DOKUMENT INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ PODPORZĄDKOWANYCH OBLIGACJI ZAMIENNYCH SERII 1 NA AKCJE SERII K SPÓŁKI DOM MAKLERKI IDMSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENT INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ PODPORZĄDKOWANYCH OBLIGACJI ZAMIENNYCH SERII 1 NA AKCJE SERII K SPÓŁKI DOM MAKLERKI IDMSA"

Transkrypt

1 Dokument Informacyjny Dom Maklerski IDMSA DOKUMENT INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ PODPORZĄDKOWANYCH OBLIGACJI ZAMIENNYCH SERII 1 NA AKCJE SERII K SPÓŁKI DOM MAKLERKI IDMSA PAŹDZIERNIK 2012 R.

2 Dokument Informacyjny Dom Maklerski IDMSA SPIS TREŚCI 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM EMITENT CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z GRUPĄ KAPITAŁOWĄ DM IDMSA ORAZ OTOCZENIEM, W JAKIM PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ INFORMACJE O SPÓŁCE ZARZĄD EMITENTA RADA NADZORCZA EMITENTA INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA HISTORIA I ROZWÓJ EMITENTA ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZNACZNI AKCJONARIUSZE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE WARTOŚCI ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 R.* PERSPEKTYWY KSZTAŁTOWANIA ZOBOWIĄZAŃ INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY PODMIOTY ZAANGAŻOWANE DEFINICJE I SKRÓTY DYSTRYBUCJA DOKUMENTU INFORMACYJNEGO / WARUNKI OFEROWANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PODSTAWA EMISJI OBLIGACJI INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT OFERTY TERMINY ZWIĄZANE Z OFERTĄ ZASADY, MIEJSCA I TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI NABYCIA OBLIGACJI ZASADY, MIEJSCA I TERMINY DOKONYWANIA WPŁAT ORAZ SKUTKI PRAWNE NIE DOKONANIA WPŁATY W OZNACZONYM TERMINIE LUB WNIESIENIA WPŁATY NIEPEŁNEJ PRZYDZIAŁ OBLIGACJI DZIAŁANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZASADY ORAZ TERMINY ROZLICZENIA WPŁAT I ZWROTU NADPŁACONYCH KWOT MINIMALNA I MAKSYMALNA LICZBA OBLIGACJI WSKAZANA W DEKLARACJI NABYCIAOBLIGACJI STATUT DOMU MAKLERSKIEGO IDMSA UCHWAŁA UPRAWNIONYCH ORGANÓW O EMISJI OBLIGACJI FORMULARZE DOTYCZĄCE NABYCIA OBLIGACJI i OŚWIADCZENIE O ZAMIANIE LISTA PUNKTÓW PRZYJMUJĄCYCH DEKLARACJE NABYCIA OBLIGACJI

3 Dokument Informacyjny Dom Maklerski IDMSA WPROWADZENIE Niniejszy Dokument Informacyjny, zawierający informacje o Emitencie jest zaproszeniem do złożenia deklaracji nabycia obligacji imiennych serii 1 zamiennych na akcje serii K spółki Dom Maklerski IDMSA z siedzibą w Krakowie. Podstawą do objęcia obligacji jest m.in. właściwe wypełnienie deklaracji nabycia obligacji. Odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność zaprezentowanych w opracowaniu danych ponoszą władze Spółki. Ponadto zaznacza się, iż Spółka przekazuje informacje za pomocą raportów bieżących i okresowych. Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego oferowanych jest do objęcia obligacji imiennych serii 1 zamiennych na akcje serii K spółki Dom Maklerski IDMSA. Dokument Informacyjny został przygotowany z zachowaniem należytej staranności zawodowej, jako materiał prezentujący Spółkę oraz proces emisji i objęcia obligacji Spółki. DM IDMSA zaznacza, że Dokument Informacyjny nie powinien być jedyną podstawą decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez potencjalnego Inwestora. Emitent nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Zaznacza się, że DM IDMSA przekaże informację o istotnych zmianach mających wpływ na sytuację gospodarczą lub finansową Spółki za pomocą raportów bieżących

4 Dokument Informacyjny Dom Maklerski IDMSA 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM 1.1. EMITENT EMITENT Firma: Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna Siedziba: Kraków Adres: Mały Rynek 7, Kraków NIP REGON Numer telefonu: ( ) Numer telefaksu: ( ) Adres internetowy:

5 Dokument Informacyjny Dom Maklerski IDMSA 2. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z GRUPĄ KAPITAŁOWĄ DM IDMSA ORAZ OTOCZENIEM, W JAKIM PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ 2.1. CZYNNIKI WEWNĘTRZNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GRUPY KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO IDMSA Ryzyko związane z konkurencją, w tym konkurencją z innych państw W branży, w której działa Dom Maklerski IDMSA istnieją bardzo duże bariery wejścia. Barierami są wymogi formalne, wysokość kapitału, posiadany know-how i pozycja rynkowa. Ogranicza to w znacznym stopniu ryzyko działań konkurencyjnych. Tym niemniej na polskim rynku w branży maklerskiej działa kilkadziesiąt podmiotów, a otwarcie Polski na rynki UE sprawiło, iż zagraniczne podmioty maklerskie mogą łatwiej działać na naszym rynku. Na skutek powyższego, wiele polskich firm inwestycyjnych odczuło zwiększone ryzyko związane z konkurencją w branży. Nie można też nigdy wykluczać ryzyka pojawienia się wojny cenowej, kiedy niektóre firmy inwestycyjne będą próbowały rywalizować za pomocą cen, a nie jakości oferowanych usług. Taka sytuacja byłaby niekorzystna dla wszystkich firm inwestycyjnych, w tym Domu Maklerskiego IDMSA. W przypadku Domu Maklerskiego IDMSA ryzyko walki konkurencyjnej jest minimalizowane przez dotychczasowe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie usług korporacyjnych, oraz indywidualne podejście do klienta. W związku z wejściem Polski do struktur Unii Europejskiej nastąpiło otwarcie Polski dla podmiotów gospodarczych z krajów UE, jak również otwarcie krajów UE dla podmiotów gospodarczych z Polski. Polscy brokerzy są jednak słabsi kapitałowo, co utrudnia konkurencję na rynkach zagranicznych. Pojawiła się za to potencjalna możliwość wejścia na polski rynek dużych, zachodnich brokerów. Rynek polski jest obecnie przez zachodnich brokerów traktowany jako mało istotny i w związku z tym ich obecność w Polsce jest również marginalna. Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości wraz z dalszym rozwojem polskiego rynku kapitałowego pojawią się w Polsce duże zagraniczne firmy inwestycyjne, co może mieć niekorzystny wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego IDMSA. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta Akcjonariat DM IDMSA jest rozproszony, a w Spółce brak jest jednego inwestora strategicznego. Może to rodzić potencjalne niebezpieczeństwo braku porozumienia pomiędzy akcjonariuszami oraz sprawia, iż Emitent może być stosunkowo łatwym obiektem przejęcia. Rozproszona struktura akcjonariatu rodzi ryzyka związane z uzyskaniem kworum na WZ w sprawach wymagających obecności np. większości udziałowców. W styczniu 2012 roku do akcjonariatu DM IDMSA wszedł Warsaw Equity Investments Sp. z o.o. nabywając akcje stanowiące 10% w kapitale zakładowym. Dnia 14 sierpnia 2012 r. Zarząd DM IDMSA poinformował o otrzymaniu zawiadomienia od Deutsche Bank PBC S.A. o przekroczeniu przez Bank progu 10 % ogólnej liczby głosów DM IDMSA. Powodem przekroczenia progu 10 % ogólnej liczby głosów DM IDMSA było podpisanie między Bankiem, a akcjonariuszami umów zastawu rejestrowego, na podstawie których udzielono Bankowi pełnomocnictw na podstawie których Bank może wykonywać prawo głosu na Walnych Zgromadzeniach Spółki. Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników Działalność oraz rozwój spółek z Grupy Kapitałowej DM IDMSA zależą w dużej mierze od wiedzy i doświadczenia wysoko wykwalifikowanych pracowników i kadry zarządzającej. Jest to cecha charakterystyczna dla przedsiębiorstw działających w segmencie usług finansowych. Istnieje ryzyko, iż utrata kluczowych pracowników może w krótkim terminie wpłynąć na spadek efektywności działania Grupy Kapitałowej DM IDMSA. Konkurencja wśród pracodawców może z kolei przełożyć się na wzrost kosztów zatrudnienia pracowników w spółkach z Groupy Kapitałowej DM IDMSA, a co za tym idzie na osiągane wyniki finansowe. Ponadto na rynku pracy istnieje ograniczona liczba osób z wysokimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem w zakresie rynków kapitałowych. DM IDMSA, który rozwija się bardzo dynamicznie może natrafiać na trudności w pozyskiwaniu tego rodzaju nowych pracowników, co może wpłynąć na spowolnienie tempa jego rozwoju. Obecne zawirowania rynkowe związane z IDMSA potęgują to ryzyko. Ryzyko związane z realizowanymi umowami Istotna część działalności DM IDMSA związana jest z realizacją konkretnych zleceń. W związku z tym DM IDMSA ponosi ryzyko niewykonania zlecenia z różnych przyczyn w tym niezależnych od siebie. Oznaczać to może niebezpieczeństwo nieosiągnięcia zaplanowanych przychodów i zysków. Z charakterem zlecenia wiąże się również odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez niewłaściwe wykonane zlecenia, co może narazić DM IDMSA na roszczenia odszkodowawcze

6 Dokument Informacyjny Dom Maklerski IDMSA DM IDMSA dokłada wszelkich starań, aby wszystkie umowy zostały należycie zrealizowane, w szczególności poprzez dobór renomowanych współpracowników. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, że niezrealizowanie bądź nienależyte zrealizowanie którejś umowy wpłynie niekorzystnie na działalność Grupy Kapitałowej DM IDMSA, jej przychody i wyniki. Ryzyko związane z uzależnieniem od zezwolenia na działalność maklerską Warunkiem prowadzenia działalności maklerskiej jest posiadanie stosownych zezwoleń. DM IDMSA działa w oparciu o wydane w styczniu 2003 roku, przez ówczesną Komisję Papierów Wartościowych i Giełd zezwolenie (DDM-M /2003) na prowadzenie działalności maklerskiej oraz o wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w lipcu 2010 r. zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym, dotyczącym transakcji w zakresie instrumentów finansowych (decyzja nr DFL/4020/143/40/I/23/77/09/10/EK). W oparciu o powyższe zezwolenie Dom Maklerski IDMSA może wykonywać wszystkie czynności maklerskie przewidziane w ustawie oraz aktach wykonawczych. Utrata zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej miałaby istotne negatywne skutki dla Emitenta. Utrata zezwolenia może nastąpić w drodze decyzji KNF, na skutek stwierdzenia istotnych uchybień, zgodnie z postanowieniami art. 167 Ustawy o obrocie. Ponadto, DM IDMSA 7 września 2010 r. otrzymał od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną ważną do 10 września 2020 r. Na 30 września 2012 r. DM IDMSA prowadził obrót energią elektryczną jedynie na własny rachunek. Ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty finansowe DM IDMSA ma w swoim portfelu instrumenty finansowe różnych spółek, zarówno publicznych jak i niepublicznych. Akcje spółek notowanych na GPW oraz w alternatywnym systemie obrotów wyceniane są w sprawozdaniach finansowych wg ich wartości godziwej, którą jest kurs giełdowy. Akcje, udziały spółek nienotowanych wyceniane są według przyjętych modeli w wartość godziwej. W związku z tym niska wycena tych akcji na dzień bilansowy może wpłynąć niekorzystnie na wyniki Grupy Kapitałowej DM IDMSA, co niekoniecznie będzie realnie oddawało rezultaty inwestycji Spółki. Ryzyko związane z zarządzaniem Grupą Kapitałową W celu dywersyfikacji działalności DM IDMSA posiada rozbudowaną Grupę Kapitałową. Ze względu na wielkość grupy oraz branży, w której działa, GK IDMSA wystawiona jest na ryzyko reputacji. W przypadku kłopotów jednego z podmiotów zależnych, DM IDMSA dla podtrzymania wiarygodności może być zmuszony do jego dokapitalizowania, ponieważ utrata reputacji jednego podmiotu z Grupy mogłaby wpłynąć na reputację pozostałych podmiotów, w tym IDMSA. Tworzenie GK DM IDMSA ma za zadanie doprowadzić do dywersyfikacji źródeł dochodu w obrębie grupy. Niestety gorsze wyniki poszczególnych spółek z Grupy, wynikające z pogorszenia się w nich sytuacji mogą negatywnie wpływać na skonsolidowane wyniki GK IDMSA. Ze względu na ekspozycję większości podmiotów z Grupy na branżę finansową, istnieje ryzyko zaangażowania spółek zależnych w podobne aktywa, m.in. niepubliczne obligacje korporacyjne, co mogłoby psuć efekt dywersyfikacji aktywności w ramach grupy kapitałowej. W związku ze znaczną liczbą spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej istnieje ryzyko, że DM IDMSA nie będzie w stanie skutecznie zarządzać działalnością wszystkich tych podmiotów jako całości, w związku z czym nie uda się poprawić efektywności działania Grupy i wykorzystać efektu synergii oczekiwanego przez Zarząd. W skład GK IDMSA wchodzi kilka spółek stowarzyszonych, nad którymi DM IDMSA nie sprawuje pełnej kontroli. Rodzi to ryzyko rozbieżnej wizji strategii rozwoju tych spółek prezentowanych przez IDMSA i akcjonariusza większościowego, które może doprowadzić do konfliktu w akcjonariacie oraz do mniejszego niż planowany wzrostu przychodów i wyników Grupy Kapitałowej DM IDMSA. Ryzyko związane ze zmianą struktury Grupy Kapitałowej DM IDMSA planuje dokonać przekształcenia struktury kapitałowej Grupy, tak aby rozdzielić funkcje domu maklerskiego oraz spółki publicznej. Dokonanie tego rodzaju przekształcenia jest skomplikowaną operacją i w związku z tym nie można wykluczyć, iż pojawia się jakieś nieprzewidziane, negatywne wpływy tego rodzaju przekształceń na działalność DM IDMSA. Ryzyko związane z wdrożeniem Dyrektywy MiFID W dniu 21 października 2009 r. weszła w życie Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Celem wejścia w życie niniejszej Ustawy jest implementacja do polskiego porządku prawnego Dyrektywy MiFID (2004/39/WE) (skrót od Markets In Financial Instruments Directive - Dyrektywa - 6 -

7 Dokument Informacyjny Dom Maklerski IDMSA w sprawie rynków instrumentów finansowych) oraz aktów wykonawczych do tej Dyrektywy. 17 czerwca 2010 r. upłynął półroczny termin na wdrożenie przez Dom Maklerski wymogów określonych w dwóch kluczowych aktach wykonawczych do znowelizowanej Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi tj.: Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego. Powyższe akty prawne nałożyły na Dom Maklerski szereg nowych obowiązków m.in. w zakresie klasyfikacji Klientów, oceny adekwatności, zapobieganiu konfliktom interesów, realizacji zleceń na warunkach najbardziej korzystnych dla Klienta (best execution). Ze względu na treść powyższych aktów normatywnych dostosowano obowiązujące regulacje wewnętrzne i przyjęte rozwiązania organizacyjne do nowych wymogów prawnych. W niektórych obszarach, dotychczas nieunormowanych, wymagało to wprowadzenia nowych aktów wewnętrznych. Opracowanie i wdrożenie powyższych rozwiązań spowodowało jednorazowy wzrost kosztów z tym związanych. Ponadto, ze względu na nałożenie na Dom Maklerski dodatkowych obowiązków związanych z świadczeniem usług maklerskich, spowodowało to wzrost kosztów prowadzenia działalności. W związku z powyższym, istnieje ryzyko braku lub niewłaściwego wdrożenia koniecznych rozwiązań przez Dom Maklerski, spowodowane brakiem lub niewłaściwą identyfikacją luki w regulacjach, co może wiązać się z nałożeniem na Spółkę sankcji publiczno-prawnych, w tym finansowych, i ryzyko wzrostu kosztów funkcjonowania Spółki. Może to też, w określonych przypadkach, narazić Dom Maklerski na odpowiedzialność odszkodowawczą względem Klientów. Wszystkie te czynniki mogą niekorzystnie wpłynąć zarówno na działalność, jak i wyniki Domu Maklerskiego IDMSA. Ryzyko związane z działaniem systemów informatycznych Aktualnie większość transakcji na rynkach finansowych, w szczególności składanie zleceń maklerskich, zawierana jest za pośrednictwem Internetu. Kluczowe znaczenie ma w związku z tym poprawne i bezawaryjne funkcjonowanie systemów transakcyjnych. Emitent korzysta z systemu SIDOMA ON LINE spółki PolSoft Sp. z o.o., który jest uznawany za jeden z najlepszych systemów funkcjonujących w Polsce. Nie można jednak wykluczyć, że na skutek awarii systemu inwestorzy poniosą straty, których zwrotu będą dochodzić od DM IDMSA. Sytuacja taka mogłaby niekorzystnie wpłynąć na działalność DM IDMSA i jego wyniki. DM IDMSA rozpoczął prace wdrożeniowe celem zaimplementowania najnowszej wersji systemu SIDOMA ON LINE. Nie można wykluczyć że na skutek aktualizacji oprogramowania wystąpią sytuacje które mogą być podstawą potencjalnych roszczeń klientów związanych z świadczonymi usługami DM IDMSA, a to może wpłynąć niekorzystnie na wynik Spółki. Poza rynkiem polskim Emitent świadczy także usługi polegające na wykonywaniu zleceń na rynkach zagranicznych w oparciu o system IDM Trader. Platforma internetowego obrotu IDM Trader jest oferowana na licencji Partnera Zagranicznego (Saxo Bank A/S), który zobowiązany jest do dostarczania oprogramowania (technologia) oraz płynności dla realizowanych przez klientów na platformie zleceń na rynkach zagranicznych akcji, kontraktów futures, kontraktów CFD oraz rynku walutowego forex. Dobór Partnera Zagranicznego dla realizacji tej usługi poprzedzony był kilkumiesięcznym procesem obserwacji zachowania jego systemu transakcyjnego i zbieraniem opinii na temat samej instytucji. Saxo Bank A/S postrzegany jest jako jeden z najlepszych brokerów pośredniczących w transakcjach na rynkach zagranicznych, jest dobrze rozpoznawalny i cieszy się dużym uznaniem zarówno wśród klientów instytucjonalnych jak i indywidualnych, a jego oprogramowanie charakteryzuje się dużą niezawodnością. O wysokiej jakości jego usług świadczy fakt, iż podobnych umów jak z DM IDMSA, Saxo Bank ma zawartych ponad 100 z licencjonowanymi podmiotami z całego świata. Samo oprogramowanie z kolei otrzymuje rokrocznie wiele nagród. Choć w trakcie pięcioletniej współpracy z Partnerem Zagranicznym nie wystąpiły przypadki poważnych awarii systemu, nie można takowych wykluczyć w przyszłości. Nie można wykluczyć, że na skutek tych potencjalnych awarii systemu inwestorzy poniosą straty, których zwrotu będą dochodzić od DM IDMSA. Sytuacja taka mogłaby niekorzystnie wpłynąć na działalność DM IDMSA i jego wyniki. Z działaniem sieci internetowej związane jest również potencjalne ryzyko przestępstw dokonywanych za pośrednictwem sieci, np. włamanie do systemu komputerowego i jego zniszczenie lub uszkodzenie. Możliwe jest przy tej okazji również ujawnienie danych osobowych klientów DM IDMSA, a co za tym idzie naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych. DM IDMSA dokłada wszelkich starań, aby wyeliminować ww. ryzyka, m.in. poprzez inwestycje w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie

8 Dokument Informacyjny Dom Maklerski IDMSA Ryzyko specyficzne dla Spółki, w tym ryzyko pogorszenia się sytuacji finansowej DM IDMSA prowadzi swoją działalność opierając się na wysokiej dźwigni finansowej, korzystając głównie z krótkoterminowych obligacji. Inwestycjami DM IDMSA w większości przypadków są inwestycje długoterminowe, które będąc sfinansowanymi przez krótkoterminowy kapitał dłużny mogą rodzić ryzyko niedopasowania przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej i finansowej, doprowadzając do luki płynności. Ryzyko wynikające z wysokiej dźwigni finansowej jest większe w okresach gorszej koniunktury w gospodarce. Zmniejszone w tym okresie zyski w połączeniu z ewentualnymi stratami na portfelu inwestycyjnym mogą doprowadzić do braku środków pieniężnych na spłatę wymagalnego zadłużenia. Nie bez wpływu na ryzyko Spółki jest również sytuacja na rynku obligacji niepublicznych. Ostatnie upadłości wielu spółek, które były emitentami niepublicznych obligacji korporacyjnych mogą doprowadzić do utraty zaufania inwestorów do tego rodzaju instrumentów finansowych, przez co DM IDMSA będzie trudniej niż dotychczas pozyskiwać kapitał za pośrednictwem emisji obligacji. Może to doprowadzić do trudności z rolowaniem obligacji przez IDMSA, co może za sobą pociągnąć przyspieszoną sprzedaż części aktywów dokonywaną po zaniżonych cenach w celu pozyskania gotówki na wykup obligacji. Ryzyko utraty płynności Do końca 2012 r. przypada termin wykupu obligacji Spółki o wartości ponad 35 mln zł. Majątek DM IDMSA znacząco przewyższa wartość obligacji pozostających do wykupu, jednak jego istotna część jest mało płynna, co uniemożliwia jego szybkie spieniężenie. W przypadku, gdy Emitent nie znajdzie podmiotów, które będą zainteresowane rolowaniem albo objęciem nowych obligacji, może doprowadzić to do czasowej utraty płynności finansowej przez Spółkę

9 Dokument Informacyjny Dom Maklerski IDMSA Czynniki zewnętrzne związane z otoczeniem, w jakim grupa kapitałowa emitenta prowadzi działalność Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski Pierwsza połowa 2012 roku przyniosła Polsce kontynuację wzrostu gospodarczego, przy zwiększonej inflacji. Wzrost PKB w I i II kwartale w wyniósł odpowiednio 3,5% i 3,1% r/r, zaś inflacja utrzymywała się powyżej poziomu 4%. W I półroczu 2012 roku obniżyły się rentowności polskich obligacji skarbowych, głównie ze względu na dobrą sytuację płynnościową Polski oraz względnie wysoki rating w porównaniu z niektórymi krajami strefy euro. Wskaźnik PMI (ang. Payment Morality Index) od stycznia 2012 roku oscylował wokół bezpiecznej wartości 50 punktów, będącej wyznacznikiem dobrej koniunktury gospodarczej. W kwietniu indeks PMI wyniósł dla Polski 49,2 pkt. wobec 50,1 pkt. w marcu. Polska gospodarka jest bardziej odporna na wahania światowej koniunktury niż pozostałe kraje regionu, głownie dzięki wysokiemu udziałowi konsumpcji w łącznej sumie PKB (ok. 60%), jednak dekoniunktura na globalnym rynku bezpośrednio przekłada się na pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce. Polska gospodarka będzie reagować na zmiany zachodzące na rynkach walutowym oraz towarowym poprzez wrażliwość polskiego przemysłu na zmiany wartości złotego, ropy naftowej, czy gazu i żywności. Szczególnie silny wzrost cen ropy naftowej i gazu może dusić przemysł poprzez wzrost kosztów działalności przedsiębiorstw oraz przyczynić się do wzrostu inflacji. Oprócz czynników zewnętrznych oddziaływujących na krajową gospodarkę uwzględnić należy także wpływ problemów administracji państwowej. Zdaniem większości obserwatorów duże ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski wynika z kondycji finansów publicznych. Rosnący deficyt oraz zadłużenie sektora publicznego wymaga radykalnych cięć w wydatkach publicznych, co przełożyć się może na zmniejszenie dynamiki wzrostu gospodarczego. Z kolei nie podjęcie żadnych środków może doprowadzić do zapaści sektora finansów publicznych, co wywoła poważne zakłócenia w całej gospodarce. Większość prognoz makroekonomicznych przewiduje słabszy wzrost polskiej gospodarki w nadchodzących latach w porównaniu do roku obecnego. Nie słabną również głosy wskazujące na niebezpieczeństwa czyhające na gospodarkę globalną mogące również osłabić sytuację w Polsce oraz ewentualne pogorszenie sytuacji wewnętrznej z powodu problemów w sektorze finansów publicznych. Ryzyko związane z koniunkturą na rynku giełdowym Działalność DM IDMSA jest ściśle powiązana z koniunkturą na rynkach kapitałowych, w tym szczególnie na rynku giełdowym. Koniunktura na rynku giełdowym podlega charakterystycznym cyklom hossa-bessa, trwającym zwykle od kilku miesięcy do kilku lat. Jest to zjawisko odmienne od typowej dla większości branż sezonowości sprzedaży związanej z określoną porą roku. Rynki giełdowe są w niewielkim stopniu zależne od sezonu. Choć tradycyjnie za dobry okres uważa się np. początek i koniec roku nie wyklucza to możliwości bessy również w tym, teoretycznie lepszym okresie. Początek lub koniec hossy czy bessy oraz czas ich trwania są bardzo trudne do dokładnego przewidzenia. Wątpliwości co do przyszłej koniunktury na polskiej giełdzie dotyczą głównie sytuacji finansowej oraz ożywienia gospodarczego państw strefy euro oraz USA. Aktualna sytuacja wskazuje na awersję inwestorów do ryzyka i wycofywanie się kapitału z rynków rozwijających się. Jeżeli odczyty wskaźników makroekonomicznych w USA wskazywać będą na pogorszenie stanu gospodarki, a problemy strefy euro nie zostaną rozwiązane, możliwe jest osłabienie koniunktury giełdowej, odzwierciedlające niepewność inwestorów, mogącą w dłuższym horyzoncie czasowym skutkować bessą. Rok 2012 r. rozpoczął się na rynkach giełdowych od wzrostów głównych indeksów w styczniu WIG20 urósł o ponad 11%. Kolejne miesiące przyniosły jednak jego spadek, tworząc w maju dotychczasowe tegoroczne minimum na poziomie 2009,3. Koniec półrocza przyniósł odrobienie strat doprowadzając do wzrostu wartości WIG20 o 6,1% w stosunku do końca 2011 roku. Obecnie dynamiczne wzrosty indeksów uniemożliwia zła sytuacja na europejskim rynku długu oraz sygnały hamowania światowej gospodarki. Ryzyko dalszego pogorszenia się koniunktury giełdowej wiąże się więc z poważnym ryzykiem czasowego osiągania przez DM IDMSA gorszych wyników finansowych. Oprócz koniunktury gospodarczej w Polsce i na świecie należy również zwrócić uwagę na sytuację na samej GPW, którą w I półroczu 2012 roku wstrząsnęła fala upadków dużych spółek budowlanych, m.in. PBG. Wywołuje ona do tej pory niepokój wśród inwestorów, ponieważ może spowodować problemy z płynnością u spółek posiadających ekspozycję na tę branżę dostawców produktów lub usług, funduszy inwestycyjnych, itp. DM IDMSA ponadto zarządza Grupą Kapitałową, w której skład wchodzą podmioty z innych sektorów rynku finansowego. Rozbudowana Grupa o działalność w segmencie funduszy PE ma na celu między innymi jeszcze większą dywersyfikację przychodów Grupy DM IDMSA. Sprawia to, iż przychody Grupy są obecnie zdywersyfikowane i przez to mniej zależne od koniunktury giełdowej. Mimo tego, długotrwała bessa może odbić się negatywnie na działalności i wynikach całej Grupy Kapitałowej DM IDMSA

10 Dokument Informacyjny Dom Maklerski IDMSA Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych Regulacje prawne w Polsce zmieniają się bardzo często. Dotyczy to m.in. uregulowań i interpretacji przepisów podatkowych oraz uregulowań dotyczących działalności rynków kapitałowych i prowadzenia działalności gospodarczej. Każda zmiana przepisów może spowodować wzrost kosztów działalności spółek z Grupy Kapitałowej DM IDMSA i wpłynąć na wyniki finansowe oraz powodować trudności w ocenie skutków przyszłych zdarzeń czy decyzji. Dodatkowo, przepisy prawne, w tym szczególnie podatkowe nie zawsze są jednoznaczne w wykładni, co rodzi ryzyko różnej interpretacji tych przepisów przez DM IDMSA i organy podatkowe. Może to skutkować naliczeniem wstecz obciążeń podatkowych wraz z odsetkami. Ryzyko związane z nadzorem nad rynkiem kapitałowym DM IDMSA, jak każdy podmiot, którego papiery wartościowe znajdują się w obrocie regulowanym, podlega urzędowemu nadzorowi nad rynkiem kapitałowym. Ponadto DM IDMSA, jako dom maklerski, podlega dodatkowym rygorom nadzoru i ostrym regulacjom prawnym dotyczącym tego rynku. Wiąże się to z ryzykiem sankcji, w tym kar finansowych lub nawet utraty pozwolenia na wykonywanie czynności maklerskich. Częste zmiany zasad funkcjonowania rynków kapitałowych rodzą element niepewności i stanowią dodatkowe ryzyko związane z dziedziną, w której działa DM IDMSA

11 Dokument Informacyjny Dom Maklerski IDMSA Czynniki związane z obligacjami oraz rynkiem kapitałowym Ryzyko niedojścia emisji obligacji serii 1 do skutku Emisja obligacji serii 1 nie dojdzie do skutku w przypadku niezłożenia deklaracji nabycia na co najmniej obligacji oraz niepłacenia tych obligacji. W takiej sytuacji wpłaty dokonane przez Inwestorów zostaną zwrócone na rachunki pieniężne wskazane w deklaracji nabycia obligacji bez żadnych odsetek lub odszkodowań. Ryzyko nieprzydzielenia obligacji serii 1 oraz ryzyko redukcji Inwestor powinien brać pod uwagę możliwość nieprzydzielenia obligacji serii 1 lub ich przydzielenia w mniejszej liczbie niż wskazana w deklaracji nabycia obligacji. Warunkiem przydzielenia inwestorowi obligacji serii 1 jest prawidłowe złożenie przez inwestora deklaracji nabycia obligacji oraz opłacenie zapisu na nie, natomiast nie gwarantuje to ich przydzielenia inwestorowi. Za pełną wpłatę uznaje się wpłatę w wysokości równej iloczynowi liczby obligacji serii 1 objętych deklaracją i ceny emisyjnej równej 1.000,00 złotych, dokonaną zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Emisji. W sytuacji złożenia deklaracji nabycia na liczbę obligacji przewyższających liczbę obligacji oferowanych przydział obligacji serii 1 zostanie dokonany uznaniowo przez Zarząd Emitenta. Ryzyko związane z nieoprocentowaniem wpłat na Obligacje Środki przelane przez inwestorów tytułem wpłat na obligacje serii 1 nie będą oprocentowane. W przypadku, gdy emisja obligacji serii 1 nie dojdzie do skutku lub inwestorowi nie zostaną przydzielone obligacje serii 1 lub inwestorowi zostaną przydzielone obligacje serii 1 w liczbie mniejszej niż wskazana w deklaracji nabycia środki przelane na opłacenie obligacji serii 1 zostaną zwrócone na rachunki pieniężne wskazane w deklaracji nabycia bez żadnych odsetek lub odszkodowań. Ponadto zwraca się uwagę, że prawa z obligacji zgodnie z art. 5a Ustawy o Obligacjach powstają z chwilą zapisania obligacji w ewidencji. Należne oprocentowanie z obligacji serii 1 będzie naliczane od daty przydziału obligacji serii 1. W okresie pomiędzy wpłatą na obligacje a datą przydziału obligacji serii 1 (także w przypadku decyzji Emitenta o przesunięciu daty przydziału) środki wpłacone przez inwestorów nie będą oprocentowane. Ryzyko związane z odmową lub opóźnieniem wprowadzenia akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym Wprowadzenie akcji serii K do obrotu giełdowego wymaga uzyskania następujących decyzji: decyzji KDPW o przyjęciu akcji do depozytu i nadania im kodu; decyzji Zarządu GPW o wprowadzeniu akcji do obrotu giełdowego. Emitent nie może zagwarantować, że powyższe zgody zostaną uzyskane i że akcje serii K zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego. Ponadto proces może przedłużać się ze względów proceduralnych. Może to mieć negatywny wpływ na interesy akcjonariuszy Emitenta. Emitent będzie dokładał wszelkich starań, aby wprowadzenie akcji serii K do obrotu giełdowego nastąpiło w możliwie krótkim terminie. W tym celu Emitent będzie dokonywał wszelkich czynności zmierzających do wprowadzenia akcji serii K do obrotu giełdowego niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, które to umożliwią. Ryzyko związane z naruszeniem przez Emitenta przepisów obowiązujących w obrocie giełdowym, co może spowodować wykluczenie akcji z obrotu na rynku regulowanym W przypadku, gdy Emitent nie wykona albo wykona nienależycie obowiązki, nakazy lub zakazy nałożone lub przewidziane w odpowiednich przepisach Ustawy o Ofercie Publicznej lub Rozporządzenia o Prospekcie, KNF może: a) wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym na czas określony lub bezterminowo, albo b) nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pieniężną w wysokości do zł, c) może zastosować obie powyższe sankcje łącznie. Ponadto zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o Obrocie, na żądanie KNF, spółka prowadząca rynek regulowany wyklucza z obrotu wskazane przez KNF papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku albo powoduje naruszenie interesów inwestorów. Zgodnie z 31 ust. 1 Regulaminu GPW, Zarząd Giełdy wyklucza papiery wartościowe z obrotu giełdowego: jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona, na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,

12 Dokument Informacyjny Dom Maklerski IDMSA w przypadku zniesienia ich dematerializacji, w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru. Oprócz wyżej wymienionych obligatoryjnych przypadków wykluczenia, 31 ust. 2 Regulaminu GPW przewiduje poniższe sytuacje, gdy Zarząd Giełdy może zadecydować o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu giełdowego: jeżeli przestały spełniać inne warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego niż te będące podstawą do obligatoryjnego wykluczenia papierów wartościowych z obrotu giełdowego, jeżeli Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na GPW, na wniosek Emitenta, wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym instrumencie finansowym, wskutek podjęcia przez Emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa, wskutek otwarcia likwidacji Emitenta. Nie można mieć całkowitej pewności, że taka sytuacja nie będzie dotyczyła w przyszłości akcji Emitenta. Obecnie nie ma żadnych podstaw, by spodziewać się takiego rozwoju wypadków. Ryzyko związane z naruszeniem przez emitenta przepisów obowiązujących w obrocie giełdowym, skutkującym możliwością zawieszenia notowań Zarząd Giełdy może na podstawie 30 ust. 1 Regulaminu Giełdy zawiesić obrót Akcjami Emitenta na okres do trzech miesięcy: na wniosek Emitenta, jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące na GPW. Zgodnie z 30 ust. 2 Regulaminu Giełdy Zarząd Giełdy zawiesza obrót akcjami na okres nie dłuższy niż miesiąc na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie. Zgodnie z ar t. 20 ust. 2 Ustawy o obrocie w przypadku, gdy obrót określonymi papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KNF, spółka prowadząca rynek regulowany zawiesza obrót tymi papierami lub instrumentami, na okres nie dłuższy niż miesiąc. Ryzyko ograniczenia płynności obrotu akcjami oraz niestabilności ich kursu Nie ma pewności, że akcje serii K po zakończeniu procesu wprowadzenia na GPW będą przedmiotem aktywnego obrotu na GPW, jak również co do tego, że ich cena rynkowa nie spadnie lub że ich kurs nie będzie podlegał znacznym wahaniom. Zależy to od działania rozmaitych czynników, wśród których należy wymienić: wahania kursów walutowych, okresowe zmiany wyników działalności Grupy Kapitałowej, wolumen i płynność obrotów oraz koniunkturę na światowych giełdach papierów wartościowych. Polski rynek kapitałowy cechuje się znacznymi wahaniami cen akcji i wolumenu obrotów, a inwestorzy zainteresowani przeprowadzaniem transakcji na dużych pakietach akcji powinni uwzględnić ryzyko czasowych spadków płynności obrotu akcjami oraz znacznych wahań ich kursu. Ryzyko związane z potencjalnym niewykonaniem lub naruszeniem przez emitenta obowiązków określonych w ustawie o ofercie oraz ustawie o obrocie instrumentami finansowymi W przypadku, gdy Emitent narusza przepisy Ustawy o ofercie publicznej w ten sposób, że : 1) nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 10 ust. 5, art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 2, art. 20, art. 24 ust. 3, art. 28 ust. 3, art. 37 ust. 3 i 4, art. 38b, art. 40, art. 42b, art. 44 ust. 1, art. 45, art. 46, art. 47 ust. 1, 2 i 4, art. 48, art. 50, art. 51a, art. 52, art. 54 ust. 2 i 3, art c, art. 57, art. 58 ust. 1, art. 59, art. 62 ust. 2, 6 i 8, art. 63, art. 66 i art. 70, 2) nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki wynikające z art. 38 ust. 5 w związku z art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji przez odesłanie, art. 50, art. 52 i art. 54 ust. 2 i 3, z art. 39 w związku z art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji przez odesłanie i art. 50, z art. 42 ust. 4 w związku z art. 45, art. 47 ust. 1, 2, 4 i 5, art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji przez odesłanie, art. 50, art. 52 i art. 54 ust. 2 i 3, 3) nie wykonuje lub wykonuje nienależycie nakaz, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 i art. 17 ust. 1 pkt 1, narusza zakaz, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 i art. 17 ust. 1 pkt 2,

13 Dokument Informacyjny Dom Maklerski IDMSA 4) nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 22 ust. 4 i 7, art. 26 ust. 5 i 7, art. 27, art i art. 33 rozporządzenia 809/2004, 5) wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 38a ust. 2, art. 42a ust. 2 i art. 51 ust. 2, nie przekazuje w terminie aneksu do Prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego lub 6) wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 38a ust. 3, art. 42a ust. 3 i art. 51 ust. 5, nie udostępnia do publicznej wiadomości w terminie aneksu do prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego, - KNF może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pieniężną do wysokości zł, albo zastosować obie sankcje łącznie. W sytuacji gdy emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 157, 158 lub 160 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, KNF może nałożyć na podmiot, który nie dopełnił obowiązków, karę pieniężną do wysokości zł albo może wydać decyzję o wykluczeniu akcji z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć obie te kary łącznie. Zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o ofercie, w przypadku, gdy Emitent nie wykonywałby lub jeśli wykonywałby w sposób nienależyty obowiązki, o których mowa w art. 10 ust. 5 Ustawy o ofercie (odnoszących się do informowania KNF o dopuszczeniu akcji serii K do obrotu na GPW) i w art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie (związanych z przekazywaniem do KNF i publicznej wiadomości zestawień informacji poufnych, bieżących i okresowych) KNF może nałożyć na niego karę pieniężną do wysokości zł. Nie sposób wykluczyć ryzyka wystąpienia takiej sytuacji w przyszłości w odniesieniu do akcji Emitenta. Obecnie nie ma żadnych podstaw, by spodziewać się takiego rozwoju wypadków. Ryzyko związane z naruszeniem lub uzasadnionym podejrzeniem naruszenia przepisów prawa przez emitenta, co może spowodować wstrzymanie dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym Zgodnie z art. 17 Ustawy o ofercie publicznej, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez Emitenta lub podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie Emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może: 1) nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych 2) zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, 3) opublikować na koszt Emitenta informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. W związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, Komisja może wielokrotnie zastosować środki o których mowa w pkt. 2) i 3) powyżej. Stosownie do art. 18 Ustawy o ofercie, Komisja może zastosować środki, o których mowa w art. 17, także w przypadku, gdy z treści dokumentów lub informacji składanych do KNF lub przekazywanych do wiadomości publicznej, wynika, że: oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych dokonywane na podstawie tej oferty lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów, istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta, działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta, lub status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów za nieistniejące lub obarczone wadą prawna mająca istotny wpływ na ich ocenę. W przypadku ustania przyczyn wydania decyzji, o której mowa w art. 17 lub w art. 18 Ustawy o ofercie publicznej, KNF może, na wniosek Emitenta lub wprowadzającego albo z urzędu, uchylić tę decyzję. Na podstawie art. 96 ust. 1 Ustawy o ofercie, w przypadku, gdyby emitent nie wykonywał lub wykonywał w sposób nienależyty obowiązki, których katalog wskazany jest w art. 96 ust. 1 Ustawy o ofercie, KNF może skorzystać z następujących sankcji: wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, akcji emitenta z obrotu na GPW, albo nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową emitenta, karę pieniężną do wysokości 1 mln zł, albo zastosować obie sankcje łącznie

14 Dokument Informacyjny Dom Maklerski IDMSA Ryzyko znacznej podaży akcji serii K Spółka nie zna planów akcjonariuszy co do zbywania akcji serii K, po ich wprowadzeniu do obrotu na GPW oraz innych akcji Emitenta w obrocie, co za tym idzie, nie można mieć pewności, że na skutek przyszłych transakcji zbycia akcji przez akcjonariuszy Spółki nie nastąpi spadek ceny rynkowej akcji Spółki. Ryzyko związane z funkcjonowaniem w obrocie giełdowym akcji o niskiej wartości rynkowej Zgodnie z klasyfikacją poszczególnych segmentów rynku regulowanego, wyszczególnionej w uchwale Zarządu Giełdy nr 416/2010 z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 159/2007 Zarządu Giełdy z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku regulowanego, zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów oraz zasad obliczania wartości rynkowej emitentów giełdowych i ustalania liczby akcji w wolnym obrocie, w ramach rynku regulowanego funkcjonuje tzw. Lista Alertów. Do Listy Alertów są kwalifikowane akcje emitentów, gdy: 1) ogłoszono upadłość emitenta, lub 2) występuje bardzo wysoka zmienność kursu akcji emitenta, lub 3) nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta, przy czym do wskazanego segmentu mogą zostać zakwalifikowane spółki, których akcje notowane są po cenie nie wyższej niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za akcję. Wpisanie na Listę Alertów może spowodować oznaczenie w szczególny sposób nazwy akcji spółki w serwisach informacyjnych GPW lub cedule giełdowej, usunięcie akcji z portfela indeksów giełdowych bądź przeniesienie do notowań w systemie kursu jednolitego. Zarząd GPW może także wykluczyć takie akcje z obrotu giełdowego, jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu. Spółki umieszczone na Liście Alertów są zobowiązane do przedkładania GPW tzw. programów naprawczych, w których określają, jakie działania podejmować będą w celu obniżenia wysokiej zmienności kursów akcji. Od daty dopuszczenia do obrotu na GPW akcji Emitenta do daty opublikowania niniejszego Dokumentu Informacyjnego, Spółka nie znajdowała się na liście alertów

15 Dokument Informacyjny Dom Maklerski IDMSA 3. INFORMACJE O SPÓŁCE 3.1. ZARZĄD EMITENTA Skład Zarządu: - Grzegorz Leszczyński prezes Zarządu, - Rafał Abratański wiceprezes Zarządu RADA NADZORCZA EMITENTA Skład Rady Nadzorczej: - Henryk Leszczyński przewodniczący Rady Nadzorczej, - Dariusz Maciejuk - wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, - Antoni Abratański członek Rady Nadzorczej, - Andrzej Szumański członek Rady Nadzorczej, - Władysław Bogucki - członek Rady Nadzorczej, - Adam Szyszka - członek Rady Nadzorczej INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA HISTORIA I ROZWÓJ EMITENTA Emitent powstał pod firmą Krakowski Dom Maklerski S.A. Spółka została zawiązana 10 września 1998 r. przez Optimus- Pro Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Optimus Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zajmowała się sprzedażą sprzętu komputerowego, urządzeń fiskalnych i instalacją sieci komputerowych; nie była podmiotem zależnym od żadnej innej spółki. Wszystkie akcje w ówczesnym kapitale akcyjnym Emitenta zostały objęte przez jedynego akcjonariuszazałożyciela spółki. Uzyskawszy zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w grudniu 1998 r., Emitent dokonał przejęcia przedsiębiorstwa maklerskiego spółki Krakowski Dom Maklerski s.c., obecnego na rynku kapitałowym od 1993 r. i posiadającego w momencie przejęcia trzy punkty obsługi klienta: w Krakowie, Tarnowie i Olkuszu. W wyniku transakcji zakupu, Krakowski Dom Maklerski S.A. przejął aktywa umożliwiające realizację zadań wynikających z zezwolenia oraz obszerną bazę klientów indywidualnych - aktywnych inwestorów giełdowych. W 2001 r. Emitent zmienił nazwę na Internetowy Dom Maklerski S.A., a w 2006 na Dom Maklerski IDMSA. Obecnie DM IDMSA działa w oparciu o wydane w styczniu 2003 roku, przez ówczesną Komisję Papierów Wartościowych i Giełd zezwolenie (DDM-M /2003), na prowadzenie działalności maklerskiej. Zgodnie z powyższym zezwoleniem Dom Maklerski może wykonywać wszystkie czynności maklerskie przewidziane w ustawie oraz aktach wykonawczych. Ważnym wydarzeniem w historii Emitenta było dopuszczenie w czerwcu 2005 r. jego akcji do publicznego obrotu, oraz przeprowadzenie emisji publicznej. W wyniku tego akcje Emitenta jako pierwszego brokera weszły do obrotu na GPW w Warszawie. Oprócz uzyskania kapitału na dalszy rozwój i inwestycje, Emitent uzyskał szereg korzyści niematerialnych, bardziej nawet istotnych z długofalowego punktu widzenia. Jest to m.in. prestiż pierwszego notowanego na GPW brokera, dalsze wzmocnienie wizerunku jako wiarygodnej spółki podlegającej wymogom rynku regulowanego czy łatwiejsze możliwości przejęć innych firm na rynku finansowym. Po uzyskaniu statusu spółki publicznej, proces rozwoju Emitenta nabrał wyraźnego przyśpieszenia. Uruchomiono kolejne punkty obsługi klienta, których jest obecnie 13 (Kraków, Warszawa, Tarnów, Nysa, Gliwice, Katowice, Lublin, Poznań, Łódź, Szczecin, Wrocław, Kielce, Gdańsk). W roku 2005 uruchomiono dział zarządzania aktywami, dzięki czemu klienci DM IDMSA otrzymali pełną dostępną na polskim rynku ofertę usług maklerskich. Jednocześnie DM IDMSA rozpoczął przejmowanie innych firm z branży finansowej, rozszerzając gamę usług w ramach swojej Grupy Kapitałowej. Tym samym Emitent, jako podmiot dominujący w Grupie, ewoluował w stronę holdingu finansowego. Pierwszą spółką zależna była założona przez Emitenta firma w zakresie konsultingu finansowego IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o., która w naturalny sposób uzupełniała ofertę brokera. Poprzez przejęcie zespołu spółki Palladia Capital Markets i dostęp do platformy Saxo Banku, DM IDMSA rozpoczął na początku 2006 r. działalność na rynkach zagranicznych umożliwiając inwestorom transakcje na walutach, towarach czy zagranicznych akcjach. Przejęcie w roku 2006 Górnośląskiego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (obecnie IDEA TFI S.A.) uzupełniło ofertę Grupy o fundusze zbiorowego inwestowania. Obecnie Emitent posiada także 100% akcji lubińskiej spółki Electus S.A. podmiotu zajmującego się usługami finansowymi, obejmującymi m.in. restrukturyzację zadłużenia i finansowanie wierzytelności, w szczególności dla służby zdrowia które zostały w większości wniesione w formie aportów do Spółki pod koniec 2006 r. i 2007 r.

16 Dokument Informacyjny Domu Maklerskiego IDMSA W dniu 28 września 2007 r. Emitent nabył od Electus S.A. 100% udziałów w spółce Electus Hipoteczny Sp. z o.o.(obecnie: Polski Fundusz Hipoteczny S.A.) za kwotę tys. zł. 12 marca 2010 r. Dom Maklerski IDMSA oraz fundusz Abris Capital Partners podpisały z WestLB AG przedwstępną umowę zakupu WestLB Bank Polska S.A. Zgodnie z warunkami umowy, po uzyskaniu wymaganych zgód, DM IDMSA 1 grudnia 2010 roku nabył 45% akcji banku, pozostałe 55% zakupił natomiast Abris Capital Partners. W dniu 31 grudnia 2010 roku zarejestrowana została nowa nazwa Banku Polski Bank Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna ( PBP Bank S.A. ). Ze względu na złą koniunkturę na rynku w lipcu 2012 r. DM IDMSA sprzedał swój pakiet akcji funduszowi z grupy Abris Capital Partners. 15 lipca 2010 roku DM IDMSA otrzymał zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego (decyzja nr DFL/4020/143/40/I/23/77/09/10/EK) na prowadzenie działalności maklerskiej obejmującej wykonywanie czynności w zakresie analiz i rekomendacji, natomiast we wrześniu 2010 r. Emitent, jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce, otrzymał koncesję na obrót energią elektryczną. Również we wrześniu 2010 roku zostało sfinalizowane pre-ipo IDEA TFI S.A. w ramach którego DM IDMSA sprzedał Quercus TFI 5,41% akcji spółki. Akcje IDEA TFI S.A. zadebiutowały na rynku równoległym GPW w marcu 2011 r. Ponadto w grudniu 2010 roku DM IDMSA podpisał porozumienie inwestycyjne z Supernova Fund S.A. tworząc wspólnie fundusz private equity, którego nazwa postanowieniem sądu z dnia 20 kwietnia 2011 r. została zmieniona na Supernova IDM Fund S.A. Pierwsze półrocze w 2011 roku dla Domu Maklerskiego IDMSA przyniosło pozytywne zmiany. 31 marca 2011 r. DM IDMSA utworzył spółkę efund S.A. mającą inwestować w przedsięwzięcia e-biznesowe w wyniku przekształcenia efund Sp. z o.o. oraz na podstawie zawartej 17 listopada 2011 roku umowy z IDEA Y FIZ AN, który wniósł posiadane przez siebie certyfikaty inwestycyjne. W ten sposób IDMSA stał się pośrednim właścicielem 72,5% udziałów w kapitale zakładowym spółki i w ogólnej liczbie głosów. Następnie 14 lipca 2011 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła nowy skład RESPECT Indeks. W ekskluzywnym gronie 22 spółek spełniających najwyższe standardy odpowiedzialności społecznej po raz pierwszy znalazł się DM IDMSA. RESPECT Indeks funkcjonuje na GPW od listopada 2009 r., będąc pierwszym tego typu indeksem na giełdach Europy Środkowo-Wschodniej. W skład RESPECT Indeks wchodzą wyłącznie spółki giełdowe działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego (corporate governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także w obszarach czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych. W dniu 31 stycznia 2012 roku DM IDMSA po raz drugi z rzędy znalazł się w ekskluzywnym gronie spółek giełdowych zakwalifikowanych do RESPECT Index. W sierpniu 2012 roku GPW podjęła decyzję o wykluczeniu DM IDMSA ze składu RESPECT Indeks. Od 31 stycznia 2012 roku do głównych akcjonariuszy DM IDMSA należy Warsaw Equity Investments spółka należąca do grupy kapitałowej Warsaw Equity Management funduszu private equity. W posiadaniu funduszu znajduje się obecnie 21,8 mln akcji, stanowiących 9,99% kapitału zakładowego. Fundusz koncentruje się na inwestycje w spółki o dużym potencjale wzrostu, do jakich należy DM IDMSA. 18 września 2012 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta została uchwalona uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez emisję akcji serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Emitenta, a także uchwała w sprawie emisji podporządkowanych obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączeniu w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii K oraz zamiany Statutu Spółki o wartości nominalnej nie wyższej niż 50 mln zł ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA DOM MAKLERSKI IDMSA Dom Maklerski IDMSA jest niezależnym, niebankowym, rozwijającym się domem maklerskim. Dom Maklerski IDMSA funkcjonuje na rynku od 1993 roku i jest pierwszym w Polsce brokerem, którego akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta Domu Maklerskiego IDMSA obejmuje pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, zarządzanie aktywami oraz usługi z zakresu corporate finance. Dom Maklerski IDMSA specjalizuje się w usługach korporacyjnych takich jak: operacje przekształceniowe, fuzje,

17 Dokument Informacyjny Domu Maklerskiego IDMSA przejęcia, transakcje na rynku niepublicznym, usługi w zakresie emisji papierów wartościowych, w tym przeprowadzania ofert publicznych, usługi związane z rynkiem walutowym, asset management. Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz z późn. zm.) oraz zezwoleń na prowadzenie działalności maklerskiej: - zezwolenie z dnia 31 stycznia 2003 roku wydane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (decyzja Nr DDM-M /2003); - zezwolenie z dnia 15 lipca 2010 roku wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego (decyzja Nr DFL/4020/143/40/I/23/77/09/10/EK). Usługi świadczone przez DM IDMSA obejmują również segment rynków zagranicznych. Spółka między innymi pośredniczy w zawieraniu transakcji na globalnych rynkach finansowych umożliwiając klientom zawieranie transakcji poprzez platformę transakcyjną. Za pomocą platformy IDM-Trader użytkownicy mogą zawierać transakcje na rynku walutowym, metali szlachetnych, metali przemysłowych, energii, produktów rolnych, akcyjnym oraz na rynku indeksów giełdowych, obligacji, stóp procentowych. Dom Maklerski wykonuje czynności animatora i sponsora emisji. We wrześniu 2010 r. Emitent, jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce, otrzymał koncesję na obrót energią elektryczną. Aktualnie DM IDMSA świadczy swoje usługi m.in. poprzez rozwiniętą sieć Punktów Obsługi Klienta: Nazwa Punktu Obsługi kod miasto Ulica POK Kraków Kraków Mały Rynek 7 POK Warszawa Warszawa Nowogrodzka 62b POK Nysa Nysa Rynek 36b POK Tarnów Tarnów Wałowa 16 POK Katowice Katowice Kopernika 4/2 POK Lublin Lublin 3 Maja 18/2 POK Gliwice Gliwice Zwycięstwa 14 POK Poznań Poznań Bukowska 12 POK Łódź Łódź Piotrkowska 249/251, lok. 20 POK Wrocław Wrocław Świdnicka 18/20 POK Szczecin Szczecin Bogusława 1/7 POK Kielce Kielce Św. Leonarda 15 POK Gdańsk Gdańsk Okopowa 7 Dział Klientów Instytucjonalnych Warszawa ul. Złota 59 Budynek Skylight Złote Tarasy ELECTUS S.A. DM IDMSA posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Electus S.A. i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Electus S.A. jest przedsiębiorstwem wyspecjalizowanym we wspieraniu płynności finansowej sektora publicznej służby zdrowia (SPZOZ), szczególnie w finansowaniu oraz restrukturyzacji zobowiązań zakładów publicznej opieki zdrowotnej, a także jednostek samorządu terytorialnego. Spółka udziela pożyczek i nabywa wymagalne i niewymagalne wierzytelności na własny rachunek, a następnie dokonuje ich restrukturyzacji. Podstawową korzyścią klientów ze świadczonych przez spółkę usług jest fakt, że proces ten umożliwia wierzycielowi sprawne odzyskanie należności, co usprawnia przepływ gotówki i odblokowuje limity dostaw dla danego kontrahenta SPZOZ. Taki model biznesowy niesie również wiele zalet dla dłużnika, ponieważ umożliwia spłatę zobowiązań w ramach porozumienia, co poprawia jego płynność. Warto podkreślić, że koncentracja działalności Electus S.A. na obsłudze sektora publicznego ze szczególnym uwzględnieniem sektora publicznej służby zdrowia (SPZOZ) powoduje, że spółka najlepiej identyfikuje potrzeby swoich klientów i udoskonala swoją ofertę produktową. Klienci spółki są policzalni, a każdy z nich traktowany jest indywidualnie. Nacisk kładziony jest na zapewnienie sprawnego procesu podejmowania decyzji. Obecnie w ofercie Spółki znajdują się następujące produkty:

18 Dokument Informacyjny Domu Maklerskiego IDMSA Produkty kierowane do kontrahentów służby zdrowia, jednostek budżetowych SP oraz innych klientów korporacyjnych: poręczenie zobowiązań; finansowanie należności; factoring; zarządzanie należnościami. Produkty kierowane do podmiotów zadłużonych: finansowanie zobowiązań; finansowanie inwestycji; pożyczka. Spółka rozszerzyła swoją działalność o produkty kierowane do jednostek samorządu terytorialnego (JST), dzięki którym możliwe jest pozyskanie klientów w obszarze JST, poprzez oferowanie im możliwości realizacji inwestycji oraz poprawę płynności finansowej. Zgodnie z ostatnimi opublikowanymi danymi do grupy kapitałowej Electus S.A. należała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Electus Leasing Sp. z o.o. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5 000,00 zł i dzieli się na 5 udziałów o wartości nominalnej 1 000, 00 zł każdy. 16 lutego 2011 r. została podjęta w formie aktu notarialnego Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki w sprawie zmiany nazwy spółki na Electus Leasing Sp. z o.o. 17 maja 2011 roku została zarejestrowana zmiana nazwy spółki. Electus Leasing Sp. z o.o. podstawowym przedmiotem działania jest wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek. W dniu 9 maja 2012 r. spółka Electus S.A. sprzedała podmiotowi spoza Grupy Kapitałowej Emitenta udziałów Electus Leasing Sp. z o.o., które stanowiły 100% wszystkich udziałów spółki. Do spółki Electus S.A. należała także spółka Electus Project A Sp. z o.o., której 100% udziałów zostało sprzedanych 10 czerwca 2011 roku. Dodatkowo Electus S.A. jest jedynym uczestnikiem w funduszu Electus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. 28 kwietnia 2008 roku fundusz został w wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFi 374. Celem inwestycyjnym funduszu jest realizacja należności z wierzytelności oraz praw z tytułu wierzytelności, jak również ochrona realnej wartości pozostałych lokat funduszu. IDEA TFI S.A. DM IDMSA posiada (słownie: dziewięć milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemnaście) akcji Idea TFI o wartości nominalnej 0,20 zł każda, co stanowi 51,31% udziału w kapitale zakładowym oraz 51,31% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Dodatkowo IDMSA posiada pakiet akcji do animacji akcji w wielkości sztuk, stanowiących 0,03% udziału w kapitale zakładowym spółki. Towarzystwo powstało w październiku 1999 roku jako pierwsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych z całkowicie polskim kapitałem. 16 stycznia 2007 roku zmianie uległa nazwa Towarzystwa z Górnośląskiego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. na IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. W styczniu 2011 roku miała miejsce pierwsza publiczna oferta akcji Spółki w ramach której przydzielono wszystkie oferowane akcje ( akcji serii D nowej emisji oferowanych do objęcia oraz akcji serii C oferowanych do sprzedaży przez DM IDMSA). 3 marca 2011 roku akcje spółki zadebiutowały na rynku równoległym GPW. Fundusze oferowane przez Idea TFI S.A. kierowane są do Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. 30 czerwca 2012 r. Towarzystwo zarządzało dziewięcioma Subfunduszami wyodrębnionymi z funduszu Idea Parasol FIO oraz jednym specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym (Idea Premium SFIO), dostosowanymi do różnorodnych potrzeb inwestorów zarówno pod względem oczekiwanej stopy zwrotu, jak i poziomu akceptowanego ryzyka inwestycyjnego. W ofercie Towarzystwa znajduje się subfundusz obligacji, stabilnego wzrostu, ochrony kapitału (w likwidacji od 6 sierpnia 2012 r.), surowcowy, rynków wschodzących, akcyjny, zrównoważony oraz fundusz zmiennego zaangażowania. 26 czerwca 2012 r. działalność rozpoczął kolejny subfundusz Idea Pieniężny Subfundusz. Idea TFI S.A. oferuje także fundusze inwestycyjne skierowane i tworzone pod szczególne wymagania Inwestorów, tzw. fundusze taylor made. Wśród tej grupy obecnie znajduje się siedemnaście funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz dwa fundusze sekurytyzacyjne

19 Dokument Informacyjny Domu Maklerskiego IDMSA Otwarte Fundusze Inwestycyjne utworzone i zarządzane przez IDEA TFI S.A.: Idea Parasol FIO działa od 24 kwietnia 2009 r. fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami. IDEA TFI S.A. zarządza obecnie 8 subfunduszami wydzielonymi w ramach funduszu, które zostały opisane poniżej. Idea Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest nowoczesnym funduszem dającym możliwość wyboru optymalnej strategii inwestycyjnej w zależności od warunków rynkowych i indywidualnych potrzeb każdego z inwestorów. W skład tego funduszu wchodzi osiem subfunduszy o zróżnicowanej strategii i ryzyku inwestycyjnym. Pozwala to na zbudowanie indywidualnego portfela inwestycyjnego, uwzględniającego zarówno zakładany okres inwestycji, akceptowalny poziom ryzyka i spodziewaną stopę zwrotu. Dodatkowym atutem funduszu Idea Parasol FIO jest możliwość swobodnej alokacji środków pomiędzy subfunduszami, bez konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych. Konieczność zapłacenia tego podatku powstanie dopiero po zakończeniu inwestycji w funduszu i realizacji zysków. Subfundusz Idea Ochrony Kapitału (Idea Parasol FIO) - w likwidacji od 6 sierpnia 2012 r. Subfundusz lokuje od 50% do 100% aktywów w instrumenty dłużne, w tym obligacje skarbowe, korporacyjne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Do 30% środków jest lokowanych w papiery udziałowe, przede wszystkim w akcje spółek notowanych na GPW (Statut Idea Parasol FIO zezwala na lokowanie do 50% środków Subfunduszu w część akcyjną). Subfundusz polecany inwestorom, którzy bardziej niż ryzyko cenią sobie bezpieczeństwo inwestycji i jednocześnie chcieliby mieć możliwość partycypowania w zyskach z rynku akcji. Do 4 października 2010 r. subfundusz działał pod nazwą Idea Protect Subfundusz. Modelowy portfel inwestycyjny: 30% 70% Akcje Papiery dłużne Subfundusz Idea Obligacji (Idea Parasol FIO) Subfundusz dokonuje inwestycji w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz stanowi alternatywę dla samodzielnego inwestowania w obligacje. Rekomendowany Inwestorom poszukującym w miarę stabilnego dochodu przewyższającego stopę inflacji przy relatywnie niskim ryzyku inwestycyjnym. Modelowy portfel inwestycyjny: 15% 85% Bony skarbowe, gotówka i lokaty Obligacje skarbowe Subfundusz Idea Stabilnego Wzrostu (Idea Parasol FIO) Przedmiotem lokat Subfunduszu są obligacje, akcje oraz instrumenty rynku pieniężnego na rynku polskim. Dodatkowo możliwa jest dywersyfikacja regionalna portfela inwestycyjnego polegająca na inwestowaniu na rynkach zagranicznych w Europie, Azji i obu Amerykach. Subfundusz rekomendowany jest inwestorom długoterminowym, którzy oczekują ponadprzeciętnych zysków przy jednoczesnej akceptacji okresowych wahań wartości zainwestowanego kapitału. Ze względu na stabilność Subfunduszu w długim terminie jest szczególnie polecany jako składnik portfela o horyzoncie inwestycyjnym wynoszącym min. 1 rok

20 Dokument Informacyjny Domu Maklerskiego IDMSA Modelowy portfel inwestycyjny: 70% 30% Akcje Papiery Dłużne Subfundusz Idea Akcji (Idea Parasol FIO) Subfundusz inwestuje min. 60% aktywów w akcje spółek notowanych głównie na polskim parkiecie. Polityka inwestycyjna Subfunduszu dopuszcza również inwestycje na rynkach zagranicznych: w Europie, Azji i obu Amerykach. Subfundusz rekomendowany jest inwestorom planującym inwestycje długoterminowe, którzy oczekują ponadprzeciętnych zysków i akceptują możliwość okresowych wahań wartości kapitału. Modelowy portfel inwestycyjny: 10% 90% Gotówka Akcje Subfundusz Rynków Wschodzących (Idea Parasol FIO) Polityka inwestycyjna Subfunduszu zakłada lokaty w najbardziej perspektywicznych regionach świata oraz branżach o dużym potencjale wzrostu. Do portfela Subfunduszu dobierane są głównie jednostki uczestnictwa najlepszych zagranicznych funduszy ETF (Exchange- Traded Funds), a także akcje wybranych spółek. W okresie złej koniunktury na rynkach akcji Subfundusz może lokować przeważającą część portfela w instrumenty dłużne. Subfundusz dedykowany jest inwestorom zainteresowanym inwestycjami w różnych regionach świata, poszukującym wysokiej stopy zwrotu, niezależnie od koniunktury panującej na polskim parkiecie, a jednocześnie akceptującym okresowe wahania wartości jednostki uczestnictwa. Do dnia 19 kwietnia 2011 r. subfundusz działał pod nazwą Idea Globalny Subfundusz. Modelowy portfel inwestycyjny: 10% Instrumenty rynków wschodzących 90% Inne Subfundusz Idea Surowce Plus (Idea Parasol FIO) Subfundusz dokonuje inwestycji w papiery wartościowe o wysokiej korelacji z rynkiem surowców i towarów. Inwestycje w wybrane surowce odbywają się poprzez spółki o silnych fundamentach i najwyższej korelacji z wybranym instrumentem. Subfundusz inwestuje również w tzw. ETFy (Exchange-Traded Funds). Polityka inwestycyjna dopuszcza transakcje zabezpieczające przed ryzykiem kursowym

21 Dokument Informacyjny Domu Maklerskiego IDMSA Subfundusz stanowi atrakcyjną propozycję dla inwestorów zamierzających zdywersyfikować portfel inwestycyjny o walory nieskorelowane z polskim rynkiem akcji. Subfundusz może stanowić ciekawą alternatywę w czasie presji inflacyjnej oraz dekoniunktury w innych segmentach rynków finansowych. Modelowy portfel inwestycyjny: 10% Akcje spółek skorelowanych z konkretnymi surowcami i towarami 90% Gotówka i lokaty bankowe Subfundusz Idea Zrównoważony (Idea Parasol FIO) Przedmiotem lokat są papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego na polskim rynku oraz akcje. Polityka inwestycyjna Subfunduszu dopuszcza również inwestycje w jednostki uczestnictwa w funduszach polskich i zagranicznych. Łączny udział lokat stanowić będzie od 30% do 70% wartości aktywów Subfunduszu. Modelowy portfel inwestycyjny: 50% 50% Akcje Papiery dłużne Subfundusz Idea Zmiennego Zaangażowania (Idea Parasol FIO) Przedmiotem lokat są papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego na polskim rynku oraz akcje. Polityka inwestycyjna Subfunduszu dopuszcza również inwestycje w jednostki uczestnictwa w funduszach polskich i zagranicznych. Łączny udział poszczególnych klas aktywów nie będzie wyższy niż 100%, przy czym każda z klas aktywów może stanowić od 0% do 100% aktywów Subfunduszu. Subfundusz Idea Pieniężny (Idea Parasol FIO) Subfundusz dokonuje inwestycji w instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe oraz depozyty. Łączny udział poszczególnych klas aktywów nie będzie wyższy niż 100%, przy czym papiery dłużne skarbowe i instrumenty rynku pieniężnego stanowią od 70% do 100% aktywów Subfunduszu, inne instrumenty rynku pieniężnego stanowią do 30% aktywów Subfunduszu, fundusze rynku pieniężnego stanowią do 30% aktywów Subfunduszu, papiery dłużne korporacyjne stanowią do 30% aktywów Subfunduszu. Idea Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz inwestujący do 100% aktywów w krótkoterminowe instrumenty dłużne, emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa, o terminie do wykupu do 1 roku. Fundusz charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz płynnością i dostępem do zgromadzonych środków już od następnego dnia wyceny po złożeniu zlecenia odkupienia. W terminie od 16 lipca 2012 r. do 16 września 2012 r. zgodnie z art. 89 ust. 5 pkt 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, spółka Idea TFI S.A. zawiesiła odkupywanie jednostek uczestnictwa funduszu Idea Premium SFIO Zawieszenie odkupywania jednostek uczestnictwa Idea Premium SFIO zostało dokonane w związku z art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych zgodnie z którym fundusz może zawiesić odkupywanie jednostek uczestnictwa, jeżeli w okresie ostatnich 2 tygodni suma wartości odkupionych przez fundusz jednostek uczestnictwa oraz jednostek, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10 % wartości aktywów funduszu

22 Dokument Informacyjny Domu Maklerskiego IDMSA Modelowy portfel inwestycyjny: 75% 10% 15% Gotówka i lokaty Obligacje skarbowe Papiery komercyjne Zamknięte Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez IDEA TFI S.A.: GPM Vindexus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (istnieje od 26 lipca 2007 r.); KFC Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (istnieje od 7 lipca 2008 r.); ELECTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (istnieje od 12 maja 2008 r.); Idea Y Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (istnieje od 26 września 2008 r.); Idea 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (istnieje od 16 grudnia 2008 r.); Idea 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (istnieje od 2 czerwca 2009 r.); Idea 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (istnieje od 5 czerwca 2009 r.); Idea 4 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (istnieje od 5 czerwca 2009 r.); Idea 5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (istnieje od 5 czerwca 2009 r.); Idea 6 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (istnieje od 29 maja 2009 r.); Budizol Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (istnieje od 29 maja 2009 r., do dnia 14 lipca 2010 r. pod nazwą Idea 7 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych); Atlas Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (istnieje od 29 maja 2009 r., do dnia 23 listopada 2010 r. pod nazwą Idea 8 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych); Trójka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych; Idea 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (istnieje od 5 czerwca 2009 r.). Eternity Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (istnieje od 22 lutego 2011 r.); Idea 14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (istnieje od 30 czerwca 2011 r.); Abbey Art. Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (istnieje od 18 sierpnia 2011 r.); Idea 18 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (istnieje od 8 sierpnia 2011 r.); Conerga Green Energy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (do dnia 26 lipca 2012 r. pod nazwą Idea Green Energy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych). IDEA Y FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH (DALEJ IDEA Y FIZ AN) Fundusz został utworzony w 2008 r. Organem zarządzającym funduszu jest IDEA TFI. Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu lokat. Na dzień 30 czerwca 2012 r. Idea Y FIZ AN wyemitował łącznie certyfikatów. Jedynym inwestorem Idea Y FIZ jest DM IDMSA. Na dzień 30 czerwca 2012 r. IDEA Y FIZ AN posiadał 100% udziałów Pigma House Sp. z o.o. oraz ponad 72,48% efund S.A. Prawa głosu przysługujące z tych udziałów wykonywane są w imieniu Fundusz przez Idea TFI S.A 30 czerwca 2012 r. Fundusz posiadał 100% udziałów spółki Pigma House Sp. z o.o., który wynosi ,00 zł i dzieli się na równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Spółka ta posiada nieruchomość w miejscowości Karwieńskie Błota Drugie.. Ponadto Fundusz posiada 45% udziałów w kapitale i ogólnej liczbie głosów w spółce Vectra S.A. w upadłości układowej. Zakres działalności spółki Vectra S.A. obejmuje usługi w zakresie budownictwa ogólnego, przemysłowego i mieszkaniowego w systemie generalnego wykonawstwa oraz produkcja i transport mieszanek betonowych. 30 czerwca 2012 r. Fundusz posiadał także 72,48% akcji spółki efund S.A. W kwietniu 2011 r., pod nazwą efund, został wpisany w Krajowy Rejestr Sądowy jako nowy fundusz venture capital dedykowany dla e-biznesu. W wyniku umowy założycielskiej pomiędzy Domem Maklerskim IDMSA a udziałowcami znanego inkubatora TechnoBoard Sp. z o.o. powstał podmiot dysponujących kilkunastoma milionami złotych na inwestycje. Fundusz efund S.A. inwestuje w nowe przedsięwzięcia istniejących start-up ów branży internetowej i mobilnej. Fundusz efund zamierza wykorzystać zidentyfikowany potencjał istniejących rodzimych start-up ów e-biznesowych, wzrostowy trend udziału e-transakcji w polskim biznesie oraz efektywne doświadczenia inwestycyjne wynikające z naszej wcześniejszej ścieżki działań w TechnoBoard. Podstawową inspiracją działalności jest fakt, że w dotychczasowym obszarze działalności czyli inkubatorze TechnoBoard nie obsługiwano gotowych projektów istniejących spółek branży m- i e-biznes (TB zajmuje się przekuciem pomysłów na firmę). efund oferuje dla rozwijających się spółek z danej branży odpowiednie usługi venture

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4 KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Skuteczny partner na rynku kapitałowym

Skuteczny partner na rynku kapitałowym www.idmsa.pl infolinia: 801 900 201 Skuteczny partner na rynku kapitałowym Profil działalności Dom Maklerski IDMSA jest niezależną, dynamicznie rozwijającą się spółką, prowadzącą działalność niemal od

Bardziej szczegółowo

Skuteczny partner na rynku kapitałowym

Skuteczny partner na rynku kapitałowym www.idmsa.pl infolinia: 801 900 201 Skuteczny partner na rynku kapitałowym Profil działalności Dom Maklerski IDMSA jest niezależną spółką, prowadzącą działalność niemal od początku istnienia odrodzonego

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. 13 lutego 2015r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. zatwierdzona uchwałą nr 135/XI/2015 Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. z dnia 25 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Warszawa, marzec 2011 r. Słownik Rozporządzenie DM BOŚ rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Możliwości pozyskania środków pieniężnych Przedsiębiorstwo Finansowanie Aktywa Trwałe Aktywa Obrotowe Pasywa Kapitały Własne Kapitał Obcy Kapitał

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 Opis FIZ: UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014:

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Data Numer raportów 2014-01-08 1/2014 Wcześniejszy wykup Obligacji serii E 2014-01-09 2/2014 2014-01-14 3/2014 2014-01-17 4/2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, dnia 16 września 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce....

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Załącznik nr 1 do Procedury współpracy z Klientem INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Informacje dotyczące IPOPEMA Securities S.A. oraz świadczonych usług, przekazywane

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. 1 1. Celem niniejszej polityki jest określenie zasad klasyfikacji Klientów (dalej DM Consus) w zakresie świadczonych na ich rzecz usług. 2.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Informacje dotyczące IPOPEMA Securities S.A. oraz świadczonych usług, przekazywane klientowi na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Zortrax Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie

Zortrax Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie Komunikat aktualizujący nr 3 z dnia 21 marca 2014 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji na okaziciela serii A2 Zortrax Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE DNIA 19 MAJA 2014 ROKU PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony w dniu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna w drodze na NewConnect luty/marzec 2008 Plan prezentacji O firmie Obszary działalności, klienci Wyniki finansowe i plany 2008-2010 Wskaźniki O firmie Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # #

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Projekty uchwał Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, co następuje: Wybór

Bardziej szczegółowo

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU Oświadczenie ATC CARGO S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Silva Capital Group S.A.

Silva Capital Group S.A. SKONSOLIDOWANY i JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Silva Capital Group S.A. za I KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Raport Silva Capital Group S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku Warszawa, 14 lutego 2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 2 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r. 12 sierpnia 2014 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 1 Czynniki Ryzyka i Zagrożenia Jednym z najważniejszych czynników ryzyka, wpływających na zdolność

Bardziej szczegółowo

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) Spółki krajowe (mld zł) Spółki zagraniczne (mld zł)

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

zbadanego sprawozdania rocznego

zbadanego sprawozdania rocznego Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie I. Wstęp zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586 Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku

Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku Poznań, dnia 14 lutego 2012 roku 1 Spis treści: 1. Podstawowe dane o Emitencie.... 3 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne:

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne: Rynek Rynek szybkich pożyczek konsumenckich jest w fazie dynamicznego rozwoju. Pożyczki pozabankowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno osób, które nie mają możliwości skorzystania z oferty

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r.

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu 7/214 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 213 r. Warszawa, 14 maja 214 r. Wstęp Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Obrady otworzył o godzinie 11.00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mariusz Jawoszek, który

Bardziej szczegółowo

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu 1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu Akcje spółki Papiery wartościowe zadebiutowały na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w dniu 20 listopada 2007 roku. Akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. 31 maja 2013 r. Spis treści: 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO... 4 3. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją. To dziś najbardziej dochodowy biznes.

Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją. To dziś najbardziej dochodowy biznes. 1 Informacja to najcenniejszy towar. Zgodzisz się ze mną? - Gordon Gekko Wall Sreet Oliver a Stone a. Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją.

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku al. Śląska 1, 54-118 Wrocław 1. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 57 / 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 57 / 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOPEX S.A. RB-W 57 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 57 / 2008 Data sporządzenia: 2008-06-02 Skrócona nazwa emitenta KOPEX S.A. Temat Wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku Warszawa, 14 listopada2013 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego za III

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect,

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Forma prezentacji sprawozdań finansowych spółek giełdowych i zakres informacji dodatkowej

Forma prezentacji sprawozdań finansowych spółek giełdowych i zakres informacji dodatkowej Treść informacyjna sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych, a zatem i danych porównywalnych, uwzględnia wymogi prezentacyjne wynikające ze znowelizowanej ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT Poniższa tabela zawiera informacje nt. stosowania przez emitenta w roku

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

w zakresie adekwatności kapitałowej

w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, 2011 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II. Zakres upowszechnianych informacji... 4 Rozdział III. Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 sierpnia 2016 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 sierpnia 2016 roku Warszawa, 29 lipca 2016 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 sierpnia 2016 roku Raport bieżący nr 77/2016 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka ) podaje

Bardziej szczegółowo