PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B"

Transkrypt

1

2 PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B TelForceOne Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Wrocław, ul. Krakowska 119 Adres Biura Zarządu Emitenta: Psary koło Wrocławia, ul. Parkowa 11 Adres głównej strony internetowej Emitenta: Na podstawie niniejszego Prospektu: oferowanych jest Akcji serii B, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej zł, oferowanych w ramach subskrypcji otwartej przez Emitenta z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym jest Akcji serii A, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej zł oraz nie więcej niż Praw do Akcji serii B oraz Akcji serii B (w zależności od liczby Akcji serii B przydzielonych w Ofercie Publicznej). Akcje w Publicznej Ofercie oferowane są w dwóch transzach: Transzy Indywidualnej, w której oferowanych jest Akcji Oferowanych oraz Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych jest Akcji Oferowanych. Maksymalna cena Akcji Oferowanych została ustalona na 25,00 zł. Publiczna Oferta zostanie przeprowadzona w następujących terminach: 13 marca 2007 r. początek book buildingu 14 marca 2007 r. godzina koniec book buildingu 14 marca 2007 r. podanie do publicznej wiadomości ostatecznej Ceny Emisyjnej 15 marca 2007 r. rozpoczęcie publicznej subskrypcji oraz przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej i Transzy Indywidualnej 21 marca 2007 r. zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej 21 marca 2007 r. zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Indywidualnej do 28 marca 2007 r. zamknięcie Publicznej Oferty i przydział Akcji Oferowanych Podmiot oferujący akcje TelForceOne SA: Beskidzki Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Stojałowskiego 27 Członek konsorcjum dystrybucyjnego: Suprema Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16a Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 lutego 2007 roku. Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego udostępnienia po raz pierwszy do publicznej wiadomości. OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA JEDYNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA. PROSPEKT ANI PAPIERY WARTOŚCIOWE NIM OBJĘTE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNIE Z PRZEPISAMI [DYREKTYWY W SPRAWIE PROSPEKTU] LUB [AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH]. PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE NINIEJSZYM PROSPEKTEM NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE LUB SPRZEDAWANE POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (W TYM NA TERENIE INNYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ), CHYBA ŻE W DANYM PAŃSTWIE TAKA OFERTA LUB SPRZEDAŻ MOGŁABY ZOSTAĆ DOKONANA ZGODNIE Z PRAWEM, BEZ KONIECZNOŚCI SPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH. KAŻDY INWESTOR ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI PRAW INNYCH PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ SIĘ DO NIEGO STOSOWAĆ.

3

4 Spis treści SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE...9 A. INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH I KIEROWNIKACH WYŻSZEGO SZCZEBLA EMITENTA ORAZ O DORADCACH I BIEGŁYCH REWIDENTACH...9 B. STATYSTYKI OFERTY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM...10 C. KLUCZOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH PRZYCZYNY OFERTY I WYKORZY STANIE WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH, CZYNNIKI RYZYKA Wybrane dane finansowe Przyczyny oferty i wykorzystanie wpływów pieniężnych Czynniki ryzyka...13 D. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA Historia i rozwój Emitenta Ogólny zarys działalności Emitenta...15 E. INFORMACJE O DYREKTORACH, WYŻSZYM SZCZEBLU ZARZĄDZANIA I PRACOWNIKACH Dyrektorzy i wyższy szczebel kierownictwa Pracownicy...15 F. ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE...15 G. SZCZEGÓŁY OFERTY I DOPUSZCZENIA DO OBROTU Statystyka Oferty Rozwodnienie Koszty emisji...17 H. INFORMACJE DODATKOWE Kapitał zakładowy (akcyjny) Umowa i Statut Spółki Dokumenty do wglądu...18 CZĘŚĆ II CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM ORAZ PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI OBJĘTYMI EMISJĄ CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ JEGO BRANŻĄ Ryzyko związane z szybkim rozwojem technologii oraz możliwością utrzymania najwyższego standardu produktów oferowanych przez Emitenta Ryzyko związane z szybkim rozwojem Emitenta Ryzyko procesu inwestycyjnego Ryzyko związane z wprowadzeniem nowych produktów Ryzyko związane z ekspansją na nowe rynki Ryzyko związane z kadrą menedżerską Ryzyko związane z tworzeniem Grupy Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży Ryzyko związane z dostawami towarów z Dalekiego Wschodu Ryzyko związane z umową sprzedaży udziałów Telcon Sp. z o.o. zawartą przez Emitenta Ryzyko związane z postępowaniem kontrolnym Urzędu Kontroli Skarbowej w Telcon Sp. z o.o Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Ryzyko związane z niezrealizowaniem lub z opóźnieniem planów w zakresie akwizycji CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM EMITENTA Ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną Ryzyka związane z przyszłymi regulacjami prawnymi Ryzyko zmian prawa podatkowego i jego interpretacji Ryzyko związane z działalnością firm konkurencyjnych

5 Spis treści 3. CZYNNIKI RYZYKA O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA AKCJI OFEROWANYCH Ryzyko niedojścia Publicznej Oferty do skutku Ryzyko opóźnienia we wprowadzeniu akcji do obrotu giełdowego lub odmowa wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego Ryzyko kształtowania się kursu akcji i płynności obrotu w przyszłości Ryzyko rynku kapitałowego Ryzyko związane z nabywaniem i notowaniem PDA serii B Ryzyko wynikające z art. 16, art. 17 i art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej Ryzyko wstrzymania dopuszczenia do obrotu lub rozpoczęcia notowań wynikające z art. 20 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa Ryzyko dotyczące możliwości wykluczenia akcji Emitenta z obrotu giełdowego na podstawie 31 Regulaminu Giełdy Ryzyko dotyczące możliwości zawieszenia notowań akcji Emitenta na podstawie 30 Regulaminu Giełdy...26 CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY OSOBY ODPOWIEDZIALNE Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie Emitent Podmioty sporządzające Prospekt Kancelaria Prawnicza Marek Brachmański & Ryszard Ptasiński Spółka Cywilna - Doradca Prawny Beskidzki Dom Maklerski SA - Oferujący BIEGLI REWIDENCI Imiona i nazwiska (nazwy), adresy oraz opis przynależności do organizacji zawodowych Badanie historycznych informacji finansowych Emitenta za okres sprawozdawczy zakończony r. oraz roku Badanie statutowych historycznych informacji finansowych Emitenta za okres sprawozdawczy zakończony roku Badanie statutowych historycznych informacji finansowych Emitenta za okres sprawozdawczy zakończony roku Informacja na temat rezygnacji, zwolnienia lub zmiany biegłego rewidenta WYBRANE DANE FINANSOWE CZYNNIKI RYZYKA O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INFORMACJE O EMITENCIE Historia i rozwój Emitenta Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta Miejsce rejestracji Emitenta oraz numer rejestracyjny Data utworzenia Emitenta oraz czas, na jaki został utworzony Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent, kraj siedziby (utworzenia) oraz adres i numer telefonu jego siedziby statutowej Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta i Grupy Kapitałowej TelForceOne Inwestycje Opis głównych inwestycji Emitenta i Grupy Kapitałowej Główne inwestycje Emitenta i Grupy Kapitałowej prowadzone obecnie Informacje dotyczące głównych inwestycji Emitenta i Grupy Kapitałowej w przyszłości ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI EMITENTA Działalność podstawowa Charakterystyka podstawowych obszarów działalności operacyjnej

6 Spis treści Główne kategorie sprzedawanych produktów lub świadczonych usług Przychody ze sprzedaży Spółki i Grupy Kapitałowej Istotne nowe produkty lub usługi, które zostały wprowadzone, a także informacje na temat opracowywania nowych produktów Strategia Emitenta i Grupy Kapitałowej Główne rynki działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej TelForceOne Otoczenie rynkowe Emitenta i jego Grupy Kapitałowej Główne rynki geograficzne Emitenta i Grupy Kapitałowej Konkurencja Sezonowość sprzedaży Gospodarka zapasami Czynniki nadzwyczajne Podsumowanie podstawowych informacji dotyczących uzależnienia Emitenta od patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych, albo od nowych procesów produkcyjnych Uzależnienie od licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych albo nowych procesów produkcyjnych Uzależnienie od dostawców i odbiorców Założenia wszelkich stwierdzeń, oświadczeń lub komunikatów Emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej STRUKTURA ORGANIZACYJNA Opis Grupy Kapitałowej Emitenta oraz miejsca Emitenta w tej Grupie Emitent, jego Grupa Kapitałowa i miejsce w Grupie Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta ŚRODKI TRWAŁE Istniejące lub planowane znaczące rzeczowe aktywa trwałe Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ Sytuacja finansowa Wynik operacyjny Informacje dotyczące istotnych czynników w tym zdarzeń nadzwyczajnych lub sporadycznych lub nowych rozwiązań mających istotny wpływ na wyniki działalności operacyjnej wraz ze wskazaniem stopnia w jakim miały one wpływ na ten wynik Przyczyny znaczących zmian w sprzedaży netto lub przychodach netto Emitenta Elementy polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej i politycznej oraz inne czynniki wpływające na działalność operacyjną Emitenta ZASOBY KAPITAŁOWE Informacje dotyczące źródła kapitału Emitenta Potrzeby kredytowe oraz struktura finansowania Emitenta Ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych Przewidywane źródła funduszy potrzebnych do zrealizowania zobowiązań przedstawionych w pkt i BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE Badania i Rozwój Patenty Licencje INFORMACJE O TENDENCJACH Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach Jakiekolwiek znane tendencje, niepewne elementy, żądania, zobowiązania lub zdarzenia, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE Oświadczenie wskazujące podstawowe założenia, na których Emitent opiera swoje prognozy lub szacunki

7 Spis treści Raport niezależnego biegłego rewidenta o wybranych elementach wyników szacunkowych oraz prognozowanych informacji finansowych Prognozy wyników i wyniki szacunkowe ORGANY ZARZĄDZAJĄCY I NADZORUJĄCY ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA Zarząd Rada Nadzorcza Osoby zarządzające wyższego szczebla Potencjalne ogniska konfliktów interesów w organach administracyjnych, zrządzających i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyższego szczebla Konflikt interesów Umowy zawarte odnośnie powołania członków organów Uzgodnione ograniczenia w zbywaniu akcji Emitenta WYNAGRODZENIE I INNE ŚWIADCZENIA ZA OSTATNI PEŁNY ROK OBROTOWY W ODNIESIENIU DO CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA Wysokość wypłaconego wynagrodzenia (w tym świadczeń warunkowych lub odroczonych) oraz przyznanych przez Emitenta i jego podmioty zależne świadczeń w naturze za usługi świadczone na rzecz Spółki lub jej podmiotów zależnych Zarząd Rada Nadzorcza Osoba Zarządzająca Wyższego Szczebla Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty zależne na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne świadczenia PRAKTYKI OGRANU ZARZADZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO Kadencyjność członków organów administracyjnego, zarządzającego i nadzorczego Zarząd Rada Nadzorcza Umowy o świadczenie usług członków organów administracyjnego, zarządzającego i nadzorczego zawarte z emitentem lub z jego podmiotem zależnym Komisja ds. audytu i komisja ds. wynagrodzeń emitenta Zasady ładu korporacyjnego PRACOWNICY Informacje o zatrudnieniu w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Informacje o posiadanych przez członków organów zarządzających i nadzorujących akcjach i opcjach na akcje Emitenta Rada Nadzorcza Emitenta Osoba zarządzająca wyższego szczebla Opis wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta ZNACZNI AKCJONARIUSZE Informacje na temat osób innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, które w sposób bezpośredni lub pośredni mają udział w kapitale emitenta lub prawa głosu podlegającego zgłoszeniu na mocy prawa krajowego emitenta Informacje o innych prawach głosu w odniesieniu do emitenta Wskazanie podmiotu dominującego wobec emitenta, lub podmiotu sprawującego kontrolę nad emitentem Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja w przyszłości może spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI W ROZUMIENIU ROZPORZĄDZENIA NR 1606 / INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE

8 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania historycznych informacji finansowych za lata obrotowe od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku oraz od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wg MSSF Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania statutowych historycznych informacji finansowych za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku sporządzonego wg PSR Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania statutowych historycznego informacji finansowych za rok obrotowy od 8 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku sporządzonego wg PSR Historyczne informacje finansowe za rok obrotowy od roku do roku wraz z danymi porównywalnymi za rok obrotowy od roku do roku sporządzone zgodnie z MSSF Historyczne statutowe informacje finansowe za rok obrotowy od roku do roku wraz z danymi porównywalnymi za rok obrotowy od roku do roku, sporządzone zgodnie z PSR Informacje finansowe pro forma Raport niezależnego biegłego rewidenta o skonsolidowanych informacjach finansowych pro forma za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2006 roku Skonsolidowane informacje finansowe pro forma za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2006 roku Sprawozdania finansowe Badanie historycznych rocznych informacji finansowych Oświadczenie stwierdzające, że historyczne informacje finansowe zostały zbadane przez biegłego rewidenta Wskazanie innych informacji zawartych w Prospekcie, które zostały zbadane przez Biegłego Rewidenta Źródło danych finansowych niepochodzących ze sprawozdań finansowych Data najnowszych informacji finansowych Śródroczne informacje finansowe i inne Publikowane przez Emitenta kwartalne lub półroczne dane finansowe po dacie swoich ostatnich sprawozdań finansowych zbadanych przez biegłego rewidenta Śródroczne informacje finansowe Emitenta Opis polityki Emitenta dotyczący wypłaty dywidendy oraz wszelkie ograniczenia w tym zakresie Postępowania sądowe i arbitrażowe Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta INFORMACJE DODATKOWE Informacje dotyczące kapitału zakładowego Emitent WieIkość wyemitowanego kapitału zakładowego Akcje, które nie reprezentują kapitału Akcje emitenta w posiadaniu emitenta, innych osób w imieniu emitenta lub podmiotów zależnych emitenta Zamienne, wymienne papiery wartościowe lub papiery wartościowe z warrantami, ze wskazaniem zasad i procedur, którym podlega ich zamiana i subskrypcja Wszelkie prawa nabycia lub zobowiązania w doniesieniu do kapitału docelowego lub zobowiązania do podwyższenia kapitału Kapitał dowolnego członka grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji Dane historyczne na temat kapitału zakładowego za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi Informacje dotyczące Statutu Emitenta Opis przedmiotu i celu działalności emitenta ze wskazaniem miejsca w statucie spółki, w którym są one określone Podsumowanie postanowień Statutu lub regulaminów Emitenta, odnoszących się do członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Opis praw, przywilejów i ograniczeń związanych z każdym rodzajem istniejących akcji Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem tych zasad, które mają bardziej znaczący zakres niż jest to wymagane przepisami prawa

9 Spis treści Opis zasad określających sposób zwoływania zwyczajnych walnych zgromadzeń oraz nadzwyczajnych walnych zgromadzeń, włącznie z zasadami uczestnictwa w nich Opis postanowień Statutu lub regulaminów Emitenta, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem Wskazanie postanowień Statutu lub regulaminów Emitenta, jeżeli takie istnieją, regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza Opis warunków nałożonych zapisami Statutu Spółki, jej regulaminami, którym podlegają zmiany kapitału w przypadku, gdy zasady te są bardziej rygorystyczne niż określone wymogami obowiązującego prawa ISTOTNE UMOWY Podsumowanie istotnych umów, innych niż umowy zawierane w normalnym toku działalności Emitenta, których stroną jest Emitent lub dowolny członek jego grupy kapitałowej za okres dwóch lat bezpośrednio poprzedzających datę publikacji dokumentu rejestracyjnego Podsumowanie innych istotnych umów, niezawartych w ramach normalnego toku działalności, których stroną jest członek grupy kapitałowej Emitenta, zawierających postanowienia powodujące powstanie zobowiązania dowolnego członka grupy lub nabycie przez niego prawa o istotnym znaczeniu dla grupy kapitałowej w dacie dokumentu rejestracyjnego INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW I OŚWIADCZENIE O UDZIAŁACH DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH CZĘŚĆ IV DOKUMENT OFERTOWY OSOBY ODPOWIEDZIALNE Wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych Oświadczenie osób odpowiedzialnych CZYNNIKI RYZYKA O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PODSTAWOWE INFORMACJE Oświadczenie o kapitale obrotowym Kapitalizacja i zadłużenie Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w Ofertę Przesłanki Oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU Opis typu i rodzaju oferowanych lub dopuszczonych papierów wartościowych Podstawa prawna utworzenia papierów wartościowych Cechy papierów wartościowych będących przedmiotem oferty lub dopuszczenia Akcje serii A Akcje serii B Podmiot prowadzący rejestr akcji Emitenta Waluta emitowanych papierów wartościowych Prawa oraz ograniczenia związane z papierami wartościowymi będącymi przedmiotem oferty lub dopuszczenia oraz procedury wykonywania tych praw i ograniczeń Informacje ogólne Prawo do dywidendy Prawo głosu Prawo poboru akcji nowej emisji Prawo do udziału w zyskach Emitenta Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji Postanowienia w sprawie umorzenia Postanowienia w sprawie zamiany akcji

10 Spis treści 4.6. Podstawa prawna nowej emisji papierów wartościowych Przewidywana data emisji papierów wartościowych Ograniczenia w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych Ograniczenia wynikające ze Statutu Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej oraz Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Ograniczenia wynikające z Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw Obowiązujące regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu (squeeze-out) i odkupu (sell-out) w odniesieniu do papierów wartościowych Publiczne oferty przejęcia w stosunku do kapitału emitenta, dokonane przez osoby trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego i bieżącego roku obrotowego Informacje o potrąceniach i podatkach właściwych dla miejsca (kraju) przeprowadzenia oferty lub dopuszczenia papierów wartościowych Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zysku spółki akcyjnej Informacje o uzyskanych zezwoleniach dewizowych lub konieczności ich uzyskania INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY Warunki, statystyka i przewidywany harmonogram oferty oraz działania wymagane przy składaniu zapisów Informacje wstępne Warunki oferty Wielkość ogółem Oferty Terminy obowiązywania Oferty i opis procedury składania zapisów Wycofanie lub zawieszenie oferty Opis możliwości dokonania redukcji zapisów oraz sposób zwrotu nadpłaconych kwot Minimalna lub maksymalna wielkość zapisu Termin, w którym możliwe jest uchylenie się od skutków prawnych zapisu Sposób i terminy przewidziane na wnoszenie wpłat na akcje oraz dostarczenie akcji Opis sposobu podania wyników oferty do publicznej wiadomości Procedury związane z wykonaniem praw pierwokupu, zbywalność praw do subskrypcji akcji oraz sposób postępowania z prawami do subskrypcji akcji, które nie zostały wykonane Zasady dystrybucji i przydziału Rodzaje inwestorów, którym oferowane są akcje Zamiary znaczących akcjonariuszy i członków zarządzających, nadzorujących lub administrujących Emitenta co do uczestnictwa w Publicznej Ofercie Informacje podawane przed przydziałem Procedura zawiadamiania inwestorów o liczbie przydzielonych akcji Nadprzydział i opcja dodatkowego przydziału typu green shoe Cena Wskazanie ceny, po której będą oferowane akcje Zasady podania do publicznej wiadomości ceny akcji w ofercie Podstawa ceny emisji w przypadku ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru Porównanie opłat ze strony inwestorów w ofercie publicznej oraz efektywnych wpłat gotówkowych dokonanych przez członków organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo osoby zarządzające wyższego szczebla lub osoby powiązane w transakcjach przeprowadzonych w ciągu ostatniego roku lub też papierów wartościowych, które mają oni prawo nabyć Planowanie i gwarantowanie Dane na temat koordynatorów całości i poszczególnych części oferty oraz podmiotów zajmujących się plasowaniem Oferty

11 Spis treści Dane na temat agentów ds. płatności i podmiotów świadczących usługi depozytowe Dane na temat podmiotów, które podjęły się gwarantowania emisji, a także data sfinalizowania umowy o gwarantowanie emisji DOPUSZCZENIE AKCJI DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu, z uwzględnieniem ich dystrybucji na rynku regulowanym lub innych rynkach Wszystkie rynki regulowane lub rynki równoważne, na których zgodnie z wiedzą Emitenta, są dopuszczone do obrotu papiery wartościowe tej samej klasy, co papiery wartościowe oferowane lub dopuszczone do obrotu Informacje o ewentualnej subskrypcji prywatnej papierów wartościowych tej samej klasy co papiery oferowane w drodze oferty publicznej lub wprowadzanej do obrotu na rynku regulowanym Nazwa i adres podmiotów posiadających wiążące zobowiązanie do działań jako pośrednicy w obrocie na rynku wtórnym, zapewniających płynność oraz podstawowe warunki ich zobowiązania Informacje na temat opcji stabilizacji cen w związku z Ofertą INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICIELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBJĘTYCH SPRZEDAŻĄ Dane na temat oferujących akcje do sprzedaży Liczba i rodzaj akcji oferowanych przez każdego ze sprzedających Umowy zakazu sprzedaży akcji typu lock-up KOSZTY EMISJI LUB OFERTY ROZWODNIENIE Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą w przypadku, gdy dotychczasowi akcjonariusze nie obejmą skierowanej do nich nowej oferty INFORMACJE DODATKOWE Opis zakresu działań doradców związanych z emisją Wskazanie innych informacji, które zostały zbadane lub przejrzane przez uprawnionych biegłych rewidentów oraz w odniesieniu do których sporządzili oni raport Dane na temat eksperta Potwierdzenie, że informacje uzyskane od osób trzecich zostały dokładnie powtórzone. Źródła tych informacji ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 Statut Emitenta Załącznik nr 2 Uchwała NWZA w sprawie emisji Akcji serii B Załącznik nr 3 Opinia Zarządu Emitenta uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Załącznik nr 4 Uchwała NWZA Emitenta w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji Spółki serii A i B oraz upoważnienia Zarządu do złożenia akcji do depozytu Załącznik nr 5 Uchwała NWZA Emitenta w sprawie Programu Motywacyjnego Załącznik nr 6 Uchwała NWZA w sprawie warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii C Załącznik nr 7 Uchwała NWZA w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii Załącznik nr 8 Formularz zapisu na Akcje serii B Załącznik nr 9 Lista biur maklerskich uczestniczących w ofercie Załącznik nr 10 Definicje i objaśnienia skrótów

12 Część I - Podsumowanie CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE OSTRZEŻENIE Podsumowanie powinno być traktowane przez inwestorów jako wprowadzenie do Prospektu Emisyjnego. Każda decyzja o inwestycji w akcje powinna być oparta na rozważeniu przez inwestora całości treści Prospektu Emisyjnego. W przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do treści Prospektu Emisyjnego, skarżący inwestor może na mocy ustawodawstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej mieć obowiązek poniesienia kosztów przetłumaczenia Prospektu Emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania sądowego. Osoby, które sporządziły niniejsze Podsumowanie będące częścią Prospektu Emisyjnego, łącznie z każdym jego tłumaczeniem, ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkody wyrządzone w przypadku, gdy Podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z pozostałymi częściami Prospektu Emisyjnego. A. INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH I KIEROWNIKACH WYŻSZEGO SZCZEBLA EMITENTA ORAZ O DORADCACH I BIEGŁYCH REWIDENTACH W skład Zarządu Emitenta wchodzą: Pan Sebastian Sawicki Prezes Zarządu, Pan Wiesław Żywicki Wiceprezes Zarządu, Poza członkami Zarządu, Emitent zatrudnia następujące osoby zarządzające wyższego szczebla, które mają znaczenie dla prawidłowego zarządzania prowadzoną przez Emitenta działalnością: Pani Lidia Papierowska Dyrektor Finansowy Doradcą prawnym Emitenta jest Kancelaria Prawnicza Marek Brachmański & Ryszard Ptasiński z siedzibą we Wrocławiu, w imieniu której działają: Pan Ryszard Ptasiński Radca Prawny Pan Marek Brachmański Radca Prawny Przeglądu skonsolidowanych półrocznych danych finansowych obejmujących okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 r., sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości; dokonał Marek Musiał, Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 90036/7272, który w okresie prowadzenia badania był zatrudniony w Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 130. Dane za I półrocze 2006 r. nie były badane przez Biegłego Rewidenta. Badanie historycznych informacji finansowych Emitenta za rok obrotowy od roku do roku wraz z danymi porównywalnymi za rok obrotowy od roku do roku sporządzonych zgodnie z MSSF, przeprowadził Marek Musiał, Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 90036/7272, który w okresie prowadzenia badania był zatrudniony w Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 130. Badanie historycznych informacji finansowych Emitenta za rok obrotowy od roku do roku, sporządzonych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości, przeprowadził Stanisław Nowak-Aksak, biegły rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2796, który w okresie prowadzenia badania był zatrudniony w ELIKS AU- DYTORSKA Sp. z o.o., STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH w Polsce, GRUPA FINANS-SERVIS z siedzibą we Wrocławiu, Sokolnicza 34, podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 269. Badanie historycznych informacji finansowych za rok obrotowy od roku do roku, sporządzonych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości, przeprowadziła Maria Tomczak biegły rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 9594/7164, który w okresie prowadzenia badania był zatrudniony w Accord ab Sp. z o.o. Agencja Konsultingu i Audytingu Gospodarczego z siedzibą we Wrocławiu, Słubicka 18, podmiocie 9

13 Część I - Podsumowanie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 262. Podmiotem oferującym papiery wartościowe Emitenta jest Beskidzki Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, w imieniu którego działają: Pan Janusz Smoleński Wiceprezes Zarządu Pan Jacek Obrocki Prokurent B. STATYSTYKI OFERTY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM Na podstawie niniejszego Prospektu: - oferowanych jest (dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji serii B, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej zł, oferowanych w ramach subskrypcji otwartej przez Emitenta z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, - przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym jest (pięć milionów) Akcji serii A, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej zł oraz do (dwa miliony pięćset tysięcy) Praw do Akcji oraz Akcji serii B (w zależności od liczby Akcji serii B przydzielonych w Ofercie Publicznej). Akcje w Publicznej Ofercie oferowane są w dwóch transzach: Transzy Indywidualnej, w której oferowanych jest Akcji Oferowanych oraz Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych jest Akcji Oferowanych. Publiczna Oferta zostanie przeprowadzona w następujących terminach: - 13 marca 2007 r. początek book buildingu - 14 marca 2007 r. godzina koniec book buildingu - 14 marca 2007 r. podanie do publicznej wiadomości ostatecznej Ceny Emisyjnej - 15 marca 2007 r. rozpoczęcie publicznej subskrypcji oraz przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej i Transzy Indywidualnej - 21 marca 2007 r. zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej - 21 marca 2007 r. zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Indywidualnej - do 28 marca 2007 r. zamknięcie Publicznej Oferty i przydział Akcji Oferowanych 10

14 Część I - Podsumowanie C. KLUCZOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH PRZYCZYNY OFERTY I WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH, CZYNNIKI RYZYKA 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe Emitenta i Grupy Kapitałowej (tys. zł) Wybrane pozycje rachunku wyników MSSF PSR I pół. 2006* I pół. 2005** Przychody ze sprzedaży , , , , , ,1 Zysk z działalności operacyjnej 2 075, , , , , ,5 Zysk brutto 1 801, , , , , ,6 Zysk netto 1 459, , , , ,9 842,4 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 567,0-161,7 674, , , ,1 Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej, w tym: - 195,9 162, , , , ,9 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ,5 376, ,2 691, , ,6 Aktywa razem , , , , , ,8 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym: , , , , , ,9 - zobowiązania długoterminowe 6 496, , , , , ,4 - zobowiązania krótkoterminowe 9 863, , , , , ,4 Kapitał własny, w tym 7 962, , , , , ,9 - kapitał podstawowy 5 000, , , , , ,0 - kapitał zapasowy 1 220,3 261,3 261,3 842, , ,5 Liczba akcji / udziałów (sztuki) Zysk na jedną akcję zwykłą / udział (w zł) 0,29 14,16 17,86 387,0 345,4 220,6 * skonsolidowane dane finansowe Grupy, dane za I półrocze r. nie podlegały badaniu przez Biegłego Rewidenta, jednakże dane te podlegały przeglądowi Biegłego Rewidenta. ** dane za I półrocze r. nie podlegały badaniu przez Biegłego Rewidenta, jednakże dane te podlegały przeglądowi Biegłego Rewidenta. Źródło: Emitent 2. Przyczyny oferty i wykorzystanie wpływów pieniężnych Emitent zdecydował się na przeprowadzenie Oferty w związku z zamiarem pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej. Przy założeniu, że zostaną objęte wszystkie Akcje Oferowane, a cena emisyjna będzie równa cenie maksymalnej, tj. 25 zł za akcję, szacunkowa wartość wpływów pieniężnych netto z emisji wyniesie ok. 58,55 mln zł (zakładane wpływy brutto 62,5 mln zł, zakładane koszty emisji to 3,95 mln zł). Celem Spółki jest zrealizowanie zaplanowanych na lata projektów inwestycyjnych. Pozostałą kwotę niezbędną do realizacji zaplanowanych celów inwestycyjnych Emitent pokryje z obecnie posiadanych środków własnych, środków własnych wypracowanych przez Emitenta w tym okresie, jak również ze środków zewnętrznych w postaci kredytów bankowych. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na: a) 35 mln zł wzmocnienie pozycji rynkowej Grupy Kapitałowej TelForceOne poprzez rozbudowę sieci dystrybucji produktów własnych marek w kraju i zagranicą oraz ekspansję organizacyjną na kraje europejskie o największej dynamice wzrostu rynku. Cel ten Emitent zamierza osiągnąć poprzez dalsze akwizycje i inwestycje kapitałowe związane z przejęciem podmiotów zagranicznych i tworzeniem nowych podmiotów zagranicznych w 100% zależnych od Emitenta, jak również dopełniająco przejmowanie podmiotów krajowych. Strategiczne zadanie Emitenta to zdobycie pozycji największej grupy handlowej Europy Środkowej w zakresie akcesoriów mobilnych. Kwota nie mniejsza niż 15,64 mln zł zostanie wykorzystana przez emitenta do finalizacji umowy przejęcia 100% udziałów czeskiej spółki C.P.A. Czech S.r.o. i słowackiej C.P.A Slovakia S.r.o., natomiast kwota nie mniejsza niż 2,35 mln zł na opłacenie pozostałej kwoty z tytułu przejęcia 100% udziałów spółki Telcon sp. z o.o. z Łodzi. 11

15 Część I - Podsumowanie Spółka C.P.A Czech S.r.o. jest największym czeskim dystrybutorem akcesoriów GSM o obrocie rocznym ok. 35 mln zł, Spółka C.P.A Slovakia S.r.o. jest znaczącym na słowackim rynku dystrybutorem akcesoriów GSM o obrocie rocznym ok. 0,8 mln zł, natomiast Spółka Telcon sp. z o.o. jest znaczącym polskim dystrybutorem akcesoriów GSM o obrocie rocznym ok. 6,5 mln zł. Po sfinalizowaniu przejęć Emitent umocni pozycję największego producenta i dystrybutora akcesoriów GSM w Polsce oraz stworzy trwałe podstawy dominującej w Europie Środkowej grupy handlowej w zakresie akcesoriów mobilnych, w efekcie Grupa Kapitałowa TelForceOne osiągnie w 2007 roku obroty skonsolidowane ok. 107 mln zł. Kwotę w wysokości około 5 mln zł Emitent przeznaczy w pierwszej kolejności na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym: - utworzenie w roku 2007 na terenie Ukrainy oraz Rumunii po jednej spółce zależnej, na zorganizowanie każdego z nowych podmiotów Emitent chce przeznaczyć po 2 mln zł, - przeprowadzenie na terenie wyselekcjonowanego kraju nadbałtyckiego akwizycji jednej spółki dystrybucyjnej celem stworzenia centrum operacji nadbałtyckich - aktualnie prowadzone jest rozpoznanie rynku, a Emitent zamierza przeznaczyć na tę inwestycję 1 mln zł. Pozostałą kwotę w wysokości około 12,01 mln zł Emitent zamierza przeznaczyć na dalsze akwizycje i inwestycje kapitałowe związane z przejęciem podmiotów krajowych oraz podmiotów zagranicznych w innych krajach europejskich oraz Rosji; b) 9,8 mln zł kontynuację działań Emitenta związanych z rozwojem sieci sprzedaży teletorium poprzez otwarcie w przeciągu 12 do 15 miesięcy własnych 100 punktów handlowych na terenie Polski. Kwota przeznaczona na ten cel miałaby wynosić 9,8 mln zł i obejmuje zarówno przygotowania organizacyjno-inwestycyjne jak i pierwsze pełne wypełnienie powierzchni ekspozycyjnej towarem; c) 7,15 mln zł -zwiększenie kapitału obrotowego. Plany działania Spółki zakładają rozwój sprzedaży produktów na europejskim rynku, a w szczególności na terenie Unii Europejskiej. Część oferty zagranicznej będzie zbudowana wyłącznie na potrzeby tych rynków. Pozostałe wydatki będą związane z dalszym rozwojem, promocją i zwiększaniem dostępności produktów pod własnymi markami. W efekcie zwiększenie kapitału obrotowego pozwoli na sprawną obsługę logistyczną całej grupy kapitałowej i europejskich podmiotów spoza Polski oraz podniesienie efektywności sprzedaży poprzez zwiększenie dostępności towaru w ilościach hurtowych, umożliwiających realizację zamówień w całości natychmiast po ich złożeniu. Kwota przeznaczona na ten cel miałaby wynosić 7,15 mln zł; d) 4 mln zł inwestycja w kompleksowy system oprogramowania zarządczego klasy ERP umożliwiający sprawne zarządzanie finansowe i handlowo-logistyczne międzynarodową grupą kapitałową i siecią sprzedaży detalicznej; e) 2,6 mln zł kontynuacja i zakończenie inwestycji związanej z budową centrum handlowo-logistycznego we Wrocławiu przy ulicy Krakowskiej 119. Kwota ta stanowić będzie uzupełnienie wkładu własnego do bankowego kredytu inwestycyjnego. Kolejność wydatkowania środków: W 2007 roku wpływy z emisji Akcji serii B w kwocie: - około 7,78 mln złotych będą wykorzystane na realizację umowy akwizycji czeskiej spółki C.P.A. Czech S.r.o. i słowackiej C.P.A Slovakia S.r.o. jako pierwsza rata płatności cel (a); - nie mniej niż 2,35 mln zł przeznaczone zostaną na opłacenie pozostałej kwoty z tytułu przejęcia 100% udziałów spółki Telcon sp. z o.o. cel (a) - 7,15 mln złotych będzie wykorzystane na zwiększenie kapitału obrotowego - cel (c) - 2,6 mln zł na realizację inwestycji związanej z budową centrum handlowo-logistycznego we Wrocławiu cel (e) - 5 mln zł na tworzenie spółek na Ukrainie, Rumuni i akwizycję w krajach nadbałtyckich cel (a). Częściowo w 2007 r. a częściowo w 2008 r. zostaną wydatkowane wpływy z emisji w kwocie: - 9,8 mln zł na realizację punktów handlowych teletorium - cel (b) - 4 mln zł na zakup i wdrożenie system oprogramowania zarządczego cel (d). W 2008 r. zapłacona zostanie również kwota ok. 7,86 mln zł stanowiąca drugą ratę płatności z tytułu realizacji umowy akwizycji czeskiej i słowackiej spółki C.P.A. Ponadto w roku 2008 kwotę 12,01 mln Emitent zamierza przeznaczyć na realizację nowych akwizycji cel (a). Do czasu wykorzystania środków pozyskanych z emisji zgodnie z celami określonymi w celach emisji Emitent zamierza pozyskane środki inwestować w bezpieczne instrumenty finansowe w postaci obligacji państwowych i lokat bankowych. Wskazane cele inwestycyjne i związany z nimi sposób wykorzystania pozyskanych środków będą realizowane niezależnie. 12

16 Część I - Podsumowanie W przypadku pozyskania z emisji mniejszej kwoty niż zakładana, stosownie ograniczona będzie realizacja celu (a) poprzez zaniechanie nowych akwizycji, ewentualnie również ograniczony zostanie rozwój sieci sprzedaży teletorium cel (b). W przypadku niezrealizowania wszystkich wskazanych wyżej celów emisji, w szczególności zaplanowanych akwizycji, niewykorzystane środki zostaną zagospodarowane na pozostałe zdefiniowane cele w taki sposób, aby zapewnić ich największą efektywność, tzn. przeznaczyć je na inwestycje, które będą się charakteryzować najwyższą osiąganą rentownością (np. przyśpieszenie i zwiększenie skali rozwoju sieci sprzedaży teletorium). 3. Czynniki ryzyka Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta i jego Grupy Kapitałowej oraz jego branżą: - Ryzyko związane z szybkim rozwojem technologii oraz możliwością utrzymania najwyższego standardu produktów oferowanych przez Emitenta - Ryzyko związane z szybkim rozwojem Emitenta - Ryzyko procesu inwestycyjnego - Ryzyko związane z wprowadzeniem nowych produktów - Ryzyko związane z ekspansją na nowe rynki - Ryzyko związane z kadrą menedżerską - Ryzyko związane z tworzeniem Grupy - Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży - Ryzyko związane z dostawami towarów z Dalekiego Wschodu - Ryzyko związane z umową sprzedaży udziałów Telcon Sp. z o.o. zawartą przez Emitenta - Ryzyko związane z postępowaniem kontrolnym Urzędu Kontroli Skarbowej w Telcon Sp. z o.o. - Ryzyko związane z postępowaniem sądowym w zakresie wzoru przemysłowego nr 8581 futerał na telefon komórkowy, należącego do R2 Invest Sp. z o.o. - Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu - Ryzyko związane z niezrealizowaniem lub z opóźnieniem planów w zakresie akwizycji Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta: - Ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną - Ryzyka związane z przyszłymi regulacjami prawnymi - Ryzyko zmian prawa podatkowego i jego interpretacji - Ryzyko związane z działalnością firm konkurencyjnych Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla Akcji Oferowanych: - Ryzyko nie dojścia Publicznej Oferty do skutku - Ryzyko opóźnienia we wprowadzeniu akcji do obrotu giełdowego lub odmowa wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego - Ryzyko kształtowania się kursu akcji i płynności obrotu w przyszłości - Ryzyko rynku kapitałowego - Ryzyko związane z nabywaniem i notowaniem PDA serii B - Ryzyko wynikające z art. 16, art. 17 i art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej - Ryzyko wstrzymania dopuszczenia do obrotu lub rozpoczęcia notowań wynikające z art. 20 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi - Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa - Ryzyko dotyczące możliwości wykluczenia akcji Emitenta z obrotu giełdowego na podstawie 31 Regulaminu Giełdy - Ryzyko dotyczące możliwości zawieszenia notowań akcji Emitenta na podstawie 30 Regulaminu Giełdy. 13

17 Część I - Podsumowanie D. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA 1. Historia i rozwój Emitenta Poniżej w porządku chronologicznym przedstawione zostały najważniejsze fakty związane z historią i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Emitenta. Źródło: Emitent Na dzień zatwierdzenia Prospektu Grupę Kapitałową TelForceOne tworzą następujące podmioty: - TelForceOne SA z siedzibą we Wrocławiu podmiot dominujący w stosunku do pozostałych jednostek Grupy Kapitałowej. Spółka projektuje wzornictwo i opakowania dla produktów swoich marek, nadzoruje ich produkcję za granicą i dokonuje dystrybucji na terenie Polski i całej Europy. Sprzedaż akcesoriów do telefonów komórkowych realizowana jest pod własnymi markami towarowymi: FOREVER, FOOF, TF1. Wspomniane marki dystrybuowane są między innymi za pomocą własnej sieci franczyzowej teletorium. Spółka posiada również Biuro Handlowe w Warszawie i własne centrum magazynowo-biurowe w Psarach pod Wrocławiem. Spółka pełni również rolę koordynującą dla pozostałych podmiotów Grupy Kapitałowej, będąc ośrodkiem tworzenia i wdrażania strategii rozwoju całej Grupy Kapitałowej. - R2 Invest Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu znaczący w Polsce producent pokrowców i kabur do telefonów komórkowych. Spółka posiada własną markę callme promowaną jako symbol kabur i pokrowców o najwyższej jakości wykonania. - Telcon Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi - dystrybutor artykułów GSM w kraju i na terenie państw europejskich pod własnymi rozpoznawalnymi markami handlowymi: 4mobile, BeSt i Millenium. - RED DOG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, prowadząca 8 hurtowni samoobsługowych typu Cash&Carry na terenie całego kraju. Spółka posiada własną markę baterii GSM RedPower. - Forever Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przedmiotem działania spółki jest prowadzanie kampanii i akcji reklamowych, koordynacja i finalizacja zamówień reklamowych oraz tworzenie wizerunku zarówno całej Grupy Kapitałowej, jak i poszczególnych firm wchodzących w jej skład oraz ich marek. Spółka planuje wyjście z ofertą swoich usług również do klientów zewnętrznych, spoza Grupy Kapitałowej. 14

18 Część I - Podsumowanie 2. Ogólny zarys działalności Emitenta TelForceOne SA (działająca do 25 lipca 2006 pod firmą PolTelkom SA) podmiot dominujący Grupy Kapitałowej, jest największą w Polsce firmą specjalizującą się w dystrybucji akcesoriów do telefonów komórkowych. Spółka działa od 2001 roku. Jest krajowym liderem jednego z segmentów szybko rosnącego rynku telefonii komórkowej. Szacowany przez Spółkę, w oparciu o własne wyliczenia udział Grupy TelForceOne w rynku akcesoriów do telefonów komórkowych wynosi ponad 40% (wyliczenia szacunkowe Spółki z pominięciem akcesoriów marek producenckich, tj. akcesoriów produkowanych na zlecenie producentów telefonów, opatrzonych ich marką i przez nich rozprowadzanych na danym terenie często wraz z telefonami). Działalność Emitenta i jego Grupy w szczególności wiąże się z: - projektowaniem i dystrybucją marek własnych TF1, FOREVER i FOOF, w tym: m.in. bardzo szeroki asortyment obudów, akumulatorów, baterii, ładowarek, kabli, pokrowców, kabur i podobnych produktów. - w ramach spółek Grupy: z projektowaniem, produkcją i sprzedażą marek: Callme, 4mobile w tym kabury i pokrowce, BeSt, Millenium, w tym szeroki asortyment podobny produktowo do marek Emitenta, jednak wyraźnie odróżniony wizerunkowo oraz RedPower akumulatory GSM. - sprzedażą akcesoriów marek producenckich, to jest: Motorola, Samsung, Ericsson, Sagem, Alcatel oraz akcesoriów pod takimi renomowanymi markami, jak Pierre Cardin, MobileAction, Supertooth (Spółka jest partnerem handlowym dla tych podmiotów). - dystrybucją części zamiennych GSM, niezbędnych dla firm serwisujących telefony komórkowe (wyświetlacze, anteny, klawiatury do poszczególnych modeli telefonów i inne), - sprzedażą narzędzi serwisowych, używanych przez punkty serwisujące telefony komórkowe i drobną elektronikę (np. wanny ultradźwiękowe, profesjonalne stacje lutownicze), - dystrybucją materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych (tusze i tonery do większości modeli, zestawy regenerujące i uzupełniające pod własnymi markami), - akcesoria do innych urządzeń mobilnych takich, jak palmtopy, laptopy, odtwarzacze mp3 (np. pokrowce, baterie, słuchawki pod własnymi markami) - sprzedaż telefonów komórkowych, również w zestawach pre-paid i kart uzupełniających do tych zestawów. E. INFORMACJE O DYREKTORACH, WYŻSZYM SZCZEBLU ZARZĄDZANIA I PRACOWNIKACH 1. Dyrektorzy i wyższy szczebel kierownictwa 1. Sebastian Sawicki Prezes Zarządu 2. Wiesław Żywicki Wiceprezes Zarządu 3. Lidia Papierowska Dyrektor Finansowy 2. Pracownicy Według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu TelForceOne SA zatrudnia 122 osoby na podstawie umów o pracę. Pozostałe współpracujące ze Spółką osoby, prowadzące indywidualną, specjalistyczną działalność gospodarczą (51 osób) wykonują zakontraktowane czynności (outsourcing) dla Emitenta. Na dzień zatwierdzenia Prospektu w spółce Forever Europe Sp. z o.o. pracuje 8 osób, w tym 1 na podstawie umowy o pracę, w spółce Telcon zatrudnionych jest w sumie 28 osób, w tym na umowę o pracę 8 osób, w spółce RED DOG pracuje 40 osób, w tym 19 na zasadzie umowy o pracę, zaś w spółka R2Invest Sp. z o.o. zatrudnia 24 osoby. F. ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE Jedynym akcjonariuszem Emitenta, który nie jest członkiem Zarządu lub członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, ani też nie jest osobą zarządzającą wyższego szczebla, który posiada większy niż 5% udział w kapitale zakładowym Emitenta, jest spółka Springfield Investments S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu przy ulicy Aldringen. Spółka Springfield Investments S.a.r.l. została utworzona, zarejestrowana i działa zgodnie prawem obowiązującym w Luksemburgu. Springfield Investments S.a.r.l. posiada bezpośrednio akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, uprawniających do wykonywania głosów na Walnych Zgromadzeniach Emitenta. Akcje posiadane przez Springfield Investments S.a.r.l. stanowią odpowiednio 75,00% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 75,00% głosów na Walnych Zgromadzeniach Emitenta. Akcje Emitenta zostały wniesione do Springfield Investments S.a.r.l. przez Sebastiana Sawickiego jako aport. 15

19 Część I - Podsumowanie G. SZCZEGÓŁY OFERTY I DOPUSZCZENIA DO OBROTU 1. Statystyka Oferty Na podstawie niniejszego Prospektu: oferowanych jest (dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji serii B, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej zł, oferowanych w ramach subskrypcji otwartej przez Emitenta z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym jest Akcji serii A, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej zł oraz do Praw do Akcji oraz Akcji serii B (w zależności od liczby Akcji serii B przydzielonych w Ofercie Publicznej). Akcje w Publicznej Ofercie oferowane są w dwóch transzach: - Transzy Indywidualnej, w której oferowanych jest Akcji Oferowanych oraz - Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych jest Akcji Oferowanych. Emitent może podjąć decyzję o przesunięciu akcji pomiędzy Transzą Indywidualną a Transzą Instytucjonalną, po zakończeniu przyjmowania zapisów na akcje, w trakcie dokonywania przydziału akcji. W takim przypadku przesunięciu będą podlegały tylko te akcje, które nie zostały objęte i opłacone w danej transzy. Maksymalna cena Akcji Oferowanych została ustalona na 25,00 zł. Ostateczna cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona przed rozpoczęciem zapisów na Akcje Oferowane na podstawie rezultatów badania popytu na akcje, o którym mowa poniżej. Przed rozpoczęciem zapisów w Transzy Instytucjonalnej Oferujący oraz członek konsorcjum dystrybucyjnego, o którym mowa w pkt Części IV Dokumentu ofertowego, przeprowadzą działania marketingowe, tzw. book building proces tworzenia księgi popytu na Akcje Oferowane w ramach tej transzy. Deklaracje zainteresowania nabyciem akcji będą mogły być składane w okresie od 13 marca 2007 roku do 14 marca 2007 roku do godziny Informacje o formie deklaracji oraz sposobie jej złożenia udzielane będą w okresie budowy księgi popytu w POK Oferującego lub członka konsorcjum dystrybucyjnego, o którym mowa w pkt Części IV Dokumentu ofertowego lub telefonicznie pod nr tel lub Przed rozpoczęciem procesu tworzenia księgi popytu Emitent opublikuje przedział cenowy, którego górna granica nie będzie przekraczać ceny maksymalnej, o której mowa powyżej. Wielkości określające przedział mogą ulec zmianie w trakcie procesu tworzenia księgi popytu. Emitent może podjąć decyzję o zmianie ogłoszonego przedziału cenowego. Informacje dotyczące ustalenia przedziału cenowego i jego ewentualnych zmian będą podawane przez Emitenta do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. W trakcie procesu tworzenia księgi popytu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie Oferujący oraz członek konsorcjum dystrybucyjnego, o którym mowa w pkt Części IV Dokumentu ofertowego kierować będą do potencjalnych inwestorów propozycje udziału w Transzy Instytucjonalnej. Forma oraz tryb, w jakim składane będą propozycje udziału w Transzy Instytucjonalnej, zostaną określone przez Oferującego zgodnie z zapisami niniejszego Prospektu. Inwestorzy zainteresowani złożeniem zapisu w Transzy Instytucjonalnej, którzy nie otrzymali propozycji udziału w tworzeniu księgi popytu powinni skontaktować się (w okresie tworzenia księgi popytu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie) z Oferującym lub członkiem konsorcjum dystrybucyjnego, o którym mowa w pkt Części IV Dokumentu ofertowego w celu skierowania do nich propozycji uczestnictwa, o której mowa powyżej. W wyniku tych działań powstanie tzw. księga popytu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie w Transzy Instytucjonalnej (lista inwestorów deklarujących zainteresowanie nabyciem Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie w Transzy Instytucjonalnej ze wskazaniem liczby akcji, których nabyciem są zainteresowani oraz ceny, jaką są gotowi za nie zapłacić). 16

20 Część I - Podsumowanie Jednocześnie zwraca się uwagę inwestorom, iż udział w procesie budowania księgi popytu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie będzie warunkiem koniecznym do umieszczenia inwestora na Liście Wstępnego Przydziału, a w konsekwencji przydziału Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie w Transzy Instytucjonalnej. Po przeprowadzeniu badania popytu na akcje Emitent podejmie decyzję o wysokości ostatecznej ceny emisyjnej Akcji serii B. W ramach Transzy Indywidualnej można składać zapisy na nie więcej niż akcji. Inwestor ma prawo do złożenia kilku zapisów, które łącznie nie mogą przekroczyć Akcji Oferowanych w Transzy Indywidualnej. Zapisy opiewające na wyższą liczbę akcji będą traktowane jak zapisy na Akcji Oferowanych w Transzy Indywidualnej. Inwestorzy, do których skierowane zostało zaproszenie do złożenia zapisu, powinni składać zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej, w liczbie nie wyższej niż określona w zaproszeniu do złożenia zapisu. Inwestorzy, do których nie zostało skierowane zaproszenie do złożenia zapisu, mogą składać zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej pod warunkiem, że złożą zapis opiewający na więcej niż akcji. Przydział w Transzy Indywidualnej. Przydział akcji nastąpi nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zapisów w Transzy Indywidualnej. Przydział w Transzy Instytucjonalnej. Przydział akcji nastąpi nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zapisów w Transzy Instytucjonalnej. Szczegółowe informacje dotyczące warunków oferty oraz działań wymaganych przy składaniu zapisów (w szczególności tworzenia księgi popytu ) znajdują się w Części IV Dokumentu ofertowego pkt Szczegółowe informacje dotyczące zasad dystrybucji i przydziału znajdują się w Części IV Dokumentu ofertowego pkt Rozwodnienie Rozwodnienie kapitału w wyniku emisji Akcji serii B Liczba akcji* Udział w kapitale w % Liczba głosów* Udział w głosach % Dotychczasowi akcjonariusze ,7 % ,7 % Nowi akcjonariusze ,3 % ,3 % Razem % % * przy założeniu objęcia przez nowych akcjonariuszy wszystkich Akcji serii B 3. Koszty emisji Zgodnie z szacunkami Zarządu, przy założeniu wartości oferty na poziomie 62,5 mln PLN, całkowite koszty związane z emisją Akcji serii B mogą wynieść około 3,95 mln PLN. 17

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 33/III-20/2015 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 01/05/11 w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006 Data sporządzenia: 2006-09-29 Skrócona nazwa emitenta: SFINKS Temat: 1. Odwołanie członków Rady Nadzorczej. 2. Powołanie członków Rady Nadzorczej.

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014:

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Data Numer raportów 2014-01-08 1/2014 Wcześniejszy wykup Obligacji serii E 2014-01-09 2/2014 2014-01-14 3/2014 2014-01-17 4/2014

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A. UCHWAŁA NUMER z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust.1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r.

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r. Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią..

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią.. PROJEKTY UCHWAŁ UCHWAŁA NR w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią.. UCHWAŁA NR w sprawie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 13.00

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 13.00 Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 13.00 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: PROJPRZEM S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Rady Nadzorczej LPP SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego

UCHWAŁA Rady Nadzorczej LPP SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego UCHWAŁA Rady Nadzorczej LPP SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego Mając na uwadze podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku BIOTON S.A. ( Spółka ), działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. KOMUNIKAT Zarządu Millennium

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne założenia i czas trwania Programu motywacyjnego

1. Ogólne założenia i czas trwania Programu motywacyjnego Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna z dnia 24.09.2008 r. w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej MAKRUM S.A. I. Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

1 16 2011 ( ) CD PROJEKT RED

1 16 2011 ( ) CD PROJEKT RED Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD Projekt RED S.A. zwołanego na dzień 16 grudnia 2011 roku na godzinę 16.00 wraz z uzasadnieniem Zarządu. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 30 czerwca 2011 roku do memorandum informacyjnego spółki WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie

Aneks nr 1 z dnia 30 czerwca 2011 roku do memorandum informacyjnego spółki WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie Aneks nr 1 z dnia 30 czerwca 2011 roku do memorandum informacyjnego spółki WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie Niniejszy Aneks nr 1 sporządzony został w związku z uchwałami Walnego Zgromadzenia Emiteneta

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu

Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu ProsPe k t emisyj ny Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu www.famed.com.pl Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną 5.250.000 Akcji Serii

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

[Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hyperion S.A.]

[Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hyperion S.A.] [Projekty uchwał Akcjonariuszy ] w sprawie: w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r.

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r. Projekt zamienny do Uchwał nr: 25/WZA/2015, 26/WZA/2015 i 27/WZA/2015 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25 maja 2015r. Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.215.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1. do Prospektu Emisyjnego spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A.

ANEKS NR 1. do Prospektu Emisyjnego spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. ANEKS NR 1 do Prospektu Emisyjnego spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 kwietnia 2008 r. Niniejszy Aneks nr 1 stanowi aktualizację informacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego INVISTA

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr 1 Projekt uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie 1 [Uchylenie tajności głosowania] Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając UCHWAŁA NR _ w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 7 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala,

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NWAI DOM MAKLERSKI S.A. W SPRAWIE RZETELNEGO SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r. Aneks nr 3 z dnia 29 lutego 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY KOMUNIKAT PRASOWY 13 czerwca 2007 KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A., czołowy na polskim rynku dostawca sprzętu i oprogramowania komputerowego, elektroniki użytkowej oraz operator

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. - do punktu 2 porządku obrad: UCHWAŁA NR 1 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z dnia grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z dnia grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się 2. 3.

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Prospekt Informacyjny Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 26 sierpnia 2013 r. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Prospektu emisyjnego EFH śurawie WieŜowe S.A.

Aneks nr 2 do Prospektu emisyjnego EFH śurawie WieŜowe S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EFH śurawie WIEśOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzonego w związku z ofertą publiczną 2.407.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E oraz ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h.,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 KSH oraz 4 Regulaminu Walnego

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śl. 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Bank Millenium S.A. 91 1160 2202

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A.

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A. Jesteś tu: Bossa.pl Zapisy w publicznej ofercie akcji SARE S.A. Emitent tworzy Grupę Kapitałową. Grupa SARE działa w branży komunikacji i marketingu w sieci Internet, koncentrując się na segmencie e-mail

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Załącznik Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu DOKUMENT INFORMACYJNY Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Załącznik określa formę, zakres oraz szczegółowe zasady sporządzania przez emitentów

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675.

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675. Warszawa, 24 listopada 2014 Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A., które odbyło się w dniu 31 października 2014 roku o godz. 10:00 w Hilton Warsaw Hotel w Warszawie, ul. Grzybowska

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela)

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela) MAGELLAN S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 28 SIERPNIA 2007 r. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/410/104/41/07 ( PROSPEKT ) ZATWIERDZONY W DNIU 19 WRZEŚNIA 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenia Zarządu spółki Termo-Rex S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku

Oświadczenia Zarządu spółki Termo-Rex S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku Oświadczenia Zarządu spółki Termo-Rex S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku Zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3. Za okres (tys. PLN) Pozycja

ANEKS NR 3. Za okres (tys. PLN) Pozycja ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi i adresem przy ul. Wersalskiej 8, 91-203 Łódź adres głównej strony internetowej Emitenta: www.masterpharm.pl ZATWIERDZONEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 1/2015 z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INNO GENE S.A., postanawia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr [_]/[_]/12. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna. z dnia [_] r.

Uchwała nr [_]/[_]/12. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna. z dnia [_] r. Uchwała nr [_]/[_]/12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia [_] r. w sprawie zmiany Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU:

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU: PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU: Uchwała nr 01/NWZ/13 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Tekst jednolity statutu BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 1 NWZA z dnia 18.02.2010, uchwałą nr 19 ZWZA z dnia 24.06.2010 oraz uchwałą nr 1 NWZA z dnia 14.12.2011

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Treść podjętych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Browar Gontyniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce podjęte w dniu 23 kwietnia 2013 r.

Treść podjętych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Browar Gontyniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce podjęte w dniu 23 kwietnia 2013 r. Treść podjętych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Browar Gontyniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce podjęte w dniu 23 kwietnia 2013 r. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. zwołane na dzień 22 grudnia 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. zwołane na dzień 22 grudnia 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 grudnia 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 z dnia 15.03.2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE Regulacje Ustawy Kodeks spółek handlowych Ustawy z 29 lipca 2005 r.: O obrocie instrumentami finansowymi O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INFOSYSTEMS S.A. zwołane na dzień 09 sierpnia 2011 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INFOSYSTEMS S.A. zwołane na dzień 09 sierpnia 2011 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INFOSYSTEMS S.A. zwołane na dzień 09 Do pkt 2 proponowanego porządku obrad: 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r.

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku zwołane

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 7 WYKAZ SKRÓTÓW...15 Akty prawne...15 Periodyki...16 Inne...17 CZĘŚĆ 1. KONSTRUKCJA JURYDYCZNA SPÓŁKI AKCYJNEJ...19 Rozdział 1. Istota spółki akcyjnej...19 1. Pojęcie spółki akcyjnej...19 1. Właściwości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Rady Nadzorczej spółki. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna. w roku 2014

Sprawozdanie z działalności. Rady Nadzorczej spółki. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna. w roku 2014 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna w roku 2014 I Skład Rady Nadzorczej II Działalność Rady Nadzorczej III Ocena sprawozdania Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 kwietnia 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 kwietnia 2016 r. Aneks nr 5 z dnia 19 kwietnia 216 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 1, 2, 3 i 4 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4 KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Wybór przewodniczącego Przewodniczącym wybrany zostaje w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 Porządek obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIRTUAL

Bardziej szczegółowo