemów badawczych. W związku z powyższym określono w rozprawie następujący główny problem badawczy: Czy i pod jakimi warunkami orientacja procesowa może przyczynić się do zapewnienia sukcesu organizacji w organizacjach gospodarczych, publicznych i non-profit, realizujących m.in. cele gospodarcze, bezpieczeństwa lub obrony? Podejście do projektowania procesów biznesowych oraz podejście prognostyczne, przed antycypowaniem przyszłości, wymagają opisania stanu obecnego, tak zwanego w nomenklaturze zarządzania procesami biznesowymi stanu jest (ang. as-is ). Takie podejście wymaga rozwinięcia wybranego problemu badawczego i sformułowania kolejnych cząstkowych problemów badawczych: Jakie są obecne i przyszłe czynniki, które będą w największym stopniu determinowały skuteczne zarządzanie i dowodzenie? Jaki jest stan ewolucji orientacji procesowej i pojęcia procesu? Czy sama definicja procesu odpowiada wyzwaniom współczesnego świata i przyszłości zarządzania i dowodzenia? Jakie są czynniki, które w najbliższych latach będą kształtowały rozwój orientacji procesowej? Jakie funkcjonują modele referencyjne zarządzania procesami biznesowymi i w jakim stopniu spełniają one oczekiwania użytkowników? Czy przyjęcie orientacji procesowej odnośnie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i obrony jest uzasadnione w kategoriach ekonomicznych? Jakie są warunki sukcesu zastosowania orientacji procesowej w organizacjach gospodarczych, publicznych i non profit realizujących m.in. cele gospodarcze, bezpieczeństwa lub obrony? Główna hipoteza badawcza sformułowana w niniejszej pracy to H0: Przyjęcie orientacji procesowej, może przyczynić się do zapewnienia w przyszłości sukcesu organizacji sektora gospodarczego, sektora publicznego i trzeciego sektora, realizujących m.in. cele gospodarcze, bezpieczeństwa lub obrony. Strona 4 z 27

5 W związku z tak określonymi problemami i celami badawczymi przyjęto następujące hipotezy badawcze: H1: Technologia oraz więzi społeczne wpływają lub będą wpływały w największym stopniu na zarządzanie i dowodzenie; H2: Ewolucja orientacji procesowej i pojęcia procesu zmierza ku otwartości, przenikaniu barier organizacyjnych i sektorowych oraz uspołecznieniu; H3: Współczesne definicje związane z orientacją procesową nie są w pełni dopasowane do współczesnych wyzwań stojących przed zarządzaniem i dowodzeniem; H4: Klient, technologia oraz modele referencyjne są czynnikami, które w najbliższych latach będą kształtowały rozwój orientacji procesowej; H5: Wszystkie modele referencyjne zarządzania procesami biznesowymi zaspokajają w części oczekiwania użytkowników, jednak żaden model nie zaspokaja oczekiwań klienta w całości; H6: Przyjęcie orientacji procesowej odnośnie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i obrony jest uzasadnione w kategoriach ekonomicznych i organizacyjnych; H7: Systemowe podejście do wdrażania i doskonalenia orientacji procesowej w organizacjach gospodarczych, publicznych i non-profit są najważniejszymi czynnikami sukcesu. Zasadnicza część rozprawy składa się z czterech rozdziałów, które można pogrupować w dwa bloki. Pierwszy blok składa się z dwóch rozdziałów i został nakierowany na krytyczny przegląd dorobku z zakresu kształtowania orientacji procesowej w organizacjach. W tym bloku starano się również zrealizować wszystkie cele teoretyczne oraz zweryfikować hipotezy odnoszące się do studiów literaturowych. W pierwszym rozdziale przedstawiono wyzwania stojące przed zarządzaniem i dowodzeniem w sektorach publicznym, prywatnym i non profit. Te wyzwania wynikające z nowych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych funkcjonowania organizacji determinują kształtowanie orientacji procesowej w organizacji. Wśród czynników zewnętrznych jako najważniejsze określono wiedzę, sustainability, holizm i systemowość, komunikację, social media, mobilność i przyspieszenie, nowy rynek, zagrożenia Strona 5 z 27

6 bezpieczeństwa. Wśród czynników wewnętrznych jako najważniejsze określono: nowe paradygmaty zarządzania organizacją, nową strategię lider zmian, pracowników wiedzy, zarządzanie informacją, czynniki wytwórcze, nieuchwytne wartości, skalę i elastyczność procesów oraz koniec masowości, workflow, złożoność i prostotę. W kolejnym rozdziale należącym do pierwszego bloku prześledzono ewolucję orientacji procesowej w zarządzaniu i dowodzeniu, gdzie przedstawiono sylwetki twórców współczesnego zarządzania i orientacji procesowej, przedstawiono rozwój pojęcia procesu i związanych z nim pojęć oraz prześledzono czynniki kształtujące nowy wymiar procesu, takie jak: Business Intelligence (BI), Cloud (CC), Open Source (OS), Complex Event Processing (CEP), Mobilny BPM (ang. Mobile BPM), Adaptacyjne Zarządzanie Przypadkami (ang. Adaptive Case Management [ACM]), Mądrość Społeczna, System Referencji i Social BPM, AI Sztuczna Inteligencja, Internet Rzeczy (Internet of Things IoT). Skupiono tutaj uwagę na zidentyfikowaniu luki pomiędzy warunkami kształtującymi orientację procesową oraz podstawami pojęciowymi. W związku z tym postanowiono zaproponować własną definicję procesu. Następnie przeanalizowano wybrane modele referencyjne procesów biznesowych również pod kątem dopasowania do współczesnych wyzwań. Przeanalizowane modele to: ITIL Biblioteka Infrastruktury Technologii Informacyjnych; SCOR Model Referencyjny Łańcucha Dostaw; APQC Library; VRM Referencyjny Łańcuch Wartości; TAFIM Techniczne Ramy Architektury Zarządzania Informacją; TOGAF Otwarty Model Referencyjny Open Group; Metoda CEM Metoda Zarządzania Doświadczeniami Klienta; ARIS Architektura Zintegrowanych Systemów Informacyjnych; Enterprise SOA; COBIT Cele Kontroli dla Technologii Informacyjnych i Powiązanych. W rozdziale tym krytyczną analizę zakończono ogólną charakterystyką modeli referencyjnych. Na koniec tego bloku omówiono problemy dojrzałości procesowej i zdolności organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem: Capability Maturity Model CMM, Maturity Model Integrated CMMI, BPTrends Pyramid. W tej części rozprawy zaprezentowano krytyczną ocenę przedstawionych podejść do oceny dojrzałości procesowej w organizacjach. Drugi blok, empiryczno-modelowy, służy realizacji celów empirycznych, zweryfikowaniu pozostałych hipotez oraz zaprezentowaniu modelu wdrażania i Strona 6 z 27

7 utrzymania orientacji procesowej VITIS. Blok ten otwiera analiza stanu wdrożenia orientacji procesowej w organizacjach na świecie i w Polsce. W rozdziale tym przedstawiono wyniki badań organizacji, które posiadały wdrożone trzy systemy zarządzania, gdyż założono, że ze względu na wymagania systemów muszą one bardziej dbać o procesy. W kolejnej części zaprezentowano analizę studiów przypadku, która miała odpowiedzieć na pytanie: czy wdrożenie orientacji procesowej przyczynia się do zwiększenia wartości organizacji oraz jej efektywności? Przedstawiono tutaj organizacje należące do wszystkich trzech sektorów: sektora gospodarczego: International Business Machines Corporation (IBM); SAP AG; Software AG; Continental; Virgin Media; Toyota Motor Corporation; sektora publicznego: przedstawiono organizacje, które wdrożyły zorientowane na procesy systemy dowodzenia (U.S. Navy, Naval Special Warfare Group Four, Netherlands Ministry of Defence) oraz systemy bezpieczeństwa (Madryt - Centro Integrado de Seguridad y Emergencias de Madryt (CISEM'S), Fire Department New York, USA); sektora non-profit: ArcelorMittal Foundation. Zrezygnowano z badania całej populacji przedsiębiorstw w Polsce i określania cech wdrożonej w nich orientacji procesowej, gdyż w ostatnich latach portal Procesowcy.pl wraz z wiodącymi firmami z branży konsultingowej przeprowadzili dwie edycje takich badań. W związku z powyższym do badań empirycznych zdecydowano się wybrać próbę organizacji, które posiadały wdrożone trzy systemy zarządzania (np. system zarządzania jakością, system zarządzania bezpieczeństwem, system zarządzania środowiskiem) i wskazać pozostałym dalsze kroki doskonalenia. Równolegle do badań CAWI na próbie 180 organizacji prowadzono badania przy wykorzystaniu metody delfickiej i burzy mózgów, które zaangażowały grupę trzydziestu pięciu ekspertów, przede wszystkim z zakresu: zarządzania i ekonomii, informatyki oraz innych nauk społecznych i przyrodniczych. W skład grupy tej wchodziło sześć osób z tytułem naukowym profesora lub stopniem doktora habilitowanego w dziedzinie ekonomii, dziesięciu członków rad nadzorczych wiodących polskich oraz zagranicznych organizacji: małych, średnich i dużych, oraz Strona 7 z 27

8 dziewiętnastu konsultantów biznesowych: w tym analityków zarządzania, analityków procesów biznesowych i audytorów wiodących systemów zarządzania. Wyniki badań zebrane metodą CAWI przedstawiono na tle badań ogólnopolskich wykonanych przez portal Procesowcy.pl oraz wyniki badań ogólnoświatowych przeprowadzanych przez portal BPTrends. Szczególną uwagę poświęcono tutaj charakterystyce stosowania orientacji procesowej oraz dojrzałości procesowej organizacji. W tym rozdziale opisano również doświadczenia przy wdrażaniu orientacji procesowej w organizacjach, podjęto próbę oceny wdrażania orientacji procesowej w organizacjach oraz określono krytyczne zmienne dla doskonalenia organizacji w przy zastosowaniu orientacji procesowej. W dalszej części przedstawiono modele wdrażania i utrzymania orientacji procesowej Value Added IT Supported Integrated System (VITIS). Na początku przedstawiono najważniejsze w kontekście wdrażania modelu aspekty, takie jak: Integracja systemów zarządzania, Zintegrowany model organizacji, Wizualizacja (BPMN, Event Driven Process Chain - EPC), Model S-HPD&I, Metodę 5S, Zarządzanie projektami na przykładzie PRINCE2. Następnie ogólnie opisano model i przedstawiono jego trzy fazy: Faza 1 Określenie wymagań interesariuszy i uwarunkowań wewnątrzorganizacyjnych; Faza 2 Przygotowanie wdrożenia, wdrażanie i doskonalenie orientacji procesowej; Faza 3 - Realizacja, kontrola i doskonalenie. Ostatnią część pracy stanowi zakończenie oraz aneks metodyczny, w którym przedstawiono wszystkie wykorzystane w pracy metody badawcze i analityczne: analiza luki zarządzania; arkusz analityczny; CAWI; chmura tagów; eksploracja trendu; kwerendy; metoda delficka; metoda relatywnej oceny (wskaźnik WRO); ocena jakości skali oraz dwustopniowe grupowanie. Główną nowością prezentowanej rozprawy było kompleksowe podejście do wykorzystania orientacji procesowej w kontekście zarządzania i dowodzenia zarówno w sektorze prywatnym, sektorze publicznym oraz sektorze non profit odnośnie organizacji realizujących m.in. cele gospodarcze, bezpieczeństwa lub obrony. Na kompleksowość tego podejścia składa się przede wszystkim postrzeganie procesów Strona 8 z 27

9 biznesowych przebiegających w organizacjach i pomiędzy nimi nie tylko z perspektywy jej/ich interesów ale z perspektywy wszystkich interesariuszy. W związku tym przedstawiono w rozprawie nową definicję procesu, bardziej, zdaniem autora odpowiadającą nowym wyzwaniom stojącym przed zarządzaniem i dowodzeniem. Ponadto zidentyfikowano kluczowe przy wdrażaniu orientacji procesowej w zarządzaniu i dowodzeniu czynniki sukcesu, których wystąpienie determinuje nie tylko powodzenie wdrożenia podejścia procesowego, ale może decydować o przetrwaniu organizacji. Zaproponowano również model Value Added IT Supported Integrated System (VITIS), który może pomóc w procesie wdrożenia orientacji procesowej w zarządzaniu i dowodzeniu organizacjami zarówno w sektorze prywatnym, publicznym oraz sektorze non profit realizującymi m.in. cele gospodarcze, bezpieczeństwa lub obrony. V. Pozostała działalność naukowo- badawcza: problematyka badawcza Podczas swoich poszukiwań naukowych zajmowałem się różną problematyką, związaną przede wszystkim z wykorzystaniem IT w zarządzaniu organizacjami. W ramach działalności naukowo badawczej można wskazać następujące obszary badacze: 1. Analizy ekonometryczne oraz wykorzystanie technologii informacyjnych w rozwiązywaniu różnych problemów funkcjonowania organizacji Jeszcze przed ukończeniem studiów wyższych rozwijałem swoje zainteresowania w zakresie doskonalenia zarządzania w organizacjach. W 1995 r. ukończyłem anglojęzyczny kurs Nowoczesny marketing (prowadzony przez prof. dr. Lothara Giltza z Management Institut Ruhleder w Zurichu) oraz w 1997 r. ukończyłem również anglojęzyczny kurs Badania Rynkowe (zorganizowany przez University Newcastle Upon Tyne, University of Aberdeen i Akademię Rolniczą im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu). Wiedza zdobyta na kursach oraz moja pasja do zastosowania technologii informacyjnych w zarządzaniu pozwoliły mi na podjęcie współpracy z prof. dr Lotharem Giltzem w ramach jego konsorcjum firm General Service Verwaltungsgesellschaft, gdzie regularnie współpracowałem w latach z oddziałem tej organizacji w Aachen (Niemcy), a następnie w latach z polskim odziałem tej firmy. Strona 9 z 27

10 W tym czasie między innymi napisałem oraz wdrożyłem kompleksowy komputerowy system analizy controllingowej dla tego konsorcjum, które zrzeszało dziesięć firm z branży ochrony, zapewnienia bezpieczeństwa oraz kompleksowej obsługi obiektów, w tym największego szpitala w Europie Universitätsklinikum Aachen, który funkcjonuje jako zapasowy szpital wojskowy sił zbrojnych NATO. Podczas współpracy i wspólnych projektów z prof. dr Lotharem Giltzem nabyłem wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania, również w jednostkach zhierarchizowanych. W roku 1997 i 1998, w okresie wakacji, pracowałem w New Jersey, USA przy opracowaniu, wdrożeniu i doskonaleniu kompleksowego systemu zarządzania klasy ERP, dedykowanego klinikom pediatrycznym. Ta wiedza i doświadczenie zdobyte podczas współpracy z praktyką pozwoliły mi na zakwalifikowanie się do programu praktyk i staży studenckich organizowanego prze Selgros Polska sp. z o.o. adresowanego do wyróżniających się studentów Uczelni poznańskich. Tam miałem okazję w dalszym ciągu zdobywać wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania korporacją na różnych jej szczeblach, pełniłem tam między innymi funkcję asystenta kierownika działów: food i nonfood oraz asystenta kierownika: Działu Personalnego, Działu Controlingu, Działu Marketingu, Działu Księgowości oraz Działów Zakupów. Taka ścieżka rozwoju była ściśle związana z wewnętrznym korporacyjnym systemem kształcenia kierowników w ramach OHG FEGRO/SELGROS Cash & Carry GmbH & Co. Praktyka i staż w tej korporacji połączone były z licznymi wewnętrznymi i zewnętrznymi szkoleniami w zakresie zarządzania w korporacji. Pracując dla Selgros Polska sp. z o.o. realizowałem swoją pasję w zakresie usprawniania pracy korporacji, gdzie brałem udział między innymi w opracowaniu systemu controlingowego oraz opracowałem i wdrożyłem aplikacje optymalizujące różne operacje księgowe. Należy tutaj zauważyć, że niemiecki styl zarządzania wywodzi się w prostej linii z pruskiej szkoły dowodzenia. Ta zdobyta w praktyce wiedza obudziła we mnie ciekawość naukową i skłoniła do dalszego naukowego zgłębiania zagadnień związanych z zarządzaniem, dowodzeniem i optymalizacją różnych jego obszarów przy wykorzystaniu technologii informacyjnych. Strona 10 z 27

11 Efektem tego okresu było napisanie aplikacji analitycznych oraz określenie modelów postępowania w odniesieniu do analizy kosztów funkcjonowania holdingu firm z podziałem na indywidualne jednostki oraz aplikacji wspomagających do Działu Księgowego oraz Działu Kadrowego i Controlingu. 2. Analizy gospodarcze oraz prognozowanie Kolejny obszar badawczy dotyczył analiz gospodarczych oraz procesu prognozowania. Równocześnie ze zdaniem egzaminu magisterskiego zrezygnowałem z pracy w Selgros Polska sp. z o.o. i podjąłem studia doktoranckie w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (obecny Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) oraz rozpocząłem działalność naukową w Katedrze Rynku i Marketingu. W 2006 roku zostałem tam zatrudniony na stanowisku instruktora, a w 2008 roku na stanowisku adiunkta. Z praktyki gospodarczej wyniosłem zasadę, którą można wyrazić słowami Alvina i Heidi Toffler: Wartość rodzi się w zbiorowym wysiłku, nie zaś w kolejnych, odizolowanych posunięciach. Kierując się tą zasadą w działalności naukowej tworzyłem lub współpracowałem z różnymi zespołami badawczymi, dzięki którym możliwe było osiągnięcie efektu synergii, choćby tylko poprzez dyskusję lub konstruktywną krytykę. Aby poznać szerokie spektrum opinii oraz wykorzystać potencjał wiedzy praktycznej współpracowałem do tej pory z naukowcami z różnych obszarów nauki, właścicielami przedsiębiorstw oraz konsultantami w zakresie doskonalenia zarządzania i dowodzenia. Ta współpraca zaowocowała powstaniem publikacji, których byłem autorem lub współautorem. Poszukiwanie mojej drogi naukowej związane było ścisłe z realizacją mojej pasji w zakresie wykorzystania technik teleinformatycznych, a w szczególności zaawansowanych analiz komputerowych w zarządzaniu organizacjami. W związku z tym moja początkowa działalność publikacyjna dotyczyła różnych obszarów gospodarczych, których wspólnym mianownikiem była realizacja wspomnianej pasji. Początkowo zająłem się prognozowaniem statystycznym, w zakresie prognozowania produkcji, która była zdeterminowana warunkami makroekonomicznymi. To zainteresowanie zaowocowało powstaniem artykułu pt.: Produkcja mleka w świecie w latach , Przegląd Mleczarski, Nr 2, 2002, s (ISSN ). Strona 11 z 27

12 The consumption of milk and milk products from 1990 to 2003, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ekonomia, 2004, s. 134 (ISSN ). Zdobytą wiedzę w tym okresie wykorzystałem, niemal dziesięć lat później, przy pisaniu artykułów oraz przygotowaniu merytorycznym kursów oraz szkoleń dla organizacji sektora publicznego, prywatnego oraz non-profit, w szczególności do zagadnień związanych z prognozowaniem w biznesie. 3. Zarządzanie ryzykiem w organizacji Następnie zająłem się zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem IT w zarządzaniu ryzykiem, w wyniku tego powstało następujące opracowanie: Ubezpieczenia rolnicze w USA jako narzędzie zabezpieczenia dochodów rolniczych, Zeszytych Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, 2002, s (ISSN ). Do tej problematyki wróciłem dziesięć lat potem w kontekście projektowania i wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania oraz orientacji procesowej w organizacjach sektora publicznego, prywatnego oraz sektora non profit. 4. Wycena, zarządzanie wartościami niematerialnymi oraz determinantami kreowania wartości w organizacjach Na kolejnym etapie rozwoju naukowego poświęciłem się tematyce wyceny organizacji, a w szczególności wyceny i zarządzania wartościami niematerialnymi. To zainteresowanie zaowocowało powstaniem dwóch publikacji: Różne podejścia do wartości niematerialnych i ich znaczenie na przykładzie globalnych przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej, Value 2003: Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy, Wyd. UMCS, Lublin 2003, s (ISBN ). Various approaches to intangible assets and their significance based on the example of global companies Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Economics, 2005, s (ISSN ). Te dwa artykuły okazały się mieć fundamentalne znaczenie dla rozwoju moich dalszych zainteresowań, w szczególności po doktoracie, gdyż miały ścisły związek z aspektami, dzięki którym organizacja osiąga sukces. Można tutaj zaliczyć między innymi takie aspekty jak: lojalny klient, przywództwo, relacje z interesariuszami, system zarządzania, systemy zarządzania wiedzą, orientacja procesowa, komunikacja Strona 12 z 27

13 itd. W nurcie poszukiwania źródeł sukcesu przeprowadziłem badania oraz opublikowałem następujące opracowanie: Systemy motywacji w wybranych przedsiębiorstwach. Porównanie przedsiębiorstw polskich z wzorcowym przedsiębiorstwem globalnym [w:] Zachowania podmiotów na rynkach dóbr konsumenckich, pod red. M. Grzybowskiej - Brzezińskiej, J. Michalaka i A. Radzewicza, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2004, s (ISBN ), współautor. 5. Analiza trendów, modelowanie zjawisk rynkowych oraz prognozowanie zachowań konsumentów rozprawa doktorska oraz związana z nią działalność publikacyjna Kolejny obszar badawczy dotyczył analizy trendów, modelowania oraz prognozowania zachowań konsumentów a jego efektem było przygotowanie rozprawy doktorskiej. W 2001 roku byłem stypendystą programu TEMPUS, w ramach którego odbyły się wyjazdy naukowe do Uniwersytetu Lovain La Nev w Belgii oraz Uniwersytetu Florenckiego. W tym też czasie zainicjowałem współpracę z Wydziałem Inżynierii, Aleksandro Stulginskio Universitetas w Kownie, w efekcie współpracy odbyło się kilkanaście wizyt, podczas których wymieniano się poglądami, między innymi na temat przemian w gospodarkach oraz zarządzaniu publicznym Polski i Litwy oraz reszty krajów nowej byłego Bloku Wschodniego. W 2002 roku wziąłem udział w Światowym Kongresie Congrilait 2002 : 26ème Congrès Mondial de Laiterie - 26th IDF World Dairy Congress September 2002, Paris, France, w którym brało udział około uczestników z około 80 krajów, organizowanym przez International Dairy Federation, najstarszą organizację standaryzującą. Podczas tego kongresu brałem udział w panelach dotyczących: ograniczeń ekonomicznych i środowiskowych i nowych wymagań konsumentów w zakresie bezpieczeństwa żywności, wpływu globalizacji na przemysł; nawyków i trendów w konsumpcji na świecie, nowych trendów w badaniach naukowych; restrukturyzacji sektora gospodarki żywnościowej i strategii komunikacyjnych, które mogą zaspokoić oczekiwania konsumentów w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i jakości żywności. Strona 13 z 27

14 Inspiracje naukowe płynące z tego wydarzenia przyczyniły się pośrednio do wyboru tematyki rozprawy doktorskiej związanej z analizą zachowań klientów oraz wykorzystaniem tej analizy w różnego rodzaju organizacjach. Ze względu na potrzebę opracowania metodyki analiz oraz oprogramowania do analizy danych ankietowych pochodzących z czterech ogólnopolskich badań dotyczących konsumentów na rynku żywności (cztery badania na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie - około respondentów) zająłem się zagadnieniami związanymi z klientem, jako podstawowym czynnikiem sukcesu organizacji. Oprogramowanie SABR, które stworzyłem wykorzystywane było do analiz, które zaowocowały powstaniem trzech prac doktorskich oraz kilkudziesięciu prac magisterskich z zakresu badań rynkowych. Oprogramowanie to jest na tyle uniwersalne i proste w użyciu, że dystrybuuję je nieodpłatnie do tej pory pośród moich studentów oraz słuchaczy kursów, warsztatów, szkoleń oraz zajęć na studiach podyplomowych oraz szkoleń, odnoszących się do takich zagadnień jak: zarządzanie ryzykiem, prognozowanie w biznesie czy superwizja itp. Efektem finalnym realizacji zainteresowań w tym obszarze badawczym było przygotowanie rozprawy doktorskiej pt.: Style życia a konsumpcja żywności w Polsce: implikacje ekonomiczne, na podstawie której dnia 24 kwietnia 2007 r. uzyskałem stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność: ekonomika, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem nadany przez Radę Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego (obecnie Wydziału Nauk Ekonomicznych) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Promotorem w przewodzie doktorskim byli prof. dr hab. Michał Jacenty Sznajder (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), natomiast recenzentami byli: prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) oraz prof. dr hab. Stanisław Ludwik Urban (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Członek Polskiej Akademii Nauk). Rozprawa doktorska dotyczyła zagadnień związanych z prognozowaniem, identyfikacją kluczowych aspektów determinujących zachowania konsumentów, segmentacją konsumentów, oraz przesłankami strategicznymi dla organizacji sektora gospodarki żywnościowej płynącymi z analizy rynku przeprowadzonej metodą TwoStep Cluster Analysis. W rozprawie doktorskiej podjęto próbę opracowania metody segmentacji konsumentów powiązanej z wnikliwą analizą danych Strona 14 z 27

15 statystycznych dotyczących spożycia, która umożliwiłaby sformułowanie wskazówek - implikacji ekonomicznych dla przedsiębiorstw. Przykładem zastosowania proponowanej metody jest odniesienie jej do konsumentów żywności, rynku produktów żywnościowych oraz sektora gospodarki żywnościowej. W celu realizacji tego zamierzenia oraz weryfikacji tez zostało opracowane kompleksowe podejście do segmentacji oraz analizy zachowań konsumentów - New Generic Lifestyle (Nowy Ogólny Styl Życia), które zakładało następujące etapy postępowania: przeprowadzenie analizy danych statystycznych dotyczących konsumpcji - przy badaniu tym wykorzystano: analizę korelacji - w celu określenia państw o podobnej do Polski charakterystyce konsumpcji żywności; analizę regresji - w celu antycypacji rozwoju konsumpcji wybranych grup produktów żywnościowych w Polsce; przeprowadzenie segmentacji konsumentów - aby tego dokonać do celów przeprowadzenia segmentacji opracowano koncepcję Style życia a konsumpcja żywności w Polsce, która jest szczegółową formą zastosowania podejścia New Generic Lifestyle do konsumpcji żywności. Cechą charakterystyczną postępowania według powyższej koncepcji było zastosowanie segmentacji post hoc", czyli takiej gdzie nie narzuca się z góry ani zmiennych różnicujących segmenty ani ich liczby. Do analiz i prognozowania został wykorzystany wspomniany już program, SABR, inne napisane przeze mnie aplikacje oraz pakiet statystyczny SPSS. W nurcie badań oraz prognozowania zachowań konsumentów jako kluczowego czynnika sukcesu zarządzania organizacją powstały następujące publikacje: Prognoza konsumpcji spożycia żywności na podstawie danych statystycznych, Handel wewnętrzny - Numer Specjalny IRWiK SGGW, 2007, s (ISSN ). Nowy ogólny styl życia" wielowymiarowa analiza segmentacyjna konsumentów, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2007, tom 9, zeszyt 3, s (ISSN ). Organizacja rynków i marketing produktów rolnych w województwie dolnośląskim (współautor), Adamowicz M. (red. nauk.), MRiRW, FAPA Wydawnictwo SGGW, 2007 (ISSN ). Strona 15 z 27

16 Wartość marek polskiego mleczarstwa [w:] M. Sznajder (red. nauk.) Polski Sektor Mleczarski 2008, Horyzont 2008, s (ISBN ). Styl życia jako kategoria segmentacji konsumentów "Nowy ogólny styl życia" (współautor) [w:] E. Skrzypek (red.), Uwarunkowania jakości życia w społeczeństwie informacyjnym, Wydział Ekonomiczny. Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, 2007, s (ISBN ). 6. Nowoczesna, bezpieczna i ekologiczna gospodarka żywnościowa Obok głównego nurtu zainteresowań zajmowałem się również zagadnieniami produkcji ekologicznej. W efekcie tego powstały dwa opracowania Najczęstsze pytania i odpowiedzi [dotyczące rolnictwa ekologicznego] oraz Uprawy ekologiczne, które ukazały się w jednym z najbardziej popularnych branżowych czasopism ogrodniczych Hasło Ogrodnicze (ISSN ). Publikacje te były przede wszystkim nastawione na ekonomiczne aspekty oraz zarządzanie produkcją, która miała być prowadzona w taki sposób, aby być jak najmniej uciążliwą dla środowiska. Te publikacje przyczyniły się do tego, że do tej pory współpracuję ściśle również z sektorem gospodarki żywnościowej, próbując wspólnie rozwiązać różne problemy organizacji z zakresu między innymi organizacji procesu produkcji (WEGA sp. z o.o. Wągrowiec), zintegrowanego zarządzania (Winiarnia BARTEX Nowy Tomyśl i Ogrodnik S.A. Nowy Tomyśl), marketingu i organizacji rynków (Krajowa Rada Izb Rolniczych), tworzenia aliansów strategicznych i grup producenckich (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Urząd Miasta Leszna) oraz liczne małe i średnie organizacje z sektora. 7. Integracja, zarządzanie procesami oraz systemy zarządzania i dowodzenia Od 2007 roku moje zainteresowania naukowe powróciły ku czynnikom sukcesu zarządzania organizacją i zaczęły zmierzać ku systemom zarządzania oraz procesom biznesowym w organizacjach gospodarczych, publicznych i non-profit, realizujących m.in. cele gospodarcze, bezpieczeństwa lub obrony. W efekcie rozwoju tych zainteresowań powstały następujące publikacje: Doskonalenie systemu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w przedsiębiorstwie spożywczym (współautor), [w:] M. Cisek, B. Domańska Szaruga (Red.), Innowacyjność Przedsiębiorstw wybrane aspekty, WAP, akademia Podlaska w Siedlcach, 2007, s (ISSN ). Strona 16 z 27

17 Zarządzanie procesami pracy (współautor), [w:] J. Kardas (Red.), Kapitał intelektualny podstawą konkurencyjności przedsiębiorstwa: komparacja podejść, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej - Monografie, 2008, s (ISSN ). Audyt organizacyjny w jednostce samorządowej konkluzje po przeprowadzeniu projektu [w:] E. Skrzypek (Red.), Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, 2008, s (ISBN ). Koncepcje stylów życia w badaniach marketingowych [w:] A. Adamik (Red.), Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi - Doświadczenia i wyzwania, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010, s (ISBN ). Nowoczesne metody segmentacji rynku wyznacznikiem rozwoju organizacji [w:] E. Skrzypek (Red.), Etyka w Biznesie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, 2010, s (ISBN ). Nadzór właścicielski oraz dylematy członkostwa w banku spółdzielczym, (współautor), Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2011, tom XIII, zeszyt 4, s (ISSN ). System zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO wdrożenie na świecie, (współautor), Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2011, tom XIII, zeszyt 4, s (ISSN ). Standardy oraz wytyczne raportowania działań przedsiębiorstwa w obszarze ESG, (współautor), [w:] E. Skrzypek (Red.) Zasoby niematerialne jako narzędzie doskonalenia organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, 2011, s (ISBN ). Application of the information technology in the customer relationship management, (współautor), Proceedings of ENEC International Conference, 2011 (ISSN: ). The European Market of Sustainable and Responsible Investments, Changes in Social and Business Environment, Changes In Social And Business Environment Strona 17 z 27

18 2011, Kauno Technologijos Universitetas (Materiały konferencyjne indeksowane w ICI / Web of Science) (ISSN ). Risk and risk management concepts and practice managing export risk on the emerging markets [w:] W. Wereda, B. Domańska Szaruga (Red.), Management Under Conditions of Risk and Uncertainty, EMKA, 2011, (ISBN ). Building an effective relationship marketing using Internet tools for the third sector, [w:] W. Wereda, S. Starnawska (Red.), Competitive and Cooperative Business Strategies for Efficient Outcomes in Different Markets - External Environmental Factors, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2011, s (ISBN ). Customer Relationship Management. The framework for CRM evaluation in FMCG sector (współautor), [w:] W. Wereda, S. Starnawska (Red.), Competitive and Cooperative Business Strategies for Efficient Outcomes in Different Markets - External Environmental Factors, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2011, s (ISBN ). Role of the transaction systems in process of enterprise management, (współautor), [w:] W. Wereda, S. Starnawska (Red.), Competitive and Cooperative Business Strategies for Efficient Outcomes in Different Markets - External Environmental Factors, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2011, s (ISBN ). Significance of the Stock Exchange in Enhancing Corporate Social Responsibility (współautor), [w:] S. Hittmar (Red.), Theory of management 3: the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base, EDIS, University Publishing House, University of Zilina, 2011, s (ISBN ). Integrated Management in Busines Management, (współautor), [w:] S. Hittmar (Red.), Theory of management 4 : the selected problems for the development support of management knowledge base, EDIS, University Publishing House, University of Zilina, 2011, s (ISBN ). Strona 18 z 27

19 The Theoretical Frameworks for Modern Risk Management, (współautor), [w:] S. Hittmar (Red.), Theory of management 4 : the selected problems for the development support of management knowledge base, EDIS, University Publishing House, University of Zilina, 2011, s (ISBN ). Efektywny system motywacyjny jako determinanta sukcesu organizacji, (współautor), Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług 2011, nr 23, Tom XIII, Zeszyt 1, s (ISSN ). Koncepcja Value-added IT supported Management Systems Integration (VIT-MSI) (współautor), [w:] E. Skrzypek (Red.) Metody zarządzania zintegrowanego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, 2012, s (ISBN ). Application of the Information Technology in the Customer Relationship Management, Hyperion International Journal of Econophysics & New Economy 2012, nr 2/3, s (ISSN ). Czynniki sukcesu w nowoczesnych organizacjach obraz polskich certyfikowanych organizacji na tle ogólnych trendów, (współautor), [w:] E. Skrzypek (Red.) Metody zarządzania zintegrowanego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, 2012, s (ISBN ). Integracja Systemów Zarządzania - Motywy oraz ramy wdrażania, (współautor), [w:] E. Skrzypek (Red.) Metody zarządzania zintegrowanego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, 2012, s (ISBN ). Systemy zarządzania w świetle nowych wyzwań: Ewolucja systemów, jakość, środowisko, (współautor), ROI Consulting Wydawnictwo Naukowe, 2013 (ISBN ). Systemy zarządzania w świetle nowych wyzwań: Ewolucja systemów, jakość, środowisko Bezpieczeństwo, informacja, integracja, model doskonalenia, (współautor), ROI Consulting Wydawnictwo Naukowe, 2013 (ISBN ). Strona 19 z 27

20 Systemy zarządzania w świetle nowych wyzwań: Systemy zarządzania w świetle badań empirycznych, Rekomendacje stosowania, (współautor), ROI Consulting Wydawnictwo Naukowe, 2013 (ISBN ). Wybrane modele referencyjne procesów biznesowych w zarządzaniu i dowodzeniu, [w:] W. Kieżun, J. Wołejszo, S. Sirko (Red.) Public Management 2013: Wyzwania i dylematy zarządzania organizacjami publicznymi, AON, s (ISBN ). Skala oraz determinanty stosowania systemowego zarządzania w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, USA, Australii oraz Nowej Zelandii, Zeszyty Naukowe U P-H w Siedlcach, s (ISSN ). The Leadership in Private, Public and Non-Profit Sector Organizations in The New Wave, w E. Skrzypek (Red.) Maturity Management, UMCS, Lublin 2013 pp The External Conditions for Operations of a "New Wave" Organization, private sector, public and non-profit organizations, w E. Skrzypek (Red.) Maturity Management, UMCS, Lublin 2013, s (ISBN ). Business Process Management as a way to achieve national economic security, [w:] Raczkowski K., Schneider F. (Red.) ""The Economic Security of Business Transactions: Management in Business"", Chartridge Books Oxford, 2013, s (ISBN ). ISO 9001 jako przesłanka efektywności wdrożenia TQM, (współautor) Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2012, nr 11, s (ISSN ). Marketing 3.0 The challenge for private, public and non profit sector, The sixth international scientific conference RURAL DEVELOPMENT 2013: Innovations and Sustainability (Materiały konferencyjne indeksowane w ICI / Web of Science), ASU, Lithuania (ISSN ). The Integrated Frameworks To Implement Sustainable Management System, The sixth international scientific conference RURAL DEVELOPMENT 2013: Innovations and Sustainability (Materiały konferencyjne indeksowane w ICI / Web of Science), ASU, Lithuania (ISSN ). Business Process Management And Its Application To Agriculture Sector: In the perspective of social aspects (including security and safety), economical aspects Strona 20 z 27

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne Warszawa, 9 grudnia 2014 r. Przedsiębiorczość w Polsce na podstawie Raportu z badania Global Entrepreneurship Monitor Polska

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Autoreferat na temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej wersja w języku polskim. Dr Jerzy Surma

Załącznik 3 Autoreferat na temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej wersja w języku polskim. Dr Jerzy Surma Załącznik 3 Autoreferat na temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej wersja w języku polskim Dr Jerzy Surma Życiorys naukowy Pracę naukową rozpocząłem podczas studiów na Wydziale Informatyki

Bardziej szczegółowo

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce Warszawa 2010 Podstawa opracowania: Pozytywnie zaopiniowany wniosek Komitetu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA DLA BIZNESU

POLITECHNIKA DLA BIZNESU POLITECHNIKA DLA BIZNESU Lublin 2014 Zespół redakcyjny: Dziekani, Prodziekani i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Politechniki Lubelskiej Przewodniczący Zespołu redakcyjnego: Paweł Chrapowicki Korekta:

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Budowanie konsorcjów edukacyjno-badawczych oraz współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi Anna Marszałek 10 Rola uczelni w kształceniu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach dr inż. Tatiana Karkoszka Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska w Gliwicach Załącznik nr 2 AUTOREFERAT O OSIĄGNIĘCIACH W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ, DYDAKTYCZNEJ I ORGANIZACYJNEJ Gliwice,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Z E S Z Y T Y N A U K O W E Nr 1143 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESZYT CZTERDZIESTY Ó SMY ŁÓ D Ź 2 0 12 Menedżer jako promotor zmian w przedsiębiorstwie 3 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

FORESIGHT W DRZEWNICTWIE

FORESIGHT W DRZEWNICTWIE FORESIGHT W DRZEWNICTWIE - Polska 2020 Mechaniczny przerób drewna FORESIGHT W DRZEWNICTWIE POLSKA 2020 Obszar badawczy: MECHANICZNY PRZERÓB DREWNA Poznań 2011 Publikacja wykonana w ramach Projektu POIG.01.01.01-30-022/08

Bardziej szczegółowo

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Redakcja naukowa Joanna Kołodziejczyk Instytut Spraw

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING PROCESOWY JAKO INSTRUMENT DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ

BENCHMARKING PROCESOWY JAKO INSTRUMENT DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Katarzyna Anna Kuźmicz Wydział Zarządzania Politechnika Białostocka BENCHMARKING PROCESOWY JAKO INSTRUMENT DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ Autoreferat rozprawy

Bardziej szczegółowo

Red. Jarosław Górski. e-book, tom 6 (2015)

Red. Jarosław Górski. e-book, tom 6 (2015) Red. Jarosław Górski e-book, tom 6 (2015) 1 Teraz Polska Promocja tom 6 e-book Publikacja zbiorowa pod redakcją dr. Jarosława Górskiego, zawiera artykuły opracowane na podstawie prac magisterskich nagrodzonych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 AUTOREFERAT. Izabela Koładkiewicz. Centrum Studiów Zarządzania. Akademia Leona Koźmińskiego

ZAŁĄCZNIK 2 AUTOREFERAT. Izabela Koładkiewicz. Centrum Studiów Zarządzania. Akademia Leona Koźmińskiego ZAŁĄCZNIK 2 AUTOREFERAT Izabela Koładkiewicz Centrum Studiów Zarządzania Akademia Leona Koźmińskiego Warszawa, lipiec 2013 1 1. Imię i Nazwisko: Izabela Koładkiewicz 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami

Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami Przedsiębiorczość i Zarządzanie TOM XIV, ZESZYT 11 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami Redakcja naukowa Tadeusz Listwan Łukasz Sułkowski Łódź 2013

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 3(11) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2010 SPIS TREŚCI 1. Jarosław BANAŚ Użycie modeli na potrzeby analizy użytkowników systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA THE POLISH OPEN UNIVERSITY. Tomasz Makowski. nr indeksu 2433K

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA THE POLISH OPEN UNIVERSITY. Tomasz Makowski. nr indeksu 2433K WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA THE POLISH OPEN UNIVERSITY Tomasz Makowski nr indeksu 2433K Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego wg norm ISO w organizacjach typu

Bardziej szczegółowo

Czy inwestować w umiejętności informatyczne pracowników?

Czy inwestować w umiejętności informatyczne pracowników? Czy inwestować w umiejętności informatyczne pracowników? Publikacja powstała w ramach autorskiego projektu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach pod nazwą Akademia Cyfrowa realizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Red. Jarosław Górski. e-book, tom 5 (2013)

Red. Jarosław Górski. e-book, tom 5 (2013) Red. Jarosław Górski e-book, tom 5 (2013) 1 Teraz Polska Promocja tom 5 e-book Publikacja zbiorowa pod redakcją dr Jarosława Górskiego, zawiera artykuły opracowane na podstawie prac magisterskich nagrodzonych

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZDALNEGO NAUCZANIA W

SYSTEMY ZDALNEGO NAUCZANIA W Mgr inż. Olga Sobolewska SYSTEMY ZDALNEGO NAUCZANIA W PROCESIE DOSKONALENIA KADRY MENEDŻERSKIEJ ANALIZA UŻYTECZNOŚCI Praca doktorska na kierunku Zarządzanie Specjalność: Organizacja i zarządzanie Praca

Bardziej szczegółowo