AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych"

Transkrypt

1 Poznań, dnia 20 stycznia 2014 AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych I. Imię i Nazwisko... 1 II. Posiadane dyplomy oraz stopnie naukowe... 1 III. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych... 2 IV. Osiągnięcie naukowe oraz jego charakterystyka... 2 V. Pozostała działalność naukowo- badawcza: problematyka badawcza... 9 VI. Działalność dydaktyczna...21 VII. Działalność organizacyjna...25 VIII. Działalność popularyzująca naukę w praktyce wdrożenia...26 I. Imię i Nazwisko P i o t r Senkus Urodziłem się 1 kwietnia 1976 roku w Poznaniu w rodzinie o głęboko zakorzenionych tradycjach pracy organicznej, powstańczych i wojskowych. W Poznaniu ukończyłem też szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące, gdzie w 1995 roku zdałem egzamin dojrzałości. Studia wyższe ukończyłem w 2000 roku w Akademii Rolniczej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). W 2007 roku uzyskałem stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność: organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem. Już od liceum realizowałem swoje pasje związane z zastosowaniem technologii IT w zarządzaniu organizacjami, te pasje zaowocowały między innymi współpracą z różnymi organizacjami sektora publicznego, prywatnego i non profit w Polsce, Niemczech i USA. Podczas współpracy z organizacjami zdobywałem doświadczenie praktyczne, a następnie wspierałem wdrażane tam rozwiązania w zakresie: planowania strategicznego, analiz ekonometrycznych, zarządzania ryzykiem czy zarządzania procesami biznesowymi. II. Posiadane dyplomy oraz stopnie naukowe 1. Dyplom ukończenia jednolitych dziennych studiów magisterskich kierunek: Rolnictwo, specjalność: Ekonomika Gospodarki Żywnościowej w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) ( ); 2. Dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie pozyskiwania środków UE (2001 rok); Strona 1 z 27

2 3. Dyplom ukończenia dziennych studiów doktoranckich przy Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Poznaniu (2006 rok); 3. Dyplom ukończenia kursu organizowanego przez International Register of Certificated Auditors oraz Umbrella sp. z o.o. Uzyskany certyfikat Audytora Wiodącego zarejestrowany w Międzynarodowym Rejestrze Certyfikowanych Audytorów IRCA pod numerem A17063 (2007 rok); 4. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność: ekonomika, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem, na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Style życia a konsumpcja żywności w Polsce. Implikacje ekonomiczne obronionej 24 kwietnia 2007 r. na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. III. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych Od 2006 r. do chwili obecnej Katedra Rynku i Marketingu, Wydział Ekonomiczno- Społeczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu stanowisko: adiunkt Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Akademia Podlaska w Siedlcach; stanowisko: adiunkt. IV. Osiągnięcie naukowe oraz jego charakterystyka a. Tytuł osiągnięcia naukowego: praca habilitacyjna Tytuł: Zarządzanie i dowodzenie z wykorzystaniem orientacji procesowej - Sektor prywatny, sektor publiczny, sektor non profit Autor: P i o t r Senkus Wydawca: Difin S.A. Rok wydania: 2013 Wydanie: I Ilość stron: 469 ISBN: Format: B5 b. Charakterystyka osiągnięcia naukowego: Celem głównym rozprawy pt. Zarządzanie i Dowodzenie z Wykorzystaniem Orientacji Procesowej: Sektor prywatny, Sektor Publiczny, Sektor nonprofit było przeanalizowanie i zaprezentowanie szerokiego kontekstu dotyczącego orientacji Strona 2 z 27

3 procesowej w zarządzaniu i dowodzeniu oraz zaproponowanie metody doskonalenia zarządzania i dowodzenia z wykorzystaniem orientacji procesowej w organizacjach gospodarczych, publicznych i non-profit, realizujących m.in. cele gospodarcze, bezpieczeństwa lub obrony. Aby umożliwić realizację celu głównego sformułowano następuje cele cząstkowe: Identyfikacja obecnych i przyszłych czynników, które wpływają lub będą wpływały na zarządzanie i dowodzenie; Rozpoznanie stadium ewolucji orientacji procesowej i pojęcia procesu; Diagnoza definicji procesu pod kątem dopasowania do współczesnych wyzwań stojących przed zarządzaniem i dowodzeniem; Identyfikacja czynników, które w najbliższych latach będą kształtowały rozwój orientacji procesowej; Ocena wybranych modeli referencyjnych zarządzania procesami biznesowymi pod kątem oczekiwań użytkowników (zarządzających i dowódców); Określenie, czy przyjęcie orientacji procesowej odnośnie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i obrony jest uzasadnione w kategoriach ekonomicznych i organizacyjnych; Określenie warunków sukcesu zastosowania orientacji procesowej w organizacjach gospodarczych, publicznych i non profit realizujących m.in. cele gospodarcze, bezpieczeństwa lub obrony. Konieczność wypracowania przez organizacje metod reagowania, niemal w czasie rzeczywistym na pojawiające się impulsy i zmiany oraz konieczność skupienia się na bezwzględnie najważniejszym celu każdej organizacji, jakim jest przetrwanie i rozwój, skłoniło do podjęcia pogłębionych badań odnoszących się do skutecznego zarządzania i dowodzenia opartego na orientacji procesowej. Aby zarządzać lub dowodzić skutecznie liderzy organizacji zarówno sektora gospodarczego, sektora publicznego i trzeciego sektora powinni znać charakter zmian w otoczeniu, jak i pojawiające się metody, które ułatwiają organizacji działanie w turbulentnym otoczeniu gospodarczym lub geopolitycznym. Strona 3 z 27

4 Właśnie chęć przeanalizowania zmian oraz metod skutecznego zarządzania i dowodzenia niesie za sobą konieczność postawienia problemów badawczych. W związku z powyższym określono w rozprawie następujący główny problem badawczy: Czy i pod jakimi warunkami orientacja procesowa może przyczynić się do zapewnienia sukcesu organizacji w organizacjach gospodarczych, publicznych i non-profit, realizujących m.in. cele gospodarcze, bezpieczeństwa lub obrony? Podejście do projektowania procesów biznesowych oraz podejście prognostyczne, przed antycypowaniem przyszłości, wymagają opisania stanu obecnego, tak zwanego w nomenklaturze zarządzania procesami biznesowymi stanu jest (ang. as-is ). Takie podejście wymaga rozwinięcia wybranego problemu badawczego i sformułowania kolejnych cząstkowych problemów badawczych: Jakie są obecne i przyszłe czynniki, które będą w największym stopniu determinowały skuteczne zarządzanie i dowodzenie? Jaki jest stan ewolucji orientacji procesowej i pojęcia procesu? Czy sama definicja procesu odpowiada wyzwaniom współczesnego świata i przyszłości zarządzania i dowodzenia? Jakie są czynniki, które w najbliższych latach będą kształtowały rozwój orientacji procesowej? Jakie funkcjonują modele referencyjne zarządzania procesami biznesowymi i w jakim stopniu spełniają one oczekiwania użytkowników? Czy przyjęcie orientacji procesowej odnośnie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i obrony jest uzasadnione w kategoriach ekonomicznych? Jakie są warunki sukcesu zastosowania orientacji procesowej w organizacjach gospodarczych, publicznych i non profit realizujących m.in. cele gospodarcze, bezpieczeństwa lub obrony? Główna hipoteza badawcza sformułowana w niniejszej pracy to H0: Przyjęcie orientacji procesowej, może przyczynić się do zapewnienia w przyszłości sukcesu organizacji sektora gospodarczego, sektora publicznego i trzeciego sektora, realizujących m.in. cele gospodarcze, bezpieczeństwa lub obrony. Strona 4 z 27

5 W związku z tak określonymi problemami i celami badawczymi przyjęto następujące hipotezy badawcze: H1: Technologia oraz więzi społeczne wpływają lub będą wpływały w największym stopniu na zarządzanie i dowodzenie; H2: Ewolucja orientacji procesowej i pojęcia procesu zmierza ku otwartości, przenikaniu barier organizacyjnych i sektorowych oraz uspołecznieniu; H3: Współczesne definicje związane z orientacją procesową nie są w pełni dopasowane do współczesnych wyzwań stojących przed zarządzaniem i dowodzeniem; H4: Klient, technologia oraz modele referencyjne są czynnikami, które w najbliższych latach będą kształtowały rozwój orientacji procesowej; H5: Wszystkie modele referencyjne zarządzania procesami biznesowymi zaspokajają w części oczekiwania użytkowników, jednak żaden model nie zaspokaja oczekiwań klienta w całości; H6: Przyjęcie orientacji procesowej odnośnie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i obrony jest uzasadnione w kategoriach ekonomicznych i organizacyjnych; H7: Systemowe podejście do wdrażania i doskonalenia orientacji procesowej w organizacjach gospodarczych, publicznych i non-profit są najważniejszymi czynnikami sukcesu. Zasadnicza część rozprawy składa się z czterech rozdziałów, które można pogrupować w dwa bloki. Pierwszy blok składa się z dwóch rozdziałów i został nakierowany na krytyczny przegląd dorobku z zakresu kształtowania orientacji procesowej w organizacjach. W tym bloku starano się również zrealizować wszystkie cele teoretyczne oraz zweryfikować hipotezy odnoszące się do studiów literaturowych. W pierwszym rozdziale przedstawiono wyzwania stojące przed zarządzaniem i dowodzeniem w sektorach publicznym, prywatnym i non profit. Te wyzwania wynikające z nowych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych funkcjonowania organizacji determinują kształtowanie orientacji procesowej w organizacji. Wśród czynników zewnętrznych jako najważniejsze określono wiedzę, sustainability, holizm i systemowość, komunikację, social media, mobilność i przyspieszenie, nowy rynek, zagrożenia Strona 5 z 27

6 bezpieczeństwa. Wśród czynników wewnętrznych jako najważniejsze określono: nowe paradygmaty zarządzania organizacją, nową strategię lider zmian, pracowników wiedzy, zarządzanie informacją, czynniki wytwórcze, nieuchwytne wartości, skalę i elastyczność procesów oraz koniec masowości, workflow, złożoność i prostotę. W kolejnym rozdziale należącym do pierwszego bloku prześledzono ewolucję orientacji procesowej w zarządzaniu i dowodzeniu, gdzie przedstawiono sylwetki twórców współczesnego zarządzania i orientacji procesowej, przedstawiono rozwój pojęcia procesu i związanych z nim pojęć oraz prześledzono czynniki kształtujące nowy wymiar procesu, takie jak: Business Intelligence (BI), Cloud (CC), Open Source (OS), Complex Event Processing (CEP), Mobilny BPM (ang. Mobile BPM), Adaptacyjne Zarządzanie Przypadkami (ang. Adaptive Case Management [ACM]), Mądrość Społeczna, System Referencji i Social BPM, AI Sztuczna Inteligencja, Internet Rzeczy (Internet of Things IoT). Skupiono tutaj uwagę na zidentyfikowaniu luki pomiędzy warunkami kształtującymi orientację procesową oraz podstawami pojęciowymi. W związku z tym postanowiono zaproponować własną definicję procesu. Następnie przeanalizowano wybrane modele referencyjne procesów biznesowych również pod kątem dopasowania do współczesnych wyzwań. Przeanalizowane modele to: ITIL Biblioteka Infrastruktury Technologii Informacyjnych; SCOR Model Referencyjny Łańcucha Dostaw; APQC Library; VRM Referencyjny Łańcuch Wartości; TAFIM Techniczne Ramy Architektury Zarządzania Informacją; TOGAF Otwarty Model Referencyjny Open Group; Metoda CEM Metoda Zarządzania Doświadczeniami Klienta; ARIS Architektura Zintegrowanych Systemów Informacyjnych; Enterprise SOA; COBIT Cele Kontroli dla Technologii Informacyjnych i Powiązanych. W rozdziale tym krytyczną analizę zakończono ogólną charakterystyką modeli referencyjnych. Na koniec tego bloku omówiono problemy dojrzałości procesowej i zdolności organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem: Capability Maturity Model CMM, Maturity Model Integrated CMMI, BPTrends Pyramid. W tej części rozprawy zaprezentowano krytyczną ocenę przedstawionych podejść do oceny dojrzałości procesowej w organizacjach. Drugi blok, empiryczno-modelowy, służy realizacji celów empirycznych, zweryfikowaniu pozostałych hipotez oraz zaprezentowaniu modelu wdrażania i Strona 6 z 27

7 utrzymania orientacji procesowej VITIS. Blok ten otwiera analiza stanu wdrożenia orientacji procesowej w organizacjach na świecie i w Polsce. W rozdziale tym przedstawiono wyniki badań organizacji, które posiadały wdrożone trzy systemy zarządzania, gdyż założono, że ze względu na wymagania systemów muszą one bardziej dbać o procesy. W kolejnej części zaprezentowano analizę studiów przypadku, która miała odpowiedzieć na pytanie: czy wdrożenie orientacji procesowej przyczynia się do zwiększenia wartości organizacji oraz jej efektywności? Przedstawiono tutaj organizacje należące do wszystkich trzech sektorów: sektora gospodarczego: International Business Machines Corporation (IBM); SAP AG; Software AG; Continental; Virgin Media; Toyota Motor Corporation; sektora publicznego: przedstawiono organizacje, które wdrożyły zorientowane na procesy systemy dowodzenia (U.S. Navy, Naval Special Warfare Group Four, Netherlands Ministry of Defence) oraz systemy bezpieczeństwa (Madryt - Centro Integrado de Seguridad y Emergencias de Madryt (CISEM'S), Fire Department New York, USA); sektora non-profit: ArcelorMittal Foundation. Zrezygnowano z badania całej populacji przedsiębiorstw w Polsce i określania cech wdrożonej w nich orientacji procesowej, gdyż w ostatnich latach portal Procesowcy.pl wraz z wiodącymi firmami z branży konsultingowej przeprowadzili dwie edycje takich badań. W związku z powyższym do badań empirycznych zdecydowano się wybrać próbę organizacji, które posiadały wdrożone trzy systemy zarządzania (np. system zarządzania jakością, system zarządzania bezpieczeństwem, system zarządzania środowiskiem) i wskazać pozostałym dalsze kroki doskonalenia. Równolegle do badań CAWI na próbie 180 organizacji prowadzono badania przy wykorzystaniu metody delfickiej i burzy mózgów, które zaangażowały grupę trzydziestu pięciu ekspertów, przede wszystkim z zakresu: zarządzania i ekonomii, informatyki oraz innych nauk społecznych i przyrodniczych. W skład grupy tej wchodziło sześć osób z tytułem naukowym profesora lub stopniem doktora habilitowanego w dziedzinie ekonomii, dziesięciu członków rad nadzorczych wiodących polskich oraz zagranicznych organizacji: małych, średnich i dużych, oraz Strona 7 z 27

8 dziewiętnastu konsultantów biznesowych: w tym analityków zarządzania, analityków procesów biznesowych i audytorów wiodących systemów zarządzania. Wyniki badań zebrane metodą CAWI przedstawiono na tle badań ogólnopolskich wykonanych przez portal Procesowcy.pl oraz wyniki badań ogólnoświatowych przeprowadzanych przez portal BPTrends. Szczególną uwagę poświęcono tutaj charakterystyce stosowania orientacji procesowej oraz dojrzałości procesowej organizacji. W tym rozdziale opisano również doświadczenia przy wdrażaniu orientacji procesowej w organizacjach, podjęto próbę oceny wdrażania orientacji procesowej w organizacjach oraz określono krytyczne zmienne dla doskonalenia organizacji w przy zastosowaniu orientacji procesowej. W dalszej części przedstawiono modele wdrażania i utrzymania orientacji procesowej Value Added IT Supported Integrated System (VITIS). Na początku przedstawiono najważniejsze w kontekście wdrażania modelu aspekty, takie jak: Integracja systemów zarządzania, Zintegrowany model organizacji, Wizualizacja (BPMN, Event Driven Process Chain - EPC), Model S-HPD&I, Metodę 5S, Zarządzanie projektami na przykładzie PRINCE2. Następnie ogólnie opisano model i przedstawiono jego trzy fazy: Faza 1 Określenie wymagań interesariuszy i uwarunkowań wewnątrzorganizacyjnych; Faza 2 Przygotowanie wdrożenia, wdrażanie i doskonalenie orientacji procesowej; Faza 3 - Realizacja, kontrola i doskonalenie. Ostatnią część pracy stanowi zakończenie oraz aneks metodyczny, w którym przedstawiono wszystkie wykorzystane w pracy metody badawcze i analityczne: analiza luki zarządzania; arkusz analityczny; CAWI; chmura tagów; eksploracja trendu; kwerendy; metoda delficka; metoda relatywnej oceny (wskaźnik WRO); ocena jakości skali oraz dwustopniowe grupowanie. Główną nowością prezentowanej rozprawy było kompleksowe podejście do wykorzystania orientacji procesowej w kontekście zarządzania i dowodzenia zarówno w sektorze prywatnym, sektorze publicznym oraz sektorze non profit odnośnie organizacji realizujących m.in. cele gospodarcze, bezpieczeństwa lub obrony. Na kompleksowość tego podejścia składa się przede wszystkim postrzeganie procesów Strona 8 z 27

9 biznesowych przebiegających w organizacjach i pomiędzy nimi nie tylko z perspektywy jej/ich interesów ale z perspektywy wszystkich interesariuszy. W związku tym przedstawiono w rozprawie nową definicję procesu, bardziej, zdaniem autora odpowiadającą nowym wyzwaniom stojącym przed zarządzaniem i dowodzeniem. Ponadto zidentyfikowano kluczowe przy wdrażaniu orientacji procesowej w zarządzaniu i dowodzeniu czynniki sukcesu, których wystąpienie determinuje nie tylko powodzenie wdrożenia podejścia procesowego, ale może decydować o przetrwaniu organizacji. Zaproponowano również model Value Added IT Supported Integrated System (VITIS), który może pomóc w procesie wdrożenia orientacji procesowej w zarządzaniu i dowodzeniu organizacjami zarówno w sektorze prywatnym, publicznym oraz sektorze non profit realizującymi m.in. cele gospodarcze, bezpieczeństwa lub obrony. V. Pozostała działalność naukowo- badawcza: problematyka badawcza Podczas swoich poszukiwań naukowych zajmowałem się różną problematyką, związaną przede wszystkim z wykorzystaniem IT w zarządzaniu organizacjami. W ramach działalności naukowo badawczej można wskazać następujące obszary badacze: 1. Analizy ekonometryczne oraz wykorzystanie technologii informacyjnych w rozwiązywaniu różnych problemów funkcjonowania organizacji Jeszcze przed ukończeniem studiów wyższych rozwijałem swoje zainteresowania w zakresie doskonalenia zarządzania w organizacjach. W 1995 r. ukończyłem anglojęzyczny kurs Nowoczesny marketing (prowadzony przez prof. dr. Lothara Giltza z Management Institut Ruhleder w Zurichu) oraz w 1997 r. ukończyłem również anglojęzyczny kurs Badania Rynkowe (zorganizowany przez University Newcastle Upon Tyne, University of Aberdeen i Akademię Rolniczą im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu). Wiedza zdobyta na kursach oraz moja pasja do zastosowania technologii informacyjnych w zarządzaniu pozwoliły mi na podjęcie współpracy z prof. dr Lotharem Giltzem w ramach jego konsorcjum firm General Service Verwaltungsgesellschaft, gdzie regularnie współpracowałem w latach z oddziałem tej organizacji w Aachen (Niemcy), a następnie w latach z polskim odziałem tej firmy. Strona 9 z 27

10 W tym czasie między innymi napisałem oraz wdrożyłem kompleksowy komputerowy system analizy controllingowej dla tego konsorcjum, które zrzeszało dziesięć firm z branży ochrony, zapewnienia bezpieczeństwa oraz kompleksowej obsługi obiektów, w tym największego szpitala w Europie Universitätsklinikum Aachen, który funkcjonuje jako zapasowy szpital wojskowy sił zbrojnych NATO. Podczas współpracy i wspólnych projektów z prof. dr Lotharem Giltzem nabyłem wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania, również w jednostkach zhierarchizowanych. W roku 1997 i 1998, w okresie wakacji, pracowałem w New Jersey, USA przy opracowaniu, wdrożeniu i doskonaleniu kompleksowego systemu zarządzania klasy ERP, dedykowanego klinikom pediatrycznym. Ta wiedza i doświadczenie zdobyte podczas współpracy z praktyką pozwoliły mi na zakwalifikowanie się do programu praktyk i staży studenckich organizowanego prze Selgros Polska sp. z o.o. adresowanego do wyróżniających się studentów Uczelni poznańskich. Tam miałem okazję w dalszym ciągu zdobywać wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania korporacją na różnych jej szczeblach, pełniłem tam między innymi funkcję asystenta kierownika działów: food i nonfood oraz asystenta kierownika: Działu Personalnego, Działu Controlingu, Działu Marketingu, Działu Księgowości oraz Działów Zakupów. Taka ścieżka rozwoju była ściśle związana z wewnętrznym korporacyjnym systemem kształcenia kierowników w ramach OHG FEGRO/SELGROS Cash & Carry GmbH & Co. Praktyka i staż w tej korporacji połączone były z licznymi wewnętrznymi i zewnętrznymi szkoleniami w zakresie zarządzania w korporacji. Pracując dla Selgros Polska sp. z o.o. realizowałem swoją pasję w zakresie usprawniania pracy korporacji, gdzie brałem udział między innymi w opracowaniu systemu controlingowego oraz opracowałem i wdrożyłem aplikacje optymalizujące różne operacje księgowe. Należy tutaj zauważyć, że niemiecki styl zarządzania wywodzi się w prostej linii z pruskiej szkoły dowodzenia. Ta zdobyta w praktyce wiedza obudziła we mnie ciekawość naukową i skłoniła do dalszego naukowego zgłębiania zagadnień związanych z zarządzaniem, dowodzeniem i optymalizacją różnych jego obszarów przy wykorzystaniu technologii informacyjnych. Strona 10 z 27

11 Efektem tego okresu było napisanie aplikacji analitycznych oraz określenie modelów postępowania w odniesieniu do analizy kosztów funkcjonowania holdingu firm z podziałem na indywidualne jednostki oraz aplikacji wspomagających do Działu Księgowego oraz Działu Kadrowego i Controlingu. 2. Analizy gospodarcze oraz prognozowanie Kolejny obszar badawczy dotyczył analiz gospodarczych oraz procesu prognozowania. Równocześnie ze zdaniem egzaminu magisterskiego zrezygnowałem z pracy w Selgros Polska sp. z o.o. i podjąłem studia doktoranckie w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (obecny Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) oraz rozpocząłem działalność naukową w Katedrze Rynku i Marketingu. W 2006 roku zostałem tam zatrudniony na stanowisku instruktora, a w 2008 roku na stanowisku adiunkta. Z praktyki gospodarczej wyniosłem zasadę, którą można wyrazić słowami Alvina i Heidi Toffler: Wartość rodzi się w zbiorowym wysiłku, nie zaś w kolejnych, odizolowanych posunięciach. Kierując się tą zasadą w działalności naukowej tworzyłem lub współpracowałem z różnymi zespołami badawczymi, dzięki którym możliwe było osiągnięcie efektu synergii, choćby tylko poprzez dyskusję lub konstruktywną krytykę. Aby poznać szerokie spektrum opinii oraz wykorzystać potencjał wiedzy praktycznej współpracowałem do tej pory z naukowcami z różnych obszarów nauki, właścicielami przedsiębiorstw oraz konsultantami w zakresie doskonalenia zarządzania i dowodzenia. Ta współpraca zaowocowała powstaniem publikacji, których byłem autorem lub współautorem. Poszukiwanie mojej drogi naukowej związane było ścisłe z realizacją mojej pasji w zakresie wykorzystania technik teleinformatycznych, a w szczególności zaawansowanych analiz komputerowych w zarządzaniu organizacjami. W związku z tym moja początkowa działalność publikacyjna dotyczyła różnych obszarów gospodarczych, których wspólnym mianownikiem była realizacja wspomnianej pasji. Początkowo zająłem się prognozowaniem statystycznym, w zakresie prognozowania produkcji, która była zdeterminowana warunkami makroekonomicznymi. To zainteresowanie zaowocowało powstaniem artykułu pt.: Produkcja mleka w świecie w latach , Przegląd Mleczarski, Nr 2, 2002, s (ISSN ). Strona 11 z 27

12 The consumption of milk and milk products from 1990 to 2003, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ekonomia, 2004, s. 134 (ISSN ). Zdobytą wiedzę w tym okresie wykorzystałem, niemal dziesięć lat później, przy pisaniu artykułów oraz przygotowaniu merytorycznym kursów oraz szkoleń dla organizacji sektora publicznego, prywatnego oraz non-profit, w szczególności do zagadnień związanych z prognozowaniem w biznesie. 3. Zarządzanie ryzykiem w organizacji Następnie zająłem się zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem IT w zarządzaniu ryzykiem, w wyniku tego powstało następujące opracowanie: Ubezpieczenia rolnicze w USA jako narzędzie zabezpieczenia dochodów rolniczych, Zeszytych Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, 2002, s (ISSN ). Do tej problematyki wróciłem dziesięć lat potem w kontekście projektowania i wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania oraz orientacji procesowej w organizacjach sektora publicznego, prywatnego oraz sektora non profit. 4. Wycena, zarządzanie wartościami niematerialnymi oraz determinantami kreowania wartości w organizacjach Na kolejnym etapie rozwoju naukowego poświęciłem się tematyce wyceny organizacji, a w szczególności wyceny i zarządzania wartościami niematerialnymi. To zainteresowanie zaowocowało powstaniem dwóch publikacji: Różne podejścia do wartości niematerialnych i ich znaczenie na przykładzie globalnych przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej, Value 2003: Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy, Wyd. UMCS, Lublin 2003, s (ISBN ). Various approaches to intangible assets and their significance based on the example of global companies Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Economics, 2005, s (ISSN ). Te dwa artykuły okazały się mieć fundamentalne znaczenie dla rozwoju moich dalszych zainteresowań, w szczególności po doktoracie, gdyż miały ścisły związek z aspektami, dzięki którym organizacja osiąga sukces. Można tutaj zaliczyć między innymi takie aspekty jak: lojalny klient, przywództwo, relacje z interesariuszami, system zarządzania, systemy zarządzania wiedzą, orientacja procesowa, komunikacja Strona 12 z 27

13 itd. W nurcie poszukiwania źródeł sukcesu przeprowadziłem badania oraz opublikowałem następujące opracowanie: Systemy motywacji w wybranych przedsiębiorstwach. Porównanie przedsiębiorstw polskich z wzorcowym przedsiębiorstwem globalnym [w:] Zachowania podmiotów na rynkach dóbr konsumenckich, pod red. M. Grzybowskiej - Brzezińskiej, J. Michalaka i A. Radzewicza, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2004, s (ISBN ), współautor. 5. Analiza trendów, modelowanie zjawisk rynkowych oraz prognozowanie zachowań konsumentów rozprawa doktorska oraz związana z nią działalność publikacyjna Kolejny obszar badawczy dotyczył analizy trendów, modelowania oraz prognozowania zachowań konsumentów a jego efektem było przygotowanie rozprawy doktorskiej. W 2001 roku byłem stypendystą programu TEMPUS, w ramach którego odbyły się wyjazdy naukowe do Uniwersytetu Lovain La Nev w Belgii oraz Uniwersytetu Florenckiego. W tym też czasie zainicjowałem współpracę z Wydziałem Inżynierii, Aleksandro Stulginskio Universitetas w Kownie, w efekcie współpracy odbyło się kilkanaście wizyt, podczas których wymieniano się poglądami, między innymi na temat przemian w gospodarkach oraz zarządzaniu publicznym Polski i Litwy oraz reszty krajów nowej byłego Bloku Wschodniego. W 2002 roku wziąłem udział w Światowym Kongresie Congrilait 2002 : 26ème Congrès Mondial de Laiterie - 26th IDF World Dairy Congress September 2002, Paris, France, w którym brało udział około uczestników z około 80 krajów, organizowanym przez International Dairy Federation, najstarszą organizację standaryzującą. Podczas tego kongresu brałem udział w panelach dotyczących: ograniczeń ekonomicznych i środowiskowych i nowych wymagań konsumentów w zakresie bezpieczeństwa żywności, wpływu globalizacji na przemysł; nawyków i trendów w konsumpcji na świecie, nowych trendów w badaniach naukowych; restrukturyzacji sektora gospodarki żywnościowej i strategii komunikacyjnych, które mogą zaspokoić oczekiwania konsumentów w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i jakości żywności. Strona 13 z 27

14 Inspiracje naukowe płynące z tego wydarzenia przyczyniły się pośrednio do wyboru tematyki rozprawy doktorskiej związanej z analizą zachowań klientów oraz wykorzystaniem tej analizy w różnego rodzaju organizacjach. Ze względu na potrzebę opracowania metodyki analiz oraz oprogramowania do analizy danych ankietowych pochodzących z czterech ogólnopolskich badań dotyczących konsumentów na rynku żywności (cztery badania na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie - około respondentów) zająłem się zagadnieniami związanymi z klientem, jako podstawowym czynnikiem sukcesu organizacji. Oprogramowanie SABR, które stworzyłem wykorzystywane było do analiz, które zaowocowały powstaniem trzech prac doktorskich oraz kilkudziesięciu prac magisterskich z zakresu badań rynkowych. Oprogramowanie to jest na tyle uniwersalne i proste w użyciu, że dystrybuuję je nieodpłatnie do tej pory pośród moich studentów oraz słuchaczy kursów, warsztatów, szkoleń oraz zajęć na studiach podyplomowych oraz szkoleń, odnoszących się do takich zagadnień jak: zarządzanie ryzykiem, prognozowanie w biznesie czy superwizja itp. Efektem finalnym realizacji zainteresowań w tym obszarze badawczym było przygotowanie rozprawy doktorskiej pt.: Style życia a konsumpcja żywności w Polsce: implikacje ekonomiczne, na podstawie której dnia 24 kwietnia 2007 r. uzyskałem stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność: ekonomika, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem nadany przez Radę Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego (obecnie Wydziału Nauk Ekonomicznych) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Promotorem w przewodzie doktorskim byli prof. dr hab. Michał Jacenty Sznajder (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), natomiast recenzentami byli: prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) oraz prof. dr hab. Stanisław Ludwik Urban (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Członek Polskiej Akademii Nauk). Rozprawa doktorska dotyczyła zagadnień związanych z prognozowaniem, identyfikacją kluczowych aspektów determinujących zachowania konsumentów, segmentacją konsumentów, oraz przesłankami strategicznymi dla organizacji sektora gospodarki żywnościowej płynącymi z analizy rynku przeprowadzonej metodą TwoStep Cluster Analysis. W rozprawie doktorskiej podjęto próbę opracowania metody segmentacji konsumentów powiązanej z wnikliwą analizą danych Strona 14 z 27

15 statystycznych dotyczących spożycia, która umożliwiłaby sformułowanie wskazówek - implikacji ekonomicznych dla przedsiębiorstw. Przykładem zastosowania proponowanej metody jest odniesienie jej do konsumentów żywności, rynku produktów żywnościowych oraz sektora gospodarki żywnościowej. W celu realizacji tego zamierzenia oraz weryfikacji tez zostało opracowane kompleksowe podejście do segmentacji oraz analizy zachowań konsumentów - New Generic Lifestyle (Nowy Ogólny Styl Życia), które zakładało następujące etapy postępowania: przeprowadzenie analizy danych statystycznych dotyczących konsumpcji - przy badaniu tym wykorzystano: analizę korelacji - w celu określenia państw o podobnej do Polski charakterystyce konsumpcji żywności; analizę regresji - w celu antycypacji rozwoju konsumpcji wybranych grup produktów żywnościowych w Polsce; przeprowadzenie segmentacji konsumentów - aby tego dokonać do celów przeprowadzenia segmentacji opracowano koncepcję Style życia a konsumpcja żywności w Polsce, która jest szczegółową formą zastosowania podejścia New Generic Lifestyle do konsumpcji żywności. Cechą charakterystyczną postępowania według powyższej koncepcji było zastosowanie segmentacji post hoc", czyli takiej gdzie nie narzuca się z góry ani zmiennych różnicujących segmenty ani ich liczby. Do analiz i prognozowania został wykorzystany wspomniany już program, SABR, inne napisane przeze mnie aplikacje oraz pakiet statystyczny SPSS. W nurcie badań oraz prognozowania zachowań konsumentów jako kluczowego czynnika sukcesu zarządzania organizacją powstały następujące publikacje: Prognoza konsumpcji spożycia żywności na podstawie danych statystycznych, Handel wewnętrzny - Numer Specjalny IRWiK SGGW, 2007, s (ISSN ). Nowy ogólny styl życia" wielowymiarowa analiza segmentacyjna konsumentów, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2007, tom 9, zeszyt 3, s (ISSN ). Organizacja rynków i marketing produktów rolnych w województwie dolnośląskim (współautor), Adamowicz M. (red. nauk.), MRiRW, FAPA Wydawnictwo SGGW, 2007 (ISSN ). Strona 15 z 27

16 Wartość marek polskiego mleczarstwa [w:] M. Sznajder (red. nauk.) Polski Sektor Mleczarski 2008, Horyzont 2008, s (ISBN ). Styl życia jako kategoria segmentacji konsumentów "Nowy ogólny styl życia" (współautor) [w:] E. Skrzypek (red.), Uwarunkowania jakości życia w społeczeństwie informacyjnym, Wydział Ekonomiczny. Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, 2007, s (ISBN ). 6. Nowoczesna, bezpieczna i ekologiczna gospodarka żywnościowa Obok głównego nurtu zainteresowań zajmowałem się również zagadnieniami produkcji ekologicznej. W efekcie tego powstały dwa opracowania Najczęstsze pytania i odpowiedzi [dotyczące rolnictwa ekologicznego] oraz Uprawy ekologiczne, które ukazały się w jednym z najbardziej popularnych branżowych czasopism ogrodniczych Hasło Ogrodnicze (ISSN ). Publikacje te były przede wszystkim nastawione na ekonomiczne aspekty oraz zarządzanie produkcją, która miała być prowadzona w taki sposób, aby być jak najmniej uciążliwą dla środowiska. Te publikacje przyczyniły się do tego, że do tej pory współpracuję ściśle również z sektorem gospodarki żywnościowej, próbując wspólnie rozwiązać różne problemy organizacji z zakresu między innymi organizacji procesu produkcji (WEGA sp. z o.o. Wągrowiec), zintegrowanego zarządzania (Winiarnia BARTEX Nowy Tomyśl i Ogrodnik S.A. Nowy Tomyśl), marketingu i organizacji rynków (Krajowa Rada Izb Rolniczych), tworzenia aliansów strategicznych i grup producenckich (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Urząd Miasta Leszna) oraz liczne małe i średnie organizacje z sektora. 7. Integracja, zarządzanie procesami oraz systemy zarządzania i dowodzenia Od 2007 roku moje zainteresowania naukowe powróciły ku czynnikom sukcesu zarządzania organizacją i zaczęły zmierzać ku systemom zarządzania oraz procesom biznesowym w organizacjach gospodarczych, publicznych i non-profit, realizujących m.in. cele gospodarcze, bezpieczeństwa lub obrony. W efekcie rozwoju tych zainteresowań powstały następujące publikacje: Doskonalenie systemu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w przedsiębiorstwie spożywczym (współautor), [w:] M. Cisek, B. Domańska Szaruga (Red.), Innowacyjność Przedsiębiorstw wybrane aspekty, WAP, akademia Podlaska w Siedlcach, 2007, s (ISSN ). Strona 16 z 27

17 Zarządzanie procesami pracy (współautor), [w:] J. Kardas (Red.), Kapitał intelektualny podstawą konkurencyjności przedsiębiorstwa: komparacja podejść, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej - Monografie, 2008, s (ISSN ). Audyt organizacyjny w jednostce samorządowej konkluzje po przeprowadzeniu projektu [w:] E. Skrzypek (Red.), Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, 2008, s (ISBN ). Koncepcje stylów życia w badaniach marketingowych [w:] A. Adamik (Red.), Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi - Doświadczenia i wyzwania, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010, s (ISBN ). Nowoczesne metody segmentacji rynku wyznacznikiem rozwoju organizacji [w:] E. Skrzypek (Red.), Etyka w Biznesie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, 2010, s (ISBN ). Nadzór właścicielski oraz dylematy członkostwa w banku spółdzielczym, (współautor), Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2011, tom XIII, zeszyt 4, s (ISSN ). System zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO wdrożenie na świecie, (współautor), Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2011, tom XIII, zeszyt 4, s (ISSN ). Standardy oraz wytyczne raportowania działań przedsiębiorstwa w obszarze ESG, (współautor), [w:] E. Skrzypek (Red.) Zasoby niematerialne jako narzędzie doskonalenia organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, 2011, s (ISBN ). Application of the information technology in the customer relationship management, (współautor), Proceedings of ENEC International Conference, 2011 (ISSN: ). The European Market of Sustainable and Responsible Investments, Changes in Social and Business Environment, Changes In Social And Business Environment Strona 17 z 27

18 2011, Kauno Technologijos Universitetas (Materiały konferencyjne indeksowane w ICI / Web of Science) (ISSN ). Risk and risk management concepts and practice managing export risk on the emerging markets [w:] W. Wereda, B. Domańska Szaruga (Red.), Management Under Conditions of Risk and Uncertainty, EMKA, 2011, (ISBN ). Building an effective relationship marketing using Internet tools for the third sector, [w:] W. Wereda, S. Starnawska (Red.), Competitive and Cooperative Business Strategies for Efficient Outcomes in Different Markets - External Environmental Factors, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2011, s (ISBN ). Customer Relationship Management. The framework for CRM evaluation in FMCG sector (współautor), [w:] W. Wereda, S. Starnawska (Red.), Competitive and Cooperative Business Strategies for Efficient Outcomes in Different Markets - External Environmental Factors, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2011, s (ISBN ). Role of the transaction systems in process of enterprise management, (współautor), [w:] W. Wereda, S. Starnawska (Red.), Competitive and Cooperative Business Strategies for Efficient Outcomes in Different Markets - External Environmental Factors, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2011, s (ISBN ). Significance of the Stock Exchange in Enhancing Corporate Social Responsibility (współautor), [w:] S. Hittmar (Red.), Theory of management 3: the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base, EDIS, University Publishing House, University of Zilina, 2011, s (ISBN ). Integrated Management in Busines Management, (współautor), [w:] S. Hittmar (Red.), Theory of management 4 : the selected problems for the development support of management knowledge base, EDIS, University Publishing House, University of Zilina, 2011, s (ISBN ). Strona 18 z 27

19 The Theoretical Frameworks for Modern Risk Management, (współautor), [w:] S. Hittmar (Red.), Theory of management 4 : the selected problems for the development support of management knowledge base, EDIS, University Publishing House, University of Zilina, 2011, s (ISBN ). Efektywny system motywacyjny jako determinanta sukcesu organizacji, (współautor), Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług 2011, nr 23, Tom XIII, Zeszyt 1, s (ISSN ). Koncepcja Value-added IT supported Management Systems Integration (VIT-MSI) (współautor), [w:] E. Skrzypek (Red.) Metody zarządzania zintegrowanego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, 2012, s (ISBN ). Application of the Information Technology in the Customer Relationship Management, Hyperion International Journal of Econophysics & New Economy 2012, nr 2/3, s (ISSN ). Czynniki sukcesu w nowoczesnych organizacjach obraz polskich certyfikowanych organizacji na tle ogólnych trendów, (współautor), [w:] E. Skrzypek (Red.) Metody zarządzania zintegrowanego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, 2012, s (ISBN ). Integracja Systemów Zarządzania - Motywy oraz ramy wdrażania, (współautor), [w:] E. Skrzypek (Red.) Metody zarządzania zintegrowanego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, 2012, s (ISBN ). Systemy zarządzania w świetle nowych wyzwań: Ewolucja systemów, jakość, środowisko, (współautor), ROI Consulting Wydawnictwo Naukowe, 2013 (ISBN ). Systemy zarządzania w świetle nowych wyzwań: Ewolucja systemów, jakość, środowisko Bezpieczeństwo, informacja, integracja, model doskonalenia, (współautor), ROI Consulting Wydawnictwo Naukowe, 2013 (ISBN ). Strona 19 z 27

20 Systemy zarządzania w świetle nowych wyzwań: Systemy zarządzania w świetle badań empirycznych, Rekomendacje stosowania, (współautor), ROI Consulting Wydawnictwo Naukowe, 2013 (ISBN ). Wybrane modele referencyjne procesów biznesowych w zarządzaniu i dowodzeniu, [w:] W. Kieżun, J. Wołejszo, S. Sirko (Red.) Public Management 2013: Wyzwania i dylematy zarządzania organizacjami publicznymi, AON, s (ISBN ). Skala oraz determinanty stosowania systemowego zarządzania w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, USA, Australii oraz Nowej Zelandii, Zeszyty Naukowe U P-H w Siedlcach, s (ISSN ). The Leadership in Private, Public and Non-Profit Sector Organizations in The New Wave, w E. Skrzypek (Red.) Maturity Management, UMCS, Lublin 2013 pp The External Conditions for Operations of a "New Wave" Organization, private sector, public and non-profit organizations, w E. Skrzypek (Red.) Maturity Management, UMCS, Lublin 2013, s (ISBN ). Business Process Management as a way to achieve national economic security, [w:] Raczkowski K., Schneider F. (Red.) ""The Economic Security of Business Transactions: Management in Business"", Chartridge Books Oxford, 2013, s (ISBN ). ISO 9001 jako przesłanka efektywności wdrożenia TQM, (współautor) Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2012, nr 11, s (ISSN ). Marketing 3.0 The challenge for private, public and non profit sector, The sixth international scientific conference RURAL DEVELOPMENT 2013: Innovations and Sustainability (Materiały konferencyjne indeksowane w ICI / Web of Science), ASU, Lithuania (ISSN ). The Integrated Frameworks To Implement Sustainable Management System, The sixth international scientific conference RURAL DEVELOPMENT 2013: Innovations and Sustainability (Materiały konferencyjne indeksowane w ICI / Web of Science), ASU, Lithuania (ISSN ). Business Process Management And Its Application To Agriculture Sector: In the perspective of social aspects (including security and safety), economical aspects Strona 20 z 27

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

MISTRZ I UCZEŃ - model kształcenia praktycznego

MISTRZ I UCZEŃ - model kształcenia praktycznego Spotkanie branżowe dla studentów i pracodawców Kierunek: INFORMATYKA NOWOCZESNE PLATFORMY INFORMATYCZNE COLLEGIUM MAZOVIA Innowacyjna Szkoła Wyższa realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 1. PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 1.1. Istota społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (Celina

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS)

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) studia dzienne, wieczorowe i zaoczne Wykłady studia dzienne i wieczorowe 30 godz., a studia zaoczne 18 godz. 1. Zarządzanie jakością podstawowe pojęcia: Jakość i jej istota;

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku marzec 2015 Nowy

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prezentacje SYLWETEK PRMOTORÓW

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Liczba godzin Forma Typ Liczba Nazwa modułu/przedmiotu zakończenia 2 (4+5+6+7+8) ECTS Łącznie

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy Karta przedmiotu Seminarium doktorskie Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK

Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK 1 Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności studentów i absolwentów PJWSTK na krajowym rynku pracy, w szczególności z zakresu ICT, poprzez:

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Dr inż. Edmund Pawłowski Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Modelowanie i projektowanie struktury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej V/DWGM /554/2012 PLAN STUDIÓW stacjonarnych, drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

Angażowanie interesariuszy

Angażowanie interesariuszy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Organizacja i jej Raport / Interesariusze / Angażowanie interesariuszy Angażowanie interesariuszy Strategia społecznej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS.

1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS. Agenda 1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS. 1 dr inż. Marek Szelągowski AFiB Vistula marek.szelagowski@dbpm.pl Naszą misją jest: Wspieranie naszych klientów w wypracowywaniu usprawnień

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi.

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 156610 Temat: Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej - III edycja 9-12 Październik

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie projektami - studia na WSB w Szczecinie Podczas nauki słuchacze nabędą umiejętności zastosowania najlepszych, najnowszych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie oprogramowania Adonis firmy BOC w procesie dydaktycznym na Wydziale Zarządzania UW mgr Daria Świderska-Rak dr Wydział Zarządzania UW 1972 powstanie Wydziału w tym okresie wypromowano prawie

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Informatyczne analiza, projektowanie, wdrażanie

Zintegrowane Systemy Informatyczne analiza, projektowanie, wdrażanie dr hab. Grzegorz Bartoszewicz, prof. nadzw. UEP Katedra Informatyki Ekonomicznej Zintegrowane Systemy Informatyczne analiza, projektowanie, wdrażanie Tematyka seminarium związana jest z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej

Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej 1. Praca dyplomowa kończy proces kształcenia w Uczelni. Jej obrona (i pozytywny wynik egzaminu dyplomowego)

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

ABSL ACADEMY Cele i program kształcenia

ABSL ACADEMY Cele i program kształcenia ABSL ACADEMY Cele i program kształcenia 1. Cel: Podstawowym celem ABSL Academy jest przygotowanie uczestników do objęcia stanowisk pracy oferowanych przez firmy sektora usług biznesowych, będących partnerami

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN Curriculum Vitae MARTIN DALIGA JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! Curriculum Vitae MARTIN DALIGA INFORMACJE OSOBISTE: imię: Martin nazwisko: Daliga data urodzenia: 08.06.1978

Bardziej szczegółowo

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Krzysztofa Wacha w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu studiów podyplomowych

Karta przedmiotu studiów podyplomowych Karta przedmiotu studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany zakres studiów

Bardziej szczegółowo

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe.

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe. Nasze rozwiązania zawsze powstają przy wykorzystaniu wiedzy współpracujących z nami ekspertów, jednakże zawsze pamiętamy, że cel zastosowania tej wiedzy ma służyć rozwojowi biznesu klientów. Naszą przewagą

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02. Ekonomia

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02. Ekonomia Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02 Ekonomia Studia stacjonarne pierwszego stopnia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Studia trwają trzy lata (sześć semestrów).

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia LOGISTYKA Koncepcja kształcenia Koncepcja kształcenia na kierunku Logistyka powstała pod wpływem potrzeb rynku pracy, wskazówek praktyków gospodarczych oraz po szczegółowej analizie programów nauczania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Wstęp... 9 Rozdział 1 ZARYS TEORII STEROWANIA PROCESAMI PRZEDSIĘBIORSTWA... 11 1. Zakres i potencjalne zastosowania teorii... 11 2. Opis szkieletowego systemu EPC II... 12 2.1. Poziomy organizacyjne, warstwy

Bardziej szczegółowo

Po czym poznać lidera? roczne brytyjski czterech

Po czym poznać lidera? roczne brytyjski czterech Po czym poznać lidera? Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University we współpracy z brytyjskim partnerem, Oxford Brookes University (Oxford, Wielka Brytania), już od września 2011 roku uruchamia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH Przykładowy program szkolenia Dzień Sesja 1: Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Definicje i podstawowe terminy z zakresu zarządzania strategicznego Interesariusze

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 INTERIM MANAGEMENT JAKO ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Prowadzący: Zbigniew Brzeziński, Prezes Zarządu, Simple Solution, Robert Loranc, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE I. MISJA 1. Wydział Zarządzania WSEiZ w Warszawie kieruje ofertę kształcenia do osób, pragnących

Bardziej szczegółowo

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak.

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. 2015/16) Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8)

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaproponować Państwu szkolenie z zakresu:

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaproponować Państwu szkolenie z zakresu: Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaproponować Państwu szkolenie z zakresu: STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW (BALANCED SCORECARD) - TEORIA I PARKTYKA, które odbędzie się w terminie 28-29 czerwca 2012r. Koszt

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Wydział Ekonomiczny kształci studentów na dwóch kierunkach studiów: 1. Ekonomia jednolite studia magisterskie stacjonarne jednolite studia magisterskie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011 Efektywność uczenia a ocena pracy szkoły 24 maja 2011 r., Warszawa

III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011 Efektywność uczenia a ocena pracy szkoły 24 maja 2011 r., Warszawa Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Beata Balińska III Zjazd AZDS, Efektywność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB) Janusz Hołyst, Politechnika Warszawska, Prezes KRAB 14-15 maja 2015,

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie kryzysowe

Nowoczesne zarządzanie kryzysowe Studia podyplomowe Nowoczesne zarządzanie kryzysowe rok akademicki 2009/20 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej Centrum Studiów Podyplomowych Tel./fax (022) 539 19 5; e-mail: csp@chodkowska

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Pan Adam Marek Mariański jest adwokatem i profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wieloletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek

CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek Wiceprezes Zarządu Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. jest wiodącym w regionie Zakładem Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu ostatnich kilku dekad diametralnie zmienił się charakter prowadzonej

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI

INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI Autor: Stanisław Kasiewicz, Waldemar Rogowski, Wstęp Po ukazaniu się książek Płaski świat Thomasa L. Friedmana i Wędrujący świat Grzegorza Kołodki

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

IBM Polska. @piotrpietrzak CTO, IBM PBAL. 2010 IBM Corporation

IBM Polska. @piotrpietrzak CTO, IBM PBAL. 2010 IBM Corporation IBM Polska @piotrpietrzak CTO, IBM PBAL 2010 IBM Corporation Historia IBM Polska IBM Polska Laboratorium Oprogramowania w Krakowie Centrum Dostarczania Usług IT we Wrocławiu Regionalne oddziały handlowe:

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Wielkopolska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jako wydzielona jednostka koncentruje się na działalności edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Akademia menedżerów IT

Akademia menedżerów IT Akademia menedżerów IT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/24/8729/24634 Cena netto 4 300,00 zł Cena brutto 4 300,00 zł Cena netto za godzinę 21,50 zł Cena brutto za godzinę 21,50 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Monografia redakcja naukowa Oksana SEROKA-STOLKA Częstochowa 2014 2 Recenzenci: Prof. PCz dr hab. Agata

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności 12-13 grudnia 2016r. Mercure Grand Hotel ul. Krucza 28 Warszawa warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności X EDYCJA Szkolenie praktyczne 50% czasu szkolenia przeznaczone na ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo