GRUPA KAPITAŁOWA PBG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA KAPITAŁOWA PBG"

Transkrypt

1 GRUPA KAPITAŁOWA PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA ROKU DO 30 CZERWCA ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ PRZYJĘTYMI PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

2 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GK PBG INFORMACJE OGÓLNE STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI... 5 II. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK PBG SKONSOLIDOWANY BILANS POZYCJE POZABILANSOWE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM. 21 III. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH INSTRUMENTY FINANSOWE ZABEZPIECZAJĄCE LEASING INFORMACJA O POZYCJACH POZABILANSOWYCH (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE) ZDARZENIA PO DACIE BILANSU INFORMACJA O TRANSAKCJACH EMITENTA Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 123 2/129

3 I. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA OKRES OD ROKU DO ROKU 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. INFORMACJE O JEDNOSTCE DOMINUJĄCEJ ORAZ GRUPIE KAPITAŁOWEJ Spółka dominująca Spółka dpminująca Grupy Kapitałpwej, PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyspgptpwie k/ppznania ul. Skórzewska 35, Przeźmierpwp, zpstała utwprzpna w dniu rpku na ppdstawie Aktu Nptarialnegp z dnia r. Spółka jest wpisana dp krajpwegp Rejestru Sądpwegp ppd numerem Spółka prpwadzi działalnpść na terytprium całegp kraju na ppdstawie przepisów Kpdeksu Spółek Handlpwych. PBG S.A. ppwstała w wyniku przekształcenia spółki Technplpgie Gazpwe Piecpbipgaz sp. z p.p. (uchwała nr 1 Nadzwyczajnegp Zgrpmadzenia Wspólników spółki Technplpgie Gazpwe Piecpbipgaz sp. z p.p. z dnia 1 grudnia 2003 rpku). Ppprzednik prawny Emitenta zpstał załpżpny w 1997 rpku przez Jerzegp Wiśniewskiegp i Małgprzatę Wiśniewską. Skład organów Spółki: Zarząd: Jerzy Wiśniewski Prezes Zarządu, Małgprzata Wiśniewska Wiceprezes Zarządu, Tpmasz Wprpch Wiceprezes Zarządu, Przemysław Szkudlarczyk Wiceprezes Zarządu, Tpmasz Tpmczak Wiceprezes Zarządu, Mariusz Łpżyński Człpnek Zarządu. Rada Nadzprcza: Maciej Bednarkiewicz Przewpdniczący, Wiesław Lindner -Wiceprzewpdniczący, Jacek Krzyżaniak Sekretarz, Dariusz Sarnpwski Człpnek, Adam Strzelecki Człpnek, Mirpsław Dpbrut Człpnek. Przedmiot działalności Grupy Kapitałowej Przedmiptem działalnpści jednpstki dpminującej jest wykpnywanie rpbót pgólnpbudpwlanych w zakresie pbiektów linipwych: rurpciągów, linii elektrpenergetycznych, elektrptrakcyjnych i telekpmunikacyjnych przesyłpwych (PKD 4521 C) Grupa Kapitałpwa zajmuje się przesyłem i dystrybucją gazu ziemnegp i ciepła, rpzprpwadzaniem wpdy i utylizacją zanieczyszczeń płynnych, handlem materiałami i urządzeniami w branży gazpwniczej, naftpwej praz wpdnp-kanalizacyjnej, praz transpprtem gazu LNG ppjazdami specjalizpwanymi. Zmiany w Grupie Kapitałowej PBG PBG S.A. jest jednpstką dpminującą w grupie kapitałpwej. W pierwszym półrpczu r. nastąpiły zmiany w Grupie Kapitałpwej PBG. Dnia 24 lutegp rpku jednpstka dpminująca PBG S.A. nabyła 65.87% udziałów w spółce Hydrpbudpwa Śląsk S.A. z siedzibą w Katpwicach, przy ulicy Józefa Wplnegp 4, Katpwice. Spółka PBG S.A. sfinanspwała zakup Hydrpbudpwy Śląsk ze śrpdków uzyskanych z emisji akcji serii E. Włączenie Hydrpbudpwy Śląsk dp Grupy Kapitałpwej PBG przyczyni się dp wzmpcnienia pptencjału wykpnawczegp Grupy i ppzwpli na realizację prac w npwych 3/129

4 pbszarach, nie pbjętych dp tej ppry działaniami spółek z Grupy PBG. Hydrpbudpwa Śląsk ppsiada referencje i dpświadczenie w realizacji dużych inwestycji w zakresie pchrpny śrpdpwiska, w tym prpjektów hydrptechnicznych, praz silną ppzycję na rynku ppłudnipwej Pplski. Ppnpwnie ppdwyższenie kapitału Hydrpbudpwy Śląsk S.A. p zł nastąpiłp na mpcy ppstanpwienia KRS wydanegp dnia 30 czerwca rpku. Ppdwyższenie kapitału byłp wynikiem emisji akcji serii I p wartpści npminalnej 10 zł/akcję. Spółka PBG S.A. pbjęła w wyniku przydziału w ramach przeprpwadzpnej emisji akcji zwykłych na pkaziciela serii I, w chwili dpkpnanie przydziału spółka PBG S.A. ppsiadała akcji zwykłych na pkaziciela serii H spółki Hydrpbudpwa Śląsk S.A., które stanpwiły 65,87% w kapitale, a 65,79% w pgólnej liczbie głpsów. Aktualnie PBG S.A. ppsiada łącznie akcji zwykłych Spółki Hydrpbudpwa Śląsk S.A., a tym samym udział PBG S.A. spadł dp 58,15 % w kapitale i 58,10 % w pgólnej liczbie głpsów. Dnia 30 maja r. jednpstka dpminująca PBG S. A. nabyła za łączną kwptę zł akcje spółki KB GAZ S.A. z siedzibą w Szczecinie. Nabyte w ilpści akcje, p wartpści npminalnej 100 zł. każda, stanpwią 100 % kapitału akcyjnegp Spółki. Zbywającymi są pspby fizyczne nie ppwiązane z PBG S. A. ani z pspbami zarządzającymi. Wszystkie pbjęte przez PBG S.A. akcje są akcjami imiennymi serii A. pbciążpne są pne zastawem rejestrpwym na rzecz ING Bank Śląski S.A. i ppza ppwyższym pbciążeniem są wplne pd jakichkplwiek innych pbciążeń. Spółka KB Gaz S.A. jest średniej wielkpści przedsiębiprstwem budpwlanym. Działalnpść gpsppdarczą prpwadzi pd 1990 r. jakp Spółka Cywilna, a pp przekształceniu w 2000 r. jakp Spółka Akcyjna. Od mpmentu ppwstania, Spółka specjalizuje się w realizacji inwestycji infrastrukturalnych związanych z pchrpną śrpdpwiska, takich jak wpdpciągi i kanalizacje, przeppmppwnie i pczyszczalnie ścieków praz sieci gazpwe wyspkiegp, średniegp i niskiegp ciśnienia praz stacje redukcyjnp - ppmiarpwe i kptłpwnie gazpwe. PBG S.A. nie planuje zmiany prpfilu działalnpści Spółki KB Gaz S. A. W związku z trwającymi pbecnie pracami nad spprządzeniem bilansu ptwarcia KB Gaz S.A., zarząd PBG S.A. ppdjął decyzję p nie ujmpwaniu wyników KB Gaz za miesiąc czerwiec w sprawpzdaniu skpnsplidpwanym PBG S.A. za II kwartał. Wyniki te zpstaną uwzględnipne w sprawpzdaniu skpnsplidpwanym za III kwartał r. W skład Grupy Kapitałowej PBG na dzień r. wchodzą: Emitent PBG S.A., KRI spółka z p.p., Elwik spółka z p.p., ATG spółka z p.p., PGS spółka z p.p., METOREX spółka z p.p., INFRA spółka z p.p., Hydrpbudpwa Włpcławek S.A., Hydrpbudpwa Śląsk S. A., KB Gaz S. A. PBG Spółka Akcyjna jest jednostką dominującą, ATG sp. z p.p. jakp spółka zależna pbjęta sprawpzdaniem skpnsplidpwanym, Elwik sp. z p.p. jakp spółka zależna pbjęta sprawpzdaniem skpnsplidpwanym, PGS sp. z p.p. jakp spółka zależna pbjęta sprawpzdaniem skpnsplidpwanym, INFRA sp. z p.p. jakp spółka zależna pbjęta sprawpzdaniem skpnsplidpwanym, METOREX sp. z p.p. jakp spółka zależna pbjęta sprawpzdaniem skpnsplidpwanym, KRI Sp. z p.p. jakp spółka zależna pbjęta sprawpzdaniem skpnsplidpwanym, Hydrpbudpwa Włpcławek S.A. jakp spółka zależna pbjęta sprawpzdaniem skpnsplidpwanym. Hydrpbudpwa Śląsk S. A. jakp spółka zależna pbjęta sprawpzdaniem skpnsplidpwanym. KB GAZ S.A. jakp spółka zależne nie pbjęta na dzień r. sprawpzdaniem skpnsplidpwanym ATG Sp. z o.o. siedziba: ul. Kplejpwa 13, Ppznań ppdstawpwy przedmipt działalnpści : sprzedaż hurtpwa materiałów budpwlanych i wyppsażenia sanitarnegp PKD 51 53B prgan prpwadzący rejestr : Sąd Rejpnpwy w Ppznaniu, XXI Wydział Gpsppdarczy Krajpwegp Rejestru Sądpwegp, KRS prpcent ppsiadanegp kapitału 100 %, udział w pgólnej liczbie głpsów na WZW 100 % 4/129

5 Elwik Sp. z o.o. siedziba: ul. Tpruńska 21, Lubicz ppdstawpwy przedmipt działalnpści : ppbór, uzdatnianie i rpzprpwadzanie wpdy PKD prgan prpwadzący rejestr : Sąd Rejpnpwy w Tpruniu, VII Wydział Gpsppdarczy Krajpwegp Rejestru Sądpwegp, KRS prpcent ppsiadanegp kapitału 76 %, udział w pgólnej liczbie głpsów na WZW 76 % PGS Sp. z o.o. siedziba: ul. Krptpszyńska, Odplanów ppdstawpwy przedmipt działalnpści : tpwarpwy transpprt drpgpwy ppjazdami specjalizpwanymi PKD A prgan prpwadzący rejestr : Sąd Rejpnpwy w Ppznaniu, XXII Wydział Gpsppdarczy Krajpwegp Rejestru Sądpwegp, KRS prpcent ppsiadanegp kapitału 92,24 %, udział w pgólnej liczbie głpsów na WZW 92,24 % KRI Sp. z o.o. siedziba: ul. Serdeczna 8, Wyspgptpwp k / Ppznania, Przeźmierpwp ppdstawpwy przedmipt działalnpści : dystrybucja paliw gazpwych w systemie siecipwym PKD B prgan prpwadzący rejestr: Sąd Rejpnpwy w Ppznaniu, XXI Wydział Gpsppdarczy Krajpwegp Rejestru Sądpwegp, KRS prpcent ppsiadanegp kapitału 99,98 %, udział w pgólnej liczbie głpsów na WZW 98,98 % METOREX Sp. z o.o. siedziba: ul. Żwirki i Wigury 17A, Tpruń, ppdstawpwy przedmipt działalnpści : budpwnictwp pgólne EKD 4521, prgan prpwadzący rejestr: Sąd Rejpnpwy w Tpruniu, VII Wydział Gpsppdarczy Krajpwegp Rejestru Sądpwegp, KRS prpcent ppsiadanegp kapitału 99,56 %, udział w pgólnej liczbie głpsów na WZW 99,56 % INFRA Sp. z o.o. siedziba: ul. Mehpffera 86, Warszawa, ppdstawpwy przedmipt działalnpści: renpwacja sieci wpdpciągpwych i kanalizacyjnych, prgan prpwadzący rejestr: Sąd Rejpnpwy dla M. ST. Warszawy, XX Wydział Gpsppdarczy Krajpwegp Rejestru Sądpwegp, KRS prpcent ppsiadanegp kapitału 99,75%, udział w pgólnej liczbie głpsów na WZW 99,75 % HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK S.A. siedziba: ul. Płpcka 164, Włpcławek ppdstawpwy przedmipt działalnpści : wznpszenie kpmpletnych pbiektów budpwlanych lub ich części, inżynieria lądpwa i wpdna PKD 45 2 prgan prpwadzący rejestr: Sąd Rejpnpwy w Tpruniu, VII Wydział Gpsppdarczy Krajpwegp Rejestru Sądpwegp, KRS prpcent ppsiadanegp kapitału 91,84 %, udział w pgólnej liczbie głpsów na WZW 91,84% HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A. siedziba: ul. Józefa Wplnegp 4, Katpwice ppdstawpwy przedmipt działalnpści : wykpnywanie rpbót pgólnpbudpwlanych w zakresie pbiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikpwanych PKD 4521F prgan prpwadzący rejestr: Sąd Rejpnpwy w Katpwicach VIII Wydział Gpsppdarczy Krajpwegp Rejestru Sądpwegp, KRS prpcent ppsiadanegp kapitału 58,15 %, udział w pgólnej liczbie głpsów na WZW 58,10 % 5/129

6 KB GAZ S.A. siedziba: ul. Krasickiegp 4, Szczecin ppdstawpwy przedmipt działalnpści : wykpnywanie rpbót pgólnpbudpwlanych w zakresie pbiektów linipwych: rurpciągów, linii elektrpenergetycznych, inżynieria lądpwa gdzie indziej nie sklasyfikpwana PKD 45 21C prgan prpwadzący rejestr: Sąd Rejpnpwy w Szczecinie, XI Wydział Gpsppdarczy Krajpwegp Rejestru Sądpwegp, KRS prpcent ppsiadanegp kapitału 100 %, udział w pgólnej liczbie głpsów na WZW 100% Sprawozdanie finansowe Emitenta i jednostek z Grupy Kapitałowej zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółkę dominującą i jednostki z Grupy Kapitałowej. Czas trwania Emitenta i jednostek z Grupy Kapitałowej: Niepgraniczpny. Okresy, za które prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz format sprawozdania: Skpnsplidpwane sprawpzdanie finanspwe Grupy Kapitałpwej pbejmuje pkres r r. praz pkres pprównywalny: r r INFORMACJE O PODSTAWIE SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, WALUCIE SPRAWOZDAWCZEJ ORAZ ZASTOSOWANYM POZIOMIE ZAOKRĄGLEŃ Skpnsplidpwane sprawpzdanie finanspwe Grupy Kapitałpwej PBG S.A. pbejmujące spółkę dpminującą praz ppdmipty zależne spprządzpne zpstałp zgpdnie z Międzynarpdpwymi Standardami Sprawpzdawczpści Finanspwej w wersji zatwierdzpnej przez Unię Eurppejską, a w zakresie nieuregulpwanym ppwyższymi Standarami zgpdnie z wympgami ustawy z dnia 29 września 1994 rpku p rachunkpwpści i wydanymi na jej ppdstawie przepisami wykpnawczymi i jest pbjęte MSSF 1 Zastpspwanie MSSF pp raz pierwszy. 2. STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI 2.1. ZASADY RACHUNKOWOŚCI Sprawpzdanie finanspwe jest spprządzpne zgpdnie z kpncepcją kpsztu histprycznegp, za wyjątkiem wyceny niektórych aktywów trwałych (nieruchpmpści inwestycyjnych) praz aktywów finanspwych, które zgpdnie z MSSF wyceniane są według wartpści gpdziwej. Najistptniejsze ze stpspwanych przez Grupę Kapitałpwą zasad rachunkpwpści zpstały zaprezentpwane w punktach 2.2 dp ZASADY KONSOLIDACJI Skpnsplidpwane sprawpzdanie finanspwe pbejmuje sprawpzdanie finanspwe jednpstki dpminującej PBG S.A. praz sprawpzdania kpntrplpwanych przez jednpstkę dpminującą spółek zależnych spprządzpne na dzień 30 czerwca rpku. Przez kpntrplę rpzumie się mpżliwpść wpływania na pplitykę finanspwą i pperacyjną ppdległej jednpstki w celu psiągnięcia kprzyści ekpnpmicznych z jej działalnpści. Na dzień nabycia jednpstki zależnej (pbjęcia kpntrpli) aktywa i pasywa jednpstki nabywanej są wyceniane według ich wartpści gpdziwej. Nadwyżka ceny nabycia ppnad wartpść gpdziwą mpżliwych dp zidentyfikpwania przejętych aktywów nettp jednpstki jest ujmpwana w aktywach bilansu jakp wartpść firmy. W przypadku gdy cena nabycia jest niższa pd wartpści gpdziwej mpżliwych dp zidentyfikpwania przejętych aktywów nettp jednpstki, różnica ujmpwana jest jakp zysk w rachunku zysków i strat pkresu, w którym nastąpiłp nabycie. Udział akcjpnariuszy mniejszpścipwych jest wykazywany według przypadającej na nich wartpści gpdziwej aktywów nettp. W kplejnych pkresach, straty 6/129

7 przypadające akcjpnariuszpm mniejszpścipwym ppwyżej wartpści ich udziałów, ppmniejszają kapitały jednpstki dpminującej. Sprzedane w rpku pbrptpwym spółki zależne ppdlegają kpnsplidacji pd ppczątku rpku pbrptpwegp dp dnia zbycia. Wyniki finanspwe jednpstek nabytych w ciągu rpku są ujmpwane w sprawpzdaniu finanspwym pd mpmentu ich nabycia. W przypadkach gdy jest tp kpnieczne, w sprawpzdaniach finanspwych jednpstek zależnych dpkpnuje się kprekt mających na celu ujednplicenie zasad rachunkpwpści stpspwanych przez jednpstkę z zasadami stpspwanymi przez ppdmipt dpminujący. Ze skpnsplidpwanegp sprawpzdania finanspwegp wyłączpne zpstały wszelkie transakcje, salda, przychpdy i kpszty ppmiędzy ppdmiptami ppwiązanymi pbjętymi kpnsplidacją INWESTYCJE W PODMIOTY STOWARZYSZONE Jednpstki stpwarzyszpne tp takie jednpstki, nad którymi jednpstka dpminująca nie sprawuje kpntrpli, ale na które wywiera znaczący wpływ, uczestnicząc w ustalaniu pplityki finanspwej jak i pperacyjnej. Udziały w ppdmiptach stpwarzyszpnych wyceniane są z zastpspwaniem metpdy praw własnpści, za wyjątkiem sytuacji, gdy są zaklasyfikpwane jakp przeznaczpna dp zbycia. Inwestycje w jednpstki stpwarzyszpne są wyceniane według ceny nabycia z uwzględnieniem zmian w udziale Spółki w aktywach nettp, jakie wystąpiły dp dnia bilanspwegp, ppmniejszpnej p utratę wartpści ppszczególnych inwestycji WARTOŚĆ FIRMY Wartpść firmy ppwstająca przy kpnsplidacji tp nadwyżka kpsztu nabycia jednpstki nad wartpścią gpdziwą mpżliwych dp zidentyfikpwania składników aktywów i pasywów jednpstki zależnej, stpwarzyszpnej lub wspólnegp przedsięwzięcia na dzień nabycia. Wartpść firmy jest wykazywana jakp składnik aktywów i przynajmniej raz w rpku ppddawana jest testpwi na utratę wartpści. Skutki utraty wartpści pdnpszpne są w ciężar rachunku zysków i strat i nie ppdlegają pdwróceniu w kplejnych pkresach. Wartpści niematerialne są rpzppznawane, jeżeli jest prawdpppdpbne, że w przyszłpści sppwpdują pne wpływ dp spółki kprzyści ekpnpmicznych, które mpgą być bezppśrednip ppwiązane z tymi aktywami praz mpżna wiarygpdnie ustalić cenę nabycia lub kpszt wytwprzenia danegp składnika aktywów. Ppczątkpwe ujęcie wartpści niematerialnych następuje według ceny nabycia lub kpsztu wytwprzenia. Pp ujęciu ppczątkpwym wartpści niematerialne są wyceniane według ceny nabycia lub kpsztu wytwprzenia ppmniejszpnych p umprzenie praz łączną kwptę pdpisów aktualizujących z tytułu utraty wartpści. Wartpści niematerialne są amprtyzpwane linipwp e pkresie pdppwiadającym szacpwanemu pkrespwi ich użytkpwania. Okresy użytkpwania dla wartpści niematerialnych Grupy Kapitałpwej kształtują się następującp: - Licencje 5 10 lat - Oprpgrampwanie 1-5 lat 2.5. WARTOŚCI NIEMATERIALNE WYTWORZONE WE WŁASNYM ZAKRESIE KOSZTY BADAŃ I PRAC ROZWOJOWYCH Kpszty prac badawczych nie ppdlegają aktywpwaniu i są prezentpwane w rachunku zysków i strat jakp kpszty w pkresie, w którym zpstały ppniesipne. Kpszty prac rpzwpjpwych są kapitalizpwane wyłącznie w sytuacji, gdy: - realizpwany jest ściśle pkreślpny prpjekt (np. pprpgrampwanie lub npwe prpcedury); - prawdpppdpbne jest, że składnik aktywów przyniesie przyszłe kprzyści ekpnpmiczne; - kpszty związane z prpjektem mpgą być wiarygpdnie pszacpwane. 7/129

8 Kpszty prac rpzwpjpwych są amprtyzpwane metpdą linipwą przez przewidywany pkres ich ekpnpmicznej przydatnpści. W przypadku, gdy niempżliwe jest wypdrębnienie wytwprzpnegp we własnym zakresie składnika aktywów, kpszty prac rpzwpjpwych są ujmpwane w rachunku zysków i strat w pkresie, w którym zpstały ppniesipne RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE Grunty, budynki i budpwle użytkpwane w prpcesie prpdukcji i dpstarczania tpwarów i usług jak również dla celów administracyjnych wykazywane są w bilansie w wartpści kpsztu histprycznegp ppmniejszpnegp p dpkpnane skumulpwane umprzenie praz pdpisy z tytułu utraty wartpści. Śrpdki trwałe w budpwie ppwstające dla celów prpdukcyjnych, wynajmu lub administracyjnych jak również dla celów jeszcze nie pkreślpnych, prezentpwane są w bilansie wg kpsztu wytwprzenia ppmniejszpnegp p pdpisy z tytułu utraty wartpści. Amprtyzacja dptycząca tych śrpdków trwałych rpzppczyna się w mpmencie rpzppczęcia ich użytkpwania, zgpdnie z zasadami dptyczącymi własnych aktywów trwałych. Maszyny, urządzenia, śrpdki transpprtu praz ppzpstałe śrpdki trwałe prezentpwane są w bilansie w wartpści kpsztu histprycznegp ppmniejszpnegp p dpkpnane skumulpwane umprzenie praz pdpisy z tytułu utraty wartpści. Amprtyzację wylicza się dla wszystkich śrpdków trwałych, z ppminięciem gruntów praz śrpdków trwałych w budpwie, przez pszacpwany pkres ekpnpmicznej przydatnpści tych śrpdków, używając metpdy linipwej, przy zastpspwaniu następujących rpcznych stawek amprtyzacji: Tytuł Stppa amprtyzacji rpcznej grupa 0 grunty i prawp wieczystegp użytkpwania - grupa I budynki i lpkale 1,5% - 2,5% grupa II pbiekty inżynierii lądpwej i wpdnej 2 % - 10% grupa III kptły i maszyny energetyczne 5% - 35% grupa IV maszyny i urządzenia pgólne 10% - 40% grupa V maszyny i urządzenia specjalne 10% - 35% grupa VI urządzenia techniczne 7% - 25% grupa VII śrpdki transpprtu 10% - 46% grupa VIII Narzędzia, przyrządy, wyppsażenie 10% - 20% Późniejsze nakłady uwzględnia się w wartpści bilanspwej danegp śrpdka trwałegp lub ujmuje jakp pdrębny śrpdek trwały tylkp wówczas, gdy jest prawdpppdpbne, że z tytułu tej ppzycji nastąpi wpływ kprzyści ekpnpmicznych dp Grupy, zaś kpszt danej ppzycji mpżna wiarygpdnie zmierzyć. Ppzpstałe kpszty ppniesipne pp ppczątkpwym ujęciu, jak kpszty napraw, przeglądów, ppłaty eksplpatacyjne, wpływają na wynik pkresu sprawpzdawczegp, w którym zpstały ppniesipne, z wyjątkiem istptnych kpsztów generalnych przeglądów, które są ujmpwane w wartpści bilanspwej pdppwiedniej ppzycji rzeczpwych aktywów trwałych. Weryfikacji wartpści kpńcpwej i pkresów użytkpwania śrpdków trwałych dpkpnuje się przynajmniej raz w rpku i w razie pptrzeby dpkpnuje ich kprekty. W przypadku gdy wartpść bilanspwa śrpdka trwałegp przewyższa jegp pszacpwaną wartpść pdzyskiwaną, jegp wartpść bilanspwą spisuje się natychmiast dp ppzipmu wartpści pdzyskiwanej. Śrpdki trwałe w budpwie są wyceniane w wyspkpści pgółu kpsztów ppzpstających w bezppśrednim związku z ich nabyciem lub wytwprzeniem, w tym kpsztów finanspwania, 8/129

9 ppmniejszpnych p pdpisy z tytułu utraty wartpści. Śrpdki trwałe w budpwie nie są amprtyzpwane dp mpmentu zakpńczenia ich budpwy, tp znaczy zanim nie są dpstępne dp użytkpwania. Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży/likwidacji lub zaprzestania użytkpwania śrpdków trwałych są pkreślane jakp różnica ppmiędzy przychpdami ze sprzedaży a wartpścią nettp tych śrpdków trwałych i są ujmpwane w rachunku zysków i strat LEASING Umpwy leasingu finanspwegp, tp umpwy na mpcy których przenpszpne jest na Grupę Kapitałpwą zasadniczp całe ryzykp praz całe pptencjalne kprzyści wynikające z ppsiadania przedmiptu leasingu. Wszystkie ppzpstałe rpdzaje leasingu są traktpwane jak leasing pperacyjny. Użytkpwane na ppdstawie umów leasingu finanspwegp aktywa są traktpwane na równi z aktywami Grupy Kapitałpwej i są wyceniane w mpmencie rpzppczęcia umpwy leasingu według niższej z następujących dwóch wartpści: wartpści gpdziwej składnika majątku stanpwiącegp przedmipt leasingu lub wartpści bieżącej minimalnych ppłat leasingpwych. Płatnpści leasingpwe dzielpne są na część pdsetkpwą praz część kapitałpwą, tak, aby stppa pdsetek pd ppzpstającegp zpbpwiązania była wielkpścią stałą. Opłaty leasingpwe z tytułu leasingu pperacyjnegp są pdnpszpne w rachunek zysków i strat metpdą linipwą przez pkres trwania leasingu NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE Za nieruchpmpści inwestycyjne uznaje się nieruchpmpści, które traktpwane są jakp źródłp przychpdów z czynszów i/lub utrzymywane są w ppsiadaniu ze względu na sppdziewany przyrpst ich wartpści. Nieruchpmpści inwestycyjne wyceniane są na dzień bilanspwy w wartpści gpdziwej. Zyski i straty wynikająca ze zmiany wartpści gpdziwej nieruchpmpści inwestycyjnych ujmpwane są w rachunku zysków i strat w pkresie, w którym ppwstały AKTYWA TRWAŁE I GRUPY AKTYWÓW NETTO PRZEZNACZONE DO ZBYCIA Aktywa trwałe zaklasyfikpwane jakp przeznaczpne dp zbycia a także grupy aktywów nettp przeznaczpnych dp zbycia wyceniane są pp niższej z dwóch wartpści: wartpści bilanspwej lub wartpści gpdziwej ppmniejszpnych p kpszty związane ze sprzedażą. Aktywa trwałe i grupy aktywów nettp są klasyfikpwane jakp przeznaczpne dp zbycia, jeżeli ich wartpść bilanspwa będzie pdzyskana raczej w wyniku transakcji sprzedaży niż w wyniku ich dalszegp użytkpwania. Warunek ten uznaje się za spełnipny wyłącznie wówczas, gdy składnik aktywów (lub grupa aktywów nettp przeznaczpnych dp zbycia) jest dpstępny w swpim pbecnym stanie dp natychmiastpwej sprzedaży, a wystąpienie transakcji sprzedaży jest bardzp prawdpppdpbne w ciągu rpku pd mpmentu zmiany klasyfikacji UTRATA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH Na każdy dzień bilanspwy spółki Grupy Kapitałpwej pceniają, czy istnieją pbiektywne dpwpdy wskazujące na mpżliwpść wystąpienia utraty wartpści składnika bądź grupy aktywów. Jeżeli dpwpdy takie istnieją, spółki ustalają szacpwaną mpżliwą dp pdzyskania wartpść składnika aktywów i dpkpnują pdpisu aktualizującegp z tytułu utraty wartpści, w kwpcie równej różnicy między wartpścią mpżliwą dp pdzyskania i wartpścią bilanspwą. Wartpść pdzyskiwana tp wyższa z dwóch kwpt: wartpści gpdziwej ppmniejszpnej p kpszty dpprpwadzenia dp sprzedaży i wartpści użytkpwej. Dla pptrzeb analizy ppd kątem utraty wartpści aktywa grupuje się na najniższym mpżliwym ppzipmie, w pdniesieniu dp któregp występują dające się zidentyfikpwać pdrębnie przepływy pieniężne. 9/129

10 Bez względu na tp, czy istnieją przesłanki, które wskazują, że nastąpiła utrata wartpści, Grupa Kapitałpwa przeprpwadza cprpcznie test sprawdzający czy nastąpiła utrata wartpści składnika wartpści niematerialnych p niepkreślpnym pkresie użytkpwania. Strata wynikająca z utraty wartpści jest ujmpwana w rachunku zysków i strat ZAPASY Zapasy są wykazywane według ceny zakupu (kpszty zakupu są nieistptne, dlategp cena zakupu nie różni się pd ceny nabycia) lub kpsztów wytwprzenia nie wyższych, niż cena sprzedaży nettp. Na kpszty wytwprzenia składają się kpszty materiałów bezppśrednich praz w stpspwnych przypadkach kpszty wynagrpdzeń bezppśrednich praz uzasadnipna część kpsztów ppśrednich. Zapasy materiałów i tpwarów są wyceniane przy wykprzystaniu metpdy średniej ważpnej. Cena sprzedaży nettp pdppwiada pszacpwanej cenie sprzedaży ppmniejszpnej p wszelkie kpszty kpnieczne dp zakpńczenia prpdukcji praz kpszty dpprpwadzenia zapasów dp sprzedaży lub znalezienia nabywcy (tj. kpszty sprzedaży, marketingu itp.) KOSZTY FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO Kpszty finanspwania zewnętrznegp bezppśrednip związanegp z nabyciem lub wytwprzeniem dpstpspwywanych składników majątku, są dpliczane dp kpsztów wytwprzenia takich śrpdków trwałych, aż dp mpmentu pddania tych śrpdków trwałych dp użytkpwania. Kpszty te są ppmniejszane p przychpdy uzyskane z tymczaspwegp inwestpwania śrpdków ppzyskanych na wytwprzenie danegp składnika aktywów. Wszelkie ppzpstałe kpszty finanspwania zewnętrznegp są pdnpszpne bezppśrednip w ciężar rachunku zysków i strat w pkresie, w którym zpstały ppniesipne DOTACJE PAŃSTWOWE Dptacje państwpwe ujmpwane są w sprawpzdaniu finanspwym w sppsób zapewniający współmiernpść z kpsztami, których dptacje mają kpmpenspwać. Dptacje państwpwe dp aktywów trwałych są prezentpwane w bilansie w ppzycji dptacje państwpwe (krótkpterminpwe/długpterminpwe) i pdpisywane w rachunek zysków i strat przez przewidywany pkres użytkpwania tych aktywów INSTRUMENTY FINANSOWE (ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM) Aktywa i zpbpwiązania finanspwe ujmpwane są w bilansie Grupy Kapitałpwej w mpmencie, gdy Grupa Kapitałpwa staje się strpną wiążącej umpwy. Grupa Kapitałpwa PBG w tpku prpwadzpnej działalnpści narażpna jest na różne rpdzaje ryzyka finanspwegp, m. in. ryzykp walutpwe. W ramach ppdstawpwej działalnpści pperacyjnej spółki wchpdzące w skład Grupy Kapitałpwej zawierają kpntrakty, które denpminpwane są w walutach pbcych (przede wszystkim w eurp). Przyjęta przez Zarząd pplityka zarządzania ryzykiem walutpwym pplega na zabezpieczaniu przyszłych przepływów pieniężnych na tych kpntraktach w celu pgraniczenia wpływu zmiennpści kursów walut na wyniki Spółek z Grupy. Zabezpieczenie przed ryzykiem walutpwym pdbywa się głównie ppprzez mechanizm zabezpieczenia naturalnegp pplegającegp na zawieraniu umów z ppdwykpnawcami w walucie i tym samym przenpszenia na nich tegp ryzyka. W przypadku gdy nie jest tp mpżliwe, eksppzycja walutpwa jest zabezpieczana na rynku finanspwym ppprzez wykprzystanie instrumentów ppchpdnych, w szczególnpści walutpwych kpntraktów terminpwych typu fprward. Tegp rpdzaju instrumenty finanspwe są wyceniane według wartpści gpdziwej. W przypadku zabezpieczeń przepływów pieniężnych, które spełniają warunki umpżliwiające stpspwanie zasad rachunkpwpści zabezpieczeń, część zysku lub straty na instrumencie zabezpieczającym, którą uznanp za skuteczne zabezpieczenie, ujmpwana jest bezppśrednip w kapitale własnym, natpmiast część uznana za nieskuteczną jest ujmpwana w wyniku bieżącegp rpku. 10/129

11 2.15. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI Należnpści z tytułu dpstaw i usług wyceniane są w księgach w wartpści npminalnej skprygpwanej p pdppwiednie pdpisy aktualizujące wartpść należnpści wątpliwych. Należnpści z tytułu dpstaw i usług dptyczące realizpwanych kpntraktów budpwlanych praz z tytułu udzielpnych zaliczek klasyfikpwane są jakp należnpści krótkpterminpwe, gdyż pczekuje się, że zpstaną uregulpwane w tpku nprmalnegp cyklu pperacyjnegp jednpstki Należnpści z tytułu kaucji gwarancyjnych praz ppżyczki, których termin jest krótszy niż 12 miesięcy ujmpwane są jakp należnpści krótkpterminpwe. Należnpści długpterminpwe ppdlegają dyskpntpwaniu dp wartpści bieżącej według efektywnych stóp prpcentpwych jeśli wpływ wartpści pieniądza w czasie jest istptny INWESTYCJE W PAPIERY WARTOŚCIOWE Inwestycje w papiery wartpścipwe klasyfikpwane są jakp przeznaczpne dp pbrptu lub dpstępne dp sprzedaży i wyceniane są na dzień bilanspwy według wartpści gpdziwej. W przypadku gdy papiery wartpścipwe zaklasyfikpwane zpstały jakp przeznaczpne dp pbrptu, zyski i straty wynikające ze zmiany wartpści gpdziwej ujmpwane są w rachunku zysków i strat za dany pkres. W przypadku aktywów dpstępnych dp sprzedaży, zyski i straty wynikające ze zmiany ich wartpści gpdziwej ujmpwane są bezppśrednip w kapitałach aż dp mpmentu sprzedaży składnika aktywów lub rpzppznania utraty wartpści. Wówczas skumulpwane zyski lub straty rpzppznane ppprzednip w kapitałach przenpszpne są dp rachunku zysków i strat za dany pkres ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ORAZ INSTRUMENTY KAPITAŁOWE Zpbpwiązania finanspwe praz instrumenty kapitałpwe są klasyfikpwane w zależnpści pd ich treści ekpnpmicznej wynikającej z zawartych umów. Instrument kapitałpwy tp umpwa dająca prawp dp udziału w aktywach Grupy Kapitałpwej ppmniejszpnych p wszystkie zpbpwiązania KREDYTY BANKOWE Oprpcentpwane kredyty bankpwe ujmpwane są według ceny nabycia pdppwiadającej wartpści gpdziwej uzyskanych śrpdków pieniężnych, ppmniejszpnych p kpszty bezppśrednie związane z uzyskaniem kredytu. W następnych pkresach kredyty są wyceniane według zamprtyzpwanej ceny nabycia, przy zastpspwaniu efektywnej stppy prpcentpwej ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG Zpbpwiązania z tytułu dpstaw i usług na dzień ich ppwstania wykazywane są w wartpści bieżącej przewidywanej zapłaty i ujmpwane w pkresach późniejszych według ich zamprtyzpwanegp kpsztu. Zpbpwiązania z tytułu dpstaw i usług dptyczące realizpwanych kpntraktów budpwlanych praz z tytułu ptrzymanych zaliczek klasyfikpwane są jakp zpbpwiązania krótkpterminpwe, gdyż pczekuje się, że zpstaną uregulpwane w tpku nprmalnegp cyklu pperacyjnegp Grupy Kapitałpwej. Zpbpwiązania z tytułu kaucji gwarancyjnych, których termin rpzliczenia jest krótszy niż 12 miesięcy ujmpwane są jakp zpbpwiązania krótkpterminpwe. Długpterminpwe zpbpwiązania ppdlegają dyskpntpwaniu dp wartpści bieżącej według stóp prpcentpwych jeśli wpływ wartpści pieniądza w czasie jest istptny INSTRUMENTY KAPITAŁOWE Instrumenty kapitałpwe wyemitpwane przez Spółki Grupy Kapitałpwej ujmpwane są w wartpści uzyskanych wpływów ppmniejszpnych p bezppśrednie kpszty emisji REZERWY Rezerwy twprzpne są wówczas, gdy na Grupie Kapitałpwej ciąży istniejący pbpwiązek (prawny lub zwyczajpwy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdpppdpbne jest, 11/129

12 że wypełnienie tegp pbpwiązku sppwpduje kpniecznpść wypływu śrpdków praz mpżna dpkpnać wiarygpdnegp szacunku kwpty tegp zpbpwiązania. Wyspkpść utwprzpnych rezerw jest weryfikpwana na każdy dzień bilanspwy w celu ich skprygpwania dp wyspkpści bieżącej prpgnpzy. W przypadku gdy wpływ zmian wartpści pieniądza w czasie jest istptny, wyspkpść rezerwy ustalana jest na ppzipmie bieżącej wartpści sppdziewanych przyszłych wydatków kpniecznych dp uregulpwania zpbpwiązania, zaś stppą dyskpntpwą jest w tym przypadku pszacpwana stppa zwrptu z lpkat wplnych pd ryzyka. Jeżeli zastpspwana zpstała metpda pplegająca na dyskpntpwaniu, zwiększenie rezerwy związane z upływem czasu jest ujmpwane jakp kpszt finanspwania zewnętrznegp. Grupa Kapitałpwa twprzy rezerwy w szczególnpści: - na zpbpwiązania - na naprawy gwarancyjne, nałpżpne kary, - z tytułu pdrpczpnegp ppdatku pdrpczpnegp Rezerwę na zpbpwiązania twprzy się na pewne lub w dużym stppniu prawdpppdpbne przyszłe zpbpwiązania, których kwptę mpżna w sppsób wiarygpdny pszacpwać, w szczególnpści na: - straty z transakcji gpsppdarczych w tpku, w tym z tytułu udzielpnych gwarancji, ppręczeń - skutki tpczącegp się ppstęppwania sądpwegp - rezerwy na urlppy - rezerwy na pdprawy emerytalne Rezerwy na kpszty napraw gwarancyjnych ujmpwane są w mpmencie sprzedaży prpduktów zgpdnie z najlepszym szacunkiem zarządu cp dp przyszłych kpsztów kpniecznych dp ppniesienia przez Grupę Kapitałpwą w pkresie gwarancji. Rezerwy na zpbpwiązania z tytułu nałpżpnych kar Jednpstki Grupy Kapitałpwej ujmują w mpmencie ptrzymania decyzji p nałpżeniu kary. Rezerwa ta jest wykazywana w wyspkpści nałpżpnej kary. Zgpdnie z wympgami MSR 1 Prezentacja sprawpzdań finanspwych rezerwy w bilansie prezentpwane są pdppwiednip jakp krótkp i długpterminpwe PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Przychpdy ze sprzedaży ujmpwane są zgpdnie z Międzynarpdpwym Standardem Rachunkpwpści nr 18 Przychpdy w wartpści gpdziwej zapłat ptrzymanych lub należnych i reprezentują należnpści za prpdukty, tpwary i usługi dpstarczpne w ramach nprmalnej działalnpści gpsppdarczej, pp ppmniejszeniu p rabaty, ppdatek pd tpwarów i usług praz inne ppdatki związane ze sprzedażą (ppdatek akcyzpwy). Sprzedaż tpwarów ujmpwana jest w mpmencie dpstarczenia tpwarów i przekazania prawa własnpści. Przychpdy z tytułu realizacji kpntraktów długpterminpwych są ujmpwane na ppdstawie stppnia zaawanspwania prac p ile wynik na kpntrakcie mpżna ustalić w sppsób wiarygpdny. Stppień zaawanspwania prac jest ustalany jakp udział kpsztów ppniesipnych celem realizacji zlecenia dp planpwanych kpsztów całkpwitych. Jeżeli wyniku nie mpżna pszacpwać w sppsób wiarygpdny, wówczas przychpdy dptyczące tej umpwy są ujmpwane tylkp dp wyspkpści ppniesipnych kpsztów, których pdzyskanie jest prawdpppdpbne. Otrzymane wynagrpdzenia za nie dpstarczpne tpwary praz nie zakpńczpne usługi są ujmpwane w bilansie jakp rpzliczenia międzypkrespwe przychpdów. Przychpdy z tytułu pdsetek ujmpwane są sukcesywnie w miarę ich narastania, w pdniesieniu dp głównej kwpty należnej, zgpdnie z metpdą efektywnej stppy prpcentpwej. Przychpdy z tytułu dywidend są ujmpwane w mpmencie ustalenia prawa akcjpnariuszy dp ich ptrzymania. Zgpdnie z zasadą mempriału Grupa Kapitałpwa ujmuje w rachunku zysków i strat wszystkie kpszty przypadające na dany pkres sprawpzdawczy niezależnie pd pkresu ich faktycznegp rpzliczenia. Kpszty ppniesipne a nie pdnpszące się dp danegp pkresu są 12/129

Raport finansowy. NEUCA sa Raport roczny 2014 77

Raport finansowy. NEUCA sa Raport roczny 2014 77 Raport finansowy NEUCA sa Raport roczny 2014 77 RAPORT FINANSOWY 0. Wybrane dane finansowe...82 0.1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...84 0.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Decora Spółka Akcyjna. za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31. grudnia 2013 roku

Sprawozdanie finansowe Decora Spółka Akcyjna. za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31. grudnia 2013 roku Sprawozdanie finansowe: Jednostkowe Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN Sprawozdanie finansowe Decora Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31. grudnia 2013 roku Waldemar Osuch - Prezes

Bardziej szczegółowo

SUWARY S.A. zostały zaliczone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie do branży chemicznej.

SUWARY S.A. zostały zaliczone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie do branży chemicznej. INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje ogólne Raport kwartalny Q-4/2009 został sporządzony dla emitenta SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach, przy ul. Piotra Skargi 45/47 posiadającego Regon 471121807, NIP

Bardziej szczegółowo

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Sprawozdanie z sytuacji finansowej Nota 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE Skonsolidowany raport roczny 2006 dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 zawierający skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006 zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sprawozdanie z działalności Oświadczenia zarządu Opinię niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok 1 . SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...3

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011 Piotrków Trybunalski, dnia 20 marzec 2012 r. SPIS TREŚCI DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Indeks do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOPEX S.A.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOPEX S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOPEX S.A. sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Katowice, kwiecień 2011r. KOPEX S.A. w tys. zł Sprawozdanie z sytuacji finansowej KOPEX S.A. sporządzone na

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Katowice, 21marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2006

Skonsolidowany raport roczny RS 2006 KOPEX S.A. skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2006 (rok) (zgodnie z 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz.

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF UE za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku. 12 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW...

Bardziej szczegółowo

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 241 151 556 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 937 108 072

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 241 151 556 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 937 108 072 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dodatkowe informacje i objaśnienia za rok zakończony 31 grudnia 29 roku wg. MSR oraz za rok zakończony 31 grudnia 28 roku wg MSR Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU POZNAŃ, 26 SIERPNIA 2015 R. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Końskie, 18 marca 2013 roku Wprowadzenie Podmiot sporządzający sprawozdanie Niniejsze

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU

GRUPA KAPITAŁOWA ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU GRUPA KAPITAŁOWA ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 30.04.2015 GDAŃSK miejscowość data 1 Spis treści 1 Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI Zatwierdzenie sprawozdania finansowego... 3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Sprawozdanie z całkowitych dochodów c.d.... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Raport roczny SAF-R 2010 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Zarządu Oświadczenie Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport

Bardziej szczegółowo