REGULAMIN KONKURSU ZAREKLAMUJ SWÓJ BIZNES 2. EDYCJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU ZAREKLAMUJ SWÓJ BIZNES 2. EDYCJA"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU ZAREKLAMUJ SWÓJ BIZNES 2. EDYCJA (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą ZaREklamuj swój biznes 2. Edycja, zwany dalej Konkursem. 2. Organizatorem Konkursu jest firma Brand Republic Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kuratowskiego 2/49, Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy pod nr KRS , numer REGON , numer NIP , dalej zwanym Organizatorem. 3. Konkurs ma na celu promocję kamer i telefonów komórkowych marki HTC Poland Sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 146C (dalej: HTC ) oraz usług i produktów T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 12 (dalej: T-Mobile ). 4. Konkurs przeprowadzany jest w okresie od dnia r. do r. (dalej: Okres Trwania Konkursu ). 5. Uczestnikiem Konkursu może być: a. przedsiębiorca w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa b. pełnoletnia osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która w terminie 1 miesiąca od zakończenia Konkursu rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej zwani są w dalszej części Regulaminu Uczestnikami. 6. Uczestnikami Konkursu mogą być Przedsiębiorcy lub Firmy działające w szeroko pojętym sektorze przemysłów kreatywnych, do których Organizator zalicza następujące: reklama, film i wideo, architektura, muzyka, rynek sztuki i antyków, sztuki performatywne, gry komputerowe i wideo, rynek wydawniczy, rzemiosło, oprogramowanie, wzornictwo, radio i telewizja, projektowanie mody. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszenia konkursowego firmy, której działalność nie mieści się w wyżej wymienionym zakresie. 7. Organizator jest przyrzekającym nagrodę pieniężną i nagrody w postaci kamer i telefonu HTC, a T-Mobile jest przyrzekającym nagrodę w postaci zestawu promocyjnego, o którym mowa w par. 4 ust. 1, w rozumieniu art. 919 i art. 921 kodeksu cywilnego. 8. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 9. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem w Konkursie danych osobowych jest dobrowolne. 10. Konkurs jest ogłaszany w kanałach social media (m.in. Facebook: YouTube), na stronie internetowej konkursu oraz w Internecie na stronach i w innych miejscach, w których prowadzona jest kampania public relations przez Organizatora lub na jego zlecenie. 11. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu. 12. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy wydania nagrody i anulowania wygranej lub dochodzenia jej zwrotu lub zwrotu jej równowartości jako od podmiotu nieuprawnionego do uczestnictwa w Konkursie. 13. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz ze zm.).

2 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, pracownicy HTC i T-Mobile S.A. oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 2. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jak i osoby niepełnoletnie. 3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest łączne spełnienie przez Uczestnika następujących warunków: a. akceptacja niniejszego Regulaminu, b. udział w zadaniu konkursowym organizowanym przez Organizatora, polegającym na stworzeniu 15 filmu prezentującego własny pomysł na biznes w branży kreatywnej (dalej: Film ) oraz umieszczeniu takiego filmu na swoim tj. Uczestnika profilu na Instagramie i oznaczenie go #zareklamujswojbiznes oraz wysłanie maila o treści: Potwierdzam swój udział w konkursie: zareklamuj swój biznes- 2. Edycja na c. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, promocją Konkursu, promocją usług T- Mobile i HTC, publikacją wyników, realizacją nagrody w Konkursie d. przeniesienie całości praw autorskich do Filmu zgodnie z ust. w tym na wykorzystywanie wizerunku i wypowiedzi osób w nim przedstawionych, ich rozpowszechnianie oraz rozpowszechnianie ich opracowań w celach promocyjnych i marketingowych produktów i usług HTC Polska Sp. z o.o. oraz zestawu promocyjnego T-Mobile Polska w ramach fanpage u na Facebooku, kanału na YouTube, strony internetowej, blogów oraz newslettera HTC Polska oraz T-Mobile Polska. 4. W przypadku podania nieprawdziwych danych lub naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rozpatrzenia zgłoszenia konkursowego, wydania nagrody lub anulowania wygranej lub też, jeśli została ona już wydana, prawo do żądania jej zwrotu lub zwrotu jej równowartości w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty wezwania takiego Uczestnika do zwrotu. 5. Każdy Uczestnik ma prawo w okresie trwania Konkursu do jednokrotnego zgłoszenia konkursowego. W razie zgłoszenia większej liczby Filmów rozpatrywane w Konkursie będzie wyłącznie najwcześniejsze zgłoszenie. 6. Organizator może odmówić udziału w zadaniu konkursowym Uczestnikowi, którego nagranie narusza prawo, zmierza do obejścia prawa, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, narusza zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje lub może naruszać prawa osób trzecich lub wyraża treści dyskryminujące. Uczestnik zobowiązuje się zaniechać działań mogących prowadzić do takich naruszeń. 3 TRYB WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW 1. Zwycięzców Konkursu wyłoni jury konkursowe w osobach (Anna Pięta, Magdalena Korcz, Sylwia Kawalerowicz) (dalej: Jury )

3 2. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja powołana przez Organizatora składająca się z pięciu jego przedstawicieli, zwana dalej Komisją. Komisja będzie sprawować pieczę nad procesem wyłaniania zwycięzcy nagrody zgodnie z następującymi zasadami: a. zgłoszenie filmu konkursowego, o którym mowa w 2 ust. 4 lit. b, oznacza zgodę na poddanie filmu powstałego w ramach zadania konkursowego pod głosowanie Jury oraz na Instagramie b. Jury dokonuje wyboru 3 (trzech) Uczestników, którzy zostaną laureatami I, II oraz III nagrody. 3. Dodatkowo w drodze głosowania społeczności Instagrama zostanie wyłoniony laureat nagrody publiczności, któremu zostanie przyznana IV nagroda. Głosowanie odbywać się będzie w terminie wskazanym w ust. 6 poniżej. 4. Jury dokona wyboru laureatów I, II i III nagrody nie później niż do dnia r.. Okres ten może się wydłużyć z przyczyn niezależnych od Organizatora, o czym będzie on na bieżąco informował na stronie 5. Jury dokonując wyboru Lauretów I, II oraz III nagrody w Konkursie bierze pod uwagę chwytliwość, kreatywność i oryginalność Filmu, a nie samej koncepcji przedsięwzięcia lub marki. 6. Oddawanie głosów na Instagramie zaczyna się o godz. 18:00 w dn r. a kończy o godz. 23:59 w dn r. 7. Do kompetencji Komisji należeć będzie rozpatrywanie wpływających od Uczestników Konkursu reklamacji. 8. Wyniki Konkursu, dane przedsiębiorców, którzy zwyciężyli w Konkursie są publikowane na fanpage'u i na stronie internetowej konkursu oraz T-Mobile (www.t-mobile.pl/dlafirm). Przedstawiciel zwycięskiej firmy zostanie poinformowany o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej. 4 NAGRODA 1. I Nagrodą w Konkursie jest kwota pieniężna przyznawana przez Organizatora w wysokości Euro (pięciu tysięcy Euro) brutto przeliczane po średnim kursie z dnia EUR = 4,14 PLN, kamera RE marki HTC (o wartości 900 pln brutto) oraz nagroda w postaci dwurocznego abonamentu na usługę TMPL Jump!ProFirma S o wartości 957,6 zł netto. 2. Organizator przyzna jeszcze kolejno: II Nagrodę w postaci kamery RE marki HTC, telefonu HTC One M9 oraz zestawu promocyjnego T-Mobile oraz III nagrodę w postaci kamery RE marki HTC nagroda w postaci rocznego abonamentu na usługę T-Mobile Jump!ProFirma S o wartości 957,6 zł netto. 3. Nagroda od T-Mobile przyznawana w ramach Nagrody I, II, III oznacza Zestaw promocyjny Jump!proFirma S ofercie Biznes Europa i Świat - Oferta bez telefonu w cenie 0,03 zł netto miesięcznie przez 24 Cykle rozliczeniowe. Pozostałe warunki świadczenia usług zawarte są w Warunkach Oferty Promocyjnej Biznes, Europa i Świat oferta bez telefonu o wartości rynkowej 957,6 zł netto. 4. Każdy Laureat otrzyma również Nagrodę dodatkową w wysokości 11,11% wartości nagrody. Nagrodą dodatkowa nie podlega wypłacie, jej wartość stanowić będzie kwotę przekazaną przez Organizatora lub T-Mobile na poczet podatku dochodowego od Nagród.

4 5. Organizator oświadcza, iż nagrody konkursowe są przekazywane odpowiednio do znajdujących zastosowanie: a. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; b. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 6. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do nagród na osobę trzecią. 7. Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny. 8. Warunkiem wydania nagrody jest podpisanie przez zwycięzcę Oświadczenia o następującej treści: Oświadczam, że w wyniku Konkursu ZaREklamuj swój biznes zostałem/am Laueratem I/II/III/IV Nagrody głównej o wartości XYZ (na którą składa się wartość nagrody pieniężnej oraz wartość kamery RE oraz wartość T-Mobile) oraz Nagrody dodatkowej o wartości 11,11% wartości nagrody głównej. Nagrodę dodatkową przekazuję Organizatorowi lub T-Mobile na poczet odprowadzenia podatku dochodowego od Nagród, lub Oświadczam, że w wyniku Konkursu ZaREklamuj swój biznes zostałem/am Laueratem nagrody pocieszenia oraz Nagrody dodatkowej o wartości 11,11% wartości tej nagrody. Nagrodę dodatkową przekazuję T-Mobile na poczet odprowadzenia podatku dochodowego od Nagród. 9. Wydanie nagród Uczestnikowi, o którym mowa w par. 1 ust. 5 pkt. b), który zostanie zwycięzcą Konkursu, następuje po rozpoczęci przez niego prowadzenia działalności gospodarczej jednak nie później niż 1 miesiąc od dnia publikacji listy Laureatów na stronie za wyjątkiem nagrody pieniężnej, która zostanie przekazana nie później niż dwa miesiące od dnia publikacji listy Laureatów na stronie 10. Prawo do nagrody w postaci Pakietu usług T-Mobile Laureat realizuje poprzez zawarcie z T-Mobile umowy na wskazane Regulaminem usługi. Laureat może złożyć pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia nagrody w postaci prawa do zestawu promocyjnego T- Mobile. 5 PRAWA AUTORSKIE 1. W ramach nagród przewidzianych Regulaminem zwycięzca Konkursu przenosi na HTC i T-Mobile z chwilą wydania nagrody całość majątkowych praw autorskich do Filmu na wszelkich znanych w chwili wydania nagrody polach eksploatacji, które obejmują w szczególności: a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Filmu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Filmu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Film utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy c. w zakresie rozpowszechniania Filmu w sposób inny niż określony w pkt 2 powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Filmu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, d. w zakresie zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich do modyfikacji Filmu - dokonywanie przez HTC i T-Mobile wszelkich modyfikacji Filmu i wykorzystywanie w dowolny sposób tak utworzonych ich modyfikacji oraz zezwalanie na (i) dokonywanie wszelkich modyfikacji Filmu przez osoby trzecie i (ii) wykorzystywanie w dowolny sposób tak utworzonych ich modyfikacji.

5 2. Zwycięzca zapewnia, że korzystanie przez HTC i T-Mobile z Filmu (w tym wizerunków osób oraz treści i oznaczeń uwidocznionych w Filmie) nie będzie naruszało praw osób trzecich w zakresie praw autorskich, praw własności przemysłowej lub innych praw osób trzecich. Jeśli jakakolwiek strona trzecia zgłosi roszczenia lub zarzuty do HTC lub T-Mobile w zakresie, o którym mowa powyżej, Zwycięzca zobowiązuje się na własny koszt do podjęcia niezbędnych kroków dla ochrony HTC i T-Mobile przed takimi roszczeniami lub zarzutami w celu uwolnienia HTC i T-Mobile od odpowiedzialności za takie roszczenia. 6 NARUSZENIE REGULAMINU 1. W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu. 2. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, wielokrotnego niepoprawnego zgłaszania udziału, próby wyłudzenia nagrody, próby złamania zabezpieczeń skrzynki lub Facebook lub innych działań sprzecznych z ideą i celem Konkursu, danemu Uczestnikowi nie będzie przysługiwała nagroda, nawet mimo wcześniejszego jej przyznania. W wypadku takim zgłoszenie Uczestnika zostanie anulowane a nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego film uzyskał kolejne miejsce w Konkursie zgodnie z decyzją Jury 3. Organizator samodzielnie lub na wniosek Uczestników Konkursu ma prawo anulować zgłoszenie konkursowe Uczestnika, gdy zaistnieje podejrzenie, że zgłoszenie to narusza niniejszy Regulamin. 4. Uczestnik zgłaszając film w ramach w ramach zadania konkursowego zapewnia, że nie narusza praw osób trzecich i zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich z tego tytułu. 7 REKLAMACJE 1. Kontakt z Organizatorem odbywa się za pomocą adresu 2. Wszelkie reklamacje w związku z przebiegiem Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie na adres Podając w tytule a Reklamacja Konkurs Zareklamuj swój biznes z podaniem danych Uczestnika, adresu korespondencyjnego, opisu reklamacji wraz z jej uzasadnieniem, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, jednakże nie później niż w terminie do 14 dni od daty zakończenia Konkursu, której reklamacja dotyczy. O zachowaniu terminu na zgłoszenie reklamacji decyduje data nadania korespondencji Komisja Konkursu rozpatrzy i powiadomi Uczestnika na piśmie listem poleconym o uwzględnieniu lub odrzuceniu jego reklamacji w terminie 21 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, wraz ze wskazaniem uzasadnienia rozstrzygnięcia. 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozstrzygnięcia reklamacji jest ostateczna. 5. Zabrania się publikacji reklamacji bądź innych krytycznych lub negatywnych treści na fanpage u Organizatora. Reklamacje mogą być składane jedynie w drodze określonej niniejszym Regulaminem.

6 6. Reklamacje lub inne negatywne i nieprzychylne informacje na temat Konkursu, jego przebiegu oraz Organizatora i innych Partnerów Konkursu będą usuwane. 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady uczestnictwa w Konkursie dla Uczestników. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie mógł przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec pomimo dochowania należytej staranności. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści wykorzystywane w filmach konkursowych przez uczestników konkursu bez zgody ich autorów (zdjęcia, materiały video, teksty, utwory muzyczne 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn z poszanowaniem praw uprzednio nabytych przez Uczestników. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianach Regulaminu drogą mailową na adres podany w zgłoszeniu konkursowym. 5. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Brand Republic Sp z o.o. SP k, ul. Pokorna 2/215, Warszawa, na stronie internetowej 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

ANEKS Z DNIA 24.07.2015. 1. Paragraf 6 pkt 1 B) z powodu wyczerpania dotychczasowej puli nagród otrzymuje następujące brzmienie:

ANEKS Z DNIA 24.07.2015. 1. Paragraf 6 pkt 1 B) z powodu wyczerpania dotychczasowej puli nagród otrzymuje następujące brzmienie: ANEKS Z DNIA 24.07.2015 1. Paragraf 6 pkt 1 B) z powodu wyczerpania dotychczasowej puli nagród otrzymuje następujące brzmienie: B) Smartfon LG G4c przy zakupie telewizorów ULTRA HD, modeli: 65UF800V, 55UG870V,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel

Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Poczuj smak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i Regulamin Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs dla uczestników Programu SERVICE PRO. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym

Bardziej szczegółowo