Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013"

Transkrypt

1 Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Program rozwojowy szkół w powiecie mińskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej projektem, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. Księdza Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Sosnkowskiego 43, Mińsk Mazowiecki, zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursów, zapewnienie materiałów szkoleniowych, przygotowanie certyfikatów ukończenia kursów oraz zapewnienie cateringu dla uczestników kursów organizowanych w ramach projektu, zgodnie z poniższymi wytycznymi: ROZDZIAŁ 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. 1. Wykonawca powinien przeprowadzić na potrzeby uczestników projektu, którymi będą uczniowie techników następujące kursy: a) Kurs przedsiębiorczości dla 5 grup po osób każda (łącznie przeszkolonych zostanie 50 osób). Wymiar kursu dla każdej z grup powinien wynosić 36 godzin szkoleniowych, czyli łącznie w ramach wszystkich grup powinno zostać zrealizowanych 180 godzin szkoleniowych. W ramach kursu każda grupa powinna zostać zapoznana z następującą tematyką: księgowość w firmie (dokumentacja księgowa, rozrachunki, podatki, ubezpieczenia, płace), własna działalność gospodarcza (biznesplan, prawo, podatki, ewidencja, finansowanie, strategia biznesowa, marketing), obsługa komputera (programy finansowo księgowe, magazynowe, MS Office, poczta elektroniczna). Podczas kursu powinny zostać zastosowane nowoczesne i aktywne metody nauczania, z naciskiem na zajęcia praktyczne, z wykorzystaniem narzędzi takich, jak: grupy dyskusyjne, studium przypadków, gry symulacyjne, niestandardowe formy szkolenia. Kurs powinien zostać zakończony testem sprawdzającym nabytą wiedzę. Kurs powinien zostać przeprowadzony w okresie: grudzień 2013 luty b) Kurs informatyki dla 1 grupy składającej się z osób. Wymiar kursu powinien wynosić 36 godzin szkoleniowych. W ramach kursu grupa powinna zostać zapoznana z następującą tematyką: multimedia i grafika komputerowa, fotografia cyfrowa (sprzęt fotograficzny, programy do obróbki zdjęć, programy graficzne), projektowanie obiektów, obsługa kamery cyfrowej, obróbka filmu, tworzenie i przetwarzanie dźwięku. Kurs powinien zostać zakończony testem sprawdzającym nabytą wiedzę. Kurs powinien zostać przeprowadzony w okresie: styczeń maj c) Kurs marketingu i public relations dla 1 grupy składającej się z osób. Wymiar kursu powinien wynosić 36 godzin szkoleniowych. W ramach kursu grupa powinna zostać zapoznana z następującą tematyką: reklama, copywriting, social media, marketing w wyszukiwarkach internetowych, marketing, nowoczesne i tradycyjne metody pozyskiwania klienta, telemarketing, działalność PR w Internecie, marketing partyzancki. Kurs powinien zostać zakończony testem sprawdzającym nabytą wiedzę.

2 Kurs powinien zostać przeprowadzony w okresie: styczeń maj d) Kurs z zakresu handel krajowy i zagraniczny dla 1 grupy składającej się z osób. Wymiar kursu powinien wynosić 36 godzin szkoleniowych. W ramach kursu grupa powinna zostać zapoznana z następującą tematyką: obrót gospodarczy, umowy handlowe, rozliczenia i transakcje krajowe i zagraniczne, decyzje menedżerskie, operacje walutowe, bariery handlowe, handel z UE i wschodem, specyfika firm zagranicznych. Kurs powinien zostać zakończony testem sprawdzającym nabytą wiedzę. Kurs powinien zostać przeprowadzony w okresie: styczeń maj e) Kurs z zakresu zarządzanie produkcją i usługami w logistyce dla 1 grupy składającej się z osób. Wymiar kursu powinien wynosić 36 godzin szkoleniowych. W ramach kursu grupa powinna zostać zapoznana z następującą tematyką: podstawy logistyki, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie produkcją i usługami, ekologistyka, ekonomia transportu, projektowanie i modelowanie procesów logistycznych, zarządzanie jakością, rynek usług logistycznych. Kurs powinien zostać zakończony testem sprawdzającym nabytą wiedzę. Kurs powinien zostać przeprowadzony w okresie: styczeń maj Czas trwania jednej godziny szkoleniowej to 45 minut. 3. Dokładne terminy poszczególnych kursów zostaną ustalone po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy. 4. Kursy odbywać się będą w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie powiatu mińskiego. 5. Wykonawca powinien prowadzić dokumentację szkoleniową zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. II. Wykonawca powinien przygotować certyfikaty poświadczające ukończenie każdego z kursów i wydać je uczestnikom odpowiednio po ukończeniu kursów. Łączna liczba certyfikatów powinna wynosić 90 sztuk (50 certyfikatów dla uczestników kursu przedsiębiorczości, certyfikatów dla uczestników kursu informatyki, certyfikatów dla uczestników kursu marketingu i public relations, certyfikatów dla uczestników kursu z zakresu handlu krajowego i zagranicznego, certyfikatów dla uczestników kursu z zakresu zarządzania produkcją i usługami w logistyce). Certyfikaty muszą zostać oznaczone logotypami, które Zamawiający przekaże Wykonawcy. III. Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom następujące materiały szkoleniowe: a) materiały szkoleniowe na kurs przedsiębiorczości w liczbie 50 kompletów (po 1 komplecie materiałów dla każdego uczestnika) w formie przygotowanego przez Wykonawcę skryptu oraz dostępnego na rynku podręcznika lub innej książki wchodzącej w skład literatury przedmiotu. Materiały szkoleniowe powinny obejmować tematykę, która zostanie przedstawiona uczestnikom w ramach kursu. Skrypt powinien zostać oznaczony logotypami, które Zamawiający przekaże Wykonawcy. b) materiały szkoleniowe na kurs informatyki w liczbie kompletów (po 1 komplecie materiałów dla każdego uczestnika) w formie przygotowanego przez Wykonawcę skryptu oraz dostępnych na

3 rynku programów komputerowych. Skrypt oraz programy komputerowe powinny być związane z tematyką, która zostanie przedstawiona uczestnikom w ramach kursu. Skrypt powinien zostać oznaczony logotypami, które Zamawiający przekaże Wykonawcy. c) materiały szkoleniowe na kurs marketingu i public relations w liczbie kompletów (po 1 komplecie materiałów dla każdego uczestnika) w formie przygotowanego przez Wykonawcę skryptu oraz dostępnego na rynku podręcznika lub innej książki wchodzącej w skład literatury przedmiotu. Materiały szkoleniowe powinny obejmować tematykę, która zostanie przedstawiona uczestnikom w ramach kursu. Skrypt powinien zostać oznaczony logotypami, które Zamawiający przekaże Wykonawcy. d) materiały szkoleniowe na kurs z zakresu handel krajowy i zagraniczny w liczbie kompletów (po 1 komplecie materiałów dla każdego uczestnika) w formie przygotowanego przez Wykonawcę skryptu oraz dostępnego na rynku podręcznika lub innej książki wchodzącej w skład literatury przedmiotu. Materiały szkoleniowe powinny obejmować tematykę, która zostanie przedstawiona uczestnikom w ramach kursu. Skrypt powinien zostać oznaczony logotypami, które Zamawiający przekaże Wykonawcy. e) materiały szkoleniowe na kurs z zakresu zarządzanie produkcją i usługami w logistyce w liczbie kompletów (po 1 komplecie materiałów dla każdego uczestnika) w formie przygotowanego przez Wykonawcę skryptu oraz dostępnego na rynku podręcznika lub innej książki wchodzącej w skład literatury przedmiotu. Materiały szkoleniowe powinny obejmować tematykę, która zostanie przedstawiona uczestnikom w ramach kursu. Skrypt powinien zostać oznaczony logotypami, które Zamawiający przekaże Wykonawcy. IV. 1. Wykonawca powinien zapewnić każdemu uczestnikowi kursów, w każdym dniu, w którym odbywać się będą kursy, catering w postaci: a) dwudaniowego obiadu składającego się z zupy oraz dania głównego (wraz ze sztućcami i serwetkami); b) suszu szkoleniowego (ciastka, paluszki, itp.) oraz napoju, przy czym na potrzeby cateringu przez 1 dzień rozumie się 3 godziny szkoleniowe kursu, w związku z czym w przypadku, gdy kurs w danym dniu trwał będzie np. 6 godzin szkoleniowych, Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia każdemu uczestnikowi w tym dniu 2 dwudaniowych obiadów oraz 2 porcji suszu szkoleniowego i 2 napojów, itd. 2. Biorąc pod uwagę fakt, iż kurs w danym dniu kalendarzowym obejmował będzie 3 godziny, bądź wielokrotność 3 godzin, Wykonawca powinien zapewnić catering na 600 osobodni kursu przedsiębiorczości, 120 osobodni kursu informatyki, 120 osobodni kursu marketingu i public relations, 120 osobodni kursu z zakresu handlu krajowego i zagranicznego oraz 120 osobodni kursu z zakresu zarządzania produkcją i usługami w logistyce. ROZDZIAŁ 2. KODY I NAZWY ZAMÓWIENIA WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV): usługi szkolenia specjalistycznego usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego usługi szkolenia zawodowego usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania usługi podawania posiłków

4 drukowane książki podręczniki szkolne różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe ROZDZIAŁ 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW I. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 1. Przedstawią program każdego z kursów. 2. Spełniają warunki określone w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 3. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo bądź kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. II. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę. Wykonawca, który nie spełni jakiegokolwiek z powyższych warunków, zostanie wykluczony z postępowania. ROZDZIAŁ 4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW POWODUJĄCYCH WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Program każdego z kursów sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, przy założeniu, że program każdego z kursów powinien określać realizowaną tematykę oraz wymiar czasowy określony na realizację każdego z zagadnień omawianych w ramach kursu.

5 2. Oświadczenie o spełnianiu określonych warunków sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. ROZDZIAŁ 5. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTYWRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych tylko przez tych Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. 2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: L.p. Kryterium Znaczenie Liczba możliwych do kryterium (w %) uzyskania punktów 1. Cena 0 % 0 punktów 3. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 4. Punkty za kryterium Cena zostaną obliczone według wzoru: Cena oferty najtańszej x 0 = liczba punktów Cena oferty badanej Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. oferta, w której zaproponowano najniższą cenę. ROZDZIAŁ 6. WYKLUCZENIE WYKONAWCY Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania: a) w przypadku, gdy nie spełni któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu; b) w przypadku, gdy przedłożona przez niego oferta będzie niezgodna z niniejszym zapytaniem; c) w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę, w ofercie lub załącznikach do niej, informacji nieprawdziwych ROZDZIAŁ 7. DODATKOWE INFORMACJE 1. Ofertę, sporządzoną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, należy przesłać faksem pod numer: lub e mailem (skan oferty) pod adres: bądź też przesłać pocztą, za pośrednictwem firmy kurierskiej albo osobiście lub przez upoważnioną osobę dostarczyć do biura projektu pod adresem: ul. Sosnkowskiego 43, Mińsk Mazowiecki w terminie do 4 grudnia 2013 r. do godz. 16.

6 2. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy w dniu 5 grudnia 2013 roku. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zawiadomiony o tym fakcie drogą e mailową, bądź na piśmie. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze umowę, której projekt stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego postępowania, jego odwołania, bądź do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy. 4. Wykonawca powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna: a) zostać opatrzona pieczęcią firmową, b) posiadać datę sporządzenia, c) zawierać adres siedziby oferenta, adres e mail, numer telefonu, numer NIP, d) zostać podpisana czytelnie przez Wykonawcę. 5.Ceny zamieszczone w ofercie powinny być cenami brutto. 6. Wszelkie zapytania związane z niniejszym postępowaniem prosimy kierować pod następujący adres e mailowy: lub pod numer telefonu: Załączniki: 1. Formularz ofertowy 2. Program kursów 3. Oświadczenie o spełnianiu określonych warunków 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym 5. Projekt umowy

7 Załącznik nr 1 (miejsce i data sporządzenia oferty). (Nazwa Wykonawcy) (Siedziba Wykonawcy). (e mail) (nr tel. )... (NIP). Oferta W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 19 listopada 2013 roku składam następującą ofertę cenową na przeprowadzenie kursów, zapewnienie materiałów szkoleniowych, przygotowanie certyfikatów ukończenia kursów oraz zapewnienie cateringu dla uczestników kursów organizowanych w ramach projektu: Program rozwojowy szkół w powiecie mińskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Lp. TYTUŁ KURSU CENA BRUTTO ZA GODZINĘ KURSU ŁĄCZNA LICZBA GODZIN KURSU CENA ŁĄCZNA BRUTTO 1 Kurs przedsiębiorczości Kurs informatyki 36 3 Kurs marketingu i public relations 36 4 Kurs z zakresu handlu krajowego i zagranicznego 36 5 Kurs z zakresu zarządzania produkcją i usługami w logistyce 36 Lp. RODZAJ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH CENA BRUTTO ZA 1 KOMPLET MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH (MATERIAŁY DLA 1 UCZESTNIKA) ŁĄCZNA LICZBA KOMPLETÓW MATERIAŁÓW NA DANY KURS CENA ŁĄCZNA BRUTTO 1 Materiały na kurs przedsiębiorczości 50 2 Materiały na kurs informatyki

8 3 Materiały na kurs marketingu i public relations 4 Materiały na kurs z zakresu handlu krajowego i zagranicznego 5 Materiały na kurs z zakresu zarządzania produkcją i usługami w logistyce Lp. RODZAJ CERTYFIKATU CENA BRUTTO ZA PRZYGOTOWANIE 1 CERTYFIKATU ŁĄCZNA LICZBA CERTYFIKATÓW NA DANE SZKOLENIE CENA ŁĄCZNA BRUTTO 1 Certyfikat na kurs przedsiębiorczości 50 2 Certyfikat na kurs informatyki 3 Certyfikat na kurs marketingu i public relations 4 Certyfikat na kurs z zakresu handlu krajowego i zagranicznego 5 Certyfikat na kurs z zakresu zarządzania produkcją i usługami w logistyce Lp. RODZAJ CATERINGU CENA BRUTTO ZA ZAPEWNIENIE 1 OSOBODNIA CATERINGU ŁĄCZNA LICZBA OSOBODNI W DANYM KURSIE CENA ŁĄCZNA BRUTTO 1 Catering na kurs przedsiębiorczości Catering na kurs informatyki Catering na kurs marketingu i public relations 120

9 4 Catering na kurs z zakresu handlu krajowego i zagranicznego Catering na kurs z zakresu zarządzania produkcją i usługami w logistyce 120 W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do realizacji zamówienia w terminach wskazanych w zapytaniu ofertowym. Oświadczam, iż przyjąłem do wiadomości, że Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego postępowania, jego odwołania, bądź do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy. Oświadczam, iż zapoznałem się z projektem umowy i akceptuję wszystkie postanowienia zawarte w jej treści, a w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia z Zamawiającym umowy o tej treści... podpis i pieczęć Wykonawcy

10 Załącznik nr 2 Program kursów 1. Program kursu przedsiębiorczości: 2. Program kursu informatyki: 3. Program kursu marketingu i public relations: 4. Program kursu z zakresu handlu krajowego i zagranicznego: 5. Program kursu z zakresu z zakresu zarządzania produkcją i usługami w logistyce:

11 Załącznik nr 3 (pieczęć Wykonawcy) Oświadczenie Ja (imię i nazwisko): w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (nazwa firmy): oświadczam, że: 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Miejscowość i data: (podpis upoważnionego przedstawiciela)

12 Załącznik nr 4 (pieczęć Wykonawcy) Oświadczenie Ja (imię i nazwisko): w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (nazwa firmy): oświadczam, że: nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo w zakresie wynikającym z zapytania ofertowego. (Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.) Miejscowość i data: (podpis upoważnionego przedstawiciela)

13 Załącznik nr 5 Projekt umowy zlecenie Nr... Zawarta w dniu roku w Mińsku Mazowieckim pomiędzy: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. Księdza Józefa Majki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Sosnkowskiego 43, Mińsk Mazowiecki, NIP: , reprezentowaną przez prof. Magdalenę Sitek na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, zwaną dalej Zleceniodawcą a.., z siedzibą w. pod adresem., NIP:, REGON:,, reprezentowaną przez:. zwaną dalej Zleceniobiorcą wybranym w związku ze złożeniem oferty w postępowaniu na przeprowadzenie kursów, zapewnienie materiałów szkoleniowych, przygotowanie certyfikatów ukończenia kursów oraz zapewnienie cateringu dla uczestników kursów organizowanych w ramach projektu: Program rozwojowy szkół w powiecie mińskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, o następującej treści: 1 1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zlecenie polegające na przeprowadzeniu kursów, zapewnieniu materiałów szkoleniowych, przygotowaniu certyfikatów ukończenia kursów oraz zapewnieniu cateringu dla uczestników projektu: Program rozwojowy szkół w powiecie mińskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej projektem, zgodnie z następującymi wytycznymi: a) Zleceniobiorca powinien przeprowadzić na potrzeby uczestników projektu, którymi będą uczniowie techników, następujące kursy: Kurs przedsiębiorczości dla 5 grup po osób każda (łącznie przeszkolonych zostanie 50 osób). Wymiar kursu dla każdej z grup powinien wynosić 36 godzin szkoleniowych, czyli łącznie w ramach wszystkich grup powinno zostać zrealizowanych 180 godzin szkoleniowych. W ramach kursu każda grupa powinna zostać zapoznana z następującą tematyką: księgowość

14 w firmie (dokumentacja księgowa, rozrachunki, podatki, ubezpieczenia, płace), własna działalność gospodarcza (biznesplan, prawo, podatki, ewidencja, finansowanie, strategia biznesowa, marketing), obsługa komputera (programy finansowo księgowe, magazynowe, MS Office, poczta elektroniczna). Podczas kursu powinny zostać zastosowane nowoczesne i aktywne metody nauczania, z naciskiem na zajęcia praktyczne, z wykorzystaniem narzędzi takich, jak: grupy dyskusyjne, studium przypadków, gry symulacyjne, niestandardowe formy szkolenia. Kurs powinien zostać zakończony testem sprawdzającym nabytą wiedzę. Kurs powinien zostać przeprowadzony w okresie: grudzień 2013 luty 2014; Kurs informatyki dla 1 grupy składającej się z osób. Wymiar kursu powinien wynosić 36 godzin szkoleniowych. W ramach kursu grupa powinna zostać zapoznana z następującą tematyką: multimedia i grafika komputerowa, fotografia cyfrowa (sprzęt fotograficzny, programy do obróbki zdjęć, programy graficzne), projektowanie obiektów, obsługa kamery cyfrowej, obróbka filmu, tworzenie i przetwarzanie dźwięku. Kurs powinien zostać zakończony testem sprawdzającym nabytą wiedzę. Kurs powinien zostać przeprowadzony w okresie: styczeń maj 2014; Kurs marketingu i public relations dla 1 grupy składającej się z osób. Wymiar kursu powinien wynosić 36 godzin szkoleniowych. W ramach kursu grupa powinna zostać zapoznana z następującą tematyką: reklama, copywriting, social media, marketing w wyszukiwarkach internetowych, marketing, nowoczesne i tradycyjne metody pozyskiwania klienta, telemarketing, działalność PR w Internecie, marketing partyzancki. Kurs powinien zostać zakończony testem sprawdzającym nabytą wiedzę. Kurs powinien zostać przeprowadzony w okresie: styczeń maj 2014; Kurs z zakresu handel krajowy i zagraniczny dla 1 grupy składającej się z osób. Wymiar kursu powinien wynosić 36 godzin szkoleniowych. W ramach kursu grupa powinna zostać zapoznana z następującą tematyką: obrót gospodarczy, umowy handlowe, rozliczenia i transakcje krajowe i zagraniczne, decyzje menedżerskie, operacje walutowe, bariery handlowe, handel z UE i wschodem, specyfika firm zagranicznych. Kurs powinien zostać zakończony testem sprawdzającym nabytą wiedzę. Kurs powinien zostać przeprowadzony w okresie: styczeń maj 2014; Kurs z zakresu zarządzanie produkcją i usługami w logistyce dla 1 grupy składającej się z osób. Wymiar kursu powinien wynosić 36 godzin szkoleniowych. W ramach kursu grupa powinna zostać zapoznana z następującą tematyką: podstawy logistyki, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie produkcją i usługami, ekologistyka, ekonomia transportu, projektowanie i modelowanie procesów logistycznych, zarządzanie jakością, rynek usług logistycznych. Kurs powinien zostać zakończony testem sprawdzającym nabytą wiedzę. Kurs powinien zostać przeprowadzony w okresie: styczeń maj 2014; b) Czas trwania jednej godziny szkoleniowej to 45 minut; c) Dokładne terminy poszczególnych kursów zostaną ustalone na mocy odrębnego porozumienia stron; d) Kursy odbywać się będą w miejscach wskazanych przez Zleceniodawcę na terenie powiatu mińskiego; e) Zleceniobiorca powinien prowadzić dokumentację szkoleniową zgodnie ze wskazaniami Zleceniodawcy;

15 f) Zleceniobiorca powinien przygotować certyfikaty poświadczające ukończenie każdego z kursów i wydać je uczestnikom odpowiednio po ukończeniu kursów. Łączna liczba certyfikatów powinna wynosić 90 sztuk (50 certyfikatów dla uczestników kursu przedsiębiorczości, certyfikatów dla uczestników kursu informatyki, certyfikatów dla uczestników kursu marketingu i public relations, certyfikatów dla uczestników kursu z zakresu handlu krajowego i zagranicznego, certyfikatów dla uczestników kursu z zakresu zarządzania produkcją i usługami w logistyce). Certyfikaty muszą zostać oznaczone logotypami, które Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy; g) Zleceniobiorca powinien zapewnić uczestnikom następujące materiały szkoleniowe: materiały szkoleniowe na kurs przedsiębiorczości w liczbie 50 kompletów (po 1 komplecie materiałów dla każdego uczestnika) w formie przygotowanego przez Zleceniobiorcę skryptu oraz dostępnego na rynku podręcznika lub innej książki wchodzącej w skład literatury przedmiotu. Materiały szkoleniowe powinny obejmować tematykę, która zostanie przedstawiona uczestnikom w ramach kursu. Skrypt powinien zostać oznaczony logotypami, które Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy; materiały szkoleniowe na kurs informatyki w liczbie kompletów (po 1 komplecie materiałów dla każdego uczestnika) w formie przygotowanego przez Zleceniobiorcę skryptu oraz dostępnych na rynku programów komputerowych. Skrypt oraz programy komputerowe powinny być związane z tematyką, która zostanie przedstawiona uczestnikom w ramach kursu. Skrypt powinien zostać oznaczony logotypami, które Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy; materiały szkoleniowe na kurs marketingu i public relations w liczbie kompletów (po 1 komplecie materiałów dla każdego uczestnika) w formie przygotowanego przez Zleceniobiorcę skryptu oraz dostępnego na rynku podręcznika lub innej książki wchodzącej w skład literatury przedmiotu. Materiały szkoleniowe powinny obejmować tematykę, która zostanie przedstawiona uczestnikom w ramach kursu. Skrypt powinien zostać oznaczony logotypami, które Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy; materiały szkoleniowe na kurs z zakresu handel krajowy i zagraniczny w liczbie kompletów (po 1 komplecie materiałów dla każdego uczestnika) w formie przygotowanego przez Zleceniobiorcę skryptu oraz dostępnego na rynku podręcznika lub innej książki wchodzącej w skład literatury przedmiotu. Materiały szkoleniowe powinny obejmować tematykę, która zostanie przedstawiona uczestnikom w ramach kursu. Skrypt powinien zostać oznaczony logotypami, które Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy; materiały szkoleniowe na kurs z zakresu zarządzanie produkcją i usługami w logistyce w liczbie kompletów (po 1 komplecie materiałów dla każdego uczestnika) w formie przygotowanego przez Zleceniobiorcę skryptu oraz dostępnego na rynku podręcznika lub innej książki wchodzącej w skład literatury przedmiotu. Materiały szkoleniowe powinny obejmować tematykę, która zostanie przedstawiona uczestnikom w ramach kursu. Skrypt powinien zostać oznaczony logotypami, które Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy. h) Zleceniobiorca powinien zapewnić każdemu uczestnikowi kursów, w każdym dniu, w którym odbywać się będą kursy, catering w postaci:

16 dwudaniowego obiadu składającego się z zupy oraz dania głównego (wraz ze sztućcami i serwetkami); suszu szkoleniowego (ciastka, paluszki, itp.) oraz napoju, przy czym na potrzeby cateringu przez 1 dzień rozumie się 3 godziny szkoleniowe kursu, w związku z czym w przypadku, gdy kurs w danym dniu trwał będzie np. 6 godzin szkoleniowych, Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zapewnienia każdemu uczestnikowi w tym dniu 2 dwudaniowych obiadów oraz 2 porcji suszu szkoleniowego i 2 napojów, itd.; i) Łącznie Zleceniobiorca powinien zapewnić catering na: 600 osobodni kursu przedsiębiorczości; 120 osobodni kursu informatyki; 120 osobodni kursu marketingu i public relations; 120 osobodni kursu z zakresu handlu krajowego i zagranicznego; 120 osobodni kursu z zakresu zarządzania produkcją i usługami w logistyce. 2. Do obowiązków Zleceniodawcy z tytułu niniejszej umowy należą: a) Przygotowanie i przekazanie Zleceniobiorcy imiennego wykazu uczestników kursów; b) Zapewnienie sal szkoleniowych wyposażonych w odpowiedni sprzęt; c) Zapłata na rzecz Zleceniobiorcy wynagrodzenia, o którym mowa w 6. 2 Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do należytego wykonania zlecenia i zobowiązuje się wykonać je z należytą starannością oraz dbając o interesy Zleceniodawcy. 3 W wypadku użycia narzędzi i materiałów Zleceniodawcy, Zleceniobiorca po zakończeniu zlecenia jest zobowiązany do ich rozliczenia. Rozliczenie może również nastąpić w każdym momencie na żądanie Zleceniodawcy. 4 Przy wykonywaniu niniejszej Umowy Zleceniobiorca ma prawo posługiwania się osobami trzecimi. W takim wypadku osoby te są zobowiązane do wykazania należytej staranności zawodowej oraz do zachowania tajemnicy, o której mowa w 5 umowy. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność prawną za czynności, o których mowa w 1 niniejszej umowy, wykonywane przez osoby trzecie W trakcie trwania niniejszej umowy, a także po jej rozwiązaniu Zleceniobiorca zobowiązuje się nie przekazywać, nie ujawniać ani nie wykorzystywać bez pisemnej zgody Zleceniodawcy informacji technicznych, handlowych, organizacyjnych lub finansowych dotyczących Zleceniodawcy lub podmiotów z nim współpracujących, które Zleceniobiorca uzyska przy wykonywaniu niniejszej umowy, chyba że stan tajemnicy wobec tych informacji ustał. 2. Zleceniobiorca odpowiada również za zachowanie powyższych informacji w tajemnicy przez osoby, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu zlecenia.

17 6 1. Z tytułu wykonania niniejszej umowy, Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie zgodne z następującym zestawieniem: Lp. TYTUŁ KURSU CENA BRUTTO ZA GODZINĘ KURSU ŁĄCZNA LICZBA GODZIN KURSU CENA ŁĄCZNA BRUTTO 1 Kurs przedsiębiorczości Kurs informatyki 36 3 Kurs marketingu i public relations 36 4 Kurs z zakresu handlu krajowego i zagranicznego 36 5 Kurs z zakresu zarządzania produkcją i usługami w logistyce 36 Lp. RODZAJ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH CENA BRUTTO ZA 1 KOMPLET MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH (MATERIAŁY DLA 1 UCZESTNIKA) ŁĄCZNA LICZBA KOMPLETÓW MATERIAŁÓW NA DANY KURS CENA ŁĄCZNA BRUTTO 1 Materiały na kurs przedsiębiorczości 50 2 Materiały na kurs informatyki 3 Materiały na kurs marketingu i public relations 4 Materiały na kurs z zakresu handlu krajowego i zagranicznego 5 Materiały na kurs z zakresu zarządzania produkcją i usługami w logistyce Lp. RODZAJ CERTYFIKATU CENA BRUTTO ZA PRZYGOTOWANIE 1 CERTYFIKATU ŁĄCZNA LICZBA CERTYFIKATÓW NA DANE SZKOLENIE CENA ŁĄCZNA BRUTTO 1 Certyfikat na kurs przedsiębiorczości 50

18 2 Certyfikat na kurs informatyki 3 Certyfikat na kurs marketingu i public relations 4 Certyfikat na kurs z zakresu handlu krajowego i zagranicznego 5 Certyfikat na kurs z zakresu zarządzania produkcją i usługami w logistyce Lp. RODZAJ CATERINGU CENA BRUTTO ZA ZAPEWNIENIE 1 OSOBODNIA CATERINGU ŁĄCZNA LICZBA OSOBODNI W DANYM KURSIE CENA ŁĄCZNA BRUTTO 1 Catering na kurs przedsiębiorczości Catering na kurs informatyki Catering na kurs marketingu i public relations Catering na kurs z zakresu handlu krajowego i zagranicznego Catering na kurs z zakresu zarządzania produkcją i usługami w logistyce 120 Czyli łączna wysokość należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy to. zł (słownie:.. złotych) brutto. 2. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur VAT/rachunków wystawianych przez Zleceniobiorcę w terminach uzgodnionych przez strony. 3. Wypłata wynagrodzenia następować będzie na wskazany przez Zleceniobiorcę rachunek bankowy. 4. W razie opóźnienia w przekazaniu środków przez Instytucję Pośredniczącą (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych) na konto Zleceniodawcy strony ustalą inny termin płatności wynagrodzenia. 5. Wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy współfinansowane będzie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

19 7 Zleceniobiorca zobowiązuje się do udostępnienia wszystkich dokumentów związanych z wykonaniem niniejszej umowy do kontroli prowadzonej przez Instytucje Pośredniczącą. 8 Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do momentu całkowitego rozliczenia projektu przez Zleceniodawcę. 9 Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 11 W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy polskiego kodeksu cywilnego. 12 Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Zleceniodawcy. 13 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Zleceniodawca Zleceniobiorca

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Zamawiający: Lech Consulting Sp. z o.o. ul. Podmurna 65/1 87-100 Toruń NIP 9562294052 REGON 341044677 Tel. (56) 622 63 38 www.lc.net.pl balik@lc.net.pl ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: - 80500000-9 - Usługi szkoleniowe Zamawiający: MAG DYSTRYBUCJA sp.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu: 1.Wybrane zagadnienia z PZP (podstawowy/zaawansowany) 2.Archiwizacja dokumentów 3. Zarządzanie projektem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Człowiek + certyfikat = fundament GKB POKL.08.01.01-22-004/13 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek + certyfikat = fundament GKB POKL.08.01.01-22-004/13 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie wyłonienia usługodawcy w zakresie przeprowadzenia szkoleń z zakresu spawania w ramach projektu pt.: Człowiek + certyfikat = fundament GKB nr POKL.08.01.01-22- 004/13 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 Warszawa, dnia 01 czerwca 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych ul. Pawia 55,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP Kielce, 19.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku,

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku, Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ TECHNICZNYCH w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo