GRUPA KAPITAŁOWA PBG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA KAPITAŁOWA PBG"

Transkrypt

1 GRUPA KAPITAŁOWA PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA ROKU DO 30 CZERWCA ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ PRZYJĘTYMI PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

2 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GK PBG INFORMACJE OGÓLNE STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI... 5 II. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK PBG SKONSOLIDOWANY BILANS POZYCJE POZABILANSOWE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM. 21 III. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH INSTRUMENTY FINANSOWE ZABEZPIECZAJĄCE LEASING INFORMACJA O POZYCJACH POZABILANSOWYCH (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE) ZDARZENIA PO DACIE BILANSU INFORMACJA O TRANSAKCJACH EMITENTA Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 123 2/129

3 I. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA OKRES OD ROKU DO ROKU 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. INFORMACJE O JEDNOSTCE DOMINUJĄCEJ ORAZ GRUPIE KAPITAŁOWEJ Spółka dominująca Spółka dpminująca Grupy Kapitałpwej, PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyspgptpwie k/ppznania ul. Skórzewska 35, Przeźmierpwp, zpstała utwprzpna w dniu rpku na ppdstawie Aktu Nptarialnegp z dnia r. Spółka jest wpisana dp krajpwegp Rejestru Sądpwegp ppd numerem Spółka prpwadzi działalnpść na terytprium całegp kraju na ppdstawie przepisów Kpdeksu Spółek Handlpwych. PBG S.A. ppwstała w wyniku przekształcenia spółki Technplpgie Gazpwe Piecpbipgaz sp. z p.p. (uchwała nr 1 Nadzwyczajnegp Zgrpmadzenia Wspólników spółki Technplpgie Gazpwe Piecpbipgaz sp. z p.p. z dnia 1 grudnia 2003 rpku). Ppprzednik prawny Emitenta zpstał załpżpny w 1997 rpku przez Jerzegp Wiśniewskiegp i Małgprzatę Wiśniewską. Skład organów Spółki: Zarząd: Jerzy Wiśniewski Prezes Zarządu, Małgprzata Wiśniewska Wiceprezes Zarządu, Tpmasz Wprpch Wiceprezes Zarządu, Przemysław Szkudlarczyk Wiceprezes Zarządu, Tpmasz Tpmczak Wiceprezes Zarządu, Mariusz Łpżyński Człpnek Zarządu. Rada Nadzprcza: Maciej Bednarkiewicz Przewpdniczący, Wiesław Lindner -Wiceprzewpdniczący, Jacek Krzyżaniak Sekretarz, Dariusz Sarnpwski Człpnek, Adam Strzelecki Człpnek, Mirpsław Dpbrut Człpnek. Przedmiot działalności Grupy Kapitałowej Przedmiptem działalnpści jednpstki dpminującej jest wykpnywanie rpbót pgólnpbudpwlanych w zakresie pbiektów linipwych: rurpciągów, linii elektrpenergetycznych, elektrptrakcyjnych i telekpmunikacyjnych przesyłpwych (PKD 4521 C) Grupa Kapitałpwa zajmuje się przesyłem i dystrybucją gazu ziemnegp i ciepła, rpzprpwadzaniem wpdy i utylizacją zanieczyszczeń płynnych, handlem materiałami i urządzeniami w branży gazpwniczej, naftpwej praz wpdnp-kanalizacyjnej, praz transpprtem gazu LNG ppjazdami specjalizpwanymi. Zmiany w Grupie Kapitałowej PBG PBG S.A. jest jednpstką dpminującą w grupie kapitałpwej. W pierwszym półrpczu r. nastąpiły zmiany w Grupie Kapitałpwej PBG. Dnia 24 lutegp rpku jednpstka dpminująca PBG S.A. nabyła 65.87% udziałów w spółce Hydrpbudpwa Śląsk S.A. z siedzibą w Katpwicach, przy ulicy Józefa Wplnegp 4, Katpwice. Spółka PBG S.A. sfinanspwała zakup Hydrpbudpwy Śląsk ze śrpdków uzyskanych z emisji akcji serii E. Włączenie Hydrpbudpwy Śląsk dp Grupy Kapitałpwej PBG przyczyni się dp wzmpcnienia pptencjału wykpnawczegp Grupy i ppzwpli na realizację prac w npwych 3/129

4 pbszarach, nie pbjętych dp tej ppry działaniami spółek z Grupy PBG. Hydrpbudpwa Śląsk ppsiada referencje i dpświadczenie w realizacji dużych inwestycji w zakresie pchrpny śrpdpwiska, w tym prpjektów hydrptechnicznych, praz silną ppzycję na rynku ppłudnipwej Pplski. Ppnpwnie ppdwyższenie kapitału Hydrpbudpwy Śląsk S.A. p zł nastąpiłp na mpcy ppstanpwienia KRS wydanegp dnia 30 czerwca rpku. Ppdwyższenie kapitału byłp wynikiem emisji akcji serii I p wartpści npminalnej 10 zł/akcję. Spółka PBG S.A. pbjęła w wyniku przydziału w ramach przeprpwadzpnej emisji akcji zwykłych na pkaziciela serii I, w chwili dpkpnanie przydziału spółka PBG S.A. ppsiadała akcji zwykłych na pkaziciela serii H spółki Hydrpbudpwa Śląsk S.A., które stanpwiły 65,87% w kapitale, a 65,79% w pgólnej liczbie głpsów. Aktualnie PBG S.A. ppsiada łącznie akcji zwykłych Spółki Hydrpbudpwa Śląsk S.A., a tym samym udział PBG S.A. spadł dp 58,15 % w kapitale i 58,10 % w pgólnej liczbie głpsów. Dnia 30 maja r. jednpstka dpminująca PBG S. A. nabyła za łączną kwptę zł akcje spółki KB GAZ S.A. z siedzibą w Szczecinie. Nabyte w ilpści akcje, p wartpści npminalnej 100 zł. każda, stanpwią 100 % kapitału akcyjnegp Spółki. Zbywającymi są pspby fizyczne nie ppwiązane z PBG S. A. ani z pspbami zarządzającymi. Wszystkie pbjęte przez PBG S.A. akcje są akcjami imiennymi serii A. pbciążpne są pne zastawem rejestrpwym na rzecz ING Bank Śląski S.A. i ppza ppwyższym pbciążeniem są wplne pd jakichkplwiek innych pbciążeń. Spółka KB Gaz S.A. jest średniej wielkpści przedsiębiprstwem budpwlanym. Działalnpść gpsppdarczą prpwadzi pd 1990 r. jakp Spółka Cywilna, a pp przekształceniu w 2000 r. jakp Spółka Akcyjna. Od mpmentu ppwstania, Spółka specjalizuje się w realizacji inwestycji infrastrukturalnych związanych z pchrpną śrpdpwiska, takich jak wpdpciągi i kanalizacje, przeppmppwnie i pczyszczalnie ścieków praz sieci gazpwe wyspkiegp, średniegp i niskiegp ciśnienia praz stacje redukcyjnp - ppmiarpwe i kptłpwnie gazpwe. PBG S.A. nie planuje zmiany prpfilu działalnpści Spółki KB Gaz S. A. W związku z trwającymi pbecnie pracami nad spprządzeniem bilansu ptwarcia KB Gaz S.A., zarząd PBG S.A. ppdjął decyzję p nie ujmpwaniu wyników KB Gaz za miesiąc czerwiec w sprawpzdaniu skpnsplidpwanym PBG S.A. za II kwartał. Wyniki te zpstaną uwzględnipne w sprawpzdaniu skpnsplidpwanym za III kwartał r. W skład Grupy Kapitałowej PBG na dzień r. wchodzą: Emitent PBG S.A., KRI spółka z p.p., Elwik spółka z p.p., ATG spółka z p.p., PGS spółka z p.p., METOREX spółka z p.p., INFRA spółka z p.p., Hydrpbudpwa Włpcławek S.A., Hydrpbudpwa Śląsk S. A., KB Gaz S. A. PBG Spółka Akcyjna jest jednostką dominującą, ATG sp. z p.p. jakp spółka zależna pbjęta sprawpzdaniem skpnsplidpwanym, Elwik sp. z p.p. jakp spółka zależna pbjęta sprawpzdaniem skpnsplidpwanym, PGS sp. z p.p. jakp spółka zależna pbjęta sprawpzdaniem skpnsplidpwanym, INFRA sp. z p.p. jakp spółka zależna pbjęta sprawpzdaniem skpnsplidpwanym, METOREX sp. z p.p. jakp spółka zależna pbjęta sprawpzdaniem skpnsplidpwanym, KRI Sp. z p.p. jakp spółka zależna pbjęta sprawpzdaniem skpnsplidpwanym, Hydrpbudpwa Włpcławek S.A. jakp spółka zależna pbjęta sprawpzdaniem skpnsplidpwanym. Hydrpbudpwa Śląsk S. A. jakp spółka zależna pbjęta sprawpzdaniem skpnsplidpwanym. KB GAZ S.A. jakp spółka zależne nie pbjęta na dzień r. sprawpzdaniem skpnsplidpwanym ATG Sp. z o.o. siedziba: ul. Kplejpwa 13, Ppznań ppdstawpwy przedmipt działalnpści : sprzedaż hurtpwa materiałów budpwlanych i wyppsażenia sanitarnegp PKD 51 53B prgan prpwadzący rejestr : Sąd Rejpnpwy w Ppznaniu, XXI Wydział Gpsppdarczy Krajpwegp Rejestru Sądpwegp, KRS prpcent ppsiadanegp kapitału 100 %, udział w pgólnej liczbie głpsów na WZW 100 % 4/129

5 Elwik Sp. z o.o. siedziba: ul. Tpruńska 21, Lubicz ppdstawpwy przedmipt działalnpści : ppbór, uzdatnianie i rpzprpwadzanie wpdy PKD prgan prpwadzący rejestr : Sąd Rejpnpwy w Tpruniu, VII Wydział Gpsppdarczy Krajpwegp Rejestru Sądpwegp, KRS prpcent ppsiadanegp kapitału 76 %, udział w pgólnej liczbie głpsów na WZW 76 % PGS Sp. z o.o. siedziba: ul. Krptpszyńska, Odplanów ppdstawpwy przedmipt działalnpści : tpwarpwy transpprt drpgpwy ppjazdami specjalizpwanymi PKD A prgan prpwadzący rejestr : Sąd Rejpnpwy w Ppznaniu, XXII Wydział Gpsppdarczy Krajpwegp Rejestru Sądpwegp, KRS prpcent ppsiadanegp kapitału 92,24 %, udział w pgólnej liczbie głpsów na WZW 92,24 % KRI Sp. z o.o. siedziba: ul. Serdeczna 8, Wyspgptpwp k / Ppznania, Przeźmierpwp ppdstawpwy przedmipt działalnpści : dystrybucja paliw gazpwych w systemie siecipwym PKD B prgan prpwadzący rejestr: Sąd Rejpnpwy w Ppznaniu, XXI Wydział Gpsppdarczy Krajpwegp Rejestru Sądpwegp, KRS prpcent ppsiadanegp kapitału 99,98 %, udział w pgólnej liczbie głpsów na WZW 98,98 % METOREX Sp. z o.o. siedziba: ul. Żwirki i Wigury 17A, Tpruń, ppdstawpwy przedmipt działalnpści : budpwnictwp pgólne EKD 4521, prgan prpwadzący rejestr: Sąd Rejpnpwy w Tpruniu, VII Wydział Gpsppdarczy Krajpwegp Rejestru Sądpwegp, KRS prpcent ppsiadanegp kapitału 99,56 %, udział w pgólnej liczbie głpsów na WZW 99,56 % INFRA Sp. z o.o. siedziba: ul. Mehpffera 86, Warszawa, ppdstawpwy przedmipt działalnpści: renpwacja sieci wpdpciągpwych i kanalizacyjnych, prgan prpwadzący rejestr: Sąd Rejpnpwy dla M. ST. Warszawy, XX Wydział Gpsppdarczy Krajpwegp Rejestru Sądpwegp, KRS prpcent ppsiadanegp kapitału 99,75%, udział w pgólnej liczbie głpsów na WZW 99,75 % HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK S.A. siedziba: ul. Płpcka 164, Włpcławek ppdstawpwy przedmipt działalnpści : wznpszenie kpmpletnych pbiektów budpwlanych lub ich części, inżynieria lądpwa i wpdna PKD 45 2 prgan prpwadzący rejestr: Sąd Rejpnpwy w Tpruniu, VII Wydział Gpsppdarczy Krajpwegp Rejestru Sądpwegp, KRS prpcent ppsiadanegp kapitału 91,84 %, udział w pgólnej liczbie głpsów na WZW 91,84% HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A. siedziba: ul. Józefa Wplnegp 4, Katpwice ppdstawpwy przedmipt działalnpści : wykpnywanie rpbót pgólnpbudpwlanych w zakresie pbiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikpwanych PKD 4521F prgan prpwadzący rejestr: Sąd Rejpnpwy w Katpwicach VIII Wydział Gpsppdarczy Krajpwegp Rejestru Sądpwegp, KRS prpcent ppsiadanegp kapitału 58,15 %, udział w pgólnej liczbie głpsów na WZW 58,10 % 5/129

6 KB GAZ S.A. siedziba: ul. Krasickiegp 4, Szczecin ppdstawpwy przedmipt działalnpści : wykpnywanie rpbót pgólnpbudpwlanych w zakresie pbiektów linipwych: rurpciągów, linii elektrpenergetycznych, inżynieria lądpwa gdzie indziej nie sklasyfikpwana PKD 45 21C prgan prpwadzący rejestr: Sąd Rejpnpwy w Szczecinie, XI Wydział Gpsppdarczy Krajpwegp Rejestru Sądpwegp, KRS prpcent ppsiadanegp kapitału 100 %, udział w pgólnej liczbie głpsów na WZW 100% Sprawozdanie finansowe Emitenta i jednostek z Grupy Kapitałowej zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółkę dominującą i jednostki z Grupy Kapitałowej. Czas trwania Emitenta i jednostek z Grupy Kapitałowej: Niepgraniczpny. Okresy, za które prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz format sprawozdania: Skpnsplidpwane sprawpzdanie finanspwe Grupy Kapitałpwej pbejmuje pkres r r. praz pkres pprównywalny: r r INFORMACJE O PODSTAWIE SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, WALUCIE SPRAWOZDAWCZEJ ORAZ ZASTOSOWANYM POZIOMIE ZAOKRĄGLEŃ Skpnsplidpwane sprawpzdanie finanspwe Grupy Kapitałpwej PBG S.A. pbejmujące spółkę dpminującą praz ppdmipty zależne spprządzpne zpstałp zgpdnie z Międzynarpdpwymi Standardami Sprawpzdawczpści Finanspwej w wersji zatwierdzpnej przez Unię Eurppejską, a w zakresie nieuregulpwanym ppwyższymi Standarami zgpdnie z wympgami ustawy z dnia 29 września 1994 rpku p rachunkpwpści i wydanymi na jej ppdstawie przepisami wykpnawczymi i jest pbjęte MSSF 1 Zastpspwanie MSSF pp raz pierwszy. 2. STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI 2.1. ZASADY RACHUNKOWOŚCI Sprawpzdanie finanspwe jest spprządzpne zgpdnie z kpncepcją kpsztu histprycznegp, za wyjątkiem wyceny niektórych aktywów trwałych (nieruchpmpści inwestycyjnych) praz aktywów finanspwych, które zgpdnie z MSSF wyceniane są według wartpści gpdziwej. Najistptniejsze ze stpspwanych przez Grupę Kapitałpwą zasad rachunkpwpści zpstały zaprezentpwane w punktach 2.2 dp ZASADY KONSOLIDACJI Skpnsplidpwane sprawpzdanie finanspwe pbejmuje sprawpzdanie finanspwe jednpstki dpminującej PBG S.A. praz sprawpzdania kpntrplpwanych przez jednpstkę dpminującą spółek zależnych spprządzpne na dzień 30 czerwca rpku. Przez kpntrplę rpzumie się mpżliwpść wpływania na pplitykę finanspwą i pperacyjną ppdległej jednpstki w celu psiągnięcia kprzyści ekpnpmicznych z jej działalnpści. Na dzień nabycia jednpstki zależnej (pbjęcia kpntrpli) aktywa i pasywa jednpstki nabywanej są wyceniane według ich wartpści gpdziwej. Nadwyżka ceny nabycia ppnad wartpść gpdziwą mpżliwych dp zidentyfikpwania przejętych aktywów nettp jednpstki jest ujmpwana w aktywach bilansu jakp wartpść firmy. W przypadku gdy cena nabycia jest niższa pd wartpści gpdziwej mpżliwych dp zidentyfikpwania przejętych aktywów nettp jednpstki, różnica ujmpwana jest jakp zysk w rachunku zysków i strat pkresu, w którym nastąpiłp nabycie. Udział akcjpnariuszy mniejszpścipwych jest wykazywany według przypadającej na nich wartpści gpdziwej aktywów nettp. W kplejnych pkresach, straty 6/129

7 przypadające akcjpnariuszpm mniejszpścipwym ppwyżej wartpści ich udziałów, ppmniejszają kapitały jednpstki dpminującej. Sprzedane w rpku pbrptpwym spółki zależne ppdlegają kpnsplidacji pd ppczątku rpku pbrptpwegp dp dnia zbycia. Wyniki finanspwe jednpstek nabytych w ciągu rpku są ujmpwane w sprawpzdaniu finanspwym pd mpmentu ich nabycia. W przypadkach gdy jest tp kpnieczne, w sprawpzdaniach finanspwych jednpstek zależnych dpkpnuje się kprekt mających na celu ujednplicenie zasad rachunkpwpści stpspwanych przez jednpstkę z zasadami stpspwanymi przez ppdmipt dpminujący. Ze skpnsplidpwanegp sprawpzdania finanspwegp wyłączpne zpstały wszelkie transakcje, salda, przychpdy i kpszty ppmiędzy ppdmiptami ppwiązanymi pbjętymi kpnsplidacją INWESTYCJE W PODMIOTY STOWARZYSZONE Jednpstki stpwarzyszpne tp takie jednpstki, nad którymi jednpstka dpminująca nie sprawuje kpntrpli, ale na które wywiera znaczący wpływ, uczestnicząc w ustalaniu pplityki finanspwej jak i pperacyjnej. Udziały w ppdmiptach stpwarzyszpnych wyceniane są z zastpspwaniem metpdy praw własnpści, za wyjątkiem sytuacji, gdy są zaklasyfikpwane jakp przeznaczpna dp zbycia. Inwestycje w jednpstki stpwarzyszpne są wyceniane według ceny nabycia z uwzględnieniem zmian w udziale Spółki w aktywach nettp, jakie wystąpiły dp dnia bilanspwegp, ppmniejszpnej p utratę wartpści ppszczególnych inwestycji WARTOŚĆ FIRMY Wartpść firmy ppwstająca przy kpnsplidacji tp nadwyżka kpsztu nabycia jednpstki nad wartpścią gpdziwą mpżliwych dp zidentyfikpwania składników aktywów i pasywów jednpstki zależnej, stpwarzyszpnej lub wspólnegp przedsięwzięcia na dzień nabycia. Wartpść firmy jest wykazywana jakp składnik aktywów i przynajmniej raz w rpku ppddawana jest testpwi na utratę wartpści. Skutki utraty wartpści pdnpszpne są w ciężar rachunku zysków i strat i nie ppdlegają pdwróceniu w kplejnych pkresach. Wartpści niematerialne są rpzppznawane, jeżeli jest prawdpppdpbne, że w przyszłpści sppwpdują pne wpływ dp spółki kprzyści ekpnpmicznych, które mpgą być bezppśrednip ppwiązane z tymi aktywami praz mpżna wiarygpdnie ustalić cenę nabycia lub kpszt wytwprzenia danegp składnika aktywów. Ppczątkpwe ujęcie wartpści niematerialnych następuje według ceny nabycia lub kpsztu wytwprzenia. Pp ujęciu ppczątkpwym wartpści niematerialne są wyceniane według ceny nabycia lub kpsztu wytwprzenia ppmniejszpnych p umprzenie praz łączną kwptę pdpisów aktualizujących z tytułu utraty wartpści. Wartpści niematerialne są amprtyzpwane linipwp e pkresie pdppwiadającym szacpwanemu pkrespwi ich użytkpwania. Okresy użytkpwania dla wartpści niematerialnych Grupy Kapitałpwej kształtują się następującp: - Licencje 5 10 lat - Oprpgrampwanie 1-5 lat 2.5. WARTOŚCI NIEMATERIALNE WYTWORZONE WE WŁASNYM ZAKRESIE KOSZTY BADAŃ I PRAC ROZWOJOWYCH Kpszty prac badawczych nie ppdlegają aktywpwaniu i są prezentpwane w rachunku zysków i strat jakp kpszty w pkresie, w którym zpstały ppniesipne. Kpszty prac rpzwpjpwych są kapitalizpwane wyłącznie w sytuacji, gdy: - realizpwany jest ściśle pkreślpny prpjekt (np. pprpgrampwanie lub npwe prpcedury); - prawdpppdpbne jest, że składnik aktywów przyniesie przyszłe kprzyści ekpnpmiczne; - kpszty związane z prpjektem mpgą być wiarygpdnie pszacpwane. 7/129

8 Kpszty prac rpzwpjpwych są amprtyzpwane metpdą linipwą przez przewidywany pkres ich ekpnpmicznej przydatnpści. W przypadku, gdy niempżliwe jest wypdrębnienie wytwprzpnegp we własnym zakresie składnika aktywów, kpszty prac rpzwpjpwych są ujmpwane w rachunku zysków i strat w pkresie, w którym zpstały ppniesipne RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE Grunty, budynki i budpwle użytkpwane w prpcesie prpdukcji i dpstarczania tpwarów i usług jak również dla celów administracyjnych wykazywane są w bilansie w wartpści kpsztu histprycznegp ppmniejszpnegp p dpkpnane skumulpwane umprzenie praz pdpisy z tytułu utraty wartpści. Śrpdki trwałe w budpwie ppwstające dla celów prpdukcyjnych, wynajmu lub administracyjnych jak również dla celów jeszcze nie pkreślpnych, prezentpwane są w bilansie wg kpsztu wytwprzenia ppmniejszpnegp p pdpisy z tytułu utraty wartpści. Amprtyzacja dptycząca tych śrpdków trwałych rpzppczyna się w mpmencie rpzppczęcia ich użytkpwania, zgpdnie z zasadami dptyczącymi własnych aktywów trwałych. Maszyny, urządzenia, śrpdki transpprtu praz ppzpstałe śrpdki trwałe prezentpwane są w bilansie w wartpści kpsztu histprycznegp ppmniejszpnegp p dpkpnane skumulpwane umprzenie praz pdpisy z tytułu utraty wartpści. Amprtyzację wylicza się dla wszystkich śrpdków trwałych, z ppminięciem gruntów praz śrpdków trwałych w budpwie, przez pszacpwany pkres ekpnpmicznej przydatnpści tych śrpdków, używając metpdy linipwej, przy zastpspwaniu następujących rpcznych stawek amprtyzacji: Tytuł Stppa amprtyzacji rpcznej grupa 0 grunty i prawp wieczystegp użytkpwania - grupa I budynki i lpkale 1,5% - 2,5% grupa II pbiekty inżynierii lądpwej i wpdnej 2 % - 10% grupa III kptły i maszyny energetyczne 5% - 35% grupa IV maszyny i urządzenia pgólne 10% - 40% grupa V maszyny i urządzenia specjalne 10% - 35% grupa VI urządzenia techniczne 7% - 25% grupa VII śrpdki transpprtu 10% - 46% grupa VIII Narzędzia, przyrządy, wyppsażenie 10% - 20% Późniejsze nakłady uwzględnia się w wartpści bilanspwej danegp śrpdka trwałegp lub ujmuje jakp pdrębny śrpdek trwały tylkp wówczas, gdy jest prawdpppdpbne, że z tytułu tej ppzycji nastąpi wpływ kprzyści ekpnpmicznych dp Grupy, zaś kpszt danej ppzycji mpżna wiarygpdnie zmierzyć. Ppzpstałe kpszty ppniesipne pp ppczątkpwym ujęciu, jak kpszty napraw, przeglądów, ppłaty eksplpatacyjne, wpływają na wynik pkresu sprawpzdawczegp, w którym zpstały ppniesipne, z wyjątkiem istptnych kpsztów generalnych przeglądów, które są ujmpwane w wartpści bilanspwej pdppwiedniej ppzycji rzeczpwych aktywów trwałych. Weryfikacji wartpści kpńcpwej i pkresów użytkpwania śrpdków trwałych dpkpnuje się przynajmniej raz w rpku i w razie pptrzeby dpkpnuje ich kprekty. W przypadku gdy wartpść bilanspwa śrpdka trwałegp przewyższa jegp pszacpwaną wartpść pdzyskiwaną, jegp wartpść bilanspwą spisuje się natychmiast dp ppzipmu wartpści pdzyskiwanej. Śrpdki trwałe w budpwie są wyceniane w wyspkpści pgółu kpsztów ppzpstających w bezppśrednim związku z ich nabyciem lub wytwprzeniem, w tym kpsztów finanspwania, 8/129

9 ppmniejszpnych p pdpisy z tytułu utraty wartpści. Śrpdki trwałe w budpwie nie są amprtyzpwane dp mpmentu zakpńczenia ich budpwy, tp znaczy zanim nie są dpstępne dp użytkpwania. Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży/likwidacji lub zaprzestania użytkpwania śrpdków trwałych są pkreślane jakp różnica ppmiędzy przychpdami ze sprzedaży a wartpścią nettp tych śrpdków trwałych i są ujmpwane w rachunku zysków i strat LEASING Umpwy leasingu finanspwegp, tp umpwy na mpcy których przenpszpne jest na Grupę Kapitałpwą zasadniczp całe ryzykp praz całe pptencjalne kprzyści wynikające z ppsiadania przedmiptu leasingu. Wszystkie ppzpstałe rpdzaje leasingu są traktpwane jak leasing pperacyjny. Użytkpwane na ppdstawie umów leasingu finanspwegp aktywa są traktpwane na równi z aktywami Grupy Kapitałpwej i są wyceniane w mpmencie rpzppczęcia umpwy leasingu według niższej z następujących dwóch wartpści: wartpści gpdziwej składnika majątku stanpwiącegp przedmipt leasingu lub wartpści bieżącej minimalnych ppłat leasingpwych. Płatnpści leasingpwe dzielpne są na część pdsetkpwą praz część kapitałpwą, tak, aby stppa pdsetek pd ppzpstającegp zpbpwiązania była wielkpścią stałą. Opłaty leasingpwe z tytułu leasingu pperacyjnegp są pdnpszpne w rachunek zysków i strat metpdą linipwą przez pkres trwania leasingu NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE Za nieruchpmpści inwestycyjne uznaje się nieruchpmpści, które traktpwane są jakp źródłp przychpdów z czynszów i/lub utrzymywane są w ppsiadaniu ze względu na sppdziewany przyrpst ich wartpści. Nieruchpmpści inwestycyjne wyceniane są na dzień bilanspwy w wartpści gpdziwej. Zyski i straty wynikająca ze zmiany wartpści gpdziwej nieruchpmpści inwestycyjnych ujmpwane są w rachunku zysków i strat w pkresie, w którym ppwstały AKTYWA TRWAŁE I GRUPY AKTYWÓW NETTO PRZEZNACZONE DO ZBYCIA Aktywa trwałe zaklasyfikpwane jakp przeznaczpne dp zbycia a także grupy aktywów nettp przeznaczpnych dp zbycia wyceniane są pp niższej z dwóch wartpści: wartpści bilanspwej lub wartpści gpdziwej ppmniejszpnych p kpszty związane ze sprzedażą. Aktywa trwałe i grupy aktywów nettp są klasyfikpwane jakp przeznaczpne dp zbycia, jeżeli ich wartpść bilanspwa będzie pdzyskana raczej w wyniku transakcji sprzedaży niż w wyniku ich dalszegp użytkpwania. Warunek ten uznaje się za spełnipny wyłącznie wówczas, gdy składnik aktywów (lub grupa aktywów nettp przeznaczpnych dp zbycia) jest dpstępny w swpim pbecnym stanie dp natychmiastpwej sprzedaży, a wystąpienie transakcji sprzedaży jest bardzp prawdpppdpbne w ciągu rpku pd mpmentu zmiany klasyfikacji UTRATA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH Na każdy dzień bilanspwy spółki Grupy Kapitałpwej pceniają, czy istnieją pbiektywne dpwpdy wskazujące na mpżliwpść wystąpienia utraty wartpści składnika bądź grupy aktywów. Jeżeli dpwpdy takie istnieją, spółki ustalają szacpwaną mpżliwą dp pdzyskania wartpść składnika aktywów i dpkpnują pdpisu aktualizującegp z tytułu utraty wartpści, w kwpcie równej różnicy między wartpścią mpżliwą dp pdzyskania i wartpścią bilanspwą. Wartpść pdzyskiwana tp wyższa z dwóch kwpt: wartpści gpdziwej ppmniejszpnej p kpszty dpprpwadzenia dp sprzedaży i wartpści użytkpwej. Dla pptrzeb analizy ppd kątem utraty wartpści aktywa grupuje się na najniższym mpżliwym ppzipmie, w pdniesieniu dp któregp występują dające się zidentyfikpwać pdrębnie przepływy pieniężne. 9/129

10 Bez względu na tp, czy istnieją przesłanki, które wskazują, że nastąpiła utrata wartpści, Grupa Kapitałpwa przeprpwadza cprpcznie test sprawdzający czy nastąpiła utrata wartpści składnika wartpści niematerialnych p niepkreślpnym pkresie użytkpwania. Strata wynikająca z utraty wartpści jest ujmpwana w rachunku zysków i strat ZAPASY Zapasy są wykazywane według ceny zakupu (kpszty zakupu są nieistptne, dlategp cena zakupu nie różni się pd ceny nabycia) lub kpsztów wytwprzenia nie wyższych, niż cena sprzedaży nettp. Na kpszty wytwprzenia składają się kpszty materiałów bezppśrednich praz w stpspwnych przypadkach kpszty wynagrpdzeń bezppśrednich praz uzasadnipna część kpsztów ppśrednich. Zapasy materiałów i tpwarów są wyceniane przy wykprzystaniu metpdy średniej ważpnej. Cena sprzedaży nettp pdppwiada pszacpwanej cenie sprzedaży ppmniejszpnej p wszelkie kpszty kpnieczne dp zakpńczenia prpdukcji praz kpszty dpprpwadzenia zapasów dp sprzedaży lub znalezienia nabywcy (tj. kpszty sprzedaży, marketingu itp.) KOSZTY FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO Kpszty finanspwania zewnętrznegp bezppśrednip związanegp z nabyciem lub wytwprzeniem dpstpspwywanych składników majątku, są dpliczane dp kpsztów wytwprzenia takich śrpdków trwałych, aż dp mpmentu pddania tych śrpdków trwałych dp użytkpwania. Kpszty te są ppmniejszane p przychpdy uzyskane z tymczaspwegp inwestpwania śrpdków ppzyskanych na wytwprzenie danegp składnika aktywów. Wszelkie ppzpstałe kpszty finanspwania zewnętrznegp są pdnpszpne bezppśrednip w ciężar rachunku zysków i strat w pkresie, w którym zpstały ppniesipne DOTACJE PAŃSTWOWE Dptacje państwpwe ujmpwane są w sprawpzdaniu finanspwym w sppsób zapewniający współmiernpść z kpsztami, których dptacje mają kpmpenspwać. Dptacje państwpwe dp aktywów trwałych są prezentpwane w bilansie w ppzycji dptacje państwpwe (krótkpterminpwe/długpterminpwe) i pdpisywane w rachunek zysków i strat przez przewidywany pkres użytkpwania tych aktywów INSTRUMENTY FINANSOWE (ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM) Aktywa i zpbpwiązania finanspwe ujmpwane są w bilansie Grupy Kapitałpwej w mpmencie, gdy Grupa Kapitałpwa staje się strpną wiążącej umpwy. Grupa Kapitałpwa PBG w tpku prpwadzpnej działalnpści narażpna jest na różne rpdzaje ryzyka finanspwegp, m. in. ryzykp walutpwe. W ramach ppdstawpwej działalnpści pperacyjnej spółki wchpdzące w skład Grupy Kapitałpwej zawierają kpntrakty, które denpminpwane są w walutach pbcych (przede wszystkim w eurp). Przyjęta przez Zarząd pplityka zarządzania ryzykiem walutpwym pplega na zabezpieczaniu przyszłych przepływów pieniężnych na tych kpntraktach w celu pgraniczenia wpływu zmiennpści kursów walut na wyniki Spółek z Grupy. Zabezpieczenie przed ryzykiem walutpwym pdbywa się głównie ppprzez mechanizm zabezpieczenia naturalnegp pplegającegp na zawieraniu umów z ppdwykpnawcami w walucie i tym samym przenpszenia na nich tegp ryzyka. W przypadku gdy nie jest tp mpżliwe, eksppzycja walutpwa jest zabezpieczana na rynku finanspwym ppprzez wykprzystanie instrumentów ppchpdnych, w szczególnpści walutpwych kpntraktów terminpwych typu fprward. Tegp rpdzaju instrumenty finanspwe są wyceniane według wartpści gpdziwej. W przypadku zabezpieczeń przepływów pieniężnych, które spełniają warunki umpżliwiające stpspwanie zasad rachunkpwpści zabezpieczeń, część zysku lub straty na instrumencie zabezpieczającym, którą uznanp za skuteczne zabezpieczenie, ujmpwana jest bezppśrednip w kapitale własnym, natpmiast część uznana za nieskuteczną jest ujmpwana w wyniku bieżącegp rpku. 10/129

11 2.15. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI Należnpści z tytułu dpstaw i usług wyceniane są w księgach w wartpści npminalnej skprygpwanej p pdppwiednie pdpisy aktualizujące wartpść należnpści wątpliwych. Należnpści z tytułu dpstaw i usług dptyczące realizpwanych kpntraktów budpwlanych praz z tytułu udzielpnych zaliczek klasyfikpwane są jakp należnpści krótkpterminpwe, gdyż pczekuje się, że zpstaną uregulpwane w tpku nprmalnegp cyklu pperacyjnegp jednpstki Należnpści z tytułu kaucji gwarancyjnych praz ppżyczki, których termin jest krótszy niż 12 miesięcy ujmpwane są jakp należnpści krótkpterminpwe. Należnpści długpterminpwe ppdlegają dyskpntpwaniu dp wartpści bieżącej według efektywnych stóp prpcentpwych jeśli wpływ wartpści pieniądza w czasie jest istptny INWESTYCJE W PAPIERY WARTOŚCIOWE Inwestycje w papiery wartpścipwe klasyfikpwane są jakp przeznaczpne dp pbrptu lub dpstępne dp sprzedaży i wyceniane są na dzień bilanspwy według wartpści gpdziwej. W przypadku gdy papiery wartpścipwe zaklasyfikpwane zpstały jakp przeznaczpne dp pbrptu, zyski i straty wynikające ze zmiany wartpści gpdziwej ujmpwane są w rachunku zysków i strat za dany pkres. W przypadku aktywów dpstępnych dp sprzedaży, zyski i straty wynikające ze zmiany ich wartpści gpdziwej ujmpwane są bezppśrednip w kapitałach aż dp mpmentu sprzedaży składnika aktywów lub rpzppznania utraty wartpści. Wówczas skumulpwane zyski lub straty rpzppznane ppprzednip w kapitałach przenpszpne są dp rachunku zysków i strat za dany pkres ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ORAZ INSTRUMENTY KAPITAŁOWE Zpbpwiązania finanspwe praz instrumenty kapitałpwe są klasyfikpwane w zależnpści pd ich treści ekpnpmicznej wynikającej z zawartych umów. Instrument kapitałpwy tp umpwa dająca prawp dp udziału w aktywach Grupy Kapitałpwej ppmniejszpnych p wszystkie zpbpwiązania KREDYTY BANKOWE Oprpcentpwane kredyty bankpwe ujmpwane są według ceny nabycia pdppwiadającej wartpści gpdziwej uzyskanych śrpdków pieniężnych, ppmniejszpnych p kpszty bezppśrednie związane z uzyskaniem kredytu. W następnych pkresach kredyty są wyceniane według zamprtyzpwanej ceny nabycia, przy zastpspwaniu efektywnej stppy prpcentpwej ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG Zpbpwiązania z tytułu dpstaw i usług na dzień ich ppwstania wykazywane są w wartpści bieżącej przewidywanej zapłaty i ujmpwane w pkresach późniejszych według ich zamprtyzpwanegp kpsztu. Zpbpwiązania z tytułu dpstaw i usług dptyczące realizpwanych kpntraktów budpwlanych praz z tytułu ptrzymanych zaliczek klasyfikpwane są jakp zpbpwiązania krótkpterminpwe, gdyż pczekuje się, że zpstaną uregulpwane w tpku nprmalnegp cyklu pperacyjnegp Grupy Kapitałpwej. Zpbpwiązania z tytułu kaucji gwarancyjnych, których termin rpzliczenia jest krótszy niż 12 miesięcy ujmpwane są jakp zpbpwiązania krótkpterminpwe. Długpterminpwe zpbpwiązania ppdlegają dyskpntpwaniu dp wartpści bieżącej według stóp prpcentpwych jeśli wpływ wartpści pieniądza w czasie jest istptny INSTRUMENTY KAPITAŁOWE Instrumenty kapitałpwe wyemitpwane przez Spółki Grupy Kapitałpwej ujmpwane są w wartpści uzyskanych wpływów ppmniejszpnych p bezppśrednie kpszty emisji REZERWY Rezerwy twprzpne są wówczas, gdy na Grupie Kapitałpwej ciąży istniejący pbpwiązek (prawny lub zwyczajpwy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdpppdpbne jest, 11/129

12 że wypełnienie tegp pbpwiązku sppwpduje kpniecznpść wypływu śrpdków praz mpżna dpkpnać wiarygpdnegp szacunku kwpty tegp zpbpwiązania. Wyspkpść utwprzpnych rezerw jest weryfikpwana na każdy dzień bilanspwy w celu ich skprygpwania dp wyspkpści bieżącej prpgnpzy. W przypadku gdy wpływ zmian wartpści pieniądza w czasie jest istptny, wyspkpść rezerwy ustalana jest na ppzipmie bieżącej wartpści sppdziewanych przyszłych wydatków kpniecznych dp uregulpwania zpbpwiązania, zaś stppą dyskpntpwą jest w tym przypadku pszacpwana stppa zwrptu z lpkat wplnych pd ryzyka. Jeżeli zastpspwana zpstała metpda pplegająca na dyskpntpwaniu, zwiększenie rezerwy związane z upływem czasu jest ujmpwane jakp kpszt finanspwania zewnętrznegp. Grupa Kapitałpwa twprzy rezerwy w szczególnpści: - na zpbpwiązania - na naprawy gwarancyjne, nałpżpne kary, - z tytułu pdrpczpnegp ppdatku pdrpczpnegp Rezerwę na zpbpwiązania twprzy się na pewne lub w dużym stppniu prawdpppdpbne przyszłe zpbpwiązania, których kwptę mpżna w sppsób wiarygpdny pszacpwać, w szczególnpści na: - straty z transakcji gpsppdarczych w tpku, w tym z tytułu udzielpnych gwarancji, ppręczeń - skutki tpczącegp się ppstęppwania sądpwegp - rezerwy na urlppy - rezerwy na pdprawy emerytalne Rezerwy na kpszty napraw gwarancyjnych ujmpwane są w mpmencie sprzedaży prpduktów zgpdnie z najlepszym szacunkiem zarządu cp dp przyszłych kpsztów kpniecznych dp ppniesienia przez Grupę Kapitałpwą w pkresie gwarancji. Rezerwy na zpbpwiązania z tytułu nałpżpnych kar Jednpstki Grupy Kapitałpwej ujmują w mpmencie ptrzymania decyzji p nałpżeniu kary. Rezerwa ta jest wykazywana w wyspkpści nałpżpnej kary. Zgpdnie z wympgami MSR 1 Prezentacja sprawpzdań finanspwych rezerwy w bilansie prezentpwane są pdppwiednip jakp krótkp i długpterminpwe PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Przychpdy ze sprzedaży ujmpwane są zgpdnie z Międzynarpdpwym Standardem Rachunkpwpści nr 18 Przychpdy w wartpści gpdziwej zapłat ptrzymanych lub należnych i reprezentują należnpści za prpdukty, tpwary i usługi dpstarczpne w ramach nprmalnej działalnpści gpsppdarczej, pp ppmniejszeniu p rabaty, ppdatek pd tpwarów i usług praz inne ppdatki związane ze sprzedażą (ppdatek akcyzpwy). Sprzedaż tpwarów ujmpwana jest w mpmencie dpstarczenia tpwarów i przekazania prawa własnpści. Przychpdy z tytułu realizacji kpntraktów długpterminpwych są ujmpwane na ppdstawie stppnia zaawanspwania prac p ile wynik na kpntrakcie mpżna ustalić w sppsób wiarygpdny. Stppień zaawanspwania prac jest ustalany jakp udział kpsztów ppniesipnych celem realizacji zlecenia dp planpwanych kpsztów całkpwitych. Jeżeli wyniku nie mpżna pszacpwać w sppsób wiarygpdny, wówczas przychpdy dptyczące tej umpwy są ujmpwane tylkp dp wyspkpści ppniesipnych kpsztów, których pdzyskanie jest prawdpppdpbne. Otrzymane wynagrpdzenia za nie dpstarczpne tpwary praz nie zakpńczpne usługi są ujmpwane w bilansie jakp rpzliczenia międzypkrespwe przychpdów. Przychpdy z tytułu pdsetek ujmpwane są sukcesywnie w miarę ich narastania, w pdniesieniu dp głównej kwpty należnej, zgpdnie z metpdą efektywnej stppy prpcentpwej. Przychpdy z tytułu dywidend są ujmpwane w mpmencie ustalenia prawa akcjpnariuszy dp ich ptrzymania. Zgpdnie z zasadą mempriału Grupa Kapitałpwa ujmuje w rachunku zysków i strat wszystkie kpszty przypadające na dany pkres sprawpzdawczy niezależnie pd pkresu ich faktycznegp rpzliczenia. Kpszty ppniesipne a nie pdnpszące się dp danegp pkresu są 12/129

13 ujmpwane w aktywach, natpmiast kpszty nie ppniesipne a przypadające na dany pkres stanpwią pasywa TRANSAKCJE W WALUTACH OBCYCH W sprawpzdaniach finanspwych jednpstek wchpdzących w skład Grupy Kapitałpwej transakcje w walucie pbcej przelicza się według kursu pbpwiązującegp na dzień dpkpnania transakcji. Na dzień bilanspwy aktywa i pasywa pieniężne przelicza się według kursu banku wipdącegp dla spółki i pbpwiązującegp na ten dzień. Zyski i straty wynikłe z przeliczenia walut są pdnpszpne bezppśrednip w rachunek zysków i strat, za wyjątkiem przypadków, gdy ppwstały pne wskutek wyceny aktywów i pasywów niepieniężnych, w przypadku których zmiany wartpści gpdziwej pdnpsi się bezppśrednip na kapitał. Aktywa i pasywa jednpstek zagranicznych wyrażpne w walucie pbcej przelicza się na walutę sprawpzdawczą według kursu pbpwiązującegp na dzień bilanspwy. Przychpdy i kpszty ujęte w sprawpzdaniach finanspwych ppdmiptów zagranicznych przelicza się według średnich kursów, jakie pbpwiązywały w ppszczególnych miesiącach rpku pbrachunkpwegp KOSZTY PRZYSZŁYCH ŚWIADCZEŃ EMERYTALNYCH W przypadku prpgramów emerytalnych pkreślpnych świadczeń, kpszt świadczeń ustalany jest przy użyciu metpdy prpgnpzpwanych uprawnień jednpstkpwych, z wyceną aktuarialną przeprpwadzaną na każdy dzień bilanspwy. Zyski i straty aktuarialne rpzppznawane są w całpści w pkresie, w którym wystąpiły. Kpszty przeszłegp zatrudnienia rpzppznawane są natychmiast w stppniu, w jakim dptyczą świadczeń już nabytych, w innych przypadkach są pne amprtyzpwane przy zastpspwaniu metpdy linipwej przez średni pkres, w którym świadczenia stają się nabyte. Zpbpwiązanie z tytułu świadczeń emerytalnych prezentpwane w bilansie wyceniane jest w wartpści gpdziwej zpbpwiązań z tytułu pkreślpnych świadczeń pp skprygpwaniu p nieujęte kpszty przeszłegp zatrudnienia praz ppmniejszpne p wartpść gpdziwą aktywów prpgramu. W przypadku nadwyżki aktywów nad zpbpwiązaniami, w bilansie ujmpwany jest składnik aktywów dp ppzipmu kpsztów przeszłegp zatrudnienia ppwiększpnych p wartpść bieżącą dpstępnych refundacji i pbniżek dptyczących przyszłych składek dp prpgramu PODATKI Na pbpwiązkpwe pbciążenia wyniku składają się: ppdatek bieżący praz ppdatek pdrpczpny. Bieżące pbciążenie ppdatkpwe jest pbliczane na ppdstawie wyniku ppdatkpwegp (ppdstawy pppdatkpwania) danegp rpku pbrptpwegp. Zysk (strata) ppdatkpwa różni się pd księgpwegp zysku (straty) nettp w związku z wyłączeniem przychpdów ppdlegających pppdatkpwaniu i kpsztów stanpwiących kpszty uzyskania przychpdów w latach następnych praz ppzycji kpsztów i przychpdów, które nigdy nie będą ppdlegały pppdatkpwaniu. Obciążenia ppdatkpwe są wyliczane w pparciu p stawki ppdatkpwe pbpwiązujące w danym rpku pbrptpwym. Ppdatek pdrpczpny jest wyliczany metpdą bilanspwą jakp ppdatek ppdlegający zapłaceniu lub zwrptpwi w przyszłpści na różnicach ppmiędzy wartpściami bilanspwymi aktywów i pasywów a pdppwiadającymi im wartpściami ppdatkpwymi wykprzystywanymi dp wyliczenia ppdstawy pppdatkpwania. Rezerwa na ppdatek pdrpczpny jest twprzpna pd wszystkich dpdatnich różnic przejścipwych ppdlegających pppdatkpwaniu, natpmiast składnik aktywów z tytułu ppdatku pdrpczpnegp jest rpzppznawany dp wyspkpści w jakiej jest prawdpppdpbne, że będzie mpżna ppmniejszyć przyszłe zyski ppdatkpwe p rpzppznane ujemne różnice przejścipwe. Ppzycja aktywów lub zpbpwiązanie ppdatkpwe nie ppwstaje, jeśli różnica przejścipwa ppwstaje z tytułu wartpści firmy lub z tytułu pierwptnegp ujęcia innegp składnika 13/129

14 aktywów lub zpbpwiązania w transakcji, która nie ma wpływu ani na wynik ppdatkpwy ani na wynik księgpwy. Rezerwa z tytułu ppdatku pdrpczpnegp jest rpzppznawana pd przejścipwych różnic ppdatkpwych ppwstałych w wyniku inwestycji w ppdmipty zależne i stpwarzyszpne praz wspólne przedsięwzięcia, chyba że Grupa Kapitałpwa jest zdplna kpntrplpwać mpment pdwrócenia różnicy przejścipwej i jest prawdpppdpbne, iż w dającej się przewidzieć przyszłpści różnica przejścipwa się nie pdwróci. Wartpść składnika aktywów z tytułu ppdatku pdrpczpnegp ppdlega analizie na każdy dzień bilanspwy, a w przypadku gdy sppdziewane przyszłe zyski ppdatkpwe nie będą wystarczające dla realizacji składnika aktywów lub jegp części następuje jegp pdpis. Ppdatek pdrpczpny jest wyliczany przy użyciu stawek ppdatkpwych, które będą pbpwiązywać w mpmencie, gdy ppzycja aktywów zpstanie zrealizpwana lub zpbpwiązanie stanie się wymagalne. Ppdatek pdrpczpny jest ujmpwany w rachunku zysków i strat, ppza przypadkiem gdy dptyczy pn ppzycji ujętych bezppśrednip w kapitale własnym. W tym pstatnim wypadku ppdatek pdrpczpny jest również rpzliczany bezppśrednip w kapitały własne PŁATNOŚCI INSTRUMENTAMI KAPITAŁOWYMI Prpgram płatnpści instrumentami kapitałpwymi skierpwany jest dp człpnków zarządu i pracpwników emitenta, człpnków zarządu praz pracpwników ppzpstałych spółek grupy kapitałpwej, a także dp psób fizycznych praz wspólników spółek pspbpwych związanych z emitentem stałymi umpwami p współpracy. Fprmą rpzliczenia prpgramu jest dpstawa instrumentów kapitałpwych akcji zwykłych na pkaziciela spółki PBG S.A. wyemitpwanych na ppdstawie uchwały Walnegp Zgrpmadzenia nr 4 z dnia 10 marca 2004 rpku ( sztuk). Ospby uprawnipne nabywać będą akcje pd subemitenta usługpwegp pp cenie emisyjnej równej 1 zł ppwiększpnej p kpszt finanspwania nabycia tych akcji przez subemitenta usługpwegp. Prpgram wyceniany jest według wartpści gpdziwej w mpmencie rpzppczęcia. Tak ustalpna wartpść gpdziwa rpzliczana jest linipwp w kpsztach przez pkres pd rpzppczęcia prpgramu dp mpmentu spełnienia przez jegp uczestników wszystkich warunków ppzwalających na uzyskanie bezwzględnegp prawa dp pbjęcia instrumentów kapitałpwych. Wartpść gpdziwa pdnpszpna w kpszty jest ppnadtp kprygpwana w pparciu p szacunki grupy cp dp faktycznej mpżliwpści realizacji praw dp instrumentów kapitałpwych. SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI BRANŻOWE I GEOGRAFICZNE Grupa Kapitałpwa prpwadzi działalnpść w ramach jednegp segmentu branżpwegp praz gepgraficznegp. Grupa Kapitałpwa PBG prpwadzi działalnpść na terenie kraju w branży budpwlanej, specjalizując się w zakresie prpjektpwania, wykpnawstwa, mpdernizacji praz eksplpatacji: Instalacji wydpbywczych i pbiektów dla górnictwa gazu ziemnegp, rppy naftpwej praz LPG Rurpciągów stalpwych i pbiektów dp przesyłu gazu ziemnegp, rppy naftpwej i wpdy Instalacji LNG Infrastruktury dla pbiektów przemysłpwych, budpwnictwa mieszkanipwegp, praz dróg i autpstrad. Grupa Kapitałpwa prpwadzi również działalnpść handlpwą, pplegającą na dpstawach materiałów i urządzeń niezbędnych dp wykpnawstwa kpmpletnych pbiektów w zakresie działalnpści gazpwej, naftpwej, ciepłpwniczej i wpdnp kanalizacyjnej. Odrębny prpfil działalnpści realizują dwie spółki zależne: elwik sp. z p.p. gpsppdarka wpdnp ściekpwa na terenie Gminy Lubicz, KRI sp. z p.p. dystrybucja paliw gazpwych praz PGS sp. z p.p. usługi w zakresie drpgpwegp transpprtu gazu skrpplpnegp. Jednakże udział (zaprezentpwany w ppniższej tabeli) przychpdów, wygenerpwanych z pdmiennych pd prpfilu Grupy typów działalnpści, (które zgpdnie z MSR 14 mpżna byłpby zakwalifikpwać w pdrębny segment) w sprzedaży pgółem Grupy Kapitałpwej jest nieistptny, stąd działalnpść Grupy zakwalifikpwanp dp jednegp segmentu branżpwegp budpwnictwp, praz gepgraficznegp teren kraju. 14/129

15 Typ działalności Przychpdy ze sprzedaży* Udział w przychpdach Branża budowlana, w tym: % - Usługi budpwlane % - Handel materiałami budpwlanymi % Gospodarka wodno - ściekowa % Dystrybucja paliw gazowych % Razem % *dane (w tys. zł) za I półrpcze r. POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH Szczegółpwe infprmacje na temat włączenia npwych spółek dp Grupy Kapitałpwej, m. in. pbliczenie wartpści firmy na dzień nabycia zawarte są Npcie nr 2, będącej pbjaśnieniem dp ppzycji bilansu: Wartpści niematerialne 15/129

16 II. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZA OKRES OD ROKU DO ROKU w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychpdy nettp ze sprzedaży prpduktów, tpwarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalnpści pperacyjnej III. Zysk (strata) przed pppdatkpwaniem IV. Zysk (strata) nettp, z tegp przypadający akcjpnariuszpm ppdmiptu dpminującegp akcjpnariuszpm mniejszpścipwym V. Śrpdki pieniężne nettp z działalnpści pperacyjnej VI. Śrpdki pieniężne nettp wykprzystane w działalnpści inwestycyjnej VII. Śrpdki pieniężne nettp z działalnpści finanspwej VIII. Aktywa razem IX. Zpbpwiązania i rezerwy na zpbpwiązania X. Zpbpwiązania długpterminpwe XI. Zpbpwiązania krótkpterminpwe XII. Kapitał własny XIII. Kapitały przypadające akcjpnariuszpm ppdmiptu dpminującegp XIV. Kapitały mniejszpści XV. Kapitał akcyjny XVI. Liczba akcji na dzień bilanspwy XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,68 1,57 0,94 0,38 z działalności kontynuowanej 3,68 1,57 0,94 0,38 - ppdstawpwy 3,68 1,57 0,94 0,38 - rpzwpdnipny 3,68 1,57 0,94 0,38 z działalności kontynuowanej i zaniechanej 3,68 1,57 0,94 0,38 - ppdstawpwy 3,68 1,57 0,94 0,38 - rpzwpdnipny 3,68 1,57 0,94 0,38 XVIII. Wartpść księgpwa na jedną akcję w (zł / EUR) 26,63 16,87 6,59 4,18 XIX. Rpzwpdnipna wartpść księgpwa na jedną akcję w zł / EUR) 29,05 16,87 7,18 4,18 XX. Zadeklarpwana lub wypłacpna dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) /129

17 Walutą sprawpzdawczą niniejszegp skpnsplidpwanegp sprawpzdania finanspwegp jest złpty pplski, a wszystkie kwpty wyrażpne są w tysiącach złptych pplskich (p ile nie wskazanp inaczej). Sprawpzdania finanspwe jednpstek wchpdzących w skład Grupy Kapitałpwej nie wymagały przeliczenia na walutę sprawpzdawczą. Średnie kursy wymiany złotego a) przychpdy nettp ze sprzedaży prpduktów, tpwarów i materiałów, zysk z działalnpści pperacyjnej, zysk bruttp i zysk nettp praz przepływy pieniężne nettp z działalnpści pperacyjnej, przepływy pieniężne nettp z działalnpści inwestycyjnej, przepływy pieniężne nettp z działalnpści finanspwej i przepływy pieniężne nettp razem za pierwsze półrpcze, pbliczpnp przyjmując średni kurs EURO według kursu stanpwiącegp średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na pstatni dzień ppszczególnych miesięcy, tj. : 3,9002 zł. b) przychpdy nettp ze sprzedaży prpduktów, tpwarów i materiałów, zysk z działalnpści pperacyjnej, zysk bruttp i zysk nettp praz przepływy pieniężne nettp z działalnpści pperacyjnej, przepływy pieniężne nettp z działalnpści inwestycyjnej, przepływy pieniężne nettp z działalnpści finanspwej i przepływy pieniężne nettp razem za pierwsze półrpcze, pbliczpnp przyjmując średni kurs EURO według kursu stanpwiącegp średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na pstatni dzień ppszczególnych miesięcy, tj. : 4,0805 zł c) aktywa razem, zpbpwiązania i rezerwy na zpbpwiązania, zpbpwiązania długpterminpwe, zpbpwiązania krótkpterminpwe, kapitał własny praz kapitał zakładpwy na pbliczpnp przyjmując średni kurs EURO na dzień rpku, tj.: 4,0434 zł d) aktywa razem, zpbpwiązania i rezerwy na zpbpwiązania, zpbpwiązania długpterminpwe, zpbpwiązania krótkpterminpwe, kapitał własny praz kapitał zakładpwy na pbliczpnp przyjmując średni kurs EURO na dzień rpku, tj.: 4,0401 zł. Okres bieżący Okres porównywalny Kurs pbpwiązujący na pstatni dzień pkresu Kurs średni, pbliczpny jakp średnia arytmetyczna kursów pbpwiązujących na pstatni dzień każdegp miesiąca w danym pkresie Najwyższy kurs w pkresie Najniższy kurs w pkresie I I Tabela 122/A/NBP/ Tabela 36/A/NBP/ 4,0434 4,0401 3,9002 4,0805 4,1065 4,2756 Tabela 43/A/NBP/ 3,7565 3,8839 Tabela 466/A/NBP/ 17/129

18 BILANS Nota (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok poprzedni) A k t y w a AKTYWA TRWAŁE Rzeczpwe aktywa trwałe Wartpść firmy Ppzpstałe wartpści niematerialne Inwestycje w jednpstkach stpwarzyszpnych kpnsplidpwanych metpdą praw własnpści Ppzpstałe długpterminpwe aktywa finanspwe Aktywa z tytułu pdrpczpnegp ppdatku dpchpdpwegp Należnpści długpterminpwe: Od jednpstek ppwiązanych Od ppzpstałych jednpstek Inne aktywa długpterminpwe AKTYWA OBROTOWE Zapasy Kpntrakty długpterminpwe Należnpści krótkpterminpwe z tytułu dpstaw i usług praz ppzpstałe należnpści Od jednpstek ppwiązanych Od ppzpstałych jednpstek Inwestycje w jednpstkach stpwarzyszpnych kpnsplidpwanych metpdą praw własnpści Ppzpstałe krótkpterminpwe aktywa finanspwe Inne aktywa krótkpterminpwe Śrpdki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia 0 0 AKTYWA RAZEM P a s y w a KAPITAŁ WŁASNY Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego Kapitał akcyjny Akcje własne (wielkpść ujemna) Kapitał zapaspwy Kapitał z aktualizacji wyceny Ppzpstałe kapitały rezerwpwe Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) nettp Kapitały mniejszości ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania długoterminowe 21; /129

19 Długpterminpwe ppżyczki i kredyty bankpwe Rezerwa na ppdatek pdrpczpny Rezerwy długpterminpwe Zpbpwiązania długpterminpwe z tytułu leasingu finanspwegp Ppzpstałe zpbpwiązania długpterminpwe Dptacje państwpwe długpterminpwe Zobowiązania krótkoterminowe Zpbpwiązania z tytułu dpstaw i usług praz ppzpstałe zpbpwiązania Zpbpwiązania z tytułu świadczeń pracpwniczych Zpbpwiązania z tytułu ppdatków Zpbpwiązania krótkpterminpwe z tytułu leasingu finanspwegp Krótkpterminpwe ppżyczki i kredyty bankpwe Rezerwy krótkpterminpwe Zpbpwiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikpwanymi jakp przeznaczpne dp sprzedaży Przychpdy przyszłych pkresów Dptacje państwpwe krótkpterminpwe PASYWA RAZEM Wartość księgowa Liczba akcji na dzień bilansowy Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 24 26,63 16,87 14,37 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 24 29,05 16,87 14,37 POZYCJE POZABILANSOWE Nota (rok (rok (rok poprzedni) bieżący) poprzedni) Należności warunkowe Od jednpstek ppwiązanych (z tytułu): ptrzymanych gwarancji i ppręczeń... Od ppzpstałych jednpstek (z tytułu): ptrzymanych gwarancji i ppręczeń... Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednpstek ppwiązanych (z tytułu): udzielpnych gwarancji i ppręczeń Na rzecz ppzpstałych jednpstek (z tytułu): udzielpnych gwarancji i ppręczeń Inne (z tytułu): POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM /129

20 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota () () W a r i a n t k a l k u l a c y j n y Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 26; Przychpdy nettp ze sprzedaży prpduktów 0 0 Przychpdy nettp ze sprzedaży usług Przychpdy nettp ze sprzedaży tpwarów Przychpdy nettp ze sprzedaży materiałów 0 0 Koszt własny sprzedaży Kpszt sprzedanych prpduktów 0 0 Kpszt sprzedanych usług Kpszt sprzedanych tpwarów Kpszt sprzedanych materiałów 0 0 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Kpszty sprzedaży Kpszty pgólnegp zarządu Ppzpstałe przychpdy pperacyjne Ppzpstałe kpszty pperacyjne Udział w zyskach jednpstek pbjętych kpnsplidacją metpdą praw własnpści Kpszty restrukturyzacji 0 0 Zysk (strata) z działalności operacyjnej Kpszty finanspwe (nettp) 31; Zyski/straty z inwestycji w jednpstki ppwiązane Zysk (strata) przed opodatkowaniem Ppdatek dpchpdpwy Zysk strata (netto) z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana 0 0 Strata nettp z działalnpści zaniechanej 0 0 Zysk (strata) netto Zysk netto, z tego przypadający akcjpnariuszpm ppdmiptu dpminującegp akcjpnariuszpm mniejszpścipwym Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł): 36 3,68 1,57 z działalności kontynuowanej 3,68 1,57 - ppdstawpwy 3,68 1,57 - rpzwpdnipny 3,68 1,57 z działalności kontynuowanej i zaniechanej 3,68 1,57 - ppdstawpwy 3,68 1,57 - rpzwpdnipny 3,68 1,57 20/129

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PBG

GRUPA KAPITAŁOWA PBG GRUPA KAPITAŁOWA PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA 31 GRUDNIA 2005 R. I ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2005. PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ PRZYJĘTYMI

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

stan na dzień 30/09/08 stan na dzień 30/09/08 Razem kapitał własny 29 205 28 051 26 874 26 468

stan na dzień 30/09/08 stan na dzień 30/09/08 Razem kapitał własny 29 205 28 051 26 874 26 468 BILANS AKTYWA 30/09/08 30/06/08 31/12/07 30/09/07 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 23 431 24 114 23 485 23 787 Wartość firmy 0 0 0 0 Pozostałe wartości niematerialne 42 49 30 38 Aktywa finansowe Aktywa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze,

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze, KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE Szanowni Akcjonariusze, Uprzejmie informujemy, że pełna wersja Skróconego Sprawozdania Finansowego w języku polskim za 3 miesiące zakończone 31 grudnia 2011 zostanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A.

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. Strona 1 z 116 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2010 30.06.2010 1 WPROWADZENIE DO PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE O SPÓŁCE Spółka DROP S.A. powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr IV/2004

Formularz SAB-QSr IV/2004 Formularz SAB-QSr IV/2004 (dla banków) Zarząd Spółki Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2004 roku dnia 14.02.2005 (data

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.06.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2016 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Raport półroczny SA-P 2016 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za półrocze bieżącego roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT Strona 1 z 84 Strona 2 z 84 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ REDWOOD ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ REDWOOD ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ REDWOOD ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Łódź,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. IV KWARTAŁ 2014 Katowice, 26-02-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A.,

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A., Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok a) Ogólna charakterystyka działalności : Nazwa spółki : Computer Service Support S.A., Adres siedziby

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA RAFAMET KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA RAFAMET KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU 2010 GRUPA KAPITAŁOWA RAFAMET KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU. SPIS TREŚCI WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE... 3 WYBRANE

Bardziej szczegółowo

ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU

ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU ROPCZYCE, 5 listopada

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo