Wybór najlepszych prognostycznych modeli zmienności finansowych szeregów czasowych za pomocą testów statystycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybór najlepszych prognostycznych modeli zmienności finansowych szeregów czasowych za pomocą testów statystycznych"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU WYDZIAŁ INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Wybór ajlepszych progosyczych model zmeośc fasowych szeregów czasowych za pomocą esów saysyczych Elza Buszkowska Promoor: prof. UAM dr hab. Ryszard Doma Pozań 00

2 Sps reśc Wsęp. Zmeość srumeu fasowego.... Mary zmeośc... Specyfkacja model zmeośc warukowej Zmeość mplkowaa Progoza zmeośc Zmeość zrealzowaa Podsumowae.... Rozkłady błędu dla model GARCH..... Rozkłady uwzględające grube ogoy..... Rozkłady opsujące skośość szeregów czasowych Podsumowae Meody esowaa długej pamęc Defcja krókej pamęc procesu Aalza R/S Tes Lo Meoda Geweke a Porer-Hudak Podsumowae Tesowae adrzędej zdolośc progosyczej za pomocą SPA Saysyk esowe SPA RC Hpoeza zerowa esu SPA Porówae esów SPA RC Oszacowae dysrybuay saysyk esowej Boosrapowy esymaor p-warośc SPA Najlepsze modele progosycze zmeośc deksu WIG0, ypu GARCH, uzyskae meodą SPA Dae Omówee wyków empryczych 4.7. Podsumowae

3 5. Meoda zboru ufośc model, MCS Saysyk esowe w meodze MCS reguła elmacj P-warośc MCS 5.3. Poszukwae ajlepszych model progosyczych zmeośc dla deksu WIG0 przy użycu meody zboru ufośc model Saysyk esowe Wyk porówywaa model Wybór ajlepszych model progosyczych zmeośc deksu WIG0 spośród model z rodzy ARMA-GARCH meodą MCS Orzymae wyk emprycze Podsumowae. 6. Tes warukowej zdolośc progosyczej Saysyka esowa esu warukowej zdolośc progosyczej Welokrokowy es warukowej zdolośc progosyczej Podsumowae Rakg model zmeośc Kocepcje rówoważośc mędzy rakgam Regresja Mcera-Zarowza w koekśce rakgu progoz Podsumowae Kombacje progoz Lowa kombacja progoz Kombacje dwóch progoz Kombacje elowe progoz Porówywae progosyczych model zmeośc ch kombacj przy pomocy meody zboru ufośc model Modele zmeośc ch kombacje ujęe w badau Wyk badaa Porówae kombacj elowych Doaldsoa Kamsry oraz Paoa Shepparda Wyk badaa Podsumowae 9. Wybór ajlepszych model progosyczych zmeośc dla kursów waluo

4 wych spółek akcyjych spośród model ARMA-GARCH meodą MCS Badae dla kursu euro do złoego Wyk badaa Badae dla kursu fraka szwajcarskego do złoego Wyk porówywaa model Badae dla kursu fua bryyjskego do złoego Wyk porówywaa model Modele progosycze zmeośc dla spółek akcyjych z GPW Wyk badaa Podsumowae Modelowae progozowae zmeośc mplkowaej deksu WIG Całkowa zmeość mplkowaa klasy opcj Ideks zmeośc mplkowaej WIV Model ARFIMA Poszukwae ajlepszych model progosyczych zmeośc mplkowaej deksu WIG Dae Wyk porówywaa model Progozowae zmeośc mplkowaej za pomocą model ypu GARCH Dae Wyk porówaa progoz Podsumowae... Zakończee... Leraura

5 Wsęp Porówywae różych model progosyczych zajdowae ajlepej dopasowaego modelu jes ważym zagadeem w ekoomer fasowej jedym z celów dyseracj. Iym zadaem jes zasosowae meod SPA MCS do porówywaa progosyczych model zmeośc. Badaa ad modelam zmeośc z wykorzysaem meod SPA MCS były omawae szeroko w welu koeksach. Celem ych auorów było mędzy ym sprawdzee warośc progosyczej model dla różych mar zmeośc a przykład zmeośc zrealzowaej, zmeośc mplkowaej, zmeośc hsoryczej. W leraurze dokoao welu cekawych, eoreyczych porówań pomędzy meodam SPA MCS oraz mędzy meodam SPA RC. Pokazao, że meoda SPA ma przewagę ad esem RC, poeważ es e ma wększą moc jes bardzej odpory a złe modele. Naomas meoda MCS jes lepsza od esu SPA, gdyż e zależy od modelu wzorcowego. Podaje poado zbór wszyskch model ajlepszych. W przecweńswe do SPA opera sę oa a jedej hpoeze zerowej, a złe modele są elmowae we wczesych eapach procedury. Zam zapropoowao meodę SPA przedsawoo es rówej zdolośc progosyczej EPA. Pojawł sę o w pracy Debolda Marao (995) Wesa (996). Debold Marao zapropoowal meodę porówywaa model param. Wes (996) Clark McCracke (00) uogóll ą kosrukcję uwzględając epewość paramerów see model zageżdżoych, aomas Whe (000) Hase (005) badal meody porówywaa progoz węcej ż dwóch model. Gacom Whe (006) uogóll wyk dla warukowej formacj. Podejśce o bazuje a warukowych oczekwaach, co do progoz błędów progoz zamas bezwarukowych. W procy Hasea Lude a (005) pokazao za pomocą meod SPA RC, że model GARCH(,) dobrze progozuje kurs wymay DM-$ ale e jes ajlepszym modelem progosyczym dla zwroów IBM. Praca a zasugerowała auorce pyae czy model GARCH(,) jes dobrym modelem progosyczym dla akywów z polskej gełdy. Problem e będze baday w rozdzałach empryczych. Leraura a ema model zmeośc zwroów srumeów fasowych jes szeroka. Zaczya sę od modelu ARCH Egla (98) GARCH Bollersleva (986). Powsaje pyae, kóry model jes ajlepszy?. Trudo a e odpowedzeć gdyż zwroy akywów częso e zawerają dosaeczej formacj żeby wybrać jede ajlepszy model. 5

6 Jedym ze sawaych problemów w leraurze było, czy modele o wększej lczbe paramerów ak samo dobrze opsują szereg czasowe jak modele prossze. Zosało pokazae, że rakg zme sę, jeśl zame sę modele wzorcowe w eśce SPA, a przykład, jeśl zasąpmy kwadra zwrou ą marą zmeośc zrealzowaej. W pracy Hasea Lude'a (006) pokazao, że uszeregowae model zmeośc a baze esymaora zmeośc może być ezgode z rzeczywsym rakgem. Wyprowadzoo waruk, kóre zapewają, że prawdzwy rakg rakg przyblżoy są rówoważe. Praca Hasea Lude (005) zawera oceę progosyczych model zmeośc dla sześcu różych fukcj sray. W pracy Kma ych (998) zajduje sę porówae model zmeośc sochasyczej model GARCH, aomas porówae model zmeośc zrealzowaej ARMA z modelam GARCH ym modelam jes emaem pracy Adersea. (003) oraz pracy Adersea. (004). Dokoamy saysyczej ocey progoz do sworzea rakgu progoz. Progozowae ma duże zaczee w ekoom. Poprzedza podejmowae decyzj ekoomczych. Isyucje rządowe częso operają swoje decyzje a progozach główych zmeych ekoomczych, a frmy operają a progozowau zarządzae plaowae produkcj. Ekoomcza ocea progoz zmeośc jes porzeba do ocey przydaośc model. Progozy kowaracj zmeośc mają zasosowae do podejmowaa decyzj w fasach: opymalzacj średej waracj porfela, hedggu, merzea ryzyka maksymalzacj zysku. Sosuje sę je do wyzaczaa greckch współczyków wycey opcj. Im wększa jes zmeość ym srume charakeryzuje sę wększym ryzykem wesycyjym. Iseje ryzyko poesea dużych sra wykających z ekorzysej dla posadacza zmay jego warośc. Przy wycee opcj, kedy zmay ce a ryku są wyższe od przecęej wysawca opcj zażąda za podejmowae ryzyko wyższej prem. Kedy aomas oowaa zmeają sę z da a dzeń ezacze wysawca będze żej szacował poecjale sray. Dla wesorów kupujących opcje wzros zmeośc srumeu bazowego ozacza wzros zarówo opcj kupa jak sprzedaży. Dla wesorów wysawających opcje (zajmujących króke pozycje w opcjach kupa sprzedaży) wzros zmeośc jes aomas zjawskem epożądaym. Progozy zmeośc wykorzysuje sę w sraegach opcyjych. Zysk przyos sraega długego selaża, gdy oczekujemy zaczej zmay warośc srumeu bazowego ezależe od ego, czy warość a wzrośe czy spade. Gdy ryek charakeryzuje mała zmeość moża zarobć a sraeg małego selaża. Progozy zmeośc sosuje sę do wyzaczaa depozyu zabezpeczającego. Co węcej przy 6

7 ocee średej waracj porfela oraz hedggu zajomość warukowej waracj korelacj prowadz do lepszych wyków bez dodakowych slych założeń. Kolejym zasosowaem jes ryzyko porfela, kóre ależy rozumeć jako warację lub odchylee sadardowe jego sopy zwrou. Do jego wyzaczea wykorzysuje sę rachuek loścowej srukury ryzyka, kóra odos sę do kokreego waloru.. Progozy waracj moża zasosować do wyzaczea l ryku kapałowego CML. La a pozwala zbadać, czy zbudoway porfel jes efekywy. Moża je akże wykorzysać do wyzaczea progoz współczyka. Jes o marą saysyczą wykorzysywaą w modelowau ryku paperów waroścowych. Współczyk ozacza sopeń wrażlwośc daej akcj a zmay sopy zysku deksu gełdowego. Wskazuje o o le proce wzrośe sopa zysku paperu waroścowego, jeżel sopa zysku deksu gełdowego wzrośe o %. Celem pracy jes ocea model progosyczych zmeośc ypu GARCH deksu WIG0, kursów waluowych spółek oowaych a GPW kombacj ych model, gdyż wybór ajlepszych model ma zaczee w zasosowaach prakyczych. Może przyczyć sę do redukcj koszów esymacj. W oparcu o powyższy cel sformułowao asępujące hpoezy badawcze rozprawy. Perwsza, główa hpoeza mów, że przy założeu sea podobej dyamk ryku moża wyróżć pewe modele ypu ARMA-GARCH jako ajlepej progozujące zmeość deksu WIG0 kursów waluowych względem złoego. W hpoeze drugej posulujemy, że dla różych częsolwośc oowań orzymuje sę e same zbory model ajlepszych dla deksu WIG0. Trzeca hpoeza badawcza swerdza, że wybór modelu ARMA może poprawć progozy zmeośc modelu GARCH w zw. modelu ypu ARMA-GARCH. Czwara hpoeza mów, że polsk deks WIG0 ajlepej progozują prose modele GARCH RskMercs wśród model z soym parameram. Nasępą hpoezą jes, że kombacja Paoa Shepparda dobrze dopasowuje sę do szeregu zmeośc daje lepsze progozy ż pojedycze modele. Posulujemy, że fukcja Paoa Shepparda dopasowuje sę podobe do ego samego szeregu zmeośc, co fukcja Doaldsoa Kamsry. Wyzaczee paramerów jedak szybsze dla fukcj Paoa Shepparda. W hpoeze kolejej swerdzamy, że dla deksu WIG0, dla różych ypów mar zmeośc zrealzowaej dla zboru szeregów progoz model GARCH zbory MCS są ake 3, same dla zmeośc zrealzowaej przeskalowaej Koopmaa Hol, oraz podsawowej zmeośc zrealzowaej, określoej jako suma kwadraów zwroów śród- 7

8 dzeych z aką samą fukcją sray, lecz wyk są odmee dla esymaora, zmeośc ze zwroem ocym,. Hpoeza koleja swerdza, że modele ARMA- GARCH e zawsze dobrze progozują zmeość spółek a GPW ze względu a d o podwyższoej zmeośc. Weryfkujemy róweż hpoezę: modele GARCH mogą dobrze progozować zmeość kursów waluowych euro do złoówk, fraka szwajcarskego do złoówk fua do złoówk. Koleją hpoezą jes, że szereg zmeośc mplkowaej a deks WIG0 ma własość długej pamęc. Poado werdzmy, że zmeość mplkowaą deksu WIG0 dobrze progozują modele ARMA ARIMA ARFIMA aomas źle sę dopasowują modele AR() MA(). Nasępa hpoeza badawcza mów, że deks WIV0 moża progozować lepej za pomocą ARMA dopasowaego do ego szeregu ż za pomocą model GARCH dopasowaych do szeregu zwroów WIG0. Osaą hpoezą badawczą jes, że wszyske modele ARMA ARI- MA ARFIMA dopasowae dobrze do szeregu WIV0 podobe progozują zmeość mplkowaą (progozy prawe sę e różą od sebe) Odpowedz a przedsawoe powyżej problemy saramy sę uzyskać badając szereg logarymczych oowań deksu WIG0, jak róweż cechujące sę mejszą zmeoścą szereg kursów waluowych oraz szereg zmeośc mplkowaej WIV0. Wykorzysujemy róże częsolwośc poczyając od daych 5 muowych a kończąc a daych dzeych. Szereg progoz zmeośc porówujemy ze zmeoścą zrealzowaą wyzaczaą a rzy róże sposoby lub z deksem zmeośc mplkowaej WIV0. Waroścą dodaą pracy jes odpowedź a pyae czy seją ajlepsze modele progosycze zmeośc dla deksu WIG0, zmeośc mplkowaej deksu WIG0, kursów waluowych względem złoego przykładowych spółek oowaych Na GPW oraz wskazae model ajlepszych w oparcu o badaa emprycze dla różych okresów. Nasępe sprawdzlśmy, że dla różych częsolwośc oowań orzymuje sę e same zbory model ajlepszych dla deksu WIG0. Po rzece wykazalśmy, że wybór modelu ARMA może poprawć progozy zmeośc uzyskae z modelu z rodzy GARCH. Poado udowodlśmy, że kombacja Paoa Shepparda dobrze dopasowuje sę do szeregu zmeośc WIG0 kursów waluowych daje lepsze progozy zmeośc ż pojedycze modele. Sprawdzlśmy, że fukcja Paoa Shepparda dopasowuje sę podobe do ego samego szeregu zmeośc co fukcja Doaldsoa Kamsry. Wyzaczee paramerów jedak szybsze dla fukcj Paoa 8

9 Shepparda. Swerdzamy, że dla deksu WIG0, dla różych ypów mar zmeośc zrealzowaej dla zboru szeregów progoz model GARCH zbory MCS są ake same dla zmeośc zrealzowaej przeskalowaej Koopmaa Hol, oraz podsawowej zmeośc zrealzowaej, określoej jako suma kwadraów zwroów śróddzeych z aką samą fukcją sray, lecz wyk są odmee dla esymaora zmeośc ze,, zwroem ocym. Okazało sę, że modele ARMA-GARCH e zawsze dobrze progozują zmeość spółek a GPW ze względu a d o podwyższoej zmeośc. Udowodlśmy, że szereg zmeośc mplkowaej a deks WIG0 ma własość długej pamęc. Poado wykazalśmy, że zmeość mplkowaą deksu WIG0 dobrze progozują modele ARMA ARIMA ARFIMA aomas źle sę dopasowują modele AR() MA(). Sprawdzlśmy, że deks WIV0 zmeośc mplkowaej moża progozować lepej za pomocą modelu ARMA dopasowaego do ego szeregu ż za pomocą model GARCH dopasowaych do szeregu zwroów WIG0. Na końcu pokazalśmy, że wszyske modele ARMA ARIMA ARFIMA dopasowae dobrze do szeregu WIV0 podobe progozują zmeość mplkowaą (progozy różą sę ezacze od sebe). Układ pracy jes asępujący: 3, Rozdzał perwszy pośwęcoy jes pojęcu zmeośc srumeu fasowego. Po omóweu różych aspeków ego pojęca kosekwecj eobserwowalośc zmeośc przedsawłam paramerycze modele zmeośc ypu GARCH. Omówłam u róweż pojęca eorę zmeośc zrealzowaej oraz zagadea zwązae z progozowaem zmeośc bezpośredą oceą jakośc progoz zmeośc. Wyjaśłam zmeość mplkowaa poado, czym jes Rozdzała drug zawera omówee rozkładów sóp zwrou wykorzysywaych w modelach GARCH. Przedsawłam uaj meszaę dwóch rozkładów ormalych, rozkłady uwzględające grube ogoy: rozkład -Sudea uogóloy rozkład błędu GED oraz rozkłady opsujące skośość szeregów zwroów: skośy rozkład -Sudea oraz rozkłady sable. Rozdzał rzec jes pośwęcoy meodom esowaa długej pamęc. W jego ramach zdefowałam króką pamęć procesu losowego. Zaprezeowałam rzy meody wykrywaa długej pamęc: aalzę R/S, es Lo oraz meodę Geweke a Porer- Hudak Rozdzał czwary doyczy esowaa adrzędej zdolośc progosyczej model za pomocą esu SPA. Przedsawłam hpoezę zerową aleraywą esu SPA oraz 9

10 saysykę esową. Wymełam róże fukcje sray sosowae w eśce. Rozkład asympoyczy saysyk esowej esu SPA e jes sadardowy oraz e są jedozacze określoy przy prawdzwej hpoeze zerowej, emej możlwe jes orzymae zgodych oszacowań prawdopodobeńsw esowych (p-warośc) za pomocą echk boosrapowych (Pols Romao 994), kóre omówłam w jedym z podrozdzałów. Opsałam esymaory p-warośc SPA. Omówłam asympoyczy rozkład saysyk esowej. Przedsawłam wyk badań doyczące porówaa esów RC SPA. Meoda RC e elmuje model, kóre mają zby wele paramerów. Poado SPA ma zdecydowae wększą moc ż RC. Na końcu zajduje sę badae włase. Przedsawłam ajlepsze modele progosycze zmeośc deksu WIG0, ypu GARCH, dla ajlepej dopasowaego modelu średej ARMA(0,0). Wyk uzyskałam meodą SPA. Dokoałam wyboru ajlepszych model progosyczych deksu WIG0 przy użycu esu SPA Rozdzał pąy. W rozdzale pąym przedsawłam procedurę kosrukcj zboru ufośc model (MCS). Podałam werdzee, kóre zapewa, że w procese elmacj MCS orzymuje sę zbór model ajlepszych. Po omóweu ogólej eor przedsawoa zosała przeze me kocepcja prawdopodobeńsw esowych (p-warośc) meody MCS oraz ch erpreacja. Częsć eoreyczą rozdzału zamyka omówee saysyk esowych reguły elmacj sosowaej w meodze MCS. W przedsawoym badau empryczym wyselekcjoowałam ajlepsze modele progosycze deksu WIG0 przy użycu meody zboru ufośc model. Zawarłam badae auorske a ema ajlepszych model progosyczych dla deksu WIG0 wśród model ARMA- GARCH, wybraych meodą MCS. Poszukwałam model zmeośc GARCH dla różej specyfkacj ARMA. Pokazałam, że wybór modelu ARMA średej może poprawć progozy zmeośc model ypu GARCH. Pokazałam że w grupe model ypu ARMA-GARCH moża wyypować pdzbór model ajlepszych dla deksu WIG0. Badae przeprowadzłam dla różych szeregów zwroów deksu WIG0 Rozdzał szósy zawera omówee esu warukowej zdolośc progosyczej. W ramach rozdzału przedsawłam saysyk esowe esu warukowej zdolośc progosyczej oraz welokrokowego esu warukowej zdolośc progosyczej. Podałam werdzea, kóre zapewają, że saysyk esowe esów warukowej zdolośc progosyczej mogą być weryfkowae w oparcu o warośc kryycze rozkładu q. 0

11 Rozdzał sódmy doyczy rakgu model zmeośc. Zgody rakg progosyczych model zmeośc, z. rakg zomorfczy z rakgem, w kórym progoza zmeośc byłaby porówywaa z eobserwowalą zmeoścą rzeczywsą, może być przyday do podejmowaa decyzj wesycyjych p. w meodze porfelowej oparej a progozach zmeośc. Przedsawłam kocepcje rówoważośc mędzy rakgam. Omówłam waruk, kóre zapewają rówoważość rakgów oparych a baze zmeośc rzeczywsej a baze esymaora zmeośc (Hase Lude 006). Opsałam róweż worzee rakgu model progosyczych a podsawe współczyka regresj Mcera-Zarowza. W rozdzale ósmym omówłam zagadee kombacj progoz. Przedsawłam argumey śwadczące o przewadze kombacj progoz ad progozam orzymaym za pomocą pojedyczych model. Kombacja progoz jes dobrą aleraywą, jeśl e jes możlwe wyróżee jedego domującego modelu (Tmmerma 006). Poado kombacje progoz są bardzej sable ż dywduale progozy (Sock Waso 004). W rozdzale opsałam kombacje lowe elowe progoz, meody esymacj wag kombacj oraz kombacje z wagam zmeającym sę w czase. Rozdzał zawera róweż badae włase a ema porówywae progosyczych model zmeośc deksu WIG0 ch kombacj przy pomocy meody zboru ufośc model. Daym są modele zmeośc oraz ch kombacje lowe elowe. Wykem badaa są zbory MCS zawerające kombacje elowe Paoa Shepparda, jako dające lepsze progozy ż pojedycze modele. Rozdzał kończy badae będące porówaem kombacj elowych Doaldsoa Kasry oraz Paoa Shepparda Rozdzał dzewąy o prezeacja badaa własego a ema wyboru ajlepszych model progosyczych dla kursów waluowych spółek akcyjych z GPW spośród model ypu ARMA-GARCH, meodą MCS. Wykoałam badae dla kursu euro do złoego, kursu fraka szwajcarskego do złoego kursu fua bryyjskego do złoego. Badae przeprowadzłam dla różych szeregów odosłam rezulay do wyków ych auorów. Osa podrozdzał doyczy wyboru model progosyczych zmeośc dla spółek akcyjych a GPW. W przedsawoym badau uwzględłam spółk PKN Orle, Hadlowy Agora. Progozy zmeośc porówałam z dzeą zmeoścą zrealzowaą. Wykorzysałam dwe fukcje błędu MAD MSE. Wycągęłam wosek, że modele ARMA-GARCH e zawsze dobrze progozują zmeość spółek a GPW.

12 Rozdzał dzesąy jes a ema modelowaa progozowaa zmeośc mplkowaej deksu WIG0. Najperw zdefowałam całkową zmeość mplkowaą klasy opcj. W kolejym podrozdzale zdefowałam model ARFIMA. Nasępe poszukwałam ajlepszych model progosyczych deksu WIV0 spośród model AR- MA(p,q), ARIMA(p,,q) ARFIMA(p,q) dla p 0,, } q 0,, } Okazało sę, że modele e geerują bardzo dobre progozy WIV0. Nasępe porówałam progozy zmeośc ajlepszych model ypu ARMA, ARIMA ARFIMA z progozam ych model z rówocześe modelowaą progozowaą waracją warukową błędu za pomocą model GARCH jego różych rozszerzeń. W osam pukce próbowałam progozować zmeość mplkowaą progozując zmeość szeregu zwroów deksu WIG0 przy użycu model z rodzy ypu GARCH. Prezeowaa praca dokorska powsała pod kerukem aukowym prof. Ryszarda Domaa. Auorka chcałaby serdecze podzękować Pau Profesorow za całą udzeloą pomoc, wsparce aukowe, życzlwe podpowedz pośwęcoy czas.. Zmeość srumeu fasowego W zależośc od celu aalzy fukcjoują róże defcje zmeośc. Zmeość cey srumeu fasowego opsuje słę wahań zwrou ego srumeu w daym przedzale czasowym. Wększa zmeość ozacza podwyższoą epewość co do przyszłych ruchów kursów. Badae zmeośc srumeów fasowych ależy do szyb-

13 ko rozwjających sę obszarów badawczych. Zmeość odgrywa ważą rolę przy wycee srumeów pochodych, p. opcj opymalzacj porfela. Zmeość wysępuje poado we wzorze a warość zagrożoą. Procesy zmeośc charakeryzują sę persysecją edecją do worzea skupsk Zmeość ma edecje do spadku w czase zaawasowaej bessy, poprzez począek owej hossy aż do jej dojrzałego sadum. Wpsuje sę o w udokumeoway fak egaywej korelacj zmeośc ze sopą zwrou. Ią cechą jes eobserwowalość zmeośc. Ozacza o, że zmeośc e moża odczyać bezpośredo. Urzymywae sę wysokej zmeośc powo być osrzeżeem dla wesorów do pozosawaa poza rykem. Kosekwey spadek zmeośc powe zacząć przycągać uwagę, ak aby włączyć sę do ryku grając a zwyżkę. Poeważ zaczee prakycze mają progozy zmeośc pojawa sę problem ocey jakośc progozy. Jedym z zagadeń jes zaem poszukwae mar zmeośc. Wyróża sę rzy sposoby pomaru zmeośc za pomocą model zmeośc, mplkowae przez cey rykowe, p. cey opcj, oraz oblczae zmeośc zrealzowaej. Wśród parameryczych model zmeośc ajczęścej wymea sę modele auoregresyjej heeroskedasyczośc warukowej GARCH oraz modele zmeośc sochasyczej SV. W podejścu dyamczym przyjmuje sę założee, że seje możlwość przewdywaa przyszłych warośc zwroów w oparcu o ch przeszłe warośc oraz opóźoe warośc ych zmeych objaśających. Szczególe zaczee ma uaj wysępowae elowych zależośc mędzy ym welkoścam. Kocepcja specyfkacja modelu, w kórym wykorzysao ego ypu relację pojawła sę po raz perwszy w pracy Egle a doyczącej zmeośc sóp flacj w Welkej Brya. Zapropooway w pracy model auoregresyjej heeroskedasyczośc warukowej ARCH(p) opera sę a założeu sea auokorelacj pomędzy kwadraam zwroów. W kolejych laach model e podlegał lczym rozszerzeom modyfkacjom zajdując zasosowaa w modelowau zmeośc fasowych makroekoomczych szeregów czasowych. Aleraywym podejścem do zapropoowaego przez Egle a modelu ARCH(p) są modele zmeośc sochasyczej. Moywacj ch powsaa ależy doparywać sę w powszeche sosowaym po dzeń dzsejszy modelu Blecka-Scholesa (973), kórego cechuje erealsycze założee o sałośc zmeośc. Założee o sało sę główym powodem wprowadzea przez Hulla Whe a (987) modelu wycey opcj, w kórym zmeość opsaa jes sochasyczym rówaem różczkowym. 3

14 .. Mary zmeośc Mary zmeośc operają sę a defcj ryzyka jako możlwośc osągęca wyku ego ż oczekway. Maram merzącym ake ryzyko są mary dyspersj. Marą rozproszea jes odchylee sadardowe. Oblcza sę ją a podsawe daych hsoryczych pochodzących z daego horyzou czasowego asępująco lub s r r (.) s r r, (.) gdze s-odchylee sadardowe, -lczba daych z określoego przedzału czasowego r - średa sopa zwrou. Mara a jes populara wykorzysywaa zarówo w eor porfelowej, w wycee opcj w szacowau welkośc VAR. Wadą ej meody jes o, że przy oblczau rzeba sę oprzeć a daych hsoryczych przez o seje problem doboru okresu z jakego dae e powy pochodzć. Zby krók okres powoduje, że dae mogą eść bardzo mało formacj o obece paującej syuacj. Dae mej odległe powy w wększym sopu wpływać a warość odchylea sadardowego. Jes o zaware w kocepcj ważoego odchylea sadardowego. gdze r w s r rw, (.3) r, jes defowae asępująco:. W oparcu o ę marę fukcjoują w aalze echczej ak zwae wsęg Bollgera Meoda wsęg Bollgera zosała zapropoowaa przez Bollgera polega a ym, że wokół średej umeszcza sę dwe wsęg, kóre są odchyloe od ej o dwa 4

15 (lub ą lczbę) odchylea sadardowe. Przy sosowau dwóch odchyleń sadardowych 95% daych ceowych powa sę zaleźć pomędzy dwema wsęgam. Jeśl cey docerają do górej lub dolej wsęg wedy ryek saje sę wykupoy lub wyprzeday. Rozszerzee wsęg jes ożsame ze wzrosem zmeośc. Te wskaźk są wylczae a baze obserwacj przeszłych. Zaem możemy mówć o zmeośc hsoryczej już zrealzowaej. Odchylee sadardowe jes wrażlwe a warośc skraje. Problem e rozwązuje średe odchylee sóp zwrou od meday. Medaa jes marą położea ewrażlwą a warośc eksremale. Dość częso przyjmowaym założeem jes sałość odchylea sadardowego w czase. Lcze badaa przemawają za odrzuceem ego założea zasosowaem model warukowej waracj. Na przykład model ypu GARCH. Do pomaru ryzyka służy śred rozsęp mędzy dwoma skrajym waroścam sopy zwrou Wyraża sę asępującym wzorem: gdze s- połowa rozsępu, rmax max m s 0.5 r r (.4) maksymala sopa zwrou w zadaym okrese, rm mmala sopa zwrou. Isoym musem ej mary jes o, że jej warość zależy wyłącze od dwóch skrajych sóp zwrou a e od ch rozkładu. Kolejym sposobem pomaru ryzyka jes zasosowae odchylea mędzykwaralego, zdefowaego jako różca pomędzy rzecm perwszym kwarylem. Mara a e jes ak wrażlwa a warośc eksremale, gdyż wyzacza sę ją dla wększej lczby obserwacj. Badae zmeośc zwroów może być prowadzoe a dwa sposoby. Perwszy o podejśce saycze lub hsorycze. Zakłada oo ejawe, że zwroy hsorycze e woszą formacj progosyczych. Zakłada jedak, że przyszłe zwroy są fukcją zwroów przeszłych. W podejścu hsoryczym zmeość srumeu fasowego jes esymowaa jako: r j r j j j ˆ (.5) Oblcza sę zmeość a podsawe zwroów przeszłych w oke o długośc. To podejśce zakłada, że w przedzale o długośc zwroy są ezależe lub co ajmej eskorelowae mają jedakowy rozkład. 5

16 W podejścu dyamczym, uwzględającym zwroy logarymcze, wyzaczae asępująco l P l P zwrou r 00 marą zmeośc jes waracja warukowa sopy r względem - algebry E r E r. (.6), (algebry formacj do chwl -) Ozacza o, że w ym ujęcu zmeość jes progozowala, Może być określoa a podsawe formacj, kóre mapłyęły do momeu -. Moża róweż zdefować zmeość dla czasu cągłego. Zakłada sę wedy, że rasakcje a rykach fasowych odbywają sę w dowalych chwlach, a pomary zmeośc zwroów srumeów fasowych mogą eoreycze doyczyć dowole krókch przedzałów czasu. Marygał w eor prawdopodobeńswa o proces sochasyczy (cąg zmeych losowych, w kórym warukowa warość oczekwaa zmeej w chwl, gdy zamy warośc do jakegoś wcześejszego momeu s jes rówa warośc w momece s. Defcja.. Każdą emalejącą rodzę cał T azywamy flracją. Flracja może być erpreowaa jako hsora saów procesu. Defcja.. Najmejsze przelczale addyywe -cało zborów zawerające półprose posac,a azywamy całem zborów Borelowskch ozaczamy je przez. Elemey cała azywamy zboram Borelowskm. Defcja.3. Nech,, będze przesrzeą probablsyczą ech ozacza cało zborów Borelowskch. Fukcję czyl Defcja.4. Proces losowa X : azywamy zmeą losową gdy jes merzala B X B : X B X azywamy adapowaym do flracj jeśl dla dowolego X jes - merzala. T zmea 6

17 Iaczej X jes adapoway jeśl dla każdej realzacj dla każdego chwl Defcja.5. Proces flracj jeśl Defcja.6. X jes zay w X adapoway do flracj azywamy marygałem względem mary a) E X b) dla dowolego s< E X X s Dla cągu zmeych losowych X,... zmeą losową o akej własośc, że dla, X każdego o czy zdarzee zrealzowało sę zależy wyłącze od realzacj zmeych losowych X,..., azywamy momeem zarzymaa Defcja.7. Nech,,, X X, a poado Pr( ) jes prawe wszędze skończoa, będze przesrzeą probablsyczą ech T T będze flracją. Poado ech X będze procesem adapowaym do flracj. Wówczas mówmy, że X jes marygałem lokalym jeśl seje cąg momeów zarzymaa k ak, że ) k jes rosący ) k jes rozbeży do k 3) X 0 k jes marygałem dla każdego k W eor prawdopodobeńswa proces rzeczywsy X jes semmarygałem jeśl moża uworzyć jego dekompozycję a sumę lokalego marygału adapowaego procesu o skończoej waracj. Defcja.8. Nech,, będze będze przesrzeą probablsyczą oraz ech T T flracją. Proces X azywamy -semmarygałem jeśl moża go rozłożyć a sumę X A, gdze jes marygałem lokalym a A jes procesem adapowa- 7

18 ym do, mającym rajekore prawosroe cągłe z lewosroym gracam oraz lokale ograczoą warację. Jeśl M jes marygałem z lokale całkowalym kwadraem o zachodz rówość h M h Var ( M( ) ) E M h (.7) Jeśl X, X jes waracją kwadraową dla semmarygału X, określoą wzorem X X X X 0 X s dx s,, (.8) gdze X s jes gracą lewosroą, o prawdzwa jes asępująca własość: E M M h EM, M M, M h Zaem koleją marą zmeośc, a przedzale [-h,] jes zmeość wyzaczaa ze wzoru:, h M, M M, M h 0 (.9) azwaa zmeoścą eoreyczą lub zmeoścą fakyczą. W pracy Doma Doma (004) pokazao, że zmeość zmeość eoreycza może być aproksymowaa sumą kwadraów zwroów o odpowedo dużej częsolwośc. Jes o esymaor zgody zmeośc eoreyczej. Zapszmy model Blacka-Scholesa z uwzględeem skoków: dp d dw dq, h h gdze rozmar skoku o p p. K, p jes logarymczą ceą srumeu fasowego w chwl. q ozacza proces Possoa, przy czym q lub 0 czy w momece asępuje skok. q w zależośc od ego, Wedy z eor zmeośc przy przyjęych założeach zachodz zbeżość: / r j, sds K s (.0) j s W pracy Badorffa-Nelsea Shepharda (004) rozwęo eorę pozwalającą badać wysępowaa skoków w procese z czasem cągłym.. Specyfkacja model zmeośc warukowej 8

19 W badaach przedsawoych w rozdzałach empryczych pracy wykorzysao róże ypy model GARCH. Model GARCH(p,q) (uogóloy model ARCH) opsuje sę rówaam: y, q p y j j j (.) 0,, 0, 0, 0. ~ dd j Prosy sposób budowaa model, ławość ch esymacj oraz sejąca aurala erpreacja są powodem popularośc ych Modele e zapewają rwałą w czase zależość pomędzy kwadraam zwroów przy jedoczesej redukcj lczby opóźeń jaka mogłaby wysąpć w modelu ARCH. W badaach wykorzysao opsae pożej ypy model GARCH. Perwszym waraem modelu GARCH, uwzględającym efek asymer był GARCH wykładczy (EGARCH) przedsawoy przez Nelsoa w roku 99.o zaczy model: q p log log (.) E j j j Warość oczekwaa Dla rozkładu ormalego mamy: E zależy od przyjęego rozkładu błędu. E Dla skośego sadaryzowaego rozkładu -Sudea 4 E. gdze jes lczbą sop swobody sadaryzowaego rozkładu -Sudea a jes współczykem asymer. Dla uogóloego rozkładu błędu GED 9

20 0, E gdze 3. W posac zapropoowaej przez Bollersleva Mkkelsea w 996 roku model EGARCH ma asępującą specyfkację, l g L L. ) ( E g Tak jes o zdefoway w programe Laureaa. W programe TSM Davdsoa model EGARCH(,) jes posac:, log log gdze o paramer asymer W częśc empryczej esymujemy za pomocą TSM modele EGARCH(,) z paramerem asymer rówym zero, wedy: log log (.3) Model GARCH(p,q) w kórym p j j q azywa sę zegrowaym modelem IGARCH. Szczególym przypadkem jes model RISKMETRICS, dla kórego seją dwa współczyk ARCH GARCH wyrażoe asępująco:. (.4) Zegroway ułamkowo model GARCH zosał wprowadzoy przez Bale go, Bolersleva Mkelsea w roku 996. Służy do modelowaa długej pamęc w procese zmeośc. Warukowa waracja w modelu FIGARCH(,d,), w programe TSM jes daa wzorem: d y L L L, (.5)

21 Kolejym jes model HYGARCH. Jes o hperbolczy GARCH. Model HY- GARCH(,) w programe TSM jes posac: d k L y L L, (.6) Wysępowae asymeryczych oddzaływań zwroów ujemych dodach a pozom zmeośc azywa sę efekem dźwg. Rozszerzeem modelu GARCH uwzględającym e efek jes model Glosea, Jagaahaa Rukle z roku 993 GJR p, q S j j j (.7) S jes zmeą pomocczą, kóra przyjmuje warość kedy warość j jes egaywa, a 0 kedy jes pozyywa. Model APARCH wprowadzoy przez Dga, Gragera Egle a w roku 993. obejmuje model GJR jako szczególy przypadek. Model e posada współczyk asymer oraz daje możlwość dopasowaa wykładka, gwaraującego see bezwarukowego momeu rzędu dla procesu. Model APARCH(p,q) obejmuje jako szczególe przypadk sedem ych rozszerzeń modelu GARCH. Model APARCH opsuje sę rówaam: q p y y j gdze 0,,,..., q j y j, aomas model FIAPARCH(,) w programe TSM ma asępującą specyfkację: L ) y ( d W dalszych rozdzałach będą róweż wykorzysywae modele ARMA-GARCH. Są o modele, w kórych jedocześe jes szacowaa składowa lowa w posac ARMA oraz zmeość za pomocą model GARCH. Specyfkacja modelu ARMA(r,s)-GARCH(p,q) jes aka jak pożej:. r a 0 r a r s b

VIW20 koncepcja indeksu zmienności dla polskiego rynku akcyjnego 1

VIW20 koncepcja indeksu zmienności dla polskiego rynku akcyjnego 1 Dr Robert Ślepaczuk Katedra Bakowośc Fasów Wydzał Nauk Ekoomczych Uwersytet Warszawsk Grzegorz Zakrzewsk Po Kredytów Detalczych Departamet Ryzyka Kredytowego Polbak EFG VIW0 kocepcja deksu zmeośc dla polskego

Bardziej szczegółowo

Szeregi czasowe, modele DL i ADL, przyczynowość, integracja

Szeregi czasowe, modele DL i ADL, przyczynowość, integracja Szereg czasowe, modele DL ADL, rzyczyowość, egracja Szereg czasowy, o cąg realzacj zmeej losowej, owedzmy y, w kolejych okresach czasu: { y } T, co rówoważe możemy zasać: = 1 y = { y1, y,..., y T }. Najogólej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE MOŻLIWOŚCI WSPOMAGANIA INWESTYCJI

WYBRANE MOŻLIWOŚCI WSPOMAGANIA INWESTYCJI WYBRANE MOŻLIWOŚCI WSPOMAGANIA INWESTYCJI GIEŁDOWYCH PRZY UŻYCIU ALGORYTMÓW GENETYCZNYCH mgr ż. Marc Klmek Katedra Iformatyk Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa m. Papeża Jaa Pawła II w Bałej Podlaskej Streszczee:

Bardziej szczegółowo

Teraz wiesz i inwestujesz ANALIZA TECHNICZNA WPROWADZENIE

Teraz wiesz i inwestujesz ANALIZA TECHNICZNA WPROWADZENIE Teraz wesz westujesz ANALIZA TECHNICZNA WPROWADZENIE Natura ryków fasowych od początków swego stea przycąga ogromą lczbę westorów, których adrzędym celem jest odesee sukcesu westycyjego przez pomaŝae zawestowaych

Bardziej szczegółowo

Metody Informatyki Stosowanej

Metody Informatyki Stosowanej Polska Akadema Nauk Oddzał w Gdańsku Komsja Iformatyk Metody Iformatyk Stosowaej Nr /00 (3) Szczec 00 Metody Iformatyk Stosowaej Kwartalk Komsj Iformatyk Polskej Akadem Nauk Oddzał w Gdańsku Komtet Naukowy:

Bardziej szczegółowo

Ryzyko inwestycji w spółki sektora TSL na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

Ryzyko inwestycji w spółki sektora TSL na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych CZYŻYCKI Rafał 1 PURCZYŃSKI Ja Ryzyko westycj w spółk sektora TSL a Warszawskej Gełdze Paperów Wartoścowych WSTĘP Elemetem erozerwale zwązaym z dzałaloścą westorów a całym ryku kaptałowym jest epewość

Bardziej szczegółowo

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych Bank Kredy 43 6, 01, 9 56 www.bankkredy.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Subsyucja mędzy kredyem kupeckm bankowym w polskch przedsęborswach wynk empryczne na podsawe danych panelowych Jerzy Marzec*, Małgorzaa

Bardziej szczegółowo

FINANSE II. Model jednowskaźnikowy Sharpe a.

FINANSE II. Model jednowskaźnikowy Sharpe a. ODELE RYNKU KAPITAŁOWEGO odel jedowskaźkowy Sharpe a. odel ryku kaptałowego - CAP (Captal Asset Prcg odel odel wycey aktywów kaptałowych). odel APT (Arbtrage Prcg Theory Teora artrażu ceowego). odel jedowskaźkowy

Bardziej szczegółowo

MODEL DWUMIANOWY II RZĘDU I SKOŚNY ROZKŁAD STUDENTA W ANALIZIE RYZYKA KREDYTOWEGO *

MODEL DWUMIANOWY II RZĘDU I SKOŚNY ROZKŁAD STUDENTA W ANALIZIE RYZYKA KREDYTOWEGO * Jacek Osewalsk, Jerzy Marzec, Kaedra Ekonomer Badań Operacyjnych, Unwersye Ekonomczny w Krakowe MODEL DWUMIANOWY II RZĘDU I SKOŚNY ROZKŁAD STUDENTA W ANALIZIE RYZYKA KREDYTOWEGO * Jacek Osewalsk e-mal:

Bardziej szczegółowo

Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice

Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice opracował: prof. dr hab. iż. Józef Paska, mgr iż. Pior Marchel POLITECHNIKA WARSZAWSKA Isyu Elekroeergeyki, Zakład Elekrowi i Gospodarki Elekroeergeyczej Ekoomika w elekroechice laboraorium Ćwiczeie r

Bardziej szczegółowo

Nowa synteza neoklasyczna w makroekonomii

Nowa synteza neoklasyczna w makroekonomii Bak i Kredy 41 (2), 2010, 43 70 www.bakikredy.bp.pl www.bakadcredi.bp.pl Nowa syeza eoklasycza w makroekoomii Izabela Bludik * Nadesłay: 7 grudia 2009 r. Zaakcepoway: 18 luego 2010 r. Sreszczeie Od poad

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Myślecki. Metoda elementów brzegowych w statyce dźwigarów powierzchniowych

Kazimierz Myślecki. Metoda elementów brzegowych w statyce dźwigarów powierzchniowych Kazmerz Myśleck Metoda elemetów brzegowych w statyce dźwgarów powerzchowych Ofcya Wydawcza Poltechk Wrocławskej Wrocław 4 Recezec Potr KONDERLA Ryszard SYGULSKI Opracowae redakcyje Aleksadra WAWRZYNKOWSKA

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa

Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa Podsawy zarządzaia fiasami przedsiębiorswa I. Wprowadzeie 1. Gospodarowaie fiasami w przedsiębiorswie polega a: a) określeiu spodziewaych korzyści i koszów wyikających z form zaagażowaia środków fiasowych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zadanie statystyki. Statystyczna interpretacja wyników eksperymentu. Zalety statystyki II. Zalety statystyki

Podstawowe zadanie statystyki. Statystyczna interpretacja wyników eksperymentu. Zalety statystyki II. Zalety statystyki tatystycza terpretacja wyków eksperymetu Małgorzata Jakubowska Katedra Chem Aaltyczej Wydzał IŜyer Materałowej Ceramk AGH Podstawowe zadae statystyk tatystyka to uwersale łatwo dostępe arzędze, które pomaga

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W WYBRANYM REGIONIE

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W WYBRANYM REGIONIE MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W WYBRANYM REGIONIE Marcn Zawada Kaedra Ekonomer Saysyk, Wydzał Zarządzana, Polechnka Częsochowska, Częsochowa 1 WSTĘP Proces ransformacj

Bardziej szczegółowo

Monika Jeziorska - Pąpka Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Monika Jeziorska - Pąpka Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu DYNAMICZNE MODELE EKONOMERYCZNE X Ogólopolske Semarum Naukowe, 4 6 wrześa 2007 w oruu Katedra Ekoometr Statystyk, Uwersytet Mkołaja Koperka w oruu Moka Jezorska - Pąpka Uwersytet Mkołaja Koperka w oruu

Bardziej szczegółowo

HIPOTEZA STOPY NATURALNEJ. MIĘDZY EKONOMETRIĄ A HISTORIĄ MYŚLI EKONOMICZNEJ.

HIPOTEZA STOPY NATURALNEJ. MIĘDZY EKONOMETRIĄ A HISTORIĄ MYŚLI EKONOMICZNEJ. Jacek Wallusch Akadema Ekonomczna w Poznanu HIPOTEZA STOPY NATURALNEJ. MIĘDZY EKONOMETRIĄ A HISTORIĄ MYŚLI EKONOMICZNEJ. Dazu brauche ch ene Besazung de mmach dam alles klapp. Wenn se mmachen soll dann

Bardziej szczegółowo

ρ (6) przy czym ρ ij to współczynnik korelacji, wyznaczany na podstawie następującej formuły: (7)

ρ (6) przy czym ρ ij to współczynnik korelacji, wyznaczany na podstawie następującej formuły: (7) PROCES ZARZĄDZANIA PORTFELEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WSPOMAGANY PRZEZ ŚRODOWISKO AUTOMATÓW KOMÓRKOWYCH Ageszka ULFIK Streszczee: W pracy przedstawoo sposób zarządzaa portfelem paperów wartoścowych wspomagay

Bardziej szczegółowo

POMIAR WARTOŚCI KLIENTA

POMIAR WARTOŚCI KLIENTA Tymoeusz Dolgalsk Zakład Warośc Klena Kaedra Zarządzana Waroścą Szkoła Główna Handlowa Blog: dolgalsk.ne Fragmeny eksu opublkowanego jako: T. Dolgalsk, Warość a renowność klena; w: Zarządzane waroścą klena,

Bardziej szczegółowo

PRZEDZIAŁOWE METODY ROZWIĄZYWANIA ALGEBRAICZNYCH RÓWNAŃ NIELINIOWYCH MECHANIKI KONSTRUKCJI

PRZEDZIAŁOWE METODY ROZWIĄZYWANIA ALGEBRAICZNYCH RÓWNAŃ NIELINIOWYCH MECHANIKI KONSTRUKCJI Adrzej POWNUK *) PRZEDZIAŁOWE METODY ROZWIĄZYWANIA ALGEBRAICZNYCH RÓWNAŃ NIELINIOWYCH MECHANIKI KONSTRUKCJI. Wprowadzee Mechaka lowa staow jak dotąd podstawowy obszar zateresowań żyerskch. Isteje jedak

Bardziej szczegółowo

N ( µ, σ ). Wyznacz estymatory parametrów µ i. Y które są niezależnymi zmiennymi losowymi.

N ( µ, σ ). Wyznacz estymatory parametrów µ i. Y które są niezależnymi zmiennymi losowymi. 3 Metody estymacj N ( µ, σ ) Wyzacz estymatory parametrów µ 3 Populacja geerala ma rozład ormaly mometów wyorzystując perwszy momet zwyły drug momet cetraly z prób σ metodą 3 Zmea losowa ma rozład geometryczy

Bardziej szczegółowo

Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej

Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej Podstawy matematy fasowej ubezpeczeowej oreślea, wzory, przyłady, zadaa z rozwązaam KIELCE 2 SPIS TREŚCI WSTEP... 7 STOPA ZWROTU...... 9 2 RACHUNEK CZASU W MATEMATYCE FINANSOWEJ. 0 2. DOKŁADNA LICZBA DNI

Bardziej szczegółowo

Spis treści ZŁOŻONOŚĆ OBLICZEŃ 5 ELEMENTY TEORII ZŁOŻONOŚCI OBLICZENIOWEJ I PROBLEM DZIELNIKÓW 5

Spis treści ZŁOŻONOŚĆ OBLICZEŃ 5 ELEMENTY TEORII ZŁOŻONOŚCI OBLICZENIOWEJ I PROBLEM DZIELNIKÓW 5 Ss treśc SPIS TREŚCI WYKŁAD 5 ZŁOŻONOŚĆ OBLICZEŃ 5 ELEMENTY TEORII ZŁOŻONOŚCI OBLICZENIOWEJ I PROBLEM DZIELNIKÓW 5 WYKŁAD 9 TESTY PIERWSZOŚCI I LICZBY PSEUDOPIERWSZE 9 LICZBY PSEUDOPIERWSZE EULERA WYKŁAD

Bardziej szczegółowo

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK: Meody Ilościowe i Sysemy Informacyjne Michał Rubaszek Nr alb. 5346 Arbiraż cenowy na przykładzie Giełdy Papierów Warościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Niepewności pomiarowe

Niepewności pomiarowe Niepewości pomiarowe Obserwacja, doświadczeie, pomiar Obserwacja zjawisk fizyczych polega a badaiu ych zjawisk w warukach auralych oraz a aalizie czyików i waruków, od kórych zjawiska e zależą. Waruki

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE

MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE Danel Iskra Unwersye Ekonomczny w Kaowcach MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE Wprowadzene Wraz z rozwojem eor nwesycj fnansowych, nwesorzy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne MATERIAŁY I STUDIA Zeszy nr 58 Podaność polskich rynków finansowych na niesabilności wewnęrzne i zewnęrzne Wojciech Bieńkowski, Bogna Gawrońska-Nowak, Wojciech Grabowski Warszawa, 0 r. Wojciech Bieńkowski

Bardziej szczegółowo

PŁASKA GEOMETRIA MAS. Środek ciężkości figury płaskiej

PŁASKA GEOMETRIA MAS. Środek ciężkości figury płaskiej PŁAKA GEOMETRIA MA Środek cężkośc fgury płaskej Mometam statyczym M x M y fgury płaskej względem os x lub y (rys. 7.1) azywamy gracę algebraczej sumy loczyów elemetarych pól d przez ch odległośc od os,

Bardziej szczegółowo

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH Krzyszof Jajuga Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W osanich kilkunasu laach na świecie obserwuje się dynamiczny

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Zajęcia wyrównawcze AJD w Częstochowie; 2009/2010. Irena Fidytek

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Zajęcia wyrównawcze AJD w Częstochowie; 2009/2010. Irena Fidytek RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Zajęca wyrówawcze AJD w Częstochowe; 2009/200 Irea Fdyte PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z KOMBINATORYKI Nech X { x x x } =, 2, będze daym zborem -elemetowym Z elemetów tego zboru a róże

Bardziej szczegółowo