Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL. Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Uniwersytet Śląski w Katowicach"

Transkrypt

1 Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL Tytuł Projektu Programowanie kariery - wsparcie młodych osób na rynku pracy WND-POKL /13 Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa12, Katowice Tel Fax Osoba do kontaktu: Agnieszka Dunaj Okres realizacji projektu 01/02/ /04/2015

2 Grupa docelowa to 60 osób (w tym 36 kobiet i 24 mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia i zamieszkujących w woj. Śląskim, w powiecie o stopie bezrobocia wyższej niż średnia dla woj. Śląskiego (na dzień ), w wieku od 15 do 30 lat, z wykształceniem wyższym (min..licencjat.). Opis projektu Rekrutacja do projektu Programowanie kariery wsparcie młodych osób na rynku pracy potrwa do 28 kwietnia. Uczestnicy projektu będą mieli okazję skorzystać z indywidualnych konsultacji z doradcą, szkoleń, wziąć udział w kursie Programowanie aplikacji internetowych, a także w płatnym stażu na stanowisku związanym z programowaniem. Więcej o projekcie na stronie Film promocyjny: https://www.youtube.com/watch?v=3knepfoxfx4&feature=youtu.be - Wsparcie doradcy zawodowego - Szkolenia z zakresu poszukiwania pracy - Kurs: Programowanie aplikacji internetowych - Staże zawodowe

3 Dojrzały pracownik WND-POKL /12 Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku ul. Jana Długosza 114, Kłobuck, Tel. (034) fax (034) osoba do kontaktu: Marcin Wojtysek Okres realizacji projektu 01/01/ /12/2014

4 Opis projektu PUP w Kłobucku w ramach projektu zamierza objąć wsparciem łącznie 120 os. bezrobotnych 50+ (w tym co najmniej 50 k) zarejestrowanych w tut. Urzędzie, zamieszkujących miasta oraz tereny wiejskie powiatu kłobuckiego, poprzez zastosowanie wobec nich kompleksowego wsparcia umożliwiającego powrót na rynek pracy. Rekrutacja os. b. 50+ zainteresowanych udziałem w P przeprowadzona zostanie w formie naborów w 2013r. i w 2014r. Chęć udziału w szkoleniu będzie zgłaszana poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego. Komisja zgodnie z wprowadzonym Regulaminem uczestnictwa w P wyłoni uczestników P (lista podstawowa i rezerwowa). Decyzja kwalifikacyjna zostanie podjęta w oparciu o ocenę formalną oraz kryteria dodatkowe (w pierwszej kolejności kwalifikowani będą kandydaci spełniający większą ilość kategorii os.b. z art.49 ustawy o promocji zatrudnienia...) z uwzględnieniem opinii doradcy zawod. i specjalisty ds. rozwoju zawod. o celowości uczestnictwa kandydata w szkoleniu. W przypadku przerwania/ rezygnacji z udziału w P - do udziału zakwalifikowana zostanie (w miarę możliwości) os. z listy rezerwowej. Rekrutacja os. zainteresowanych odbyciem stażu przeprowadzona zostanie poprzez nabór wniosków w sprawie zawarcia umów o zorganizowanie staży. Wnioski rozpatrywać będzie Komisja na podstawie wprowadzonego Regulaminu uczestnictwa w P. Wnioski mogą wskazywać dane os., które mają uczestniczyć w P. W przypadku braku wskazania, do odbycia stażu zostanie zrekrutowana os. spełniająca założenia P. Po zakwalifikowaniu na daną formę wsparcia wszyscy uczestnicy P skorzystają z poradnictwa zawodowego, wsparcia psych.- doradczego oraz zajęć aktywizacyjnych. Rekrutacja uczestników do P będzie prowadzona zgodnie z polityką równych szans k i m, zapewniając wolny i równy dostęp do wszystkich form wsparcia zarówno k i m wyrażającym gotowość i chęć udziału w P, pod warunkiem spełnienia równych dla wszystkich kryteriów kwalifikacyjnych do udziału w P. Celem zniwelowania istniejących dysproporcji wśród b. k i m 50+, zostanie przeprowadzona promocja zachęcająca w szczególności m do udziału w P. 1. Poradnictwo zawodowe oraz wsparcie psychologiczno-doradcze 2. Zajęcia aktywizacyjne z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych 3. Szkolenia z zakresu: kurs remontowo-wykończeniowy kurs florystyczny z elementami decoupage magazynier z obsługą wózka jezdniowego oraz obsługą komputera podstawy obsługi komputera. pracownik ochrony osób i mienia opiekun dziecięcy 4. Staż u pracodawcy zorg. na okres do 6 m-cy.

5 Młodzi, aktywni, kreatywni WND-POKL /12 PUP Jaworzno ul. Północna 9b, Jaworzno tel: (32) fax: (32) osoba do kontaktów: Monika Mikrut, Maria Chwirut Okres realizacji projektu 01/03/ /02/2015 Projekt skierowany jest do 80 osób bezrobotnych do 27 r. ż. zarejestrowanych w PUP Jaworzno i zamieszkujących obszar Jaworzna. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zwiększenie szans na podjecie zatrudnienia przez 80 osób młodych (45K+35M) do 27 r. ż. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w 2 okresach (2 grupy po 40 os. po 2 m-ce) w ramach kilku etapów: opracowanie formularza zgłoszeniowego; zamieszczenie informacji o naborze do projektu na stronie internetowej PUP Jaworzno, plakaty, ulotki; przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych; przeprowadzenie oceny formalnej (sprawdzenie czy kandydat spełnia kryteria kwalifikowalności); przeprowadzenie oceny merytorycznej na podstawie danych zawartych w formularzu; opracowanie list rankingowych. Opis projektu - Indywidualny Plan Działania - szkolenia zawodowe (magazynier z obsługą wózka jezdniowego, pracownik biurowy z elementami kadr i płac, obsługa programów komputerowych z tworzeniem stron WWW oraz elementami grafiki komputerowej) - staż zawodowy - warsztaty/zajęcia aktywizacyjne z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy - pośrednictwo pracy

6 Aktywne zawodowo kompleksowy program wsparcia młodych kobiet na rynku pracy WND-POKL /12 Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości ul. Grudzieniec 64, Poznań tel: (61) fax: (61) osoba do kontaktów: Monika Gilewska Okres realizacji projektu 01/04/ /05/2014 Projekt skierowany jest do 60 kobiet pozostających bez zatrudnienia zarejestrowanych w pup jako bezrobotne/nieaktywne zawodowo w wieku lata zamieszkujących powiat częstochowski lub myszkowski. Głównym celem projektu jest uzyskanie zdolności do zatrudnienia przez w/w grupę docelową. do końca V Rekrutacja zostanie przeprowadzona w oparciu o plakaty, ulotki, organizacje spotkań informacyjnych powiatach, mailing, telemarketing, kampanię prasowa. Kryteria rekrutacji: spełnienie kryteriów kwalifikowalnosci; dostarczenie wszystkich wymaganych formularzy, kryteria selekcji: brak doświadczenia zawodowego, brak kwalifikacji, samotne wychowywanie dziecka. Utworzona zostanie lista rezerwowa. Opis projektu - Indywidualny Plan Działania - warsztaty i szkolenia z technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych - staże zawodowe - szkolenia zawodowe (projektowanie stron www, grafika komputerowa, pracownik obsługi produktów finansowych, telemarketing, opiekunka dziecięca, szwaczka) - pośrednictwo pracy

7 Mam doświadczenie, mam pracę WND-POKL /12 Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu ul. 11 Listopada 2a tel wew. 289 fax Osoba do kontaktów roboczych: Jacek Olczak Okres realizacji projektu 01/06/ /09/2014

8 Opis projektu Uczestnikami projektu będzie 40K i 20M, mieszkańców pow. zawierciańskiego w wieku do 25 lat zarejestrowanych jako os. bezrobotne w PUP Zawiercie. Rekrutacja Poprzedzona akcją informacyjno-promocyjną poprzez:www.pup-zawiercie.pl, plakaty rozwieszone w siedzibie PUP oraz 3 ogłoszenia w lokalnej prasie. Rekrutacja prowadzona będzie w biurze projektu tj. w siedzibie PUP Zawiercie w okresie II-III Liczba uczestników: 40K i 20M. I etap: przygotowanie dok rekr. (m.in. form. rekr., deklaracja uczestnictwa)-ii 2013 II etap: nabór dok. rekr.:ii-iii 2013 osobiście/pocztą do biura pr. Formularze dostępne będą na stronie www PUP Zawiercie oraz w biurze projektu. W nawiązaniu do charakterystyki grupy docelowej o zakwalifikowaniu do projektu (miejscu na liście) będzie decydować suma punktów : - brak doświadczenia zawodowego (brak stażu pracy): - 5pkt.; - okres pozostawania w rejestrze osób bezrobotnych( do 6 miesięcy-1 pkt, 6-12m-2pkt, 12-18m-3pkt, 18-24m- 4 pkt, powyżej 24m-5 pkt); - obszar zamieszkania: wieś-1pkt; miasto-0 pkt, - wykszt. (podstawowe/gimn-1pkt, zasadnicze-2pkt, średnie-3pkt, wyższe-4pkt); Po weryfikacji formalnej dokumentów rekr. i kwalifikowalności beneficjentów sporządzona zostanie lista K i M. W przypadku dużej liczby uczestników o takiej samej punktacji znaczenie będzie miała kolejność zgłoszeń, jednak będzie to kryterium warunkowe o najniższej wadze. Na wypadek przerwań udziału w projekcie (ok. 15%) sporządzona zostanie lista rezerwowa. Osoba odpowiedzialna za rekrutację: asystent koordynatora. Produkt: liczba uczestników tj.40k i 20M osiągnięta do końca III 2013 mierzona w oparciu o listę os., które zakwalifikują się do projektu (właściwa+rezerwowi) oraz listę os, które ostatecznie podpiszą dekl. uczestnictwa. - warsztaty z zakresu kompetencji kluczowych - szkolenie z zakresu aktywnych technik poszukiwania pracy (Klub Pracy) - pośrednictwo pracy - staże

9 Nie bądź niepełnosprawny. Bądź kompetentny! WND-POKL /12 The Challenge Group A.J. Molscy Spółka jawna ul. Długa 44/50, Warszawa tel. (022) fax. (022) osoba do kontaktów roboczych: Ilona Piekarska, nr tel. (32) wew. 22, kom: Okres realizacji projektu 01/06/ /06/2014

10 Opis projektu Grupę docelową stanowić będzie 60 osób niepełnosprawnych, spełniających KRYTERIA REKRUTACYJNE FORMALNE: niepełnosprawność, bezrobocie, wiek lata w tym os. i do 25 lat 10os., płeć (30K, 30M), miejsce zam. w m. Chorzów, Katowice, Mysłowice, Ruda Śl., Siemianowice Śl., Świętochłowice, czas pozost. bez pracy (10 dług. Bezrob..) /weryf. w oparciu o ośw kandydata/tki, orzeczenie o niepełnospr./ ZASADNICZE: brak/wykształcenie maks śr i/lub brak/niskie/zdezaktualiz./nad wyżk kwalif. zawod. i/lub brak/niskie umiejętności komp. i/lub brak/ndst umiejętn. psychospoł. i/lub brak/ndst umiejętn. poszuk pracy i/lub brak dośw zawod /weryf. jw./ brak kwalifikacji określonych szkoleń zawodowych realizowanych w projekcie; adekwatność wsparcia do potrzeb kandydata/tki, motywacja do udziału w proj. /weryf. w oparciu o 2godz. rozmowę rekrut./ PIERWSZEŃSTWA: brak możliwości samodzielnego sfinans szkol i/lub samotne wychowywanie dziecka i/lub dług. bezrob. celem zminimaliz efektu creamingu /weryf w oparciu o ośw kandydata/tki/ Rekrutacja: jednoraz, ogólna, otwarta, zewn metoda rekrut, Spec.ds. rekrut., w biurze i na spotkaniach, zgłoszenia tel., faksem, pocztą, osobiście; podst. kwalif. będzie formularz zgłosz. (wraz z in. dokumentami/regulaminami dostępny w biurze i serwisie proj.). Na podst. w/w kryteriów powstanie lista podst. (60os.) i rezerwowa; nabór do rozpoczęcia szkol. zawod. wg kolejności na liście. Prowadzony monitoring rekrut. pozwoli zapobiec ryzyku niepozyskania GD (nabór dodatkowy, intensyfikacja działań). - Warsztaty nabywania kompetencji kluczowych i technik aktywnego poszukiwania pracy. - Szkolenia zawodowe Spawacz metodą MIG i MAG, Opiekun/ka os. starszej, dziecka, ON, Telemarketer - sprzedawca z obsługą magazynu, Pracownik ochrony fiz bez licencji - Magazynier.

11 Wystartuj z nami w zawodową przyszłość! WND-POKL /12 The Challenge Group A.J. Molscy Spółka jawna ul. Długa 44/50, Warszawa tel. (022) fax. (022) osoba do kontaktów roboczych: Łukasz Bednarczyk, nr tel Okres realizacji projektu 01/07/ /07/2014

12 Opis projektu Grupę docelową stanowić będzie 60 osób spełniających niedyskryminujące KRYTERIA REKRUTACYJNE FORMALNE: bezrobocie, wiek (18-24 lata), płeć (30K, 30M), miejsce zam. w m. Częstochowa, p. częstochowskim, myszkowskim i kłobuckim (w tym 20 os. z ter. wiej.),czas pozost bez pracy (6 dług. bezrob.) /weryf. ośw kandydata/tki/ ZASADNICZE: brak/wykształcenie maks śr i/lub brak/niskie/zdezaktualiz./nad wyżkowe kwalif. zawod. i/lub brak/niskie umiejętności komp. i/lub brak/ndst umiejętn. psychospoł. i/lub brak/ndst umiejętn. poszukiwania pracy i/lub brak dośw zawod /weryf. jw./ adekwatność wsparcia do potrzeb kandydata/tki,motywacja do udziału w proj. /weryf. w oparciu o 2godz. rozmowę rekrut./ PIERWSZEŃSTWA: brak możliwości samodzielnego sfinans szkol i/lub samotne wychowywanie dziecka i/lub zam. na terenach wiej i/lub dług. bezrob. celem zminimaliz. efektu creamingu /weryf ośw kandydata/tki/ Rekrutacja: jednoraz, ogólna, otwarta, zewn. metoda rekrut, Spec. ds. rekrut., w biurze i na spotkaniach, zgłoszenia tel., faksem, pocztą, osobiście; podst. kwalif. formularz zgłosz. (wraz z in. dok. dostępny w biurze i serwisie proj.). Na podst. w/w kryteriów powstanie lista podst. (60os.) i rezerwowa; nabór do rozpoczęcia szkol. zawod. wg kolejności na liście. Prowadzony monitoring rekrut. pozwoli zapobiec ryzyku niepozyskania GD- nabór dodatkowy, intensyfikacja działań najbardziej efekt. - Warsztaty nabywania kompetencji kluczowych i technik aktywnego poszukiwania pracy. - Szkolenia zawodowe - Pracownik biur z obsługą kadrowo-płacową i elementami księg, Spawacz metodą MIG i MAG.

13 Twarzą w twarz z rynkiem pracy WND-POKL /12 Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie ul. Północna 9b, Jaworzno tel: (32) fax: (32) osoba do kontaktów: Monika Mikrut Okres realizacji projektu 01/08/ /01/2015 Opis projektu Projekt skierowany jest do 60 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Jaworzno i zamieszkujących na terenie miasta Jaworzno, natrafiających na trudności w podjęciu zatrudnienia. Są to osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. 12 os. do 25 r., 10 os. powyżej 50 r. ż., 15 os. długotrwale bezrobotnych oraz pozostałe osoby kwalifikujące się do kategorii os. wskazanych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia 23 os., w tym 10 os. zwolnionych z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia przez 60 os. bez. Zarejestrowanych w PUP Jaworzno, będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy na przestrzeni lat Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z kryteriami horyzontalnymi w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju. Nabór do projektu zostanie przeprowadzony w okresie od X-XII 2013 r. z uwzględnieniem rekrutacji uzupełń. W miesiącu I 2014 r. w ramach kilku etapów. Rekrutacja będzie prowadzona w siedzibie PUP Jaworzno. - Indywidualny Plan Działania, - Szkolenia zawodowe (pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac, spawacz spoin pachwinowych blach i rur w metodzie MAG i TIG, pracownik ochrony fizycznej I stopnia z licencją, płytkarz-glazurnik,, obsługa urządzeń sprzątających), a także staże zawodowe.

14 Wystartuj do kariery WND-POKL /12 Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości ul. Grudzieniec 64, Poznań tel: (61) fax: (61) osoba do kontaktów: Joanna Matyjek Okres realizacji projektu 01/08/ /06/2015 Projekt skierowany jest do 60 osób bezrobotnych w wieku (33K, 27M) zamieszkałych w rozumieniu KC w powiatach będzińskim, m. Sosnowiec i zawierciańskim, pozostające bez zatrudnienia. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy u min. 94% z 60 os. Do końca VI 2015 r. Rekrutacja otwarta na terenie w/w powiatów VIII-IX 2013 i IV-V Poprzez stronę internetową, portale społecznościowe, kontakt z PUP, dystrybucję plakatów i ulotek. Rekrutacja na szkolenia odbędzie się na podstawie IPD, we współpracy z doradcą zawodowym. Opis projektu - Indywidualny Plan Działania, - Poradnictwo zawodowe. - Wsparcie psychologiczno-doradcze, - Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, - Szkolenia zawodowe adekwatne do predyspozycji UP, - Staże zawodowe, - Pośrednictwo pracy

15 Aktywna młodość WND-POKL /12 Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. ul. Trzy Lipy 3, Gdańsk tel./fax osoba do kontaktów roboczych: Agnieszka Kolaszyńska Okres realizacji projektu 01/08/ /09/2014

16 Grupę docelową stanowią 48 osoby (min.60%up będą stanowiły K)pozostających bez zatrud.(w tym os.zarejestr.w PUP jako bezrob.),wyłącznie w wieku 15-24(24UP)oraz lat(24up), zamieszk.w rozum.kc na obszarze pow.:będzińskiego lub ZAWIERCIAŃSKIEGO (woj.śląskie). Opis projektu Rekrutacja ( ; ) ma charakter otwarty. Dział.polegać będą na utworzeniu str.www proj.,na której umieszcz.zostaną inf.dot.proj.,przygot. plakatów(200)i ulotek(800),które będą dystryb.na terenie ww.pow.(m.in.na uczelniach, w bibliotekach,stołówkach oraz PUPach-za uprzednią zgodą).w prasie ukaże się 4 art.rekrut.zostanie zatrud.rekruter Bezp.,który będzie organiz.spot.z potenc.up Potenc.UP będą mieli obowiązek wypełnić dok.rekr.(m.in.form.zgłosz.,o świad.o spełnieniu wymog.gd),dostępne na str.www proj.oraz w biurze proj.(na terenie WŚ).Wypełnione dok.należy przynieść osob.do BP lub przesłać pocztą.rekr.zostanie zawieszona,gdy l.zgłosz.speł.wymogi form.osiągnie 120%UP.Pozwoli to na utworzenie l.rezerw.,która zostanie użyta w przyp. rezyg. os.z l.podst.,co zapewni osiągnięcie założ.wskaź.i prod. Po wstępnej weryf.zgłoszeń(m.in.sprawdz. popr.i kompletności złoż.dok.oraz speł.wymog.gd-kandyd.będą mieli możliwość uzupełnienia brakujących dok.w terminie wskazanym przez Wnioskodawcę)Rekruter Bezp.utworzy wstępną listę kandyd.,którzy zostaną skierowani na rozmowy z Komisją rekrut.(kierownik Proj.,Spec.ds.Rozliczeń). Na rozmowie ocenione zostaną: motywacja (0-20,max.l.pkt dla os.charakteryz.się dużą motywacją)i potrzeba udziału w proj.(m.in.udział w szkol.,posiadane umiejęt.i kwalif.,0-30pkt,max l.pkt dla os.,które nie uczestniczyły w szkol.oraz nie posiadają kwalif.).max.l.pkt otrzymają os.,o niskich kwalif.,które najbardziej potrzebują pomocy,ale wykazują również zainteres.udział.w proj.przyjęte zostaną os.z najwyższą l.pkt.k.zostaną kwalif.priorytet.(min.60%up). Proces rekrut.zakoń.zostanie protokołem.os.zakwalif.do udziału w proj.zostaną poinf.drogą telef.kandyd.staną się UP po podp.deklaracji uczestnictwa(na pierwszych zaj.).w przypadku problemów ze zrekrut.założ.l.up w dział.zaangaż.zostanie cały ZP,który zorganiz.dodat.spot.z potenc.up. - warsztaty aktywnego poszukiwania pracy; - szkolenie językowe (angielski lub niemiecki); - szkolenie zawodowe (do wyboru: SPECJALISTA.DS.PUBLIC RELATIONS (obejmuje m.in.: Strategia PR organizacji, Bad.rynku na potrzeby PR, Relacje z mediami, Social Media, Organizacja eventów, Wizerunek i tożsamość organiz., Komunik.wew.w organiz.jako element PR, Rola Public Relations w zarządz.kryzysem, Wystąpienia publiczne); SPEC.DS. RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ (obejmuje m.in.: Relacje pomiędzy prawem podatkowym a prawem bilansowym, Istotne dla księg.zagadnienia z ustawy Ordynacjapodatkowa, Podatek dochodowy od os.prawnych, P.dochodowy od os.fiz., Pod. towarów i usług, Podatki obciążające koszty, P.odroczony); ADMINISTRATOR SIECI INFORMATYCZNEJ-efektem ukoń.szkol. są nabyte umiejęt.prac., który skutecznie:tworzy i projektuje nowe sieci komp.; konfiguruje i optymalizuje nowe i istniejące sieci komp.; lokalizuje i diagnoz.przyczyny awarii sieci oraz skut.je usuwa; zna i potrafi wdroż.nowoczesne protokoły w przełączalnych sieciach ethernet,protokoły routingu w sieciach korporacyjnych.

17 Młodzi na staż WND-POKL /13 Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku ul. Jana Długosza 114, Kłobuck, tel. (34) , fax (34) , Osoba do kontaktu: Marcin Wojtysek, tel. (34) Okres realizacji projektu 01/06/ /06/2015 Opis projektu Projekt skierowany jest do 154 osób bezrobotnych do 30 roku życia, z terenu powiatu kłobuckiego, jego głównym celem jest podjęcie zatrudnienia w okresie do 30 czerwca 2015r. przez 62 osoby. Realizacja powyższego celu następować będzie poprzez oferowanie uczestnikom projektu kompleksowego wsparcia obejmującego: poradnictwo zawodowe, warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywanie kompetencji kluczowych oraz staży. Rekrutacja osób zainteresowanych odbyciem stażu przeprowadzona zostanie poprzez nabór wniosków w sprawie zawarcia umów o zorganizowaniem staży w VIII 2014r. Rekrutacja będzie prowadzona na podstawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie. W nioski będzie można składać w wyznaczonym terminie osobiście lub za pośrednictwem poczty. Wnioski są dostępne w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej. 1. Poradnictwo zawodowe, warsztaty aktywizacyjne. 2. Staże.

18 Odjechany Handlowiec WND-POKL /13 NCG-New Consulting Group Szkolenia, Finanse, Konsulting, Rekrutacja Tomasz Nowicki ul. Aksamitna 56, Poręba fax. (42) Osoba do kontaktu: Andrzej Słaby, tel Okres realizacji projektu 01/03/ /06/2015 Opis projektu Projekt skierowany jest do 30 osób bezrobotnych (15 K i 15 M) w wieku lat z terenu powiatów: będzińskiego, myszkowskiego, zawierciańskiego, częstochowskiego i miasta Częstochowa, jego głównym celem jest podniesienie aktywności zawodowej przez 30 niepracujących osób do 30 roku życia, poprzez zdobycie kwalifikacji przedstawiciela handlowego. Ponadto projekt zakłada zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy poprzez warsztaty aktywizacyjne, zdobycie praktycznych umiejętności w ramach staży oraz zmianę, uzupełnienie lub zdobycie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia. Rekrutacja będzie się odbywać na miesiąc przed każdą edycją szkolenia na podstawie indywidualnych zgłoszeń kandydatów składanych w biurze projektu, przesłanych faksem lub pocztą elektroniczną. Dokumenty wymagane do zgłoszenia udziału w projekcie to: formularz zgłoszeniowy, list motywacyjny, CV. 3. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania. 4. Warsztaty aktywizacyjne. 5. Staże. 6. Szkolenia zawodowe: Szkolenie Skuteczny Handlowiec (V modułów), Prawo jazdy kat. B,

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Uniwersytet Śląski w Katowicach

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Uniwersytet Śląski w Katowicach Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Tytuł Projektu Programowanie kariery - wsparcie młodych osób na rynku pracy WND-POKL.06.01.01-24-229/13 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Akademia IT POKL.08.01.01-24-060/11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Lekarze w trójwymiarze szkolenia z diagnostyki obrazowej USG WND-POKL.08.01.01-24-519/11 Beneficjent Dane teleadresowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana Redel, Michał Redel

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana Redel, Michał Redel Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu LAST MINUTE - Nowoczesny pracownik WND-POKL.08.01.01-24-175/10 Beneficjent IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Lekarze w trójwymiarze szkolenia z diagnostyki obrazowej USG WND-POKL.08.01.01-24-519/11 Beneficjent Dane teleadresowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu CAŁA NAPRZÓD Z WOPR szkolenia dla służb ratowniczych województwa śląskiego WND-POKL.08.01.01-24-245/11 Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

13,5 13,3 13,2 12,9 11,9 11,8 11,6 10,8 11,5 11,1 11,0 10,8 10,2 10,7

13,5 13,3 13,2 12,9 11,9 11,8 11,6 10,8 11,5 11,1 11,0 10,8 10,2 10,7 Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie dot. poziomu bezrobocia oraz działań PUP Jaworzno LIPIEC/ 2012r. W miesiącu czerwcu 2012r. wskaźnik bezrobocia w Jaworznie zmniejszył się /w porównaniu do maja br./ o

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim za 2010 rok Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki, 04.03.2010r. Spis treści: STAN BEZROBOCIA W POWIECIE MIŃSKIM... 3 1.... P OZIOM

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Łasku zrealizował w latach 2004-2007 następujące projekty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Zostań na wsi elektrykiem

REGULAMIN PROJEKTU Zostań na wsi elektrykiem REGULAMIN PROJEKTU Zostań na wsi elektrykiem w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.1 PO KL Informacji udziela: Biuro Projektu Oddział Elektroniki Informatyki Telekomunikacji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo